Gedeeltelijke herziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeeltelijke herziening"

Transcriptie

1 STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve vaststelling door de gemeenteraad op 25/02/2013 Goedkeuring door de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 27/06/2013 Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02/08/2013 Van kracht vanaf 12/08/2013

2 HOOFDSTUK 0: Toelichting 0.1. Situering binnen wettelijke context Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is opgemaakt in toepassing van artikel 55 2 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 en haar latere wijzigingen, dat bepaalt dat gemeenten stedenbouwkundige verordeningen kunnen opmaken voor het hele grondgebied of delen ervan. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is een instrument om het gemeentelijk vergunningbeleid inzake ruimtelijke ordening te ondersteunen met maatregelen van algemene stedenbouwkundige aard, die gelden voor een deel of het geheel van het grondgebied Doelstellingen en opzet van de algemene bouwverordening Wie in Leuven wil bouwen of verbouwen en hiertoe een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moet rekening houden met regels en bepalingen van uiteenlopende aard. In de eerste plaats dient elke vergunningsaanvraag te voldoen aan de van kracht zijnde bestemmings- en/of uitvoeringsplannen. Voor grote delen van het Leuvense grondgebied zijn vandaag bijzondere plannen van aanleg (BPA s) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s) opgemaakt waarin voor elk perceel bestemming en inrichting worden vastgelegd. Voor gebieden waar géén BPA of RUP van toepassing is, bepaalt het gewestplan een algemene bestemming en worden een aantal (informele) vuistregels gehanteerd omtrent inplanting en bouwvolume. Vergunningsaanvragen moeten niet alleen voldoen aan de bepalingen van bovenvermelde plannen, maar ook rekening houden met verschillende verordeningen die vandaag overal in Leuven of in delen van de stad van toepassing zijn: de verordening op het opdelen van woningen, de verordening i.v.m. functiewijzigingen, de parkeerverordening, de verordening i.v.m. beplantingen, Voor bouwheer en architect is het niet altijd eenvoudig om na te gaan welke documenten allemaal geraadpleegd dienen te worden en om vervolgens uit dit kluwen de juiste informatie te filteren. Bovendien blijft een belangrijk deel van de vereiste informatie moeilijk toegankelijk omdat ze vervat zit in een reeks vuistregels die nergens een formele neerslag kent. Om dit euvel te verhelpen wordt een algemene bouwverordening opgemaakt, die in de eerste plaats een overzichtelijk en makkelijk te consulteren document wil zijn waarin alle op Leuvens grondgebied van toepassing zijnde regels i.v.m. bouwen en verkavelen op een gestructureerde manier worden samengebracht. Op basis van de algemene bouwverordening (en de voor een bepaald gebied van kracht zijnde Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 2

3 RUP s/ BPA s/ ) moet bouwheer, architect, ontwikkelaar, zich een beeld kunnen vormen van de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel. Hiernaast wordt de opmaak van een algemene bouwverordening aangegrepen om een aantal voorschriften die vandaag al informeel worden gehanteerd bij het behandelen van de vergunningen te evalueren, waar nodig aan te passen en te formaliseren. De bestaande verordeningen zijn eveneens inhoudelijk geëvalueerd en aangepast. Een aantal verouderde verordeningen zijn opgeheven. Tenslotte worden in de algemene bouwverordening ook een aantal zaken bijkomend gereglementeerd, zoals bijvoorbeeld een aantal minimale kwaliteiten voor woningen. De algemene bouwverordening behandelt voorlopig volgende onderwerpen: Inplanting, volume en uitzicht van gebouwen en hun directe omgeving, Woonkwaliteit, Opdelen in meerdere woongelegenheden & functiewijziging en Toegang tot verdieping. In een volgende fase worden minstens de thema s Parkeren, Publiciteit, Stedenbouwkundige Lasten (nieuw) en Technische vereisten (nieuw, waaronder de reglementering voor de stoepaanleg) behandeld en aan de algemene bouwverordening toegevoegd. De bestaande parkeerverordening, de verordening op publiciteit en reclame, de verordening over de vergunningsplichtige functiewijzigingen en de verordening op de stoepaanleg blijven dus voorlopig behouden in deze eerste fase. De regels van de verordening zijn gericht op het behoud en versterken van een aantrekkelijk woon-, werk en leefmilieu voor huidige en toekomstige bewoners van de stad. Dit betekent in de eerste plaats dat zowel de kwaliteit van de gebouwen op zich als de stedenbouwkundige kwaliteit van de ruimere omgeving gevrijwaard moeten blijven en dat er gestreefd wordt naar een economisch en rationeel grondgebruik. De verordening moet het verder ook mogelijk maken om in te spelen op de behoeftes van verschillende doelgroepen en kansen te creëren voor interessante projecten. De algemene bouwverordening heeft een groot geografisch toepassingsgebied en maakt bijgevolg vaak abstractie van zeer specifieke en contextgebonden problemen en/of karakteristieken. Verder is het zo dat regelgeving steeds schippert tussen het verhinderen van ondermaatse kwaliteit enerzijds en het mogelijk maken van vernieuwende en kwalitatief hoogstaande concepten anderzijds. Bovendien blijkt uit de praktijk dat minder goede projecten zich over het algemeen makkelijker aan de regels kunnen houden terwijl voor goede projecten vaak uitzonderingen moeten gemaakt worden. Daarom is het zinvol om een afwijkingsmogelijkheid te voorzien en expliciet op te nemen in de verordening, voor een aantal hoofdstukken. Van deze afwijkingsmogelijkheid kan slechts gebruik gemaakt worden als er duidelijk gemotiveerd kan worden dat de afwijking leidt tot een verhoogde ruimtelijke kwaliteit, waarbij zowel de kwaliteit van het project op zich bekeken wordt, als de impact op de omgeving. Hiertoe dient de aanvrager in het aanvraagdossier een uitdrukkelijke omschrijving van de afwijking en haar te verwachten impact toe te voegen aan het dossier. Een vergunning met afwijking is aan speciale vereisten onderworpen. Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 3

4 Het moge duidelijk zijn dat projecten die aan alle regels van de verordening voldoen maar die onmogelijk positief kunnen worden beoordeeld vanuit het oogpunt goede ruimtelijke ordening of de gebruiksmogelijkheden voor de bedoelde functie, nog steeds door de vergunningverlenende overheid kunnen worden geweigerd. De regels van de algemene bouwverordening zijn opgemaakt met het oog op invulprojecten, d.w.z. projecten die zich in een grotendeels bebouwde en gedefinieerde omgeving inschrijven en eerder kleinschalig zijn: het bouwen en verbouwen van eengezinswoningen en appartementsgebouwen binnen bestaande woonomgevingen. Voor grote stedenbouwkundige projecten (die zelf een nieuwe ruimtelijke context creëren) zal vaak gewerkt worden met een ruimtelijk uitvoeringsplan. Zonder RUP zal voor deze grotere projecten veelal gebruik gemaakt moeten worden van de afwijkingsmogelijkheden. De verplichte motiveringsnota omvat dan een inrichtingsstudie die de kwaliteiten van het project omschrijft. De tekst van de algemene bouwverordening bestaat uit een verordenend deel (linker kolom) en een toelichting (rechter kolom). Het verordenende deel bevat de bindende en dus strikt na te leven regels. De toelichting geeft de geest en doelstellingen van de regels weer of brengt een aantal voorbeelden ter verduidelijking aan en wordt als richtinggevend beschouwd bij het beoordelen van vergunningsaanvragen Relatie met andere verordenende documenten De bepalingen van de algemene bouwverordening zijn ondergeschikt aan deze uit een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), het gewestplan, een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkaveling. In gebieden waar een RUP, een BPA of verkavelingsvoorschriften van kracht zijn worden dus de eventueel strijdige bepalingen van de verordening opgeheven. Voor een vergunningsaanvraag betekent dit dat de regels van RUP of BPA voorrang hebben op deze van de algemene bouwverordening en dat alleen voor de onderwerpen die niet door RUP of BPA worden geregeld de regels van de algemene bouwverordening gevolgd moeten worden. Verordeningen worden niet alleen door de gemeente opgemaakt, maar ook op Vlaams en provinciaal niveau. Verordeningen van de verschillende bestuurlijke niveaus verhouden zich onderling hiërarchisch: een lagere verordening moet steeds de bepalingen van een hogere verordening naleven. Op het moment van de goedkeuring van het ontwerp van algemene bouwverordening ( ) zijn er drie gewestelijke verordeningen van kracht, rond hemelwaterputten, weekendverblijven en voetgangersverkeer. Meer informatie over deze verordeningen is te vinden op de website van het Vlaamse gewest: Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 4

5 In de provincie Vlaams-Brabant zijn er drie verordeningen van kracht; inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken; inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten; inzake overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen. Meer informatie over deze verordeningen is te vinden op de website van de provincie: Elke vergunningsaanvraag beantwoordt niet alleen aan de (gemeentelijke) algemene bouwverordening maar ook aan de Vlaamse en provinciale van toepassing zijnde verordeningen Op te heffen verordeningen Van de opmaak van de algemene bouwverordening is, zoals eerder aangegeven, gebruik gemaakt om een aantal bestaande afzonderlijke verordeningen aan te passen en in geactualiseerde vorm op te nemen in de algemene bouwverordening. Dit impliceert dat de oorspronkelijke, afzonderlijke verordeningen ophouden te bestaan en moeten opgeheven worden. Hiernaast worden ook een aantal verouderde verordeningen integraal opgeheven. Een aantal bestaande gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en reglementen worden echter voorlopig behouden en kunnen in een volgende fase aan de algemene bouwverordening worden toegevoegd. Volgende verordeningen worden in hun oude vorm opgeheven en geïntegreerd in de nieuwe algemene bouwverordening: De stedenbouwkundige verordening inzake het opdelen in meerdere woongelegenheden en de wijziging van functie van de woningen, vastgesteld door de gemeenteraad op , goedgekeurd door de bestendige deputatie op en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van De stedenbouwkundige verordening inzake toegang tot de verdieping, vastgesteld door de gemeenteraad op , goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van Via een gemeenteraadbesluit worden tegelijk met de goedkeuring van onderstaande verordeningen en reglementen opgeheven: Bouwverordening met betrekking tot de beplantingen, vastgesteld door de gemeenteraad op , goedgekeurd bij ministerieel besluit van en bekendgemaakt op Art. 8 t.e.m. 30 van het gemeentereglement van Heverlee over de wegenis, het bouwen, de verhevene voetpaden, de openbare veiligheid en gezondheid en de politie der herbergen, vastgesteld door de gemeenteraad van Heverlee op 1 september 1905 en afgekondigd 5 mei Art. 4 t.e.m. 29, art. 47 t.e.m. 49, art. 53 t.e.m. 61, art. 67 t.e.m. 93, art. 128 t.e.m. 130 van de algemene verordening van Kessel-Lo, betreffende de wegenis, het bouwen en de openbare gezondheid, goedgekeurd door de gemeenteraad van Kessel-Lo op en gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 5

6 Zoals aangehaald blijven bij de goedkeuring van onderstaande algemene bouwverordening nog een aantal gemeentelijke verordeningen van kracht waaraan door deze verordening niets wordt gewijzigd en die los van de algemene bouwverordening blijven bestaan totdat hierover een nieuwe beslissing valt, bij voorbeeld in de toekomstige tweede fase van de algemene bouwverordening: De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake vergunningsplichtige functiewijzigingen, vastgesteld door de gemeenteraad op , goedgekeurd door de bestendige deputatie op en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van ; De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg, vastgesteld door de gemeenteraad op , goedgekeurd door de bestendige deputatie op en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van ; De bouwverordening op de stoepaanleg, goedgekeurd door de gemeenteraad op , goedgekeurd door de minister op en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op ; Naast de bestaande en behouden verordeningen blijven natuurlijk een reeks politiereglementen van kracht die relevant zijn voor de ruimtelijke ordening en voor zover niet per gemeenteraadsbesluit opgeheven, waaronder het politiereglement op reclames en uithangborden Leeswijzer HOOFDSTUK 0. Toelichting HOOFDSTUK 1. Op te heffen verordeningen toepassingsgebied afwijkingsmogelijkheid definities HOOFDSTUK 2. Inplanting, volume en uitzicht van gebouwen en hun directe omgeving In dit hoofdstuk staat de kwaliteit van de bebouwde omgeving centraal. Dit heeft vooral betrekking op aspecten zoals bezonning, privacy, bereikbaarheid, uitzicht van het straatbeeld, Hieruit volgen een aantal voorschriften over de inplanting, het volume en het uitzicht van de gebouwen. Het gaat voornamelijk over bestaande regels die reeds informeel werden toegepast, en die nu via de verordening worden geformaliseerd. Op een beperkt aantal punten worden de bestaande regels aangevuld of aangepast. HOOFDSTUK 3. Woonkwaliteit In dit hoofdstuk worden enkele minimale eisen met betrekking tot de oppervlakte van de woning en de lokalen, de private buitenruimte, daglichttoetreding, akoestische isolatie, vastgelegd. Deze normen hebben als doel het garanderen van een minimale woonkwaliteit, zowel bij de realisatie van nieuwe woningen als bij de verbouwing van bestaande woningen. Het gaat om nieuwe regelgeving. HOOFDSTUK 4. Opdelen in meerdere woongelegenheden & functiewijziging van woningen Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 6

7 Dit hoofdstuk is gericht op het beschermen van het bestaande aanbod aan ééngezinswoningen. Daarom wordt er een principieel verbod ingesteld om dergelijke woningen op te delen of de functie ervan te wijzigen. Het gaat om een geactualiseerde versie van de vroegere verordening op het opdelen in meerdere woongelegenheden en het wijzigen van de hoofdfunctie van woningen. HOOFDSTUK 5. Toegang tot verdieping De aanpak van de leegstand boven winkels kadert in het algemene huisvestingsbeleid van de stad om meer bewoning te krijgen in de binnenstad. Dit hoofdstuk bevat dan ook specifieke voorschriften voor het kernwinkelgebied, die het gebruik van de bovenverdiepingen moeten stimuleren. Het gaat om een geactualiseerde versie van de vroegere verordening inzake toegang tot verdieping. HOOFDSTUK 6. Studentenhuisvesting Hoofdstuk 6 regelt de kwaliteit van grootschalige studentenhuisvestingscomplexen. Zo moeten alle studentenresidenties beschikken over voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen op eigen terrein, over voldoende grote collectieve ruimtes, een collectieve buitenruimte, enz. Deze vereisten garanderen dat de residenties niet alleen complexen zijn waar studenten graag wonen maar ook dat de hinder naar de omgeving beperkt blijft. Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 7

8 HOOFDSTUK 1: Op te heffen verordeningen toepassingsgebied afwijkingsmogelijkheid definities VERORDENEND GEDEELTE DOELSTELLINGEN / TOELICHTING Op te heffen verordeningen Deze algemene bouwverordening heft alle bepalingen van onderstaande stedenbouwkundige verordeningen op: De stedenbouwkundige verordening inzake het opdelen in meerdere woongelegenheden en het wijzigen van de hoofdfunctie van woningen, vastgesteld door de gemeenteraad op 22/09/2003, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 04/12/2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/02/2004. De stedenbouwkundige verordening inzake toegang tot verdieping, vastgesteld door de gemeenteraad op 30/05/2005, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 18/08/2005 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29/09/2005. Van de opmaak van de algemene bouwverordening is gebruik gemaakt om een aantal bestaande afzonderlijke verordeningen aan te passen en in geactualiseerde vorm op te nemen in de algemene bouwverordening. Dit impliceert dat de oorspronkelijke, afzonderlijke verordeningen ophouden te bestaan en opgeheven moeten worden. Hiernaast worden samen met de goedkeuring van deze verordening ook een aantal verouderde verordeningen en reglementen integraal opgeheven. Volgende stedenbouwkundige verordeningen worden geïntegreerd in de nieuwe algemene bouwverordening en blijven niet apart bestaan: - inzake het opdelen in meerdere woongelegenheden en de wijziging van de hoofdfunctie functie van woningen; - inzake toegang tot de verdieping. Via een gemeenteraadbesluit worden bovendien onderstaande verordeningen en reglementen opgeheven tegelijk met de goedkeuring van de algemene bouwverordening: - bouwverordening met betrekking tot de beplantingen - Art. 8 t.e.m. 30 van het gemeentereglement van Heverlee over de wegenis, het bouwen, de verhevene voetpaden, de openbare veiligheid en gezondheid en de politie der herbergen van 1905; - Art. 4 t.e.m. 29, art. 47 t.e.m. 49, art. 53 t.e.m. 61, art. 67 t.e.m. 93, art. 128 t.e.m. 130 van de algemene verordening van Kessel-Lo, Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 8

9 betreffende de wegenis, het bouwen en de openbare gezondheid van 1938; - Het politiereglement van de stad Leuven over de wegenis, de gebouwen en de openbare gezondheid van 7 november 1910 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 290 en 291, art. 328 tot en met 403. Blijven van kracht op het moment van de eerste goedkeuring van de algemene bouwverordening en kunnen in de toekomst onderdeel uitmaken van een herziening (aanvulling) van de algemene bouwverordening, eventueel onder gewijzigde vorm: - verordening vergunningsplichtige functiewijzigingen - parkeerverordening - reglement op reclame en uithangborden - bouwverordening over de stoepaanleg 1.1. TOEPASSINGSGEBIED Geografisch: De verordening is van toepassing op het volledige grondgebied van de stad Leuven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij de betreffende hoofdstukken of artikelen. Inhoudelijk: De verordening is van toepassing op het oprichten van nieuwe gebouwen en of het uitbreiden, verbouwen, herbouwen of vernieuwbouw van bestaande gebouwen en constructies, op functiewijzigingen en op het wijzigen van het aantal woongelegenheden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het betreffende hoofdstuk of het betreffend artikel. Verhouding met de goede ruimtelijke ordening: De verordening regelt een aantal aspecten die de goede plaatselijke aanleg en ruimtelijke kwaliteit moeten helpen garanderen. De vergunningverlenende overheid zal echter elke aanvraag toetsen aan Een aantal hoofdstukken van de verordening handelen over een specifieke problematiek die zich enkel in een bepaald stadsdeel voordoet of slechts op bepaalde werken van toepassing is. Het toepassingsgebied is dan beperkter. Het is belangrijk te vermelden dat de verordening algemene regels bevat die niet in alle situaties automatisch tot kwaliteitsvolle projecten leidt of de hinder naar de omgeving uitsluit. Een project dat aan deze regels voldoet is daarom niet automatisch vergunbaar maar wordt Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 9

10 de goede ruimtelijke ordening en goede plaatselijke aanleg en zal een aanvraag die hiermee in strijd wordt geacht, ook indien deze voldoet aan de regels van de verordening, steeds kunnen weigeren. Overgangsbepaling: Stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingaanvragen en attesten die ingediend worden voor het in werking treden van de gedeeltelijke herziening van de algemene bouwverordening moeten voldoen aan en zullen behandeld worden op basis van de Algemene Bouwverordening zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30/12/2009. steeds onderworpen aan de beoordeling vanuit de goede ruimtelijke ordening door de bevoegde stedenbouwkundig ambtenaar en de vergunningverlenende overheid AFWIJKINGSMOGELIJKHEID Bepalingen waarvan kan worden afgeweken Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kan de vergunningverlenende overheid afwijkingen toestaan op de bepalingen van deze verordening. De afwijking kan worden toegestaan omwille van: de specifieke kenmerken van site, gebouw of programma; een grote omvang van het aangevraagde project; de opname van een pand op de Inventaris van het Bouwkundige Erfgoed (indien de afwijking het behoud van de erfgoedwaarde ten goede komt); een innovatieve oplossing waarbij de beoogde kwaliteiten die spreken uit de geest van de verordening worden bereikt op een wijze die afwijkt van de courante bouwwijze; voorwaarden vanuit sectorale wet- of regelgeving; het feit dat het gaat over werken aan bestaande gebouwen die van de verordening afwijken: zie artikel 1.2 van hfdst. 2. De verordening heeft een groot toepassingsgebied en bevat dus voornamelijk algemeen toepasbare regels waarin abstractie wordt gemaakt van zeer specifieke regelgeving (zoals bv. sectorale wetgeving over milieu, ). Evenmin kunnen deze regels rekening houden met uitzonderlijke situaties zoals een uitzonderlijk gevormd perceel, moeilijk op te lossen hoeksituaties, weinig courant voorkomende omgevingskarakteristieken bovendien zijn ze opgemaakt met het oog op de doorsnee (woon)programma s en kan het nuttig zijn om voor specifieke programma s andere voorwaarden te hanteren. Een afwijking kan echter niet toegestaan worden om een programma en/of een vloeroppervlakte te realiseren, waardoor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving overschreden wordt. Tenslotte houden de voorschriften rekening met de courant voorkomende bouwwijzen en kan het sporadisch aangewezen zijn om in functie van overtuigende kwaliteitsvolle nieuwe architectuur, afwijkingsmogelijkheden in te schrijven op de voorschriften over de plaatsing en volume van gebouwen en over de bepalingen in functie van de woonkwaliteit. Ook kan bij grote ontwikkelingsprojecten van de bepalingen worden afgeweken naar aanleiding van grote projecten. Bij grote projecten Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 10

11 De afwijking moet een verbetering betekenen, niet alleen voor het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, maar ook voor de ruimere omgeving Motivatie afwijkingen Indien een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning afwijkt van één of meerdere bepalingen van deze verordening, moet de vergunningsaanvraag vergezeld gaan van een motiveringsnota. De motiveringsnota is een informatief document horend bij de vergunningsaanvraag dat de afwijking bij een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning beschrijft en motiveert. De motiveringsnota moet duidelijkheid geven over de gewenste afwijking(en) van het project ten opzichte van de verordening. De motiveringsnota beschrijft de motieven die aanleiding geven tot de vraag tot afwijking. Ze beschrijft de te verwachten impact van deze afwijkingen op de kwaliteiten die door de verordening worden beoogd voor project en omgeving, waarbij minimaal volgende elementen aan bod komen: een opsomming van de bepalingen van de algemene bouwverordening waarvan wordt afgeweken; de aard en de omvang van alle afwijkingen; een duidelijke en expliciete motivering voor de afwijkingen, waarbij de aanvrager aantoont of beschrijft: waarom niet aan de betreffende bepalingen wordt voldaan; beperkt de noodzaak tot inpassing in de omgeving zich soms tot de randen. Bovendien kan de grote schaal van het project zich ertoe lenen om de beoogde kwaliteiten voor de nieuwe woningen te bereiken met nieuwe oplossingen. De algemene bouwverordening is opgemaakt met het oog op invulprojecten: projecten die zich in een grotendeels bebouwde en gedefinieerde omgeving inschrijven en eerder kleinschalig zijn zoals bvb. het bouwen en verbouwen van eengezinswoningen en appartementsgebouwen binnen bestaande woonomgevingen. Voor grote stedenbouwkundige projecten (die zelf een nieuwe ruimtelijke context creëren) is het daarom eveneens nuttig te voorzien dat kan afgeweken worden van de regels van de algemene bouwverordening. De mogelijkheid voor de vergunningverlenende overheid om afwijkingen te vergunnen wordt dus expliciet opgenomen in de verordening zelf. Hierdoor wordt het mogelijk om mits grondige motivering afwijkingen te vergunnen op hoofdstukken 2 en 3 zonder de beperkingen en procedurevoorwaarden die het decreet oplegt voor de mogelijkheden tot afwijking van een RUP, BPA of verkavelingsvergunning. Om deze afwijkingen te bekomen zal de aanvrager echter een uitdrukkelijke aanvraag moeten formuleren in de vorm van een motiveringsnota, horende bij de stedenbouwkundige aanvraag. Indien de afwijking wordt aangevraagd omwille van de omvang van het project, zal de motiveringsnota een inrichtingsstudie omvatten voor het gebied en hierbij motiveren op welke wijze de nodige woonkwaliteit en de inpasbaarheid in de omgeving wordt gegarandeerd. Een voorbeeld-motiveringsnota is opgenomen achteraan dit hoofdstuk. Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 11

12 dat de afwijking(en), zowel voor het gebouw op zich als voor de ruimere omgeving, een verbetering betekent; dat de achterliggende logica en doelstelling van de betreffende voorschriften gerespecteerd wordt Voorwaarde vergunningsbeslissing Indien de bevoegde stedenbouwkundig ambtenaar aan de vergunningverlenende overheid voorstelt een vergunning te verlenen voor werken die afwijken volgens de bepalingen van 3.1, dan wordt dit in het verslag uitdrukkelijk vermeld en worden de redenen voor de afwijking omschreven. Indien de vergunningverlenende overheid een vergunning verleent voor werken die afwijken volgens de bepalingen van 3.1, dan wordt dit in de vergunningsbeslissing uitdrukkelijk vermeld en worden de redenen voor de afwijking in de vergunningsbeslissing opgenomen. Met dergelijke mogelijkheid tot afwijken mag echter niet lichtzinnig worden omgegaan om te vermijden dat de afwijking de regel wordt. De beslissing tot afwijking wordt daarom uitdrukkelijk gemotiveerd in de adviezen van de stedenbouwkundig ambtenaar aan de vergunningverlenende overheid. Op deze wijze wordt de manier waarop met de afwijkingsmogelijkheden wordt omgegaan openbaar gemaakt DEFINITIES BEGRIP Aantal bouwlagen DEFINITIE De benedenverdieping en elke hierboven gelegen volwaardige bouwlaag die niet als dakverdieping kan worden beschouwd. Afzonderlijke toegang Bouwdiepte Bouwlijn Bouwprofiel De toegang die onafhankelijk kan gebruikt worden van de toegang tot een handel, horeca of andere beroepsactiviteit. Een afzonderlijke toegang kan onder andere zijn: een toegang in de voorgevel, een toegang via een kwalitatief binnengebied, een toegang via de achtergevel, een gegroepeerde toegang voor verschillende panden. De afstand vanaf voorgevel tot en met de achtergevel (van hoofdgebouw en aansluitende bijgebouwen). De lijn waarop de voorgevel wordt opgetrokken. Vorm van een gebouw, meestal aangegeven door het aantal bouwlagen, de dakvorm, de bouwhoogte en de totale hoogte. Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 12

13 Bruto vloeroppervlakte van een woning De som van de oppervlakte van elke verdieping, bovengronds en ondergronds, met een vrije hoogte van 2.20 of meer, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de buitengevels, of langs de as van de interne scheidingsmuren die de entiteit omhullen; hierbij opgeteld de overdekte private buitenruimten die niet in uitkraging t.o.v. het gevelvlak wordt gerealiseerd; hierbij opgeteld de oppervlakte van de gemeenschappelijke delen (bij voorbeeld circulatieruimten, gemeenschappelijke opslagruimten, ) die deze entiteit bedienen en hun omhullingen, gedeeld door het aantal entiteiten dat door deze gemeenschappelijke delen wordt bediend. Dakverdieping De bouwlaag waarvan het afgewerkte vloerpeil zich op minder dan 1.00 meter onder de kroonlijst bevindt. Benedenverdieping De laagst gelegen bouwlaag die qua afgewerkt vloerpeil het dichtst aansluit bij het gemiddelde maaiveldniveau aan de straatzijde. Bij woningen waarbij er tussen de straatzijde en de tuinzijde een niveauverschil heerst wordt als benedenverdieping beschouwd: De laag die aan tuinzijde over de volledige hoogte over natuurlijk daglicht beschikt én die qua vloerpeil het dichtste aansluit bij het natuurlijk maaiveldniveau aan tuinzijde. De benedenverdieping valt niet noodzakelijk samen met de bouwlaag die de toegang tot de woning verschaft. Dit tenzij het bedoelde perceel deel uitmaakt van een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsvergunning waar een andere interpretatie van benedenverdieping is vermeld of kan worden afgeleid uit de geest van de voorschriften. Bijgebouwen die geen wezenlijk functioneel onderdeel uitmaken van de woning, zijn niet in de benedenverdieping inbegrepen. Eengezinswoning of gezinswoning een niet-gestapelde woning op een eigen perceel met een eigen voordeur die toegankelijk is vanuit het publiek domein. Gemene muur (Deel van) een scheidsmuur die gemeenschappelijke eigendom is van de eigenaars van beide aanpalende eigendommen. Grondige verbouwingswerken Werken en handelingen waarvoor zowel een stedenbouwkundige vergunning als de medewerking van een architect vereist is. Individuele private buitenruimte Tuinen, terrassen en platte daken die als terras zijn ingericht, die rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de woning en exclusief ter beschikking staan van de bewoner van de aanpalende woning. Vrijstaande bijgebouwen (tuinhuisjes, volières, ) die de tuinfunctie uitdrukkelijk ondersteunen worden meegerekend bij de individuele private buitenruimte. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook met glas afsluitbare inpandige ruimten meegerekend worden: zie hoofdstuk 3 artikel Kamer Een woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: WC; bad of douche; kookgelegenheid, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. Een kamer heeft een minimale netto vloeroppervlakte van 12m². Kernwinkelgebied Het aaneengesloten gebied in de binnenstad dat de volgende straten omvat: s Meiersstraat, Alfons Smetsplein, Boekhandelstraat, Bondgenotenlaan, Brusselsestraat van het kruispunt met de Grote Markt tot het kruispunt met de Lei, Collegeberg, Diestsestraat, Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 13

14 Dirk Boutslaan van het kruispunt met de Pensstraat tot het kruispunt met de Wandelingenstraat, Drie-Engelenberg, Eikstraat, Franz Tielemanslaan, Grote Markt, Hallengang, Hanengang, Herbert Hooverplein, Hogeschoolplein, Jan Stasstraat, Jodenstraat, Kiekenstraat, Kortestraat, Krakenstraat, Kroegberg, Lakenweversstraat, Lavorenberg, Leopold Vanderkelenstraat, Lepelstraat, Liergang, Louis Melsensstraat, Margarethaplein, Martelarenplein, Mathieu De Layensplein, Mechelsestraat van het kruispunt met de Grote Markt tot het kruispunt met de Vismarkt, Mgr. Ladeuzeplein, Muntstraat, Naamsestraat van het kruispunt met de Grote Markt tot het kruispunt met de Sint-Michielsstraat, Oude Markt, Parijsstraat van het kruispunt met de Brusselsestraat tot het kruispunt met de Minderbroedersstraat, Pensstraat, Pierre Joseph van Benedenstraat, Prof. Josse-Jean-Hubert Vounckplein, Rector De Somerplein, Savoyestraat, Standonckstraat, Tiensestraat van het kruispunt met het Rector De Somerplein tot het kruispunt met het Herbert Hooverplein, Vismarkt, Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 14

15 Vital Decosterstraat van het kruispunt met de Jan Stasstraat tot het kruispunt met de Diestsestraat, Wandelingenstraat, Zeelstraat. Kroonlijst Kroonlijsthoogte Maaiveld Meergezinswoning Nettovloeroppervlakte van een woning Nettovloeroppervlakte van een lokaal Nettovloeroppervlakte van een (studenten)kamer Nokhoogte Potentiële buitenruimte Private buitenruimte Panden die of hun officiële adres hebben in of met één zijde grenzen aan de opgesomde straten, behoren eveneens tot het kernwinkelgebied. De beëindiging van het verticale gevelvlak. De afstand tussen het maaiveld en de kroonlijst gemeten in het midden van de gevel. Onder maaiveld wordt verstaan het natuurlijke terrein. Het maaiveld wordt gebruikt als nulpeil om hoogtes van constructies te bepalen. Aan de voorzijde van een gebouw zal het maaiveld meestal overeenstemmen met het peil van het aangrenzende openbaar domein (stoep of straat), aan de tuinzijde (achter- of zijkant van een gebouw), zal het maaiveld overeenstemmen met de bovenkant van de (ongeroerde) grond / natuurlijke terrein aansluitend bij het gebouw aan deze zijde. Een gebouw waarin twee of meerdere woningen zijn gelegen. De som van de oppervlakte van elke ruimte in de woning met een vrije hoogte van 2.20 meter of meer, gemeten op vloerniveau langs de binnenomtrek van de scheidingsconstructies die de woning omhullen. Ruimtes onder hellende daken worden meegerekend in de nettovloeroppervlakte van de woning vanaf een vrije hoogte van 1,80 meter. bergingen die zich buiten de woning bevinden,vides, terrassen, garages (vrijstaand of inpandig), gemeenschappelijke gangen en trapzalen, technische lokalen, behoren niet tot de nettovloeroppervlakte van de woning. Opgepast: deze definitie verschilt van deze uit de Vlaamse Wooncode! Binnenmuren worden meegerekend in de nettovloeroppervlakte. Kelderruimtes worden niet meegeteld in de nettovloeroppervlakte. Een kelder is een ruimte in een gebouw die geheel of gedeeltelijk ondergronds gelegen is. De som van de oppervlakte met een vrije hoogte is van 2.20m gemeten op vloerniveau langs de binnenomtrek van de scheidingsconstructies die het lokaal begrenzen. De som van de oppervlakte met een vrije hoogte is van 2.20m gemeten op vloerniveau langs de binnenomtrek van de scheidingsconstructies die de kamer begrenzen. Sanitair / badkamer / afgesloten inkomsassen worden niet in rekening gebracht voor de (minimale) nettovloeroppervlakte van een studentenkamer. Kamers onder hellende daken worden meegerekend in de nettovloeroppervlakte vanaf een vrije hoogte van 1,80 meter. De hoogte van de bebouwing tot aan de nok van het dak. Tuinen, terrassen en platte daken die als terras zijn ingericht, die rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit de woning. Vrijstaande bijgebouwen (tuinhuisjes, volières, ) die de tuinfunctie uitdrukkelijk ondersteunen worden meegerekend bij de private buitenruimte. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook met glas afsluitbare inpandige ruimten meegerekend worden: zie hoofdstuk 3 artikel Worden ook aanzien als potentiële buitenruimte: platte daken die zonder onaanvaardbare hinder voor de omgeving als terras kunnen worden ingericht, bestaande bijgebouwen die geen wezenlijk en functioneel onderdeel uitmaken van de woning en bijbehorende parkeergelegenheid, en niet zonder ingrijpende verbouwingswerken zoals vervangen van het dak, aanpassingen in de gevelopeningen, voor wonen geschikt kunnen worden gemaakt. private ruimte in open lucht gesitueerd op de begane grond of op hoger gelegen terrassen Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 15

16 Publiek toegankelijke ruimtes Straatwand Studio Tuinoppervlakte Verharding Vrije hoogte Woning (of wooneenheid) Woongebied in de ruime zin Zichten en lichten De publiek toegankelijke ruimtes van een handel, horeca of andere beroepsactiviteit zijn die ruimtes die in functie staan van het ontvangen van de klant. Het geheel van bebouwing aan één zijde van de straat of aan meerdere zijden aan meerdere straten (indien het een hoek betreft). Een woning al dan niet met aparte slaapkamer(s), waarin wel de volgende voorzieningen aanwezig zijn: WC, bad of douche en kookgelegenheid. Een studio heeft een minimale netto vloeroppervlakte van minimum 25m². Het verschil tussen de oppervlakte van het perceel en de volgens de voorschriften maximaal bruto bebouwbare oppervlakte van het gelijkvloers. De voor- en zijtuinstrook worden niet meegerekend. Alle bodembedekkingsmaterialen en behandelingswijzen die het grondoppervlak hard en minder waterdoorlatend maken, zoals daar zijn dolomiet, rubberen matten, klinkers, kasseien, Verticaal gemeten afstand tussen het afgewerkt vloerpeil en het laagste punt van de dragende constructie van het plafond. Constructie-elementen die minder dan 10% van de plafondoppervlakte uitmaken zoals balken, mogen hierbij buiten beschouwing worden gelaten. Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Alle gebieden die volgens de geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd zijn voor de oprichting van woningen, ook indien dit onderworpen is aan bijzondere voorwaarden. In het Burgerlijk Wetboek wordt een onderscheid gemaakt tussen lichten en (uit)zichten: - lichten zijn gesloten vensters waar alleen maar het licht wordt doorgelaten. M.a.w. men kan er niet doorheen kijken; - (uit)zichten daarentegen zijn vensters die wel opengaan en die zowel licht als lucht doorlaten. Als ze toegestaan zijn, dan worden ze op een zodanige wijze aangebracht zodat men er door kan kijken. Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 16

17 1.4. VOORBEELD MOTIVERINGSNOTA Coördinaten eigenaar: Coördinaten bouwheer: Coördinaten architect: Perceel /percelen die onderwerp vormen van aanvraag: Ligging: Kadastrale gegevens: Korte beschrijving van ruimtelijke context: Beschrijving van project: Nieuwbouw / Verbouwing / Renovatie /. Beschrijving van functies & oppervlaktes van de verschillende programmaonderdelen Ruimtelijk opzet: Stedenbouwkundig concept: Architecturaal concept: Onderzoek naar ruimtelijke, functionele en landschappelijke inpassing van het project: Onderzoek naar impact van het project op de omgeving ( privacy / inkijk, bezonning, geluidshinder, ): Afwijkingen van de algemene bouwverordening: AFWIJKING 1 Aanduiding van bepaling van de algemene bouwverordening waarvan wordt afgeweken (hoofdstuk, ): Aanduiding van mate van afwijking t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 17

18 Motivering van noodzaak tot afwijking t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: vanuit ruimtelijke context of de afwijkende situatie vanuit afwijkende aard of vanuit omvang van het project vanuit erfgoedwaarde vanuit vernieuwend concept vanuit sectorale regelgeving Motivering van verbetering door afwijking t.o.v. elke bepaling waarvan wordt afgeweken: voor project zelf voor ruimere omgeving Aanduiding van behoud van achterliggende doelstelling t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: AFWIJKING 2 Aanduiding van bepaling van de algemene bouwverordening waarvan wordt afgeweken (hoofdstuk, ): Aanduiding van mate van afwijking t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: Motivering van noodzaak tot afwijking t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: vanuit ruimtelijke context of de afwijkende situatie vanuit afwijkende aard of vanuit omvang van het project vanuit erfgoedwaarde vanuit vernieuwend concept Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 18

19 vanuit sectorale regelgeving Motivering van verbetering door afwijking t.o.v. elke bepaling waarvan wordt afgeweken: voor project zelf voor ruimere omgeving Aanduiding van bepaling van de algemene bouwverordening waarvan wordt afgeweken (hoofdstuk, ): Aanduiding van mate van afwijking t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: Motivering van noodzaak tot afwijking t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: vanuit ruimtelijke context vanuit stedenbouwkundig en/of architecturaal concept vanuit sectorale wetgeving Motivering van verbetering door afwijking t.o.v. elke bepaling waarvan wordt afgeweken: voor project zelf voor ruimere omgeving Aanduiding van behoud van achterliggende doelstelling t.o.v. bepaling waarvan wordt afgeweken: AFWIJKING 3 Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 19

20 HOOFDSTUK 2: Inplanting, volume en uitzicht van gebouwen en hun directe omgeving VERORDENEND GEDEELTE DOELSTELLINGEN / TOELICHTING 2.1. TOEPASSINGSGEBIED De regels over de inplanting, volume en uitzicht van gebouwen en hun omgeving zijn van toepassing op alle percelen over het volledige grondgebied van de stad Leuven die door plannen van aanleg en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor wonen en op zonevreemde woningen waarvan de basisrechten vastgelegd zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze zijn echter niet van toepassing op gebouwen bedoeld voor met het wonen verenigbare niet-woonfuncties, die de schaal van een woongebouw ver overschrijden Aanpassingen aan gebouwen die op het moment van het van kracht worden van de algemene bouwverordening niet voldoen aan de bepalingen van deze verordening inzake volume, plaatsing en/of uitzicht zijn slechts toegelaten indien: Ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing wel beantwoordt aan de bepalingen; Ofwel het gebouw of gedeelte van het gebouw na de verbouwing nog niet volledig beantwoordt aan de bepalingen maar er door de aanpassingen in één of meerdere opzichten beter aan beantwoordt dan voorheen, terwijl er geen nieuwe elementen zijn ontstaan die strijdig zijn met deze bepalingen. Hoofdstuk 2 heeft betrekking op het woongebied in de ruime zin. Dit zijn alle gebieden die volgens de geldende plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen bestemd zijn voor de oprichting van woningen. Dit zijn bijvoorbeeld de gebieden die op het gewestplan zijn aangeduid als woongebied, woongebieden met landelijk karakter, woonreserve- en woonuitbreidingsgebieden en de woonparken. Ook op zonevreemde woningen is hoofdstuk 2 van toepassing (naast de bepalingen die hieromtrent in de codex zijn opgenomen). Hoofdstuk 2 heeft bovendien betrekking op de gebouwen en hun omgeving die bedoeld zijn voor het wonen of die zich door hun beperkte niet-woonprogramma dienen in te passen in de normale bouwwijze in het woongebied. De regels kunnen echter niet worden toegepast voor grootschalige niet-woonprogramma s die door hun aard wel in de woonkern kunnen worden geïntegreerd zoals klinieken, scholen en andere grootschalige gemeenschapsfuncties, niet-hinderlijke bedrijven, grootschalige kantoorcomplexen. Algemene bouwverordening - Gedeeltelijke herziening 20

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn

verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn verkavelingsvoorschriften verkaveling elleboogstraat, helkijn oktober 2013, bijlage 3 2 1. Rijwoningen 1.1. Bestemming Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages,

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

11. STEDENBOUWKUNDIGE INRICHTINGEN EN OMGEVINGSLAWAAI IN

11. STEDENBOUWKUNDIGE INRICHTINGEN EN OMGEVINGSLAWAAI IN 11. STEDENBOUWKUNDIGE INRICHTINGEN EN OMGEVINGSLAWAAI IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Voor bijkomende informatie verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar het «Vademecum voor wegverkeerslawaai in

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie