AGENDA: OPENBARE VERGADERING. GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA: OPENBARE VERGADERING. GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA"

Transcriptie

1 GEMEENTER/tuAD VAN 29 APRIL 2014 A/ANVULLENDE AGENDA Gemeenteraad:4 Geacht raadslid Wij hebben de eer u een aanvullende agenda te bezorgen van de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 29 april 2014 om 20 uur, in de raadzaal van het belfort. AGENDA: OPENBARE VERGADERING Vraoen en voorstel n van raadsleden: 35.r Invoering van een retributie mbt de inschrijving van nieuwkomers van niet-eu-landen. Voorstel van raadslid Steve Herman. (596375) De stad kan voor bepaalde prestaties en diensten die voor de gemeentelijke administratie arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van diegene die om die prestatie of dienst vraagt, een billijke vergoeding vragen. ln het kader van een kostprijsanalyse in Antwerpen berekende de lnterne Audit daar dat de voorbereiding en de afwerking van een inschrijvingsdossier voor nieuwkomers van vreemde origine voor een lste inschrijving en/of inschrijving gezinshoofd een doorlooptijd van 375 minuten of 6 uur per persoon heeft en een bijkomende doorlooptijd per gezinslid in geval van gelijktijdige gezinsinschrijving van 119 minuten of 2 uur per bijkomend gezinslid heeft. De kostprijs in Aalst zal wellicht gelijkaardig zijn. Een vaste prijs aanrekenen voor elke inschrijving van nieuwkomers, gealigneerd op de economische kostprijs voor aanmaak, beheer en bewaring van het dossier is dus aangewezen. ln Nederland worden de kosten die de centrale lmmigratie- en Naturalisatiedienst (lnd) maakt voor de behandeling van aanvragen doorgerekend aan de burger, de zgn. leges. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Dit varieert in grote lijnen van 42 euro tot 950 euro naargelang de situatie. ln enkele gevallen is er een vrijstelling voorzien. Er is geen terugbetaling voorzien indien de inschrijving wordt afgewezen. Vermits enerzijds een retributie steeds een redelijk bedrag moet zijn en er blijkbaar - na een korte benchmark in andere Belgische steden en gemeenten - geen precedenten in dit verband bestaan, maar anderzijds het bedrag substantieel genoeg moet zijn om een werkelijke vergoeding voor de geleverde administratieve prestaties te zijn, wordt volgend tarief voorgesteld: 250 EUR per inschrijving van een nieuwkomer van een niet- EU-land. Voor volgende administratieve prestaties wordt een dossierkost aangerekend - de eerste inschrijving van nieuwe inwoners van niet-eu-landen; - de eerste inschrijving in het kader van een procedure gezinshereniging; - de eerste inschrijving na regularisatie. Het doorrekenen van de administratieve kosten van de dienstverlening is verantwoord door het streven om de continuiteit en de kwaliteit van die dienstverlening te kunnen garanderen ten behoeve Van de gebruiker.

2 Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en het autonome appreciatierecht van de gemeente en is uitsluitend gebaseerd op de bestaande dossierlast. Vrijstellingen zijn evenwel mogelijk wanneer deze dossierlast niet door de stad Aalst gedragen wordt. Een vrijstelling van retributie wordt voorzien voor de inschrijving van buitenlandse studenten. Deze vrijstelling wordt ingegeven door de ovenueging dat hun verblijf veelal van korte duur is. Een vrijstelling van retributie is eveneens voorzien voor asielzoekers bij hun aanvraag om erkend te worden als vluchteling. De aanvraag tot asiel wordt ingediend bij en behandeld door de diensten van de federale overheid. De tussenkomst van de gemeentelijke administratie in de asielprocedure is beperkt tot het uitvoeren van een woonstcontrole en het afleveren van een verblijfstitel. Een vrijstelling van retributie is ten slotte voorzien bij de aanvraag voor verblijfsvergunning door de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezetenen hebben verworven of door één van hun gezinsleden. Deze vrijstelling wordt ingegeven door een arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 april 2012 waarin Nederland werd veroordeeld wegens het heffen van overdreven en onevenredig hoge leges die een belemmering vormen voor de uitoefening van de in richtlijn 2O}3llOglEG toegekende rechten aan langdurig ingezetenen van derde landen. Voorstel van raadsbesluit: 1. Met ingang van 1 mei 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het inschrijven van nieuwkomers van niet-eulanden. 2. De retributie voor - de eerste inschrijving van nieuwe inwoners van niet-eu-landen, - de eerste inschrijving in het kader van een procedure gezinshereniging, - de eerste inschrijving na regularisatie bedraagt 250 EUR per persoon. 3. Zijn vrijgesteld van retributie - buitenlandse studenten die een aanvraag tot inschrijving indienen, - nieuwkomers van niet-eu-landen die een aanvraag tot erkenning als vluchteling hebben ingediend bij de federale overheid. - de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat van de Europese Unie het statuut van langdurig ingezetenen hebben verworven of door één van hun gezinsleden 4. De tarieven kunnen aangepast worden bij beslissing van de gemeenteraad. 5. De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient vooraf te worden betaald, elektronisch of via overschrijving. De retributie is niet terugbetaalbaar. 6. Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare nietfiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen Openstellen voor verkeer in de Molendries langs de kant van de Sint- Annabrug. Voorstel van raadslid Steve Herman. (596377) Het voorstel strekt ertoe opnieuw verkeer in de Molendries toe te laten langs de kant van de Sint-Annabrug. Op die wijze zou de stad ontlast worden van de verkeerchaos aan het kruispunt aan Sint-Annabrug = kant rechteroever. Dit zou tevens een positieve

3 impuls zijn voor de handelaars in de omgeving van de Varkensmarkt, zoals blijkt uit de aanbeveling van UNIZO. Voorstel De gemeenteraad beslist om de Molendries opnieuw toegankelijk te maken voor verkeer langs de kant van de Sint-Annabrug Verkeersonveilige straten vinden geen gehoor bij stadsbestuur. Vraag van raadslid Andreas Verleysen. ( ) ln de vorige bestuursperiode(s) werden verschillende woonstraten GELIJKGRONDS heraangelegd. Meestal werd er ook een verkeersbord geplaatst'zone 30'. Alhoewel de wetgeving op de Zone 30 al 'gemoduleerd'werd door een aantal ministeriële omzendbrieven (oa deze van ), blijft het de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om ervoor te zorgen dat de maximum snelheid wordt afgedwongen. En daar wringt het schoentje: in heel wat woonstraten in Aalst wordt veel te snel gereden. Daar waar de aanleg volledig gelijkgronds is, resulteert dat in gevaarlijke situaties. Zo moet je uitkijken als je één voet van je dorpel zet: auto's scheuren soms dichtbij de gevels langs, vooral bij kruisend verkeer. Er is GEEN VEILIGE plaats meer voor de voetganger, net in deze woonstraten : kan het nog tegenstrijdiger? Enkele voorbeelden : de Zavelbaan, de Geldhofstraat, de Driesleutelstraat, de Arbeidsstraat,... Bewoners hebben - sommigen sedert jaren - alle bevoegde stadsdiensten gecontacteerd om een oplossing voor deze gevaarlijke situaties te vragen: ondanks soms zeer welwillende antwoorden verandert er (nauwelijks) (n)iets! We begrijpen volgende elementen : - De gelijkgrondse aanleg in straten zonder effectieve verkeersremmers is niet zonder risico en dus te vermijden; - Het sluipverkeer is dikwijls een significante oorzaak van de problemen, maar wordt niet aangepakt, ofschoon het om woonstraten voor bestemmingsverkeer gaat; - Het handhavingsbeleid (ivm overdreven snelheid in ZONE 30) schiet tekort - Een aantal problemen worden gecreëerd door functies die zonevreemd zijn, maar niet worden aangepakt. Vraaqstellinq: We hebben volgende vragen : 1. Kan de schepen ons vertellen wat hij reeds gedaan heeft of binnenkort gaat doen aan de situatie in de vier genoemde straten? 2. Wat zal hij doen op het vlak van handhaving in de Zone 30? 3. Op welke wijze gaat hij het sluipverkeer aanpakken? 4. Welke strategie gaat hijvolgen met betrekking tot zonevreemd verkeer genererende activiteiten?

4 35.4 Stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van het zwembad. Vraag van raadslid Bart Van den Neste. (596179) Zowel onze fractie als ikzelf waren afgelopen maand aangenaam verrast toen wij van de pers telefoon kregen om onze mening te geven over het onderzoek dat schepen Uyttersprot zou laten opstarten naar een mogelijke uitbreiding van het Stedelijk zwembad. Open VLD juicht een dergelijke herstructurering van het Stedelijk Zwembad alleen maar toe en is daar de voorbije legislaturen trouwens een felle pleitbezorger van geweest. Dit kan voor ons het best en het snelst gerealiseerd worden via een doordachte samenwerking met de private sector onder welke vorm ook. Vandaag stellen we immers vast dat Aalst naast het baanzwembad geen recreatief zwemmen kan aanbieden. Enorm veel Aalstenaars wijken dan vandaag ook uit naar Dendermonde en Ninove. Open VLD is er dan ook rotsvast van overtuigd dat onze stad en haar hinterland voldoende potentieel hebben om hiervoor de markt te bevragen. Tevens zal het ook een uitweg zijn voor het momenteel overvolle zwembad, wat maakt dat noch de recreatieve zwemmers, noch de meer sportievelingen onder ons nog op een kwalitatief optimale wijze aan hun trekken kunnen komen. Ook voor de te beperkte openingstijden zou dit een oplossing kunnen zijn. Om het financiële kostenplaatje rond te krijgen, is het onvermijdelijk dat een samenwerking met de private sector nagestreefd wordt. Dit zal er ook voor zorgeri dat de stad eindelijk verlost raakt van het jaarlijkse verlies van tot euro dat zij nu al zo lang meesleept. De voorbije jaren werd deze piste vurig bepleit door Open VLD schepen van Financiën Serge Grysolle. Jammer genoeg met weinig gehoor bij de toenmalig bevoegde bele id sve ra ntwoo rde I ij ken. Bovendien zullen zich in de nabije toekomst grote en dure renovatiewerken aandienen, zoals de vervanging van de filterinstallatie, waardoor de rekening zeker niet in positieve zin zal beïnvloed worden. Sportoase is zo een voorbeeld van een bedrijf waarmee dergelijke samenwerking kan aangegaan worden. ln Leuven en Knokke zijn op die manier dergelijke zwembaden gerealiseerd. ln Knokke biedt men vandaag ook 2 zwembaden aan in één gebouw (het baanbad en het recreatieve bad). Mensen die daar enkel kiezen voor het baanbad, betalen zo een prijs die in de gemiddelde steden gevraagd wordt. Wie kiest voor het recreatieve, betaalt uiteraard meer, maar kan daar ook genieten van het buizencomplex en de welnessmogelijkheden, naast het recreatieve bad. Op die manier zou men in Aalst ook moeten denken. Zo kan het baanbad perfect behouden blijven voor de sportieve zwemmer, scholen en sportverenigingen. Het recent verschijnen van persartikels over die problematiek - blijkbaar gelanceerd door de bevoegde schepen - plaatst die natuurlijk weer op de politieke agenda. Opnieuw worden we geconfronteerd met een communicatie out of the blue die heel wat vragen oproept. Navraag bij de collega's aan beide zijden van deze tafels leert dat ook zij hierdoor zijn verrast. Eerst en vooral betreuren wij het een beetje dat dit initiatief nu door de schepen en haar partij maar naar voor wordt gebracht alsof zij nu plots het hemels licht hebben gezien. Maar niets is wat het lijkt.

5 ln de legislatuur werd door de toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening de voorbereiding gestart van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herinrichting van het zwembadpark. Die bestemmingswijziging is de eerste noodzakelijke stap om de uitbreiding van de huidige infrastructuur mogelijk te maken. ln de vorige legislatuur ,waarin uw partij de bevoegde schepen leverde die zowel de departementen Sport als RO onder zijn bevoegdheid had, werd dit werk niet verder gezet maar werd de herbestemming van het zwembadpark een onderdeel van het Masterplan Aelbrechtlaan. Een masterplan dat tot vandaag, net als zovele andere zaken in de stedelijke koelkast is terecht gekomen waardoor kostbare tijd verloren gaat. Ook stellen wij ons de vraag waarom het initiatief van de schepen uitgaat en niet wordt overgedragen naar het SportAG. Vandaag zijn de afgevaardigden in SportAG hiervan helemaal niet op de hoogte. Tot slot vragen wij ons ook openlijk af waarom een uitbreiding van het zwembad niet werd opgenomen in het meerjarenplan. Als de schepen dan toch reeds van plan was om de nodige stappen te zetten in deze zaak, dan zou het toch logisch zijn geweest dat hiervoor in enige kredieten zou voorzien zijn. Nazicht van de stukken leert dat dit - behoudens mijn vergissing - niet het geval is. Of zal de bal in het kamp van SportAG worden gelegd? Maar over welke middelen beschikt die prille structuur dan daarvoor? Open VLD venruacht hierover wel degelijk iets van deze meerderheid tijdens deze legislatuur. Dit is immers een item dat enorm leeft bij de Aalstenaars en waar dan ook vele partijen gretig gebruik van maakten om het in hun partijprogramma op te nemen. Laat dit dus geen loze belofte worden of een itern om voor de verkiezingen mee in the picture te komen. Het is niet de eerste keer dat ik dit item naar boven haal op de Gemeenteraad en het zal ook niet de laatste keer zijn. De nood is immers groot. Daarom voel ik mij genoodzaakt om dit punt op de politieke agenda te zetten, telkens het in de media komt. Vandaar ook volqende vraqen: 1. Hoe concreet is dit onderzoek? Welke initiatieven werden al genomen en zullen in de nabije toekomst nog genomen worden? 2. Waarom communiceert de bevoegde schepen op eigen initiatief rechtstreeks via de pers en gebeurt dit niet via de geëigende kanalen van commissiewerk en debat in deze Raad? Of was de schepen misschien niet op de hoogte van de inhoud van het artikel en was deze info buiten haar wil om bij de pers terecht gekomen? 3. Waarom wordt voor dergelijk onderzoek en realisatie geen officiële opdracht gegeven aan het SportAG? 4. Loopt de visie evenwijdig met deze van Open VLD of heeft men oren naar onze visie om voor de omvorming van het zwembad en het zwembadpark de private markt te bevragen en de best mogelijke optie voor de stad te onderzoeken en te realiseren?

6 35.5 lntegratiebeleid nieuwe stijl: een tussentijdse balans. Vraag van raadslid Andreas Verleysen. (596f 81) Tijdens de laatste Carnavalsoptocht, vroegen de migrantengroepering'oiljst Nixt'te mogen werken aan de stad. ls er dan een probleem? Uit betrouwbare cijfers van betrokkenen, blijkt onze stad achterop te hinken qua tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond : slechts 1.4o/o. Welke beleidsmaatregelen had de burgemeester in gedachten toen hijop de Grote Markt in vol carnavalsornaat werd geïnterviewd? Aan goede voornemens toen geen gebrek. Een andere opvallende nieuwigheid in de stadsdienst is het invoeren van het 'vreemdelingenloket'. Behoudens een vergissing moeten alle Aalstenaars - die niet de BELGISCHE nationaliteit bezitten - voor al hun administratie daarheen. Het is nogal klein uitgevallen: er zijn amper enkele beschutte zitplaatsen en de rest mag BUITEN STAAN aanschuiven. Zo gebeurt het dat mensen die hier geboren en geschoold zijn in ABN, plots vernemen datzij vreemden zijn voor hun stadsbestuur en zeer vaak als Nederlands onkundigen worden aanzien. Dat wordt als zéér onvriendelijk en stigmatiserend aangevoeld. Als Groenfractie nemen wij afstand van een dergelijke draconische maatregel die ruikt naar apartheid en ook herinneringen oproept aan het Vlamingenloket van burgemeester Nols uit Schaarbeek: gelieve ons te verlossen van deze dwaling, voor velen een nachtmerrie! Vraaostellino: 1. Burgemeester, hoe ziet u de aanwerving van personeelsleden met migratieachtergrond? 2. Schepen: hoe ziet de totale dienstverlening aan niet-belgen er op het stadshuis vandaag uit? 3. Schepen: hoe staat het met de huisvesting van de dienst lntegratie en het meldpunt Racisme? 35.6 Gemeentelijke geschenkbon. Vraag raadslid lgnace Verhaegen. (596379) Heel wat steden en gemeenten bieden hun inwoners de kans om gebruik te maken van een gemeentelijke geschenkbon. Met deze bon kan je dan bij elke deelnemende handelaar in de stad terecht.

7 Dit concept heeft vele voordelen. De schenker hoeft niet eindeloos op zoek te gaan naar het meest geschikte cadeau. De koopkracht van de inwoners wordt op deze manier in de stad gehouden en we geven een mooie ondersteuning aan de lokale middenstand. De ontvanger kan iets kiezen naar eigen voorkeur waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn. En ook de stad zelf kan deze bon actief gebruiken als geschenk (bv. bij de viering van een jubileum, de venruelkoming van nieuwe inworìers). Men kan bijvoorbeeld bonnen aanmaken met verschillende waarde, zodatje vlot een bedrag naar keuze kan samenstellen. Een lijst met deelnemende handelaars op bv de website van de stad en een leuk logo op het raam van deelnemende handelaars kan als herkenningspunt dienen. Elke handelaar maakt zelf uit of hij al dan niet meedoet. De handelaars krijgen het geld van de ontvangen bonnen terug via de stad. ln andere steden is een dergelijk systeem al een groot succes en goed ingeburgerd bij de mensen. lndien de stad Aalst ook met dergelijke bonnen zou starten kan men deze bv. te koop aanbieden bij de dienst Toerisme of in het Cultuurcentrum De Werf. Uiteraard is het de bedoeling dat de bevoegde schepen hierover eerst een overleg heeft met alle betrokken mensen van de lokale middenstand en met de bevoegde diensten om een gepast reglement uit te werken. Vraao: Wil het stadsbestuur overwegen om ook in Aalst een gemeentelijke geschenkbon in te voeren en zal de bevoegde schepen hierover een overleg plannen met alle betrokken partijen van de lokale middenstand? 35.7 Gaan de leden van het GBS, hun burgemeester- of schepenambt cumuleren bij een eventuele verkiezing voor één der Parlementen op 25 mei? Vraag van raadslid Andreas Verleysen. (596381) Actueel hebben mevrouw S. Smeyers en de heer K. Van Overmeire zitting respectievelijk in het federaal en het Vlaams parlement. Zij combineren dit beiden met een omvangrijk stedelijk departement. Of zij beide functies naar tevredenheid uitoefenen? We hebben indicaties dat één der beide functies suboptimaal wordt'benut'. Voor de nakende parlementsverkiezingen zijn: burgemeester C. D'haese, schepen Van Overmeire, schepen Uyttersprot, schepen De Koninck, OCMW voorzitter Smeyers en schepenen Van Den Steen en Casaer kandidaat. Mogelijks werd de lijst nog aangevuld door één of meer schepenen. Voor de volledigheid voegen wij er aan toe dat ook heel wat gemeenteraadsleden kandidaat zijn. lnteressant ter zake is de recente stellingname van Vlaanderens eerste burger, parlementsvoorzitter Jan Peumans, (NVA) in een interview aan het persagentschap Belga : "ook van burgemeesters van steden met meer dan inwoners, begrijpt Peumans niet hoe ze dat op een goede manier kunnen combineren met een mandaat in het parlement." Hijwas zéér goed geplaatst om te zien wat elkeen bij alle voorgaanden ondervonden heeft: wie deze twee exclusieve democratische opdrachten cumuleert, venvaarloost één van beide en verzwakt de democratie zelf.

8 Wie zich kandidaat stelt maar niet wil zetelen, bedriegt de kiezer Vraaqstellinq Aan alle leden van het college - kandidaten op 25 mei- individueel de vraag : zal u, zo u verkozen wordt, volwaardig parlementslid worden en ontslag nemen uit het CBS? 35.8 De invoering van Gemeentelijke Administrat eve Sancties (GAS). Vraag van raadslid Vera Van der Borght. (596477) Voor de aanpak van heel wat overlast en kleine misdrijven biedt het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS) een goede uitweg. We hebben het dan niet over de gemeenten die via tal van regeltjes en sancties de GAS eerder aanwenden als een pesterij voor de burger, maar over de lokale besturen die op een verantwoorde manier een duidelijk, welomlijnd kader creëren om via de GAS een aantal specifieke kleine misdrijven aan te pakken. We denken daarbij aan vandalisme, sluikstorten, geluidsoverlast, enz. Aalst is de enige centrumstad die nog geen GAS heeft ingevoerd. Dit ondanks het feit dat alle partijen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen duidelijk voorstander bleken van de invoering êrvârì; We zijn nu bijna mei Dat is anderhalf jaar na de verkiezingen. Van een GAS is nog steeds geen sprake. Nochtans zijn er vooropgestelde deadlines bij de vleet verstreken. Het vorige stadsbestuur had al een gans traject afgelegd en tal van voorbereidingen getroffen, zoals ook blijkt uit het antwoord van toenmalig schepen Grysolle in antwoord op mijn vraag in de gemeenteraad van november Een half jaar later, op de gemeenteraad van 25 juni, vroeg ik u naar een stand van zaken. ln uw antwoord stelde u dat in oktober 2013 het dossier naar de gemeenteraad zou gaan, waarna zou gewerkt worden aan de implementatie in november en december en inwerkingtreding op 1 januari lnmiddels is al gebleken dat de meerderheidspartijen niet op dezelfde lijn zitten over de GAS, onder andere voor wat betreft de leeftijdsgrens vanaf dewelke de GAS kan toegepast worden. Vraaq lk wil u dan ook vragen welke uw reactie is op het feit dat de invoering van de GAS continu werd uitgesteld? stadssecretaris Sanne Nieulandt voorzitter

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

55. (5527261 STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de aadzaal

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de raadzaal

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus.

In de communicatie naar onze inwoners wordt er steeds gesproken over een woonzorgcampus. Inhoud Situering... 2 Wat is een woonzorgcampus?... 2 Woonzorg of toch assistentiewoningen?... 2 Kernvraag indien woonzorgcampus... 4 Voorgeschiedenis... 4 Huidige Stand van zaken... 4 Toekomst... 4 Kernvraag

Nadere informatie

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad,

INTERPELLATIE EVELIEN JACOBS. Beste voorzitter, Beste collega s van de gemeenteraad, Tijdens de gemeenteraadszitting van 23 januari 2012 interpelleerde ik over het autoluwe statuut van de Leuvensestraat en zijn gekende problematiek. Ik kreeg toen het antwoord dat de situatie pas in maart

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van zalen en locaties in (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100 STADSBESTUUR BLANKENBERGE (Gemeenteraad: 17 december 2013) Vanaf 1 januari 2014 wordt het hierna vermelde reglement vastgesteld: HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1.1. Organiserend bestuur

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 Overwegende dat: Door

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

26. (550302) STAD AALST UÍTTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. VergaderinE van 17 december 20'13. Verontschuldigd: OPENBARE VERGADERING

26. (550302) STAD AALST UÍTTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. VergaderinE van 17 december 20'13. Verontschuldigd: OPENBARE VERGADERING STAD AALST UÍTTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VergaderinE van 17 december 20'13 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dínsdag 17 december 201 3 bijeengekomen in de raadzaal

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt op 24 maart 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00883 Onderwerp: Convenant betreffende medische opvolging en vaccinaties voor de leerlingen van de International

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00016 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van l7 december 2013. Verontschuldigd: OPENBARE VERGADERING

STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van l7 december 2013. Verontschuldigd: OPENBARE VERGADERING STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van l7 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de Êadzaal

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 23 december 2015 Besluit A-punt GOEDGEKEURD financiën Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

INDIRECTE BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN GEMEENTERAAD zitting van 15/12/2014 STAOMENEN (>M '(!!u.i

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN STADSLOKALEN

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN STADSLOKALEN gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN STADSLOKALEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 21 december 2010

VRAGENUUR VAN 21 december 2010 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 21 december 2010 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: 19.10 uur Einde: 19.35 uur 1. Crematorium.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Besluit Zitting van 30 november 2015

Besluit Zitting van 30 november 2015 Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 30 november 2015 Samenstelling: Aanwezig: de heer Koen Metsu, burgemeester; de heer Peter Verstraeten, schepen; de heer Jeroen Van Laer, schepen; mevrouw Birre

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T

Rolnummer 5864. Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T Rolnummer 5864 Arrest nr. 39/2015 van 19 maart 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 7, 2, 4, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect!

INCLUSIE INVEST cvba-so. Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk. Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 OverpeltOndernemingsnummer

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Vlaamse Regering. De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, Vlaamse Regering MINISTERIEEL BESLUIT TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 7, 5 EN 13, TWEEDE LID VAN HET DECREET VAN 13 APRIL 1999 MET BETREKKING TOT DE PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING IN HET VLAAMSE GEWEST De

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt

STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN. Periode 2010-2012. THEMA:Bedrijf en Buurt STAD GENT STEUNMAATREGEL DUURZAAM ONDERNEMEN Periode 2010-2012 THEMA:Bedrijf en Buurt 1 Artikel 1 - Algemeen De ontwikkeling van een duurzame samenleving is één van de speerpunten die opgenomen is in de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie