-11- afgebeeld op twee aquarellen die zich in de Kennemer Oudheidkamer bevinden, zi~men heel duidelijk een steen met daarop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-11- afgebeeld op twee aquarellen die zich in de Kennemer Oudheidkamer bevinden, zi~men heel duidelijk een steen met daarop"

Transcriptie

1 VOOR BEVERWIJK VERLOREN De Beverwijker die het Frans Halsmuseum in Haarlem wel eens heeft bezocht en, staande in de gang tussen de balie en de garderobe, de blik omhoog heeft laten gaan, zal daar een in de muur ingemetselde gevelsteen met het wapen van Beverwijk hebben opgemerkt. H~ of z~ zal zich hebben afgevraagd of die steen wellicht uit Beverwijk afkomstig is. Dat weten we niet, maar we behoeven de mogelijkheid niet uit te sluiten. Gevelstenen met een stadswapen kwamen vroeger vooral voor in de eigen stad, met name in de gevels van de stadsgebouwen, als decoratie en als merk van eigendom. In de gevels van het vroegere Beverwijkse stadhuis aan de Breestraat, zoals die z~n afgebeeld op twee aquarellen die zich in de Kennemer Oudheidkamer bevinden, zi~men heel duidelijk een steen met daarop, het stadswapen. Het is niet bekend waar die stadhuissteen is gebleven. Gezien de afmetingen is het zeker niet de steen van het Frans Halsmuseum. Het is voorts nodig te bedenken dat men in heel wat steden aan gebouwen wapens van andere binnen- èn buitenlandse steden aantrof, meestal aan logementen en kroegen en aan winkels. Wie z~n weg door het Frans Halsmuseum vervolgt, vindt in de vroegere eetzaal van dit voormalige oudemannenhuis een viertal gebrandschilderde ramen met familiewapens, waaronder respectievelijk te lezen staat: Arent Jansen, schout-scheepen, 1645 Klaas van Iperen, burgemeester, 1645 Pierre de la Chambre, scheepen, 1645 Claes Jacobsen Laekeman, scheepen, Het zal menigeen verbazen te vernemen dat dit de namen z~ van Beverwijkse hoogv/aardigheidsbekleders uit de 17de eeuw. We hebben hier te doen met fragmenten van een groot gebrandschilderd raam dat eert~ds De Grote of st. Aagtenkerk van Beverw~~ onduidel~~e wdze verdwenen is. Daar is het niet b~ sierde en dat daaruit op gebleven. In de oude St. Bavo op de Grote Markt te Haarlem kan men een groot wapenraam bewonderen, dat in 1679 door Kr~ Cuylenborch werd vervaardigd voor de kerk van Beverwijk. In het boekje dat J. van der Linden schreef over de Beverwijkse kerk kan men lezen hoe dit grote raam, tezamen met een ander glas uit 1654, met daarop het wapen van burgemeester Laekeman, voor Beverwijk verloren is gegaan. Bij de restauratie van de kerk in 1924 stuurde "iemand" de beide ramen voor herstel naar een glazenier in Roermond. ~adat de restauratie voltooid was, bleek dat de kerkeraad hiertoe eigenlijk

2 -12~ geen opdracht had gegeven. Hen vond het voldoen van' de kosten uit de kerkekas onverantwoord en het einde van het gezang was dat de fraaie glazen voor de kerk verloren gingen en voor een betrekkelijk g~~ing bedrag in Haarlem terechtkwamen. Dat zoiets nog in 1924 moge= ~ was, stemt tot nadenken. ~e wat verder in de historie teruggaat ontdekt meer voorbeelden van no~chalant omspringen met Beverwijks cultuurbezit. Ook het stadsbestuur g~g daarbij niet altijd vrijuit. I~ de Kennemer Oudheidkamer bevinden zich vier blazoenen van rederij ~skamers uit Amsterdam, Haarlem en Schiedam, die tijdens een landjmweel, dat in 1621 in Beverwijk werd gehouden, door de bezoekende ~mers werden geschonken. In een beschrijving uit 1804 van de hand ~n Ao Loosjes pz. lezen we over deze blazoenen: "De oude blasoenen in de Beverwijk heeft de uitgever dezes met moeite nog te zien gekreegen, als weggeborgen onder oude prullen boven het steêhuis in de Beverwijk. Omdat het mogelijk is, dat ook dezelve eerlang geheel vernietigd zullen zijn, verdienen zij hier eene korte beschrijving." Behalve de exemplaren die nu in de Oudheidkamer hangen,vermeldt wosjes ook een exemplaar van de Beverwijkse rederijkerskamer "De Witte Lelie", dat sindsdien spoorloos. is. H~i omac hr-ijfb het als volgt: "Het blasoen van de kamer der VJitte Lelie stelt voor de vlucht van Joseph, Maria en het kind Jesus uit Egypte, met het devies: Wij wijcken Tooren, zijnde aan de agterzijde van het ezel een tooren geschilderd. Behalven het jaartal 1594 en de drie leliën, vertoont zich aan de rechte zijde het wapen van Holland, aan de linkerzijde dat van Haarlem, en onder aan het wapen der Stede Beverwijk.tt }fn de Oudheidkamer bevindt zich een "blazoen" dat aan het eind van ue vorige eeuw aan de hand van deze beschrijving is vervaardigd. ~ie de Oudheidkamer bezoekt mene dus niet dat daar het originele exemplaar hangt. BDe torens van de kerken waren in de Franse tijd tot eigendom van de steden en dorpen verklaard. In 1804 kwam de Municipaliteit (het ~emeentebestuur) van het zeer verarmde Beverwijk op de onzalige ~edachte om de grote luiklok uit dè toren, die van 1733 dateerde, '~oor middel van advertenties in de kranten te koop aan te bieden. 1~~~lukkig ging de verkoop niet door. de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitse bezetters de klok uit de ;àr,ren gehaald om het brons voor hun oorlogsindustrie te gebruiken.

3 -13- Ook aan deze aanslag is de klok ontsnapt. Hier ligt stof tot nadenken voor hen die de Wijkertoren gewoonlijk achteloos voorb~lopen. In 1887 is een deel van de oude Beverwijkse archieven door verkoop in, handen geraakt van een Amsterdamse antiquaar. Zo weinig waarde hechtte het gemeentebestuur in die jaren kennelijk aan de hadden op het Beverw~kse stukken die betrekking verleden. Gelukkig slaagde de rijksarchivaris in Noord-Holland erin de 500 kg Cl) archiefstukken aan te kopen en dit materiaal aldus voor historici en andere belangstellenden te behouden. Dat onze voorouders zich niet b~ voortduring bewust waren van de betekenis van de bestaande monumenten van geschiedenis en kunst, ja dat men er zelfs in bepaalde perioden toe overging om moedwillig dergelijke monumenten te vernietigen, bew~st het volgende citaat uit een werk dat het licht zag in 1796, toen de fervente democratiseringspogingen van de Patriotten nog in volle gang waren: ft en 't is te denken dat met het verbannen van alles wat adelijk plag genoemd te worden alle deeze en derge 1yke cier100ze overb1~fselen en gedenkteekenen van den adeldom, welke onder ons, tot schande van onze afkomst heeft plaats gehad, zullen weggeruimd worden, en wij onzen vrijen grond derhalven niet meer zullen ontcierd zien met die puinhoopen, welke ons nog dagelijks ter onze~eschaaminge voor den geest brengen, hoe verre wij, door duizende listen van de vermogenden onder ons, vervallen geweest.. ft zj,jn. De woede van de Patriotten richtte zich trouwens niet alleen tegen de kastelen. Ook andere symbolen van adeldom en regentenheerschappij moesten het ontgelden. Alles wat aan het oude bewind herinnerde moest verdwijnen. Ook de kerken ontsnapten niet aan deze zuivering. De borden met wapens van vroegere vooraanstaande families werden weggehaald. Men ontzag zich ze2fs niet om graftomben en grafstenen met mokers en beitels te ontdoen van familiewapens en wat verder deed denken aan het gehate "ancien régime". De sporen van deze vernielzucht zijn nog heden ten dage ook in de Beverwijkse kerk zichtbaar. Dit alles roept herinneringen op aan de in 1966 in China begonnen "culturele revolutie", toen er ook daar mensen waren die alles wat aan het verleden herinnerde grondig poogden uit te wissen. Dat zal èns niet meer gebeuren denken we dan vol afschuw, maar intussen voeren "Heemschut" en reeksen van verwante organisaties

4 -14 een niet aflatende strijd om de monumenten die ons land nog bezit voor de ondergang te behoeden. We zagen dat een aantal belangrijke zaken uit het Beverwijkse verleden in Haarlem terecht is gekomen. De gegeven opsomming is niet volledig. In de Haarlemse stadsbibliotheek berusten boeken en handschriften die eertijds deel hebben uitgemaakt van de bibliotheken van de twee Beverwijkse kloosters, Sion en het convent van de koorzusters van Nazareth, die beide in de 80-jarige oorlog van de aardbodem zijn verdwenen. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er nog iets van de boekenschat van deze kloosters behouden is gebleven. Uit het in 1429 gestichte klooster van de Reguliere kanunniken, Sion, zijn zeven gedrukte werken uit de 15de eeuwen een handschrift in de Haarlemse bibliotheek terecht gekomen. Voorts bezàt het Bisschoppelijk museum te Haarlem nog een handschrift en een incunabel uit Sion afkomstig. (Een incunabel ofwiegedruk is een boek dat voor 1501 gedrukt is). De beide laatstgenoemde werken zullen, na de opheffing van het Bisschoppelijk museum, wel in het Rijksmuseum voor religieuze kunst in Utrecht zijn beland. Uit het bezit van de zusters van Nazareth is slechts één boek in de Haarlemse stadsbibliotheek aanwezig, en wel een incunabel uit Voor het overige bestaat uit kloosterbezit nog een handschrift, dat in het Bisschoppelijk museum van Haarlem berustte en dat nu ook wel in Utrecht zal zijn, en voorts nog een tweede handschrift dat wordt bewaard in de Bodleian Library te Oxford in Engeland. Dat is vermoedelijk alles wat er van de boekenverzameling van dit nonnenklooster bewaard is gebleven. De incunabel van 'Nazareth' in de Haarlemse stadsbibliotheek is voorzien van een met de hand geschreven inscriptie die, terugblikkend op de bewogen historie van dit klooster, nogal navrant aandoet: "Dit boeck hoert tot die nonen indie beverwyck Item die dit boeck vynt geeft hoer luyden weder om gods willen off die duvel zal hem villen" (dit boek behoort toe aan de nonnen in Beverwijk; wie dit boek vindt, moet het aan hen teruggeven om Gods wil, of de duivel zal hem villen). Na het verdwijnen van de Spaanse overheid zijn de bezittingen van de beide Beverwijkse kloosters in 1577 door de Staten van Holland gekonfiskeerd. In 1581 kwam er een overeenkomst tot stand tussen de Staten en het stadsbestuur van Haarlem, waarbij o.a. bepaald werd dat de helft van de goederen van de beide kloosters aan Haarlem werd toegewezen; de andere helft behielden de Staten zelf. Hieruit is ver-

5 -15- moedelijk het verbl~f van een aantal werken uit deze kloosters in de Haarlemse stadsbibliotheek te verklaren. Het stadsbestuur van Deverwijk heeft klaarblijkelijk op de gang van zaken geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Het is niet in alle opzichten een opwekkend beeld dat wij hier geschetst hebben. Het lijstje van uit Beverwijk verdwenen kunstvoorwerpen vormt trouwens waarschijnl~~ nog maar een fractie van wat er in werkel~~heid in het verleden door ~eld~ebrek, verwaarlozing, overmacht, onkunde en ongètnteresseerdheid aan historisch belangrijke zaken voor Beverwijk verloren is gegaan. Zo nu en dan komt er op veilingen en bij antiquairs wel eens iets van betekenis tevoorschijn dat het verleden van Midden-Kennemerland raakt. wellicht zou de Beverwijkse gemeenteraad er eens toe kunnen komen om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen om in zo'n geval tot aankoop, of misschien terugkoop, over te gaan. Zo'n voorwerp zou dan best een plaats kunnen krijgen in de Kennemer Oudheidkamer, een stichting waarin de gemeente Beverwijk participeert en waarvan het bezit, anders dan bij een particuliere collectie, in feite aan de Beverwijkse gemeenschap toebehoort. Dat laatste schijnt niet iedereen te weten. Er bestaat in ons land een grote variatie in de wijze waarop de onderscheidene gemeenten met hun cultuurgoed omspringen. Beverwijk loopt nog niet in de voorste gelederen, als het gaat om het voeren van een museaal beleid dat andere ~emeenten tot voorbeeld kan strekken. drs. J. van Venetien Literatuur: J. van Lennep en J. ter Gouw, De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd J. van der Linden, De geschiedenis van de Grote Kerk te Beverwijk A. Loosjes Pz., Hollands Arkadia of wandelingen in de omstreeken van Haarlem N.J.M. Dresch, Inventaris van het oud-archief der gemeente Beverwijk, Ca L. van Ollefen, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver, 4e deel, Kennemerland Uit de voorgeschiedenis van de Stadsbibliotheek te Haarlem

Museum Kennemerland Collectieplan 2012-2016

Museum Kennemerland Collectieplan 2012-2016 Museum Kennemerland Collectieplan 2012-2016 Collectieplan Museum Kennemerland 2012-2016 blad 2 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Collectiebeschrijving 4 2.1 Collectiegeschiedenis 4 2.2 Collectieomvang en indeling

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

TER DOES DE OPGRAVING

TER DOES DE OPGRAVING DE OPGRAVING TER DOES Het zal niet vaak voorkomen, dat een archaeoloog zo spoedig de gelegenheid krijgt zijn speculaties op haar waarde te toetsen, als schrijver in het geval van het Huis ter Does, aan

Nadere informatie

Stadswandeling Zutphen

Stadswandeling Zutphen 2 1 3 4 21 5 6 7 24 22 23 19 9 16 8 17 13 20 15 18 14 12 10 11 Stadswandeling Zutphen Naam Straat Huisnr Info Algemene informatie Zutphen Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling

Het bibliotheekwezen. 1 Inleiding; begripsbepaling HET BIBLIOTHEEKWEZEN IV A 100 1 Het bibliotheekwezen P. SCHNEIDERS 1 Inleiding; begripsbepaling De gangbare opvatting van wat onder een bibliotheek verstaan kan worden is: een georganiseerde verzameling

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Gevonden in New York: een bijbel uit het bezit van Jacob Cornelisz. van Oostsanen

Gevonden in New York: een bijbel uit het bezit van Jacob Cornelisz. van Oostsanen Jacobsbode Nieuwsbrief van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen ISSN: 1569-4569 Jaargang Jaargang 7 nummer 11 nummer 15 - november 22 - mei 2012 2008 Voorwoord Voor u ligt een dubbeldikke Jacobsbode:

Nadere informatie

COLLECTIEBELEIDSPLAN. Voorgeschiedenis

COLLECTIEBELEIDSPLAN. Voorgeschiedenis COLLECTIEBELEIDSPLAN Voorgeschiedenis SMAT staat voor Stichting Museum en Archief voor Tijdmeetkunde. Maar dat is niet altijd zo geweest. Op initiatief van H.C. Faddegon ondersteunt het bestuur van de

Nadere informatie

GEVOELIGE PLATEN. 19 Chinese Achterglasschilderingen

GEVOELIGE PLATEN. 19 Chinese Achterglasschilderingen GEVOELIGE PLATEN 19 Chinese Achterglasschilderingen Inhoudsopgave 1. De collectie. 2. Een korte geschiedenis van het achterglasschilderen in Europa en China. 3. Kanton. 4. Het procédé. 5. 5. De voorstellingen.

Nadere informatie

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960.

P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS. Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. P.J. WISEMAN C.B.E. ONTDEKKINGEN OVER GENESIS Het eerste Bijbelboek in het licht van het archeologisch onderzoek JAN HAAN N.V. 1960. GRONINGEN OORSPRONKELIJKE TITEL: New Discoveries in Babylonia about

Nadere informatie

havo Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

havo Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland Geschiedenis voor bovenbouw havo en vwo havo Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland Auteur Ad Oostveen 2 Eindredactie Toos de Zeeuw Tekstredactie Bureau Sproet, Zutphen Ontwerp DATBureau,

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998. NO.l

OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998. NO.l OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998 NO.l Bestuur van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden : Dr. H.P. Deys, Rhenen, tel. 0317-612812

Nadere informatie

Geld, goud en zilver

Geld, goud en zilver Geld, goud en zilver 2 Eric Mecking Elmer Hogervorst Geld, goud en zilver Verleden, heden en een handleiding voor de toekomst 3 4 Inhoud Voorwoord 8 Eerste deel Inleiding 12 1. Goud als geld: het begin

Nadere informatie

0\ N ... -Ol '--' :;;c. rn r

0\ N ... -Ol '--' :;;c. rn r rn :~ o rn cr c: rn... W 0\ N \D 8 > n n.g -Ol ~ = < :;;c z ị... ~ ~ C In ~ o!z '--' Ul Ul rn r HVC NIEUWSBRIEF september 1996 De HVC-Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Capelle

Nadere informatie

DE GROOTE ZAAL IN HET KONINKLIJK TALKIS TE AMSTERDAM.

DE GROOTE ZAAL IN HET KONINKLIJK TALKIS TE AMSTERDAM. DE GROOTE ZAAL IN HET KONINKLIJK TALKIS TE AMSTERDAM. HET KONINKLIJK PALEIS TE AMSTERDAM ï t f t f f ï t DOOR A. W. WE1SSMAN. f ï t t t t t t Het Koninklijk Paleis te Amsterdam was voorheen het Raadhuis

Nadere informatie

Verhuizen in woelige tijden. Vluchten van en naar Den Haag tijdens de Opstand

Verhuizen in woelige tijden. Vluchten van en naar Den Haag tijdens de Opstand Thera Wijsenbeek-Olthuis Verhuizen in woelige tijden. Vluchten van en naar Den Haag tijdens de Opstand Zelden moesten er zoveel mensen vluchten als tijdens de beginjaren van de Opstand. Alle vluchtelingen

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

HET HELDENDICHT VAN DE ROOMSCHE DAAD. EEN HALVE EEUW KATHOLIEK LEVEN. EEN FILM VAN GEESTDRIFT EN LIEFDE. (Pater Hyacinth Hermans, 1929)

HET HELDENDICHT VAN DE ROOMSCHE DAAD. EEN HALVE EEUW KATHOLIEK LEVEN. EEN FILM VAN GEESTDRIFT EN LIEFDE. (Pater Hyacinth Hermans, 1929) HET HELDENDICHT VAN DE ROOMSCHE DAAD. EEN HALVE EEUW KATHOLIEK LEVEN. EEN FILM VAN GEESTDRIFT EN LIEFDE. (Pater Hyacinth Hermans, 1929) Kritieken op de RKSP verkiezingsfilm, samengesteld voor de propagandastrijd

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend

DE TIJD IS TEN EINDE. De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE De zegels van openbaringen worden nu al geopend DE TIJD IS TEN EINDE Gepubliceerd door the Church of God Preparing for the Kingdom of God P.O. Box 14447, Cincinnati, OH 45250 The CofG@aol,com

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

Midden- Kennemerland

Midden- Kennemerland Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 13 nummer 34 issn: 1382-9351 maart 2005 Agenda historische activiteiten zondag 20 maart organiseert Museum Beeckestijn een lezing over de Historie van

Nadere informatie

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 4

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 4 Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 4 Het boek behouden bron. Het boek behouden. Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Leiden 1997 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa008199701_01/colofon.php

Nadere informatie

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT

WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT WIE WAT BEWAART, DIE HÉÉFT WAT Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van de N.V. Bergkwartier. Oorspronkelijk was het de bedoeling de geschiedenis van de N.V. in beeld te brengen, maar in feite is

Nadere informatie