AGENDA: OPENBARE VERGADERING. GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA: OPENBARE VERGADERING. GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA"

Transcriptie

1 GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA Gemeenteraad:4 Geacht raadslid Wij hebben de eer u een aanvullende agenda te bezorgen van de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 29 april 2014 om 20 uur, in de raadzaal van het belfort. AGENDA: OPENBARE VERGADERING Vraoen en voorstel n van raadsleden: 35.r Invoering van een retributie mbt de inschrijving van nieuwkomers van niet-eu-landen. Voorstel van raadslid Steve Herman. (596375) De stad kan voor bepaalde prestaties en diensten die voor de gemeentelijke administratie arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van diegene die om die prestatie of dienst vraagt, een billijke vergoeding vragen. ln het kader van een kostprijsanalyse in Antwerpen berekende de lnterne Audit daar dat de voorbereiding en de afwerking van een inschrijvingsdossier voor nieuwkomers van vreemde origine voor een lste inschrijving en/of inschrijving gezinshoofd een doorlooptijd van 375 minuten of 6 uur per persoon heeft en een bijkomende doorlooptijd per gezinslid in geval van gelijktijdige gezinsinschrijving van 119 minuten of 2 uur per bijkomend gezinslid heeft. De kostprijs in Aalst zal wellicht gelijkaardig zijn. Een vaste prijs aanrekenen voor elke inschrijving van nieuwkomers, gealigneerd op de economische kostprijs voor aanmaak, beheer en bewaring van het dossier is dus aangewezen. ln Nederland worden de kosten die de centrale lmmigratie- en Naturalisatiedienst (lnd) maakt voor de behandeling van aanvragen doorgerekend aan de burger, de zgn. leges. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Dit varieert in grote lijnen van 42 euro tot 950 euro naargelang de situatie. ln enkele gevallen is er een vrijstelling voorzien. Er is geen terugbetaling voorzien indien de inschrijving wordt afgewezen. Vermits enerzijds een retributie steeds een redelijk bedrag moet zijn en er blijkbaar - na een korte benchmark in andere Belgische steden en gemeenten - geen precedenten in dit verband bestaan, maar anderzijds het bedrag substantieel genoeg moet zijn om een werkelijke vergoeding voor de geleverde administratieve prestaties te zijn, wordt volgend tarief voorgesteld: 250 EUR per inschrijving van een nieuwkomer van een niet- EU-land. Voor volgende administratieve prestaties wordt een dossierkost aangerekend - de eerste inschrijving van nieuwe inwoners van niet-eu-landen; - de eerste inschrijving in het kader van een procedure gezinshereniging; - de eerste inschrijving na regularisatie. Het doorrekenen van de administratieve kosten van de dienstverlening is verantwoord door het streven om de continuiteit en de kwaliteit van die dienstverlening te kunnen garanderen ten behoeve Van de gebruiker.

2 Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en het autonome appreciatierecht van de gemeente en is uitsluitend gebaseerd op de bestaande dossierlast. Vrijstellingen zijn evenwel mogelijk wanneer deze dossierlast niet door de stad Aalst gedragen wordt. Een vrijstelling van retributie wordt voorzien voor de inschrijving van buitenlandse studenten. Deze vrijstelling wordt ingegeven door de ovenueging dat hun verblijf veelal van korte duur is. Een vrijstelling van retributie is eveneens voorzien voor asielzoekers bij hun aanvraag om erkend te worden als vluchteling. De aanvraag tot asiel wordt ingediend bij en behandeld door de diensten van de federale overheid. De tussenkomst van de gemeentelijke administratie in de asielprocedure is beperkt tot het uitvoeren van een woonstcontrole en het afleveren van een verblijfstitel. Een vrijstelling van retributie is ten slotte voorzien bij de aanvraag voor verblijfsvergunning door de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezetenen hebben verworven of door één van hun gezinsleden. Deze vrijstelling wordt ingegeven door een arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 april 2012 waarin Nederland werd veroordeeld wegens het heffen van overdreven en onevenredig hoge leges die een belemmering vormen voor de uitoefening van de in richtlijn 2O}3llOglEG toegekende rechten aan langdurig ingezetenen van derde landen. Voorstel van raadsbesluit: 1. Met ingang van 1 mei 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het inschrijven van nieuwkomers van niet-eulanden. 2. De retributie voor - de eerste inschrijving van nieuwe inwoners van niet-eu-landen, - de eerste inschrijving in het kader van een procedure gezinshereniging, - de eerste inschrijving na regularisatie bedraagt 250 EUR per persoon. 3. Zijn vrijgesteld van retributie - buitenlandse studenten die een aanvraag tot inschrijving indienen, - nieuwkomers van niet-eu-landen die een aanvraag tot erkenning als vluchteling hebben ingediend bij de federale overheid. - de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezetenen hebben verworven of door één van hun gezinsleden 4. De tarieven kunnen aangepast worden bij beslissing van de gemeenteraad. 5. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient vooraf te worden betaald, elektronisch of via overschrijving. De retributie is niet terugbetaalbaar. 6. Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare nietfiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen Openstellen voor verkeer in de Molendries langs de kant van de Sint- Annabrug. Voorstel van raadslid Steve Herman. (596377) Het voorstel strekt ertoe opnieuw verkeer in de Molendries toe te laten langs de kant van de Sint-Annabrug. Op die wijze zou de stad ontlast worden van de verkeerchaos aan het kruispunt aan Sint-Annabrug = kant rechteroever. Dit zou tevens een positieve

3 impuls zijn voor de handelaars in de omgeving van de Varkensmarkt, zoals blijkt uit de aanbeveling van UNIZO. Voorstel De gemeenteraad beslist om de Molendries opnieuw toegankelijk te maken voor verkeer langs de kant van de Sint-Annabrug Verkeersonveilige straten vinden geen gehoor bij stadsbestuur. Vraag van raadslid Andreas Verleysen. ( ) ln de vorige bestuursperiode(s) werden verschillende woonstraten GELIJKGRONDS heraangelegd. Meestal werd er ook een verkeersbord geplaatst'zone 30'. Alhoewel de wetgeving op de Zone 30 al 'gemoduleerd'werd door een aantal ministeriële omzendbrieven (oa deze van ), blijft het de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om ervoor te zorgen dat de maximum snelheid wordt afgedwongen. En daar wringt het schoentje: in heel wat woonstraten in Aalst wordt veel te snel gereden. Daar waar de aanleg volledig gelijkgronds is, resulteert dat in gevaarlijke situaties. Zo moet je uitkijken als je één voet van je dorpel zet: auto's scheuren soms dichtbij de gevels langs, vooral bij kruisend verkeer. Er is GEEN VEILIGE plaats meer voor de voetganger, net in deze woonstraten : kan het nog tegenstrijdiger? Enkele voorbeelden : de Zavelbaan, de Geldhofstraat, de Driesleutelstraat, de Arbeidsstraat,... Bewoners hebben - sommigen sedert jaren - alle bevoegde stadsdiensten gecontacteerd om een oplossing voor deze gevaarlijke situaties te vragen: ondanks soms zeer welwillende antwoorden verandert er (nauwelijks) (n)iets! We begrijpen volgende elementen : - De gelijkgrondse aanleg in straten zonder effectieve verkeersremmers is niet zonder risico en dus te vermijden; - Het sluipverkeer is dikwijls een significante oorzaak van de problemen, maar wordt niet aangepakt, ofschoon het om woonstraten voor bestemmingsverkeer gaat; - Het handhavingsbeleid (ivm overdreven snelheid in ZONE 30) schiet tekort - Een aantal problemen worden gecreëerd door functies die zonevreemd zijn, maar niet worden aangepakt. Vraaqstellinq: We hebben volgende vragen : 1. Kan de schepen ons vertellen wat hij reeds gedaan heeft of binnenkort gaat doen aan de situatie in de vier genoemde straten? 2. Wat zal hij doen op het vlak van handhaving in de Zone 30? 3. Op welke wijze gaat hij het sluipverkeer aanpakken? 4. Welke strategie gaat hijvolgen met betrekking tot zonevreemd verkeer genererende activiteiten?

4 35.4 Stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad. Vraag van raadslid Bart Van den Neste. (596179) Zowel onze fractie als ikzelf waren afgelopen maand aangenaam verrast toen wij van de pers telefoon kregen om onze mening te geven over het onderzoek dat schepen Uyttersprot zou laten opstarten naar een mogelijke uitbreiding van het Stedelijk zwembad. Open VLD juicht een dergelijke herstructurering van het Stedelijk Zwembad alleen maar toe en is daar de voorbije legislaturen trouwens een felle pleitbezorger van geweest. Dit kan voor ons het best en het snelst gerealiseerd worden via een doordachte samenwerking met de private sector onder welke vorm ook. Vandaag stellen we immers vast dat Aalst naast het baanzwembad geen recreatief zwemmen kan aanbieden. Enorm veel Aalstenaars wijken dan vandaag ook uit naar Dendermonde en Ninove. Open VLD is er dan ook rotsvast van overtuigd dat onze stad en haar hinterland voldoende potentieel hebben om hiervoor de markt te bevragen. Tevens zal het ook een uitweg zijn voor het momenteel overvolle zwembad, wat maakt dat noch de recreatieve zwemmers, noch de meer sportievelingen onder ons nog op een kwalitatief optimale wijze aan hun trekken kunnen komen. Ook voor de te beperkte openingstijden zou dit een oplossing kunnen zijn. Om het financiële kostenplaatje rond te krijgen, is het onvermijdelijk dat een samenwerking met de private sector nagestreefd wordt. Dit zal er ook voor zorgeri dat de stad eindelijk verlost raakt van het jaarlijkse verlies van tot euro dat zij nu al zo lang meesleept. De voorbije jaren werd deze piste vurig bepleit door Open VLD schepen van Financiën Serge Grysolle. Jammer genoeg met weinig gehoor bij de toenmalig bevoegde bele id sve ra ntwoo rde I ij ken. Bovendien zullen zich in de nabije toekomst grote en dure renovatiewerken aandienen, zoals de vervanging van de filterinstallatie, waardoor de rekening zeker niet in positieve zin zal beïnvloed worden. Sportoase is zo een voorbeeld van een bedrijf waarmee dergelijke samenwerking kan aangegaan worden. ln Leuven en Knokke zijn op die manier dergelijke zwembaden gerealiseerd. ln Knokke biedt men vandaag ook 2 zwembaden aan in één gebouw (het baanbad en het recreatieve bad). Mensen die daar enkel kiezen voor het baanbad, betalen zo een prijs die in de gemiddelde steden gevraagd wordt. Wie kiest voor het recreatieve, betaalt uiteraard meer, maar kan daar ook genieten van het buizencomplex en de welnessmogelijkheden, naast het recreatieve bad. Op die manier zou men in Aalst ook moeten denken. Zo kan het baanbad perfect behouden blijven voor de sportieve zwemmer, scholen en sportverenigingen. Het recent verschijnen van persartikels over die problematiek - blijkbaar gelanceerd door de bevoegde schepen - plaatst die natuurlijk weer op de politieke agenda. Opnieuw worden we geconfronteerd met een communicatie out of the blue die heel wat vragen oproept. Navraag bij de collega's aan beide zijden van deze tafels leert dat ook zij hierdoor zijn verrast. Eerst en vooral betreuren wij het een beetje dat dit initiatief nu door de schepen en haar partij maar naar voor wordt gebracht alsof zij nu plots het hemels licht hebben gezien. Maar niets is wat het lijkt.

5 ln de legislatuur werd door de toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening de voorbereiding gestart van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herinrichting van het zwembadpark. Die bestemmingswijziging is de eerste noodzakelijke stap om de uitbreiding van de huidige infrastructuur mogelijk te maken. ln de vorige legislatuur ,waarin uw partij de bevoegde schepen leverde die zowel de departementen Sport als RO onder zijn bevoegdheid had, werd dit werk niet verder gezet maar werd de herbestemming van het zwembadpark een onderdeel van het Masterplan Aelbrechtlaan. Een masterplan dat tot vandaag, net als zovele andere zaken in de stedelijke koelkast is terecht gekomen waardoor kostbare tijd verloren gaat. Ook stellen wij ons de vraag waarom het initiatief van de schepen uitgaat en niet wordt overgedragen naar het SportAG. Vandaag zijn de afgevaardigden in SportAG hiervan helemaal niet op de hoogte. Tot slot vragen wij ons ook openlijk af waarom een uitbreiding van het zwembad niet werd opgenomen in het meerjarenplan. Als de schepen dan toch reeds van plan was om de nodige stappen te zetten in deze zaak, dan zou het toch logisch zijn geweest dat hiervoor in enige kredieten zou voorzien zijn. Nazicht van de stukken leert dat dit - behoudens mijn vergissing - niet het geval is. Of zal de bal in het kamp van SportAG worden gelegd? Maar over welke middelen beschikt die prille structuur dan daarvoor? Open VLD venruacht hierover wel degelijk iets van deze meerderheid tijdens deze legislatuur. Dit is immers een item dat enorm leeft bij de Aalstenaars en waar dan ook vele partijen gretig gebruik van maakten om het in hun partijprogramma op te nemen. Laat dit dus geen loze belofte worden of een itern om voor de verkiezingen mee in the picture te komen. Het is niet de eerste keer dat ik dit item naar boven haal op de Gemeenteraad en het zal ook niet de laatste keer zijn. De nood is immers groot. Daarom voel ik mij genoodzaakt om dit punt op de politieke agenda te zetten, telkens het in de media komt. Vandaar ook volqende vraqen: 1. Hoe concreet is dit onderzoek? Welke initiatieven werden al genomen en zullen in de nabije toekomst nog genomen worden? 2. Waarom communiceert de bevoegde schepen op eigen initiatief rechtstreeks via de pers en gebeurt dit niet via de geëigende kanalen van commissiewerk en debat in deze Raad? Of was de schepen misschien niet op de hoogte van de inhoud van het artikel en was deze info buiten haar wil om bij de pers terecht gekomen? 3. Waarom wordt voor dergelijk onderzoek en realisatie geen officiële opdracht gegeven aan het SportAG? 4. Loopt de visie evenwijdig met deze van Open VLD of heeft men oren naar onze visie om voor de omvorming van het zwembad en het zwembadpark de private markt te bevragen en de best mogelijke optie voor de stad te onderzoeken en te realiseren?

6 35.5 lntegratiebeleid nieuwe stijl: een tussentijdse balans. Vraag van raadslid Andreas Verleysen. (596f 81) Tijdens de laatste Carnavalsoptocht, vroegen de migrantengroepering'oiljst Nixt'te mogen werken aan de stad. ls er dan een probleem? Uit betrouwbare cijfers van betrokkenen, blijkt onze stad achterop te hinken qua tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond : slechts 1.4o/o. Welke beleidsmaatregelen had de burgemeester in gedachten toen hijop de Grote Markt in vol carnavalsornaat werd geïnterviewd? Aan goede voornemens toen geen gebrek. Een andere opvallende nieuwigheid in de stadsdienst is het invoeren van het 'vreemdelingenloket'. Behoudens een vergissing moeten alle Aalstenaars - die niet de BELGISCHE nationaliteit bezitten - voor al hun administratie daarheen. Het is nogal klein uitgevallen: er zijn amper enkele beschutte zitplaatsen en de rest mag BUITEN STAAN aanschuiven. Zo gebeurt het dat mensen die hier geboren en geschoold zijn in ABN, plots vernemen datzij vreemden zijn voor hun stadsbestuur en zeer vaak als Nederlands onkundigen worden aanzien. Dat wordt als zéér onvriendelijk en stigmatiserend aangevoeld. Als Groenfractie nemen wij afstand van een dergelijke draconische maatregel die ruikt naar apartheid en ook herinneringen oproept aan het Vlamingenloket van burgemeester Nols uit Schaarbeek: gelieve ons te verlossen van deze dwaling, voor velen een nachtmerrie! Vraaostellino: 1. Burgemeester, hoe ziet u de aanwerving van personeelsleden met migratieachtergrond? 2. Schepen: hoe ziet de totale dienstverlening aan niet-belgen er op het stadshuis vandaag uit? 3. Schepen: hoe staat het met de huisvesting van de dienst lntegratie en het meldpunt Racisme? 35.6 Gemeentelijke geschenkbon. Vraag raadslid lgnace Verhaegen. (596379) Heel wat steden en gemeenten bieden hun inwoners de kans om gebruik te maken van een gemeentelijke geschenkbon. Met deze bon kan je dan bij elke deelnemende handelaar in de stad terecht.

7 Dit concept heeft vele voordelen. De schenker hoeft niet eindeloos op zoek te gaan naar het meest geschikte cadeau. De koopkracht van de inwoners wordt op deze manier in de stad gehouden en we geven een mooie ondersteuning aan de lokale middenstand. De ontvanger kan iets kiezen naar eigen voorkeur waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn. En ook de stad zelf kan deze bon actief gebruiken als geschenk (bv. bij de viering van een jubileum, de venruelkoming van nieuwe inworìers). Men kan bijvoorbeeld bonnen aanmaken met verschillende waarde, zodatje vlot een bedrag naar keuze kan samenstellen. Een lijst met deelnemende handelaars op bv de website van de stad en een leuk logo op het raam van deelnemende handelaars kan als herkenningspunt dienen. Elke handelaar maakt zelf uit of hij al dan niet meedoet. De handelaars krijgen het geld van de ontvangen bonnen terug via de stad. ln andere steden is een dergelijk systeem al een groot succes en goed ingeburgerd bij de mensen. lndien de stad Aalst ook met dergelijke bonnen zou starten kan men deze bv. te koop aanbieden bij de dienst Toerisme of in het Cultuurcentrum De Werf. Uiteraard is het de bedoeling dat de bevoegde schepen hierover eerst een overleg heeft met alle betrokken mensen van de lokale middenstand en met de bevoegde diensten om een gepast reglement uit te werken. Vraao: Wil het stadsbestuur overwegen om ook in Aalst een gemeentelijke geschenkbon in te voeren en zal de bevoegde schepen hierover een overleg plannen met alle betrokken partijen van de lokale middenstand? 35.7 Gaan de leden van het GBS, hun burgemeester- of schepenambt cumuleren bij een eventuele verkiezing voor één der Parlementen op 25 mei? Vraag van raadslid Andreas Verleysen. (596381) Actueel hebben mevrouw S. Smeyers en de heer K. Van Overmeire zitting respectievelijk in het federaal en het Vlaams parlement. Zij combineren dit beiden met een omvangrijk stedelijk departement. Of zij beide functies naar tevredenheid uitoefenen? We hebben indicaties dat één der beide functies suboptimaal wordt'benut'. Voor de nakende parlementsverkiezingen zijn: burgemeester C. D'haese, schepen Van Overmeire, schepen Uyttersprot, schepen De Koninck, OCMW voorzitter Smeyers en schepenen Van Den Steen en Casaer kandidaat. Mogelijks werd de lijst nog aangevuld door één of meer schepenen. Voor de volledigheid voegen wij er aan toe dat ook heel wat gemeenteraadsleden kandidaat zijn. lnteressant ter zake is de recente stellingname van Vlaanderens eerste burger, parlementsvoorzitter Jan Peumans, (NVA) in een interview aan het persagentschap Belga : "ook van burgemeesters van steden met meer dan inwoners, begrijpt Peumans niet hoe ze dat op een goede manier kunnen combineren met een mandaat in het parlement." Hijwas zéér goed geplaatst om te zien wat elkeen bij alle voorgaanden ondervonden heeft: wie deze twee exclusieve democratische opdrachten cumuleert, venvaarloost één van beide en verzwakt de democratie zelf.

8 Wie zich kandidaat stelt maar niet wil zetelen, bedriegt de kiezer Vraaqstellinq Aan alle leden van het college - kandidaten op 25 mei- individueel de vraag : zal u, zo u verkozen wordt, volwaardig parlementslid worden en ontslag nemen uit het CBS? 35.8 De invoering van Gemeentelijke Administrat eve Sancties (GAS). Vraag van raadslid Vera Van der Borght. (596477) Voor de aanpak van heel wat overlast en kleine misdrijven biedt het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS) een goede uitweg. We hebben het dan niet over de gemeenten die via tal van regeltjes en sancties de GAS eerder aanwenden als een pesterij voor de burger, maar over de lokale besturen die op een verantwoorde manier een duidelijk, welomlijnd kader creëren om via de GAS een aantal specifieke kleine misdrijven aan te pakken. We denken daarbij aan vandalisme, sluikstorten, geluidsoverlast, enz. Aalst is de enige centrumstad die nog geen GAS heeft ingevoerd. Dit ondanks het feit dat alle partijen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen duidelijk voorstander bleken van de invoering êrvârì; We zijn nu bijna mei Dat is anderhalf jaar na de verkiezingen. Van een GAS is nog steeds geen sprake. Nochtans zijn er vooropgestelde deadlines bij de vleet verstreken. Het vorige stadsbestuur had al een gans traject afgelegd en tal van voorbereidingen getroffen, zoals ook blijkt uit het antwoord van toenmalig schepen Grysolle in antwoord op mijn vraag in de gemeenteraad van november Een half jaar later, op de gemeenteraad van 25 juni, vroeg ik u naar een stand van zaken. ln uw antwoord stelde u dat in oktober 2013 het dossier naar de gemeenteraad zou gaan, waarna zou gewerkt worden aan de implementatie in november en december en inwerkingtreding op 1 januari lnmiddels is al gebleken dat de meerderheidspartijen niet op dezelfde lijn zitten over de GAS, onder andere voor wat betreft de leeftijdsgrens vanaf dewelke de GAS kan toegepast worden. Vraaq lk wil u dan ook vragen welke uw reactie is op het feit dat de invoering van de GAS continu werd uitgesteld? stadssecretaris Sanne Nieulandt voorzitter

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de aadzaal

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis

Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de raadzaal

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2015 Besluit nummer: 2015_GR_01010 Onderwerp: Sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het beschikbaar stellen van het gebouw Kuipke,

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

36840 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 36840 BELGISCH STAATSBLAD 27.07.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE TRADUCTION MINISTERE DE LA REGION WALLONNE [C 2006/202257] 7 JULI 2006. Omzendbrief betreffende de verkiezingen van de gemeenteraadsleden en de

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Rechtspositieregeling - Arbeidsreglement - Bedrijfsvervoerplan - Betaalkaart maaltijdcheques - Wijziging

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Rechtspositieregeling - Arbeidsreglement - Bedrijfsvervoerplan - Betaalkaart maaltijdcheques - Wijziging GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 november 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00900 Onderwerp: Rechtspositieregeling - Arbeidsreglement - Bedrijfsvervoerplan - Betaalkaart maaltijdcheques

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval.

Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Retributiereglement op het aanbieden van huishoudelijk afval en/of vergelijkbaar bedrijfsafval. Artikel 1 Voor de jaren 2017 tot en met 2019 wordt een retributie geheven op: het afleveren van recipiënten

Nadere informatie

Klaar voor 6 jaar! denderend. Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hofstade Meldert Moorsel Nieuwerkerken

Klaar voor 6 jaar! denderend. Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hofstade Meldert Moorsel Nieuwerkerken denderend informatiekrant van de stad Aalst 25e jaargang januari 1, 2013 Baardegem Erembodegem Gijzegem Herdersem Hofstade Meldert Moorsel Nieuwerkerken Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Klaar voor 6 jaar!

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 30 september 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad,

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad, Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 januari 2012 interpelleerde ik over het autoluwe statuut van de Leuvensestraat en zijn gekende problematiek. Ik kreeg toen het antwoord dat de situatie pas in maart

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2013-2014 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2014. Bekendgemaakt op 30 januari 2014. Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN

INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE KIEZERS OP DE KIEZERSLIJSTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be STADSBESTUUR BEVOLKING MEVROUW DE BOECK OUDSTRIJDERSPLEIN 18 1500 HALLE September

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode

Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode Subsidiereglement ter ondersteuning van de private initiatieven voor kinderopvang voor de periode 2014-2018 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014. Bekendgemaakt op 27 maart 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 februari 2016 Bekendgemaakt op 25 februari 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 29 mei 2017 Districts- en Loketwerking

gemeenteraad Zitting van 29 mei 2017 Districts- en Loketwerking beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 29 mei 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Districts- en Loketwerking Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

STAD AALST UITTREKSELS UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 27 maart2012 OPENBARE RGADERING. 11. (467e231

STAD AALST UITTREKSELS UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 27 maart2012 OPENBARE RGADERING. 11. (467e231 STAD AALST UITTREKSELS UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 27 maart2012 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 27 maarl2012 bijeengekomen in de raadzaal van

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VERENIGING VAN CVP-RAADSLEDEN Vereniging CVP-Raadsleden, 2 1. Briefwisseling algemeen en thematisch. 1992-1996. 28 omslagen. 2. Briefwisseling

Nadere informatie

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s

Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid 8 maart Omvorming van gemeentelijke vzw s Omvorming van gemeentelijke vzw s Steunpunt Lokaal Cultuurbeleid Nikolas Cloet 8 maart 2007 INHOUD 1. Wettelijk kader 2. Statutenwijziging 3. Wijziging samenwerkingsovereenkomst 4. Inhoudelijk: algemene

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021

Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 Toelichting bij agendapunt over de kostprijs van de tax shift voor de gemeente Malle in de periode 2016 t.e.m. 2021 In de vorige gemeenteraad stelde ik vragen over de gevolgen van de tax shift op de financiën

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 23 DECEMBER 2013 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 23 DECEMBER 2013 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 23 DECEMBER 2013 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN woensdag, 18 december 2013 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L.

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00733 Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 27 januari 2009

VRAGENUUR VAN 27 januari 2009 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 27 januari 2009 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: 19.05 uur Einde: 19.25 uur 1. Monument

Nadere informatie