STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN"

Transcriptie

1 STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN

2 STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN ERKENNING Artikel 1 In uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid wordt de Stedelijke Cultuurraad opgericht ter bevordering van het cultuurbeleid in de Stad Bree en erkend als stedelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid volgens de nadere voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit. DOEL Artikel 2 De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen zullen de bovengenoemde Stedelijke Cultuurraad betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. De Stedelijke Cultuurraad zal bijgevolg in het kader van de beleidsvoorbereiding en de evaluatie om advies gevraagd worden over culturele materies en bij de opmaak, de uitvoering, evaluatie en bijsturing van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan (art 55). De Stedelijke Cultuurraad zal in het bijzonder om advies gevraagd worden over de volgende tien culturele materies (volgens artikel 4, 1 tot en met 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming van instellingen) (art 58): -taal en letteren: bescherming en luister van de taal (o.a. bij het geven van straatnamen) -wetenschapsbeleid: aanmoediging van de vorming van navorsers (o.a. studiebeurzen en prijzen voor kunstenaars) -kunstenbeleid: schone kunsten (plastische kunsten, toneel, muziek, dans, audiovisuele expressie) -cultuurbewaring en cultuurspreiding: cultureel patrimonium (met inbegrip van monumenten en landschappen), musea en andere wetenschappelijke-culturele instellingen -lokale media: (plaatselijke) radio-omroep en (regionale) televisie -vormings- en educatiebeleid: permanente vorming en culturele animatie -vrijetijdsbeleid -artistieke vorming -sociale promotie De Stedelijke cultuurraad stelt zich daarbij eveneens tot doel het bevorderen van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, meer bepaald: - het bevorderen van samenwerking tussen diverse actoren die actief zijn in de socio-culturele sector (verenigingen, stedelijke diensten en raden en culturele instellingen en organisaties, zowel privaat als publiek) - het erkennen van plaatselijke verenigingen en het toekennen van subsidies volgens de voorwaarden van het vigerend subsidiereglement - afgestemde initiatieven nemen naar de hele Breese bevolking wat betreft het bevorderen van coördinatie en overleg tussen diverse actoren die actief zijn in de socio-culturele sector (verenigingen, stedelijke diensten en raden en culturele instellingen en organisaties, zowel privaat als publiek). Artikel 3 Het Stadsbestuur moet geen advies vragen over de opmaak van de gemeentelijke begroting (art 58). 2

3 OPRICHTING EN SAMENSTELLING Artikel 4 De Stedelijke Cultuurraad dient uiterlijk zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe Gemeenteraad opnieuw te worden samengesteld. De actoren vermeld in artikel 5 en 6 worden door het Stadsbestuur via verschillende informatiekanalen (schriftelijk) uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor lidmaatschap van de Stedelijke Cultuurraad en een afgevaardigde aan te duiden indien de kandidaat een socio-culturele vereniging of een culturele organisatie of instelling die werkt met professionele beroepskrachten vertegenwoordigt. Verkiezing van afgevaardigden vanuit het Platform Cultuur gebeurt op een overlegmoment van het Platform Cultuur. Verkiezing gebeurt bij gewone meerderheid. Voor de verkiezing van tenminste vijf afgevaardigden van de socio-culturele verenigingen heeft elke socio-culturele vereniging recht op één stem. Voor de verkiezing van de overige twee, hetzij afgevaardigden van socio-culturele verenigingen hetzij geïnteresseerde burgers, heeft elke aanwezige recht op één stem. De cultuurprofessionals en deskundigen die lid wensen te worden van de Stedelijke Cultuurraad dienen een schriftelijke aanvraag in bij het Stadsbestuur waarin zij hun deskundigheid en motivatie toelichten. Het Stadsbestuur onderzoekt de aanvraag. Indien het Stadsbestuur oordeelt dat de kandidaat beantwoordt aan de gestelde criteria wordt hij aanvaard als lid van de Stedelijke Cultuurraad. Kandidaten voor lidmaatschap en de voorgedragen afgevaardigden dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 9 wat de deskundigen betreft en artikel 10 wat de cultuurprofessionals betreft. Elk kandidaat lid dient zich akkoord te verklaren met de plichten vermeld in artikel 27 die elk lid moet naleven. Artikel 5 Conform het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid dient het stadsbestuur in het adviesorgaan volgende actoren uit te nodigen die het Nederlandstalig culturele leven bevorderen (art 56): Socio-culturele verenigingen en organisaties, zowel publieke als private, die werken met vrijwilligers en hun werking op het grondgebied van Bree ontplooien Culturele organisaties, zowel publieke als private, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van Bree Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in Bree Artikel 6 In de Stedelijke Cultuurraad zetelen maximaal twaalf leden. De samenstelling is als volgt: Stemgerechtigde leden: - zeven afgevaardigden vanuit het Platform Cultuur waarvan tenminste vijf afgevaardigd vanuit socio-culturele verenigingen - twee cultuurprofessionals waarvan minimum één afgevaardigd is vanuit een Breese culturele organisatie die werkt met professionele beroepskrachten - drie deskundigen cultuur Leden met raadgevende stem: - schepen van cultuur - cultuurbeleidscoördinator - diensthoofden van stedelijke culturele diensten (bibliotheek en cultuurcentrum) - leden van andere stedelijke adviesraden 3

4 Artikel 7 Bij deze samenstelling dient rekening gehouden te worden met een vertegenwoordiging van 1/3 de van een geslacht en met de bepalingen van het cultuurpact (in het bijzonder artikel 6 en 7). De duur van het mandaat wordt vastgesteld op drie jaar. Lidmaatschap is hernieuwbaar. Lidmaatschappen die worden toegekend na goedkeuring van dit reglement lopen tot ten laatste zes maanden na installatie van een nieuwe Gemeenteraad. Artikel 8 De Stedelijke Cultuurraad kiest een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester onder haar stemgerechtigde leden. De verkiezing van de voorzitter, eerste ondervoorzitter en tweede ondervoorzitter gebeurt bij geheime stemming, bij gewone meerderheid en bij aanwezigheid van tenminste de helft van de stemgerechtigde leden. De aanstelling van voorzitter, eerste ondervoorzitter en tweede ondervoorzitter geldt voor een periode van drie jaar (en is hernieuwbaar). Artikel 9 Deskundigen dienen te beantwoorden aan volgend profiel: - woonachtig te Bree - culturele activiteiten ontplooien (niet noodzakelijk in Bree) die direct tot een cultureel domein behoren (zoals de culturele materies omschreven in artikel 2) -vanuit werkervaring en/of engagement in de culturele sector een specifieke aantoonbare deskundigheid bezitten of in het bezit zijn van een diploma in een culturele opleiding - niet reeds een vereniging, organisatie of instelling in de Stedelijke Cultuurraad te vertegenwoordigen - geen politiek mandaat bekleden - minimum leeftijd van 18 jaar - het hebben van een ruime kijk op cultuur - visie op metaniveau kunnen ontwikkelen - bereid zijn volledig afstand te nemen van elke vorm van persoonlijk belang - bereid zijn zich te engageren in de Stedelijke Cultuurraad. Artikel 10 Cultuurprofessionals dienen te beantwoorden aan volgend profiel: - woonachtig te Bree - minimum halftijds beroepsmatig met cultuur bezig in een culturele organisatie of instelling die werkt met professionele beroepskrachten (deze kan zowel publiek als privaat zijn) - niet reeds een vereniging in de Stedelijke Cultuurraad te vertegenwoordigen - geen politiek mandaat bekleden - minimum leeftijd van 18 jaar - het hebben van een ruime kijk op cultuur - visie op metaniveau kunnen ontwikkelen - bereid zijn volledig afstand te nemen van elke vorm van persoonlijk belang of van belangen van de organisatie of instelling die zij vertegenwoordigen - bereid zijn zich te engageren in de Stedelijke Cultuurraad. Artikel 11 Indien de stad beschikt over een gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinator wordt deze uitgenodigd. Ook de schepen van cultuur wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de Stedelijke Cultuurraad. De cultuurbeleidscoördinator en de schepen van cultuur zijn aanwezig als waarnemend lid zonder stemrecht (zij hebben m.a.w. enkel een raadgevende stem). Leden van stedelijke culturele diensten en leden van andere stedelijke adviesraden kunnen eveneens uitgenodigd worden als waarnemend lid zonder stemrecht. Leden met raadgevende stem (waarnemende leden) kunnen zelf een plaatsvervanger aanduiden. 4

5 Artikel 12 Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de Stedelijke Cultuurraad. Artikel 13 Via tijdelijke overlegstructuren en activiteiten zal het stadsbestuur al dan niet door bemiddeling van de adviesraden de ruimere bevolking erbij betrekken. Artikel 14 Voor specifieke projecten of materies of voor onderzoek van bepaalde aspecten van het cultuurbeleid kan de Stedelijke Cultuurraad ad hoc werkgroepen samenstellen. Hierbij kan beroep gedaan worden op personen bevoegd voor de betreffende materie die geen lid zijn van de Stedelijke Cultuurraad (zoals bijvoorbeeld deskundigen, technici ter zake of studiegroepen). Een ad hoc werkgroep heeft een tijdelijk karakter en vergadert afzonderlijk om te beraadslagen over problemen eigen aan de hen toegewezen opdracht. Alle voorstellen en ontworpen adviezen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Stedelijke Cultuurraad. Artikel 15 Alle leden van de Stedelijke Cultuurraad staan zelf in voor de goede werking van dit adviesorgaan. Artikel 16 Aan het mandaat van de leden van de Stedelijke Cultuurraad komt een einde door: Ontslag uit de culturele vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd en dit per aangetekend schrijven aan de voorzitter Het intrekken van de opdracht door de betreffende vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd en dit eveneens per aangetekend schrijven aan de voorzitter Niet meer te voldoen aan de vooropgestelde criteria of de plichten van de stemgerechtigde leden niet meer na te leven Drie achtereenvolgende niet gemotiveerde afwezigheden op de vergadering van de Stedelijke Cultuurraad Het aanvaarden van een politiek mandaat Niet meer woonachtig te zijn op het grondgebied van Bree Als de door hem/haar vertegenwoordigde Breese culturele vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooit op het grondgebied van Bree Overlijden of rechtsonbekwaamheid Wanneer aan het mandaat van een stemgerechtigd lid een einde komt, dient het Stadsbestuur ervoor te zorgen dat uiterlijk binnen drie maanden in vervanging voorzien wordt. Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde van een culturele vereniging, organisatie of instelling een einde komt, dient de belanghebbende vereniging, organisatie of instelling binnen de drie maanden in de vervanging te voorzien. Wanneer aan het mandaat van een afgevaardigde van het Platform Cultuur een einde komt, dient het Platform Cultuur ervoor te zorgen dat uiterlijk binnen drie maanden in vervanging wordt voorzien. Indien dit niet gebeurt binnen de voorgestelde termijn, vervalt het lidmaatschap van de betrokken vereniging, organisatie of instelling en kan het alleen terug verkregen worden na het indienen van een nieuwe aanvraag tot lidmaatschap. ORGANISATIE / WERKING Artikel 17 De Stedelijke Cultuurraad vergadert minstens 10 maal per jaar. De vergaderingen van de Stedelijke Cultuurraad gebeuren in gesloten zitting. De Stedelijke Cultuurraad kan derden uitnodigen om hieraan deel te nemen omwille van hun bijzondere bevoegdheid. De vergadering van de Stedelijke Cultuurraad wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. 5

6 Artikel 18 De cultuurdienst fungeert als administratief centrum voor de verdere administratieve afhandeling en verzending. Artikel 19 Oproepingsbrieven worden door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter ondertekend en samen met de dagorde door de cultuurdienst verstuurd naar alle leden van de Stedelijke Cultuurraad ten laatste zeven kalenderdagen voor de eerstvolgende vergaderdatum. Van elke vergadering van de Stedelijke Cultuurraad wordt een verslag opgesteld dat verstuurd wordt naar alle leden van de Stedelijke Cultuurraad binnen uiterlijk zeven kalenderdagen voor de eerstvolgende vergaderdatum. Op de eerstvolgende vergadering wordt dit verslag ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter en aan alle leden. Documenten en verslagen van de Stedelijke Cultuurraad liggen steeds ter inzage bij de cultuurdienst. Artikel 20 Over onderwerpen die niet op de dagorde voorkomen kan niet geldig beraadslaagd worden, tenzij mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden. Artikel 21 De Stedelijke Cultuurraad neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt voor een passend gevolg. De vergadering van de Stedelijke Cultuurraad legt het verslag voor van de vorige vergadering. De agendapunten worden besproken in de volgorde waarin zij op het oproepingsbericht voorkomen. Als een punt op de dagorde niet volledig afgehandeld kan worden, wordt het automatisch verplaatst naar de dagorde van de volgende vergadering en daar als eerste behandeld. Artikel 22 De Stedelijke Cultuurraad neemt een standpunt in ten overstaan van dringende actuele problemen betreffende die culturele materies zoals omschreven in artikel 2. Artikel 23 Op de agenda van de vergadering van de Stedelijke Cultuurraad moet elk punt worden toegevoegd dat ten laatste tien kalenderdagen voor de betreffende vergadering wordt ingediend door een stemgerechtigd lid. Artikel 24 Een buitengewone samenkomst wordt belegd indien één derde van de stemgerechtigde leden hierom schriftelijk verzoekt bij de voorzitter met opgave van de agenda. Die samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het schriftelijk indienen van het verzoek. STEMMING Artikel 25 Om een geldige stemming te kunnen houden moet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement moeten twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze voorwaarde voldaan is, beslist de Stedelijke Cultuurraad ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede bijeenroeping kan maar plaatsvinden ten vroegste zeven kalenderdagen na de eerste vergadering. Artikel 26 Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid (d.i. de helft plus één van de uitgebrachte stemmen waarbij onthoudingen niet als stem worden verrekend). Voor een wijziging van het huishoudelijk reglement is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk (waarbij evenmin onthoudingen als stem worden verrekend). Indien gestemd wordt 6

7 over personen of functies of op verzoek van minstens één derde van de aanwezige leden gebeurt de stemming geheim. Indien de stemming resulteert in een gelijke stemming (evenveel stemmen voor als tegen, onthoudingen niet meegerekend) is de beslissing van de voorzitter (en bij diens ontstentenis de beslissing van de ondervoorzitter) doorslaggevend. Stemming gebeurt bij handopsteking maar als twee leden hierom verzoeken verloopt de stemming geheim. PLICHTEN VAN DE STEMGERECHTIGDE LEDEN Artikel 27 Van de stemgerechtigde leden wordt verwacht dat zij: de doelstellingen van de Stedelijke Cultuurraad onderschrijven en zich ertoe verbinden actief mee te werken aan de realisatie ervan de vergadering bijwonen en indien dit onmogelijk is zich uitdrukkelijk verontschuldigen inhoudelijk meedenken over een toekomst voor cultuur en hieromtrent een duidelijke visie ontwikkelen respecteren dat de Stedelijke Cultuurraad onder geen enkel beding een politiek forum is. BEVOEGDHEDEN EN RELATIE TOT HET STADSBESTUUR Artikel 28 De Stedelijke Cultuurraad fungeert als contactpunt tussen het College van Burgemeester en Schepenen en het cultureel werkveld. Artikel 29 Het Stadsbestuur moet in het kader van de beleidsvoorbereiding en evaluatie advies vragen aan de Stedelijke Cultuurraad. De taak van de Stedelijke Cultuurraad bestaat erin adviezen te formuleren inzake die aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is (zie artikel 2). Deze adviezen worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen binnen zes weken na ontvangst van de adviesaanvraag. Artikel 30 De Stedelijke Cultuurraad heeft de mogelijkheid om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn advies uit te brengen aan de Gemeenteraad of aan het College van Burgemeester en Schepenen. Informatie-uitwisseling en overleg: Artikel 31 Om de adviesfunctie van de Stedelijke Cultuurraad mogelijk te maken, zal het College van Burgemeester en Schepenen (op vraag van de Stedelijke Cultuurraad) de agenda van de Gemeenteraad bezorgen. De schepen bevoegd voor cultuur zal aan de Stedelijke Cultuurraad mededeling geven van de agendapunten van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen die te maken hebben met beleidsmateries waarover de Stedelijke Cultuurraad adviesbevoegdheid heeft. Artikel 32 Wanneer het Stadsbestuur de Stedelijke Cultuurraad om advies vraagt, zal bij de adviesvraag alle nodige informatie gevoegd worden. Tevens hebben de leden van de Stedelijke Cultuurraad conform het decreet op de openbaarheid van bestuur het recht op inzage in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op de adviesvraag, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Artikel 33 Wanneer de Stedelijke Cultuurraad op eigen initiatief advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie opvragen aan het College van Burgemeester en Schepenen dat deze informatie ter beschikking zal stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn. 7

8 De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de Stedelijke Cultuurraad zullen binnen de 10 dagen beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen of door de wettelijke bezwaren tegen informatieverstrekking mee te delen. Advies vragen: Artikel 34 Het Stadsbestuur zal vragen om advies steeds schriftelijk te stellen met: Een duidelijke omschrijving van de concrete vraag De opgaven van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever rekening moet houden De opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het Stadsbestuur. De Stedelijke Cultuurraad wordt minimaal een termijn van zes weken gegeven, te rekenen vanaf de datum van de aankomst van de adviesvraag. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het Stadsbestuur deze termijn inkorten. In onderlinge afspraak kan de termijn ook verlengd worden. De maanden juli en augustus worden bij het berekenen van deze termijn buiten beschouwing gelaten. Advies uitbrengen: Artikel 35 De Stedelijke Cultuurraad zal de adviezen die ze uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het Stadsbestuur en in de adviezen melding maken van: - De wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijk opgave van welke betrokkenen op welke manier geconsulteerd werden - De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies - Een duidelijk weergave van het standpunt van de Stedelijke Cultuurraad met vermelding van afwijkende meningen of van minderheidsstandpunten. De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, het Stadsbestuur of de hogere overheid. Een tekst van de adviezen wordt ook bezorgd aan de fractieleiders van de Gemeenteraad. Indien de Stedelijke Cultuurraad geen advies uitbrengt binnen de afgesproken termijn mag het advies als gunstig worden beschouwd. Beantwoorden van adviezen Artikel 36 Het Stadsbestuur zal binnen een termijn van acht weken te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het Stadsbestuur toekwam een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de Stedelijke Cultuurraad. Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het Stadsbestuur binnen de zes weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan de Stedelijke Cultuurraad bezorgd zal worden. Artikel 37 Het Stadsbestuur moet bij het nemen van beslissingen afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren. De Stedelijke Cultuurraad kan dit advies openbaar maken. ONDERSTEUNING DOOR HET STADSBESTUUR Artikel 38 Het Stadsbestuur zal de Stedelijke Cultuurraad ondersteunen door: in de gemeentelijke begroting jaarlijks een werkingsbudget te voorzien voor de financiering van de werking op te nemen. De controle op de aanwending van dit budget zal gebeuren door het College van Burgemeester en Schepenen 8

9 logistieke ondersteuning en administratieve ondersteuning bij de organisatie van vergaderingen ter dekking van de risico s burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de leden van de Stedelijke Cultuurraad OVERGANGSMAATREGELEN EN INWERKINGTREDING Artikel 40 Het decreet van 13 juli 2001 voorziet een nieuwe regeling voor de oprichting van een adviesorgaan voor cultuur. De huidige Cultuurraad blijft bestaan tot de nieuwe raad is opgericht en erkend. De oprichting van de nieuwe Stedelijke Cultuurraad impliceert de afschaffing van de oude raad in zijn huidige samenstelling. Artikel 41 Het Stadsbestuur zal de hernieuwing kenbaar maken aan de Breese bevolking en een oproep doen tot een aanvraag voor lidmaatschap via diverse informatiekanalen. Artikel 42 Dit reglement is van kracht vanaf de goedkeuring door de Gemeenteraad van de Stad Bree. WIJZIGING Artikel 43 Aan het organiek reglement en aan de statuten voor de Stedelijke Cultuurraad kunnen wijzigingen aangebracht worden na voorafgaande bespreking met de Stedelijke Cultuurraad die gevraagd moet worden hierover schriftelijk advies uit te brengen. 9

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN STATUTEN CULTUURRAAD BRASSCHAAT Hoofdstuk 1: algemene bepalingen ERKENNING Artikel 1: De gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Huishoudelijk reglement cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins Cultureel adviesorgaan cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 LIDMAATSCHAP...3 DE LEDEN...3 Samenstelling...3 Voorwaarden voor leden...4

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON

ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON De GEMEENTERAAD, Gelet op de Cultuurpactwet van 16/7/73, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE Organiek reglement van de koepel voor het Liers cultuurbeleid en de deelraden Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 1. DOELSTELLING Het decreet betreffende het lokaal

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN

ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN ERKENNINGSBESLUIT DORPSRADEN Art. 1. Een dorpsraad heeft als doel de deelname te bevorderen van inwoners binnen het grondgebied van de eigen leefgemeenschap, voortaan dorp genoemd, bij het gemeentelijk

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD GRIMBERGEN De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Grimbergen. (Het betreft hier : de bestaande gemeentelijke Culturele Raad)

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform

Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform 1. Erkenning Statuten gemeentelijk beweeg- en sportplatform Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijk beweeg- en sportplatform op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Afdeling 2 Omvang van het gemeenschapscentrum

Afdeling 2 Omvang van het gemeenschapscentrum Organiek en huishoudelijk reglement en statuten van het beheersorgaan van HET GEMEENSCHAPSCENTRUM Afdeling 1 Algemeen kader Artikel 1 Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende

Nadere informatie

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de sportraad op 7 maart 2012. In werking getreden op 1 januari 2013 (alle voorgaande statuten kwamen op de deze

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad)

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) stad brugge sociaal-culturele raad STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) 1. Doelstelling De Sociaal-culturele Raad van Brugge (SCR) vertegenwoordigt

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE ZITTING VAN 18/12/2002 LUBBEEK Aanwezig : Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers,

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke ouderenadviesraad Artikel 1 Verwijzing naar wettelijke basis Decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en beleidsparticipatie

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON.

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. WIJZIGING. Artikel 1. De bestaande statuten van de Seniorenraad Borgloon worden opgeheven en vervangen door de hiernavolgende tekst. BENAMING. Artikel

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Algemene Vergadering van de STEDELIJKE CULTUURRAAD van Genk. Gelet op de Cultuurpactwet van 16/07/73, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD LEUVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD LEUVEN SPORTRAAD pagina 1/8 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTRAAD LEUVEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden/vertegenwoordigers van de algemene vergadering van de sportraad: ERKENNING VAN

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENRAAD KORTENAKEN

STATUTEN SENIORENRAAD KORTENAKEN STATUTEN SENIORENRAAD KORTENAKEN CONSIDERANS Er wordt verwezen naar het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsplannen van ouderen, d.d. 21/4/2004 meer bepaald

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Overwegende dat het moeilijk is om gemotiveerde mensen in de Raad van Bestuur toe te laten volgens de oude statuten.

Overwegende dat het moeilijk is om gemotiveerde mensen in de Raad van Bestuur toe te laten volgens de oude statuten. Provincie OOST-VLAANDEREN GEMEENTE ASSENEDE Zitting van 3.06.99 Aanwezig : De Heer D. Nuytinck, Burgemeester-Voorzitter De Heren Van De Velde P., Van Zele G., Rondas M.,Mw. Teeuws A., Mw. Van Kerckhove

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Organiek reglement Beheersorgaan gemeenschapscentrum Jan Vander Noot. Titel 1 : Oprichting. Artikel 1

Organiek reglement Beheersorgaan gemeenschapscentrum Jan Vander Noot. Titel 1 : Oprichting. Artikel 1 Organiek reglement Beheersorgaan gemeenschapscentrum Jan Vander Noot. Titel 1 : Oprichting Artikel 1 Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid (Gemeentebestuur

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD. De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Lanaken, dd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD. De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Lanaken, dd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD De Algemene Vergadering van de GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD van Lanaken, dd. Gelet op de Cultuurpactwet van 16.07.73, waarbij de gemeentebesturen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CULTUURRAAD. Dit reglement vervangt en vernietigt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2005.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CULTUURRAAD. Dit reglement vervangt en vernietigt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2005. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CULTUURRAAD Dit reglement vervangt en vernietigt het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2005. Artikel 1: Het huishoudelijk reglement regelt de interne

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDRAAD KNOKKE-HEIST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDRAAD KNOKKE-HEIST HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDRAAD KNOKKE-HEIST Artikel 1 Het Huishoudelijk Reglement regelt de interne werking van de jeugdraad en vormt een concretisering en een aanvulling op het Gemeentelijk Organiek

Nadere informatie

Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad lokale economie opgericht. De raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis.

Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad lokale economie opgericht. De raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis. GEMEENTERAAD LEOPOLDSBURG Gemeenteraad 08 mei 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert, Gilbert

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang

Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Huishoudelijk reglement betreffende het Lokaal Overleg Kinderopvang Artikel 1. Oprichting en doel Het lokaal overleg kinderopvang wordt opgericht als adviesraad van het lokaal bestuur overeenkomstig het

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie