Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment"

Transcriptie

1 Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Willem Bouten, Jacintha Ellers, Wim van Westrenen, allen tevens lid van kernteam E&E Jeroen Aerts (IVM), Maarten Boerlijst (tevens lid van kernteam CMLS), Erik Cammeraat, Nico van Straalen, Coyan Tromp (IIS), Hubert Vonhof 12 juli, Aanleiding en werkwijze Vanuit het kernteam Earth & Ecology is een 1e verkenningscommissie onderwijs ingesteld met de opdracht om het kernteam te adviseren over de bachelor en masteropleidingen die binnen het domein vallen, en een inventarisatie te maken van vragen, zorgen/knelpunten en kansen. "Binnen het domein" is ruim geïnterpreteerd, om te voorkomen dat er opleidingen en kansen tusen wal en schip vallen. Jeroen Aerts (IVM) en Coyan Tromp (IIS) is gevraagd om in de commissie deel te nemen zodat ook interdisciplinaire verbanden in de discussie betrokken konden worden. We hebben onderscheid gemaakt tussen 'huidige opleidingen waarvan wij ons eigenaar voelen' (daarmee bedoelen we opleidingen waarin wij het grootste deel van het onderwijs verzorgen en waar we in de volgende inventarisatiefase het initiatief zouden willen nemen) en 'onderwijs waarbij we betrokken willen zijn' (en waar we dus in de volgende fase over zouden willen meedenken). De verslagen van de eerdere verkenningen op het gebied van onderwijs waren beschikbaar. De belangrijkste aandachtspunten bij de discussies waren: 1. optimaliseren van de onderwijskwaliteit door afstemming en samenwerking 2. profilering van het grote geheel maar ook zichtbaarheid van de individuele tracks 3. onderwijs en onderzoek sterk gekoppeld, met name in het master onderwijs 4. huidige studentenaantallen in de opleidingen en de te verwachten trends 2. Oplijsting van de opleidingen In de onderstaande tabel zijn de huidige Bachelor en Master opleidingen weergegeven die (deels of geheel) in het domein Earth en Ecology vallen met de huidige studenteninstroom per jaar en andere betrokken faculteiten. In totaal zijn er 5 Bachelor opleidingen en 7 Master opleidingen waar wij eigenaar van zijn,. Voor deze opleidingen ligt voor het grootste deel van het gegeven onderwijs de verantwoordelijkheid binnen het domein Earth &Ecology. Het ligt voor de hand dat in de volgende inventarisatiefase Earth & Ecology initiatiefnemer zal zijn bij de coördinatie van toekomstige ontwikkelingen tussen verschillende betrokken partijen. Bsc opleidingen # studenten per jaar Samenwerking BSc Aardwetenschappen (VU) 65 BSc Biologie (UvA) 65 BSc Biologie (VU) 30 BSc Future Planet Studies (UvA) 150 (groeiend) UvA FMG 1

2 FPS met major AW of Bio 70 BSc Aarde & Economie (VU) 70 VU FEWEB Msc opleidingen MSc Earth Sciences (VU) 45 VU FEWEB voor Earth and Economics track MSc Earth Sciences (UvA) 20 MSc Hydrology (VU) 20 MSc Biological Sciences (UvA) tracks Ec&Ev and Lim&Oc 40 MSc Biology (VU) 10 MSc Ecology (VU) 15 MSc Env. & Res. Man. (VU) 70 IVM is eigenaar Daarnaast zijn er een aantal opleidingen waar Earth & Ecology in de huidige situatie een deel van het onderwijs verzorgt, maar waarvan wij geen eigenaar zijn. Het spreekt voor zich dat bij de toekomstige invulling van deze opleidingen Earth & Ecology betrokken wil zijn en blijven. Het gaat daarbij om de volgende opleidingen: BSc opleidingen: Beta Gamma (UvA) Scheikunde (UvA) Psychobiologie (UvA) Biomedische Wetenschappen (VU) Gezondheidswetenschappen (VU) Gezondheid en leven (VU) MSc opleidingen: MSc Biological Sciences, track Green Life Sciences (UvA) Forensic Sciences (UvA) Analytical Sciences (UvA) 3. Eerste inventaris van kansen, knelpunten en vragen 3a. Kansen De brede en complementaire onderzoeksthema s binnen Earth & Ecology bieden uitstekende kansen om door nieuwe inrichting van het onderwijs in een samenwerking tussen UvA en VU de kwaliteit van onderwijs verder te verhogen en een verrijkt aanbod aan opleidingen te realiseren. Deze kwaliteitsslag kan gemaximaliseerd worden door het combineren van opleidingen/tracks met een te kleine instroom met als doel een verhoogde efficiëntie en een betere afstemming tussen de opleidingen; die tijdwinst geeft docenten meer tijd voor onderwijs. Hieronder zijn voor Bachelor en 2

3 Master onderwijs de overwegingen per huidige opleiding weergegeven, met specifieke mogelijkheden om nieuwe kansen te benutten. Bachelor onderwijs In het BSc onderwijs ziet de verkenningscommissie mogelijkheden voor een breed palet aan opleidingen waarbij er drie pijlers zijn: de meer klassieke monodisciplinaire opleidingen Biologie en Aardwetenschappen aan weerszijden van het palet en een interdisciplinaire pijler met FPS en A&E in het midden die aansluit bij interesses van studenten in maatschappelijke uitdagingen/toepassingen. De volgende overwegingen spelen een rol: BSc Biologie De VU en UvA biologie opleidingen zijn in marktaandeel de kleinste biologie opleidingen in Nederland met een stijgende maar nog relatief geringe instroom. Er zijn reeds verkenningen geweest om de beide BSc s te combineren en hier lijken inhoudelijk weinig belemmeringen te liggen. Samenvoegen tot één Biologie opleiding biedt een uitgelezen kans om de beste docenten en toponderzoekers van beide campussen bij het curriculum te betrekken, en een sterke opleiding neer te zetten. BSc Aardwetenschappen(VU) De BSc Aardwetenschappen aan de VU loopt goed met een solide studenteninstroom en goede evaluaties. Bij de UvA is expertise aanwezig die deze opleiding verder zou kunnen versterken, een gezamenlijke opleiding is daarom ook hier een goede kans. BSc Future Planet Studies (UvA) & BSc Aarde & Economie (VU) Deze opleidingen kennen een grote instroom en liggen in elkaars verlengde maar lijken in verschillende vijvers te vissen. Kansen liggen er zowel bij een gecombineerde opleiding als bij afzonderlijke opleidingen die zich sterk ten opzichte van elkaar profileren. De 2e verkenningscommissie zal zich moeten buigen over de volgende: Welke winst is er te halen uit samenwerking A&E en FPS? Hoe profileren zij zich als ze afzonderlijk doorgaan, in programmering en toekomstperspectief voor studenten? Hoe kan voldoende docent capaciteit worden geleverd? Wat is de gewenste bandbreedte in instroom? 3

4 Master onderwijs Het Master onderwijs kan in grote lijnen gedragen worden door vergelijkbare pijlers als bij het BSc onderwijs: monodisciplinaire klassieke opleidingen Earth Sciences en Biology en een thematische master of cluster van tracks. Een vraag is hoe het MSc onderwijs het beste ingedeeld kan worden: 3 aparte Masters met ieder 2 3 tracks of een overkoepelende master met 6 9 verschillende tracks die het gehele spectrum omvat? De 2e verkenningscommissie zal deze 2 scenario s moeten uitwerken m.b.t. inhoud, accreditatie, profilering, herkenbaarheid, aansluiting onderzoek, positionering in Nederland, uitstroomprofiel, etc. Specifieke overwegingen per master opleiding zijn: MSc Earth Sciences Deze masteropleiding heeft voldoende instroom voor het aanbieden van minstens 2 tracks (meer oppervlakte gericht en meer diepte gericht), waarbij vooral aan de oppervlaktekant kansen liggen door het samenbrengen van VU en UvA expertise. MSc Biology Deze algemene Master heeft momenteel een lage instroom en veel cursussen worden gedeeld met de specialistische masters. De vraag is of deze master voort moet bestaan; de verkenningscommissie adviseert van niet. MSc Ecology en MSc Biological sciences track E&E Deze masters hebben al een joint program gegeven door IBED en AEW, tot tevredenheid van docenten en studenten. MSc Biological sciences track L&O Deze track heeft een goede instroom en neemt een eigen niche in binnen het palet van master tracks. MSc Hydrology De vraag is hoe invulling gegeven gaat worden aan de huidige MSc Hydrology. Gesprekken hierover zijn gaande op de VU. Een mogelijkheid is om deze master in samenwerking met het IVM een meer thematische en interdisciplinaire invulling te geven. Naast deze bestaande tracks, ziet de commissie specifieke mogelijkheden om een aantal nieuwe mastertracks te ontwikkelen: Molecular evolution Zowel IBED UvA en AEW VU, en zeker in combinatie, bezitten een sterkte op het gebied van de moleculaire benadering van evolutionaire en ecologische processen. De vraag is hoe we moleculaire (evolutie)biologie de gewenste aandacht geven binnen het palet aan tracks? Masterstudenten met interesses in deze richting kunnen momenteel niet goed bediend worden door het onderwijs in de bestaande tracks en een dergelijke track kan ook interessant zijn voor BScstudenten Biomedische Wetenschappen met een evolutionaire interesse. Belangrijk is de profilering tov de track E&E en MSc Ecology en een goede afstemming met o.a. track Green Life Sciences. Thematische Mastertracks Door samenwerking tussen UvA/VU wordt het nu mogelijk om één of meer thematische (multi /interdisciplinaire) Mastertracks te ontwikkelen, op het grensvlak van het onderzoek van Earth, Ecology & Environment en aansluitend op onze eigen BSc programma s (met name FPS/ A&E). De vraag is welke inhoud/thema s gekozen worden om de thematische master(tracks) in het middendomein een sterke positie te geven. Er is gesproken over het Anthropocene (slechts voorlopige werknaam) waarin de invloed van het menselijk handelen op het functioneren van de aarde centraal staat. Mogelijke tracks zouden hierbij kunnen zijn Water Science (wellicht in combinatie met alternatieve invulling MSc Hydrology) en een Global Change & Adaptation (voorlopige werknaam). Het is vooral van belang om een goede visie te ontwikkelen waarbij de belangstelling van studenten, de koppeling tussen onderwijs en onderzoek, en toepassing 4

5 in de maatschappij als uitgangspunten dienen. Met bovenstaande overwegingen en kansen in acht genomen, zien wij in grote lijnen het onderwijsaanbod binnen het domein Earth & Ecology als weergegeven in onderstaand schema. Met BSc opleidingen met instroom van in totaal ruim 400 studenten en 1 3 masteropleidingen met in totaal 6 9 tracks waarbij studenten uit elke BSc opleiding in principe moeten kunnen doorstromen naar ten minste 2 van onze MSc tracks. De Environmental Resource Management (ERM) master van het IVM is in het bovenstaande niet besproken maar kan mogelijk als gamma master de thematische cluster versterken. 3b. Vragen: Los van bovenstaande kansen en de vragen die zich bij de uitwerking daarvan zullen voordoen, hebben we de volgende vragen voor de 2e verkenningscommissie: Wat zijn de mogelijkheden voor betrokkenheid bij een BSc Life Sciences, en wat is de profilering ten opzichte van BSc Biologie? De vraag is of een dergelijke BSc extra studenten gaat trekken? Willen we binnen de Master streven naar een door de KNAW erkende topmaster? Bieden we in de Master opleidingen alleen een 2 jarig wetenschappellijk traject aan, of ook minoren en/of majoren, bijvoorbeeld op terrein van didactiek, entrepreneurschap, management? Zo ja, welke tracks en hoe georganiseerd? Voor een deel zijn de antwoorden op deze en andere vragen afhankelijk van de posities die E&E en het IVM en de andere kernteams ten opzichte van elkaar zullen innemen. 3c. Mogelijke knelpunten: Bemensing van het onderwijs, hierbij spelen 3 aspecten een rol: 1) koppeling onderzoek/onderwijs, docent/onderzoeker capaciteit is niet per definitie in evenwicht met studentenbelangstelling voor de diverse (master )tracks; 2) per MSc track voldoende begeleidingscapaciteit voor de onderzoeksprojecten; 3) onderwijs in opleidingen waar we geen eigenaar van zijn moet ook in de bemensingsberekeningen meegenomen worden en het is onduidelijk waar de prioriteit ligt als er conflicten in bemensing zijn van dit onderwijs t.o. het onderwijs waar wij eigenaar van zijn. Koppeling BSc MSc en toelatingseisen van MSc tracks. Bv. aansluiting tussen FPS/A&E en monodisciplinaire MSc, en vice versa, tussen monodisciplinaire BSc en thematische MSc in het middendeel. Het roostermodel moet een uniform schema kennen, zodat de mogelijkheden tot uitwisseling tussen BSc s en tussen MSc s zo groot mogelijk zijn. Naast bovenstaande punten zijn er nog een aantal meer algemene knelpunten die niet specifiek zijn voor E&E, en ook niet binnen E&E kunnen worden opgelost. Een wat ons betreft complete lijst 5

6 hiervan is reeds opgesteld door de 1e verkenningscommissie van CMLS. Ter volledigheid zijn deze punten hieronder nogmaals gekopieerd: 1) Organisatievorm van het onderwijs: geïntegreerd in virtuele departementen of los in schools/colleges. Hier dient op korte termijn een helder besluit door de FB s genomen te worden. Dat zal verdere samenwerking op alle punten versoepelen en duidelijkheid scheppen. 2) Financiële kaders/allocatiemodellen van UvA en VU verschillen nogal sterk. Dat is een serieus zorgpunt, de systemen zijn dusdanig verschillend dat momenteel niet goed overzien kan worden wat de gevolgen voor betrokken staf en studenten is. Bij de keuze voor een financiëel kader dient het effect daarvan op de onderwijskwaliteit goed in kaart te worden gebracht. 3) Administratieve systemen: inschrijvingen bij opleidingen, vakken, tentamens; cijferregistratie systemen; diploma s; examenreglementen; toelatingsbeleid etc etc 4) Ervaring met samenvoegen van de kleinere BSc opleidingen (o.a. Scheikunde) leert dat dit goed geregeld moet zijn voordat aan joint programma s/joint degree s wordt gewerkt. Voor elke opleiding een centraal loket met een eenduidig administratief systeem is een must. 5) Marketing, voorlichting, matching en werving. Goede afspraken zijn noodzakelijk, bij gezamenlijke opleidingen als opleiding opereren en niet als college cq school is cruciaal. 6) Faciliteiten, ruimte, gebouwen. Goede toekomstgerichte scenario s noodzakelijk om voorziene groei van studentenaantallen op te kunnen vangen en bestaande capaciteitsproblemen (collegezalen en practicumruimte) op te lossen. 7) Additionele Kwaliteits Eisen bij positionering van de bacheloropleidingen moet de toelaatbaarheid tot de verschillende masteropleidingen niet in de weg zitten. 8) Door onduidelijkheid over het samenwerkingsproces in het β cluster Amsterdam kan reputatieschade bij opleidingen optreden 6

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam

Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam Definitieve versie rapport 1 oktober 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Opleidingsaanbod... 6 Bachelorcurriculum op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Amsterdam Faculty of Science

Amsterdam Faculty of Science Amsterdam Faculty of Science Propositie van het Bouwteam aan de Colleges van Bestuur van VU en UvA Plan op hoofdlijnen 21 december 2012 Inhoudsopgave Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0

Jaarplan 2015. Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0 Jaarplan 2015 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen Versie 1.0 Status: 26-09- 2014: 28-09- 2014: 02-10- 2014: 07-10- 2014: 09-01- 2015: Versie 0.9. Door faculteitsbestuur

Nadere informatie

Sectoranalyse hbo techniek

Sectoranalyse hbo techniek De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen in onderwijs en beleid Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rotterdam, februari 2012 De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen

Nadere informatie

Dossier kernteam Informatics

Dossier kernteam Informatics Dossier kernteam Informatics Samenstelling kernteam: Maarten van Steen (VU), Jan Bergstra (UvA), Guus Schreiber (VU), Guus Delen (UvA), Wan Fokkink (VU), Frank van Harmelen (VU), Alfons Hoekstra (UvA),

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE SECTORPLAN NATUUR- EN SCHEIKUNDE

IMPLEMENTATIE SECTORPLAN NATUUR- EN SCHEIKUNDE SNS - 10.0119/D Advies Commissie Breimer inzake IMPLEMENTATIE SECTORPLAN NATUUR- EN SCHEIKUNDE aan mevr. J.M. van Bijsterveldt - Vliegenthart, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 12 april

Nadere informatie

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs

De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlandse hoger onderwijs Een vervolgonderzoek Marijk van der Wende Anneke Lub Mei 2001 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013 State of the Art rapport Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen

1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen 1Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen. Eerste ervaringen Voorwoord 1 2 Onderzoeksmasters in de sociale wetenschappen Eerste ervaringen Advies van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad Koninklijke

Nadere informatie

Amsterdam Faculty of Science

Amsterdam Faculty of Science Amsterdam Faculty of Science Plan AFS op hoofdlijnen INTERN VU UvA DOCUMENT 27 juni 2013* Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Amsterdam Faculty of Science Plan op hoofdlijnen... 5 Amsterdam Faculty of Science:

Nadere informatie

11 februari 2014. 1. Aanleiding

11 februari 2014. 1. Aanleiding 11 februari 2014 Aan: Van: Decaan FNWI, FEW, FALW; Karen Maex Verkenningscommissie onderwijssamenwerking in domein Information Sciences VU UvA: Jan van Mill (voorzitter), Jan Bergstra, Wan Fokkink, Guus

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Essentieel voor het bevorderen van excellentie en het verbeteren van de participatie is de toelating tot het hoger onderwijs. Die heeft twee aspecten:

Essentieel voor het bevorderen van excellentie en het verbeteren van de participatie is de toelating tot het hoger onderwijs. Die heeft twee aspecten: Ruim baan voor talent 1. Inleiding Centraal in de visie van het kabinet staat de overtuiging dat versterking van het innovatievermogen in ons land met kracht ter hand moet worden genomen en dat het aanmoedigen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 INHOUD INLEIDING 3 Doelstellingen en resultaten 3 Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 4 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIOINFORMATICA IN NEDERLAND

DE TOEKOMST VAN DE BIOINFORMATICA IN NEDERLAND DE TOEKOMST VAN DE BIOINFORMATICA IN NEDERLAND Position paper NWO/KNAW commissie voor de positiebepaling van de bioinformatica in Nederland juli 2002 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Samenvatting en aanbevelingen

Nadere informatie

> welke extra inspanningen de faculteiten moeten maken. > welke eigen bijdrage wordt geleverd; > welk deel van de kosten gedekt kan worden door de

> welke extra inspanningen de faculteiten moeten maken. > welke eigen bijdrage wordt geleverd; > welk deel van de kosten gedekt kan worden door de Onderwijs 2 2.1 Hoofdlijnen onderwijsbeleid De belangrijkste beleidslijnen zijn in 2001 vastgelegd in het Ontwikkelingsplan 2002-2005, het Strategisch Plan 2003-2010, het kaderdocument Bachelor Master

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Concept Voornemen tot Reorganisatie Faculteit der Wijsbegeerte

Concept Voornemen tot Reorganisatie Faculteit der Wijsbegeerte Concept Voornemen tot Reorganisatie Faculteit der Wijsbegeerte Inhoudsopgave I. INLEIDING... 1 II. DE AANLEIDING TOT DE REORGANISATIE: HUIDIGE SITUATIE... 3 III. HET DOEL VAN DE REORGANISATIE EN DE BEOOGDE

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO Utrecht, maart 2004 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 7 2.1 Achtergrond en thema's van de BaMa-monitor

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen

Hogeschool Leiden. Chemie in de verbindingen Hogeschool Leiden Chemie in de verbindingen 21 22 Inleiding Het cluster Techniek van Hogeschool Leiden bestaat uit vier onderwijsafdelingen: de afdeling Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO), Centrum

Nadere informatie

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012

HRM- beleid in Het kader van Koers 2012 HRM- beleid in het kader van Koers 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Voorwoord 5 Inleiding en leeswijzer 7 Innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van talent 11 Zes hrm-thema s: Thema 1 De

Nadere informatie