Agenda. Maandag 30 maart 2009, uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. Maandag 30 maart 2009, 19.30 uur"

Transcriptie

1 Agenda Opiniërende bijeenkomst Maandag 30 maart 2009, uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. 3. Vaststellen agenda Mededelingen portefeuillehouders en Rondvraag informatiebri Raadsleden kunnen n.a.v. de Informatiebrief van de portefeuillehouders korte toelichtende vragen te stellen. Bij de rondvraag zijn de raadsleden in de gelegenheid korte vragen aan elkaar en het college te stellen betreffende actuele gebeurtenissen. ef 5a Verslag opiniërende bijeenkomst 27 oktober 2008 verslag b Verslag en actielijst opiniërende bijeenkomst van 9 en 10 februari 2009 De raadsleden wordt gevraagd verslag(en) en actielijst vast te stellen. verslagen met actielijst Onderwerpen Ruimte en Groen 6. Ingekomen stukken Aan de raadsleden wordt voorgesteld om de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen 7. Vragen ex Artikel 44 Brief 18 feb 09 aan SGP/CU onderhoud openbare verlichting Geagendeerd op verzoek van de SGP/CU-fractie in de raadsvergadering van 2 maart Actualisering bestemmingsplannen Geagendeerd op verzoek van SGP/CU-fractie in de opiniërende bijeenkomst van 9 februari Bespreekstuk is opgesteld door de heer M. Visser 9. Nadere uitwerking van het project rotonde Stationsweg-Rembrandtlaan met de consequenties voor de kastanjebomen en de kredietaanvraag Aan de raadsleden wordt gevraagd met het raadsvoorstel in te stemmen 10 Terugkoppeling portefeuillehouder Bonkelaar over gevoerd gesprek met Blokland-Bemog (mondeling) overzicht art 44 brief bespreekstuk Dhr. Visser Ingekomen stuk 9 febr raadsvoorstel en besluit

2 11 Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht Aan de raadsleden wordt gevraagd met het raadsvoorstel in te stemmen 12 Partiële herziening van bestemmingsplannen voor de hoofdaardgastransportleiding Wijngaarden- Zelzate Aan de raadsleden wordt gevraagd met het raadsvoorstel in te stemmen Onderwerpen Welzijn en Zorg raadsvoorstel en besluit notitie raadsvoorstel en besluit Ingekomen stukken Aan de raadsleden wordt voorgesteld om de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen 14 AWBZ-moties en reactie college De schriftelijke reactie van het college op de diverse AWBZ-moties van andere gemeenten is geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie in de opiniërende bijeenkomst van 9 februari Wachtlijstverordening Sociale Werkvoorziening Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel 16A Concept-Beleidsplan Vrijwillige inzet Sliedrecht Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel 16B Concept-Beleidsplan Mantelzorgvoorziening in Sliedrecht Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel (de reactie van de Wmo-Adviesraad wordt op 25 maart na gezonden) overzicht reactie college en diverse moties raadsvoorstel en besluit raadsvoorstel en besluit concept beleidsplan raadsvoorstel en besluit concept beleidsplan reactie Wmo- Adviesraad Onderwerpen Burger en Bestuur 17 Ingekomen stukken Aan de raadsleden wordt voorgesteld om de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen 18 Rolverdeling planvorming en afspraak wijkplatforms en gemeente Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel. Eerder geagendeerd op 10 febr Treasury Statuut Sliedrecht Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel 20 Comptabiliteitsbesluiten Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met de voorliggende besluiten 21 Reserve en Voorzieningen Aan de raadsleden wordt gevraagd in te stemmen met het raadsvoorstel overzicht raadsvoorstel en besluit notities: rolverdeling en spelregels raadsvoorstel en besluit statuut raadsvoorstel en besluit raadsvoorstel en besluit rapport

3 22 Sluiting De voorzitter, A. van Gameren De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

4 VERGADERVERSLAG Van : Opiniërende raadsbijeenkomst, raadhuis, Dr. Langeveldplein 30 Datum : 27 oktober 2008, aanvang uur Aanwezig : de heer D. van Meeuwen voorzitter de heer M. Visser mevrouw M.J. Bisschop-Roodbeen de heer J.C. Buchner de heer L.A. Huijser de heer A. van Gameren de heer W.H. Blanken mevrouw C.A. de Bruin mevrouw C. Galle-Prins de heer B. van der Plas mevrouw N. de Waard de heer A.J. den Besten mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff de heer N. Bouwman mevrouw G.J. Visser-Schlieker de heer T.W. Pauw de heer F. van der Klis mevrouw C.E. Verschoor de heer J.P. Tanis de heer R.G. van de Ven de heer J.A. Lavooi de heer M.C. Boevée de heer J. Alsma de heer : de heer J.H. van Eijk wethouder wethouder wethouder burgemeester griffier ambtelijke organisatie Afwezig m.k. Verslag : mevrouw E. Verveer notulistenbureau Getikt! (af tape) 1. OPENING De voorzitter, de heer Van Meeuwen, opent de vergadering. De Memorie van Antwoord wordt vrijdag toegezonden. 2. SPREEKRECHT BURGERS OVER GEAGENDEERDE EN NIET GEAGENDEERDE ONDERWERPEN Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal vijf minuten per persoon Er zijn geen insprekers. 3. VASTSTELLEN AGENDA De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 - 2 - Onderwerpen PROGRAMMABEGROTING 2009 Welzijn en Zorg 4. Programma s 3, 5 en 6 Meningsvorming en informatie uitwisseling over: programma 3 Jeugd en onderwijs programma 5 Cultuur, sport en recreatie programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 3 Jeugd en onderwijs Mevrouw de Bruin merkt op dat zij heeft gezocht naar de beleidsnota 2008 Verbeteren van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. (blz. 37) Deze wordt door de griffie aan alle fracties toegezonden. Blz. 23, Mevrouw Bisschop-Roodbeen vraagt of de storting in de voorziening huisvesting onderwijs toereikend is. Wethouder Tanis stelt voor de specificatie als bijlage mee te sturen met de Memorie van Antwoord. Op basis van de huidige gegevens is een doorrekening gemaakt, die leidt tot een structurele verhoging met twee ton. Hij zal voor zichzelf nagaan of Baanhoek West is opgenomen. Met betrekking tot de verbouwing van de Grienden zal uiterst kritisch gekeken moeten worden om te voorkomen dat daar ook nog een bepaalde claim gelegd gaat worden. Mevrouw Visser vraagt of dit nog meer is dan de euro nadeliger als gevolg van de gymnastieklokalen bij het Griendencollege. Wethouder Tanis antwoordt dat het risico niet ondenkbeeldig is; hij kan er nog geen ja of nee op antwoorden en komt er op terug zodra er meer bekend is. Er wordt nog steeds gestreefd naar het nakomen van de afspraak dat de uitvoering budgettair neutraal moet zijn. Mevrouw Visser merkt op dat school de Wilgen per 1 januari is verzelfstandigd; dat vindt ze vreemd, want er zou nog gesproken worden over de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs per 1 januari Wethouder Tanis antwoordt dat de tekst niet klopt. Volgende week staat er een voorstel op de agenda. Mevrouw Dekker vraagt of de Anne de Vriesschool al is meegenomen in de plannen. Wethouder Tanis antwoordt dat de extra lokalen al zijn geregeld bij de Zomernota. Blz. 36: De heer Den Braanker merkt op de begroting nog eens in het licht van het raadsprogramma te hebben bekeken. Hij vraagt of er een onderzoek komt naar de mogelijkheid van brede schoolvoorzieningen in de overige wijken van Sliedrecht. Blz. 38, Centrum Jeugd en Gezin: hij vraagt of dit fysiek wordt ingevuld. Hij vraagt wat er wordt bedoeld bij het stukje over de subsidie van het Open Jeugdwerk Sliedrecht met sturing via uitvoeringsovereenkomst. Mevrouw Verschoor merkt op te hebben begrepen dat het CJG gefinancierd wordt door het rijk en dat de GGD dit gaat uitvoeren. Allerlei instellingen moeten met elkaar om de tafel; ze vraagt hoe de coördinatie vorm gaat krijgen. Daarnaast is ze ook benieuwd naar het fysieke loket. Wethouder Tanis antwoordt dat er alleen wordt bekeken of er andere mogelijkheden zouden zijn ten aanzien van de brede scholen; er is geen sprake van plannen in die richting en het is ook nog niet zover om te gaan praten met schoolbesturen. Wethouder Lavooi merkt op dat er vragen zijn gesteld over het CJG. Hij constateert uit die vragen dat de informatieve bijeenkomst over de aanpak van het CJG, waar tevens een concept plan van aanpak is gepresenteerd, qua informatievoorziening aan de raad niet helemaal geslaagd is. Er spelen zaken waarvan hij het vermoeden heeft dat de raad daar nog niet goed van op de hoogte is. Informatieve bijeenkomsten hebben het nadeel dat er eigenlijk te weinig tijd is per item. Hij heeft er zelf behoefte aan om de raad bij te praten omtrent de ontwikkelingen rond het CJG en verzoekt de agendacommissie dit in te plannen, als de raad daar ook behoefte aan heeft. Twee weken geleden is een lokale werkgroep in het leven geroepen; hij vermoedt dat dat niet bekend is. Bij de technische behandeling

6 - 3 - ging het over geldstromen; het is te eenzijdig om te stellen dat alles naar de GGD gaat, want dat is echt niet het geval. De griffier noteert het punt voor de agenda van de informerende vergadering. Mevrouw Dekker herhaalt de vraag wie alles gaat coördineren om te voorkomen dat een gezin te maken krijgt met meerdere hulpverleners. Wethouder Lavooi merkt op dat daar regionaal en lokaal op wordt gestudeerd. Gaat het bijvoorbeeld om een fysiek Centrum voor Jeugd en Gezin, of kan het ook zonder gebouw? Het gaat natuurlijk om de samenwerking en de vraag is dan wat de beste methode is. Hij stelt voor om het concept plan van aanpak aan te grijpen om de raad bij te praten. Bij het Open Jeugdwerk komt niets nieuws; het gebeurt al. Blz. 38: Mevrouw Verschoor mist het doel van het CJG en de achterliggende gedachte; het neemt een forse hap uit de begroting, maar de vraag is wat je daar precies mee verbetert. Er wordt steeds meer geld gevraagd, maar concrete doelstellingen ontbreken. Deze vraag wordt meegenomen bij de sessie inzake Centrum Jeugd en Gezin. Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Blz. 49: Mevrouw de Waard vraagt waar euro extra voor het Bibliotheekwerk voor wordt ingezet en of dit betekent dat het klassenbezoek aan de bibliotheek weer terugkomt. Wethouder Lavooi antwoordt dat hem niets bekend is van een beleidsmatige verandering op het gebied van bibliotheekwerk. De heer Bouwman vraagt aar de stand van zaken met betrekking tot het omklappen van de sportvelden; de voetbalvereniging verliest zijn geduld. Wethouder Lavooi schetst de voorgeschiedenis. Het gaat niet alleen om de sportvelden, maar ook om het recreatief knooppunt. Doordat er eerst een belangrijke principiële keuze moet worden gemaakt door de provincie over de ligging van de natte as in de Alblasserwaard (oost-west of noord-zuid) is een en ander vertraagd. Dat valt niemand te verwijten. Hij herhaalt zijn oproep om waar mogelijk in de provincie aandacht te vragen voor dit dossier. Blz. 14 Mevrouw Bisschop-Roodbeen vraagt of met de heffingen voor de sportverenigingen het gevaar bestaat dat de contributies omhoog moeten, waardoor kinderen wellicht niet meer kunnen sporten. Dat zou jammer zijn. Wethouder Tanis antwoordt dat die keuze is gemaakt om de inflatiecorrectie door te berekenen. Wethouder Lavooi verwijst naar de lijst niet gehonoreerde projecten. Hij merkt op dat hem geen signalen hebben bereikt vanuit de sportverenigingen dat dit tot financiële problemen leidt. Daarnaast is er het SMS Kinderfonds voor kinderen wiens ouders onvoldoende inkomen hebben om de contributie voor een sportvereniging te betalen. Verder neemt Sliedrecht deel aan een regionaal project om een specifieke doelgroep extra te ondersteunen met een bedrag ad 50 euro per maand. Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Blz. 171: Mevrouw de Bruin merkt op met betrekking tot het Plaatje dat dit wordt gecombineerd met de ontwikkeling van een Service- en Kenniscentrum. Ze heeft al twee keer eerder gevraagd of dit geknipt kan worden en herhaalt dit verzoek. De tekst is nogal verwarrend waar het gaat om de subsidies. De heer Boevée merkt op dat de knip al is aangebracht, maar dat dat uit deze tekst niet valt op te maken; hij komt hier op terug in de memorie van antwoord. Mevrouw Dekker vraagt naar de stand van zaken. De heer Boevée antwoordt dat hij vandaag twee uur heeft besteed aan het tot elkaar brengen van ondernemers in dit kader, en het zal nog veel meer tijd vergen. De hoofddirectie van IHC heeft kort voor de zomer besloten tot een koerswijziging, waardoor het plan dat in het voorjaar is gepresenteerd, niet zal worden uitgewerkt. Dat zette het geheel op losse schroeven en vanaf dat moment is hij bezig met een nieuw plan dat wederom de inzet van een vijftal ondernemers heeft. Hij verzoekt om geduld.

7 - 4 - Blz. 59: Mevrouw Bisschop-Roodbeen vraagt hoe het extra budget ad euro voor het minimabeleid wordt besteed. In 2009 wordt meer geld uitgegeven aan inburgering. In combinatie met wegvallende kosten voor personen met een vergunning voor tijdelijk verblijf stijgen de lasten voor opvang van asielzoekers met euro. Ze vraagt om uitleg. Wethouder Lavooi antwoordt dat die laatste vraag meegenomen wordt in de memorie van antwoord. VIOS krijgt van Sliedrecht in ieder geval voldoende subsidie. Met betrekking tot de euro voor het minimabeleid merkt hij op dat dit Sociale Dienst Drechtsteden beleid is en geen Sliedrechts beleid. Afgesproken is om de gelden van het rijk, bestemd voor verbetering van het minimabeleid, in te zetten voor drie doelen. Het eerste is het optrekken van de vergoeding van het SMS Kinderfonds van 250 naar 300 euro per kind per jaar. Het tweede doel is het bekostigen van de vaste kosten van een Internetaansluiting voor de doelgroep met een inkomen tot 110% van het minimum inkomen. Het derde doel is reservering van een deel van het budget ad euro, omdat er extra aanvragen verwacht kunnen worden als gevolg van meer publiciteit. Voor het eerst is in 2008 het budget voor het minimabeleid volledig gespendeerd en is er sprake van een kostendekking van 100%. Mevrouw Visser merkt op dat zij sinds 1994 in de raad zit en sinds 1994 wordt er al gesproken over een APZ aan de Kerkbuurt. De Grote Rivieren trok zich eerder dit jaar terug bij de voorgenomen bouw van een huis voor autisten. Vandaag stond in de krant dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis zich terugtrekt uit het regionaal gezondheidscentrum dat in Dordrecht zou moeten komen. Veertien jaar later wordt er dus nog steeds alleen maar gesproken over een APZ voorziening aan de Kerkbuurt. Ze dringt aan op concretisering; er is immers veel geld gereserveerd, twee keer vier ton, en dat geld kan heel nuttig besteed worden in Sliedrecht. Wethouder Lavooi antwoordt dat er een besteksklaar plan lag van De Grote Rivieren, die aangaf dat het financieel onhaalbaar was en dat het plan zou worden aangepast richting een voorziening ten behoeve van patiënten. Hij heeft informeel en formeel gevraagd of het aanpassen van de plannen serieus zou worden opgepakt of niet. Nog niet zo lang geleden heeft de Raad van Bestuur aangegeven dat dit nog steeds een serieuze optie is. In die zin krijgt dat bestuur van het college dan nog de gelegenheid om daar mee te komen. Je kunt er wel afscheid van nemen, maar dan neem je ook wel afscheid van een voorziening die voor Sliedrecht toch profijt zou kunnen opleveren. Hij begrijpt het gevoel van ongeduld wel, want de aarzeling is nog steeds behoorlijk groot. Mevrouw Visser merkt op dat dit al 14 jaar boven de markt hangt. Hoogbouw aan de Wilhelminastraat mocht niet omdat er rekening gehouden moest worden met het APZ. Ondertussen fungeert de gemeente Sliedrecht als een soort spaarvereniging om een soort parkeerdek te kunnen realiseren. Natuurlijk is zorg een speerpunt, maar je mag aan de andere kant ook wel aandringen op daadkracht. Wethouder Lavooi antwoordt dat dat is gebeurd; hij heeft begrip voor de zorg die mevrouw Visser uitspreekt. De heer Den Braanker vraagt of het mogelijk is om het park tussentijds op te knappen zodat er gebruik van wordt gemaakt. De heer Bouwman vraagt wat hij zich voor moet stellen bij het omvormen van de Stichting Ouderenwerk. Wethouder Lavooi antwoordt dat er een informatieve sessie wordt belegd in december. Blz. 68, punt 9: mevrouw de Bruin vraagt wat ze zich moet voorstellen bij een zorgvuldige integratie bij de GGD. Wethouder Lavooi merkt op dat het consultatiebureau is ondergebracht bij instelling X en de schoolartsendienst bij instelling Y. Die communiceren niet goed met elkaar, maar dat gaan ze wel doen via het CJG.

8 - 5 - Onderwerpen PROGRAMMABEGROTING 2009 Ruimte en Groen 5. Programma s 4, 7, 8 en 9 Meningsvorming en informatie uitwisseling over: programma 4 De openbare ruimte programma 7 Verkeer en Vervoer programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu programma 9 Wonen Programma 4 De openbare ruimte Mevrouw Visser vraagt wanneer er ondergrondse containers bij komen voor GFT en hoeveel invloed dit heeft op het streven om de norm voor het scheiden van GFT te halen. Het gaat om de begroting 2009, maar er staat: de aanleg van de voetbalkooi en de skatevoorziening onder het viaduct. Die zijn er al en zien er prima uit, maar ze vraagt zich af waarom er niet eerst is geëgaliseerd. Zodra er een regenbui is, is iedereen drijfnat. De heer Buchner vraagt waarom er geen vuilnisbakken bij de voetbalkooi staan. Mevrouw Dekker merkt op dat ook zij de drainage mist; bij regen wordt het een soort waterpolo. Ze zou graag verlichting aangebracht zien; die kun je op een gegeven moment ook weer uitdoen. Wethouder Van de Ven antwoordt dat ondergrondse GFT containers technisch niet mogelijk zijn; hij komt hier op terug in de memorie van antwoord. Jaarlijks vindt een afvalsorteerproef plaats; daar blijkt uit hoe er gescheiden wordt. Sliedrecht zit ongeveer op het gemiddelde van Nederland; hij zal de cijfers in het antwoord op laten nemen. Over problemen met drainage heeft hij nog niet eerder gehoord; hij zal er naar laten kijken. Er komen zo gauw mogelijk afvalbakken te staan en tot die tijd wordt er vanaf deze week drie keer per week handmatig opgeruimd. De heer Buchner merkt op dat er in het weekeind veel zwerfafval ligt; dat is een ontsierend gezicht, zeker bij de entree van het dorp. Wethouder Van de Ven merkt op dat er verlichting komt die op een tijdklok wordt in- en uitgeschakeld. Blz. 105: De heer van der Klis merkt op dat er hondenpoepzakjesautomaten komen; vanuit de werkgroep is aangegeven dat die zakjes juist zouden moeten verdwijnen. Hij vraagt om uitleg. De vraag wordt beantwoord via de Memorie van antwoord. De heer Pauw merkt op dat hij het verhaal van de evaluatie mist over het nieuwe hondenbeleid. De heer Den Braanker merkt op dat hij verwacht dat er inderdaad volgend jaar een evaluatie plaatsvindt op basis waarvan zijn fractie vindt dat er eens goed naar de belasting moet worden gekeken. Wethouder Van de Ven antwoordt dat de evaluatie is toegezegd, dus dat gebeurt gewoon. De heer Buchner vraagt wat het college doet met de suggestie om de hondenbelasting af te schaffen. De heer Den Braanker merkt op dat de uitkomst van de evaluatie bepalend is voor welke voorstellen er gedaan zullen worden met betrekking tot de hondenbelasting. Dat kan eventueel ook een stijging inhouden als mocht blijken dat de overlast sterk is toegenomen. De voorzitter adviseert om de evaluatie af te wachten. Blz. 45: de heer Buchner merkt op te hebben begrepen dat tegelijkertijd het Feitsmapark zou worden aangepakt. Wethouder Van de Ven antwoordt dat dat klopt; dat staat bij nieuw beleid. Als de raad instemt met het voorstel zal daarna een uitwerking worden gemaakt van de aanpak. Blz. 46, de heer Buchner vraagt naar de eventuele samenwerking met de GGNZ nu alles een heel eind vooruit gaat schuiven. Wethouder Van de Ven antwoordt dat dat onverkort goed gaat. Blz. 44, punt 3 Mevrouw Dekker vraagt om een smart omschrijving van de leeftijdscategorieën omdat het nu erg vaag is.

9 - 6 - Wethouder Van de Ven antwoordt dat er een aantal speelplaatsen in Sliedrecht zijn die moeten worden onderhouden. Zodra er signalen of ideeën binnenkomen voor andere zaken, hoort hij die graag. Hij vraagt wat mevrouw Dekker concreet zou willen zien. Mevrouw Dekker merkt op dat de jeugd hutten moet kunnen bouwen als daar ruimte voor is waar toch niets mee gedaan wordt. Punt 5, bevordering van natuur- en milieubewustwording: ze geeft de wethouder de suggestie mee om hier de volkstuinen bij te betrekken, zodat de kinderen kunnen zien dat wortels niet in de fabriek groeien. Wethouder Van de Ven antwoordt dat de dagelijkse leiding in het NME centrum elke dag bezig is met de jeugd uit te leggen dat groente niet alleen bij meneer Hak vandaan komt. Blz. 47: De heer Pauw merkt op dat het rekensommetje niet klopt, maar dat is inmiddels aangepast. programma 7 Verkeer en Vervoer De heer Pauw vraagt of er goed op gelet kan worden dat de straten maar één keer hoeven te worden opengebroken en dat dan alle werkzaamheden ineens worden uitgevoerd; dat gaat niet altijd goed. Blz. 76, Station Baanhoek West: hij vraagt of er al bekend is wanneer er iets gedaan gaat worden met de suggesties van de bewoners die gedaan zijn tijdens de informatieavond. De heer Den Braanker vult aan dat er een suggestie is gedaan met betrekking tot de Crayensteijn route. Wethouder Van de Ven antwoordt dat er drie keer per jaar overleg wordt gepleegd in de werkgroep kabels en Leidingen; daar worden planningen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, in overleg met de afdeling weg- en waterbouw. Desondanks is er sprake van kabelbreuken of storingen waardoor het wel eens anders loopt dan je zou willen. De aanleg van glasvezelkabel is daarbij weer een nieuw fenomeen. Maar het gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Voor wat betreft het nieuwe station is er op 14 oktober een informatieavond gehouden die 87 bezoekers trok. Hij concludeert dat iedereen die avond tevreden was met de uitbreidingen op het gebied van openbaar vervoer. Het belangrijkste van die avond was de verkeersbeleving. Als het station open gaat moet de toegang voor alle vormen van verkeer correcte n veilig geregeld zijn; dat is niet meer dan logisch. De raad van Sliedrecht heeft in januari 1991 in meerderheid besloten om een hoofdwegenstructuurplan in uitvoering te nemen. Dat Hoofdwegenstructuurplan is op één onderdeel na, namelijk de reconstructie van de Stationsweg Zuid, voltooid en daar komt binnenkort een voorstel voor. Het verkeerscirculatieplan zou elke drie jaar geactualiseerd worden; het vorige dateert van Daar zijn nog geen middelen voor gereserveerd, omdat er nog geen concreet plan is gemaakt. De bedoeling is om te komen tot een VBP, een Verkeersbeleidsplan. Dat wordt nu intern voorbereid. Er wordt bekeken hoe knelpunten verbeterd kunnen worden. Binnenkort wordt dit in B&W besproken, waarna er een startnotitie moet komen met betrekking tot de vormgeving. Sliedrecht zou daar vervolgens uitvoerig over moeten kunnen praten. Hij zou dit liefst voor de zomervakantie van 2009 afgerond willen zien zodat de raad kan zien wat op basis van Sliedrecht 2010 en verder met de infrastructuur van Sliedrecht zou moeten gebeuren. Intern moet er nog veel werk voor gedaan worden. De heer Pauw merkt op dat het steeds ging over een sober station, want er was niet zoveel geld. Maar op de informatieavond was er iemand van ProRail en die vertelde over glazen toegangsborden en dergelijke; zaken die heel duur zijn, terwijl een roltap of een toilet op het station niet is meegenomen. Om die reden vroeg hij of alle suggesties van die avond zijn meegenomen. Wethouder Van de Ven antwoordt dat er een lift gerealiseerd zal worden. De heer Pauw merkt op dat niet veel mensen zeven trappen zullen willen oplopen; dat betekent dat iedereen de lift zal gaan gebruiken. Mensen die afhankelijk zijn van die lift zijn bang dat ze straks niet meer in of uit kunnen. De essentie van zijn vraag is dat het station sober zou worden, en dat ProRail een heel ander verhaal vertelt; dat begrijpt hij dus niet. Wethouder Van de Ven antwoordt dat er in eerste instantie inderdaad is gezegd dat de uitvoering sober zou worden. Tegelijkertijd is gezegd: sober, prima, maar iedereen moet er wel gebruik van kunnen maken. Daarom is er naar gestreefd om de voorzieningen daar zodanig te maken dat ook de mindervalide mens goed gebruik kan maken van de treinverbinding en dus zit die lift er in. Mevrouw Dekker merkt op dat dat wettelijk geregeld is.

10 - 7 - De heer Pauw merkt op dat hij de suggestie van de roltrap graag mee zou willen nemen. De heer Den Braanker merkt op dat een toiletvoorziening ook belangrijk is, zeker omdat er in de trein al geen toilet is. Mevrouw Galle merkt op dat een van de doelstellingen is het in stand houden van de waterbus. Er zal volgens een artikel in de krant een waterbus uitvallen in Sliedrecht; ze vraagt naar de oorzaak, geldgebrek of personeelsgebrek. Wethouder Van de Ven antwoordt dat ook hij in de krant heeft gelezen dat er wegens personeelsgebrek een aantal diensten is uitgevallen. Hij zal navraag doen. Mevrouw Dekker vraagt wanneer de Parkeernota tegemoet gezien kan worden. De Molendijk is een lappendeken; die mist ze in het verhaal. Wethouder Van de Ven antwoordt dat hij het Parkeerbeleidsplan graag zou willen opnemen in het VBP, het Verkeersbeleidsplan. Het wegdek van de Molendijk is inderdaad aan verbetering toe, maar dat is een zeer omvangrijke en kostbare klus. Eerst moet alles er uit, dan moet er een nieuwe fundering in en daarop komt een nieuw wegdek. De inspraakprocedure daaromtrent kost ook wel wat tijd, maar er komt een concreet plan voor naar de raad. De heer Buchner vraagt of hier een reservering voor is gemaakt. Wethouder Van de Ven antwoordt ontkennend. De heer Buchner merkt op dat dit al het tweede plan is waar geen middelen voor zijn gereserveerd, maar wat wel in de toekomst gaat spelen. Wethouder Van de Ven antwoordt dat in de toekomst nog veel meer plannen zullen komen waar nog geen geld voor gereserveerd is. De heer Buchner antwoordt dat hij verwachtte dat dit zou zijn meegenomen in het wegenbeheersplan. Blz. 73, scheurvorming in de Rivierdijk; hij vraagt of er de komende jaren iets aan wordt gedaan. Idem bij de Rijnstraat. Wethouder Van de Ven antwoordt dat zoals bekend de Rijnstraat binnenkort wordt uitgevoerd. Voor wat betreft de werking van de Rivierdijk kan het volgens het waterschap wel dertig jaar duren voor een dijk uitgewerkt is. Het zal dus voorlopig een aandachtspunt moeten blijven voor herstelwerkzaamheden. Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Blz. 84, punt 3; De heer van der Klis vraagt of het onderzoek niet een beetje mosterd na de maaltijd betekent. Wethouder Lavooi antwoordt dat het warmtenet onderzoek nog steeds loopt; daar worden ook de mogelijkheden van Baanhoek West bij betrokken. Voor Baanhoek West verwacht hij daar persoonlijk niet zo veel van. Sliedrecht lift mee met een regionaal onderzoek naar de mogelijkheden van warmtenet op diverse locaties; misschien tegen beter weten in, maar soms doe je er verstandig aan om toch mee te doen. De heer Buchner merkt op dat er een dame uit Dordrecht is geweest die vertelde dat het er allemaal goed uit leek te zien; de wethouder zegt nu iets anders. Hij vraagt of de voorlichting correct is, of de opmerking van de wethouder. Wethouder Lavooi antwoordt dat hij heeft gezegd dat het onderzoek nog loopt en daarbij heeft hij aangegeven wat hij er persoonlijk van verwacht. Mevrouw Dekker hoort graag hoeveel huizen er in Baanhoek West op een duurzame wijze worden gebouwd als het om energie gaat. Wethouder Lavooi antwoordt dat in Baanhoek West wordt voldaan aan de normen zoals die in Drechtstedelijk verband zijn afgesproken; dat betreft duurzame inkoop, maar daarnaast is er een boekwerkje met normen waar Sliedrecht zich aan houdt. Blz. 86, punt 8: De heer Pauw vraagt of bij het opstellen van de rapportage over de luchtkwaliteit rekening wordt gehouden met de overkant van de rivier. Blz. 86, punt 9: Veel mensen in Baanhoek West maken zich zorgen over de goederentreinen, met name die met gevaarlijke stoffen. Hij vraagt of daar in de communicatie richting de bewoners extra

11 - 8 - aandacht aan besteed kan worden in het plan van aanpak, zodat die angst, die grotendeels onterecht is, weggenomen wordt. De heer Boevée zegt toe op een antwoord te broeden. Blz. 173, de heer van der Plas merkt op dat er bij Duurzaamheid staat dat er een aanvullend budget nodig is voor het onder de aandacht brengen van waterbesparing en energiebesparing in huishoudens. Hij vraagt of dit aansluit op het vastgestelde milieubeleidskader en wat er precies met het budget gebeurt. De heer Boevée antwoordt dat de resultaten van de informatieavond en de gedachtewisseling nog verwerkt moeten worden in de aanpak en in de voorstellen. Er zijn nog geen keuzes gemaakt waar de euro aan besteed gaan worden. Je zult een startkeuze moeten maken, want je kunt met euro nog niet zo bar veel doen, als je het grootschalig wilt aanpakken. Blz. 82, punt 6: Mevrouw Dekker vraagt of het voorstel tot uitbreiding van de gemeentelijke monumenten niet ten koste zal gaan van de kwaliteit. Blz. 86, betere milieukwaliteit door vermindering van geluidsoverlast: in 2009 is sprake van sanering van 42 woningen. Ze vraagt naar de stand van zaken. Wethouder Lavooi merkt op dat er een zeer beperkt budget is voor de monumenten, zeker als je kijkt naar de kosten van instandhouding. Als de raad daar veel meer beleid op zou willen maken, dan vraagt hij om ook te kijken naar de beschikbare middelen. Voor het college heeft het in het kader van de meerjarenraming niet de hoogste prioriteit. De Monumentencommissie komt binnenkort met een voorstel om het pand in de Kerkstraat, dat schitterend is opgeknapt, te bestempelen als gemeentelijk monument. Hij is het daar mee eens, maar als je vervolgens naar het budget kijkt is er sprake van een druppel op een gloeiende plaat. De heer Boevée merkt op dat in 2009 wordt gestart met de woningen en dat de uitvoering in 2010 plaatsvindt. Programma 9 Wonen Blz. 91, punt 9: de heer Pauw merkt op dat er wellicht moet worden gezocht naar alternatieven voor de woonwagenbewoners als dingen in de Benedenveer niet door zouden gaan. Zijn fractie verzoekt om in dat geval de suggestie die eerder is gedaan te onderzoeken in de planvorming, te weten: bij het verplaatsen van het Milieupark naar de driehoek komt er een ruimte vrij. Het woonwagenkamp zou dan een klein stukje kunnen opschuiven en uitbreiden. Wethouder Van de Ven antwoordt dat die suggestie in het Plan van aanpak zeker wordt meegenomen. Blz. 90, uitvoering woningbouwprogramma: de heer Buchner vraagt of het aantal te bouwen woningen, 700 in deze bestuursperiode, gerealiseerd gaat worden. Wethouder Lavooi antwoordt dat er zoals bekend zo realistisch mogelijk wordt geraamd. Hij zegt toe hier in de Memorie van antwoord nog op terug te komen. De heer Pauw vraagt om aan te geven wat er netto aan huizen bij komt. Wethouder Lavooi zegt toe een staatje te zullen produceren. Onderwerpen PROGRAMMABEGROTING 2009 Burger en Bestuur 6. Hoofdstukken 1 tot en met 11 en de programma s 1, 2 en 10 Meningsvorming en informatie uitwisseling over: de hoofdstukken 3 tot en met 11 en Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma 2 Openbare orde en veiligheid" Programma 10 Financiën en organisatie Programma 1 Bestuur en dienstverlening

12 - 9 - Blz. 21: De heer van der Klis merkt op dat er dit jaar voor het eerst tijdens het Baggerfestival een waterconferentie is gehouden. Zijn fractie zou daar graag een evaluatie van zien, en ook van het Baggerfestival zelf. Mevrouw Visser vraagt de heer van der Klis wat hij bedoelt met een evaluatie Baggerfestival. De heer van der Klis antwoordt dat zijn fractie graag een zo breed mogelijke evaluatie ziet, zoals de veiligheid in het kader van de overlast die er is geweest. De heer Van Gameren ondersteunt het verzoek van een goede evaluatie; hij heeft het gevoel dat de bevolking graag het oude Baggerfestival terug wil hebben; de mensen hechten minder aan de Waterdagen. De heer Boevée merkt op dat de vraag is wat de raad wil. Sliedrecht draagt voor het Baggerfestival bij aan de organisatie kosten, voor een heel minimaal deel. Hij is niet voornemens een grootschalige evaluatie te organiseren, hooguit op een paar hoofdlijnen. Het is geen taak van de raad; daar is een aparte stichting voor en die legt, net als andere stichtingen, concreet verantwoording af over datgene wat zij aan middelen gekregen heeft. Dat betreft twee keer euro voor organisatiekosten. De bevindingen van het stichtingsbestuur zullen aan de raad worden gerapporteerd, voorzien van kanttekeningen met betrekking tot Tot zover de evaluatie, tenzij de raad aangeeft een veel grotere betrokkenheid te wensen met betrekking tot de middelen. Het is de bedoeling geweest om de bedrijven en de bedrijvigheid die Sliedrecht wil uitstralen, een titel meet te geven. Of dat nu Waterdagen is of Waterbouw: de insteek van het college is geweest dat je het bedrijfsleven van Sliedrecht, ook naar de toekomst toe, zou moeten positioneren binnen de Drechtsteden. Dat is ook een van de items vanuit Sliedrecht 2010 en verder. Als de raad aangeeft daar geen behoefte aan te hebben, dan wordt de inbreng met betrekking tot de Waterdagen geschrapt. Overigens wordt er geen financiële inbreng voor de Waterdagen meer gevraagd. Dan is de vraag of de raad wel andere dingen mag gaan vragen aan de stichting die de bereidheid heeft om het bedrijfsleven ook enige positie te geven vanuit het Sliedrechtse. De raad krijgt met andere woorden een aantal signalen van de stichting met betrekking tot de Waterconferentie, maar die was gekoppeld aan de tiende keer Baggerfestival. Hij zal bij de rekening verantwoorden wat er voor de euro voor 2008 is gebeurd, behalve de conferentie; tenzij de raad die verantwoording eerder wil hebben. De heer van der Klis merkt op dat hij niet geheel tevreden is met de beantwoording. In het kader van alcoholmisbruik is het Baggerfestival ook iets waar je over zou kunnen praten. Het terrein voor het Gemeentehuis was kapot gereden en ook in het Gemeentehuis zijn een aantal zaken gebeurd; daar zou je best een keer over kunnen praten en de zaken kunnen evalueren. Overigens kun je ook praten over de positieve dingen van het festival, want het is gewoon een heel mooi feest. De voorzitter merkt op dat de portefeuillehouder een evaluatie op hoofdlijnen heeft toegezegd. Mevrouw Verschoor merkt op dat de Waterdagen kennelijk niet meer worden betaald door Sliedrecht. Ze vraagt wat de interesse oplevert voor Sliedrecht. De heer Boevée antwoordt dat bij de visienota Sliedrecht 2010 en verder bepaalde uitingen zijn gedaan met betrekking tot de bekendheid en de identiteit en de uitstraling van Sliedrecht. het leek hem een aardig idee om water als item te nemen en binnen dat water ook naar de maritieme werkgelegenheid te kijken en daarmee twee zaken aan elkaar te koppelen: het Baggerfestival en de Waterdagen. Aangezien het een jubileumjaar was, is er gevraagd om een bijdrage om aan dat idee verder invulling te geven voor Voor 2010 wordt dat niet gevraagd. vanuit de Drechtsteden is de belangstelling om iets met water te doen, aanwezig. De voorzitter van het Drechtstedenbestuur en de voorzitter van de Drechtraad heeft gezegd dat hij de waterconferentie heel leuk vond en heeft gevraagd of Sliedrecht bereid is om voor 2009 en voor de toekomst een dergelijke activiteit te organiseren. Het bedrijfsleven kan in samenwerking met de Drechtsteden en met Sliedrecht daar best een invulling aan geven zonder dat Sliedrecht daar een financiële bijdrage aan moet doen. Dus je organiseert iets rond water en daarmee zet je het bedrijfsleven van Sliedrecht op de kaart; dat wordt bedoeld. In 2008 is het jubileum gebruikt, en in de komende jaren zou daar op voortgeborduurd kunnen worden zonder dat Sliedrecht om een financiële bijdrage wordt gevraagd.

13 De heer Den Besten merkt op dat het Baggerfestival 2008 geslaagd genoemd mag worden, evenals het watergebeuren. Hij vraagt waarom het in 2010 niet opnieuw gecombineerd zou moeten worden. De heer Boevée antwoordt dat hij dat niet heeft gezegd, alleen zal aan Sliedrecht geen geld worden gevraagd in Er wordt gekeken naar de combinatie met het Baggerfestival, maar er wordt ook gekeken of er niet jaarlijks zoiets in enigerlei vorm kan worden georganiseerd. Als Sliedrecht dit initiatief laat liggen, pakt Drechtsteden het op. Natuurlijk zullen de ervaringen van 2008 worden meegenomen, maar er hoeft niet persé een koppeling te zijn met het Baggerfestival; het kan ook een koppeling zijn met Drechtsteden, zeker in de tussenliggende jaren. Met betrekking tot het Baggerfestival en de Waterconferentie zullen in ieder geval de ervaringen met betrekking tot het Baggerfestival worden gerapporteerd en zal een voorzet gedaan worden met betrekking tot de mogelijkheden die gezien worden om het aspect water / waterconferentie in combinatie met Drechtsteden te maken tot een nieuw communicatie/promotiemiddel. De heer Den Besten vraagt of de jumelage nog leeft; volgens hem loopt het enthousiasme een beetje terug. Over de communicatie en de promotie: vorig jaar is gepleit voor de verruiming van de dienstverlening via het gemeentelijk loket; dat is ook toegezegd. Volgens de website van de gemeente is er nu, een jaar later, nog geen sprake van verruiming van de openingstijden. De heer Boevée antwoordt dat er een aantal goede activiteiten lopen met betrekking tot de jumelage vanuit de sociale en educatieve hoek. Er is een samenwerking tussen het onderwijs in Sliedrecht en het onderwijs in Orastie; in 2008 zijn die activiteiten zeer gewaardeerd en het voornemen is om die voort te zetten en uit te bouwen. Er wordt een samenwerking opgezet tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het ziekenhuis in Orastie, waarbij ingespeeld wordt op de directe behoeften die er daar zijn. Binnenkort vertrekt een delegatie vanuit het bestuur naar Orastie, vergezeld van een medewerker van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, en zal er een convenant komen. Er is een wisseling van de wacht geweest in Orastie; er is een nieuwe loco burgemeester benoemd en die contacten worden opgepakt en uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken op welke terreinen er nog meer gedaan kan worden, want de activiteiten op bestuurlijk en ambtelijk niveau zijn wel wat weggezakt. Hij weet niet in welke mate daar nog behoefte aan is. Wethouder Van de Ven antwoordt dat hij via de Memorie van antwoord een beeld zal geven van de vernieuwingen die de website heeft ondergaan, evenals het E-loket voor de burgers dat er aan gaat komen. Mevrouw Visser merkt op dat de raad heeft gevraagd om opening van Burgerzaken op zaterdag. Er zijn nog steeds veel mensen die niets hebben met computers en die moeten ook toegang hebben tot de informatie. De heer Boevée merkt op dat de uitbreiding van activiteiten niet heeft plaats kunnen vinden, enerzijds door de overgang van één van de personeelsleden in het kader van de Belastingen, te weten de manager van de afdeling en anderzijds vanwege de vacature die is ontstaan. De verwachting is dat dit in het voorjaar alsnog gaat plaatsvinden; zo niet, dan komt hij hier op terug in de Memorie van antwoord. Blz. 18: De heer Den Braanker zegt weer te moeten wennen aan het woord subregionale samenwerking. Vorig jaar heeft hij de suggestie gedaan om de banden met Papendrecht aan te halen op een aantal terreinen. Hij vraagt waar de opmerking vandaan komt en waar die toe moet leiden. Jaarplan wijk- en buurtbeheer: hij vraagt of er voor de jaarplannen geen financiële bijdrage nodig is. De heer Boevée antwoordt dat er subregionaal jaarlijks danwel halfjaarlijks overleg gevoerd wordt met de colleges van de omliggende gemeenten: Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Graafstroom. Daarin wordt besproken welke samenwerkingsaspecten en activiteiten op elkaar moeten worden afgestemd, zoals de ontsluiting van Baanhoek West, de HOV-D en het station, en met betrekking tot de Brandweer over meer afstemming tussen de korpsen danwel samenvoeging van de korpsen. Met betrekking tot de mogelijkheden die Sliedrecht projectmatig ziet met de Alblasserwaard

14 stapt Sliedrecht in, daar waar mogelijk. In het kader van de A15 wordt geprobeerd zaken op elkaar af te stemmen. De samenwerking is niet in alle opzichten geformaliseerd, of het zou de beweging moeten zijn in het kader van een onderdeel van de veiligheidsregio. Wethouder Tanis merkt op dat Binnenmaas uit Drechtsteden is getreden; daar komt een vorm van een convenant voor in de plaats. Hij heeft dit punt namens Sliedrecht op de agenda laten zetten van de Drechtsteden, waar het gaat om mogelijkheden rond de Alblasserwaard een iets meer formele status te geven dan nu het geval is. De heer Boevée vult aan dat de afstemming van alle aspecten Merwedezone ook besproken wordt tussen Papendrecht en Alblasserdam. Daar is een platform voor. Voor het wijk- en buurtbeheer zijn budgetten beschikbaar. Vorig jaar is een extra injectie gegeven van 3 x euro; die bedragen zijn nog niet volledig ingevuld. Voor 2008 zijn dus nog middelen voor projectactiviteiten. Voor 2009 heeft het college geen aanvullende budgetten gevraagd en dus wordt het bekostigd uit de bestaande budgetten. Programma 2 Openbare orde en veiligheid" De heer Van Gameren merkt op dat hij de vraag al schriftelijk heeft gesteld omtrent wat er wordt gedaan van de euro voor de Brandweer. Hij vraagt naar de stand van zaken inzake de samenwerking tussen de drie korpsen. Er is besloten om één commandant aan te wijzen; dat levert een besparing op, maar hij vraagt zich af wanneer die persoon in functie komt. De heer Den Besten vult aan dat het onderzoek in feite euro kost; het wordt over de gemeenten verdeeld en hij neemt aan dat de portefeuillehouder wel even heeft geaarzeld om dit bedrag op te nemen. De heer Boevée antwoordt dat er in eerste instantie werd gevraagd om euro. Er is een subsidie verzoek ingediend bij het ministerie, maar dat is afgewezen omdat er al een rechtstreekse geldstroom naar de regio is. Hij heeft laten kijken naar de opbouw van het bedrag ad euro en het had verschillende componenten in zich, waaronder interne kosten. Dan hou je de externe kosten over ter bekostiging van externe hulp. Dat zou in zijn ogen twee keer euro moeten zijn, die vertaald moeten worden in een uitwerking in concrete activiteiten en kosten. Regionalisering en samenwerking zal altijd geld kosten; het zal echter niet meer gaan kosten dan euro en wellicht wordt het bedrag nog lager. De heer Van Gameren merkt op dat als de regio vindt dat er geen behoefte is aan een subregio Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, het hele onderzoek niet nodig is. Dan is het verder aan de regio. Er is nu een gezamenlijk commandant voor drie korpsen; hij vraagt of die niet zelf een grote inbreng kan leveren in dit onderzoek. Van dat niveau mag je dat toch wel verwachten. De heer Boevée antwoordt dat hij daar op doelt met interne kosten. Externe begeleiding kost geld. Hij zegt toe de raad op de hoogte te zullen houden, ook van de vragen die hij aan de regionaal commandant heeft gesteld in voorbereiding op en ter actualisering van het huidige plan van aanpak. Programma 10 Financiën en organisatie Geen vragen. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 1 Blz. 7: Mevrouw Visser citeert diverse teksten met betrekking tot de uitkering uit het Gemeentefonds en het accres. De accresverhoging gaat automatisch door naar de gemeenschappelijke regelingen, maar die is ook bedoeld voor taken die de gemeente Sliedrecht zelf moet doen. Op dat moment teer je dus in. Daar zou een discussie over gevoerd moeten worden. De gemeenschappelijke regelingen zouden wat haar betreft bijvoorbeeld alleen mogen indexeren als hun takenpakket niet uitbreidt. Ze hoort graag van het college en van de raad of zij dit standpunt delen en of dit doorgecommuniceerd wordt naar de gemeenschappelijke regelingen door het college. Wethouder Tanis begrijpt de opmerking. In het portefeuilleoverleg Middelen is hier uitvoerig over gesproken en binnen Drechtsteden zal conform de insteek van mevrouw Visser worden geacteerd. Er

15 wordt nadrukkelijk een splitsing gemaakt met betrekking tot de hoogte van het accres, waarbij rekening wordt gehouden met taakmutaties. Natuurlijk zijn diverse varianten mogelijk en die worden op dit moment uitgewerkt. Hij wil best doorsturen wat hij hieromtrent heeft ontvangen. Mevrouw Visser merkt op dat bijvoorbeeld het Shared Service Center een dienstverlener is; die kan aangeven dat de prijzen gaan stijgen. Bureau leerplicht heeft helemaal geen behoefte aan een accresverhoging; die zou je af moeten rekenen op het aantal leerlingen of op het aantal inwoners. De heer Den Braanker merkt op dat het verzoek van mevrouw Visser al wordt gehonoreerd, maar dat er ook afspraken uit het verleden liggen om dat één op één door te schuiven. Mevrouw Visser merkt op dat je aan de deur moet rammelen bij alle gemeenschappelijke regelingen om die afspraak te veranderen; niet alleen in Drechtstedenverband. Wethouder Tanis antwoordt dat in het Portefeuillehoudersoverleg Middelen nu al gesproken wordt over de Kadernota 2010; die gaat naar de Drechtraad zodat die begin volgend jaar beschikbaar is. Voor 2010 wordt inderdaad hierover gediscussieerd. Het uitgangspunt van het één op één doorvertalen van het accres is al verlaten. Vervolgens is de vraag hoe je dat gaat concretiseren en daar worden op dit moment modellen voor uitgerekend. De heer Van Gameren merkt op dat deze discussie al in de laatste Marap is vermeld. Bij de rekening 2007 van de gemeenschappelijke regeling was er ook al een halve pagina aan gewijd; daar was al toegezegd dat het zou veranderen. Mevrouw Visser merkt op dat er naast Drechtsteden onder andere ook Zuid-Holland Zuid is. Op dit moment leven al die gemeenschappelijke regelingen puur op de accresverhogingen. De heer Van Gameren beaamt dat daar dezelfde discussie gevoerd moet worden. De voorzitter concludeert dat die mening breed gedeeld wordt. Blz. 14; de heer van der Klis merkt op dat er al een percentage is genoemd bij de loonsverhoging. Wethouder Tanis antwoordt dat het een uitgangspunt is; als individuele gemeente heb je hier overigens echt geen invloed op. De heer Den Besten merkt op dat de bonden een lager percentage hebben afgesproken dan door de wethouder in de begroting is gehanteerd, in het kader van de economische situatie. Wethouder Tanis antwoordt dat dit nog niet is uitgediscussieerd. De genoemde 4,75% is niet alleen salaris; dat is inclusief sociale lasten en dergelijke. Blz. 11: De heer Den Braanker merkt op dat er een bedrag ad euro resteert ter nadere invulling door de raad; dat is nieuw voor hem en hij hoort graag welke ideeën de andere fracties hebben voor besteding hiervan. Blz. 5: Sliedrecht kan sparen voor grote projecten; het surplus van de ABR kan daarvoor gebruikt worden. Wellicht heeft het college daar al wat lijnen voor uitgezet. Van wethouder Van de Ven heeft hij begrepen dat dit nog niet is gebeurd op het gebied van verkeer. Wethouder Tanis merkt op dat er een notitie in voorbereiding is over de huidige stand van de voorzieningen en reserves. Die zal begin volgend jaar besproken worden en de verwachting is dat er extra geld beschikbaar komt voor grote projecten. Het college heeft toegezegd met een eerste opzet te komen met een doorrekening van de niet gehonoreerde projecten. Vervolgens is het aan de raad om prioriteiten aan te geven. Mevrouw Visser verwijst naar de aanbiedingsbrief waar dit in staat. De heer Den Braanker geeft aan deze tekst over het hoofd te hebben gezien en trekt zijn vraag in. De heer Van Gameren waarschuwt dat het geld beter niet aan allerlei kleine zaken, hoe nuttig ook, besteed zou moeten worden; zijn voorkeur zou zijn om de notitie grote projecten van het college af te wachten en bij de Zomernota 2009 pas knopen door te hakken. Mevrouw Visser merkt op dat als die euro structureel is, zij wel een bestemming weet. Mevrouw Verschoor merkt op uit te kijken naar de notities; zij verwacht dat er goed gevulde voorzieningen en reserves zullen zijn. Haar fractie is nog bezig met meningvorming over de bestemming ervan.

16 De heer Den Besten is van mening dat de situatie zo rooskleurig is dat de raad nauwelijks dingen kan verzinnen om een structureel bedrag aan uit te geven; dat blijkt ook uit het staat van het college. Er staan zaken onder nieuw beleid die daar niet onder vallen, dus zelfs B&W heeft zitten worstelen om een zinvolle bijdrage te leveren. Zijn fractie zal in ieder geval terugkomen op de OZB bij de begrotingsraad. In grote lijnen is het zo dat er nog grote investeringen op stapel staan, zoals voor Baanhoek West, het onderhoud van de Molendijk, de Craijesteinweg enzovoort. Hij wil er voor pleiten dat de nota s Grote Projecten en Reserves en Voorzieningen tegelijkertijd naar de raad komen en de financiële ruimte te bewaren voor de nieuwe wijk. Wethouder Tanis antwoordt dat het de bedoeling is om in januari beide nota s tegelijk aan te bieden, inclusief een concretisering van de nog niet gehonoreerde projecten en projecten zoals die vanavond zijn benoemd. De voorzitter merkt op dat hij het bedrag ad euro dat de raad creatief mag bestemmen, positief heeft geduid in het kader van het dualisme; hij heeft het niet zo opgevat dat het college echt niets kan bedenken. Blz. 7, Mevrouw Visser vraagt naar de stijging van de OZB. Doordat er woningen bij zijn gekomen, komt er meer ruimte; ze vraagt hoe groot die meeropbrengst is, want dan wordt er meer opgehaald dan nodig. Wethouder Tanis komt daar op terug in de Memorie van antwoord. De heer Den Braanker vraagt of er minder OZB binnenkomt als de huizen in waarde dalen. Mevrouw Visser antwoordt ontkennend; de gemeente mag rekenen met een vaste opbrengst. Ook al gaat de WOZ waarde omlaag, dan heeft de gemeente het recht om hetzelfde bedrag aan OZB te heffen, plus de officieel toegestane verhoging ad 4,9%. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 3 Geen vragen. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 4 De heer Van Gameren merkt op dat het reinigingsrecht omlaag gaat; dat is fijn. In het verleden is altijd gezegd dat het surplus gebruikt wordt voor het fonds voor de Gemeentewerf. Hij vraagt of dat niet meer nodig is. Wethouder Tanis antwoordt dat de berekeningen laten zien dat er voldoende is gespaard voor de realisatie. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 5 De heer Van Gameren vraagt met betrekking tot het weerstandsvermogen om uitleg ten aanzien van de reserve egalisatie grondkosten. Het antwoord volgt schriftelijk. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 6 Geen vragen. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 7 Geen vragen. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 8 Geen vragen. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 9. Geen vragen. Meningsvorming en informatie uitwisseling over hoofdstuk 10. Geen vragen.

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013

INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 INFORMATIEVE RAAD 3 OKTOBER 2013 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Poslbroek (PvdA), de heer R.

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA).

Bericht van verhindering is ingekomen van de heer S. van der Velde (CDA). Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 29 oktober 2009, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (20) Raadsleden

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 21 april 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 april 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie 1 der gemeente Leiderdorp op maandag 18 juni 2007 om 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Leden: de heer I.H.M. Cooijmans mevrouw T.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie