Voorwoord. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan."

Transcriptie

1 Jaarverslag 013

2

3 Voorwoord Lenig, present en sterk in mensenwerk. Toen wij in 013 bezig waren met onze strategie voor de komende 3 jaar kwamen er drie begrippen naar boven die passen bij wie wij zijn als organisatie. Lenig omdat we flexibel genoeg zijn om onze organisatie aan te passen aan de maatschappelijke vraag en opdracht. Lenig omdat we onze mensen daar waar nodig herpositioneren en toerusten met nieuwe kennis en vaardigheden. We zijn present omdat we dat als kernwaarde van ons werk zien, dichtbij de mensen, werken waar het werk is en aansluiten daar waar het kan. Het uitvoerende werk is onze core business, de organisatie en het management zijn enkel de voorwaarden om het uitvoerende werk, het mensenwerk, zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit is al jaren onze visie en daarom is onze organisatie bewust zo plat mogelijk. Stichting Stimulans Judith van de Belt Directeur bestuurder Grafisch ontwerp [Simone de Graef] Nomets.nl Jaarverslag 013

4

5 Inhoud ❶ Organisatie en personeel Speerpunten Personeel. 8 ❷ De resultaten aan de hand van geformuleerde effecten 9.1 Burgers zijn actief op weg en leveren een eigen bijdrage zodat ze volwaardig maatschappelijk kunnen participeren. 9. Burgers geven meer vorm en inhoud aan de eigen maatschappelijke inzet en kunnen zo verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, maar ook voor dat van anderen Burgers zijn actief in hun eigen woon- en leefomgeving, praten mee en nemen daar verantwoordelijkheid voor (burgerparticipatie) Burgers kunnen hun eigen netwerk organiseren Burgers ontmoeten elkaar op verschillende momenten en gelegenheden zowel op initiatief van henzelf als van anderen om zo de essentiële contacten te leggen die nodig zijn om (hulp) relaties aan te gaan. 1.6 Kwetsbare mensen, die geen regie hebben op eigen leven door het ontbreken van com-petenties of door omstandigheden zijn in beeld, zodat belemmeringen (samen) opgelost kunnen worden Meer burgers leveren een maatschappelijke bijdrage in het kader van maatschappelijke (vrijwillige) inzet (iedereen doet mee) Burgers leveren een maatschappelijke bijdrage, op maat, als zij niet in het reguliere arbeidsproces hun salaris kunnen verdienen (iedereen draagt bij) Burgers hebben hun financiën op orde en onder controle, waardoor er minder kosten gemaakt hoeven te worden in het kader van incasso op diverse fronten, jongeren krijgen zo het goede voorbeeld Burgers worden gestimuleerd om de treden van de participatieladder op te lopen afhankelijk van hun specifieke mogelijkheden Jongeren beginnen hun loopbaan met voldoende startkwalificaties Minder burgers (jongeren) komen in de problemen (justitie) en moeten een beroep doen op (hulpverlening) instanties omdat zij hun leven niet op orde hebben Jongeren weten de weg in het leven waardoor zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en anderen en zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een actieve burger Jongeren leven actiever en gaan bewuster met hun gezondheid om Meisjes en vrouwen zijn weerbaar en in staat hun eigen keuzes te maken. 18 ❸ De Veldhovense proeftuin uitbuiting Roma kinderen 19 ❹ Cijfers in infographics 0-4

6 6

7 Jaarverslag 013 ❶ Organisatie en personeel Speerpunten 013. Op weg naar Stimulans 3.0 In 013 hebben we onze strategische visie geformuleerd in een beleidsplan. De organisatorische indeling aangepast en aan laten sluiten bij het gemeentelijke beleid en de uitvoeringslijnen van Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Het Participatieplein, waar we zowel beleidsmatig als in de uitvoering een bijdrage aan leveren. Dit is onder andere terug te zien op onze nieuwe website en bij de doorontwikkeling van de site in een Zorg voor Elkaar module. Het implementeren en laten doorleven van de Welzijn Nieuwe Stijl aanpak, waarvan de er op af mentaliteit al van oudsher in onze werkwijze zit. De aankoop van een nieuw registratie systeem waar onze partners ook toegang toe hebben is daar een voorbeeld van. Zoeken naar strategische samenwerkingspartners; De welzijnsonderneming De Coöperatie waarin we samenwerken met welzijn Best Oirschot en welzijnsorganisatie Paladijn is hier het gevolg van. Het doel is onze krachten te bundelen en onze kritische massa te vergroten zodat we goed toegerust blijven voor de nieuwe vragen die in het kader van de drie transities op ons afkomen en waar we een antwoord op moeten vinden. Aan het einde van 013 is het onderzoek begonnen naar de vraag of we met behoud van onze lokale kleinschalige identiteit organisaties nog meer aan elkaar zouden kunnen verbinden. Een fusie hoort daarbij uitdrukkelijk tot de mogelijkheden, wel vanuit het principe dat de organisatievorm de inhoud volgt. Vanuit dezelfde inhoudelijke motivatie hebben we onze lokale samenwerkingspartner stichting Swove in 013 opnieuw uitdrukkelijk uitgenodigd om te praten over een organisatorische verbinding. Voor ons is deze verbinding extra belangrijk omdat we elkaar in de dagelijkse praktijk soms zo voor de voeten lopen, onze werkgebieden en opdrachten elkaar overlappen en dat we elkaar onbedoeld beconcurreren. Dat is zonde van geld en menskracht.

8 8 1. Personeel. Op 9 juni is onze collega Wilbert Caris overleden, na een lang ziekbed. Wilbert was door zijn manier van werken, dichtbij de mensen, een belangrijk gezicht van Stimulans en geliefd bij collega s en partners en buurtbewoners. Hij wordt gemist. Vanaf januari is Stimulans zonder de Peuterwerk organisatie doorgegaan. Dit gaf ruimte om de welzijnspoot verder door te ontwikkelen. Betaalde krachten 31 personen, waarvan gedetacheerd vanuit andere organisatie 1 gedetacheerd naar een andere organisatie In totaal 19,8 fte in dienst. Vrijwilligers Er zijn 99 verschillende vrijwilligers werkzaam en betrokken bij de activiteiten van Stimulans. Samen zetten zij zich uur vrijwillig in. Ziekteverzuim betaalde krachten Kort en middellang verzuim; 0,57% Lang verzuim: 10,69% waarvan 1,5% arbeidsgerelateerd. Personeelsbeleid Het personeelsbeleid is naar aanleiding van de strategische visie Stimulans op weg naar 3.0 aangepast op nieuw beleid en nieuw gedrag. De OR heeft, na de achterban geraadpleegd te hebben, het beleid goed gekeurd. Bezuinigingen De bezuiniging van 5% op de reguliere gemeentelijke subsidie, heeft tot gevolg gehad dat we 1 fte aan vacatures niet meer structureel in vullen. Daarnaast gaan we in 014 kritisch onze huisvestingskosten onder de loep nemen, niet in de laatste plaats om dat de functionaliteit van de gehuurde accommodaties niet meer passen bij de huidige aanpak.

9 Jaarverslag 013 ❷ De resultaten aan de hand van geformuleerde effecten 9 De subsidiebeschikking benoemt 15 te bereiken effecten. Deze worden achtereenvolgens besproken met de daarbij behorende activiteiten en bijdragen..1 Burgers zijn actief op weg en leveren een eigen bijdrage zodat ze volwaardig maatschappelijk kunnen participeren. In al haar dienstverlening is Stimulans bezig burgers te stimuleren actief deel te nemen aan de samenleving. Jongeren hebben in 013 deelgenomen aan de oppascursus, leerlingen van het Sondervick College hebben middels maatschappelijke stage kennis gemaakt met het vrijwilligerswerk en jongeren op straat worden aangespoord verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en het effect dat dat heeft op anderen en de plek waar zij rond hangen. Jongeren die gebruik maken van de Erikant en Odeon worden gemotiveerd en ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Daarnaast worden jongeren ook individueel gecoacht. Op verschillende basisscholen is in het kader van het dagarrangement aandacht besteed aan burgerschapsvorming, participatie is hiervan één van de drie domeinen. Het eerste half jaar van 013 heeft de buurtconciërge wijkbewoners geactiveerd om zich in te zetten voor hun wijk en haar inwoners. De wijkmakelaars zijn aan de slag gegaan om voorwaarden te scheppen voor burgers zodat zij zich actief in kunnen zetten. Het Vrijwilligersbureau en Zorgvoorelkaar geven door het matchen van vraag en aanbod bij uitstek de mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en maatschappelijke deelname mogelijk te maken voor de meer kwetsbare burger. Het Vluchtelingenwerk zorgt dat vluchtelingen een start kunnen maken in onze samenleving. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Maatschappelijke stage Oppascursus Dagarrangementen (Brede School) Ambulant jongerenwerk Begeleiding actieve jongeren(groepen) Tienerwerk in samenhang met dagarrangementen Accommodatie gebonden jeugdwerk Inzet jongerencoaches Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Project budgetcoach Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Inzet wijkmakelaar Vluchtelingenwerk Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Ik denk dat ik door de oppas cursus nu beter kan oppassen en misschien ook meer mag doen. Heb ik ook een beetje extra zakgeld. #Jeugdwerk

10 10. Burgers geven meer vorm en inhoud aan de eigen maatschappelijke inzet en kunnen zo verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven, maar ook voor dat van anderen. Door burgers te ondersteunen, helpen we hen verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en dat van anderen. Wij deden dit in 013 door burgers te begeleiden bij vragen of problemen, door jonge vrijwilligers te ondersteunen bij het vorm geven van hun eigen initiatieven. Wij bieden deskundigheidsbevordering aan en zijn vraagbaak voor zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties om zo inhoud te kunnen geven aan de eigen maatschappelijk inzet. Langzaamaan worden meer bewoners verantwoordelijk voor de activiteiten in de MFA-Noord. Burgers met een WWB-uitkering worden ingezet als vrijwilliger, met als doel een zinvolle dagbesteding voor zichzelf en een bijdrage leveren aan de Veldhovense samenleving. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Maatschappelijke stages Oppasproject Begeleiding actieve jongeren(groepen) Accommodatiegebonden jeugdwerk VCBA-aanpak (Vinden, Contacten, Bereiken, Aanbieden) Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst Deskundigheidsbevordering organisaties Vrijwilligers op de hoogte houden van de actuele regelgeving Initiatieven uit de wijk ondersteunen door beschikbaar stellen MFA-Noord Project budgetcoach Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Inzet wijkmakelaar Buurtbemiddeling Buurtpreventie Vluchtelingenwerk Ik blijf vrijwilliger, ik vind het toch leuk! #leerling #Maatschappelijke Stage Kijk ik heb kleren gekregen! #Muusse, als vluchteling hier in NL, heeft vrijwilligerswerk gevonden en komt zijn werkkleding laten zien..3 Burgers zijn actief in hun eigen woon- en leefomgeving, praten mee en nemen daar verantwoordelijkheid voor (burgerparticipatie). Door activiteiten te organiseren gericht op verantwoordelijkheid nemen voor en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving door tieners, denk bijvoorbeeld aan de Bouwreporters van de Brede School. Jongeren van het Veldhovens Evenementen Team (V.E.T.) organiseren zelf activiteiten zowel in als buiten jongerencentrum Odeon, ondersteund door de medewerkers van Team Jeugd. Om burgers meer vanuit eigen verantwoordelijkheid te laten handelen, hebben we onze werkwijze richting

11 Jaarverslag 013 wijkplatforms en buurtpreventieprojecten herzien. Zo ontstaat er meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. 11 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Tienerwerk ism Brede School Accommodatie-gebonden jeugdwerk Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Initiatieven uit de wijk ondersteunen door beschikbaar stellen MFA-Noord Project budgetcoach Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Inzet wijkmakelaar De Bouwreporters van Veldhoven Het was het schoolvoorbeeld van hoe ook kinderen van deze leeftijd met elkaar kunnen samenwerken. Elkaar probleemloos aanvullend en hun taken vloeiend in elkaar over laten lopend, had het heel veel weg van een live TV-uitzending. Ze werkten in groepjes van met elkaar en afwisselend waren ze verantwoordelijk voor het stellen van de vragen, de geluidsopnamen en het maken van video-opnamen. De kids hebben op een uiterst ontspannen manier de interviews afgenomen. En of ze nu bij de wethouder zaten of met de metselaar aan het praten waren, het was telkens weer een ontspannen en fantastische beleving. Zowel voor de geïnterviewden als voor de reporters zelf. Alles hadden ze onder controle. Bron: De Ahrenberger 4 december 013 We hebben nu een eigen sleutel, een eigen alarm code dus we kunnen nu echt zelfstandig in Odeon terecht en we kunnen zelf onze activiteiten doen te gek! #VET #BHV#verantwoordelijkheid.4 Burgers kunnen hun eigen netwerk organiseren. De jongerencoaches helpen jongeren hun sociale- en werknetwerk op te bouwen. Het sociale netwerk van jongeren op straat kan een negatieve invloed hebben op het gedrag van de jongeren. De ambulant jongerenwerker maakt hen daarvan bewust en geeft handvaten zodat de jongeren zelf

12 1 verantwoordelijkheid nemen. Hierbij wordt niet alleen naar de sociale omgang tussen jongeren onderling en de omgeving gekeken, maar vooral ook een netwerk waarin een zinvolle dagbesteding op de voorgrond staat. Het gebruik maken van sociale media en andere internet-mogelijkheden zoals Zorgvoorelkaar.com maakt dat burgers vanuit de veiligheid van hun huis het eigen netwerk kunnen vergroten. Wijkmakelaars bieden vraaggerichte ondersteuning aan wijkplatforms en buurtpreventieteams. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Ambulant jongerenwerk Begeleiding actieve jongeren(groepen) Inzet jongerencoaches Inzet wijkmakelaar Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Goh, ik wist niet dat dat hier kon : #ruimte gebruiken om buurtactiviteiten te organiseren in de Inloper..5 Burgers ontmoeten elkaar op verschillende momenten en gelegenheden zowel op initiatief van henzelf als van anderen om zo de essentiële contacten te leggen die nodig zijn om (hulp) relaties aan te gaan. Door het behalen van een oppasdiploma ontwikkelen tieners opvoedkundige vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen zij inzetten om zo ouders van jonge kinderen te ondersteunen, geld te verdienen en contact te maken met volwassenen en kinderen in hun eigen omgeving. In Zorgvoorelkaar verbinden we mensen. Een maatje voor een eenzame burger, hulp om de taal beter te begrijpen en daardoor beter contact te kunnen maken. Wij begeleiden maatjes zodat zij andere mensen kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld eenzaamheid. In onze accommodaties laten we mensen samenkomen en brengen we ze met elkaar in contact. Bijvoorbeeld middels de ondernemersbeurs in MFA- Noord en in Odeon door de activiteiten van V.E.T. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Oppascursus Accommodatie-gebonden jeugdwerk Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst Deskundigheidsbevordering organisaties Vrijwilligers op de hoogte houden van de actuele regelgeving Initiatieven uit de wijk ondersteunen door beschikbaar stellen MFA-Noord Exploitatie MFA-Noord Ze komt in pyjama, ze kan niet bij haar kleren. Haar man wil niet dat ze de deur uit gaat. #Complexe problematiek Vluchtelingenwerk.

13 Jaarverslag Kwetsbare mensen, die geen regie hebben op eigen leven door het ontbreken van competenties of door omstandigheden zijn in beeld, zodat belemmeringen (samen) opgelost kunnen worden. 13 De medewerkers van Stimulans staan actief in de Veldhovense samenleving. Meer dan voorheen richten we ons op de meest kwetsbare medemens. Dit heeft invloed op de manier waarop wij nu te werk gaan. Meer maatwerk, gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden. Middels jongerencoaching brengen we samen met de jongere in kaart waar belemmeringen zitten en pakken deze aan. De jongerencoaches verhelderen, structureren en wijzen op de verschillende mogelijkheden, zodat de jongere zelf aan de slag kan. Waar mogelijk zetten we ervaringsdeskundigen in. Indien nodig wordt ook de omgeving hierbij betrokken. Onze coaches ondersteunen waar nodig ouders bij de opvoeding met de Triple-P-methode, Positief Pedagogisch Programma. Met Zorgvoorelkaar zijn we niet alleen bezig met de randvoorwaarden om participatie mogelijk te maken, waar nodig helpen onze vrijwilligers de kwetsbare medemens met allerhande zaken. Zowel ter voorkoming van eenzaamheid, het vinden van een zinvolle dagbesteding en het oplossen van praktische problemen. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Inzet jongerencoaches Jongerenpunt op het Sondervick College Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele inzet Intermediair ROMA Onderwijsondersteuning voortgezet onderwijs NO ESCAPE project Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar Wat als ze 15 is en haar toekomst bepaald en betaald is? #complexe problematiek # Romateam.7 Meer burgers leveren een maatschappelijke bijdrage in het kader van maatschappelijke (vrijwillige) inzet (iedereen doet mee). Onze inzet is er op gericht om jong en oud kennis te laten maken met het zich onbezoldigd inzetten voor iets of iemand anders. Maatschappelijke stages, NL Doet en V.E.T (Veldhovens Evenementen Team) zijn voorbeelden waarin dit heel duidelijk vorm kreeg in 013. Ook ons Vrijwilligersbureau heeft vraag en aanbod van vrijwilligerswerk gekoppeld. De directe en persoonlijke aanpak van de buurtconciërge heeft er toe geleid dat meer mensen dan voorheen zich actief gingen inzetten voor de wijk.

14 14 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Begeleiding actieve jongeren(groepen) Maatschappelijke stage Ambulant jongerenwerk Bieden van scholing en stageplaatsen Activiteiten in het kader CKV Sondervick College Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Deskundigheidsbevordering organisaties Vrijwilligers op de hoogte houden van de actuele regelgeving Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele inzet Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Project budgetcoach Intermediair ROMA De medewerkers van t Tweespan en bezoekers en organisatoren van de Kerstmarkt waren er zeer over te spreken dat Stimulans deze schatten van jongens op onze Kerstmarkt heeft laten werken. #Maatschappelijke Stage.8 Burgers leveren een maatschappelijke bijdrage, op maat, als zij niet in het reguliere arbeidsproces hun salaris kunnen verdienen (iedereen draagt bij). In het kader van het Participatieplein zijn we in het voorjaar van 013 gestart met het toeleiden van mensen met een WWB-uitkering naar vrijwilligerswerk. We gaan hierbij op zoek naar plaatsen en mogelijkheden waar de uitkeringsgerechtigde begeleid kan worden en zijn competenties kan ontwikkelen, zijn mogelijkheden kan vergroten en zijn talenten meer zichtbaar worden. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele inzet Inzet buurtconciërge, wijkgerichte inzet en actief burgerschap ondersteunen Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Project budgetcoach Intermediair ROMA NO ESCAPE project Ik moet van gemeente, want ik zit in de bijstand, maar ik heb door jullie nu toch wel iets leuks gevonden. Had ik niet gedacht. #Participatieplein #Vrijwilligersbureau.9 Burgers hebben hun financiën op orde en onder controle, waardoor er minder kosten gemaakt hoeven te worden in het kader van incasso op diverse fronten, jongeren krijgen zo het goede voorbeeld. In het begin van het jaar zijn we budgetcoaches gaan trainen om mensen met financiële problemen te helpen. Het gaat daarbij om het op orde krijgen van de financiële administratie, budgetteren en verantwoord omgaan met het beschikbare budget. In het voorjaar zijn de coaches aan de slag gegaan. Tijdens de individuele coaching van jongeren is omgaan met financiën één van de aandachtspunten. Bij het jongerenpunt en ook het ambulant jongerenwerk worden vragen over schulden, inkomen en/of een baantje zoeken beantwoord. Ze krijgen hierbij tips, uitleg en/of ze worden begeleid naar de juiste deskundige(n). Zodat met de juiste info en hulp, betreffende jongeren leren hoe ze dit (zelf) beter kunnen doen en dus minder moeilijkheden krijgen.

15 Jaarverslag 013 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Ambulant jongerenwerk Inzet jongerencoaching Actieve deelname cq partnerschap Veldhoven Vernieuwend Vitaal en Participatieplein Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers en informele zet Inzet budgetcoach Intermediair ROMA Gezinsaanpak ROMA 15 Oh doe je dit vrijwillig? Dan mag je wel bij mij thuis komen, zeg heb ik je al verteld dat. #budgetcoach #vrijwilligersmogenmeerweten.10 Burgers worden gestimuleerd om de treden van de participatieladder op te lopen afhankelijk van hun specifieke mogelijkheden. In contact met individuen of groepen waar wij mee werken richten we ons op mogelijkheden en ontdekken of bewust worden van eigen talenten. We nemen dus eventuele beperkingen ter kennisgeving aan en richten ons op dat wat wel kan. We gaan samen met bijvoorbeeld de jongere, de ROMA-vrouw, een hanggroep, een uitkeringsgerechtigde, op reis. Op die reis laten we zien wat kansen zijn en hoe je die kunt benutten. We laten ze zelf stappen zetten om hun eigen gewenste doelen te bereiken.

16 16 Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Jongerenpunt op het Sondervick College Project Uit de shit VCBA-aanpak (Vinden, Contacten, Bereiken, Aanbieden) Arbeidstoeleiding & onderwijsbegeleiding ROMA Matchen vraag en aanbod Zorgvoorelkaar en Vrijwilligersbureau Buurtbemiddeling Buurtpreventie Inzet budgetcoach Vluchtelingenwerk Intermediair ROMA NO ESCAPE project Ambulant jongerenwerk Met de rechter is afgesproken dat we een oogje in het zeil houden, zodat de boel niet constant escaleert met alle gevolgen van dien. Dit werkt beter dan een gezinscoach die een keer in de zes weken het gezin bezoekt. #Proeftuin #integrale aanpak #onorthodoxe oplossingen..11 Jongeren beginnen hun loopbaan met voldoende startkwalificaties. Binnen het VCBA-project worden jongeren die zonder startkwalificatie thuis zitten toegeleid naar het alsnog behalen van een certificaat/diploma. De jongerencoach begeleid hierin. Ook ROMAteam heeft in hun werk specifieke aandacht voor vroegtijdige schoolverlaters. In al onze activiteiten zoals bijvoorbeeld de dagarrangementen en de maatschappelijke stages werken we aan talentontwikkeling. Hiermee zetten we kinderen en jongeren op een goed spoor om een keuze te kunnen maken voor opleiding en behalen van een diploma dat bij hen past. We werken hierbij nauw samen met diverse onderwijsinstellingen. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Maatschappelijke stage Dagarrangementen Ambulant jongerenwerk Inzet jongerencoaches Activiteiten tienercentrum de Erikant Bieden van scholing en stageplaatsen Intermediair ROMA VVE-project ROMA Onderwijsondersteuning ROMA leerlingen voortgezet onderwijs Ik vond het fijn dat Stimulans mee hielp naar het zoeken van een baan. Ik wist niet dat er zoveel manieren waren om een baan te vinden #Michiel #VCBA We brengen weer een bos bloemen en een taart aan het team van de Wibra, wat een geduld met onze stagiaires.#romateam #Aan het werk #Vroegtijdigeschoolverlaters..1 Minder burgers (jongeren) komen in de problemen (justitie) en moeten een beroep doen op (hulpverlening) instanties omdat zij hun leven niet op orde hebben. Door een pro-actieve houding en preventieve aanpak voorkomen we zoveel mogelijk dat er problemen ontstaan. We signaleren in een vroegtijdig stadium of problemen zich gaan ontwikkelen, die we meteen aanpakken. Hierbij werken we samen met onder andere de wijkagent, CJG, Stichting Halt, Novadic-Kentron, etc. Het Vluchtelingenwerk maakt nieuwe bewoners wegwijs in onze maatschappij en wijst ze op mogelijkheden. Zij zijn hierdoor beter voorbereid op het participeren in onze maatschappij en weten wat de leefregels en omgangsregels zijn in Nederland.

17 Jaarverslag 013 Ons aanbod, activiteiten en/o projecten die bijdragen aan dit effect: Dagarrangementen (Brede School) VCBA-aanpak (Vinden, Contacten, Ambulant jongerenwerk Bereiken, Aanbieden) Begeleiding actieve jongeren(groepen) Arbeidstoeleiding & onderwijsbegeleiding Inzet jeugdwerk ROMA Jongerencoaching Faciliteren en ondersteunen vrijwilligers Jongerenpunt op het Sondervick College en informele inzet Project Girlz only Vluchtelingenwerk Project Uit de shit Intermediair ROMA 17 Vivienne Alle vluchtelingen kennen Vivienne. Als je een probleem hebt, ga je naar haar toe en zij regelt alles. Maar,: wie of waar is toch die Vivienne? Het zit zo: de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland, afgekort V.V.N, in het Engels uitgesproken als vie vie en, is werkzaam in de asielzoekerscentra. En voilà, daar is Vivienne. De hulp van Vivienne wordt gewaardeerd, getuige deze reactie per van een cliënt: echt bedankt. weet je als ik twee van je heb, hoef nooit voor iets zorgen eerlijk bedankt, je helpt mij heel veel..13 Jongeren weten de weg in het leven waardoor zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en anderen en zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een actieve burger. Stimulans heeft een rol in de begeleiding van de jongere naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit sijpelt door in al onze werkzaamheden. In verschillende projecten op basisscholen, zowel binnen- als buitenschools hebben kinderen in het kader van het dagarrangement van de Brede School Veldhoven deelgenomen aan activiteiten gericht op het omgaan met groepsdruk, de rol die je hebt in een groep en wat voor effect dat heeft op anderen. V.E.T., de oppascursus en Girlz Only zijn activiteiten waarin jongeren ondersteund, getraind, en begeleid worden in het actief burgerschap en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Begeleiding actieve jongeren(groepen) Maatschappelijke stage Ambulant jongerenwerk Roefelen Inzet jeugdwerk Oppasproject Accommodatiegebonden jeugdwerk Dagarrangementen (Brede school)

18 18 Iedereen hoort erbij VELDHOVEN - Een baby, een oud vrouwtje, een voetballer. De leerlingen van groep 7b van basisschool de Meerhoef krijgen van theaterdocent Sandor Stürbl (hoofdrolspeler in Peter Pan) de opdracht om verschillende types uit te beelden. Vervolgens moeten ze in groepjes de letters van een woord vormen met hun lichamen. De les maakt deel uit van het project Iedereen hoort er bij. Het thema van deze les is samenwerking. Negen basisscholen volgen het volledige programma. Twee basisscholen voor speciaal onderwijs volgen een deel van het project. Voor elke school is een eigen programma gemaakt dat past bij de thema s die er op school leven en de leeftijd van de leerlingen die het programma volgen. De Meerhoef koos voor de thema s groepsdruk, seksualiteit, (cyber)pesten, samenwerken, fair play en burgerschap. Bron: ED 4 mei Jongeren leven actiever en gaan bewuster met hun gezondheid om..15 Meisjes en vrouwen zijn weerbaar en in staat hun eigen keuzes te maken. Team jeugd heeft tijdens activiteiten samen met GGD en Novadic-Kentron jongeren geïnformeerd over middelen gebruik en de gevolgen daarvan. In de werkgroep Lokaal Gezondheidsbeleid wordt meegedacht en meegedaan met activiteiten om de gezondheid van jongeren te bevorderen. Dit wordt voortgezet in 014. Zowel binnen- als buitenschools nemen kinderen in het primair onderwijs deel aan sportieve activiteiten in het kader van het dagarrangement. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Begeleiding actieve jongeren(groepen) Dagarrangementen Brede school Ambulant jongerenwerk Inzet jeugdwerk Accommodatiegebonden jeugdwerk Jongerenpunt op het Sondervick College Samen met Novadic-Kentron de straat op om te praten over alcohol- en drugsgebruik. In gesprek met tieners tussen de 1 en 14 jaar over hun druggebruik. #ze hebben er al veel verstand van In samenwerking met Lumensgroep worden groepen meiden getraind in weerbaarheid. Dit weerbaarheidsprogramma is voor meiden die een negatieve ervaring hebben gehad ofwel het risico lopen negatieve ervaringen op te doen. De onderwerpen variëren van omgaan met sociale media tot zaken die te maken hebben met vrouwenhandel en loverboys. Op verschillende trajecten wordt samengewerkt met de politie in en buiten de Veiligheidshuis constructie. Binnen de Proeftuin Roma is jonge bruiden en uithuwelijking een aandachtsveld. Ons aanbod, activiteiten en/of projecten die bijdragen aan dit effect: Project Girlz only Intermediair ROMA Proeftuin Roma Samen met andere meisjes heb ik geleerd om voor mezelf op te komen. Ik heb geleerd dat ik mezelf kan verdedigen, dankzij de weerbaarheid trainingen. Ik vond het erg leerzaam. Laat mezelf niet meer zo snel om praten Girlz Only.

19 Jaarverslag 013 ❸ De Veldhovense proeftuin uitbuiting Roma kinderen 19 Een korte samenvatting. Van september 01 tot december 013 was de gemeente Veldhoven een van de vier proeftuingemeenten. Namens de gemeente Veldhoven heeft de directeur van Stimulans de projectleiding van de Veldhovense Proeftuin als taak gehad. Het programma bestond uit vier Proeftuinen; Ede, Nieuwegein, Veldhoven en Lelystad. Partners in het programma zijn behalve het ministerie van V&J, minister Opstelten, het ministerie van SZW, minister Asscher, het OM, de politie, de Raad van de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, de burgemeesters van de proeftuingemeenten waaronder burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven. Problematiek: Multi-problem gezinnen met een Roma achtergrond staan op grote afstand van de Nederlandse samenleving. Kinderen worden ingezet tot en gebruikt bij criminele activiteiten. Handel in kinderen, kinderen vertegenwoordigen een economische waarde. (Uithuwelijking, jonge bruiden ( jaar) en bruidsschatten). Schoolverzuim. Mobiliteit van de groep. Criminaliteit, een precair onderwerp vanwege de verschillende perspectieven op dit onderwerp; van Roma als dader tot Roma als slachtoffer, slachtofferschap als levensstijl en criminaliteit als reactie op de behandeling uit de samenleving. Samen met de ambtelijk verantwoordelijken en - uitvoerders als de leerplicht ambtenaar is samen met het Romateam van Stimulans gewerkt aan het effectiever inzetten van alle beschikbare beleidsmiddelen en het integraal samenwerken met ketenpartners om de problemen met en rond de families aan te pakken. Binnen het Veiligheidshuis Eindhoven is een op maat ingerichte casus aanpak geïntroduceerd volgens de methodiek die in Veldhoven ontwikkeld wordt, samen met het lectoraat Integrale veiligheid van de Avans Hogeschool. Voor een uitvoerig verslag en de resultaten verwijzen we naar de uitgave van het ministerie van Veiligheid en justitie ; Proeftuinieren voor een integrale familiegerichte aanpak. Waarin in hoofdstuk 6 de Proeftuin Veldhoven uitvoerig belicht wordt. Nee, het is niet normaal dat een zestienjarig meisje van school gaat en verhuist naar een andere gemeente om te trouwen. Onze intermediair tegen een leerplichtambtenaar van een andere gemeente.#romateam De verwachting is dat in 014 verder gewerkt wordt aan het programma in een overgangsjaar; het doel is om de verkregen inzichten en de resultaten waar het kan onder te brengen in de reguliere (lokale)netwerken. In Veldhoven zijn daarvoor de eerste contacten gelegd met het CJG en het school-maatschappelijk werk van Veldvest.

20 0 ❹ Cijfers in infographics Vluchtelingenwerk vluchtelingen geplaatst gezinnen begeleid uitgeprocedeerde asielzoekers begeleid Somalie Irak Afghanistan Egypte Eritrea Sierra Leone Nigeria Werken in de wijk activiteiten MFA Noord activiteiten via verhuur cursussen bezoekers over de drempel Bezetting % 7 x budgetkoken 1 x 14 x inloper t Look Cobbeek Veldhoven Dorp De Kelen d Ekker Zonderwijk activiteiten rondom problemen Heikant Zeelst De Polders Centrum Oerle 45 x 6 x WFP consulten met bewoners 0 x 5 x wijkdagen/markten buurtpreventie

21 Jaarverslag 013 Participatieplein 3 WWB-ers begeleid naar vrijwilligerswerk Budgetcoach klanten 46 Samenwerken In ontwikkeling Registratiesysteem Pilot Noord Voorwaarden scheppen Social return - vrijwillig en in dienst (tijdelijk arbeidscontract, tuinman) Informatiepunt laaggeletterdheid Buurtbemiddeling 5 aanmeldingen 11 bemiddelaars 1 coaches 31 Jongerenwerk Girlz Only Uit de shit 45 klassepresentaties uren op straat jongeren gecoacht hangplekken deelnemers 1 Ambulant weken dagdelen per week dagdelen Welzijn & zorg Erikant Middelengebruik Schulden Sondervick Coaching Odeon Samenwerken Pesten V.E.T. Op & over de grens VCBA Preventie Politie als partner Girlz Only Uit de shit CJG Voetbalkooi Oppascursus Sondervick Sociale media Erikant 347 tieners over de drempel Roma Ketenpartners Intermediair school-leerling-thuis Integrale aanpak Onorthodox Lokale partners Crisisregie gezinsaanpak Onderwijsondersteuning: Proeftuin i.s.m. Veldhoven Sondervick, Veldvest, Dick Bruna, en ministerie Veiligheid en Justitie Praktijkschool, School 3 Barriëremodel CVV Gedwongen huwelijk Kennis delen Methodiekontwikkeling integrale aanpak

22 Vrijwillige inzet zorg voor elkaar vrijwilligersbureau beursvloer matches 75 gerealiseerde verbindingen 395 handel ter waarde van: ,- maatjes 53 adviezen 57 matches 10 roefelkinderen 14 roefelbedrijven 0 Veldhoven Vernieuwend Vitaal Net Noord In ontwikkeling 40 dagen zonder alcohol Wijkmakelaar Gezondheidsbeurs Voorwaarde scheppen Net Oost in oprichting Voorbereidingsactiviteiten Samenwerken Wijkscan Voorwaarde scheppen Wijkconciërge Cult en Tumult Veldhoven breed Financiële administratie 36 trainingen en certificaten IVA voor vrijwilligers Bijdrage programmering algemeen Draaiboek Veiligheid Cult en Tumult Stimulans onderdeel: Programmering en uitvoering grote podium Burg. Van Hoofflaan inzet; voorbereiding, opbouw, uitvoering en afbreken 18 vrijwilligers die samen 97 uur gewerkt hebben 10 personeelsleden die samen 610 uur gewerkt hebben

23 Jaarverslag 013 Brede School Scholen Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 1 Periode Totaal 3 Zeelsterhof De Meerhoef Op Dreef Eigenwijs De Brembocht De Rank Cobbeek Prof. Dr. Casimir De Heiacker De Berckacker Dick Bruna Sint Jan Baptist PWA school Verrekijker De Zwengel Totaal In 013 hebben in het buitenschoolse verschillende activiteiten plaatsgevonden daaraan namen 178 kinderen deel waarvan 748 vanuit de BSO en 980 vanuit de wijk. Samenwerking In bijna al haar werkzaamheden heeft Stimulans contact, afstemming of werkt ze samen met andere organisaties. We maken gebruik van elkaars expertise. Stimulans is convenant-partner in Veldhoven Vernieuwend Vitaal en de Brede School Veldhoven. We zijn kernpartner van het Participatieplein en mede-organisator van Cult & Tumult. Met sommige organisaties delen de verantwoordelijkheid van een traject. Met andere organi-saties trekken we op als partners binnen een aanpak. Er zijn organisaties waar we samen een project mee ontwikkeld hebben. En met sommige organisaties zijn we in de voorbereidende fase om gezamenlijk een kantoor te delen. Gemeente Veldhoven Centrum Jeugd & Gezin Bureau Sociaal Raadslieden Primair onderwijs Lumens Groep Bibliotheek Woon Inc Art4u De Combinatie Dorpsraad Oerle Gezondheidscentrum de Bolzen Gezondheidscentrum de Heikant GGD GGZe GOW de Kempen Halt Impegno De Inloper Korein Kinderopvang MEE Zuidoost Brabant Ministerie van justitie & veiligheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Museum `t Oude slot Niemand Uit Beeld Novadic Kentron Nummereen Kinderopvang Orthopedagogisch Centrum Brabant Paladijn, Valkenwaard Paraplu Kinderopvang Raad van de Kinderbescherming Leger Des Heils Bureau Jeugdzorg NEOS Rec Chiron RBOB De Kempen SSZK De Schalm Sterk in Werk `thuis SWOVE Fontys Hogeschool Avans Hogeschool Praktijkschool Bladel Stercollege School 3 Openbaar ministerie UWV VeldVest Vitalis Summa College Sondervick College Vrijwilligersorganisaties, stichtingen en (sport)verenigingen Wijkplatforms Wijk -en buurtcentra Welzijn Best-Oirschot Woonbedrijf De Zwengel Zuidzorg Lunetzorg Severinus Lumensgroep MEE Oranjefonds MO-groep Movisie PSO

24 Stichting Stimulans Lange kruisweg RC Veldhoven

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord

Informatieavond dagarrangementen. Maandag 11 maart 2013 MFA Noord Informatieavond dagarrangementen Maandag 11 maart 2013 MFA Noord 1. Welkom op de informatieavond 1. Welkom & opening: Peter Vereijken 2. Brede School Veldhoven: Peter Vereijken 3. Combinatiefunctie Cultuur/Sport:

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015

Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 Verslag bijeenkomst Preventieprogramma Jeugdhulp Hoeksche Waard 2016-2018 14 september 2015 1 Welkom en introductie Preventieprogramma Jeugdhulp Wethouder Paans spreekt allereerst zijn steun uit aan professionals

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

A-avond (v)echtscheiding en jeugd

A-avond (v)echtscheiding en jeugd A-avond (v)echtscheiding en jeugd Welkom en toelichting programma Presentatie Eindhovens beleid en structuur Aanpak (v)echtscheiding Hanny Versluis en Annette Spierings m.m.v. Zuidzorg, Raad vd Kinderbescherming,

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema.

Onderstaand treft u de totale opbrengst tot nu toe aan, gegroepeerd naar thema. In de afgelopen periode zijn we inmiddels 2 keer bij elkaar geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we gekeken naar de kansen en aandachtspunten in de Waterwijk en naar de behoefte van de wijk. De

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen...

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen... Visie op jongerenwerk in Capelle aan den IJssel Buurtkracht Rijnmond 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Talentontwikkeling... 3 Leefbaarheid... 3 Individuele coaching... 4 Visie op jongerenvoorzieningen...

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Opvoeden samen met de buurt

Opvoeden samen met de buurt Opvoeden samen met de buurt De pedagogische waarde van jongeren- en welzijnswerk Opvoeden samen met de buurt De pedagogische waarde van jongeren- en welzijnswerk Pedagogische rol van jongeren- en welzijnswerk

Nadere informatie

Geslaagde thema-avond over spelontwikkeling van de centrale oudercommissie

Geslaagde thema-avond over spelontwikkeling van de centrale oudercommissie Nieuwsbrief van en voor Kids Society Erica jaargang 3, editie november/december 2011 Van de redactie Met Sint Nicolaas in het land is het tijd geworden voor de laatste nieuwsbrief van 2011. In dit nummer

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH

Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH Is er plek voor tegenprestatie in uw organisatie? Aschwin van den Abeele Directeur SWH 10/25/2013 Programma 1. Opening en welkom 2. Test je kennis! - Quiz 3. De tegenprestatie en Talent Verplicht! in een

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Context is Jong@Breda Uitgangspunten Bredaas jeugd- en onderwijsbeleid 2011-2014 Focus op wat jeugd en ouders (al) wél kunnen! Positief, talentontwikkeling

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsnota Maatschappelijk nuttig werk gemeente Leeuwarden 2014 Sector Werk en Inkomen Sector Zorg Hulpverlening en Sport 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 2. 0ntwikkelingen 3. Visie en doelstellingen 4.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering

Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering Lumens Groep op zoek naar een nieuwe legitimering Lumens in de Welzijn buurt, Eindhoven, Lumens buurtruimten, Dynamo, Speelpark Dynamo, de Vrijwilligerspunt Splinter, Adviespunt en Speelpark Discriminatie

Nadere informatie

Jongerenwerk en de aansluiting op Om het Kind

Jongerenwerk en de aansluiting op Om het Kind Jongerenwerk en de aansluiting op Om het Kind Jongerenwerkers voorkomen escalatie. Zij maken afschaling mogelijk vanuit een sterke preventieve inzet en als partner in de zorg. Dat doen zij door: vinden

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Samen leven is samen doen

Samen leven is samen doen Samen leven is samen doen Nu Erwin van het CJG langs komt, begrijpt mijn moeder mij beter. Lucas * Hogere rekening De economie draait stroef. Ook de gemeente Heerenveen moet de broekriem aanhalen. De belangrijkste

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink

Iedereen doet mee. Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep. Anne-Marie Eeftink Iedereen doet mee Voorjaarsconferentie 2014 Reinier van Arkel groep Anne-Marie Eeftink Inhoud Aanleiding Participatie ladder Maatschappelijk Steun Systeem Werkarrangement Filmpje Aanleiding WMO = Wet maatschappelijke

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag 2 motto s Betrek de bewoners Bij het bepalen van de doelen Bij het bepalen wat zou werken om de doelen te bereiken

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen

Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen Wijkcentrum De Hommel werkt aan een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin buurtbewoners, buurtondernemers en diverse dienstverleners samen gaan wonen en werken in één en hetzelfde gebouw. Een buurthuis-plus.

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B. PEUTERSPEELZALEN Helemaal niet mee eens Helemaal mee eens 5.De peuterspeelzaal heeft meerwaarde naast de kinderopvang 6.Het is belangrijk dat de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf afzonderlijk

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

De prins op het witte paard is een loverboy!

De prins op het witte paard is een loverboy! De prins op het witte paard is een loverboy! Plan van aanpak Loverboyproblematiek in de provincie Groningen in het kader van het provinciale speerpuntproject Huiselijk Geweld Marjolijne Vinkenborg, adviseur

Nadere informatie