HANDBOEK EXAMENCOMMISSIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK EXAMENCOMMISSIES 2014-2015"

Transcriptie

1 F Business, Finance & Law HANDBOEK EXAMENCOMMISSIES Datum : 1 oktober 2014 Versie : 1.0 Status : Definitief Page 1 of 46

2 Versiebeheer Versie Datum Auteur Aard wijzigingen / review Status Aashild Guinote Wijzigingen OER/organisatie concept Aashild Guinote/Remko Imthorn Wijzigingen vanuit vz overleg concept Aashild Guinote Wijzigingen n.a.v. input concept Thera de Graaf Redactioneel en input concept Aashild Guinote Redactioneel en wijzigingen vanuit vz overleg concept Remko Imthorn Aanpassing samenstelling examencommissies en verwijderen werkzaamheden examencommissie Suriname concept Remko Imthorn Na bespreking met voorzitters examencommissies concept Remko Imthorn definitief Page 2 of 46

3 Inhoud Inhoud... 3 Voorwoord... 5 Inleiding Kaders en richtlijnen WHW en WVB Inholland Vereniging Hogescholen Samenstelling en inrichting Onafhankelijkheid en deskundigheid Examencommissies Samenstelling examencommissie, benoeming en decharge Rollen in de examencommissie Professionalisering Facilitering Taken examinator en examencommissies Taken en verantwoordelijkheden examencommissie Taken en verantwoordelijkheden examinator Werkwijzen Taken examencommissies Beoordeling Onderwijs- en examenregeling Overstap naar andere opleidingsvorm Borging kwaliteit tentamens Afname en vastleggen resultaten van tentamens en toetsen Behandelen van [vermoeden van] fraude en onregelmatigheden Taken in het kader van het uitreiken getuigschriften Besluitvorming vrijstellingen en afwijkende individuele programma s Keuzeonderwijs Afstudeerrichtingen Afstuderen Studiehandleidingen Behandelen van individuele verzoeken samenhangend met de OER Waarborgen en realiseren van eenheid in beleid Beëindiging of weigering van de inschrijving Taken examinatoren Stage Afstuderen Toetsen Behandelen van individuele verzoeken samenhangend met de OER Page 3 of 46

4 BIJLAGEN Competentieprofiel [leden] examencommissies Voorzitter examencommissie Voortgangsrapportage Secretaris examencommissie Lid examencommissie Ambtelijk secretaris Profiel lid toetscommissie Huishoudelijk reglement Format statusoverzicht individuele verzoeken Jaarplanning Format overzicht examinatoren Competentieprofiel examinatoren Handtekeningenkaart Bepaling fraude interne richtlijn Procedure individueel vrijstellingsverzoek Inhoudsopgave jaarverslag examencommissies Page 4 of 46

5 Voorwoord Voor jullie ligt het Handboek Examencommissies De basis van dit document is de versie van studiejaar De wijzigingen die in deze versie zijn doorgevoerd zijn: - Wijzigingen in de OER Aanpassen samenstelling examencommissies in verband met start opleiding Business Studies. - Aanpassingen in verband met het behalen van de internationale accreditatie door FHR Suriname - Bijstellingen op basis van evaluatie en feedback Eric Westhoek, directeur Business, Finance & Law Page 5 of 46

6 Inleiding Stakeholders en toezichthouders in het hoger beroepsonderwijs moeten kunnen vertrouwen op zorgvuldige toepassing van de regels rond de diplomaverlening door hogescholen. De examencommissie speelt een cruciale rol in de bewaking van de kwaliteit van de diplomaverlening. Hogescholen hebben een gemeenschappelijk belang bij goed functionerende examencommissies. 1 Dit document heeft als doel inzicht te geven in de wettelijke kaders en aanvullende Inhollandrichtlijnen en deze te vertalen naar de organisatorische consequenties. Het stuk is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 beschrijft de wettelijke kaders en de Inholland vertaling daarvan en hoofdstuk 2 gaat in op de samenstelling van de commissie en de inrichting. Hoofdstuk 3 is een beschrijving gegeven van de taken en werkwijze van examinator en examencommissie. Hoofdstuk 4 en 5, ten slotte, geeft een overzicht van alle taken en de praktische uitwerking daarvan. 1 Vereniging Hogescholen, Handreiking examencommissie, feb 2011 Page 6 of 46

7 1 Kaders en richtlijnen Bij de inrichting van en de taakuitoefening door de examencommissies spelen verschillende kaders en richtlijnen een rol, vooral de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek [WHW]. Ook in het studentstatuut in het bijzonder de Onderwijs- en Examenregeling [OER] worden specifiek een aantal zaken aangaande de examencommissie beschreven. Daarnaast heeft de HBO-raad enkele handreikingen gegeven. 1.1 WHW en WVB De wettelijke kaders voor examencommissies zijn vastgelegd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek [WHW]. Deze is per 1 september 2010 door de zogeheten Wet Versterking Besturing aangepast. De examencommissie krijgt hierbij een meer inhoudelijke rol. Ze stelt richtlijnen op ter beoordeling en vaststellen van de tentamens en examens en uitslagen ervan. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar functioneren. Eén lid van de examencommissie moet als docent zijn verbonden aan de opleiding, voor de overige leden geldt deze verplichting niet. Het mag uiteraard wel. Het CvB hoort de examencommissie voordat ze overgaat tot benoeming van een nieuw lid 1.2 Inholland In september 2011 heeft het College van Bestuur de volgende kader stellende notities vastgesteld met betrekking tot het functioneren van de examencommissies: - CvB kaders voor examencommissies d.d Taken en bevoegdheden van de examencommissies van hogeschool Inholland [onderdeel van de CvB-kaders], d.d Scholingsplan WHW/OER met het scholingsprogramma en de competentieprofielen Het instellingsbestuur stelt conform de WHW voor een opleiding [of groep van opleidingen] een Onderwijs- en examenregeling vast met daarin opgenomen de geldende procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en examens 1.3 Vereniging Hogescholen In februari 2011 heeft de toenmalige HBO-raad de handreiking Geslaagd ontwikkeld met als doel om de examencommissies te ondersteunen bij het realiseren van de wijzigingen in de WHW. In september 2011 heeft het College van Bestuur deze handreiking integraal overgenomen. Aansluitend op bovengenoemde handreiking heeft de Algemene Vergadering van de HBO-raad 2 een aantal minimumeisen toegevoegd. Elke hogeschool dient ervoor te zorgen dat: - Niemand aan het College van Bestuur hiërarchisch verantwoording hoeft af te leggen over het functioneren in de examencommissie; - Geen personen deel uitmaken van een examencommissie als ze tevens financiële verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van de organisatie; - Ze alle regelingen rond examens en commissies breed bekend maakt; - Alle commissieleden over noodzakelijke bekwaamheden beschikken; - Ze deskundigheid van commissieleden bevordert en in het jaarverslag daarover verslag doet - Elke commissie jaarlijks verslag uitbrengt; - Ze slechts van deze spelregels afwijkt als de kwaliteit van de examens er aantoonbaar onder lijdt. 2 Vastgesteld in de vergadering van 3 februari 2011 Page 7 of 46

8 2 Samenstelling en inrichting 2.1 Onafhankelijkheid en deskundigheid Het Instellingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende is gewaarborgd. In de examencommissie van de opleiding zitten daarom geen leden met een managementfunctie. Verder geldt dat de leden allen geschoold en deskundig zijn op het gebied van de huidige WHW en OER en aantoonbaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen/veranderingen in de WHW en OER. Voor de leden van de examencommissie geldt een competentieprofiel [Zie bijlage 1 Competentieprofiel [leden] examencommissies] 2.2 Examencommissies Conform de hiervoor genoemde wettelijke eisen heeft elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie. Er kan sprake zijn van een enkelvoudige examencommissie of van een organisatie in centrale en deelexamencommissies. Per 1/9/2014 is de opleiding Business Studies van start gegaan. Omdat de nieuwe opleiding een voortzetting is van de oude 6 opleidingen (planningsneutrale conversie), behoren zowel de oude opleidingen als de nieuwe opleiding Business Studies onder dezelfde examencommissie te vallen. Hierdoor zijn de examencommissies Finance, Management, Marketing en Business Studies deelexamencommissies die vallen onder centrale examencommissie Business & Finance. Door de afbouw van de oude opleidingen zullen op den duur de examencommissies van Management en Marketing verdwijnen. Alleen de examencommissie Finance zal blijven bestaan omdat de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie alleen het eerste jaar een gelijk programma hebben met de opleiding Business Studies. Een overkoepelende examencommissie zal dan niet meer nodig zijn. Er kan worden volstaan met een vertegenwoordiging vanuit de examencommissie Finance in de examencommissie Business Studies. Studiejaar Finance Marketing Management Business Studies Business & Finance leden 5 leden 6 leden ai commissie 3 leden (jr 1 BBS) 4 leden 4 leden 4 leden 3 leden Voorzitters (jr 2 BBS) (jr 3 BBS) (jr 4 BBS) 4 leden 4 leden 4 leden 3 leden Voorzitters 4 leden 4 leden 3 leden Voorzitters 4 leden 4 leden 3 leden Voorzitters leden 5 leden Page 8 of 46

9 Al voor de start van de opleiding Business Studies op 1 september is al formele advisering nodig op de OER Business Studies door een Examencommissie. Deze taak neerleggen bij de bestaande Examencommissies van de opleidingen die opgaan in de opleiding Business Studies is niet wenselijk omdat deze opleidingen verschillende examencommissies hebben, die los van elkaar functioneren. Hiertoe is tot 1 oktober 2014 een ad interim examencommissie en toetscommissie ingesteld. Om deze taken uit te kunnen voeren, moeten de leden: kennis en ervaring hebben met taken van de examencommissie kennis en ervaring hebben met het beoordelen van toetsen kennis hebben van het didactisch concept Business Studies Samenstelling: 3 leden; bij voorkeur uit alle betrokken clusters (Management, Marketing en Finance) één vertegenwoordiging. 1 ambtelijk secretaris De toedeling van opleidingen tot een deelexamencommissie of enkelvoudige examencommissie is als volgt. Deelexamencommissies Finance Management Marketing Business Studies Alkmaar Haarlem Diemen Rotterdam Den Haag BE,AC, FSM, FE MER, L&E, HRM CE, SBRM, IBL BS Enkelvoudige examencommissies Law Alkmaar Haarlem Diemen Rotterdam Den Haag SJD, HBO Rechten, BOM, IV 2.3 Samenstelling examencommissie, benoeming en decharge De leden van de examencommissie worden benoemd op basis van het competentieprofiel en hun deskundigheid [expertisegebieden] op het terrein van de betreffende [groep van] opleidingen. Hun expertise is een afspiegeling van de expertisegebieden van de [groep van] opleidingen. Op voorstel van de verantwoordelijke manager met een Croho-verantwoordelijkheid, wordt een lid van de examencommissie voor een termijn van 1 jaar benoemd door de directeur. Als aanhangsel bij hun benoemingsbrief ontvangen de nieuwe leden van de examencommissie van de opleiding een overzicht van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tevens ontvangen zij een kopie van de OER. Een hardcopy van de WHW is beschikbaar bij de ambtelijk secretaris en digitaal te vinden via onderstaande link: onderzoek_whw.htm. Indien een lid van de examencommissie haar werkzaamheden voor de examencommissie beëindigt, wordt er decharge verstrekt tenzij er sprake is van wanprestatie. Page 9 of 46

10 Leden worden pas benoemd nadat de examencommissie gehoord is door de directeur. De bespreking hierover wordt altijd opgenomen in het vergaderverslag van de examencommissie. Als de directeur niet bij deze bespreking aanwezig is, wordt de directeur via een apart bericht geïnformeerd. De directeur heeft de bevoegdheid om de zittingstermijn van leden te verlengen met steeds 1 jaar. Bij herbenoeming worden in elk geval de volgende elementen meegewogen: - deelname aan al dan niet verplichte trainingen - feitelijke deelname aan de vergaderingen van de examencommissie - evenwichtige samenstelling examencommissie - onverenigbaarheid van functies/kwalificaties In de examencommissie heeft minimaal 1 docent van de betrokken opleiding zitting. Elke examencommissie bestaat uit tenminste 5 leden tenzij de domeindirecteur anders beslist. Iedere examencommissie heeft een extern lid. Deze afspraak is gemaakt naar aanleiding van de notitie Vreemde ogen dwingen(2012), het eindrapport van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs. Het externe lid sluit vier maal per jaar aan bij de vergaderingen van de commissie, minimaal 1 keer bij een vergadering met studentzaken en minimaal 1 keer bij een beleidsvergadering. De afspraak is om max. 200 vacatiegeld per vergadering te hanteren. [4 uur voorbereiding en aanwezigheid] De rol van het externe lid is na te gaan of en een oordeel te geven over de vraag of de examencommissie werkt overeenkomstig de wet- en regelgeving die voor de examencommissie geldt. Natuurlijk binnen de beperking van 4 bijeenkomsten per jaar. Hij is gerechtigd mee te stemmen over beleidskwesties en studentzaken. De examencommissie spreekt met het externe lid af bij welke vergadering hij aanwezig zal zijn. De examencommissies worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Een commissie kan zich altijd laten adviseren door externe deskundigen, zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied, in het bijzonder over de implicaties van bepaalde besluiten voor organisatie en financiën. 2.4 Rollen in de examencommissie Bij elke examencommissie worden dezelfde rollen onderscheiden en elke rol heeft binnen elke opleiding dezelfde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken. Deze rollen zijn: - (Plaatsvervangend) voorzitter [Zie bijlage 2 Voorzitter examencommissie en bijlage3 Voortgangsrapportage] - (Plaatsvervangend) secretaris [Zie bijlage 4 Secretaris examencommissie] - Lid examencommissie [Zie bijlage 5 Lid examencommissie] - Ambtelijk secretaris [Zie bijlage 6 Ambtelijk secretaris] - Extern lid - Het adviserend lid. De examencommissie heeft de mogelijkheid een adviserend lid toe te voegen. Een adviserend lid mag geen deel uitmaken van het opleidingsmanagement. Een adviserend lid neemt niet deel aan de besluitvorming. Page 10 of 46

11 2.5 Professionalisering De volgende bijeenkomsten worden binnen het domein georganiseerd: - Voor leden van de verschillende examencommissies. Frequentie 2x per jaar - Voor ambtelijk secretarissen. Onderwerpen: samenhangend met rol en specifieke taken Frequentie 4x per jaar in semester 1 en semester 2 - Voor leden van de examencommissies en opleidingsmanagement. Onderwerpen: praktijkvoorbeelden. Frequentie: minimaal 1x per jaar Daarnaast zijn er trainingen op maat mogelijk op verzoek van 1 of meer examencommissies. 2.6 Facilitering De facilitering van de leden van de examencommissies wordt bekostigd vanuit het opleidingsbudget. Elke examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Daarnaast krijgt elk lid, naast de reguliere facilitering geregeld in de CAO, ruimte om de trainingen en scholingen te volgen In het taakbeleid is opgenomen dat de norm voor inzet in de examencommissie is gesteld op 1,75 DBU per gewogen student. Het beleid binnen het domein zegt dat het aantal leden van de enkelvoudige examencommissie per cluster bepaald is op minimaal 5 en dat elk lid wordt toebedeeld met 0,3 FTE en de voorzitter met 0,4 FTE. Hiermee is binnen de kaders een marginale wijziging mogelijk na overleg met de manager met een Croho-verantwoordelijkheid. De domeindirecteur kan in voorkomende gevallen afwijken. Wijzigingen in de organisatie van de examencommissie kunnen ook gevolgen hebben voor de facilitering. Dit bepaalt de directeur na overleg met examencommissies. Page 11 of 46

12 3 Taken examinator en examencommissies 3.1 Taken en verantwoordelijkheden examencommissie De examencommissie heeft de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management. De WHW en aanvullend het studentenstatuut beschrijft diverse taken en verantwoordelijkheden die bij een examencommissie horen. Taken en conform WHW/OER Taken in het kader van de beoordeling OER Taken in het kader van het aanwijzen van examinatoren Taken in het kader van taal en taalbegeleiding anderstaligen Taken in het kader van overstap naar andere opleidingsvorm Taken in het kader van toezicht op de goede gang van zaken tentamens Taken in het kader van het uitreiken van getuigschriften Taken in het kader van besluitvorming vrijstellingen: - Individuele vrijstellingen - collectief afwijkende programma s Taken in het kader van de borging kwaliteit tentamens: - procedure, instrumenten, jaarplan, jaarrapportage [voorbereiding en uitvoering gedelegeerd aan toetscommissie] - klachten over inhoud toetsing [met advies toetscommissie] Taken in het kader van vaststelling mate voldoen aan kennis en vaardigheden Taken in het kader van afstudeerrichtingen Taken in het kader van waarborgen regels t.a.v. toetsontwikkeling, toepassen normen, vaststellen registreren uitslagen. Taken in het kader van het opstellen van een jaarlijks verslag en andere verslaglegging Taken samenhangend met het behandelen van individuele verzoeken samenhangend met de OER. Individuele verzoeken kunnen betrekking hebben op: verlengen geldigheidsduur cijfers, verzoek tot wijziging in het onderwijsprogramma, bijzondere voorzieningen, aanvraag extra herkansingen, etc. Taken samenhangend met het behandelen van [vermoeden van] fraude en onregelmatigheden. Taken samenhangend met het waarborgen en realiseren van eenheid in beleid, zoals: - vrijstellingen - extra herkansingen vanwege persoonlijke omstandigheden, niet-christelijke feestdagen en calamiteiten - keuzeonderwijs [wisselen, toegang] - vervallen geldigheidsduur van cijfers - afwijken van stoplichten - fraude, onregelmatigheden en sancties - aanwijzen van interne en externe examinatoren Taak samenhangend met het uitbrengen van advies aan het College van Bestuur over een beëindiging van of weigering van de inschrijving in het geval bedoeld in het studentenstatuut artikel 12b lid Taken en verantwoordelijkheden examinator Een examinator is een door de examencommissie aangewezen persoon die een tentamen/toets afneemt en de uitslag ervan vaststelt [artikel 2, sub p OER]. Taken en verantwoordelijkheden Verlenen toestemming stage- en afstudeeropdracht Art 8 Vaststelling, herziening, bekendmaking en registratie van de toetsuitslag Art 28 Vaststellen van de tentamens, toetsen en de beoordelingsnormen [met inachtneming van de aanwijzingen en richtlijnen van de examencommissie] OER Art 29 Page 12 of 46

13 3.3 Werkwijzen Vergadering Uitgangspunt is dat de examencommissie haar besluiten unaniem of ter vergadering neemt. Besluiten worden voorbereid door de in het registratiesysteem (ECRS)aangewezen specialist. Indien elk lid het eens is met het voorgestelde besluit, is dit besluit unaniem. Zo niet, dan wordt de zaak ter vergadering behandeld. De vergader- en jaarplanning wordt voor 1 september vastgelegd onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. Met vergaderplanning wordt de planning van alle reguliere vergaderingen voor het gehele collegejaar bedoeld, inclusief minimaal de dag en frequentie [bijvoorbeeld wekelijks op een dinsdag]. Bij deze vergaderplanning wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van de toegewezen ambtelijk secretaris. Een vergadering kan zowel op locatie gehouden worden in aanwezigheid van alle deelnemers of met gebruikmaking van digitale hulpmiddelen, zoals Lync. De jaarplanning [Zie bijlage 10] bevat alle activiteiten en inhoudelijke documenten waarvoor de examencommissie verantwoordelijk is. Een aantal zaken is al in standaard in de planning opgenomen, een aantal zaken moet door de examencommissie nog aan de planning worden toegevoegd Besluitvorming Ter vergadering wordt bij meerderheid van stemmen besloten. Bij stakende stemmen [evenveel voor als tegen zonder rekening te houden met onthouding] heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Het vergaderquorum, noodzakelijk om besluiten te nemen, is de helft van de leden plus 1. Zie ook het Huishoudelijk Reglement [Zie bijlage 8 Huishoudelijk reglement]. De (plaatsvervangend) voorzitter tekent voor alle besluiten. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de communicatie met de opleiding en met de aanvrager. In tegenstelling tot de notulen van de vergadering zijn de besluiten van de examencommissies openlijk toegankelijk voor het verantwoordelijke opleidingsmanagement. Elke besluit voldoet minimaal aan het volgende: - op naam gesteld [inclusief studentnummer en opleiding] - schriftelijk - gedagtekend - verwijzing naar aanvraag - verwijzing naar relevante artikelen uit de OER - deugdelijke motivering - beroepsmogelijkheid Het ECRS-systeem faciliteert invoering van bovenstaande gegevens. Zaken die niet via het ECRS kunnen worden afgehandeld, dienen te voldoen aan voornoemde minimale eisen Hoorprocedure Een gesprek met een student vindt plaats bij onregelmatigheden of vermoeden van fraude bij toetsing of in andere gevallen waarin de examencommissie dat wenselijk vindt. Page 13 of 46

14 Elke student die het betreft, krijgt tenminste 4 werkdagen voorafgaand aan het gesprek een [schriftelijke] uitnodiging. Elk gesprek wordt gevoerd door ten minste 2 leden van de examencommissie, bij voorkeur de voorzitter en secretaris of hun plaatsvervangers. De verslaglegging wordt verzorgd door de [plaatsvervangend] secretaris. De hoorzitting kan ook door 1 lid van de commissie gedaan worden, als er [met toestemming van de student] een opnamen wordt gemaakt. De ambtelijk secretaris ondersteunt bij de voorbereiding van het gesprek. Indien de student zonder geldige opgave van reden niet verschijnt voor de hoorzitting én de student is niet eerder gevraagd zijn zienswijze schriftelijk in te dienen, dan wordt de student nog één keer in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze schriftelijk in te dienen, binnen een door de commissie gestelde termijn Verslaglegging Documenten die per jaar opgesteld en in het ECRS registratiesysteem bewaard moeten worden, zijn: Per vergadering - Agenda - Besprekingsverslag - Individuele besluiten - Generieke besluiten - Besluiten ten aanzien van collectieve afwijkende trajecten Jaarlijks - Jaarverslag Een agenda geeft een overzicht van tijd, plaats, te bespreken onderwerpen en uitgenodigde deelnemers. Een verslag bevat een samenvatting van de bespreking van algemene onderwerpen en een overzicht van deelnemers en van alle besluiten naar aanleiding van individuele verzoeken. Alle verzoeken die niet via het ECRS-systeem worden behandeld, worden genoteerd in een statusoverzicht. In dit overzicht worden alle relevante zaken met betrekking tot de zaak genoteerd. Het statusoverzicht wordt gearchiveerd op de binnen het domein aangewezen plaats op de F-schijf. [Zie bijlage 9 Format statusoverzicht individuele verzoeken] Elke beslissing over een individueel verzoek leidt tot een [schriftelijk] besluit. Het ECRS-systeem faciliteert voorgaande via het systeem. Wanneer het niet mogelijk is een besluit via dit systeem te verzenden, dan wordt het besluit in pdf-formaat via het functionele mailadres van de examencommissie verzonden aan de student via het Inholland mailadres. De eisen die gesteld worden aan het besluit verstuurd via staan omschreven in paragraaf In het jaarverslag geeft de examencommissie aan de hand van een format een overzicht van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt besproken en vastgelegd in het overleg van de examencommissie, vastgelegd [als besproken en vastgesteld] in de notulen van dat overleg, en gearchiveerd. Uiterlijk 6 weken na de start van het collegejaar moet het jaarverslag van Page 14 of 46

15 de examencommissie vastgesteld zijn. Het jaarverslag wordt via de domeindirecteur aangeboden aan het College van Bestuur. [Zie bijlage 16 inhoudsopgave jaarverslag examencommissies] Archivering Alle documenten die de examencommissie geacht wordt op te leveren, die niet in ECRS zijn opgeslagen, worden op een afgeschermd gebied op de F-schijf gearchiveerd. Per examencommissie is een aparte map aangemaakt op deze schijf. Elke map van elke examencommissie is op dezelfde wijze ingericht. De naamgeving van bestanden gebeurt op uniforme wijze Communicatie en termijnen Elke examencommissie heeft op Insite haar eigen pagina met alle voor studenten relevante informatie, te weten: - De samenstelling van de examencommissie - De algemene taken van de examencommissie - Een overzicht van gevallen waarvoor de student zich kan wenden tot de examencommissie - De te volgen procedure bij individuele verzoeken - De mogelijkheid om input te geven over de gang van zaken tijdens tentamens via de klachtencoördinator - Collectief afwijkende programma s Uitgangspunt is dat de communicatie met studenten verloopt via het ECRS-systeem. Wanneer directe communicatie van de examencommissie met studenten noodzakelijk is, wordt alleen gebruik gemaakt van het afgesproken account met de domeinbreed afgesproken naam. Per examencommissie is er 1 account. Toegang tot dit account [en daarmee alle rechten] hebben alle leden van de examencommissie en de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris beheert dit account. In de geautomatiseerde ontvangstbevestiging van een ECRS verzoek wordt de uiterste streefdatum genoemd. Deze is gebaseerd op de gangbare wettelijke termijnen of op een afwijkende termijn zoals vastgelegd in de OER Huishoudelijk reglement De examencommissies werken op basis van een huishoudelijk reglement [Zie bijlage 8 Huishoudelijk reglement]. Page 15 of 46

16 4 Taken examencommissies In dit hoofdstuk staan de organisatorische afspraken en werkwijzen die op onderdelen het werk van de examencommissie en de examinator domeinbreed regelen. Het betreft hier afspraken en werkwijzen die te maken hebben met de afgesproken taken en verantwoordelijkheden van examencommissies en examinator. [Zie bijlage 10 Format jaarplanning]. 4.1 Beoordeling Onderwijs- en examenregeling Conform artikel 38 van de OER heeft de examencommissie adviesrecht ten aanzien van het generieke deel van de OER. Conform artikel 21 lid 2 heeft de examencommissie adviesrecht ten aanzien van het opleiding specifiek deel van de OER. De examencommissie bespreekt de concept- OER tijdens een reguliere vergadering en van de bespreking wordt verslag gedaan in het vergaderverslag. In een van de volgende vergaderingen wordt de reactie van de verantwoordelijken [vertegenwoordiger van Bestuur en Beleid] besproken en ook die bespreking wordt vastgelegd in het vergaderverslag. De examencommissie bekijkt de definitieve OER op de wijzigingen ten opzichte van de concept format-oer. De secretaris van de examencommissie is specifiek verantwoordelijk voor het correct en tijdig realiseren van deze acties. 4.2 Aanwijzen examinatoren Conform artikel 7.12c WHW wijst de examencommissie de examinatoren aan. Een examinator is een lid van het personeel dat bevoegd is tot het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag. Onder een lid van het personeel verstaan we ook diegenen die werkzaam zijn op basis van detachering of inhuur [personeel niet in loondienst]. De aanwijzing vervalt met onmiddellijke ingang zodra betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel dat belast is met de verzorging van het onderwijs in de desbetreffende opleiding. De examencommissie kan ook als examinator deskundigen van buiten de hogeschool aanwijzen. Die aanwijzing geldt voor een periode van maximaal een jaar en kan telkens voor een jaar worden verlengd. Jaarlijks 3 stelt de examencommissie de lijst examinatoren van de opleiding vast. Het voorstel examinatoren wordt uiterlijk 3 weken na aanvang van het schooljaar aangeleverd door het verantwoordelijke opleidingsmanagement. Het voorstel omvat de volgende documenten: - Voorstel Overzicht Examinatoren [opgesteld in Excel-formaat] - Competentiematrix opleiding - CV s van nieuwe examinatoren groep 2 en groep 3 [indien van toepassing] - Kopie diploma van externe examinatoren [indien van toepassing] Het voorstel Overzicht Examinatoren bevat de volgende informatie [Zie bijlage 11 Format overzicht examinatoren]: - Leerjaar - Onderwijsperiode - Toetscode 4 conform OER/Peoplesoft 3 Het verdient de voorkeur om de lijst per jaar vast te stellen. Indien die om dringende redenen niet haalbaar is, wordt de lijst per periode, voorafgaand aan de periode vastgesteld. Page 16 of 46

17 - Toetsnaam conform OER/Peoplesoft - Naam examinator Bij de beoordeling van toetsen kunnen 1 of meerdere examinatoren betrokken zijn. Denk bij dat laatste aan: casustoetsen, projecten en alle mondelinge toetsen. Indien dit het geval is, wijst de examencommissie, conform OER artikel 29 lid 1, een eerstverantwoordelijke examinator aan. Tussentijdse wijzigingen op deze lijst worden uiterlijk 1 week voor aanvang van de toets door het opleidingsmanagement voorgelegd aan de examencommissie. Deze mutatie wordt verwerkt in het oorspronkelijke brondocument met gewijzigd versienummer. De examencommissie hanteert bij de aanwijzing van examinatoren het competentieprofiel voor examinatoren uit het scholingsplan Inholland WHW-proof [Zie bijlage 12 Competentieprofiel examinatoren]. Expliciet checkt de examencommissie bij aanwijzing van examinatoren of deze beschikken over voldoende toetsdeskundigheid. Bij de aanwijzing van de examinatoren voor afstuderen dient met het volgende rekening te worden gehouden. In het kader Onderzoek in het afstuderen is opgenomen dat per december 2015 examinatoren van het afstuderen minimaal masterniveau dienen te hebben. Voor de korte termijn [transitieperiode] formuleren de examencommissies concrete criteria op onderzoeks- en inhoudelijke expertise waaraan beoordelaars moeten voldoen. Bij de aanwijzing van de examinatoren wordt daarnaast gebruik gemaakt van onderstaande criteria: - Afgeronde eerstegraads lerarenopleiding of doctoraalstudie met daarbij een didactische bevoegdheid of een afgeronde hbo-studie met daarbij minimaal drie jaar onderwijservaring - De opleiding en/of werkervaring moet qua kennisgebied overeenkomen met het kennisgebied van de onderwijseenheid waarvoor men examinator is - In alle overige gevallen overleg met de examencommissie Een examinator dient zich te houden aan de kwaliteitsborgingseisen die de opleiding stelt en die geaccordeerd zijn door de examencommissie. Indien de examinator hierin ernstig tekortschiet kan de examencommisie ertoe besluiten een aanwijzing, die per jaar plaatsvindt, niet of onder voorbehoud, te continueren. Het bovenstaande geldt als algemene criteria. De examencommissie kan afhankelijk van de opleidingssituatie een afwijkende regeling vaststellen. De secretaris is verantwoordelijk voor dit gehele proces met dien verstande dat de ambtelijk secretaris verantwoordelijk is voor de publicatie van de lijst op examencommissiepagina s op Insite. De ambtelijk secretaris verwerkt ook eventuele tussentijdse wijzigingen. Na de aanwijzing van de examinator door de examencommissie treedt de procedure handtekeningenkaart in werking [zie hieronder] 4 De toetscode betreft een code eindigend op A,B,C of D. Het gaat hier m.a.w. niet om een onderwijseenheid [Z code]. Page 17 of 46

18 Schematisch ziet het stappenplan aanwijzing examinatoren er als volgt uit: Wat Wie Wanneer Aanleveren examinatoren conform format: Toets periode, toetsnaam- en code [conform OER], naam examinator, interne of externe examinator inclusief handtekeningenkaart bij nieuwe examinatoren 5 Teamleider Lesweek 3 Aanwijzen examinatoren Examencommissie Lesweek 5 Publicatie lijst examinatoren op Insite Ambtelijk secretaris Lesweek 6 Handtekening plaatsen op handtekeningenkaart Examinator Lesweek 7 De procedure handtekeningenkaart [Zie bijlage 13 Handtekeningkaart] is als volgt: - Examencommissie stelt een lijst vast van de examinatoren met daarop naam gecombineerd met toetscode - Ambtelijk secretaris neemt de handtekeningenkaarten in en scant alle formulieren en geeft bestandsnaam volgens de volgende systematiek: handtekening achternaam-initialen - Ambtelijk secretaris archiveert de bestanden in de daarvoor gemaakte map op de F-schijf - Examencommissie bewaart alle handtekeningenkaarten in hard copy - Afronding uiterlijk week Overstap naar andere opleidingsvorm Voor studenten die overstappen naar een andere opleidingsvorm binnen dezelfde CROHO blijven behaalde credits en cijfers geldig. De examencommissie kan conform artikel 6 van de OER besluiten hier nadere voorwaarden aan te verbinden als daar onderwijsinhoudelijke redenen voor zijn. De verantwoordelijke teamleider dient - na ondertekening van de overstap naar een andere opleidingsvorm - een kopie hiervan te verstrekken aan de examencommissie. Vooraf heeft de teamleider bij de examencommissie geïnformeerd of er om onderwijsinhoudelijke redenen aan deze overstap nadere voorwaarden verbonden moeten worden Borging kwaliteit tentamens De examencommissie is conform artikel 22 lid 3 van de OER verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit en de duur van de toets 6. Dit betekent dat de examencommissie: - adviseert over het toets beleid - een toetscommissie instelt die onder andere de toets kwaliteit onderzoekt - uniform geldende afspraken maakt over de manier waarop docenten toetsen maken, zodat het niet afhankelijk is van individuele docenten - uniforme geldende afspraken maakt [procedures en richtlijnen] voor de beoordeling en normering [beoordelingsnormen en toetscriteria]. De examencommissie en de opleiding evalueren jaarlijks deze aanwijzingen en richtlijnen en doen een voorstel tot aanpassing indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft. De aanwijzingen en richtlijnen omvatten onder meer: Verslaglegging van mondelinge toetsen [vastlegging van vragen en antwoorden] Uniforme notatie van punten bij de correctie van schriftelijke toetsen [antwoordenmodel] Cesuur Beschikbare toetstijd 5 Format overzicht examinatoren/lege handtekeningenkaart verkrijgbaar bij de ambtelijk secretaris 6 Onder toetsen worden alle soorten summatieve toetsvormen verstaan: schriftelijke kennistoetsen, casustoetsen, presentaties, projecttoetsen, stageverslagen, afstudeerwerkstukken, portfolio s, etc. Page 18 of 46

19 4.4.1 Toetscommissie De examencommissie stelt een toetscommissie in met de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Een jaarplan opstellen en ter vaststelling voorleggen aan de examencommissie. In dit jaarplan wordt ook aangegeven welke professionaliseringsactiviteiten voor de toetscommissie zijn gepland. - Een gedetailleerde procedure opstellen ten aanzien van de borging van de kwaliteit van de toetsing. De borging vindt plaats door onder andere het vier ogenprincipe waarbij elke toets voorafgaand aan de afname door twee docenten wordt gecheckt. - Instrumenten ontwikkelen waarmee de kwaliteit 7 van de toetsen gewaarborgd wordt. Deze instrumenten worden vastgesteld door de examencommissie. - De toetsen steekproefsgewijs beoordelen volgens het jaarplan en verbetering[en] laten doorvoeren. Hiertoe ontvangt de toetscommissie de toets, inclusief toetsmatrijs, antwoordmodel, beoordelingsvoorschrift en [voorstel voor] cesuur. Bij beoordeling achteraf heeft de toetscommissie ook inzage in het gemaakte werk.. Alle beoordeelde toetsen inclusief checklists worden door de toetscommissies geplaatst in het toetsbestand. 8 - Onderbouwde adviezen geven aan de examencommissie in het geval van klachten over toetsen. De examencommissie beslist over de klacht. - Onderbouwde adviezen geven aan de examencommissie naar aanleiding van analyses van onderwijsevaluaties en toetsresultaten op verzoek van de examencommissie. - Een jaarrapportage opstellen over de toetskwaliteit en toetsbeleid dat jaarlijks wordt besproken in de vergadering van de examencommissie. In de jaarrapportage worden eveneens de professionaliseringsactiviteiten van de toetscommissie geëvalueerd. De inrichting, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze zijn vastgelegd in een document Toetscommissie. In dit document worden de inrichting en de samenstelling van de toetscommissies beschreven met een overzicht van de taakstelling. Voor de leden van de toetscommissie geldt een competentieprofiel [Zie bijlage 7 profiel lid toetscommissie] Samengevat hebben de examencommissies onderstaande taken t.a.v. de borging van de toetskwaliteit. De examencommissie: - Besluit tot instelling van de toetscommissie conform het document Toetscommissie - Besluit tot vaststellen van procedure, richtlijnen en checklists voor het maken, beoordelen en normering van toetsen - Besluit over een jaarlijks plan van aanpak, waarin de doelstellingen, prioriteiten en werkzaamheden worden vastgelegd [inclusief professionaliseringsactiviteiten] - Adviseert jaarlijks de domeindirecteur over het toetsbeleid - Eventueel te nemen maatregelen bij klachten, problemen en/of onregelmatigheden bij toetsen 7 8 Tenminste wordt hier bedoeld de validiteit, betrouwbaarheid en transparantie van de toetsing. Er worden 2 soorten toetsbestanden onderscheiden. Het toetsbestand met alle door de toetscommissie beoordeelde toetsen [inclusief ingevulde checklist] onder verantwoordelijkheid van de toetscommissie en het toetsbestand met alle aangeboden toetsen onder verantwoordelijkheid van de opleiding. Page 19 of 46

20 4.5 Afname en vastleggen resultaten van tentamens en toetsen Afname tentamens De regels, richtlijnen en te nemen maatregelen om de goede gang van zaken bij de afname van tentamens te waarborgen, staan vermeld in artikel 27 van de OER. Als onderdeel van artikel 27 wordt jaarlijks het document Aanwijzing voor de toetszitting vastgesteld. Dit document wordt als hoofdstuk 4.5 opgenomen in het studentenstatuut. Daarnaast kan de examencommissie nadere regels vaststellen ten aanzien van een goede en objectieve gang van zaken en in dat verband te nemen maatregelen. De specifieke afspraken die gelden voor het surveilleren, zijn vastgelegd in een apart document dat van toepassing is voor alle opleidingen. 9 Een schriftelijk tentamen duurt maximaal 180 minuten. De examencommissie kan al dan niet in een individueel geval - een langere tijd vaststellen [art. 24 lid 5 OER] Vaststellen, herziening, en registreren uitslag toetsen De examencommissie stelt de richtlijnen voor het ISO vast met betrekking tot het vastleggen van resultaten in het studievolgsysteem. De examencommissie checkt steekproefsgewijs of deze richtlijnen conform afspraak worden uitgevoerd. Wat betreft de resultaten geldt het volgende. - De examinator beoordeelt en legt de resultaten vast. - Voor een mondelinge toets geldt dat de uitslag tevens mondeling wordt medegedeeld en zo nodig toegelicht aan de student. De student tekent voor gezien voor de uitslag van de toets op het cijferregistratieformulier, vooruitlopend op de definitieve registratie in en het bericht via het studievolgsysteem. - De examinator noteert de definitieve uitslag van de toets op het, van een datum en zijn handtekening voorziene cijferregistratieformulier. Het formulier dienst als basis voor opname van de uitslagen in het studievolgsysteem. Indien geen uitslag kan worden vastgesteld, omdat een toets is zoekgeraakt, legt de student de toets opnieuw af, zo mogelijk via een speciaal gecreëerde gelegenheid. De examinator meldt hiertoe het zoekraken bij de examencommissie, die vervolgens een besluit neemt. - De gemaakte toetsen worden gedurende 2 studiejaren gearchiveerd. Dit geldt ook voor beoordelingsformulieren van projecttoetsen, mondelinge toetsen, presentaties, POP-toetsen, etc. [zie ook het document Archiveren gemaakt werk]. - Het ISO checkt of de code van de toets en de naam van de examinator overeenkomen met de lijst van examinatoren [zoals vastgesteld door de examencommissie]; afwijkingen worden gemeld aan de examencommissie. - Het ISO checkt of de handtekening van de examinator overeenkomt met de lijst waarop de handtekeningen van alle examinatoren zijn vermeld; afwijkingen worden gemeld aan de examencommissie. - Het ISO controleert of de code van de toets overeenkomt met de cijferboom van de student. Indien dit niet het geval is wordt de opleiding geïnformeerd en kan het cijfer niet ingevoerd worden. - Het ISO voert de cijfers in. 9 Document IH ASA Handboek Surveillanten Page 20 of 46

21 - De examencommissie laat een check op de juistheid van de cijferinvoer uitvoeren conform procedure. - De examencommissie kan een definitieve uitslag op basis van art 28 lid 12 OER herzien. - Extern ingebrachte beoordelingsresultaten die niet conform de beoordelingsschaal zijn uitgedrukt, worden omgezet door een door de examencommissie aangewezen examinator op basis van door haar gegeven richtlijnen, art 29 lid 8 OER Goede gang van zaken tentamens De examencommissie bespreekt iedere onderwijsperiode de gang van zaken tijdens de tentamens, art 29 OER. Dat doet ze allereerst op basis van haar eigen bevindingen. Het ISO levert ongevraagd voortgangsrapportages op. Daarnaast kan de examencommissie gevraagd en ongevraagd input krijgen van medewerkers, studenten van de opleiding, ISO, uitzendbureau en surveillanten. De examencommissie vraagt expliciet bij de klachtencoördinator van het domein naar zijn bevindingen op dit punt. Deze worden tijdens een vergadering besproken en vastgelegd. De volgende onderwerpen komen hierbij minimaal aan bod: Voor aanvang toets - Aantal [op tijd] ingeleverde toetsen - Rapportage toetscommissie Tijdens toets - Incidenten - Kwaliteit surveillanten - Organisatorische zaken [lokaalbezetting, lawaai, dubbele boekingen etc.] Na afloop toets - Nakijktijd toetsen - Invoerdatum toetsen - Afwijkingen in beoordeling - Rapportage toetscommissie - Richtlijnen beoordeling toetsen - Resultaten van de steekproef - Meldingen van klachten bij klachtcoördinator Bij elke bespreking wordt expliciet nagegaan in welke mate de aanbevelingen van de vorige keer geleid hebben tot een verbeterde situatie. De bevindingen worden besproken met de diverse betrokken partijen zoals het opleidingsmanagement, het ISO en de externe leverancier van surveillanten. 4.6 Behandelen van [vermoeden van] fraude en onregelmatigheden Fraude of onregelmatigheid wordt als volgt gedefinieerd: bewust of onbewust handelen, nalaten, pogen, of aanzetten tot gedrag dat het op de juiste wijze vormen van een correct en eerlijk oordeel over iemands kennis, inzicht, vaardigheden, of beroepshouding, geheel of gedeeltelijke onmogelijk maakt [artikel 2 sub t OER]. Ook het onvoldoende meewerken aan een groepsopdracht kan worden aangemerkt als onregelmatigheid [artikel 27a OER]. Page 21 of 46

22 Een specifieke vorm van fraude is plagiaat. Voor bepaling fraude: zie bijlage 14 bepaling fraudeinterne richtlijn]. Onregelmatigheden en vermoedens van fraude worden gemeld bij de examencommissie. De ambtelijk secretaris nodigt de betreffende student uit voor een hoorgesprek. Indien meerdere studenten verdacht worden van eenzelfde fraude of betrokken zijn bij onregelmatigheden, wordt elke daarbij betrokken student gehoord. In de uitnodiging wordt aangegeven van welke fraude/onregelmatigheid de student wordt verdacht. Tevens wordt in de uitnodiging aan de student gevraagd een schriftelijke reactie te geven op de verdenking van fraude/ onregelmatigheid. De student wordt na de melding gehoord conform art. 27 lid 8 OER. Een lid van de examencommissie [niet zijnde de ambtelijk secretaris] hoort een van fraude verdachte of van een onregelmatigheid beschuldigde student. Er wordt verslag gemaakt van het hoorgesprek en de zaak wordt op de agenda van de examencommissie gezet. De examencommissie beslist op basis van het bewijsmateriaal en het verslag van het hoorgesprek of er sprake is van fraude/onregelmatigheid. Zo ja, dan zijn verschillende maatregelen mogelijk [zie artikel 27 lid 6 OER; artikel 27a lid 4 OER]. De examencommissie beslist over deze maatregelen. Bij ernstige of herhaaldelijke fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen, art 27 lid 7 OER. De examencommissie neemt het besluit met betrekking tot de gemelde fraude, administreert het besluit en maakt de maatregel bekend bij de teamleider die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het besluit. Onvoldoende meewerken in groepswerkzaamheden kan na melding door de docent bij de examencommissie, als onregelmatigheid worden aangemerkt, art 27a lid 1 en lid 2 OER. 4.7 Taken in het kader van het uitreiken getuigschriften De uitgifte van de propedeusegetuigschriften en eindgetuigschriften vindt plaats nadat door of namens de domeindirecteur is verklaard dat aan alle procedure eisen [inclusief eisen OER] is voldaan. Hiertoe is een checklist ontwikkeld waarin de stappen inclusief verantwoordelijken staan. Getuigschriften, worden ondertekend door de [plaatsvervangend] voorzitter én de [plaatsvervangend] secretaris van de examencommissie. Hierbij wordt opgemerkt dat slechts eenmaal een plaatsvervanger mag tekenen. De examencommissie voegt aan het getuigschrift een supplement toe volgens een door het CvB vastgesteld model. Op voordracht van de opleiding tekent de examencommissie het predicaat met genoegen, cum laude en summa cum laude aan op het getuigschrift bij een positieve examenuitslag. De criteria hiervoor staan vermeld in artikel 37 OER. In de notulen van de examencommissie wordt het overzicht uitgereikte getuigschriften vastgelegd. Het volledige overzicht van studenten aan wie het getuigschrift is uitgereikt, wordt als bijlage opgenomen in het jaarverslag. Page 22 of 46

23 4.8 Besluitvorming vrijstellingen en afwijkende individuele programma s De examencommissie is betrokken bij het opstellen van collectief afwijkende programma s en stelt deze vast. Alle besluiten in dit verband worden expliciet vermeld in de notulen en gepubliceerd op de site van de examencommissie. Elke student die gebruik wil maken van deze collectieve regeling, dient een individueel vrijstellingsverzoek in te dienen bij de examencommissie. De examencommissie beoordeelt alle individuele vrijstellingsverzoeken, waaronder begrepen verzoeken in het kader van EVC [zie art. 32 lid 2 sub d OER] en laat zich hierbij indien nodig adviseren door examinatoren van de opleiding. Een vrijstelling wordt vervolgens gemotiveerd aan de student medegedeeld. Zie bijlage 15 Procedure individueel vrijstellingsverzoek. De examencommissie beoordeelt het verzoek met in acht neming van de criteria zoals vermeld in art. 32 lid 1en lid 3 OER. Voor kandidaat-studenten die nog niet voor Inholland hebben gekozen, maar zich willen oriënteren op een op maat gemaakt programma geldt dat de examencommissie een indicatie moet afgeven over mogelijke vrijstellingen. Dat doet de examencommissie aan de hand van een verzoek van deze kandidaat-student na toetsing van de bewijsstukken zoals die door de kandidaat aan de examencommissie worden toegestuurd. 4.9 Keuzeonderwijs De examencommissie stelt 2 keer per jaar, uiterlijk 1 januari [voor periode 1 en 2 van het daaropvolgende studiejaar] en uiterlijk 1 juli [voor periode 3 en 4 van het studiejaar] voor elke opleiding en afstudeerrichting een lijst van keuzeonderwijs vast waaruit de student aan die opleiding, zonder een nadere motivatie, uit kan kiezen. De te nemen stappen zijn als volgt: De examencommissie beoordeelt alle individuele keuzes van studenten die niet op de groslijst voorkomen en wijzigingen van keuzes [Art 8a lid 3en lid 4 OER]. Een dergelijke keuze wordt, voorzien van het advies van de studieloopbaanbegeleider [over de keuze en motivatie], door de student ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie. Voor het verzoek tot wijziging van het keuzeonderwijs geldt dat deze 4 weken voor aanvang van de desbetreffende onderwijsperiode moet worden ingediend. De student geeft aan de examencommissie op welke onderwijseenheden als extracurriculair dienen te gelden als hij een keuze heeft gemaakt die leidt tot meer onderwijseenheden dan die kunnen behoren tot een examen. Bij besluitvorming over keuzeonderwijs bij een andere opleiding wordt, voordat de eigen examencommissie accordeert, advies gevraagd aan de coördinator/ contactpersoon van deze minor. Het advies van de coördinator/contactpersoon wordt bij de besluitvorming betrokken Afstudeerrichtingen De definitie van afstudeerrichting is: Samenhangend geheel van onderwijseenheden in de hoofdfase en gericht op een bepaald beroep of discipline of aandachtsgebied daarbinnen. Een gevolgde afstudeerrichting wordt vermeld op het getuigschrift. Page 23 of 46

24 Hieronder staat de procedure vermeld die gevolgd moet worden bij de invoering van afstudeerrichtingen. De examencommissie heeft hierbij een cruciale rol en verantwoordelijkheid bij het bewaken van het niveau. De procedure afstudeerrichting is als volgt: - Curriculumcommissie doet voorstel voor de te ontwikkelen afstudeerrichting aan het opleidingsmanagement - Opleidingsmanagement laat examencommissie beoordelen of de afstudeerrichting past binnen het gedefinieerde HBO-eindniveau van de opleiding [check competenties en toets criteria met competentiekaart] - Het opleidings- en domeinmanagement [formeel de domeindirecteur] accordeert een aanvraag voor een afstudeerrichting. Het opleidings- en domeinmanagement toetst op de wettelijke vereisten, interne kaders/randvoorwaarden waaronder: a. afstemming met het beroepenveld [of beroepenvelden als het om meerdere opleidingen gaat] b. afstemming met de examencommissie c. adequate beschrijving omvang en namen onderwijseenheden. - Instellen van een afstudeerrichting behoeft goedkeuring door het CvB. Het CvB toetst of: a. de afstudeerrichting past binnen het profiel van Inholland en het desbetreffende domein b. er op hogeschoolniveau geen interne dubbeling/concurrentie is c. de naamgeving conform de HBO-gedragscode, Gedragscode omgang opleidingsaanbod is - De afstudeerrichting wordt inhoudelijk ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de curriculumcommissie binnen de gestelde kaders 4.11 Afstuderen Onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie valt een afstudeercommissie, bestaande uit minimaal 2 personen, die het plan van aanpak ten behoeve van het eindwerkstuk beoordeelt 10. Dit levert een go of no go voor de student om zijn plan van aanpak uit te voeren. Twee examinatoren uit de afstudeercommissie beoordelen het plan van aanpak: een docent met expertise in onderzoeksmethodiek en een docent met de relevante vakexpertise. De afstudeercommissie wordt bemenst door docenten die het vakgebied van de opleiding bestrijken en docenten met specialisme op het terrein van onderzoeksmethodiek. De examencommissie stelt de afstudeercommissie in op voordracht van het opleidingsmanagement. De afstudeercommissie rapporteert na afloop van elke afstudeerronde haar bevindingen aan de examencommissie. Deze bespreekt de bevindingen in de vergadering en stuurt op basis hiervan eventuele aanbevelingen naar de opleiding Studiehandleidingen De examencommissie van de opleiding controleert steekproefsgewijs vooraf of de studiehandleidingen [inclusief stage- en afstudeerhandleidingen] van de onderwijseenheden de meest actuele informatie bevatten, dat wil zeggen in overeenstemming zijn met de OER. De examencommissie van de opleiding informeert het opleidingsmanagement naar aanleiding van deze check. 10 In verschillende clusters wordt een afwijkende werkwijze gekozen. Deze is beschreven in de afstudeerhandleiding en een verantwoordingsdocument. Page 24 of 46

Jaarverslag van de examencommissie (invullen)

Jaarverslag van de examencommissie (invullen) Domein Business, Finance en Law Jaarverslag van de examencommissie (invullen) Collegejaar : 2014-2015 Datum: Versie : 0.1 Status : Concept Pagina 1 Versiebeheer Versie Datum Auteur Aard wijzigingen / review

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Regeling examencommissies NHTV Breda

Regeling examencommissies NHTV Breda Regeling examencommissies NHTV Breda NHTV internationale hogeschool Breda Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van: 6 september 2016 De instemming van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement

Kenmerk: BOZ IO/ex/ Huishoudelijk reglement Kenmerk: BOZ IO/ex/15.0076 30 06 2015 Huishoudelijk reglement examencommissie IO/IDE Artikel 1 Algemene bepalingen Overeenkomstig het faculteitsreglement (CTW, artikel 11) is de examencommissie Industrieel

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding

Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim. I. Aanleiding Checklist kwaliteitsborging examen- en opleidingscommissies hogeschool Windesheim Versiedatum: 8 maart 2011 (vastgesteld in directeurenoverleg 8 maart 2011) I. Aanleiding Dit document is een vervolg op

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK

REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK REGLEMENT COMMISSIE MAATWERK Het college van bestuur van de stichting: Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, statutair gevestigd te Zwolle, hierna ook te noemen: "Windesheim";

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl

VERDERE VERSTERKING. toetsen & examineren. 8 oktober 2015. Martine Pol m.pol@owinsp.nl VERDERE VERSTERKING toetsen & examineren 8 oktober 2015 Martine Pol m.pol@owinsp.nl CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2004 Onderwijsraad, Examinering in ho 2009 Inspectie vh Onderwijs, Boekhouder of wakend oog 2010

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Handboek Toetscommissies

Handboek Toetscommissies Domein Business, Finance en Law Handboek Toetscommissies Datum: september 2014 Versie: 3.0 definitief 1 Versie Datum Status Actie 2.1 Ingrid Pancras 9 februari 2011 DEF Vastgestelde versie en Sonja Hoogendoorn

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA

LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA LEIDRAAD EXAMENCOMMISSIES HVA CREATING TOMORROW INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 2. ORGANISATORISCHE INBEDDING 7 3. EEN CRUCIALE ROL VOOR DE EXAMENCOMMISSIE 9 3.1 Onafhankelijkheid 9 3.2 Deskundigheid 10 4.

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam VSNU conferentie Versterking Examencommissies 9 maart 2016 Taken van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013

Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013 Huishoudelijk reglement examencommissie BMT/BME Versie 22-11-2013 Artikel 1 Algemene bepalingen Examencommissies vervullen een essentiële en gezaghebbende rol in het kader van toetsing en toetsbeleid op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje

contactpersoon Iris Wubben telefoon (06) Opleidingscommissies 2017: de belangrijkste veranderingen op een rijtje Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk datum 4 mei 2017 onderwerp Opleidingscommissies: belangrijkste veranderingen op een rij van Projectgroep opleidingscommissies

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Jaarverslag examencommissie 2012/2013

Jaarverslag examencommissie 2012/2013 Jaarverslag examencommissie 2012/2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012/2013 van de examencommissie van de Katholieke Pabo Zwolle. In dit verslag worden de werkzaamheden van de commissie beschreven

Nadere informatie

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Preambule... 3 2. Begrippenlijst... 3 3. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 4. Deelname schriftelijke toetsen

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN

PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN Reglement examencommissie NSK 2013-2014 Voorwoord Het reglement voor de examencommissie bij de NSK is in tweeën te verdelen. 1. In de onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 is een aantal bepalingen

Nadere informatie

door Teelen Kennismanagement 18 en 19 april, 9 mei 2016 Irene Biemond en Marnie Wouters

door Teelen Kennismanagement 18 en 19 april, 9 mei 2016 Irene Biemond en Marnie Wouters Cursus Wet- en regelgeving onderdeel van het traject Verdere Versterking Examencommissies Maastricht University door Teelen Kennismanagement 18 en 19 april, 9 mei 2016 Irene Biemond en Marnie Wouters 18

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

VERDERE VERSTERKING. Universiteit Twente. 3 december Martine Pol

VERDERE VERSTERKING. Universiteit Twente. 3 december Martine Pol VERDERE VERSTERKING Universiteit Twente 3 december 2015 Martine Pol m.pol@owinsp.nl PROGRAMMA 1. Introductie 2. Wettelijke kaders 3. Thema: taken en verantwoordelijkheden 4. Thema: richtlijnen 5. Thema:

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Studiejaar 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Begrippenlijst... 3 2. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 3. Aanmelden voor schriftelijke

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bachelor opleidingen Bouwkunde Studiejaar 2015 2016. Reglement examencommissie

Opleidingsstatuut Bachelor opleidingen Bouwkunde Studiejaar 2015 2016. Reglement examencommissie Opleidingsstatuut Bachelor opleidingen Bouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement examencommissie Inhoudsopgave PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 2: STATUS, SAMENSTELLING, WERKWIJZE EN VERGADERINGEN...

Nadere informatie

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Klachtenreglement van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Procedure klachtenbehandeling SIPI Algemeen SIPI heeft graag tevreden klanten. Toch kan er

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum: 25 juni 2007 Auteur(s): Anouk Vromans Versie: 1.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 25-6-2007 Opgesteld Jurist BCvB 1.0 25-6-2007 Vastgesteld RvT Datum 25-06-2007 Versie 1.0 Auteur Jurist BCvB

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde

Reglement van Orde. College van Beroep voor de examens. ex Artikel 7.62 van de WHW. College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde College van Beroep voor de examens Reglement van Orde 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Plaats en functie van het College... 3 Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College... 3 Artikel 3.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW

Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Faculteit der Archeologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie van de opleiding Archeologie Zoals bedoeld in 7.12b lid 3 van de WHW Vastgesteld op 16 augustus 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013 Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College Juni 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Examencommissie... 4 2.2 Subexamencommissie... 4 2.3 Toetsvaststellingscommissie (TVC)...

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development & Educational Sciences REGELS EN RICHTLIJNEN 2016-2017 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

Nadere informatie