Voorschriften verzamelcentra algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschriften verzamelcentra algemeen"

Transcriptie

1 Voorschriften verzamelcentra algemeen Norm Algemene voorwaarden 01 De deelnemer heeft een actueel overzicht van de bedrijfsgegevens. Controleer of de bedrijfsgegevens zijn ingevuld Licht Er is een actueel overzicht met functievermelding van alle personeelsleden. De deelnemer beschikt over een klachtenregistratie waarin de inkomende klachten worden opgenomen inclusief bewijs van afhandeling (bv kopie brief of aantekening telefoongesprek). De deelnemer houdt een register bij van ontvangen waarschuwingen en boetes afkomstig van de NVWA of buitenlandse autoriteit die betrekking hebben op het dierenwelzijn of preventie van dierziekten. Bovenwettelijk Het keurmerk wordt conform het keurmerkreglement gebruikt. Controleer of alle personeelsleden in het overzicht zijn opgenomen door dit te vergelijken met de loonlijst en/of vervoersdocumenten waarop de namen van chauffeurs vermeld staan. Controleer of een klachtenregistratie aanwezig is en indien van toepassing of de uitgevoerde corrigerende maatregelen n.a.v. de klachtenregistratie in de bedrijfsdocumenten zijn opgenomen. Controleer middels interview of het bedrijf een waarschuwing of boete heeft gekregen. Controleer het schriftelijke bewijs van de waarschuwing of boete. Indien de NVWA een melding heeft doorgegeven aan dit kwaliteitssysteem over een waarschuwing of boete of klacht, controleer of dit ook terug te vinden is in het register. Controleer of het keurmerk conform het keurmerkreglement wordt gebruikt. Licht Licht Licht Alle administratie met betrekking tot deze kwaliteitsregeling dient 3 jaar bewaard te worden (bij voorkeur digitaal), tenzij in deze regeling anders staat aangegeven. Werkwijze De deelnemer beschikt over een logboek. In het logboek worden afwijkingen/omissies en corrigerende maatregelen en de uitvoering hiervan ten aanzien van het verzamelen van dieren en het transport rondom het verzamelcentrum geregistreerd. Controleer middels steekproef of de administratie met betrekking tot dit kwaliteitssysteem gedurende 3 jaar bewaard wordt. Controleer of de deelnemer beschikt over een logboek. Controleer of afwijkingen/omissies en corrigerende maatregelen geregistreerd en uitgevoerd worden. Wanneer verzamelen van dieren niet correct verloopt dan dient hiervan een aantekening

2 gemaakt te worden in het logboek. 08 Het verzamelcentrum beschikt over een door NVWA goedgekeurd protocol en is erkend door de NVWA voor het verzamelen van runderen. Op de locatie van het verzamelcentrum kan slechts 1 UBN (daar waar de erkenning voor is verleend) actief zijn als verzamelcentrum Controleer of de deelnemer beschikt over een door de NVWA goedgekeurd protocol en een geldige erkenning van de NVWA. Controleer of de kopiëen overeenkomen met de originele erkenning en of de erkenning niet geschorst of ingetrokken is. Controleer of verzamelcentrum goedgekeurd is voor de juiste diersoort. Schorsin g 09 Voor de melding van een blokperiode vult de exploitant van het verzamelcentrum een meldingformulier in en geeft de betreffende diersoort en categorie aan en of het in voorkomende gevallen de afvoer van weidevee betreft. Dit formulier wordt uiterlijk om uur op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop de blokperiode plaatsvindt naar de NVWA verstuurd. Controleer of de verzamelactiviteiten alleen op het juiste UBN (UBN van erkenning plaatshebben. Controleer of er tijdig een aanvraag is gedaan bij NVWA door het verzamelcentrum. Controleer of op het meldingformulier de juiste diersoort en categorie en juiste activiteit (afvoer naar vetweiderijbedrijf) zijn ingevuld. 10 Bij de melding van de blokperiode bij de NVWA wordt tevens de eventuele exportcertificering aangevraagd. Het verzamelcentrum heeft een in- en uitslagregister waarbij de aan- en afvoer per blokperiode wordt vastgelegd. De deelnemer vult aanvoerdocumenten en afvoerdocumenten op de juiste wijze en volledig in, en zorgt voor correcte I&R meldingen. De volgende gegevens moeten ten minste worden vastgelegd: - Diersoort - UBN (van herkomst bij aanvoer en bestemming bij afvoer indien in Nederland gelegen) - aantal dieren per UBN - transportdatum - gegevens afvoerend of aanvoerend bedrijf - gegevens transporteur Controleer de bedrijfsadministratie op aanwezigheid van een compleet in- en uitslagregister. Controleer op aanwezigheid van de benodigde vervoersdocumenten.

3 Vervoersdocumenten bij aanvoer worden op Controleer middels interview of en hoe de Licht 11 juistheid gecontroleerd. aanvoerdocumenten gecontroleerd worden Op het verzamelcentrum worden alleen diersoorten verzameld waarop de erkenning van NVWA van toepassing is. Er worden niet tegelijkertijd verschillende diersoorten of - categorieën, of evenhoevigen met een verschillende gezondheidsstatus bijeengebracht tenzij zij gescheiden zijn in verschillende epidemiologische eenheden. Wanneer een verzamelcentrum een erkenning heeft voor meer dan 1 diersoort/categorie dan worden de verschillende diersoorten/categorieën alleen gescheiden in tijd en na reiniging en ontsmetting van het verzamelcentrum verzameld tenzij zij gescheiden zijn in verschillende epidemiologische eenheden. Personeel Iedere toezichthouder van het verzamelcentrum beschikt over een geldig NBW-diploma. Verzorgers/stalpersoneel op het verzamelcentrum dienen te beschikken over een geldig NBW-diploma of gelijkwaardig getuigschrift. Omgang met en behandeling van dieren Bij een verdenking van een besmettelijke dierziekte wordt dit onverwijld gemeld aan het Ministerie van EZ Meldnummer: Alle handelingen worden stilgelegd en er vindt geen aan- of afvoer meer plaats. Transport dat al onderweg is naar het slachthuis mag doorrijden. Er zijn geen kalmerende middelen aanwezig op het verzamelcentrum. Indien er sprake is van verschillende epidemiologische eenheden, zijn deze opgenomen in het bedrijfsprotocol en wordt in de bedrijfsadministratie de aan- en afvoer per eenheid bijgehouden. Indien er sprake is van verschillende epidemiologische eenheden, zijn deze opgenomen in het bedrijfsprotocol en wordt in de bedrijfsadministratie de aan- en afvoer per eenheid bijgehouden. De genomen actie wordt genoteerd in het logboek. Kalmerende middelen worden uitsluitend toegediend door een dierenarts. Controleer in de bedrijfsadministratie in het inen uitslagregister of er tegelijkertijd verschillende diersoorten of categorieën of evenhoevigen met een verschillende gezondheidsstatus zijn bijeengebracht. Controleer of het verzamelcentrum erkend is om deze diersoorten te verzamelen. Controleer fysiek of er op een bepaald moment dieren van verschillende soort, status of categorie aanwezig zijn. Controleer in de bedrijfsadministratie of R&O uitgevoerd wordt tussen het verzamelen van verschillende diersoorten/categorieën. Controleer in de bedrijfsadministratie of een kopie van het NB- diploma van de toezichthouder(s) en een kopie van een NBWdiploma of gelijkwaardig diploma van verzorgers en stalpersoneel aanwezig is. Controleer of er een aantekening is gemaakt in het logboek bij verdenking van een besmettelijke dierziekte. Controleer in het in- en uitslagregister of er nog aan- en/of afvoer heeft plaatsgevonden. Controleer middels interview of er geen kalmerende middelen op het verzamelcentrum aanwezig zijn. Gewonde, zwakke, en zieke dieren worden Medewerkers zijn geïnstrueerd over de Controleer bij het laden en lossen of er geen Schorsin g

4 17 niet vervoerd of verzameld. uitzonderlijke gevallen waarin vervoer wel plaats mag vinden, zoals omschreven in bijlage 1. gewonde, zwakke of zieke dieren zijn of worden vervoerd dan wel verzameld Agressie van of door de verzorger jegens de dieren is te allen tijde verboden, waaronder het slaan of schoppen van de dieren. Tijdens de verplaatsing van dieren moeten letsel en lijden worden voorkomen, opwinding en stress tot een minimum worden beperkt en de veiligheid worden gewaarborgd. Het is verboden om op een gevoelig deel van het lichaam zodanige druk uit te oefenen dat het bij de dieren pijn veroorzaakt. Het is verboden de dieren bij kop, oren, hoorns, poten, staart of vacht op te tillen of voort te trekken, of zodanig te behandelen dat het pijn veroorzaakt. Het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend is niet toegestaan. De deelnemer legt in het logboek vast wanneer overtredingen ten aanzien van voorschrift worden gedaan door de transporteur of door eigen personeel. Tijdens het laden en lossen is voldoende licht aanwezig om de gezondheid van de dieren goed te kunnen beoordelen. Dierenwelzijn Gewonde, zwakke, en zieke dieren (zorgvee) worden niet in staat geacht te worden vervoerd. Uitzonderlijke gevallen waarin wel verplaatsing van zorgvee toegestaan is, zijn opgesomd in bijlage 1. Het verzamelcentrum controleert bij het lossen, de transporteur controleert bij het laden of de dieren transportwaardig zijn en of er uitzonderlijke gevallen zijn waarin vervoer wel mag plaatsvinden. Controleer of het logboek aanwezig is en of overtredingen hierin zijn opgenomen. Voldoende licht is 200 lux. Controleer of de voorzieningen aanwezig zijn. Controleer tijdens laden en lossen voldoende licht aanwezig is. Als zorgvee dat niet onder de uitzonderingen genoemd in bijlage 1 valt, wordt aangevoerd en aankomt op een erkend verzamelcentrum of vetweiderijbedrijf, wordt direct een beslissing genomen wat te doen met deze dieren (dierenarts inschakelen of Controle middels onaangekondigde controles en interview of er geen zorgvee wordt verzameld en geladen. Controleer of in het logboek geregistreerd staat hoe met zorgvee is omgegaan nadat deze dieren op het verzamelcentrum zijn

5 euthanaseren). Euthanasie vindt uiterlijk binnen 2 uur na aankomst van het dier plaats. In het logboek wordt beschreven welke beslissing is genomen en waarom. aangevoerd. Controleer of dieren tijdig geeuthanaseerd zijn in voorkomende gevallen Tijdens het verblijf op het verzamelcentrum zijn minimaal de volgende faciliteiten beschikbaar: - er is voldoende schoon strooisel beschikbaar voor de dieren, zodat de bodem volledig bedekt kan worden - er is toezicht op de gezondheid van de dieren - er zijn voorzieningen voor het voeren van de dieren - dieren hebben permanent toegang tot water - stalruimte en water zijn vorstvrij Reinigen en ontsmetten Het verzamelcentrum beschikt over een door de NVWA erkende R&O-plaats conform de eisen uit de Regeling PBM. Het verzamelcentrum gaat na of het lege vervoermiddel vóór aanvang van het laden gereinigd en ontsmet is. De R&O dient aantoonbaar geregistreerd te zijn. Indien de R&O niet conform de voorschriften is uitgevoerd laat het verzamelcentrum de transporteur het veetransportmiddel voorafgaand aan transport alsnog reinigen en ontsmetten. Op het verzamelcentrum worden, conform het protocol van het verzamelcentrum na elke blokperiode R&O plaats te vinden van alle ruimten waar de dieren zich hebben bevonden Voor binnenlands transport volstaat R&O op een eenvoudige, niet erkende R&O plaats, tenzij het transportmiddel op het verzamelcentrum gelost heeft. In dat geval moet gebruik gemaakt worden van de erkende R&O plaats op het verzamelcentrum. Voorafgaand aan export dient R&O altijd op een erkende R&O plaats uitgevoerd te zijn, en mag de laatste R&O uiterlijk 7 dagen oud zijn en het veetransportmiddel mag tussentijds niet meer ingezet zijn voor binnenlandse transporten.. Bij weigering door de transporteur wordt de wagen niet geladen. fysiek Controleer of deze faciliteiten aanwezig zijn en gebruikt worden en middels interview of hier actief op toe wordt gezien. Controleer of de R&O-plaats door de NVWA is erkend. Controleer (visueel en administratief) of het verzamelcentrum na gaat of de R&O conform het voorschrift is uitgevoerd en of een bewijs van R&O aanwezig is in het transportmiddel. Controleer of het verzamelcentrum een extra R&O laat uitvoeren indien dit nodig is. Controleer of aan het einde van een blokperiode of de ruimtes en het gedeelte van het terrein waar de veetransportmiddelen komen gereinigd en ontsmet wordt.

6 gereinigd en ontsmet, evenals de gedeelten van het terrein waar veetransportmiddelen zich hebben bevonden.

7 Bijlage 1 bij voorschriften algemeen verzamelcentra UITZONDERINGEN BIJ VERBOD OP TRANSPORT VAN GEWONDE, ZWAKKE EN ZIEKE DIEREN Alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd. De vervoersomstandigheden moeten van dien aard zijn dat de dieren geen letsel of onnodig lijden kan worden berokkend zoals genoemd in Verordening 1/2005 (de transportverordening). Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd indien: a. de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen; b. wanneer zij ernstige open wonden of prolaps vertonen; c. wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is, of dieren die in de week ervoor geworpen hebben; d. wanneer het pasgeboren zoogdieren betreft waarvan de navel nog niet volledig geheeld is. Zieke, zwakke of gewonde dieren kunnen echter wel in staat worden geacht te worden vervoerd in de volgende gevallen: a. wanneer het licht gewonde of zieke dieren betreft waarvoor het vervoer geen extra lijden veroorzaakt; b. wanneer zij vervoerd worden voor de doeleinden van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad indien de ziekte of verwonding onderdeel uitmaakt van het onderzoeksprogramma; c. wanneer zij onder veterinair toezicht vervoerd worden ten behoeve van of ingevolge een veterinaire behandeling of diagnose. Dit vervoer mag echter alleen worden toegestaan als het de dieren geen leed berokkent en zij niet mishandeld worden; en d. wanneer zij veterinaire procedures hebben ondergaan die verband houden met landbouwpraktijken, zoals onthoorning of castratie, mits de wonden daarvan volledig geheeld zijn.

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk

EU Verordening 1/2005. Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk EU Verordening 1/2005 Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is belangrijk 2012 Introductie Hoe gebruikt u deze brochure? Jaarlijks worden miljoenen dieren dwars door Europa in vrachtwagens

Nadere informatie

IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR PLUIMVEESERVICEBEDRIJVEN BIJLAGE A

IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR PLUIMVEESERVICEBEDRIJVEN BIJLAGE A IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR PLUIMVEESERVICEBEDRIJVEN BIJLAGE A IKB PSB 2010 ERKENNINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE DEELNEMERS (NL Artikel 1 ALGEMEEN 1. De deelnemer heeft voor al haar

Nadere informatie

Rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten Het rapport is gemaakt in opdracht van S&O Noordwest,

Rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten Het rapport is gemaakt in opdracht van S&O Noordwest, SAMENVATTING EN QUOTES UIT: Rapport Modernisering activiteiten levende dieren en levende producten Het rapport is gemaakt in opdracht van S&O Noordwest, Samenvatting door: Mr. Sandra Klok, stichting Dier

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen

Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen Bijlage Bedrijfsvoorraad & Handelaarskentekenbewijzen HOOFDSTUK 1 - TOELICHTING OP DE BIJLAGE BEDRIJFSVOORRAAD EN HANDELAARSKENTEKENBEWIJZEN... 3 1.1 TOELICHTING... 3 1.2 INDELING... 3 1.3 TITEL... 4 1.4

Nadere informatie

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2013 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie

BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING Locatie Verslag gesprek met Datum VRAGEN 1. Wetgeving Op welke wetgeving steunt de uitvoering van de AM-taken? INFORMATIE In hoeverre bekend met die wetgeving?

Nadere informatie

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Doelstelling De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende: Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche; Het optimaliseren

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Regeling voor de erkenning van Installateurs inzake plaatsing van slimme meters EMP 2015

Regeling voor de erkenning van Installateurs inzake plaatsing van slimme meters EMP 2015 Regeling voor de erkenning van Installateurs inzake plaatsing van slimme meters EMP 2015 Vastgesteld 8 mei 2015 1 WOORD VOORAF In de komende jaren tot en met 2020 zullen de Netbeheerders in Nederland een

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

DAWN RAID HOTLINE: +31 30 259 56 12

DAWN RAID HOTLINE: +31 30 259 56 12 Protocol voor bedrijfsbezoeken door de NMa en/of de Europese Commissie DAWN RAID HOTLINE: +31 30 259 56 12 Versie d.d.1 mei 2012. Let op: dit document is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten...

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... 1 Definities... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN SPORTHALLEN

Nadere informatie

http://www.st-ab.nl/wetten70095_gezondheids-_en_welzijnswet_voor_dieren_gwwd... 06-01-2011

http://www.st-ab.nl/wetten70095_gezondheids-_en_welzijnswet_voor_dieren_gwwd... 06-01-2011 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) Page 1 of 41 St-AB.nl Online..Dieren Shop Goedkope online huisdieren-shop: 10% korting, geen porto vanaf 19! ikww.zdopiuis.nl/huisdierenshop rechtshulp nodig?vraag

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract. Definities Artikel 1 Aanvraag: de aanvraag aan SIDN tot het

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, no..., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, no..., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (Besluit

Nadere informatie

1 (modelverordening)

1 (modelverordening) 1 (modelverordening) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordenveld Tekst van de verordening De raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van het college van 18 november

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2012 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TANKOPSLAG IN NEDERLAND Gedeponeerd in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam op 21 December

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort. Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: LedGo B.V. Databankweg 2 3821 AL Amersfoort Inschrijfnummer K.v.K.: 32138294 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en

Nadere informatie