SCHOOLVERLATERSGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLVERLATERSGIDS 2007-2008"

Transcriptie

1 SCHOOLVERLATERSGIDS Stedelijk College Van Doornenplantsoen ZA Zoetermeer Tel. (079) Fax (079) Website: SCHOOLVERLATERSGIDS

2 INHOUDSOPGAVE 2 Voorwoord...3 Algemene informatie 1. Leerplicht Vervangende leerplicht Kwalificatieplicht Regionale meld- en coö.functie Leerplichtambtenaar? Wat kan ik doen als mijn kind spijbelt? JIP Studiefinanciering Tegemoetkoming schoolkosten ouders Onderwijskaart, lesgeld, kinderbijslag Studiefinanciering Beroeps- en Studiekeuze Internet Werk...10 Vervolgonderwijs 15. Vervolgonderwijs Prestatiebeurs voor niveau 3 en Aanvullende beurs Lesgeld Kwalificatiestructuur Open huizen...17 Het Regionaal Opleidingscentrum ROC t/m Wie geeft welke opleiding...33 t/m 39 Internet 22. Internetadressen...40/41 Werk 23. Hoe kom je aan werk?...42 Leerwegen 24. Beroepsopleidende Leerweg BOL Beroepsbegeleidende Leerweg BBL...44 Sectoren 26. Sector: Economie Sector: Zorg en welzijn Sector: Techniek Sector: Agrarisch (Groen) Andere opleidingen 30. Andere opleidingen...53 t/m 62 Arbeidsbureau 31. CWI Centrum Werk en Inkomen...63 (Het Arbeidsbureau) 32. Belangrijk...64 STEDELIJK COLLEGE

3 In deze schoolverlatersgids vind je behalve wat algemene informatie ook specifieke informatie over en adressen van vervolgopleidingen. De decaan speelt bij de informatieverschaffing een belangrijke rol. Het decanaat begeleidt studenten bij instroom, doorstroom en uitstroom op het gebied van studie en beroepskeuze. VRAGEN VOORWOORD Welke opleiding kan ik na mijn school gaan volgen in deeltijd of voltijd? Wanneer en waar zijn de open dagen? Mijn vooropleiding voldoet niet helemaal aan de toelatingseisen, kan ik die opleiding toch volgen? Voor deze vragen kun je altijd bij de decaan terecht. Samen met jou en eventueel je ouders zoeken we het uit. Je kunt een afspraak maken met de heer Gielisse. Daarnaast kun je informatiemateriaal doorlezen of met speciale computerprogramma s informatie verzamelen. Mocht je, nadat je dit boekje hebt doorgenomen, toch meer informatie willen hebben dan kun je bij de volgende personen terecht: DE MENTOR DE DECAAN DE INFOTHEEK SCHOLENMARKT OPEN DAGEN BEROEPEN- KEUZETEST ARBEIDSBUREAU hele week aanwezig, eventueel een afspraak maken met de heer Gielisse bij de decaan (de heer Gielisse) 8 november 2007 van uur ONC, Parkdreef te Zoetermeer zie folders op de borden bij de trap in overleg met de decaan (de heer Gielisse) CWI Met vriendelijke groet, decaan, G.M. Gielisse SCHOOLVERLATERSGIDS

4 ALGEMENE INFORMATIE ALGEMENE INFORMATIE 1. LEERPLICHT De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin jij 16 wordt. Al word jij bijvoorbeeld in februari 16, dan moet jij het schooljaar afmaken. De volledige leerlplicht eindigt ook aan het einde van het schooljaar na afloop waarvan jij tenminste 12 volledige schooljaren naar school bent geweest. Een groep/klas overslaan telt ook mee al volledig schooljaar. Een schooljaar loopt altijd van 1 augustus tot en met 31 juli. 2. VERVANGENDE LEERPLICHT Aleen jongeren van wie de problemen in het volledig dagonderwijs niet op te lossen zijn, hebben de mogelijkheid tot vervangende leerplicht. Voor jongeren vanaf 14 jaar is een alternatief leertraject mogelijk. Dergelijke verzoeken moeten ingediend worden bij de leerplichtambtenaar. Verzoeken om een jongere onder de vervangende leerplicht te laten vallen, keurt de gemeente alleen goed als zij vergezeld gaan van een plan van aanpak dat voorziet in een begeleidingsprogramma. Goedkeuring is gebonden aan een schooljaar. Dat maakt het mogelijk dat de jongere het jaar daarop terugstroomt in het reguliere onderwijs. De leerplichtambtenaar heeft de volgende gegevens nodig om het onderzoek uit te voeren: - verklaring van de SCZ waaruit duidelijk wordt waarom jij jouw opleiding hier op school niet kan afmaken en wat het advies is voor een vervolgopleiding. - verklaring van de werkgever (of arbeidscontract) indien je van plan bent om te gaan leren en werken (binnen een BBL-opleiding) - verklaring van je ouders/verzorgers en jezelf, waarin het verzoek tot vervangende leerplicht wordt gemotiveerd. Deze verklaringen dienen, indien je in Zoetermeer woont, tezamen met het verzoek, te worden verzonden naar: Gemeente Zoetermeer, afd. Beleid/Leerplicht, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, of anders naar het gemeentehuis van je woonplaats. De leerplichtambtenaar zal het verzoek gewoonlijk binnen 4 weken behandelen en een besluit nemen KWALIFICATIEPLICHT Na augustus 2007 verdwijnt de partiële leerplicht. Vanaf dat tijdstip zijn alle 16- en 17-jarige jongeren verplicht tot hun achttiende verjaardag door te leren, tenzij ze al een mbo niveau 2, havo of vwo-diploma hebben. Dit kan betekenen dat een leerling vijf dagen in de schoolbanken zit (BOL-opleiding), of met een leerwerktraject, of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo (1 of 2 dagen naar school en de andere dagen werken) voldoet aan de kwalificatieplicht. STEDELIJK COLLEGE

5 ALGEMENE INFORMATIE 4. DE REGIONALE MELD- EN COÖRDINATIEFUNCTIE (RMC) Scholen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht bij de gemeente te melden als leerplichtige of niet-leerplichtige leerlingen de school voortijdig verlaten. De meldingsplicht geldt voor: alle leerlingen tot 23 jaar die zonder havo, -vwo of mbo-diploma (niveau 2) het onderwijs verlaten. alle leerlingen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder reden van school blijven. De meldingsplicht is ingesteld omdat jongeren zonder diploma geen kans hebben op geschoold werk. Door de regionale meld- en coördinatiefunctie kunnen gemeenten en regio's alles op alles zetten om te voorkomen dat de jongeren definitief afhaken en ze helpen alsnog een diploma te halen. Als een leerplichtige leerling bij de gemeente is gemeld, wordt hij of zij als voortijdig schoolverlater geregistreerd. Vervolgens begeleidt de leerplichtambtenaar de leerling terug naar het onderwijs, indien nodig door de jeugdhulpverlening. Bij een niet-leerplichtige leerling wordt een trajectbegeleider ingeschakeld, die probeert de leerling weer naar school te laten gaan of te begeleiden naar een arbeidsplaats. In overleg met de betrokken school en andere deskundigen ontwerpt de trajectbegeleider een op maat gesneden programma voor de schoolverlater. Als de leerling medewerking weigert, kan in sommige gevallen de Sociale Dienst een sanctie opleggen. Is het dan niet slimmer om te proberen een zo hoog mogelijk diploma te behalen? Bij de overheid vinden ze wel. Er wordt dan ook veel moeite gedaan om voortijdig schoolverlaten te bestrijden. Daarom is er de Regionale Melden Coördinatie functie in het leven geroepen. Je bent een voortijdig schoolverlater als je van school gaat zonder een startkwalificatie (MBO-niveau 2). 5. LEERPLICHTAMBTENAAR De leerplichtambtenaar in jouw woongemeente houdt zich bezig met het toezicht op de Leerplichtwet. Deze persoon is meestal te bereiken via de afdeling Onderwijs van jouw gemeente. De leerplichtambtenaar zoekt samen met jouw ouders en de school naar een oplossing wanneer er problemen zijn. Je kunt hierbij denken aan ongeoorloofd schoolverzuim of wanneer jij wordt geweigerd op een school. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim na meer dan drie achtereenvolgende schooldagen te melden aan de leerplichtambtenaar. SCHOOLVERLATERSGIDS

6 ALGEMENE INFORMATIE 6. WAT KAN IK DOEN ALS MIJN KIND SPIJBELT? Als jij spijbelt, moeten jouw ouders hiertegen optreden. Je ouders zijn immers verplicht jou naar school te sturen. Je ouders kunnen de volgende stappen ondernemen: goed contact met de school houden op de hoogte zijn van het lesrooster streng, duidelijk en consequent zijn hulp vragen als zij problemen hebben bij de opvoeding van jou. Als er sprake is van spijbelen dan zijn de ouders en jij vanaf 12 jaar aansprakelijk. De straf die staat op spijbelen varieert van gevangenisstraf of een geldboete die kan oplopen tot 2250 euro. 7. JIP In Zoetermeer,Delft en Den Haag bevindt zich het JIP, Jongeren Informatie Punt. Het JIP is een onderdeel van het Expertisecentrum voor jeugd, Samenleving en Opvoeding. Het JIP in Zoetermeer zit in het Stadshart, naast de hoofdbibliotheek op het Stadhuisplein. Halte Stadhuis van de Zoetermeer Stadslijn. Stadhuisplein 4, 2711 EC ZOETERMEER & STUDIEFINANCIERING Naar school gaan kost geld. Als je wilt weten of je recht hebt op een bijdrage in de studiekosten, alleen een basisbeurs of ook op aanvullende financiering óf hoe je je schoolgeld moet betalen, neem dan contact op met het Regiokantoor van de Informatie Beheer Groep: Regiokantoor Informatie Beheergroep (voorheen Steunpunt Studiefinanciering) Koninginnegracht 12b13, 2514 AA DEN HAAG & TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN OUDERS: Ouder: Voor het schooljaar geldt dat de ouder/verzorger die de tegemoetkoming ouders wil aanvragen, moet de wettelijke vertegenwoordiger zijn van het kind. De wettelijke vertegenwoordiger is de ouder of voogd die het gezag heeft over het kind. Deelt u dit gezag met iemand anders, bijvoorbeeld uw echtgenote, dan kan alleen degene die de kinderbijslag over het tweede kwartaal van 2007 ontvangt, een tegemoetkoming aanvragen. 6 STEDELIJK COLLEGE

7 ALGEMENE INFORMATIE Partner: Onder partner wordt verstaan degene met wie de aanvrager in 2007 meer dan 6 maanden gehuwd is of samenwoont en een gezamelijke huishouding voert. Grootouders, broers, zussen en kinderen worden niet als partner beschouwd. Uitbetaling tegemoetkoming ouders 1. Tegemoetkoming in het les- of cursusgeld: De tegemoetkoming in het lesgeld wordt niet aan u uitbetaald, maar wordt gebruikt om voor uw kind lesgeld te betalen. U krijgt dan geen acceptgiro meer thuis gestuurd om het lesgeld te betalen. Volgt uw kind particulier onderwijs waarvoor u een tegemoetkoming in het cursusgeld kunt ontvangen, dan wordt de tegemoetkoming wel aan uw uitbetaald. Hebt u wel een acceptgiro voor het lesgeld gekregen, omdat uw aanvraag nog niet is verwerkt, dan moet u het lesgeld met de acceptgiro betalen. Zodra uw tegemoetkoming is berekend, krijgt u het door u betaalde lesgeld op uw rekening teruggestort. 2. Tegemoetkoming in de schoolkosten: - U vraagt de tegemoetkoming voor 1 juli aan. De tegemoetkoming in de schoolkosten wordt in twee termijnen op uw rekening gestort op uiterlijk eind juli en in januari daaropvolgend. - U vraagt de tegemoetkoming tussen 1 juli en 1 januari aan. Zodra de aanvraag rond is wordt het eerste bedrag op uw rekening overgemaakt.de tweede betaling volgt in januari. - U vraagt de tegemoetkoming na 1 januari aan. Het hele bedrag wordt in één keer aan u overgemaakt. Moet u voor uw kind lesgeld betalen, dan wordt de tegemoetkoming eerst met het lesgeld verrekend. Is de totale tegemoetkoming hoger dan het lesgeld, dan krijgt u het verschil uitbetaald. 10. ONDERWIJSKAART, LESGELD, KINDERBIJSLAG Als je op 1 augustus 18 of ouder bent, heb je de onderwijskaart nodig om je op een school in te schrijven. Met de onderwijskaart moet je je inschrijven aan de voltijds beroepsopleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en voor het voltijds voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Ook moet je de onderwijskaart inleveren als je gaat stagelopen en deze stage deel uit maakt van een voltijds opleiding aan de beroepsopleidende leerweg in het mbo. SCHOOLVERLATERSGIDS

8 ALGEMENE INFORMATIE Wanneer de onderwijskaart niet gebruiken? Je hoeft de onderwijskaart niet te gebruiken als je vanaf 1 augustus 2007: geen onderwijs volgt hoger onderwijs volgt particulier onderwijs volgt deeltijdonderwijs volgt een beroepsbegeleidende leerweg volgt voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs, lwoo, opdc) volgt (voortgezet) speciaal onderwijs volgt Je moet de onderwijskaart op school inleveren. Wil je zeker weten dat je wordt ingeschreven, dan moet je de onderwijskaart zo snel mogelijk inleveren. Bij voorkeur voor de zomervakantie, maar in ieder geval op de dag dat de lessen beginnen. Als je je later wilt inschrijven, neem dan contact op met de school. Ook als je in termijnen wilt betalen, is het belangrijk dat je de onderwijskaart op tijd inlevert. Heb je de onderwijskaart voor het schooljaar al ingeleverd en je volgt geen voltijds beroepsopleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs of je volgt geen voltijds volwassenenonderwijs vraag dan de onderwijsinstelling om je voor 1 oktober weer uit te schrijven. Meer informatie over tegemoetkoming schoolkosten, onderwijskaart, lesgeld en kinderbijslag is te vinden op de website van de IB-groep: 11. STUDIEFIANCIERING Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een opleiding in het beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg), dan heb je in principe recht op studiefinanciering. De studiefinanciering start de eerste maand van het kwartaal dat je volgt op je 18e verjaardag. Je studiefinanciering kan bestaan uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een rentedragende lening en een OV-studentenkaart. Alleen als je een beroepsopleidende leerweg doet van 1 jaar of langer, heb je recht op studiefinanciering. Heb je de Nederlandse nationaliteit niet en woon je wel in Nederland, dan kun je in bepaalde gevallen toch studiefinanciering krijgen. Nadere informatie kun je bij de IB-groep aanvragen. Ook voor de aanvraag voor studiefinanciering kun je bij de IB-groep terrecht. Denk eraan, je kunt studiefinanciering nooit achteraf aanvragen. 8 STEDELIJK COLLEGE

9 ALGEMENE INFORMATIE 12. BEROEPS- EN STUDIEKEUZE Na de middelbare school kan je verder leren of gaan werken. Als je verder wilt leren zijn er veel vervolgopleidingen mogelijk. Je decaan op school kan je daarbij helpen. Elk jaar organiseren de opleidingen in de regio open dagen. In Zoetermeer is een speciaal informatiecentrum: het IWIS. Informatiepunt voor Werk, Inkomen en Scholing (IWIS) Westwaarts AD ZOETERMEER & ( ma t/m vr tot uur) 13. INTERNET Op internet kan je veel vinden over vervolgopleidingen, maar ook over examens, uittreksels, werkstukken, werk, enz. Schoolweb: In het studiekeuzeprogramma van deze website kan je op verschillende manieren (o.a. via beroep, vakgebied, trefwoord) naar een voor jou geschikte opleiding zoeken. Er zijn "links" naar verschillende websites: - links naar MBO opleidingen in Nederland werkstuknetwerk - examen - belangrijke tips over werk, leren, enz SCHOOLVERLATERSGIDS

10 ALGEMENE INFORMATIE Andere interessante website zijn: (BIJ)BAAN EN VAKANTIEWERK Hoeveeluur mag ik werken en op welke tijden? Dat is afhankelijk van je leeftijd, maar in het kort komen de volgende regels hier op neer: 13- en 14-jarigen: In schoolweken mag je buiten schooltijd maximaal twee uur per dag werken, en op zaterdag of een andere vrije dag zes uur per dag. Het maximum is twaalf uur per week. Vóór 8.00 uur en na uur mag je niet werken. Op zondag mag je nooit werken. In vakantieweken mag je maximaal zeven uur per dag werken tussen 7.00 uur en uur. Maximaal 35 uur per week. Per jaar mag je niet meer dan vier vakantieweken werken, waarvan maximaal drie achter elkaar. 15-jarigen: Op een schooldag mag je twee uur per dag werken en op een vrije dag 8 uur. Het maximum is twaalf uur per week. Je mag niet werken vóór 7.00 uur en na uur. In vakanties is het maximum acht uur per dag en per week 40 uur. Per jaar mag je maximaal zes vakantieweken werken, maar niet meer dan vier achter elkaar. Je mag alleen op zondag werken als dat bij het werk hoort en het is afgesproken, en dan alleen als je de zaterdag ervoor vrij hebt. De limiet is negen zondagen in dertien weken. 16- en 17-jarigen: Je mag niet meer dan negen uur per dag werken of op school zitten. Als je zes uur op school zit, mag je die dag dus nog drie uur bijklussen. Per week mag je maximaal 45 uur werken. Per vier weken is de limiet 160 uur. Je mag geen nachtdiensten draaien en moet minstens twaalf aaneengesloten uren vrij zijn. Op zondag werken mag als dat bij het werk hoort en het is afgesproken, en dan alleen als je de zaterdag ervoor vrij hebt en niet meer dan negen zondagen per dertien weken werkt. 18 jaar en ouder: Per dag mag je maximaal negen uur achter elkaar werken, maar niet meer dan 45 uur per week. Als overwerk incidenteel STEDELIJK COLLEGE

11 ALGEMENE INFORMATIE voorkomt, en het totaal aantal werkuren binnen de 54 uur per week blijft, mag je dit niet weigeren. Wat voor werk mag ik doen? Jongeren onder de 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen. Onder gevaarlijk werk wordt onder meer verstaan: werken met gevaarlijke machines of giftige stoffen, sloopwerk, werken aan de lopende band of op plekken met herrie boven de 90 db. Ben je 13, 14 of 15 jaar, dan mag je niet zelfstandig werken. Er moet altijd een volwassene bij zijn die toezicht houdt en je kan helpen. Alleen licht werk is toegestaan. Je mag helpen als hulpje in bijvoorbeeld een winkel, manege, speeltuin of pretpark. Je mag oppassen, auto's wassen, folders of huis-aan-huis-bladen bezorgen, lichte schoonmaakklussen doen, bollen pellen of tomaten plukken. Als je 15 jaar bent, mag je ook vakken vullen en kranten bezorgen. Een ochtendkrant mag alleen als je ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven en jij niet vóór zes uur 's morgens op pad gaat. Verboden werk is ondermeer: achter de kassa, in een fabriek of magazijn werken en elk gevaarlijk werk. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen in principe allerlei werk doen, zolang het maar geen gevaar opleverd. In sommige gevallen mag je bepaalde werkzaamheden doen waaraan risico's zijn verbonden. Maar dan alleen onder deskundig toezicht en als je werkgever alle nodige maatregelen treft om de gevaren die aan dat werk zijn verbonden zijn, te beperken. Denk hierbij aan het rnin een slachterij, op een trekker rijden, aan een lopende band staan, een machine bedienen, etc. Maar ook werken met sommige ontplofbaren of bijtende stoffen. Denk je dat er iets niet goed is in je werksituatie, schakel dan de Arbeidsinspectie in: Arbeidsinspectie kant. Utrecht Arbeidsinspectie kant. R'dam Oudenoord 6 Stadionweg 43c 3513 ER UTRECHT 077 AS ROTTERDAM Postbus 820 Postbus AV UTRECHT 3007 AN ROTTERDAM fax: fax: Hoeveel ga je verdienen? Ben je jonger dan 23 jaar dan heb je recht op een percentage van het minimumloon. Hoe ouder je bent, hoe hoger je loon. De nieuwe lonen vanaf 1 januari 2007 kun je opvragen bij de informatietelefoon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SCHOOLVERLATERSGIDS

12 ALGEMENE INFORMATIE & (gratis nummer). Denk je dat je (te) weinig verdient? Controleer dan of dat werkelijk zo is. Deze zaken kun je zelf controleren: Ontvang je het juiste minimumjeugdloon? Ben je in de juiste functieschaal ingedeeld? Is het juiste aantal ervaringsjaren toegekend? Mensen die langer in dienst zijn, krijgen vaker meer betaald. Heb je recht op toeslag voor bijvoorbeeld onregelmatig werk, overuren of reiskosten? Deze bedragen moeten op je loonstrookje staan. Het is en blijft lastig te onderhandelen over je salaris. Surf naar om je salaris te testen en te weten wat je waard bent. Moet je met een vakantiebaantje belasting betalen? Ja, maar als je een paar weken of maanden per jaar werkt, is het mogelijk dat je teveel belasting betaalt. De te veel betaalde belasing kun je achteraf trugvragen met een Tj-biljet. Voor vakantiewerkers die recht hebben op kinderbijslag of studiefinanciering, betaat een speciale regeling. De werkgever kan de belastingdienst verzoeken om de kwartaaltabel voor loonheffing toe te passen. Je betaalt dan minder of helemaal geen loonbelasing. Nadere informatie kun je vinden op de website: Hoeveel mag ik bijverdienen naast studiefinanciering? Je mag een bepaald bedrag per jaar naast je studiefinanciering bijverdienen. Dit bedrag verschilt per jaar.kom je boven dit bedrag, dan moet je je studiefinanciering voor dat jaar stopzetten. Je moet dan ook je OV-studentenkaart inleveren. Meer informatie kun je vinden op de site: 12 Hoeveel mag ik bijverdienen naast de knderbijslag? Als je nog geen 16 jaar bent en thuis woont, mag je net zoveel bijverdienen als je wilt. Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je niet meer te maken met kinderbijslag maar wellicht met de studiefinanciering (zie hierboven). Ben je 16 of 17 jaar en woon je thuis, dan mag je per kwartaal maximaal 1175* euro netto verdiene. Ga je daar overheen, dan krijgen je ouders/verzorgers over dat kwartaal geen kinderbijslag voor jou. Ontvangen je ouders/ verzorgers dubbele kinderbijslag voor jou, dan mag je maar 781* euro netto verdienen per kwartaal. Woon je niet thuis, dan gelden er andere bedragen. Meer informatie kun je vinden op * de bedragen kunnen in de loop van het jaar veranderen. STEDELIJK COLLEGE

13 ALGEMENE INFORMATIE Wat is een CAO en wat heb ik daaraan? Een CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) is bedoeld om jou en je collega's zekerheid te geven over je rechten en plichten., je inkomen, je arbeidsduur en je overige arbeidsvoorwaarden. Door de gezamenlijke afspraken tussen werkgever en werknemers sta je veel sterker dan wanneer je individueel afspraken maakt met je werkgever. Voor een werkgeven heeft een CAO net zo goed voordelen, want ook hij waat waar hij aan toe is. Meer informatie over CAO's kun je vinden op 15. VERVOLGONDERWIJS Het middelbaar Beroepsonderwijs (lang en kort) en het leerlingwezen zijn per 01 augustus 1997 veranderd. Men spreekt van het Secundair Beroepsonderwijs. Er is sprake van twee leerwegen: 1. De Beroepsopleidende leerweg B.O.L. leren en stage. Binnen de beroepsopleidende leerweg ga je vijf dagen in de week naar school en doe je praktijkkennis op door middel van stage. 2. De Beroepsbegeleidende leerweg B.B.L. leren en werken. Binnen de beroepsbegeleidende leerweg ga je een dag in de week naar school en vier dagen werk je in een bedrijf of instelling. 16. PRESTATIEBEURS VOOR NIVEAU 3 EN 4 Op 1 augustus 2005 is de prestatiebeursingevoerd voor MBO-studenten die een BOL-opleiding op niveau 3 en 4 volgen. Dit betekent dat studenten moeten presteren voor hun studiefinanciering. ALs een student binnen 10 jaar zijn diploma haalt, wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt dat niet, dan moet de student de beurs, inclusief OV-kaart, terugbetalen. De prestatiebeurs geldt alleen voor studenten die op of na 1 augustus 2005 voor het eerst recht hebben op studiefinanciering. Behalve dat de studiefinanciering afhankelijk is gesteld van de prestaties, is ook de duur beperkt. Studenten krijgen studiefinanciering vanaf hun 18e jaar. Bovendien moet de beurs worden aangevraagd worden voor het 30e jaar en mag de studiefinanciering tot na het 30e jaar niet onderbroken worden. Er geldt ook een leeftijdsgrens van 34 jaar voor alle niveaus binnen de BOL. Deze leeftijdsgrensen gelden ook voor niveau 1 en 2. Duur studiefinanciering Studenten krijgen 48 maanden prestatiebeurs en 36 maanden lening, SCHOOLVERLATERSGIDS

14 ALGEMENE INFORMATIE ongeacht de cursusduur. Verder hebben studenten recht op 84 maanden OV Studentenkaart. Een student die zijn opleiding afrondt voordat hij vier jaar prestatiebeurs heeft gehad, kan de resterende rechten gebruiken voor een andere BOL-opleiding. Specialistenopleiding Ga je na je vak- of middenkaderopeiding een specialistenopleiding van 1 of 2 jaar volgen? Dan krijg je hiervoor twee jaar extra prestatiebeurs. Dus in plaats van 48 maanden, maximaal 72 maanden en 36 maanden lening. Het mbo-diploma moet binnen 10 jaar na de start van de prestatiebeurs zijn verkregen. Dit diploma mag ook via BBL worden behaald. Als na 10 jaar geen diploma kan worden overlegd, moet de prestatiebeurs worden terugbetaald. Dubbele inschrijving Als je bij je opleiding staat ingeschreven voor een opleiding op niveau 1 of 2 én tegelijkertijd ook voor een opleiding op niveau 3 of 4, dan ontvang je op grond van de hogere opleiding studiefinanciering; je ontvangt dus een prestatiebeurs. Dit geldt ook wanneer je tegelijkertijd staat ingeschreven aan een opleiding op niveau 3 of 4 én aan een hogere beroepsopleiding of universiteit. Je krijgt dan een prestatiebeurs voor het hoger onderwijs. Wil je een opleiding op niveau 1 en 2 volgen nadat je al 48 maanden prestatiebeurs hebt ontvangen voor een opleiding op niveau 3 of 4? Dan krijg je geen studiefinanciering meer. Stoppen voor 1 februari Stop je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een opleiding volgt aan een niveau 3 of 4 opleiding met je studie? Dan kan je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te zetten in een gift. Je mag de rest van dat jaar geen studiefinanciering meer aanvragen. Je kan dit verzoek alleen indienen als het gaat om je eerste inschrijvingsjaar én als je dat jaar voor het eerst studiefinanciering ontving. Medische omstandigheden Kan je in verband met een medische of niet-medische bijzondere omstandigheden niet binnen de duur van je prestatiebeurs (4 jaar) je studie afronden of lukt het je daardoor niet om je diploma binnen 10 jaar te halen? Of wordt je tijdens je diplomatermijn meer dan 80% arbeidsongeschikt? Dan kan je een 'Verzoek om een voorziening prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden' doen. Wil je een verzoek indienen, neem dan contact op met je decaan. 14 STEDELIJK COLLEGE

15 OV-kaart Je OV-kaart valt ook onder de prestatiebeurs. ALGEMENE INFORMATIE 17. AANVULLENDE BEURS Inkomen ouders/verzorgers Het inkomen van je ouders/verzorgers is niet van invloed op de basisbeurs, maar wel op je eventuele aanvullende beurs. Het inkomen van je ouders/verzorgers bepaalt of je een aanvullende beurs kunt krijgen, en ook hoe hoog die beurs is. Wat moeten jij en je ouders/verzorgers doen? Als je een aanvullende beurs hebt aangevraagd, dan stuurt de IB-Groep jou twee formulieren die bestemd zijn voor je ouders/verzorgers. Op die formulieren kunnen je ouders/verzorgers hun sofi-nummer invullen. De IB-Groep vraagt bij de Belastingdienst de gegevens over het inkomen van je ouders op. Het gaat dan om gegevens uit het peiljaar. Het peiljaar ligt twee jaar vóór het jaar waarvoor je studiefinanciering aanvraagt. Als je dus een aanvullende beurs voor 2006 aanvraagt, kijkt de IB-Groep naar het inkomen van je ouders in Je ouders/verzorgers kunnen met het rekenprogramma ouderbijdrage zelf uitrekenen hoeveel aanvullende beurs jij kunt krijgen. Met behulp van de folder Ouderbijdrage kunnen je ouders zelf hun bijdrage uitrekenen. Je ouders krijgen zelf ook post van de IB-Groep. Nadat de IB-Groep de formulieren van je ouders binnen hebben en nadat de IB-Groep hun inkomensgegevens van de Belastingdienst hebben gekregen, krijgen zij een bericht. Op dat bericht staat het bedrag dat zij op grond van hun inkomen zouden kunnen bijdragen aan jouw studie. Dit bedrag kan jij niet als aanvullende beurs krijgen, maar wel als lening. Je ouders/ verzorgers zijn niet verplicht dit bedrag aan jou te betalen. Je ouders/ verzorgers krijgen geen informatie over de hoogte van jouw aanvullende beurs. Wijzigingen Wijzigt er iets in het inkomen van je ouders/verzorgers? Dan kunnen zij dat doorgeven met behulp van het formulier Wijzigingen ouders. Soms is het verstandig - bijvoorbeeld als het inkomen van je ouders/verzorgers achteruit is gegaan - om verlegging peiljaar aan te vragen. 18. LESGELD Voor iedereen die op 1 augustus 18 is en zich met een onderwijskaart inschrijft voor een voltijdopleiding aan een beroepsopleidende leerweg van het middelbaar beroepsonderwijs of aan een opleiding in het volwassenenonderwijs (vavo), moet lesgeld worden betaald. SCHOOLVERLATERSGIDS

16 ALGEMENE INFORMATIE 19. KWALIFICATIESTRUCTUUR Niveau 1: Assistentenopleiding Duur½-1jaar Eenvoudige uitvoerende werkzaamheden Niveau 2: Basisberoepsopleiding Duur2 3jaar Uitvoerende werkzaamheden Niveau 3: Vakopleiding Duur2 4jaar Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden Niveau 4: Middenkaderopleiding Duur3-4jaar Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met brede inzetbaarheid. Wat betreft de toelatingseisen gelden de volgende regels: Niveau 1: drempelloos Niveau 2: VMBO-diploma Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) Niveau 3/4: VMBO-diploma Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) Theoretische Leerweg (TL) Gemengde leerweg (GL) Niveau 4: VMBO-diploma Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) en de Theoretische Leerweg (TL) Gemengde leerweg (GL) Door deze nieuwe wet is een schaalvergroting binnen het beroepsonderwijs noodzakelijk. Dit brengt een integratieproces met zich mee van instellingen van middelbaar beroepsonderwijs, leerlingwezen, volwassenen onderwijs en basiseducatie. Er ontstaan daardoor grote instituten nl.: ROC's en AOC's. (Regionaal opleidingencentra en Agrarische opleidingencentra). 16 STEDELIJK COLLEGE

17 20. HET REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM (ROC) en andere opleidingsmogelijkheden met Open Huis, datum: OPEN HUIZEN ROC ID College Middelbaar beroepsonderwijs: ID College Alphen a/d Rijn, Ambonstraat 1, & ID College Leidschendam, Veurse Achterweg 24, & ID College Woerden, Essenlaan 3, & ID College Zoetermeer, Van Doornenplantsoen 11, & ID College Gouda, Groen van Prinsterensingel 52, & Christelijk Middelbaar beroepsonderwijs: ID College Katwijk, Jan Evertsenlaan 2, & Educatie: ID College Alphen a/d Rijn, Aarplein 16, & ID College Zoetermeer, Kurt Weillrode 33, & ID College Katwijk, Nieuwe Duinweg 51, & Gezondheidszorg: ID College Alphen a/d Rijn, Briljantstraat 1, & Educatie en Taalschool: ID College Gouda, Groen van Prinsterensingel 52, & Uiterlijke Verzorging: ID College Leiden, Storm Buysingstraat 18c, & Administratie/Gezondheidszorg: ID College Leiden, Vijf meilaan 210, & Welzijn: ID College Leiden, Rapenburg 23, & ICT academie Leiden: ID College Leiden, Lammenschanspark 2, & ID College Zoetermeer, Bredewater, & MBO: ma 4 februari uur di 25 maart uur VAVO Gouda en Zoetermeer: di 3 juli uur * Aanmeldingen meeloopdagen ID College bij de decaan dhr. G.M. Gielisse. SCHOOLVERLATERSGIDS

18 OPEN HUIZEN ROC Leiden & Evenementenoverzicht ROC Leiden organiseert diverse infodagen, waarop je over de opleidingen meer te weten kunt komen. Deze infodagen zijn gepland op de volgende data (zie voor de adressen ROC Leiden-locaties). Open dag Middelbaar Laboratoriumonderwijs za 17 november uur wo 6 februari en van uur wo16 april uur wo 18 juni uur Zernikedreef 11, Leiden (gebouw Hogeschool Leiden) Talent Kick-off - Oriëntatiedag di 22 januari uur Op elke locatie van de studierichting Door te doen kun je je oriënteren op ROC Leiden in de beroepsopleiding van je keuze. Je geeft je op via de decaan dhr. G.M. Gielisse. Vooral als je in de Theoretische Leerweg zit, is dit een ideale mogelijkheid om kennis te maken met het beroepsonderwijs. Opgeven via onze decaan, de heer G.M. Gielisse Talent Masters - Open Dagen vr 8 februari uur. za 9 februari uur. Op elke locatie van de studierichting. Je kunt de opleidingen bezoeken waarin je geïnteresseerd bent. Alle opleidingen geven voorlichting en er zijn bedrijven die zich presenteren. Weet je nog niet wat je wilt gaan doen, ga dan naar de Ter Haarkade 6a. Daar kun je terecht voor een persoonlijk gesprek met een van onze keuzebegeleiders. Talent Day - Keuzebegeleidingsdag di 15 april uur. Ter Haarkade 6a, Leiden Deze dag is voor leerlingen uit het vmbo (incl.tl) die nog twijfelen over een vervolgopleiding of het nog helemaal niet weten. In een persoonlijk gesprek helpen onze keuzebegeleidingsadviseurs je bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Je kunt ook gratis de Talent test doen. 18 STEDELIJK COLLEGE

19 Open dag ICT academie Leiden vr 8 februari uur. za 9 februari uur. Lammenschanspark 2, Leiden Talent Countdown - Inloopochtend vr 16 mei uur Op elke locatie van de studierichting Voor de echte laatbeslissers. Tijdens de Inloopochtend kun je terecht met je laatste vragen en kun je je ter plekke aanmelden. Ook een prima gelegenheid om het schoolgebouw nog eens te bekijken. Oriëntatiedag di 22 januari uur Op elke locatie van de studierichting Adressen ROC Leiden: Horeca; EAO; Orde en veiligheid: Leidsedreef 4, Leiderdorp & : Verkoop: Leidsedreef 4, Leiderdorp & : Bakkerij, Handel; Horeca: Leidsedreef 5, Leiderdorp & : Auto en vervoer; Bouw; Elektrotechniek; ICT-academie: Lammenschanspark 1a-2, Leiden & : Toerisme; Sport en bewegen: Lammenschanspark 4, Leiden: Werktuigbouw: Lammenschanspark 5, Leiden & : Taalschool NT2; Werktuigbouw; Installatietechniek: Lammenschanspark 141f, Leiden & : Educatie; Gezondheidszorg; Welzijn: Ter Haarkade 6a, Leiden & : Gezondheidszorg; Welzijn: Van Ostadestraat 1, Lisse & : Gezondheidszorg; Welzijn: Dieperpoellaan 2, Leiden & : Laboratoriumtechniek: Zernikedreef 11, Leiden & : OPEN HUIZEN SCHOOLVERLATERSGIDS

20 OPEN HUIZEN Mondriaan Onderwijsgroep Mondriaan informatiecentrum, & / (voor alle locaties) Informatie avond Defensie wo 14 november uur wo 12 december uur wo 9 januari uur wo 12 maart uur wo 14 mei uur De informatieacond is een verplicht onderdeel van de selectieprocedure. Je moet je van tevoren aanmelden voor deze avond. Aanmelden verplicht , Helenastraat 11, Den Haag Open dag MBO di 12 februari uur Informatieavond MBO di 15 april uur Informatieavond MBO di 3 juni uur 20 Adressen Mondriaan Onderwijsgroep: Economie: Brasserskade 1, Delft & Bezuidenhoutseweg 181, Den Haag & Groen van Prinsterenlaan 274, Den Haag & Haverkamp 250, Den Haag & Stokroosstraat 185, Den Haag & Mijnbouwstraat 1, Delft & Röntgenweg 6, Delft & J.J. Slauerhofflaan 273, Delft & Brouwersgracht 50, Den Haag & Herman Costerstraat 50, Den Haag & Laan van Meerdervoort 16, Den Haag & Loosduinseweg 617, Den Haag & e Sweelinckstraat 160, Den Haag & De Rade 10, Den Haag & Rijswijkseweg 528a, Den Haag & Rijswijkseplein 79, Den Haag & Schalk Burgerstraat 493, Den Haag & Zuidlarenstraat 6-10, Den Haag & Oranje Nassaustraat 1b, Voorburg & STEDELIJK COLLEGE

21 OPEN HUIZEN Voorstraat 88, Poeldijk & Handel: Brasserskade 1, Delft & Begoniastraat 45, Den Haag & Dienstverlening: Helenastraat 10-12, Den Haag & Koningin Marialaan 9, Den Haag & ICT: Brasserskade 1, Delft & Bezuidenhoutseweg 181, Den Haag & Helenastraat 10-12, Den Haag & Koningin Marialaan 9, Den Haag & Mode: Diamantorst , Den Haag & Sport en bewegen: Brasserskade 1, Delft & Techniek: Brasserskade 1, Delft & Tinwerf 10, Den Haag & Toerisme en recreatie: Helenastraat 15, Den Haag & Veiligheid: Helenastraat 11, Den Haag & Welzijn: Kreeklaan 10, 's-gravenzande & Brasserskade 1, Delft & Antonia Veerstraat 15, Delft & Bentelostraat 313, Den Haag & Houtrustweg 2, Den Haag & Vondellaan 35, Leiden & let op: op deze laatste locatie worden alleen de volgende opleidingen gegeven: sociaal-pedagogisch werker; gehandicaptenzorg, niveau 3 en 4 (BOL en BBL); verpleegkundige; niveau 4 (BOL en BBL Woonbranche: Begoniastraat 45, Den Haag & Zorg: Antonia Veerstraat 15, Delft & Bentelostraat 313, Den Haag & Houtrustweg 2, Den Haag & Morsestraat 1, Den Haag & Vondellaan 35, Leiden & (sociaal-pedagogisch werker; gehandicaptenzorg, niveau 3 en 4 (BOL en BBL); verpleegkundige, niveau 4 (BOL en BBL)) SCHOOLVERLATERSGIDS

22 OPEN HUIZEN ROC Zadkine Rotterdam & open huis vr 18 januari uur za 19 januari uur Op de site vind je veel informatie over de verschillende locaties. Je kunt zien op welke locatie de opleiding van je keuze wordt gegeven. Adressen ROC Zadkine: Benthemstraat 6 (hoofdlocatie), Rotterdam & Sector Economie: Prins Alexanderlaan 55, Rotterdam & Administratie; beveiliging & ICT; automatisering; bedrijfsadministratie; commercieel; logistiek; secretarieel; beveiliging; vrede en veiligheid; brugjaar: politie; Koninklijke Landmacht; marechaussee Benthemstraat 6, Rotterdam & bedrijfsadministratie; juridisch; secretarieel Benthemstraat 15, Rotterdam & computertechniek/elektronica; elektrotechniek/ict; technische informatica Sikkelstraat 35, Rotterdam & bedrijfsadministratie; secretarieel Sportlaan 13-15, Spijkenisse & automatisering/computertechniek; bedrijfsadministratie; secretarieel Sector Handel: Benthemstraat 6, Rotterdam & detailhandel; groothandel/internationale handel; international business studies; modeopleidingen Prins Alexanderlaan 55, Rotterdam & detailhandel; groothandel; mbo pro Sportlaan 13-15, Spijkenisse & detailhandel; groothandel; internationale handel Sector: Uiterlijke verzorging: Benthemstraat 6, Rotterdam & schoonheidsverzorging; voetverzorging Sikkelstraat 35, Rotterdam & haarverzorging; schoonheidsverzorging 22 STEDELIJK COLLEGE

23 OPEN HUIZEN Sector: Horeca & Toerisme: Teilingerstraat 150, Rotterdam & assistent bakker; broodbakker; banketbakker; horeca-ass.; gastheer/gastvrouw/kok; uitv.horeca ondernemer; hotelschool; facilitaire dienstverlening; toerisme Sector: Techniek: Benthemstraat 15, Rotterdam & computertechniek/elektronica; elektrotechniek/ict; technische informatica Marconistraat 16, Rotterdam & laboratoriumtechniek); optiek I-Bol; assistent-medewerker opticien; opticien; opticien-manager Prins Alexanderlaan 55, Rotterdam & fijnmechanische techniek/materiaalkunde; metaalkunde; elektrotechniek/ict (ook deeltijd); energietechniek; commerciële techniek; elektronica/ telematica middenspanning; motorvoertuigentechniek; metaaltechniek L-bol; computertechniek/ elektronica; elektrotechniek/ict; technische informatica; atelieruurwerktechnicus; aankomend graveur Prins Constantijnweg 30, Rotterdam & grond- water- en wegenbouwkunde; infratechniek; bouwkunde; bouw; hout; stukadoren; installatietechniek I-bol Jan Ligthartstraat 250, Rotterdam & bouwkunde; elektrotechniek; elektronica/telematica; voertuigentechniek; werktuigbouwkunde; technische informatica; energietechniek Hoefsmitstraat 41, Hoogvliet & proces- en milieutechniek Mr. Kersperstraat 10, Schoonhoven & productiemedewerker goud- en zilversmeden; goud- en zilversmeden; juwelier; uurwerktechniek; graveren Sector: Zorg: Marconistraat 16, Rotterdam & verpleegkundige; verzorgende; helpende zorg; zorghulp; kraamopleiding; laboratoriumtechniek; optiek I-bol; assistentmedewerker opticien; opticien; opticien-manager Benthemstraat 15, Rotterdam & sociaal pedagogisch werker- activiteitenbegeleiding; helpende welzijn; gehandicaptenzorg; kinderopvang; onderwijsassistent; assistent basisonderwijs; praktijkopleider; woonbegeleiding; sociaal-cultureel werker; sociaal dienstverlener; sociaal-juridisch medewerker SCHOOLVERLATERSGIDS

24 OPEN HUIZEN Sportlaan 13-15, Spijkenisse & helpende welzijn; sociaal pedagogisch werker; activiteitenbegeleider; gehandicaptenzorg; kinderopvang; onderwijsassistent; woonbegeleiding; sport en bewegen; assistent basisonderwijs Prins Alexanderlaan 55, Rotterdam & sport en bewegen Tio Zilvermeeuwlaan 15, Leidschendam & hotel receptionist gastheer; toeristisch receptioniste; hostes) Er zijn ronden op de aangegeven tijdstippen: open huis za 3 november uur za 2 februari uur Eindhoven, begijnenhof: open huis za 24 november uur za 26 januari uur Hengelo, Julianalaan: open huis za 1 december uur za 16 februari uur Amsterdam, Tempelhofstraat: open huis za 17 november uur za 19 januari uur Utrecht, Weertsingelgracht: open huis za 10 november uur za 12 januari uur Voor de adressen voor de vestigingen Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Hengelo: inlichtingen bij de decaan. 24 STEDELIJK COLLEGE

25 Leidse Instrumentmakersschool (LIS) Einsteinweg 61, Leiden & metaal; optiek; glas; lasertechniek; mechatronica open huis wo 9 januari 2008 (vooraf aanmelden) uur ouderdag za 5 maart uur Haagse Visagieschool Korte Molenstraat 11a, Den Haag & vigagist; make-up artiest; grime; hairstyling open huis zo 16 december 2007 OPEN HUIZEN uur Nederlandse Visagistenschool Wijnhaven 86-90, Rotterdam & vigagist open huis n.n.b uur ROC Albeda College Rotterdam info: & open huis vr 25 januari uur za 26 januari uur do 13 maart uur Studiekeuzetest MBO: Wil je een opleiding volgen, maar weet je nog niet precies waar je belangstelling naar uit gaat? De studiekeuzetest is een middel om je daarbij te helpen. Het kost je ongeveer 5 tot 10 minuten. Via de website van Albeda kun je je inloggen. Topsporter: Indien je in bezit bent van een A of B status van het NOC en deel uitmaakt van een jeugdselectie en meedoet aan een competitie en wel in de hoogste klasse van de sportbond, dan kan je in aanmerking komen voor een topsport traject. Meer info: Studie informatiecentrum, Rosestraat 1101, Rotterdam, & SCHOOLVERLATERSGIDS

26 OPEN HUIZEN Adressen ROC Albeda College: Aleyda van Raephorstlaan 245, Rotterdam bouw; elektrotechniek; werktuigbouwkunde (technodesign); luchtvaarttechniek; mobiliteit Blommesteynweg 75, Rotterdam secretarieel Breitnerstraat 92/94, Rotterdam helpende welzijn; horeca, sociaal pedagogisch werker 3 en 4 Haastrechtstraat 3, Rotterdam & aka; bedrijfsadministratie; elektrotechniek; marketing en communicatie; metaaltechniek; (inclusief maitenance college); mobiliteit (assistent mobiliteitsbranche 1); modetechniek; secretariee; special products (volwasseneneonderwijs, flexibele trajecten) Heijplaatstraat 21 metaaltechniek; (inclusief maitenance college) Mathenesserlaan 321 aka; havo; inburgering; movo; Nederlands leren; vmbo-tl Pieter de hooghweg 222 MBO theaterschool, : let op: deze opleiding houdt een opendag op zaterdag 3 maart? Prins Alexanderlaan 41 gezondheidszorg; sociaal dienstverlener; sociaal juridisch medewerker; sociaal pedagogisch werker. Rosestraat 1101, Rotterdam & Albeda dans college; facilitaire dienstverlening (inclusief voedingsassistent); gezondheidszorg; horeca (inclusief horeca & entertainment); muzicant/producer; onderwijsassistent; Rotterdamse ondernemersschool; sociaal pedagogisch werker; sport en bewegen; helpende welzijn; brood en banket Sportlaan 90, Rotterdam aka; uiterlijke verzorging; havo Stolwijkstraat, Rotterdam & ICT-academie (inclusief particulier digitaal rechercheur) Slingeplein, Rotterdam sociaal cultureel werker; sociaal pedagogisch werker Spinozaweg 400, Rotterdam beveiliging; datailhandel; groothandel; internationale handel Van Graftstraat 10, Rotterdam bouw; mobiliteit Weena 743, Rotterdam & bank- en verzekeringswezen; ICT-accademie; juridisch; secretarieel 26 STEDELIJK COLLEGE

27 OPEN HUIZEN Zr.Hennekeplein 80, Rotterdam & albeda business college (sprint, thbo, en Engelstalige opleidingen); bedrijfsadministratie; datailhandel; internationale handel / groothandel; secretarieel; toerisme. ROC Albeda MBO theaterschool Rotterdam Pieter de Hooghweg 222, Rotterdam & evenemententechnicus; decorbouwer; geluidstechnicus; zanger; enz. let op: deze opleiding houdt een opendag op open huis n.n.b., zie website Grafisch Lyceum Rotterdam Heer Bokelweg 255, Rotterdam & open huis za 26 januari uur (In het centrum van Rotterdam geldt overal betaald parkeren met chipknip.) Hout- en Meubilerings College open huis (Rotterdam) do 31 januari uur en van uur adres: Erasmuspad 10, Rotterdam & open huis (Amsterdam) do 7 februari uur en van uur adres: Arlandaweg , Amsterdam & Scheepvaart- en Transport College & open huis za 17 november uur vr 25 januari uur za 26 januari uur za 15 maart uur wo 23 april uur wo 4 juni uur SCHOOLVERLATERSGIDS

28 OPEN HUIZEN Adres Scheepvaart- en Transport College: Lloydstraat300, Rotterdam & havens (BOL en BBL); wegtransport en logistiek (BOL); logistiek en warehouse (BBL); zeevaart (BOL); waterbouw / baggerbedrijf (BOL en BBL); scheepsbouw (BOL); Rijn en binnenvaart (BOL en BBL) Waalhaven z.z. 18, Rotterdam & havens (BBL); wegtransport (BOL en BBL) Deltahaven 4, Stellendam & Zeevisvaart (BOL) Sluisweg 98, Katwijk aan Zee & Zeevisvaart (BOL) Kerkhoekstraat 1, Brielle & procesindustrie (BOL) A.O.C. Wellant College Zijde 105, Boskoop & Plantenteelt, Groene ruimte en Recreatie open huis nnb n.n.b. Merwedekanaal 8, Gorichem & Plantenteelt, Groene ruimte en recreatie, Veehouderij IJsbaan 455, Gorichem & Groene ruimte en recreatie open huis wo 14 november uur wo 23 januari uur info avond wo 9 april uur Ronsseweg 555, Gouda & Bloemschikken en tuincentrum, Plantenteelt, Groene ruimte en recreatie, Veehouderij open huis di 20 november uur wo 23 januari uur do 17 april uur 28 Chico Mendesring 825, Dordrecht & Paardenhouderij, Bloemschikken en tuincentrum, Dierverzorging Plantenteelt, Groene ruimte en recreatie, Milieutoezicht open huis di 19 februari uur STEDELIJK COLLEGE

29 OPEN HUIZEN do 13 maart uur do 24 april uur Huis te Landelaan 2, Rijswijk & Bloemschikken en tuincentrum, Groene ruimte en recreatie, Milieutoezicht open avond di 22 januari uur do 13 maart uur di 15 april uur Aalsmeer & MBO open huis wo 14 november uur wo 6 februari uur wo 16 april uur Bosdreef 111, Rotterdam & MBO open huis vr 1 februari uur za 2 februari uur wo 19 maart uur wo 9 april uur A.O.C. Holland College MBO-Groen Chrysant 1, De Lier & Groen open huis do 24 januari uur informatiedag vr 25 januari uur za 26 januari uur do 13 maart uur wo 19 juni uur Kalfjeslaan 2, Delft & Voeding, Milieutoezicht open huis do 31 januari uur wo 9 april uur za 21 juni uur SCHOOLVERLATERSGIDS

SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009

SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009 SCHOOLVERLATERSGIDS 2008-2009 Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl SCHOOLVERLATERSGIDS

Nadere informatie

GLANDEN REGIO HAA 2013

GLANDEN REGIO HAA 2013 REGIO HAAGLANDEN 2013 OPEN HIER! Kijk ook op www.bekijkjetoekomstnu.nl 3 Oktober 2 0 12 MA 1 ROC ID College 16.00-17.00 DO 4 Wellantcollege 16.00-19.00 DI 16 ROC Mondriaan 16.00-20.00 ZO 28 LIS 12.00-17.00

Nadere informatie

Van vmbo naar mbo 2015-2016. Scholengemeenschap Panta Rhei. Amstelveen, augustus 2015

Van vmbo naar mbo 2015-2016. Scholengemeenschap Panta Rhei. Amstelveen, augustus 2015 Van vmbo naar mbo 2015-2016 Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen, augustus 2015 Welke vervolgopleiding kies ik na Panta Rhei? Welke keuzes kan en moet ik maken in klas 4? Welke mbo s zijn er? En hoe

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

BANEN- & SCHOLINGSMARKT

BANEN- & SCHOLINGSMARKT BANEN- & SCHOLINGSMARKT 9 december 2013 19.00-21.30 uur PENTA college CSG De Oude Maas De Ritte 2 3201 LE Spijkenisse Telefoon: 0181-623400 Email: om@penta.nl Website: www.om.penta.nl L. Oortwijn Een jubilerende

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Studiegids 2012-2013 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Lentiz MBO LIFE College Bezoekadres Postadres Parallelweg 401 Postbus

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Handel & Ondernemen. opleidingen 2015 2016. Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap. www.rocva.nl

Handel & Ondernemen. opleidingen 2015 2016. Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap. www.rocva.nl Handel & Ondernemen opleidingen 2015 2016 Detailhandel & Groothandel Management & Ondernemerschap www.rocva.nl Welkom in een wereld die nooit stil staat Handel & Ondernemen Ben je een commercieel talent

Nadere informatie

De reis van je leven start hier!

De reis van je leven start hier! Kom verder bij Gilde Opleidingen De reis van je leven start hier! Gilde Opleidingen maakt kiezen makkelijker Meld je nu aan p.2 p.3 p.4 Wij maken kiezen makkelijker p.6 Leren bij Gilde Opleidingen p.11

Nadere informatie

Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008

Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2008 2 Gids Middelbaar Beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2008

Nadere informatie

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013

Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 Gids middelbaar beroepsonderwijs Amsterdam e.o. 2013 1 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Wat wil je later gaan doen? Is dat echt iets voor jou?

Nadere informatie

Marketing, Economie & Administratie

Marketing, Economie & Administratie Marketing, Economie & Administratie opleidingen 2015 2016 Administratie & Financiële Beroepen Bank- & Verzekeringswezen Juridische Dienstverlening Management Support Marketing, Sales & Communicatie www.rocva.nl

Nadere informatie

Toerisme & Recreatie. opleidingen 2015 2016. Toerisme. www.rocva.nl

Toerisme & Recreatie. opleidingen 2015 2016. Toerisme. www.rocva.nl Toerisme & Recreatie opleidingen 2015 2016 Recreatie Toerisme Toerisme & Recreatie Met een opleiding Toerisme en Recreatie gaat de internationale reiswereld vol mogelijkheden voor je open. In de toeristische

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

Horeca, Bakkerij & Facilitair

Horeca, Bakkerij & Facilitair Horeca, Bakkerij & Facilitair opleidingen 2015 2016 Hotelmanagement Koken & Gastheerschap Brood & Banket Facilitaire Dienstverlening www.rocva.nl Ontdek je talent! Horeca, Bakkerij & Facilitair Als je

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Wegwijs in het Alfa-college 3 1.1 Regionaal opleidingencentrum 3 1.2 College van Bestuur 3 1.3 Raad van Toezicht 4 1.4 Onderwijs in regio

Nadere informatie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie

Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie MBO-Opleidingen 2015-2016 www.rocrivor.nl Startacademie - Entreeopleidingen Academie voor Zorg en Welzijn Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening Academie voor Ambacht en Technologie Aandacht

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Economie. ROC Horizon College 2013-2014

Economie. ROC Horizon College 2013-2014 Beroepsopleidingen 2013-2014 Economie Administratief Medewerker Uniformberoepen Secretariaat Financiële Beroepen Commerciële Dienstverlening Informatie & Communicatie Technologie Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan. entree-opleidingen. >Check: www.roctop.nl

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan. entree-opleidingen. >Check: www.roctop.nl 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan entree-opleidingen >Check: www.roctop.nl 3 8 inhoudsopgave Entree-opleidingen Entree-opleiding - niveau 1 / BOL De opleiding Jouw carrière Verder leren? welkom bij

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

opleidingen 2015 2016

opleidingen 2015 2016 ICT opleidingen 2015 2016 ICT-beheer ICT-ontwikkeling ICT is overal ICT ontwikkelt zich razendsnel en is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Het internet maakt informatie overal toegankelijk.

Nadere informatie

OP DE OPEN 2012 GLANDEN KAART HIER! REGIO HAA REGIO HAA GLANDEN

OP DE OPEN 2012 GLANDEN KAART HIER! REGIO HAA REGIO HAA GLANDEN REGIO HAAGLANDEN 2012 OPEN HIER! Oktober 2011 MA 3 ROC ID College 16.00-17.00 DI 4 ROC Mondriaan 16.00-20.00 Leidse Instrumentmakers ZO 30 School 10.00-17.00 November 2011 MA 7 ROC ID College 16.00-17.00

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Schoolgids Utrechtse School 2012-2013

Schoolgids Utrechtse School 2012-2013 Schoolgids Utrechtse School 2012-2013 Inhoud Woord vooraf Deel 1 1. Wat is de Utrechtse School? 6 2. De verschillende afdelingen 8 3. Omgaan met elkaar op de Utrechtse School 10 4. Begeleiding op de Utrechtse

Nadere informatie