Voorwoord. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan."

Transcriptie

1 Jaarverslag 013

2

3 Voorwoord Lenig, present en sterk in mensenwerk. Toen wij in 013 bezig waren met onze strategie voor de komende 3 jaar kwamen er drie begrippen naar boven die passen bij wie wij zijn als organisatie. Lenig omdat we flexibel genoeg zijn om onze organisatie aan te passen aan de maatschappelijke vraag en opdracht. Lenig omdat we onze mensen daar waar nodig herpositioneren en toerusten met nieuwe kennis en vaardigheden. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan. Het uitvoerende werk is onze core business, de organisatie en het management zijn enkel de voorwaarden om het uitvoerende werk, het mensenwerk, zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit is al jaren onze visie en daarom is onze organisatie bewust zo plat mogelijk. Stichting Stimulans Judith van de Belt Directeur bestuurder Grafisch ontwerp [Simone de Graef] Nomets.nl Jaarverslag 013

4

5 Inhoud ❶ Organisatie en personeel Speerpunten Personeel. 8 ❷ De resultaten aan de hand van geformuleerde effecten 9.1 Burgers zijn actief op weg en leveren een eigen bijdrage zodat ze volwaardig maatschappelijk kunnen participeren. 9. Burgers geven meer vorm en inhoud aan de eigen maatschappelijke inzet en kunnen zo verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, maar ook voor dat van anderen Burgers zijn actief in hun eigen woon- en leefomgeving, praten mee en nemen daar verantwoordelijkheid voor (burgerparticipatie) Burgers kunnen hun eigen netwerk organiseren Burgers ontmoeten elkaar op verschillende momenten en gelegenheden zowel op initiatief van henzelf als van anderen om zo de essentiële contacten te leggen die nodig zijn om (hulp) relaties aan te gaan. 1.6 Kwetsbare mensen, die geen regie hebben op eigen leven door het ontbreken van com-petenties of door omstandigheden zijn in beeld, zodat belemmeringen (samen) opgelost kunnen worden Meer burgers leveren een maatschappelijke bijdrage in het kader van maatschappelijke (vrijwillige) inzet (iedereen doet mee) Burgers leveren een maatschappelijke bijdrage, op maat, als zij niet in het reguliere arbeidsproces hun salaris kunnen verdienen (iedereen draagt bij) Burgers hebben hun financiën op orde en onder controle, waardoor er minder kosten gemaakt hoeven te worden in het kader van incasso op diverse fronten, jongeren krijgen zo het goede voorbeeld Burgers worden gestimuleerd om de treden van de participatieladder op te lopen afhankelijk van hun specifieke mogelijkheden Jongeren beginnen hun loopbaan met voldoende startkwalificaties Minder burgers (jongeren) komen in de problemen (justitie) en moeten een beroep doen op (hulpverlening) instanties omdat zij hun leven niet op orde hebben Jongeren weten de weg in het leven waardoor zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en anderen en zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een actieve burger Jongeren leven actiever en gaan bewuster met hun gezondheid om Meisjes en vrouwen zijn weerbaar en in staat hun eigen keuzes te maken. 18 ❸ De Veldhovense proeftuin uitbuiting Roma kinderen 19 ❹ Cijfers in infographics 0-4

6 6

7 Jaarverslag 013 ❶ Organisatie en personeel Speerpunten 013. Op weg naar Stimulans 3.0 In 013 hebben we onze strategische visie geformuleerd in een beleidsplan. De organisatorische indeling aangepast en aan laten sluiten bij het gemeentelijke beleid en de uitvoeringslijnen van Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Het Participatieplein, waar we zowel beleidsmatig als in de uitvoering een bijdrage aan leveren. Dit is onder andere terug te zien op onze nieuwe website en bij de doorontwikkeling van de site in een Zorg voor Elkaar module. Het implementeren en laten doorleven van de Welzijn Nieuwe Stijl aanpak, waarvan de er op af mentaliteit al van oudsher in onze werkwijze zit. De aankoop van een nieuw registratie systeem waar onze partners ook toegang toe hebben is daar een voorbeeld van. Zoeken naar strategische samenwerkingspartners; De welzijnsonderneming De Coöperatie waarin we samenwerken met welzijn Best Oirschot en welzijnsorganisatie Paladijn is hier het gevolg van. Het doel is onze krachten te bundelen en onze kritische massa te vergroten zodat we goed toegerust blijven voor de nieuwe vragen die in het kader van de drie transities op ons afkomen en waar we een antwoord op moeten vinden. Aan het einde van 013 is het onderzoek begonnen naar de vraag of we met behoud van onze lokale kleinschalige identiteit organisaties nog meer aan elkaar zouden kunnen verbinden. Een fusie hoort daarbij uitdrukkelijk tot de mogelijkheden, wel vanuit het principe dat de organisatievorm de inhoud volgt. Vanuit dezelfde inhoudelijke motivatie hebben we onze lokale samenwerkingspartner stichting Swove in 013 opnieuw uitdrukkelijk uitgenodigd om te praten over een organisatorische verbinding. Voor ons is deze verbinding extra belangrijk omdat we elkaar in de dagelijkse praktijk soms zo voor de voeten lopen, onze werkgebieden en opdrachten elkaar overlappen en dat we elkaar onbedoeld beconcurreren. Dat is zonde van geld en menskracht.

8 8 1. Personeel. Op 9 juni is onze collega Wilbert Caris overleden, na een lang ziekbed. Wilbert was door zijn manier van werken, dichtbij de mensen, een belangrijk gezicht van Stimulans en geliefd bij collega s en partners en buurtbewoners. Hij wordt gemist. Vanaf januari is Stimulans zonder de Peuterwerk organisatie doorgegaan. Dit gaf ruimte om de welzijnspoot verder door te ontwikkelen. Betaalde krachten 31 personen, waarvan gedetacheerd vanuit andere organisatie 1 gedetacheerd naar een andere organisatie In totaal 19,8 fte in dienst. Vrijwilligers Er zijn 99 verschillende vrijwilligers werkzaam en betrokken bij de activiteiten van Stimulans. Samen zetten zij zich uur vrijwillig in. Ziekteverzuim betaalde krachten Kort en middellang verzuim; 0,57% Lang verzuim: 10,69% waarvan 1,5% arbeidsgerelateerd. Personeelsbeleid Het personeelsbeleid is naar aanleiding van de strategische visie Stimulans op weg naar 3.0 aangepast op nieuw beleid en nieuw gedrag. De OR heeft, na de achterban geraadpleegd te hebben, het beleid goed gekeurd. Bezuinigingen De bezuiniging van 5% op de reguliere gemeentelijke subsidie, heeft tot gevolg gehad dat we 1 fte aan vacatures niet meer structureel in vullen. Daarnaast gaan we in 014 kritisch onze huisvestingskosten onder de loep nemen, niet in de laatste plaats om dat de functionaliteit van de gehuurde accommodaties niet meer passen bij de huidige aanpak.

9 Jaarverslag 013 ❷ De resultaten aan de hand van geformuleerde effecten 9 De subsidiebeschikking benoemt 15 te bereiken effecten. Deze worden achtereenvolgens besproken met de daarbij behorende activiteiten en bijdragen..1 Burgers zijn actief op weg en leveren een eigen bijdrage zodat ze volwaardig maatschappelijk kunnen participeren. In al haar dienstverlening is Stimulans bezig burgers te stimuleren actief deel te nemen aan de samenleving. Jongeren hebben in 013 deelgenomen aan de oppascursus, leerlingen van het Sondervick College hebben middels maatschappelijke stage kennis gemaakt met het vrijwilligerswerk en jongeren op straat worden aangespoord verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en het effect dat dat heeft op anderen en de plek waar zij rond hangen. Jongeren die gebruik maken van de Erikant en Odeon worden gemotiveerd en ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Daarnaast worden jongeren ook individueel gecoacht. Op verschillende basisscholen is in het kader van het dagarrangement aandacht besteed aan burgerschapsvorming, participatie is hiervan één van de drie domeinen. Het eerste half jaar van 013 heeft de buurtconciërge wijkbewoners geactiveerd om zich in te zetten voor hun wijk en haar inwoners. De wijkmakelaars zijn aan de slag gegaan om voorwaarden te scheppen voor burgers zodat zij zich actief in kunnen zetten. Het Vrijwilligersbureau en Zorgvoorelkaar geven door het matchen van vraag en aanbod bij uitstek de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en maatschappelijke deelname mogelijk te maken voor de meer kwetsbare burger. Het Vluchtelingenwerk zorgt dat vluchtelingen een start kunnen maken in onze samenleving. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Maatschappelijke stage Oppascursus Dagarrangementen (Brede School) Ambulant jongerenwerk Begeleiding actieve jongeren(groepen) Tienerwerk in samenhang met dagarrangementen Accommodatie gebonden jeugdwerk Inzet jongerencoaches Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Project budgetcoach Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Inzet wijkmakelaar Vluchtelingenwerk Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Ik denk dat ik door de oppas cursus nu beter kan oppassen en misschien ook meer mag doen. Heb ik ook een beetje extra zakgeld. #Jeugdwerk

10 10. Burgers geven meer vorm en inhoud aan de eigen maatschappelijke inzet en kunnen zo verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, maar ook voor dat van anderen. Door burgers te ondersteunen, helpen we hen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en dat van anderen. Wij deden dit in 013 door burgers te begeleiden bij vragen of problemen, door jonge vrijwilligers te ondersteunen bij het vorm geven van hun eigen initiatieven. Wij bieden deskundigheidsbevordering aan en zijn vraagbaak voor zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties om zo inhoud te kunnen geven aan de eigen maatschappelijk inzet. Langzaamaan worden meer bewoners verantwoordelijk voor de activiteiten in de MFA-Noord. Burgers met een WWB-uitkering worden ingezet als vrijwilliger, met als doel een zinvolle dagbesteding voor zichzelf en een bijdrage leveren aan de Veldhovense samenleving. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Maatschappelijke stages Oppasproject Begeleiding actieve jongeren(groepen) Accommodatiegebonden jeugdwerk VCBA-aanpak (Vinden, Contacten, Bereiken, Aanbieden) Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst Deskundigheidsbevordering organisaties Vrijwilligers op de hoogte houden van de actuele regelgeving Initiatieven uit de wijk ondersteunen door beschikbaar stellen MFA-Noord Project budgetcoach Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Inzet wijkmakelaar Buurtbemiddeling Buurtpreventie Vluchtelingenwerk Ik blijf vrijwilliger, ik vind het toch leuk! #leerling #Maatschappelijke Stage Kijk ik heb kleren gekregen! #Muusse, als vluchteling hier in NL, heeft vrijwilligerswerk gevonden en komt zijn werkkleding laten zien..3 Burgers zijn actief in hun eigen woon- en leefomgeving, praten mee en nemen daar verantwoordelijkheid voor (burgerparticipatie). Door activiteiten te organiseren gericht op verantwoordelijkheid nemen voor en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving door tieners, denk bijvoorbeeld aan de Bouwreporters van de Brede School. Jongeren van het Veldhovens Evenementen Team (V.E.T.) organiseren zelf activiteiten zowel in als buiten jongerencentrum Odeon, ondersteund door de medewerkers van Team Jeugd. Om burgers meer vanuit eigen verantwoordelijkheid te laten handelen, hebben we onze werkwijze richting

11 Jaarverslag 013 wijkplatforms en buurtpreventieprojecten herzien. Zo ontstaat er meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. 11 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Tienerwerk ism Brede School Accommodatie-gebonden jeugdwerk Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Initiatieven uit de wijk ondersteunen door beschikbaar stellen MFA-Noord Project budgetcoach Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Inzet wijkmakelaar De Bouwreporters van Veldhoven Het was het schoolvoorbeeld van hoe ook kinderen van deze leeftijd met elkaar kunnen samenwerken. Elkaar probleemloos aanvullend en hun taken vloeiend in elkaar over laten lopend, had het heel veel weg van een live TV-uitzending. Ze werkten in groepjes van met elkaar en afwisselend waren ze verantwoordelijk voor het stellen van de vragen, de geluidsopnamen en het maken van video-opnamen. De kids hebben op een uiterst ontspannen manier de interviews afgenomen. En of ze nu bij de wethouder zaten of met de metselaar aan het praten waren, het was telkens weer een ontspannen en fantastische beleving. Zowel voor de geïnterviewden als voor de reporters zelf. Alles hadden ze onder controle. Bron: De Ahrenberger 4 december 013 We hebben nu een eigen sleutel, een eigen alarm code dus we kunnen nu echt zelfstandig in Odeon terecht en we kunnen zelf onze activiteiten doen te gek! #VET #BHV#verantwoordelijkheid.4 Burgers kunnen hun eigen netwerk organiseren. De jongerencoaches helpen jongeren hun sociale- en werknetwerk op te bouwen. Het sociale netwerk van jongeren op straat kan een negatieve invloed hebben op het gedrag van de jongeren. De ambulant jongerenwerker maakt hen daarvan bewust en geeft handvaten zodat de jongeren zelf

12 1 verantwoordelijkheid nemen. Hierbij wordt niet alleen naar de sociale omgang tussen jongeren onderling en de omgeving gekeken, maar vooral ook een netwerk waarin een zinvolle dagbesteding op de voorgrond staat. Het gebruik maken van sociale media en andere internet-mogelijkheden zoals Zorgvoorelkaar.com maakt dat burgers vanuit de veiligheid van hun huis het eigen netwerk kunnen vergroten. Wijkmakelaars bieden vraaggerichte ondersteuning aan wijkplatforms en buurtpreventieteams. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Ambulant jongerenwerk Begeleiding actieve jongeren(groepen) Inzet jongerencoaches Inzet wijkmakelaar Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Goh, ik wist niet dat dat hier kon : #ruimte gebruiken om buurtactiviteiten te organiseren in de Inloper..5 Burgers ontmoeten elkaar op verschillende momenten en gelegenheden zowel op initiatief van henzelf als van anderen om zo de essentiële contacten te leggen die nodig zijn om (hulp) relaties aan te gaan. Door het behalen van een oppasdiploma ontwikkelen tieners opvoedkundige vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen zij inzetten om zo ouders van jonge kinderen te ondersteunen, geld te verdienen en contact te maken met volwassenen en kinderen in hun eigen omgeving. In Zorgvoorelkaar verbinden we mensen. Een maatje voor een eenzame burger, hulp om de taal beter te begrijpen en daardoor beter contact te kunnen maken. Wij begeleiden maatjes zodat zij andere mensen kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld eenzaamheid. In onze accommodaties laten we mensen samenkomen en brengen we ze met elkaar in contact. Bijvoorbeeld middels de ondernemersbeurs in MFA- Noord en in Odeon door de activiteiten van V.E.T. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Oppascursus Accommodatie-gebonden jeugdwerk Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst Deskundigheidsbevordering organisaties Vrijwilligers op de hoogte houden van de actuele regelgeving Initiatieven uit de wijk ondersteunen door beschikbaar stellen MFA-Noord Exploitatie MFA-Noord Ze komt in pyjama, ze kan niet bij haar kleren. Haar man wil niet dat ze de deur uit gaat. #Complexe problematiek Vluchtelingenwerk.

13 Jaarverslag Kwetsbare mensen, die geen regie hebben op eigen leven door het ontbreken van competenties of door omstandigheden zijn in beeld, zodat belemmeringen (samen) opgelost kunnen worden. 13 De medewerkers van Stimulans staan actief in de Veldhovense samenleving. Meer dan voorheen richten we ons op de meest kwetsbare medemens. Dit heeft invloed op de manier waarop wij nu te werk gaan. Meer maatwerk, gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden. Middels jongerencoaching brengen we samen met de jongere in kaart waar belemmeringen zitten en pakken deze aan. De jongerencoaches verhelderen, structureren en wijzen op de verschillende mogelijkheden, zodat de jongere zelf aan de slag kan. Waar mogelijk zetten we ervaringsdeskundigen in. Indien nodig wordt ook de omgeving hierbij betrokken. Onze coaches ondersteunen waar nodig ouders bij de opvoeding met de Triple-P-methode, Positief Pedagogisch Programma. Met Zorgvoorelkaar zijn we niet alleen bezig met de randvoorwaarden om participatie mogelijk te maken, waar nodig helpen onze vrijwilligers de kwetsbare medemens met allerhande zaken. Zowel ter voorkoming van eenzaamheid, het vinden van een zinvolle dagbesteding en het oplossen van praktische problemen. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Inzet jongerencoaches Jongerenpunt op het Sondervick College Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele inzet Intermediair ROMA Onderwijsondersteuning voortgezet onderwijs NO ESCAPE project Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar Wat als ze 15 is en haar toekomst bepaald en betaald is? #complexe problematiek # Romateam.7 Meer burgers leveren een maatschappelijke bijdrage in het kader van maatschappelijke (vrijwillige) inzet (iedereen doet mee). Onze inzet is er op gericht om jong en oud kennis te laten maken met het zich onbezoldigd inzetten voor iets of iemand anders. Maatschappelijke stages, NL Doet en V.E.T (Veldhovens Evenementen Team) zijn voorbeelden waarin dit heel duidelijk vorm kreeg in 013. Ook ons Vrijwilligersbureau heeft vraag en aanbod van vrijwilligerswerk gekoppeld. De directe en persoonlijke aanpak van de buurtconciërge heeft er toe geleid dat meer mensen dan voorheen zich actief gingen inzetten voor de wijk.

14 14 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Begeleiding actieve jongeren(groepen) Maatschappelijke stage Ambulant jongerenwerk Bieden van scholing en stageplaatsen Activiteiten in het kader CKV Sondervick College Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Deskundigheidsbevordering organisaties Vrijwilligers op de hoogte houden van de actuele regelgeving Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele inzet Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Project budgetcoach Intermediair ROMA De medewerkers van t Tweespan en bezoekers en organisatoren van de Kerstmarkt waren er zeer over te spreken dat Stimulans deze schatten van jongens op onze Kerstmarkt heeft laten werken. #Maatschappelijke Stage.8 Burgers leveren een maatschappelijke bijdrage, op maat, als zij niet in het reguliere arbeidsproces hun salaris kunnen verdienen (iedereen draagt bij). In het kader van het Participatieplein zijn we in het voorjaar van 013 gestart met het toeleiden van mensen met een WWB-uitkering naar vrijwilligerswerk. We gaan hierbij op zoek naar plaatsen en mogelijkheden waar de uitkeringsgerechtigde begeleid kan worden en zijn competenties kan ontwikkelen, zijn mogelijkheden kan vergroten en zijn talenten meer zichtbaar worden. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele inzet Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Project budgetcoach Intermediair ROMA NO ESCAPE project Ik moet van gemeente, want ik zit in de bijstand, maar ik heb door jullie nu toch wel iets leuks gevonden. Had ik niet gedacht. #Participatieplein #Vrijwilligersbureau.9 Burgers hebben hun financiën op orde en onder controle, waardoor er minder kosten gemaakt hoeven te worden in het kader van incasso op diverse fronten, jongeren krijgen zo het goede voorbeeld. In het begin van het jaar zijn we budgetcoaches gaan trainen om mensen met financiële problemen te helpen. Het gaat daarbij om het op orde krijgen van de financiële administratie, budgetteren en verantwoord omgaan met het beschikbare budget. In het voorjaar zijn de coaches aan de slag gegaan. Tijdens de individuele coaching van jongeren is omgaan met financiën één van de aandachtspunten. Bij het jongerenpunt en ook het ambulant jongerenwerk worden vragen over schulden, inkomen en/of een baantje zoeken beantwoord. Ze krijgen hierbij tips, uitleg en/of ze worden begeleid naar de juiste deskundige(n). Zodat met de juiste info en hulp, betreffende jongeren leren hoe ze dit (zelf) beter kunnen doen en dus minder moeilijkheden krijgen.

15 Jaarverslag 013 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Ambulant jongerenwerk Inzet jongerencoaching Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele zet Inzet budgetcoach Intermediair ROMA Gezinsaanpak ROMA 15 Oh doe je dit vrijwillig? Dan mag je wel bij mij thuis komen, zeg heb ik je al verteld dat. #budgetcoach #vrijwilligersmogenmeerweten.10 Burgers worden gestimuleerd om de treden van de participatieladder op te lopen afhankelijk van hun specifieke mogelijkheden. In contact met individuen of groepen waar wij mee werken richten we ons op mogelijkheden en ontdekken of bewust worden van eigen talenten. We nemen dus eventuele beperkingen ter kennisgeving aan en richten ons op dat wat wel kan. We gaan samen met bijvoorbeeld de jongere, de ROMA-vrouw, een hanggroep, een uitkeringsgerechtigde, op reis. Op die reis laten we zien wat kansen zijn en hoe je die kunt benutten. We laten ze zelf stappen zetten om hun eigen gewenste doelen te bereiken.

16 16 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Jongerenpunt op het Sondervick College Project Uit de shit VCBA-aanpak (Vinden, Contacten, Bereiken, Aanbieden) Arbeidstoeleiding & onderwijsbegeleiding ROMA Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Buurtbemiddeling Buurtpreventie Inzet budgetcoach Vluchtelingenwerk Intermediair ROMA NO ESCAPE project Ambulant jongerenwerk Met de rechter is afgesproken dat we een oogje in het zeil houden, zodat de boel niet constant escaleert met alle gevolgen van dien. Dit werkt beter dan een gezinscoach die een keer in de zes weken het gezin bezoekt. #Proeftuin #integrale aanpak #onorthodoxe oplossingen..11 Jongeren beginnen hun loopbaan met voldoende startkwalificaties. Binnen het VCBA-project worden jongeren die zonder startkwalificatie thuis zitten toegeleid naar het alsnog behalen van een certificaat/diploma. De jongerencoach begeleid hierin. Ook ROMAteam heeft in hun werk specifieke aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters. In al onze activiteiten zoals bijvoorbeeld de dagarrangementen en de maatschappelijke stages werken we aan talentontwikkeling. Hiermee zetten we kinderen en jongeren op een goed spoor om een keuze te kunnen maken voor opleiding en behalen van een diploma dat bij hen past. We werken hierbij nauw samen met diverse onderwijsinstellingen. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Maatschappelijke stage Dagarrangementen Ambulant jongerenwerk Inzet jongerencoaches Activiteiten tienercentrum de Erikant Bieden van scholing en stageplaatsen Intermediair ROMA VVE-project ROMA Onderwijsondersteuning ROMA leerlingen voortgezet onderwijs Ik vond het fijn dat Stimulans mee hielp naar het zoeken van een baan. Ik wist niet dat er zoveel manieren waren om een baan te vinden #Michiel #VCBA We brengen weer een bos bloemen en een taart aan het team van de Wibra, wat een geduld met onze stagiaires.#romateam #Aan het werk #Vroegtijdigeschoolverlaters..1 Minder burgers (jongeren) komen in de problemen (justitie) en moeten een beroep doen op (hulpverlening) instanties omdat zij hun leven niet op orde hebben. Door een pro-actieve houding en preventieve aanpak voorkomen we zoveel mogelijk dat er problemen ontstaan. We signaleren in een vroegtijdig stadium of problemen zich gaan ontwikkelen, die we meteen aanpakken. Hierbij werken we samen met onder andere de wijkagent, CJG, Stichting Halt, Novadic-Kentron, etc. Het Vluchtelingenwerk maakt nieuwe bewoners wegwijs in onze maatschappij en wijst ze op mogelijkheden. Zij zijn hierdoor beter voorbereid op het participeren in onze maatschappij en weten wat de leefregels en omgangsregels zijn in Nederland.

17 Jaarverslag 013 Ons aanbod, activiteiten en/o projecten die bijdragen aan dit effect: Dagarrangementen (Brede School) VCBA-aanpak (Vinden, Contacten, Ambulant jongerenwerk Bereiken, Aanbieden) Begeleiding actieve jongeren(groepen) Arbeidstoeleiding & onderwijsbegeleiding Inzet jeugdwerk ROMA Jongerencoaching Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers Jongerenpunt op het Sondervick College en informele inzet Project Girlz only Vluchtelingenwerk Project Uit de shit Intermediair ROMA 17 Vivienne Alle vluchtelingen kennen Vivienne. Als je een probleem hebt, ga je naar haar toe en zij regelt alles. Maar,: wie of waar is toch die Vivienne? Het zit zo: de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland, afgekort V.V.N, in het Engels uitgesproken als vie vie en, is werkzaam in de asielzoekerscentra. En voilà, daar is Vivienne. De hulp van Vivienne wordt gewaardeerd, getuige deze reactie per van een cliënt: echt bedankt. weet je als ik twee van je heb, hoef nooit voor iets zorgen eerlijk bedankt, je helpt mij heel veel..13 Jongeren weten de weg in het leven waardoor zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en anderen en zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een actieve burger. Stimulans heeft een rol in de begeleiding van de jongere naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit sijpelt door in al onze werkzaamheden. In verschillende projecten op basisscholen, zowel binnen- als buitenschools hebben kinderen in het kader van het dagarrangement van de Brede School Veldhoven deelgenomen aan activiteiten gericht op het omgaan met groepsdruk, de rol die je hebt in een groep en wat voor effect dat heeft op anderen. V.E.T., de oppascursus en Girlz Only zijn activiteiten waarin jongeren ondersteund, getraind, en begeleid worden in het actief burgerschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Begeleiding actieve jongeren(groepen) Maatschappelijke stage Ambulant jongerenwerk Roefelen Inzet jeugdwerk Oppasproject Accommodatiegebonden jeugdwerk Dagarrangementen (Brede school)

18 18 Iedereen hoort erbij VELDHOVEN - Een baby, een oud vrouwtje, een voetballer. De leerlingen van groep 7b van basisschool de Meerhoef krijgen van theaterdocent Sandor Stürbl (hoofdrolspeler in Peter Pan) de opdracht om verschillende types uit te beelden. Vervolgens moeten ze in groepjes de letters van een woord vormen met hun lichamen. De les maakt deel uit van het project Iedereen hoort er bij. Het thema van deze les is samenwerking. Negen basisscholen volgen het volledige programma. Twee basisscholen voor speciaal onderwijs volgen een deel van het project. Voor elke school is een eigen programma gemaakt dat past bij de thema s die er op school leven en de leeftijd van de leerlingen die het programma volgen. De Meerhoef koos voor de thema s groepsdruk, seksualiteit, (cyber)pesten, samenwerken, fair play en burgerschap. Bron: ED 4 mei Jongeren leven actiever en gaan bewuster met hun gezondheid om..15 Meisjes en vrouwen zijn weerbaar en in staat hun eigen keuzes te maken. Team jeugd heeft tijdens activiteiten samen met GGD en Novadic-Kentron jongeren geïnformeerd over middelen gebruik en de gevolgen daarvan. In de werkgroep Lokaal Gezondheidsbeleid wordt meegedacht en meegedaan met activiteiten om de gezondheid van jongeren te bevorderen. Dit wordt voortgezet in 014. Zowel binnen- als buitenschools nemen kinderen in het primair onderwijs deel aan sportieve activiteiten in het kader van het dagarrangement. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Begeleiding actieve jongeren(groepen) Dagarrangementen Brede school Ambulant jongerenwerk Inzet jeugdwerk Accommodatiegebonden jeugdwerk Jongerenpunt op het Sondervick College Samen met Novadic-Kentron de straat op om te praten over alcohol- en drugsgebruik. In gesprek met tieners tussen de 1 en 14 jaar over hun druggebruik. #ze hebben er al veel verstand van In samenwerking met Lumensgroep worden groepen meiden getraind in weerbaarheid. Dit weerbaarheidsprogramma is voor meiden die een negatieve ervaring hebben gehad ofwel het risico lopen negatieve ervaringen op te doen. De onderwerpen variëren van omgaan met sociale media tot zaken die te maken hebben met vrouwenhandel en loverboys. Op verschillende trajecten wordt samengewerkt met de politie in en buiten de Veiligheidshuis constructie. Binnen de Proeftuin Roma is jonge bruiden en uithuwelijking een aandachtsveld. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Project Girlz only Intermediair ROMA Proeftuin Roma Samen met andere meisjes heb ik geleerd om voor mezelf op te komen. Ik heb geleerd dat ik mezelf kan verdedigen, dankzij de weerbaarheid trainingen. Ik vond het erg leerzaam. Laat mezelf niet meer zo snel om praten Girlz Only.

19 Jaarverslag 013 ❸ De Veldhovense proeftuin uitbuiting Roma kinderen 19 Een korte samenvatting. Van september 01 tot december 013 was de gemeente Veldhoven een van de vier proeftuingemeenten. Namens de gemeente Veldhoven heeft de directeur van Stimulans de projectleiding van de Veldhovense Proeftuin als taak gehad. Het programma bestond uit vier Proeftuinen; Ede, Nieuwegein, Veldhoven en Lelystad. Partners in het programma zijn behalve het ministerie van V&J, minister Opstelten, het ministerie van SZW, minister Asscher, het OM, de politie, de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, de burgemeesters van de proeftuingemeenten waaronder burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven. Problematiek: Multi-problem gezinnen met een Roma achtergrond staan op grote afstand van de Nederlandse samenleving. Kinderen worden ingezet tot en gebruikt bij criminele activiteiten. Handel in kinderen, kinderen vertegenwoordigen een economische waarde. (Uithuwelijking, jonge bruiden ( jaar) en bruidsschatten). Schoolverzuim. Mobiliteit van de groep. Criminaliteit, een precair onderwerp vanwege de verschillende perspectieven op dit onderwerp; van Roma als dader tot Roma als slachtoffer, slachtofferschap als levensstijl en criminaliteit als reactie op de behandeling uit de samenleving. Samen met de ambtelijk verantwoordelijken en - uitvoerders als de leerplicht ambtenaar is samen met het Romateam van Stimulans gewerkt aan het effectiever inzetten van alle beschikbare beleidsmiddelen en het integraal samenwerken met ketenpartners om de problemen met en rond de families aan te pakken. Binnen het Veiligheidshuis Eindhoven is een op maat ingerichte casus aanpak geïntroduceerd volgens de methodiek die in Veldhoven ontwikkeld wordt, samen met het lectoraat Integrale veiligheid van de Avans Hogeschool. Voor een uitvoerig verslag en de resultaten verwijzen we naar de uitgave van het ministerie van Veiligheid en justitie ; Proeftuinieren voor een integrale familiegerichte aanpak. Waarin in hoofdstuk 6 de Proeftuin Veldhoven uitvoerig belicht wordt. Nee, het is niet normaal dat een zestienjarig meisje van school gaat en verhuist naar een andere gemeente om te trouwen. Onze intermediair tegen een leerplichtambtenaar van een andere gemeente.#romateam De verwachting is dat in 014 verder gewerkt wordt aan het programma in een overgangsjaar; het doel is om de verkregen inzichten en de resultaten waar het kan onder te brengen in de reguliere (lokale)netwerken. In Veldhoven zijn daarvoor de eerste contacten gelegd met het CJG en het school-maatschappelijk werk van Veldvest.

20 0 ❹ Cijfers in infographics Vluchtelingenwerk vluchtelingen geplaatst gezinnen begeleid uitgeprocedeerde asielzoekers begeleid Somalie Irak Afghanistan Egypte Eritrea Sierra Leone Nigeria Werken in de wijk activiteiten MFA Noord activiteiten via verhuur cursussen bezoekers over de drempel Bezetting % 7 x budgetkoken 1 x 14 x inloper t Look Cobbeek Veldhoven Dorp De Kelen d Ekker Zonderwijk activiteiten rondom problemen Heikant Zeelst De Polders Centrum Oerle 45 x 6 x WFP consulten met bewoners 0 x 5 x wijkdagen/markten buurtpreventie

21 Jaarverslag 013 Participatieplein 3 WWB-ers begeleid naar vrijwilligerswerk Budgetcoach klanten 46 Samenwerken In ontwikkeling Registratiesysteem Pilot Noord Voorwaarden scheppen Social return - vrijwillig en in dienst (tijdelijk arbeidscontract, tuinman) Informatiepunt laaggeletterdheid Buurtbemiddeling 5 aanmeldingen 11 bemiddelaars 1 coaches 31 Jongerenwerk Girlz Only Uit de shit 45 klassepresentaties uren op straat jongeren gecoacht hangplekken deelnemers 1 Ambulant weken dagdelen per week dagdelen Welzijn & zorg Erikant Middelengebruik Schulden Sondervick Coaching Odeon Samenwerken Pesten V.E.T. Op & over de grens VCBA Preventie Politie als partner Girlz Only Uit de shit CJG Voetbalkooi Oppascursus Sondervick Sociale media Erikant 347 tieners over de drempel Roma Ketenpartners Intermediair school-leerling-thuis Integrale aanpak Onorthodox Lokale partners Crisisregie gezinsaanpak Onderwijsondersteuning: Proeftuin i.s.m. Veldhoven Sondervick, Veldvest, Dick Bruna, en ministerie Veiligheid en Justitie Praktijkschool, School 3 Barriëremodel CVV Gedwongen huwelijk Kennis delen Methodiekontwikkeling integrale aanpak

22 Vrijwillige inzet zorg voor elkaar vrijwilligersbureau beursvloer matches 75 gerealiseerde verbindingen 395 handel ter waarde van: ,- maatjes 53 adviezen 57 matches 10 roefelkinderen 14 roefelbedrijven 0 Veldhoven Vernieuwend Vitaal Net Noord In ontwikkeling 40 dagen zonder alcohol Wijkmakelaar Gezondheidsbeurs Voorwaarde scheppen Net Oost in oprichting Voorbereidingsactiviteiten Samenwerken Wijkscan Voorwaarde scheppen Wijkconciërge Cult en Tumult Veldhoven breed Financiële administratie 36 trainingen en certificaten IVA voor vrijwilligers Bijdrage programmering algemeen Draaiboek Veiligheid Cult en Tumult Stimulans onderdeel: Programmering en uitvoering grote podium Burg. Van Hoofflaan inzet; voorbereiding, opbouw, uitvoering en afbreken 18 vrijwilligers die samen 97 uur gewerkt hebben 10 personeelsleden die samen 610 uur gewerkt hebben

23 Jaarverslag 013 Brede School Scholen Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 1 Periode Totaal 3 Zeelsterhof De Meerhoef Op Dreef Eigenwijs De Brembocht De Rank Cobbeek Prof. Dr. Casimir De Heiacker De Berckacker Dick Bruna Sint Jan Baptist PWA school Verrekijker De Zwengel Totaal In 013 hebben in het buitenschoolse verschillende activiteiten plaatsgevonden daaraan namen 178 kinderen deel waarvan 748 vanuit de BSO en 980 vanuit de wijk. Samenwerking In bijna al haar werkzaamheden heeft Stimulans contact, afstemming of werkt ze samen met andere organisaties. We maken gebruik van elkaars expertise. Stimulans is convenant-partner in Veldhoven Vernieuwend Vitaal en de Brede School Veldhoven. We zijn kernpartner van het Participatieplein en mede-organisator van Cult & Tumult. Met sommige organisaties delen de verantwoordelijkheid van een traject. Met andere organi-saties trekken we op als partners binnen een aanpak. Er zijn organisaties waar we samen een project mee ontwikkeld hebben. En met sommige organisaties zijn we in de voorbereidende fase om gezamenlijk een kantoor te delen. Gemeente Veldhoven Centrum Jeugd & Gezin Bureau Sociaal Raadslieden Primair onderwijs Lumens Groep Bibliotheek Woon Inc Art4u De Combinatie Dorpsraad Oerle Gezondheidscentrum de Bolzen Gezondheidscentrum de Heikant GGD GGZe GOW de Kempen Halt Impegno De Inloper Korein Kinderopvang MEE Zuidoost Brabant Ministerie van justitie & veiligheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Museum `t Oude slot Niemand Uit Beeld Novadic Kentron Nummereen Kinderopvang Orthopedagogisch Centrum Brabant Paladijn, Valkenwaard Paraplu Kinderopvang Raad van de Kinderbescherming Leger Des Heils Bureau Jeugdzorg NEOS Rec Chiron RBOB De Kempen SSZK De Schalm Sterk in Werk `thuis SWOVE Fontys Hogeschool Avans Hogeschool Praktijkschool Bladel Stercollege School 3 Openbaar ministerie UWV VeldVest Vitalis Summa College Sondervick College Vrijwilligersorganisaties, stichtingen en (sport)verenigingen Wijkplatforms Wijk -en buurtcentra Welzijn Best-Oirschot Woonbedrijf De Zwengel Zuidzorg Lunetzorg Severinus Lumensgroep MEE Oranjefonds MO-groep Movisie PSO

24 Stichting Stimulans Lange kruisweg RC Veldhoven

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 maart 2015

Jaarverslag 2014 maart 2015 maart 2015 Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stimenz, de fusieorganisatie van MD Veluwe en Wisselwerk over het jaar 2014. Op 1 mei 2014 fuseerden Wisselwerk en Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn

Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Jaarverslag 2013 Scoop welzijn Scoop welzijn Jaarverslag 2013 250414-1 - Inhoudsopgave jaarverslag 2013 A. Jaarverslag 2013 3 1. Organisatiegegevens 4 2. Ontwikkelingen 4 3. Organisatie 5 4. Middelen 9

Nadere informatie

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl DOEL VAN DE BEHANDELING: 0 Initiatief Raad 0 Controleren 0 Kaderstellen X Informeren GEVRAAGD BESLUIT

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

amen Werken aan Samenwerken

amen Werken aan Samenwerken amen Werken aan Samenwerken 2013 HET JAAR IN BEELD Inhoud Voorwoord 3 INTERNE VERANDERINGEN 1 Op weg naar participatie en actief burgerschap 5 Onze nieuwe koers 6 Opnieuw gaan bouwen 8 Werk in uitvoering

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk

Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk Jaarverslag 2013 Welzijn MensenWerk VOORWOORD... 3 DEEL 1 INHOUDELIJK VERSLAG ALGEMEEN... 4 1. Doelstelling... 4 2. Raad van Toezicht... 5 3. Bestuur / directie... 6 4. Bedrijfsvoering... 8 5. Personele

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie