Uitwerkingen hoofdstuk 2 Basisboek Engels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwerkingen hoofdstuk 2 Basisboek Engels"

Transcriptie

1 Uitwerkingen hoofdstuk 2 Basisboek Engels Oefening 1 a) Inhoudswoorden: save, chocolate tart, virtuous, light, pastry, underpinning, quietly, byproduct Functiewoorden: but, at, these, you, the, so, because, about b) save: werkwoord chocolate tart: zelfstandig naamwoord virtuous: bijvoeglijk naamwoord light: bijvoeglijk naamwoord pastry: zelfstandig naamwoord underpinning: werkwoord quietly: bijwoord by-product: zelfstandig naamwoord c) Woordgroepen: Samenstellingen: chocolate tart, at least, cocoa-rich, high-grade, black pepper, ice cream, underpinning, saving-the-planet, background, by-product. Phrasal verb: dealing with, sit behind Oefening 2 Engels lijkt op Nederlandse woord: goede Nederlandse vertaling: actually actueel eigenlijk, zowaar branch branche locatie, vestiging eventually eventueel uiteindelijk control controleren beheersen vacancy vakantie hier: vacature (let op: betekent ook leegte, lege ruimte ) Oefening 3 salient misschien ken je het Franse saillant. In beide talen betekent het belangrijk. element in het Nederlands ook element (onderdeel). demography Nederlands: demografie (statistische beschrijving van sociale en politieke verschijnselen in of kenmerken van volkeren). economics Nederlands: economie (de wetenschap of studie) sexual Nederlands: seksueel orientation Nederlands: oriëntatie land Nederlands: land environment net als het Franse woord environnement (omgeving) impact Nederlands: impact (invloed, effect) education net als het Franse woord éducation (onderwijs), Nederlands: educatie 1

2 government net als het Franse woord gouvernement (overheid) transformation net als het Franse woord transformation (vormverandering, gedaanteverwisseling) of het Nederlandse transformatie crucial Nederlands: cruciaal (doorslaggevend, beslissend) various net als het Franse woord varié (verschillende, afwisselend) admirable net als het Franse woord admirable (bewonderenswaardig) reason net als het Franse woord raison (reden) local Nederlands: lokaal (plaatselijk) school Nederlands: school budget Nederlands: budget (raming van inkomsten en uitgaven) based on Nederlands: gebaseerd op property net als het Franse woord propriété in general net als het Franse en général (in het algemeen) superior Nederlands: superieur (hoger, beter) rural net als het Franse rural (landelijk) parents net als het Franse woord parents (ouders) specific Nederlands: specifiek system Nederlands: systeem migrate Nederlands: migreren (trekken, verhuizen) continues Nederlands: continu, Frans: continuer (doorgaan) excellence Nederlands : excellent (uitstekend) decent net als het Franse woord décent (fatsoenlijk) vitality Nederlands: vitaliteit, Frans: vitalité (levenskracht) Oefening 4 Tekst 1: (1) re-reported: opnieuw (re) verslag doen van een situatie (report) (2) unwarranted: ongerechtvaardigd, ongegrond (werkwoord warrant: nodig hebben, verdienen, un- = geeft het tegenovergestelde aan: niet verdienen -> ongerechtvaardigd, ongegrond) (3) misleading: misleidend (mis- = verkeerd, lead = leiden) (4) restoring: herstellen (re- = opnieuw) Tekst 2: (5) malnutrition: ondervoeding (mal- = slecht) (6) redirecting: opnieuw richten op (en opnieuw geld vrijmaken voor) (re- = opnieuw) (7) disease: ziekte (dis- = geeft tegenovergestelde aan, ease = gemak, maar ook: welbehagen) (8) returns: winst, rendement, resultaat (letterlijk: teruggave, re- = opnieuw) (9) disappear: verdwijnen (dis- = geeft tegenovergestelde aan: appear-disappear, agreedisagree) Oefening 5 1. bicentennial: elke twee eeuwen. bi- = twee, century (cent = 100 in het Frans) 2. mispronounce: verkeerd uitspreken. mis- = verkeerd, pronounce = uitspreken. 2

3 3. prenuptial agreement: overeenkomst van huwelijkse voorwaarden. pre- = voor, nuptials = trouwerij. 4. disobedient: ongehoorzaam. obidient: gehoorzaam, dis- = ont-, niet (geeft ontkenning aan/tegenoverstelde). 5. post-mortem: na de dood, postmortaal. post- = na, mort = dood in het Frans. 6. sublet: onderhuren. sub- = onder, let = verhuren. 7. overdue: te laat. over- = te, due = verwacht, verschuldigd. 8. unwrap: uitpakken. un- = geeft het tegenovergestelde aan, wrap = inpakken, verpakken, wikkelen. Oefening 6 bloke: Dit is een informeel synoniem voor man. Dit woord wordt voornamelijk in het Brits Engels gebruikt. Als je niet weet wat bloke betekent, realiseer je dan dat je veel informatie uit de illustratie kunt halen. De titel en illustratie zijn belangrijke plekken om snel een indruk te krijgen van de inhoud van een tekst (zie ook 1.1). Op de illustratie staat: If you drink like a man, you might end up looking like one. Hieruit kun je opmaken dat bloke een synoniem voor man moet zijn. binge (drinking): Je weet inmiddels dat de tekst over drinken gaat en dat het gericht is op vrouwen die teveel drinken. Dit weet je uit de voorafgaande zin (think twice about having that extra drink) en ook uit je achtergrondkennis of wereldkennis: dat mannen waarschijnlijk meer drinken dan vrouwen. Binge drinking zal dus overmatig drinken betekenen. Binge drinking betekent zelfs een grote hoeveelheid alcohol drinken in korte tijd met het doel om dronken te worden. Het is echter voor deze tekst niet relevant om deze precieze betekenis te weten van dit begrip. prone: In deze zin krijg je een opsomming van de gevolgen van overmatig alcoholgebruik: naast een kater (hangover), ook rimpels (wrinkels), slechte huid, haarverlies en gewichtstoename. Uit deze zin kun je opmaken dat het risico op deze zaken toeneemt als je meer alcohol drinkt. Prone zal dus iets betekenen als meer vatbaar voor, grotere kans op. booze: Deze tekst gaat over het drinken van alcohol. Dat is ook het thema in deze zin: de gevolgen van teveel alcohol drinken. Booze is een informeel synoniem voor een alcoholisch drankje. devised: De zin begint met het woord campagne en dan, tussen komma s, de naam van een organisatie die iets met alcohol doet. Het is logisch om aan te nemen dat devise iets moet betekenen als ontwikkelen of bedenken : de campagne is ontwikkeld door de Drug and Alcohol service. preserve: Probeer de betekenis van de zin als geheel te achterhalen. De campagne comes (is opgezet) as (in deze context: omdat, naar aanleiding van) een survey (onderzoek, vragenlijst) shows that Er is dus een bepaald resultaat uit een onderzoek gekomen. Wat is dit resultaat? Dat veel vrouwen hun drankgebruik zouden heroverwegen (reconsider) to preserve their looks (uiterlijk). Wat zouden ze met hun uiterlijk willen doen? Het beschermen, behouden. Dat is dan ook de betekenis van preserve. Oefening 7 Modeluitwerking de volgende omschrijvingen komen uit het Longman dictionary of contemporary English. 3

4 a) boiling point - dit woord heeft twee betekenissen. 1) the temperature at which a liquid boils (kookpunt). 2) a point where people can no longer deal calmly with a problem. curvy 1) having a shape with several curves: a curvy line. 2) a woman who is curvy is attractive because her body has a lot of curves oozes to show a lot of a particular quality or feeling: Andrew laughed gently, oozing charm. rumbling to make a series of long low sounds, especially a long distance away from you. groaning to make a long deep sound because you are in pain, upset, or disappointed, or because something is very enjoyable. roaring to make a deep, very loud noise. (full) pelt at full pelt = in British English: moving as fast as possible launched to start something, usually big or important blueprint a plan for achieving something b) Het bijzondere van de woorden die in de tweede alinea gebruikt worden, is dat deze meestal gebruikt worden om de kwaliteiten van mensen te omschrijven en niet van dingen. Het is niet gebruikelijk om van een boiler te zeggen dat deze goodlooking (knap) is. De schrijver geeft ook nog andere menselijke kenmerken: curvy (over het figuur van de boiler), dat het veel persoonlijkheid heeft (oozes personality) en het type geluidjes dat de boiler maakt (rumbling and groaning). Door de boiler zo te omschrijven alsof het om een mens gaat, wil de schrijver op speelse wijze benadrukken dat hij heel enthousiast is over z n nieuwe boiler. Oefening 8 De volgende woordenboeken zijn geraadpleegd: Van Dale Engels-Nederlands; Longman Dictionary of Contemporary English (Learner s dictionary) en 1: subsequently: vervolgens, nadien after an event in the past Dictionary.com: happening at a time subsequent to a reference time (Let op: deze omschrijving is dus lastig voor een niet-moedertaalspreker van het Engels). feasibility: 1) uitvoerbaarheid, 2) geschiktheid, 3) waarschijnlijkheid (feasible) a plan, idea, or method that is feasible is possible and is likely to work Dictionary.com: the quality of being doable profound: 1) wijs, 2) diepgaand, 3) diep 4

5 1) having a strong influence or effect; 2) showing strong, serious feelings; 3) showing great knowledge and understanding; 4) (literary) deep or far below the surface of something; 5) complete Dictionary.com: (1e 5 betekenissen) 1) penetrating or entering deeply into subjects of thought or knowledge; having deep insight or understanding: a profound thinker. 2) originating in or penetrating to the depths of one's being; profound grief. 3) being or going far beneath what is superficial, external, or obvious: profound insight. 4) of deep meaning; of great and broadly inclusive significance: a profound book. 5) pervasive or intense; thorough; complete: a profound silence. 2: hors d oeuvre: voorgerecht, voorafje food that is served in small amounts before the main part of the meal Dictionary.com: a small bit of appetizing food, an appetizer insipid: 1) smakeloos, 2) zouteloos food or drink that is insipid does not have much taste Dictionary.com: without sufficient taste to be pleasing 3: stalled: blijven steken, tot stilstand komen to stop making progress or developing Dictionary.com: to come to a standstill austere: 1) streng, 2) ernstig, 3) matig, 4) eenvoudig 1) plain and simple and without any decoration, 2) someone who is austere is very strict and serious used to show disapproval; 3) an austere way of life is very simple and has few things to make it comfortable and enjoyable Dictionary.com: (eerste 5 betekenissen) 1) severe in manner or appearance; uncompromising; strict; forbidding: an austere teacher; 2) rigorously self-disciplined and severely moral; ascetic; abstinent: the austere quality of life in the convent; 3) grave; sober; solemn; serious: an austere manner; 4) without excess, luxury, or ease; simple; limited; severe: an austere life; 5) severely simple; without ornament: austere writing. premiums: 1) beloning, 2) premie, 3) toeslag, 4) agio 1) the cost of insurance, especially the amount you pay each year; 2) an additional amount of money, above a standard rate or amount Dictionary.com: (eerste 5 betekenissen) 1) a prize, bonus, or award given as an inducement, as to purchase products, enter competitions initiated by business interests, etc.; 2) a bonus, gift, or sum additional to price, wages, interest, or the like; 3) Insurance: the amount paid or to be paid by the policyholder for coverage under the contract, usually in periodic instalments; 4) Economics: the excess value of one form of money over another of the same nominal value; 5) a sum above the nominal or par value of a thing. 5

6 4: wage: loon money you earn that is paid according to the number of hours, days, or weeks that you work Dictionary.com: money that is paid or received for work or services, as by the hour, day, or week salary: salaris money that you receive as payment from the organization you work for, usually paid to you every month Dictionary.com: a fixed compensation periodically paid to a person for regular work or services remuneration: 1) beloning, 2) vergoeding (formal) the pay you give someone for something they have done for you Dictionary.com: 1) the act of remunerating, 2) something that remunerates; reward; pay Oefening 9 varies: (werkwoord) Een mogelijke strategie is om het woord te herleiden naar het Nederlandse woord variëren. Een andere mogelijkheid is om de context te gebruiken: in de eerste zin van de tekst wordt een vraag gesteld (jongen of meisje); de tweede zin geeft aan dat dit antwoord varies ten aanzien van waar de moeder woont. Als je niet weet wat dit betekent, kun je kijken naar de volgende zin, die zin 2 nader toelicht. Hierin wordt aangegeven dat er een verschil is tussen arme en rijke landen. Zo kun je afleiden dat het antwoord op de vraag die gesteld wordt, afhangt/varieert naar waar de moeder woont. equally: (bijwoord) Herleiden naar een ander woord, bv. het Franse égal (gelijk) of het Nederlandse egaal. Context: de voorgaande alinea begint met remarkably (opmerkelijk); deze alinea begint ook met remarkably. Dit woord wordt dus herhaald. Het betekent hier: even opmerkelijk is, net zo opmerkelijk is. enigma: (zelfstandig naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord enigma (raadsel). Context: uit de context kun je opmaken dat de terroristische aanslagen licht werpen op (shed light on) dit (hieruit weet je dat het om iets gaat dat eerder is genoemd: het geslacht van het kind) enigma. Wellicht dat je uit de context kunt opmaken dat het gaat om dit bepaalde, aparte fenomeen of raadsel. consistent: (bijvoeglijk naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord consistent. Context: in de zin: That is consistent time of war geeft de bijzin, ingeleid door which, een toelichting op de studies waar in de voorafgaande hoofdzin naar wordt verwezen. In deze bijzin staat dat een zelfde (similar) soort verschuiving plaatsvond bij vrouwen die zwanger werden tijdens bepaalde rampen. Verschillende studies laten dus hetzelfde zien: de resultaten zijn dan consistent, er zit een lijn in. moreover: (bijwoord) structuur van woord: het woord bestaat uit de twee delen more en over. More geeft aan dat er meer volgt. Het woord staat aan het begin van een zin die de resultaten van weer een andere studie rapporteert. Het is de functie van moreover om deze twee zinnen aan elkaar te koppelen en om aan te geven dat de informatie in die 6

7 nieuwe zin aansluit bij de informatie in de zin die daaraan voorafgaat: het is een toevoeging. spouse: (zelfstandig naamwoord) context: als je de betekenis van spouse niet weet, kun je wellicht uit de context opmaken dat vrouwen die een belangrijke persoon in hun omgeving verliezen, zoals een kind of een partner (echtgenoot), een grotere kans hebben een meisje te krijgen dan een jongen. Als je niet weet dat het om een partner gaat, weet je waarschijnlijk wel dat spouse naar een mens verwijst (net als kind) die belangrijk is voor iemand; dat is in principe al voldoende informatie. catastrophic: (bijvoeglijk naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord catastrofaal (rampzalig). Context: je weet uit de context dat het om een bepaald soort ziekte (illness) gaat, zoals een heart attack. Een hartaanval is dus een voorbeeld van een catastrophic illness. Hieruit kun je opmaken dat het om een ernstige ziekte gaat. acute: (bijvoeglijk naamwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord acuut (dringend of plotseling opkomend). Context: deze zin vat de onderzoeksresultaten van de voorafgaande alinea s kort samen, aangeduid door taken together. In de voorafgaande alinea s is al uitgelegd dat stress een rol kan spelen bij het geslacht van een kind. In die alinea s werd het soort stress al toegelicht: het ging hier om zware stress, zoals bij rampen of ziektes. Dit is ook opgesloten in het woord acute: ernstig, zwaar. questionnaire: (zelfstandig naamwoord) structuur van woord: door het woord verder te ontleden, kun je het woord question blootleggen. De andere woorden in de zin geven aan dat zwangere vrouwen (expectant mothers) deze questionnaire moesten invullen (fill in). De zin daarvoor geeft aan dat Dr Obel data (gegevens) heeft verzameld. Uit deze context kun je opmaken dat het woord questionnaire een vragenlijst moet betekenen. quartile: (zelfstandig naamwoord) Herleiden naar Nederlandse woord kwart (een vierde). De zin beschrijft de resultaten door stressniveau s in 4 categorieën op te delen: 4 quartiles. Denk ook aan het Franse woord voor 4: quatre. miscarry: (werkwoord) structuur van woord: door het woord op te delen in mis en carry kun je wellicht de betekenis achterhalen. Het voorvoegsel mis- betekent verkeerd (denk aan: miscommuncation); carry betekent dragen. De letterlijke betekenis is dan: verkeerd dragen. In een context over zwangerschappen, kun je dan wellicht achter de betekenis van miskraam komen. marginalised: (werkwoord) Herleiden naar het Nederlandse woord gemarginaliseerd (van invloed beroofd). Context: zwakke jongens kunnen worden marginalised of zelfs gedood (killed). Dit geeft aan dat marginalised dus minder erg of definitief is dan worden gedood, maar even nadelig is voor mannen. Uit deze context kun je opmaken dat het om iets ongunstig, nadeligs voor jongens gaat. adversely: (bijwoord) Context: het artikel gaat over hoe stress de zwangerschap beïnvloedt: het vermindert de kans op het krijgen van een jongen, ook omdat de stress kan leiden tot een miskraam wanneer zwanger van een jongen. Hier wordt het woord adversely gebruikt in de zin waar het gaat over de ontwikkeling (development) van de foetus (fetus). Uit de context kun je opmaken dat het gaat om een ongunstig of nadelig effect. bring to term: (zelfstandig naamwoord) Herleiden naar Nederlandse woord termijn. Het gaat hier om een zwangerschap, die heeft een bepaalde termijn. Als je een zwangerschap naar die termijn brengt, dan betekent het dat je hem tot een goed einde brengt. Uit de 7

8 context kun je ook opmaken dat bringing to term wordt tegengesteld aan aborting (abortus plegen). Deze tegenstelling wordt ingeleid door de woorden rather than. Oefening 10 Voorbeeld uitwerking. De woorden zijn opgezocht in de Van Dale Engels-Nederlands en het Longman Dictionary of Contemporary English CD-ROM. jagged 1. getand, gekarteld, puntig 2. (Amerikaans-Engels; slang) lazarus, bezopen having a rough or pointed edge or surface: the broken bottle's jagged edge the jagged rocks of St. Saviour's Point keuze: uit de context is duidelijk dat het gaat om de vlekken (spots) die een bepaalde soort giraffe heeft, de Maasai giraffe. Het woord jagged omschrijft hoe deze vlekken eruit zien. Van Dale geeft twee betekenissen, maar alleen de eerste is hier van toepassing. reticulated 1. een netwerk vormend 2. met een netvormig patroon forming or covered with a pattern of squares and lines that looks like a net (technical) keuze: ook dit woord omschrijft het uiterlijk van een giraffe, het type vlekken dat een bepaald soort vrouwelijke (female) giraffe heeft. Van Dale geeft twee betekenissen, maar alleen de tweede is hier van toepassing. Deze komt ook overeen met de omschrijving die Longman geeft. patches 1. (benaming voor) lap(je) stuk (stof), metalen plaatje, ooglap, (hecht)pleister, (leger) insigne, kenteken 2. schoonheidspleister(tje), mouche, moesje, pronkpleistertje 3. vlek, plek, huidvlek 4. lapje grond 5. (Brits-Engels; informeel) district, gebied, werkterrein 6. stuk(je), beetje, flard, rest, plaats (bijvoorbeeld in boek) 7. (computer) provisorische programmacorrectie idioom (informeel) not a patch on = het niet halend bij 1. (part of an area) a small area of something that is different from the area around it patch of We finally found a patch of grass to sit down on. 8

9 Belinda watched a patch of sunlight move slowly across the wall. Look out for icy patches on the road. a cat with a white patch on its chest He combs his hair over his bald patch. 2. (over a hole) a small piece of material that is sewn on something to cover a hole in it: A jacket with leather patches at the elbows 3. (for growing something) a small area of ground for growing fruit or vegetables: a strawberry patch 4. (computer) a small computer program that is added to software to solve problems 5. (eye) a piece of material that you wear over your eye to protect it when it has been hurt: He had a black patch over one eye. 6. (decoration) American English, a small piece of cloth with words or pictures on it that you can sew onto clothes [= badge British English] 7. a bad/difficult/sticky/rough patch informal: a period of time when you are having a lot of difficulty: Gemma's going through a bad patch right now. 8. somebody's patch British English informal: an area that someone knows very well because they work or live there [= turf]: Policemen know what's going on in their home patch. 9. not be a patch on somebody/something British English informal: to be much less attractive, good etc than something or someone else: The second film isn't a patch on the first. Keuze: Een eerste stap in het opzoeken van dit woord, is om te bepalen tot welke woordklasse patch behoort: gaat het hier om een werkwoord of een zelfstandig naamwoord? Het gaat om een zelfstandig naamwoord. Uit de context kun je opmaken dat het nog steeds om het patroon van vlekken op giraffen gaat. Patch is hier een synoniem van het woord spot, dat in de zin ervoor gebruikt werd. Dit komt dus overeen met de derde optie in vlek, plek, en met de eerste optie in Longman. In dit laatste woordenboek helpen vooral de voorbeeldzinnetjes je. mate mate 1. paren, huwen, trouwen 2. paren, zich voortplanten 3. (technologie) aan / bij / in elkaar passen mate 1. koppelen, doen paren 2. huwen, in de echt verbinden 3. aaneen passen, samenbrengen 4. (schaken) mat zetten 1. if animals mate, they have sex to produce babies mate with It's quite common for male birds to mate with several females. 9

10 2. to put animals together so that they will have sex and produce babies: Rabbits can be mated as early as six months old. 3. to achieve the checkmate of your opponent in chess keuze: Je moet weer eerst bepalen of mate hier gebruikt wordt als werkwoord of als zelfstandig naamwoord. In deze zin is het een werkwoord. Het gaat erom of er iets gebeurt als een mannetjesgiraffe een vrouwtjesgiraffe benadert (approach). Wat zou er tussen een mannetjes- en een vrouwtjesdier kunnen gebeuren? De meest aannemelijke keuze is hier paren of zich voortplanten. De voorbeeldzinnetjes in Longman helpen weer om de betekenis te bepalen. speciation Vorming van nieuwe species/soorten (biologie) Heeft dit woord niet opgenomen. Keuze: er is hier geen keuze. Van Dale geeft aan dat speciation een vakterm is die met name in de biologie wordt gebruikt. habitat 1. natuurlijke omgeving (van plant / dier), habitat 2. woongebied, woonplaats the natural home of a plant or animal: watching monkeys in their natural habitat The grassland is an important habitat for many wild flowers. keuze: Van Dale geeft een keuze. Het gaat hier om giraffen, dus het is aannemelijk dat het gaat om de natuurlijke omgeving van dieren. De voorbeeldzinnetjes in Longman bevestigen dat dit de goede betekenis is. dwindled afnemen, achteruitgaan, (in)krimpen, slinken, kleiner / minder worden (also) dwindle away: to gradually become less and less or smaller and smaller: The elephant population is dwindling. His money had dwindled away. keuze: De eerste stap is om het woord dwindled te herkennen als een werkwoord, als het voltooid deelwoord van dwindle. Van Dale geeft een lijst mogelijkheden. Uit deze lijst is op te maken wat het woord dwindle betekent. De voorbeeldzinnetjes in Longman helpen hier ook weer goed bij. 10

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Afstudeerproduct Spelen in een band

Afstudeerproduct Spelen in een band Afstudeerproduct Spelenineenband PhilippeThijs DoMuIV 2009 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les1:Gewenning 6 Les2:Stopsencues 9 Les3:EenstapjeverderI 11 Les4:EenstapjeverderII 15 Les5:Uptempo 17 Les6:Fade

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 7 februari 2011 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden.

Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. Party shopping Bekijk deze pagina van een webwinkel. Kies de juiste antwoorden. 1 read 1 Welke feestartikelen kun je in deze webshop kopen? prijsjes voor spelletjes op een feest kleine cadeautjes voor

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 16 september 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/66055 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie