Vlaamse overheid. Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Agentschap Ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse overheid. Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Agentschap Ondernemen"

Transcriptie

1 Vlaamse overheid Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie Agentschap Ondernemen Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (voor levering van diensten) Selectieleidraad nr. ENER Multilaterale raamovereenkomst tot het aanstellen van dienstverleners die energieadvies leveren voor uitbaters van toeristische bedrijven en logies Uiterste tijdstip van ontvangst van de kandidaturen: Vrijdag 8 mei 15 om 12:00u Een infosessie over deze oproep vindt plaats op dinsdag 21 april 15 om 11:00u bij het Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus Brussel, ellipsegebouw, verplicht aanmelden via aan uiterlijk op vrijdag 17 april 15. Bestek goedgekeurd door de heer Bernard De Potter, administrateur-generaal Agentschap Ondernemen

2 INHOUD Inleiding I. ALGEMENE BEPALINGEN...4 A. AANBESTEDENDE OVERHEID...4 B. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT...4 C. GUNNINGSWIJZE...5 D. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN...5 E. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN...5 F. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN...6 G. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING...7 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN...8 A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT...8 B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT...16 III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN...22 A. Algemene context van de opdracht...22 B. Omschrijving van de opdracht...24 C. Doelgroep...27 D. Erkenning van de opdrachtnemer...28 E. Kwaliteitsbeleid voor uitbestede diensten...28 IV. INVENTARIS...30 V. OFFERTEFORMULIER...31 A. ALGEMENE VERBINTENIS...31 B. ALGEMENE INLICHTINGEN...32 C. ONDERAANNEMERS...32 D. PERSONEEL...33 E. BETALINGEN...33 F. BIJLAGEN...33 INLEIDING De Vlaamse Regering keurde op 28 juni 13 het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan (13-), goed. Dit strategische beleidsplan omvat plannen om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen te verminderen en de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaatverandering te verhogen. De goedkeuring van het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan ging gepaard met de verdeling van het eerste beschikbare budget afkomstig van het klimaatfonds ter ondersteuning van een eerste set broeikasgasreductiemaatregelen op korte termijn. Eén van de 14 geselecteerde maatregelen was Energieadvies voor uitbaters van toeristische bedrijven en logies.

3 Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege bevestigt bovendien in haar beleidsnota dat het klimaatfonds verder zal worden ingezet om te investeren in Vlaanderen en om de transitie naar een koolstofarme samenleving voort te zetten. De middelen voor interne broeikasgasemissiereductiemaatregelen uit het klimaatfonds worden prioritair ingezet voor energiebesparende maatregelen bij gebouwen (p. 60). In het Vlaams regeerakkoord verbindt de Vlaamse regering zich bovendien om de Vlaamse toeristische sector te helpen om verder te groeien als een performante en duurzame economische sector, die zijn groeimogelijkheden volop benut en die een van de motoren van jobcreatie kan zijn (p. 147 Vlaams regeerakkoord 14 19). Energie is immers een belangrijke vaste kost van de meeste toeristische ondernemers. Energiebesparingen komen dus niet alleen het milieu, maar ook de concurrentiekracht van de ondernemers ten goede. Door de zichtbaarheid van de energiebesparende ingrepen kan deze maatregel ook leiden tot een sneeuwbaleffect via de bezoekers en klanten van de toeristische infrastructuur. Op 12 december 14 besliste de Vlaamse regering haar goedkeuring te hechten aan een aantal maatregelen die kunnen worden gefinancierd met middelen uit het klimaatfonds. Eén ervan, het energieadvies voor uitbaters van toeristische bedrijven en logies, wordt uitbesteed en gecoördineerd door het Agentschap Ondernemen, maar is ontstaan vanuit een synergie tussen de verschillende beleidsdomeinen Toerisme, Omgeving en Economie. Zo n geïntegreerde dienstverlening is immers één van de speerpunten van het nieuwe beleid van Minister van Economie Philippe Muyters (p.32, Beleidsnota Economie). Deze inspanningen moeten de ambitie voor Vlaanderen uit het Vlaams regeerakkoord mee helpen waarmaken: tegen tot de Europese top behoren op vlak van welvaart en welzijn (p.8). Onderhandelingsprocedure met bekendmaking: kandidaatstelling De overheidsopdracht wordt georganiseerd via de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De onderhandelingsprocedure met bekendmaking start met een bekendmaking waarbij geïnteresseerden de kans krijgen zich kandidaat te stellen om de opdracht uit te voeren. Het Agentschap Ondernemen zal op basis van de binnengekomen kandidaatstellingen een selectie doorvoeren op basis van de in onderstaande teksten opgenomen toegangsvereisten en kwalitatieve selectiecriteria. De geselecteerde kandidaten zullen gevraagd worden een offerte in te dienen. Dat wil zeggen dat in deze fase nog geen volledig uitgewerkte offerte moet ingediend worden, maar slechts de kandidaatstelling op basis van de toegangsvereisten en kwalitatieve selectie zoals uiteengezet in onderstaand document. Omdat gegadigden zich met kennis van zaken kandidaat zouden kunnen stellen, wordt in deze fase al het volledige bestek ter beschikking gesteld. De delen waarop in deze fase een antwoord moet gegeven worden, werden in een kader gezet met achtergrondkleur.

4 I. ALGEMENE BEPALINGEN A. AANBESTEDENDE OVERHEID 1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door de het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap Ondernemen, de heer Bernard De Potter. 2. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie Agentschap Ondernemen Dienst Duurzaamheid en Transformatie Piet Desiere Directeur Koningin Maria Hendrikaplein 70 postbus Gent Telefoon: 09 / Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van punt 3 hierna. 3. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 in 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. B. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT De opdracht omvat de totstandkoming van een multilaterale raamovereenkomst met maximaal vier dienstverleners voor het leveren van energieadvies aan o.a. hotels en meetinglocaties (zie ook III.C). Een energieadvies bestaat uit een energiescan, eventueel gevolgd door beperkt of uitgebreid implementatieadvies. Binnen deze raamovereenkomst zal het Agentschap Ondernemen bij de gekozen dienstverleners bestellingen plaatsen voor het leveren van energiescans en implementatieadviezen. Deze bestellingen zullen geplaatst worden per groep van tien energiescans, naarmate de dienstverlener in kwestie de opdracht kwaliteitsvol en binnen de uitvoeringsperiode uitvoert. Als resultaat van al bestelde energiescans kunnen dan ook implementatieadviezen besteld worden. Op het einde van de opdracht kan een bestelling geplaatst worden voor minder dan tien energiescans, bijvoorbeeld omdat er niet meer voldoende budget beschikbaar is om nog tien adviezen te bestellen. Het Agentschap Ondernemen schat de beschikbare budgettaire ruimte op dit ogenblik zo in dat er in totaal ongeveer 1 energiescans en 80 bijhorende implementatieadviezen besteld zullen kunnen worden voor alle dienstverleners samen. Maar

5 dit hangt uiteraard ook af van de prijszetting die de potentiële dienstverleners in hun offerte zullen hanteren en van de eventuele bijkomende budgetten die tijdens de uitvoeringsperiode nog ter beschikking kunnen komen. Het Agentschap Ondernemen kan bestellingen plaatsen in het kader van deze opdracht tot 31 december 16. De dienstverleners die voor deze opdracht willen intekenen hebben bij voorkeur aantoonbare ervaring met adviesverlening aan bedrijven uit de doelgroep m.b.t. energie. CPV-code: (Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten). Het betreft een opdracht zoals bedoeld in categorie 11 van de wet op de overheidsopdrachten. Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 06. C. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, op basis van artikel 26, 2,3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 06. D. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 06 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 11 (hierna: KB Plaatsing); - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 13 (hierna: KB Uitvoering); - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 13. U kunt deze regelgeving terugvinden op: E. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN Sjabloon van de energiescan als verplicht te hanteren model, zoals toegevoegd als bijlage bij dit bestek.

6 F. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overhead. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 2. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de anti-discriminatiewetgeving. Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder A.1.1. en B De dienstverlener verbindt er zich toe in al zijn communicatie het Agentschap Ondernemen op te nemen. Tijdens de onderhandelingen of in de stuurgroep kan nog besproken worden op welke wijze dit moet gebeuren. Zonder bespreking, waarvan schriftelijke neerslag bestaat, gelden onderstaande regels: a) Algemeen De opdrachtnemers moeten in elke communicatie het Agentschap Ondernemen duidelijk kaderen. Het Agentschap Ondernemen als contactpunt voor concrete informatie en aanspreekpunt m.b.t. het ruimere, operationele kader. Het logo van Agentschap Ondernemen is een kwaliteitslabel. Dit betekent dat dit logo ook de nodige visibiliteit verdient. Dit vertaalt zich in: - WOORD: Positionering van Agentschap Ondernemen in elke tekst (website, brochure en eventueel aanvullende communicatiemiddelen). - BEELD: Het logo van het Agentschap Ondernemen (of een gelijkwaardige alternatieve vermelding in de tekst) moet voldoende visibiliteit krijgen nl. voldoende groot met leesbare tekst en prominent aanwezig. a) Concreet Hierna enkele concrete voorbeelden, niet limitatief. BROCHURE In een brochure mag de tekst m.b.t. de positionering achteraan staan. De tekst is te bepalen in overleg met Agentschap Ondernemen. Het logo van Agentschap Ondernemen (of een gelijkwaardige alternatieve vermelding in de tekst) moet voldoende visibiliteit krijgen en onderscheiden worden van eventueel andere, commerciële logo s. EVENT Bij elk event van de organisatoren/promotoren is het verplicht om Agentschap Ondernemen voldoende visibiliteit te geven. Het Agentschap Ondernemen stelt aan de opdrachtnemers 1 roll up met de correcte logo's ter beschikking. Deze moet duidelijk zichtbaar aan het onthaal geplaatst worden. Deze roll up dient de opdrachtnemer tijdig op te vragen bij

7 De opdrachtnemers zorgen er tevens voor dat de voormelde logo's bij een power point presentatie of filmpjes die betrekking hebben op de opdracht, aan het begin en het einde getoond worden. TV SPOT Het logo van Agentschap Ondernemen moet voldoende visibiliteit krijgen, conform de afgesproken filosofie (cfr. punt 1). RADIOSPOT Gezien de krappe timing van een radiospot is een duidelijke vermelding van Agentschap Ondernemen voldoende. AFFICHE Op een affiche moet Agentschap Ondernemen als kwaliteitslabel de nodige visibiliteit krijgen. Het moet een voorkeurplaats krijgen t.o.v. eventuele andere al dan niet commerciële partners. WEBSITE Het logo van Agentschap Ondernemen moet duidelijk zichtbaar op de homepage van de website staan (boven de scrollijn), met een duidelijke link naar de tekst met positionering van de steun van Agentschap Ondernemen. b) Afspraken Elk communicatiemiddel dat ontwikkeld wordt, moet vooraf en tijdig (minstens 1 week op voorhand) voorgelegd worden aan de dienst communicatie van Agentschap Ondernemen voor goedkeuring. Alle communicatievragen moeten aan diezelfde dienst gericht worden. Afwijkingen voor specifieke gevallen moeten aangevraagd worden bij de dienst communicatie. De logo's zijn in verschillende formaten beschikbaar en te downloaden via G. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn: - 45;

8 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT A.1.SELECTIE A.1.1. UITSLUITING EN BELANGENVERMENGING (ART. 61 TOT EN MET 64 KB PLAATSING) Art. 61. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZattest, de jaarrekeningen, het attest van fiscale schulden en het attest van nietfaling via elektronische weg op conform art. 60, 1. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: - de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister; - de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; - de buitenlandse inschrijver: alle in bovenstaande artikelen vermelde attesten en uittreksels of evenwaardige documenten, uitgereikt door het betrokken land (RSZ-attest, attest fiscale schulden, uittreksel strafregister, attest niet-faling, ). Wanneer een document of attest niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of indien hierin niet wordt voorzien, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijk of overheidsinstantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. - de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 62, 1 KB Plaatsing, of een achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan euro in de zin van art. 63, 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen; Non-discriminatie: Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van

9 gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 08 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 07 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 07 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 07 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Belangenvermenging: Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in art. 64 KB Plaatsing. A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 67, 68 en 72 KB PLAATSING) De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van: - een passende bankverklaring conform het model opgelegd door de wetgeving. Relevante ervaring met het begeleiden en adviseren van bedrijven uit de doelgroep inzake energie dient aangetoond te worden door het voorleggen van: - 3 referenties die de technische bekwaamheid (in het uitvoeren van uitgebreide energiescans en het opstellen van implementatieadvies) aantonen van de uitvoerder van de scans en de opsteller van het implementatieadvies. Ervaring met de beoogde doelgroep zal als pluspunt geëvalueerd worden. Referenties van het bedrijf volstaan niet. De personen die hier worden opgegeven dienen ook daadwerkelijk de scans uit te voeren en de implementatieadviezen te geven. Afwijkingen hierop worden enkel toegestaan mits grondige motivatie. De inschrijver dient onafhankelijk te zijn van leveranciers van energie en energietechnologie. De inschrijver toont dit aan door het voorleggen van: - een verklaring op woord van eer.

10 A.1.3. BEROEP OP DE DRAAGKRACHT VAN ANDERE ENTITEITEN (ART. 74 KB PLAATSING) a) Indien de inschrijver een beroep heeft gedaan op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten in het kader van de kwalitatieve selectie, vermeldt hij welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven aan deze onderaannemers of entiteiten. Deze vermeldingen moeten overeenstemmen met de vermeldingen in de kandidaatstelling. b) De dienstverlener is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 KB Plaatsing. Voor deze onderaannemers of entiteiten moeten eveneens de toe te voegen documenten bedoeld onder A.1.1. toegevoegd worden aan de offerte. A.2. MODALITEITEN A.2.1. PERCELEN (ART. 11 KB PLAATSING) nvt A.2.2. VARIANTEN (ART. 9 KB PLAATSING) Het indienen van vrije varianten is verboden A.2.3. OPTIES (ART. 10 KB PLAATSING) Het indienen van vrije opties is verboden

11 A.3. KANDIDAATSTELLING OPENING, INDIENING, VORM EN INHOUD A.3.1. OPENING EN INDIENING VAN DE KANDIDAATSTELLINGEN (ART. 51 KB PLAATSING) Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is maandag 1 juni 15 om 12:00u. De offertes moeten elektronisch worden overgelegd, via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB plaatsing. De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn kandidaatstelling, overgelegd via e- tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Indien meerdere personen samen moeten optreden (gezamenlijke bevoegdheid, combinatie), moeten zij elk een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening plaatsen ofwel moet uit de toegevoegde documenten de machtiging blijken om namens meerdere personen of ondernemingen de offerte elektronisch te ondertekenen. Een gescande handtekening is onvoldoende. Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van een Belgische eid, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) A.3.2. VORM EN INHOUD OFFERTE De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. A.3.3. VOORDRACHT VAN ONDERAANNEMERS (ART. 12 KB PLAATSING EN ART. 12 KB UITVOERING) De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de onderaannemers die hij voorstelt. De dienstverlener is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

12 A.3.4. COMBINATIE ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID (ART. 55 KB PLAATSING) Het is de geselecteerde kandidaten toegestaan zich in een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid te verenigen met niet geselecteerde personen en gezamenlijk een offerte in te dienen. A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 57 KB PLAATSING) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes.

13 A.4. PRIJS A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 13 KB PLAATSING) Deze opdracht is een opdracht tegen prijslijst. De dienstverlener moet een prijs opgeven voor: 1. Een energiescan 2. Een beperkt implementatieadvies 3. Een uitgebreid implementatieadvies. Deze prijs mag niet hoger zijn dan de prijs van de energiescan. De energiescan en het implementatieadvies vormen samen het energieadvies. Het Agentschap Ondernemen zal de energiescans in principe per tien bestellen. Enkel voor afgewerkte energiescans kan er, mits interesse van het betrokken bedrijf, een beperkt of uitgebreid implementatieadvies volgen. De scans zullen besteld worden per formele brief van de administrateurgeneraal van het Agentschap Ondernemen. De implementatieadviezen per mail door de leidend ambtenaar van deze overheidsopdracht. A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 16 KB PLAATSING) a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot twee decimalen preciseren. b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 19, 3 KB PLAATSING) Aan de opdrachtnemers wordt prijs gevraagd per energiescan. Het Agentschap Ondernemen zal de scans per tien bestellen. Om het restquotum op te gebruiken, kan op het einde van de opdracht een bestelling geplaatst worden voor minder dan tien scans. Het uitvoeren van een energiescan houdt in: 1. Werving van de bedrijven. 2. Bezoek aan het bedrijf. Er mag uitgegaan worden van een halve dag plus verplaatsing. Het is de bedoeling dat bedrijven zelf de nodige moeite doen voor het maken van de scan. Dit betekent dat de bedrijven zelf moeten instaan voor het aanleveren van de nodige informatie (o.a. de energiefacturen, de inventaris van de verbruiksposten ). Er wordt van de opdrachtnemers niet verwacht dat er metingen worden uitgevoerd. Bij het formuleren van aanbevelingen ligt de nadruk op brandstofbesparende maatregelen (i.t.t. elektriciteitsbesparing) en andere maatregelen die de uitstoot van CO 2 kunnen doen dalen. 3. Opstellen van de energiescan, en toelichten van de scan aan het bedrijf. Zonder afbreuk te doen aan de waarde van de energiescan (het verslag dient correct te worden opgesteld, zodat de verwerking van de scans vlot kan verlopen), dient de implementatie van de voorgestelde maatregelen te primeren.

14 Het uitvoeren van een implementatieadvies: Er wordt een prijs gevraagd voor het geven van een beperkt advies en een prijs voor het geven van een uitgebreid advies. Zoals vermeld is het aan de indiener om uit te maken wat er begrepen wordt onder deze termen. Het vragen van offertes voor de implementatie van de maatregelen in kwestie lijkt ons een eerste stap voor het opstellen van de adviezen. De prijs voor een uitgebreid advies bedraagt maximaal de prijs van de scan. De indiener geeft aan welke elementen hij inbegrepen beschouwt in zijn prijszetting. In de prijszetting voor elk van de eenheidsprijzen zijn sowieso alle overheadkosten verrekend. Met name de medewerking aan één informatiesessie per jaar, het volgen van de toelichting bij aanvang van het project, alle reis- en verblijfskosten, overlegmomenten stuurgroep e.d. zijn inbegrepen in deze prijzen en worden niet afzonderlijk vergoed. A.4.4. PRIJSHERZIENING (ART. KB PLAATSING) De opdrachtnemer mag de opgegeven eenheidsprijzen aanpassen aan de evolutie van de Gezondheidsindex, waarbij als referentieindex genomen wordt de gezondheidsindex van de dag waarop de opdracht toegewezen wordt. Telkens één jaar na deze dag zullen de opgegeven eenheidsprijzen aangepast worden aan de evolutie van de Gezondheidsindex. A.4.5. PRIJSONDERZOEK (ART. 21 KB PLAATSING) Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. A.5. GUNNINGSCRITERIA A.5.1. ONDERHANDELINGSPROCEDURE GUNNINGSCRITERIA (ART. 107 KB PLAATSING) De gunningscriteria zijn: De methode van werken die voorgesteld wordt voor het uitvoeren van het energieadvies (zijnde de energiescan en het beperkt of uitgebreid implementatieadvies), en de methode op vlak van communicatie en werving van te scannen bedrijven (30 punten). Detaillering en transparantie van de prijsopgave gerelateerd aan de inhoudelijke aanpak, waarbij met name aangetoond wordt dat de inspanningen efficiënt verdeeld worden met het oog op het te bereiken resultaat (30 punten). Ervaring en deskundigheid van de uitvoerders van het energieadvies. Deze moeten bij naam worden genoemd. De ervaring en deskundigheid moet blijken uit een bijgevoegd curriculum vitae (10 punten). De kwaliteitsgaranties, waarbij zowel het voorstel tot geven van invulling aan het kwaliteitsbeleid voor uitbestede diensten beoordeeld wordt, als

15 het concrete voorstel van indicatoren op basis waarvan de effectiviteit van de dienstverlening kan gemeten worden (10 punten). De eenheidsprijs voor het uitvoeren van een energieadvies. Voor de prijsvergelijking zal de prijs van een energiescan opgeteld worden met 1/3 de van de prijs van een beperkt implementatieadvies en 1/3 de van de prijs van een uitgebreid implementatieadvies. Aan de goedkoopste inschrijver wordt het maximum van de punten te verdienen op dit gunningscriterium toegekend. Per aangesneden schijf van 10 procent dat een inschrijver duurder is dan de goedkoopste inschrijver wordt 10 procent van de maximaal haalbare punten op dit gunningscriterium afgetrokken ( punten). A.5.2 ONDERHANDELINGEN De gunning van deze opdracht gebeurt via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Het bestuur heeft hierbij de mogelijkheid om op basis van een eerste beoordeling van de offertes over te gaan tot onderhandelingen met één of meerdere inchrijvers, zonder evenwel daartoe verplicht te zijn. Na deze onderhandelingen kunnen één of meerdere inschrijvers worden uitgenodigd om een aangepaste offerte in te dienen ("best and final offer")"

16 B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) Er wordt naar gestreefd om de opdracht te starten op 1 september 15. De energiescans dienen opgeleverd te zijn tegen 31 december 16, de implementatieadviezen tegen 30 juni 17 (zie ook III.B.4). In het kader van deze opdracht kan het Agentschap Ondernemen bestellingen plaatsen tot 31 december 16. B.1.2. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB UITVOERING) De dienstverlening gebeurt in hoofdzaak bij de bedrijven waar een advies wordt gegeven. B.1.3. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 KB UITVOERING) Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; d) het opstellen van de processen-verbaal; e) de opleveringen; f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. B.1.4. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB UITVOERING) a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van de waarde van tien energiescans (excl. BTW) bij de specifieke dienstverlener die borg stelt. b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 1 in speciën; 2 in publieke fondsen; 3 in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 4 via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende wetgeving.

17 Voor wat 1 tot en met 3 betreft, kunt u voor meer informatie terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de aanbestedende overheid. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. d) De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering. B.1.5. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ART. 148 KB UITVOERING) Elke dienstverlener zal bij toewijzing van de opdracht een bestelling van tien energiescans krijgen. Op basis van de instroom die de dienstverlener heeft en de kwaliteit van de opgeleverde scans zal het Agentschap Ondernemen nog bijkomende scans kunnen bestellen, telkens per tien. Als verlengstuk bij opgeleverde scans, en als het betrokken bedrijf daarin geïnteresseerd is, kan het Agentschap ook implementatieadviezen bestellen. Het Agentschap Ondernemen schat dat er budget beschikbaar is voor 1 scans en 80 bijhorende implementatieadviezen. Hoeveel scans er besteld zullen worden bij elk van de dienstverleners hangt af van de snelheid van uitvoering en de geleverde kwaliteit. In principe streeft het Agentschap naar een gelijke verdeling over de dienstverleners, maar hiervan kan afgeweken worden. Voor de dienstverleners die hierdoor minder scans kunnen uitvoeren wordt geen schadevergoeding voorzien. B.2. BETALINGEN B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 KB UITVOERING) Om de twee maanden mag de dienstverlener de afgeronde trajecten voor facturatie voorleggen aan het Agentschap Ondernemen. Het betreft twee onderdelen Een eerste factuur betreft de energiescan, een tweede het implementatieadvies. B.2.2. PROCEDURE (ART. 150 EN 160 KB UITVOERING) a) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen. De dienstverlener dient voorafgaand aan elke factuur een lijst van afgewerkte trajecten die voor facturatie in aanmerking komen over te maken, inclusief de bijhorende scans of implementatieadviezen. Na goedkeuring van deze lijst mag de factuur worden ingediend voor de aanvaarde trajecten. b) De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen vanaf de beëindiging van de bovenvermelde verificatie. De gedateerde, ondertekende en regelmatig opgemaakte facturen worden gericht aan:

18 Agentschap Ondernemen Dienst Duurzaamheid en Transformatie Joachim Castelain Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein Gent Met vermelding van het referentienummer ENER en met contactpersoon Joachim Castelain binnen het Agentschap Ondernemen. B.2.3. OVERIGE BEPALINGEN a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten. B.3. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID B.3.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN KB UITVOERING) De indiening van de offerte geldt bij gunning als een belofte van overdracht aan de opdrachtgever van alle vermogensrechten op alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht. De overdracht geldt zowel ten aanzien van de indiener van een offerte als ten aanzien van alle personen waarop de indiener een beroep doet voor de uitvoering van de opdracht en heeft betrekking op alle mogelijke exploitatiewijzen die de opdrachtgever wenselijk acht. De opdrachtgever verkrijgt door de toewijzing van de opdracht definitief en zonder enige beperking de hierna opgesomde auteursrechten op alle producten die in het kader van de opdracht worden aangemaakt, zijnde: - het exclusieve en onvoorwaardelijke reproductierecht; - het exclusieve en onvoorwaardelijke recht tot bewerking en vertaling; - het exclusieve en onvoorwaardelijke huur- en leenrecht; - het exclusieve en onvoorwaardelijke recht op mededeling aan het publiek en dit alles zonder enige andere beperking in de tijd dan de beperkingen die voorzien zijn in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De vergoeding voor de overdracht van deze rechten is inbegrepen in het totaalbedrag van de offerte, ongeacht uitdrukkelijke vermelding. Alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht, worden eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer mag enkel nog gebruik maken van de resultaten van de opdracht als hij hier voorafgaand en schriftelijk de toestemming van het Agentschap Ondernemen bekomen heeft.

19 De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de gegevens en onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. B.3.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (ART. 17 KB PLAATSING) De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten, waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen. B.3.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. De dienstverlener dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. B.4. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN B.4.1. STRAFFEN (ART. 45 KB UITVOERING) a) Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen). Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, 2, 1 en 2 van het KB Uitvoering. b) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: - de inbreuk is gepleegd; - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd. De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de dienstverlener niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld. Deze afwijking wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende dienstverlener mogelijk is.

20 B.4.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46 EN 154 KB UITVOERING) De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het KB Uitvoering. B.4.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73 KB UITVOERING) Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. B.5. KEURINGEN EN OPLEVERING B.5.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB UITVOERING) NVT B.5.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) NVT B.5.3. KOSTEN VAN DE OPLEVERING (ART. 18 KB PLAATSING) De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste. B.6. UITVOERINGSVOORWAARDEN B.6.1. NON-DISCRIMINATIE De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 08 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid).

21 De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement. Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit verband. De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden.

22 III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN A. Algemene context van de opdracht. A.1. Het Agentschap Ondernemen Het Agentschap Ondernemen is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Het behoort tot het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Het Agentschap Ondernemen staat onder voogdij van minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Het is de taak van het Agentschap om het economisch beleid uit te voeren en in te staan voor de operationele beleidsvoorbereiding. Het Agentschap Ondernemen streeft ernaar de concurrentiepositie van ondernemingen in Vlaanderen duurzaam te ondersteunen, te versterken en te stimuleren. Voor een volledig overzicht van de taakomschrijving van het Agentschap Ondernemen kunt u terecht op de website Naar verwachting zal op 1 januari 16 het Agentschap Ondernemen fuseren met het IWT. A.2. Energieadvies voor uitbaters van toeristische bedrijven en logies Voortbouwend op de ervaringen met de vorige klimaatplannen, keurde de Vlaamse Regering op 28 juni 13 het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan goed. Dit strategische beleidsplan omvat het Vlaamse Mitigatieplan (1) en het Vlaamse Adaptatieplan (2), met als respectievelijke doel de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen te verminderen (1) en de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaatverandering te verhogen (2). Op deze manier wordt er invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen van het Europese -- - klimaat-en energiepakket. De goedkeuring van het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan (13-) ging gepaard met de oprichting van het Vlaams Klimaatfonds en met de verdeling van het eerste beschikbare budget van miljoen euro ter ondersteuning van een eerste set broeikasgasreductiemaatregelen op korte termijn (13-14). Eén van de 14 geselecteerde maatregelen was Energieadvies voor uitbaters van toeristische bedrijven en logies, voorgesteld door Toerisme Vlaanderen (TV) (beslissing van de Vlaamse regering, dd. 12/12/14). De maatregel energieadvies voor de toeristische sector werd geselecteerd omwille van zijn hoge kostenefficiëntie, significante beleidsadditionaliteit en omwille van de bredere economische stimulans die deze maatregel voor de sector zou kunnen induceren. Door de zichtbaarheid van de energiebesparende ingrepen kan deze maatregel ook leiden tot een sneeuwbaleffect via de bezoekers en klanten van de toeristische infrastructuur. Deze maatregel sluit ook aan bij het nieuwe regeerakkoord In het hoofdstuk (Verbinden voor) Groei staat op p. 6: Economie en groei, dat is zeker ook toerisme en cultuur. In uitvoering van het Toerismepact trachten we toerisme meer te verbinden met andere beleidsdomeinen en brengen we meer samenwerking en coördinatie tot stand binnen de toeristische sector zelf. In het hoofdstuk Toerisme staat op p. 147: We willen de

23 Vlaamse toeristische sector helpen om verder te groeien als een performante en duurzame economische sector, die zijn groeimogelijkheden volop benut en die een van de motoren van jobcreatie kan zijn. Op deze manier willen we ook de lokale economie stimuleren.. Op p. 148 van hetzelfde hoofdstuk wordt gezegd: We promoten Vlaanderen volop als een bestemming voor congrestoerisme (MICE). We onderzoeken of we de bestaande MICEfaciliteiten kunnen optimaliseren.[ ] We investeren verder in de kwaliteitsverbetering, de brandveiligheid en de toegankelijkheid van bestaande jeugdverblijven. Uiteraard draagt deze maatregel bij tot de doelstelling vermindering broeikasgasuitstoot en in beperkte mate ook tot de doelstelling kosten - efficiënte verhoging aandeel hernieuwbare energie van het regeerakkoord. Voor de uitwerking en coördinatie van het energieadvies voor de toeristische sector werd een samenwerking gezocht tussen TV, LNE-Dienst Klimaat en Agentschap Ondernemen. Het Agentschap Ondernemen heeft al jaren ervaring met de uitvoering van eerstelijns energiescans. Tot eind 15 loopt er bovendien nog een aanbod van gratis scans bij KMO s, een opdracht die wordt uitgevoerd door 5 onafhankelijke studiebureaus en door Agentschap Ondernemen wordt gefinancierd en gecoördineerd. De focus van het energieadvies ligt op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (i.h.b. CO 2 ). Het energieadvies zal de bedrijven oriënteren op vlak van hun energieverbruik, zal hen verbetervoorstellen aanreiken om de broeikasgasuitstoot te verminderen en zal hen tevens begeleiden bij de implementatie van verbetermaatregelen. Verbetervoorstellen worden weergegeven in termen van beperking van de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in CO 2 -equivalenten) maar ook in termen van investeringen met een bepaalde terugverdientijd en intern rendement. We willen in het advies verder gaan dan de evidente quick-wins en streven naar aanbevelingen (én implementaties) die grondige renovaties en procesaanpassingen mogelijk maken (desgevallend stapsgewijs en gecombineerd, om te komen tot gebouwen die het BEN-niveau benaderen). Het is belangrijk hierbij te vermelden dat het energieadvies verder gaat dan louter een energiescan, maar ook begeleiding biedt aan de bedrijven bij implementatie. Het is niet de bedoeling om aan de hand van metingen verder in te gaan op een bepaalde problematiek, wel om de diverse opportuniteiten te kaderen en hun relatieve belang te duiden in de energiehuishouding van het bedrijf. Indien het bedrijf verdere studies wenst over bepaalde energiethema s kan er gebruik gemaakt worden van de kmo-portefeuille. Er kan ook verwezen worden naar andere mogelijke specifieke begeleidingsmaatregelen voor Vlaamse kmo s (bv. logistieke consulenten). De scans zoals ze momenteel door de door Agentschap Ondernemen erkende auditoren worden uitgevoerd, geven recht op een steunbonus bij de ecologiepremie. Ook aan de geselecteerden voor het uitvoeren van de opdracht beschreven in voorliggend bestek zal gevraagd worden om zich te laten erkennen door Agentschap Ondernemen. De wijze waarop in deze scans investeringsvoorstellen worden berekend (met primaire energiebesparing, terugverdientijd en intern rendement) is goedgekeurd door VEA, waardoor er voor de investeringen in kwestie een premie van de distributienetbeheerder kan verkregen worden (zie punt D).

24 B. Omschrijving van de opdracht. Deze uitbesteding betreft het verlenen van energieadvies door maximaal vier dienstverleners / opdrachtnemers. Het Agentschap Ondernemen zal in een eerste fase energiescans bestellen per tien stuks (per opdrachtnemer). Volgend op een scan kan een beperkt of uitgebreid implementatieadvies besteld worden. De dienstverlener is dus bij aanvang van de opdracht slechts verzekerd van de uitvoering van tien scans, maar maakt uiteraard wel kans op toewijzing van meer scans, naarmate hij de opdracht succesvol uitvoert. De energiescans zullen per formele brief van de administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen besteld worden, de implementatieadviezen per mail door de leidend ambtenaar van deze overheidsopdracht. Een energieadvies houdt in dat er in eerste instantie in het bedrijf een energiescan wordt uitgevoerd. Daarop volgt, naargelang de aan het licht gebrachte opportuniteiten en de bereidheid van het bedrijf om daar mee verder te gaan, eventueel een vervolgtraject, dat moet dienen om maximaal de voorgestelde maatregelen te implementeren (energieadvies = energiescan + eventueel implementatieadvies). Implementatie van voorgestelde besparingsmaatregelen is immers het hoofddoel van de opdracht. Het geven van energieadvies, zoals hierboven omschreven, bestaat uit een aantal facetten. Voor de uiteindelijke prijszetting van een energieadvies dient met al deze facetten rekening gehouden te worden. Schematisch ziet het verloop van de uitvoering van de opdracht er als volgt uit: Studiebureau Agentschap Ondernemen Bedrijf werven van de bedrijven algemene promotie i.s.m. Toerisme Vlaanderen max. 6 weken bezoek bedrijf opmaken energiescan opmaken scan voorleggen aan AO verzamelen gegevens voor de scan scan toelichten aan bedrijf (max. 2 weken na goedkeuring) nalezen scan, en goedkeuren (max. 2 weken) contacteren bedrijf i.v.m opportuniteiten bedrijf bepaalt waarvoor er verder advies nodig is (1) max. 6 maanden opstellen implementatieadvies bestellen van implementatieadvies rapport aan AO, facturatie na goedkeuring

25 (1) Het antwoord op de vraag van het bedrijf of er verder advies nodig is, is een belangrijk facet van de opdracht, dat erg bepalend is voor de uiteindelijke prijszetting in de offerte. Het gevolg dat aan een scan wordt gegeven hangt af van de besparingsmaatregelen die erin worden geformuleerd, maar uiteraard ook van de bereidheid van het bedrijf om er iets mee te doen. We stellen voor dat er drie trajecten worden voorzien, met daaraan gekoppeld drie prijszettingen: - bedrijf wenst niets te ondernemen, geen vervolg - een beperkt implementatieadvies - een uitgebreid implementatieadvies Het is aan de indieners om nauwkeurig te formuleren wat begrepen wordt onder een beperkt en een uitgebreid implementatieadvies. Hierbij wordt best rekening gehouden met de aard van de doelgroep (hotels, vakantieverblijven enz ) en met het feit dat de focus van deze oproep ligt bij het opsporen en implementeren van brandstof besparende maatregelen (i.t.t. elektriciteitsbesparing) (Zie ook II.A.4.3.). B.1. Werving De opdrachtnemer staat zelf in voor het werven van de bedrijven op basis van lijsten met in aanmerking komende bedrijven, verstrekt door Toerisme Vlaanderen. B.2. Promotie Ondersteunende promotie voor de energieadviezen gebeurt door Agentschap Ondernemen en Toerisme Vlaanderen. Er zal gewerkt worden volgens de bestaande methode: via de website en via het organiseren van informatiesessies. Er wordt van de opdrachtnemers verwacht dat ze een inhoudelijke bijdrage brengen op deze informatiesessies (ongeveer één per jaar). Ondersteunend aan de wervingsverbintenis van de opdrachtnemers kan Agentschap Ondernemen eveneens bedrijven aanbrengen. Agentschap Ondernemen kan tevens vragen van derden (ondernemersorganisaties enz ) doorgeven aan de opdrachtnemers. B.3.Uitvoeren van het energieadvies a) Eens het contact gelegd tussen bedrijf en de opdrachtnemer worden alle werkzaamheden die leiden tot het opmaken van een energieadvies uitgevoerd door de opdrachtnemer. Aangezien het gaat om eerstelijnsadvies wordt er van de opdrachtnemer niet verwacht dat er in het bedrijf metingen worden uitgevoerd. De scan wordt (na een periode van max. 6 weken) ter nazicht voorgelegd aan Agentschap Ondernemen. b) Inhoud van de energiescan De inhoud van de energiescans is op te delen in zes stukken: 1. Bedrijfsgegevens: activiteit van het bedrijf, ondernemingsnummer, nace-code, contactgegevens, tewerkstelling en omzet van de vestigingsplaats. 2. De energiefacturen. Zowel elektriciteits-, aardgas- en/of stookoliefacturen over de periode van minstens een jaar worden geanalyseerd. Ook de energieleverancier en de aard van het leveringscontract dienen vermeld te worden. Anomalieën in het verbruikspatroon worden verklaard.

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse overheid Beleidsdomein Kanselarij

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/004/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/005/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG Bestek nr. helpdesk_2017 Opdracht die betrekking heeft op de afname van eerstelijns ondersteuning van de aanvragers van mandaten en kredieten

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse overheid Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie Open offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AZG/PREV/GE/2016-01 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur Vlaamse overheid Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Opdracht nr. 2016/HFB/OPMB/32734

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester Open offerteaanvraag Vlaamse Gemeenschap Departement Kanselarij en Bestuur Team Vlaams Bouwmeester Aanstellen van één of meerdere ontwerpbureaus voor ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Vlaamse overheid Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Secretariaat-generaal Dienst Dierenwelzijn Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2014 Microsoft licenties en Software Assurance Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met. bekendmaking van diensten

Onderhandelingsprocedure met. bekendmaking van diensten Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Departement Landbouw en Visserij SELECTIELEIDRAAD Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Opdracht nr. CIR-MMP-2017-01 Raamovereenkomst

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd

Nadere informatie

Verkenning en ontwikkeling Mobiscore

Verkenning en ontwikkeling Mobiscore Vlaamse overheid Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Vereenvoudigde

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid.

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Algemene offerteaanvraag Bestek nr.: AD/LOG/MVD/2012.02 Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Indiening van de inschrijving: ten laatste

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Vlaamse overheid Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. OND/SBO/2016/005 Meting ICT-integratie

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427530-2016:text:nl:html België-Brussel: Testen van software 2016/S 234-427530 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: Fax

Plaats: Brussel Postcode: Fax 1/ 18 BE001 12/09/2016 - BDA nummer: 2016-527465 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein EWI. Agentschap Ondernemen. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten

Vlaamse overheid. Beleidsdomein EWI. Agentschap Ondernemen. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Vlaamse overheid Beleidsdomein EWI Agentschap Ondernemen Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr. haalbaarheid prestarters Ondersteuning van prestarters met trajectbegeleiding

Nadere informatie

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust. Plaats: Oostende Postcode: 8400. E-mail: kust@vlaanderen.be Fax +32 59507037

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust. Plaats: Oostende Postcode: 8400. E-mail: kust@vlaanderen.be Fax +32 59507037 1/ 16 BE001 16/07/2015 - BDA nummer: 2015-518832 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Departement Onderwijs en Vorming

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Departement Onderwijs en Vorming Vlaamse overheid Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr. OV/SBO/2016/01 Werkplekleren en Scholenbouw

Nadere informatie

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester

Open offerteaanvraag. Vlaamse Gemeenschap. Departement Kanselarij en Bestuur. Team Vlaams Bouwmeester Open offerteaanvraag Vlaamse Gemeenschap Departement Kanselarij en Bestuur Team Vlaams Bouwmeester Aanstellen van één of meerdere ontwerpbureaus voor ontwerpende haalbaarheidsonderzoeken inzake transformatie

Nadere informatie