April Masteropleiding Oncology VU medisch centrum Vrije Universiteit Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "April 2007. Masteropleiding Oncology VU medisch centrum Vrije Universiteit Amsterdam"

Transcriptie

1 April 2007 Masteropleiding Oncology VU medisch centrum Vrije Universiteit Amsterdam

2 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus RA Utrecht Telefoon: Fax: Internet: QANU Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen, na toestemming van QANU en voorzien van bronvermelding, door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, worden overgenomen. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Voorwoord voorzitter visitatiecommissie 7 Deel I Algemeen deel 9 1. Inleiding Samenstelling en taak commissie Werkwijze van de commissie Beoordeling en referentiekader 17 Deel II Opleidingsdeel De masteropleiding Oncology aan de Vrije Universiteit Amsterdam 3 Bijlagen 53 Bijlage A: Curricula Vitae van de commissieleden 55 Bijlage B: Het bezoekprogramma van de commissie 57 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 3

4 4 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

5 VOORWOORD Dit rapport is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling van universitaire bachelor- en masteropleidingen in Nederland. Het doel van het rapport is om een betrouwbaar beeld te geven van de resultaten van de voor beoordeling voorgelegde opleidingen, alsmede een terugkoppeling te geven naar de interne kwaliteitszorg van de betrokken organisaties en als basis te dienen voor de ac creditatie van de betrokken opleidingen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) beoogt onafhankelijke, objectieve en kritische beoordelingen te laten plaatsvinden en opbouwende kritiek te leveren, zo veel mogelijk uitgaande van een gestandaardiseerde set van kwaliteitscriteria met oog voor specifieke omstandigheden. De visitatiecommissie Oncology (VU) van QANU heeft haar taken met gro te toewijding uitgevoerd in een periode die wordt gekenmerkt door de overgang naar de bachelor-masterstructuur. De opleiding is beoordeeld op een grondige en zorgvuldige manier en binnen een duidelijk beoordelingskader. Wij verwachten dat de oordelen en de aanbevelingen in zorgvuldige overweging zullen worden genomen door de oplei ding, het faculteitsbestuur en het College van Bestuur. Wij zeggen dank aan de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor hun bereidheid deel te nemen aan deze beoordeling en voor de toewijding waarmee ze hun taak hebben uitgevoerd. Ook gaat onze dank uit naar de staf van de betrokken opleiding voor hun inspanningen en hun medewerking aan deze beoordeling. Quality Assurance Netherlands Universities mr. C.J. Peels directeur drs. J.G.F. Veldhuis voorzitter bestuur QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 5

6 6 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

7 Woord vooraf van de voorzitter van de visitatiecommissie Dit rapport geeft de bevindingen weer van de visitatiecommissie Oncologie die door QANU is ingesteld om in opdracht van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam een onafhankelijk oordeel uit te spreken over de masteropleiding Oncology. Het was de taak van de commissie om de opleiding te toetsen aan de criteria van de NVAO, onderverdeeld in 21 facetten. De commissie heeft de beoordeling in belangrijke mate gebaseerd op de zelfstudie die door de opleiding is geproduceerd, maar ook op de gesprekken die zijn gevoerd met staf en studenten tijdens het bezoek. Voorts is door de opleiding veel aanvullend informatiemateriaal in allerlei vormen aangeleverd. Als voorzitter van de visitatiecommissie dank ik de opleiding voor hun gedegen voorbereiding, voor het aangeleverde informatiemateriaal en voor de openhartige en goed georganiseerde gesprekken. Ik dank de leden van de commissie voor hun grote betrokkenheid en de goede samenwerking. Elk lid heeft vanuit zijn eigen perspectief, ervaring en achtergrond bijgedragen aan de visitatie en aan de totstandkoming van dit rapport. De commissie hoopt dat dit rapport bijdraagt aan een zinvol (zelf)beeld van de betrokken opleiding en een stimulerende rol vervult in de cyclus van kwaliteitszorg. Prof. Dr. P.J. van Diest QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 7

8 8 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

9 DEEL I: ALGEMEEN DEEL QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 9

10 10 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

11 1. Inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommissie Oncology (hierna: de commissie) verslag uit van haar bevindingen ten aanzien van de door haar beoordeelde masteropleiding Oncology van het VU medisch centrum (VUmc), Vrije Universiteit Amsterdam. Deze opleiding is getoetst aan het beoordelingskader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het bezoek vond plaats op 18 en 19 oktober Dit rapport bestaat uit de volgende delen: Algemeen deel: dit deel beschrijft de betrokken opleiding, de visitatiecommissie, haar werkwijze en het gehanteerde referentiekader; Opleidingsdeel: dit deel bevat het afzonderlijke rapport over de gevisiteerde opleiding. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 11

12 12 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

13 2. Samenstelling en taak van de commissie De samenstelling van de commisie is totstandgekomen mede aan de hand van suggesties vanuit de betrokken universiteit. De samenstelling is vervolgens in conceptvorm voorgelegd aan de hiervoor genoemde opleiding en de Raad van Bestuur teneinde hen in de gelegenheid te stellen bezwaren aan te teke nen, e.e.a. conform C van het QANU-kader. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Vervolgens is de commissie door het QANU-bestuur vastgesteld. De visitatiecommissie Oncology bestond uit de volgende personen: prof. dr. P. (Paul) J. van Diest, voorzitter, hoogleraar Pathologie, UMC Utrecht; prof. dr. H.Th. (Frans) Ramaekers, hoogleraar Moleculaire Celbiologie, UMC Maastricht; prof. dr. C.J.H. (Cock) van de Velde, hoogleraar Heelkunde, UMC Leiden; mevrouw dr. J.W.M. (Astrid) Freriksen, opleidingscoördinator Biomedische Wetenschappen, UMC Utrecht; mevrouw S. (Sanne) Vrijmoet, studentlid, Biomedical Sciences Universiteit Leiden. Als secretaris van de commissie fungeerde mevrouw drs. H.C. (Heleen) Ackerstaff, medewerker van het bureau van QANU. In bijlage A zijn de curricula vitae van de leden opgenomen. De commissieleden en de secretaris hebben door het tekenen van de onafhankelijkheidsverklaring kenbaar gemaakt een volkomen onafhankelijke positie ten opzichte van de te visiteren opleiding in te kunnen nemen en vrij te zijn van elk denkbare verstrengeling van belangen. De taak van de commissie was om op basis van de door de faculteit aan te leveren informatie en door middel van ter plaatse te voeren gesprekken: 1. een oordeel te geven over de verschillende kwaliteits aspecten van de opleiding, zoals beschreven in het QANU-kader; 2. op basis daarvan vast te stellen of de opleiding naar haar oordeel voldoet aan de criteria voor basiskwaliteit; 3. de aspecten van de opleiding te identificeren die naar haar oordeel voor verbetering vatbaar zijn. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 13

14 14 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

15 3. Werkwijze van de commissie De commissie is op 18 oktober 2006 door de onderwijscoördinator van QANU, drs. F.J.M. Wamelink geïnstalleerd. Na de installatievergadering is het formele instellingsbesluit vanuit de QANU verspreid onder de daarvoor in aanmerking komende instanties (colleges van bestuur, faculteitsbesturen, NVAO, VSNU, Ministerie OCW, etc). Aansluitend aan de installatievergadering heeft de commissie het visitatiebezoek voorbereid op basis van de studiegids, de zelfstudie van de opleiding, de analyse van de zelfstudie en tevoren opgevraagde aanvullende informatie. De bevindingen zijn gehanteerd bij de gesprekken en de verdere oordeelsvorming van de commissie. De commissie maakte in bedoelde voorbereidingsvergadering afspraken over een taakverdeling in aandachtsgebieden binnen de commissie. Dit betekende overigens niet dat de leden zich in hun oordeelsvorming tot de hen toebedeelde aandachtsgebieden beperkten. Tevens besloot zij tijdens deze voorbereidingsvergadering om de eindkwalificaties zoals door de opleiding geformuleerd te valideren als domeinspecifiek referentiekader. De commissie is van oordeel dat deze eindtermen voldoende aansluiten bij de maatstaven en eisen van vakgenoten. Dit wordt in het beoordelingsrapport nader onderbouwd. Dat de eindkwalificaties aansluiten bij verwante buitenlandse opleidingen blijkt uit het feit dat afgestudeerde studenten als promovendus worden aangenomen bij vooraanstaande (inter)nationale instituten van kankeronderzoek. Ten slotte werd aan de commissieleden voorafgaande aan het bezoek gedurende enige tijd toegang verschaft tot de website en digitale leeromgeving van de opleiding. Het visitatiebezoek duurde anderhalve dag en verliep volgens het als bijlage B bijgevoegde programma. Tijdens het eigenlijke bezoek zijn gesprekken gevoerd met ver schillen de betrokkenen, zoals de opstellers van de zelfstudie, docenten, de verantwoordelijken voor kwaliteitszorg (studenten apart), de leden van de oplei dingscommissie (studenten apart), studenten uit de onderscheiden cohorten, vertegenwoordigers van de examencommissie, studieadviseur, master- en cursusco ördinato ren en opleidings management. Bovendien werd door de commissie allerlei ter tafel liggend informatie materiaal geraadpleegd, zoals vakkenroosters, onderwijsliteratuur, tentamenopgaven, richtlijnen en regelingen voor stages en scripties, evaluatieverslagen van het onderwijs, gids kwaliteitszorg, notulen van de opleidingscommissie en examencommissie en beleidsstukken. Voorafgaand aan het bezoek is een selectie van de laatste 25 eindscripties opgevraagd. Ieder commissielid heeft twee scripties beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier dat QANU daarvoor hanteert. De bevindingen zijn onderling besproken. De beoordeling van de commissieleden is vergeleken met de waardering door de opleiding om vast te stellen of het eindniveau van de opleiding adequaat wordt bewaakt. Daarnaast is de beoordeling van de eindwerken een goede steekproef om vast te stellen of de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Tijdens elk bezoek bestond de tevoren breed aangekondigde mogelijkheid voor een spreekuur, waar zowel studenten als docenten de gelegenheid hadden om een specifiek punt in een persoonlijk gesprek onder de aandacht van de commissie te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 15

16 Direct na afronding van de visitatiegesprekken heeft de commissie haar voorlopige oordeel over de opleiding geformuleerd, dat vervolgens bij monde van de voorzitter voor een breed gehoor aan de faculteit/opleiding werd gepresenteerd. Na opstelling van de concept-opleidingsrapportage door de secretaris heeft de commissie de tekst daarvan per besproken. Na vaststelling is de rapportage in het kader van de hoor- en wederhoorprocedure aangeboden aan het betrokken faculteitsbestuu r. Ten slotte is, na bespreking per van de ontvangen reacties en de bijstellingen van het rapport de tekst vastgesteld. De commissieleden hebben rond 4 april per ingestemd met de laatste versie van het rapport. 16 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

17 4. Beoordeling en referentiekader 4.1. Beoordeling De opleiding is in de eerste plaats getoetst aan de criteria van de NVAO, de zogenaamde 21 facetten-lijst. Deze 21 facetten zijn samengenomen in zes onderwerpen: 1. doelstellingen; 2. programma; 3. personeel; 4. voorzieningen; 5. kwaliteitszorg; 6. resultaten. Voor elk van deze zes onderwerpen geeft de commissie een samenvattend oordeel, waarbij volgens de regels van de NVAO de tweedeling voldoende/onvoldoende is gehanteerd. Op het niveau van de 21 facetten is differentiatie in de oordelen aangebracht, met behulp van een vierpuntsschaal: Excellent: Goed: Voldoende: Onvoldoende: Best practice, kan (inter)nationaal als voorbeeld dienen De kwaliteit stijgt uit boven de basiseisen Voldoet aan de basiseisen van het facet; datgene wat van een universitaire wetenschappelijke opleiding verwacht mag worden Voldoet niet aan de basiseisen van het facet De commissie heeft conform het verzoek van QANU de score voldoende als standaardscore gehanteerd. Deze score voldoende wordt gebruikt wanneer de opleiding voldoet aan het criterium. Voor een score goed moet de opleiding zich duidelijk positief onderscheiden. In de opleidingsrapporten wordt bij elk facet kort aangegeven op welke gegevens de commissie zich baseert en tot welk oordeel de commissie is gekomen. Daarbij is gebruik gemaakt van beschikbare documenten waaronder vooral de zelfstudies en informatie op grond van de gevoerde gesprekken. Informatie uit de ene bron is steeds geconfronteerd met informatie uit de andere. De commissie heeft tevens tot taak die aspecten van de opleiding te identificeren welke naar haar oordeel voor verbetering vatbaar zijn. Daarom komen in het opleidingsrapport ook opmerkingen, kanttekeningen of aanbevelingen voor die niet alleen een rol spelen bij de onderbouwing van het oordeel en de score per facet, maar die tevens aangeven op welke aspecten verbetering mogelijk zou zijn. Het geven van suggesties tot verbetering impliceert op zich dus geenszins dat de opleiding op dit moment op dat facet noodzakelijk onvoldoende scoort. In haar afweging heeft de commissie waar nodig ook rekening gehouden met de gehele context en het ontwikkelingsstadium van de opleiding. Daarbij is steeds zorgvuldig afgewogen of eventuele verbeterpunten qua aantal of gewicht de basiskwaliteit van een facet niet aantasten. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 17

18 4.2. Referentiekader Zoals hierboven is toegelicht, heeft de commissie de doelstellingen en eindkwalificaties van de opleiding overgenomen als haar referentiekader. Het doel van de masteropleiding Oncology is: het opleiden van studenten met een biomedisch georiënteerde vooropleiding op bachelorniveau tot masters met grondige kennis van de oncologie, met visie ten aanzien van het ontwerpen en opzetten van wetenschappelijk oncologisch onderzoek en vaardigheden in de uitvoering daarvan op professioneel niveau. Meer concreet beoogt de opleiding studenten op te leiden tot zelfstandige wetenschappelijk onderzoekers. Zij zijn in staat om fundamenteel oncologisch onderzoek uit te voeren en te werken met de bestaande fundamentele kennis. Deze kennis kunnen zij toepassen op nieuwe (bio)medische, oncologische of klinische praktijksituaties. De afgestudeerde master Oncology beschikt over specifieke kennis, algemene academische vaardigheden, specifieke onderzoeksvaardigheden en een academische attitude. In de eindtermen van de opleiding worden deze algemene doelstellingen gespecificeerd voor de master Oncology. Daarbij dient de afgestudeerde aan het eind van de opleiding zowel over specifieke kennis en inzicht te beschikken, als over bepaalde kwalificaties. De opleiding heeft de volgende eindtermen geformuleerd. Wat betreft specifieke kennis en inzicht: a. beschikt de master over kennis van oncologische begrippen, van de theorievorming op het gebied van de oncologie en inzicht in de belangrijkste oncologische onderzoeksvragen; b. beschikt de master over inzicht in de plaats van de oncologie binnen de geneeskunde, de biomedische wetenschappen en de natuurwetenschappen en over inzicht in (sub)disciplines die van belang zijn voor de oncologie; c. is de master bekend met zowel de algemene natuurwetenschappelijke als de algemene klinische en oncologische tijdschriften; d. beschikt de master over inzicht in de wetenschappelijke en maatschappelijk relevantie van de oncologie en het huidig onderzoek op dat gebied; e. beschikt de master over kennis van statistische methoden. De master Oncology beschikt aan het eind van de opleiding over de volgende kwalificaties: f. zelfstandig verwerven van informatie op medisch-biologisch, in het bijzonder oncologisch terrein en het analyseren en kritisch evalueren van deze informatie; g. selecteren, ordenen en samenvatten van informatie en daarbij onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en het leggen van verbanden; h. multidisciplinair denken en translationeel verbanden leggen tussen klinische en basale oncologische vraagstukken; i. samenwerken en communiceren met onderzoekers uit andere disciplines; j. zelfstandig en kritisch analyseren van eigen onderzoek, zowel met betrekking tot de opzet en uitvoering van het onderzoek als de resultaten daarvan; k. opstellen van een onderzoeksplan, waarin opzet, uitvoering en analyse van het onderzoek beschreven worden; 18 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

19 l. op basis van het onderzoeksplan opzetten en uitvoeren van medisch-biologische, in het bijzonder oncologische experimenten; m. schriftelijke verslaglegging en mondelinge presentatie van het onderzoek, zowel in het Nederlands als het Engels; n. toepassen van wetenschappelijke oncologische kennis op maatschappelijke vragen; o. inhoudelijk bijdragen aan wetenschappelijke discussie met het plannen van onderzoek en het bespreken van onderzoeksresultaten; p. evaluatie van het eigen functioneren, zowel door zelfreflectie als in gesprek met anderen; q. beseffen van het nut van levenslang leren en dit ook in de praktijk brengen; r. nadenken over ethische aspecten van onderzoek of de toepassing daarvan en het betrekken van deze overwegingen in besluitvorming; s. zelfstandig werken volgens de Good Laboratory Practice-normen; t. toepassen van voor het oncologisch onderzoek relevante computerprogramma s. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 19

20 20 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

21 DEEL II: OPLEIDINGSDEEL QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 21

22 22 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

23 1. De masteropleiding Oncology aan de Vrije Universiteit Amsterdam Administratieve gegevens Masteropleiding Oncology: Naam opleiding: Oncology CROHO-nummer: Niveau: master Oriëntatie: wo Studielast: 120 ECTS-studiepunten Graad: Master of Science Variant(en): voltijd Locatie(s): Amsterdam Einddatum accreditatie: 31 december 2007 Het bezoek van de commissie aan het VU medisch centrum (VUmc) van de Vrije Universiteit Amsterdam vond plaats op 18 en 19 oktober Structuur en organisatie van de faculteit De masteropleiding Oncology is ondergebracht bij het VUmc. Het VUmc kent vijf onderzoeksinstituten en het onderwijsinstituut van het VUmc. De raad van bestuur stuurt het VUmc als geheel aan. De decaan is lid van de raad van bestuur. De masteropleiding Oncology is geïnitieerd door en verankerd in het VUmc Institute for Cancer Research and Immunology (V-ICI), één van de onderzoekinstituten. Het onderwijsinstituut stuurt de masteropleiding Oncology aan. Alle instituten staan onder leiding van een hoogleraar-directeur. De basis voor de onderzoeksinstituten is hun inhoudelijke zwaartepunt. Deze zijn: het VUmc-Institute for Cancer Research and Immunology (V-ICI), het instituut voor klinische en experimentele neurowetenschappen (ICEN), het instituut voor cardiovasculair research (ICaRVU), het instituut voor extramuraal geneeskundig onderzoek (EMGO) en het onderzoeksinstituut MOVE (een interfacultair samenwerkingsverband tussen het VUmc, de faculteit Bewegingswetenschappen en ACTA). Kenmerkend voor de verschillende onderzoekinstituten is de participatie van de verschillende disciplines. Hierdoor is het onderzoek multidisciplinair van aard. Het VUmc kent verschillende samenwerkingsverbanden. Binnen de VU wordt intensief samengewerkt met de faculteit Aard- en levenswetenschappen (FALW). Studenten van de biomedische masteropleidingen kunnen cursussen volgen bij de masteropleiding Oncology. Op hun beurt kunnen studenten van de masteropleiding Oncology meer algemene biomedische en moleculair biologische keuzecursussen volgen van de masteropleiding Biomedische wetenschappen van de FALW. Binnen de regio Amsterdam bestaan er op het gebied van oncologisch onderzoek samenwerkingsverbanden met het Nederlands Kanker Instituut (NKI) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam. VUmc, NKI en AMC werken nauw QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 23

24 samen binnen de Onderzoekschool Amsterdam (OOA) op het gebied van onderzoek en het onderwijs aan promovendi. Verder beschikken de onderzoekers van het V-ICI over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk. De verantwoordelijkheid voor de onderwijsorganisatie binnen het VUmc berust bij de directeur van het onderwijsinstituut. Dit instituut verzorgt de aansturing, organisatie en coördinatie van de initiële opleidingen van het VUmc. De unit Onderwijs- en studentzaken binnen het instituut ondersteunt de organisatie en de coördinatie van de opleidingen, de uitvoering van de evaluaties, de studiebegeleiding en de internationalisering. De unit Ontwikkeling en kwaliteit ondersteunt de onderwijsinnovaties, de ontwikkeling van de kwaliteitszorg en de professionalisering van docenten. De cursuscoördinatoren binnen de opleiding, de stagebegeleiders en de docenten dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs. Binnen de opleiding is een mastercoördinator aangesteld, belast met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en de begeleiding van studenten. De masteropleiding Oncology heeft een eigen opleidingscommissie en examencommissie. De examencommissie heeft een adviesfunctie richting de opleidingscommissie. Naast de opleidingscommissie zijn studenten vertegenwoordigd in de benoemingscommissies (indien relevant voor het onderwijs). De formele inspraak van studenten is verder geregeld via de studentenraad VUmc en het facultair overleg van het VUmc, waarin de studentenraad zitting heeft Invoering bachelor-masterstructuur en afbouw ongedeelde opleidingen: stand van zaken De masteropleiding Oncology komt voort uit de specialisatie oncologie van de doctoraalfase van de ongedeelde opleiding Biomedische wetenschappen (CROHO-66990) van de FALW van de Vrije Universiteit Amsterdam. De toenmalige faculteit Biologie en het Onderzoeksinstituut Oncologie van het VUmc hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot ontwikkeling van de masteropleiding. De masteropleiding wordt geheel verzorgd door het VUmc en is dan ook bij dit centrum ondergebracht. In september 2002 is de Engelstalige opleiding van start gegaan. De ongedeelde opleiding Biomedische wetenschappen is in september 2002 onder verantwoordelijkheid van de FALW afgebouwd. In de masteropleiding Oncology zijn geen doctoraalstudenten ingeschreven, waardoor overgangsregelingen niet van toepassing zijn. 24 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

25 1.2. Het beoordelingskader Doelstellingen opleiding F1: Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Beschrijving In de zelfstudie is uiteengezet welke doelstellingen de masteropleiding Oncology voor ogen heeft bij het opleiden van studenten. Het doel van de masteropleiding Oncology is het opleiden van studenten met een biomedisch georiënteerde vooropleiding op bachelorniveau tot masters met grondige kennis van de oncologie, met visie ten aanzien van het ontwerpen en opzetten van wetenschappelijk oncologisch onderzoek en vaardigheden in de uitvoering daarvan op professioneel niveau. Meer concreet beoogt de opleiding studenten op te leiden tot zelfstandige wetenschappelijk onderzoekers. Zij zijn in staat om fundamenteel oncologisch onderzoek uit te voeren en te werken met de bestaande fundamentele kennis. Deze kennis kunnen zij toepassen op nieuwe (bio)medische, oncologische of klinische praktijksituaties. Meer algemeen gesteld beschikt de afgestudeerde master Oncology over specifieke kennis, algemene academische vaardigheden, specifieke onderzoeksvaardigheden en een academische attitude. In de eindtermen van de opleiding worden deze algemene doelstellingen gespecificeerd voor de master Oncology. Daarbij dient de afgestudeerde aan het eind van de opleiding zowel over specifieke kennis en inzicht te beschikken, als over bepaalde kwalificaties. De opleiding heeft de volgende eindtermen geformuleerd. Wat betreft specifieke kennis en inzicht: a. beschikt de master over kennis van oncologische begrippen, van de theorievorming op het gebied van de oncologie en inzicht in de belangrijkste oncologische onderzoeksvragen; b. beschikt de master over inzicht in de plaats van de oncologie binnen de geneeskunde, de biomedische wetenschappen en de natuurwetenschappen en over inzicht in (sub)disciplines die van belang zijn voor de oncologie; c. is de master bekend met zowel de algemene natuurwetenschappelijke als de algemene klinische en oncologische tijdschriften; d. beschikt de master over inzicht in de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de oncologie en het huidige onderzoek op dat gebied; e. beschikt de master over kennis van statistische methoden. De master Oncology beschikt aan het eind van de opleiding over de volgende kwalificaties: f. zelfstandig verwerven van informatie op medisch-biologisch, in het bijzonder oncologisch terrein en het analyseren en kritisch evalueren van deze informatie; g. selecteren, ordenen en samenvatten van informatie en daarbij onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en het leggen van verbanden; h. multidisciplinair denken en translationeel verbanden leggen tussen klinische en basale oncologische vraagstukken; i. samenwerken en communiceren met onderzoekers uit andere disciplines; QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 25

26 j. zelfstandig en kritisch analyseren van eigen onderzoek, zowel met betrekking tot de opzet en uitvoering van het onderzoek als de resultaten daarvan; k. opstellen van een onderzoeksplan, waarin opzet, uitvoering en analyse van het onderzoek beschreven worden; l. op basis van het onderzoeksplan opzetten en uitvoeren van medisch-biologische, in het bijzonder oncologische experimenten; m. schriftelijke verslaglegging en mondelinge presentatie van het onderzoek, zowel in het Nederlands als het Engels; n. toepassen van wetenschappelijke oncologische kennis op maatschappelijke vragen; o. inhoudelijk bijdragen aan wetenschappelijke discussie met het plannen van onderzoek en het bespreken van onderzoeksresultaten; p. evaluatie van het eigen functioneren, zowel door zelfreflectie als in gesprek met anderen; q. beseffen van het nut van levenslang leren en dit ook in de praktijk brengen; r. nadenken over ethische aspecten van onderzoek of de toepassing daarvan en het betrekken van deze overwegingen in besluitvorming; s. zelfstandig werken volgens de Good Laboratory Practice-normen; t. toepassen van voor het oncologisch onderzoek relevante computerprogramma s. Oordeel De commissie vindt de doelstellingen en eindtermen van de opleiding voldoende aansluiten bij de maatstaven en eisen vanuit de (internationale) oncologische onderzoekspraktijk. Dit blijkt uit een aantal punten. De begeleiders van de buitenlandse stages zijn tevreden over de kennis en vaardigheden van de studenten. Hetzelfde geldt voor het afnemend veld, zoals bleek tijdens het gesprek met het afnemend veld en alumni (zie facet 3). Een meerderheid van de afgestudeerden is bovendien werkzaam in het veld van de oncologie. Afgestudeerde studenten zijn aangenomen bij vooraanstaande (inter)nationale instituten. Een vergelijking met andere opleidingen is lastig te maken, gezien het specialistische karakter van de opleiding. De commissie vindt het positief dat meerdere masterstudenten reeds gepubliceerd hebben als eerste auteur of coauteur in vooraanstaande tijschriften als Cell, Genes & Development, PNAS en Cancer Research. Ook dat is een duidelijke indicatie dat de opleiding aansluit bij het internationale onderzoek. Masteropleiding Oncology: het oordeel van de commissie is voldoende. F2: Niveau: Bachelor en Master De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor of een Master. Beschrijving In de zelfstudie relateert de opleiding de Dublin-descriptoren direct aan de eindtermen van de opleiding. In een overzichtelijke tabel wordt deze relatie weergegeven: 26 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

27 Tabel 1: Relatie tussen Dublin-descriptoren en eindtermen van de opleiding Dublin-descriptor Kennis en inzicht Toepassen kennis en inzicht Oordeelsvorming Communicatie Leervaardigheden Eindtermen a, b, c, e, f, k, o, s, t b, c, d, f, g, h, k,,l, i, n, o, p, r, s b, c, d, f, h, l, j, m, n, o, p, r i, m, o f, p, q, r Per Dublin-descriptor werkt de opleiding de relatie met de eindtermen vervolgens verder uit: Kennis en inzicht sluiten aan bij en bouwen voort op het niveau van de voorafgaande opleidingen. In de eerste vier verplichte cursussen binnen het programma verwerft de student kennis van en inzicht in de oncologie. De in de bacheloropleiding opgedane kennis en inzichten worden verdiept op verschillende terreinen. Middels keuzecursussen kan de student zich verder verdiepen in subspecialismen. In onder andere de keuzecursus Cultural and Social Meaning of Cancer wordt aandacht besteed aan de maatschappelijke rol van de oncologie. Dit om tot een verantwoorde beroepskeuze en -uitoefening te kunnen komen. Voor het toepassen van kennis en inzicht leert de student tijdens de verplichte cursussen een onderzoeksplan te formuleren en te presenteren aan collega-studenten en docenten. Verder leert de student onderzoek uit te voeren volgens de state of the art in wetenschappelijk onderzoek. De masterstudent moet zelfstandig kunnen experimenteren, resultaten kunnen evalueren en conclusies kunnen plaatsen in het kader van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksresultaten van anderen. Verder leert hij zich in te werken in andere deelgebieden van het oncologisch onderzoek en de klinische toepassingen hiervan. Ook kan de afgestudeerde master omgaan met veiligheids- en milieuaspecten van oncologisch onderzoek. Er is aandacht voor de oordeelsvorming van de student: tijdens de opleiding ontwikkelt de student een visie op de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied in brede zin. Studenten leren oncologische processen te analyseren en de gegevens te plaatsen in de context van wetenschappelijke modellen en theorieën. Studenten nemen daartoe actief deel aan het wetenschappelijk debat en leren eigen onderzoeksresultaten of literatuurgegevens binnen de wetenschappelijke community te presenteren en verdedigen. Er is bij de oordeelsvorming bijzondere aandacht voor het analyseren van (patiënten)casuïstiek en de daarbij relevante biologische, sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten. Gedurende de hele opleiding is er aandacht voor de communicatie. De masterstudent leert mondeling en schriftelijk standpunten te verwoorden en te rapporteren over eigen onderzoek en literatuurgegevens. Mondeling gebeurt dit binnen verschillende onderdelen van de opleiding, zoals werkbesprekingen, tussenrapportages voor de researchgroep en de eindpresentatie van de masterthesis. Schriftelijk hebben de rapportages het format van een wetenschappelijke publicatie. Alle presentaties, zowel schriftelijk als mondeling, zijn in het Engels. De student leert met de onderdelen samen te werken en kennis over te dragen. Ten slotte is er aandacht voor leervaardigheden binnen de opleiding. Het accent ligt sterk op learning by doing, waarbij studenten leervaardigheden al onderzoekend ontwikkelen. De student leert zelf te leren in een open leeromgeving. Studenten worden bij het uitvoeren van het oncologische onderzoek aangesproken op een actieve participatie en op hun zelfstandigheid. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 27

28 De opleiding wil dat studenten zich bewust zijn van hun eigen leergedrag en leren dat bij te stellen. Om dit te bewerkstelligen, wordt een sterk beroep gedaan op zelfregulering, kritische reflectie op resultaten en resultaatverantwoordelijkheid van studenten. Het blijvend leren staat verder onder meer centraal door het voortdurend bijhouden van de literatuur en het kritisch reflecteren op nieuwe ontwikkelingen. Zo ontwikkelen studenten een attitude die is toegespitst op levenslang leren. Oordeel De commissie is van mening dat het niveau van de opleiding voldoet. Uit de beschrijving van de relatie tussen de eindtermen en de Dublin-descriptoren blijkt dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van kwalificatie van een master. Masteropleiding Oncology: het oordeel van de commissie is voldoende. F3: Oriëntatie WO: De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen van een Bachelor en een Master in WO: De eindkwalificaties zijn ontleend aan eisen vanuit de wetenschappelijke discipline, de internationale wetenschapsbeoefening en voor daarvoor in aanmerking komende opleidingen de relevante praktijk in het toekomstige beroepenveld. Een WO-bachelor heeft de kwalificaties voor toegang tot tenminste één verdere WO-studie op masterniveau en eventueel voor het betreden van de arbeidsmarkt. Een WO-master heeft de kwalificaties om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten of multien interdisciplinaire vraagstukken op te lossen in een beroepspraktijk waarvoor een WO-opleiding vereist is of dienstig is. Beschrijving De eindkwalificaties van de opleiding zijn ontleend aan de wetenschapsbeoefening op het gebied van de oncologie. Het theoretisch deel van de opleiding richt zich op verdieping van kennis van en inzicht in de oncologie en de oncologische onderzoeksmodellen. In de eindtermen wordt dat met name beschreven onder de punten a tot en met e. Tijdens de studie leren studenten binnen de stages om zelfstandig wetenschappelijk oncologisch onderzoek uit te voeren. De opleiding beschikt over een netwerk van gerenommeerde (inter)nationale onderzoeksinstituten. Hierdoor zijn studenten verzekerd van voldoende geschikte stageplaatsen. Studenten en alumni beamen dit. Dat de opleiding een wetenschappelijke oriëntatie heeft, blijkt bijvoorbeeld uit de aansluiting tussen de master- en de PhD-opleiding. 74% van de studenten stroomt door naar een PhD-opleiding. Alumni stellen dat de opleiding een goede voorbereiding op het werkveld is. Zij merken dat zij de kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan tijdens de studie, goed kunnen toepassen op hun huidige werkplek. Tijdens de eerste stage wordt zoveel laboratoriumervaring opgedaan dat de meeste studenten tijdens de tweede stage grotendeels zelfstandig onderzoek uitvoeren. De vertegenwoordiger van het NKI bevestigt dit beeld: zowel studenten die hun tweede stage bij het NKI lopen als de alumni zijn in staat (onder begeleiding) zelfstandig onderzoek uit te voeren. Oordeel De eindtermen van de opleiding sluiten duidelijk aan bij de vraag van de afnemers. De afgestudeerden kwalificeren uitstekend als zelfstandige onderzoekers in het domein waarvoor zij 28 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

29 zijn opgeleid (zie ook facet 1). Studenten en alumni geven aan dat de opleiding aansluit bij de beroepspraktijk. Masteropleiding Oncology: het oordeel van de commissie is goed. Oordeel over het onderwerp Doelstellingen opleiding Op basis van de beoordelingen per facet komt de commissie tot een samenvattend oordeel over het onderwerp Doelstellingen opleiding. Voor de masteropleiding Oncology luidt dat oordeel voldoende Programma Beschrijving van het programma: Het programma is opgebouwd uit cursorisch onderwijs met vijf verplichte cursussen (27 ECTS-studiepunten) en een selectie uit 21 keuzecursussen (15 ECTS-studiepunten). Studenten starten met de verplichte cursussen, die een basis leggen voor de onderzoeksstages. Hierna volgen studenten twee verschillende onderzoeksstages. De omvang van deze stages is in totaal 69 ECTS-studiepunten. De keuzecursussen kunnen studenten parallel aan de stages volgen en dienen als verdieping van de onderwerpen die de student voor de stage gekozen heeft. De opleiding wordt afgesloten met een literatuurscriptie. Aan beide stages stelt de opleiding dezelfde eisen. Hierdoor is het mogelijk dat studenten in de tweede stage een onderzoek binnen een ander thema van de oncologie uitvoeren. Ook kunnen zij de tweede stage gebruiken voor verdieping van het thema uit de eerste stage. Studenten kunnen naar eigen keuze de eerste of de tweede stage gebruiken voor het maken van de masterthesis. De opleiding laat studenten de eerste stage altijd uitvoeren binnen de VU/het VUmc. De tweede stage mag binnen en buiten het VUmc uitgevoerd worden. Studenten worden gestimuleerd om hun tweede stage in het buitenland te lopen. In onderstaande tabel staat het programma van de masteropleiding Oncology weergegeven: Naam onderdeel Studiejaar Verplicht/ keuze ECTS/ onderdeel ECTS totaal Cursorisch onderwijs 27 Oncogenesis 1 verplicht 6 Immunity 1 verplicht 6 Tumour Biology and Clinical Behaviour 1 verplicht 6 Innovative Tumourtherapies 1 verplicht 6 Scientific Writing in English 1 verplicht 3 Onderzoekstage 1 1 verplicht Keuzecursussen 1, 2 keuze 15 Onderzoekstage 2 2 verplicht Literatuurstudie (scriptie) 2 verplicht 9 Totaal 120 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 29

30 F4: Eisen WO Het programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een WO-opleiding: Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats in interactie tussen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek binnen relevante disciplines. Het programma sluit aan bij ontwikkelingen in de relevante wetenschappelijke discipline(s) door aantoonbare verbanden met actuele wetenschappelijke theorieën. Het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Bij daarvoor in aanmerking komende opleidingen heeft het programma aantoonbare verbanden met de actuele praktijk van de relevante beroepen. Beschrijving In het programma van de masteropleiding Oncology vindt directe interactie plaats met het VUmc Institute for Cancer and Immunology (V-ICI). Zo zijn de eerste vier verplichte cursussen van de opleiding gerelateerd aan de zwaartepunten van dit onderzoekinstituut. De cursuscoördinatoren en docenten zijn senior-onderzoekers binnen één van de onderzoeksgroepen van V-ICI. Studenten maken tijdens hun stage deel uit van een onderzoeksteam en participeren in het lopende onderzoek. Een promovendus of post-doc begeleidt de student, de VUmc senior-onderzoeker of arts voert de supervisie uit. Beide begeleiders en de andere medewerkers binnen het onderzoeksteam fungeren als rolmodel voor de student. De VUmc senior-onderzoeker is tevens eindverantwoordelijk voor de onderzoeksstage. De band van de opleiding met de onderzoekspraktijk wordt hierdoor gewaarborgd. Naast de eerste stage, die altijd binnen het VUmc plaatsvindt, worden studenten gestimuleerd om in de tweede stage onderzoekservaring op te doen bij een andere nationale of internationale universiteit of onderzoeksinstelling. Ongeveer 20% van het onderwijs wordt gegeven door gastdocenten, allen toponderzoekers in hun vakgebied. Studenten maken onder andere middels deze gastdocenten kennis met experts op het gebied van de oncologie van verschillende nationale en internationale universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het theoretisch en praktisch onderwijs vindt grotendeels plaats binnen de onderzoeksafdelingen, die participeren in het onderzoeksinstituut V-ICI. Studenten werken aan deelvraagstellingen van het lopende onderzoek en leveren zo een directe bijdrage aan de kennisontwikkeling van de discipline. Op deze manier leren studenten bijdragen aan onderzoek in de frontlinie van het actuele oncologische onderzoek. De commissie is van oordeel dat de onderwerpen van de projecten waar studenten aan meewerken, dit onderstrepen. Ook het afnemend veld en de alumni geven aan dat studenten van de opleiding de kennis en vaardigheden meebrengen waardoor zij makkelijk meedraaien binnen de lopende onderzoeksprojecten. De kennis en vaardigheden, opgedaan in de vooropleiding, worden binnen de masteropleiding verder uitgebouwd. Studenten leren omgaan met complexere onderzoeksvragen en werken steeds zelfstandiger bij het uitvoeren en interpreteren van onderzoek. Studenten en alumni onderstrepen dit. De commissie vindt de sterke relatie met de laboratoria dan ook een sterk punt van de opleiding. Oordeel Het programma biedt duidelijk wetenschappelijk onderwijs. Sterk punt is de contacten die de opleiding heeft met de verschillende laboratoria, door de inbedding in het VUmc en in het bijzonder het V-ICI. Hierdoor is er directe interactie met de onderzoeksafdelingen van het VUmc en met name het V-ICI. Studenten, alumni en docenten waarderen deze interactie. 30 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

31 Masteropleiding Oncology: het oordeel van de commissie is goed. F5: Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het programma. De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken. Beschrijving De opleiding heeft de eindtermen van de opleiding vertaald naar leerdoelen van cursussen en stages. Daarbij geeft de opleiding per onderwijsonderdeel helder aan welke eindtermen aan de orde zijn, hoe deze vertaald zijn naar de leerdoelen en welke onderwijsvormen gebruikt worden. De volgende tabel geeft dit aan: Cursus Eindtermen Leerdoelen per onderdeel ECTS Werkvormen Toetsvorm(-en) Oncogenesis a, b, c, d, f, g, h, n, p, Verwerven van kennis van en inzicht in: de algemene concepten van de oncogenese, in het bijzonder de genetische veranderingen en betrokken genen; de (moleculaire) instrumenten voor bestudering van carcinogenese en de modelsystemen in de oncogenese; predispositie voor kanker, predispositiesyndromen, exogene factoren in oncogene virussen; markers voor progressie, genetic counselling, screening, en interventiemogelijkheden. 6 Interactieve colleges Werkgroepen/journal clubs Schriftelijke toets met open vragen Presentatie literatuurstudie Presentatie specifiek onderwerp Immunity a, b, c, d, f, g, h, n, p, Verwerven van kennis van en inzicht in: de basale immunologie en de betekenis voor het ziekteproces; bepaalde ziekteprocessen; onderzoeksvragen in relatie tot immunologische aspecten van verschillende ziekteprocessen. 6 Interactieve colleges Werkgroepen/journal clubs Oefenen tentamen Schriftelijke toets met open vragen QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 31

32 Tumour Biology and Clinical Behaviour Innovative Tumourtherapies Scientific Writing in English Onderzoekstage 1 (intern) Verrichten van zelfstandig onderzoek onder individuele begeleiding van VUmc senioronderzoeker/arts Onderzoekstage 2 (intern of extern) a, b, c, d, f, g, h, n, p, t a, b, c, d, f, g, h, n, p, i, k, m, p, n a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, q, r, s, t a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, o, q, r, s, t Verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in: de relaties tussen genexpressie en biologisch en klinisch gedrag van tumoren; de ontwikkeling van de theorieën binnen het oncologisch onderzoek op dit terrein; het opstellen en presenteren van een onderzoeksvoorstel. Verwerven van kennis van en inzicht in: de achtergrond en de ontwikkeling van de behandeling van kanker; de rol van de verschillende soorten standaard behandelingen (chirurgie, immuno-, chemo- en radiotherapie); implementatie van nieuwe behandelingen (bijvoorbeeld targeted therapie); de opzet van experimentele behandelingen; behandeling op maat op grond van (genetische) tumoreigenschappen. Verwerven van vaardigheden in het schrijven van Engelstalige publicaties Verwerven van onderzoeksvaardig heden: schrijven van een onderzoeksvoorstel; zelfstandig uitvoeren van het onderzoek; kritisch reflecteren op de resultaten van het onderzoek; schrijven van een onderzoeksverslag (thesis); presenteren van de onderzoeksresultaten. Verwerven van onderzoeksvaardigheden: schrijven van een onderzoeksvoorstel; zelfstandig uitvoeren van het onderzoek; kritisch reflecteren op de resultaten van het onderzoek; schrijven van onderzoeksverslag (thesis); presenteren van de onderzoeksresultaten. 6 Interactieve colleges Werkgroepen/journal clubs Schrijven onderzoeksprotocol Demonstraties/ workshops Presentaties 6 Interactieve colleges Werkgroepen/journal clubs Schrijven onderzoeksprotocol Demonstraties/ workshops Presentaties Oefenen tentamen 3 Interactieve colleges Schrijven van verschillende (Engelstalige) teksten Verrichten van zelfstandig onderzoek onder individuele begeleiding van VUmc senioronderzoeker/arts (of andere externe begeleiders) Schriftelijke toets met gesloten vragen Presentatie onderzoekplan Schriftelijke toets met open vragen Schrijven van een onderzoekplan en presentatie daarvan Actieve participatie Beoordeling stage Verslag en presentatie Beoordeling stage Verslag en presentatie 32 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

33 Keuzeonderwijs Litera tuuronder zoek a, b, c, d, f, g, h, n, p, t a, b, c, d, f, g, h, j, m, n, o, p, q, r, Verdieping en/of verbreding van kennis, inzicht en/of vaardigheden, passend bij het eigen profiel Selecteren, ordenen en samenvatten van informatie over een oncologisch onderwerp Schrijven van scriptie en daarbij onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. Identificeren van beperkingen en uitdagingen van het oncologisch onderwerp Strategieën formuleren voor verder onderzoek Presenteren van literatuurstudie 15 Varieert per keuzevak Varieert per keuzevak 9 Schrijven en presenteren van literatuurstudie onder individuele begeleiding van VUmc staf Beoordeling literatuur studie en presentatie Binnen het programma bestaat een duidelijke opbouw naar een hoger niveau. Studenten ervaren dit ook. De algemene leerdoelen zijn per studieonderdeel vertaald naar specifieke leerdoelen. In de studiegids en studiehandleiding worden deze beschreven en verder uitgewerkt in studieopdrachten en leertaken. Studenten en alumni vinden dat de opleiding hen in staat stelt om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig oncologisch onderzoeker. Ook de stages dragen bij aan een brede opleiding als oncologisch onderzoeker. Sommige studenten gebruiken de tweede stage voor verdieping in het thema van de eerste stage. Het management en de docenten geven aan dat de tweede stage in de praktijk echter geen vervolgstage is. Studenten werken in de tweede stage zoveel mogelijk met andere technieken en andere concepten. Studenten zijn er zelf actief in om dit te bewaken. De mastercoördinator beslist uiteindelijk over de geschiktheid van de stages, daartoe gemandateerd door de examencommissie. Hij controleert bijvoorbeeld dat de begeleider in de tweede stage nooit dezelfde persoon is als in de eerste stage. In de stages wordt met name basaal onderzoek uitgevoerd. Volgens het management biedt dit studenten meer uitdaging dan het uitvoeren van meer klinisch onderzoek. Klinisch onderzoek kan zijdelings wel aan de orde komen. Studenten publiceren de resultaten van onderzoeksstages regelmatig in peer reviewed tijdschriften. Bovendien zet ongeveer de helft van de studenten zijn loopbaan voort met een PhD-opleiding. Een aantal eindtemen komt in het programma minder expliciet aan de orde. Zo komen filosofische en ethische aspecten van onderzoek nu vooral impliciet aan de orde binnen de opleiding, zo stellen studenten en docenten. Studenten leren bijvoorbeeld hoe het werven van fondsen invloed kan hebben op onderzoek. Studenten met de bachelorvooropleiding Biochemie geven aan dat binnen die opleiding ook reeds aandacht wordt besteed aan ethiek. In het kader van het ethiekonderwijs wordt ook aandacht besteed aan patiëntencontact. Studenten worden voorgelicht over de patiënt en de vragen die ze wel en niet kunnen stellen. Een aantal studenten vindt dat ethiek op die manier voldoende aan bod komt binnen het programma. Wat betreft statistiek leren studenten nu werken met het statistiekprogramma SPSS. Er is minder aandacht voor de toepassing van statistiek binnen het onderzoek. Dit blijkt uit de gesprekken met studenten en management, en uit de statistische analyses in de scripties die de commissie bekeken heeft. QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam 33

34 Het faculteitsbestuur wil voor zowel ethiek als statistiek beter in kaart brengen welke cursussen van andere opleidingen benut kunnen worden. Ook zou er volgens het faculteitsbestuur bijvoorbeeld een summercourse statistiek aangeboden kunnen worden. Ten aanzien van de taaldoelstelling van de opleiding is het de commissie opgevallen dat een enkele scriptie in het Nederlands geschreven is. Navraag bij het management leert dat dit in uitzonderingsgevallen en in overleg met de examencommissie voor kan komen, bijvoorbeeld wanneer een student een artikel in een Nederlandstalig tijdschrift wil publiceren. Verder kunnen tentamens soms in het Nederlands beantwoord worden. De studenten ervaren de opleiding als volledig Engelstalig, zo geven zij aan. Oordeel De verplichte theoretische cursussen, de stages en de literatuurstudie stellen de student naar de mening van de commissie in staat om de geformuleerde eindkwalificaties te behalen. De commissie is er dan ook van overtuigd dat de opleiding studenten opleidt tot goede onderzoekers in de oncologie. Daarbij heeft zij een aantal opmerkingen. De aandacht voor filosofie en ethiek binnen het curriculum mag van de commissie explicieter aan bod komen, bijvoorbeeld in een tweedaagse cursus. Ook pleit de commissie ervoor om naast het verwerven van kennis van statistische methoden door vertrouwd te raken met SPSS, meer aandacht te besteden aan het toepassen daarvan in een onderzoek. Een laatste punt van aandacht is dat de taaldoelstelling niet helemaal consequent wordt toegepast. De opleiding stelt een Engelstalige masteropleiding aan te bieden. De commissie zou het positief vinden als de opleiding de mogelijkheden tot scripties en tentamens in het Nederlands niet meer biedt. Masteropleiding Oncology: het oordeel van de commissie is voldoende. F6: Samenhang programma Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend studieprogramma. Beschrijving Zowel studenten als alumni tonen zich tevreden over de opbouw van het programma: dit is systematisch en er is nagenoeg geen overlap tussen vakken. De opbouw verloopt van moleculair niveau naar de toepassing van wetenschappelijke resultaten in de kliniek. Ook de opbouw van de theorie verloopt van basisinzicht naar meer specifieke kennis. Hetzelfde geldt voor de vaardigheden. Studenten moeten bijvoorbeeld bij het geven van presentaties aan steeds meer eisen voldoen, met hogere verwachtingen. De cursuscoördinatoren bewaken dat er geen overlap plaatsvindt. Zij zitten regelmatig bij colleges van docenten en bij alle colleges van de gastdocenten. Studenten en docenten bespreken de vakken na afloop van een onderwijsperiode, waarbij studenten gevraagd wordt naar storende overlap. Studenten geven aan dat zij op deze manier op goede wijze inbreng hebben en er is gebleken dat de opleiding met hun commentaar aan de slag gaat. Zo is de cursus Scientific Writing in English aangepast en er is een nieuwe docent aangesteld na klachten van studenten over dit vak. De opleidingscommissie beaamt dat het programma jaarlijks als geheel besproken wordt, waarbij er aandacht is voor de samenhang tussen de verschillende onderwijseenheden. Er is ten slotte aandacht voor de samenhang tussen de theoretische vakken en de stages. De studenten geven aan dat zij de geleerde theorie goed kunnen toepassen tijdens de stages. De 34 QANU / Masteropleiding Oncology, VU medisch centrum, Vrije Universiteit Amsterdam

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Politicologie Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit Leiden

Politicologie Faculteit der Sociale Wetenschappen. Universiteit Leiden Politicologie Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden April 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Masteropleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA) Vrije Universiteit Amsterdam

Masteropleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA) Vrije Universiteit Amsterdam Masteropleiding Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA) Vrije Universiteit Amsterdam Mei 2007 Versie t.b.v. aanvraag accreditatie Uitgave: Quality Assurance

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Maastricht Dit rapport hoort bij het rapport Rechtsgeleerdheid (VSNU, juli 2004) van de ongedeelde opleiding Nederlands Recht, Fiscaal

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Mei 2007. Liberal arts & sciences Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht

Mei 2007. Liberal arts & sciences Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht Mei 2007 Liberal arts & sciences Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Richtlijn voor het schrijven van een zelfevaluatierapport voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Richtlijn voor het schrijven van een zelfevaluatierapport voor een beperkte opleidingsbeoordeling Richtlijn voor het schrijven van een zelfevaluatierapport voor een beperkte opleidingsbeoordeling Versie 1.0.3, 1 mei 2012 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus

Nadere informatie

Mei 2007. Liberal arts & sciences Bacheloropleiding Bèta-gamma Instituut voor Interdisciplinaire Studies Universiteit van Amsterdam

Mei 2007. Liberal arts & sciences Bacheloropleiding Bèta-gamma Instituut voor Interdisciplinaire Studies Universiteit van Amsterdam Mei 2007 Liberal arts & sciences Bacheloropleiding Bèta-gamma Instituut voor Interdisciplinaire Studies Universiteit van Amsterdam Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Politicologie Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen. Universiteit van Amsterdam

Politicologie Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen. Universiteit van Amsterdam Politicologie Faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Februari 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

QANU september 2010. Onderwijsvisitatie Medische Informatiekunde Universiteit van Amsterdam

QANU september 2010. Onderwijsvisitatie Medische Informatiekunde Universiteit van Amsterdam QANU september 2010 Onderwijsvisitatie Medische Informatiekunde Universiteit van Amsterdam Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Beknopte instructies voor het schrijven van een zelfevaluatierapport basiskwaliteit

Beknopte instructies voor het schrijven van een zelfevaluatierapport basiskwaliteit Beknopte instructies voor het schrijven van een zelfevaluatierapport basiskwaliteit QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030-2363800 F 030-2363805

Nadere informatie

Tandheelkunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit. Additionele beoordeling

Tandheelkunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit. Additionele beoordeling Tandheelkunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Additionele beoordeling Verslag aanvullende beoordeling masteropleiding Tandheelkunde, Radboud Universiteit Nijmegen pagina 2 van

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Dit rapport hoort bij het rapport Rechtsgeleerdheid (VSNU, juli 2004) van de ongedeelde opleiding Nederlands Recht en Notarieel

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Wijsbegeerte. Faculteit der Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam

Wijsbegeerte. Faculteit der Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam Wijsbegeerte Faculteit der Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam Januari 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Additionele beoordeling van de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde van de Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling van de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde van de Universiteit Maastricht Additionele beoordeling van de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde van de Universiteit Maastricht Dit rapport vormt een aanvulling op het QANU-rapport Geneeskunde (juni 2004), waarin verslag wordt

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Bijlage b bij agendapunt 3.1/09DB39. Erasmus Universiteit Rotterdam. College van bestuur Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM

Bijlage b bij agendapunt 3.1/09DB39. Erasmus Universiteit Rotterdam. College van bestuur Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM Bijlage b bij agendapunt 3.1/09DB39 Erasmus Universiteit Rotterdam College van bestuur Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM Voornemen tot besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

- MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa

- MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Archeologie - MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa voor het studiejaar 2017-2018

Nadere informatie

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Dit rapport hoort bij het rapport Rechtsgeleerdheid (VSNU, juli 2004) van de ongedeelde opleiding Nederlands Recht, Notarieel

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Liberal arts & sciences en brede bachelors Bacheloropleiding Gedrag en samenleving Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit

Liberal arts & sciences en brede bachelors Bacheloropleiding Gedrag en samenleving Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit Liberal arts & sciences en brede bachelors Bacheloropleiding Gedrag en samenleving Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Juni 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen

Deel II. 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen Deel II De opbouw van de Masteropleiding 1. Doelstelling en eindtermen van de opleiding 2. De Masteropleiding in hoofdlijnen 13 Doelstelling en eindtermen van de opleiding 1 DOELSTELLING EN EINDTERMEN

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Vrije Universiteit Amsterdam. De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Vrije Universiteit Amsterdam. De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM College van bestuur Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan 1105 1081 HV AMSTERDAM Besluit datum 26 januari 2006 onderwerp Definitief besluit Toets NO voor de onderzoeksmaster Cognitive Neuropsychology

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Politicologie Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen

Politicologie Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen Politicologie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Februari 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Masteropleiding: Neerlandistiek Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties

Beoordeling. Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties Advies van de beoordelingscommissie onderzoeksmasteropleidingen Maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ten behoeve van de Nederlands-laamse Accreditatieorganisatie

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Universitair docent. Doel

Universitair docent. Doel Universitair docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen

Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Additionele beoordeling Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen Dit rapport hoort bij het rapport Rechtsgeleerdheid (VSNU, juli 2004) van de ongedeelde opleiding Nederlands Recht,

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie