2 Overleg met de sector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 Overleg met de sector"

Transcriptie

1 Omzendbrief 3600/JT/JS/ juni 2011 Aan de verantwoordelijken van de (semi-) residentiële voorzieningen, ambulante diensten en revalidatiecentra Vragen naar: Jos Theunis Telefoon: 02/ Bijlage(n): 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Op 4 februari 2011 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap. Met deze omzendbrief willen wij een algemene toelichting geven bij het besluit (hoofdstuk 1 en 2). In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste wijzigingen samengevat en kort besproken. Verder zal in hoofdstuk 4 de implementatie van het besluit toegelicht worden. Een gedetailleerde toelichting vindt u in de bijlagen van deze omzendbrief. Bijlage 1 omvat een nadere toelichting wat betreft de bepalingen die verband houden met het decreet rechtspositie van de minderjarige van 7 mei 2004 dat van toepassing is voor de hulpverlening aan minderjarigen, ook binnen de VAPH voorzieningen. Bijlage 2 bevat een artikelsgewijze bespreking. Voor de revalidatiecentra blijft het besluit van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor sociale integratie van personen met een handicap van kracht (hoofdstuk 5). 1 Historiek Met het besluit van 15 december 1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, werden een aantal erkenningsvoorwaarden opgenomen die de rechten en de plichten van gebruikers en voorzieningen bepalen. Dit besluit wordt ook het Inspraakbesluit genoemd juist omdat daarin enkele belangrijke rechten voor de gebruikers voor het eerst reglementair verankerd werden. Meer bepaald regelt het reglement van orde de collectieve wederzijdse rechten en plichten van gebruikers en voorziening, waaronder ook proefperiode en ontslag. Het protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding regelt de individuele verhoudingen tussen gebruiker en voorziening. Verder worden in het inspraakbesluit de klachtenprocedure, de individuele en collectieve inspraak geregeld, naast het gebruik van het rijksregisternummer en herkenbaarheid van de financiering door het VAPH. De bepalingen met betrekking tot inspraak, klachten, protocol, ontslag, proefperiode en het non- 3600/JT/JS/

2 discriminatiebeginsel die hierin opgenomen zijn, kunnen beschouwd worden als kwaliteitseisen voor de ondersteuning van personen met een handicap. Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor sociale integratie van personen met een handicap gaf uitvoering aan het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen. Dit uitvoeringsbesluit (het kwaliteitsbesluit) voerde het hanteren van een kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek in en legde ook sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen (SMK) op met betrekking tot de ondersteuning van personen met een handicap. Deze kwaliteitseisen overlappen ten dele met de bepalingen van het inspraakbesluit. De SMK s en de procedures uit het kwaliteitshandboek regelen immers ondermeer ook het individuele dienstverleningsplan, leggen op dat er rekening moet gehouden worden met de wensen van de gebruiker (inspraak en zelfbeschikkingsrecht) zowel individueel als collectief, bevatten ook het non-discriminatiebeginsel, het afhandelen van klachten en zo verder. Het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit in de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen beoogt sectoroverschrijdend een zelfde basisregeling voor kwaliteitszorg zowel in de gezondheids- als in de welzijnsvoorzieningen. Dit decreet vervangt het decreet van Met dit decreet wil de wetgever nog meer gestalte geven aan het continu en dynamische proces van kwaliteitszorg waarbij de voorzieningen de resultaten van hun kwaliteitsactiviteiten zichtbaar en aantoonbaar maken voor de gebruikers en de overheid in een zelfevaluatie. De zelfevaluatie moet aantonen hoe de voorziening op systematische wijze gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van de zorg, hoe ze die gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren en het stappenplan om deze doelstellingen te realiseren. De voorziening moet ook aantonen hoe en met welke frequentie geëvalueerd wordt, of de doelstellingen bereikt worden en welke de stappen zijn die ze onderneemt als de doelstelling niet bereikt is. Op deze wijze is er niet alleen zorg voor kwaliteit, maar wordt de kwaliteit van de zorg bewaakt en gerealiseerd. Om uitvoering te geven aan het decreet van 17 oktober 2003 is het noodzakelijk het uitvoeringsbesluit van 15 december 2000 aan te passen of te vervangen. Met het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp heeft de wetgever voor de minderjarigen een aantal rechten met betrekking tot hulpverlening decretaal verankerd. Het betreft ondermeer het recht op instemming, informatie en duidelijke communicatie, recht op een dossier, klachtrecht en menswaardige behandeling. Deze bepalingen worden mee gevat door de bepalingen van dit besluit. De overige bepalingen van het decreet rechtspositie minderjarige, die niet in dit uitvoeringsbesluit expliciet opgenomen worden, zijn ook van toepassing op de voorzieningen erkend en gesubsidieerd door het VAPH die hulpverlening bieden aan minderjarigen en moeten door deze voorzieningen dan ook uitgevoerd worden. 2 Overleg met de sector Zoals hierboven aangegeven is het noodzakelijk het uitvoeringsbesluit kwaliteitszorg in overeenstemming te brengen met het decreet van 17 oktober Net als voor het uitvoeringsbesluit van 15 december 2000 is het VAPH in overleg getreden met de sector door middel van de Sectorale Overleggroep Gehandicaptenzorg, waarin zowel de voorzieningen, de gebruikers als het agentschap Zorginspectie vertegenwoordigd zijn. Van 28 mei 2008 tot 21 oktober 2009 is deze werkgroep 10 keer bijeengekomen. Bij aanvang van de besprekingen werd een overzicht opgesteld van de bepalingen die betrekking hebben op de kwaliteit van zorg, zowel in decreten als in uitvoeringsbesluiten. Er werd aangetoond dat de bepalingen van het inspraakbesluit ook als kwaliteitseisen kunnen beschouwd worden. De bepalingen van het inspraakbesluit en het kwaliteitsbesluit overlappen niet alleen elkaar, ze zijn niet steeds in overeenstemming met elkaar. Ook de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 aangaande de rechtspositie van de minderjarige bevatten elementen die kwaliteitseisen vormen. Er werd voor gekozen om in één uitvoeringsbesluit 3600/JT/JS/

3 alle bepalingen met betrekking tot kwaliteit van zorg, en zorg voor kwaliteit op te nemen, zodat een consistent en overzichtelijk besluit de rechten en plichten van zowel gebruikers als voorzieningen vastlegt. 3 Essentiële veranderingen 3.1 Definitie van gebruiker De gebruiker wordt gedefinieerd als de persoon die een beroep doet op de ondersteuning van een voorziening. Gebruikers zijn echter gezien hun leeftijd of de aard van hun beperking niet altijd in staat de rechten en de plichten die bepaald worden in dit besluit uit te oefenen. Daarom wordt in artikel 2 de vertegenwoordiging van de gebruiker geregeld. Hier wordt naar analogie van de wet patiëntenrechten een getrapte vertegenwoordiging voorzien. In de eerste plaats zal de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de rechten uitoefenen. Indien een handelingsbekwame gebruiker de rechten met betrekking tot persoonsgebonden materie niet zelfstandig kan uitoefenen, wordt dit gedaan door de samenwonende echtgenoot of de wettelijk of feitelijk samenwonende partner. Onder persoonsgebonden materie wordt verstaan alle zaken die geen betrekking hebben tot het patrimonium of bezit van de gebruiker. Dit zijn met name beslissingen in verband met gezondheid, opvoeding, vrije tijd onderwijs en zo meer. Indien de echtgenoot of partner dit niet wil doen of als er geen echtgenoot of partner is, worden de rechten in dalende volgorde uitgeoefend door beide of een van de ouders, door een persoon aangeduid door de persoon met een handicap, zijn ouders of de voogd, door een meerderjarig kind of door een meerderjarige broer of zus. 3.2 Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en de individuele dienstverleningsovereenkomst Het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding herneemt nagenoeg dezelfde bepalingen als die van het inspraakbesluit. Het protocol omvat de contractuele bepalingen betreffende de financiële aspecten van de opname of begeleiding. Nieuw element is de individuele dienstverleningsovereenkomst waarin de voorziening en de gebruiker overeenkomen welke ondersteuning door de voorziening geboden wordt en de wijze waarop. 3.3 Het dossier In het decreet rechtspositie van de minderjarige wordt uitdrukkelijk het recht op een dossier geregeld. Ook in de gezondheidszorg is het recht op een dossier gewaarborgd in de wet patiëntenrechten. Vermits het niet logisch zou zijn het recht op een dossier uitsluitend voor de minderjarigen vast te leggen, wordt ook voor de meerderjarige personen met een handicap op analoge wijze het recht op een dossier en de wijze waarop inzage kan verkregen worden geregeld. Hierover vindt u meer uitleg in de bijlage 1 bij deze omzendbrief. 3.4 Collectief overleg Net zoals in het inspraakbesluit wordt binnen de voorzieningen met residentiële opvang een collectief overlegorgaan (gebruikersraad) geïnstalleerd. De andere voorzieningen organiseren voor hun gebruikers of hun vertegenwoordigers de mogelijkheid van collectieve inspraak. De wijze waarop dit georganiseerd wordt, zal door de voorziening opgenomen worden in het charter collectieve rechten en plichten (het vroegere reglement van orde). 3600/JT/JS/

4 3.5 Ontslag van de gebruiker Omstandigheden die aanleiding tot ontslag kunnen geven Het nieuwe besluit herneemt dezelfde redenen die aanleiding kunnen geven tot ontslag door de voorziening als in het inspraakbesluit. Toegevoegd zijn enkele bepalingen in verband met de toepassing van de wettelijke subrogatie. Er wordt wel uitdrukkelijk bepaald dat het ontslag schriftelijk moet gemotiveerd worden. Reden hiervoor is dat de gebruiker die niet akkoord gaat met het ontslag of de beëindiging van de ondersteuning de mogelijkheid heeft dit ter bemiddeling voor te leggen aan de klachtencommissie van de voorziening Ontslagbemiddeling Voor de bemiddeling in geval van ontslag wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde, die bij voorkeur een expert is inzake bemiddeling. De onafhankelijke derde wordt aangeduid in overleg met het collectief overlegorgaan, of met de gebruikers via de collectieve inspraak. Hij heeft een mandaat van 4 jaar dat hernieuwbaar is Verbrekingsvergoeding De verbrekingsvergoeding bij eenzijdig ontslag voor de (semi-)residentiele sector blijft dezelfde. Voor de voorzieningen en diensten waar geen dagprijs voorzien is, wordt de verbrekingsvergoeding door het agentschap bepaald, binnen de grenzen die in het besluit voorzien zijn 1. De maximale bijdrage binnen de thuisbegeleidingsdiensten bedraagt vanaf 1 mei ,80. De verbrekingsvergoeding wordt dus bepaald op ten hoogste 30 maal 4, Bescherming van de integriteit In eerste instantie wordt hier de verplichte procedure met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag uit het kwaliteitsbesluit hernomen. Binnen afzienbare termijn zal binnen het VAPH een meldpunt opgericht worden voor de melding van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers. In dit besluit worden naar analogie met het decreet rechtspositie minderjarige de afzonderingsmaatregelen die ten aanzien van een gebruiker moeten getroffen worden, geregeld. De voorziening moet hiertoe een procedure hanteren, en kan slechts in duidelijk omschreven omstandigheden overgaan tot afzonderingsmaatregelen. 3.7 Kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek De voorzieningen dienen net als voorheen te beschikken over een kwaliteitshandboek en kwaliteitssysteem. Er is een vereenvoudiging doorgevoerd wat betreft de op te nemen procedures in het kwaliteitshandboek. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen zijn nu opgenomen in de bepalingen van het besluit Kwaliteitsplanning Er moet geen kwaliteitsplanning meer ingediend worden bij het agentschap Zelfevaluatie Ter uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 wordt de zelfevaluatie opgenomen in het kwaliteitssysteem. De zelfevaluatie houdt een evaluatie in van de gebruikersgerichte processen, de 1 Art 40, /JT/JS/

5 organisatiegerichte processen en de ingezette middelen. Deze zelfevaluatie gebeurt in samenspraak met de gebruikers en de medewerkers van de voorziening. Gedurende een cyclus van 5 jaar moeten volgende stappen in de zelfevaluatie doorlopen worden: 1. de voorziening toont aan hoe ze op systematische wijze gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van de zorg 2. hoe ze deze gegevens aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren 3. welk stappenplan met tijdspad ze opstelt om deze doelstellingen te bereiken 4. hoe en met welke frequentie ze evalueert of de doelstellingen bereikt zijn 5. welke stappen ze onderneemt indien een doelstelling niet bereikt is Kwaliteitsindicatoren De Vlaamse Regering zal, in overleg met de sector, een lijst van aspecten van zorg opstellen die een bijzondere maatschappelijke waarde hebben. Deze aspecten van zorg zullen deel uitmaken van de zelfevaluatie. In overleg met de sector zullen de indicatoren bepaald worden die bij de evaluatie van deze aspecten van zorg gehanteerd zullen worden. 3.8 Toezicht en handhaving Zorginspectie zal instaan voor het toezicht. De rapporten van Zorginspectie met de resultaten en de bevindingen van het toezicht moeten telkens ter beschikking gesteld worden van de gebruikers en de medewerkers van de voorziening. Wanneer tekorten worden vastgesteld zal in eerste instantie de voorziening gevraagd worden binnen een termijn van zes tot twaalf maanden aan de verplichtingen te voldoen. Na verstrijken van deze termijn zal Zorginspectie met betrekking tot deze tekorten een nieuwe evaluatie uitvoeren. Indien zou blijken dat de voorziening na deze termijn niet voldoet aan de verplichtingen, kan de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap begeleidende maatregelen opleggen om binnen een termijn van zes tot twaalf maanden aan de verplichtingen te voldoen. De voorziening moet de gebruikers op de hoogte brengen van deze maatregel. Zorginspectie zal na verstrijken van de termijn nagaan of de begeleidende maatregelen er toe geleid hebben dat de voorziening aan de verplichtingen voldoet. Indien de voorziening nog steeds niet aan de verplichtingen voldoet, kan de leidend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen van 100 tot in functie van de ernst en de frequentie van de inbreuken. De voorziening is er toe gehouden de gebruikers hiervan op de hoogte te brengen. De leidend ambtenaar gelast de voorziening ook binnen een termijn van zes tot twaalf maanden de nodige maatregelen te treffen zodat aan de verplichtingen voldaan wordt. Na verstrijken van deze termijn zal Zorginspectie een nieuwe evaluatie uitvoeren. Indien blijkt dat de voorziening nog steeds niet aan de verplichtingen voldoet, wordt de voorziening een laatste maal een termijn toegekend van zes tot twaalf maanden om de verplichtingen na te komen. Wanneer na verstrijken van deze termijn de voorziening nog steeds in gebreke blijft, kan de leidend ambtenaar de erkenning van de voorziening schorsen of intrekken. De voorziening moet hiervan de gebruikers of hun vertegenwoordigers onverwijld op de hoogte brengen. De voorziening kan op straffe van verval binnen de veertien dagen beroep aantekenen bij de leidend ambtenaar met betrekking tot alle maatregelen, behalve de schorsing of het intrekken van de vergunning. Voor deze laatste maatregel wordt beroep ingediend volgens de bepalingen van artikel 15 tot en met 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 3600/JT/JS/

6 4 Implementatie 4.1 Inwerkingtreding De datum van inwerkingtreding is bepaald op de eerste dag van de derde maand volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De publicatiedatum is 8 april 2011, wat de datum van inwerkingtreding van het besluit brengt op 1 juli Niet alle bepalingen hebben echter onmiddellijke uitwerking Luik algemene erkenningsvoorwaarden Deze bepalingen hebben onmiddellijke uitwerking, dus vanaf 1 juli Het betreft de hoofdstukken 1 tot en met 8, hoofdstuk 10 en 11. Zorginspectie kan bij het uitoefenen van haar opdracht enkel de feitelijke situatie toetsen aan de reglementaire bepalingen. Het is, zoals bepaald in artikel 55, 2, de bevoegdheid van de leidend ambtenaar van het VAPH om eventueel gevolg te geven aan de vaststellingen van Zorginspectie. Wat de essentiële wijzigingen betreft is het VAPH er zich terdege van bewust dat deze maatregelen niet op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden door de voorzieningen. De leidend ambtenaar zal dus een redelijke termijn (van maximaal 1 jaar) in acht nemen eer een gevolg zal gegeven worden aan vastgestelde tekorten, met betrekking tot wijzigingen die met dit besluit ingevoerd worden. Ernstige tekortkomingen die de integriteit van de gebruikers in het gedrang brengen, kunnen geen voorwerp uitmaken van enige uitzonderingsmaatregel Luik kwaliteitszorg Er is wat betreft hoofdstuk 9 van het besluit een overgangsfase voorzien om het kwaliteitshandboek in overeenstemming te brengen met het nieuwe uitvoeringsbesluit tot 31 december De bepalingen met de zelfevaluatie, artikel 47 en 48 treden in werking op 1 januari Informatiecampagne Infosessies Vanaf 1 september 2011 zullen in de verschillende provincies infosessies gepland worden met betrekking tot dit uitvoeringsbesluit. Vragen kan u mailen naar het adres opgenomen in de volgende paragraaf. De vragen zullen gebundeld worden en als dusdanig behandeld op de infosessies. Aan de hand van deze vragen en antwoorden zal een FAQ opgesteld worden, waarin ook de vragen opgenomen worden die in de infosessies aan bod komen adres en FAQ Op het adres kan u terecht met vragen met betrekking tot deze nieuwe regelgeving. Aan de hand van de geformuleerde vragen zal een FAQ opgesteld worden die op de website geconsulteerd kan worden. Wij proberen in de mate van het mogelijke deze vragen snel te beantwoorden. Bedoeling blijft om de FAQ-lijst zo actueel mogelijk te houden Gebruikers Voor de gebruikers zal een infobrochure opgesteld worden met een actualisering van de rechten en plichten van gebruikers of hun vertegenwoordiger. 3600/JT/JS/

7 5 Revalidatiecentra In het besluit van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor sociale integratie van personen met een handicap werd een afzonderlijke regeling voorzien voor de revalidatiecentra waarin reeds de zelfevaluatie is opgenomen. Voor de revalidatiecentra blijft dus dat besluit, met behoud van de Sectorspecifieke Minimale Kwaliteitseisen van toepassing. De bepalingen van toepassing op de andere voorzieningen worden opgeheven in het uitvoeringsbesluit van 15 december Het hanteren van een kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek is reeds goed ingeburgerd in de voorzieningen. De evaluatie op regelmatige tijdstippen in samenspraak met de gebruikers en de medewerkers, gevolgd door het bepalen van doelstellingen en een stappenplan moet mogelijk maken dat de kwaliteit van de zorg de evoluties in de opvattingen over verantwoorde zorg volgt. De zelfevaluatie zal zo aanleiding geven tot een systematische verbetering van de kwaliteit van de zorg aangepast aan de gangbare vereisten. Laurent Bursens Administrateur-generaal 3600/JT/JS/

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Bijlage 2: artikelsgewijze bespreking van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg

Bijlage 2: artikelsgewijze bespreking van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg Bijlage Omzendbrief 3600/JT/JS/11-03 29 juni 2010 Aan de verantwoordelijken van de (semi-) residentiële voorzieningen en ambulante diensten Bijlage 2: artikelsgewijze bespreking van het besluit van de

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (B.S. 10.11.2003) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan 27 april 2017 Contactpersoon E-mail

Nadere informatie

Het nieuwe kwaliteitsdecreet

Het nieuwe kwaliteitsdecreet Het nieuwe kwaliteitsdecreet Wordt de gebruiker er beter van? Inleiding Door Peter Van Assche Kwaliteitscoördinator OC De Beweging Gijzenzele en OC Sint-Gregorius Gentbrugge Voor de industriële maatschappij:

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: art. 72. Hoofdstuk 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap.

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en individuele dienstverleningsovereenkomst

Hoofdstuk 3. Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en individuele dienstverleningsovereenkomst Vragen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvang van de ondersteuning Hoofdstuk 3. Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding en individuele dienstverleningsovereenkomst Afdeling 1.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang,

Nadere informatie

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag?

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag? LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor

Nadere informatie

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap Rechten & plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap November 2013 D/2013/6274/5 Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: VAPH Communicatiedienst T 02 225 85 97 F 02

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap

Rechten & plichten. van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap Rechten & plichten van de gebruiker van een voorziening voor personen met een handicap November 2013 D/2013/6274/5 Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Vaph Communicatiedienst T 02 225 85 97 F 02

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen: Algemeen: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene e

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen: Algemeen: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene e Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

LEESWIJZER. Dossiers worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. Het resultaat van dit onderzoek wordt per thema in een samenvattende tabel gebundeld.

LEESWIJZER. Dossiers worden steekproefsgewijs geïnspecteerd. Het resultaat van dit onderzoek wordt per thema in een samenvattende tabel gebundeld. LEESWIJZER Toegepaste wetgeving - Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen: Algemeen: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene e

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen: Algemeen: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene e Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

pagina 2 van 14

pagina 2 van 14 Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST LOGEERFUNCTIE/KORTDURENDE BEGELEIDING (+21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens,

Nadere informatie

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012

Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp. 7 december 2012 Bijstandspersoon in de integrale jeugdhulp 7 december 2012 Bijstandspersoon aangeduid door minderjarige Een studiedag in 2010 6 december 2012 www.steunpuntjeugdhulp.be 3 Het recht op bijstand in het decreet

Nadere informatie

Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Raf de Chaffroy, orthopedagoog Anja Breugelmans, hoofd financiële administratie pagina 2 van 16

Raf de Chaffroy, orthopedagoog Anja Breugelmans, hoofd financiële administratie pagina 2 van 16 Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn.

In onze identiteitsverklaring stellen we ook dat respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid belangrijke fundamenten zijn. OC Broeder Ebergiste Leenstraat 31-35 9890 GAVERE-VURSTE 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Gebruikersgerichte processen 4.6.5. Geldig vanaf: 01/01/2014 Verantwoordelijke procedure: Agogisch directeur Goedgekeurd

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan Inspectiepunt Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Opdracht Nummer: Inspecteur: Inspectiebezoek Datum: Gesprekspartner: Datum

Nadere informatie

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap Regelgeving: 1. Decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Nadere informatie

Analyse van de kwaliteitsaudits in voorzieningen erkend door het VAPH

Analyse van de kwaliteitsaudits in voorzieningen erkend door het VAPH Agentschap Zorginspectie Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel Tel. 02 553 34 34 Fax 2 553 34 35 contact@zorginspectie.be Analyse van de kwaliteitsaudits in voorzieningen erkend door het VAPH Kwaliteitsaudits

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN EN DE CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN EN DE CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN EN DE CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 1. Hoe is het uitvoeringsbesluit tot stand gekomen? 2. Aan welke vereisten moet het kwaliteitshandboek

Nadere informatie

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (B.S. 04.10.2004) HOOFDSTUK I. -Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvo

LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvo Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

INHOUD. 1. Structuur van het kwaliteitshandboek

INHOUD. 1. Structuur van het kwaliteitshandboek INHOUD 1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.1 Doel 1.2 Opbouw 1.3 Verspreiding en bekendmaking 1.4 Bijlage structuur van dit kwaliteitshandboek: - gebruikte afkortingen - legende stroomdiagram 2.

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: bijlage bij informatief 2016/065 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

(B.S.14.XII.2003) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen Ministerieel besluit van 22 januari 2003 houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Nadere informatie

Centra voor Leerlingenbegeleiding

Centra voor Leerlingenbegeleiding Centra voor Leerlingenbegeleiding Regelgeving: 1. Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. 1/12/1998 B.S. 10/04/1999 2. Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F /verslag serviceflats Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier.

Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Dossier CKG s Vanaf het moment dat informatie over een bepaalde persoon systematisch wordt bijgehouden, spreekt men van een dossier. Bij de registratie van gegevens moet rekening worden gehouden met de

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Datum 07/05/2004 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. 1.

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

16 DECEMBER Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen.

16 DECEMBER Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen. 16 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen. BS 28/12/2002 in voege 01/12/2002 Dit MB wordt vanaf 1 januari 2015 volledig opgeheven

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

SITUERING INSPECTIEBEZOEK Met een schrijven van het VAPH dd. 27/5/2016 werd de instelling verzocht een aantal tekorten weg te werken die geformuleerd

SITUERING INSPECTIEBEZOEK Met een schrijven van het VAPH dd. 27/5/2016 werd de instelling verzocht een aantal tekorten weg te werken die geformuleerd Zorginspectie Koning Albert II laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten

Charter van collectieve rechten en plichten Charter van collectieve rechten en plichten 1. Inleiding: Dit charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur van VZW Martine Van Camp op 12 december 2013 en door de gebruikersraad op 3 december 2013.

Nadere informatie

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, hebben met belangstelling

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE

ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.org Site www.debeweging.be

Nadere informatie