Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden 1. Informatie voor de leden 1.1. Definities Behoudens expliciete andersluidende verklaring, zijn de woorden die met een hoofdletter als eerste letter in deze algemene voorwaarden geschreven worden, bepaald zoals hierna uiteengezet: Air France : De Vennootschap Air France, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van EUR, opgericht onder Frans recht, met zetel te 45, rue de Paris, F Roissy CDG Cedex, Frankrijk en ingeschreven bij het Vennootschaps- en Handelsregister te Bobigny onder het nummer KLM : De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder Nederlands recht, met zetel te Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederland, en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Industrie te Amsterdam, Nederland onder het nummer Air France en KLM vluchten : vluchten met een toegewezen Air France en/of KLM vluchtnummer, uitgevoerd door Air France, KLM of hun Partners in het Luchtvaartprogramma die op de BlueBiz website vermeld staan. Luchtvaartprogramma Partners : luchtvaartmaatschappijen die Air France en KLM als hun luchtvaartpartners hebben aangeduid en voor wiens vluchten Blue Credits kunnen worden verdiend en/of gratis tickets kunnen worden uitgegeven. De BlueBiz website vermeldt een up-to-date lijst van de Luchtvaartprogramma Partners. Toegekend Ticket : een luchtvaartticket op een vluchtnummer van Air France of KLM dat kan worden verkregen door omruiling van Blue Credits. Blue Credits : punten die een Lid verdiend heeft bij het kopen van Air France tickets (documenten 057) en KLM tickets (documenten 074) in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. BlueBiz Balans : een overzicht van alle transacties van een Lid in het raam van BlueBiz, die aanleiding geven tot Blue Credits. BlueBiz Programma of BlueBiz : het spaarprogramma van Air France en KLM voor vennootschappen, waarmee Leden waarvan het personeel frequent met Air France en KLM vluchten reist, Blue Credits kunnen verdienen en omruilen. BlueBiz Publicaties : de algemene naam voor de communicatiemiddelen die BlueBiz gebruikt om regelmatig de leden te updaten, zoals de BlueBiz website en de BlueBiz e- mails. BlueBiz lidnummer : het inschrijvingsnummer dat Air France en KLM aan een vennootschap geven als deze voldoet aan de algemene voorwaarden van Air France en KLM om lid te worden. BlueBiz Service Desk : de lokale servicedesk die de leden kunnen contacteren met hun vragen over BlueBiz. BlueBiz boekingsprogramma: een online programma op de BlueBiz website om het boeken van gratis tickets te vergemakkelijken. Handelsovereenkomst : het contract gesloten tussen Air France, KLM en een vennootschap die als taak heeft de vervoerprijs te bepalen die van toepassing is op personeelsleden van de vennootschap die op de Air France en/of de KLM routes reizen.

2 Contactpersoon : een bediende, eigenaar, directeur van een Lid, aangeduid door het Lid gedurende de inschrijvingsprocedure, die een mandaat heeft om het Lid met het BlueBiz Programma te verbinden en die gezamenlijk en solidair dat Lid gedurende zijn lidmaatschap vertegenwoordigt. Werkelijke Datum : de datum waarop het lidmaatschap tot stand komt en die door Air France en KLM aan het Lid betekend wordt met een ter bevestiging van zijn inschrijving bij BlueBiz. Land van aanwerving : het land waarin het Lid gevestigd is en waarin het Lid in het BlueBiz Programma werd opgenomen. Validatie van de vennootschap : de officiële identificatie van een vennootschap, zoals het BTW-nummer, het inschrijvingsnummer bij het Handelsregister. De vereiste validatie van de vennootschap staat duidelijk vermeld op het aanwervingformulier van het land van aanwerving. Lid : een vennootschap die gekozen heeft deel te nemen aan het BlueBiz Programma, zich bij BlueBiz heeft ingeschreven en voldoet aan de door Air France en KLM gestelde voorwaarden. Andere toekenningen : de toekenningen, andere dan gratis tickets die in het kader van BlueBiz worden aangeboden. Algemene Voorwaarden : de algemene voorwaarden die de contractuele betrekkingen regelen tussen Air France en KLM en de Leden van het BlueBiz Programma en die op alle Leden toepasselijk zijn. Reisagent : een reisagent of tour operator al dan niet van IATA. 2. Algemeenheden 2.1.Een Lid dat zich registreert als Lid van het BlueBiz Programma, gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en gaat expliciet akkoord erdoor gebonden te zijn. Air France en KLM behouden zich het recht voor om de algemene voorwaarden in te trekken of te wijzigen, met inbegrip van de toekenningstructuren en/of een einde te stellen aan het gehele BlueBiz Programma. De betekeningen van programmawijzigingen, met inbegrip van amendementen aan algemene voorwaarden, zullen via de BlueBiz Publicaties bekendgemaakt worden en zullen van toepassing zijn zodra ze door Air France en KLM bekendgemaakt zijn. Leden worden geacht een wijziging te aanvaarden, als ze niet binnen 30 dagen na de betekening schriftelijk protest bij Air France en KLM indienen en /of gedurende deze periode hun BlueBiz rekening gebruiken, Blue Credits verdienen, een Toekenning opvragen of gebruiken die door het programma wordt aangeboden. Als een Lid niet akkoord gaat met een bepaalde wijziging, dan kan hij een einde aan zijn lidmaatschap stellen zoals bepaald in 2.2. Air France en KLM zullen alle mogelijke redelijke inspanningen leveren om de Leden op de hoogte te stellen van de wijzigingen en/of het afschaffen van het BlueBiz Programma, maar zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade die uit de bedoelde wijziging of het afschaffen van het BlueBiz Programma voortvloeien 2.2 Als een Lid een einde aan zijn lidmaatschap wil stellen, dan moet het Air France en KLM hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en het Lid zal vanaf dat ogenblik geen Blue Credits meer kunnen verdienen. De al verdiende Blue Credits kunnen nog tot 8 maand na het beëindigen van het lidmaatschap worden gebruikt Als Air France of KLM een einde stellen aan het BlueBiz programma, zullen de Leden niet langer Blue Credits kunnen sparen zodra de opzegging betekend is. In deze omstandigheden kunnen alle gespaarde Blue Credits nog tot 6 maand na de opzegging van BlueBiz worden gebruikt In geval van materiële vervalsingen, fraude of materiële schending van deze algemene voorwaarden, misbruik van het BlueBiz Programma, met inbegrip van het niet naleven van de regelen van het programma, de procedures of de richtlijnen van het personeel van Air France en KLM, of ongeoorloofd gedrag van een Lid, zijn Contactpersoon en/of ongewenst of kwellend gedrag ten aanzien van Air France, KLM, Partners Luchtvaartmaatschappijen en /of maatschappijen die bij Air France en/of KLM

3 aangesloten zijn, zullen KLM en Air France het recht hebben om met onmiddellijke uitwerking een einde te stellen aan het lidmaatschap van het Lid en/of de BlueBiz Balans, met inbegrip van het afschaffen van alle gespaarde Blue Credits en gratis tickets. Als het Lid zijn zetel verplaatst uit het Land van aanwerving en/of de voorgelegde validatie van zijn vennootschap geannuleerd werd, of wanneer het Lid zijn handelsoperaties niet verder zet als gevolg van een (onvrijwillige) vereffening of zijn handelsoperaties voor enig andere reden stopzet, zullen Air France en KLM het recht hebben om met onmiddellijke uitwerking een einde aan de registratie van het Lid te stellen en/of de BlueBiz Balans en alle gespaarde Blue Credits te annuleren. 2.5 Heeft een Lid gedurende een periode van 36 maanden geen Blue Credits verdiend, dan behouden Air France en KLM zich het recht voor om een einde te stellen aan het lidmaatschap van het Lid Air France en KLM zullen de BlueBiz Publicaties gebruiken om de leden te informeren over de gelegenheid om Blue Credits te ruilen tegen gratis tickets en andere Toewijzingen, die onderworpen zijn aan de voorwaarde van beschikbaarheid op het ogenblik van de boeking. Air France en KLM behouden zich het recht voor om op elk ogenblik bijkomende voorwaarden te stellen voor gratis Tickets en andere Toekenningen met inbegrip van een bijkomende betaling, evenals wijzigingen en/of verhogingen van het aantal nodige Blue Credits. Air France en KLM zullen redelijke inspanningen leveren om de gratis Tickets en andere toewijzingen, voordelen en kansen om Blue Credits te behalen die gepromoot werden als zijnde beschikbaar voor de Leden, ook werkelijk beschikbaar te stellen. Toch garanderen Air France en KLM niet dat deze faciliteiten beschikbaar zullen zijn. 2.6 De voorwaarden van KLM voor het vervoer, neergelegd bij de Districtrechtbank van den Haag, zijn toepasselijk voor alle KLM vluchten en zullen beschikbaar zijn op De Air France transportvoorwaarden die op beschikbaar zijn, zijn van toepassing op alle vluchten van Air France. Op de vluchten van de Luchtvaartpartners en/of andere Toewijzingen die door de Luchtvaartpartners van Air France en KLM worden aangeboden, zullen deze vervoervoorwaarden eveneens van toepassing zijn. 3. Registratie 3.1. Alleen de vennootschappen zonder Handelsovereenkomst, die hun zetel in het Land van aanwerving hebben gevestigd, kunnen zich inschrijven via de BlueBiz website van het land van aanwerving. Het Lid zal bij de inschrijvingsprocedure een Contactpersoon aanduiden. De Contactpersoon is bij voorkeur een personeelslid van de vennootschap die Lid wenst te worden. Het adres van de Contactpersoon is verplichte informatie bij de inschrijvingsprocedure. Alle communicatie in verband met het Programma zal via dit adres gebeuren. Het Lid zal Air France en KLM op de hoogte stellen van elke wijziging in de benaming van de Contactpersoon, het adres, het adres of andere noodzakelijke details in verband met het lidmaatschap De Reisagentschappen, Reisagenten en aangesloten reisverkopende organisaties zijn uitgesloten van het lidmaatschap van het BlueBiz Programma. Bedienden van reisbureaus zullen ook niet als Contactpersoon voor een vennootschap worden aanvaard. 3.3 Zodra de inschrijvingsprocedure op de BlueBiz website volledig is, zullen Air France en KLM nagaan of de voorwaarden voor het lidmaatschap vervuld zijn en de Contactpersoon zo vlug mogelijk via op de hoogte stellen van de bevestiging of de weigering van het lidmaatschap. Voldoet een vennootschap aan de voorwaarden, dan zullen Air France of KLM aan het Lid een Lidnummer toekennen en dit samen met een paswoord aan de Contactpersoon meedelen. Het Lid is verantwoordelijk voor het gebruik van het BlueBiz Lidnummer en het paswoord. Er zal niet meer dan één Lidnummer per Lid toegekend worden Het Lidmaatschap van BlueBiz is niet overdraagbaar. De Contactpersoon zal aan Air France en KLM onmiddellijk elke wijziging melden van het postadres, verplaatsing van de officiële zetel van het Lid uit het Land van aanwerving, beëindiging van de Validatie van

4 de vennootschap, stopzetting van de handelsactiviteit of de wijziging van de Contactpersoon van het Lid. 4. Verdienen van Blue Credits Leden kunnen Blue Credits verdienen op Air France en KLM vluchten, op voorwaarde dat de volgende criteria vervuld zijn: - het KLM ticket (074) of het Air France ticket (057) werd gekocht voor rekening van het Lid in het Land van aanwerving; - de klasse of het tarief van het geboekte ticket vallen niet buiten de voorwaarden van het programma; - het KLM of Air France ticket is uitgegeven op naam van een bediende van het Lid. - Bij het boeken van de vlucht moet aan Air France en KLM het BlueBiz Lidnummer van de reservatie worden meegedeeld vooraleer het ticket van de bediende wordt afgedrukt. Blue Credits worden gecrediteerd op de BlueBiz Balans wanneer de vlucht werkelijk genomen is Naast Blue Credits, zullen aan de Leden BlueBiz miles worden toegekend in overeenstemming met de voorwaarden van het Flying Blue Loyality programma. Flying Blue Miles kunnen ook met gratis Tickets verdiend worden via BlueBiz. Blue Credits kunnen niet worden verdiend met gratis Tickets en Flying Blue award tickets In geval van beëindiging van het lidmaatschap onder de vooraarden bepaald in artikel 2 hierboven, blijven Blue Credits twee (2) kalenderjaren geldig, te rekenen vanaf de datum waarop ze op de BlueBiz Balans worden gecrediteerd Blue Credits kunnen niet worden ingewisseld tegen geld, zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden verkocht of omgeruild en kunnen niet worden overgedragen naar de BlueBiz Balans van een ander Lid. Wanneer Leden fusioneren of het voorwerp uitmaken van een overname, kunnen de Blue Credits slechts naar een andere BlueBiz Balans worden overgedragen mits schriftelijke toestemming van de BlueBiz Service Desk. Blue Credits zullen op de betrokken BlueBiz Balans gecrediteerd worden binnen een gemiddelde periode van 6-8 weken na het uitvoeren van de vlucht, onder voorbehoud van langere behandelingstermijnen bij Air France of KLM Tenzij expliciet anders bepaald, zullen geen Blue Credits retroactief aan Leden worden toegekend, tenzij het niet toekennen opzettelijk gebeurde of het resultaat is van nalatigheid in hoofde van Air France of KLM, en in dat geval zal het Lid, op aanvraag van Air France en KLM, zijn ticket afgeven aan de BlueBiz Service Desk, samen met een kopie van zijn inschepingpas. Het feit dat het Lid zijn Lidnummer niet aan Air France of KLM kon meedelen, is een risico gedragen door het Lid Verschuldigde taksen en andere financiële verplichtingen van het Lid voortvloeiend uit BlueBiz tickets of het gebruik van gratis tickets en /of andere toekenningen, zijn ten laste van het Lid Bepaalde speciale tariefklassen geven geen recht op Blue Credits en werden door Air France en KLM van het BlueBiz Programma uitgesloten. De BlueBiz website geeft een bijgewerkte lijst van de uitgesloten tariefklassen. 5. Uitgeven van Blue Credits 5.1. Tenzij expliciet anders bepaald, zullen Blue Credits enkel door de Contactpersoon kunnen worden ingeruild. Omruiling is onmogelijk in combinatie met een contante betaling, Flying Blue Miles of andere voordelen uit loyaliteitsprogramma s Blue Credits kunnen worden ingeruild tegen gratis Tickets op vluchten van Air France, KLM en Programmapartners, zoals die worden aangeboden in het BlueBiz gratis boekingsprogramma op de website van het Land van aanwerving, (beschikbaar voor leden na het inloggen). Blue Credits kunnen tegen Andere Toekenningen worden geruild volgens de voorwaarden vermeld in de BlueBiz publicaties Gratis Tickets en Andere Toekenningen kunnen worden aangevraagd via het online BlueBiz boekingsprogramma of telefonisch bij de BlueBiz Servicedesk, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vluchten in het boekingsprogramma en de boekingscriteria vermeld in de BlueBiz Publicaties.

5 De gegevens betreffende Elektronische tickets (e-tickets) zullen naar het adres worden gezonden dat voorkomt op het boekingsdocument. Er zal ook een naar de Contactpersoon worden verzonden om het debiteren van de overeenstemmende Blue Credits van de rekening van het Lid te bevestigen. In alle andere gevallen zullen de Toekenningen via de gewone post worden verzonden. Air France en KLM zijn niet verantwoordelijk voor vertraging, verlies, niet of onjuist afleveren van tickets, e-tickets en/of toekenningen, op voorwaarde dat de vertraging, het verlies of het niet of onjuist afleveren niet aan Air France en KLM kan worden toegeschreven, zoals in het geval dat de tickets, e-tickets en /of toekenningen vertraagd worden of verloren gaan door postdiensten en/of douaneprocedures Blue Credits zijn uitgedrukt in de munt die lokaal voor de verkoop van tickets wordt gebruikt en kunnen worden omgeruild tegen een gratis ticket als het bedrag in Blue Credits overeenstemt met de werkelijke handelswaarde van het ticket, zoals gepubliceerd in het Computer Reservatie Systeem (CRS), met inbegrip van de overeenstemmende luchthaventaks en bijkomende prijsverhogingen voor brandstof, veiligheid, verzekering en / of andere toeslagen met betrekking tot een bepaalde vlucht. Worden bijkomende taksen of toeslagen opgelegd na boeking van het ticket, maar voor de effectieve levering ervan, dan zullen Air France en KLM het Lid daarvan onmiddellijk inlichten. Air France en KLM zullen het recht hebben deze kosten aan het Lid te factureren Blue Credits kunnen worden geruild tegen tickets die via een CRS aan het algemene publiek worden aangeboden, met uitzondering van tickets met verlaagd tarief, zoals nonrevenue tickets, militaire of regeringstickets, kosteloze tickets of gratis tickets, evenals alle andere soorten tickets waarop de normale prijs niet van toepassing is. Air France en KLM zullen het recht hebben bepaalde boekingklassen uit te sluiten en deze zullen aan de Leden worden betekend Indien de voorwaarden van toepassing op een bepaald tarief het toelaten, dan kan een Contactpersoon een gratis ticket voor het vertrek van de vlucht wijzigen of annuleren via de BlueBiz Servicedesk. Naargelang van de geldende tariefvoorwaarden, kunnen er kosten aan zulke wijziging of annulering van een gratis ticket verbonden zijn. Voor dergelijke wijzigingen aan het ticket, zullen Air France en KLM kosten kunnen aanrekenen die aangegaan werden voor het aftrekken van Blue Credits en/of aan het Lid een bijkomend bedrag in cash vragen voor de uitvoering van de gevraagde wijzigingen. Annuleert het Lid het gratis ticket, dan worden de Blue Credits terugbetaald na aftrek van de overeenstemmende annuleringkosten. 6. Persoonlijke gegevens 6.1. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelname van het Lid en de Contactpersoon ( Persoonlijke Gegevens ) aan het BlueBiz Programma, zullen door Air France en KLM verwerkt en gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke regels van gegevensbescherming zoals de Nederlandse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en de Franse Wet van 7 januari 1978, gewijzigd door de Wet van 6 augustus KLM heeft de verwerking van persoonsgegevens betekend aan de Nederlandse autoriteit gegevensverwerking (College Bescherming Persoonsgegevens). Air France heeft de verwerking van persoonsgegevens betekend aan de Franse autoriteit ( Commission Nationale Informatique et Libertés ) De persoonsgegevens zullen worden gebruikt en uitgewisseld voor de correcte uitvoering van het BlueBiz Programma. Ze zullen ook gebruikt worden voor de directe marketing van Air France en KLM en voor communicatie. Wenst de Contactpersoon geen informatie over producten of diensten te ontvangen, dan kan hij dat op elk ogenblik aan de BlueBiz Servicedesk melden. 7. Controles 7.1. Air France en KLM behouden zich het recht voor om op elk ogenblik de geldigheid van het Lidmaatschap van het BlueBiz Programma te controleren, zonder de Contactpersoon hiervan vooraf te informeren. Deze controles hebben tot doel het voor Air France en KLM mogelijk te maken om de overeenstemming met de BlueBiz voorwaarden na te gaan en fraude op te sporen.

6 7.2. Worden inconsistenties en/of overtredingen bij een controle vastgesteld, dan zullen Air France en KLM het recht hebben om eenzijdig het behandelen van de Blue Credits, gratis tickets en andere Toekenningen eenzijdig op te schorten tot de bedoelde inconsistenties en/of overtredingen tot redelijke voldoening van Air France en KLM zijn opgelost. Air France en KLM behouden zich het recht voor om het Lidmaatschap te beëindigen zoals bepaald onder Verantwoordelijkheid en toepasslijk recht 8.1. Air France, KLM en de Luchtvaartpartners zullen niet verantwoordelijk zijn voor niet toegelaten registratie als lid en/of het gebruik van het BlueBiz Programma en/of bedrieglijke daden begaan door Contactpersonen. In geval van onregelmatigheden, zal de Contactpersoon onmiddellijk de BlueBiz Servicedesk contacteren en zal hij de BlueBiz rekening van het lid kunnen blokkeren. Het Lid zal aansprakelijk zijn voor elk verlies in verband met (beweerd) onrechtmatig gebruik van de BlueBiz rekening, zoals het ongeoorloofd omruilen van punten. Air France en KLM aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in verband met enige schade, overlijden, vertraging, verwonding of verlies ontstaan door of in verband met diensten, toekenningen of voordelen die door Air France en KLM en de Luchtvaartpartners gegeven of niet gegeven werden, behalve in de mate dat die schade of dat verlies voortvloeien uit nalatigheid van KLM, of het gevolg was van haar bedoeling om zulke schade te veroorzaken of door roekeloosheid, wetende dat die schade waarschijnlijk daaruit zou volgen, behalve waar anders bepaald door de Warschau Conventie (zoals aangepast) of de Conventie van Montreal, naargelang van welke van beide toepasselijk is. Air France en KLM zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van het stopzetten van of het wijzigen van het BlueBiz Programma Het BlueBiz Programma wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, en elk geschil over of in verband met deze voorwaarden zal behandeld worden door de bevoegde Franse rechtbank, tenzij anders bepaald door andere verplichte rechtsregels die toepasselijk zouden zijn, ongeacht de wet en de rechtsbevoegdheid die het contract beheersen. Lokale wetgevingen en reglementeringen kunnen voor gevolg hebben dat Air France en KLM in de onmogelijkheid verkeren om het BlueBiz programma of delen ervan in bepaalde landen en aan bepaalde leden aan te bieden. Air France en KLM zullen niet aansprakelijk zijn om in overeenstemming met die wetgeving te hebben gehandeld en behoudt zich het recht voor om het contract met het Lid te beëindigen en/of de Blue Credits te annuleren De taal van deze voorwaarden is het Nederlands (of Engels). In geval van vertaling van deze voorwaarden zal het Nederlands (of Engels) voorrang krijgen. 9. Klachten 9.1. Ondanks de zorgvuldigheid en de behoedzaamheid binnen BlueBiz, kan elke klacht die een Lid over BlueBiz of een deel ervan zou kunnen hebben, worden voorgelegd aan de BlueBiz Servicedesk. Als een Lid zijn beklag wil doen in verband met een gratis ticket of andere Toekenningen, dan zal hij de BlueBiz Servicedesk daarvan binnen 6 maand na het gebruik van het gratis ticket en/of de Andere toekenning inlichten De contact gegevens voor BlueBiz zijn beschikbaar op de lokale websites van Air France en KLM (www.airfrance.com.,

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win een aankoopbon voor de Brussels Fashion Days Van 15 oktober 2015 tot en met 18 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015

Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting. Win 1000 euro shoptegoed. Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Wedstrijdreglement wedstrijd zonder aankoopverplichting Win 1000 euro shoptegoed Van 24 augustus 2015 tot en met 11 oktober 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

EXTERNE Q&A BETAALDE BAGAGEOPTIE VOOR (REIS)AGENTEN EN REISMANAGERS NEDERLANDSE VERSIE

EXTERNE Q&A BETAALDE BAGAGEOPTIE VOOR (REIS)AGENTEN EN REISMANAGERS NEDERLANDSE VERSIE EXTERNE Q&A BETAALDE BAGAGEOPTIE VOOR (REIS)AGENTEN EN REISMANAGERS NEDERLANDSE VERSIE Inhoud Vraag Pagina A. Volgende fase betaalde bagageoptie 1 2 2 B. Scope 3 9 2-3 C. Flying Blue 10 11 3 D. Restitutie

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Adria Airways Vlucht kan gewijzigd worden naar een vlucht de volgende dag eventueel met een partner uit de alliantie.

Adria Airways Vlucht kan gewijzigd worden naar een vlucht de volgende dag eventueel met een partner uit de alliantie. Update: 16 april 2010, 15.55 uur. Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. Adria Airways Vlucht kan gewijzigd worden naar een vlucht de volgende dag eventueel met een partner uit de alliantie. Air Berlin

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SamenGezond

Algemene Voorwaarden SamenGezond Algemene Voorwaarden SamenGezond BR.0142.0215 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2015. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op www.menzis.nl

Nadere informatie

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA

REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD CARREFOUR I LOVE MAMA Artikel 1 - voorwerp van voorliggend reglement De wedstrijd I Love Mama zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Carrefour Belgium nv met zetel

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze

WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze WEDSTRIJDREGLEMENT VW Campus Tour 2015 VW Drives Music Win tickets voor een concert of festival naar keuze Artikel 1: Voorwerp De naamloze vennootschap S.A. D Ieteren nv, divisie Volkswagen Import, met

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke

Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Algemene voorwaarden van de Stichting Lustrum van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht t.b.v. het Passe-Partout Spaarplan 2013/2014. 1.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD "LANCERING HYPER"

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD LANCERING HYPER REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD "LANCERING HYPER" 1. De onderneming nv Carrefour Belgium met maatschappelijke zetel te Olympiadenlaan 20, 1140 Evere (België) (KBO 0448.826.918) organiseert een wedstrijd zonder

Nadere informatie

Voorwaarden ONS PSV (PDF) ALGEMEEN

Voorwaarden ONS PSV (PDF) ALGEMEEN Voorwaarden ONS PSV (PDF) ALGEMEEN 1. Definities In deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: de club betekent PSV NV; het stadion betekent het Philips Stadion aan Frederiklaan 10 te

Nadere informatie

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis

Acceptatievragen. Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering. Basis Acceptatievragen Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering Basis Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA Artikel 1 De wedstrijd COMME CHEZ BADOIT wordt georganiseerd door NV Danone Waters Benelux SA met zetel te Jules

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

Ontdek de aangename kanten van het leven Flying. www.airfrance.com www.klm.com

Ontdek de aangename kanten van het leven Flying. www.airfrance.com www.klm.com www.airfrance.com www.klm.com Flying Blue Service Centre, 94852 IvrysurSeine Cedex, Frankrijk. Société Air France, een naamloze vennootschap met een kapitaal van EUR 1.901.231.625, waarvan het hoofdkantoor

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer

Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer Wedstrijdreglement Combi-ticket Pukkelpop en verklaring bescherming persoonlijke levenssfeer I. WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1. - Voorwerp Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd Combi-ticket Pukkelpop

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BALADE: 25 jaar genieten met een licht gevoel.

Wedstrijdreglement BALADE: 25 jaar genieten met een licht gevoel. Wedstrijdreglement BALADE: 25 jaar genieten met een licht gevoel. Artikel 1: De organisatie en de communicatie Het bedrijf CORMAN nv gevestigd te Route de la Gileppe 4 in 4834 Goé (hierna genoemd het organiserende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART MEMBERSHIP REWARDS ALGEMENE VOORWAARDEN

AMERICAN EXPRESS KAART MEMBERSHIP REWARDS ALGEMENE VOORWAARDEN AMERICAN EXPRESS KAART MEMBERSHIP REWARDS ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL Membership Rewards... 2 I. Definities... 2 II. Algemene bepalingen... 2 III. Deelname... 3 IV. Bijdrage... 4 V. Punten... 4 VI.

Nadere informatie

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp

REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp REGLEMENT: Spaaractie Lotus Speculoospasta op Zomerkamp ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Belgacom nv. A. Toelatingsvoorwaarden Premium Club 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel

Algemene voorwaarden. Persoonlijke Postzegel Algemene voorwaarden Persoonlijke Postzegel Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 4 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 5 4. De Service 6 5. Het Vervoer 7 6. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Ambassador Club Lidmaatschap

Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Ambassador Club Lidmaatschap Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Loyaliteitsprogramma zoals uitgevoerd door GT Investments B.V. en of haar filialen, (hierna Golden Tulip genoemd) in de Deelnemende

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van) het Spaarkaart-programma van Nelson.

De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van) het Spaarkaart-programma van Nelson. SPAREN VOOR KORTING BIJ NELSON Met de Nelson Spaarkaart spaar je als vaste klant voor 25,- korting bij Nelson. Heb je nog geen Nelson Spaarkaart? Ga dan naar een Nelson winkel bij jou in de buurt en vraag

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE Op 1 maart 2011 werd door de Raad van het BIPT de ISPA Gedragscode betreffende toegang tot E-mail en webruimte in overeenstemming met de artikelen 121/1 en 121/2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Dealerdirect BV 1DayCar.com Rigtersbleek Zandvoort 10-1.37 7521 BE Enschede

Dealerdirect BV 1DayCar.com Rigtersbleek Zandvoort 10-1.37 7521 BE Enschede Specifieke voorwaarden 1DayCar.com 4.0 Algemeen 1. Deze specifieke voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Dealerdirect BV h.o.d.n. 1DayCar.com, koper en leverende autodealer

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer

OVEREENKOMST MKB Energie Beheer OVEREENKOMST MKB Energie Beheer Partijen: 1. Deelnemer; en 2. De vennootschap onder firma The Bill Doctor VOF hodn MKB Energie Beheer, gevestigd te (3527 CA) Utrecht, aan de Wittevrouwensingel 46C, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013

Algemene Voorwaarden. Voor Ontvangerservices 2013 Algemene Voorwaarden Voor Ontvangerservices 2013 Inhoud 1. Definities en werkingssfeer 3 2. Totstandkoming en inwerkingtreding van de overeenkomst 5 3. Annulering 5 4. Tarieven en betaling 5 5. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Plus-kaart Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 01/09/2015

Wedstrijdreglement 01/09/2015 Wedstrijdreglement 01/09/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Sleep een van onze energieke prijzen in de wacht (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle. Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP Spelregels Kellogg s Coco Pops Mission Jungle Artikel 1: ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP De vennootschap KELLOGG S, ingeschreven in het handelsregister van Zaventem onder het nummer 16078708 met hoofdkantoor

Nadere informatie

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties

Acceptatievragen. Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering. verenigingen, stichtingen en coöperaties Acceptatievragen Basis Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen, stichtingen en coöperaties Belangrijk: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht 1. Als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie:

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: ACTIEVOORWAARDEN ValkBonus 5 cadeau Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie ValkBonus 5 korting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F. ALGEMENE VOORWAARDEN Waddentaxi V.o.F. 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Waddentaxi: de vennootschap onder firma Waddentaxi V.o.F., gevestigd te Vlieland, alsmede haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden IKEA KNUFFEL TEKENWEDSTRIJD 2014 Voorwaarden voor deelname 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door IKEA BELGIUM NV/SA (hierna genoemd: IKEA), met maatschappelijke zetel te 1930

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN

REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN REGLEMENT WEDSTRIJD UW ERVARING MET 4321 AFSLANKEN Artikel 1: ORGANISERENDE ONDERNEMING De Laboratoires Pharmaceutiques ARKOPHARMA, Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te ZI 1ère

Nadere informatie

Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen

Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen AFFILIATE AGREEMENT Deze overeenkomst wordt opgesteld op de onderstaande datum door en tussen TradeDoubler B.V., een maatschappij opgericht in en overeenkomstig de Nederlandse wet, waarvan de maatschappelijke

Nadere informatie

MSC VOYAGERS CLUB: ALGEMEEN

MSC VOYAGERS CLUB: ALGEMEEN MSC VOYAGERS CLUB: ALGEMEEN Wat is de MSC Voyagers Club? MSC Voyagers Club is het loyaliteitsprogramma speciaal voor gasten van MSC Cruises. Hiermee beloont MSC Cruises haar loyaalste klanten. Waarom zou

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE

WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE WEDSTRIJDEN IMPACT MAGAZINE Doe mee met de wedstrijden uit het IMPACT magazine van december 2014 via www.sikkens.be of www.trimetal.be. Hoe doe je mee? E-mail Naam schildersbedrijf Naam... Voornaam...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1

Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1 Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1 1. Voorwerp. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de verbintenissen die betrekking hebben op de informatica- en telecommunicatiediensten die Renta Solutions BVBA

Nadere informatie