AGENDA: OPENBARE VERGADERING. GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA: OPENBARE VERGADERING. GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA"

Transcriptie

1 GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA Gemeenteraad:4 Geacht raadslid Wij hebben de eer u een aanvullende agenda te bezorgen van de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 29 april 2014 om 20 uur, in de raadzaal van het belfort. AGENDA: OPENBARE VERGADERING Vraoen en voorstel n van raadsleden: 35.r Invoering van een retributie mbt de inschrijving van nieuwkomers van niet-eu-landen. Voorstel van raadslid Steve Herman. (596375) De stad kan voor bepaalde prestaties en diensten die voor de gemeentelijke administratie arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van diegene die om die prestatie of dienst vraagt, een billijke vergoeding vragen. ln het kader van een kostprijsanalyse in Antwerpen berekende de lnterne Audit daar dat de voorbereiding en de afwerking van een inschrijvingsdossier voor nieuwkomers van vreemde origine voor een lste inschrijving en/of inschrijving gezinshoofd een doorlooptijd van 375 minuten of 6 uur per persoon heeft en een bijkomende doorlooptijd per gezinslid in geval van gelijktijdige gezinsinschrijving van 119 minuten of 2 uur per bijkomend gezinslid heeft. De kostprijs in Aalst zal wellicht gelijkaardig zijn. Een vaste prijs aanrekenen voor elke inschrijving van nieuwkomers, gealigneerd op de economische kostprijs voor aanmaak, beheer en bewaring van het dossier is dus aangewezen. ln Nederland worden de kosten die de centrale lmmigratie- en Naturalisatiedienst (lnd) maakt voor de behandeling van aanvragen doorgerekend aan de burger, de zgn. leges. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Dit varieert in grote lijnen van 42 euro tot 950 euro naargelang de situatie. ln enkele gevallen is er een vrijstelling voorzien. Er is geen terugbetaling voorzien indien de inschrijving wordt afgewezen. Vermits enerzijds een retributie steeds een redelijk bedrag moet zijn en er blijkbaar - na een korte benchmark in andere Belgische steden en gemeenten - geen precedenten in dit verband bestaan, maar anderzijds het bedrag substantieel genoeg moet zijn om een werkelijke vergoeding voor de geleverde administratieve prestaties te zijn, wordt volgend tarief voorgesteld: 250 EUR per inschrijving van een nieuwkomer van een niet- EU-land. Voor volgende administratieve prestaties wordt een dossierkost aangerekend - de eerste inschrijving van nieuwe inwoners van niet-eu-landen; - de eerste inschrijving in het kader van een procedure gezinshereniging; - de eerste inschrijving na regularisatie. Het doorrekenen van de administratieve kosten van de dienstverlening is verantwoord door het streven om de continuiteit en de kwaliteit van die dienstverlening te kunnen garanderen ten behoeve Van de gebruiker.

2 Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en het autonome appreciatierecht van de gemeente en is uitsluitend gebaseerd op de bestaande dossierlast. Vrijstellingen zijn evenwel mogelijk wanneer deze dossierlast niet door de stad Aalst gedragen wordt. Een vrijstelling van retributie wordt voorzien voor de inschrijving van buitenlandse studenten. Deze vrijstelling wordt ingegeven door de ovenueging dat hun verblijf veelal van korte duur is. Een vrijstelling van retributie is eveneens voorzien voor asielzoekers bij hun aanvraag om erkend te worden als vluchteling. De aanvraag tot asiel wordt ingediend bij en behandeld door de diensten van de federale overheid. De tussenkomst van de gemeentelijke administratie in de asielprocedure is beperkt tot het uitvoeren van een woonstcontrole en het afleveren van een verblijfstitel. Een vrijstelling van retributie is ten slotte voorzien bij de aanvraag voor verblijfsvergunning door de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezetenen hebben verworven of door één van hun gezinsleden. Deze vrijstelling wordt ingegeven door een arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 april 2012 waarin Nederland werd veroordeeld wegens het heffen van overdreven en onevenredig hoge leges die een belemmering vormen voor de uitoefening van de in richtlijn 2O}3llOglEG toegekende rechten aan langdurig ingezetenen van derde landen. Voorstel van raadsbesluit: 1. Met ingang van 1 mei 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het inschrijven van nieuwkomers van niet-eulanden. 2. De retributie voor - de eerste inschrijving van nieuwe inwoners van niet-eu-landen, - de eerste inschrijving in het kader van een procedure gezinshereniging, - de eerste inschrijving na regularisatie bedraagt 250 EUR per persoon. 3. Zijn vrijgesteld van retributie - buitenlandse studenten die een aanvraag tot inschrijving indienen, - nieuwkomers van niet-eu-landen die een aanvraag tot erkenning als vluchteling hebben ingediend bij de federale overheid. - de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezetenen hebben verworven of door één van hun gezinsleden 4. De tarieven kunnen aangepast worden bij beslissing van de gemeenteraad. 5. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient vooraf te worden betaald, elektronisch of via overschrijving. De retributie is niet terugbetaalbaar. 6. Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare nietfiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen Openstellen voor verkeer in de Molendries langs de kant van de Sint- Annabrug. Voorstel van raadslid Steve Herman. (596377) Het voorstel strekt ertoe opnieuw verkeer in de Molendries toe te laten langs de kant van de Sint-Annabrug. Op die wijze zou de stad ontlast worden van de verkeerchaos aan het kruispunt aan Sint-Annabrug = kant rechteroever. Dit zou tevens een positieve

3 impuls zijn voor de handelaars in de omgeving van de Varkensmarkt, zoals blijkt uit de aanbeveling van UNIZO. Voorstel De gemeenteraad beslist om de Molendries opnieuw toegankelijk te maken voor verkeer langs de kant van de Sint-Annabrug Verkeersonveilige straten vinden geen gehoor bij stadsbestuur. Vraag van raadslid Andreas Verleysen. ( ) ln de vorige bestuursperiode(s) werden verschillende woonstraten GELIJKGRONDS heraangelegd. Meestal werd er ook een verkeersbord geplaatst'zone 30'. Alhoewel de wetgeving op de Zone 30 al 'gemoduleerd'werd door een aantal ministeriële omzendbrieven (oa deze van ), blijft het de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om ervoor te zorgen dat de maximum snelheid wordt afgedwongen. En daar wringt het schoentje: in heel wat woonstraten in Aalst wordt veel te snel gereden. Daar waar de aanleg volledig gelijkgronds is, resulteert dat in gevaarlijke situaties. Zo moet je uitkijken als je één voet van je dorpel zet: auto's scheuren soms dichtbij de gevels langs, vooral bij kruisend verkeer. Er is GEEN VEILIGE plaats meer voor de voetganger, net in deze woonstraten : kan het nog tegenstrijdiger? Enkele voorbeelden : de Zavelbaan, de Geldhofstraat, de Driesleutelstraat, de Arbeidsstraat,... Bewoners hebben - sommigen sedert jaren - alle bevoegde stadsdiensten gecontacteerd om een oplossing voor deze gevaarlijke situaties te vragen: ondanks soms zeer welwillende antwoorden verandert er (nauwelijks) (n)iets! We begrijpen volgende elementen : - De gelijkgrondse aanleg in straten zonder effectieve verkeersremmers is niet zonder risico en dus te vermijden; - Het sluipverkeer is dikwijls een significante oorzaak van de problemen, maar wordt niet aangepakt, ofschoon het om woonstraten voor bestemmingsverkeer gaat; - Het handhavingsbeleid (ivm overdreven snelheid in ZONE 30) schiet tekort - Een aantal problemen worden gecreëerd door functies die zonevreemd zijn, maar niet worden aangepakt. Vraaqstellinq: We hebben volgende vragen : 1. Kan de schepen ons vertellen wat hij reeds gedaan heeft of binnenkort gaat doen aan de situatie in de vier genoemde straten? 2. Wat zal hij doen op het vlak van handhaving in de Zone 30? 3. Op welke wijze gaat hij het sluipverkeer aanpakken? 4. Welke strategie gaat hijvolgen met betrekking tot zonevreemd verkeer genererende activiteiten?

4 35.4 Stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad. Vraag van raadslid Bart Van den Neste. (596179) Zowel onze fractie als ikzelf waren afgelopen maand aangenaam verrast toen wij van de pers telefoon kregen om onze mening te geven over het onderzoek dat schepen Uyttersprot zou laten opstarten naar een mogelijke uitbreiding van het Stedelijk zwembad. Open VLD juicht een dergelijke herstructurering van het Stedelijk Zwembad alleen maar toe en is daar de voorbije legislaturen trouwens een felle pleitbezorger van geweest. Dit kan voor ons het best en het snelst gerealiseerd worden via een doordachte samenwerking met de private sector onder welke vorm ook. Vandaag stellen we immers vast dat Aalst naast het baanzwembad geen recreatief zwemmen kan aanbieden. Enorm veel Aalstenaars wijken dan vandaag ook uit naar Dendermonde en Ninove. Open VLD is er dan ook rotsvast van overtuigd dat onze stad en haar hinterland voldoende potentieel hebben om hiervoor de markt te bevragen. Tevens zal het ook een uitweg zijn voor het momenteel overvolle zwembad, wat maakt dat noch de recreatieve zwemmers, noch de meer sportievelingen onder ons nog op een kwalitatief optimale wijze aan hun trekken kunnen komen. Ook voor de te beperkte openingstijden zou dit een oplossing kunnen zijn. Om het financiële kostenplaatje rond te krijgen, is het onvermijdelijk dat een samenwerking met de private sector nagestreefd wordt. Dit zal er ook voor zorgeri dat de stad eindelijk verlost raakt van het jaarlijkse verlies van tot euro dat zij nu al zo lang meesleept. De voorbije jaren werd deze piste vurig bepleit door Open VLD schepen van Financiën Serge Grysolle. Jammer genoeg met weinig gehoor bij de toenmalig bevoegde bele id sve ra ntwoo rde I ij ken. Bovendien zullen zich in de nabije toekomst grote en dure renovatiewerken aandienen, zoals de vervanging van de filterinstallatie, waardoor de rekening zeker niet in positieve zin zal beïnvloed worden. Sportoase is zo een voorbeeld van een bedrijf waarmee dergelijke samenwerking kan aangegaan worden. ln Leuven en Knokke zijn op die manier dergelijke zwembaden gerealiseerd. ln Knokke biedt men vandaag ook 2 zwembaden aan in één gebouw (het baanbad en het recreatieve bad). Mensen die daar enkel kiezen voor het baanbad, betalen zo een prijs die in de gemiddelde steden gevraagd wordt. Wie kiest voor het recreatieve, betaalt uiteraard meer, maar kan daar ook genieten van het buizencomplex en de welnessmogelijkheden, naast het recreatieve bad. Op die manier zou men in Aalst ook moeten denken. Zo kan het baanbad perfect behouden blijven voor de sportieve zwemmer, scholen en sportverenigingen. Het recent verschijnen van persartikels over die problematiek - blijkbaar gelanceerd door de bevoegde schepen - plaatst die natuurlijk weer op de politieke agenda. Opnieuw worden we geconfronteerd met een communicatie out of the blue die heel wat vragen oproept. Navraag bij de collega's aan beide zijden van deze tafels leert dat ook zij hierdoor zijn verrast. Eerst en vooral betreuren wij het een beetje dat dit initiatief nu door de schepen en haar partij maar naar voor wordt gebracht alsof zij nu plots het hemels licht hebben gezien. Maar niets is wat het lijkt.

5 ln de legislatuur werd door de toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening de voorbereiding gestart van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herinrichting van het zwembadpark. Die bestemmingswijziging is de eerste noodzakelijke stap om de uitbreiding van de huidige infrastructuur mogelijk te maken. ln de vorige legislatuur ,waarin uw partij de bevoegde schepen leverde die zowel de departementen Sport als RO onder zijn bevoegdheid had, werd dit werk niet verder gezet maar werd de herbestemming van het zwembadpark een onderdeel van het Masterplan Aelbrechtlaan. Een masterplan dat tot vandaag, net als zovele andere zaken in de stedelijke koelkast is terecht gekomen waardoor kostbare tijd verloren gaat. Ook stellen wij ons de vraag waarom het initiatief van de schepen uitgaat en niet wordt overgedragen naar het SportAG. Vandaag zijn de afgevaardigden in SportAG hiervan helemaal niet op de hoogte. Tot slot vragen wij ons ook openlijk af waarom een uitbreiding van het zwembad niet werd opgenomen in het meerjarenplan. Als de schepen dan toch reeds van plan was om de nodige stappen te zetten in deze zaak, dan zou het toch logisch zijn geweest dat hiervoor in enige kredieten zou voorzien zijn. Nazicht van de stukken leert dat dit - behoudens mijn vergissing - niet het geval is. Of zal de bal in het kamp van SportAG worden gelegd? Maar over welke middelen beschikt die prille structuur dan daarvoor? Open VLD venruacht hierover wel degelijk iets van deze meerderheid tijdens deze legislatuur. Dit is immers een item dat enorm leeft bij de Aalstenaars en waar dan ook vele partijen gretig gebruik van maakten om het in hun partijprogramma op te nemen. Laat dit dus geen loze belofte worden of een itern om voor de verkiezingen mee in the picture te komen. Het is niet de eerste keer dat ik dit item naar boven haal op de Gemeenteraad en het zal ook niet de laatste keer zijn. De nood is immers groot. Daarom voel ik mij genoodzaakt om dit punt op de politieke agenda te zetten, telkens het in de media komt. Vandaar ook volqende vraqen: 1. Hoe concreet is dit onderzoek? Welke initiatieven werden al genomen en zullen in de nabije toekomst nog genomen worden? 2. Waarom communiceert de bevoegde schepen op eigen initiatief rechtstreeks via de pers en gebeurt dit niet via de geëigende kanalen van commissiewerk en debat in deze Raad? Of was de schepen misschien niet op de hoogte van de inhoud van het artikel en was deze info buiten haar wil om bij de pers terecht gekomen? 3. Waarom wordt voor dergelijk onderzoek en realisatie geen officiële opdracht gegeven aan het SportAG? 4. Loopt de visie evenwijdig met deze van Open VLD of heeft men oren naar onze visie om voor de omvorming van het zwembad en het zwembadpark de private markt te bevragen en de best mogelijke optie voor de stad te onderzoeken en te realiseren?

6 35.5 lntegratiebeleid nieuwe stijl: een tussentijdse balans. Vraag van raadslid Andreas Verleysen. (596f 81) Tijdens de laatste Carnavalsoptocht, vroegen de migrantengroepering'oiljst Nixt'te mogen werken aan de stad. ls er dan een probleem? Uit betrouwbare cijfers van betrokkenen, blijkt onze stad achterop te hinken qua tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond : slechts 1.4o/o. Welke beleidsmaatregelen had de burgemeester in gedachten toen hijop de Grote Markt in vol carnavalsornaat werd geïnterviewd? Aan goede voornemens toen geen gebrek. Een andere opvallende nieuwigheid in de stadsdienst is het invoeren van het 'vreemdelingenloket'. Behoudens een vergissing moeten alle Aalstenaars - die niet de BELGISCHE nationaliteit bezitten - voor al hun administratie daarheen. Het is nogal klein uitgevallen: er zijn amper enkele beschutte zitplaatsen en de rest mag BUITEN STAAN aanschuiven. Zo gebeurt het dat mensen die hier geboren en geschoold zijn in ABN, plots vernemen datzij vreemden zijn voor hun stadsbestuur en zeer vaak als Nederlands onkundigen worden aanzien. Dat wordt als zéér onvriendelijk en stigmatiserend aangevoeld. Als Groenfractie nemen wij afstand van een dergelijke draconische maatregel die ruikt naar apartheid en ook herinneringen oproept aan het Vlamingenloket van burgemeester Nols uit Schaarbeek: gelieve ons te verlossen van deze dwaling, voor velen een nachtmerrie! Vraaostellino: 1. Burgemeester, hoe ziet u de aanwerving van personeelsleden met migratieachtergrond? 2. Schepen: hoe ziet de totale dienstverlening aan niet-belgen er op het stadshuis vandaag uit? 3. Schepen: hoe staat het met de huisvesting van de dienst lntegratie en het meldpunt Racisme? 35.6 Gemeentelijke geschenkbon. Vraag raadslid lgnace Verhaegen. (596379) Heel wat steden en gemeenten bieden hun inwoners de kans om gebruik te maken van een gemeentelijke geschenkbon. Met deze bon kan je dan bij elke deelnemende handelaar in de stad terecht.

7 Dit concept heeft vele voordelen. De schenker hoeft niet eindeloos op zoek te gaan naar het meest geschikte cadeau. De koopkracht van de inwoners wordt op deze manier in de stad gehouden en we geven een mooie ondersteuning aan de lokale middenstand. De ontvanger kan iets kiezen naar eigen voorkeur waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn. En ook de stad zelf kan deze bon actief gebruiken als geschenk (bv. bij de viering van een jubileum, de venruelkoming van nieuwe inworìers). Men kan bijvoorbeeld bonnen aanmaken met verschillende waarde, zodatje vlot een bedrag naar keuze kan samenstellen. Een lijst met deelnemende handelaars op bv de website van de stad en een leuk logo op het raam van deelnemende handelaars kan als herkenningspunt dienen. Elke handelaar maakt zelf uit of hij al dan niet meedoet. De handelaars krijgen het geld van de ontvangen bonnen terug via de stad. ln andere steden is een dergelijk systeem al een groot succes en goed ingeburgerd bij de mensen. lndien de stad Aalst ook met dergelijke bonnen zou starten kan men deze bv. te koop aanbieden bij de dienst Toerisme of in het Cultuurcentrum De Werf. Uiteraard is het de bedoeling dat de bevoegde schepen hierover eerst een overleg heeft met alle betrokken mensen van de lokale middenstand en met de bevoegde diensten om een gepast reglement uit te werken. Vraao: Wil het stadsbestuur overwegen om ook in Aalst een gemeentelijke geschenkbon in te voeren en zal de bevoegde schepen hierover een overleg plannen met alle betrokken partijen van de lokale middenstand? 35.7 Gaan de leden van het GBS, hun burgemeester- of schepenambt cumuleren bij een eventuele verkiezing voor één der Parlementen op 25 mei? Vraag van raadslid Andreas Verleysen. (596381) Actueel hebben mevrouw S. Smeyers en de heer K. Van Overmeire zitting respectievelijk in het federaal en het Vlaams parlement. Zij combineren dit beiden met een omvangrijk stedelijk departement. Of zij beide functies naar tevredenheid uitoefenen? We hebben indicaties dat één der beide functies suboptimaal wordt'benut'. Voor de nakende parlementsverkiezingen zijn: burgemeester C. D'haese, schepen Van Overmeire, schepen Uyttersprot, schepen De Koninck, OCMW voorzitter Smeyers en schepenen Van Den Steen en Casaer kandidaat. Mogelijks werd de lijst nog aangevuld door één of meer schepenen. Voor de volledigheid voegen wij er aan toe dat ook heel wat gemeenteraadsleden kandidaat zijn. lnteressant ter zake is de recente stellingname van Vlaanderens eerste burger, parlementsvoorzitter Jan Peumans, (NVA) in een interview aan het persagentschap Belga : "ook van burgemeesters van steden met meer dan inwoners, begrijpt Peumans niet hoe ze dat op een goede manier kunnen combineren met een mandaat in het parlement." Hijwas zéér goed geplaatst om te zien wat elkeen bij alle voorgaanden ondervonden heeft: wie deze twee exclusieve democratische opdrachten cumuleert, venvaarloost één van beide en verzwakt de democratie zelf.

8 Wie zich kandidaat stelt maar niet wil zetelen, bedriegt de kiezer Vraaqstellinq Aan alle leden van het college - kandidaten op 25 mei- individueel de vraag : zal u, zo u verkozen wordt, volwaardig parlementslid worden en ontslag nemen uit het CBS? 35.8 De invoering van Gemeentelijke Administrat eve Sancties (GAS). Vraag van raadslid Vera Van der Borght. (596477) Voor de aanpak van heel wat overlast en kleine misdrijven biedt het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS) een goede uitweg. We hebben het dan niet over de gemeenten die via tal van regeltjes en sancties de GAS eerder aanwenden als een pesterij voor de burger, maar over de lokale besturen die op een verantwoorde manier een duidelijk, welomlijnd kader creëren om via de GAS een aantal specifieke kleine misdrijven aan te pakken. We denken daarbij aan vandalisme, sluikstorten, geluidsoverlast, enz. Aalst is de enige centrumstad die nog geen GAS heeft ingevoerd. Dit ondanks het feit dat alle partijen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen duidelijk voorstander bleken van de invoering êrvârì; We zijn nu bijna mei Dat is anderhalf jaar na de verkiezingen. Van een GAS is nog steeds geen sprake. Nochtans zijn er vooropgestelde deadlines bij de vleet verstreken. Het vorige stadsbestuur had al een gans traject afgelegd en tal van voorbereidingen getroffen, zoals ook blijkt uit het antwoord van toenmalig schepen Grysolle in antwoord op mijn vraag in de gemeenteraad van november Een half jaar later, op de gemeenteraad van 25 juni, vroeg ik u naar een stand van zaken. ln uw antwoord stelde u dat in oktober 2013 het dossier naar de gemeenteraad zou gaan, waarna zou gewerkt worden aan de implementatie in november en december en inwerkingtreding op 1 januari lnmiddels is al gebleken dat de meerderheidspartijen niet op dezelfde lijn zitten over de GAS, onder andere voor wat betreft de leeftijdsgrens vanaf dewelke de GAS kan toegepast worden. Vraaq lk wil u dan ook vragen welke uw reactie is op het feit dat de invoering van de GAS continu werd uitgesteld? stadssecretaris Sanne Nieulandt voorzitter

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C147 BIN14 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van mevrouw Veerle

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C83 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 14 januari 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet.

De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. De aanvullende punten van de agenda van de gemeenteraad van 18/11/2013 overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. Agenda voorstellen en vragen: 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Voorstel van raadslid

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Kris Van Dijck Stuk 750 (1996-1997) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 3 mei 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Kris Van Dijck houdende regelgeving omtrent openbare toiletten en toiletten toegankelijk voor het

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid vergadering C67 WEL6 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van 8 januari 2013 2 Commissievergadering nr. C67 WEL6 (2012-2013)

Nadere informatie

JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 2004-2005

JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 2004-2005 JAARVERSLAG OMBUDSDIENST 24-25 VALERIE BLATTER Ombudsvrouw van de stad Sint-Niklaas Parkstraat 8 B-9 SINT-NIKLAAS tel. 3 76 9 4 (met antwoordapparaat) fax. 3 76 9 49 e-mailadres: ombudsvrouw@sint-niklaas.be

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

vergadering C178 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

vergadering C178 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting vergadering C178 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van 24 maart 2015 2 Commissievergadering nr. C178 (2014-2015) 24 maart

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C18 OPE2 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 6 oktober 2011 VOORLOPIGE VERSIE Niet citeren zonder de bron te vermelden 2

Nadere informatie

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk hçëíéå~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéå=áå=aáéééåäééâ=éå=_áäòéå=íkökîk=iáàå=n=î~å= ÜÉí=pé~êí~Åìëéä~å hêáëíçñ=a~ë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=iççé=sbobb`h ÅçJéêçãçíçê=W aé=üééê=táã=j^okbccb

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Investeren als middel of als doel?

Investeren als middel of als doel? Investeren als middel of als doel? Een onderzoek naar de onderuitputting op investeringsbudgetten bij de gemeente Den Haag Auteur: O. Paans Plaats publicatie: Zoetermeer Datum publicatie: 20 december 2007

Nadere informatie