Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen in Kompaan. Inspectie jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen in Kompaan. Inspectie jeugdzorg"

Transcriptie

1 Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen in Kompaan Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2005

2 2 Inspectie jeugdzorg

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Het onderzoek... 7 Hoofdstuk 2 - De resultaten van het onderzoek De theorie: de PDCA-benadering De theorie: het hulpverleningsproces in de cyclische benadering De praktijk: de resultaten op casusniveau over het indicatiebesluit De praktijk: resultaten op casusniveau over het hulpverleningsplan De praktijk: resultaten op instellingsniveau over kwaliteitsbewaking Hoofdstuk 3 - Analyse en conclusie van de inspectie Hoofdstuk 4 - Aanbevelingen

4 4 Inspectie jeugdzorg

5 Samenvatting In dit rapport doet de Inspectie jeugdzorg verslag van een onderzoek bij de stichting Kompaan naar de wijze waarop de kwaliteitsbewaking functioneert. Centraal staat de vraagstelling: 1. Hoe organiseert Kompaan dat indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig zijn en voldoen aan geselecteerde wettelijke bepalingen? 2. Zijn bij Kompaan, afdeling pleegzorg, indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig en voldoen deze aan minimale kwaliteitseisen? Kader Als kader voor beoordeling van de kwaliteitsbewaking hanteert de inspectie de PDCA-cyclus, de cyclische benadering die ook in het Kwaliteitsprogramma Jeugdzorg en in de HKZ 1 -certificering centraal staat. Deze benadering en aanpak is nieuw voor de inspectie. Waar de inspectie eerder onderzocht of instellingen aan geldende eisen voldoen, onderzoekt de inspectie in dit toezicht daarnaast of instellingen dit zelf onderzoeken en bewaken. In het onderstaande schema is de relatie aangegeven tussen de PDCA-cyclus en de onderzochte documenten. Plan Kompaan stelt in normen vast: - Dat er voor clienten een indicatiebesluit en plan moet zijn -Aan welke inhoudelijke eisen dit moet voldoen -Dat de mening van de client over inhoud van beide Documenten bekend en vastgelegd moet zijn Leiding Kompaan stuurt de praktijk bij waar dit nodig is en Verandert/vernieuwt plan eisen als daartoe aanleiding is. act do Medewerkers van Kompaan Handelen in het Hulpverleningsproces check Binnen Kompaan wordt gecheckt of het handelen van medewerkers in het Hulpverleningsproces spoort met wat in de plan is afgesproken. Bevindingen op grond van het onderzoek Kompaan stelt de eis dat beide documenten aanwezig moeten zijn. Kompaan stelt geen inhoudelijke eisen aan het indicatiebesluit, wel aan het zelf op te stellen hulpverleningsplan. 1 HKZ staat voor Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 5

6 De resultaten van het inspectie-onderzoek maken duidelijk dat beide documenten aanwezig, maar niet altijd actueel zijn. Voor wat betreft het indicatiebesluit is Bureau Jeugdzorg hiervoor de eerstverantwoordelijke, voor wat betreft de hulpverleningsplannen Kompaan zelf. Kompaan pleegzorg heeft een forse verbetering gerealiseerd vergeleken met de vorige inspectietoets. De inhoud van vooral het hulpverleningsplan en de expliciete betrokkenheid van cliënten voldoet nog niet aan de eisen die de wet stelt en die de instelling er zelf aan stelt. De instelling verzamelt nog niet systematisch informatie over de mate waarin in de praktijk de doelen worden gehaald. Wel heeft Kompaan een interne toets uitgevoerd naar het voldoen aan eisen in het primair proces. De resultaten van die toets worden zichtbaar gebruikt voor actieplannen tot verbetering. Aanbevelingen Op grond van het onderzoek komt de inspectie tot de volgende aanbevelingen aan de instelling: Maak afspraken met Bureau Jeugdzorg over de aanwezigheid en inhoud van geldige indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen. Deze afspraken over inhoudelijke verwachtingen zouden een aanvulling zijn op de procesafspraken tussen beide instellingen zoals deze in de Cliëntroute zijn opgenomen. Zorg dat binnen Kompaan pleegzorg wordt georganiseerd dat hulpverleningsplannen inhoudelijk voldoen aan de eisen. Organiseer als Kompaan dat systematisch informatie wordt verzameld over de meest relevante indicatoren van de kwaliteit van beide documenten. Organiseer de foutopvang, dat wil zeggen zorg dat het bekend is wanneer de (aanwezigheid of inhoud van) documenten niet goed zijn en wie vervolgens welke actie onderneemt om dit te herstellen. Zorg dat de jongere en zijn ouders daadwerkelijk betrokken worden bij de inhoud van beide documenten: o spreek Bureau Jeugdzorg aan op het betrekken van de jongere en zijn ouders bij de inhoud en betekenis van het indicatiebesluit o organiseer het proces in Kompaan pleegzorg zodanig dat de jongere en zijn ouders daadwerkelijk voorafgaand aan de start van de hulp hun mening kunnen geven over de inhoud van het hulpverleningsplan en dat die mening wordt verwerkt en wordt bezien op consequenties. 6

7 Hoofdstuk 1 - Het onderzoek De inspectie voert in 2005 een toezicht uit naar de aanwezigheid en functionaliteit van twee belangrijke documenten in de jeugdzorg: het indicatiebesluit en het hulpverleningsplan. In 2002 en 2004 is dit onderzoek ook al uitgevoerd, maar dit jaar doet de inspectie het anders. Niet alleen voert de inspectie zelf steekproeven uit naar de aanwezigheid van genoemde documenten, voor het eerst onderzoekt de inspectie of en hoe instellingen organiseren en bewaken dat beide documenten aanwezig zijn en voldoen aan minimale eisen. Feitelijk kijkt de inspectie hoe instellingen hun kwaliteit bewaken op het terrein van het primaire proces. Instellingen zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg 2 en voor de bewaking van die kwaliteit. Typering van Kompaan als organisatie Kompaan biedt hulp aan jeugd van 0 tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers bij vragen en problemen rond opgroeien en opvoeden. De hulp kan bestaan uit ondersteuning, begeleiding, training of behandeling. Soms is het beter dat een kind (tijdelijk) niet meer thuis woont. Kompaan biedt dan verblijf in de vorm van: dag- en nachtbehandeling of pleegzorg. Kompaan heeft ook ambulante hulpvormen en biedt opvang en begeleiding voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Voor de meeste hulp is een indicatie nodig van Bureau Jeugdzorg. Enkele hulpvormen zijn vrij toegankelijk. Kompaan werkt in Midden-Brabant en heeft vestigingen in Tilburg, Goirle en Waalwijk. Er werken ongeveer 400 mensen bij Kompaan Werkwijze De inspectie hanteert voor dit onderzoek de volgende 2 vragen: 1. Hoe organiseert Kompaan dat indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig zijn en voldoen aan geselecteerde wettelijke bepalingen? 2. Zijn bij Kompaan, afdeling pleegzorg, indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen aanwezig en voldoen deze aan minimale kwaliteitseisen? De volgende werkwijze heeft de inspectie gehanteerd om tot een beantwoording van de vragen te komen: 1. De inspectie vraagt informatie over de organisatie van het hulpverleningsproces, specifiek gericht op in ieder geval de bewaking van de aanwezigheid van het indicatiebesluit en het hulpverleningsplan. 2 In de Wet op de jeugdzorg is expliciet geregeld dat instellingen systematisch gegevens moeten verzamelen als onderdeel van het waarborgen dat verantwoorde zorg wordt geleverd 7

8 2. De inspectie toetst vervolgens of de (werking van de) bewakingsinstrumenten die de instelling noemt ook in de praktijk te zien zijn. 3. Ten slotte toetst de inspectie zelf of in de cliëntendossiers beide documenten aanwezig zijn en voldoen aan minimale eisen zoals in de wet aangegeven. De inspectie geeft daarmee met dit onderzoek inzicht in de kwaliteitsbewaking van Kompaan op twee niveaus: casusniveau: de wijze waarop Kompaan voor een individuele cliënt organiseert en bewaakt dat gewerkt wordt met een indicatiebesluit en een hulpverleningsplan; op instellingsniveau: de wijze waarop Kompaan bewaakt dat voor al haar cliënten in alle Kompaanvoorzieningen gewerkt wordt met genoemde documenten. De volgende onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd: een gesprek/interview met het sectorhoofd van Kompaan die verantwoordelijk is voor onder andere de pleegzorg. Van de kant van de inspectie waren twee inspecteurs aanwezig, de twee accountinspecteurs voor de provincie Noord-Brabant. In dit gesprek heeft het sectorhoofd van Kompaan inzicht gegeven in de kwaliteitsbewaking van Kompaan, specifiek op aanwezigheid en functionaliteit van de genoemde documenten. Analyse van de in het gesprek uitgereikte documenten over kwaliteitsbewaking. De inspectie heeft dossieronderzoek uitgevoerd bij de pleegzorg. De keuze voor de pleegzorg is gemaakt omdat deze voorziening in de vorige inspectietoets negatief scoorde. In het dossieronderzoek is een onderscheid gemaakt in het toetsen op aanwezigheid van documenten en toetsen op inhoud. In totaal 27 cliëntendossiers zijn getoetst op aanwezigheid van indicatiebesluit en hulpverleningsplan. Het betrof hier de nieuwe opnames in bestandsgezinnen in Zes dossiers zijn getoetst op inhoud van beide documenten. 8

9 Hoofdstuk 2 - De resultaten van het onderzoek De bevindingen worden geordend met behulp van de zogenaamde PDCA-benadering, zoals deze in het programma Kwaliteit in de jeugdzorg ook wordt gehanteerd 3. Ook het HKZ 4 hanteert deze benadering. Een korte toelichting van deze benadering wordt in paragraaf 2.1 beschreven. In paragraaf 2.2 wordt aangegeven hoe de inspectie verwacht dat een organisatie, in casu Kompaan, met behulp van de PDCA-benadering organiseert en bewaakt dat zij werkt met beide documenten (indicatiebesluit en hulpverleningsplan). In paragraaf 2.3 komt vervolgens de praktijk aan de orde. Het primair proces van Kompaan, zoals dit in het onderzoek door de instelling is toegelicht en op dit moment is georganiseerd, wordt beschreven in termen van de PDCA-cyclus. Hiermee ontstaat inzicht in de wijze waarop Kompaan organiseert en bewaakt dat in de voorziening voor pleegzorg wordt gewerkt met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen. De inspectie koppelt hieraan de resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid en kwaliteit van genoemde documenten. 2.1 De theorie: de PDCA-benadering Jeugdzorginstellingen zijn op dit moment bezig om hun organisatie zo in te richten dat wordt voldaan aan de HKZ-certificering. Wanneer een instelling aan de HKZ-certificering voldoet betekent dit dat een instelling voldoet aan de door HKZ opgestelde normen/eisen; dat de instelling een kwaliteitssysteem heeft ingevoerd dat ervoor zorgt dat in de instelling volgens een verbetercyclus wordt gewerkt. Als basis voor de verbetercyclus hanteert het HKZ de beleidscyclus van Deming. Deze cyclus (cirkel) bestaat uit vier onderdelen: Plannen: plannen van activiteiten en het stellen van doelen Doen: uitvoeren van geplande activiteiten Check: nagaan of en in hoeverre afgesproken doelen zijn gerealiseerd Act: aanpassen van het proces 3 Zie GGZ Nederland, Programma kwaliteit in de Jeugdzorg II, Doorbreken met kwaliteit, p Stichting Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector 9

10 In onderstaand schema is deze cirkel weergegeven. Plan act do check 2.2 De theorie: het hulpverleningsproces in de cyclische benadering De inspectie heeft onderzocht of Kompaan het hulpverleningsproces cyclisch organiseert. Hierbij heeft de inspectie zich beperkt tot het kijken naar twee documenten die van belang zijn voor de start van het hulpverleningsproces in Kompaan als zorgaanbieder: 1. het indicatiebesluit (op te stellen door Bureau Jeugdzorg); 2. het hulpverleningsplan (op te stellen door Kompaan). Voor beide documenten geldt als minimumeis: dat de documenten aanwezig zijn; dat de inhoud voldoet aan gestelde (wettelijke) eisen; de cliënt de inhoud kent en zijn mening hierover heeft kunnen geven. Wat betekent het nu als de inspectie onderzoekt of Kompaan het werken met deze documenten cyclisch bewaakt? In onderstaand schema is aangegeven wat de inspectie verwacht aan te treffen als het gaat om het bewaken van de aanwezigheid, inhoud en overleg over de documenten. 10

11 Plan Kompaan stelt in normen vast: - Dat er voor clienten een indicatiebesluit en plan moet zijn -Aan welke inhoudelijke eisen dit moet voldoen -Dat de mening van de client over inhoud van beide Documenten bekend en vastgelegd moet zijn Leiding Kompaan stuurt de praktijk bij waar dit nodig is en Verandert/vernieuwt plan eisen als daartoe aanleiding is. act do Medewerkers van Kompaan Handelen in het Hulpverleningsproces check Binnen Kompaan wordt gecheckt of het handelen van medewerkers in het Hulpverleningsproces spoort met wat in de plan is afgesproken. Deze cyclische verbetercyclus zou op meerdere niveaus in een organisatie moeten werken. De inspectie heeft op 2 niveaus gekeken: casusniveau: heeft de instelling op het individuele casusniveau van een cliënt georganiseerd dat wordt bewaakt dat aan de eisen wordt voldaan? instellingsniveau: heeft de instelling het zo georganiseerd dat inzicht bestaat in de mate waarin in alle voorzieningen aan de eisen wordt voldaan? De inspectie heeft zelf een toets uitgevoerd. Op casusniveau heeft de inspectie individuele cliëntendossiers getoetst aan de wettelijke eisen. 2.3 De praktijk: de resultaten op casusniveau over het indicatiebesluit In deze paragraaf presenteert de inspectie de resultaten van het onderzoek op casusniveau voor wat betreft de aanwezigheid en inhoud van het indicatiebesluit. Hierbij dient opgemerkt dat Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk is voor het opstellen van het indicatiebesluit, de inhoud ervan en de wijze waarop hierover met de cliënt is gesproken. Maar de inhoud van het indicatiebesluit en de informatie die de cliënt hierover krijgt is van grote invloed op het effect van de hulpverlening van Kompaan als zorgaanbieder. Daarom verwacht de inspectie dat Kompaan (mede) bewaakt dat het indicatiebesluit kwalitatief van goed niveau is en dat de cliënt dit besluit en de consequenties begrepen heeft, en dat Kompaan Bureau Jeugdzorg erop aanspreekt als dit niet zo blijkt te zijn. Met behulp van de PDCA-cyclus wordt weergegeven hoe Kompaan de kwaliteit bewaakt zodat een cliënt krijgt waar hij recht op heeft. Hierbij zullen ook de resultaten van het door de inspectie uitgevoerde dossieronderzoek worden weergegeven. Plan: stellen van doelen/eisen Kompaan heeft als eis gesteld (in lijn met de wetgeving) dat alleen hulp wordt verleend als er een compleet indicatiebesluit aanwezig is waarin de hulp wordt geïndiceerd. Een compleet besluit bestaat 11

12 uit in ieder geval het schriftelijke besluit als ook een diagnostisch beeld. Er zijn geen expliciete inhoudelijke eisen gesteld aan indicatiebesluiten. 5 Do: Uitvoeren van activiteiten Kompaan heeft een centraal aanmeldpunt. Deze unit, bemand door 1,2 fte, ontvangt de indicatiebesluiten, zo n 1100 per jaar. Pas als er sprake is van een complete indicatiestelling wordt door een medewerker van het aanmeldpunt het cliëntendossier overgedragen aan de desbetreffende behandelcoördinator. De behandelcoördinator gebruikt het indicatiebesluit om te bepalen welke hulp een jongere nodig heeft, op grond waarvan een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Check en act: beoordeling aanwezigheid en kwaliteit van een indicatiebesluit en op basis hiervan handelen. De unit Centrale aanmelding bewaakt op (casusniveau!) dat een indicatiebesluit aanwezig en volledig is. Is dit niet zo dan neemt de unit contact op met Bureau Jeugdzorg en de jongere wordt niet op de (wacht)lijst gezet voor de module totdat Bureau Jeugdzorg de ontbrekende informatie heeft verstrekt. De inhoudelijke toets van een indicatiebesluit vindt plaats door de behandelcoördinator/gedragswetenschapper. Kompaan heeft niet expliciet vastgesteld aan welke inhoudelijke eisen het indicatiebesluit wordt getoetst. Als de behandelcoördinator vragen heeft over het indicatiebesluit neemt hij/zij contact op met Bureau Jeugdzorg. Resultaten inspectietoets De inspectie heeft in totaal 27 pleegzorgdossiers getoetst op de aanwezigheid van indicatiebesluiten. Aanwezigheid indicatiebesluiten Op 2 dossiers na heeft de inspectie in alle dossiers een indicatiebesluit aangetroffen. Dat wil niet zeggen dat in elk dossier een geldig besluit is aangetroffen. Actualiteit indicatiebesluiten Sommige besluiten zijn ouder dan de wettelijke 13 weken voor opname. Het gaat dan vaak om jongeren van crisisopvang of vanaf de wachtlijst in de pleegzorg komen. Inhoud indicatiebesluiten In zes pleegzorgdossiers heeft de inspectie naar de inhoud van de indicatiebesluiten gekeken. In de dossiers is aangegeven dat een pleeggezinplaatsing wordt geïndiceerd als verblijf. Wat in sommige indicatiebesluiten minder duidelijk wordt, is of en welke jeugdhulp nodig wordt gevonden. In een dossier zijn in het indicatiebesluit de volgende doelen opgenomen: jongere groeit op in stabiele en veilige opvoedingssituatie; 5 Kompaan heeft in een reactie op het conceptrapport aangegeven dat ten aanzien van de inhoud van indicatiestellingen eisen zijn geformuleerd, die nog zullen worden afgestemd met bureau jeugdzorg. 12

13 jongere heeft regelmatig en gestructureerd contact met moeder, vader en heeft daarnaast familiecontacten die niet worden belemmerd door persoonlijke problematiek van vader en/of moeder; jongere gaat op leeftijdsadequate manier om met seksualiteit; indien nodig en gewenst krijgt jongere hulp bij verwerken seksueel misbruik; er is duidelijkheid over toekomstperspectief van jongere en de daarbij passende juridische maatregel; jongere voelt zich minder onzeker; jongere ondervindt geen hinder van woordvindingsprobleem. Uit het besluit volgt vervolgens niet welke doelen de pleegzorg voor haar rekening moet nemen en welk hulpaanbod voor de overige doelen wordt ingezet. Sommige onderdelen in de indicatiebesluiten zijn moeilijk te lezen. Zo staat te lezen: bij het indicatiebesluit is de eerstvolgende aanspraak verleend: 06 verblijf pleegouders 24 uurs met een geldigheidstermijn van een jaar en een verzilveringstermijn van dertien weken en omvang van 24 uur per etmaal, waarbij en bandbreedte van twintig procent geldt gedurende 7 dagen per week. De aanspraak op de hiervoor omschreven zorg, moet binnen de verzilveringtermijn tot gelding worden gebracht. Na aanvang van de zorg, geldt de aanspraak voor de duur van de geldigheidstermijn. Wel is er in een ander dossier een bijlage gevonden: uitleg bij indicatiebesluit. De term bandbreedte wordt hierin echter niet uitgelegd. Overleg over indicatiebesluiten Het indicatiebesluit heeft met de invoering van de Wet op de jeugdzorg een andere juridische status gekregen. Het inhoudelijk overleg met de cliënt vindt nu plaats over de aanvraag van het indicatiebesluit, niet over het besluit zelf. Voor zorgaanbieders is niet uit het indicatiebesluit op te maken wat de cliënt vindt van de geïndiceerde hulp. Conclusies In de meeste dossiers zijn indicatiebesluiten van Bureau Jeugdzorg aanwezig. Niet alle besluiten zijn actueel. Sommige besluiten zo oud dat dit de inhoudelijke functie negatief beïnvloedt Uit de indicatiebesluiten die op inhoud zijn getoetst concludeert de inspectie dat wel expliciet is aangegeven voor welk type zorgaanbod (pleegzorg) de indicatie wordt afgegeven, maar veel minder expliciet is aangegeven wat van dit zorgaanbod inhoudelijk wordt verwacht. Kompaan kan niet uit de informatie van BJZ opmaken of een cliënt het indicatiebesluit begrijpt en of hij/zij ermee akkoord gaat. 13

14 2.4 De praktijk: resultaten op casusniveau over het hulpverleningsplan In deze paragraaf geeft de inspectie de onderzoeksresultaten weer voor wat betreft het werken met en bewaken van hulpverleningsplannen door Kompaan. Plan: stellen van doelen/eisen Het sectorhoofd geeft aan dat het hulpverleningsplan dient om de cliënt voorafgaand aan de hulp te informeren over wat er gaat gebeuren en onder welke afspraken. Een plan moet dus voorafgaand aan de start van de pleegzorgplaatsing worden opgesteld en bij netwerkpleegzorg binnen zes weken. Kompaan heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van het opstellen van hulpverleningsplannen. Er is een cursus rapporteren gevolgd door medewerkers. Ook heeft Kompaan een notitie opgesteld: afspraken met betrekking tot de schrijftaal van de hulpverleningsplannen. Hierin geeft Kompaan een aantal concrete eisen aan: doelen moeten smart geformuleerd worden, het plan moet voor de cliënt begrijpelijk zijn. Ook worden eisen gesteld aan de omvang en de woordkeuze. Kompaan hanteert een format voor een hulpverleningsplan, dat in iedere module moet worden gebruikt. In het format is aangegeven welke onderdelen in het plan worden opgenomen. De belangrijkste zijn: hulpvraag, voorgeschiedenis en actuele situatie, doelen en voorgenomen acties, contacten en afspraken met de casemanager, afspraken, inzage/reacties betrokkenen op het hulpverleningsplan, planning volgende evaluatie, ondertekening. In het format dat medewerkers kunnen gebruiken is toegelicht wat in de onderdelen wordt verwacht. Over het aangeven van doelen is bijvoorbeeld aangegeven: doelen moeten haalbaar zijn, de cliënt (ook als het een kind is) moet begrijpen wat er van hem/haar wordt verwacht, waarom aan een bepaald doel gewerkt gaat worden, doelen moeten toetsbaar/evalueerbaar zijn. Doelen moeten positief geformuleerd zijn. Do: uitvoeren van activiteiten In de module pleegzorg stelt de pleegzorgwerker het plan op. Check and act: beoordeling op aanwezigheid en inhoud van plannen en hierop handelen De werkbegeleider toetst de aanwezigheid en inhoud van de pleegzorgplannen. De werkbegeleider spreekt de pleegzorgwerker erop aan wanneer het plan er niet is of niet aan de vereiste kwaliteit voldoet. Resultaten dossieronderzoek inspectie Aanwezigheid hulpverleningsplannen In de vorige inspectietoets (in 2004) heeft de inspectie helemaal geen hulpverleningsplannen aangetroffen. De inspectie heeft in 27 dossiers de aanwezigheid van hulpverleningsplannen onderzocht. 14

15 In 17 dossiers heeft de inspectie plannen aangetroffen. Aan de dossiers waarin geen plannen zijn aangetroffen valt het volgende op: in 1 dossier zit geen plan maar blijkt uit correspondentie dat er wel een plan is verstuurd en dus opgesteld; in 4 dossiers wordt een reden aangegeven waarom er geen plan is opgesteld; in 4 dossiers ontbreekt een (geldig) indicatiebesluit en ontbreekt (daarom?) ook het plan. Dit zijn dossiers waarbij jeugdigen vanuit de crisisopvang doorgeplaatst worden naar een pleeggezin; in 1 dossier is geen plan aangetroffen zonder dat duidelijk wordt waarom niet. Wel is in het dossier van het broertje een plan aangetroffen waar (abusievelijk?) de namen van de broertjes door elkaar zijn gebruikt. Actualiteit hulpverleningsplannen Wat bij de meeste plannen wel opvalt is dat ze gedateerd zijn na opname. Van drie dossiers is expliciet te zien dat ze voorafgaand aan de opnamedatum in het pleeggezin zijn opgesteld. De aangetroffen plannen zijn ondertekend door 3 medewerkers van de pleegzorg (pleegzorgwerker, werkbegeleider en behandelcoördinator) en de pleegouders. De jeugdige (afhankelijk van de leeftijd), de ouders en de casemanager van BJZ krijgen consequent het plan opgestuurd ter ondertekening. Inhoud hulpverleningsplannen De inspectie heeft in 6 dossiers de inhoud van hulpverleningsplannen onderzocht. In de plannen is niet expliciet aangegeven wie de hulp coördineert en wie contactpersoon is. Zoals aangegeven is wel duidelijk dat drie verschillende functionarissen het plan ondertekenen. Maar uit de plannen is niet op te maken wie waarvoor verantwoordelijk is. Uit de plannen is gedeeltelijk op te maken dat afstemming wordt gezocht met het indicatiebesluit. (Sommige) doelen worden uit de indicaties overgenomen. Maar wat standaard lijkt te zijn is het veralgemeniseren van doelen. In de plannen is dan als doel aangegeven dat men zicht wil hebben op: emotionele ontwikkeling van de jeugdige, sociale en relationele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, eten/slapen, zindelijkheid, spelontwikkeling. Terwijl niet uit de onderliggende indicaties blijkt dat zich op die terreinen problemen afspelen. De doelen zijn ook niet smart geformuleerd, zoals Kompaan dit wel verlangt. In de plannen is bij afspraken rondom taakverdeling veelal niet aangegeven wat de pleegzorg nu gaat doen, wel wat bijvoorbeeld ouders, jeugdigen gaan doen. Overleg over hulpverleningsplannen De inspectie heeft onderzocht of over het hulpverleningsplan overleg plaatsvindt met de jeugdige, ouders en de casemanager. De aangetroffen werkwijze van Kompaan hierin is als volgt: er wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd waarbij naast de pleegzorgwerker de pleegouders, ouders, jeugdige en casemanager bij (kunnen) zijn. Op basis van dit gesprek wordt een hulpverleningsplan opgesteld. Dit plan wordt door de genoemde Kompaan-functionarissen ondertekend en door de pleegouders. Het plan wordt 15

16 aan ouders en jeugdige verzonden die op een aparte bijlage een handtekening voor akkoord kunnen zetten en terugsturen. Het verzenden van de plannen duurt soms lang, er kan maanden overheen gaan. Maar deze werkwijze garandeert niet dat het plan ook daadwerkelijk met alle partijen wordt besproken. Dit hangt namelijk af van de aanwezigheid op het kennismakingsgesprek. Conclusies De aanwezigheid van plannen is vergeleken met de vorige toets enorm verbeterd. In bijna alle dossiers is een plan aangetroffen, of een reden waarom het plan er niet is. In de dossiers waarin geen geldig indicatiebesluit is aangetroffen ontbreekt ook een hulpverleningsplan. Dit is formeel consequent, het is immers niet mogelijk om in deze gevallen een plan te maken dat is afgestemd op een indicatiebesluit. Maar voor de cliënt betekent dit dat in die gevallen niet wordt vastgelegd wat de bedoeling is, wie wat gaat doen en welke afspraken worden gemaakt. De meeste plannen worden na opname opgesteld en vastgesteld. Dit ondanks dat de instelling zelf ook aangeeft dat plannen er voor opname zouden moeten zijn. De inspectie maakt uit de inhoud van de plannen op dat het (nog) geen hulpverleningsplannen op maat zijn. In plannen worden dezelfde doelen opgenomen, zonder dat uit de onderliggende indicaties blijkt dat hierom wordt gevraagd. Vaak is niet expliciet een taakverdeling aangegeven tussen pleegouders, voorziening voor pleegzorg, casemanager, jeugdige en ouders als het om het (doen) bereiken van gestelde doelen gaat. De inspectie concludeert dat in de pleegzorg niet expliciet overleg plaatsvindt over het hulpverleningsplan met de jongere en de ouders. Dit betekent niet dat jongeren en ouders niet op de hoogte zijn van zaken. Het kennismakingsgesprek voorziet in het uitwisselen van informatie tussen betrokken partijen maar uit het dossieronderzoek blijkt dat niet altijd ouders en/jongeren bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn. 2.5 De praktijk: resultaten op instellingsniveau over kwaliteitsbewaking In deze paragraaf geeft de inspectie aan op welke manier Kompaan bewaakt dat hulp wordt verleend op basis van indicatiestellingen en hulpverleningsplannen. Ook nu worden met de PDCA-benadering de onderzoeksbevindingen geordend. Plan: eisen/doelen stellen Kompaan heeft aangegeven dat indicatiestellingen en hulpverleningsplannen aanwezig moeten zijn. Volgens het sectorhoofd is het nog niet zo dat Kompaan systematisch registreert in hoeveel procent van de instromende cliënten een indicatiebesluit en hulpverleningsplan aanwezig was die aan de eisen voldeed. Wel zijn er periodieke toetsingen. Eens in de 2 jaar vindt in een afdeling een interne toetsing van het primaire proces plaats. 16

17 Ten aanzien van hulpverleningsplannen heeft Kompaan een notitie Interne procedure voor kwaliteitsbewaking en bevordering van hulpverleningsplannen en eindverslag, voorstel juni 2005 opgesteld. In dit voorstel worden activiteiten genoemd om de kwaliteit van hulpverleningsplannen te bewaken op verschillende niveaus: permanente feedback door de behandelcoördinator aan medewerkers; periodieke interne toetsingen aan de hand van het certificatieschema door de interne toetsingscommissie. Do: uitvoeren van activiteiten Kompaan heeft in juli 2004 de dag- en nachtbehandeling getoetst en in februari 2005 het primaire proces van de pleegzorg. In deze toetsing is ook de PDCA-benadering gepresenteerd en toegepast. Het sectorhoofd heeft (in voorbereiding op de inspectietoets) met de afdeling pleegzorg de aanwezigheid van indicatiebesluiten geïnventariseerd. Check and act: analyseren van de uitkomsten van de toetsingen en hierop handelen Uit de toets van het sectorhoofd met de afdeling pleegzorg kwam naar voren dat in ongeveer 15 dossiers geen (geldige) indicatiebesluiten aanwezig zijn. In al deze gevallen gaat het om kinderen die van een crisisopvang binnen Kompaan zijn doorgestroomd pleegzorg. Kompaan heeft hierover vervolgens contact gezocht met Bureau Jeugdzorg Brabant om dit probleem op te lossen. Het sectorhoofd geeft aan dat de kwaliteit van de indicatiestelling is veranderd sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg. Volgens hem is het indicatiebesluit verjuridiceerd omdat het nu een voor beroep vatbare beschikking is geworden. Daarmee is de inhoud minder duidelijk geworden en zijn deze besluiten erg moeilijk leesbaar In verband hiermee geeft het sectorhoofd aan dat Kompaan in de praktijk merkt dat jongeren niet altijd met een reële verwachting van BJZ instromen in modules van Kompaan. Veel jongeren haken daardoor af. Kompaan heeft daarom twee maatregelen genomen: jongeren kunnen voor opname kennismaken in een groep waar ze komen door hier twee nachten te slapen. Zodoende weten jongeren beter wat ze te wachten staat; Volgend jaar wordt een cliëntmanager aangesteld. Deze gaat zich bezig houden met het oplossen van problemen die zich voordoen bij de match tussen het indicatiebesluit en de modules die Kompaan aanbiedt. De periodieke interne toetsing heeft Kompaan bij de pleegzorg uitgevoerd in februari In de toetsing is ondermeer naar de inhoud van hulpverleningsplannen gekeken. De instelling komt daarbij op onderdelen tot dezelfde constateringen als de inspectie bij dit onderzoek. Het gaat dan om het overleg over het plan met jeugdige en ouders. De instelling (in februari) en de inspectie (nu) hebben geconstateerd dat dit nog niet in de praktijk (altijd) plaatsvindt. 17

18 De toetsing heeft geleid tot een plan van aanpak voor verbetering. In de notitie: interne procedure voor kwaliteitsbewaking en bevordering van hulpverleningsplannen en eindverslag, voorstel juni 2005 geeft Kompaan aan dat alle modules binnen Kompaan hetzelfde format hulpverleningsplan moeten gebruiken. Ook worden voorstellen gedaan voor activiteiten gericht op de kwaliteitsbewaking aangegeven, zoals: periodieke toetsingen aan de hand van het certificatieschema, managementrapportages over de resultaten. Conclusies Bij Kompaan vindt (nog) geen systematische verzameling van gegevens plaats die inzicht bieden in de mate waarin indicatiebesluiten en plannen aanwezig zijn en aan de gestelde eisen voldoen. Wel concludeert de inspectie dat bij Kompaan expliciet aandacht is voor het bewaken van de praktijk aan de gestelde eisen. De toetsing leidt naast een beoordeling ook tot verbeteracties op verschillende niveaus in de organisatie. Kompaan brengt oplossingen aan (het bijstellen van verwachtingen van cliënten) voor problemen die volgens Kompaan elders (bij Bureau Jeugdzorg) plaatsvinden 18

19 Hoofdstuk 3 - Analyse en conclusie van de inspectie In dit onderzoek heeft de inspectie onderzocht of Kompaan gericht organiseert en bewaakt dat binnen de instelling wordt gewerkt met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen die aan de eisen voldoen. Ook heeft de inspectie de feitelijke praktijk getoetst: zijn ook daadwerkelijk beide documenten aanwezig en voldoen die aan minimale eisen? Analyse: kwaliteitsbewaking op casusniveau De wijze waarop op casusniveau het proces is georganiseerd, laat zien dat het werken met beide documenten als eis geldt. Nadrukkelijk wordt bewaakt dat een indicatiebesluit aanwezig is, zonder dit besluit zal het hulpverleningsproces in principe niet starten. Dit gaat echter niet op voor jongeren die al in Kompaan verblijven (vaak in crisisopvang) en doorstromen. In veel van die gevallen ontbreekt een (actueel en geldig) indicatiebesluit. Omdat Kompaan in die gevallen ook nogal eens geen hulpverleningsplan opstelt, wat formeel consequent is, betekent dit voor de desbetreffende ouders en jongeren dat die niet weten waar ze aan toe zijn. De inspectie kan niet uit het onderzoek opmaken dat Kompaan pleegzorg de indicaties inhoudelijk beoordeelt. Wel constateert de inspectie dat Kompaan uit indicaties niet kan opmaken of een jongere en zijn ouders het eens zijn met de indicatie en of ze begrijpen wat het inhoudt. Kompaan heeft hier wel last van, omdat zij zelf aangeeft dat jongeren met irreële verwachtingen binnenkomen en daardoor vaak afhaken. Wat Kompaan vervolgens doet is de verwachting van de jongere voorafgaand aan de plaatsing beïnvloeden. Het is de inspectie niet duidelijk of Kompaan Bureau Jeugdzorg aanspreekt op dit probleem. Resultaten inspectietoets Vergeleken met het inspectieonderzoek van vorig jaar heeft Kompaan pleegzorg een enorme verbetering doorgemaakt in het opstellen van hulpverleningsplannen. Het onderzoek laat zien dat een cliënt in normale gevallen kan rekenen op een hulpverleningsplan. De inhoud van de plannen en de communicatie hierover met jongere en ouders blijft hierbij nog ver achter. De hulpverleningsplannen zijn niet individuspecifiek en ook nog niet smart geformuleerd, ook al is er een format dat ervoor zorgt dat in elk plan aandacht kan worden besteed aan dezelfde aspecten. Het plan wordt ook nog niet als communicatiedocument met betrokken partijen gebruikt en vervult daarmee nog niet de functie die het zou kunnen en moeten hebben. Uit het feit dat naast de pleegzorgwerker ook de werkbegeleider en de behandelcoördinator de plannen ondertekenen, maakt de inspectie op dat binnen de pleegzorg de plannen inhoudelijk bewaakt worden en kennelijk aan de interne eisen voldoen. Maar daarmee voldoen de plannen naar 19

20 het oordeel van de inspectie nog niet aan de kwaliteit die wel van hulpverleningsplannen mag worden verwacht en die de instelling er zelf ook aan stelt. Analyse: kwaliteitsbewaking op instellingsniveau De instelling hanteert duidelijk als doel/eis dat met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen wordt gewerkt. Op instellingsniveau wordt echter nog niet systematisch informatie verzameld om vast te kunnen stellen of ook daadwerkelijk in de praktijk gewerkt wordt volgens de doelen. Omdat dit inzicht ontbreekt, kan de instelling onvoldoende gerichte interne of externe maatregelen nemen wanneer de kwaliteit te wensen overlaat. Kompaan laat wel zien bezig te zijn met het ontwikkelen van kwaliteitsbewaking. De interne toetsingen leveren veel informatie op over de kwaliteit op dat moment en de verbeteracties die hieruit voortvloeien. De actieplannen die op grond van de interne toetsingen zijn gemaakt laten ook zien dat de instellings-check tot gerichte aanpassingen leidt. Conclusie van de inspectie over de kwaliteitsbewaking van Kompaan Kompaan hanteert doelen als het gaat om de aanwezigheid en (minder expliciet) de functie van de documenten indicatiebesluit en hulpverleningsplan. Op casusniveau zijn aanzetten gegeven om die doelen ook te realiseren en verbeteringen heeft de inspectie hierin dan ook kunnen constateren. Voor de inhoud van beide documenten geldt dat deze naar het oordeel scherper kan. Er is geen concrete opdracht in het indicatiebesluit voor de pleegzorgplaatsing. Dit zorgt ervoor dat de hierop afgestemde hulpverleningsplannen niet scherp en concreet en op het individu ingevuld worden. Ook de functie van het hulpverleningsplan als communicatiedocument komt, door de wijze waarop het op dit moment binnen de pleegzorg wordt georganiseerd, niet uit de verf. Kompaan verzamelt nog niet systematisch informatie over de mate waarin in de praktijk de doelen worden gehaald. Wel zijn en worden interne toetsingen uitgevoerd. De verbeterplannen die op grond van die toetsingen worden gemaakt laten zien dat dergelijke instrumenten de kwaliteit ten goede komt. 20

21 Hoofdstuk 4 - Aanbevelingen Op grond van het onderzoek komt de Inspectie tot de volgende aanbevelingen aan de instelling: Maak afspraken met Bureau Jeugdzorg over de aanwezigheid en inhoud van indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen. Deze afspraken over inhoudelijke verwachtingen zouden een aanvulling zijn op de procesafspraken tussen beide instellingen zoals deze in de Cliëntroute zijn opgenomen. Kompaan heeft helder aangegeven in diverse documenten aan welke proces- en inhoudelijke eisen de uitvoering moet voldoen. Maak hier gebruik van: zorg dat binnen Kompaan pleegzorg wordt georganiseerd dat hulpverleningsplannen inhoudelijk voldoen aan de eisen die de instelling er zelf aan stelt. Organiseer als Kompaan dat systematisch informatie wordt verzameld over de meest relevante indicatoren van de kwaliteit van beide documenten. Organiseer de foutopvang, dat wil zeggen zorg dat het bekend is wanneer de (aanwezigheid of inhoud van) documenten niet goed zijn en wie vervolgens welke actie onderneemt om dit te herstellen. Zorg dat de jongere en zijn ouders daadwerkelijk betrokken worden bij de inhoud van beide documenten: - Spreek Bureau Jeugdzorg aan op het betrekken van de jongere en zijn ouders bij de inhoud en betekenis van het indicatiebesluit - Organiseer het proces in Kompaan pleegzorg zodanig dat de jongere en zijn ouders daadwerkelijk voorafgaand aan de start van de hulp hun mening kunnen geven over de inhoud van het hulpverleningsplan en dat die mening wordt verwerkt en wordt bezien op consequenties. 21

Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck

Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar het werken met indicatiebesluiten en hulpverleningsplannen bij De Widdonck Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar de kwaliteitsbewaking van Stichting Oosterpoort. Inspectie jeugdzorg

Zorg voor kwaliteit. Onderzoek naar de kwaliteitsbewaking van Stichting Oosterpoort. Inspectie jeugdzorg Zorg voor kwaliteit Onderzoek naar de kwaliteitsbewaking van Stichting Oosterpoort Inspectie jeugdzorg Utrecht, september 2005 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Het onderzoek...

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Werken met hulpverleningsplannen

Werken met hulpverleningsplannen Werken met hulpverleningsplannen Aanwezigheid en gebruik van hulpverleningsplannen bij Xonar Inspectie jeugdzorg Utrecht januari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 - Oordeel

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both

Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Onderzoek bij Meerwijck naar het klimaat op het gebied van seksuele ontwikkeling locatie Pieter Both Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2007 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India

Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Kort verslag van de beleidsanalyse van het programma Valor in India Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2008 2 Inhoudsopgave= Samenvatting...5 1. Inleiding...7 1.1. Aanleiding...7 1.2. Vraagstelling...7

Nadere informatie

SML NGEKOMEN 0 2 FEB. Zflffl

SML NGEKOMEN 0 2 FEB. Zflffl SML10-13 Lid Gedeputeerde Staten provincie H o L L A N D ZUID NGEKOMEN 0 2 FEB. Zflffl Aan de leden van de Statencommissie Samenleving Mevrouw A.G.M, van de Vondervoort Contact T 070-441 6417 F 070-441

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2010 2 Samenvatting Aanleiding voor dit toezicht was de melding van Bureau Jeugdzorg Haaglanden (hierna BJZ

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Verantwoorde zorg, veilige zorg?

Verantwoorde zorg, veilige zorg? Verantwoorde zorg, veilige zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg binnen het project jeugdzorgboerderijen van Pactum en Joozt-LSG Inspectie jeugdzorg Utrecht, december 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting

Nadere informatie

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen

Compleet Zorg Achterhoek. Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp. Gezond vertrouwen Compleet Zorg Achterhoek Toets Nieuwe toetreders jeugdhulp Gezond vertrouwen Utrecht, november 2017 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg toetsen of vanaf 2016 gestarte

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer 2348 Onderwerp Plaatsing kinderen naar buitenland door jeugdzorg Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectiebezoek: 06-12-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Een kinderbeschermingsmaatregel?

Een kinderbeschermingsmaatregel? Een kinderbeschermingsmaatregel? Stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming bij de besluiten over een kinderbeschermingsmaatregel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468

Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Inspectierapport Timpaan Kinderopvang B.V. (GOB) Badweg 28 8401 BL GORREDIJK Registratienummer: 147076468 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OPSTERLAND Datum inspectiebezoek: 30-10-2013

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader

Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader 1 Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader 2 Kwaliteitskader 2017 Het kwaliteitskader 2017 is een richtinggevende leidraad. Het is geen afvinklijstje. Het kwaliteitskader stimuleert

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd

Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd VRAAG 6 DATUM: 8 sept 2010 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 6: taken en verantwoordelijkheden van de gezinsvoogd In januari en februari 2010 hebben 77 leden van het Landelijk Pleegzorg Panel vraag

Nadere informatie

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli

De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli De kwaliteit van de ambulante jeugdhulp bij De Opvoedpoli Hertoets Utrecht, april 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd

Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd Inleiding en achtergrond Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld en daar de Inspectie

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant

Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo. Convenant Praktische afspraken na toepassing woonplaatsbeginsel Jeugd en Wmo Convenant 1 Inleiding 1.1 Convenant In dit convenant zijn afspraken te vinden die de partijen (gemeente De Bilt, Bunnik, Wijk bij Duurstede,

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK

Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK Inspectierapport Roodkapje R. Kales (GOB) Grote Boterbloem 101 1991LL VELSERBROEK Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 31-01-2013 In opdracht van gemeente: VELSEN Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat CT ALPHEN AAN DEN RIJN

Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat CT ALPHEN AAN DEN RIJN Inspectierapport Gastouderbureau Leidsche Rijn (GOB) Noorwegenstraat 32 2408CT ALPHEN AAN DEN RIJN Toezichthouder: GGD Hollands Midden Datum inspectiebezoek: 21-09-2012 In opdracht van gemeente: ALPHEN

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM

Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM Inspectierapport Gastouderbureau De Boshoeve Haarlem (GOB) Tempeliersstraat 45 RD 2012EB HAARLEM Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 26-01-2012 In opdracht van gemeente: HAARLEM Inhoudsopgave

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN

Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Inspectierapport De Kleintjes (GOB) Burgemeester Teheuxweg 47 6271JK GULPEN Toezichthouder: GGD Zuid Limburg Datum inspectiebezoek: 05-11-2012 In opdracht van gemeente: GULPEN-WITTEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Horizon Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

Een goed begin.? Hulpverleningsplannen bij zorgaanbieders in Nederland

Een goed begin.? Hulpverleningsplannen bij zorgaanbieders in Nederland Een goed begin.? Hulpverleningsplannen bij zorgaanbieders in Nederland Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk 1 - Waarom dit toezicht en hoe?...7 Aanleiding...7

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord 14 4617NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 230790082 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET

Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Inspectierapport GOB Met Gerda (GOB) Uitleg 12 8071ZX NUNSPEET Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: NUNSPEET Datum inspectiebezoek: 09-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat VA RIJSWIJK ZH

Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat VA RIJSWIJK ZH Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat 1 2286VA RIJSWIJK ZH Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 22-05-2012 In opdracht van gemeente: RIJSWIJK Inhoudsopgave

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders

Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - pleegzorgaanbieders Richtlijn netwerkpleegzorg gemeente - s 07-12-2015 Colofon Tekst: Aan de inhoud van deze richtlijn kunnen geen rechten worden ontleend. Ingangsdatum: Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk

Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Inspectierapport nader onderzoek Gastouderbureau Junior Te Steenwijk Toezichthouder: GGD IJsselland 2 van 12 Inhoudsopgave Algemene gegevens gastouderbureau...6 Overzicht bevindingen toezichthouder per

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Inspectierapport Anneroos kinderopvang (KDV) Jan van Scorelstraat CT UTRECHT

Inspectierapport Anneroos kinderopvang (KDV) Jan van Scorelstraat CT UTRECHT Inspectierapport Anneroos kinderopvang (KDV) Jan van Scorelstraat 138 3583CT UTRECHT Toezichthouder: Datum inspectiebezoek: 29-06-2012 In opdracht van gemeente: UTRECHT Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. T.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Bezoekadres: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN COTHEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Samenwerking in de pleegzorg in Overijssel Een onderzoek naar de afstemming en samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Voorziening voor Pleegzorg

Samenwerking in de pleegzorg in Overijssel Een onderzoek naar de afstemming en samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Voorziening voor Pleegzorg Samenwerking in de pleegzorg in Overijssel Een onderzoek naar de afstemming en samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de Voorziening voor Pleegzorg in Overijssel Inspectie Jeugdzorg December 2005 1 2

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835

Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Inspectierapport KDV The Nanny's (KDV) Enschotsestraat 133 5014DD TILBURG Registratienummer: 770587835 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectiebezoek: 06-08-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Sport - BSO (BSO) Heemradenlaan 13 3403NK IJSSELSTEIN UT Registratienummer 107595801

Inspectierapport Sport - BSO (BSO) Heemradenlaan 13 3403NK IJSSELSTEIN UT Registratienummer 107595801 Inspectierapport Sport - BSO (BSO) Heemradenlaan 13 3403NK IJSSELSTEIN UT Registratienummer 107595801 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJsselstein Datum inspectie: 05-03-2015

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH

* * Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus MC S-HERTOGENBOSCH Statenfractie GroenLinks Mevrouw P.M. Brunklaus Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl

Nadere informatie

Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST

Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Inspectierapport Op Stoom (BSO) Cypressenstraat 11 4849AN DORST Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 15-04-2013 In opdracht van gemeente: OOSTERHOUT IvT ID 075093 Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

DOSSIERVOERING & KLACHTEN

DOSSIERVOERING & KLACHTEN PRIVACY, WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, cliëntinformatie PRIVACY, XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom is de bescherming van persoonsgegevens

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39B (KDV) Cruquiusweg 39B 2102LS HEEMSTEDE Toezichthouder: GGD Kennemerland Datum inspectiebezoek: 04-09-2012 In opdracht van gemeente: HEEMSTEDE Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Nieuwe zorg verantwoorde zorg?

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Fier Fryslân, nieuwe zorgaanbieder in de provincie Friesland Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Samenvatting In steeds meer

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN

Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN Inspectierapport Nanny & Co (GOB) Wasstraat 20 2313JJ LEIDEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden Datum inspectiebezoek: 09-10-2012 In opdracht van gemeente: LEIDEN Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326

Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326 Inspectierapport Amira Children (Gob) (GOB) Langerakbaan 145 3544PE UTRECHT Registratienummer: 195775326 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 15-07-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Onderdeel 2 B: Indicatiestelling, alinea 3, laatste zin Verwijderd:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 mei Antwoord op Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: RUCPHEN AK ID 077246 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport 't Beldertje (PSZ) Raamweg 71a 4196HP TRICHT

Inspectierapport 't Beldertje (PSZ) Raamweg 71a 4196HP TRICHT Inspectierapport 't Beldertje (PSZ) Raamweg 71a 4196HP TRICHT Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: GELDERMALSEN Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De keyzerskroon (KDV) Randstad BT ALMERE

Inspectierapport De keyzerskroon (KDV) Randstad BT ALMERE Inspectierapport De keyzerskroon (KDV) Randstad 2263 67 1316BT ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland Datum inspectiebezoek: 05-10-2012 In opdracht van gemeente: ALMERE Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Roodkapje (GOB) Terracottastraat AX ALMERE

Inspectierapport GOB Roodkapje (GOB) Terracottastraat AX ALMERE Inspectierapport GOB Roodkapje (GOB) Terracottastraat 32 1339AX ALMERE Toezichthouder: GGD Flevoland Datum inspectiebezoek: 05-06-2012 In opdracht van gemeente: ALMERE Inhoudsopgave Inleiding...3 Algemene

Nadere informatie

Voorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg"

Voorlegger bij Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg Voorlegger bij "Toetsingskader ter beoordeling van (potentiële nieuwe) zorgaanbieders voor provinciaal gefinancierde jeugdzorg" Hfdstk. 1 Achtergrond Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg in 2005

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Huize Grooteman B.V. te Zwaag op 21 november 2016 1 Inleiding Op 21 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie