Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) 6e jaargang - december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) 6e jaargang - december 2013"

Transcriptie

1 Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) Rond de haven 6e jaargang - december 2013

2 Keizerstraat 71/c 2584 BC Den Haag DIENSTEN VOOR INWONERS VAN STADSDEEL SCHEVENINGEN Particuliere Vervoersdienst Bent u inwoner van stadsdeel Scheveningen, ouder dan 60 jaar en kunt u om gezondheidsredenen geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Onze vrijwillige chauffeurs vervoeren u met hun eigen auto door Scheveningen, maar ook binnen regio Den Haag en daarbuiten! Tarieven Het lidmaatschap kost 10,- per jaar. 5,- voor een retourtje of 3,- voor een enkele rit binnen Scheveningen. Buiten Scheveningen betaalt u 0,40 per gereden (retour) kilometer, met een minimum per rit van 5,-. Een eventuele begeleider kan gratis mee. Klussendienst Woont u zelfstandig in stadsdeel Scheveningen en bent u niet in staat om kleine klusjes in en om uw woning uit te voeren? Of heeft u problemen of vragen over uw computer en kunt u geen beroep doen op familie, buren en kennissen? Dan is de klussendienst van Welzijn Scheveningen wellicht iets voor u! Tarieven Per keer dat een vrijwilliger langs komt voor een klus geldt een eigen bijdrage van 4,-. Meer informatie of aanmelden? U kunt op werkdagen van uur contact opnemen met de dienstencentrale. Tel: /

3 Bewonersorganisatie Havenkwartier van de redactie Alles verandert Dat is een gezegde van alle tijden: niets blijft hetzelfde. Denk maar eens hoe het er nog geen twintig jaar geleden rond de 2e haven uitzag. De omslagfoto van dit nummer laat zien hoe het er nu uitziet. Vooruitgang of achteruitgang? Je kunt daarover van mening verschillen. De ontwikkelingsplannen voor het havengebied zijn erg ingrijpend. De vraag is of onze wijk nog die door velen gewaardeerde mix zal blijven van wonen, leven en werken. Zullen we ons het huidige Havenkwartier over twintig jaar nog herinneren of alleen via foto s in Muzee? Museumstukken zoals de Halve Vleet nu? Een eindejaar mijmering van uw redactie moet u maar denken. Maar zonder somberheid. Daarvoor is het Havenkwartier nog veel te bruisend! Veel leesplezier met dit nummer en fijne feestdagen. En vooral een gezond Colofon: Referentiegebied Het werkgebied van de Bewonersorganisatie Havenkwartier wordt begrensd door de Kranenburgweg, de zee, Vissershavenstraat, Korbootstraat, Zeesluisweg, Westduinweg, Statenlaan, Van Boetzelaarlaan, Willem de Zwijgerlaan zeezijde. Het werkgebied van de Vissenbuurt wordt begrensd door de Westduinweg, Doornstraat, gedeelte Statenlaan, gedeelte Duinstraat. Oplage De oplage van het blad Rond de Haven is 3500 Foto s: Matthijs van Gessel Bewonersorganisatie Havenkwartier Westduinweg 38d 2583 EH Scheveningen Redactietelefoon Kopij volgend nummer: voor 5 mei 2014 Inhoudsopgave Advertentie welzijn 2 Van de redactie 3 Van de voorzitter 4 Onderzoek speelbehoefte 5 Verkeer 5 Jongerenwerk Scheveningen 6 BIT 6 Interview Karin Oudshoorn 7 Korte berichten 8 Cartoon 9 Alzeimer café Scheveningen 10 Voedselbank Scheveningen 10 De Halve Vleet 11 Bekende gezichten uit de wijk 12 Bron: google maps 3

4 Van de Voorzitter Bij het ter perse gaan van deze Rond de Haven stonden er twee belangrijke zaken te gebeuren. Ten eerste vierden we 200 jaar Koninkrijk. Een gebeurtenis die zich afspeelde aan de rand van het Havenkwartier, op een plek waar 200 jaar geleden feitelijk geen haven was, maar waar de bomschuiten nog op het strand lagen. Door de prins toen op de schouders te nemen hebben onze voorouders aan de wieg van ons Koninkrijk gestaan. Velen van ons hebben op de een of andere manier dit Scheveningsche stukje geschiedenis meegevierd. En vanaf deze plaats wil ik iedereen danken die meegedaan heeft in voorbereiding, oefening, naaien, repeteren, begeleiden en feest vieren om dit stukje geschiedenis voor het oog van Nederland te doen herleven. Het is één groot vrijwilligersfestijn geweest, wat we als Scheveningers met elkaar tot stand hebben gebracht. Dank. Het tweede dat te gebeuren stond is van heel andere orde. Op 28 november jl. stond het Bestemmingsplan Scheveningen Haven op de agenda van de Gemeenteraad. Daaraan gekoppeld de enorme toren buitengaats in de oksel van het Zuiderhavenhoofd en een noordzuid oeververbinding. De collegepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA die op 17 november 2005 (acht jaar geleden dus) in hun amendement op de Haagse structuurvisie nog aangaven dat bij Kijkduin en Scheveningen terughoudendheid betracht wordt zijn blijven vasthouden aan hun bestemming van toren, oeververbinding en popmuseum, met de aantekening, dat technisch nog bezien moet worden of het haalbaar is. Dat technische rapport zou dan weer in de Gemeenteraad besproken dienen te worden. Dus misschien uitstel van executie. Natuurlijk heeft de Gemeenteraad ingestemd met een visserijpact rondom de eerste haven, maar tegelijkertijd wordt een tweede en derde haven klaar gestoomd om te wonen aan het water in plaats van de havens te zien als economische motor waarvoor ze bedoeld zijn. Ondanks dat we via SPIONN al jaren vragen om een geïntegreerd verkeersafwikkelingsplan is daar tot op heden nog weinig beeld van. Het is met name voor ons als bewoners van het Havenkwartier moeilijk in te schatten op welke wijze de verkeersafwikkeling van Boulevard en eventueel te plannen popmuseum op Dr.Lelykade en vijfsterren hotel op het Norfolkterrein geregeld gaat worden. De knelpunten Scheveningsche Weg/Duinstraat, Westduinweg/Zeesluisweg, Westduinweg/Schokkerweg/Hellingbaan naast Hennephofkerk, Westduinweg/Statenlaan/ van Bergenstraat en straks misschien ook weer de verschillende toevoerwegen naar de Duindorpdam (Westduinweg/Kranenburgweg/ Houtrustweg) zijn tot op heden nog niet integraal aan de orde geweest. Ook de relatie met het éénrichtingsverkeer op de Boulevard en de te verwachten aanzuigende werking van de geplande sportevenementen in het gebied bij het Noorderlijk havenhoofd is tot op heden niet in een integraal verkeersafwikkelingsplan meegenomen. Als BOH hebben we het College van B&W gevraagd onze leefomgeving leefbaar te houden. Het bestemmingsplan Havenkwartier van eind jaren negentig stond verdichting toe op voorwaarde dat er leefbaarheidspleinen kwamen. Nu 15 jaar later is de verdichting er en zijn de leefbaarheidspleinen in ontwikkeling. De afwikkeling van het plein bij Radio Holland zal ook wel tot eind 2014 duren vanwege de bouw van de Reder en de Rabobank. Veel is en wordt er door onze bewoners gedaan in de wijk. We gaan de winter tegemoet en straks mogen we na de sneeuwval ons stoepje weer schoonvegen. Dat doen we ook voor elkaar. Betrokkenheid maakt onze wijk leefbaar. Het buurt interventie team speelt daarin een grote rol. De redactie van deze krant, de regelmatige publicaties in de Scheveningsche Courant en op de website spelen daar ook een rol in. Vrijwilligers in de Mallemok spelen daar een rol in. Een ieder die betrokken is bij het leefbaar maken van onze wijk willen we via deze weg heel hartelijk danken. Marian van den Broek-Laro Een bijzonder woord van dank is voor onze penningmeester Marian van den Broek. Vorig jaar wilde ze al vertrekken, maar het was moeilijk een opvolger te vinden. Nu vertrekt ze wel en we zijn dankbaar voor het vele werk dat ze de afgelopen acht jaar voor en namens de BOH heeft gedaan. Mocht u mee willen werken om de wijk leefbaar te houden. Op elke 4e dinsdagavond van de maand komen we in de Mallemok bij elkaar. Niet op kerstavond, maar in januari beginnen we weer. U is meer dan wellekom. Maar voor nu alvast al t nodige voor 2014 Teun van Dijk 4

5 Onderzoek speelbehoefte Havenkwartier Op onze jaarvergadering van 19 november jl. is uitvoerig stilgestaan bij de rapportage over dit onderwerp. De opdracht tot dit onderzoek naar de speelbehoefte is gegeven door het stadsdeel Scheveningen in overleg met de BOH. Schoolkinderen van verschillende leeftijden zijn actief bij het onderzoek betrokken. Daarnaast hebben 42 bewoners de enquête ingevuld. Het wekt geen verwondering dat naar voren komt, dat het verkeer de grootste belemmering voor kinderen vormt om te spelen. Toch wordt er wel op straat gespeeld, maar dat is natuurlijk vanwege dat verkeer verre van ideaal. Vooral voor de jongste kinderen ( 0-6 jaaar) blijkt er een tekort aan speelplekken. Voor hen is veelal de afstand van huis naar speelplek te groot. Voor de allerjongsten staan in het rapport dan ook enkele aanbevelingen: - zoek naar plaatsen waar op straat speelprikkels ingepast kunnen worden; - onderzoek of de speelplek bij de Mallemok langer/meer open kan zijn (ook voor iets oudere jeugd); - denk bij de herinrichting van het Van St. Aldegondeplein nadrukkelijk aan jonge kinderen. Over schoolgaande kinderen (7-12 jaar) lezen we: - nagaan of het schoolplein van de Oranjeschool na schooltijd open kan zijn; - onderzoek of het plantsoen Burg.Van der Werffstraat/Westduinweg speelplek kan worden. Verder missen we nu rond de haven een voetbalplek voor jongens tussen 9-14 jaar meldt het rapport. Aanbevolen wordt hier een oplossing voor te zoeken. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Kijk dan voor het rapport en de visie van het BOH bestuur op onze website: Kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg Op 26 november jl. belegde de gemeente Den Haag voor direct omwonenden een inloopbijeenkomst over de reconstructie van het kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg. Met name op drukke zomerse dagen ontstaan hier snel opstoppingen die leiden tot onveilige verkeerssituaties. De opzet van deze bijeenkomst was de verschillende oplossingsvarianten voor deze situatie aan de bezoekers voor te leggen. De uitkomst hiervan was bij het ter perse gaan van Rond de haven nog niet bekend, maar voor de niet-aanwezigen geven we hierbij een kort verslag. Mede omdat de herinrichting van dit verkeersknelpunt in de tweede helft van 2014 na het strandseizoen gepland is. De volgende varianten kwamen ter tafel: - een kruising zonder verkeerslichten, maar met een extra opstelvlak op de Westduinweg; - een kruising met verkeerslichten; - een kruising met gewijzigde voorrangssituatie; - een rotonde. We bezochten deze inloopbijeenkomst en maakten de levendige discussie mee van de bewoners met de ambtenaren en het verkeersraadlid. Hierbij kwam ook nog de reconstructie van de Zeesluisweg/Treilerdwarsweg uitgebreid aan de orde. Reconstructie Zeesluisweg/Treilerdwarsweg geen succes Bewoners en bedrijven van de Zeesluisweg/ Treilerdwarsweg/Treilerweg/Korbootstraat zijn ontevreden over deze in 2011 uitgevoerde herinrichting. Vanwege de aanleg van de nieuwe boulevard en het daaraan gekoppelde eenrichtingverkeer is het traject Zeesluisweg/ Treilerdwarsweg en Vissershavenweg de enige toegang en uitgang van het strandverkeer. Omdat de route Zeesluisweg/Treilerdwarsweg/ Vissershavenweg door de gemeente Den Haag is aangemerkt als hoofdroute naar het strand heeft de gemeente ook de verplichting te zorgen voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. Dit is helaas momenteel niet het geval. Naast een goede verkeersafwikkeling brengen de bewoners ook blijvend de leefbaarheid bij de gemeente onder de aandacht. Langs de doorgaande straten wordt immers gewoond, geleefd en gewerkt! Aandacht voor het langzame verkeer, zoals de wandelaar, fietser en skater, is nodig. En meer groen zou, naast de luchtkwaliteit, ook de leefkwaliteit verbeteren. 5

6 Jongerenwerk Welzijn Scheveningen in December Zoals veel bewoners misschien hebben opgemerkt, is buurtcentrum de Mallemok nu de thuisbasis van het jongerenwerk van Welzijn Scheveningen. De voormalige sportschool is omgebouwd tot een ruimte waar jongeren vanaf 10 jaar elkaar kunnen ontmoeten en een potje tafeltennis, darts of tafelvoetbal kunnen spelen. Daarnaast is er een kantoorruimte waar jongerenwerkers dagelijks aan de slag zijn om jongeren en/of hun ouders met raad en daad bij te staan. Elke (school)vakantie is er een uitdagend en leuk vakantieprogramma voor jongeren tussen de 10 en 21 jaar. In de kerstvakantie zijn de jongerenwerkers altijd extra actief, want zoals iedere Scheveninger weet, staat december in het teken van pallets stapelen en fikkies steken. Om de brandjes zoveel mogelijk te controleren, worden er al diverse jaren Oud en Nieuw-vuren op het strand georganiseerd. In de weken voor de jaarwisseling worden twee grote stapels pallets op het strand verzameld. Een grote bezienswaardigheid en een hoogtepunt voor de jongeren uit Scheveningen. Wie zal dit jaar de hoogste stapel hebben? De jongerenwerkers geven in de periode voorafgaand aan het stapelen in samenwerking met politie, brandweer, gemeente & Pro Jong voorlichting over veilig gedrag tijdens het stapelen. Er wordt tijdens deze gesprekken met de jongeren afspraken gemaakt over het stapelen. Tijdens het stapelen zijn de jongerenwerkers alle dagen in ploegendienst aanwezig. Ze onderhouden contact met de jeugd om te bekijken of alles goed en volgens afspraak verloopt. Om iedereen warm te houden wordt er voor een warm bakkie gezorgd en is er de mogelijkheid om tussendoor op te warmen in de Mallemok. Hierdoor hopen we dat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat de Oud en Nieuw viering een groot feest wordt op het strand. Er zijn ook andere leuke activiteiten aan het begin van de kerstvakantie. Zo zullen we dit jaar gaan survivallen in de omgeving van Duinrell. Mocht er interesse zijn voor de activiteiten of heeft u vragen? Dan bent u van maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 17:00 altijd welkom op de Mallemok aan de Westduinweg 40. Natuurlijk zijn wij ook op facebook te vinden: facebook.com/ jongerenwerkscheveningen Bericht van Buurt Interventie Team Poep Bah hondenpoep op de stoep, trap je er in dan slaak je een grote vloek. Gelukkig ruimen al veel hondenbezitters dit op, volg hun voorbeeld en de buurt knapt er nog meer van op. Een affiche af te halen bij de Mallemok zodat men het ziet, voor het raam als reminder: honden welkom, poep niet. Fiets actie s Fietsen, soms vier rij dik staan tegen bomen langs de Westduinweg, hierdoor is het halve fietspad al weg. Vaak zitten er weesfietsen en krotjes bij. Mensen kijk eens goed wat er weg kan en maak het weer vrij. Met loszittende tegels wordt het fietspad gevaarlijk smal, Een ongeluk zit dan in een klein hoekje met gevolg een flinke val. Fietsen kregen daarom een zadelhoes met de tekst: doe eens gek, zet je fiets op een goede plek! Fietsdiefstal Daar sta je dan, met volle boodschappentas in de hand, echter de fiets staat niet meer tegen het pand. De paniek is toegeslagen, slaat hard toe. Mijn mooie fiets heeft iemand meegedragen. Daarom:zet uw fiets goed vast, dan wordt je niet verrast! Auto actie Hoog zomer 28 graden hier, ook in de auto een raampje op een kier. Men gaat wat eten, het raampje wordt vergeten. Fotocamera, laptop, mobieltje, gereedschap en navigatie wordt gespot, let op, doe de auto op slot, en alle spullen er uit, dit voorkomt een heleboel ellende en een gebroken ruit. Oproep voor nieuwe leden preventieteam Het team heeft grote behoefte aan nieuwe leden, misschien denkt u nu niet ach heden, maar ik ga dat team versterken, en met hen samenwerken, me inzetten voor een leefbare buurt, schoon en fijn, waar de bewoners graag willen zijn, ik wacht niet af maar meld me aan, zodat het team kan voortbestaan! Heeft u interesse,laat uw gegevens achter bij de balie van De Mallemok, Westduinweg 38 D Prettige Feestdagen en een gezond nieuwjaar, BIT team havenkwartier 6

7 VROLIJK TENT- en ZEILMAKERIJ gesprek met Karin Oudshoorn Na het behalen van diploma s in de mode- en kleding branche wisselde Karin (Den Haag, 1969) jarenlang diverse banen af met avontuurlijke rugzak-reizen. Tot ze in 2000 bij Vrolijk zeilmakerij binnenliep en vroeg of ze werk voor haar hadden. Ze ging er als eerste vrouw aan de slag. In 2010 nam ze met haar man de zaak over. Je kunt bij ze terecht voor alles wat plat onder de naaimachine gaat en voor gebruik buiten bedoeld is. Is de zeilmakerij niet vooral een mannenbedrijf? Zeilmaker was vroeger met de loggers en het zware canvasdoek een mannenberoep. Toen ik hier in 2000 begon was ik een van de eerste vrouwen die in een zeilmakerij aan het werk ging. Momenteel zijn we hier met vier vrouwen en twee mannen. Ik denk dat vrouwen steeds meer de creatieve beroepen ontdekt hebben, ook de zeilmakerij. Want zeilmaker is een heel creatief en technisch beroep. Wat deed je zoal voor je bij Vrolijk begon? Mijn ervaring in de zeilmakerij deed ik op bij Stigchel, die op het Spui zat. Ik dacht: dat vind ik echt een leuk vak. Maar ik ging reizen en trekken en toen ik uitgereisd was wilde ik echt dát vak gaan doen, werken in een zeilmakerij. Mijn opleiding was eigenlijk textiel, mode-en kleding, de modevakschool heette dat toen. Nu valt zoiets hier onder Mondriaan. Niet zo ongewoon die keuze voor de zeilmakerij van mij als je weet wat mijn ouders deden: mijn vader was timmerman-meubelmaker en mijn moeder coupeuse. Van de mode naar de zeilmakerij lijkt wel een stap, maar ik vond het in de opleiding al leuk om met zwaardere materialen te werken dan kledingstof, een jas van meubelstof maken. Vond ik grappig, t was anders. Na het beroepsonderwijs werkte ik en haalde in de avonduren mijn vakdiploma s. Ik had allerlei banen, zoals bij de Bijenkorf op de modeafdeling. Verkopen en vermaken, pompen heet dat. Ik had dus vooral veel ervaring met kleding maken en vermaken. Maar dat is heel raar: dan ga je van bh s en stringetjes naar zeilen maken..( schatert...). Maar dat heeft toch allemaal meegewerkt aan de kennis die ik nu in huis heb. Plus mijn leergierigheid en technisch inzicht. Ik vind het leuk wat ik doe en daarom leer je ook snel. De meeste banen waren van korte duur, want van mijn achttiende tot mijn dertigste reisde ik met rugzak de wereld rond. Als globetrotter maak je geen carrière. Maar rondreizen vond ik toen erg leuk: mensen ontmoeten, verschillende culturen. In het begin deed ik dat in mijn eentje, maar op mijn drieëntwintigste ontmoette ik mijn partner en reisden we voortaan samen. Hebben je man en jij een taakverdeling in de zaak? Ja, klopt. Ik ben van de werkvloer. Robert was banketbakker, hij is erg creatief. Wat hij ziet maken zijn handen. Hij schoolde zich om in administratieve vakken en doet de offertes, telefoon, facturen. Maar helpt ook mee met montagewerk sinds we het bedrijf van de Vrolijks overnamen. Dat is een prima taakverdeling, want ik ben een vakvrouw, geen schrijver. Ik vind het leuk creatief in mijn werk te zijn, steeds weer iets anders te doen, problemen op te lossen, zorgen dat je iets doelmatigs maakt, de klant tevreden stelt. Dat noem ik leuk, want ik hou niet van herhaling elke dag. Natuurlijk komt het wel eens voor dat we 20 dezelfde hoezen moeten maken, dat lijkt industrieëel, maar wat zijn 20 hoezen... De medewerkers vinden die afwisselling ook plezierig. Nieuwe jachtzeilen maken we hier niet, het in elkaar stikken van een geplot patroontje vinden we hier te eentonig. Als je bij zo n bedrijf stikster bent dan doe je dat steeds en dan ben je in mijn ogen geen zeilmaker. Een zeilmaker is iemand die alle facetten van het werk beheerst, van overleg met de klant, het inmeten tot het maken van het eindproduct. Kun je zeggen waarom je stopte met je leven als rugzak toerist? Ik was het zat om uit een rugzak te leven. Ik wilde gewoon een kledingkast en niet meer elk moment van hot naar her. Ik was dertig. Ik wilde weer bij mijn familie zijn, vooral bij mijn ouders. Ik dacht: ik word ouder, zij ook, en straks zijn ze er niet meer... Van dat besluit heb ik nooit spijt gehad. Inmiddels leven ze allebei niet meer. Met die beslissing van toen ben ik nog steeds erg blij. 7

8 Wat jullie hier maken is erg divers begrijp ik. Dat is zo. We werken alleen met doeken die voor buiten zijn. Voor alles wat plat onder de naaimachine gaat en voor gebruik buiten bedoeld is kun je bij ons terecht.we hebben de bootsector: rolfokhoezen, huiken, stuurwielhoezen, afdekzeilen om wat te noemen. Dan de tenten: luifels, reparaties, heel grote tenten voor de scouting. Ook kleine tenten, maar dan maatwerk volgens de wensen van een klant. Dan van alles voor campers: dakkoffers en afdekzeiltjes. En de industriële sector, zoals de visserij. Op schepen zitten veel hoezen ter bescherming tegen het zout. Die maken we vooral van pvc. Maar verder kun je denken aan hoezen voor staalbedrijven, offshore bedrijven, maar ook voor bakkerijen. En dan allerlei tassen voor speciaal vervoer. Die diversiteit aan producten is voor ons aantrekkelijk, vinden we leuk! Je bent vooral een vakvrouw zei je. Maar ook eigenaar van een zaak, dus geef je leiding aan medewerkers. Kun je daar iets over zeggen? Dat is anders, heel iets anders. Soms vind ik dat wel moeilijk, want ik zie mezelf meer als een collega dan als baas. Natuurlijk is het wel zo dat het onze verantwoordelijkheid is dat het bedrijf blijft draaien. Dat we winst maken. Maar het geven van leiding vind ik niet de meest aantrekkelijke kant van het werk. Ik kende natuurlijk het bedrijf al lang voor we het overnamen, maar het was te groot om met zijn tweeën te draaien.we gingen door met de mensen die hier al werkten. Maar dat leidinggeven? In de ondernemers opleiding kwam dat wel aan de orde, maar ik doe veel op mijn gevoel, op het moment. En of dat de goede manier is zal blijken. Kijkt lachend om zich heen: vraag Laura of Ton maar wat die van me denken... Nee, ondernemen is iets anders. Natuurlijk ben je trots als je nieuwe klanten binnenhaalt. Maar het is moeilijk als dingen niet gaan zoals je wilt. Maak je veel uren? Wel 55 in de week, maar we zijn ook in de avonduren en weekends met het werk bezig. Bij ons loopt werk en privé door elkaar. Ik zou er ook voor kunnen kiezen dat niet te doen, maar dat zit niet in ons. Onze enige dochter krijgt toch alle aandacht. Ze gaat wel twee keer per week naar de opvang, maar dat vindt ze als enig kind leuk, heeft ze daar ook haar eigen clubje waar ze leuke dingen mee doet. Maar als we in het weekend ergens lopen en ik zie werk van een ander en roep: dat hebben ze technisch goed opgelost, dan roept mijn dochter wel: we gaan het niet wéér over het werk hebben hè... (lacht). Hebben jij en je man nog wel tijd voor ontspanning? Och ja, maar het werk is onze hobby. Ik zit in de Stichting Open Havendag, maar dat heeft ook met het werk te maken. Maar een complete ontspanning is mijn volkstuintje: lekker met mijn handen in de grond, schoffelen, groentes kweken, druiven en komkommertjes... En wandelen ook, fietsen en skeeleren met mijn dochter. Wanneer doet ze dat dan, denk jij zeker? Lachend: tussendoor! Je zet een heel oud Schevenings bedrijf voort. Betekent dat iets voor je? Absoluut. De historie van dit bedrijf is gewoon prachtig. Dat vind ik mooi. Het is natuurlijk altijd een familiebedrijf geweest, dat is al uniek denk ik. De familie Vrolijk heeft nu nog wel de watersport zaak. Prachtig dat we dit bedrijf nu kunnen voortzetten. Ik heb veel van mijn voorgangers geleerd. Ik vind het heel fijn en ben er trots op dat we het redden en het bedrijf zo kunnen voortzetten. Vroeger hadden we in de wintermaanden minder werk en deden we voorwerk voor het seizoen. Maar dat hoefde de laatste jaren niet meer. Ik stapte aan boord van een dobberend schip maar nu varen we weer! Dat oude gevoel dat ik heb bij dit bedrijf doet me wat. De Vrolijks zijn toch een soort legende in Scheveningen, daar mag Scheveningen best trots op zijn. Net als op zoveel andere bedrijven rond de haven... Matthijs van Gessel Korte berichten 24 september 2013: wethouder Norder opende de gerestaureerde rokerij met een druk op de rode knop, waardoor witte rook opsteeg uit de schoorsteen. Dhr. Jaap Uithof, directeur ontwikkeling Staedion, benadrukte in zijn speech de bijzonderheid van de schoorsteen en het behoud van dit waardevolle erfgoed voor Scheveningen. Bijzonder was de aanwezigheid van de zusters Den Dulk en hun echtgenoten, dochters van de oprichter en eigenaar van de Rokerij. Een huurder of koper voor het pand wordt nog gezocht. 26 september 2013: op een zeer druk bezochte receptie in de werkplaats van Stichting Trix aan de Dr. Lelykade nam Karel Pronk afscheid als voorzitter van de Stichting. Sprekers memoreerden zijn intense betrokkenheid bij en inzet voor zijn Trix. Er waren ook materiële blijken van waardering voor zijn jarenlange inzet door het WOS in de vorm van opbrengsten uit verkoop van de Scheveningse stoeptegel. En Lions Scheveningen schonk lasapparatuur aan de deelnemers van het project. Behalve Karel sprak ook zijn echtgenote Ina tot slot een kort dankwoord. Na het officiële deel werd door velen, genietend van hapjes en drankjes, nog geruime tijd nagepraat. 8

9 7 oktober 2013: onder het motto Broodje Brandweer-lunch met een goed gesprek ontving de brandweer in haar uitrukgarage aan de Duinstraat met een prima verzorgde lunch een groot aantal senioren. Er kwamen zo n 150 belangstellenden op af. Begrijpelijk, vond Teamhoofd Brandweer -Zorg Ron v.d.harst, want we houden als Scheveningers niet alleen van een gratis broodje, maar zijn ook zuinig op onze spullen. Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij vele vragen over brandveiligheid en het voorkomen van brand in huis door medewerkers van de brandweer beantwoord werden. 27 oktober 2013: Chris Teske houdt na 45 jaar het kappersvak voor gezien. Hij begon in een zaak aan de Westduinweg/Wijtingstraat. Daarna werkte hij 31 jaar aan de Doornstraat. Begonnen als dameskapsalon kwamen er al snel de heren bij. Met veel klanten ontstond een persoonlijke band. Tot aan zijn afscheid eind oktober bezochten velen uit Scheveningen en regio hem nog voor een vakkundige kapbeurt. En voor een praatje ten afscheid. Het ga hem goed. Matthijs van Gessel & Dick Passchier 9

10 ALZHEIMER CAFE SCHEVENINGEN Op 4 september 2013 heeft het ALZHEIMER CAFE voor het eerst haar deuren geopend in Scheveningen. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, professionals en andere belangstellenden. Het wordt een café genoemd vanwege de gemoedelijke sfeer waarin bezoekers met elkaar en met de gastspreker praten over dementie. Elke maand wordt er aandacht besteedt aan een bepaald thema. De eerstvolgende keer op woensdag 8 januari 2014 (let op alleen deze keer de 2de woensdag van de maand) spreekt een psycholoog over het thema gedragsveranderingen bij dementie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het Alzheimer Café Scheveningen, Marlèn Haring, werkzaam als ouderenadviseur bij Welzijn Scheveningen, tel.: Wanneer: elke eerste woensdagavond van de maand, vanaf 19:00 inloop, 19:30-21:00 programma Waar: in wijkcentrum de Mallemok, Westduinweg 40, Scheveningen. Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden. Voedselbank Scheveningen gesprek met coördinatoren Jolanda de Graaf en Kevin Batenburg De Voedselbank is bedoeld als een tijdelijke noodhulp voor mensen die wegens omstandigheden niet voldoende inkomen hebben om van te leven. Een voedselpakket kan dan uitkomst bieden. De organisatie van Voedselbank Scheveningen valt onder de Voedselbank Haaglanden en de cliënten komen uit alle wijken van Scheveningen. Het zijn er momenteel 83, die allemaal na een intake van maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in Den Haag wekelijks hun voedsel pakketten in De Mallemok komen ophalen. Er wordt eerst nagegaan via inzage in hun bankafschriften of ze voldoen aan de toets voor hun besteedbaar inkomen, waarna die gegevens ook beoordeeld worden door de Voedselbank Haaglanden. Er zijn dus strenge regels om voor een voedselpakket in aanmerking te komen. De vraag om hulp stijgt de laaste jaren alleen maar, waar er vroeger wel schommelingen waren. En het aanbod van voedsel neemt sterk af. Er worden dan ook regelmatig acties ondernomen, zoals laatst in een AH-filiaal, om de pakketten aan te vullen. Veel komt binnen via kerken en er is ook, behalve rechtstreeks van particulieren, steun van service clubs als de Lions Club Scheveningen en Rotary Scheveningen. De cliënten zijn door heel uiteenlopende redenen in de financiële problemen gekomen: werkloosheid, echtscheiding, loonsverlaging, psychische problemen. Er is veel schaamte onder hen, angst om door bekenden gezien te worden als ze op donderdag hun pakket op komen halen in De Mallemok. Bonnen voor vlees in de kersttijd werden om die reden door enkelen niet bij de slager opgehaald. Toen dat opgemerkt werd hebben de vrijwilligers de gang naar de slager gemaakt. De mensen die de pakketten verzorgen en uitdelen zijn, met uitzondering van de maatschappelijk werker, allemaal onbetaald vrijwilliger. Dus al het voedsel en geld dat via donaties binnenkomt gaat naar producten voor de cliënten. U, als lezer van Rond de haven, kunt ook helpen. Bij de receptie van De Mallemok, Westduinweg 38d, neemt men op donderdagen tussen en uur graag uw verse of houdbare voedsel in ontvangst. Een ander inbrengpunt op de Fred is De Roode Prins (voorheen Jamin). Als u het werk financiëel zou willen steunen kunt u uw bijdrage storten op rekening nummer t.n.v. Welzijn Scheveningen met vermelding van Voedselbank Scheveningen. Matthijs van Gessel 10

11 De Halve Vleet het nostalgische café in het Museum Scheveningen In een ongedwongen sfeer vinden er kleine recepties, zakelijke en privé ontmoetingen plaats. Het is een niet meer weg te denken sociaal centrum geworden dat voor altijd zijn plaats in Scheveningen heeft waargemaakt. Telkens weer wordt de vraag gesteld waar dit originele café vandaan komt en vooral wat de oorsprong is van deze bijzondere naam. Scheveningen kende vroeger enkele van oorsprong oude visserscafé s met illustere namen als Het Loggertje, dat destijds aan de Zeesluisweg stond, en Het Snuitje aan de parkeerplaats van destijds de Konmar, nu Jumbo, aan de haven. Zo was er in vroeger jaren ook het café van F.Titelaer op de hoek van de Keizerstraat en de Jakob Pronkstraat zeezijde. Een geliefde ontmoetingsplaats voor bemanningen van de bomschuit. Het café De Halve Vleet stond tot 1978 aan de Basiusstraat, hoek Wesenbekestraat, vlakbij de Westduinweg. Het is door de weduwe van de eigenaar aan het Museum Scheveningen aan de Neptunussstraat geschonken. Wel onder de voorwaarde dat de naam na herbouw in de oorspronkelijke staat in het museum zou worden gehandhaafd. Het originele visserscafé in Muzee, het Museum Scheveningen, De Halve Vleet, heeft in de afgelopen jaren een grote bekendheid gekregen. Niet alleen in Scheveningen maar ook in de regio daarbuiten. De naam is ontleend aan het volgende. In de tijd van de bomschuiten en later de loggers moest de bemanning van de schuit met gebruikmaking van een spil een net, de zogenaamde vleet, handmatig binnenhalen. De vleet bestond gewoonlijk uit honderd rechtstandig in zee staande netten van elk ca. 30 meter lang. De totale vleet had dus een lengte van gemiddeld 3000 meter! Zodra de helft, dus de halve vleet, binnengehaald was werd er een korte rustpauze gehouden. Men kreeg dan koffie van de schipper. Caféhouders beweerden dat het een borrel zou zijn geweest, maar hierover verschillen de deskundigen van mening. Niettemin is het een waardige naam voor een café in een museum. Een naam ook die het zware beroep van de vroegere visserman in ere houdt. Hes Hulleman foto P.de Graaf 11

12 BEKENDE GEZICHTEN UIT DE WIJK 12

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Kies je route Trainingsmap voor de deelnemer Deze map is van:

Kies je route Trainingsmap voor de deelnemer Deze map is van: Kies je route Trainingsmap voor de deelnemer Deze map is van:... Auteurs: Titia Boers en Anja Valk Projectleiding en eindredactie: Carola van der Voort cwh.vander.voort@let.vu.nl 020 5986575 Vrije Universiteit

Nadere informatie

7.5 Script en plaatjes post-test

7.5 Script en plaatjes post-test 7.5 Script en plaatjes post-test De vorige keer waren we hier om Drakie wat beter te leren praten en Drakie heeft toen een heleboel van jou geleerd. Dat vond ie heel leuk. Vandaag gaan we wat dingen die

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Infopunt november 2013

Infopunt november 2013 Infopunt 06 14 november 2013 Storm, wind en regen. Ja hoor, herfstweer. Het is een stormachtige opmaat naar de feestelijke decembermaand. Gelukkig was het maandag met Sint Maarten prachtig weer om te lopen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag

Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71. Biddag Nieuwsbrief Cursus 2014-2015 11 maart 2015 nr. 71 Agenda Project Landen 2-12 maart 2015 Ledenvergadering 26 maart 2015 Grote Rekendag 25 maart 2015 Paasviering s middags op 2 april 2015 Koningsspelen 24

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is:

PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: OPENBARE BASISSCHOOL PBS Positive Behaviour Support. De regel voor de komende week is: Een grote pluim voor. Truus Mantel van Duivenvoorde, onze schoonmaakster die voor de school aan de actie van een supermarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof!

Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Continurooster en nieuwbouw maken De Brug toekomstproof! Basisschool De Brug staat aan de vooravond van de twee grootste veranderingen sinds haar bestaan. Een continurooster en het nieuwe schoolgebouw

Nadere informatie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie

Oude Glorie. Evenementen. Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7. Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015. Website Oude Glorie Oude Glorie Nieuwsbrief jaargang 1, nummer 7 Onregelmatig (als er iets te melden valt) 10 september 2015 Website Oude Glorie De een is op weg naar het volgende evenement, de ander ligt al weer in de thuishaven.

Nadere informatie

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers

Weekbericht van 9-11-2015. Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Weekbericht van 9-11-2015 Algemeen: Van de MIB-er: Dag ouders en verzorgers Sinds augustus 2012 ben ik als Meerschools Intern Begeleider SKOD werkzaam op de Brummelbos. Dit heb ik de afgelopen ruim 3,5

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Donderdagbrief 9 april

Donderdagbrief 9 april Donderdagbrief 9 april Beau uit groep 8 heeft een interview gegeven aan het Gezinsblad Beau staat in de krant vanwege haar artikel over haar website. Super Beau! Wat een geweldig initiatief en wat leuk

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over:

Hallo (Nummer 01, ) In deze Hallo vindt u informatie over: Hallo (Nummer 01, 23-08- 2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: De eerste lesdag en lesweken Overzicht van de werkdagen van de teamleden Voorstellen juf Manon, meester

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 5 september 2014 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws De scholen zijn weer begonnen Het was nog wel even wennen: de wekker moet

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Kerstfeest en Nieuwjaar

Kerstfeest en Nieuwjaar Datum: 10 december 2015 Jaargang 16 nr. 8 E-mailadres: meandernieuws@outlook.com Kerstfeest en Nieuwjaar Jezus kwam op aarde, zo kwetsbaar en zo klein. Hij kwam als kleine baby om ons tot Licht te zijn.

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011

Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Nieuwsbrief Oleander Bloeit - december 2011 Beste lezer, Er is alweer een jaar voorbij... In januari ben ik gestart als Buurtmanager en ik kan met een tevreden blik terugkijken op wat we samen hebben bereikt

Nadere informatie

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam.

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam. 1. Yasmina doet het tuinhekje achter zich dicht. Hoe kan ze zo stom zijn niet aan de verjaardag van haar moeder te denken? Haar moeder blijft woedend achter. Yasmina voelt zich even rot, maar na drie stappen

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017 PAULUSPRAAT 3 Januari 2017 Inhoudsopgave - Van de directie - Even voorstellen Nieuwe leerkrachten in groep 3 - Even voorstellen Nieuwe leerkracht in de taalklas - Even voorstellen Jeugdteam IJsselstein

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Informatieblad voor ouders en leerlingen. Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014. Juf Charlotte afwezig

Informatieblad voor ouders en leerlingen. Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014. Juf Charlotte afwezig Informatieblad voor ouders en leerlingen Jaargang 8 nr. 01 4 september 2014 Agenda oktober Vrij. 3 inloop onderbouw Ma. 6 Dag van de leerkracht Ma. 6 inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige Ma. 6/7/8 juf

Nadere informatie

Ik geloof dat er in mijn achterband

Ik geloof dat er in mijn achterband Ik geloof dat er in mijn achterband Sinterklaastoneelstukje geschreven door Ron Jansen In een slaperig plattelandsdorpje komen op een zekere dag, vlak voor Sinterklaas, twee pieten aangelopen, met de fiets

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Facebook: @ECTheoThijssen

Facebook: @ECTheoThijssen Facebook: @ECTheoThijssen Twitter: @ECThijssen In deze nieuwsbrief: nieuwsbrief MEI 2016 Studiereis Verkeersexamen Facebook Koffie/thee middag Betaling schoolreis/ kamp Ontdekdag Gezinscoach Studiereis

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

De Springplank: info 15 juni 2016.

De Springplank: info 15 juni 2016. De Springplank: info 15 juni 2016. Nieuwe leerling. We willen Luuk, Diede en Yeliz, van harte welkom heten bij ons op school. Diede en Yeliz zijn nu aan het oefenen in groep 1/2. Luuk is er al voor vast.

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 19 december 2016

Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuws uit het kantoortje. Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar wat er gebeurd is, en vooruit te kijken naar wat er te komen staat.

Nadere informatie

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw

Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw Nieuwsbrief Sinterklaas, Kerst en Oud en nieuw De feestmaand is nu echt begonnen. Door de sneeuwval in november zaten we er meteen in. Kachels aan en je koude handen warmen aan een kopje thee hoort er

Nadere informatie

jaargang 22 december 2016 nummer 5

jaargang 22 december 2016 nummer 5 jaargang 22 december 2016 nummer 5 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten.

VRIJWILLIGERSWERK. Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. VRIJWILLIGERSWERK pagina 4: Ik vind het erg leuk om te doen: met mensen omgaan, ik ben graag in de weer. En als je ziet hoe de bewoners daar van genieten. Zorggroep Ter Weel SERVICE VERLENEN OP HET GEBIED

Nadere informatie

REINAERDE Reinaerde Kijker

REINAERDE Reinaerde Kijker REINAERDE Reinaerde Kijker Jaargang 9 december 2012 Nummer 59 Het verhaal van Ed Ed is 65 jaar. Hij woont in IJsselstein. Ed heeft veel meegemaakt in zijn leven. Dat waren niet allemaal leuke dingen. Zo

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Mocht u nog specifieke vragen en/of opmerkingen hebben dan sta ik u graag te woord.

Mocht u nog specifieke vragen en/of opmerkingen hebben dan sta ik u graag te woord. Ridderhofnieuws maart 2015 Inhoud Voorwoord Petitie Muziekplein moet speelplein worden Kerstactie Pasen Schaatsen met de groepen 6 W4Kangaroe rekenwedstrijd Informatie avond zonnepanelen blz 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016

Nieuwskraker. nr. 14, 11 maart 2016 Nieuwskraker nr. 14, 11 maart 2016..met deze week de special van groep 1/2C, je vindt deze op pagina 3! Agenda Mededelingen 14, 15, 16 maart: Oudergesprekken 15 maart: Gespreksavond en bijeenkomst over

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie