Toelichting Begroting 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Begroting 2014"

Transcriptie

1 Toelichting Begroting 2014 De voorliggende begroting geeft een beeld van de verwachte kosten en baten voor de Bibliotheek Eindhoven over Het concept is op 26 november besproken in de auditcommissie en naar aanleiding van die bespreking zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de doorbelasting van de overhead/ indirecte kosten. Toelichting op opzet/systematiek De begroting is opgezet op basis van een nieuwe systematiek van projectbegrotingen. Doel van deze nieuwe werkwijze is om het algehele financiële bewustzijn in de organisatie te versterken en om beter te kunnen sturen op het rendement van individuele projecten. Deze nieuwe methodiek zal de komende periode nog verder worden aangescherpt. Deze begroting bestaat op het hoogste niveau uit 4 kolommen (hoofdkostenplaatsen), uitgesplitst naar de bekende kostensoorten. 1. Overhead. Deze kolom is een samentrekking van 8 overheadprojecten uit de projectenadministratie: personeel, P&O/opleidingen/vrijwilligers, planning&control, business development, IT, collectie & media, management & secretariaat en ondersteuning. Het overheadproject Personeel bevat alle personeelskosten en de doorbelastingen van personeel aan projecten tegen een all-in uurtarief. Op deze manier wordt zichtbaar in welke mate er sprake is van leegloop cq. over- of ondercapaciteit. De overige overheadprojecten bevatten de kosten die niet rechtstreeks aan projecten kunnen worden toegerekend. In een volgende generatie van de begroting zullen de begrote kosten cq. resultaten op overhead nog worden toegerekend aan projecten. Ook de totale subsidie van de gemeente Eindhoven is vooralsnog geboekt op overhead. In een volgende generatie van de begroting zal deze worden uitgesplitst naar de verschillende projecten waar de subsidie voor wordt verleend : x 100% = overheadpercentage van 29,28% totale overhead 2. Eindhoven regulier. Deze kolom is een samentrekking van 10 projecten. Verreweg de grootste projecten zijn Publieksdiensten (dit is de uitleenfunctie in de centrale bibliotheek) en Wijzer (het educatief programma richting basisscholen en kinderopvang). De overige projecten zijn relatief klein doch worden uitgevoerd met de reguliere subsidie van de gemeente Eindhoven en met particuliere baten. 3. Overige projecten (o.a. Waalre). Deze groep bevat projecten die voor andere opdrachtgevers worden uitgevoerd en met additionele subsidies (provincie, gemeente Waalre) of met particuliere baten worden bekostigd. 4. Huisvesting. Deze kolom bevat de huur- en andere exploitatielasten (servicekosten, schoonmaak, afschrijving inrichting) van de gehuurde ruimte in DWD. Afhankelijk van het ruimtebeslag worden deze doorbelast naar projecten tegen een vast tarief per m² ( 125,-). De eenmalige en frictiekosten voor de periode is apart bij gemeente Eindhoven ingediend en bevat alle veranderingen en tijdelijke maatregelen die verband houden met de transitie in opdracht van de gemeente Eindhoven. 1

2 Toelichting inhoudelijk Basis-scenario. De begroting is gebaseerd op gecontracteerde dienstverlening in Eindhoven, op basis van de Odyssee BE en de gemeenteraadsbesluitvorming van april Prijspeil en indexatie. De begroting is opgesteld op prijspeil 2014 (inclusief indexering). Dat wil zeggen dat zowel de kosten, als de baten (o.a. subsidies, excl. subsidie gemeente Eindhoven) zijn geïndexeerd. In het verleden zijn zowel subsidies als de tarieven voor particulieren altijd geïndexeerd. (Zie risico non-indexatie.) Aansluiting op de stuurgroep en besluit gemeente Eindhoven april De subsidieraming in deze begroting sluit inhoudelijk aan op het besluit van de gemeenteraad in april Met medeneming van voortschrijdend inzicht, sluiten de ramingen aan bij calculaties die door de stuurgroep, ten behoeve van het raadsbesluit, zijn uitgevoerd. Aansluiting op feitelijke verplichtingen. De begroting sluit aan bij de feitelijke langlopende verplichtingen van BE (arbeidsovereenkomsten, huur). Middels een reorganisatie 2012/2013 zijn de personele kosten fors gereduceerd. De besluitvorming rondom de reorganisatie is, op een enkel detail na, formeel afgerond. Alle resterende arbeidscontractuele verplichtingen zijn opgenomen binnen deze begroting. Alle aflopende huurovereenkomsten zijn gedekt in de begroting (zie risico huurfrictie). Nadere inhoudelijke toelichting per kolom Huisvesting. De huisvestingskosten voor de Witte Dame zijn opgenomen in deze kolom. Huisvestingskosten voor wijkvestigingen zijn opgenomen onder frictie en implementatie. In deze kolom resteert een structureel negatief resultaat van Dit is de huurfrictie waarvoor de toegezegde subsidie van de gemeente Eindhoven nog geen oplossing biedt. BE heeft een huurcontract in de Witte Dame voor m² voor nog ruim 15 jaar. De in enge zin benodigde ruimte is aanzienlijk lager dan deze oppervlakte. De gemeente heeft in het raadsbesluit van april 2013 tegen het advies van de stuurgroep in besloten tot een onderdekking van m.i.v. 1 januari Per brief (3 juli 2013) heeft BE aangegeven dat zij de gemeente aansprakelijk acht voor deze post (voor zover die niet door extra huuropbrengsten kan worden verminderd). In een volgende brief (1 december 2013) is een onderbouwd verzoek aan de gemeente verstuurd om de huisvestingskosten van vergoed te krijgen. Indien de gemeente besluit tot een negatief besluit op dit subsidieverzoek, betekent dit dat bij ongewijzigd handelen zal leiden tot continuïteitsproblemen bij de Bibliotheek Eindhoven en De Witte Dame Monumenten B.V.. Om dit te keren, zullen wij vergaande maatregelen moeten nemen. Het aantal vierkante meters waarmee gerekend wordt, is naar onze mening feitelijk en inhoudelijk te beperkt. Variant 2 spreekt over een sobere bibliotheek met basisfaciliteiten en boeken/lezen/ uitleen. Die basisfaciliteiten zijn (Odyssee-rapport, pagina 67) : receptie, bibliotheekcafé, copyshop, vergaderzalen, conferentiezaal, leestafel. Tegelijkertijd lijkt het erop dat in het rapport Scheepers sprake is van het afsluiten van de tweede verdieping, omdat er gesproken wordt over het afschermen van de tweede verdieping. Voor het realiseren van het programma van variant 2 (sobere bibliotheek) is het echter noodzakelijk om gebruik te maken van deels de 1 e etage en deels de 2 e etage. De 1 e etage is qua meters te beperkt voor het inhoudelijke programma. Daarnaast zijn de vierkante meters van Paradigma en EU-direct niet in het Odyssee rapport en rapport Scheepers opgenomen. Overhead. De personeelskosten sluiten aan op de feitelijke arbeidsovereenkomsten na afronding van de reorganisatie, exclusief bovenformatief personeel dat tijdelijk (tot medio 2015) nodig is voor transitiemanagement. Deze laatste categorie is opgenomen bij frictie en implementatie. De 2

3 opgenomen subsidies zijn de door de gemeente Eindhoven politiek toegezegde subsidies, inclusief subsidie additionele dekking uit VVE-middelen. De dekking voor de huurfrictie is opgenomen in de kolom frictie. Eindhoven regulier. Deze kolom spreekt redelijk voor zichzelf indien men kijkt naar de onderliggende projecten. Waalre en overige projecten. Deze kolom bevat de huidige activiteiten die voor andere opdrachtgevers dan de gemeente Eindhoven (provincie, Waalre) of op basis van particuliere omzet worden uitgevoerd (o.a. Bibliotheekcafé). Natuurlijk zijn er ambities om naast de huidige gecontracteerde dienstverlening nog nieuwe diensten te ontwikkelen en te verkopen. Deze ambities (en de bijbehorende financiële consequenties) zijn nog niet opgenomen in deze begroting. Het is zaak om eerst de huidige situatie op orde te krijgen en zekerheid van de gemeente Eindhoven dat positieve revenuen niet worden afgeroomd. Pas daarna kunnen deze extra ambities financieel vertaald worden in een begroting. Dit laat overigens onverlet dat we de ogen niet sluiten voor kansen die zich voordoen en actief kansen creëren om nieuwe dienstverlening af te zetten. Risico s De begroting bevat een aantal risico s die niet (of slechts gedeeltelijk) zijn meegenomen in de begroting Het BTW-risico. Bibliotheek is thans BTW-plichtig en kan dientengevolge BTW op aankopen terugvorderen. Het risico is aanwezig dat het programma Wijzer! als BTW vrijgestelde activiteit zal worden aangemerkt. Dit brengt met zich mee dat BTW op aanschaffingen naar rato niet meer kan worden teruggevorderd. Dit risico is door de stuurgroep onderkend doch destijds niet financieel vertaald in een subsidiebehoefte. Het BTW risico bedraagt circa structureel. Er vindt nader overleg plaats met een fiscaal adviseur. Vooralsnog is dit risico niet meegenomen in deze begroting. - Leenrecht Jeugd. De openbare bibliotheek is leenrecht verschuldigd (0,12 euro per uitlening). Er is binnen de branche en met de stichting Leenrecht discussie over de vraag of ook leenrecht verschuldigd is over uitleningen vanuit schoolbibliotheken. Daarbij is het aantal uitleningen vanuit schoolbibliotheken op voorhand lastig in te schatten. Een forse toename (40%) is te verwachten maar de toename kan ook hoger uitpakken. In de begroting is rekening gehouden met aan leenrechtkosten voor uitleningen vanuit schoolbibliotheken (conform advies stuurgroep). De feitelijk verschuldigde kosten kunnen hoger uitvallen (indien het aantal jeugduitleningen forser stijgt dan +40%) of lager uitvallen (indien schoolbibliotheken geen leenrecht verschuldigd zijn). - Huisvestingsfrictie. BE heeft een huurcontract in de Witte Dame voor m² voor nog ruim 15 jaar. De in enge zin benodigde ruimte is aanzienlijk lager dan deze oppervlakte. De gemeente heeft in het raadsbesluit van april 2013 tegen het advies van de stuurgroep in besloten tot een onderdekking van m.i.v. 1 januari Per brief (3 juli 2013) heeft BE aangegeven dat zij de gemeente aansprakelijk acht voor deze post (voor zover die niet door extra huuropbrengsten kan worden verminderd). Deze stellingname wordt onderbouwd met het argument dat de gemeente in het verleden zelf heeft aangedrongen op een langjarige huurverplichting voor BE. - Voorziening groot onderhoud. Bij de bepaling van de structurele subsidiebehoefte is geen rekening gehouden met een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud. Ultimo 2012 sluit de voorziening groot onderhoud met een bedrag van Dit is in overeenstemming 3

4 met de in het beheerplan onderhoud opgenomen voorzieningenniveau (in 2018). Dit beheerplan is echter gebaseerd op de huidige situatie. Na de besluitvorming van afgelopen april en na volledige duidelijkheid over inzet 1 e en 2 e verdieping is actualisering van het plan noodzakelijk. Dit zal mogelijk financiële consequenties hebben voor de Bibliotheek. - Niet indexeren van de gemeente subsidie. De begroting is opgesteld met prijspeil 2014, zowel qua lasten als baten. Het College heeft voorgesteld aan de Raad (notitie Flex-City, Metavisie) om de subsidies van alle culturele instellingen niet meer te indexeren tot en met Ondanks dat in het raadsvoorstel wordt gesproken over een uitzonderingspositie voor BE, lijkt het er op dat de subsidie van BE ook niet geïndexeerd zal worden. Uitgaande van een stijging van de kosten betekent dit voor BE een extra spanning op de begroting van jaarlijks. Vanwege een aangenomen motie heeft het college van burgemeester en Wethouder Bibliotheek Eindhoven gevraagd de gevolgen van het niet indexeren in beeld te brengen. Voor 1 januari 2014 nemen college en raad een besluit of er alsnog wordt geïndexeerd. Per brief (3 juli 2013) heeft BE de gemeente laten weten dat niet-indexeren forse consequenties zal hebben. Dit is per brief van 1 december 2013 bevestigd en de gevolgen zijn concreet aangegeven. Het Odyssee rapport en het raadsbesluit hanteren prijspeil 2013 en schetsen inhoudelijk en organisatorisch de eindsituatie in Daarbij is uitgegaan van het jaarlijks indexeren van de subsidie. Als de subsidie niet jaarlijks wordt geïndexeerd en de kosten die de Bibliotheek moet betalen worden wel hoger, teer je in op je formatie, programma en dus dienstverlening. - Begroting programma Wijzer. In het rapport Scheepers is er rekening mee gehouden dat 60 van de 73 scholen mee zullen doen. Inden er meer dan 60 scholen meedoen heeft dit gevolgen voor de eenmalige kosten en de structurele beheerlasten. - Structurele beheerlasten van programma Wijzer. De structurele beheerlasten zijn niet eerder in kaart gebracht en begroot en vallen buiten het financiële kader van het Odyssee rapport en rapport Scheepers. De licentiekosten waren eenmalig in de frictiekosten opgenomen. Inmiddels zijn de eenmalige frictiekosten tav licentie- en ontwikkelingskosten verlaagd naar en zijn de licentiekosten met de kennis van nu voor een structureel bedrag in de begroting opgenomen. - Groter ledenverlies dan -25% (peildatum ). Bij een grotere daling dan -25% (bij minder opbrengsten dan en leden) krijgen we structureel te weinig inkomsten binnen. Eenmalig risico - De Witte Dame Monumenten B.V. In deze begroting is geen rekening gehouden met positieve dan wel negatieve effecten van DWD. Indien de deelneming moet worden afgewaardeerd zal een aanzienlijk negatief eigen vermogen ontstaan. In overleg met gemeente moeten dan passende maatregelen worden genomen (bv. aanvullen gedurende periode o.b.v. positieve resultaten). De waardering van de deelneming De Witte Dame Monumenten B.V. (ultimo 2012 is circa ). Daarnaast hebben we een achtergestelde lening van beschikbaar hebben gesteld aan De Witte Dame Monumenten B.V.. Bij faillissement gaan beiden verloren. - Onvolledige inschatting personeelskosten a.g.v. de reorganisatie. In de berekeningen zijn de ZVW premies en de verhoging van de CAO schalen niet meegenomen. - Overdrachtsbelasting verkoop de Witte Dame Bij verkoop van de Witte Dame is het risico aanwezig dat de overdrachtsbelasting van als eenmalig risico moet worden toegevoegd. BE is voor 50% als aandeelhouder eigenaar en is dus een risico van Momenteel wordt bekeken of dit tot 0 kan worden gereduceerd. 4

5 Risico 2014 Kans van optreden Omvang worst case(structureel effect op resultaat ten opzichte van begroting) BTW 25% Leenrecht 50% Huisvestingsfrictie 50% Voorziening groot 50% pm onderhoud Niet indexering subsidie 50% Programma Wijzer > 60 scholen 50% 13 x per school = Structurele beheerlasten 100% pm programma Wijzer Groter ledenverlies dan 25% (daling van 35%) -25% Totaal Vermogenspositie Er is geen sprake van een vrij besteedbaar vermogen. Gegeven de transitiefase waarin de BE zich bevindt en de onzekerheid met betrekking tot de deelneming De Witte Dame Monumenten B.V. is de ontwikkeling van de vermogenspositie een belangrijk aandachtspunt (Rapport Scheepers, pag. ) In het rapport Scheepers wordt het college van B&W geadviseerd jaarlijks de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van de Bibliotheek te beoordelen en om na te gaan of een eventuele bijdrage vanuit het eigen vermogen dan wel aanzuivering van het eigen vermogen dient plaats te vinden. 5

6 Verwachte ontwikkeling Eigen Vermogen Omschrijving Balans 2012 Verwachting Prognose na verdeling mutatie 2013 balans 2013 Overige reserve Bestemmingsreserves: Wettelijke reserve deelnemingen Reserve collectie Reserve automatisering Totaal Verwachte mutaties 2013 overige reserves Verwachte mutatie 2013 Overige reserves Frictie reorganisatie personeel subsidie ontvangst 2013 kosten genomen in Frictie out placement/advies subsidie ontvangst 2013 kosten genomen in Resultaat normale exploitatie Totaal overige reserves Wettelijke reserves Resulaat deelneming DWDM Totaal wettelijke reserves Totaal Investeringen en liquiditeit Als gevolg van de gemeentelijke perceptie van de risico s rondom De Witte Dame is de gemeente zeer terughoudend in haar beleid ten aanzien van subsidiebevoorschotting. Als gevolg hiervan én het feit dat vanaf de 2 e helft van 2013 grote eenmalige uitgaven (cash out) plaats vinden (reorganisatie, opstarten schoolbibliotheken, aanpassing 1 e verdieping bibliotheek) is een strakke bewaking van de liquiditeit noodzakelijk. De gemeente heeft hier ook zelf schriftelijk om verzocht om adequaat om te kunnen gaan met de subsidiebevoorschotting en kredietverlening. Resultaat Het resultaat van de begroting 2014 is Dat hangt samen met de niet-indexering van de subsidie voor een bedrag van en met de frictiekosten huisvesting van De afgelopen maanden hebben we de begroting 2014 nogmaals tegen het licht gehouden en wederom geconstateerd dat er geen financiële mogelijkheden zijn ter dekking van de huisvestingsfrictie. Wij hebben ons het afgelopen jaar ingespannen om nieuwe huurders te werven. Samen met u en de Design Academy is geprobeerd het UWV als nieuwe huurder binnen te halen, wat helaas niet is gelukt. Naast het UWV hebben wij geld en tijd gestoken in het onderzoek naar de inpassing van het CKE en is 6

7 er onderzoek gedaan naar indelingsvarianten van De Witte Dame, opdat bij nieuwe kandidaten direct kan worden bepaald of alle functies een plek kunnen krijgen. Er zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd met o.a. Fontys, Tue, Summa-college, Vitalis, Lumens, Korein en Parktheater. Tot op heden heeft dat niet geleid tot de huur van vierkante meters en vermindering van onze huisvestingslasten. Helaas hebben wij ook moeten constateren dat partijen die inhoudelijk en financieel hadden kunnen bijdragen aan de Bibliotheek en De Witte Dame, De Witte Dame hebben moeten verlaten of elders in de stad zijn gehuisvest. Partijen waar u op enigerlei wijze nauw mee in contact staat: MU, Eindhoven365, Brainport Development, CKE, redactie Eindhovens Dagblad. In een tweetal brieven hebben wij aangegeven wat de gevolgen zijn van het niet indexeren en het niet vergoeden van de huisvestingskosten. Bij ongewijzigd handelen leidt dit tot continuïteitsproblemen bij de Bibliotheek Eindhoven en De Witte Dame Monumenten b.v. Om dit te keren zullen wij dan genoodzaakt zijn tot vergaande maatregelen. Conclusie Kortom, de begroting is niet sluitend en bevat daarnaast enkele forse risico s. In het slechtste scenario bedraagt dat risico meer dan

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Inleiding... 5 Conclusie en advies... 7 Scenario 1: Uittreding per 1 januari 2016... 11

Inleiding... 5 Conclusie en advies... 7 Scenario 1: Uittreding per 1 januari 2016... 11 17 september 2014 Gemeente Leeuwarderadeel Eindrapportage naar aanleiding van onderzoek naar de eventuele uittreding van de gemeente Leeuwarderadeel uit de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011

Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011 Rapport Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011 Gevolgen voor flexibel tarief 2011 november 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15 1.1 Uitvoering

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede

Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Onderzoek naar de mate van in control zijn van verbonden partijen en subsidierelaties van de Gemeente Enschede Nederlands Adviesbureau Risicomanagement Enschede, Augustus 213 NAR Advies BV T: 88 43 Postbus

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie

Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie www.pwc.nl Accountantsverslag 2012 Grip op de financiële positie Provincie Overijssel 24 april 2013 Aan de Provinciale Staten van provincie Overijssel T.a.v. mevrouw. R. Wiggers, griffier Postbus 10078

Nadere informatie

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr.

Politieke partij: Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013. Vraagnr. Politieke partij: VVD Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 Vraagnr. Paginanummer Vraag 1 Blz. 68. WMO Bij de AB in november 2011 is er 1 amendement en zijn er 2 moties ingediend t.a.v. dit

Nadere informatie

Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015

Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015 Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Achtergrond negatief eigen vermogen 4 3. Prognose 2014 6 4. Kernactiviteiten 2015 7 5. Organisatorische aanpassingen 9 6. Budget

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 25 januari 2011. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de Ombuigingsvoorstellen Brede Doorlichting 2012 e.v.

Agendapunt: Sliedrecht, 25 januari 2011. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de Ombuigingsvoorstellen Brede Doorlichting 2012 e.v. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 25 januari 2011 Onderwerp: Ombuigingsvoorstellen "Brede Doorlichting" Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de Ombuigingsvoorstellen

Nadere informatie

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool

Amendement. Voorstel nr: 2009-07. Onderwerp: Stichting Cool \\(\K^ : l^'^-t-oo'-j (.Vto^c^V^ - J /\. ao«i^ Amendement Voorstel nr: 2009-07 Onderwerp: Stichting Cool De raad van de gemeente te Heerhugowaard, in vergadering bijeen d.d 24 november 2009-11-25 Ondergetekende

Nadere informatie

Notitie riolering November 2014

Notitie riolering November 2014 Notitie riolering November 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenvatting en overzicht richtlijnen commissie BBV... 4 1.3 Begrippen... 8 2 Wettelijk kader... 8 2.1. De relatie met

Nadere informatie

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Financiële gevolgen van uittreding gemeente Ferwerderadiel Opdrachtgever: Gemeente Ferwerderadiel/Dienst SoZaWe NWF p/a de heer Hans Steen Postbus

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014. Werkgroep Zwembad De Zien

Gemeente Uitgeest. Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014. Werkgroep Zwembad De Zien Gemeente Uitgeest Rapport toekomstvisie Zwembad De Zien Gemeenteraad 19 juni 2014 1 Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding pagina 3 1.1 Bestuurlijke opdracht: pagina 3 2.0 Algemene informatie zwembad De Zien pagina

Nadere informatie

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5

1. Aanbieding... 3. 2. Financiële samenvatting... 3. 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Financiële samenvatting... 3 3. Verloop reserve parkeerfonds exploitatie... 5 4. Verloop reserve structuurfonds / investeringsambities... 5 5. Risicoparagraaf... 6 6.

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie