Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 5 Algemene voorwaarden: vernietigbaarheid Ook als algemene voorwaarden geldig zijn verklaard op een overeenkomst, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden worden vernietigd. Dat wil zeggen dat daaraan de geldigheid kan worden ontnomen. Dat kan bij schending van de informatieplicht die op de gebruiker rust, en indien de algemene voorwaarden, of clausules daaruit, onredelijk bezwarend zijn. In dit artikel bespreken we deze mogelijkheden tot vernietigen van (clausules uit) algemene voorwaarden. Niet alle partijen hebben hetzelfde recht op bescherming tegen onredelijk bezwarende clausules. We bespreken in dit artikel ook welke beperkingen er zijn aan de bescherming. Schending van de informatieplicht De wederpartij is al snel gebonden aan de algemene voorwaarden. Daar staat tegenover dat de bedingen volgens art. 6:233 sub b BW vernietigbaar zijn indien de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid is geboden om kennis van de algemene voorwaarden te nemen. De gebruiker van algemene voorwaarden heeft dus een informatieplicht. Wordt niet aan die informatieplicht voldaan, dan kunnen de algemene voorwaarden worden vernietigd, dus: ongeldig worden verklaard. Die vernietiging gebeurt door een schriftelijke verklaring van de wederpartij, een zogeheten buitengerechtelijke verklaring. Die heet zo omdat de rechter daar niet aan te pas komt. Gaat de gebruiker met die verklaring van de vernietiging niet akkoord, dan kan men naar de rechter stappen, die in een daartoe strekkend vonnis de algemene voorwaarden vernietigt. De informatieplicht bestaat daarin, dat de gebruiker de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Volgens jurisprudentie van december 1999 bestaat de redelijke mogelijkheid daarin, dat de algemene voorwaarden moeten worden ter hand gesteld of toegezonden aan de wederpartij. Deze terhandstelling (of toezending) moet geschieden voor of bij het afsluiten van de overeenkomst. Gebeurt dit na het sluiten van de overeenkomst, dan is dat te laat. Als de algemene voorwaarden reeds eerder (bijvoorbeeld bij een vorige transactie) zijn overhandigd of toegezonden, dan is aan de informatieplicht voldaan, ook al is dat geruime tijd geleden. Als sinds de laatste transactie geruime tijd is verstreken, dan is het verstandig om opnieuw de voorwaarden toe te zenden. Als de algemene voorwaarden zijn gewijzigd, dan geldt voor de wijzigingen de plicht tot ter hand stellen. De wijzigingen gelden alleen voor toekomstige overeenkomsten en gelden dus niet met terugwerkende kracht. In sommige gevallen kan echter niet van de gebruiker worden gevergd dat de algemene voorwaarden worden verstrekt. Openbare nutsbedrijven bijvoorbeeld hebben erg omvangrijke algemene voorwaarden (waarin uitgebreide normvoorschriften zijn verwerkt), zodat verzending hoge kosten met zich mee zou brengen. De wet bepaalt dat dan niet aan de toezendingsplicht hoeft te worden voldaan. Wel kan het in die gevallen redelijk zijn dat de gebruiker aan de wederpartij een uittreksel van de voorwaarden verschaft. Andere mogelijkheden om in deze gevallen aan de informatieplicht te voldoen, zijn de mogelijkheid geven om de algemene voorwaarden ter inzage te leggen en dit te vermelden, of ze via internet beschikbaar te laten zijn.

2 pag.: 2 van 5 De kosten van het verschaffen van de voorwaarden aan de wederpartij komen voor rekening van de gebruiker. De wederpartij zelf zal alleen met kosten worden geconfronteerd die de Kamer van Koophandel in rekening brengt indien de wederpartij daar van de gedeponeerde voorwaarden kennis wil nemen. Het bewijs dat de wederpartij de redelijke mogelijkheid heeft gekregen om van de voorwaarden kennis te nemen, rust op de gebruiker. Een aantal bedrijven heeft vanwege deze verplichting de algemene voorwaarden aan de klanten toegezonden met het verzoek om voor kennisname te tekenen. In ieder geval is het verstandig te registreren aan wie algemene voorwaarden zijn verzonden en vooral ook welke versie daarvan. Een andere mogelijkheid om aan de informatieplicht te voldoen, is het afdrukken van de algemene voorwaarden op de achterzijde van de offerteaanvraag, de inkooporder of een ander document dat in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst dienst doet. Waarschuwing: vaak wordt de informatieplicht verward met de wettelijke regeling voor de toepasbaarheid van algemene voorwaarden. Er wordt dan gedacht dat vervullen van de informatieplicht een voorwaarde is voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Dat is dus niet zo! Onredelijk bezwarende bedingen Een andere grond voor vernietiging is de aanwezigheid van een onredelijk bezwarend beding in de algemene voorwaarden. Deze grond zal vaak pas aan de orde komen tijdens een voor de rechter aanhangig gemaakt geschil. We spreken dan van concrete toetsing door de rechter; de toetsing is gericht op concrete contractuele verhoudingen. Om vast te stellen of een beding onredelijk bezwarend is, geeft de wetgever verscheidene criteria, variërend van een open norm tot zeer concrete bepalingen in de zogenaamde zwarte en grijze lijst, die we de gesloten norm noemen. Open norm In art. 6:233, sub a BW worden vier factoren opgesomd die een rol spelen bij de toetsing aan de open norm, namelijk: De aard en overige inhoud van de overeenkomst. De wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen. De wederzijds kenbare belangen. De overige omstandigheden van het geval. Om te beoordelen of een beding in de voorwaarden onredelijk bezwarend is, is het niet voldoende om alleen naar dat beding (de bepaling) te kijken. Wat in de ene situatie onredelijk is, hoeft dat in de andere situatie niet te zijn. Het is van belang te weten om wat voor soort transactie het gaat. Wat is de aard van de overeenkomst? Gaat het bijvoorbeeld om de koop van nieuwe of tweedehands zaken? Is er sprake van een duurovereenkomst, zoals een leaseovereenkomst? Bij de overige inhoud van de overeenkomst moet worden nagegaan of deze wellicht ongunstige bedingen bevat. Misschien staat daar een erg lage prijs tegenover. Ook is het mogelijk dat de algemene voorwaarden een erg strikt boetebeding bevatten, terwijl daar tegenover staat dat het overmachtartikel al snel een beroep op overmacht toestaat.

3 pag.: 3 van 5 Bij de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, is het relevant of het om door de gebruiker eenzijdig vastgestelde voorwaarden gaat. Dit komt vaak voor, maar het kan ook zijn dat het om voorwaarden gaat die door de belangenorganisatie van de gebruiker met de potentiële wederpartijen zijn uitonderhandeld. Wat er wordt bedoeld met wederzijds kenbare belangen lichten we toe met een voorbeeld. als bekend is dat de gebruiker door zijn toeleveranciers dezelfde voorwaarde(n) krijgt opgedrongen als hij zelf hanteert, dan kan dit meespelen bij de beoordeling van het beding. Het is namelijk mogelijk dat een leverancier/wederverkoper van zijn leverancier bij de inkoop een beding krijgt opgelegd dat hij ook moet hanteren naar zijn wederpartij, de consument. In dat geval verkeert de wederverkoper in een soort dwangpositie: als hij het beding niet zou hanteren, dan had hij de inkoop niet kunnen realiseren en dus ook niet de verkoop van het onderhavige product. Bij de overige omstandigheden van het geval gaat het onder meer om de vraag wie het risico had kunnen verzekeren. In de parlementaire behandeling van het wetsontwerp betreffende de algemene voorwaarden is in dit verband de mogelijkheid aangehaald dat een aansprakelijkheidsbeperking mede wordt beoordeeld in het licht van welke partij het risico had kunnen verzekeren. Ook de deskundigheid van partijen of hun onderlinge (machts)verhouding kan een rol spelen. Met name deze factor leent zich voor nadere invulling door de jurisprudentie. Gesloten norm: de zwarte lijst en de grijze lijst Gesloten norm betekent dat omschreven is welke clausules onredelijk bezwarend zijn of vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn. In de wet zijn bij de afdeling over algemene voorwaarden de zogenoemde zwarte lijst en grijze lijst opgenomen, speciaal ten behoeve van de toetsing van algemene voorwaarden die worden gebruikt in transacties van professionele partijen als gebruiker met consumenten als wederpartij. Artt. 6:236 en 6:237 BW bevatten een wat ingewikkelde aanhef: (...) een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (...). Deze omschrijving definieert een gewone consument. Bedingen die voorkomen op de zwarte lijst van art. 6:236 BW worden voor consumenten per definitie als onredelijk bezwarend aangemerkt, terwijl bedingen die voorkomen op de grijze lijst van art. 6:237 BW worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een vermoeden levert bij een proces een bewijsvoordeel op. De rechter neemt op voorhand aan dat een algemene voorwaarde die conflicteert met een bepaling van de grijze lijst onredelijk bezwarend is. Op de gebruiker van de voorwaarden rust de bewijslast om aan te tonen dat het, in het concrete geval, geen onredelijk bezwarend beding betreft. Hier is dus sprake van een omkering van de bewijslast: de wederpartij, de consument, kan volstaan met te stellen dat er sprake is van een volgens hem onredelijk bezwarend beding. De gebruiker moet maar aantonen dat dat in zijn geval niet zo is. De zwarte en grijze lijsten van de artt. 6:236 en 6:237 BW hebben geen betrekking op overeenkomsten tussen ondernemers onderling (de zogenaamde professionele partijen, dat wil zeggen: partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf), maar gelden voor contracten met consumenten. Niettemin wordt verwacht dat de rechter bij de beoordeling van een geschil waarbij de open norm aan de orde is, in beschouwing zal nemen of een beding op een van de lijsten voorkomt.

4 pag.: 4 van 5 Bij de parlementaire behandeling is gesteld dat van de inhoud van deze lijsten een zekere normerende werking zal uitgaan voor andere overeenkomsten, indien de relatie een gelijkenis vertoont met die tussen een consument en een ondernemer. Men spreekt dan van reflexwerking, dat wil zeggen: de uitbreiding van een regel, zodat deze ook bescherming biedt voor degenen voor wie de regel oorspronkelijk niet was bedoeld. De zwarte en grijze lijst kunnen dus een rol spelen bij de toetsing aan de gesloten norm van algemene voorwaarden bij handelsovereenkomsten. Te denken valt aan een geval waarin een kleine eenmanszaak, een vereniging of stichting, zaken doet met een grote onderneming. Beperkingen in bescherming De mate van bescherming op grond van de afdeling algemene voorwaarden varieert. Er wordt onderscheid gemaakt naar soort beding en soort partij. Soort beding In de afdeling over algemene voorwaarden wordt alleen bescherming geboden tegen bedingen die onder de definitie van algemene voorwaarden van art. 6:231 BW vallen. Onder de bescherming tegen onredelijke voorwaarden vallen dus niet: mondelinge bedingen, bedingen in overeenkomsten die niet bestemd zijn om als algemene voorwaarde te dienen (bijvoorbeeld omdat zij eenmalig worden gebruikt) en kernbedingen. Deze bedingen kunnen dus niet volgens het systeem van deze afdeling worden getoetst. Soort partij Niet alle partijen die met schending van de informatieplicht of met onredelijk bezwarende bedingen worden geconfronteerd, genieten gelijke bescherming. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen consumenten, kleine partijen en grote partijen. Een bijzondere regeling is getroffen voor slachtoffers die zelf ook gebruik maken van onredelijk bezwarende bedingen ( een koekje van eigen deeg ). Om te beginnen is het slechts aan wederpartijen vergund om bedingen op grond van onredelijk bezwarendheid te (laten) toetsen en te (laten) vernietigen of zich op schending van de informatieplicht te beroepen. Maar ook niet alle wederpartijen genieten gelijke bescherming. De meest vergaande bescherming geniet de consument. Deze kan om te beginnen een beroep doen op schending van de informatieplicht. Voor wat betreft het onredelijk bezwarend karakter van bedingen kan de consument een beroep doen op de open norm en daarenboven op de zwarte en de grijze lijst. Hij kan zich ook beroepen op de algemene norm van de redelijkheid en billijkheid. Grote partijen kunnen zich niet op de schending van de informatieplicht beroepen, terwijl hen ook het beroep op de open norm en de zwarte en de grijze lijst is ontzegd. Voor grote partijen rest slechts een beroep op de altijd geldende redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW). De wetgever heeft voor wat betreft de definiëring van grote partijen aansluiting gezocht bij de omvang van partijen en niet bij de (machts)positie die een partij in een bepaalde markt inneemt. Onder grote partij wordt volgens art. 6:235, lid 1 BW onder andere verstaan een NV of BV die laatstelijk een jaarrekening heeft gepubliceerd of vrijstelling heeft gekregen van de publicatieplicht omdat zij tot een groep ondernemingen behoort (het is objectief vast te stellen of sprake is van publicatieplicht of vrijstelling, dus er zijn geen bewijsproblemen). Of een onderneming verplicht is de jaarrekening te publiceren hangt af van een combinatie van eisen op het gebied van bezittingen en vorderingen van een onderneming, de omzet en het aantal werknemers.

5 pag.: 5 van 5 Wordt een wederpartij niet op grond van het voorgaande (publicatie)criterium aangemerkt als groot, dan wordt zij (alsnog) als zodanig beschouwd indien er vijftig of meer personen werkzaam zijn. Hierbij valt te denken aan andere privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals verenigingen (bijvoorbeeld ANWB) en stichtingen. De wetgever is uitgegaan van de gedachte dat grote ondernemingen als marktpartij voldoende deskundigheid in huis hebben en over genoeg middelen (en macht) beschikken om hun rechten te beschermen. Bovendien worden grote marktpartijen geacht deskundig over bedingen c.q. voorwaarden te onderhandelen. Indien een wederpartij niet voldoet aan de definitie van consument en ook niet valt binnen de criteria voor een grote wederpartij, dan kan zij als klein worden beschouwd (bijvoorbeeld een BV met geringe bezittingen en vorderingen, een kleine omzet en vijfentwintig werknemers). Een dergelijke kleine wederpartij kan opkomen tegen de schending van de informatieplicht en kan op grond van de open norm een onredelijke bezwarend beding (laten) vernietigen. In art. 6:235, lid 3 BW wordt nog een categorie wederpartijen genoemd die van een beroep op de open norm en schending van de informatieplicht zijn uitgesloten: partijen die meermalen nagenoeg dezelfde bedingen gebruiken. Bij de kamerbehandeling is naar voren gekomen dat de strekking van dit lid is de pot verwijt de ketel. Het is niet de bedoeling dat de getroffen wederpartij een beroep op bescherming kan doen tegen een gedraging waaraan zij zichzelf schuldig heeft gemaakt. Kortom, hier krijgt de gebruiker die klaagt over een onredelijke voorwaarde een koekje van eigen deeg! Indien mondelinge bedingen, kernbedingen, of bedingen die niet zijn bestemd om als algemene voorwaarden te dienen, door de wederpartij als onredelijk bezwarend worden gevoeld, staat altijd nog een beroep op art. 6:248, lid 2 BW open. Dat is een beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid. Op grond van zo n beroep zal de rechter bezien of een beding, meestal in het kader van een reeds gerezen geschil, onder de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of niet. Hetzelfde geldt indien een grote wederpartij of een wederpartij die zelf onredelijk bezwarende bedingen heeft gehanteerd door een onredelijk bezwarend beding wordt getroffen. Al met al ontstaat voor wat betreft de bescherming naar soort partij het volgende beeld: Artikel Boek 6 afbeelding: overzicht bescherming naar soort partij Bescherming op grond van Consument Kleine wederpartij 233 a Open norm Onredelijk bezwarend beding 233 b en 234 Informatieplicht AV Zwarte lijst AV + R Grijze lijst AV + R lid 2 Restbescherming: beperkende werking van redelijkheid en billijkheid + betekent bescherming - betekent geen bescherming (volgt uit artikel 6:235 lid 1 BW) R betekent reflexwerking Grote wederpartij

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Stuiting van verjaring per e-mail

Stuiting van verjaring per e-mail Stuiting van verjaring per e-mail M r. E. M. v a n O r s o u w e n m r. A. M. M o r s s i n k h o f * De gevolgen van het niet stuiten van een vordering zijn zo groot dat de praktijkjurist geneigd is vast

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Dit artikel uit Contracteren is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker

Dit artikel uit Contracteren is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker Contracten maken Multi Level Marketing: een oneerlijke handelspraktijk? Mr. E.C. Runia* 1. Inleiding 2. Het begrip MLM Multi Level Marketing is een verkoopmethode die al jaren in Nederland en de haar omringende

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht.

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht. Sanctiebeschikking Kenmerk: 626031/639004 Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

DE LAST ONDER DWANGSOM

DE LAST ONDER DWANGSOM HOOFDSTUK 10 DE LAST ONDER DWANGSOM J.R. van Angeren 1 10.1 Inleiding De last onder dwangsom is, ook buiten het financiële recht, een effectief handhavingsinstrument. In de algemene bestuursrechtpraktijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Leereenheid 1 De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en de verzekeringstussenpersoon

Leereenheid 1 De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en de verzekeringstussenpersoon Leereenheid 1 De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en de verzekeringstussenpersoon 1 Algemene inleiding 1.1 Inleiding Met het verzekeringscontract kan iemand zich, binnen de door het recht

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie