Uitwerkingen hoofdstuk 2 Basisboek Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen hoofdstuk 2 Basisboek Engels"

Transcriptie

1 Uitwerkingen hoofdstuk 2 Basisboek Engels Oefening 1 a) Inhoudswoorden: save, chocolate tart, virtuous, light, pastry, underpinning, quietly, byproduct Functiewoorden: but, at, these, you, the, so, because, about b) save: werkwoord chocolate tart: zelfstandig naamwoord virtuous: bijvoeglijk naamwoord light: bijvoeglijk naamwoord pastry: zelfstandig naamwoord underpinning: werkwoord quietly: bijwoord by-product: zelfstandig naamwoord c) Woordgroepen: Samenstellingen: chocolate tart, at least, cocoa-rich, high-grade, black pepper, ice cream, underpinning, saving-the-planet, background, by-product. Phrasal verb: dealing with, sit behind Oefening 2 Engels lijkt op Nederlandse woord: goede Nederlandse vertaling: actually actueel eigenlijk, zowaar branch branche locatie, vestiging eventually eventueel uiteindelijk control controleren beheersen vacancy vakantie hier: vacature (let op: betekent ook leegte, lege ruimte ) Oefening 3 salient misschien ken je het Franse saillant. In beide talen betekent het belangrijk. element in het Nederlands ook element (onderdeel). demography Nederlands: demografie (statistische beschrijving van sociale en politieke verschijnselen in of kenmerken van volkeren). economics Nederlands: economie (de wetenschap of studie) sexual Nederlands: seksueel orientation Nederlands: oriëntatie land Nederlands: land environment net als het Franse woord environnement (omgeving) impact Nederlands: impact (invloed, effect) education net als het Franse woord éducation (onderwijs), Nederlands: educatie 1

2 government net als het Franse woord gouvernement (overheid) transformation net als het Franse woord transformation (vormverandering, gedaanteverwisseling) of het Nederlandse transformatie crucial Nederlands: cruciaal (doorslaggevend, beslissend) various net als het Franse woord varié (verschillende, afwisselend) admirable net als het Franse woord admirable (bewonderenswaardig) reason net als het Franse woord raison (reden) local Nederlands: lokaal (plaatselijk) school Nederlands: school budget Nederlands: budget (raming van inkomsten en uitgaven) based on Nederlands: gebaseerd op property net als het Franse woord propriété in general net als het Franse en général (in het algemeen) superior Nederlands: superieur (hoger, beter) rural net als het Franse rural (landelijk) parents net als het Franse woord parents (ouders) specific Nederlands: specifiek system Nederlands: systeem migrate Nederlands: migreren (trekken, verhuizen) continues Nederlands: continu, Frans: continuer (doorgaan) excellence Nederlands : excellent (uitstekend) decent net als het Franse woord décent (fatsoenlijk) vitality Nederlands: vitaliteit, Frans: vitalité (levenskracht) Oefening 4 Tekst 1: (1) re-reported: opnieuw (re) verslag doen van een situatie (report) (2) unwarranted: ongerechtvaardigd, ongegrond (werkwoord warrant: nodig hebben, verdienen, un- = geeft het tegenovergestelde aan: niet verdienen -> ongerechtvaardigd, ongegrond) (3) misleading: misleidend (mis- = verkeerd, lead = leiden) (4) restoring: herstellen (re- = opnieuw) Tekst 2: (5) malnutrition: ondervoeding (mal- = slecht) (6) redirecting: opnieuw richten op (en opnieuw geld vrijmaken voor) (re- = opnieuw) (7) disease: ziekte (dis- = geeft tegenovergestelde aan, ease = gemak, maar ook: welbehagen) (8) returns: winst, rendement, resultaat (letterlijk: teruggave, re- = opnieuw) (9) disappear: verdwijnen (dis- = geeft tegenovergestelde aan: appear-disappear, agreedisagree) Oefening 5 1. bicentennial: elke twee eeuwen. bi- = twee, century (cent = 100 in het Frans) 2. mispronounce: verkeerd uitspreken. mis- = verkeerd, pronounce = uitspreken. 2

3 3. prenuptial agreement: overeenkomst van huwelijkse voorwaarden. pre- = voor, nuptials = trouwerij. 4. disobedient: ongehoorzaam. obidient: gehoorzaam, dis- = ont-, niet (geeft ontkenning aan/tegenoverstelde). 5. post-mortem: na de dood, postmortaal. post- = na, mort = dood in het Frans. 6. sublet: onderhuren. sub- = onder, let = verhuren. 7. overdue: te laat. over- = te, due = verwacht, verschuldigd. 8. unwrap: uitpakken. un- = geeft het tegenovergestelde aan, wrap = inpakken, verpakken, wikkelen. Oefening 6 bloke: Dit is een informeel synoniem voor man. Dit woord wordt voornamelijk in het Brits Engels gebruikt. Als je niet weet wat bloke betekent, realiseer je dan dat je veel informatie uit de illustratie kunt halen. De titel en illustratie zijn belangrijke plekken om snel een indruk te krijgen van de inhoud van een tekst (zie ook 1.1). Op de illustratie staat: If you drink like a man, you might end up looking like one. Hieruit kun je opmaken dat bloke een synoniem voor man moet zijn. binge (drinking): Je weet inmiddels dat de tekst over drinken gaat en dat het gericht is op vrouwen die teveel drinken. Dit weet je uit de voorafgaande zin (think twice about having that extra drink) en ook uit je achtergrondkennis of wereldkennis: dat mannen waarschijnlijk meer drinken dan vrouwen. Binge drinking zal dus overmatig drinken betekenen. Binge drinking betekent zelfs een grote hoeveelheid alcohol drinken in korte tijd met het doel om dronken te worden. Het is echter voor deze tekst niet relevant om deze precieze betekenis te weten van dit begrip. prone: In deze zin krijg je een opsomming van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik: naast een kater (hangover), ook rimpels (wrinkels), slechte huid, haarverlies en gewichtstoename. Uit deze zin kun je opmaken dat het risico op deze zaken toeneemt als je meer alcohol drinkt. Prone zal dus iets betekenen als meer vatbaar voor, grotere kans op. booze: Deze tekst gaat over het drinken van alcohol. Dat is ook het thema in deze zin: de gevolgen van teveel alcohol drinken. Booze is een informeel synoniem voor een alcoholisch drankje. devised: De zin begint met het woord campagne en dan, tussen komma s, de naam van een organisatie die iets met alcohol doet. Het is logisch om aan te nemen dat devise iets moet betekenen als ontwikkelen of bedenken : de campagne is ontwikkeld door de Drug and Alcohol service. preserve: Probeer de betekenis van de zin als geheel te achterhalen. De campagne comes (is opgezet) as (in deze context: omdat, naar aanleiding van) een survey (onderzoek, vragenlijst) shows that Er is dus een bepaald resultaat uit een onderzoek gekomen. Wat is dit resultaat? Dat veel vrouwen hun drankgebruik zouden heroverwegen (reconsider) to preserve their looks (uiterlijk). Wat zouden ze met hun uiterlijk willen doen? Het beschermen, behouden. Dat is dan ook de betekenis van preserve. Oefening 7 Modeluitwerking de volgende omschrijvingen komen uit het Longman dictionary of contemporary English. 3

4 a) boiling point - dit woord heeft twee betekenissen. 1) the temperature at which a liquid boils (kookpunt). 2) a point where people can no longer deal calmly with a problem. curvy 1) having a shape with several curves: a curvy line. 2) a woman who is curvy is attractive because her body has a lot of curves oozes to show a lot of a particular quality or feeling: Andrew laughed gently, oozing charm. rumbling to make a series of long low sounds, especially a long distance away from you. groaning to make a long deep sound because you are in pain, upset, or disappointed, or because something is very enjoyable. roaring to make a deep, very loud noise. (full) pelt at full pelt = in British English: moving as fast as possible launched to start something, usually big or important blueprint a plan for achieving something b) Het bijzondere van de woorden die in de tweede alinea gebruikt worden, is dat deze meestal gebruikt worden om de kwaliteiten van mensen te omschrijven en niet van dingen. Het is niet gebruikelijk om van een boiler te zeggen dat deze goodlooking (knap) is. De schrijver geeft ook nog andere menselijke kenmerken: curvy (over het figuur van de boiler), dat het veel persoonlijkheid heeft (oozes personality) en het type geluidjes dat de boiler maakt (rumbling and groaning). Door de boiler zo te omschrijven alsof het om een mens gaat, wil de schrijver op speelse wijze benadrukken dat hij heel enthousiast is over z n nieuwe boiler. Oefening 8 De volgende woordenboeken zijn geraadpleegd: Van Dale Engels-Nederlands; Longman Dictionary of Contemporary English (Learner s dictionary) en 1: subsequently: vervolgens, nadien after an event in the past Dictionary.com: happening at a time subsequent to a reference time (Let op: deze omschrijving is dus lastig voor een niet-moedertaalspreker van het Engels). feasibility: 1) uitvoerbaarheid, 2) geschiktheid, 3) waarschijnlijkheid (feasible) a plan, idea, or method that is feasible is possible and is likely to work Dictionary.com: the quality of being doable profound: 1) wijs, 2) diepgaand, 3) diep 4

5 1) having a strong influence or effect; 2) showing strong, serious feelings; 3) showing great knowledge and understanding; 4) (literary) deep or far below the surface of something; 5) complete Dictionary.com: (1e 5 betekenissen) 1) penetrating or entering deeply into subjects of thought or knowledge; having deep insight or understanding: a profound thinker. 2) originating in or penetrating to the depths of one's being; profound grief. 3) being or going far beneath what is superficial, external, or obvious: profound insight. 4) of deep meaning; of great and broadly inclusive significance: a profound book. 5) pervasive or intense; thorough; complete: a profound silence. 2: hors d oeuvre: voorgerecht, voorafje food that is served in small amounts before the main part of the meal Dictionary.com: a small bit of appetizing food, an appetizer insipid: 1) smakeloos, 2) zouteloos food or drink that is insipid does not have much taste Dictionary.com: without sufficient taste to be pleasing 3: stalled: blijven steken, tot stilstand komen to stop making progress or developing Dictionary.com: to come to a standstill austere: 1) streng, 2) ernstig, 3) matig, 4) eenvoudig 1) plain and simple and without any decoration, 2) someone who is austere is very strict and serious used to show disapproval; 3) an austere way of life is very simple and has few things to make it comfortable and enjoyable Dictionary.com: (eerste 5 betekenissen) 1) severe in manner or appearance; uncompromising; strict; forbidding: an austere teacher; 2) rigorously self-disciplined and severely moral; ascetic; abstinent: the austere quality of life in the convent; 3) grave; sober; solemn; serious: an austere manner; 4) without excess, luxury, or ease; simple; limited; severe: an austere life; 5) severely simple; without ornament: austere writing. premiums: 1) beloning, 2) premie, 3) toeslag, 4) agio 1) the cost of insurance, especially the amount you pay each year; 2) an additional amount of money, above a standard rate or amount Dictionary.com: (eerste 5 betekenissen) 1) a prize, bonus, or award given as an inducement, as to purchase products, enter competitions initiated by business interests, etc.; 2) a bonus, gift, or sum additional to price, wages, interest, or the like; 3) Insurance: the amount paid or to be paid by the policyholder for coverage under the contract, usually in periodic instalments; 4) Economics: the excess value of one form of money over another of the same nominal value; 5) a sum above the nominal or par value of a thing. 5

6 4: wage: loon money you earn that is paid according to the number of hours, days, or weeks that you work Dictionary.com: money that is paid or received for work or services, as by the hour, day, or week salary: salaris money that you receive as payment from the organization you work for, usually paid to you every month Dictionary.com: a fixed compensation periodically paid to a person for regular work or services remuneration: 1) beloning, 2) vergoeding (formal) the pay you give someone for something they have done for you Dictionary.com: 1) the act of remunerating, 2) something that remunerates; reward; pay Oefening 9 varies: (werkwoord) Een mogelijke strategie is om het woord te herleiden naar het Nederlandse woord variëren. Een andere mogelijkheid is om de context te gebruiken: in de eerste zin van de tekst wordt een vraag gesteld (jongen of meisje); de tweede zin geeft aan dat dit antwoord varies ten aanzien van waar de moeder woont. Als je niet weet wat dit betekent, kun je kijken naar de volgende zin, die zin 2 nader toelicht. Hierin wordt aangegeven dat er een verschil is tussen arme en rijke landen. Zo kun je afleiden dat het antwoord op de vraag die gesteld wordt, afhangt/varieert naar waar de moeder woont. equally: (bijwoord) Herleiden naar een ander woord, bv. het Franse égal (gelijk) of het Nederlandse egaal. Context: de voorgaande alinea begint met remarkably (opmerkelijk); deze alinea begint ook met remarkably. Dit woord wordt dus herhaald. Het betekent hier: even opmerkelijk is, net zo opmerkelijk is. enigma: (zelfstandig naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord enigma (raadsel). Context: uit de context kun je opmaken dat de terroristische aanslagen licht werpen op (shed light on) dit (hieruit weet je dat het om iets gaat dat eerder is genoemd: het geslacht van het kind) enigma. Wellicht dat je uit de context kunt opmaken dat het gaat om dit bepaalde, aparte fenomeen of raadsel. consistent: (bijvoeglijk naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord consistent. Context: in de zin: That is consistent time of war geeft de bijzin, ingeleid door which, een toelichting op de studies waar in de voorafgaande hoofdzin naar wordt verwezen. In deze bijzin staat dat een zelfde (similar) soort verschuiving plaatsvond bij vrouwen die zwanger werden tijdens bepaalde rampen. Verschillende studies laten dus hetzelfde zien: de resultaten zijn dan consistent, er zit een lijn in. moreover: (bijwoord) structuur van woord: het woord bestaat uit de twee delen more en over. More geeft aan dat er meer volgt. Het woord staat aan het begin van een zin die de resultaten van weer een andere studie rapporteert. Het is de functie van moreover om deze twee zinnen aan elkaar te koppelen en om aan te geven dat de informatie in die 6

7 nieuwe zin aansluit bij de informatie in de zin die daaraan voorafgaat: het is een toevoeging. spouse: (zelfstandig naamwoord) context: als je de betekenis van spouse niet weet, kun je wellicht uit de context opmaken dat vrouwen die een belangrijke persoon in hun omgeving verliezen, zoals een kind of een partner (echtgenoot), een grotere kans hebben een meisje te krijgen dan een jongen. Als je niet weet dat het om een partner gaat, weet je waarschijnlijk wel dat spouse naar een mens verwijst (net als kind) die belangrijk is voor iemand; dat is in principe al voldoende informatie. catastrophic: (bijvoeglijk naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord catastrofaal (rampzalig). Context: je weet uit de context dat het om een bepaald soort ziekte (illness) gaat, zoals een heart attack. Een hartaanval is dus een voorbeeld van een catastrophic illness. Hieruit kun je opmaken dat het om een ernstige ziekte gaat. acute: (bijvoeglijk naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord acuut (dringend of plotseling opkomend). Context: deze zin vat de onderzoeksresultaten van de voorafgaande alinea s kort samen, aangeduid door taken together. In de voorafgaande alinea s is al uitgelegd dat stress een rol kan spelen bij het geslacht van een kind. In die alinea s werd het soort stress al toegelicht: het ging hier om zware stress, zoals bij rampen of ziektes. Dit is ook opgesloten in het woord acute: ernstig, zwaar. questionnaire: (zelfstandig naamwoord) structuur van woord: door het woord verder te ontleden, kun je het woord question blootleggen. De andere woorden in de zin geven aan dat zwangere vrouwen (expectant mothers) deze questionnaire moesten invullen (fill in). De zin daarvoor geeft aan dat Dr Obel data (gegevens) heeft verzameld. Uit deze context kun je opmaken dat het woord questionnaire een vragenlijst moet betekenen. quartile: (zelfstandig naamwoord) Herleiden naar Nederlandse woord kwart (een vierde). De zin beschrijft de resultaten door stressniveau s in 4 categorieën op te delen: 4 quartiles. Denk ook aan het Franse woord voor 4: quatre. miscarry: (werkwoord) structuur van woord: door het woord op te delen in mis en carry kun je wellicht de betekenis achterhalen. Het voorvoegsel mis- betekent verkeerd (denk aan: miscommuncation); carry betekent dragen. De letterlijke betekenis is dan: verkeerd dragen. In een context over zwangerschappen, kun je dan wellicht achter de betekenis van miskraam komen. marginalised: (werkwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord gemarginaliseerd (van invloed beroofd). Context: zwakke jongens kunnen worden marginalised of zelfs gedood (killed). Dit geeft aan dat marginalised dus minder erg of definitief is dan worden gedood, maar even nadelig is voor mannen. Uit deze context kun je opmaken dat het om iets ongunstig, nadeligs voor jongens gaat. adversely: (bijwoord) Context: het artikel gaat over hoe stress de zwangerschap beïnvloedt: het vermindert de kans op het krijgen van een jongen, ook omdat de stress kan leiden tot een miskraam wanneer zwanger van een jongen. Hier wordt het woord adversely gebruikt in de zin waar het gaat over de ontwikkeling (development) van de foetus (fetus). Uit de context kun je opmaken dat het gaat om een ongunstig of nadelig effect. bring to term: (zelfstandig naamwoord) Herleiden naar Nederlandse woord termijn. Het gaat hier om een zwangerschap, die heeft een bepaalde termijn. Als je een zwangerschap naar die termijn brengt, dan betekent het dat je hem tot een goed einde brengt. Uit de 7

8 context kun je ook opmaken dat bringing to term wordt tegengesteld aan aborting (abortus plegen). Deze tegenstelling wordt ingeleid door de woorden rather than. Oefening 10 Voorbeeld uitwerking. De woorden zijn opgezocht in de Van Dale Engels-Nederlands en het Longman Dictionary of Contemporary English CD-ROM. jagged 1. getand, gekarteld, puntig 2. (Amerikaans-Engels; slang) lazarus, bezopen having a rough or pointed edge or surface: the broken bottle's jagged edge the jagged rocks of St. Saviour's Point keuze: uit de context is duidelijk dat het gaat om de vlekken (spots) die een bepaalde soort giraffe heeft, de Maasai giraffe. Het woord jagged omschrijft hoe deze vlekken eruit zien. Van Dale geeft twee betekenissen, maar alleen de eerste is hier van toepassing. reticulated 1. een netwerk vormend 2. met een netvormig patroon forming or covered with a pattern of squares and lines that looks like a net (technical) keuze: ook dit woord omschrijft het uiterlijk van een giraffe, het type vlekken dat een bepaald soort vrouwelijke (female) giraffe heeft. Van Dale geeft twee betekenissen, maar alleen de tweede is hier van toepassing. Deze komt ook overeen met de omschrijving die Longman geeft. patches 1. (benaming voor) lap(je) stuk (stof), metalen plaatje, ooglap, (hecht)pleister, (leger) insigne, kenteken 2. schoonheidspleister(tje), mouche, moesje, pronkpleistertje 3. vlek, plek, huidvlek 4. lapje grond 5. (Brits-Engels; informeel) district, gebied, werkterrein 6. stuk(je), beetje, flard, rest, plaats (bijvoorbeeld in boek) 7. (computer) provisorische programmacorrectie idioom (informeel) not a patch on = het niet halend bij 1. (part of an area) a small area of something that is different from the area around it patch of We finally found a patch of grass to sit down on. 8

9 Belinda watched a patch of sunlight move slowly across the wall. Look out for icy patches on the road. a cat with a white patch on its chest He combs his hair over his bald patch. 2. (over a hole) a small piece of material that is sewn on something to cover a hole in it: A jacket with leather patches at the elbows 3. (for growing something) a small area of ground for growing fruit or vegetables: a strawberry patch 4. (computer) a small computer program that is added to software to solve problems 5. (eye) a piece of material that you wear over your eye to protect it when it has been hurt: He had a black patch over one eye. 6. (decoration) American English, a small piece of cloth with words or pictures on it that you can sew onto clothes [= badge British English] 7. a bad/difficult/sticky/rough patch informal: a period of time when you are having a lot of difficulty: Gemma's going through a bad patch right now. 8. somebody's patch British English informal: an area that someone knows very well because they work or live there [= turf]: Policemen know what's going on in their home patch. 9. not be a patch on somebody/something British English informal: to be much less attractive, good etc than something or someone else: The second film isn't a patch on the first. Keuze: Een eerste stap in het opzoeken van dit woord, is om te bepalen tot welke woordklasse patch behoort: gaat het hier om een werkwoord of een zelfstandig naamwoord? Het gaat om een zelfstandig naamwoord. Uit de context kun je opmaken dat het nog steeds om het patroon van vlekken op giraffen gaat. Patch is hier een synoniem van het woord spot, dat in de zin ervoor gebruikt werd. Dit komt dus overeen met de derde optie in vlek, plek, en met de eerste optie in Longman. In dit laatste woordenboek helpen vooral de voorbeeldzinnetjes je. mate mate 1. paren, huwen, trouwen 2. paren, zich voortplanten 3. (technologie) aan / bij / in elkaar passen mate 1. koppelen, doen paren 2. huwen, in de echt verbinden 3. aaneen passen, samenbrengen 4. (schaken) mat zetten 1. if animals mate, they have sex to produce babies mate with It's quite common for male birds to mate with several females. 9

10 2. to put animals together so that they will have sex and produce babies: Rabbits can be mated as early as six months old. 3. to achieve the checkmate of your opponent in chess keuze: Je moet weer eerst bepalen of mate hier gebruikt wordt als werkwoord of als zelfstandig naamwoord. In deze zin is het een werkwoord. Het gaat erom of er iets gebeurt als een mannetjesgiraffe een vrouwtjesgiraffe benadert (approach). Wat zou er tussen een mannetjes- en een vrouwtjesdier kunnen gebeuren? De meest aannemelijke keuze is hier paren of zich voortplanten. De voorbeeldzinnetjes in Longman helpen weer om de betekenis te bepalen. speciation Vorming van nieuwe species/soorten (biologie) Heeft dit woord niet opgenomen. Keuze: er is hier geen keuze. Van Dale geeft aan dat speciation een vakterm is die met name in de biologie wordt gebruikt. habitat 1. natuurlijke omgeving (van plant / dier), habitat 2. woongebied, woonplaats the natural home of a plant or animal: watching monkeys in their natural habitat The grassland is an important habitat for many wild flowers. keuze: Van Dale geeft een keuze. Het gaat hier om giraffen, dus het is aannemelijk dat het gaat om de natuurlijke omgeving van dieren. De voorbeeldzinnetjes in Longman bevestigen dat dit de goede betekenis is. dwindled afnemen, achteruitgaan, (in)krimpen, slinken, kleiner / minder worden (also) dwindle away: to gradually become less and less or smaller and smaller: The elephant population is dwindling. His money had dwindled away. keuze: De eerste stap is om het woord dwindled te herkennen als een werkwoord, als het voltooid deelwoord van dwindle. Van Dale geeft een lijst mogelijkheden. Uit deze lijst is op te maken wat het woord dwindle betekent. De voorbeeldzinnetjes in Longman helpen hier ook weer goed bij. 10

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen

De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van Geluidssystemen De Technologische Cultuur van G eluidssystemen Cultuur ontwikkeling technologie Voorbeeld: luidsprekertechnologie & line arrays Technologie cultuur & gedrag

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben?

Shopping. Questions. Worksheet. 1 read Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? Shopping 1 Bekijk goed wat er te koop is in de webwinkel van Ed Sheeran. Wat zou jij wel willen hebben? I would like to have Ed Sheeran webshop Lego House hoody Jacket Cap Necklace This grey men s hooded

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Beste Inbounds, There is a english version just below the page

Beste Inbounds, There is a english version just below the page Beste Inbounds, There is a english version just below the page De vakantie is alweer bijna voorbij en een nieuwe lichting exchangers is zojuist gearriveerd. Voor sommige is dit het begin van hun exchange

Nadere informatie

Appendix I Experimental design

Appendix I Experimental design Appendix I Experimental design I. Experimental procedures The experiment consisted of 25 independent decision rounds. In each round, a subject was asked to allocate tokens between two accounts, labeled

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Analyse van de Mechanical Turk data: 4 Belangrijke Thema s

Analyse van de Mechanical Turk data: 4 Belangrijke Thema s Analyse van de Mechanical Turk data: 4 Belangrijke Thema s Doel analyse Panos Ipeirotis beschikt over een collectie aan antwoorden waarmee de motivatie achter deelname aan taken (zogenaamde HITs) op Mechanical

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Sectie Infectieziekten

Sectie Infectieziekten Sectie Infectieziekten 1 December 2015 U kunt helpen de HIV / AIDS epidemie te beëindigen You can help to end the HIV / AIDS epidemic Sectie Infectieziekten Weet uw HIV status Know your HIV status by 2020

Nadere informatie

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement

ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement ESOMAR PAPER: Four simple strategies: 25% more ROI for newspaper advertisement Learnings from 2011 case for: Erdee Media Group Cebuco, Amsterdam BY Martin Leeflang (Validators) Esomar Paper Augustus 2011

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren

Aanvraagformulier. Aansprakelijkheidsverzekering. Particulieren Aanvraagformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Rialto. Tóch verzekerd BELANGRIJK: toelichting op de reikwijdte van de mededelingsplicht Als aanvrager / kandidaat-verzekeringnemer bent

Nadere informatie

First aid tenniselleboog

First aid tenniselleboog Elleboog First aid tenniselleboog Een tenniselleboog is een veel voorkomende blessure bij badminton, vaak als gevolg van overbelasting. Het wordt gekenmerkt door pijn aan de buitenkant van de elleboog.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

The caretakers of the Golden Janssen Arendonk Bloodlines

The caretakers of the Golden Janssen Arendonk Bloodlines Breeding Book 2016 Original Through the years it was our biggest goal to safeguard the legacy of the Janssen Arendonk Breed. With more than 22 Original Janssen Brothers birds and their children we have

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum raw mark

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger.

read beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. 1 What do you want to be? Lees de tekst. Kruis daarna één van de zinnen aan. De tekst gaat over beroepen in de toekomst. beroepen van vroeger. grow up job future choose space groot worden baan toekomst

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Gerontologie Fontys / HOG Bouw en Ruimte

Gerontologie Fontys / HOG Bouw en Ruimte ! "#$%& # $ ' #!"#$% &' (() ()% *# *# +# Dort Spierings, HAN AiH 1 ((),-.% / 0'# 1/%& 2)3 ' #'#1' 234 56#' 278 97) Dort Spierings, HAN AiH 2 *+$ :+ $%;! + $% & # ), 5> "?&# /#&%# %!= &#&# # &#&#

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar In touch with the Dutch Ghislaine Giezenaar The Dutch language What is Dutch? Some facts and figures Language and culture test Dutch = Nederlands Nederlands (Dutch) = the native language for the people

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN

INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT SYSTEMEN INNOVATIE MANAGEMENT NORMEN, INNOTEK GEEL 26/11/2013 PROF. DR. BART LETEN WAARDECREATIE DOOR INNOVATIE MARTWAARDE VAN APPLE INNOVATIE IS EEN COMPLEXE ACTIVITEIT Innovatie

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie