JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december

2 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat JG Gemert Postadres : Postbus AB Gemert Telefoon : Fax : Website : Stichting Goed Wonen is opgericht op 8 april 1960 voor onbepaalde tijd. Bij Koninklijk Besluit van 9 september 1960 nummer 47, verlengd per 8 december 1980 nummer 9, is Stichting Goed Wonen toegelaten in de zin van de Woningwet. Zij is uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting. De laatste wijziging van de statuten is notarieel verleden per 18 juni Stichting Goed Wonen is ingeschreven onder nummer in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel regio Brabant te Eindhoven. Stichting Goed Wonen is aangesloten bij Aedes vereniging van woningcorporaties, de brancheorganisatie voor de corporatiesector. Stichting Goed Wonen is lid van het MKW. Dit is een platform binnen Aedes voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties. Dit platform is in 2000 opgericht en richt zich specifiek op corporaties met maximaal verhuureenheden. Het MKW streeft naar verbetering van de belangenbehartiging van deze corporaties en werkt aan kennisuitwisseling en kwaliteitsverbetering. Stichting Goed Wonen is aangesloten bij het KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). KWH is een vereniging en is opgericht door corporaties. Er zijn meer dan 200 corporaties lid van KWH. Het KWH begeleidt en inspireert bij het werken aan kwaliteit. 1

3 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 1 Inleiding Raad van Commissarissen Taak Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Commissarissen Rooster van aftreden Vergoeding Raad van Commissarissen Werkwijze Raad van Commissarissen Overleg met belanghouders Toezichtkader Corporate Governance Governancecode Woningcorporatie Integriteit Werkgeversrol 9 2 Bestuurlijke organisatie Bestuur Missie Goed Wonen Klachtencommissie Overleg gemeente en belanghouders Visitatie 14 3 Werkorganisatie Organisatiestructuur HRM-visie Personeel Ondernemingsraad 18 4 Prestatievelden Strategisch Partnership en prestatieafspraken met gemeente Gemert-Bakel Kwaliteit en beschikbaarheid van woongelegenheden Leefbaarheid Verhuren en verkopen van woningen Wonen en zorg Betrekken van bewoners bij beheer en beleid Communicatie en PR Financiën Verbindingen met andere rechtspersonen en vennootschappen Ondertekening 49 5 Kengetallen

4 Inleiding Ook in 2013 was er geen gebrek aan dynamiek, beweging en reuring binnen de sector. En met het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie voor de boeg en de komende wetgeving (de novelle van Blok) in het vooruitzicht zal de dynamiek eerder toenemen dan afnemen. Binnen dat krachtenveld werken wij eraan om het verschil te maken in de gemeente Gemert-Bakel. Laat we nou eens beginnen met de conclusie: Goed Wonen staat er goed voor! Afgelopen jaren hebben we namelijk steeds stappen gezet om ons werk te verbeteren. Deze inspanningen zijn zichtbaar. Wij doen ons werk en dat willen we gewoon goed blijven doen. De turbulentie in onze omgeving maakt ons werk echter niet altijd makkelijk. Een gemeentelijke en landelijke overheid die op haar geld moet letten, steeds meer klanten die (financieel) in de problemen komen en corporaties die heffingen en nieuwe regelgeving voor hun kiezen krijgen. In deze context doen wij ons werk. Goed Wonen investeert nog steeds in Gemert-Bakel. In bestaande wijken en in nieuwbouw. In 2013 hebben wij de volgende keuzes gemaakt. De keuze om te blijven werken aan wijken met woningen die schoon en veilig zijn. In 2013 hebben we bij 661 woningen planmatig onderhoud verricht. De keuze om onze focus ook te richten op de betaalbaarheid van het wonen door 200 woningen energiezuiniger te maken. Bijna 80% van onze woningen heeft inmiddels een groen label. De keuze om ook voor de secundaire doelgroep een aanbod te hebben. Dit aanbod is met 9 woningen vermeerderd. De keuze om daarnaast 50 huurwoningen toe te voegen aan onze sociale huurvoorraad. De keuze om meer maatwerk te verrichten in het huisvesten van woningzoekenden o.a. door de pilot van groot naar beter De keuze om voor onze specifieke doelgroepen 42 wooneenheden te ontwikkelen (woonvormen voor jongeren met een autisme en bewoners met een zorgindicatie van de GGZ) De keuze om een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Gemert-Bakel aan te gaan waardoor wij in staat zijn om op korte termijn de planontwikkeling van 59 woningen te starten op inbreidingslocaties. Naast groepswoningen voor de Zorgboog en een gezondheidscentrum. De keuze om onze dienstverlening meer procesgestuurd in te richten. In 2013 is daartoe een nieuw ERP-systeem in gebruik genomen. De keuze om de werkorganisatie mee te laten bewegen met minder mensen en middelen. Want per slot van rekening zijn en blijven wij er voor mensen die niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. De keuzes die wij maken voor de toekomst vinden hun basis in ons ondernemingsplan samen in beweging. In dit jaarverslag vindt u het volkshuisvestingsverslag en de geconsolideerde jaarrekening. Daarnaast vindt u in de bijlage het jaarverslag van de regionale geschillencommissie, waar Goed Wonen deel van uit maakt. Ik verwacht dat we hiermee een helder beeld schetsen van onze volkshuisvestelijke en financiële prestaties. Prestaties die we in 2014 goed willen voortzetten met een duidelijk gezicht. Gemert, juni 2014 Hans Vedder directeur-bestuurder 3

5 1. Raad van Commissarissen 1.1 Taak Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf personen. Met de bestaande werkwijze van de RvC is een onafhankelijk functioneren gewaarborgd. Het werken met profielschetsen bij benoemingen en de procedure rondom herbenoeming completeren deze onafhankelijke werkwijze. De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak om toezicht uit te oefenen op: het beleid van de directeur-bestuurder; de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en procedures ingesteld door de directie; de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het terzijde staan van de directie met gevraagd en ongevraagd advies. Een aantal (materiële) besluiten van de directie, zoals vastgelegd in de statuten en het reglement van de Raad, is tevens onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de RvC. 1.2 Samenstelling Raad van Commissarissen De persoonlijke gegevens van de toezichthouders, per 31 december 2013, zijn in de tabel beschreven: Naam Functie Geboortejaar Nationaliteit Datum in functie Huidige termijn Jaar van aftreden/her kiesbaar De heer G.J.M. van der Zanden Voorzitter 1956 Nederlandse 22 januari e termijn juli 2015 De heer M.J.M. van de Westelaken Lid 1957 Nederlandse 22 januari e termijn januari 2015 De heer H. Oosterlee Lid 1965 Nederlandse 1 september e termijn augustus 2016 De heer T.J.P. Swinkels Lid 1974 Nederlandse 1 november e termijn oktober 2015 De heer S.J.E. Turnhout Lid 1981 Nederlandse 1 mei e termijn mei 2017 De leden van de RvC beschikken over ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en de non-profitsector. De leden van de RvC hebben de volgende (neven)functies: De heer Van der Zanden, geboren 6 mei 1956 (voorzitter). Benoemd vanwege zijn persoonlijke kwaliteiten, zijn specifieke binding en netwerk in de gemeente Gemert-Bakel en zijn bestuurlijke ervaring. (Neven)functies: aandeelhouder VDZ Holding BV; aandeelhouder VDZ Bouwmanagement BV; vennoot Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG); voorzitter Golfvereniging De Stippelberg; voorzitter Beheerstichting Golfclub De Stippelberg; bestuurslid van de sociëteit De Vereeniging. De heer Van de Westelaken, geboren 3 mei Benoemd vanwege zijn specifieke kwaliteiten op het gebied van financiën en bedrijfseconomie. (Neven)functies: 4

6 manager huisvesting en ICT bij Lunet zorg (Eindhoven-De Kempen). De heer Oosterlee, geboren 14 maart 1965 Benoemd vanwege zijn specifieke kwaliteiten op het gebied van vastgoedontwikkeling. (Neven)functies: manager Korein Services (lid concerndirectie Korein). De heer Swinkels, geboren 22 oktober 1974 Benoemd vanwege zijn specifieke kennis van huurdersbelangen en leefbaarheid. (Neven)functies: senior zorgvastgoedontwikkelaar Vitaal Zorgvast. Mevrouw Abbring, geboren 11 februari 1968 Benoemd vanwege haar juridische en volkshuisvestelijke kennis en ervaring. (Neven)functies: directeur Sterke Wijk Talis in Nijmegen; lid Stichting Vastgoed Managers-Experts; lid klachtencommissie woningcorporatie Trudo. Afgetreden per 30 april Zij is opgevolgd door dhr. S.J.E. Turnhout. De heer Turnhout, geboren 15 juli 1981 Benoemd vanwege zijn volkshuisvestelijke kennis en ervaring. (Neven)functies: Sr. Adviseur Strategie & Innovatie Woningcorporatie Vivare te Arnhem Burgerinitiatief Lent, initiatief om voor jongeren in de kern Lent een ontmoetingsplaats te creëren. Lid ondernemingsraad Vivare Initiatiefnemer en organisator van het marketingplatform voor corporaties De heer Swinkels en mevrouw Abbring en vanaf 1 mei 2013 de heer Turnhout bezetten de huurderszetel. 1.3 Rooster van aftreden In 2013 heeft er een wijziging plaatsgevonden binnen de Raad van Commissarissen. Mevrouw Abbring is per 30 april afgetreden en was, conform de governancecode, niet meer benoembaar. Vanaf 1 mei is daardoor de heer Turnhout, na een openbare werving, tot commissaris benoemd. De Wet Bestuur & Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in Raden van Commissarissen. De Raad van Commissarissen neemt dit in ogenschouw zodra er een vacature is in het Bestuur waarbij geschiktheid voor de functie eveneens een belangrijk criterium blijft. 1.4 Vergoeding Raad van Commissarissen De Raad beschikt over een reglement waarin onder andere ook de vergoedingen zijn opgenomen. De hoogte van de vergoedingen is vastgesteld conform de Honoreringscode commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). De vergoedingen per 31 december 2013 bedragen: a. voorzitter: een vast honorarium op jaarbasis van (ex BTW) b. overige leden: een vast honorarium op jaarbasis van In 2013 is een bedrag van ,- aan vergoedingen uitbetaald aan de RvC. Daarnaast zijn reis-, verblijf-, wervings-, studie- en vergaderkosten gemaakt. De totale kosten voor toezicht bedragen ,-. Met leden van de Raad van Commissarissen zijn geen arbeidsovereenkomsten met Goed Wonen afgesloten. De RvC acht de hoogte van de vergoedingen in overeenstemming met het maatschappelijke belang 5

7 van adequaat en professioneel toezicht op een corporatie van deze omvang. 1.5 Werkwijze Raad van Commissarissen Ten aanzien van de werkwijze van de RvC valt puntsgewijs het volgende te melden: In het verslagjaar heeft de voltallige RvC zes maal vergaderd met de directeur-bestuurder. Daarnaast zijn er diverse interne beraadslagingen geweest. Met name vanuit de organisatie werd de informatie aangeleverd op basis waarvan de besprekingen gevoerd werden. Het betrof zoals gebruikelijk een combinatie van terugkerende documenten (jaarverslag, begroting, managementrapportages) en documenten voor specifieke onderwerpen. Het initiatief tot het inbrengen van bepaalde informatie komt zowel uit de RvC als uit het bestuur. De Raad heeft een auditcommissie ingesteld. In deze auditcommissie hebben de heer van de Westelaken en heer Oosterlee zitting. De auditcommissie vergadert voor elke RvC vergadering. De auditcommissie wordt ondersteund door de controller en de manager bedrijfszaken. De directeur-bestuurder is op afroep beschikbaar. De auditcommissie adviseert de RvC aangaande financiële aangelegenheden. Tijdens de vergaderingen van de RvC zijn naast de leden ook de directeur-bestuurder en de controller aanwezig; daarnaast leden van het Management afhankelijk van de onderwerpen. De senior-manager van E&Y woonde de behandeling van het jaarverslag 2012 bij. Daarnaast hebben in 2013 diverse medewerkers van Goed Wonen en externe adviseurs op uitnodiging van de RvC de vergadering gedeeltelijk bijgewoond. Medio december 2013 vond het jaarlijkse overleg tussen RvC en Ondernemingsraad plaats. De huurderszetel binnen de RvC wordt bekleed door de heer Swinkels, en vanaf 1 mei de heer Turnhout. Zij hadden in juli en november 2013 overleg met het Huurdersbelang. De RvC vergadert papierloos. De RvC heeft in het verslagjaar onder andere de volgende onderwerpen besproken: Realisatie van de doelstellingen en de strategie van de onderneming: o voortgang prestatieafspraken met gemeente Gemert-Bakel; o goedkeuring investeringsvoorstellen inzake nieuwbouwprojecten o Beleid inzake scheiden wonen en zorg; o Beleid betrekken stakeholders bij strategie van de corporatie. De opzet en werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen: o Themabijeenkomst risicomanagement; o Treasury jaarplan 2013; o Opdracht controle Ernst & Young. Het verslaggevingsproces: o rapportage prestatiebeoordeling Goed Wonen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; o benchmarkrapportage Corporatie in perspectief van het Centraal Fonds Volkshuisvesting; o de managementletter van de accountant; o begroting 2014 en herziene meerjarenbegroting n.a.v. Rutte II; o jaarverslag 2012; o de kwartaalrapportages. De naleving van wet- en regelgeving: o ontwikkelingen in het institutionele bestel voor corporaties; o rapportage in kwartaalrapportage over de interne controles; o WSW volmacht. De RvC heeft in haar vergaderingen de volgende besluiten goedgekeurd: jaarrekening en jaarverslag 2012; begroting 2014; treasury jaarplan 2013; 6

8 instelling auditcommissie; benoeming nieuwe commissaris: de heer Turnhout; beloningsbeleid commissarissen n.a.v. WNT en BTW-problematiek; investering De Deel (8 woningen extra); investering Irenestraat (16 woningen); investering Johannes Keizershof Handel (5 woningen). De inbreng van de RvC varieert van het goedkeuren van besluiten tot het stellen van vragen en het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen. De besprekingen dragen een open karakter, waarbij vanuit ieders verantwoordelijkheid (RvC en directeur-bestuurder) gewerkt wordt in het belang van Goed Wonen. 1.6 Overleg met belanghouders In 2013 zijn belanghouders geïnformeerd door de directeur-bestuurder over het vastgesteld strategisch voorraadbeleid van Goed Wonen. De wensen van de belanghouders zijn, indien van toepassing, opgenomen in onze strategische veranderopgave. Het betreft hier vooral het aantal woningen voor bijzondere doelgroepen en de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Daarnaast heeft een afvaardiging van de RvC overleg gevoerd met het Huurdersbelang Gemert- Bakel. 1.7 Toezichtkader De missie van Goed Wonen is vertaald in het ondernemingsplan, tezamen met het strategisch voorraadbeleid, het treasurystatuut, het investeringsstatuut, het fiscaalstatuut en het directiestatuut, het toezichtkader voor de RvC bij de besluitvorming. Dit heeft onder andere geleid tot een begroting 2014 waarin de kwantitatieve onderdelen vanuit het ondernemingsplan en de inzichten vanuit de gemeentelijke (en regionale) woonvisie zijn verdisconteerd, met inachtneming van de middelen zoals die beschikbaar zijn (impact van de verhuurdersheffing). Tevens is daarbij een volledige doorrekening gemaakt van de veranderopgave tot Daarnaast krijgt de RvC inzicht in het besturen van de organisatie door middel van Goed. (ons informatiebulletin voor huurders), de digitale knipselkrant, het Aedesmagazine, andere uitgaven van Aedes, lidmaatschap van de VTW en het volgen van cursussen en bijeenkomsten. De RvC verwerft hiermee inzicht in het realiseren van de strategische doelstellingen die zich richten op de volkshuisvestelijke, maatschappelijke en financiële prestaties van de corporatie. Bij de goedkeuring van de begroting verschaft men met de financiële meerjarenprognose inzicht in de kengetallen van Goed Wonen. De norm voor de financiële continuïteit is vastgelegd in de solvabiliteitseis. Uitgangspunt is dat deze minimaal moet voldoen aan de eis van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Daarnaast dienen de kasstromen de komende vijf jaar positief te zijn. De RvC toetst dit, waarbij een prognose wordt gegeven voor tien jaar op basis van de voorgenomen (bouw-) activiteiten. Aan al deze voorwaarden voldoet Goed Wonen. Goed Wonen is een relatief kleine en overzichtelijke corporatie. Er is één commissie ingesteld per 1 september De RvC-leden R. van de Westelaken en H. Oosterlee zijn lid van de auditcommissie. Secretaris van de auditcommissie is de controller van Goed Wonen. 7

9 Goed Wonen heeft een verbinding: project De Stroom BV. Goed Wonen is bestuurder en enig aandeelhouder van deze BV. Via deze BV is tussen 2005 en 2009 een aantal koopwoningen verkocht die door Goed Wonen zijn ontwikkeld. Daarnaast heeft Goed Wonen een deelneming aan de Coöperatie Smart Finance. Deze coöperatie voert de startersrenteregeling uit die Goed Wonen kan aanbieden bij de verkoop van woningen. Verder is Goed Wonen lid van vijftien Verenigingen van Eigenaars en drie ondersplitsingen, zie hiervoor hoofdstuk Corporate Governance De governancestructuur van de corporatie voldoet aan de governancecode. Goed Wonen is een stichting met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder legt het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. Zo wordt ook het bezoldigingsbeleid en de benoeming van de directeur-bestuurder vastgesteld door de RvC. De RvC voldoet aan de Aedes-code voor wat betreft het interne toezicht. Verder onderschrijft de RvC de Governancecode voor Woningcorporaties. Een lid van de RvC dient over de volgende algemene kwaliteiten te beschikken: ervaring met management, bedrijfsvoering of toezicht; visie op volkshuisvesting en aanpalende dienstverlening; actieve maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de doelgroep; beschikken over een netwerk (regionaal, inhoudelijk, politiek/bestuurlijk); oog hebben voor de specifieke situatie van een relatief kleine woningcorporatie; vermogen complexe vraagstukken te voorzien en te analyseren. Per vacature wordt bekeken welke specifieke kwaliteiten en vaardigheden daarnaast nodig zijn. 1.9 Governancecode Woningcorporatie Op 1 juli 2011 is een hernieuwde Governance Code voor woningcorporaties van kracht. De code doet aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Bij een groot aantal onderdelen geldt het principe van pas toe of leg uit : afwijken van de code is mogelijk, maar dan wel beargumenteerd. In de vernieuwde governancecode zijn een aantal onderdelen dwingend voorgeschreven. De RvC onderschrijft de code integraal. De nieuwe governance-code leidt tot een aantal aanpassingen in de bestaande statuten en reglementen. Met de notaris hebben gesprekken plaatsgevonden en de notaris heeft eind 2012 de concept-statuten en reglementen gepresenteerd en besproken. De herziene Woningwet, die ook invloed heeft op de statuten en reglementen is nog in behandeling bij de eerste Kamer. Ernst&Young adviseert om deze ontwikkelingen eerst af te wachten en vervolgens de actualisering van statuten en reglementen weer op te pakken, dit advies neemt Goed Wonen over. De novelle inzake de herziene woningwet is nog steeds niet aangenomen door het parlement. De Raad van Commissarissen heeft in maart 2014 haar functioneren over 2013 geevalueerd. Dit aan de hand van het evaluatieformulier behorende bij de evaluatie van de Raad van Commissarissen en zijn leden. Dit is een uitgave van het VTW. De belangrijkste aandachtspunten voor 2014 zijn: De evaluatie van de bestuurder heeft plaatsgevonden met een positief resultaat en nieuwe doelstellingen voor 2014 en verder. De RvC wil voor 2014 weer een stakeholders bijeenkomst organiseren waarin we met elkaar het thema "terug naar de kerntaak" met elkaar bespreken. Met andere woorden wat is de ondergrens voor Goed Wonen? In vervolg op het SVB veel aandacht in 2014 voor de samenhang tussen SVB en de "betaalbaarheid" van onze huurwoningen, wat zich ook zal moeten vertalen in de nieuwbouwopgave. 8

10 Op basis daarvan een verdieping en mogelijke bijstelling op het vastgestelde Strategische Vastgoed Beleid Integriteit De RvC hanteert een gedragscode als het gaat om belangenverstrengeling en transparantie. Wanneer er sprake is van transacties met tegenstrijdige belangen maakt de commissaris hier vooraf melding van. De RvC bepaalt vervolgens wat dat betekent voor het functioneren van dat lid. Dit kan betekenen dat hij/zij zich moet onthouden van deelname aan de vergadering c.q. bespreking van het onderwerp. Ook kan bepaald worden dat de transactie niet op de voorgestelde manier door kan gaan. De leden van de RvC verklaren allen onafhankelijk te zijn. In 2013 is binnen de organisatie geen gebruik gemaakt van de regeling melding onregelmatigheden Werkgeversrol Samenstelling bestuur De RvC houdt toezicht op het bestuur van Goed Wonen. Het bestuur wordt gevormd door de heer H.J.G. Vedder (geboren 27 juli 1957). Hij is op 18 mei 2009 in dienst getreden bij Goed Wonen. In november 2012 is afgesproken het dienstverband in ieder geval tot november 2017 te respecteren. De Wet Bestuur & Toezicht regelt een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen in het Bestuur. Bij een eenhoofdig bestuur zal deze evenwichtige verdeling altijd mank gaan Arbeidsvoorwaarden bestuur De RvC stelt het salaris van de directeur-bestuurder vast. Het salaris is gebaseerd op de toenmalige sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningbouwcorporaties. Deze code is in 2010 ontwikkeld en vastgesteld en inmiddels verplichtend voorgeschreven binnen Aedes-verband. Deze code wordt integraal opgevolgd. De zwaarte van de functie was door de RvC bepaald in overeenstemming met deze adviesregeling. Het salaris was daarbij ingedeeld in schaal D. Eind 2012 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een inkomensstaffel uitgevaardigd als uitwerking van de Wet Normering Topinkomens. Het verschil tussen de oude en de nieuwe code bedraagt plusminus 40%. Aangezien de rechter bovenvermelde inkomensstaffel heeft vernietigd zal geen gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling. Gezien de WNT is de nog aanwezige salarisgroei van de directeur-bestuurder (volgens de afspraken vanuit het verleden) met wederzijdse instemming stopgezet. Het salaris is per 1 januari 2013 vastgesteld op Daarnaast maakt de bestuurder gebruik van de regeling individuele bedrijfsauto van managers en directie. Per 1 januari 2014 is er een nieuwe inkomensstaffel van kracht Functioneren bestuur algemeen De RvC houdt jaarlijks met de directeur-bestuurder een functionerings- en beoordelingsgesprek. Hierin wordt het algemeen functioneren van de directeur-bestuurder besproken en worden de specifieke resultaatafspraken beoordeeld. Over het verslagjaar 2013 heeft het gesprek plaatsgevonden. De beoordeling was positief Integriteit Een integriteitscode maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst van de directeur-bestuurder. In 2013 is er geen sprake geweest van belangenverstrengeling c.q. tegenstrijdigheid van belangen Nevenfuncties bestuurder De directeur-bestuurder vervult een aantal nevenfuncties: Voorzitter stichting Actief, een diensten- en kringloopbedrijf in het Land van Cuijk, gevestigd in Boxmeer; (tot 1 augustus 2013) Lid van de Raad van Toezicht Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o.; Voorzitter Raad van Toezicht Basisbibliotheek Biblioplus. Bestuurslid MKW platform voor Middelgrote- en Kleine Woningbouwcorporaties. 9

11 Gemert-Bakel, 27 mei 2014 De Raad van Commissarissen van Goed Wonen De heer H. Oosterlee De heer T.J.P. Swinkels De heer S.J.E. Turnhout De heer M.J.M. van de Westelaken De heer G.J.M van der Zanden 10

12 2 Bestuurlijke organisatie 2.1 Bestuur Goed Wonen kent een tweelagenstructuur. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling en -uitvoering. Een en ander is vastgelegd in de statuten van Goed Wonen en het directiestatuut. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de directeur-bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Per 18 mei 2009 is de heer Hans Vedder benoemd als directeur-bestuurder. Samen met het Managementteam geeft de directeurbestuurder leiding aan de werkorganisatie. De belangrijkste bestuursbesluiten van 2013 zijn: Begroting 2014; Treasury Jaarplan 2013; Investeringen in energiemaatregelen; Stopzetten gebruik acceptgiro / invoering IBAN; Huurverhoging 2013; Kwartaalrapportages; Aanschaf kunstwerk; Actualiseren aannemerspool 2013; Wijziging diverse personeelsregelingen / waarderings- en beloningsbeleid; Aanschaf HRM salarispakket; Investeringsbeslissing 16 woningen Irenestraat; Evaluatie schilderwerk 2012; Toewijzingsbeleid: project van groot naar beter, van thuis naar huis; Investeringsbeslissing 5 woningen Johannes Keijzershof, Handel; Investeringsbeslissing extra woningen De Deel; Transformatie woningen aan de Nieuwe Uitleg, Bakel; Binnenverbetering bij 100 woningen; Aanbesteding 131 woningen planmatig onderhoud; Samenwerkingsovereenkomst Previcus Vastgoed (beoordeling WOZ-waardes); SVB veranderopgave; Sponsoring MFA de Mortel; Jaarverslag 2012; Controleplan 2013; 11

13 2.2 Missie Goed Wonen In 2010 is het meerjarig ondernemingsplan vastgesteld waarin de ambities van Goed Wonen voor de komende jaren zijn vastgesteld. Missie: Wij zijn een maatschappijgedreven organisatie. We zorgen voor huisvesting van woningzoekenden, die daar om verschillende redenen niet zonder hulp zelf voor kunnen zorgen. We helpen deze inwoners van de gemeente Gemert-Bakel om zelfstandig en met plezier te wonen in een prettige woonomgeving en in vitale en leefbare kernen. Dat doen we vanuit onze rol als volkshuisvester. Woningcorporaties bouwen, onderhouden en verhuren woningen en doen dat vooral voor mensen die, bijvoorbeeld vanwege een lager inkomen, moeilijk zelf in betaalbare huisvesting kunnen voorzien. Maar Goed Wonen is meer dan het aanbieden van goede en betaalbare huizen. Goed Wonen is uitsluitend en vrijwel als enige woningcorporatie in de gemeente Gemert-Bakel actief. Die bijzondere positie zorgt voor bijzondere verantwoordelijkheden. Meer dan andere bedrijven en organisaties moeten we er zijn voor iedereen die ons nodig heeft. Gezinnen, alleenstaanden, starters, senioren, maar ook voor bijzondere, kwetsbare groepen. Daarnaast is er het besef dat wij een verantwoordelijkheid dragen voor de woonomgeving, in het bijzonder voor de leefsfeer en leefbaarheid van buurten en kernen. Goed Wonen neemt die verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheden nemen we samen met anderen. Samen met individuele huurders, met huurderorganisaties, met de gemeente en met maatschappelijke organisaties. Wederkerigheid is een belangrijk onderdeel in ons ondernemingsplan. De kwaliteit van de leefbaarheid van de buurten, wijken en kernen in de gemeente wordt immers vooral bepaald door de mensen die er wonen en die in staat moeten zijn zich in te zetten voor hun woonomgeving. Goed Wonen helpt daarbij. Door het realiseren van bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed. Andere partijen doen daarbij de dingen waar zij weer goed in zijn, zoals het faciliteren van vrijwilligerswerk of het bieden van maatschappelijk werk. En zo wordt het werk van Goed Wonen heel breed, complex en inspirerend. Dag in dag uit bouwen we aan samenwerkingsverbanden, zorgen we voor huisvesting, voor maatschappelijk vastgoed, voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid van wijken en dorpen. Soms tegen de stroom in, dan weer met de stroom mee. Kernwaarden die daarbij door ons gehanteerd worden zijn: maatschappelijk betrokken (passie), doelgericht (focus) en samenwerkend (verbinding). Deze kernwaarden zijn basis voor onze houding en ons handelen. Die uitdagingen maken ons werk zelden routineus. Maar altijd vanzelfsprekend. De besluiten van de directeur-bestuurder die aan de Raad van Commissarissen voorgelegd worden, worden getoetst aan deze missie. 2.3 Klachtencommissie Op grond van het BBSH is een corporatie verplicht om een klachtencommissie in te stellen. Deze commissie behandelt klachten die betrekking hebben op het functioneren, de procedures en de gedragingen van medewerkers van de corporatie. Het gaat hierbij niet om de beoordeling van het algemene beleid van Goed Wonen, maar om de uitvoering van dit beleid. In eerste instantie worden de klachten behandeld door de werkorganisatie. Komen partijen er niet uit dan kan de huurder de geschillencommissie inschakelen. De geschillencommissie geeft vervolgens advies aan de directie. 12

14 Voor de behandeling van klachten is een procedure opgesteld. Goed Wonen is aangesloten bij een regionale geschillencommissie. Deze commissie behandelt geschillen tussen woningcorporaties en hun huurders. Deelnemers aan deze commissie zijn Goed Wonen, PeelrandWonen uit Boekel, woningstichting Laarbeek en Bergopwaarts uit Deurne. Naast geschillen op grond van het BBSH worden ook geschillen in het kader van het regionaal tweedekansbeleid behandeld. Goed Wonen levert de ambtelijk secretaris voor de commissie. De samenstelling van de regionale geschillencommissie is per 31 december 2013 als volgt: Naam Functie Datum in functie Huidige termijn Jaar van aftreden De heer J.L.P.M. Cox Lid 1 oktober e termijn 2014 Mevrouw mr. O. Bossink-de Lid 1 oktober e termijn 2014 Ruiter Mevrouw mr. H. Princen Lid 1 oktober e termijn 2014 De heer mr. P.L. Kerkhofs Lid 1 oktober e termijn 2014 Mevrouw mr. R. Kieboom Voorzitter 1 oktober e termijn 2014 De regionale geschillencommissie heeft in 2013 één geschil van Goed Wonen behandeld. De kosten van de regionale geschillencommissie worden door de deelnemende corporaties gedeeld gerelateerd aan het aantal geschillen. Verwezen wordt naar het afzonderlijk jaarverslag van de commissie. 2.4 Overleg gemeente en belanghouders De gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen geven vanuit hun verantwoordelijkheid invulling aan het lokale woonbeleid en bepalen daarmee de kwaliteit van het wonen. De directeur-bestuurder heeft regelmatig overleg met de verantwoordelijke wethouders en op operationeel niveau vindt overleg plaats tussen medewerkers van Goed Wonen en ambtenaren van de gemeente. Zij zorgen voor de nodige stukken waarover vervolgens bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden. Regelmatig is er overleg tussen een delegatie van het college van B&W en de directeur-bestuurder van Goed Wonen. Het overleg gaat over diverse volkshuisvestelijke aangelegenheden. Goed Wonen en gemeente zien elkaar als belangrijke partners in de volkshuisvesting op lokaal niveau. Vanuit die samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de lokale huisvesting zijn Goed Wonen en de gemeente samen intensief en constructief de volkshuisvestelijke dialoog aangegaan. Prestatieafspraken zijn de uitkomst van dit proces. De prestatieafspraken hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen: huisvesting van (specifieke) doelgroepen, kwaliteit woningaanbod, leefbaarheid van buurten en wijken, afstemming wonen en zorg, betrekken van bewoners bij beleid, financiële continuïteit, communicatie en monitoring. Goed Wonen en de gemeente hebben in 2011 een vierjarig convenant afgesloten, met als basis het ondernemingsplan en het collegeprogramma Er is een strategisch partnership aangegaan als bestuurlijk convenant. Dit vormt de basis voor de jaarlijkse prestatieafspraken. 13

15 Begin 2013 zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente en Goed Wonen herijkt. Door de samenwerkingsovereenkomst eind 2012 over de levering en aankoop van een vijftal binnenstedelijke bouwlocaties is Goed Wonen in staat haar bouwprogramma tot 2017 te verwezenlijken. Naast overleg met de gemeente voert Goed Wonen ook overleg met andere belanghouders. De belangrijkste zijn huurdersvertegenwoordigers, Verenigingen van Eigenaars, dorpsraden, zorgaanbieders (met name Diomage en De Zorgboog) en diverse leveranciers. Door regelmatig contact met deze partijen, krijgt Goed Wonen inzicht in de wensen en ideeën van belanghouders. In de uitvoering van haar beleid, houdt Goed Wonen voor zover mogelijk rekening met de mening van de belanghouders. 2.5 Visitatie Goed Wonen is lid van Aedes. Aedes is de vereniging van Woningbouwcorporaties. Onderdeel van dit lidmaatschap is het hanteren van de Aedes-code en de Governancecode Woningcorporaties. Onderdeel van die code is dat de onderneming zich eens in de vier jaar onafhankelijk, extern en gezaghebbend laat visiteren. Daartoe is een methodiek ontwikkeld binnen Aedes en is een aantal bureaus geaccrediteerd. Eind 2009 heeft Goed Wonen zich laten visiteren. Voor de integrale tekst van het visitatierapport en de officiële reactie van de directeur-bestuurder wordt verwezen naar onze website. Met het in 2010 vastgestelde meerjaren-ondernemingsplan Samen in beweging is een belangrijke aanzet gegeven voor de verdere ontwikkeling van Goed Wonen. In 2011 is tevens het bij dit ondernemingsplan passende HRM-beleid vastgesteld en vormgegeven. Eind 2012 heeft een Midterm Review plaatsgehad. Opzet was om de ontwikkeling van de organisatie extern te beoordelen met behulp van de instrumenten van de visitatie. In de Midterm Review is de ontwikkeling van organisatie helder af te lezen en is de opgave voor de resterende 2 jaar van het ondernemingsplan concreet aangegeven. Ook deze Midterm Review is op onze website geplaatst. 14

16 3 Werkorganisatie 3.1 Organisatiestructuur In de organisatiestructuur is de afdeling Klantzaken het belangrijkste aanspreekpunt voor de klant. Alle contacten met de klant ten aanzien van beheer, huur en verhuur en dagelijks onderhoud vinden vanuit deze afdeling plaats. In de organisatie vervullen de afdelingen Bedrijfszaken, Vastgoed en Ondersteuning & Vernieuwing ondersteunende taken. Het organisatieschema ziet er als volgt uit: 3.2 HRM-visie Medewerkers zijn van cruciaal belang. Zij zijn de ambassadeurs van Goed Wonen. Wij gaan door met het investeren in onze medewerkers. Om invulling te geven aan die rol streven wij naar een cultuur die gekenmerkt wordt door onze kernwaarden: betrokken, samenwerken en doelgericht. Onze HRM-visie kent de volgende uitgangspunten: Integraal management; Eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers; Verantwoordelijkheden laag in de organisatie; Een meer vraaggerichte aanpak. Binnen ons HRM-beleid hanteren we de volgende uitgangspunten: We maken uitdagende afspraken met medewerkers over de te leveren prestaties; We faciliteren en ondersteunen medewerkers bij het realiseren daarvan; We stimuleren medewerkers om hun potentiële mogelijkheden te ontwikkelen; We spreken duidelijke verwachtingen uit zodat medewerkers hun positie kunnen bepalen en een loopbaan kunnen plannen. We hechten belang aan optimale betrokkenheid van medewerkers; we laten geen tegenstellingen toe tussen leidinggevenden en medewerkers, maar streven naar evenwichtige, harmonieuze arbeidsrelaties. 15

17 3.3 Personeel Personeelsformatie Het aantal formatieplaatsen bedroeg eind ,1 fulltime-eenheden (fte). Een openstaande vacature is tijdelijk gedeeltelijk (0,67 fte) ingevuld. Eind 2013 had Goed Wonen 34 medewerkers in dienst: achttien mannen en zestien vrouwen. Twintig medewerkers werken parttime. In 2013 is er één medewerkers bij Goed Wonen vertrokken. Er zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage in 2013 bedraagt 1,26%. Dit is een verdere daling van het toch al lage ziekteverzuim in 2012 (1,7%). Het aantal ziekmeldingen steeg van 28 in 2012 naar 34 in Ook het kortdurend verzuim steeg licht ten opzichte van 2012 (0,30%) naar 0,56% in Daar in tegen is het langdurig ziekteverzuim wel gedaald Opleidingen Goed Wonen vindt het belangrijk om te investeren in het kennisniveau van medewerkers. Ook is het erg belangrijk dat medewerkers de competenties hebben die nodig zijn om hun werk goed uit te voeren. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in opleiding en training. De laatste jaren is de aandacht gedeeltelijk verschoven van vakinhoudelijke opleidingen naar training en coaching gericht op verandering van houding en gedrag. In totaal is bijna aan opleidingen (exclusief reis- en verblijfskosten) uitgegeven. Dit is circa per fte (gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 29 fte in 2013). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2012 ( en per fte). Oorzaken hiervoor zijn: Er lopen een aantal coachingtrajecten met groepen medewerkers (teams) gericht op het nieuwe dienstverleningsconcept. Meerdere medewerkers hebben workshops en seminars gevolgd over actuele onderwerpen. Directie en MT hebben enkele bijeenkomsten onder externe begeleiding gehouden in het kader van de organisatieontwikkeling richting In 2013 stegen de aanspraken voor de individuele loopbaanontwikkelingsbudgetten met bijna naar Medewerkers hebben in van hun individuele loopbaanontwikkelingsbudgetten besteed, zodat de totale aanspraken ultimo bedragen Arbo Goed Wonen kent een procedure in het kader van klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen. In dit kader is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. In 2013 zijn er geen 16

18 klachten door de vertrouwenspersoon ontvangen. Verder is er het volgende te vermelden: Alle Arboregelingen zijn voor medewerkers via intranet te raadplegen. Er wordt een registratie bijgehouden van ongevallen. In 2013 is er geen ongeval geregistreerd. De bedrijfshulpverleners hebben de verplichte herhalingscursus gevolgd. Het Arboactieplan wordt periodiek met de OR besproken en gemonitord. In de afdelingsoverleggen is regelmatig aandacht voor Arbozaken. De preventiemedewerker en de BHV-ers zijn gestart met het actualiseren van het ontruimingsplan. Na afronding in 2014 wordt er weer een ontruimingsoefening gepland. In 2013 is een herhalingscursus reanimatie/aed georganiseerd. Het aantal geschoolde medewerkers en omwonenden bedraagt in totaal 10 personen. Voor 7 personen is opnieuw een cursus nodig om weer gecertificeerd te zijn. Er is blijvend aandacht voor een goede werkplekinrichting voor de medewerkers met veel zittend werk (werkhouding, beeldschermbrillen, stoelmassage). Ca. 15 medewerkers maken maandelijks gebruik van stoelmassage. Er is door 4 medewerkers een beroep gedaan op de regeling voor beeldschermbrillen. De medewerkers die hun werk grotendeels op locatie verrichten, hebben in het werkoverleg met hun leidinggevende zelf periodiek aandacht besteed aan bewust veilig werken Functioneren en beoordelen In 2012 is een nieuw beoordelingssysteem geïntroduceerd. Zowel resultaten als houding en gedrag spelen hierin een rol. Leidinggevende en medewerker maken aan het begin van het jaar resultaat- en ontwikkelafspraken. Halverwege het jaar wordt de stand van zaken besproken tijdens een voortgangs- /functioneringsgesprek. Voordat aan het eind van het jaar het beoordelingsgesprek wordt gehouden, vindt er een HR-schouw plaats. De leidinggevende licht de concept-beoordeling toe aan de andere leidinggevenden. Zij kunnen hierop reageren en hun input geven. Dit leidt tot objectievere beoordelingen. Op basis van de beoordelingen worden de medewerkers gepositioneerd in de Talent Ontwikkel Matrix. In 2013 is 60% van de medewerkers beoordeeld als gedegen werker, 19% als talent, 14% als verbeterpotentieel en 7% als zorgdrager. Ter vergelijking: in 2012 was dit respectievelijk 64, 18, 18 en 0%. In 2013 is een nieuw waarderingssysteem ingevoerd. Dit systeem heeft een koppeling met de beoordelingsresultaten. Medewerkers met een onvoldoende beoordeling (zorgdragers en 17

19 verbeterpotentieel) kregen als gevolg hiervan geen structurele salarisverhoging. Medewerkers die goed beoordeeld zijn (gedegen werkers en talent) ontvingen wel een salarisverhoging van 2% voor zover zijn nog groeimogelijkheden hebben in hun loonschaal Medewerkerstevredenheid In vervolg op het medewerkersonderzoek dat eind 2012 is gehouden zijn in 2013 vervolgacties uitgezet. In een aantal workshops onder leiding van de P&O- en de communicatieadviseur zijn de uitkomsten van het onderzoek besproken. Deze uitkomsten zijn vertaald in actiepunten waarmee medewerkers zelf en als team mee aan de slag kunnen. Ze hebben zelf de verantwoording om deze actiepunten te agenderen in de verschillende werkoverleggen. 3.4 Ondernemingsraad De samenstelling van de Ondernemingsraad op 31 december 2013 was als volgt: Naam Functie Datum in functie Huidige termijn Jaar van aftreden/ herbenoeming Daniella Visker Lid januari e termijn maart 2016 Annemiek de Ridder Lid april e termijn maart 2016 Edwin Reijnders Voorzitter augustus de termijn maart 2016 De Ondernemingsraad vergaderde in maal regulier met de directeur-bestuurder. Behandeld zijn onder andere zaken als: Werktijden; Mogelijke organisatieaanpassing als gevolg van het landelijk beleid; Prestatie-afspraken; Aanpassing reiskostenvergoeding woon-werk; Kwartaalrapportages; Jaarverslag 2012; Begroting 2014; Arbo jaarplan; Automatisering; Nieuw salarissysteem; Vervolg op het medewerkersonderzoek; Vaststelling collectieve vrije dagen. De Ondernemingsraad had op 17 december 2013 een gesprek met de Raad van Commissarissen. Hierin zijn onder meer zaken besproken zoals advies- en instemmingsaanvragen, samenwerking met directeur-bestuurder, cultuur en de gevolgen van de verhuurdersheffing en de aangekondigde herziene woningwet. 18

20 4 Prestatievelden In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van Goed Wonen op de verschillende prestatievelden. 4.1 Strategisch Partnership en prestatieafspraken met gemeente Gemert-Bakel Goed Wonen en de gemeente Gemert-Bakel trekken samen op als het gaat om wonen, welzijn, leefbaarheid en zorg. Dit samen optrekken wordt door beide partijen als niet vrijblijvend ervaren wat o.a. mag blijken uit het feit dat er een traditie bestaat van het werken met en vanuit prestatieafspraken. In 2011 werd een volgende stap gezet in de richting van het opstellen van een strategische visie die als paraplu dient voor meerjaren prestatieafspraken en de in gezamenlijkheid op te pakken projecten. Samen met het College gaf Goed Wonen invulling aan het strategisch partnership en het strategisch kader werd gezamenlijk verder geconcretiseerd. In het laatste kwartaal van 2012 kwamen Goed Wonen en de gemeente de aankoop van enkele grondposities overeen, in 2013 is dit middels een schriftelijke overeenkomst bekrachtigd. Hiermee is Goed Wonen voor de komende jaren verzekerd van voldoende locaties om een belangrijk gedeelte van de nieuwbouwopgave te kunnen realiseren. Voor de gemeente betekent deze deal dat zij het huishoudboekje in het grondbedrijf beter op orde krijgen. Hieronder zijn zowel het strategisch kader volkshuisvesting (met o.a. als onderdeel de meerjarenspeerpunten) beschreven als de prestatieafspraken voor Met het opstellen van de prestatieafspraken voor 2013 werd een volgende professionaliseringsstap gezet; per afspraak werden projectplannen opgesteld (met hierin duidelijke afspraken over de rollen en termijnen) en werden er concrete afspraken gemaakt over de monitoring van de voortgang. Eind 2013 werd de voortgang van de prestatieafspraken geëvalueerd en een voorzet gemaakt voor de prestatieafspraken van Strategische uitgangspunten Bij de invulling van het strategisch partnership werden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Eigenheid van dorpen en wijken Ons denken en handelen start bij de inwoners van Gemert-Bakel. We zijn erop uit om de eigenheid van ieder dorp en wijk te kennen en ons ondersteuningsaanbod hierop te enten. Er wordt aangesloten bij het dorps- en wijkgericht werken. Duurzaamheid voorop We willen investeren in duurzaamheid en kiezen voor het gebruik van duurzame materialen en duurzaam ontwerp van ruimten en gebouwen, naast duurzame energievoorzieningen. Maatschappelijke ondersteuning / Leefbaarheid We zijn uit op en werken aan een duurzame, vitale en leefbare samenleving. Centraal hierbij staat het bevorderen van zelfredzaamheid waardoor inwoners zo optimaal mogelijk regie over hun eigen leven kunnen hebben. Wij kijken hierbij met name naar de mogelijkheden die mensen zelf hebben of in hun informele netwerken (zo lang mogelijk wonen in eigen woning in wijk/dorp). Wet- en regelgeving De samenwerking vindt plaats binnen inhoudelijke kaders van wet- en regelgeving (BBSH, WMO e.d.) en uitgaande van vigerend beleid (structuurvisie, regionaal woningbouwprogramma e.d.). Waar knelpunten zitten, deze signaleren en mogelijkheden onderzoeken. 19

21 Samenwerken moet elkaar versterken Werken aan leefbaarheid en vitaliteit vraagt om een integrale en doelgerichte aanpak. Een aanpak, waarin diverse partijen vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren. De bijdragen moeten met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen gaan hierbij voorop. Kernactiviteit Ieder houdt zich in principe bezig met haar eigen kerntaak. Concreet betekent dit dat Goed Wonen de opstalexploitatie doet en gemeente Gemert-Bakel de grondexploitatie. Levensloopbestendige woningen Om doelgericht en precies in te kunnen spelen op de steeds veranderende opgaven maken we gebruik van state of the art toepassingen en oplossingen. Zo zullen er bij voorkeur doelgroepneutrale (levensloopbestendige) en flexibele woningen gerealiseerd worden die passen bij de schaal van de kernen en dorpen van Gemert-Bakel en wordt er ingezet op combinaties van wonen, welzijn en zorg. Uiteraard binnen de financiële mogelijkheden van Goed Wonen. Afspraken en verwachtingen leggen we vast Gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen realiseren zich dat een gezamenlijke strategische startpositie van belang is om nadrukkelijk te kunnen opereren vanuit een niet vrijblijvende samenwerking. Vanuit een transparante houding treden ze elkaar tegemoet. Afspraken die ze met elkaar maken reflecteren de duurzame wederkerigheid in hun relatie. Elkaar bij plannen in een vroegtijdig stadium betrekken, dan bespreken of ze gezamenlijk optrekken, wie trekker wordt en welke verantwoordelijkheden en financiën van toepassing zijn. Inzicht in financiën In financieel opzicht wordt er aan een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van middelen gewerkt. Overlegstructuur Er is één aanspreekpunt bij zowel gemeente Gemert-Bakel als Goed Wonen. Zij overleggen regelmatig samen en zorgen dat afspraken tussen gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen worden vastgelegd. Ook bereiden zij het bestuurlijk overleg voor. Het bestuurlijk overleg wordt benut om zaken op hoofdlijnen te bespreken en is iedere twee maanden ingepland. Tussen de bestuurlijke overleggen is er een ambtelijk overleg ingepland. Zodoende hebben de gemeente Gemert-Bakel en Goed Wonen tenminste iedere 4 weken overleg Speerpunten en afspraken Speerpunt starters en senioren Woningen voor starters en voor senioren zijn technisch op iedere plaats te realiseren. Wanneer gekeken wordt naar aanwezigheid van, voor senioren, relevante voorzieningen in de woonomgeving, zal er per kern en wijk bekeken moeten worden waar woningen voor senioren kunnen worden gerealiseerd. 20

22 De werkelijke wachttijd voor woningzoekenden willen we zo kort mogelijk laten zijn. Daarom heeft Goed Wonen in haar woningbouwprogramma t/m 2026 een groei van 230 woningen opgenomen. Het betreft hier sociale woningen. Goed Wonen voegt woningen toe die voor senioren aantrekkelijk zijn, zodat de doorstroming op gang komt. Concreet betekent dit dat starters kunnen wonen in een woning die qua maatvoering van breedtes van deuren, toegankelijkheid e.d. ook geschikt zijn voor senioren. In de basis zullen deze woningen niet standaard uitgerust worden met aanpassingen als bv. een stoeltje in de douche. Hiermee zijn deze woningen een voorbeeld van doelgroepneutrale flexibele woningen. Afspraken Goed Wonen en de gemeente gaan samen onderzoek doen naar de omvang van de groep 18 t/m 23 jarigen en hun behoefte. Realisatie 2013 Het aanvankelijke projectplan voorzag in de inventarisatie van de omvang van de doelgroep en de ondersteuningsbehoefte ervan. Vervolgens zou er gekeken worden welke invulling hieraan wordt gegeven. Het bleek echter al snel dat de benodigde gegevens niet of nauwelijks boven water te krijgen waren. Tegelijkertijd kwam BjB met het verzoek aan Goed Wonen om mee te gaan draaien in een project waarin jongeren van 18 t/m 23 jaar integraal ondersteund worden om op de onderdelen wonen-welzijn-leren/werken hun leven op orde te krijgen. Er is vervolgens afgesproken deel te gaan nemen aan de pilot en vervolgens te kijken welke opschaling er gewenst en mogelijk is. Prestatieafspraak loopt door in Speerpunt volkshuisvesting De volgende uitgangspunten zijn leidend bij de uitwerking van dit speerpunt. Wachtlijstproblematiek Er wordt gekeken naar de woonruimteverdelingsystematiek. Goed Wonen wil de gemeente Gemert- Bakel kunnen informeren over de kwalitatieve en kwantitatieve huisvestingsvraag. Het streven is om starters (mensen zonder zelfstandige woning, die actief zoeken) op de woningmarkt binnen één jaar passende woonruimte aan te bieden. Bouwen naar behoefte Gemeente en Goed Wonen voeren samen een onderzoek uit als aanvulling op de SRE-gegevens. Hiermee krijgen we inzicht in de gewenste woningtypen op kernniveau, gewenste woonkwaliteit en de gewenste locaties. Nieuwbouwprogramma op maat In gezamenlijkheid realiseren we een nieuwbouwprogramma voor de periode Het nieuwbouwprogramma bevat een verdeling naar woningtype, segment en prijsklasse. Bovendien monitoren we de effecten van de nieuwbouw op de woningmarkt om te kunnen bijsturen. 21

23 Woonproblematiek Er dient aandacht te zijn voor huurders met problematisch woongedrag. Woonwagenlocaties De gemeente wil de woonwagenlocaties overdragen aan Goed Wonen. Goed Wonen op haar beurt is bereid ze over te nemen. Samenwerking binnen de WMO Gemeente en Goed Wonen trekken samen op bij de woningaanpassingen in het kader van de WMO. De verwachting is dat hierdoor met minder budget een beter resultaat voor de huurders kan worden gerealiseerd. Afspraken Op basis van de in 2012 in kaart gebrachte behoefte stelt Goed Wonen een plan van aanpak op voor huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten. 2. Goed Wonen en de gemeente zorgen in 2013 voor besluitvorming over de overdracht van de woonwagenlocaties aan Goed Wonen. Kartrekker is de gemeente. 3. In 2012 werd het kwantitatieve en kwalitatieve gemeentelijk nieuwbouwprogramma voor de periode opgesteld (waarbij nadrukkelijk gebruik gemaakt werd van de uitkomsten van het woningmarktonderzoek wat in 2011 heeft plaatsgevonden).in 2013 wordt dit programma geactualiseerd. Kartrekker is de gemeente. Realisatie Door regionale ontwikkelingen in SRE-verband (in een aangepast convenant zijn partijen overeengekomen dat boeren en tuinders de kortverblijvende seizoensarbeiders, onder bepaalde kwaliteitseisen, zelf mogen huisvesten) is de huisvestingsopgave voor Goed Wonen kleiner geworden. Besluitvorming hieromtrent heeft z n tijd nodig gehad. In 2014 zal er ingezoomd worden op de midstay arbeidsmigranten en zullen de gemeente en Goed Wonen opnieuw bekijken wie kartrekker zal worden en hoe het proces (inclusief projectplan) er uit dient te zien. 2. Goed Wonen heeft een externe partij (Nijbod) een plan van aanpak aangaande de overname (incl. financiële paragraaf) laten opstellen. Vervolgens heeft de gemeente het voornemen om de woonwagenlocaties over te dragen aan Goed Wonen heroverwogen en is tot het besluit gekomen dit voornemen op te schorten en zich nader te oriënteren op hetgeen er door hen nog gedaan moet worden alvorens een eventuele overdracht aan Goed Wonen ter hand te nemen. Afspraak komt niet terug in De actualisatie van het woningbouwprogramma (afspraak 3) heeft in 2013 plaatsgevonden en is dus afgerond Speerpunt betaalbare huisvesting Goed Wonen en de gemeente werken samen om betaalbare huisvesting te realiseren. Dat kan in de vorm van sociale huurwoningen, maar ook in de vorm van huurwoningen in het duurdere segment. Het verwerven van bezit staat niet meer centraal in het volkshuisvestingsbeleid. Inwoners kunnen zowel in het koop- als in het huursegment een woning vinden die past bij hun beurs. Afspraken 2013 Eind 2012 zijn Goed Wonen en de gemeente de aankoop van enkele grondposities overeengekomen. Tevens werd de prestatieafspraak gemaakt om een onderlinge werkwijze te ontwikkelen waarin processen en besluitvorming rondom nieuwbouwprojecten op een zodanige wijze gestroomlijnd verlopen dat de komende jaren zo snel mogelijk het benodigde woningbouwprogramma tegen zo min mogelijk ontwikkelkosten gerealiseerd kunnen worden. De gemeente is kartrekker van deze afspraak Realisatie 2013 De werkwijze is ontwikkeld en inmiddels gebruikt bij twee ontwikkellocaties (Ireneweg en Komweg) Speerpunt leefbaarheid De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van MFA s. De wettelijke en gemeentelijke verantwoordelijkheid stopt bij het zorgdragen voor sobere doch doelmatige huisvesting. In de gemeente Gemert-Bakel wordt aanzienlijk geïnvesteerd in gemeenschapsruimten. 22

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN

WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Jaarverslag 2014 WONINGSTICHTING DE LEEUW VAN PUTTEN Stichting De Leeuw van Putten Oostkade 16, 3201 AM Postbus 818 3200 AT Spijkenisse Telefoon (0181) 601333 Fax (0181)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Geworteld in Vlaardingen

Jaarverslag 2012. Geworteld in Vlaardingen Jaarverslag 2012 Geworteld in Vlaardingen De boom leeft, groeit, bloeit en biedt bescherming en beschutting. Met de groei van een boom groeien ook zijn wortels en staat de boom steviger in de grond, maar

Nadere informatie

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw 2013 Jaarstukken 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw INHOUD JAARSTUKKEN 2013 I. ALGEMEEN 4 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 4 BELANGRIJKE BESLUITEN 5 II. ORGANISATIE 7 II.1 TOELATING

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK. Nijkerk, mei 2011. Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk

Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK. Nijkerk, mei 2011. Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk Jaarverslag 2010 WONINGSTICHTING NIJKERK Nijkerk, mei 2011 Algemene gegevens Woningstichting Nijkerk Plaats van vestiging: Van t Hoffstraat 40 3863 AX Nijkerk Postbus 98 3860 AB Nijkerk Telefoon: 033-2477400

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

INLEIDING 03 KENGETALLEN 57

INLEIDING 03 KENGETALLEN 57 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE pagina INLEIDING 03 Hoofdstuk 1 - BESTUURSVERSLAG 05 Hoofdstuk 2 - VERSLAG: RAAD VAN TOEZICHT 14 Hoofdstuk 3 - VERENIGING, CONTACTEN, PERSONEEL EN ORGANISATIE 20 Hoofdstuk

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012

JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG JAARVERSLAG 2012 2 De directeur over. 3 De Raad van Commissarissen rapporteert over 8 Aert Swaens over de woningmarkt 17 Aert

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Bezoekadres Plein 1945 nr. 12 1971 GA IJmuiden Postadres Postbus 269 1970 AG IJmuiden Openingstijden maandag

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat

JAARVERSLAG 2014. Compleet met financieel verslag. zichtbaar resultaat JAARVERSLAG 2014 014 Compleet met financieel verslag zichtbaar resultaat Inhoud Voorwoord 4 DEEL 1: OVER ZVH 1.1 Rol en werkwijze 7 1.2 Samenstelling en deskundigheid raadsleden 7 1.3 Bijeenkomsten 8 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

jaarverslag 2009 Inhoud

jaarverslag 2009 Inhoud Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Inhoud 1 Op weg naar een toekomstbestendige koers 6 1.1 De basis voor een nieuw strategisch beleidsplan 6 1.2 Kernwaarden 6 1.3 Wie willen wij zijn? 7 1.4 Onze speerpunten

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010

Inhoudsopgave. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden I Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 2 Bouwen aan de toekomst 5 1 Inleiding 6 1.1 Missie en identiteit 6 2 Governance 8 2.1 Governancecode Woningcorporaties 8 2.2 De Raad van Toezicht 10 2.3 Het bestuur 10 2.4 Interne risicobeheersings-

Nadere informatie

Met dorpse kracht presteren

Met dorpse kracht presteren Met dorpse kracht presteren Jaarverslag Habeko wonen 2013 Habeko wonen Dorpsstraat 48 50 2391 BJ Hazerswoude-Dorp KvK 28023105 Oprichting 6 februari 1919 bij Koninklijk besluit d.d. 22 mei 1919 nummer

Nadere informatie

Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013

Stichting Woonpartners. Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013 Stichting Woonpartners Volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2013 Voorwoord Aanpassen, dat was voor vrijwel iedereen aan de orde in 2013. Ook voor Woonpartners. We hadden te maken met allerlei ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl

Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl de Jaarrapport 2 0 0 6 Nieuw Wonen Friesland - Marshallweg 9 - Postbus 574-8901 BJ Leeuwarden - T (058) 233 41 11 - www.nwf.nl Voorwoord Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag 2006 aan. Het complete

Nadere informatie