Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en misbruik Laadpas 6 Artikel 5 Facturatie en betaling 6 Artikel 6 Verplichtingen Klant 7 Artikel 7 (Be)ëindiging van de Overeenkomst 7 Artikel 8 Aansprakelijkheid Eneco 8 Artikel 9 Aansprakelijkheid Klant 9 Artikel 10 Overmacht 10 Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden 10 Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens 10 Artikel 13 Service- en storingsdienst Eneco (Helpdesk) 10 Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen 11 Artikel 15 Geschillen 11 Artikel 16 Wijziging Algemene Voorwaarden en Tarieven 11 Artikel 17 Slotbepalingen 12 2 Eneco Zakelijk B.V.

3 Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. versie 1.1, inclusief de wijzigingen daarvan. Eigen Laadpunt: Het Laadpunt dat Eneco op grond van deze Overeenkomst levert aan de Klant en, indien overeengekomen, installeert ten behoeve van de Klant. Elektriciteitscontractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de aansluiting op het elektriciteitsnet is gesteld, waarop het Laadpunt van Klant zal worden aangesloten, en die voor die aansluiting een overeenkomst tot levering van elektriciteit heeft gesloten met een elektriciteitsleverancier. De elektriciteitscontractant kan ook de Klant zijn. Elektrisch Voertuig: een Voertuig met meer dan 2 wielen, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 1 sub c, van de Wegenverkeerswet 1994, welk Voertuig is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de Elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het Voertuig. Eneco: Eneco Zakelijk B.V. Kamer van Koophandel nummer Klant: de (rechts)persoon met wie Eneco de Overeenkomst is aangegaan. Laaddiensten: diensten die betrekking hebben op een algemene toegangsverschaffing tot gebruik van Laadpunten Laadpas: De pas van Eneco welke naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Eneco en de Klant aan de Klant ter beschikking wordt gesteld en welke benodigd is voor het gebruik van Laaddiensten waaronder het toegang verkrijgen tot het Laadpunt. Laadexploitant: een onderneming die een Publiekelijk Toegankelijk Laadpunt exploiteert, zijnde Eneco of een Samenwerkende Laadexploitant. Laadpunt: een voorziening door middel van welke een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen en waarbij een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging wordt gebruikt. Laadpunten kunnen worden onderscheiden in Publiekelijk Toegankelijke Laadpunten en de Eigen Laadpunt van de Klant. Onoordeelkundig en/of Ongeoorloofd Gebruik door Klant. Hieronder wordt onder meer verstaan: het gebruik van Laadpunt(en) voor een ander doel dan voor het opladen van het Elektrisch Voertuig en/of het op enigerlei wijze onjuist gebruik maken van het Laadpunt en/of het gebruik van het Laadpunt op een ander wijze dan in de (Veiligheids)instructies is voorgeschreven en/of het toebrengen van schade aan een Laadpunt tijdens het parkeren. Overeenkomst: De onderhavige overeenkomst waarin Klant en Eneco de levering en installatie van een Laadpunt, een onderhoudsabonnement en een abonnement voor Laaddiensten ten behoeve van het Laadpunt overeen kunnen komen. Partners: (i) de partijen die betrokken zijn bij de Laadpunten en/of Overeenkomst(en), zoals (decentrale) overheden en netbeheerder(s) en/ of (ii) gelieerde partijen ter zake het uitvoeren van Laaddiensten en/of (iii) Laadexploitant(en). Algemene Voorwaarden Laaddiensten 3

4 Publiekelijk Toegankelijk Laadpunt: het Laadpunt van een Laadexploitant welke in de openbare of semi-openbare ruimte is geplaatst en niet voor een specifieke Klant bestemd is, waarvan de Klant middels de Laadpas gebruik van kan maken. Onder semi-openbare ruimte wordt bijvoorbeeld verstaan de private ruimte in/bij kantoren, in parkeergarages, bij tankstations, in/bij winkels en in/bij horecagelegenheden. Samenwerkende Laadexploitanten: aanbieders van Publiekelijk Toegankelijke Laadpunt(en) waarmee Eneco een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, zodat de Klant middels de Laadpas van Eneco zijn Elektrisch Voertuig ook kan opladen bij Laadpunten van die Laadexploitanten. Op de datum van het opstellen van deze Overeenkomst zijn dat de Laadexploitanten die lid zijn van de Branchevereniging eviolin (zie nl/), in de toekomst kan dit echter wijzigen. Veiligheidsinstructies: de instructies en gebruiksvoorschriften zoals vermeld op het betreffende Laadpunt en/ of Elektrisch Voertuig, en/of Laadkabel, en/of zoals gepubliceerd op de website van Eneco of andere Laadexploitant of van de Leverancier van het Elektrisch Voertuig of van de Leverancier van de laadkabel en/of zoals opgenomen in de Overeenkomst en/of in de onderhavige Algemene Voorwaarden. Website: de website van Eneco Zakelijk B.V. betreffende elektrisch laden. Artikel 2. De Overeenkomst 1. Op grond van de Overeenkomst, gesloten tussen Eneco en de Klant, is de Klant gerechtigd om gebruik te maken van de Laaddiensten, waaronder het opladen van het Elektrisch Voertuig bij Laadpunt(en) door middel van een Laadpas, tegen de in de Overeenkomst overeengekomen en door de Klant verschuldigde vergoeding. Voorts zal Eneco, op basis van de Overeenkomst, een Eigen Laadpunt leveren aan de Klant en deze installeren en onderhouden ten behoeve van de Klant. 2. Eneco behoudt zich het recht voor om vóór of bij sluiting van de Overeenkomst Klant dan wel na totstandkoming van de Overeenkomst de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van de Klant te toetsen. 3. Eneco is gerechtigd de Klant te verzoeken zekerheden te stellen indien Eneco van oordeel is dat de kredietwaardigheid van de Klant hiertoe aanleiding geeft. Indien dit laatste het geval is dient de Klant binnen drie weken de door Eneco bepaalde zekerheid te stellen. Ingeval de Klant in verzuim is met het stellen van de door Eneco bepaalde zekerheid, is Eneco krachtens artikel 7 lid 3 sub f gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 4. Het staat Eneco te allen tijde vrij om een aanvraag af te wijzen zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant; Eneco kan dit onder meer doen indien: 1) De Overeenkomst niet op de juiste wijze is ingevuld en/of eventueel gevraagde bescheiden niet worden bijgevoegd. 2) Eneco gerede twijfel heeft aan de kredietwaardigheid van of 4 Eneco Zakelijk B.V.

5 aan het betalingsgedrag van Klant jegens Eneco of jegens een tot de Eneco groep behorende onderneming of jegens derden. 3) Door Eneco aan de Klant gestelde eisen, daaronder begrepen een gevraagde zekerheidstel - ling, niet worden aanvaard of nagekomen. 5. De Overeenkomst heeft, tenzij anders overeengekomen, een looptijd van twaalf (12) maanden en wordt daarna stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd. Na verlenging kunnen Partijen de Overeenkomst, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden, opzeggen. Eneco is gerechtigd de prijs aan te passen ten aanzien van de verlengde periode. De overige voorwaarden blijven, in beginsel, gelden voor de voortgezette duur van de Overeenkomst. 6. De opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en/of door het sturen van een aan eneco.nl. 7. Als onderdeel van de Overeenkomst kan de Klant gebruik maken van de dienstverlening op de website van Eneco. Ook al heeft Eneco alle zorgvuldigheid betracht ten aanzien van het samenstellen van informatie, Eneco zal geen garantie afgeven omtrent de juistheid en/of de volledigheid van voornoemde informatie. Het gebruik van de informatie is voor rekening en risico van de Klant. 8. In aanvulling op artikel 12 geldt dat middels het aangaan van de Overeenkomst, de Klant ermee heeft ingestemd dat de Partners, die betrokken zijn bij de Overeenkomst, de persoonsgegevens van de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst mogen verwerken, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant stemt voorts ermee in dat de Partners de gegenereerde verbruiksdata geanonimiseerd voor statistische doeleinden kunnen gebruiken. 9. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. De Overeenkomst prevaleert boven de Algemene Voorwaarden. 10. De algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 11. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij gebruik door de Klant van een Publiekelijk Toegankelijk Laadpunt of het Eigen Laadpunt. Artikel 3. De Laadpas 1. Op grond van de met de Klant gesloten Overeenkomst, zal Eneco een Laadpas aan Klant verstrekken. De Klant kan de Laadpas gebruiken bij zijn Eigen Laadpunt en bij de Publiekelijk Toegankelijke Laadpunten. 2. De Laadpas alsmede de op de Laadpas verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van Eneco. 3. Klant is gerechtigd om derden toe te staan gebruik te maken van de Laadpas. Indien Klant derden toestaat van zijn Laadpas gebruik Algemene Voorwaarden Laaddiensten 5

6 te maken, zal de Klant uitdrukkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn ingeval schade voortvloeit uit het gebruik van deze Laadpas door de derde. Klant vrijwaart Eneco voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Laadpas door deze derden. 4. De Klant staat er jegens Eneco voor in dat de Laadpas op generlei wijze wordt nagemaakt of aangepast, in welke vorm dan ook en de Klant vrijwaart Eneco voor dergelijk gebruik. Artikel 4. Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik Laadpas 1. De Klant staat er jegens Eneco voor in dat hij de Laadpas zorgvuldig zal gebruiken en beschermen tegen verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. In geval van verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas dient de Klant zo snel mogelijk Eneco daarvan op de hoogte te stellen. Eneco zal vervolgens de betreffende Laadpas blokkeren. 2. Tot het moment van blokkering is de Klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas. 3. Eneco is gerechtigd de kosten aan de Klant in rekening te brengen ter zake van het blokkeren van de Laadpas. Artikel 5. Facturatie en Betaling 1. De door Klant afgenomen Laaddiensten dienen op grond van de Overeenkomst door de Klant aan Eneco te worden voldaan. 2. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling voor de Laaddiensten plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien Klant niet binnen voornoemde termijn betaalt, zal Eneco de Klant een ingebrekestelling sturen waarin aan de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Ingeval de Klant wederom niet betaalt zal hij in van rechtswege in verzuim geraken en zal wettelijke rente in rekening worden gebracht. 3. Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden wettelijk bepaalde kosten voor rekening van de Klant. 4. Bezwaren tegen de factuur schorten de verplichting tot betaling niet op. 5. De Klant is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Eneco hem verschuldigd is, indien is voldaan aan de wettelijke eisen voor verrekening. 6. Eneco behoudt zich het recht voor om te allen tijde de hoogte van vergoeding voor de Laaddiensten te wijzigen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, gewijzigde energietarieven en gewijzigde tarieven voor netwerk of bemetering. 7. De bedragen die Klant verschuldigd is op grond van de Overeen- 6 Eneco Zakelijk B.V.

7 komst zijn exclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen welke Eneco van overheidswege verplicht, respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen en zullen, respectievelijk, kunnen daarmee worden verhoogd, tenzij anders is overeengekomen. 8. Indien met de Klant in de Overeenkomst automatische incasso is overeengekomen, zal de Klant er zorg voor dragen dat op de relevante rekening voldoende saldo aanwezig is zodat Eneco de verschuldigde bedragen kan (laten) afschrijven binnen de hiervoor gestelde termijn. 9. De administratie van Eneco levert uitsluitend bewijs betreffende het elektriciteitsverbruik en de betalingen tussen Eneco en de Klant op, behoudens eventueel door de Klant binnen één maand geleverd tegenbewijs. Artikel 6. Verplichtingen Klant 1. Klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Laadpas en de Laadpunt(en) om te gaan, deze conform de Veiligheidsinstructies te gebruiken en zich te onthouden van enig Onoordeelkundig en/of Ongeoorloofd gebruik daarvan. 2. Indien Klant bij gebruik van een Publiek Toegankelijk Laadpunt schade, gebreken of onregelmatigheden aan dat Laadpunt ontdekt, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan de betreffende Laadexploitant te melden. Artikel 7. (Be)ëindiging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst gesloten tussen Eneco en Klant eindigt op de in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden aangegeven gronden. 2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege in de volgende gevallen: a) Doordat Eneco, overeenkomstig artikel 4, de Laadpas blokkeert na melding van verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik overeenkomstig. b) Door (rechtsgeldige) beëindiging middels opzegging door een der partijen. 3. Onder de volgende omstandigheden is Eneco altijd gerechtigd om, zonder voorgaande ingebrekestelling, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te beëindigen: a. ingeval van faillissement van de Klant; b. ingeval van surseance van betaling van de Klant; c. ingeval er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op het vermogen van de Klant; d. ingeval van ontbinding, vereffening, liquidatie, splitsing of staking van de onderneming van de Klant. e. ingeval de Klant meer dan vijftien dagen in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichting voortvloeiend uit deze Overeenkomst. f. Ingeval de Klant in verzuim is ten aanzien van het stellen van Algemene Voorwaarden Laaddiensten 7

8 een door Eneco verzochte zekerheid. 4. Indien Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één van de verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet, is Eneco gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, na voorafgaande ingebrekestelling waarin een redelijke termijn aan de Klant wordt gegund om alsnog zorg te dragen voor nakoming, tenzij op grond van de wet geen ingebrekestelling is vereist. 5. Indien de Overeenkomst eindigt, dan eindigt het abonnement betreffende de Laaddiensten en, indien overeengekomen, het abonnement betreffende het onderhoud van het Eigen Laadpunt per de einddatum van de Overeenkomst. Vanaf de einddatum van de Overeenkomst wordt, in beginsel, de Laadpas geblokkeerd. 6. Ingeval de Overeenkomst is geëindigd en de Klant wenst dat het Eigen Laadpunt blijft functioneren, zal Eneco het Eigen Laadpunt zodanig aanpassen dat Klant er gebruik van kan blijven maken. Dit verdere gebruik geschiedt volledig voor rekening en risico van de Klant. De Klant is dan zelf verantwoordelijk voor de afrekening met de Elektriciteitscontractant van de bij het Eigen Laadpunt afgenomen elektriciteit, Eneco kan daar op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Klant zal Eneco vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden voorvloeiende uit het verdere gebruik van het Eigen Laadpunt. Artikel 8. Aansprakelijkheid Eneco 1. Eneco is niet aansprakelijk jegens Klant voor gebreken in de Laadpunten van de Samenwerkende Laadexploitant en/of niet beschikbaarheid van een Laadpunt. Eneco zal zich inspannen om storingen aan Publiekelijk Toegankelijke Laadpunten waarvan zij de Laadexploitant is zo spoedig mogelijk te laten oplossen. 2. Eneco is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnetwerk en/of in de toelevering van elektriciteit ten behoeve van het Laadpunt. 3. Eneco is niet aansprakelijk jegens Klant voor schade aan of gebreken van het Elektrisch Voertuig veroorzaakt door Onoordeelkundig en/ of Ongeoorloofd Gebruik van de Klant. 4. In alle gevallen waarin Eneco gehouden is tot schadevergoeding, geldt het navolgende: - indien de schade voortvloeit uit de levering, installatie, onderhoud en beheer van het Thuislaadpunt, dan geldt de limitering van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in art. 14 lid 3 van de Algemene Verkoop- en Installatievoorwaarden; - indien de schade voortvloeit uit de verlening van de Laaddiensten, dan zal de maximale schadevergoeding beperkt zijn tot ten hoogste per gebeurtenis. - Indien de schade voortvloeit uit het gebruik door Klant van Laadpunt(en) van de Samen- 8 Eneco Zakelijk B.V.

9 werkende Laadexploitanten dan geldt dat indien en voor zover Eneco jegens de Klant in het kader van deze Algemene Voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste (vijfhonderd duizend EURO) per jaar. Ingeval van letselschade, zal de schadevergoeding beperkt zijn tot een bedrag van ten hoogste (één miljoen EURO). 5. De aansprakelijkheid van Eneco voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. 6. De beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Eneco of de door haar ingeschakelde derde, niet zijnde de Samenwerkende Laadexploitanten. 7. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan aan Eneco te worden gemeld, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij respectievelijk de Klant de schade niet eerder had kunnen melden. 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden geldt mede ten aanzien van derden die Eneco ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, niet zijnde de Samenwerkende Laadexploitanten, alsmede ten aanzien van personen voor wie Eneco aansprakelijk is. Artikel 9. Aansprakelijkheid Klant 1. De Klant is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het niet nakomen van de Overeenkomst door de Klant. Daarnaast is de Klant is onder meer aansprakelijk voor niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden. Voorts is de Klant onder meer ook aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van Onoordeelkundig en/of Ongeoorloofd Gebruik van de Laadpunten door Klant, waaronder, doch niet gelimiteerd tot: a. Het niet op correcte wijze aansluiten van de laadkabel aan het Elektrisch Voertuig en/of aan het Laadpunt; b. Het gebruik van een onjuiste laadstekker en/of laadkabel, het gebruik van een laadstekker en/ of laadkabel die niet voldoet aan de relevante veiligheidsvereisten en/of een onjuiste laadstekker en/of laadkabel die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig; c. Het niet voldoen aan de ter zake geldende Veiligheidsinstructies en/ of enig andere voorschriften voor het betreffende Laadpunt en/of voor het betreffende Elektrisch Voertuig en/of enig andere relevante voorschriften; 2. De Klant garandeert dat het Elektrisch Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden. De Klant is aansprakelijk voor schade aan het Laadpunt als gevolg van een defect in het Elektrisch Voertuig of de laadkabel. Algemene Voorwaarden Laaddiensten 9

10 3. De Klant vrijwaart Eneco tegen schadevorderingen van derden die voortvloeien uit situaties als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Artikel 10. Overmacht Eneco is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, Rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Eneco dienen te komen. Artikel 11. Onvoorziene Omstandigheden Indien zich onvoorziene en/ of gewijzigde omstandigheden voordoen, waaronder herziening van de rollen van o.a. Laaddienstverleners en Laadexploitanten in de markt voor elektrisch vervoer en elektrisch laden, waardoor instandhouding van (een deel van) de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet langer is toegestaan althans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van één of beide partijen gevergd kan worden en de Overeenkomst op fundamentele punten aanvulling of wijziging behoeft, zullen partijen met elkaar in overleg treden over een aanpassing van de betreffende bepaling teneinde deze zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden. Is voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe Overeenkomst. Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens 1. In het kader van het Gebruik van het Laadpunt, de aanvraag, de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst, legt Eneco gegevens van de Klant vast. 2. De Klant is zich er van bewust dat derden en/ of Partners over zijn gegevens zal beschikken zodra de Klant van de diensten van derde en/ of Partners gebruik maakt. In dat geval is Eneco niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van verwerking van die gegevens door de derde en/of Partners. 3. De Klant geeft Eneco toestemming om de verkregen meetgegevens te gebruiken voor registratieen onderzoeksdoeleinden. 4. Klant geeft bij voorbaat toestemming aan de Eneco Groepsmaatschappijen om zijn gegevens te gebruiken voor direct-marketing doeleinden; bij (iedere) ontvangst van een direct-marketing afkomstig van Eneco, kan de Klant aangeven dat hij voortaan dergelijke s niet meer wenst te ontvangen. Artikel 13. Service- en Storingsdienst Eneco (helpdesk) 1. De klantenservice van Eneco is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen (o.a. over de factuur) en voor het doorgeven van schade en/of storingen aan de Laadpunten van Eneco. Schade en/of 10 Eneco Zakelijk B.V.

11 storingen aan een Laadpunt van een Samenwerkende Laadexploitant dienen rechtstreeks aan de desbetreffende Samenwerkende Laadexploitant te worden gemeld. 2. De klantenservice van Eneco is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17:00 uur. Storingen aan het Thuislaadpunt kunnen echter 24 uur per dag worden doorgegeven op telefoonnummer (lokaal tarief). Op de Website zijn nadere gegevens opgenomen betreffende de klantenservice. Artikel 14. Overdracht rechten en plichten 1. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Eneco. 2. Indien Eneco haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt aan een derde, doet Eneco hiervan tijdig mededeling aan Klant. Klant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien Eneco jegens Klant aansprakelijk blijft voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van Eneco. Artikel 15. Geschillen 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in den minne proberen op te lossen. 3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Artikel 16. Wijziging Algemene Voorwaarden en Tarieven 1. Eneco is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Verkoop- en Installatievoorwaarden alsmede de tarieven (vergoedingen) te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum. 2. Bekendmaking van een wijziging in de tarieven vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving per en/ of door middel van de persoonlijke webpagina op de Website en/ of anderszins. 3. Bekendmaking van een wijziging in de Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Verkoop- en Installatievoorwaarden vindt plaats door middel van publicatie op de Website. Indien een Klant een door Eneco meegedeelde wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van artikel 2 lid 5, tenzij het slechts handelt om een geringe wijziging. Algemene Voorwaarden Laaddiensten 11

12 Artikel 17. Slotbepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik door Klant van zijn Eigen Laadpunt en van de Laadpunten van de Samenwerkende Laadexploitanten. 2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 augustus Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende Algemene Voorwaarden. 3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als; Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. versie Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website. 5. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 6. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Eneco Zakelijk B.V. Postbus AA Rotterdam EBE.B2B.BRO.ALD.08.14

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter

8.3 Localhosting vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter ALGEMENE VOORWAARDEN van Localhosting Panhuis 25, 6305 AR, schin op Geul, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14078397. Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie