Schooljaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarplan 2013-2014"

Transcriptie

1 Schooljaarplan Christiaan Huygens College Broodberglaan 1

2 Inleiding Voor u ligt het schoolplan voor het schooljaar Hierin wordt in grove lijnen de huidige stand van zaken van de school geschetst, wordt de visie en de missie van de school beschreven, en worden de beleidsvoornemens voor het schooljaar geformuleerd. Dit jaarplan is gerelateerd aan het meerjarenplan van de schooljaren Het schoolplan heeft een functie voor diverse betrokkenen bij de school: leerlingen, ouders, personeelsleden, toeleverende scholen, diverse externe relaties, en het bestuur. Het geeft richting aan het te formuleren beleid op alle niveaus binnen de school, waarbij onmiddellijk moet worden aangetekend dat nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten het nodig kunnen maken dat de doelen die hier zijn beschreven, tussentijds worden bijgesteld. Aan het einde van het schooljaar wordt in de maand mei het onderwijsbeleid geëvalueerd door de betrokkenen en hun direct leidinggevende en waar nodig bijgesteld. De directeur bespreekt deze evaluatie in de maand juni met de personeelsraad en de ouderraad. Hiervan wordt een verslag (onderwijsjaarverslag) gemaakt wat ter informatie in de maand september van het volgende schooljaar aan de directeur- bestuurder wordt voorgelegd. Debby Verhoeve 2

3 Inhoudopgave Inleiding Inhoudsopgave 1. Het Christiaan Huygens College Grondslag 1.2 Wettelijke kaders 1.3 Missie 1.4 Samenwerking 2. De Broodberglaan Visie 2.2 Organisatie 7 3. Beleidsvoornemens schooljaar Speerpunten van schooljaar Algemene beleidsvoornemens schooljaar tm De teamplannen Leerlingbegeleiding Kwaliteitszorg Huisvesting Huidige situatie Nieuwbouw Financiën PR Communicatie 18 Bijlagen 20 tm 41 3

4 1. Het Christiaan Huygens College Het Christiaan Huygens College bestaat uit drie scholen in Eindhoven. Elk van die scholen heeft een eigen aanbod en cultuur. 1.1 Grondslag Het Christiaan Huygens College is een school op Protestant Christelijke grondslag. Onze school staat open voor leerlingen, ouders en personeelsleden met verschillende opvattingen en overtuigingen. 1.2 Wettelijke kaders De school hanteert uiteraard de wettelijke kaders zoals die zijn vastgelegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, het inrichtingsbesluit en de regelgeving. 1.3 Missie Wij verzorgen goed onderwijs aan alle diplomeerbare leerlingen van Vmbo tot en met gymnasium, in een omgeving passend bij de protestants christelijke traditie. Wij zijn een werkgever die de ontwikkeling van de medewerkers stimuleert om onze doelen te kunnen realiseren. De leerling en zijn of haar (on)mogelijkheden staan centraal. Begeleiding en zorg zijn er op gericht om op ieder niveau de leerling tot optimale prestaties te brengen en waar mogelijk talenten te ontwikkelen. Vanuit onze Christelijke achtergrond dragen wij onze normen en waarden uit in woord en handelen. Wij spreken elkaar en onze leerlingen aan op niet passend gedrag, luisteren naar elkaar, handelen waar nodig en leggen hiermee de basis voor een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Wij zijn ondernemend bij het vormgeven van goed onderwijs en hebben de ambitie om hierin vernieuwend te zijn en in te spelen op veranderende maatschappelijke eisen. Van al onze medewerkers verlangen wij dat zij achter deze doelen staan en aan de realisering daarvan actief bijdragen Samenwerking Het Christiaan Huygens College is lid van de ORION- scholen. ORION staat voor Onafhankelijk Interscolair Onderwijs Netwerk. Zeventien scholen in Eindhoven, Den Bosch en omstreken maken deel uit van ORION. Zij werken nauw samen op het gebied van onderwijsontwikkeling, personeelszaken en beheer. Het samenwerkingsverband bestaat al meer dan tien jaar. De scholen zijn zeer verschillend, variërend van categoriale gymnasia tot de zeer brede scholengemeenschappen. 1 Voor de gehele uitwerking, zie Missie, strategie en beleid Christiaan Huygens College 4

5 2. Christiaan Huygens College, Broodberglaan De school aan de Broodberglaan is ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige Christelijke mavo De Boeg en de vestiging Woensel van het vroegere EPL. De school aan de Broodberglaan is gebouwd in 1976 en men kan er terecht voor Vmbo-t, havo en onderbouw vwo (t/m klas 3). Vwo-leerlingen stappen na het derde leerjaar over naar de school aan de Rachmaninowlaan Onze visie Vanuit de Protestants Christelijke grondslag van de school met de daarbij behorende waarden is de missie van het Christiaan Huygens College Broodberglaan terug te brengen tot 4 kernpunten: 1. De leerling en zijn of haar (on)mogelijkheden staan centraal. 2. Goed onderwijs: onderwijs, begeleiding richten op het optimaal presteren en functioneren van de leerlingen. 3. Veilige omgeving: passend in de protestants christelijke traditie 4. Uitdragen van christelijke waarden en normen in woord en handelen Randvoorwaarden bij het realiseren van deze missie Wettelijke kaders (Wet op Voortgezet Onderwijs, Inrichtingsbesluit, etc.) Continuïteit van de organisatie (goed werkgeverschap): Bekwaam personeel (goed personeelsbeleid): Op de Broodberglaan vinden wij de hoofdtaak van de school: Het verzorgen van goed onderwijs 2 in een veilige, uitdagende leeromgeving, waarin de leerling centraal staat. Hiermee bedoelen we dat we een school willen zijn: die hoog scoort in de beoordeling van de onderwijsinspectie die de kwaliteitskaart op orde houdt die aan eigen kwaliteitsmetingen doet die aandacht heeft voor de begeleiding van leerlingen waar leerlingen en ouders tevreden over zijn waar zelfstandigheid, burgerschapszin en initiatief worden bevorderd die voor een veilige leeromgeving zorgt We streven er naar dat: de schoolprestaties behoren tot de beste 10 van Nederland. alle leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. zowel leerlingen als ouders tevreden zijn over de begeleiding en de aandacht die hun kind op de school krijgt. toegelaten leerlingen met ontwikkelings- en gedragsproblemen goed begeleid worden. de docenten inspelen op diverse leerstijlen, zodanig dat er voor de leerlingen variatie is tijdens de lessen en op een lesdag. de leerlingen goed zijn voorbereid om hun studie- en beroepskeuze te kunnen maken. de leerlingen t.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen bewuste keuzes kunnen maken. de leerlingen respectvol omgaan met hun medemensen. 2 Onder onderwijs wordt verstaan het geheel van kennisoverdracht, opvoeding en persoonlijkheidsontwikkeling die nodig is om de leerlingen voor te bereiden op hun latere rol in de maatschappij. De waarden en normen behorend bij de protestants-christelijke traditie zijn daarbij de leidraad. 5

6 de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige personen. Deze ambitie is in onze ogen te bereiken door: A. de leerling centraal te stellen B. zorgen voor een veilige leeromgeving (fysiek en sociaal) C. zorgen voor een goede begeleiding van het onderwijsleerproces D. zorgen voor bekwaam personeel Om deze ambitie te bereiken leggen we verantwoordelijkheid bij de personen waarvan de schoolleiding vindt dat deze thuishoort. docent: verantwoordelijk voor het primaire onderwijsleerproces secties: verantwoordelijk voor vakinhoudelijke aspecten en doorlopende leerlijnen mentor: spil in de begeleiding van individuele leerlingen en leerlingen in klassenverband teams: verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen in een specifieke jaarlaag teamleiders: verantwoordelijk voor de randvoorwaarden van hun jaar- laag en het leiding geven aan de leden van het team schoolleiding: verantwoordelijk voor de samenhang in de organisatie en randvoorwaarden (wettelijke kaders) Dit alles ondersteund door specialisten: zorgadvies team / decaan en het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP): administratie, conciërges, locatiebeheerder/absentiecoördinator, mediathecaris, (technische) onderwijsassistenten. In een moderne leeromgeving waarin ICT een duidelijke plaats inneemt. 6

7 2.2 Organisatie Op de Broodberglaan werken we in een zogenaamd matrixmodel met teams en secties. De teams zijn verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding en de secties voor het onderwijs. Organisatiemodel: directeur OOP Adjunctdirecteur Onderwijs Teamleider brugklas Teamlieider klas 2 Teamleider Vmbo-T leerwegen Teamleider tweede fase + klas 3havo/vwo Secties Team brugklas Team klas 2 Team Vmbo-T leerwegen Team tweede fase + klas 3 havo/vwo 7

8 3 Beleidsvoornemens schooljaar In dit hoofdstuk staan de beleidsvoornemens voor schooljaar beschreven. Deze algemene beleidsvoornemens sluiten aan bij de missie en de visie van het Christiaan Huygens College en de gestelde normen met de bijbehorende indicatoren van de onderwijsinspectie. Daarnaast staan de speerpunten van schooljaar geformuleerd. (Samenvatting van de beleidsvoornemens; Zie bijlage 7) 3.1 Speerpunten van schooljaar Jaarlijks wordt een aantal speerpunten geformuleerd dat aansluit op de missie en de visie van de locatie Broodberglaan. Voor elk speerpunt wordt een stappenplan gemaakt dat aan het einde van het schooljaar wordt geëvalueerd. Indien nodig worden de stappenplannen tussentijds bijgesteld. De speerpunten voor schooljaar zijn: Resultaatgerichtonderwijs (zie plan van aanpak bijlage 1a) ICT- ontwikkeling (korte beschrijving ICT ontwikkeling bijlage 1b) Aandacht voor profilering (zie vakplannen Cultuur, Economie en Exact bijlage 1c) Voorbereiding fusie (zie tijdpad fusie bijlage 6) 3.2 Algemene beleidsvoornemens Op basis van indicatoren wordt zichtbaar gemaakt welke beleidsvoornemens er zijn voor het schooljaar Deze indicatoren zullen aan het einde van het schooljaar worden geëvalueerd. In het onderwijsjaarverslag zal vervolgens worden beschreven wat de behaalde resultaten zijn per indicator (PDCA- cyclus). Indicator 1: Ouders en leerlingen herkennen het protestants christelijk karakter van de school Het plan Leerlingen en ouders (80%) herkennen het PC karakter van de school vanwege verschillende activiteiten die er binnen de school of verbonden aan schoolactiviteiten plaatsvinden. Aanpak In de dagelijkse omgang tussen personeelsleden en leerlingen zijn de waarden en normen die horen bij de PC- identiteit merkbaar. Ouder - en leerlingbijeenkomsten worden net zoals de eerste les van de dag gestart met een dagopening (in de praktijk meestal vanuit de Oase). Twee maal per jaar is er een bijeenkomst in de kerk (Paas- en Kerstviering). Leerlingen krijgen het vak godsdienst. 8

9 Indicator 2: Er zijn vormende activiteiten binnen en naast het onderwijs Het plan Er zijn verschillende vormende activiteiten die aansluiten bij de missie, visie en het PC karakter van de school. Leerlingen kunnen bewuste keuzes maken t.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen. Aanpak In de verschillende leerjaren worden naast het reguliere onderwijs vormende activiteiten georganiseerd waaronder: Sociale vaardigheidstraining en Faalangstreductietraining in de onderbouw, excursies voor het vak maatschappijleer (burgerschap), stedenreizen, muziek- en toneelavonden, sportdagen, arbeidsoriëntatie in klas 3 VMBO-T en 4 Havo, MAS stage (alle leerlingen hebben aan het einde van klas 3 dertig uren Maatschappelijke Stage uitgevoerd (zie bijlage 3), mentoractiviteiten, diverse projecten etc. Tijdens dagopeningen, projecten en lessen worden actuele maatschappelijke ontwikkelingen besproken waarbij de leerlingen gestimuleerd worden tot standpuntbepaling. Uit toetsen van m.n. godsdienst, maatschappijleer, geschiedenis en aardrijkskunde blijkt dat leerlingen in staat zijn standpunten te onderbouwen. Indicator 3: De school behaalt een goed onderbouwrendement Het plan Het streven is om een algemeen doorstroom rendement te behalen van 95%. Uitgesplitst in niveaus: Vmbo-T van 91% naar 95%, Havo: behouden van het percentage 100% en Vwo van 95% naar 100%. Het algemeen doorstroomrendement van de onderbouw is gerelateerd aan het bovenbouwrendement. Alle teamplannen zijn gericht op de verbetering van het doorstroomrendement. Het plan is leerlingen zodanig te onderwijzen en te begeleiden dat ze het maximaal haalbare uit hun talenten halen en goed doorstromen naar hogere leerjaren, ieder op zijn eigen niveau. Een veilige en uitdagende leeromgeving die mede zorgt voor een fijne schooltijd is hierbij van groot belang. Lesuitval wordt zoveel mogelijk beperkt. Aanpak Om het beste uit de leerlingen te halen gaan de teams op 4 gebieden aan de slag namelijk: Begeleiding, Onderwijs, Projecten en het Decanaat. 1. Begeleiding: Iedere leerling heeft een mentor, de mentormap dient als handleiding voor het mentoraat 2. Onderwijs: De vakwerkplannen zijn door secties zodanig aangepast dat er uniformiteit blijkt in toetsing, beoordeling en behandeling van de lesstof. In de eerstejaars dakpanklassen (de H/T klassen en de V/H klassen) krijgen de leerlingen op het hoogste 9

10 niveau les. Er is 1 toetsweek aan het einde van het schooljaar. De rest van de toetsen worden gespreid over het schooljaar gegeven. Leerlingen van de dakpanklassen krijgen voor alle toetsen op beide niveaus een cijfer. Tijdens de adviesvergadering van maart, krijgen de leerlingen van de dakpanklassen een voorlopig advies over het te volgen studieniveau voor het volgend schooljaar. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een definitief advies. Leerlingen kunnen dit advies negeren op voorwaarde dat ze bevorderbaar zijn naar het niveau waar ze naar toe willen. Leerlingen in alle brugklassen worden zorgvuldig gescreend of ze meer aankunnen dan het niveau van hun huidige studie. Als dat zo is, krijgen ze de gelegenheid om de stof van een hoger niveau erbij te doen. Er is extra aandacht voor rekenen en taal (zie bijlage 3). De leerlingen van klas 2 worden zodanig begeleid en voorbereid dat zij toegerust zijn voor klas 3 of er wordt een passend alternatief gezocht. Van de leerlingen die niet voldoen aan de gestelde norm kunnen 2 Vmbo- T leerlingen naar 3 Vmbo- K en 2 HAVO leerlingen naar 3 Vmbo- T. Na de adviesvergaderingen in maart krijgen de leerlingen een voorlopig advies over het te volgen studieniveau voor het volgend schooljaar. Om lesuitval in de onderbouw te voorkomen worden studenten ingezet. 3. Projecten: Per jaar worden er diverse projecten georganiseerd. De meeste projecten worden geleid door de mentoren. 4. Decanaat (leerjaar 2): Het keuzevakkenproject wordt ondersteund door de decaan, door het geven van klassikale informatie en het verzorgen van een informatieavond voor de ouders. Indicator 4: De school behaalt een goed bovenbouwrendement Het plan Voor wat betreft de doorstroom vanaf klas 3 naar het diploma binnen het VMBO-T is het streven om het percentage te verhogen van 75% naar 90% en voor Havo van 48% naar 83%. Het algemeen doorstroomrendement van de bovenbouwbouw is gerelateerd aan het onderbouwbouwrendement. Alle teamplannen zijn gericht op de verbetering van het doorstroomrendement. Wij willen Vmbo-T leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een vervolgopleiding. Daarnaast worden de Havo- leerlingen zodanig begeleid dat ze op het voor hun juiste niveau, met zo min mogelijk vertraging, de toegang tot het hoger beroepsonderwijs of Vwo kunnen bewerkstelligen. Een belangrijk doel voor elke docent is om alles uit zichzelf te halen om de ontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. De aanpak Om het beste uit de leerlingen te halen gaan de teams op 4 gebieden aan de slag namelijk: Begeleiding, Onderwijs, Projecten en het Decanaat. Begeleiding: Ieder leerling heeft naast de vakdocenten een mentor en/of een begeleider. Daarnaast zijn zij in het bezit van de mentormap die dient als handleiding voor het mentoraat. Onderwijs: De vakwerkplannen zijn door secties zodanig aangepast dat er uniformiteit blijkt in toetsing, beoordeling en behandeling van de lesstof. Iedere leerling heeft een eigen vakkenpakket. In de bovenbouw krijgen leerlingen naast de reguliere toetsen ook schoolexamens. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat o.a. omschreven 10

11 welke schoolexamens er wanneer plaatsvinden. Er is extra aandacht voor rekenen en taal (zie bijlage 3). Decanaat: De keuzebegeleiding wordt in klas 3 en 4 verzorgd door de decaan die daarbij ondersteuning krijgt van de mentoren. Leerlingen houden een digitaal toekomstdossier bij. Projecten: Leerjaar 3 Vmbo-T heeft een snuffelstage in het kader van het LOB. leerjaar 4 Vmbo-T maakt een sectorwerkstuk. Daarnaast is er het Project Over de streep waarin er extra aandacht wordt besteed aan sociaal- emotionele ontwikkeling en groepsvorming. In de Havo- afdelingen werken Havo 3- leerlingen aan een keuzeproject, is er voor Havo 4 het HIT- project en in Havo 5 het Profielwerkstuk. Daarnaast worden er stedenreizen georganiseerd. Indicator 5: De school behaalt CE cijfers boven het landelijk gemiddelde Het plan Het streven is om voor zowel Vmbo-T als HAVO een slagingspercentage te behalen van tenminste 93%. Daarnaast haalt niet meer dan 10% van de examenkandidaten lager dan een 6 voor zowel de rekentoets als het CE Nederlands. De aanpak De vakwerkplannen zijn door secties zodanig aangepast dat er uniformiteit blijkt in toetsing, beoordeling en behandeling van de lesstof. Leerlingen werken volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting en ouders zijn hierover geïnformeerd. Er worden examentrainingen aangeboden en op aanvraag worden er vragenuurtjes georganiseerd. Begeleiding van mentor op het gebied van planning en leren leren. Het reken- en taalonderwijs is dusdanig dat niet meer dan 10% van de examenkandidaten lager dan een 6 haalt voor zowel de rekentoets als het CE Nederlands. Dit gebeurt door tussentijdse toetsen in alle leerjaren, het werken met het programma Muiswerk en extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Indicator 6: De school heeft een minimale afwijking tussen de CE en SE cijfers Het plan Voor ieder vak geldt dat het verschil tussen SE-CE kleiner is dan 0,5. De aanpak De vakwerkplannen zijn door secties zodanig aangepast dat er uniformiteit blijkt in toetsing, beoordeling en behandeling van de lesstof. In samenwerking met de adjunctdirecteur worden de resultaten van de SE s voortdurend vergeleken met de gemiddelde resultaten van het CE van de afgelopen jaren. Daarnaast passen zij door middel van collegiale consultatie de toetsen inhoudelijk of qua PTA daar waar nodig aan. Secties bieden meerdere examentrainingen aan. In het Resultaat- Verbeterplan staat concrete acties omschreven (PDCA- cyclus) om het verschil tussen CE en SE zo klein mogelijk te houden. 11

12 Indicator 7: De school houdt zich aan de geplande onderwijstijd Het plan Alle klassen voldoen aan de door de onderwijsinspectie vereiste te realiseren onderwijstijd. De aanpak De roostermaker levert maandelijks een overzicht van gemaakte lesuren op klassenniveau aan richting de brede schoolleiding. Studenten worden ingezet om lessen die uitvallen in de onderbouw op te vangen. Daarnaast is er een invalrooster voor docenten. Er is een roosterbeleidsplan opgesteld. Indicator 8: De toelating tot de school past binnen de kaders. Het plan Leerlingen waarvoor tenminste VMBO-T haalbaar is, worden toelaatbaar geacht. Het advies van de leerkracht, de Citoscore en het onderwijskundigrapport spelen een belangrijke rol om te bepalen of een leerling toelaatbaar is. De aanpak Na de aanmelding vindt er een "warme overdracht" plaats waarbij de teamleider van klas 1 zo n 35 basisscholen bezoekt. De informatie die daar wordt verkregen wordt gebruikt in de toelatingsvergadering. Vanaf november is er de mogelijkheid om plusleerlingen aan te melden (vooraanmelding).wanneer het om leerproblemen gaat kan er een afspraak gemaakt worden met de orthopedagoog. De teamleider klas 1 en de zorgcoördinator zijn verantwoordelijk voor de aanname van de leerlingen met een extra begeleidingsbehoefte. De aanmelding vindt plaats volgens het schema aangereikt door het Samenwerkingsverband. (Zie info over het zorgprofiel in bijlage 4). Indicator 9: De ouders zijn tevreden Het plan Uit de enquête moet blijken dat 90% van de ouders tevreden is over het onderwijs en de begeleiding. Daarnaast moet 90% van de ouders aangeven dat zij de school zouden aanraden bij anderen. De aanpak Er worden regelmatig ouderavonden gehouden om ouders op de hoogte te brengen van allerlei zaken die te maken hebben met school en de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast wordt er informatie verstrekt via en een maandelijkse nieuwsbrief verspreid via de website. Ouders kunnen via de ouderraad ideeën en meningen 12

13 ventileren richting de school. Ook wordt er jaarlijks een tevredenheids- onderzoek gehouden. Indicator 10: De school is een veilige omgeving Het plan Het streven is dat 90% van de leerlingen zich veilig voelt op school. Leerlingen en medewerkers gaan respectvol om met hun medemensen. Uit een enquête blijkt dat 95% van de leerlingen respectvol wordt behandeld. De aanpak Op school zijn er mentoren en docenten die fungeren als vertrouwenspersoon. Personeelsleden zijn toegankelijk voor leerlingen, ouders en elkaar. Aan het begin van de dag, tijdens elke leswisseling, tijdens pauzes en aan het einde van de dag lopen er surveillanten rond. Binnen de teams zijn de mentoren en docenten verantwoordelijk voor de eenduidige uitvoering van de wijze waarop de leerlingen zich behoren te gedragen. Een van de conciërges houdt met regelmaat de camera s in de gaten om te achterhalen of er zich gebeurtenissen afspelen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Er is regelmatig contact met de wijkagent. Jaarlijks wordt er een risico- inventarisatie gemaakt en de nodige maatregelen getroffen. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere brandoefeningen. De BHV- ers volgen jaarlijks scholing om hun kennis bij te houden. Indicator 11: Het onderwijs wordt als boeiend ervaren Het plan Docenten kunnen inspelen op diverse leerstijlen zodat er genoeg variatie is in het lesaanbod. Uit leerling-enquêtes blijkt dat 75% van de leerlingen vindt dat de lessen voldoende afwisseling bieden. De aanpak De inhoud van de lessen is inspirerend en afwisselend. Er worden diverse activiteiten en excursies georganiseerd door de school. Docenten doen aan collegiale consultatie om van elkaar te leren op het gebied van activerende en gevarieerde didactiek. Zij krijgen scholing op dit vlak. Daarnaast wordt er tijdens dit schooljaar een leermiddelenbeleid geformuleerd waarin Actueel, Adaptief en Activerend (Triple A) onderwijs centraal staat. Er zal een studiedag worden georganiseerd om docenten te scholen in het geven van onderwijs waarin de Triple A een rol speelt. Indicator 12: De school daagt uit tot (zelfstandig) leren Het plan 13

14 Leerlingen uit alle leerjaren worden op diverse manieren uitgedaagd tot leren. Hierdoor ontwikkelen zij zich in toenemende mate tot zich zelfstandige personen. Uit een enquête blijkt dat 90% van de leerlingen die met een diploma de school heeft verlaten de zelfstandigheid bezit die het vervolgonderwijs verwacht. De aanpak Uit de vakwerkplannen van de secties en de projecten blijkt dat in de doorlopende leerlijn de ontwikkeling naar zelfstandigheid is opgenomen. Indicator 13: Er is een goede aansluiting met het MBO Het plan Er is een goede aansluiting met het MBO. Leerlingen zijn goed voorbereid op studie- en beroepskeuze. Uit een enquête blijkt dat 90% van de leerlingen die met een diploma de school heeft verlaten tevreden is over de voorbereiding op studie en beroep. De aanpak De leerlingen worden vanaf klas 3 Vmbo- t voorbereid op de keuze die ze moeten maken voor een vervolgopleiding. Tijdens deze begeleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling zijn er projectweken en werken de leerlingen onder leiding van de decaan en de mentor aan een toekomstdossier. In 4 Vmbo-T bestaat het toekomstdossier uit: opdrachten maken ter voorbereiding op het gesprek met de decaan (iedereen heeft verplicht een gesprek met de decaan in de eindexamenklas) een open dag bezoeken (+ opdracht maken), meeloopdag bezoeken (+ opdracht maken) en op het einde van het jaar een slotopdracht invullen met wat ze gaan studeren en waarom. Indicator 14: Er is een goede aansluiting met het HBO Het plan Er is een goede aansluiting met het HBO. Leerlingen zijn goed voorbereid op studie- en beroepskeuze. Uit een enquête blijkt dat 90% van de leerlingen die met een diploma de school hebben verlaten tevreden is over de voorbereiding op studie en beroep. De aanpak De leerlingen worden vanaf 4 Havo voorbereid op de keuze die ze moeten maken voor een vervolgopleiding. Tijdens deze begeleiding op het gebied van loopbaanontwikkeling zijn er projectweken en werken de leerlingen onder leiding van de decaan en de mentor aan een toekomstdossier. Aan het einde van het jaar geven de leerlingen in een slotopdracht aan wat ze gaan studeren en waarom. 14

15 Indicator 15: Alle medewerkers zijn tevreden over de werkgever Het Plan Als werkgever stimuleren wij de ontwikkeling van de medewerkers om onze doelen te kunnen realiseren. Voor medewerkers bieden wij een veilige omgeving met betrekking tot zorg en welzijn. Er is een eerlijke en open communicatie. Voor de oudere werknemers wordt de werkdruk verminderd om uitval te voorkomen. Daarnaast proberen we als werkgever het ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde te houden (niet hoger dan 5%) met daarbij het streven onder de 3% te blijven. De aanpak De duidelijke teamstructuur zorgt ervoor dat er veel aandacht en zorg geboden kan worden aan personeelsleden. Zowel bij het teamleideroverleg als tijdens bijeenkomsten van de staf staat het thema personeel als vast item op de agenda. Er heerst een cultuur waarbinnen iedereen zich veilig voelt om wensen en ongenoegen te uiten. De schoolleiding stelt zich hierbij laagdrempelig op. Daarnaast zal ook de personeelsraad het komend schooljaar actief zijn. Elk team is in deze raad door tenminste 1 personeelslid vertegenwoordigd. De personeelsraad brengt namens het personeel zaken in bij de directeur. Verslaglegging is terug te vinden in de memo s van de personeelsraad. Nieuwe docenten krijgen wekelijks ondersteuning van coaches. Daarnaast krijgen docenten die al een tijd in dienst van de school zijn ondersteuning indien gewenst. Volgens de CAO hebben personeelsleden van 52 jaar en ouder recht op BAPO- verlof (CAO VO ). BAPO staat voor Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen, ook wel de BAPO- regeling genoemd. Het is een vorm van arbeidsurenvermindering (afbouw van arbeidsduur) voor ouder personeel in het onderwijs met het doel de werkdruk op oudere leeftijd wat te beperken. Tijdens de V&O- of competentiegesprekken en de normjaartaakgesprekken wordt de BAPO- regeling besproken. Daarnaast is er Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Er is een actief ziekteverzuimbeleid waarbij er een nauwe samenwerking is met de bedrijfsarts en de afdeling P&O. De directeur ontvangt ook dit schooljaar met regelmaat verzuimgegevens van de afdeling P&O. Daar waar nodig worden medewerkers zo goed mogelijk begeleid om het ziekteverzuim te beperken. We kunnen met name invloed uitoefen op zogenaamde stressoren (werkgerelateerde zaken). Het ziekteverzuim wordt besproken tijdens de gesprekkencyclus (of eerder, daar waar nodig). 15

16 Indicator 16: Alle medewerkers zijn actief in ontwikkeling Het Plan Alle medewerkers werken actief aan hun ontwikkeling. De werkgever ondersteunt hen hierbij. De aanpak Alle nieuwe docenten worden de eerste 2 jaar begeleid door een coach. Docenten die aangegeven hebben zich in een bepaalde richting te willen ontwikkelen wordt in overleg met PZ een scholingstraject aangeboden. In een driejaarlijkse cyclus voeren de teamleiders gesprekken met alle docenten over hun ambitie en voortgang. Aan het einde van deze cyclus wordt er een beoordelingsgesprek gevoerd. Het doel van deze competentiegesprekken is medewerkers gericht te laten werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. De verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling van de personeelsleden wordt hierbij gestimuleerd. Voorafgaand aan het competentiegesprek vult de betreffende medewerker het zogenaamde competentieformulier in. De medewerker vult in: aan welke competentie(s) hij/zij wil werken; het plan van aanpak; hoe de doelen worden gemeten; het moment van evaluatie (dit is tevens een beoordelingsmoment) De onderwerpen worden besproken met de direct leidinggevende. Aan de hand van zijn/haar feedback maakt de betreffende medewerker een verslag dat goedgekeurd dient te worden door de direct leidinggevende. Deze verslaglegging wordt bewaard in de dossiers. Op de Huygenssite (locatie Broodberglaan) staan op onderstaande link beleidsstukken, gegevens en formulieren m.b.t. personeel. ault.aspx De stagecoördinatie en de begeleiding van stagiaires is in handen van de opleidingsdocent (DRA). 16

17 4 De teamplannen Naast de algemene beleidsvoornemens en speerpunten van de school, wordt er gewerkt met teamplannen. Elk team stelt jaarlijks een teamplan vast dat gerelateerd is aan de missie, visie en de beleidsvoornemens van de locatie Broodberglaan. De teamplannen zijn terug te vinden in de bijlagen 2a tm 2d. 5 Leerlingbegeleiding Op de banners die op onze schoolgevel hangen staat dat wij klein en betrokken zijn. Hiermee bedoelen we onder meer dat we onze leerlingen kennen en dat een goede leerlingbegeleiding een vanzelfsprekendheid is. We maken hierbij onderscheid tussen reguliere en gespecialiseerde begeleiding. Zowel de reguliere als de gespecialiseerde begeleiding passen binnen de mogelijkheden van de school (profiel Broodberglaan in het kader van Passend onderwijs) en gestelde kaders op financieel gebied. De locatie Broodberglaan streeft er niet naar om een zorgschool te zijn. In het zorgplan staat omschreven wat zowel de reguliere als de gespecialiseerde begeleiding inhoudt. In het zorgplan staan alle aspecten van de begeleiding binnen de school beschreven. In dit schoolplan staat de begeleiding samengevat (zie bijlage 5). 6. Kwaliteitszorg Het bewaken van de kwaliteit heeft een hoge prioriteit. Gegevens worden in Vensters voor Verantwoording gezet en met de landelijke Benchmark vergeleken. Waar nodig worden verbeterplannen geschreven en uitgevoerd aan de hand van de PDCA- cyclus. Door middel van enquêtes onder leerlingen, ouders en schoolverlaters wordt de kwaliteit gemeten. In Kwaliteitsscholen wordt de kwaliteit uitgezet en vastgelegd. De school heeft een eigen kwaliteitsmedewerker die i.s.m. de bovenschoolse medewerkers zorg draagt voor dekkende vraagstellingen en de verwerking van de uitkomsten. Daarnaast kan het personeel in het systeem het eigen dossier bijhouden. 7. Huisvesting 7.1 Huidige situatie De school is gelegen in een woonwijk en kampt al jaren met ruimtegebrek. Er staan zes noodlokalen op het schoolterrein. Door de plaatsing van de gebouwen is de ruimte rondom de school dusdanig geslonken dat het grootste gedeelte gebruikt wordt voor het plaatsen van fietsen. Door gescheiden pauzes wordt de druk op de aula en het schoolplein verminderd. Voor de lessen LO is op de locatie maar één gymzaal. Het merendeel van de lessen wordt verzorgd in Sporthal de Mortel. Om daar te komen moeten de leerlingen een aantal kilometers fietsen en de gevaarlijke Huizingalaan oversteken. Rondom de school is geen groen en liggen geen sportvelden. Bij goed weer worden de lessen LO gegeven in het Henri Dunantpark. De leerlingen lopen dan met de benodigde materialen naar de daar aanwezige grasvelden. Deze zijn niet ingericht als sportveld. De beperkte ruimte zorgt ervoor dat de overlast voor de buurt steeds meer toeneemt. Doordat de twee gebouwen worden gescheiden door een straat, ontstaan er bij leswisselingen gevaarlijke situaties en is het onmogelijk om de leerlingen op het schoolplein te houden. 17

18 7.2 Nieuwbouw Vanaf dit schooljaar wordt er gewerkt aan het proces van fusie met het Lyceum Bisschop Bekkers. Het plan bestaat om na de fusie samen te gaan in een nieuw/ getransformeerd gebouw op de Avignonlaan nr. 1. Het vorig schooljaar hebben diverse teams in samenwerking met ICS enkele maanden gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw gebouw. Vanwege de fusieplannen is dit traject tijdelijk stil gelegd. In schooljaar zal het traject samen met collega s van het Lyceum Bisschop Bekkers worden gecontinueerd. Het nieuwe gebouw dient in augustus 2016 klaar te zijn. 8. Financiën Bij het verdelen van de gelden staat het primaire proces centraal. De school investeert in vernieuwend onderwijs van kwalitatief hoog niveau, waarbij een sluitende begroting een voorwaarde is. Er zal zoveel mogelijk bezuinigd worden op zaken die niet direct met het geven van onderwijs te maken hebben (jaarboek/ schoonmaak/ strengere controle op inning van gelden etc.). Net zoals voorafgaande jaren vindt ook dit schooljaar vier maal een financiële verantwoording plaats van de directeur richting de directeur- bestuurder en hoofd financiën. 9. PR Naast een overkoepelende pr- medewerker heeft ook de locatie Broodberglaan een medewerker die zich bezig houdt met de pr voor de locatie. Deze medewerker neemt in overleg met de directeur en de overkoepelende pr- medewerker initiatieven om de Broodberglaan in the picture te zetten. De communicatie met en richting de basisscholen/ omgeving verloopt via: - / brieven - kennismakingsdagen - open dag - minilessen - advertenties Tijdens schooljaar zal de website vernieuwd worden voor wat betreft de layout. Daarnaast zal de website overzichtelijker worden ingedeeld waardoor informatie gemakkelijker te vinden is. 10. Communicatie Goede communicatie is een belangrijk aspect om een school succesvol te laten zijn. De communicatie met ouders en leerlingen verloopt via: - De website - - Gesprekken (ouders) - Broodbergberichten - Magister - Ouderraad - Informatieavonden Tijdens schooljaar zal worden onderzocht of het gebruik van Facebook/ twitter als communicatiemiddel gewenst is voor de locatie Broodberglaan. Daarnaast zal er een Pilot gaan draaien met een roosterapplicatie waarbij het rooster(inclusief dagwijzigingen) voor leerlingen en docenten bereikbaar is via smartphones. 18

19 De communicatie met de basisscholen verloopt via: - / brieven - persoonlijk contact leerkrachten De communicatie met het collega s verloopt via: - persoonlijke gesprekken - - stafmemo (na elke stafvergadering en indien nodig tussentijds) - Opslag info in de ELO - info tijdens (plenaire) vergaderingen - personeelsraad (+memo) - Broodbergberichten - gesprekscyclus 19

20 Bijlage 1a Plan van aanpak naar aanleiding van de inspectie (meerjaren)rapportage Locatie Broodberglaan Door: Debby Verhoeve 22 augustus 2013 Inleiding Dit plan is tot stand gekomen naar aanleiding van het overzicht van afspraken en risico s verzonden door de Inspectie van het Onderwijs op 2 juli Dit stuk is uitsluitend gericht op de benoemde risico s zoals vermeld in het inspectieoverzicht; Het is een beknopte versie van een deel van het resultaat- verbeterplan zoals vermeld in het schoolplan van Rendement onderbouw Vmbo- T oordeel:voldoende Havo oordeel:voldoende Het rendement van de onderbouw laat tussen 2010 en 2011 een kleine stijging zien. In 2012 was het rendement lager dan de twee jaren daarvoor. Vanwege de dakpanklassen is er in het overzicht geen onderscheid in scores tussen de niveaus weergegeven. Actie: - Onderzoek naar advies basisscholen en rendement onderbouw(magnaview) - Aandacht voor versterkte exameneisen bij aanname brugklassers - Aandacht voor determinatie onderbouw - Extra aandacht voor taal en rekenen - Extra aandacht voor toetsing - Mentoraat verder uitbouwen - Beperkt houden van lesuitval Van derde leerjaar naar diploma zonder doubleren Vmbo- T oordeel:voldoende Havo oordeel:voldoende Binnen het Vmbo-T is dit percentage tussen schooljaar 2009/2010 en schooljaar 2010/ 2011 gedaald van 82% naar 75%. Tussen schooljaar 2011/ 2012 en 2012/2013 is het percentage gelijk gebleven: 75%. Binnen de Havo is dit percentage tussen schooljaar 2009/2010 en schooljaar 2010/ 2011 gedaald van 65% naar 49%. Tussen schooljaar 2011/ 2012 en 2012/2013 is het percentage gedaald van 49% naar 48%. Actie: - Meer jaarlaag overleg - Collegiale consultatie - Verdere ontwikkeling toekomstdossier - Verbeterde schoolexamens - Gerichte gesprekken met leerlingen/ plan van aanpak/ betrekken ouders - Overgangsnormen rekeninghoudend met de zwaardere exameneisen Gemiddeld cijfer centraal examen, relatief Vmbo- T oordeel:voldoende Havo oordeel:voldoende Voor het Vmbo-T schommelde het gemiddeld cijfer van het centraal examen tussen de 6,2 en 6,1. Binnen de Havo was er in schooljaar 2009/2010 en in schooljaar 2010/2011 een gemiddelde score van 6,4. In schooljaar 2011/2012 was er een lichte daling te zien naar een gemiddelde score van 6,2. 20

21 Actie: - Zie acties examen- verbeterplan - Onderzoek met gegevens Wolf door vakgroep Gemiddeld schoolexamen minus cijfer centraal examen Vmbo- T oordeel:gering verschil Havo oordeel:voldoende In het Vmbo-T is er tussen de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 een lichte stijging te zien in het verschil tussen het SE en het CE. Tussen de schooljaren en 2011/2012 is vervolgens weer een lichte daling te zien in het verschil tussen het SE en het CE. Binnen de Havo is het verschil tussen het Se en het Ce in schooljaar 2010/2011 kleiner dan in schooljaar 2009/2010. Vervolgens is er weer een lichte stijging te zien in schooljaar 2011/2012 in vergelijking met het schooljaar daarvoor. Actie: - Aanpassen van PTA door sectie Duits/ Geschiedenis - Sectie Nederlands maakt actieplan rekening houdend met verscherpte exameneisen. Gemiddeld cijfer centraal examen, absoluut Vmbo- T oordeel:boven de norm Havo oordeel:voldoende In het Vmbo-T is er tussen de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 een lichte daling te zien in het gemiddelde absolute cijfer van het CE. Tussen de schooljaren en 2011/2012 is vervolgens weer een lichte stijging te zien in het gemiddelde absolute cijfer van het CE. Binnen de Havo bleef het absoluut gemiddelde in de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 gelijk. In schooljaar 2011/ 2012 is een lichte daling te zien. Actie: - Zie acties examen- verbeterplan - Extra vragenuren georganiseerd - Extra begeleiding mentor In het Resultaatverbeterplan van schooljaar staan bovenstaande items inclusief de overige inspectieindicatoren uitgebreid beschreven. 21

22 Bijlage 1b ICT ontwikkeling op de Broodberglaan De school zorgt ervoor dat docenten gebruik kunnen maken van de gewenste leermiddelen. In het digitale tijdperk betekent dit dat de school ernaar streeft dat de ELO in alle leerjaren wordt gebruikt. Digitaal materiaal behorend bij de methode staat daarin klaar voor de leerlingen. Vanaf schooljaar worden alle docenten geschoold in het gebruik van de nieuwe ELO van Magister. De ELO van Moodle blijft gedurende dit schooljaar draaien zodat de digitale leeromgeving zodanig ingericht blijft dat docenten tijdens de lessen optimaal gebruik kunnen maken van het digitale materiaal. Vanaf schooljaar zal Moodle niet meer gebruikt worden. De school maakt dan uitsluitend gebruik van de ELO in Magister. Op de locatie Broodberglaan zijn 13 lokalen voorzien van een Smartboard en hebben de meeste lokalen een beamer. De 4 noodlokalen aan de Broodberglaan zijn voorzien van zgn. digiborden. Daarnaast zijn er 4 computerlokalen en een mediatheek die voorzien is van vaste computers. Naast deze computerruimtes bestaat er de (beperkte) mogelijkheid om laptops in te zetten tijdens lessen of projecten. Vanaf dit schooljaar gaat de projectgroep ICT genaamd BBL 2.O aan de slag met de ICT ontwikkeling van de locatie Broodberglaan. BBL 2.0 bestaat ui 1 ICT- innovator en 2 ICT- coaches. Zij brengen met regelmaat een nieuwsbulletin uit dat collega s voorziet van informatie en inspiratie. Daarnaast doet deze projectgroep onderzoek naar het ICTgebruik en de wensen van ouders, leerlingen en docenten op dit gebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek gaat deze projectgroep aan de slag met Leermiddelenbeleid. De verdere ontwikkeling van ICT op de locatie staat in relatie tot het gevormde leermiddelenbeleid en de missie en visie van de school. Actueel, Adaptief en Activerend onderwijs staat hierbij centraal. 22

23 Bijlage 1C Profilering Economie o o o o o Vanaf schooljaar gaat de sectie economie aan de slag met het programma van EBCL. Leerlingen kunnen hiermee een internationaal erkend middenstandsdiploma halen. Om het programma te kunnen draaien wordt er gebruik gemaakt van de lesmethode van European Business Competence Licence (EBCL). Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met digitale spellen en software om ondernemingsplannen op te stellen. Dit laatste kan in competitieverband met andere scholen gedaan worden. Leerlingen krijgen hierdoor meer feeling met ondernemerschap en kunnen de koppeling tussen theorie en praktijk makkelijker maken. In schooljaar zal er gestart worden in klas 3 van het Vmbo-T en het Havo. Naast de start met het programma van EBCL zullen de betrokken docenten geschoold worden om dit programma volledig te kunnen draaien. De school heeft een driejarig contract getekend om te kunnen werken met EBCL. Hier zitten jaarlijks kosten aan verbonden (ca 800 euro). In schooljaar zal de aanvraag worden gedaan om Vecon Business school te worden. De betrokken docenten hebben hier ontwikkeltijd voor nodig (100 uren). Daarnaast zal worden verkend of wij als school in aanmerking komen voor de status van het Entreprenasium. Ook zal er gezocht worden naar een vorm van samenwerking met het Summa College (handel en Marketing) en de Fontys (Small Business en Retail management). Alle collega s worden door de sectieleider geïnformeerd over het profileringsplan van het vak economie door middel van een presentatie die tijdens de plenaire start in augustus 2013 gehouden wordt. Tijdpad: schooljaar Starten met 2T, 3T en 3H (pilot)/ 2T: keuze van 2 of 3 projecten uit onderstaande rij: Ondernemer in de klas Op bezoek bij een (commerciële) organisatie gekoppeld aan een kleine opdracht Uitgebreide voorlichting over de inhoud van economische vakken, de mogelijkheden van de sector economie en de beroepsmogelijkheden in de economische sector Ondernemerschapstest met nabespreking Ondernemerschapsspel van het CPS Module financiële educatie van minstens 8 uur 3T keuze van 2 of 3 uit onderstaand overzicht Bedrijfsbezoeken van minimaal 1 dag gekoppeld aan een kleine opdracht Ondernemerschapstest met nabespreking Minimaal 2 gastsprekers uit verschillende bedrijfstakken Sectorwerkstuk over een bedrijfseconomisch onderwerp Ondernemingsplan Managementgame Module Excel van minimaal 10 slu Module solliciteren van minimaal 10 slu Module presentatievaardigheden/omgangsvormen van minimaal 10 slu In samenwerking met een MBO-instelling aandacht besteden aan verschillende studierichtingen 23

24 Combineren van de maatschappelijke stage met het vak economie en een verslag daarvan Beleggingscompetitie Scholenstrijd Eigen bedrijf, bijv. in het kader van Jong Ondernemen Elementair Boekhouden Inhoudelijk project samen met MBO van minimaal 20 slu EBC*L Ondernemer MKB 3 Havo: M&O: EBC*L junior Economie: aanvulling digitaal spel Handel en Wandel of Wereld handel spel Tijdspad schooljaar Augustus 2014: Aanvraag Vecon Business school certificaat Voorjaar 2015: Pilots. Programma 2T,3T en 3H wordt geïmplementeerd. Start nieuwe - 4 Havo : EBC*L A en deel EBC*L B Contact zoeken met Fontys Small Business & Retail management (hr. Ad Vermeulen) - 4 VMBO-T: EBC*L junior Contact zoeken met Summa college (handel en marketing) Groene Campus Helmond? Tijdspad schooljaar Programma handhaven voor 2T,3T en 3H. Programma 4H en 4T implementeren Nieuwe Pilot : - 5 Havo EBC*L B examineren Cultuur algemeen: Ook tijdens schooljaar kan er gebruik worden gemaakt van de cultuurkaart. Hier is door de directeur rekening mee gehouden in de jaarlijkse begroting. Muziek o o o o o Vanaf schooljaar gaat de vakgroep muziek aan de slag met het programma Logics. Daarnaast bestaat er vanaf schooljaar de mogelijkheid om binnen de muziekles leerlingen te laten werken in een muziekstudio die gebouwd is in het lokaal. Het vak muziek gaat daar waar mogelijk werken met de ELO zodat leerlingen ook thuis kunnen werken aan het vak. Een van de muziekdocenten zal na de reguliere lestijd met leerlingen aan de slag gaan met het vak muziek. De sectie muziek verkent dit schooljaar de mogelijkheid om opnames te maken van optredens tijdens lessen. 24

25 Drama o o o Leerlingen uit alle leerjaren krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Scenefabriek. De docenten drama volgen tijdens schooljaar scholing op het gebied van de inzet van camera s tijdens lessen. Tijdens schooljaar zullen leerlingen aan de slag gaan met video lessen (filmen en monteren). Deze filmpjes kunnen worden ingezet als pr- materiaal. NT o o Dit schooljaar krijgen twee docenten ontwikkeluren om Legominds prominenter neer te zetten in de school. Vanuit de prestatie- box zijn er gelden gereserveerd voor de profilering van de beta- vakken. Dit geld komt beschikbaar wanneer de betreffende secties een plan van aanpak indienen bij de directeur. 25

26 Bijlage 2a Team brugklassen Intro In leerjaar 1 zitten 220 leerlingen, verdeeld over 4 niveaugroepen; Vmbo-t, havo/vmbot, vwo/havo. De basis voor het voortgezet onderwijs wordt, bij ons op school, gelegd in de brugklas. Een goede begeleiding van onze leerlingen en deskundig personeel is hiervoor een absolute noodzaak. We bevinden ons in een voortdurend proces van aanpassen en bijschaven van ons programma en aanbod. In de brugklas zijn we redelijk tevreden met de organisatie, het aanbod, de uitvoering en de voorzieningen, hetgeen niet wil zeggen dat we klaar zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering en daar zijn en blijven we erg alert op. Het brugklasteam bestaat uit ca 15 collega s en een teamleider. Er zijn 8 mentoren die als taak hebben het begeleiden van hun mentorleerlingen, het geven van SV lessen ( sociale vaardigheidslessen) en het invullen van een mentoruur, waarin aandacht besteed wordt aan studievaardigheden, de groepsvorming en de individuele leerling. De meeste nieuwe collega s beginnen als lid van het brugklasteam om daar het klappen van de zweep onder de knie te krijgen. Teamdoelen De leerlingen zodanig te onderwijzen en te begeleiden dat ze het maximaal haalbare uit hun talenten halen en goed doorstromen naar hogere leerjaren, ieder op zijn eigen niveau. Een veilige en uitdagende leeromgeving creëren. De leerlingen een fijne schooltijd bezorgen. Uitvoering Begeleiding: - iedere leerling heeft een mentor. - de mentormap dient als handleiding voor het mentoraat. - nieuwe mentoren kunnen altijd terecht bij hun collega s met vragen. Onderwijs: - in de dakpanklassen (de h/t klassen en de v/h klassen) krijgen de leerlingen op het hoogste niveau les. - er is maar 1 toetsweek en die is aan het einde van het schooljaar. De rest van de toetsen worden gespreid over het schooljaar gegeven. - leerlingen van de dakpanklassen krijgen voor alle toetsen op beide niveaus een cijfer. - Tijdens de adviesvergadering van maart, krijgen de leerlingen van de dakpanklassen een voorlopig advies over de te volgen studie voor het volgend schooljaar. - Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een definitief advies. Leerlingen kunnen dit advies negeren op voorwaarde dat ze bevorderbaar zijn naar het niveau waar ze naar toe willen. - Leerlingen in alle brugklassen worden zorgvuldig gescreend of ze meer aankunnen dan het niveau van hun huidige studie, als dat zo is, krijgen ze de gelegenheid om de stof van een hoger niveau erbij te doen. Projecten: - per jaar worden er 3 projecten georganiseerd, in november, maart en juni. De mentoren leiden 2 van deze 3 projecten, het 3 e project is een project waarbij behalve de mentor, de secties Nederlands, Muziek en drama betrokken zijn. 26

27 Evaluatie Begeleiding: Onderwijs: Projecten: - De leerling vult jaarlijks een evaluatie in over de mentor en over de vakleerkrachten. De uitkomst hiervan wordt door de teamleider met de betrokkenen besproken. -de adjunct directeur onderwijs bespreekt met de sectie de behaalde resultaten. De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen en moeten ervoor zorgen dat leerlingen in parallelklassen gelijk beoordeeld worden. - de projecten worden steeds na afloop geëvalueerd en waar nodig aangepast. Naast de bestaande invulling voor de brugklassen willen we ons extra richten op: Het continueren van de collegiale consultatie. Het is verplicht als teamlid van het brugklasteam om 2x per jaar een les van een collega bij te wonen. Deze collega mag een vakcollega zijn of juist een totaal ander vak geven, er kan ook voor gekozen worden een bepaalde klas te volgen. Tijdens het V&O gesprek zal dit aan de orde komen. Het delen van elkaars kennis met betrekking tot de lespraktijk wordt als zeer waardevol gezien. Mentormap Mentoren houden de map jaarlijks werkbaar en actueel. Studievaardigheden De mentoren zorgen ervoor dat aan het eind van het schooljaar het nieuwe materiaal voor de lessen studievaardigheid klaar is. Pestprotocol In de mentormap is het aangepaste pestprotocol opgenomen, waar iedereen kan lezen hoe hij/ zij kan handelen bij pestgevallen. Projecten De bestaande projecten; sociale media, wonen en het smartlappenfestival worden, waar nodig, aangepast. Monitoren mentortaak. Er worden 3x per jaar (door de teamleider) overlegmomenten gepland met de mentoren om de klas te bespreken en om te controleren of alles wat gedaan moet worden ook inderdaad gebeurt. Het maken van toetsen. Het goed determineren van leerlingen in de dakpanklassen blijft een aandachtspunt. Uitgangspunt is dat de leerlingen op het juiste schooltype terechtkomen. Leerkrachten dienen ervoor te zorgen dat de havocijfers niet hoger zijn dan de Vmbo-t cijfers, en vwo-cijfers niet hoger zijn dan de havo- cijfers. Er zal dit jaar extra aandacht besteed worden aan het optimaliseren van de doorstroommogelijkheden en de te volgen procedures. Projectplan brugklassen schooljaar Wat Wie Met wie Wanneer klaar Collegiale consultatie, minimaal 2 lessen bijwonen alle teamleden Collega s Juni dit wordt in het V&O gesprek besproken Uitbouwen mentormap en mentoren teamleden Voor juni studievaardigheidlessen Pestprotocol actueel teamleden teamleden Juni houden Projecten aanpassen mentoren teamleden Voor aanvang projectweken Monitoren mentortaak teamleider mentoren Gedurende het 27

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Invulling van het profiel VECON BUSINESS SCHOOL Naam school: Veenlanden College Mijdrecht

Invulling van het profiel VECON BUSINESS SCHOOL Naam school: Veenlanden College Mijdrecht Naam school: Veenlanden College Mijdrecht Schooltype: havo/vwo Sommige modules alleen op havo of vwo! met klassikale voorbereiding samen met Ak Uitgebreide voorlichting Ik en geld Financiële educatie Aparte

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering

Determinatie en Bevordering Determinatie en Bevordering 2014-2015 sept. 2014 def. 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4

Informatieavond 8 september 2014. gemengd/theoretische leerweg klas 4 Informatieavond 8 september 2014 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Teamleider Caroline Smit vmbo GT Introductie Studiekring Grootste instituut voor Studiebegeleiding van Nederland. 25 September 2014:

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2015-2016 Resultaten 2014-2015 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Balanced Score Card 2014-2015 Lyceum Oudehoven

Balanced Score Card 2014-2015 Lyceum Oudehoven Balanced Score Card 2014-2015 Lyceum Oudehoven Volgnr. Doel Succes Indicator perspectief Bepalende meetdatum Factor meetinstrument activiteiten (op hoofdlijnen) en zo nodig budgetindicatie PN = perspectievennota;

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM

OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM OVERGANGSPROTOCOL GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Inleiding In dit protocol wordt beschreven wat de richtlijnen zijn die we hanteren bij de overgangen tussen de verschillende leerjaren en niveaus. De uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor

Welkom. Welkom. Programma van Toetsing en Afsluiting. Ouderavond TGL3 4 oktober Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Mentor Welkom Ouderavond TGL3 4 oktober 2016 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Toptraject door dhr. V. Schenke (coördinator Toptraject) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Keuzebegeleiding informatie avond leerjaar 3. Welkom

Keuzebegeleiding informatie avond leerjaar 3. Welkom Keuzebegeleiding informatie avond leerjaar 3 Welkom 29 oktober 2013 Doelstelling avond Informatie over keuzebegeleiding op ADR leerjaar 1/2: leerjaar 3: leerjaar 4: wat hebben we vorig jaar gedaan wat

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan Afdeling Vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW-0 Arrangementsnummer: 168177 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Hervormd Lyceum Zuid VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Hervormd Lyceum Zuid VWO Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 02AR C1 BRIN nummer : 02AR 00 VWO Onderzoeksnummer : 289164 Datum onderzoek : 12 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Programma Opening (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding (decaan) Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDEZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MAVO Delfshaven (afdeling vmbo-tl) Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-17 Registratienummer: 3196733 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 17 november

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Varias College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-0 Arrangementsnummer: 127357 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo 25 september 2017

Informatieavond 4 havo 25 september 2017 Informatieavond 4 havo 25 september 2017 programma onderwijs en organisatie (Igor Wassink, teamleider havobovenbouw) studie- en beroepskeuze (Clemens de Lange, decaan) kennismaking met mentoren 4 havo

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Paginanummer. Start schooljaar 2. Nieuwe collega s 2

Nieuwsbrief nr In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Paginanummer. Start schooljaar 2. Nieuwe collega s 2 Nieuwsbrief nr. 0 2017 2018 In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: Paginanummer Start schooljaar 2 Nieuwe collega s 2 Schoolleiding 2 Lessentabel 3 Vacatures, vervanging en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Informatieavond 15 september 2016

Informatieavond 15 september 2016 Informatieavond 15 september 2016 gemengd/theoretische leerweg klas 4 Mw. A. Hermans decanaat 2College Durendael Decaan Addie Hermans onderwerpen doorstroommogelijkheden studeren of werken; bol of bbl

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College De cijfers bekend Wat nu? De weg van het Dendron College Even voorstellen Naam: Sinds 1999 Tot 1999: Vakken: Dorien Stals (STL) onderwijs accountantskantoor Nederlands SBC Directieadviseur docent-ontwikkelaar

Nadere informatie

Ouderavond 2, 3 havo en vwo

Ouderavond 2, 3 havo en vwo Ouderavond 2, 3 havo en vwo Dinsdag 27 september 2016 Programma 19.30 20.00 uur Algemene informatie over 2, 3 havo en vwo M. van de Woestijne, coördinator klas 2-4 20.00 20.30 uur Studie- en beroepskeuze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Met Penta naar je top! Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Programma - Algemene informatie - Informatie over decanaat - Met de mentor naar de klas voor verdere informatie en gelegenheid tot vragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie