Samenwerking in Brainport. KISS- Jaarconferentie 21 november 2013 Jean-Paul Kroese directielid SRE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking in Brainport. KISS- Jaarconferentie 21 november 2013 Jean-Paul Kroese directielid SRE"

Transcriptie

1 Samenwerking in Brainport KISS- Jaarconferentie 21 november 2013 Jean-Paul Kroese directielid SRE

2 Centrale vraag: Besturing van de regionale economie: wie en hoe? Beloofd: De beste aanbevelingen voor alle partners in stedelijke regio s. Wat is effectief? Welke bijdrage kan wie leveren? Hoe worden stimulansen en interventies worden bestuurd? Constatering: Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Kwaliteit, slim, maatwerk, kosteneffectief en duurzaam.

3 Opbouw 1. SRE: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2. Kenmerken regio Eindhoven als daily urban system 3. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 4. Triple helix samenwerking om ambitie te realiseren 5. De Brainport methode 6. Regionale governance in ontwikkeling: flexibele netwerksamenwerking en multi-level governance 7. Eisen aan stijl (om te werken in flexibel netwerk)

4 1. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

5 De regio Eindhoven 21 gemeenten inwoners 1460 km2

6 Missie en ambitie samenwerkende gemeenten Missie: 21 gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van hun regio. Zij versterken de individuele kracht van iedere gemeente en realiseren een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners. Ambitie: In 2020 wereldtop als technologieregio. Sterke economie combineren met hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

7 Rollen van het SRE Allianties smeden, zodat regio als een eenheid optreedt en functioneert Netwerksamenwerking tot slagkracht en daadkracht brengen Strategie voor 21 gemeenten gezamenlijk en beleidssynchronisatie

8 Programma s - Economie - Economische strategie en structuurversterking - Werklocaties - Arbeidsmarkt - Fysieke leefomgeving - Ruimtelijke strategie en gebiedsontwikkeling - Wonen - Infrastructuur en mobiliteit - Duurzaamheid - Sociale leefomgeving - Zorgvernieuwing

9 2. Kenmerken Regio Eindhoven

10 Regio Eindhoven: karakteristiek 1. De Regio Eindhoven is één functionele regio. Dit blijkt o.a. uit: a. Pendelstromen b. Ketens van bedrijven en toeleveranciers c. Detailhandelsstromen 2. De Regio Eindhoven is de Brainport van Nederland, een toonaangevende kennis- en innovatieregio. De industriële kracht zit tot in de haarvaten van de regio. 3. De Regio Eindhoven kenmerkt zich door een aantrekkelijk evenwicht tussen stedelijkheid en landelijkheid. a. Stedelijke kern één aaneengesloten gebied b. Natuur en economische kracht in elkaars nabijheid 4. De Regio Eindhoven is cultureel en historisch verbonden, Bourgondisch en samenwerkingsbereid.

11 Eén functionele regio met stedelijke kern (Onderzoek Universiteit van Brussel - Espon Urban Functions)

12 De bewegende burger: algemene samenhang

13

14 Natuur en economische kracht nabij: veel bos en natuur in regio

15 Economische positie in nationaal verband Banengroei Index economische prestaties

16 Brainport pijler van de Nederlandse economie No. 1 van Nederland op: R&D omzet uit innovatie export 16 Brainport Development, 2009

17 Bijdrage aan Nederlandse innovatiekracht Brainport regio Eindhoven 52% 4% 7% 10% 11% 21% 23% 27% Bron: CBS, LISA, EIM, ETIN * Cijfer Noord-Brabant

18 EEN OPEN EN INNOVATIEF ECOSYSTEEM Een lange traditie van succesvolle innovaties

19 EEN OPEN EN INNOVATIEF ECOSYSTEEM heden Hightech Systemen en Materialen Food & Nutrition Automotive Life Tech Design

20 EEN OPEN EN INNOVATIEF ECOSYSTEEM en toekomst Smart supply High-tech Tools Systems in a package Made to fit

21 Ketens industrie regionaal geconcentreerd 5 OEM s 14 1e lijns toeleveranciers 320 2/3e lijns toeleveranciers Brainport (<40 km Ehv): 80% ASML DAF FEI Company Océ Technologies Philips Healthcare Brainport (<40 km Ehv): 71% Participerend in 2 ketens of meer: Bosch Rexroth, Frencken Mechatronics, GIS Europe, GL Group, KMWE, Neways Electronics, Norma, NTS Group, Optiwa, Pezy, Prodrive, SKF, VDL ETG, Wilvo. Brainport (<40 km Ehv): 34% Rest Nederland: 38% België: 12% Duitsland: 7% U.S.A.: 4% ROW: 5%

22

23 Samenhang door woonwerkrelaties 13 december Regionale Agenda

24 Leefbaarheid op CBS-buurtniveau Hoge Quality of life Zowel op gemeente als op wijkniveau

25 3. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave

26 Visie op de regio Een excellente regio, die zich onderscheidt door creativiteit, innovatie en technologie. Een regio met als kenmerken: Kennisontwikkeling en innovatieve bedrijvigheid van wereldformaat; Hoge ruimtelijke kwaliteit en excellente voorzieningen; Samenhorigheid en gemeenschapsgevoel. Samenwerking is de sleutel tot vooruitgang.

27 Ambitie De ambitie van de regio is om in het jaar 2020 tot de wereldtop te behoren als technologieregio, waarbij een sterke economie wordt gecombineerd met hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

28 Integrale Brainport aanpak

29 Waar zit echte waardecreatie Voorbeeld ASML: Extreme Ultra-Violet Lithography (EUV)

30 13 december Regionale Agenda

31 4. Triple Helix Samenwerking

32 Realisatie regionale opgave Realisatie is een gemeenschappelijke opgave van alle partijen. Dit betekent: Triple helix: samenwerking tussen bedrijven, kennis-instellingen, overheid Multi-level governance: op diverse schalen actief (lokaal, subregionaal, regionaal, bovenregionaal) Uitgangspunten: Gedeelde urgentie en commitment Dynamische en flexibele structuren Mobiliseren belanghebbenden Combineren van overheidsstijl voor algemene lijn en stijl markt voor realisatie Dansen tussen schalen : bruggen bouwen, estafette

33 Vormgeven regionale ontwikkeling Triple helix, overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen slaan de handen ineen; bottom up, stakeholders dragen alle bij aan strategievorming; bestuurlijk condensatiepunt, waar alle opvattingen en input bij elkaar komt en bijvoorbeeld wordt vertaald in een gezaghebbend document.

34 ROLLEN Overheid Facilitator Financier ontwikkeltraject Financier publieke implementatie Launching customer Initiator Basics Bedrijfsleven Kennisinstellingen Mede eigenaar Brainport agenda Initiator, uitvoerder en (mede)financier operatie Strategische focus (Brainport) in eigen begroting

35 SUCCESFACTOREN Vertrouwen Netwerken Win-win-win Leiderschap Bedrijfsleven Kennisinstellingen Overheid Schaal Niet gelimiteerd door bestuurlijke grenzen Gebaseerd op functionele netwerken Think Global, Act Local Focus Clustering Competenties Middelen Partners

36 Brainport Development, 2010 Organigram - vennootschap

37 Samenstelling stichting Brainport Kennis- en onderwijsinstellingen: Dhr A.H.P.M. Antoine Wintels, voorzitter College van Bestuur Summa College Dhr Mr. M.J.G. Marcel Wintels, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen Dhr dr. ir. A.J.H.M. Arno Peels, voorzitter College van Bestuur TU/e Dhr dr. K. M. Koen Becking, voorzitter College van Bestuur Tilburg University Dhr ir. J.H.J. Jan Mengelers, voorzitter Raad van Bestuur TNO Bedrijfsleven: Dhr ir. J.J. Hans de Jong, directievoorzitter Philips Electronics Benelux Dhr. drs. P.J.J.M. Peter Swinkels, voorzitter BZW Dhr drs. A.L.M. Ton Nelissen, voorzitter Kamer van Koophandel Brabant Dhr ing. W.G.S.M. Wim van der Leegte, directievoorzitter VDL Groep Dhr ir. M.H. Marc Hendrikse, voorzitter Brainport Industries Cooperatie Lokale overheden: Dhr R. Rob van Gijzel, burgemeester Gemeente Eindhoven mevr P.J.M.G. Elly Blanksma-van den Heuvel, burgemeester Gemeente Helmond Dhr drs. J.M.L.M. Jack Mikkers, burgemeester Gemeente Veldhoven Dhr drs. A.G.T. Anton van Aert, burgemeester gemeente Best Dhr mr. H.C.R.M. Henri de Wijkerslooth, portefeuillehouder Economie en arbeidsmarkt SRE

38 5. De Brainport methode

39 Strategie Publieke methode Overheid trekkende partij Vorming van coalitie Eenheid door overtuigingskracht Deductieve manier van werken, van geheel naar deel Afstemming tussen groepen met uiteenlopende belangen Beproefde methodes: inspiratie, conferentie, luisterende/ophalende leider

40 Project Methode van de markt om doelen te realiseren Marktdenken en ondernemerschap Inductief, van deel naar geheel Heldere opgave en opdracht Bestuurlijke eigenaar Groep van betrokkenen met belang (je draagt bij of doet niet mee) Tijdelijk project gericht op concreet resultaat Overheid faciliteert in fase (haalbaarheids)onderzoek Markt realiseert

41 6. Regionale Governance

42 Van SRE naar Metropoolregio Eindhoven Doel: 1. Sterker naar buiten treden. 2. Eenduidig opereren op regionale schaal. 3. Efficiënt (regio)intern samenwerken.

43 Opgave herziening regionale samenwerking Realiseren van: flexibiliteit, lichtheid, schakelen tussen meerdere lagen, synchronisatie tussen deel en geheel, netwerksturing Vergroten slagvaardigheid: opgaven snel oppakken en doorpakken Doordrongen van regio als geheel en van verscheidenheid van de delen Zoeken naar elegante structuur en intelligente coöperatieve stijl Model netwerksamenwerking Geen instrumentering, geen institutionalisering; niet dichttimmeren, dicht regelen Elk vraagstuk, elke combinatie kan Alle modaliteiten in beeld Ordeningsprincipes hanteren (narratief)

44 Werkwijze centraal 1.We kiezen voor flexibiliteit en netwerksamenwerking 2.Een werkwijze om regionale opgaven te realiseren 3.In deze werkwijze staat inhoud centraal 4.Per opgave beste methode kiezen (contingentiebenadering) 5.Geen structuur of model, maar een werkwijze en een vanzelfsprekende (bestuurlijke) cultuur 6.Regionaal platform van alle collegeleden centraal in werkwijze. 7.Voorbereiding en uitwerking regionale opgaven in werkplaatsen bestaande uit bestuurlijke trekker en kleine groep actieve betrokkenen (triple helix).

45 7. Eisen aan stijl 13 december Regionale Agenda

46 Ondernemend Samenwerken Is niet vragen wat je moet doen Is niet Ze zoeken het maar uit! Is niet de machtskaart spelen Is niet van hitte weglopen, niet narcose bijspuiten Is niet vergaderen tot alle zin weg is Is niet debatteren in oplossingen, maar in criteria Is niet stellen en zenden maar onderzoeken Is niet blijven steken in een single track mind Is weten dat de vraag van mensen centraal staat Is kennen van elkaars profiel, behoeften en ambities Is sturen op basis van waarden en weten wat anderen drijft Is snel tot overeenstemming willen komen Is schakelen tussen inhoudelijk en sociaal Is schakelen tussen algemeen en bijzonder Is weten dat het om besluiten en actie gaat 13 december Regionale Agenda

47 Anders organiseren Zware synchronisatie 1. Gedeelde urgentie/commitment 2. Visie strategie uitvoering 3. Regionale kaders 4. Integreren plannen 5. Procedurele afstemming 6. Zware regionale coördinatiestructuur 7. Heldere regie 8. Organiseren draagvlak Lichte synchronisatie 1. Gedeelde liefde / optimisme 2. Katalysator / acupunctuur 3. Dansen door de schalen 4. Benutten redundantie 5. Haasje over / resonantie 6. Selectief bruggetjes bouwen (smokkelaars) 7. Estafette / aansluiting 8. Meebewegen en ombuigen

48 Centrale vraag: Besturing van de regionale economie: wie? Triple Helix Beloofd: De beste aanbevelingen voor alle partners in stedelijke regio s. Wat is effectief? Gezamenlijke visie, focus prioriteiten en uitvoering Welke bijdrage kan wie leveren? Overheid faciliterend en randvoorwaardescheppend. Bedrijfsleven in de lead Hoe kunnen stimulansen en interventies worden bestuurd? Regionale coördinatie via actief netwerk en actieve ondersteunende organisaties

Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011

Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011 Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011 Marc Hendrikse Voorzitter Brainport Industries, CEO NTS-Group Start met onderzoek Meesters in de Maakindustrie 2 5 OEM s 14 1e lijns toeleveranciers 320 2/3e

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012 Businessplan van het Centrum voor Productietechnologie, TecLab Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector High Tech Systemen en Materialen Regio: Zuidoost-Brabant (Zuid-Nederland) 5 oktober 2012

Nadere informatie

What's next? brainport eindhoven region Aligning smart and strong

What's next? brainport eindhoven region Aligning smart and strong What's next? brainport eindhoven region Aligning smart and strong Inhoud Inleiding 5 Rob van Gijzel, Burgemeester Gemeente Eindhoven Voorzitter Stichting Brainport De mantra van Brainport Regio Eindhoven

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren

Jaarplan Brainport Development NV 2014. Koers houden en accelereren Jaarplan Brainport Development NV 2014 Koers houden en accelereren Inleiding Voor u ligt het jaarwerkplan van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport Regio Eindhoven.

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen

Werkplan 2015. Huis van De Brabantse Kempen Werkplan 2015 Huis van De Brabantse Kempen Januari 2015 Inhoudsopgave 1. Missie 2. Strategie en doelstelling 3. Programma - Thema s Koplopersgroepen 4. Activiteiten 5. Europees beleid 6. Huis van de Brabantse

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Advies Kennis werkt! handreikingen voor campussenbeleid

Advies Kennis werkt! handreikingen voor campussenbeleid Advies Kennis werkt! handreikingen voor campussenbeleid Voorbereiding: Commissie Economie & Innovatie September 2009 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 2. Begripsafbakening 2.1 Campus: middel, geen doel

Nadere informatie

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Het Europees regionaal beleid is geen vorm van liefdadigheid, maar een investeringsbeleid. Woorden van Johannes

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Smart Specilisation Strategy RIS3 Zuid: De kunst van het combineren

Smart Specilisation Strategy RIS3 Zuid: De kunst van het combineren Smart Specilisation Strategy RIS3 Zuid: De kunst van het combineren Datum September 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Proces 5 3 De regionale assets 7 4 SWOT 23 5 De strategie, missie en ambitie 26 6 Focus en

Nadere informatie

DE VEILIGHEIDSSECTOR IN DE REGIO DEN HAAG EN NEDERLAND

DE VEILIGHEIDSSECTOR IN DE REGIO DEN HAAG EN NEDERLAND DE VEILIGHEIDSSECTOR IN DE REGIO DEN HAAG EN NEDERLAND Een exploratief onderzoek naar het economisch potentieel EINDRAPPORT B&A Consulting BV Den Haag, april 2011 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 7

Nadere informatie

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V.

transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie Jaarverslag 2013 Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. transitie 1 BOM jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 1.0 Organisatieprofiel 3 1.1 Profiel 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5217 12bst02169 Dossiernummer 12.51.251 1 februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk

Nadere informatie

Bijlage: Werkprogramma

Bijlage: Werkprogramma Bijlage: Werkprogramma Agenda Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag Concept April 2014 INHOUD INLEIDING 3 WERKLOCATIES 4 ENERGIE-INFRASTRUCTUUR 5 BRANDING 6 CLUSTERVORMING 7 FINANCIERING

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN

CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN CFT 2.0 BOOSTING OUR INDUSTRIAL COMPETENCES BUSINESS PLAN Inhoud Samenvatting 2 Ten geleide 4 1. Aanleiding voor CFT 2.0 5 1.1 Nederland heeft een sterke high tech sector 5 1.2 De internationale high tech

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie. Brabant, region of smart health 2020

Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie. Brabant, region of smart health 2020 Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie Brabant, region of smart health 2020 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Decor 6 3. Keuzes en focus: een gezamenlijke agenda 9 4. LifeTec 11 5. Health@home

Nadere informatie

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant

Woord vooraf. Het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant HELSINKI OSLO TALLINN STOCKHOLM RIGA VILNIUS COPENHAGEN DUBLIN LOGISTICS MAINTENANCE LONDON FOOD & PHARMA WARSAW BERLIN AMSTERDAM AUTOMOTIVE BRUSSELS LUXEMBOURG BRAINPORT PARIS VIENNA BRATISLAVA BUDAPEST

Nadere informatie

Road Map Smart City Den Haag. Samen naar een Slimme Stad

Road Map Smart City Den Haag. Samen naar een Slimme Stad Road Map Smart City Den Haag Samen naar een Slimme Stad Management samenvatting De noodzaak van Smart City Den Haag: Economisch belang om mee te gaan in digitalisering en verbeteren innovatie klimaat:

Nadere informatie

Logistieke Agenda Brabant

Logistieke Agenda Brabant Logistieke Agenda Brabant S-HERTOGENBOSCH HELMOND BREDA TILBURG EINDHOVEN 1 45 Samenwerken aan Logistiek BrabantStad, een sterk internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk. BrabantStad

Nadere informatie

Stadsmarketingstrategie Helmond 2015-2018

Stadsmarketingstrategie Helmond 2015-2018 1 Stadsmarketingstrategie Helmond 2015-2018 Colofon: Vormgeving en realisatie: Output Centrum gemeente Helmond Fotografie: PressVisuals.com Tekst: afdeling Economie & Cultuur, gemeente Helmond i.s.m. Stichting

Nadere informatie