Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

2 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en misbruik Laadpas 6 Artikel 5 Facturatie en betaling 6 Artikel 6 Verplichtingen Klant 7 Artikel 7 (Be)ëindiging van de Overeenkomst 7 Artikel 8 Aansprakelijkheid Eneco 8 Artikel 9 Aansprakelijkheid Klant 9 Artikel 10 Overmacht 10 Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden 10 Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens 10 Artikel 13 Service- en storingsdienst Eneco (Helpdesk) 10 Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen 11 Artikel 15 Geschillen 11 Artikel 16 Wijziging Algemene Voorwaarden en Tarieven 11 Artikel 17 Slotbepalingen 12 2 Eneco Zakelijk B.V.

3 Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. versie 1.1, inclusief de wijzigingen daarvan. Eigen Laadpunt: Het Laadpunt dat Eneco op grond van deze Overeenkomst levert aan de Klant en, indien overeengekomen, installeert ten behoeve van de Klant. Elektriciteitscontractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de aansluiting op het elektriciteitsnet is gesteld, waarop het Laadpunt van Klant zal worden aangesloten, en die voor die aansluiting een overeenkomst tot levering van elektriciteit heeft gesloten met een elektriciteitsleverancier. De elektriciteitscontractant kan ook de Klant zijn. Elektrisch Voertuig: een Voertuig met meer dan 2 wielen, zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 1 sub c, van de Wegenverkeerswet 1994, welk Voertuig is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de Elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het Voertuig. Eneco: Eneco Zakelijk B.V. Kamer van Koophandel nummer Klant: de (rechts)persoon met wie Eneco de Overeenkomst is aangegaan. Laaddiensten: diensten die betrekking hebben op een algemene toegangsverschaffing tot gebruik van Laadpunten Laadpas: De pas van Eneco welke naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Eneco en de Klant aan de Klant ter beschikking wordt gesteld en welke benodigd is voor het gebruik van Laaddiensten waaronder het toegang verkrijgen tot het Laadpunt. Laadexploitant: een onderneming die een Publiekelijk Toegankelijk Laadpunt exploiteert, zijnde Eneco of een Samenwerkende Laadexploitant. Laadpunt: een voorziening door middel van welke een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen en waarbij een systeem van persoonlijke identificatie en beveiliging wordt gebruikt. Laadpunten kunnen worden onderscheiden in Publiekelijk Toegankelijke Laadpunten en de Eigen Laadpunt van de Klant. Onoordeelkundig en/of Ongeoorloofd Gebruik door Klant. Hieronder wordt onder meer verstaan: het gebruik van Laadpunt(en) voor een ander doel dan voor het opladen van het Elektrisch Voertuig en/of het op enigerlei wijze onjuist gebruik maken van het Laadpunt en/of het gebruik van het Laadpunt op een ander wijze dan in de (Veiligheids)instructies is voorgeschreven en/of het toebrengen van schade aan een Laadpunt tijdens het parkeren. Overeenkomst: De onderhavige overeenkomst waarin Klant en Eneco de levering en installatie van een Laadpunt, een onderhoudsabonnement en een abonnement voor Laaddiensten ten behoeve van het Laadpunt overeen kunnen komen. Partners: (i) de partijen die betrokken zijn bij de Laadpunten en/of Overeenkomst(en), zoals (decentrale) overheden en netbeheerder(s) en/ of (ii) gelieerde partijen ter zake het uitvoeren van Laaddiensten en/of (iii) Laadexploitant(en). Algemene Voorwaarden Laaddiensten 3

4 Publiekelijk Toegankelijk Laadpunt: het Laadpunt van een Laadexploitant welke in de openbare of semi-openbare ruimte is geplaatst en niet voor een specifieke Klant bestemd is, waarvan de Klant middels de Laadpas gebruik van kan maken. Onder semi-openbare ruimte wordt bijvoorbeeld verstaan de private ruimte in/bij kantoren, in parkeergarages, bij tankstations, in/bij winkels en in/bij horecagelegenheden. Samenwerkende Laadexploitanten: aanbieders van Publiekelijk Toegankelijke Laadpunt(en) waarmee Eneco een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, zodat de Klant middels de Laadpas van Eneco zijn Elektrisch Voertuig ook kan opladen bij Laadpunten van die Laadexploitanten. Op de datum van het opstellen van deze Overeenkomst zijn dat de Laadexploitanten die lid zijn van de Branchevereniging eviolin (zie nl/), in de toekomst kan dit echter wijzigen. Veiligheidsinstructies: de instructies en gebruiksvoorschriften zoals vermeld op het betreffende Laadpunt en/ of Elektrisch Voertuig, en/of Laadkabel, en/of zoals gepubliceerd op de website van Eneco of andere Laadexploitant of van de Leverancier van het Elektrisch Voertuig of van de Leverancier van de laadkabel en/of zoals opgenomen in de Overeenkomst en/of in de onderhavige Algemene Voorwaarden. Website: de website van Eneco Zakelijk B.V. betreffende elektrisch laden. Artikel 2. De Overeenkomst 1. Op grond van de Overeenkomst, gesloten tussen Eneco en de Klant, is de Klant gerechtigd om gebruik te maken van de Laaddiensten, waaronder het opladen van het Elektrisch Voertuig bij Laadpunt(en) door middel van een Laadpas, tegen de in de Overeenkomst overeengekomen en door de Klant verschuldigde vergoeding. Voorts zal Eneco, op basis van de Overeenkomst, een Eigen Laadpunt leveren aan de Klant en deze installeren en onderhouden ten behoeve van de Klant. 2. Eneco behoudt zich het recht voor om vóór of bij sluiting van de Overeenkomst Klant dan wel na totstandkoming van de Overeenkomst de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van de Klant te toetsen. 3. Eneco is gerechtigd de Klant te verzoeken zekerheden te stellen indien Eneco van oordeel is dat de kredietwaardigheid van de Klant hiertoe aanleiding geeft. Indien dit laatste het geval is dient de Klant binnen drie weken de door Eneco bepaalde zekerheid te stellen. Ingeval de Klant in verzuim is met het stellen van de door Eneco bepaalde zekerheid, is Eneco krachtens artikel 7 lid 3 sub f gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 4. Het staat Eneco te allen tijde vrij om een aanvraag af te wijzen zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant; Eneco kan dit onder meer doen indien: 1) De Overeenkomst niet op de juiste wijze is ingevuld en/of eventueel gevraagde bescheiden niet worden bijgevoegd. 2) Eneco gerede twijfel heeft aan de kredietwaardigheid van of 4 Eneco Zakelijk B.V.

5 aan het betalingsgedrag van Klant jegens Eneco of jegens een tot de Eneco groep behorende onderneming of jegens derden. 3) Door Eneco aan de Klant gestelde eisen, daaronder begrepen een gevraagde zekerheidstel - ling, niet worden aanvaard of nagekomen. 5. De Overeenkomst heeft, tenzij anders overeengekomen, een looptijd van twaalf (12) maanden en wordt daarna stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd. Na verlenging kunnen Partijen de Overeenkomst, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden, opzeggen. Eneco is gerechtigd de prijs aan te passen ten aanzien van de verlengde periode. De overige voorwaarden blijven, in beginsel, gelden voor de voortgezette duur van de Overeenkomst. 6. De opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en/of door het sturen van een aan eneco.nl. 7. Als onderdeel van de Overeenkomst kan de Klant gebruik maken van de dienstverlening op de website van Eneco. Ook al heeft Eneco alle zorgvuldigheid betracht ten aanzien van het samenstellen van informatie, Eneco zal geen garantie afgeven omtrent de juistheid en/of de volledigheid van voornoemde informatie. Het gebruik van de informatie is voor rekening en risico van de Klant. 8. In aanvulling op artikel 12 geldt dat middels het aangaan van de Overeenkomst, de Klant ermee heeft ingestemd dat de Partners, die betrokken zijn bij de Overeenkomst, de persoonsgegevens van de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst mogen verwerken, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant stemt voorts ermee in dat de Partners de gegenereerde verbruiksdata geanonimiseerd voor statistische doeleinden kunnen gebruiken. 9. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. De Overeenkomst prevaleert boven de Algemene Voorwaarden. 10. De algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 11. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij gebruik door de Klant van een Publiekelijk Toegankelijk Laadpunt of het Eigen Laadpunt. Artikel 3. De Laadpas 1. Op grond van de met de Klant gesloten Overeenkomst, zal Eneco een Laadpas aan Klant verstrekken. De Klant kan de Laadpas gebruiken bij zijn Eigen Laadpunt en bij de Publiekelijk Toegankelijke Laadpunten. 2. De Laadpas alsmede de op de Laadpas verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van Eneco. 3. Klant is gerechtigd om derden toe te staan gebruik te maken van de Laadpas. Indien Klant derden toestaat van zijn Laadpas gebruik Algemene Voorwaarden Laaddiensten 5

6 te maken, zal de Klant uitdrukkelijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn ingeval schade voortvloeit uit het gebruik van deze Laadpas door de derde. Klant vrijwaart Eneco voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Laadpas door deze derden. 4. De Klant staat er jegens Eneco voor in dat de Laadpas op generlei wijze wordt nagemaakt of aangepast, in welke vorm dan ook en de Klant vrijwaart Eneco voor dergelijk gebruik. Artikel 4. Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik Laadpas 1. De Klant staat er jegens Eneco voor in dat hij de Laadpas zorgvuldig zal gebruiken en beschermen tegen verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging. In geval van verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas dient de Klant zo snel mogelijk Eneco daarvan op de hoogte te stellen. Eneco zal vervolgens de betreffende Laadpas blokkeren. 2. Tot het moment van blokkering is de Klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik van de Laadpas. 3. Eneco is gerechtigd de kosten aan de Klant in rekening te brengen ter zake van het blokkeren van de Laadpas. Artikel 5. Facturatie en Betaling 1. De door Klant afgenomen Laaddiensten dienen op grond van de Overeenkomst door de Klant aan Eneco te worden voldaan. 2. Indien en voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling voor de Laaddiensten plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien Klant niet binnen voornoemde termijn betaalt, zal Eneco de Klant een ingebrekestelling sturen waarin aan de Klant een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Ingeval de Klant wederom niet betaalt zal hij in van rechtswege in verzuim geraken en zal wettelijke rente in rekening worden gebracht. 3. Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een incassoprocedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden wettelijk bepaalde kosten voor rekening van de Klant. 4. Bezwaren tegen de factuur schorten de verplichting tot betaling niet op. 5. De Klant is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Eneco hem verschuldigd is, indien is voldaan aan de wettelijke eisen voor verrekening. 6. Eneco behoudt zich het recht voor om te allen tijde de hoogte van vergoeding voor de Laaddiensten te wijzigen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, gewijzigde energietarieven en gewijzigde tarieven voor netwerk of bemetering. 7. De bedragen die Klant verschuldigd is op grond van de Overeen- 6 Eneco Zakelijk B.V.

7 komst zijn exclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen welke Eneco van overheidswege verplicht, respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen en zullen, respectievelijk, kunnen daarmee worden verhoogd, tenzij anders is overeengekomen. 8. Indien met de Klant in de Overeenkomst automatische incasso is overeengekomen, zal de Klant er zorg voor dragen dat op de relevante rekening voldoende saldo aanwezig is zodat Eneco de verschuldigde bedragen kan (laten) afschrijven binnen de hiervoor gestelde termijn. 9. De administratie van Eneco levert uitsluitend bewijs betreffende het elektriciteitsverbruik en de betalingen tussen Eneco en de Klant op, behoudens eventueel door de Klant binnen één maand geleverd tegenbewijs. Artikel 6. Verplichtingen Klant 1. Klant dient op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met de Laadpas en de Laadpunt(en) om te gaan, deze conform de Veiligheidsinstructies te gebruiken en zich te onthouden van enig Onoordeelkundig en/of Ongeoorloofd gebruik daarvan. 2. Indien Klant bij gebruik van een Publiek Toegankelijk Laadpunt schade, gebreken of onregelmatigheden aan dat Laadpunt ontdekt, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan de betreffende Laadexploitant te melden. Artikel 7. (Be)ëindiging van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst gesloten tussen Eneco en Klant eindigt op de in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden aangegeven gronden. 2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege in de volgende gevallen: a) Doordat Eneco, overeenkomstig artikel 4, de Laadpas blokkeert na melding van verlies, onbevoegd gebruik, diefstal of misbruik overeenkomstig. b) Door (rechtsgeldige) beëindiging middels opzegging door een der partijen. 3. Onder de volgende omstandigheden is Eneco altijd gerechtigd om, zonder voorgaande ingebrekestelling, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te beëindigen: a. ingeval van faillissement van de Klant; b. ingeval van surseance van betaling van de Klant; c. ingeval er conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op het vermogen van de Klant; d. ingeval van ontbinding, vereffening, liquidatie, splitsing of staking van de onderneming van de Klant. e. ingeval de Klant meer dan vijftien dagen in verzuim is ten aanzien van haar betalingsverplichting voortvloeiend uit deze Overeenkomst. f. Ingeval de Klant in verzuim is ten aanzien van het stellen van Algemene Voorwaarden Laaddiensten 7

8 een door Eneco verzochte zekerheid. 4. Indien Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één van de verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet, is Eneco gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, na voorafgaande ingebrekestelling waarin een redelijke termijn aan de Klant wordt gegund om alsnog zorg te dragen voor nakoming, tenzij op grond van de wet geen ingebrekestelling is vereist. 5. Indien de Overeenkomst eindigt, dan eindigt het abonnement betreffende de Laaddiensten en, indien overeengekomen, het abonnement betreffende het onderhoud van het Eigen Laadpunt per de einddatum van de Overeenkomst. Vanaf de einddatum van de Overeenkomst wordt, in beginsel, de Laadpas geblokkeerd. 6. Ingeval de Overeenkomst is geëindigd en de Klant wenst dat het Eigen Laadpunt blijft functioneren, zal Eneco het Eigen Laadpunt zodanig aanpassen dat Klant er gebruik van kan blijven maken. Dit verdere gebruik geschiedt volledig voor rekening en risico van de Klant. De Klant is dan zelf verantwoordelijk voor de afrekening met de Elektriciteitscontractant van de bij het Eigen Laadpunt afgenomen elektriciteit, Eneco kan daar op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld. Klant zal Eneco vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden voorvloeiende uit het verdere gebruik van het Eigen Laadpunt. Artikel 8. Aansprakelijkheid Eneco 1. Eneco is niet aansprakelijk jegens Klant voor gebreken in de Laadpunten van de Samenwerkende Laadexploitant en/of niet beschikbaarheid van een Laadpunt. Eneco zal zich inspannen om storingen aan Publiekelijk Toegankelijke Laadpunten waarvan zij de Laadexploitant is zo spoedig mogelijk te laten oplossen. 2. Eneco is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnetwerk en/of in de toelevering van elektriciteit ten behoeve van het Laadpunt. 3. Eneco is niet aansprakelijk jegens Klant voor schade aan of gebreken van het Elektrisch Voertuig veroorzaakt door Onoordeelkundig en/ of Ongeoorloofd Gebruik van de Klant. 4. In alle gevallen waarin Eneco gehouden is tot schadevergoeding, geldt het navolgende: - indien de schade voortvloeit uit de levering, installatie, onderhoud en beheer van het Thuislaadpunt, dan geldt de limitering van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in art. 14 lid 3 van de Algemene Verkoop- en Installatievoorwaarden; - indien de schade voortvloeit uit de verlening van de Laaddiensten, dan zal de maximale schadevergoeding beperkt zijn tot ten hoogste per gebeurtenis. - Indien de schade voortvloeit uit het gebruik door Klant van Laadpunt(en) van de Samen- 8 Eneco Zakelijk B.V.

9 werkende Laadexploitanten dan geldt dat indien en voor zover Eneco jegens de Klant in het kader van deze Algemene Voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste (vijfhonderd duizend EURO) per jaar. Ingeval van letselschade, zal de schadevergoeding beperkt zijn tot een bedrag van ten hoogste (één miljoen EURO). 5. De aansprakelijkheid van Eneco voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. 6. De beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen in het geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Eneco of de door haar ingeschakelde derde, niet zijnde de Samenwerkende Laadexploitanten. 7. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan aan Eneco te worden gemeld, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij respectievelijk de Klant de schade niet eerder had kunnen melden. 8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden geldt mede ten aanzien van derden die Eneco ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, niet zijnde de Samenwerkende Laadexploitanten, alsmede ten aanzien van personen voor wie Eneco aansprakelijk is. Artikel 9. Aansprakelijkheid Klant 1. De Klant is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het niet nakomen van de Overeenkomst door de Klant. Daarnaast is de Klant is onder meer aansprakelijk voor niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden. Voorts is de Klant onder meer ook aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van Onoordeelkundig en/of Ongeoorloofd Gebruik van de Laadpunten door Klant, waaronder, doch niet gelimiteerd tot: a. Het niet op correcte wijze aansluiten van de laadkabel aan het Elektrisch Voertuig en/of aan het Laadpunt; b. Het gebruik van een onjuiste laadstekker en/of laadkabel, het gebruik van een laadstekker en/ of laadkabel die niet voldoet aan de relevante veiligheidsvereisten en/of een onjuiste laadstekker en/of laadkabel die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het desbetreffende Elektrische Voertuig; c. Het niet voldoen aan de ter zake geldende Veiligheidsinstructies en/ of enig andere voorschriften voor het betreffende Laadpunt en/of voor het betreffende Elektrisch Voertuig en/of enig andere relevante voorschriften; 2. De Klant garandeert dat het Elektrisch Voertuig voldoet aan de bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden. De Klant is aansprakelijk voor schade aan het Laadpunt als gevolg van een defect in het Elektrisch Voertuig of de laadkabel. Algemene Voorwaarden Laaddiensten 9

10 3. De Klant vrijwaart Eneco tegen schadevorderingen van derden die voortvloeien uit situaties als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Artikel 10. Overmacht Eneco is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, Rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Eneco dienen te komen. Artikel 11. Onvoorziene Omstandigheden Indien zich onvoorziene en/ of gewijzigde omstandigheden voordoen, waaronder herziening van de rollen van o.a. Laaddienstverleners en Laadexploitanten in de markt voor elektrisch vervoer en elektrisch laden, waardoor instandhouding van (een deel van) de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet langer is toegestaan althans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van één of beide partijen gevergd kan worden en de Overeenkomst op fundamentele punten aanvulling of wijziging behoeft, zullen partijen met elkaar in overleg treden over een aanpassing van de betreffende bepaling teneinde deze zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden. Is voortzetting van de Overeenkomst niet meer mogelijk, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden over het aangaan van een nieuwe Overeenkomst. Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens 1. In het kader van het Gebruik van het Laadpunt, de aanvraag, de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst, legt Eneco gegevens van de Klant vast. 2. De Klant is zich er van bewust dat derden en/ of Partners over zijn gegevens zal beschikken zodra de Klant van de diensten van derde en/ of Partners gebruik maakt. In dat geval is Eneco niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van verwerking van die gegevens door de derde en/of Partners. 3. De Klant geeft Eneco toestemming om de verkregen meetgegevens te gebruiken voor registratieen onderzoeksdoeleinden. 4. Klant geeft bij voorbaat toestemming aan de Eneco Groepsmaatschappijen om zijn gegevens te gebruiken voor direct-marketing doeleinden; bij (iedere) ontvangst van een direct-marketing afkomstig van Eneco, kan de Klant aangeven dat hij voortaan dergelijke s niet meer wenst te ontvangen. Artikel 13. Service- en Storingsdienst Eneco (helpdesk) 1. De klantenservice van Eneco is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen (o.a. over de factuur) en voor het doorgeven van schade en/of storingen aan de Laadpunten van Eneco. Schade en/of 10 Eneco Zakelijk B.V.

11 storingen aan een Laadpunt van een Samenwerkende Laadexploitant dienen rechtstreeks aan de desbetreffende Samenwerkende Laadexploitant te worden gemeld. 2. De klantenservice van Eneco is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17:00 uur. Storingen aan het Thuislaadpunt kunnen echter 24 uur per dag worden doorgegeven op telefoonnummer (lokaal tarief). Op de Website zijn nadere gegevens opgenomen betreffende de klantenservice. Artikel 14. Overdracht rechten en plichten 1. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Eneco. 2. Indien Eneco haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt aan een derde, doet Eneco hiervan tijdig mededeling aan Klant. Klant verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien Eneco jegens Klant aansprakelijk blijft voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van Eneco. Artikel 15. Geschillen 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in den minne proberen op te lossen. 3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Artikel 16. Wijziging Algemene Voorwaarden en Tarieven 1. Eneco is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden, de Algemene Verkoop- en Installatievoorwaarden alsmede de tarieven (vergoedingen) te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum. 2. Bekendmaking van een wijziging in de tarieven vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving per en/ of door middel van de persoonlijke webpagina op de Website en/ of anderszins. 3. Bekendmaking van een wijziging in de Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Verkoop- en Installatievoorwaarden vindt plaats door middel van publicatie op de Website. Indien een Klant een door Eneco meegedeelde wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van artikel 2 lid 5, tenzij het slechts handelt om een geringe wijziging. Algemene Voorwaarden Laaddiensten 11

12 Artikel 17. Slotbepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij ieder gebruik door Klant van zijn Eigen Laadpunt en van de Laadpunten van de Samenwerkende Laadexploitanten. 2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 augustus Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende Algemene Voorwaarden. 3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als; Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. versie Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website. 5. Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 6. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Eneco Zakelijk B.V. Postbus AA Rotterdam EBE.B2B.BRO.ALD.08.14

Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten voor Leaserijders Eneco Business B.V.

Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten voor Leaserijders Eneco Business B.V. Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten voor Leaserijders Eneco Business B.V. Versie 1.0 In werking tredende per 1 augustus 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst gesloten

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten voor Laadpashouders Eneco Zakelijk B.V.

Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten voor Laadpashouders Eneco Zakelijk B.V. Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten voor Laadpashouders Eneco Zakelijk B.V. versie 1.1 EBE.ZAK.FOR.GLL.05.14 Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden Laaddiensten wordt onder de

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Toegang Laaddiensten

Algemene voorwaarden inzake Toegang Laaddiensten is opgericht door en bestaat uit en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake Toegang Laaddiensten Inhoudsopgave Artikel 0... 2 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Duur van de Overeenkomst... 2 Artikel 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden In overweging nemende dat: Partner aan zijn klanten, binnen zijn locaties toegang tot Wi- Fi wil aanbieden, via de bestaande internetaansluitingen die Partner reeds heeft; Partner

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Algemene Voorwaarden Budgetcoach Keurmerk B.V. Versie december 2013 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 BCK: Budgetcoach Keurmerk B.V. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Powerrental

Algemene voorwaarden Powerrental Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene voorwaarden Powerrental 1.1 Powerrental: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F & L Powerrental B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Energiediensten

Algemene Voorwaarden voor Energiediensten januari 2010 Algemene voorwaarden, voorheen bekend als algemene voorwaarden voor Energiemanagement en Energiebemiddeling Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 3 Artikel 2 De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5

ALGEMENE VOORWAARDEN 1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen ALGEMENE VOORWAARDEN M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenins gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kinderpraktijk Vota en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden lamaîtreworks

Algemene Voorwaarden lamaîtreworks Algemene Voorwaarden lamaîtreworks Artikel 1. Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, Lamaîtreworks Dopheigang 9 1241 JK Kortenhoef

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie