Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

2 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

3 Inhoud Studentenonderwijs Inleiding 9 1 Formatie, stafbezetting en taken 13 2 Ontwikkelingen in Taken ten opzichte huisartsdocenten (hado s) 21 4 Onderwijsfaciliteiten en ondersteuning 23 5 Monitoren professioneel gedrag 25 6 Beleidsvoornemens voor onderwijs en onderzoek van onderwijs 27 7 Kwalificaties en publicaties 31 Huisartsopleiding Inleiding 39 1 Ontwikkelingen in Voorzieningen voor de huisartsopleiding/formatie/stafbezetting 55 3 Opleidingscapaciteit 63 4 Opzet en uitvoering van het opleidingsprogramma 71 5 De huisartsopleiders 79 6 Onderwijsfaciliteiten 87 7 Geschillen m.b.t. de opleiding 89 8 Wetenschappelijk onderzoek 91 9 Missie, Visie en Beleidsvoornemens Publicaties 103 Post-academisch onderwijs voor huisartsen Utrecht Voorwoord 113 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de Divisie Juliuscentrum van het UMC Utrecht. Jaarverslag 2011 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht 3

4

5 Voorwoord Hierbij bieden wij met genoegen het jaarverslag 2011 van de afdeling onderwijs huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum van het UMC Utrecht aan. Vanaf 2009 zijn de jaarverslagen van het studentenonderwijs, huisartsopleiding en het postacademisch onderwijs samengevoegd. Vanuit de gedachte van de ontwikkeling van een continuüm huisartsgeneeskundig onderwijs heeft deze samenvoeging plaatsgevonden. Natuurlijk zijn voor de externe partijen de onderdelen wel goed herkenbaar aanwezig. Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 7

6 Studentenonderwijs Inleiding De initiële medische opleiding aan het UMC Utrecht kent twee curricula: de traditionele 6-jarige medische opleiding (CRU) die uit een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master bestaat en een 4-jarige master tot arts en klinisch onderzoeker (SUMMA). Jaarlijks starten 304 eerstejaars studenten in de bachelor van de reguliere opleiding en 40 studenten in de master SUMMA. Deze master is toegankelijk voor bachelor graduates in Health Sciences, Farmaceutische wetenschappen en Biomedische wetenschappen. Selectie vindt plaats op motivatie, biomedische kennis, communicatieve en reflectieve vaardigheden. In beide opleidingen heeft huisartsgeneeskunde in de eerste jaren een stevige inbreng in werkgroepen waar klinisch redeneren rond patiëntproblemen uit de huisartspraktijk wordt getraind. Daarnaast volgen alle studenten een coassistentschap in de huisartspraktijk. In het laatste studiejaar is er de mogelijkheid voor een ASAS (Algemene Semi Arts Stage) van 12 weken. In maart 2011 zijn beide opleidingen (CRU bachelor en master en SUMMA) gevisiteerd met het oog op her accreditatie door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In aansluiting op een zelfevaluatierapport worden onderwijshandleidingen, toetsen, werkstukken en dergelijke bestudeerd en studenten, docenten, examinatoren en management gehoord. Vanuit huisartsgeneeskunde waren Dr. S. (Saskia) S.L. Mol (Opleidingscommissie Geneeskunde) en Dr. M. (Marijke) M. Kuyvenhoven (coschappen CRU en SUMMA) betrokken bij de voorbereiding en de gesprekken. Daarnaast was ook mevrouw M. (Ria) van Bodegom, een van onze actieve Hado s bij een van de gesprekken uitgenodigd. Als afsluiting van de visitatie heeft de commissie mondeling een zeer positief voorlopig oordeel over de opleidingen gepresenteerd, zodat niets her accreditatie in de weg staat (formeel eind 2012). In samenwerking met het onderwijsinstituut van het UMC Utrecht (de d OO) wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt door een continue monitoring van de studentwaarderingen en een docentprofessionalisering programma. Jaarlijks worden de waarderingen van de studenten en mogelijke verbeteringen in de programma s met de betrokken onderwijscoördinatoren besproken. Verder wordt van alle stafleden verwacht dat zij zich 8 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 9

7 jaarlijks door observaties en cursussen (bij)scholen op didactisch gebied. In dit kader hebben M. (Merijn) Bosman en A. (Anne) Decanniere in het afgelopen jaar hun Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) gehaald. Landelijk wordt nauw contact onderhouden met de zusterafdelingen Huisartsgeneeskunde binnen het IOH-b (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde- basis). Dit biedt de mogelijkheid gezamenlijk op te trekken in de acht initiële opleidingen. Dit is bijvoorbeeld vruchtbaar bij onderwerpen die in ieder geval door huisartsgeneeskunde in het curriculum moeten worden gebracht en verder ten aanzien van leerboeken en toetsen. Deze samenwerking heeft in het afgelopen jaar geresulteerd in een landelijk project rond DVD s van arts-patiënt consulten met patiënten met veel voorkomende klachten. Eenendertig van deze DVD s zijn te vinden op de site van het leerboek Diagnostiek van alledaagse klachten*). Deze site is toegankelijk voor alle kopers van de 3 e druk van dit leerboek. Verder hebben we in 2011 een aantal stappen gezet naar verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs en professionalisering van de docenten: - verbeteren van de studentwaarderingen van het klinisch lijn onderwijs (KLO) (CRU) - verdere profilering van huisartsgeneeskunde in de bachelor (CRU) - uitvoeren van een pilot van de Introductieweek voor de coschappen en de participatie van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) in deze introductieweek (CRU) - uitdragen van het DEPTh-trainingsmodel in de hele klinische fase (CRU) - ontwikkelen van begeleiding van coassistenten door Aios (het zogenaamde Aios-co model) - verbeteren van de administratieve ondersteuning van de organisatie van de klinische stages Marijke Kuyvenhoven en Alfred Sachs *) Diagnostiek van alledaagse klachten, De Jongh e.a., BSL Houten, 3e herziene druk 2011 (ISBN ) 10 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 11

8 Formatie, stafbezetting en taken 1 Onze afdeling beschikte in 2011 over ongeveer 4 FTE staf en ruim 2 FTE secretariële ondersteuning, zie de tabel op de volgende pagina. We verzorgden ongeveer 600 uur werkgroeponderwijs en 720 uur coördinatie van blok- en lijnonderwijs in de bachelor en de eerste 2 jaar van de master SUMMA. Coördinatietaken betreffen onderwijsontwikkeling, toetsen, organiseren en kwaliteitszorg van blok- en lijnonderwijs. Verder verzorgen we de plaatsing en begeleiding van bijna 400 studenten voor een coschap/klinische stage in de huisartspraktijk, zie het overzicht hieronder. Dank zij de inzet van een grote groep huisartsen in de regio is dit mogelijk. We zijn deze dan ook uitermate erkentelijk om steeds zo gastvrij onze studenten te ontvangen. Benodigde opleidingscapaciteit voor klinische stages huisartsgeneeskunde per jaar in de initiële opleiding geneeskunde (UMC Utrecht) sinds 2006 Curriculum Jaar Stage Aantal studenten Aantal weken Totaal aantal weken SUMMA 1 Pvd Z CRU bach 1 Oriënterende stage SUMMA 3 Coschap CRU master 2 Coschap Schakeljaar ASAS (semiarts) CRU/SUMMA Keuze coschappen Buitenland*) Keuze stages Totaal Stages huisartspraktijk 389 studenten weken *) Telt niet mee Er zijn enkele personele wisselingen in het docententeam geweest. Dr. H. (Bertien) Hart is per 1 januari 2011 coördinator van de NHG-kaderopleiding Diabetes Mellitus geworden. Ze is opgevolgd door L. (Wies)A. Dokkum, huisarts in Amersfoort. Verder heeft A. 12 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 13

9 (Anouk) van der Berg E.(Els) Kuijper vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof en tenslotte is J. (Janneke) Witte de afdeling komen versterken als docent vernieuwing. Vanwege een zogenaamde efficiëntieslag is er ook een personeelswisseling op het secretariaat geweest. Mw. A. (Angela) Berrens, die sinds 1 april 2010 samen met mw. I. (Inge) Laurens de CRU coschappen coördineerde, vertrok noodgedwongen naar de afdeling interne geneeskunde. Gelukkig heeft mw. M. (Monique) Pot, die al elders in de divisie werkte haar kunnen vervangen. Doordat mw. A. (Annelies) van der Burg ook 0,1 FTE is gaan werken, hebben we in dit proces 0,2 FTE ingeleverd, terwijl met ingang van 31 december jl ook de secretariële ondersteuning van het hoofd verdween. Al met al dus een verlies van ervaring en expertise en inkrimping van 15 % op onze formatie. Naast de uitvoerende taken dragen we als afdeling huisartsgeneeskunde samen met andere afdelingen van het UMC Utrecht verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het onderwijs, toetsing en kwaliteitszorg op facultair niveau. Zo participeren we in tal van facultaire commissies, zoals de Opleidings Cie Geneeskunde (OCG) (Saskia Mol), de Cie Kwaliteitszorg Toetsing (CKT) (Jan Schakelaar) en de Cie Professioneel Gedrag (CPG) (Saskia Mol voor de bachelor en Marijke Kuyvenhoven voor de master). Tabel 1 / Formatie studentenonderwijs huisartsgeneeskunde (31 december 2011) Naam (onderwijskwalificatie)*) Functie/onderdeel Formatie Dr. H.A.E. (Harriët) Vreugdenhil (BKO) Huisarts/docent 0,25 Subtotaal 2,06 Drs. J. (Janneke) Bossenbroek Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs. H. (Heleen) Brehler Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs M. (Marieke) Mennink Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,10 Drs R. (Ravee) Rambharose Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs A. (Alike) Visser Huisarts/docent Terugkomdagen klinische fase 0,20 Drs C. (Charles) Helsper Arts/docent vernieuwing 0,10 Drs R. (Rebecca) Houtman Huisarts/docent vernieuwing 0,20 Drs J. (Janneke) A.M. Witte Huisarts/docent vernieuwingpm (1-11) Subtotaal 1,20 Totaal3,96 Ondersteunend personeel A (Angela) Berrens / M. (Monique) Pot Secretaresse CRU coschap, ASAS 0,90 A. (Annelies) van der Burg Secretaresse coschap SUMMA 0,90 I.C. (Inge) Laurens Secretaresse coschap CRU 0,50 J. (Jeanny) Weel Secretaresse stage jr 1 (CRU en SUMMA 0,50 Naam (onderwijskwalificatie)*) Functie/onderdeel Formatie E. M. (Marlies) Blijleven Secretaresse secr. Hoofd studenten- onderwijs 0,30 Management dagdelen Totaal 3,10 Dr. A.P.E. (Alfred) Sachs Hoofd / Examinator klinische fase 0,20 Dr. M.M. (Marijke) Kuyvenhoven (SKO) Hoofd / Coördinator klinische fase 0,50 *) onderwijskwalificaties: - Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) - Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) **) tijdens zwangerschapsverlof vervangen door mw. A.(Anouk) van der Berg Totaal0,70 Docenten Drs. M. (Merijn) Bosman (BKO) Huisarts/docent 0,20 Zie voor informatie over de medische curricula (CRU en SUMMA) van het UMC Utrecht: Drs. A. (Anne) Decanniere (BKO) Huisarts/docent 0,22 Drs. L. (Wies) A. Dokkum Huisarts/docent SUMMA 0,22 Drs. E. (Els) Kuijper** Huisarts/docent vernieuwing 0,25 Dr. M.M. (Marijke) Kuyvenhoven (SKO) Huisarts/docent 0,30 Dr. S.S.L.(Saskia) Mol (SKO) Socioloog/NHG-supervisor/docent SUMMA 0,40 Drs. J.H. (Jan) Schakelaar Huisarts/docent 0,22 Drs. E. (Ernst) Scheele Huisarts/docent SUMMA pm Drs. W. (Wies) Remmers Huisarts/docent pm 14 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 15

10 Ontwikkelingen in In het afgelopen jaar hebben we de inbreng en de kwaliteit van ons onderwijs waar we reeds tevreden over waren gestabiliseerd. Daarnaast zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd (2.1). En hebben we ingrijpende veranderingen in het coschap van de CRU studenten op gang gebracht (2.2). 2.1 Stabilisatie bereikte resultaten en verbeteringen in het onderwijs Studentevaluaties stabiliseren. De studentevaluaties van het Startblok bachelor (coördinatie: Harriet Vreugdenhil) en de oriënterende stage (coördinator: Marijke Kuyvenhoven) zijn op 7.0 en 7.5 (10-puntsschaal) blijven staan; Participatie van huisartsgeneeskunde in onderwijs van derden. Onze inbreng in de blokken Acute Geneeskunde, Medical Humanities, Infectie en afweer, Geneeskunde en Maatschappij en het coschap oogheelkunde is kwantitatief en kwalitatief stabiel gebleven Verbeteren studentevaluaties. - De studentenevaluaties van het Klinisch Lijn Onderwijs jaar 1 zijn dankzij een verbeterslag van Saskia Mol, Els Kuijper en Harriet Vreugdenhil gestegen naar 7,0. Dit is vooral te danken aan de verbeteringen in formatie, casuïstiek en organisatie en een meer uitgebreide instructie van de werkgroep docenten van andere afdelingen in het UMC Utrecht; - De studentevaluaties van het Klinisch Denken van de afdeling huisartsgeneeskunde in jaar 1 en 2 van de master SUMMA (Jan Schakelaar en Wies Dokkum) waren zeer hoog. Deze zijn gemiddeld met ongeveer 0,5 punt gestegen tot 4.2 tot 4.6 op een 5-puntsschaal. Profilering van huisartsgeneeskunde in de bachelor. Alfred Sachs heeft met verschillende blok coördinatoren uit andere divisies contact kunnen leggen om de inbreng van huisartsgeneeskunde te vergroten: Zo geeft Sachs nu een college in Circulatie II en III. Dit houdt in dat de Introductie en een casus in de betrokken blokboeken worden aangevuld vanuit het DEPTh denken en dat in één of enkele colleges zowel de huisarts als de er na optredende specialist het DEPTh model hanteren. 16 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 17

11 Uitdragen DEPTh model in de klinische fase. Alfred Sachs is via de commissie Theoretisch Lijn Onderwijs (TLO)/DEPTh gevraagd een programma te ontwikkelen om het klinische redeneren te trainen volgens het DEPTh model en daarnaast te leren de kennis uit de basiswetenschappen toe te passen in het klinisch handelen. Verbetering van de administratieve ondersteuning. Dankzij de inzet van het secretariaat is de administratieve procedure voor ondersteuning van het plaatsen en monitoren van de coschappen verbeterd. Zo hebben we inmiddels de NAW gegevens, bank en BIG nummer van de vaste Hado ingevoerd. Voor verbetering van werving, matching en verdere administratie dient echter nog een fors pad te worden afgelegd. 2.2 Het coassistentschap: Introductieweek, huisartsenveld in Apeldoorn en Aios-co model De introductieweek van de CRU coschappen Als geheel is het coschap de afgelopen jaren zeer goed beoordeeld: gemiddeld rapportcijfer is 7,7 (tien-puntsschaal). Het meest gewaardeerd worden: de individuele begeleiding door de Hado s, het ontvangen van veel feedback, vaak is er een eigen spreekkamer en de TKD-docenten zijn zeer gemotiveerd. De leerervaringen van de coassistenten lopen echter sterk uiteen door de grote variatie in zorginhoudelijke en didactische kwaliteiten van opleiders. Daarom zijn we gestart met het opzetten van een algemene Introductieweek. Doel van de Introductieweek is dat coassistenten huisartsgeneeskundig klinisch denken en handelen leren kennen binnen de context van een optimale eerste lijnsetting. Daarbij dienen ze ook vertrouwd te raken met ander voor de eerste lijn relevante competentiedomeinen: Kennis en wetenschap, Samenwerken, Communicatie, Maatschappelijk handelen, Organisatie en Professionaliteit 1. De locaties voor deze week: zijn de Huisartsopleiding in Zeist en de LRJG (locaties: Parkwijk en Veldhuizen). Meer specifiek gaat het om: Consultvoering observeren en nabespreken: a) hulpvraag/klacht, b) diagnostiek, c) prognostiek, d) interventie en e) communicatie/persoonlijk functioneren aan de hand van video consulten (acute klachten en klachten van patiënten met chronische aandoeningen) en directe observatie in de spreekkamer inclusief discussie. 1) In het Raamplan 2009 zijn deze domeinen als volgt benoemd: Medisch Deskundige, Academicus, Samenwerker, Communicator, Gezondheidsbevorderaar, Organisator en Beroepsbeoefenaar (Raamplan 2009). Aanvullende diagnostiek; leren kennen, oefenen, uitslag interpreteren en leren beslissen. NHG-Standaarden/EBM; leren waarderen en kritisch toepassen. Vertrouwd raken met verslaglegging en registratie in HIS met ICPC. Kennis maken met Capita Selecta, zoals: de zorg voor patiënten met chronische aandoening en ouderen in de huisartspraktijk, acute geneeskunde in de huisartspraktijk/ triagering op de HAP en de receptuur voor acute en chronische klachten en aandoeningen. Van februari tot en met augustus 2011 is deze introductieweek 6 keer gedraaid voor de coassistenten. Ze waren bijzonder positief over de gemotiveerde docenten, de spreekuurobservaties en de trainingen in klinisch denken. Het tempo van de modules zou echter hoger kunnen en er is behoefte aan meer farmacotherapie, acute en spoedgeneeskunde, kleine kwalen en oefeningen rond de top 10 aandoeningen. Daarom hebben we het programma aangevuld met modules over pijnmedicatie en diagnostiek en beleid bij huidproblemen. De presentaties van praktijkassistente, POH en fysiotherapeute zullen dieper ingaan op demonstratie van diagnostische en therapeutische verrichtingen, zoals spirometrie, urinestick en -dipslides etc. In de eerste helft van 2012 zal de Introductieweek definitief worden geïmplementeerd na een verbouwing voor betere didactische voorzieningen in Veldhuizen. Huisartsenveld in Apeldoorn De waardering van de SUMMA coschappen is altijd zeer hoog (gemiddelde score 8,6). De SUMMA coassistenten volgen in toenemende aantallen hun coschap in de regio Apeldoorn. Het Gelre Ziekenhuis is hun opleidingsziekenhuis en het is dus verheugend dat we daar met onze afdeling op aan kunnen sluiten. Kees Gorter heeft aan het einde van het jaar de coördinatie van het veld op zich genomen. Ontwikkeling aios co model Begeleiding van coassistenten door Aios is in de kliniek een gangbaar opleidingsmodel. In de huisartspraktijk begeleidt de huisarts over het algemeen zelf een coassistent, maar ook bij ons zijn er goede inhoudelijke redenen om dit model in te voeren. De Aios heeft 18 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 19

12 op deze wijze de mogelijkheid opleidingservaring op te doen. Dit geeft een invulling van competentiegebied 6 Kennis en wetenschap. Ook voor de coassistent heeft dit model voordelen; een Aios staat dichtbij de coassistent en is een aantrekkelijk rolmodel. Daarnaast biedt dit model de mogelijkheid het opleidingsveld zo efficiënt mogelijk te benutten en kunnen we kwalitatief betere opleidingsplaatsen aan coassistenten aanbieden. Tenslotte is de huisartsgeneeskunde gediend met zo aantrekkelijk mogelijke opleidingsplaatsen om zo een optimale wervingskracht naar coassistenten toe te hebben om een zo groot en goed mogelijk aantal kandidaten voor de huisartsopleiding te enthousiasmeren. Om deze redenen hebben we zowel lokaal als landelijk stappen ondernomen om dit opleidingsmodel in te voeren. Landelijk is de discussie met de huisartsopleiding aangezwengeld om dit model verder te faciliteren vanuit de huisartsopleiding en de Huisarts Opleiding Nederland (HON). Lokaal hebben we in een tweetal praktijken in Utrecht een begeleiding van coassistenten geëvalueerd om op korte termijn de invoering te kunnen aanpakken door middel van een voorbereidende didactische scholing van de Aios. 20 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 21

13 3 Taken ten opzichte van huisartsdocenten (HADO s) Wat bieden wij HADO S? De vergoeding voor de HADO s bedraagt 105 euro per week zowel voor de begeleiding van de coschappen als voor de begeleiding van de Algemene Semi Arts Stages (ASAS). Verder bieden wij de HADO s als waardering voor het begeleiden van coassistenten: HADO nieuwsbrief (3x per jaar). Accrediteringspunten voor coschap en Asas-begeleiding. Korting voor HADO s bij het Utrechtse PAOH. Terugkomdagen voor de HADO s In het voorjaar waren er twee trainingen (TKD en) voor onze HADO s. Deze werd goed bezocht; 25 HADO s kwamen naar De Bilt. De training betrof: Geven van casusgebonden feedback aan coassistenten en semi-artsen (inclusief oefeningen). Bespreken van patiëntverslagen, m.n. de diagnostische en prognostische invalshoek (inclusief oefeningen). Het uitwisselen van praktijkperikelen. Het zelf oefenen maakte de deelnemers meer bewust van hun eigen overwegingen in hun klinisch redeneringen. Juist het expliciet maken van je overwegingen is leerzaam voor de coassistent. In de toekomst zullen we de coassistenten daar meer gericht op trainen. Nieuwsbrief De afgelopen jaren hebben twee à driemaal per jaar een nieuwsbrief aan de Hado s toegezonden. Inmiddels is er ook afdelingsnieuwsbrief. Deze wordt elektronisch gedistribueerd. Daarmee is de frequentie van de papieren nieuwsbrief gedaald. We zullen ons beraden op het voortbestaan van deze laatste nieuwsbrief. 22 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 23

14 4 Onderwijsfaciliteiten en ondersteuning Alle werkgroep- en lijnonderwijs wordt in het onderwijsgebouw van het UMC Utrecht, het Hijmans van den Berghgebouw gegeven. Dit gebouw beschikt over vijf grote collegezalen en diverse werkgroepruimtes voor personen ingericht met beamer en een pc (met internet) voor kleinschalig onderwijs, practicumruimtes en een vaardigheidslab. Daarnaast is er een Studielandschap (met ongeveer 100 plaatsen). Deze onderwijs voorzieningen worden vanuit de divisie Onderwijs en Opleiding (d OO) van het UMC Utrecht professioneel ondersteund. De Introductieweek voor de CRU coschappen vindt plaats in het gebouw van de huisartsopleiding en de LRGC, locatie Parkwijk. De terugkomdagen voor coassistenten en ASAS vinden eveneens bij de huisartsopleiding plaats. De aanwezigheid van een computer-leerzaal en een vaardigheden lab maakt de huisartsopleiding uiterst geschikt voor kleinschalig onderwijs in de klinische fase. De mogelijkheden zijn met de verhuizing naar het Broederhuis in Zeist verbeterd. Daarnaast is hard gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijsvoorzieningen in de LRJG. Zo is er in Parkwijk een groepsruimte voor onderwijs ingericht met een videoverbinding naar drie spreekkamer-ruimtes om met onderwijsgroepen de consultvoering door een huisarts te kunnen volgen en na te bespreken. Daarbij wordt vanzelfsprekend veel aandacht aan de bewaking van de privacy van de patiënten besteed. Tenslotte gaat het mogelijk worden om vanuit Parkwijk een video-conference verbinding met het UMC te leggen. Dit bleek echter minder eenvoudig dan verwacht en zal pas voorjaar 2012 gereed zijn. Al onze docenten hebben een werkruimte in het Stratenum, een van de gebouwen van het UMC Utrecht op de Uithof. De Terugkomdagdocenten van de coschappen en het semiartsschap hebben een flexibele werkplek in Zeist. 24 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 25

15 Monitoren professioneel gedrag 5 Afgelopen jaar heeft een Commissie Professioneel Gedrag aanbevelingen gedaan om de ontwikkeling van professioneel gedrag systematisch te monitoren en zo nodig een remedial traject in te stellen. Saskia Mol participeerde in de subcommissie voor de bachelorfase en Marijke Kuyvenhoven voor de masterfase. De commissies hebben zich parallel uitgesproken voor een regelmatige beoordeling van de kwaliteit van het professioneel gedrag van studenten ten opzichte van patiënten, collega s en docenten van af het Startblok van de Bachelor. Deze beoordeling volgt een driedeling: voldoende, behoeft aandacht en onvoldoende. Bij een onvoldoende wordt de student direct naar de commissie Professional Gedrag verwezen voor een remedial traject. Bij een oordeel behoeft aandacht komt er slechts een aanbeveling een remedial traject te zoeken, maar de student is vrij deze aanbeveling te volgen. Bij een derde beoordeling behoeft aandacht verdwijnt de vrijblijvendheid. We hopen hiermee problematisch gedrag van studenten in een vroeger stadium op te sporen en bij te sturen. Bij blijvende problemen dient het voor de student onmogelijk te zijn coschappen te starten of te vervolgen. De praktische uitvoering en juridische consequenties van dit advies worden in 2012 uitgewerkt. 26 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 27

16 6 Beleidsvoornemens voor onderwijs en onderzoek van onderwijs Algemeen Implementeren van de (divisie) Onderwijsstrategie : innoveren van de onderwijs-organisatie, toetsen en onderwijsmethoden en professionaliseren van docenten, met speciale aandacht voor innovatie van onderwijsmethoden, ontwikkelen van weblectures voor het blokonderwijs en het ontwikkelen van digitale onderwijsmodules als ondersteuning in de klinische fase en het ontwikkelen van digitale toetsmethoden. Uitbouwen van de continuïteit van het onderwijs huisartsgeneeskunde in de beide curricula: verbeteren van de opbouw van het huisartsgeneeskundig onderwijs in CRU en SUMMA, en het parallel lopen van het onderwijs in de beide opleidingen. Inhoudelijk, personeelmatig en organisatorisch uitbouwen van het continuüm van initiële opleiding, opleiding tot huisarts en PAOH. Bachelor CRU en jaar 1 en 2 SUMMA: Meer profileren huisartsgeneeskunde en imago van huisartsgeneeskunde aantrekkelijker maken. Nieuwe toetsvormen ontwikkelen t.b.v. het Startblok en het KLO jaar 1 voor 2012/2013 Coschappen CRU coschap: Implementeren Introductieweek vanaf 23 april 2012; aanpassen programma van de Terugkomdagen (TKD en), invoeren nieuwe TLO/DEPTh programma en invoeren van twee- wekelijkse lunch met praatjes en reduceren portfolio opdrachten. 28 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 29

17 SUMMA: de coschappen vormen als het ware een opleiding in een multicenter kliniek. Daarom is het belangrijk voeling met de coassistenten in de diverse praktijken te houden. Daartoe is het plan ontwikkeld dat elke SUMMA coassistent gedurende zijn/ haar coschap twee Terugkomochtenden (TKO en) meemaakt. In maart en april zal een pilot plaats vinden (begeleiding van dr Kees Gorter). Doel van de ochtenden is dat de coassistenten ervaringen uitwisselen (met aandacht voor variatie in werkwijze tussen huisartsen) en eventuele indrukwekkende ervaringen te bespreken, differentiaal diagnostische redeneringen vanuit het epidemiologisch perspectief van de huisarts oefenen en een patiënt presenteren. Doel van de pilot komende maart en april is om ervaring op te doen en te zien waar de behoeften van de co s liggen. Het plan is dit in september 2012 definitief in te voeren. Aios co model. Plan faciliteren landelijke invoering Aios-co model vanuit IOH basis ontwikkelen en locaal met de invoering te starten in samenwerking met het MT van de huisartsopleiding. Landelijk / IOH b Meer samenwerken in ontwikkelen onderwijsmethoden ten aanzien van klinisch redeneren, toetsen, aios co model. Participatie studentenonderwijs in Interstavendag via IOH-b. Secretariaat Verder automatiseren van administratie van coschappen, inzet van Hado s en eerste stappen zetten voor de implementatie van Hagport, de elektronische database die voor de huisartsopleiding wordt ontwikkeld. Internationalisatie Uitbouwen samenwerking met Cardiff en Southampton (UK) ten behoeve van uitwisseling coschappen en wetenschappelijke stages Exploreren samenwerking met de University of Queensland (Australie) ten behoeve van uitwisseling coschappen en wetenschappelijke stages UMC Utrecht Uitbouwen TLO DEPTH in ons eigen en de andere CRU-coschappen (Alfred Sachs/ facultaire TLO/Depth cie). 30 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 31

18 Kwalificaties en publicaties 7 Kwalificaties Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO): drs A (Anne) Decanniere, september Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO): drs M (Merijn) Bosman, september Wetenschappelijke publicaties Broekhuizen, B.D.L., Sachs, A.P.E., Moons, K.G.M., Cheragwandi, S.A.A., Damste, H.E., Wijnands, G.J., Verheij, Th.J.M. & Hoes, A.W. (2011). Diagnostic value of oral prednisolone test for chronic obstructive pulmonary disorders. Annals of Family Medicine, 9(2), Broekhuizen, B.D.L., Sachs, A.P.E., Janssen, K.J.M., Geersing, G.J., Moons, K.G.M., Hoes, A.W. & Verheij, Th.J.M. (2011). Does a decision aid help physicians to detect chronic obstructive pulmonary disease? British Journal of General Practice, 61(591), Mol, S.S.L., Peelen, J.H. & Kuyvenhoven, M.M. (2011). Patients views on student participation in general practice consultations: a comprehensive review. Medical Teacher, 33(7), e397-e400. Vermeulen, M.I., Kuyvenhoven, M.M., Zuithoff, N.P.A., Graaf, Y. van der & Pieters, H.M. (2011). Attrition and poor performance in general practice training: age, competence and knowledge pay a role. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 155, A2780-A2780. Zwart, D.L.M., Langelaan, M., Vooren, R.C. van der, Kuyvenhoven, M.M., Kalkman, C.J., Verheij, Th.J.M. & Wagner, C. (2011). Patient safety culture measurement in general practice. Clinimetric properties of SCOPE. BMC Family Practice [E], 2011(12), Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 33

19 Vakpublicatie Ketelaar, P., Vreugdenhil, H.A.E. & Schers, H.J. (2011). Health Bridge: de specialist virtueel in de spreekkamer en de huisarts virtueel in het ziekenhuis. Bijblijven, 26(8), Verheij, Th.J.M., Hopstaken, R.M., Prins, J.M., Salome, Ph.L, Bindels, P.I., Ponsioen, B.P., Sachs, A.P.E., Thiadens, HA & Verlee, E. (2011). NHG-Standaard Acuut hoesten-eerste herziening. Huisarts en Wetenschap, 54(2), Bijdragen aan boeken Sachs, A.P.E., Jongh, T.O.H. de, Verheij, Th.J.M. & Broek, P.J. van den (2011). Hoesten. In T.O.H. de Jongh, H. de Vries & H.G.L.M. Grundmeijer (Eds.), Diagnostiek van alledaagse klachten (pp ). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 34 Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht Jaarverslag 2011 Studentenonderwijs Utrecht 35

20

21 Huisartsopleiding Utrecht Inleiding Zoals te doen gebruikelijk is er in ons jaarverslag een terugblik op 2011 en is ook het beleidsplan voor 2012 opgenomen. Naast het realiseren van de uitbreiding van de opleidingscapaciteit en het verzorgen van onderwijs op hoog niveau voor onze aios en opleiders mag 2011 gekenschetst worden als een hectisch jaar: - De verhuizing van de huisartsopleiding Utrecht met alle voorbereidingen voor en in gebruikneming van onze nieuwe ruimtelijke voorziening op een pracht locatie in Zeist - kwaliteitsbewaking en bevordering met twee visitaties van de commissie prestatie indicatoren in maart 2011 en Pauk-H in juni In nog geen half jaar tijd betekende dit de nodige hoeveelheid extra werk. - Perikelen met de HVRC over de invulling van stages van een aantal aios in de ziekenhuisperiode in het tweede jaar van de opleiding. Deze problemen speelden ook voor de zomer en kostten de nodige energie vanwege het hoog oplopen van dit conflict met helaas ook gebruik van juridische ondersteuning. Op een adequate wijze is de HVRC met een oplossing gekomen voor deze aios. Met enkele goede gesprekken zijn de relaties van onze afdeling met de HVRC ook op betrekkingsniveau hersteld. - Internationale samenwerking en uitwisseling met Southampton en Cardiff werd verder uitgebouwd met een wederbezoek van een afvaardiging van de afdeling huisartsgeneeskunde van Cardiff en Southampton aan Utrecht in juni Academisering van het onderwijs op het niveau van aios, docenten, opleiders en de academische positionering binnen het UMCU en het verzorgen van evidence based huisartsgeneeskunde. In dit licht konden wij tevreden zijn met twee promoties van stafleden. Dorien Zwart promoveerde in juni 2011 op Incident reporting in general practice en Charles Helsper in december 2011 op `Identification strategies for hepatitis C infection`. Ook het starten van twee postdoc onderzoekers die hun onderzoekswerk aan de afdeling huisartsgeneeskunde combineren met het volgen van de huisartsopleiding kan als innovatief op dit gebied worden gezien. Ook de uitbreiding van het aantal aiotho s met vier tot een totaal van dertien mag tot tevredenheid stemmen. - ontwikkeling en onderzoek van onderwijs en implementatie van nieuwe onderzoeken zoals de Pinet studie. - onderwijs en onderzoek vanuit het perspectief van patiëntveiligheid werd verder uitgebreid. - samenwerking met de overige onderwijsafdelingen binnen het Julius Centrum werd vorm gegeven in de oprichting van de Julius Academy. 38 Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht 39

22 In het eerste hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op deze ontwikkelingen in In Utrecht wordt het hoofd van de huisartsopleiding gezien als het aanspreekpunt voor het onderwijs in de huisartsgeneeskunde. Dit is vergelijkbaar met de positie opleider binnen de andere specialismen. Het realiseren van het continuüm van onderwijs in de basis-, vervolg opleiding en het post academisch onderwijs vergt de nodige energie om tot een goede aansluiting en uitwisseling te komen. Het aios co-assistent model kan een voorbeeld zijn van het realiseren van deze aansluiting. In het onderdeel studentenonderwijs is hier meer informatie over gegeven. In 2011 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van enkele zeer ervaren medewerkers binnen de huisartsopleiding. De vacatures konden wij gelukkig op een goede wijze invullen met nieuwe enthousiaste medewerkers. Vanwege de uitbreiding van de huisartsopleiding moesten wij in 2011 ook extra docenten aannemen. Het is altijd een goed gebruik om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet voor het onderwijs. Met recht kan er gesteld worden dat er met veel inzet en enthousiasme wordt gewerkt aan de verbetering van het onderwijs in de huisartsgeneeskunde zowel in het studentenonderwijs als in de vervolgopleiding en in het post academisch onderwijs. Het verslag geeft hiervan een weergave. Ron Pieters, Hoofd Huisartsopleiding 40 Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht 41

23 Ontwikkelingen in Academisering van de opleiding In 2011 zijn wij verder gegaan om de academiseringsgedachte vorm te geven. Op verschillende niveaus, van zowel onderwijs, onderzoek van onderwijs, onze docenten, onze opleiders en onze organisatie zijn wij bezig deze academische kwaliteit te realiseren. Doel is om kritische huisartsen af te leveren, die betrokken en met oog voor de noden van de patiënt op een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoordde wijze het vak uitoefenen. Het middel om dit doel via de academisering te bereiken is het realiseren van een verbetering van de koppeling tussen de patiëntenzorg, de opleiding tot huisarts en wetenschappelijk onderzoek binnen de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde, waardoor het wetenschappelijk niveau van de huisartsopleiding kan worden verhoogd. Samen met de huisartsopleiding van de UvA zal er een studie worden verricht naar de houding ten opzichte van EBM toepassing in de praktijk en het onderwijs in EBM. Er is hiervoor in 2010 een subsidie verkregen van het Cash fonds. Postdoc Aios Er kan een nieuw woord worden toegevoegd aan de Dikke van Dale: Postdoc Aios. Dat is een arts in opleiding tot huisarts die als senior onderzoeker gedurende perioden ook is verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde. Aiotho s promoveren tijdens de opleiding, maar deze aios zijn al gepromoveerd. Er zijn wel eerder gepromoveerde aios geweest, maar die aios waren niet verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde. Voor zover wij weten, heeft Utrecht de primeur. Het is een gezamenlijk initiatief van de afdeling Huisartsgeneeskunde Utrecht, de huisartsopleiding Utrecht en wordt gesteund door de HVRC en de SBOH als een aiotho traject. In hun toekomstige carrière willen deze aios graag onderzoek blijven doen en daarnaast ook andere organisatorische en managementtaken op zich nemen. Naast het bezig zijn met individuele patiënten willen deze aios het huisarts zijn graag combineren met nadenken over hoe bepaalde zorg voor een hele groep patiënten kan worden verbeterd. Zo kan een bijdrage worden geleverd aan kennisvermeerdering van Evidence Based behandelingen en therapieën. Deze kennis kan door middel van onderwijs aan nieuwe (huis)artsen worden overdragen. 42 Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht 43

24 De één zal gedurende 2,5 jaar een aantal projecten trekken op het gebied van zorginnovatie in de huisartsgeneeskunde die bijdragen aan betere patiëntenzorg. Zij zal zich het 1e jaar volledig op onderzoek kunnen concentreren en start dan met de huisartsopleiding en gaat het vervolgens combineren. De ander gaat starten met een project waarin gekeken wordt naar lichamelijke activiteit bij patiënten bij wie na screening een verhoogd cardiovasculair risico is vastgesteld. Bij deze personen is de diagnose gesteld: U heeft risicofactoren. Er zijn vragenlijsten afgenomen en na 3 jaar weer. Het idee is te gaan kijken of die patiënten door die boodschap meer zijn gaan bewegen. Zij doet dit voor 1 dag per week en de andere dagen volgt zij de opleiding. Onderzoek van Onderwijs gie, public health, biostatistiek) meer te bundelen. Hiermee zou een efficiency slag gemaakt kunnen worden. In 2009/2010 hebben activiteiten plaatsgevonden om enerzijds een adequate business case neer te leggen bij de Raad van Bestuur en anderzijds op zoek te gaan naar een geschikte locatie. De Julius Academy zal zich gaan richten op het Post Academisch Onderwijs (=nascholing). In 2011 zijn deze plannen gerealiseerd. Het bureau van de Julius Academy heeft zich ook gevestigd op het Broederplein in Zeist. Het hoofd van de huisartsopleiding is als locatiebeheerder bij de organisatie van deze activiteiten betrokken. Landelijke samenwerking In een samenwerkingsproject van Nijmegen en Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de selectie van kandidaten voor de opleiding. In Utrecht is de samenhang onderzocht van de competentieontwikkeling en uitval in de opleiding. Deze observationele studie beschrijft problemen bij de voortgang van aios in het eerste jaar van de opleiding tot huisarts en factoren die daarmee samenhangen. De onderzoekvragen luidden: Hoeveel aios tonen onvoldoende voortgang of vallen onvrijwillig uit en op welk taakgebied hebben ze problemen of lacunes? In hoeverre hangen persoonskenmerken, danwel onvoldoende kennis of competenties in het eerste kwartaal samen met onvoldoende voortgang/onvrijwillige uitval aan het eind van jaar 1? In 2011 heeft verder in het kader van dit onderzoek een pilot plaatsgevonden met een nieuwe selectie methodiek. Eind 2012 begin 2013 zal dit project afgerond worden met een promotie. Samenwerking met de overige onderwijsafdelingen binnen de divisie Julius Centrum Julius Academy In 2008 werden er ideeën ontwikkeld om de onderwijsinspanningen van de diverse onderdelen van de divisie Julius Centrum (huisartsgeneeskunde, klinische epidemiolo- NHG Kaderopleiding Het NHG heeft hun kaderopleidingen ondergebracht bij de diverse Universitaire instellingen voor huisartsgeneeskunde. De Huisartsopleiding Utrecht heeft de Kaderopleiding Supervisie en Coaching onder zijn hoede genomen. In 2011 heeft opnieuw een groep supervisoren de opleiding afgerond. Daarnaast wordt ook de kaderopleiding diabetes in Utrecht georganiseerd onder de paraplu van de Julius Academy. Samenwerking met HON / SBOH De Utrechtse Huisartsopleiding heeft diverse stafleden geleverd die nu in dienst zijn van de HON voor onderwijsactiviteiten, die vanuit dit centrale orgaan worden georganiseerd. Daarnaast heeft het hoofd zitting in de Landelijke Beleidsadvies commissie Onderwijs en Toetsing. Het hoofd van de huisartsopleiding Utrecht heeft verder samen met het hoofd van Amsterdam deelgenomen aan een studiereis in oktober 2011 waar met afgevaardigden van de HON en SBOH werd gebrainstormd over de toekomst van de Startclass. Deze aanzet voor nieuwe plannen over inhoud en organisatie van de Startclass zal in 2012 en 2013 worden geïmplementeerd. Het hoofd heeft ook zitting in het afstemmingsoverleg van de hoofden met de SBOH. 44 Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht 45

25 Andere Landelijke organen Het hoofd zit namens de universitaire huisartsinstituten in het Capaciteitsorgaan Kamer Huisartsen en in een commissie van het College voor Geneeskundig Specialisten, die voor de erkenning van het profiel internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde de opleidings- en erkenningseisen vaststelt. Externe Contacten Internationaal WONCA Ook internationaal laten wij ons als afdeling zien. In september 2011 was er wederom een vertegenwoordiging van onze docenten op de WONCA in Warschau aanwezig. Door hen werden diverse workshops en presentaties verzorgd. Naast de presentaties van de senior onderzoekers van de afdeling huisartsgeneeskunde gaf Charles Helsper een presentatie over opsporen van hepatitis C bij druggebruikers en de sterk verhoogde kans op hepatitis C bij een verhoogd ALAT. Alma van de Pol, één van onze post doc aios, illustreerde de discrepantie tussen het vóórkomen van aandoeningen in de huisartsgeneeskunde en het aantal gepubliceerde trials. Zo is er weinig onderzoek verricht naar psychische aandoeningen: dat zou anders moeten. De afdeling Huisartsgeneeskunde in Utrecht heeft ongeveer een jaar geleden het plan opgevat om de mogelijkheden tot structurele samenwerking met enkele afdelingen in het buitenland te verkennen. De keuze viel, niet geheel verrassend, op twee Britse afdelingen. Naast de toegankelijkheid van de Engelse taal waren er nog twee belangrijke aspecten: de huisartsgeneeskunde is qua inhoud en organisatie goed vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. En onze academische partners in Groot-Brittannië hebben kwalitatief echt wat te bieden. Tijdens het bezoek in Cardiff en Southampton waren wij onder de indruk van de kwaliteit van het onderwijs en het onderzoek op beide afdelingen Huisartsgeneeskunde. Op 9 en 30 juni legden de collega s een tegenbezoek af. Ze bezochten de academische gezondheidscentra in Leidsche Rijn en we discussieerden over de ontwikkelingen in de zorg in beide landen. Vervolgens presenteerden we op het UMC de belangrijkste studies die momenteel lopen en onze bijdragen aan het studenten onderwijs. We bespraken tevens enkele belangrijke onderdelen van de Huisartsopleiding, zoals het scholen van opleiders en het toetsen van klinische kennis en vaardigheden. Beide dagen waren inspirerend voor zowel bezoekers als onszelf en we besloten in het komende jaar de volgende activiteiten te ontplooien: Uitwisseling van medisch studenten die een wetenschappelijke stage moeten lopen. Uitwisseling van opleiders en staf van de huisartsopleiding, waarbij met name aandacht zal worden besteed aan het trainen van opleiders en het toetsen van aios. Verkennen van mogelijkheden om nauwer samen te werken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Internationale uitwisseling In 2010 gingen Theo Verheij, Alfred Sachs en Ron Pieters op bezoek bij de afdelingen huisartsgeneeskunde van Cardiff en Southampton om te praten over samenwerking en uitwisseling. In 2011 heeft het wederbezoek plaatsgevonden en is er een verder concretisering van de samenwerking uitgewerkt. Mensen wonen steeds vaker buiten het land waarin ze zijn geboren en opgegroeid. Dus ook patiënten en hun artsen. Steeds meer groeit dan ook het besef dat samenwerking over de grenzen en internationaal contact met collega s zinvol kan zijn. Internationalisering is in toenemende mate een belangrijke ontwikkeling binnen de Huisartsgeneeskunde. In wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is er steeds meer contact over de grenzen. Na een jaar wordt de samenwerking geëvalueerd. Alle betrokkenen zijn gemotiveerd en zien uit naar de uitwisselingsprogramma s Charles Helsper heeft in 2011 een werkbezoek van 5 weken afgelegd aan de Bond Universiteit in Australië. Hij had het genoegen om inspirerende en leerzame gesprekken te voeren met drie ervaren onderzoekers. Voor hem interessant bleken deze onderzoekers ook fanatieke golf-surfers te zijn. Deze (ex)praktiserende huisartsen zijn tevens professor op het gebied van het gebruik van wetenschap in de huisartsgeneeskunde, bij The Centre for Research in Evidence-Based Practice, onderdeel van de geneeskunde faculteit van Bond University. Daar wordt hard gewerkt aan de verbetering van het EBM onderwijs in de wereld. Paul Glasziou was jarenlang directeur van The Centre for Evidence-Based Medicine van Oxford University. 46 Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht 47

26 Professor Chris del Mar is voormalig redacteur voor de Cochrane Collaboration en professor Mieke van Driel doet veel onderzoek naar het belang van wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde. Zij doceren en onderzoeken al tientallen jaren hoe huisartsgeneeskunde wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Daarbij kwamen zij al snel tot de conclusie dat het EBM onderwijs vaak veel te ver van de dagelijkse praktijk af staat. Daarnaast lijkt de huidige boodschap dat huisartsen opgeleid moeten worden tot mensen die wetenschap moeten en willen uitvoeren. Dit hoeft natuurlijk niet. Wetenschap is bedoeld om de dagelijkse praktijk beter te onderbouwen en handvatten te geven aan beslissingen die gemaakt moeten worden. De NHG standaarden zijn daar een mooi voorbeeld van. Onderwijs zou gericht moeten zijn op het optimaal kunnen gebruiken van wetenschap en niet op het doen van wetenschap. extra vaardigheden op andere gebieden, zoals arts-patiënt communicatie, samenwerken, organiseren en professionaliteit. Het pilot-project vond plaats in 2007/2008. Vijf aios liepen toen stage bij verschillende instellingen voor reizigersadvisering en daarna stage in Tanzania. De aios gaven aan veel geleerd te hebben op het gebied van alle mogelijke pathologie en van (samen)werken in een totaal andere context. Huisvesting en onderwijs-on-the spot konden beter. Die laatste twee punten zijn nu steviger geregeld via de Universiteit van Pretoria, waarmee het UMC Utrecht al een samenwerkingsovereenkomst had. Martien Bac werkt daar nu als docent Family Medicine. Hij was huisarts in Leerdam en voormalig huisartsopleider bij de huisartsopleiding van Leiden en wilde graag onze contactpersoon zijn in Zuid-Afrika. Verdere verbetering verwachten we door de huisartsopleiders die deze aios in hun laatste jaar coachen meer te betrekken bij de planning van de stages. Internationale gezondheidszorg De spreekkamer van de huisarts is een global village geworden: er komen mensen met uiteenlopende socioculturele achtergronden, mensen met een chronische ziekte die naar de tropen willen reizen en mensen die van verre reizen ziek terugkomen. Vanaf 2010 is de differentiatie module Internationale gezondheidszorg een optie voor gemotiveerde 3e jaars aios, die bovengemiddeld scoren tijdens de opleiding. Ze volgen de basiscursus reizigersgeneeskundig huisarts en lopen daarna in hun laatste jaar een stage reizigersadvisering en public health bij de GGD Midden-Nederland en een stage importziekten van zes weken in Themba Hospital, Zuid-Afrika. De afdeling huisartsgeneeskunde Utrecht kiest voor internationalisering en de ontwikkeling van deze differentiatiemodule past in die lijn. De Utrechtse PAO-H heeft al jaren een naam opgebouwd op het gebied van reizigersgeneeskunde. Ook wil onze afdeling blijven aansluiten bij het werkveld, waarin huisartsen de bijzondere bekwaamheid reizigersadvisering kunnen verwerven. De extra competenties die de aios in deze module verwerven zijn natuurlijk op het gebied van vakinhoudelijk handelen, denk aan infectieziekten als HIV, TBC, malaria en tyfus. Maar ook op het gebied van beheersing van infectieziekten in Nederland, zoals hepatitis A, Q-koorts of Mexicaanse griep. Het werk als arts in een vreemde cultuur vergt ook Wellicht zijn ook andere modules mogelijk onder de paraplu van Internationale gezondheidszorg. Denk aan multiculturele zorg met een stage in Marokko en stage in een asielzoekerscentrum. Of aan huisarts in Europa met een stage bij een beleidsorgaan en een huisarts elders in Europa. Voor de huidige opzet met de stages bij de GGD en in Zuid- Afrika is momenteel veel belangstelling, ook vanuit de andere huisartsopleidingen in Nederland. Zo geven we dat internationale tintje van Utrecht nog wat meer kleur. Huisvesting Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van de verhuizing van de opleiding naar Zeist. Na de nodige bouwperikelen konden wij in oktober 2011 ons prachtige nieuwe pand betrekken. Het beschikt over adequate onderwijsruimten aangepast aan de wensen van de huidige tijd, een grote zaal voor het samenvoegen van groepen, en mooie, functionele ruimten voor de medewerkers. En dit alles in een prachtige historische inspirerende omgeving. Een woord van dank is hier op zijn plaats voor de medewerkers die extra inzet hebben getoond om dit project te realiseren. Ook hebben alle medewerkers zich op een bijzondere behulpzame wijze geschikt in alle inconveniënties die zich voordoen bij een verhuizing. 48 Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht 49

27 Vertrokken en nieuwe collega s 2011 stond in het teken van vertrek van een aantal zeer ervaren collega s. Om diverse redenen hebben deze docenten een keuze gemaakt om of meer landelijk of meer in de praktijk te gaan werken vanwege afstand of veranderde praktijk cq privé omstandigheden of om een uitdaging in het buitenland aan te gaan. Dit vraagt de nodige soepelheid en inzet van de zittende docenten om met deze veranderingen om te gaan. Wij gaan ervanuit dat de nieuwe docenten hun plek in de organisatie snel zullen vinden zal in het teken staan van het omgaan met de uitdaging om van deze vernieuwing een nieuw elan te geven aan de opleiding in Utrecht met aandacht voor de missie en visie. Dit vergt zeker inspanning daar de opleiding verder is uitgebreid. Samenhang in een groter wordend team bereiken is een uitdaging voor het management. Kwaliteitsbewaking en -bevordering Belangrijk punt bij het verzorgen van een opleiding is het op peil houden van de kwaliteit. Om zicht te krijgen op deze kwaliteit is het belangrijk om enerzijds intern de kwaliteit te bewaken, en anderzijds externen een oordeel te laten vormen over de kwaliteit van de opleiding. Een aantal externe instanties vormen of vormden tevens een oordeel over de kwaliteit van onze opleiding: Project Audit Kwaliteit Huisartsopleidingen Nederland (PAUK-H) Prestatie-indicatoren PAUK-H De gezamenlijke huisartsopleidingsinstituten en hun achterban wensen inzicht in de kwaliteit van de huisartsopleiding om die kwaliteit waar nodig te verbeteren en om een goed beeld van die kwaliteit te kunnen geven aan aios, opleiders, beleidsmakers en financiers. De huisartsopleidingsinstituten laten zich volgens het PAUK-H model toetsen. NHG Praktijk Accreditering BV voert deze toetsing van de opleidingsinstituten als onafhankelijk instituut uit. De partijen zullen gezamenlijk toekomstige ontwikkelingen oppakken. Op 14 en 15 juni 2011 heeft de audit van PAUK-H plaatsgevonden bij de Huisartsopleiding Utrecht. Deze audit was een thema-audit waarbij drie thema s aan de orde kwamen: Verantwoordelijkheid voor kwaliteit Kwaliteitsmanagement documentatie en registratie Onderwijs op het instituut: afstemming individueel leertraject Kwaliteitsbewaking De Huisartsopleiding Utrecht streeft naar continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een belangrijke doelstelling is het onderwijs goed te laten aansluiten op de wensen en kennishiaten van de aios. Feedback van de aios, maar ook van de docenten wordt meegenomen in de besluiten over de (her)inrichting van het curriculum. De Huisartsopleiding Utrecht werkt in het kader van kwaliteitsbeleid ook aan toets- en beoordelingsinstrumenten voor de docenten en opleiders. In dit kader zijn er beoordelingsformulieren ontwikkeld voor de functioneringsgesprekken met de docenten en opleiders op basis van het competentieprofiel. Uit het rapport zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Er zal een document worden opgesteld waarin de professionalisering van de stageopleiders nader wordt beschreven. Ook de huidige kwaliteitsbewaking van onze opleiding zal worden vastgelegd in een kwaliteitsinstructie. Het auditteam heeft tevens gezien dat de opleiding de aios veel ruimte biedt om hun individueel opleidingsplan vorm te geven. Ook is gebleken dat de huisartsopleiders de individuele opleidingsplannen gebruiken en betrekken in hun begeleiding en dat de opleiders worden gecoacht in het begeleiden van aios in het gebruik hiervan. Het volledige rapport van PAUK-H en de daaruit voortkomende beleidsacties is te vinden op onze website (www.huisartsopleidingutrecht.nl). 50 Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht Jaarverslag 2011 Huisartsopleiding Utrecht 51

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012

Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Onderwijs Huisartsgeneeskunde Utrecht Jaarverslag 2012 Studentenonderwijs Huisartsopleiding Post-Academisch Onderwijs Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Onderwijs Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

GEAR Eindrapportage 2013

GEAR Eindrapportage 2013 Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Extra thema Academisch niveau Leeromgeving Toetsing, beoordeling en resultaten

Nadere informatie

Van Boerhaave tot academische huisarts. Oratie Roger Damoiseaux

Van Boerhaave tot academische huisarts. Oratie Roger Damoiseaux Van Boerhaave tot academische huisarts Oratie Roger Damoiseaux Van Boerhaave tot academische huisarts Inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel Onderwijs en evidence-based medicine

Nadere informatie

Opleidingsplan Maart 2012

Opleidingsplan Maart 2012 Opleidingsplan Maart 2012 Adres Telefoon e OZW-gebouw, 9 etage De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam 020 444 83 78 Barend van Duin, onderwijscoördinator Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Introductie...

Nadere informatie

GEAR Auditrapportage 2013

GEAR Auditrapportage 2013 GEAR Auditrapportage 2013 VUmc Amsterdam Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde Landelijk Kwaliteitssysteem Huisartsopleiding Nederland Domein 2 Domein 4 Domein 5 Academisch niveau Leeromgeving Toetsing,

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Teaching Hospital Deventer. Deventer Ziekenhuis, een dynamisch opleidingsziekenhuis

Jaarverslag 2014. Teaching Hospital Deventer. Deventer Ziekenhuis, een dynamisch opleidingsziekenhuis Jaarverslag 2014 Teaching Hospital Deventer Deventer Ziekenhuis, een dynamisch opleidingsziekenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Teaching Hospital Deventer 6 1.2. Missie en Visie 6 1.2. Interne en externe

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Commerciële Economie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Huisartsopleiding Jaarbericht 2009

Huisartsopleiding Jaarbericht 2009 Huisartsopleiding Jaarbericht 2009 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Voorwoord In dit jaarbericht geven we een beeld van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in 2009. Aanvullende cijfermatige informatie

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007

JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS. Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 JAARVERSLAG van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MEDISCH ONDERWIJS Periode: 1 september 2006-31 augustus 2007 1. INLEIDING Dit jaarverslag rapporteert over het 34e werkjaar van onze vereniging. We kunnen

Nadere informatie

Denken, doen en delen

Denken, doen en delen NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra voor onderwijs & opleiding Denken, doen en delen UMC s als regionale expertisecentra

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE

OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE OPLEIDINGS- PLAN SPOEDEISENDE GENEESKUNDE 013 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in s- Hertogenbosch. Dit opleidingsplan is een

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO

op één lijn 36 HAG = TOP OHO I + EGPRN CAPHRI School for Public Health and Primary Care Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Jochen Cals AIOTHO CAPHRI School for Public Health and Primary Care onderzoekspiramide HAG = TOP Jelle Stoffers Geert-Jan Dinant HOOGLERAAR HUISARTSEN UHD Yvonne van Leeuwen Roelf Norg Brisbane Jochen Cals AIOTHO Huisartsonderzoekers

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg nummer 13 augustus 2012

Schelmenstreek. Inhoudsopgave. Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg nummer 13 augustus 2012 Verenigingsorgaan van KNMG District Limburg nummer 13 augustus 2012 Schelmenstreek Inhoudsopgave Nieuwe zomer, nieuwe kleuren pag 3 Yvonne Guldemond, nieuwe medisch directeur HOZL pag 4 Academische vorming

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO Psychologie voltijd - deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Geneeskunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1.

INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3. 1.1.1 Raad van Bestuur 3. 1.1.2 Strategische Conferenties 4. 1.1. Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 ALGEMEEN 3 1.1 INTERNE RELATIES 3 1.1.1 Raad van Bestuur 3 1.1.2 Strategische Conferenties 4 1.1.3 Medische Staf 4 1.1.4 Verpleegkundig Stafconvent 4 1.2 EXTERNE

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2010

Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2010 Jaaroverzicht activiteiten Coöperatie Cohesie U.A. 2010 Inleiding Voor de vierde maal presenteert de Coöperatie Cohesie haar jaarverslag. Cohesie is opgericht in december 2006 en verenigt nagenoeg alle

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

op één lijn 45 Join our family ambassadeurs CAPHRI School for Public Health and Primary Care

op één lijn 45 Join our family ambassadeurs CAPHRI School for Public Health and Primary Care CAPHRI School for Public Health and Primary Care op één lijn 45 ambassadeurs Join our family Vakgroep Huisartsgeneeskunde Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) Colofon Oplage 2300 Hoofd/eindredactie

Nadere informatie