Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden 1. Informatie voor de leden 1.1. Definities Behoudens expliciete andersluidende verklaring, zijn de woorden die met een hoofdletter als eerste letter in deze algemene voorwaarden geschreven worden, bepaald zoals hierna uiteengezet: Air France : De Vennootschap Air France, een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van EUR, opgericht onder Frans recht, met zetel te 45, rue de Paris, F Roissy CDG Cedex, Frankrijk en ingeschreven bij het Vennootschaps- en Handelsregister te Bobigny onder het nummer KLM : De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines), vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder Nederlands recht, met zetel te Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Nederland, en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Industrie te Amsterdam, Nederland onder het nummer Air France en KLM vluchten : vluchten met een toegewezen Air France en/of KLM vluchtnummer, uitgevoerd door Air France, KLM of hun Partners in het Luchtvaartprogramma die op de BlueBiz website vermeld staan. Luchtvaartprogramma Partners : luchtvaartmaatschappijen die Air France en KLM als hun luchtvaartpartners hebben aangeduid en voor wiens vluchten Blue Credits kunnen worden verdiend en/of gratis tickets kunnen worden uitgegeven. De BlueBiz website vermeldt een up-to-date lijst van de Luchtvaartprogramma Partners. Toegekend Ticket : een luchtvaartticket op een vluchtnummer van Air France of KLM dat kan worden verkregen door omruiling van Blue Credits. Blue Credits : punten die een Lid verdiend heeft bij het kopen van Air France tickets (documenten 057) en KLM tickets (documenten 074) in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. BlueBiz Balans : een overzicht van alle transacties van een Lid in het raam van BlueBiz, die aanleiding geven tot Blue Credits. BlueBiz Programma of BlueBiz : het spaarprogramma van Air France en KLM voor vennootschappen, waarmee Leden waarvan het personeel frequent met Air France en KLM vluchten reist, Blue Credits kunnen verdienen en omruilen. BlueBiz Publicaties : de algemene naam voor de communicatiemiddelen die BlueBiz gebruikt om regelmatig de leden te updaten, zoals de BlueBiz website en de BlueBiz e- mails. BlueBiz lidnummer : het inschrijvingsnummer dat Air France en KLM aan een vennootschap geven als deze voldoet aan de algemene voorwaarden van Air France en KLM om lid te worden. BlueBiz Service Desk : de lokale servicedesk die de leden kunnen contacteren met hun vragen over BlueBiz. BlueBiz boekingsprogramma: een online programma op de BlueBiz website om het boeken van gratis tickets te vergemakkelijken. Handelsovereenkomst : het contract gesloten tussen Air France, KLM en een vennootschap die als taak heeft de vervoerprijs te bepalen die van toepassing is op personeelsleden van de vennootschap die op de Air France en/of de KLM routes reizen.

2 Contactpersoon : een bediende, eigenaar, directeur van een Lid, aangeduid door het Lid gedurende de inschrijvingsprocedure, die een mandaat heeft om het Lid met het BlueBiz Programma te verbinden en die gezamenlijk en solidair dat Lid gedurende zijn lidmaatschap vertegenwoordigt. Werkelijke Datum : de datum waarop het lidmaatschap tot stand komt en die door Air France en KLM aan het Lid betekend wordt met een ter bevestiging van zijn inschrijving bij BlueBiz. Land van aanwerving : het land waarin het Lid gevestigd is en waarin het Lid in het BlueBiz Programma werd opgenomen. Validatie van de vennootschap : de officiële identificatie van een vennootschap, zoals het BTW-nummer, het inschrijvingsnummer bij het Handelsregister. De vereiste validatie van de vennootschap staat duidelijk vermeld op het aanwervingformulier van het land van aanwerving. Lid : een vennootschap die gekozen heeft deel te nemen aan het BlueBiz Programma, zich bij BlueBiz heeft ingeschreven en voldoet aan de door Air France en KLM gestelde voorwaarden. Andere toekenningen : de toekenningen, andere dan gratis tickets die in het kader van BlueBiz worden aangeboden. Algemene Voorwaarden : de algemene voorwaarden die de contractuele betrekkingen regelen tussen Air France en KLM en de Leden van het BlueBiz Programma en die op alle Leden toepasselijk zijn. Reisagent : een reisagent of tour operator al dan niet van IATA. 2. Algemeenheden 2.1.Een Lid dat zich registreert als Lid van het BlueBiz Programma, gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en gaat expliciet akkoord erdoor gebonden te zijn. Air France en KLM behouden zich het recht voor om de algemene voorwaarden in te trekken of te wijzigen, met inbegrip van de toekenningstructuren en/of een einde te stellen aan het gehele BlueBiz Programma. De betekeningen van programmawijzigingen, met inbegrip van amendementen aan algemene voorwaarden, zullen via de BlueBiz Publicaties bekendgemaakt worden en zullen van toepassing zijn zodra ze door Air France en KLM bekendgemaakt zijn. Leden worden geacht een wijziging te aanvaarden, als ze niet binnen 30 dagen na de betekening schriftelijk protest bij Air France en KLM indienen en /of gedurende deze periode hun BlueBiz rekening gebruiken, Blue Credits verdienen, een Toekenning opvragen of gebruiken die door het programma wordt aangeboden. Als een Lid niet akkoord gaat met een bepaalde wijziging, dan kan hij een einde aan zijn lidmaatschap stellen zoals bepaald in 2.2. Air France en KLM zullen alle mogelijke redelijke inspanningen leveren om de Leden op de hoogte te stellen van de wijzigingen en/of het afschaffen van het BlueBiz Programma, maar zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade die uit de bedoelde wijziging of het afschaffen van het BlueBiz Programma voortvloeien 2.2 Als een Lid een einde aan zijn lidmaatschap wil stellen, dan moet het Air France en KLM hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en het Lid zal vanaf dat ogenblik geen Blue Credits meer kunnen verdienen. De al verdiende Blue Credits kunnen nog tot 8 maand na het beëindigen van het lidmaatschap worden gebruikt Als Air France of KLM een einde stellen aan het BlueBiz programma, zullen de Leden niet langer Blue Credits kunnen sparen zodra de opzegging betekend is. In deze omstandigheden kunnen alle gespaarde Blue Credits nog tot 6 maand na de opzegging van BlueBiz worden gebruikt In geval van materiële vervalsingen, fraude of materiële schending van deze algemene voorwaarden, misbruik van het BlueBiz Programma, met inbegrip van het niet naleven van de regelen van het programma, de procedures of de richtlijnen van het personeel van Air France en KLM, of ongeoorloofd gedrag van een Lid, zijn Contactpersoon en/of ongewenst of kwellend gedrag ten aanzien van Air France, KLM, Partners Luchtvaartmaatschappijen en /of maatschappijen die bij Air France en/of KLM

3 aangesloten zijn, zullen KLM en Air France het recht hebben om met onmiddellijke uitwerking een einde te stellen aan het lidmaatschap van het Lid en/of de BlueBiz Balans, met inbegrip van het afschaffen van alle gespaarde Blue Credits en gratis tickets. Als het Lid zijn zetel verplaatst uit het Land van aanwerving en/of de voorgelegde validatie van zijn vennootschap geannuleerd werd, of wanneer het Lid zijn handelsoperaties niet verder zet als gevolg van een (onvrijwillige) vereffening of zijn handelsoperaties voor enig andere reden stopzet, zullen Air France en KLM het recht hebben om met onmiddellijke uitwerking een einde aan de registratie van het Lid te stellen en/of de BlueBiz Balans en alle gespaarde Blue Credits te annuleren. 2.5 Heeft een Lid gedurende een periode van 36 maanden geen Blue Credits verdiend, dan behouden Air France en KLM zich het recht voor om een einde te stellen aan het lidmaatschap van het Lid Air France en KLM zullen de BlueBiz Publicaties gebruiken om de leden te informeren over de gelegenheid om Blue Credits te ruilen tegen gratis tickets en andere Toewijzingen, die onderworpen zijn aan de voorwaarde van beschikbaarheid op het ogenblik van de boeking. Air France en KLM behouden zich het recht voor om op elk ogenblik bijkomende voorwaarden te stellen voor gratis Tickets en andere Toekenningen met inbegrip van een bijkomende betaling, evenals wijzigingen en/of verhogingen van het aantal nodige Blue Credits. Air France en KLM zullen redelijke inspanningen leveren om de gratis Tickets en andere toewijzingen, voordelen en kansen om Blue Credits te behalen die gepromoot werden als zijnde beschikbaar voor de Leden, ook werkelijk beschikbaar te stellen. Toch garanderen Air France en KLM niet dat deze faciliteiten beschikbaar zullen zijn. 2.6 De voorwaarden van KLM voor het vervoer, neergelegd bij de Districtrechtbank van den Haag, zijn toepasselijk voor alle KLM vluchten en zullen beschikbaar zijn op De Air France transportvoorwaarden die op beschikbaar zijn, zijn van toepassing op alle vluchten van Air France. Op de vluchten van de Luchtvaartpartners en/of andere Toewijzingen die door de Luchtvaartpartners van Air France en KLM worden aangeboden, zullen deze vervoervoorwaarden eveneens van toepassing zijn. 3. Registratie 3.1. Alleen de vennootschappen zonder Handelsovereenkomst, die hun zetel in het Land van aanwerving hebben gevestigd, kunnen zich inschrijven via de BlueBiz website van het land van aanwerving. Het Lid zal bij de inschrijvingsprocedure een Contactpersoon aanduiden. De Contactpersoon is bij voorkeur een personeelslid van de vennootschap die Lid wenst te worden. Het adres van de Contactpersoon is verplichte informatie bij de inschrijvingsprocedure. Alle communicatie in verband met het Programma zal via dit adres gebeuren. Het Lid zal Air France en KLM op de hoogte stellen van elke wijziging in de benaming van de Contactpersoon, het adres, het adres of andere noodzakelijke details in verband met het lidmaatschap De Reisagentschappen, Reisagenten en aangesloten reisverkopende organisaties zijn uitgesloten van het lidmaatschap van het BlueBiz Programma. Bedienden van reisbureaus zullen ook niet als Contactpersoon voor een vennootschap worden aanvaard. 3.3 Zodra de inschrijvingsprocedure op de BlueBiz website volledig is, zullen Air France en KLM nagaan of de voorwaarden voor het lidmaatschap vervuld zijn en de Contactpersoon zo vlug mogelijk via op de hoogte stellen van de bevestiging of de weigering van het lidmaatschap. Voldoet een vennootschap aan de voorwaarden, dan zullen Air France of KLM aan het Lid een Lidnummer toekennen en dit samen met een paswoord aan de Contactpersoon meedelen. Het Lid is verantwoordelijk voor het gebruik van het BlueBiz Lidnummer en het paswoord. Er zal niet meer dan één Lidnummer per Lid toegekend worden Het Lidmaatschap van BlueBiz is niet overdraagbaar. De Contactpersoon zal aan Air France en KLM onmiddellijk elke wijziging melden van het postadres, verplaatsing van de officiële zetel van het Lid uit het Land van aanwerving, beëindiging van de Validatie van

4 de vennootschap, stopzetting van de handelsactiviteit of de wijziging van de Contactpersoon van het Lid. 4. Verdienen van Blue Credits Leden kunnen Blue Credits verdienen op Air France en KLM vluchten, op voorwaarde dat de volgende criteria vervuld zijn: - het KLM ticket (074) of het Air France ticket (057) werd gekocht voor rekening van het Lid in het Land van aanwerving; - de klasse of het tarief van het geboekte ticket vallen niet buiten de voorwaarden van het programma; - het KLM of Air France ticket is uitgegeven op naam van een bediende van het Lid. - Bij het boeken van de vlucht moet aan Air France en KLM het BlueBiz Lidnummer van de reservatie worden meegedeeld vooraleer het ticket van de bediende wordt afgedrukt. Blue Credits worden gecrediteerd op de BlueBiz Balans wanneer de vlucht werkelijk genomen is Naast Blue Credits, zullen aan de Leden BlueBiz miles worden toegekend in overeenstemming met de voorwaarden van het Flying Blue Loyality programma. Flying Blue Miles kunnen ook met gratis Tickets verdiend worden via BlueBiz. Blue Credits kunnen niet worden verdiend met gratis Tickets en Flying Blue award tickets In geval van beëindiging van het lidmaatschap onder de vooraarden bepaald in artikel 2 hierboven, blijven Blue Credits twee (2) kalenderjaren geldig, te rekenen vanaf de datum waarop ze op de BlueBiz Balans worden gecrediteerd Blue Credits kunnen niet worden ingewisseld tegen geld, zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden verkocht of omgeruild en kunnen niet worden overgedragen naar de BlueBiz Balans van een ander Lid. Wanneer Leden fusioneren of het voorwerp uitmaken van een overname, kunnen de Blue Credits slechts naar een andere BlueBiz Balans worden overgedragen mits schriftelijke toestemming van de BlueBiz Service Desk. Blue Credits zullen op de betrokken BlueBiz Balans gecrediteerd worden binnen een gemiddelde periode van 6-8 weken na het uitvoeren van de vlucht, onder voorbehoud van langere behandelingstermijnen bij Air France of KLM Tenzij expliciet anders bepaald, zullen geen Blue Credits retroactief aan Leden worden toegekend, tenzij het niet toekennen opzettelijk gebeurde of het resultaat is van nalatigheid in hoofde van Air France of KLM, en in dat geval zal het Lid, op aanvraag van Air France en KLM, zijn ticket afgeven aan de BlueBiz Service Desk, samen met een kopie van zijn inschepingpas. Het feit dat het Lid zijn Lidnummer niet aan Air France of KLM kon meedelen, is een risico gedragen door het Lid Verschuldigde taksen en andere financiële verplichtingen van het Lid voortvloeiend uit BlueBiz tickets of het gebruik van gratis tickets en /of andere toekenningen, zijn ten laste van het Lid Bepaalde speciale tariefklassen geven geen recht op Blue Credits en werden door Air France en KLM van het BlueBiz Programma uitgesloten. De BlueBiz website geeft een bijgewerkte lijst van de uitgesloten tariefklassen. 5. Uitgeven van Blue Credits 5.1. Tenzij expliciet anders bepaald, zullen Blue Credits enkel door de Contactpersoon kunnen worden ingeruild. Omruiling is onmogelijk in combinatie met een contante betaling, Flying Blue Miles of andere voordelen uit loyaliteitsprogramma s Blue Credits kunnen worden ingeruild tegen gratis Tickets op vluchten van Air France, KLM en Programmapartners, zoals die worden aangeboden in het BlueBiz gratis boekingsprogramma op de website van het Land van aanwerving, (beschikbaar voor leden na het inloggen). Blue Credits kunnen tegen Andere Toekenningen worden geruild volgens de voorwaarden vermeld in de BlueBiz publicaties Gratis Tickets en Andere Toekenningen kunnen worden aangevraagd via het online BlueBiz boekingsprogramma of telefonisch bij de BlueBiz Servicedesk, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vluchten in het boekingsprogramma en de boekingscriteria vermeld in de BlueBiz Publicaties.

5 De gegevens betreffende Elektronische tickets (e-tickets) zullen naar het adres worden gezonden dat voorkomt op het boekingsdocument. Er zal ook een naar de Contactpersoon worden verzonden om het debiteren van de overeenstemmende Blue Credits van de rekening van het Lid te bevestigen. In alle andere gevallen zullen de Toekenningen via de gewone post worden verzonden. Air France en KLM zijn niet verantwoordelijk voor vertraging, verlies, niet of onjuist afleveren van tickets, e-tickets en/of toekenningen, op voorwaarde dat de vertraging, het verlies of het niet of onjuist afleveren niet aan Air France en KLM kan worden toegeschreven, zoals in het geval dat de tickets, e-tickets en /of toekenningen vertraagd worden of verloren gaan door postdiensten en/of douaneprocedures Blue Credits zijn uitgedrukt in de munt die lokaal voor de verkoop van tickets wordt gebruikt en kunnen worden omgeruild tegen een gratis ticket als het bedrag in Blue Credits overeenstemt met de werkelijke handelswaarde van het ticket, zoals gepubliceerd in het Computer Reservatie Systeem (CRS), met inbegrip van de overeenstemmende luchthaventaks en bijkomende prijsverhogingen voor brandstof, veiligheid, verzekering en / of andere toeslagen met betrekking tot een bepaalde vlucht. Worden bijkomende taksen of toeslagen opgelegd na boeking van het ticket, maar voor de effectieve levering ervan, dan zullen Air France en KLM het Lid daarvan onmiddellijk inlichten. Air France en KLM zullen het recht hebben deze kosten aan het Lid te factureren Blue Credits kunnen worden geruild tegen tickets die via een CRS aan het algemene publiek worden aangeboden, met uitzondering van tickets met verlaagd tarief, zoals nonrevenue tickets, militaire of regeringstickets, kosteloze tickets of gratis tickets, evenals alle andere soorten tickets waarop de normale prijs niet van toepassing is. Air France en KLM zullen het recht hebben bepaalde boekingklassen uit te sluiten en deze zullen aan de Leden worden betekend Indien de voorwaarden van toepassing op een bepaald tarief het toelaten, dan kan een Contactpersoon een gratis ticket voor het vertrek van de vlucht wijzigen of annuleren via de BlueBiz Servicedesk. Naargelang van de geldende tariefvoorwaarden, kunnen er kosten aan zulke wijziging of annulering van een gratis ticket verbonden zijn. Voor dergelijke wijzigingen aan het ticket, zullen Air France en KLM kosten kunnen aanrekenen die aangegaan werden voor het aftrekken van Blue Credits en/of aan het Lid een bijkomend bedrag in cash vragen voor de uitvoering van de gevraagde wijzigingen. Annuleert het Lid het gratis ticket, dan worden de Blue Credits terugbetaald na aftrek van de overeenstemmende annuleringkosten. 6. Persoonlijke gegevens 6.1. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de deelname van het Lid en de Contactpersoon ( Persoonlijke Gegevens ) aan het BlueBiz Programma, zullen door Air France en KLM verwerkt en gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke regels van gegevensbescherming zoals de Nederlandse Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en de Franse Wet van 7 januari 1978, gewijzigd door de Wet van 6 augustus KLM heeft de verwerking van persoonsgegevens betekend aan de Nederlandse autoriteit gegevensverwerking (College Bescherming Persoonsgegevens). Air France heeft de verwerking van persoonsgegevens betekend aan de Franse autoriteit ( Commission Nationale Informatique et Libertés ) De persoonsgegevens zullen worden gebruikt en uitgewisseld voor de correcte uitvoering van het BlueBiz Programma. Ze zullen ook gebruikt worden voor de directe marketing van Air France en KLM en voor communicatie. Wenst de Contactpersoon geen informatie over producten of diensten te ontvangen, dan kan hij dat op elk ogenblik aan de BlueBiz Servicedesk melden. 7. Controles 7.1. Air France en KLM behouden zich het recht voor om op elk ogenblik de geldigheid van het Lidmaatschap van het BlueBiz Programma te controleren, zonder de Contactpersoon hiervan vooraf te informeren. Deze controles hebben tot doel het voor Air France en KLM mogelijk te maken om de overeenstemming met de BlueBiz voorwaarden na te gaan en fraude op te sporen.

6 7.2. Worden inconsistenties en/of overtredingen bij een controle vastgesteld, dan zullen Air France en KLM het recht hebben om eenzijdig het behandelen van de Blue Credits, gratis tickets en andere Toekenningen eenzijdig op te schorten tot de bedoelde inconsistenties en/of overtredingen tot redelijke voldoening van Air France en KLM zijn opgelost. Air France en KLM behouden zich het recht voor om het Lidmaatschap te beëindigen zoals bepaald onder Verantwoordelijkheid en toepasslijk recht 8.1. Air France, KLM en de Luchtvaartpartners zullen niet verantwoordelijk zijn voor niet toegelaten registratie als lid en/of het gebruik van het BlueBiz Programma en/of bedrieglijke daden begaan door Contactpersonen. In geval van onregelmatigheden, zal de Contactpersoon onmiddellijk de BlueBiz Servicedesk contacteren en zal hij de BlueBiz rekening van het lid kunnen blokkeren. Het Lid zal aansprakelijk zijn voor elk verlies in verband met (beweerd) onrechtmatig gebruik van de BlueBiz rekening, zoals het ongeoorloofd omruilen van punten. Air France en KLM aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in verband met enige schade, overlijden, vertraging, verwonding of verlies ontstaan door of in verband met diensten, toekenningen of voordelen die door Air France en KLM en de Luchtvaartpartners gegeven of niet gegeven werden, behalve in de mate dat die schade of dat verlies voortvloeien uit nalatigheid van KLM, of het gevolg was van haar bedoeling om zulke schade te veroorzaken of door roekeloosheid, wetende dat die schade waarschijnlijk daaruit zou volgen, behalve waar anders bepaald door de Warschau Conventie (zoals aangepast) of de Conventie van Montreal, naargelang van welke van beide toepasselijk is. Air France en KLM zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade als gevolg van het stopzetten van of het wijzigen van het BlueBiz Programma Het BlueBiz Programma wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving, en elk geschil over of in verband met deze voorwaarden zal behandeld worden door de bevoegde Franse rechtbank, tenzij anders bepaald door andere verplichte rechtsregels die toepasselijk zouden zijn, ongeacht de wet en de rechtsbevoegdheid die het contract beheersen. Lokale wetgevingen en reglementeringen kunnen voor gevolg hebben dat Air France en KLM in de onmogelijkheid verkeren om het BlueBiz programma of delen ervan in bepaalde landen en aan bepaalde leden aan te bieden. Air France en KLM zullen niet aansprakelijk zijn om in overeenstemming met die wetgeving te hebben gehandeld en behoudt zich het recht voor om het contract met het Lid te beëindigen en/of de Blue Credits te annuleren De taal van deze voorwaarden is het Nederlands (of Engels). In geval van vertaling van deze voorwaarden zal het Nederlands (of Engels) voorrang krijgen. 9. Klachten 9.1. Ondanks de zorgvuldigheid en de behoedzaamheid binnen BlueBiz, kan elke klacht die een Lid over BlueBiz of een deel ervan zou kunnen hebben, worden voorgelegd aan de BlueBiz Servicedesk. Als een Lid zijn beklag wil doen in verband met een gratis ticket of andere Toekenningen, dan zal hij de BlueBiz Servicedesk daarvan binnen 6 maand na het gebruik van het gratis ticket en/of de Andere toekenning inlichten De contact gegevens voor BlueBiz zijn beschikbaar op de lokale websites van Air France en KLM (www.airfrance.com.,

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR Q8 LIBERTY CARDS Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Partijen met betrekking tot de levering en het gebruik van de Kaarten

Nadere informatie

Miles & More Algemene voorwaarden 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap 1.2 Aanvang van lidmaatschap

Miles & More Algemene voorwaarden 1. Lidmaatschap 1.1 Voorwaarden voor lidmaatschap 1.2 Aanvang van lidmaatschap Miles & More Algemene voorwaarden Het Miles & More Frequent Flyer-programma beloont u als klant voor uw trouw. Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ( Lufthansa ) exploiteert en organiseert het programma.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL ARTIKEL 1. TOEPASSING TEGENSTELBAARHEID WIJZIGINGEN... 3 ARTIKEL 2. AFGEVAARDIGDE AGENTEN ZAAKAANBRENGERS... 3 ARTIKEL 3. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3.1 DOOR DE KLANT VERSTREKTE

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KLM American Express Corporate Card Kaarthouder

Algemene Voorwaarden KLM American Express Corporate Card Kaarthouder Algemene Voorwaarden KLM American Express Corporate Card Kaarthouder 1. Acceptatie Lees deze Algemene Voorwaarden goed door voordat u een Aanvraagformulier ondertekent en instuurt, of de American Express

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Algemene Voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 Art. 1. Terminologie... 3 Art. 2. De Algemene Voorwaarden... 5 Art. 3. Wijziging van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET REWARDSPROGRAMMA VAN NH HOTEL GROUP 1. INLEIDING De onderhavige voorwaarden reguleren het Rewardsprogramma van NH Hotel Group (voorheen NH WORLD Programma). Het Rewardsprogramma

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES

ALGEMEEN CONTRACTUEEL KADER VOOR PRESTATIES Deze Algemene Voorwaarden vormen, samen met de Opdrachtbrief, de volledige overeenkomst tussen de partijen ( de Overeenkomst ). Alle termen gebruikt in de Opdrachtbrief hebben dezelfde betekenis als in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES Definities: De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud als in het meervoud: «NZ Vakanties»: de comerciële benaming gebruikt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Belangrijke informatie: Dit zijn de algemene voorwaarden m.b.t. de overeenkomst tussen: - ons, Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR; - DB

Nadere informatie

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard

Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard Aanvraag voor een persoonlijk aanbod voor een MasterCard onderworpen aan de goedkeuring van de Bank van De Post Persoonlijke gegevens: Dhr Mevr Juffr xxx ref xxx BARCODE Voornaam: Naam: xxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

Algemeen reglement van de verrichtingen

Algemeen reglement van de verrichtingen Algemeen reglement van de verrichtingen Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervangt het Algemeen Reglement 8002/V02/04/2013 van Record Bank nv en is van toepassing vanaf 1 juli 2013. 1. INLEIDING...4

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie