Herziening Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling Eindverslag tweede stakeholderoverleg (24 april 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herziening Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling Eindverslag tweede stakeholderoverleg (24 april 2014)"

Transcriptie

1 Herziening Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling Eindverslag tweede stakeholderoverleg (24 april 2014) Voor de herziening van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO) hebben het Steunpunt TRADO en het Team Duurzame Ontwikkeling twee overlegmomenten georganiseerd, waarop alle stakeholders konden bijdragen aan de nieuwe strategie. Een eerste stakeholderoverleg op 12 maart 2014 stond in het teken van de evaluatie van de huidige VSDO. De eindevaluatie kan u hier downloaden. Een tweede overleg vond plaats op 24 april Toen verruimden we onze blik naar andere beleidstrends en nieuwe ontwikkelingen buiten de VSDO, en zochten we naar frisse ideeën om de nieuwe VSDO vorm te geven. Dat gebeurde op basis van de eindevaluatie van de VSDO, een analyse van de Vlaamse beleidscontext, een omgevingsanalyse en inspiratie uit het buitenland. De presentatie van de TRADO-onderzoekers, inclusief het programma, vindt u hier terug. Op het tweede stakeholderoverleg werden via de open space methode elf concrete ideeën besproken die opgenomen zouden kunnen worden in de nieuwe VSDO. Die voorstellen gaan over de volgende thema s: online- en offline-communities voor transities kwantitatieve en kwalitatieve waardering van economie en samenleving ( tegen welke prijs? ) leren voor duurzame ontwikkeling en de rol van het hoger onderwijs ( nieuw leren ) efficiënter landgebruik beleidsdomeinoverschrijdende flagships sociale gelijkheid een positief metaverhaal over duurzame ontwikkeling win-win-strategieën voor bedrijven, de overheid, consumenten en kennisinstellingen ( win 4 ) duurzaamheid als cultuur toestaan van experimenteerruimtes openbare onderzoeksgelden richten naar duurzame ontwikkeling Op de volgende pagina s vindt u de verslagen van die afzonderlijke werkgroepen. 1 Die verslagen zijn opgebouwd rond deze elementen: Naam (Geef de strategie een naam die aanspreekt, werft en duidelijk maakt waar het in essentie om gaat), Welke rol voor welke spelers (Wie moet wat doen om de strategie te laten werken zoals bedoeld?), Beschrijving (Geef weer wat de wijze is waarop de strategie bijdraagt aan vooruitgang op vlak van duurzame ontwikkeling), Concrete voorbeelden (Illustreer de vooropgestelde werking van de strategie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (bestaande of te verwachten)) en Wat moet er in de komende tijd gebeuren om de strategie werkelijk en effectief uit te rollen (Wat is er nodig tijdens een volgende periode (bv. legislatuur) om de voorgestelde strategie echt om te zetten in operationele acties en daadwerkelijk resultaat?). Op het einde wordt de deelnemerslijst weergegeven. 1 Opgelet: het verslag over een positief metaverhaal over duurzame ontwikkeling ontbreekt.

2 On en OFFLINE community versterken : dit op lokaal niveau, streekgebonden, Vlaams specifiek (per thema) of transversaal Beschrijving Drie luiken van aandacht: 1. ideeëncreatie, 2. opschaling van de innovatie (= aansteken, inspireren, viraal worden, de ideeën die ergens al eens uitgetest zijn geweest, worden in een eerste fase in een andere context uitgetest of opgeschaald), knelpunten aanpakken. We doen dit door transitieprocessen die reeds lopen OFF-Line: offline ontmoetingen is noodzakelijk= veel kracht in diepe ontmoetingen We doen dit ook ON-Line: dit geeft continuïteit aan de transitieprocessen die offline lopen, en werkt verder verbindend: de dingen worden continu zichtbaar gemaakt. Rond drie aspecten kan een community opgestart worden:: Niveau: een lokale, regionale, Vlaamse community Thematisch: rond een bepaald thema zoals duurzaam wonen en bouwen, materialen: daar waar een offline community bestaat en vlot werkt kan een ONLINE community opgestart worden. Dus eerste vereist voor een online community is dat er reeds een netwerking bestaat. Niet voor alle 13 transitieprocessen van Via dus. Transversaal: voor de verbinders tussen de transitiearena s: er zijn mensen nodig die deze projecten die transversaal zijn over de transitieprocessen heen verbinden. Welke rol voor welk spelers? Eerst en vooral moet er een vraag zijn: vanuit voorlopers, vanuit een transitiearena om een online platform op te zetten Je hebt ambassadeurs nodig en voorlopers die de informatie en ervaring delen.. Je hebt verbinders nodig: deze taak kan opgenomen worden door de commu-nity manager of/en door een aantal vrijwilligers: zij faciliteren: de community manager moet meerwaarde bieden aan het platform, zoekt partners, verbindt, geeft nieuw aanbod (bv door ervaring van buitenland op te zoeken), maakt syntheses Je hebt (ongebonden) financierders nodig (en daarin ziet men een taak voor de overheid): zij laten het model ontwikkelen, financieren de online community manager en de transitieprocessen.

3 Tegen welke prijs? Kwantitatieve en kwalitatieve waardering van economie & samenleving 1. Beschrijving van de strategie De strategie is vooral gericht op het meer naar voren brengen van wat niet-economisch en nietmeetbare is. Dat geldt voor: - De doelen van beleid: sociale meerwaarde nastreven, naast of zelfs i.p.v. economische groei. - De beleidsmiddelen: andere beleidsinstrumenten gebruiken naast de economische instrumenten. Dat neemt niet weg dat meer klassieke meetsystemen en indicatoren nog steeds van belang zijn, evenals klassieke instrumenten zoals investeringen, financiering of fiscaal beleid. Toch moeten die meetsystemen en instrumenten op termijn evolueren en transformeren, zodat ook alternatieve, veelbelovende en kleinschalige initiatieven en doorbraken de ruimte worden gegeven die dan weer op hun beurt economisch, fiscaal maar vooral ook op andere manieren ondersteund moeten worden. 2. Concrete voorbeelden A. Stimuleer het juiste toekomstbeeld op onze maatschappij en economie. Durf de achterliggende maatschappelijke waarde van het beleid aan te kaarten. Verlaat dus de puur economisch-kwantitatieve benadering en integreer een permanente aandacht voor sociale innovatie, sociale verhoudingen, arbeid en ecologie in het beleid. B. Indicatoren en meetsystemen zijn complex, soms overbodig en vaak onduurzaam. We moeten daarom inspanningen blijven doen om de juiste indicatoren te ontwikkelen, die klassieke indicatoren aanvullen of transformeren (bv. Happiness-index naast of i.p.v. BBP). C. Deel- en ruilsystemen zoals autodelen, samenhuizen, etc. moeten niet enkel worden toegelaten, maar ook worden gestimuleerd, al dan niet ook met economische incentives. D. Maak inzichtelijk en valoriseer hoe elke minister (niet) werkt aan duurzaamheid E. Via federale en EU-kanalen mee pleiten voor een rechtvaardige belasting van handel en multinationale ondernemingen F. Klassieke investeringssubsidies voor bedrijven vergroenen en socialer maken 3. Welke rol voor welke spelers? De quadruple helix kan hier worden aangesproken (overheden, onderzoekers, bedrijven, civil society). Belangrijk daarbij is dat deze 4 spelers beter samenwerken. De Vlaamse overheid vervult daarbij een hefboomfunctie, coördinerende rol voor de quadruple helix met een speciale verantwoordelijkheid om voorstellen te ontwikkelen, uit te voeren en maatregelen te nemen waar nodig.

4 De mogelijkheden van de Vlaamse overheid zijn natuurlijk hoe dan ook beperkt. Belangrijk is daarom ook dat ze goed samenwerkt met en pleit en lobbyt voor actie op Federaal en EU-niveau. Een LTinsteek en brede visie op haar rol zijn dus essentieel. Ten slotte hebben ook de lokale besturen een belangrijke rol. Zij kunnen vooral de maatschappelijke dynamiek aanzwengelen. 4. Wat er op KT moet gebeuren - Van government naar governance en in de eerste plaats al simpelweg het afstemmen van versnipperde acties en maatregelen rond duurzaamheid in verschillende beleidsdomeinen. - Bestaande bottom-up acties moeten zichtbaar worden gemaakt en voluit worden ondersteund. In de eerste plaats moeten belemmeringen worden weggewerkt voor nieuwe (burger)initiatieven die antwoorden kunnen bieden op de huidige onduurzame ontwikkeling. Verder moet het beleidskader worden verkend om te kijken hoe economische, maar zeker ook andere instrumenten, kunnen worden aangewend om die nieuwe initiatieven te ondersteunen. - Een visie op LT is nodig en moet worden uitgedragen op federaal en Europees niveau.

5 Geef de strategie een naam die aanspreekt, werft en duidelijk maakt waar het in essentie om gaat Naam van de strategie Strategie nieuw leren (stimuleren) accelereren door leren Hoe kunnen bestaande projecten, theorieën, visies, kennis,... meer ingang vinden binnen het HO? Hoe kan het HO inzetten op het katalyseren van deze projecten? acceleratie van projecten rond DO Welke rol voor welke speler(s) Overheid: Middelen Ruimte Pioniers/koplopers (kan iedereen zijn: middenveld, onderwijs, overheid, bedrijven,... Kennisuitwisseling Inspireren Initiëren Koppelen inhoud/praktijk Onderwijs Faciliteren doorgeven aan studenten/leerlingen/cursisten Katalyseren Beschrijving Leren over/voor/door DO Ruimte voor leren Collectief leren Peer to peer leren Nauw betrokken met maatschappelijke vraagstukken stakeholders Train the trainer Accelereren door leren ingang vinden binnen Pioniers leren aan onderwijsmensen Onderwijs zorgt voor katalysator Concrete voorbeelden Mobiele (transitie) academies op maat (cf. Transitie Management Masterclass) Verdiepen naar relevante maatschappelijke thema s Collectief leren + netwerken + discussie met stakeholders Bestaande en nieuwe pilootprojecten delen/inventariseren EDO platform Wie moet wat doen om de strategie te laten werken zoals bedoeld? Geef weer wat de wijze is waarop de strategie bijdraagt aan vooruitgang op vlak van duurzame ontwikkeling Illustreer de vooropgestelde werking van de strategie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (bestaande of te verwachten)

6 Wat is er nodig tijdens een volgende periode (bv. legislatuur) om de voorgestelde strategie echt om te zetten in operationele acties en daadwerkelijk resultaat? Wat moet er in de komende tijd gebeuren om de strategie werkelijk en effectief uit te rollen? Businessmodel achter deze strategie uitwerken Werkingsmiddelen Bewustzijn creëren, kruisbestuiving,...

7 Geef de strategie een naam die aanspreekt, werft en duidelijk maakt waar het in essentie om gaat Naam van de strategie Efficiënter land use Uitbouw & herstel groenblauwe netwerk BIODIVERSITEITSPACT heel kleinschalig Welke rol voor welke speler(s) BOTTOM-UP: CREATIEF NETWERK doorzetten Onderwijs/gezinnen: - afstappen van traditioneel woondenken; - groot baksteen dynamiek van transitiedenken. Architecten/projectondernemers/bouwheren: - initiatief nemen om te streven naar verdichting. TOP DOWN (Federale overheid) KENNIS gebruiken: - wetten & onderwijs beïnvloeden. Vlaamse overheid: - politiekers ZELF meedoen met debatten, zich inwerken in de materie Beschrijving Kleiner wonen Hoogbouw op geschikte plaatsen 30-20% per bouwproject laten verwilderen, aan natuur geven G2000: burgers uitnodigen en vragen wat ze eigenlijk willen BIMBY (en niet NIMBY) Verdichting: braakliggend/hoogbouw/leegstand RUP moet ook ecologisch prestatiecertificaat geven; elke stad moet kleinschaligheid/verdorping tegen gaan, kruimelmentaliteit. Voorwaarde vergunning laten afhangen van locatie/landuse Concrete voorbeelden COST OF DOING NOTHING berter in beeld brengen: handelen, visualiseren, alternatief verhaal zonder comfortverlies Nieuw soort EPC: - Energie - Mobiliteit - Land/grondgebruik (kavel/wijk/stad) (Top Down) Fiscaliteit: Diversificatie van de aansluitingskosten (water, gas, elektriciteit, riolering) kostprijs doorrekenen in aankoopprijs woning of via belasting/kadastraal inkomen.

8 VRO, luisteren naar specialisten. Lokale overheid intercommunales: - DURVEN beslissen. Politieke AANWEZIGHEID op transitie Wie moet wat doen om de strategie te laten werken zoals bedoeld? Geef weer wat de wijze is waarop de strategie bijdraagt aan vooruitgang op vlak van duurzame ontwikkeling VERDICHTING Vb. gemeenten: bepaalde slecht scorende gronden opgekocht door bouwheren, ruil aanbieden voor beter scorende grond; grondrechten ruilen: ecologisch interessante gronden ruilen voor betere woongronden (economisch interessanter); invoer minimumkroonlijsten zodat er meer kan worden gegeven aan de natuur zie NI gezinsvriendelijke hoogbouw Hervorming woonbonus in stedelijk gebied ontmoedig wonen in buitengebied, stimuleer wonen in verdichting; kleiner perceel (i.p.v. groter perceel) krijgt voorrang Extremis Aantal gebieden welke mogen nog verdichten? Andere mogen niet meer verdicht worden. Het verbieden/stopzetten van het verder aanzetten. Kruimels weghalen, enkele andere verdikken, en daar het groene & blauwe netwerk laten doorlopen Illustreer de vooropgestelde werking van de strategie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (bestaande of te verwachten)

9 Transitiedomeinoverschrijdende flagships Welke rol voor welke spelers? - Er worden transitieteams opgericht op twee niveaus: (1) binnen de Vlaamse overheid (transversaal, uit verschillende beleidsdomeinen), en (2) aangevuld met een klankbord van externe stakeholders. De teams hebben de volgende taken: 1. formuleren van doelstellingen voor de flagships; 2. identificeren welke lopende processen of bestaande transitietrajecten welke taken kunnen uitvoeren om de doelstellingen te behalen; 3. zoeken naar mogelijke synergieën en gewenste samenwerking tussen bestaande transitietrajcten in Vlaanderen. - De Vlaamse Regering is als college verantwoordelijk. Ze stelt een budget vrij en lanceert een oproep voor het vormen van transitieteams. Beschrijving - De werking van de transitieteams is beperkt tot twee jaar. Daarna moeten bestaande actoren en processen de activiteiten hebben overgenomen. - Er is nood aan structurele ondersteuning (financiering) om beleidsdomeinoverschrijdend te werken én aan een cultuur die zo n samenwerking mogelijk maakt (vb. evaluatie van ambtenaren). - De transitieteams krijgen een grote autonomie, en kunnen indien mogelijk de flagships bijsturen en cours de route. - De (coördinatoren van de) transitieteams rapporteren twee keer per jaar aan de voltallige Vlaamse Regering. Concrete voorbeelden - Circulaire Economie (businessmodellen, alternatieve munten, sociale tewerkstelling ) - Anders Omgaan met Ruimte (landbouw, wonen, mobiliteit, werk ) - Wijkwaakzaamheid (zorg, veiligheid, milieu, peer-to-peer diensten, sociale inclusie ) - Organisatie van het Dagelijks Leven (combinatie werk-gezin, woon-werkverkeer, schooluren ) De flagships moeten voldoen aan de volgende kenmerken: zichtbaarheid gemakkelijk te communiceren bijdragen tot sensibilisering gericht op duurzame ontwikkeling en de integratie van de drie dimensies Wat moet er op korte termijn gebeuren? - Vermelding van de flagships in de beleidsnota van de minister verantwoordelijk voor de coördinatie van duurzame ontwikkeling. - Een rubriek voor de flagships in de begroting 2015.

10 Samen mechanismen van sociale ongelijkheden doorbreken Beschrijving 1. Dit vergt een duidelijk zicht op de huidige, gangbare mechanismen die de sociale ongelijkheid binnen structuren, culturen en praktijken van allerlei maatschappelijke en/of sociotechnische systemen bepalen. Met andere woorden, deze mechanismen dienen grondig in kaart te worden gebracht. Dit gaat idealiter gepaard met een zoektocht naar mogelijke oplossingen. 2. Vanuit deze analyses werk maken van regimeveranderingen die passen binnen een sterke invulling van duurzaamheid. Denkend voorbij de vaak opduikende trade off -mechanismen van het triple P -model dient hierbij gefocust te worden op nieuwe reflectieve multi-actor en multi-level governance-modellen en een meer geschikte economische politiek. 3. Maatwerk voor (ook externe ) experimenten en niches ten volle toelaten en stimuleren. Dit betekent dat overheden zich inschakelen in meerdere verschillende rollen (afhankelijk van dossiers), gaande van overnemer over facilitator tot gewoon supporter (loslaten dus). Tevens moet ervoor gewaakt worden dat het eigen karakter van het experiment of de niche indien zinvol en wenselijk overeind kan blijven. Sociale innovatieve initiatieven dienen zich dus niet per definitie te vermarkten. Concrete voorbeelden Positief - Energierenovatie van noodkoopwoning (via rollend fonds) - Gedifferentieerde kijk op arbeid (vb. LETS: niet alleen extra Y, maar ook burenzorg, etc.) - Autodeelsystemen Negatief - Zonnepanelendebacle (Mattheuseffect) - Fysiek-ruimtelijke projecten waar bewoners met lage SES snel(ler) slachtoffer worden van gezondheidsproblemen (geluidshinder, fijn stof, ) Hoe uitrollen? 1. Uitgebreid discussie voeren over sociale ongelijkheid met alle betrokken actoren binnen allerlei socio-technische systemen (wonen, mobiliteit, ). 2. Mechanismen die de sociale ongelijkheid binnen structuren, culturen en praktijken van allerlei maatschappelijke en/of socio-technische systemen bepalen grondig in kaart brengen. 3. Zoeken naar oplossingen voor negatieve mechanismen. 4. Denkkader ontwikkelen (zodat maatschappelijk debat op andere wijze wordt gevoerd) 5. Vlaams Fonds voor Transitieprojecten oprichten (eigen fonds DAR + poolen van middelen uit diverse beleidsdomeinen). Dit fonds subsidieert projecten die inzetten op (1) een transformatie van een socio-technisch systeem, (2) sociale én ecologische bekommernissen combineert, (3) zowel de uitwerking conceptuele ideeën als het effectief in de praktijk brengen van uitgewerkte innovatieve ideeën, en (4) risicovolle ideeën. Cf. Stadsvernieuwingsfonds (maar dan zeker geen fysiek-ruimtelijke focus).

11 WIN 4 (= Bedrijven*Overheid*Consumenten*Kennisinstellingen) Beschrijving: Om een Duurzame Samenleving te realiseren dienen de bedrijven absoluut meegenomen te worden als belangrijke actor in VSDO3. Zij hebben immers een zeer grote impact op duurzaamheid en kunnen fundamentele veranderingen realiseren. Dit dient te gebeuren op basis van een WIN 4 -strategie met bedrijven, overheid, consumenten en kennisinstellingen als partners, bestaande uit vier ingrediënten die op een systemische manier dienen te worden toegepast: 1. De overheid dient bedrijven zowel te belonen als te straffen (én én) voor duurzame ontwikkeling in producten, processen... Ecofiscaliteit, subsidies kunnen hierbij belangrijke hefbomen zijn om de wegwerp-cultuur een halt toe te roepen; 2. De overheid dient een tweesporenbeleid uit te werken voor het stimuleren van innovatieve bedrijfsinitiatieven voor duurzame ontwikkeling: a. De overheid voorziet enerzijds een gedeelde, consistente, stabiele en gefocuste visie/ambitie op Vlaams niveau voor duurzame ontwikkeling, die aangepast kan worden op regionaal niveau (vb. Limburg, Kempen, Zuid-West-Vlaanderen ). Dit creëert een stabiele omgeving waarin bedrijven (samen met de kennisinstellingen, aanknopingspunt met andere strategiegroep) innovatieve initiatieven kunnen ontwikkelen voor duurzame ontwikkeling. Kruisbestuivingen over de bedrijfssectoren en wetenschapsdisciplines heen is hierbij van belang. Om dit te realiseren dienen bedrijven ook meer te worden betrokken in transitietrajecten. De overheid kan hier de functie van katalysator opnemen. b. Aan de andere kant zou de overheid ook afstand moeten kunnen nemen en de nodige ruimte/zuurstof creëren waardoor ondernemerschap van onderuit wordt gestimuleerd (cf. de regelluwe zones die in andere strategieën werden vermeld). 3. Bedrijven hanteren steeds meer het shared-value principe (Kramer & Porter, 2011, Harvard Business Review) waarbij economische waardencreatie in een breder maatschappelijk perspectief wordt geplaatst: shared value involves creating economic value in a way that also creates value for society by addressing its needs and challenges. Ook bedrijven focussen dus steeds meer op grote maatschappelijke uitdagingen (vb. duurzaamheid, gezondheid, persoonlijke behoeftes ). Dit dient gestimuleerd te worden o.a. op basis van nieuwe businessmodellen met PPP (met inbegrip van de sociale dimensie = people) als uitgangspunt. 4. Ook de consument speelt een belangrijke rol om meer op langetermijn te denken, en die producten te kopen die duurzamer, gezonder, zijn. Onderwijs, media dienen hier een belangrijke rol te vervullen in het kader van sensibilisering (aanknopingspunt met andere strategiegroep).

12 Naam van de strategie Duurzaamheid als cultuur, niet (alleen) als structuur Welke rol voor speciale speler(s) Breed denken Geen stop and go (per legislatuur) LT denken koppelen aan concrete realisaties Overheid moet verbinden i.p.v. regelen en reglementeren Vrijwilligheid niet inkapselen Gedrevenheid, betrokkenheid Niet hiërarchiseren Overheid co-creëert, structureert niet Overheid zichtbaar maken/transparantie/communicatie Decentraal en lokaal werken Beschrijving Bewustzijn groeit Minder vormen van verkokering Ethische reflex Gedragsverandering Kruisbestuiving / uitwisseling Plannen actie vooruitgang op vlak van duurzame ontwikkeling Concrete voorbeelden Ambassadeurs, proeftuinen Steven Vromman multiplicator Uniefs (BOF) duurzaamheid Bedrijven (NIB) Fonds voor Duurzaamheid (sector beslist) (mislukken mag seed fund)

13 Geef de strategie een naam die aanspreekt, werft en duidelijk maakt waar het in essentie om gaat Naam van de strategie Toestaan van experimenteerruimtes gecontroleerd onder duidelijke criteria transparante procedure Welke rol voor welke speler(s) Overheid: toestaan, randvoorwaarden formuleren, controle Van onderuit: experimenten opstarten, uitvoeren Ook bv. vanuit arena s geformuleerde experimenten Wie moet wat doen om de strategie te laten werken zoals bedoeld? Beschrijving Interessante experimenten, die wegens regelgeving onmogelijk zouden zijn, op kleine schaal en met goede controle mogelijk maken Geef weer wat de wijze is waarop de strategie bijdraagt aan vooruitgang op vlak van duurzame ontwikkeling Concrete voorbeelden Wijken Tijdelijke activiteiten in afwachting van ontwikkeling Smart gids Vormen van samenhuizen Gebruik publiek domein Zie regelvrije zones in Nederland Illustreer de vooropgestelde werking van de strategie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (bestaande of te verwachten) Wat is er nodig tijdens een volgende periode (bv. legislatuur) om de voorgestelde strategie echt om te zetten in operationele acties en daadwerkelijk resultaat? Wat moet er in de komende tijd gebeuren om de strategie werkelijk en effectief uit te rollen? Kader creëren en middelen Convenant met gemeenten

14 Geef de strategie een naam die aanspreekt, werft en duidelijk maakt waar het in essentie om gaat Naam van de strategie Openbare onderzoeksgelden richten naar duurzaamheid Welke rol voor welke speler(s) (9) - DAR aanjager voor andere instanties zoals IWT (7) - VLIR of binnen universiteiten die transitie-academies opstarten - Vice-rector duurzame Associatie KU Leuven kan initiatief opstarten - Associatie Gent duurzaam beleid kan initiatief opstarten (8) - IWT die reflectiegroep opstart om systematisch te groeien op dat vlak Beschrijving Concrete voorbeelden (3) - Indicatoren voor meten onderzoek niet alleen op A publicaties maar ook ondersteunen van maatschappelijke transities - Onderzoek over wat duurzaamheid als richting betekent voor bv. IWT (2) - Transitie academie of platform transitie onderzoek oprichten (4) - Doelen omschrijven voor IWTtoewijzing van fondsen die breder gaan dan arbeid arbeid functioneel (bv. nieuwe minister) duurzame doelen - Upscalen van MIP (1) - Implementeer conclusies van wijze wetenschap en Vision R&D for SD Wie moet wat doen om de strategie te laten werken zoals bedoeld? Geef weer wat de wijze is waarop de strategie bijdraagt aan vooruitgang op vlak van duurzame ontwikkeling Illustreer de vooropgestelde werking van de strategie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (bestaande of te verwachten)

15 Wat is er nodig tijdens een volgende periode (bv. legislatuur) om de voorgestelde strategie echt om te zetten in operationele acties en daadwerkelijk resultaat? Wat moet er in de komende tijd gebeuren om de strategie werkelijk en effectief uit te rollen? (5) - Meer betrekken van stakeholders in verschillende stadia van onderzoek - Upscalen LNE Duurzaam Hoger Onderwijs i.s.m. Ministerie Onderwijs - Transdisciplinaire samenwerking op ministerniveau versterken (6) - Systeemdenken

16 Deelnemerslijst NAAM Voornaam Organisatie 1. AMAND Michel Service public de Wallonie 2. AUDENAERT Leen Departement LNE - Ecocampus 3. BAETENS Ine Team Duurzame Ontwikkeling 4. BLOCK Thomas Steunpunt TRADO 5. BOOGAERTS Peter GGGevelgroen bvba 6. CALLEWAERT Philippe BMP 7. CALU Thijs Arbeid & Milieu 8. CLAESSENS Charlotte Gezinsbond 9. CLAEYS Pieter De Lijn 10. COSAERT Donaat Vlaams Parlement 11. CRAPS Marc KU Leuven HUB & Cycloop 12. CRETEN Tom Steunpunt TRADO 13. DAELMANS Luc Departement FB 14. DE GRAEVE Johan Departement EWI 15. DEBRUYNE Vanessa Team Duurzame Ontwikkeling 16. DEDEYNE Luc Bond Vlaamse Architecten 17. DEVOLDER Sophie Steunpunt TRADO 18. DRIES Ilse Team Duurzame Ontwikkeling 19. GORISSEN Leen VITO 20. GOVAERTS Marleen Departement MOW 21. HAPPAERTS Sander Steunpunt TRADO 22. KNAPEN Dirk REScoop.be 23. KONINCKX Carl Departement Onderwijs en Vorming 24. LAMOTTE Ruth Departement onderwijs en vorming 25. LE ROY Dirk Sustenuto 26. MAES Trui DuWoBo-VIBE-Samenhuizen-CLT 27. MATHIJS Erik Steunpunt TRADO 28. MOULIGNEAU Brigitte Vlaamse overheid - dep. DAR - StafdienstVR 29. NEVENS Frank Steunpunt TRADO 30. NOĖ Liesbet ProvincieVlaams-Brabant 31. PAREDIS Erik Steunpunt TRADO 32. PEETERS Jef KHLeuven 33. POPPE Maggi Nederlandstalige Vrouwenraad 34. RAETINCKX Elie VRWI 35. RONGĖ Kris Departement LNE 36. ROORDA Chris Steunpunt TRADO 37. SAELENS Stijn Team Duurzame Ontwikkeling 38. SERROEN Frederik Kenniscentrum Vlaamse Steden 39. SNICK Anne Club of Rome - EU Chapter 40. SIMONS To CeDuBo/DuWoBo 41. STRUYF Igor VMM 42. VAN ACKER Karel Steunpunt SuMMa

17 43. VAN BROECK Leo BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS 44. VAN DEN EEDE Merijn Team Duurzame Ontwikkeling 45. VAN DER GUCHT Anne Departement WVG 46. VAN EECKHOUT Gert Departement WSE 47. VAN KEER Edward SAR Milieu- en Natuurraad Vlaanderen 48. VAN SCHOOR Aaron Departement Mobiliteit en Openbare Werken 49. VANDAELE Luk WTCB 50. VANDENPLAS Ellen Departement LNE - Ecocampus 51. VANDERMEEREN Jasmien Pulse transitienetwerk cultuur 52. VANDEVELDE Cindy Steunpunt TRADO 53. VERBRUGGEN Nele I-propeller 54. VERHOEVEN Alex VVSG 55. VERMEULEN Wendy Steunpunt TRADO 56. VERSCHUEREN Rik Buitenkans 57. VERVLOET Dirk Departement LV, Monitoring en Studie 58. WILLEMS Elmar OVAM 59. WINTERS Sien Steunpunt Wonen

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011 December 2011 Rapport Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag Auteurs Flor Avelino Derk Loorbach Julia Wittmayer In opdracht van Auteurs op alfabetische

Nadere informatie

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Ans Rossy & Bert Baeyens Colofon

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Verspreiding: Algemeen Definitief rapport Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Erika Meynaerts, Han Vandevyvere, Leen Gorissen Studie uitgevoerd in opdracht van: 2014/Unit/R/ Juni 2014

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

WITBOEK. Een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen

WITBOEK. Een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen WITBOEK Een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen 1 WIT BOEK Een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen 27 MEI 2011 VOORWOORD De industrie is nog steeds van erg groot belang voor Vlaanderen. 40% van

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie

TRANSITIEMANAGEMENT IN HET KADER VAN

TRANSITIEMANAGEMENT IN HET KADER VAN TRANSITIEMANAGEMENT IN HET KADER VAN SYSTEEMINNOVATIE: DE CASUS DUURZAAM WONEN EN BOUWEN Proceseigenaar Externe procesbegeleiders AMINAL, Vlaamse gemeenschap TNO - STB, Delft ICIS, Maastricht DRIFT, Rotterdam

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Ketenroadmap. Voedselverlies

Ketenroadmap. Voedselverlies Ketenroadmap Voedselverlies 2015 2020 Voorwoord Op 31 maart 2014 vond de officiële ondertekening plaats van de gezamenlijke engagementsverklaring Samen tegen Voedselverlies. De engagementsverklaring is

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding

Federaal Plan Armoedebestrijding Federaal Plan Armoedebestrijding Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Voorwoord... 4 1. Armoedebestrijding in België... 5 1. Wat is armoede?...5 2. Armoede, een situatieschets voor België...5 3. De Europese

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Ontwerpen voor het onbekende

Ontwerpen voor het onbekende Ontwerpen voor het onbekende Dunne and Raby Designs for an overpopulated planet: Algae Digester, 2009 Inspiratieboek Duurzaam Hoger Onderwijs Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Rol van Ecocampus 10 Proces

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

EEN DUURZAAM CONTRACT MET DE BUURT?

EEN DUURZAAM CONTRACT MET DE BUURT? HET WIJKCONTRACT, EEN DUURZAAM CONTRACT MET DE BUURT? Een inventarisatie over de aanwezigheid van duurzaamheidscriteria in de brusselse wijkcontracten ACDuS/Gsso HET WIJKCONTRACT, EEN DUURZAAM CONTRACT

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Screening Beleidsbrieven 2013

Screening Beleidsbrieven 2013 Screening Beleidsbrieven 2013 DECEMBER 2 3 INHOUDSTAFEL DIENST ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR)... 5 Screening Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid... 5 Screening Beleidsbrief Brussel... 18 Screening Beleidsbrief

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

EEN PLEIDOOI VOOR VERDERE BELEIDSVORMING ROND SOCIALE INNOVATIE

EEN PLEIDOOI VOOR VERDERE BELEIDSVORMING ROND SOCIALE INNOVATIE EEN PLEIDOOI VOOR VERDERE BELEIDSVORMING ROND SOCIALE INNOVATIE Eindrapport Innovatieregiegroep Sociale innovatie 17 maart 2011 1 Inhoud 1. Doelstelling innovatieregiegroep (IRG) Sociale innovatie... 3

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Vraag 1: Waarom is de Kempen goed geplaatst om een voorbeeldregio te zijn op het vlak van duurzaamheid?

Vraag 1: Waarom is de Kempen goed geplaatst om een voorbeeldregio te zijn op het vlak van duurzaamheid? Vraag 1: Waarom is de Kempen goed geplaatst om een voorbeeldregio te zijn op het vlak van duurzaamheid? Aanwezigheid van menselijk kapitaal Er is veel creativiteit aanwezig: de Kempen was een arme regio

Nadere informatie