Megaprojecten brengen feilen in democratie aan het licht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Megaprojecten brengen feilen in democratie aan het licht"

Transcriptie

1 III / FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Ruimte: Gebruik en ontwikkeling van start Ongeveer 10% van de eerstejaars BSc Technische Bestuurskunde zijn gestart met het nieuwe domein Ruimte: Gebruik en Ontwikkeling (RGO). In het RGO-domein, dat dit academisch jaar voor het eerst wordt aangeboden, worden complexe problemen bestudeerd waarbij de ruimtelijke component domineert. Aan de orde komen vraagstukken als de locatie en inrichting van mainports, systeeminnovaties van duurzaam plannen en bouwen, de trend naar multifunctioneel ruimtegebruik, de ruimtelijke implicaties van verkeers- en ICTnetwerken en de nieuwe functie van watersystemen bij de ruimtelijke ontwikkeling. Van de overige eerstejaars TB koos 38% voor het domein Transport, Infrastructuur & Logistiek, 28% voor het domein Energie, Water & Industrie, en 24% voor het domein Informatie- & Communicatietechnologie. Onderzoeksprogramma Innovatiesystemen De activiteiten van TBM op het gebied van innovatiesystemen zijn gebundeld in een coherent onderzoeksprogramma, dat zal worden geleid door hoogleraar Economie van Innovatie, prof.dr. Alfred Kleinknecht. Zie pag. 9 Gaming bij TBM Het real-time global supply chain game van dr.ir. Alexander Verbraeck (universitair hoofddocent Systeemkunde) en zijn medewerkers werd onlangs met veel succes getest aan de Amerikaanse University of Maryland. Zie pag. 8 Chinese adviesraad huurt TBM ers in TBM ers Joop Koppenjan (universitair hoofddocent Beleidskunde) en Bert Enserink (universitair docent Beleidsanalyse) zijn door de China Council for International Co-operation on Environment and Development gevraagd zitting te nemen in de Task Force on Sustainable Urbanisation Strategies. Zie pag. 9 Nieuwe website Sinds maart is de website van TBM duidelijk herkenbaar als een site van de TU Delft. TBM is een van de eerste faculteiten die vormgeving en structuur van de facultaire site heeft aangepast aan de centrale site van de TU Delft. Zij verwacht dat door deze uniformisering de vindbaarheid van informatie wordt verbeterd. Tijdens de revisie is de inhoud van de site aangepast en uitgebreid. Zie TBM ONDERSTEUNT PARLEMENTAIR ONDERZOEK NAAR INFRASTRUCTUURPROJECTEN Megaprojecten brengen feilen in democratie aan het licht Nut en noodzaak van de Betuweroute zijn nooit ondubbelzinnig aangetoond. Het tracé van de HSL-Zuid door het Groene Hart is nog steeds omstreden en bij de aanbesteding was geen sprake van marktwerking. Bij beide megaprojecten rezen de kosten de pan uit. De commissie Duivesteijn kreeg de opdracht om voor de Tweede Kamer een toetsingskader te ontwerpen dat de kans op dergelijke missers voortaan moet reduceren. TBM ers zaten op de eerste rij, een geweldige impuls voor het onderzoek en het onderwijs aan de TU Delft. In een recent Duits onderzoek naar de capaciteit van 22 parlementen om de regering te controleren, staat Nederland op de 18e plaats. Op de laatste dag van de verhoren door de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI) op 17 september 2004, onderstreepte deze uitspraak van Rekenkamerlid Gerrit de Jong het belang van dit parlementaire onderzoek. Voor TBM-decaan Hugo Priemus, die het ondersteunende onderzoek van de commissie coördineerde, had dit rapport al eerder als een eye opener gewerkt. Ik had zelf tot voor kort het idee dat in internationaal perspectief onze democratie relatief goed functioneerde. Helemaal niet dus. Daardoor groeide bij mij het besef dat de TCI met veel meer bezig was dan met die grote projecten alleen: het ging in feite om het functioneren van de Tweede Kamer als orgaan dat de regering controleert. Nou, er zijn mindere dingen te bedenken om je tijd aan te besteden. Aanleiding Iedere burger die het binnenlandse nieuws een beetje volgt, kent de duizelingwekkende feiten: de kosten voor de aanleg van de Betuweroute stegen in veertien jaar tijd van 1,1 miljard naar 4,8 miljard, de kosten voor de HSL-Zuid verdubbelden in zeven jaar van 3,4 miljard naar 6,7 miljard. En al dat belastinggeld ging naar projecten die, op zijn zachtst gezegd, omstreden waren. De directe aanleiding voor de instelling van de TCI was de begroting 2003 van Verkeer & Waterstaat. Hierin werd een risicoreservering van 985 miljoen voor de HSL-Zuid en de Betuweroute op onduidelijke wijze gepresenteerd. Dat vond niet alleen de Tweede Kamer, maar dat vond later ook de Algemene Rekenkamer. Bovendien signaleerde de Rekenkamer dat door de ongebruikelijke constructie van een risicoreservering, de Tweede Kamer haar budgetrecht niet goed kon inzetten. De Tweede Kamer liet zich eindelijk wakker schudden. Zij nam (nog voor het rapport van de Rekenkamer was verschenen) op 20 februari 2003 de motie Hermans aan, die opriep tot een parlementair onderzoek. Op 27 november 2003 werd de TCI geïnstalleerd. Zoek uit hoe de Tweede Kamer haar grip op de besluitvorming over grote infrastructurele projecten kan vergroten en haar controle op de uitvoering kan aanscherpen. Dat was globaal de opdracht waarmee de TCI, onder voorzitterschap van PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn, aan de slag ging. Belangrijk en leuk Dat Hugo Priemus door de commissie als onderzoekscoördinator werd gevraagd, was niet zo verwonderlijk. Hij had al veel ervaring opgedaan in wat hij zelf noemt dat eigenaardige krachtenveld tussen wetenschap en politiek. In speelde hij een grote rol in de parlementaire enquête over de bouwsubsidies: hij verrichtte enkele grote onderzoekingen voor deze commissie en werd door de commissie gehoord. Tijdens het onderzoek naar de bouwfraude in gaf hij in het actualiteitenprogramma Netwerk vervolg op pag. 2 Het multi-actor-team van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten Zittend v.l.n.r.: drs. M.J.L. M. Hermans (LPF), G.P.J. Koopmans (CDA), drs. V.M. Kool (griffier), A.T. Duivesteijn (PvdA), C.B. Aptroot (VVD), drs. A. Slob (CU). Staand, 2e, 3e en 4e van rechts: prof.dr.ir. Hugo Priemus, drs. Martijn Leijten, dr. Joop Koppenjan (allen TBM) FOTO: MICHIEL SABLEROLLE, GOUDA regelmatig deskundig commentaar. Als decaan van een faculteit met Ontwerp en beheer van infrastructuren als een van de belangrijkste onderzoeksprogramma s, kon hij bovendien een beroep doen op hoog gekwalificeerde medewerkers die goed in het onderwerp waren ingevoerd. 1] Hij aanvaardde de opdracht met veel plezier, al dacht hij er, in verband met zijn drukke agenda, niet meer dan één dag per week aan te kunnen besteden. Het werden er uiteindelijk drie, waardoor veel weekends en vakantiedagen moesten worden opgeofferd. Bert van Wee, TBM-hoogleraar Transportbeleid en Logistieke Organisatie, die bij Priemus afwezigheid als plaatsvervanger zou optreden, constateert achteraf: Hugo vond het

2 2 TBM-Quarterly is het huisorgaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Samenstelling, tekst en eindredactie Temming Tekstproducties, Delft Ontwerp en vormgeving Heike Slingerland bno, Vlaardingen Fotografie Herman Kempers, Delft Druk JB&A Grafische Communicatie, Wateringen Vertalingen Taalcentrum VU, Amsterdam Oplage NL versie 3500 ENG versie 400 Met bijdragen van Lotte Asveld Jeroen Harren René Wagenaar Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft Jaffalaan 5 Postbus GA Delft T F E I This journal is also available in English. To receive a copy please call or send an to verschrikkelijk belangrijk en leuk werk, dus hij was er altijd, ook op de hoorzittingen. Een beetje jammer voor mij, maar zo n constante factor is natuurlijk prima voor de kwaliteit van het product. Het verleden getoetst Als onderzoekscoördinator stuurde Priemus - in nauw overleg met de griffier Vries Kool - een breed team aan. Daar maakten niet alleen de Delftse onderzoekers deel van uit, maar ook de jonge, hoogwaardige Haagse staf en andere externe onderzoekers (zoals de Utrechtse bestuurskundige en Tweede Kamer-specialist Paul t Hart). Priemus vertelt dat alle externe medewerkers eerst zelf tot object van onderzoek werden gemaakt. De AIVD lichtte ons doopceel. Daarnaast wilde de commissie zich van onze onafhankelijkheid vergewissen. Zelf had ik in het verleden als lid van de civic society publiekelijk stevige uitspraken gedaan, zowel over de Betuweroute als over de HSL- Zuid. Vanwege de grote onzekerheden rond de Betuweroute heb ik in 1993 aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat gemeld dat het besluit daarover onder de wet op de kansspelen zou moeten vallen. Die uitspraak werd ook in de pers geciteerd. En het was algemeen bekend dat ik een voorstander was van de zogenaamde Bos-variant voor de HSL-Zuid, het tracé langs de A4 en de A13. EINDRAPPORTAGE TIJDELIJKE COMMISSIE INFRASTRUCTUURPROJECTEN Grote projecten uitvergroot; Een infrastructuur voor besluitvorming Reconstructie Betuweroute; De besluitvorming uitvergroot Reconstructie HSL-Zuid; De besluitvorming uitvergroot Het project Zuiderzeelijn; Toetsing met terugwerkende kracht Grote Projecten: inzichten en uitgangspunten; Achtergrondstudies (ed. Hugo Priemus; 11 van de 15 bijdragen door TBM ers) - Prof.dr. Bert van Wee (ex-ante beoordeling; kwaliteit van kostenschattingen en vervoersprognoses); - Prof.mr.dr. Hans de Bruijn e.a. (informatievoorziening Tweede Kamer); - Prof.mr.dr. Hans de Bruijn & drs. Martijn Leijten (algemene kenmerken van grote infrastructuurprojecten; publiek-private samenwerking); - Prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof (voorbereiding en uitvoering van grote infrastructuurprojecten; juridisch kader van ruimtelijke en milieuinpassing); - Dr.ir. John Stoop (veiligheidsborging); - Dr. Martin de Jong ( good practices in het buitenland); - Prof.dr.ir. Harry Lintsen & dr. Marie-Louise ten Horn (historische analyse van grote infrastructuurprojecten als belangenstrijd); - Prof.dr.ir. Hugo Priemus (evaluatie FES en ICES als impuls voor strategische ruimtelijk-economische investeringen). Hoorzittingen; Verslagen Zie Illustraties: Joost Swarte projecten. In een rapport over de Betuweroute had hij zich zeer kritisch uitgelaten: de milieueffecten zouden zijns inziens mager zijn en de kosten naar verhouding veel te hoog. De commissie concludeerde dat Priemus, Van Wee en hun TBM-collega s in alle gevallen neutraal, onafhankelijk en wetenschappelijk te werk waren gegaan en de commissie onbevooroordeeld konden ondersteunen. Bergen werk Tijdens het debat over het eindrapport van de TCI in de Tweede Kamer (2 en 3 maart 2005) werd de commissie door alle fractiewoordvoerders gecomplimenteerd met haar prestatie. Voor het rapport werden kwalificaties gebruikt als hoogwaardig, gedegen, grondig, doorwrocht, en eerlijk. In korte tijd is het mogelijk gebleken veel boven tafel te krijgen, sprak GroenLinks-kamerlid Duyvendak waarderend. Wie zich nog de foto herinnert van Gerd Leers (in de jaren negentig Kamerlid voor het CDA), poserend naast een metershoge stapel rapporten over de Betuweroute, kan zich een beeld vormen van de bergen werk die zowel door de commissieleden als door het ondersteunende team zijn verzet. TBM er Joop Koppenjan, universitair hoofddocent bij de sectie Beleidskunde/Organisatie & Management, kan erover meepraten. Hij was toegevoegd aan de Haagse staf om mee te werken aan de reconstructie van het project Betuweroute. In de periode tussen maart en mei 2004 moesten er enorme hoeveelheden archiefmateriaal verwerkt worden. In juni zouden de besloten gesprekken met betrokkenen plaatsvinden en op dat moment moesten de eerste casusbeschrijvingen er dus liggen. We hadden de strategie om rond interessante issues diepteloodjes te laten zakken. Zo hield ik mij bezig met de private financiering van de Betuweroute. We begonnen bovenaan, met de openbare stukken waar de Tweede Kamer over beschikte. Vervolgens zijn we steeds dieper gaan graven, eerst op het niveau van het kabinet, dan op het niveau van de stafoverleggen op de ministeries, totdat we uiteindelijk uitkwamen in de haarvaten van de projectorganisatie. In mijn onderzoek kreeg ik op het laatste moment de beschikking over de complete notulen van de SPRI, de Stuurgroep Privatisering Rail Infrastructuur die de privatisering van de Betuweroute voorbereidde. Leuk, maar het bleek om drie complete kastplanken vol ordners te gaan! Op het goede spoor Het was van begin af aan de bedoeling van de commissie om een toetsingskader op te stellen, een set van maatregelen waarmee de sturings- en controlemogelijkheden van de Tweede Kamer sterk verbeterd konden worden. Priemus: Natuurlijk was er over de projecten Betuweroute en HSL- Zuid al behoorlijk wat bekend. Maar ook over grote projecten in het algemeen was al veel wetenschappelijke literatuur verschenen. De Delftse denktank heeft, in nauwe samenwerking met andere wetenschappers en de Haagse staf, al in de eerste fase van het onderzoek veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het toetsingskader. Door middel van achtergrond-studies (die onder verantwoordelijkheid van de auteurs in een apart deelrapport zijn verschenen) hebben wij de commissie vrij snel op het spoor gezet van de relevante issues en de actoren die daarover moesten worden gehoord. Ook hebben wij veel gehad aan de klankbordgroep (met leden als Pieter Winsemius, Joop van den Berg, Piet Rietveld en Geert Teisman), die feedback gaf op onze ideeën. Overigens was de Deense hoogleraar Infrastructuur Flyvbjerg, die ook door de commissie is gehoord, erg enthousiast over de TCI. Volgens hem gebeurt het nergens ter wereld dat omstreden infrastructuurprojecten politiek zo worden uitgediept om er lering uit te trekken. Dus er is hoop dat we de reputatie van ons parlement internationaal nog iets kunnen opvijzelen, al hangt dat natuurlijk helemaal af van de uiteindelijke reacties van de Tweede Kamer en de regering. Gebraden duiven In de beraadslagingen van de Tweede Kamer op 3 maart 2005 sprak voorzitter Adri Duivesteijn een dankwoord uit aan het adres van Hugo Priemus en zijn collega s van de TU Delft. Op hun beurt zijn de TBM ers heel erkentelijk dat de Tweede Kamer van hun diensten gebruik heeft willen maken. En dat is niet alleen omdat zij vol lof zijn over de wijze waarop voorzitter Duivesteijn en de volledige commissie zich van hun taak hebben gekweten of omdat zij zich in het eindrapport van de TCI prima kunnen vinden. Priemus: Het was voor ons een unieke kans om in het hart van de politiek door te dringen. Veel interne documenten die de commissie ter beschikking werden gesteld, zaten wij als ondersteuners met rode oortjes te lezen. We kregen echt een kijkje in de keuken. De verhoren waren buitengewoon boeiend en leverden allerlei verrassende inzichten op. Zelfs een oude rot als Ferry Mingelen, de presentator van Den Haag Vandaag, riep vrijwel dagelijks dat hij interessante dingen had geleerd. In het contract tussen de staat en de TU Delft is vastgelegd dat de TBM ers hun bevindingen (voor zover niet-vertrouwelijk van aard) in Ook Bert van Wee had een verleden. In een vorige baan bij het RIVM was hij betrokken geweest bij de ex-ante beoordeling van beide infrastructuurnationale en internationale wetenschappelijke publicaties mogen verwerken. Van die vrijheid zal ruimschoots gebruik worden gemaakt. Want in de bestaande literatuur over het verloop van grote infrastructuurprojecten is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de rol van de Tweede Kamer. De relevante documenten vlogen ons als gebraden duiven in de mond, constateert Priemus, ik moet zeggen dat ik daar professioneel heel erg van heb genoten. En natuurlijk gaan wij er alles aan doen om ook de TBM-studenten optimaal van onze bevindingen te laten profiteren! Macha Bert van Wee was bij het RIVM vrij nauw betrokken bij de projecten die door de TCI zijn onderzocht; voor hem bevatte de reconstructies an sich inhoudelijk niet veel nieuws. Tijdens het onderzoek zijn twee dingen hem in het bijzonder opgevallen, één in positieve en één in negatieve zin. Ik was erg content met de bijdrage aan het rapport van Wim Korf, de voormalige projectdirecteur van de HSL-Zuid. Hij heeft heel open en eerlijk opgeschreven waar hij in de praktijk tegenaan is gelopen, hoe hij is omgegaan met conflicterende rollen en belangen. Door zich kwetsbaar op te stellen en door te durven reflecteren op eigen handelen, kunnen anderen weer van hem leren. Daar heb ik zeer veel bewondering voor. Aan de andere kant van het spectrum liggen bepaalde macha- bewindslieden van V&W die tegen de klippen op blijven volhouden dat ze alles goed hebben gedaan. Iedere burger die deze dossiers een beetje gevolgd heeft, had al lang het beeld dat het anders had gemoeten. Een minister die maar blijft vasthouden aan het oude standpunt, wordt niet alleen persoonlijk ongeloofwaardig, maar vergroot bovendien de kans dat de politiek in een kwaad daglicht wordt gesteld.

3 3 Kluitje in het riet Joop Koppenjan is in zijn onderzoek naar de private financieringsplannen voor de Betuweroute inderdaad gestuit op macha -gedrag bij V&W. Hij ontdekte dat de Tweede Kamer daar weinig weerwerk tegen bood en zich steeds weer met een kluitje in het riet liet sturen. Het begon allemaal met mevrouw Maij-Weggen die ferm beweerde dat er geen spa de grond in zou gaan als de exploitatie niet voor 1,5 miljard gulden privaat gefinancierd kon worden. Zij benadrukte daarbij dat private partijen zeer belangstellend waren. Wat zij echter niet zei, was dat die belangstelling vrijblijvend was. Bovendien ging het om financiële instellingen en niet om de Rotterdamse bedrijven die op de aanleg van de Betuweroute hadden aangedrongen. In feite was er dus sprake van - dure - voorfinanciering van het project en niet van een reële publiek-private samenwerking. project verbonden. De commissie heeft de resultaten namelijk naast het toetsingskader gelegd. Op basis daarvan is zij van mening dat het op dit moment niet verantwoord is om een besluit te nemen over de uitwerking van de Zuiderzeelijn via een prijsvraag. Er liggen nog te veel vragen over nut en noodzaak van het project en er is te weinig zicht op de ruimtelijke en economische meerwaarde. Martijn Leijten kan zich in de bevindingen van de TCI vinden: Het project zou kunnen worden geprioriteerd ten opzichte van andere bestedingsmaatregelen met hetzelfde doel. De Zuiderzeelijn is bedoeld om de regionale ontwikkeling van het noorden te stimuleren, maar dat kan ook op andere manieren. Een ding wil hij op de valreep nog even kwijt. TBM-onderzoekers zijn géén tegenstanders van grote infrastructuurprojecten. Ook in de toekomst zullen grote projecten nuttig en nodig zijn. Bij het ter perse gaan van dit nummer had het debat tussen de Tweede Kamer en de regering nog niet plaatsgevonden. 1] In eerste instantie de hoogleraren Bert van Wee, Ernst ten Heuvelhof en Hans de Bruijn, en de universitair hoofddocenten Martin de Jong en Joop Koppenjan. Later kwam daar promovendus Martijn Leijten bij. Tenslotte leverden ook John Stoop, Harry Lintsen en Marie-Louise ten Horn waardevolle bijdragen. De aanbevelingen van de TCI in vogelvlucht Er moet een protocol Procedure- en Informatieregeling Grote Projecten komen waarin parlement en kabinet afspraken maken over de besluitvorming en de informatievoorziening. De Wet Fonds Economische Structuurversterking moet zodanig worden gewijzigd dat de Kamer in staat is inhoud te geven aan haar budgetrecht. Grote infrastructuurprojecten moeten voortaan binnen de nieuwe Wet ruimtelijke ordening worden ontwikkeld. De kennisinfrastructuur van de Kamer moet worden versterkt (o.a. door normalisatie van het contact tussen Kamerleden en rijksambtenaren; door herijking van gedragsregels voor ingehuurde externen; door verzwaring van de positie van de commissie voor de Rijksuitgaven tot Rijksuitgaven én Grote Projecten; door de oprichting van een kennis- en controlecentrum voor de Tweede Kamer; door betere toegang van de Tweede Kamer tot de planbureaus; door de voordracht van Kamerleden als rapporteur grote projecten; door het gebruik van parlementaire hoorzittingen). Bij vragen verschuilde de minister zich steeds achter de zogenaamde vertrouwelijkheid van de informatie. Telkens weer scheepte zij de Kamer af met herhalingen van eerdere antwoorden of met verwijzingen naar toekomstige beleidsstukken, waarin de oplossing zou worden aangereikt. Van een private bijdrage aan de aanleg kwam niets terecht, want de exploitatie bleek niet rendabel. Ondertussen is het departement zelf begonnen met de traditionele voorbereiding en aanbesteding van de onder- en bovenbouw. Ook de exploitatie gebeurt in eerste instantie publiek. Uit een evaluatie die het Centraal Planbureau in opdracht van de TCI heeft uitgevoerd, blijkt dat de exploitatie misschien kostendekkend te maken is door hoge gebruiksvergoedingen aan het containervervoer te berekenen, maar dat de investeringen nooit meer worden terugverdiend. Zuiderzeelijn Tot slot speelde een TBM er een belangrijke rol bij de beproeving van het toetsingskader op een infrastructureel project dat nog in ontwikkeling is. De keuze viel op het project Zuiderzeelijn, omdat dit in veel opzichten te vergelijken is met de Betuweroute en de HSL-Zuid en omdat hiervoor door de regering al 2,75 miljard euro is gereserveerd. De reconstructie en de analyse werden uitgevoerd door TBM-promovendus Martijn Leijten. Zijn werk valt onder verantwoordelijkheid van de TU Delft; de TCI heeft vervolgens politieke conclusies aan de reconstructie en de wenselijkheid van het ORIËNTATIE, VERBREDING EN VERDIEPING IN HET ONDERWIJS Minors en Double Degrees Alle studenten die in 2006 starten met een Bacheloropleiding aan de TU Delft zullen in 2008, in het eerste semester van hun derde jaar, een zogenaamde minor volgen. Bij een aantal opleidingen profiteren de cohorten van 2004 en 2005 al van de nieuwe ontwikkeling. Getalenteerde studenten die aan deze vorm van verbreding niet genoeg hebben, kunnen in de masterfase voortaan zelfs kiezen voor een dubbele graad. Minors zijn samenhangende cursussen van 30 ECTS (het equivalent van een half jaar studie), die studenten aan hun eigen of een andere faculteit volgen. De TU Delft streeft verschillende doelstellingen na met de invoering van de minors. In de eerste plaats maken zij het onderwijs flexibeler en vergroten zij de keuzevrijheid. De studenten kunnen minors gebruiken om hun kennis en vaardigheden te verbreden of te verdiepen. Zo sluit het onderwijs meer op de individuele interessen van studenten aan en vergroot het hun kansen op de arbeidsmarkt. Een minor kan eveneens dienen als voorbereiding op de overstap naar een masteropleiding in een andere discipline (de zogenaamde schakel-minor ). Van onschatbare waarde TBM is traditioneel de faculteit die zorgdraagt voor de brede, maatschappelijke en academische vorming van TU-ingenieurs. Zij is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een gevarieerd pakket aan minors, waarmee monodisciplinaire ingenieurs zich op verschillende wijzen kunnen voorbereiden op een loopbaan in een multidisciplinaire werkomgeving. Een TBM-minor heeft duidelijk vastgestelde eindtermen en wordt afgesloten met een opdracht waarin alle onderdelen integraal worden getoetst. Zeker voor Bachelors die een baan verkiezen boven doorstuderen, is een brede TBM-minor van onschatbare waarde. Ook voor TU-studenten die nu afhaken omdat ze de studie te technisch vinden, is een TBM-minor een mooie oplossing. Hierdoor wordt immers een substantieel deel van de opleiding gevuld met een samenhangend pakket aan alfa/gammavakken. Acht TBM-minoren Op dit moment zijn er bij TBM acht minoren in ontwikkeling op kennis- gebieden als bijvoorbeeld bestuur & bedrijf, en reflectie op techniek (zie kader). De faculteit verwacht grote belangstelling voor de minor Technische Bedrijfskunde, ook onder de eigen TB-bachelors. De minor Technologiemanagement is specifiek gericht op het beheersen van innovatieprocessen in hoogtechnologische bedrijven en is een uitstekende voorbereiding op de TBMmaster Management of Technology. In de minor Beleidsanalyse en Management wordt vooral aandacht besteed aan de analyse van grote maatschappelijke vraagstukken met een technische component. Met deze minor op zak zijn studenten goed geëquipeerd voor de TBM-master Engineering and Policy Analysis. Speciale vermelding verdient de minor Internationale Stage, waarin studenten kennis en vaardigheden opdoen om maximaal van een buitenlands studieverblijf te kunnen profiteren. Double degrees Ook in de masterfase zullen studenten zich in de toekomst sterk kunnen verbreden. TBM biedt op dit moment al zogenaamde tracks aan, coherente studiepakketten die te vergelijken zijn met minors. Een andere interessante ontwikkeling is de double degree. Met ingang van komend studiejaar bieden de faculteiten TNW en TBM getalenteerde masterstudenten de mogelijkheid om in drie jaar een dubbele graad te halen in de opleidingen Applied Physics en Management of Technology. Het standaardtraject voor monodisciplinaire ingenieurs met belangstelling voor managementfuncties is een MSc gevolgd door een MBA. Dit traject duurt langer dan het double degree programma. In business schools worden ingenieurs bovendien behandeld als studenten met deficiënties, terwijl de double degree-kandidaten aan de TU Delft alle voorrechten genieten van de excellente student. De minoren van TBM (voorlopig overzicht, conform voorstel van aan de Monitorgroep Minoren) 1. Technische Bedrijfskunde 2. Technologiemanagement 3. Economie, Technologie en Innovatie 4. Risico-analyse en Risicomanagement 5. Filosofie van de Techniek 6. Beleidsanalyse en Management 7. Human Resource Management 8. Internationale Stage

4 4 Op het VWO kozen ze allebei voor een breed vakkenpakket. Puur techniek had niet hun voorkeur, ze waren ook maatschappelijk geïnteresseerd. De een wilde eigenlijk arts worden, de ander piloot, maar het lot besliste anders. Annelies Dijkzeul en André Griffioen vonden in Technische Bestuurskunde een opleiding die prima aansloot op hun brede belangstelling. De kersverse alumna en de bijna zes jaar geleden afgestudeerde alumnus hebben nooit spijt gehad van hun studiekeuze. Annelies Dijkzeul (Lelystad, 1978) kwam met een omweg bij TB terecht. Ze werd twee maal uitgeloot voor geneeskunde en studeerde een jaar Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Toen zwaaide ze om naar TB omdat grote maatschappelijke vraagstukken haar toch meer bleken te boeien dan de vormgeving van een waterkoker. Inmiddels heeft ze de eindstreep bereikt. Met veel plezier kijkt ze terug op haar afstudeerpresentatie, die drie weken eerder plaatsvond. Ik had geoefend op een gemengd publiek: een TB er, een civieler en iemand die niet studeerde. Ik wilde graag dat ook mijn familie en niet- TB-vrienden mijn verhaal konden begrijpen, zonder afbreuk te doen aan de complexiteit van het onderwerp. Iedereen zei later dat mij dat goed gelukt was. Ze vonden het een sappig Twee alumni van en over Technische Bestuurskunde Annelies Dijkzeul: Bij TB ben je met actuele, spannende dingen bezig verhaal, maar hadden ook wat opgestoken van de technisch-bestuurskundige invalshoek. BV Nederland In haar afstudeeronderzoek hield Annelies Dijkzeul zich bezig met de liberalisering van infrastructuurgebonden sectoren, zoals energie, transport en telecom. Ze voerde het project uit bij Berenschot Procesmanagement, waar ze een stagecontract kreeg voor zes maanden. Het was een zeer actueel en dynamisch onderwerp. Vaak werd mijn rapport door de gebeurtenissen ingehaald en moest ik weer stukken schrappen of herschrijven. Dat was lastig, maar ik kreeg daardoor wel het gevoel dat ik iets onderzocht wat er echt toe deed, wat niet al honderd keer was uitgekauwd. Dat vind ik überhaupt de kracht van de opleiding TB. Je bent met actuele, spannende dingen bezig die heel goed zijn voor je algemene ontwikkeling. Je komt binnen met een zekere nieuwsgierigheid, maar zonder duidelijke meningen. Al gauw begin je door te krijgen hoe de BV Nederland functioneert, hoe de relaties liggen tussen de publieke en private sector en waarom besluitvorming vaak zo stroperig verloopt. Het is heel leuk om daar op den duur gevoel voor te krijgen en met verstand van zaken over te kunnen meepraten. Informatieasymmetrie Annelies besloot haar onderzoek toe te spitsen op het verschijnsel informatieasymmetrie. Toezichthouders als de OPTA of DTe moeten ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven zonder meer tot de markt kunnen toetreden. Om dat goed te kunnen doen, hebben ze informatie nodig van de marktpartijen, maar daarin schuilt een probleem. Bedrijven hebben er vaak belang bij om die informatie achter te houden, te verdraaien of te laat te verstrekken. Als een bedrijf als NUON bijvoorbeeld beweert dat het wegens technische problemen niet in staat is om nieuwe energieleveranciers tijdig te voorzien van de meetgegevens van overstappende klanten, dan is die bewering door de toezichthouder moeilijk te controleren. Om de aard en de omvang van de informatieasymmetrie in kaart te brengen, hield Annelies een groot aantal interviews met toezichthouders, incumbents (voormalig monopolisten) en nieuwe toetreders. Dat was heel leuk om te doen. Ik werd heel serieus genomen en voelde me af en toe meer journalist dan student. Tot slot formuleerde ze een aantal aanbevelingen aan het adres van de toezichthouders. Zij ziet met name heil in een sterkere interactie tussen de partijen in het spel. Volgens mij neemt het strategisch gedrag van marktpartijen af als de toezichthouder meer als facilitator dan als politieagent optreedt. Toekomstplannen Berenschot Procesmanagement had haar graag willen houden, maar Annelies besliste anders. Ik wil eerst meer de diepte in, meer ervaring opdoen op de werkvloer in het bedrijfsleven. Ik sluit niet uit dat ik over een jaar of vijf weer terugkeer naar het strategisch advies, maar nu wil ik mijn rugzak vullen met kennis van de onderste laag van een organisatie. Mijn voorkeur gaat uit naar een baan in de energiesector, bijvoorbeeld bij Shell of NUON. En daar zou ik mij dan graag bezighouden met een maatschappelijk vraagstuk als duurzame energie. Ik ben niet geschikt voor een marketing- of een salesafdeling, daar ben ik veel te pluizig voor. Tijdens het solliciteren zit ze overigens niet stil. Ze kreeg de kans om bij de Raad voor Ruimtelijk, Milieuen Natuuronderzoek, een sectorraad van VROM, tijdelijk mee te werken aan een onderzoek naar de introductie van duurzame consumenten-goederen. En dat daarbij wordt ingezoomd op zonnepanelen, ligt natuurlijk helemaal in haar straatje. André Griffioen: Door TB had ik een voorsprong op collega s met veel meer werkervaring Technische Bestuurskunde bestond nog maar een jaar, toen André Griffioen (Schiedam, 1975) zich met vijf klasgenoten voor de opleiding inschreef. Eigenlijk had hij piloot willen worden, maar hij kwam net niet door de strenge selectie van KLM. De opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek leek hem te technisch en bovendien zou hij zich dan wel erg aan de zijlijn voelen staan. TB bleek een schot in de roos. Het gehalte aan techniek was precies goed en de bestuurskundige benadering bleek hem prima te liggen. Ik heb vooral leuke herinneringen aan het groepswerk in het tweedejaars project. Het onderwerp was warmtekrachtkoppeling en om daar meer over te weten te komen, bezochten we een flatgebouw waar die techniek werd toegepast en een energiebedrijf in Schiedam. Bij TB werd altijd veel aandacht besteed aan de relatie tussen theorie en praktijk en die benadering sprak mij aan. Eyeopener Ook kijkt André met veel waardering terug op het vak Organisatie & Management. De docenten van destijds, Hans de Bruijn (inmiddels hoogleraar O&M) en Mark van Twist (ex-tbm, nu o.a. directeur van Berenschot Procesmanagement) presenteerden de stof vaak op zeer humoristische wijze. Omdat ze ook college gaven aan professionals, zaten ze altijd vol met de prachtigste praktijkverhalen. Hun ideeën over sturing en procesmanagement bleken voor die praktijkmensen vaak een ware eyeopener te zijn, iets wat overigens niet veranderd is. In mijn baan bij de rijksoverheid heb ik cursussen moeten volgen voor beginnende beleidsmedewerkers. Onder de cursisten bevonden zich ook collega s met meer dan twintig jaar operationele werkervaring. In hun nieuwe baan als beleidsmedewerker bleken deze mensen de regels van het strategische spel volstrekt niet te beheersen. Ze hadden niet door dat beleid deels langs irrationele weg tot stand komt en ze waren niet in staat om slim te manoeuvreren in een krachtenveld van tegengestelde belangen. Door mijn opleiding TB had ik dus een voorsprong op collega s met veel meer werkervaring; voor mij waren dit meer een soort opfriscursussen. Geïntrigeerd door veiligheid André Griffioen studeerde in 1999 af op het onderwerp externe veiligheid in besluitvormingsprocessen voor nieuwe spoorinfrastructuur. Hij werkt nu als senior beleidsmedewerker bij de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het veiligheidsveld heeft mij altijd sterk geïntrigeerd. Ik koos voor een baan bij de overheid om werkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een grotere veiligheid. In het bedrijfleven is men daar minder mee bezig. Door mijn afstudeerbegeleider John Stoop werd ik geattendeerd op een vacature bij de directie Brandweer en Rampenbestrijding van BZK. De gespreksrondes waren al begonnen, maar ik mocht op het laatste moment nog meedoen in de procedure. Ik schreef pijlsnel een brief, werd onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek en drie weken later had ik de baan. Aanvankelijk hield hij zich met drie onderwerpen bezig: veiligheidseffectsrapportages, brandveiligheidsbeleid en transport- en infrastructuurveiligheid. Ook kreeg hij de verantwoordelijkheid over het financieel beheer van de afdeling, waardoor hij vertrouwd raakte met de begrotingssystematiek van de rijksoverheid. Reorganisaties Na de rampen in Enschede en Volendam kwam het beleidsveld veiligheid hoog op de bestuurlijke en politieke agenda te staan. Er moest een hoop werk worden verzet door BZK en André kreeg de kans om in allerlei interessante trajecten mee te lopen. Zo was hij bijvoorbeeld intensief betrokken bij een interdepartementaal project over tunnelveiligheid, dat was opgestart mede naar aanleiding van de ongelukken in de Mont Blanctunnel en de Sint-Gothardtunnel. Zijn takenpakket werd nogal eens gewijzigd, mede onder invloed van reorganisaties binnen het departement. Op het gebied van externe veiligheid en transportveiligheid kreeg hij steeds meer coördinerende taken. Ik ben snel senior geworden, constateert hij zelf. Bij de laatste reorganisatie schreef hij mee aan het organisatierapport voor de nieuwe directie Crisisbeheersing, waar hij nu ook werkzaam is. Rampen zijn nooit helemaal te voorkomen, is André s stellige overtuiging, crisisbeheersing richt zich daarom niet alleen op preventie, maar ook op het managen van rampen. Hoe bewerkstellig je bijvoorbeeld dat mensen zichzelf kunnen redden in rampsituaties? Er is de laatste jaren duidelijk meer geld beschikbaar gekomen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van crisisbeheersing. Zo is BZK medefinancier van de TBM-leerstoel Veiligheid en Rampenbestrijding, die wordt bekleed door Ben Ale. Iedereen die klaagt dat veiligheid zo veel geld kost is, zou ik willen toevoegen: If you think safety is expensive, try an accident!

5 5 Voor docenten die Engelstalig onderwijs geven aan internationale groepen ontwikkelden TBM-medewerkers Renate Klaassen en Evelyn van de Veen een interessant cursuspakket: Principles of Teaching in English. Dit pakket wordt aangeboden door het onderwijskundig centrum FOCUS. Drie voormalig cursisten en een cursusleidster spreken over hun ervaringen. Het was een schok. Uit de course evaluation van het mastervak Design Theory and Methodology aan de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) bleek dat de studenten zeer tevreden waren over de inhoud van de colleges, de reader, de opdrachten en het audiovisuele materiaal. Maar op de vraag wat er nog aan de cursus verbeterd zou kunnen worden, werd frequent geantwoord: het Engels van de heer Roozenburg. Voor Norbert Roozenburg, universitair hoofddocent bij de afdeling Product Innovation Management van IO en lid van de Opleidingsdirectie, kwam deze kritiek volkomen onverwacht. Ik kon het gewoon niet geloven dat mijn Engels slecht was. Mijn naaste collega is Engelstalig, dus ik spreek die taal regelmatig. Op conferenties in het buitenland heeft niemand ooit over mijn Engels geklaagd. Toch maakten de resultaten van de evaluatie mij behoorlijk onzeker. Om erachter te komen waar nou precies het probleem lag, ben ik bij FOCUS de basisworkshop Working with Groups of International Students gaan volgen. De ingangstoets krikte mijn zelfvertrouwen weer op: ik had 95% van de antwoorden goed. Dat mijn Engels geen geweldige indruk maakte, moest dus met andere factoren te maken hebben. Concentratie Onderwijskundig medewerkers en docententrainers Evelyn van de Veen en Renate Klaassen zijn verantwoordelijk voor het cursuspakket Principles of Teaching in English. Hierin wordt geïntegreerd aandacht besteed aan zowel de talige als de didactische aspecten van Engelstalig onderwijs. Het pakket bestaat uit de genoemde basisworkshop en twee vervolgcursussen op het gebied van mondeling en schriftelijk taalgebruik. Evelyn van de Veen vertelt dat veel docenten in eerste instantie naar de basiscursus komen omdat hun Engels tekort lijkt te schieten. Tijdens de training ontdekken ze dat de effectiviteit van hun Engelstalige colleges niet alleen wordt bepaald door hun taalvaardigheid, maar vooral ook door hun didactische en interculturele vaardigheden. Een docent die matig Engels spreekt, maar goed gestructureerd en interactief lesgeeft, heeft meer succes dan iemand die de taal perfect beheerst, maar de studenten niet weet te boeien. Van dit besef raakte ook Norbert Roozenburg doordrongen. Ik gaf het gewraakte college al veel langer, maar CURSUSPAKKET VAN ONDERWIJSKUNDIG CENTRUM FOCUS VERBETERT TAALKUNDIGE, DIDACTISCHE EN INTERCULTURELE VAARDIGHEDEN DOCENTEN Naar een grotere effectiviteit van intercultureel onderwijs dan in het Nederlands. Toen ik hoorde dat ik het in het Engels moest gaan geven, dacht ik: o, leuk, dat doe ik even. Ik bereidde mij er niet speciaal op voor. Dat het een stuk vermoeiender is om in een vreemde taal les te geven, heb ik onderschat. Op een gegeven moment raak je je concentratie kwijt en moet je naar woorden zoeken. Dat gaat ten koste van de structuur van je verhaal. Ik heb geleerd dat ik mijn Engelstalige colleges veel beter moet voorbereiden. Signposts In de cursussen moeten de deelnemers regelmatig Engelse presentaties van medecursisten observeren en dan komen er allerlei interessante verschijnselen aan het licht. Evelyn van de Veen: Het is opvallend dat Nederlandse docenten in hun Engelse colleges veel minder signposts verwerken, woorden die voor de logische samenhang in het verhaal zorgen. Dat kunnen voegwoorden zijn als omdat en hoewel, maar ook woorden en woordgroepen als bijvoorbeeld, als gevolg daarvan en ten eerste, ten tweede, tot slot. Vaak hebben docenten deze woorden in het Engels niet paraat of kennen ze te weinig synoniemen. Maar als je voor anderstaligen spreekt, zijn die structuurelementen juist extra belangrijk. Gertjan de Werk, docent Duurzame Ontwikkeling bij TBM, heeft na de basiscursus ook de vervolgcursus Spoken English gevolgd. Hij vond zijn woordenschat te beperkt en het ergerde hem dat hij nooit snel to the point kon komen. Wat hij vooral waardeert, zegt hij, is dat de cursus hem heeft aangezet tot zelfstudie. Nog steeds is hij heel bewust met taalverwerving bezig. Als ik naar een Engelstalige film zit te kijken, let ik heel goed op de woordcombinaties en zinsconstructies. Wat ik daaruit oppik, probeer ik dan in mijn eigen mondelinge taalgebruik toe te passen. Ik kan heel duidelijk merken dat mijn Engels daardoor met sprongen vooruit is gegaan. Trefwoorden Ook docent Tjalling Idenburg, die in de masteropleidingen van IO de practica Usability Testing and Prototyping coördineert, is te spreken over de cursussen. Ik ben via het technisch beroepsonderwijs bij de TU Delft terechtgekomen en, zoals bekend, wordt daarin minder aandacht besteed aan de actieve beoefening van de vreemde talen. Door de cursussen van FOCUS ben ik goed op weg geholpen. Helaas krijg ik tijdens de practica weinig gelegenheid om de taal te oefenen, omdat alle buitenlandse studenten tot op heden begeleid willen worden door een full professor. Over cultuurkloof gesproken! In de groepjes die ik begeleid, zitten dus alleen maar Nederlandse studenten en dan wordt de voertaal automatisch weer Nederlands. Volgens Evelyn van de Veen is het Engels van Idenburg tijdens de cursus sterk verbeterd. Zelf herinnert hij zich, dat hij de eerste presentatie die hij moest houden helemaal had uitgeschreven. Dat gaf mij een veilig gevoel, ik kon dan tenminste ergens op terugvallen als ik vast zou lopen. Maar deze methode werkte helemaal niet. De tweede keer ging het veel beter. Omdat ik mijn verhaal van tevoren goed had voorbereid en alle belangrijke woorden had opgezocht, kon ik volstaan met het opschrijven van een paar trefwoorden. Fluisteren Een goede Engelse taalbeheersing vormt echter nog geen garantie voor goede interculturele communicatie. Van de Veen: Wij krijgen veel docenten op de cursus die zeggen dat ze het gedrag van buitenlandse studenten vaak niet goed begrijpen. Daar kunnen allerlei vervelende misverstanden uit ontstaan. Een klassiek voorbeeld is de situatie waarin twee buitenlandse studenten tijdens het college constant zitten te fluisteren. De Nederlandse docent gaat ervan uit dat het gesprek over iets anders gaat dan over de stof, maar dat hoeft niet zo te zijn. Misschien zijn deze studenten te verlegen om een vraag te stellen en gaan zij dus steeds bij elkaar te rade. Wij proberen de docenten ervan bewust te maken dat in een interculturele situatie storend gedrag vaak andere oorzaken heeft dan zij gewend zijn. Meestal zijn de studenten volstrekt te goeder trouw. Het is heel belangrijk dat je in zo n geval de communicatie met de student aangaat. Zeg duidelijk waar je je aan stoort en geef aan hoe jij dat gedrag interpreteert. Alleen dan kan er sprake zijn van echte communicatie. Door middel van rollenspellen worden de docenten hierin getraind. Gertjan de Werk vond de rollenspellen heel nuttig. Zelf speelde ik een keer een student die aan één stuk door op een hinderlijke manier vragen stelde. Als docent maak ik dit type student regelmatig mee en geloof me, het is moeilijk om je zelfbeheer- Links boven: Norbert Roozenburg: Ik heb geleerd dat ik mijn Engelstalige colleges veel beter moet voorbereiden. Rechts boven: Gertjan de Werk: Als ik naar een Engelstalige film zit te kijken, let ik heel goed op de woordcombinaties en zinsconstructies. Links onder: Tjalling Idenburg (l.): Door de cursussen van Focus ben ik goed op weg geholpen. Rechts onder: Evelyn van de Veen: Zeg duidelijk waar je je aan stoort en geef aan hoe jij dat gedrag interpreteert. sing te bewaren als je steeds wordt onderbroken. Daarom vind ik het heel goed dat wij in de gelegenheid worden gesteld om met dit soort extreme probleemsituaties te oefenen. Mij gebeurt het nu niet meer dat ik over de rooie ga, want ik spreek de student aan op zijn gedrag en handel het probleem rustig af. En dat ik daarbij wel eens naar een woord moet zoeken, daar maak ik me nu niet druk meer over. De website van het Onderwijskundig Centrum FOCUS is in ontwikkeling. Meer informatie over het cursuspakket Principles of Teaching in English vindt u op de website van Didactiek en Onderwijsontwikkeling,

6 6 Op 1 februari 2005 verwelkomde TBM professor Richard Welke van de Georgia State University op de Cor Wit-leerstoel. Deze leerstoel (genoemd naar de laatste directeur-generaal van het toenmalige staatsbedrijf PTT, nu KPN) wordt toegekend aan internationaal vermaarde onderzoekers op het gebied van telecommunicatie en informatietechnologie die zich richten op onderzoeksvragen op het raakvlak van technologie en maatschappij. Welke is een fenomeen in het slaan van bruggen: enerzijds tussen Amerikaans en Europees onderzoek op het gebied van informatiesystemen, anderzijds tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Veel organisaties in de private sector en in de academische wereld mogen General Motors Research Laboratories wel dankbaar zijn, want in die omgeving heeft de jonge Richard Welke zijn liefde voor computers opgedaan. Na anderhalf jaar elektrotechniek te hebben gestudeerd aan de University of Michigan, stapte hij in 1961 over naar het General Motors Institute (een particuliere universiteit), waar hij een van de eerste CAD/CAM-projecten kreeg toegewezen door de sponsor-organisatie - General Motors Research Laboratories. Hij vond het erg leuk om met de computer te werken. En al had hij een grote liefde voor alles wat elektrisch is, toch realiseerde hij zich op dat moment dat zijn interesse meer uitging naar het gebruiken van de computer dan naar het ontwerpen ervan. De basis voor een lange en succesvolle carrière in informatiesystemen en business engineering was gelegd. RICHARD WELKE BENOEMD OP COR WIT-LEERSTOEL Amerikaans-Nederlandse intermediair stimuleert business engineeringactiviteiten van TBM Simkaart Sinds die begindagen bij General Motors zijn Welke s ideeën blijkbaar niet veel veranderd. Gevraagd naar zijn affiniteit met telecommunicatie, de sector die Cor Wit beroemd maakte, antwoordt hij: Als je me zou vragen wat het verschil is tussen GSM en CDMA of een willekeurig ander type digitale draadloze technologie, dan zou ik je dat waarschijnlijk goed kunnen uitleggen. Maar ik ben niet geïnteresseerd in het ontwikkelen van het volgende protocol. Ik ben meer geïnteresseerd in het feit dat de mobiele telefoon personen en organisaties in staat stelt via informatietechnologie contact te maken met diensten die ze wensen of nodig hebben. En de ontwikkelingen in de technologie, bijvoorbeeld in de bandbreedte of de mogelijkheden van het apparaat zelf, veranderen continu de ideeën van bedrijven over hoe ze processen moeten organiseren of reorganiseren om hun diensten te verbeteren. Maar om daarover na te kunnen denken, moet je op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de mobiele telefonie. Het is een soort omzettingskwestie. Waaraan hij schertsend toevoegt: En ik ben natuurlijk ook een gebruiker. Ik heb zelfs mijn simkaart gewijzigd van Vodafone naar KPN, om daadwerkelijk te ervaren wat Cor Wit mogelijk heeft gemaakt. Voor het eerst Het leven en de carrière van Welke vielen grotendeels samen met de opkomst van de informatietechnologie in de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij was een van de bevoorrechte personen die een groot aantal dingen op dit gebied voor het eerst deden of gebruikten. Bij de Michigan Consolidated Gas Company werd hij de eerste commerciële gebruiker van GPSS (General Purpose Simulation System) buiten IBM. Aan het begin van de jaren zestig, herinnert professor Welke zich, vond het programmeren in het gasbedrijf nog altijd plaats met machinetalen die werkten met ponskaarten. IBM kwam toen net met on-line display terminals, die de klantenservice veel efficiënter zouden maken. Maar dat was in veel opzichten een erg grote investering. Dus vroeg het bedrijf mij om na te gaan wat ze zouden besparen als ze zouden overstappen op deze nieuwe technologie die - in operational research termen - een gewijzigd wachtrijsysteem met zich mee zou brengen. Helaas was de theorie hierachter erg beperkt, dus de enige manier om dat probleem op te lossen was door middel van simulatie. GPSS was natuurlijk helemaal nieuw voor mij, maar het lukte me een simulatiemodel te ontwikkelen en te bewijzen dat ze ongeveer 50 man servicepersoneel zouden kunnen uitsparen op het totaal van 170 dat ze toen hadden. Vanaf dat moment raakte ik gefascineerd door systeemmodellering en simulatie. Naïef Intussen was Welke weer teruggekeerd naar de University of Michigan, waar hij in 1967 (summa cum laude) zijn bachelor in industrial engineering (technische bedrijfskunde) haalde. Aan de State University of New York (SUNY) haalde hij in 1970 een MBA (met lof) en in 1975 een PhD in Managementsystemen. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de SUNY besloot hij werk te zoeken in de buurt van Detroit, waar hij was geboren en waar zijn familie en vrienden woonden. Toen hij een baan kreeg aangeboden aan de McMaster University in Ontario in Canada, slechts een paar uur rijden van Detroit, besloot hij die aan te nemen. Het was de eerste keer (maar zeker niet de laatste) dat hij de Verenigde Staten verliet. Ik was in die tijd nog vreselijk naïef, zegt hij lachend. Ik gooide gewoon een paar spullen in de kofferbak van mijn oude auto en ik vertrok. Bij de grens vertelde ik vrolijk aan de douane-beambte dat ik in Hamilton, Ontario ging werken. O, is dat zo? antwoordde de man. Hij kon de humor er duidelijk niet van in zien. Ik had geen van de vereiste documenten en van de geschiedenis van Canada wist ik heel weinig af. Gelukkig had ik onderweg ergens gelezen dat de koningin van Engeland die dag jarig was. Toen ik daarover begon, veranderde de toon van het gesprek volledig. Voor ik het wist, was ik een legale immigrant in Canada! Sabbaticals Welke arriveerde in 1970 in Hamilton en bleef tot 1984 professor aan de McMaster s universiteit. Tijdens zijn eerste sabbatical in 1976 werd hij door de Universiteit van Tilburg uitgenodigd om een postdoctorale seminar over informatie-systemen te komen geven. Een van de deelnemers daaraan was Henk Sol, die later de founding dean van TBM zou worden, maar in die tijd nog met zijn promotie-onderzoek bezig was. Welke en zijn vrouw raakten erg gesteld op Nederland; de steden en de landschappen vonden ze prachtig en de mensen waren allervriendelijkst (alhoewel Welke wel opkeek van de vertrokken gezichten wanneer ik twee koekjes nam in plaats van één ). Hij maakte van de gelegenheid gebruik om uitgebreide banden aan te knopen met de Europese academische gemeenschap op het gebied van informatiesystemen, wat later leidde tot serieuze samenwerking tussen de Europese en Noord-Amerikaanse/Canadese onderzoeksgroepen. Tijdens zijn tweede sabbatical (in 1982) besloot Welke het bedrijfsleven in te gaan. Hij richtte Methodworks op, een bedrijf voor producten op het gebied van computerondersteunde softwareontwikkeling. Het was niet zijn eerste stap in het bedrijfsleven: van 1977 tot 1980 was hij importeur en distributeur geweest van een van de eerste series zakelijke microcomputers die in Canada werden geïntroduceerd. Dat was mijn manier om me een microcomputer van bijna $ te kunnen veroorloven. Met de winst en de korting die ik als distributeur kreeg, lukte het me als eerste in mijn buurt de trotse eigenaar te worden van een personal computer. Methodworks werd zo n groot succes dat Welke ontslag nam aan de universiteit en pas weer in 1990 in de academische wereld terugkeerde. Nederlandse bureaucratie In dat jaar verkocht hij zowel het Canadese bedrijf als het in de VS gevestigde bedrijf dat hij daarna had verworven (Meta Systems), en aanvaardde hij de leerstoel Bedrijfsinformatica aan de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dus dat betekende: weer terug naar Nederland! Het huis dat Welke in het Rotterdamse Kralingen kocht, speelt een centrale rol in zijn herinneringen aan die periode. Wat hij en zijn vrouw niet wisten, was dat Amerikanen in het algemeen een veel groter deel van hun salaris aan hun hypotheek besteden dan Nederlanders, dus ze kwamen terecht tussen de rijken (rechtbankpresidenten) en de zeer rijken (plastisch chirurgen). Er woonden daar zeker geen professoren! Iets anders wat ze niet wisten over het huis, was dat het beschikte over allerlei futuristische snufjes die hen tijdens de bezichtiging niet waren opgevallen. Na een week vol ontdekkingen (zoals automatische spoel- en föhnfaciliteiten in het toilet en een compleet kuurbad in de kelder) schrokken ze op een ochtend wakker van een vreselijk lawaai. Het bleek dat het huis was uitgerust met zonneschermen die automatisch (en nogal luidruchtig) reageerden op zonlicht. Hoe dan ook, het huis was niet wat ze ervan hadden verwacht en dat gold eigenlijk voor hun hele hernieuwde kennismaking met Nederland. De baan aan de universiteit was prima, maar Welkes vrouw had te veel vervelende ervaringen met de Nederlandse bureaucratie. In 1992 keerden ze terug naar de Verenigde Staten, waar Richard Welke de positie aanvaardde van Department Chair en hoogleraar van de afdeling Computer Information Systems van het Robinson College of Business Administration van de Georgia State University in Atlanta. Momenteel is hij directeur van het Center for Process Innovation van dit instituut. Netwerk Als men het lange cv van Welke bekijkt, vallen er twee dingen op. Het eerste is zijn uitgebreide ervaring in zowel de academische wereld als de private sector (waarin hij actief is geweest als ondernemer en adviseur) en het tweede is zijn internationale oriëntatie. Studenten van TBM en onderzoekers op het raakvlak van informatie-systemen en business engineering zullen dit jaar kunnen profiteren van de kennis en het omvangrijke internationale netwerk van de professor. In de drie maanden die hij in Delft zal doorbrengen zal hij speciale sessies doceren binnen de reguliere colleges en optreden als promotor of copromotor voor PhD-studenten van TBM. En natuurlijk gaat hij door met het werk waar hij goed in is, namelijk het versterken van de banden tussen de VS en Europa aan de ene kant en tussen de academische wereld en het bedrijfsleven aan de andere. In het interview was zijn boodschap in ieder geval duidelijk: hij heeft er zin in!

TU Delft krijgt downtown campus in Den Haag

TU Delft krijgt downtown campus in Den Haag III / 4 22 12 2005 1 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TB beste opleiding Technische Bestuurskunde is de beste opleiding in de categorie Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde.

Nadere informatie

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek

Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek V / 4 15 12 2007 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT COEN VAN GULIJK (SECTIE VEILIGHEIDSKUNDE) Beveiligingsproblemen niet op te lossen met alleen techniek Vlnr.: Rob van Vliet (technisch directeur

Nadere informatie

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM VI / 1 17 03 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Milton Mueller eerste XS4All hoogleraar bij TU Delft Internetprovider XS4All heeft een driejarige leerstoel in het leven geroepen bij de TU Delft.

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Nederland is veilig achter de dijken. Toch?

Nederland is veilig achter de dijken. Toch? faculteit Techniek, bestuur en management VIII/2 14 06 2010 P2 Arcadis en de wetenschap - P3 Alumnus - KRW Beleidsmonitor Delfland P4 Water, voor nu en later - P6 Geen wereld zo boeiend als de waterwereld

Nadere informatie

Het gaat om de bood schap én hoe je die brengt

Het gaat om de bood schap én hoe je die brengt VIII/1 15 03 2010 faculteit Techniek, bestuur en management Het gaat om de bood schap én hoe je die brengt In dit nummer: 3 Twee TBM-alumni voor het voetlicht 4 Intreeredes: Cees van Beers Lóri Tavasszy

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut De alumni van Wiskunde vertellen Mathematisch Instituut Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als afgestudeerde wiskundige heb je geleerd om complexe problemen

Nadere informatie

Oratie Frances Brazier: Participatie in technische, sociale en ecologische systemen vergt ander ontwerp

Oratie Frances Brazier: Participatie in technische, sociale en ecologische systemen vergt ander ontwerp faculteit Techniek, bestuur en management IX/3 24 10 2011 P3 Alumnus Chintan Shah en straatverlichting - Groen beleid voor de bouwsector - P4 Promotie-onderzoek in het nieuws - P6 Nieuwe boeken bij TBM

Nadere informatie

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer

Volop beweging in de toekomst van Verkeer en Vervoer VI / 2 16 06 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Guus Berkhout Officier in de Orde van Oranje-Nassau Prof.dr.ir. A.J. Berkhout ontving in Den Haag een Koninklijke onderscheiding uit handen van

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie

De Ingenieur van de Toekomst. Verzamelde beelden. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst.

De Ingenieur van de Toekomst. Verzamelde beelden. KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst. De Ingenieur van de Toekomst Verzamelde beelden KIVI NIRIA. Van techniek tot toekomst. Februari 2009 Contactgegevens: Drs. ing. Bouke Bosgraaf KIVI NIRIA Postbus 30424 2500 GK DEN HAAG Telefoon: (070)

Nadere informatie

natuurkunde en sterrenkunde

natuurkunde en sterrenkunde Mooie kansen met natuurkunde en sterrenkunde Nederlandse Natuurkundige Vereniging Gezicht van de natuurkunde www.nnv.nl 2 Een magneet zweeft boven een supergeleider die gekoeld is tot -196 C (Julien Bobroff,

Nadere informatie

College Sociale Wetenschappen Politicologie. ALUMNI van de opleiding Politicologie OVER HUN CARRIÈRE

College Sociale Wetenschappen Politicologie. ALUMNI van de opleiding Politicologie OVER HUN CARRIÈRE College Sociale Wetenschappen ALUMNI van de opleiding OVER HUN CARRIÈRE Colofon De Carrièrekrant is een uitgave van het College Sociale Wetenschappen, Bachelor en Master VOORWOORD Grace Coert, Studieadviseur

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN MATR IX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN JAARGANG 11 ZOMER / 2004 Onderzoeksprofilering TU/e ANNETTE NIJS OVER SAMENWERKING DRIE TU S SCHAKELPROGRAMMA S VOOR HBO-ERS ONDERZOEKSPROGRAMMA

Nadere informatie

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

TLO-ers vallen vier keer in de prijzen

TLO-ers vallen vier keer in de prijzen VI / 3 17 10 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT GROTE NWO-SUBSIDIE VOOR INNOVATIEVE ONDERZOEKSVOORSTELLEN TLO-ers vallen vier keer in de prijzen Samenwerkingsovereenkomst Faculteit TBM en University

Nadere informatie

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004

modulair Ik ben trots op 20 jaar Open Universiteit Student cultuurwetenschappen Tjalling Dijkstra nummer 4 jaargang 20 15 december 2004 10 Innovatie door traditie maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 12 Pronken met topstudenten in Modulair kan demotiveren 15 Wie wil die kan 24 Debatteren over gekozen burgemeester

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Mensen zijn doorslaggevend. 50 carrières van Rijkswaterstaat

Mensen zijn doorslaggevend. 50 carrières van Rijkswaterstaat Mensen zijn doorslaggevend 50 carrières van Rijkswaterstaat Mensen zijn doorslaggevend 50 carrières van Rijkswaterstaat 1 FINANCIEEL GROND, WEG & WATER ICT INKOOP JURIDISCH NAUTISCH Index Sector Carrière

Nadere informatie

TU Delft. Sociaal Jaarverslag. Technische Universiteit Delft

TU Delft. Sociaal Jaarverslag. Technische Universiteit Delft TU Delft Sociaal Jaarverslag 2011 Technische Universiteit Delft Voorwoord De TU Delft is een universiteit die al decennia lang grote bekendheid geniet in de wereld. Goede kwaliteit van onderzoek en

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo

De Balansschool. Generatie Einstein over herontwerp mbo. Procesmanagement herontwerp mbo De Balansschool Generatie Einstein over herontwerp mbo Procesmanagement herontwerp mbo Horaplantsoen 20 6717 LT Ede Postbus 7001 6710 CB Ede Tel. (0318) 64 85 65 procesmanagement@herontwerpmbo.nl www.herontwerpmbo.nl

Nadere informatie

modulair Miniconferentie ideale manier van leren Masterstudent Actief leren Tom Vos: nummer 7 jaargang 20 27 april 2005

modulair Miniconferentie ideale manier van leren Masterstudent Actief leren Tom Vos: nummer 7 jaargang 20 27 april 2005 10 Studenten in de hoofdrol bij vervaardiging maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland nieuwe studiegidsen 12 Informatica ontbeert vrouwelijke component 14 Contacten en nóg eens contacten

Nadere informatie

Voor mensen met ambitie

Voor mensen met ambitie Voor mensen met ambitie start eerste werkdag, Wat trek je aan? PAGina 14 Vier starters over hun mooiste baan Frisse blik, goed of juist niet? Trainee or not trainee Alles wat je wilt weten over assessments

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO

Onderhandelaars bereiken akkoord over CAO 5 VU-compas opnieuw op koers 6 Patiëntenlogistiek 7 is hip Wetenschap en onderwijs in balans 18 maart 2004 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 mei 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft op 26

Nadere informatie