Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) 6e jaargang - december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) 6e jaargang - december 2013"

Transcriptie

1 Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) Rond de haven 6e jaargang - december 2013

2 Keizerstraat 71/c 2584 BC Den Haag DIENSTEN VOOR INWONERS VAN STADSDEEL SCHEVENINGEN Particuliere Vervoersdienst Bent u inwoner van stadsdeel Scheveningen, ouder dan 60 jaar en kunt u om gezondheidsredenen geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Onze vrijwillige chauffeurs vervoeren u met hun eigen auto door Scheveningen, maar ook binnen regio Den Haag en daarbuiten! Tarieven Het lidmaatschap kost 10,- per jaar. 5,- voor een retourtje of 3,- voor een enkele rit binnen Scheveningen. Buiten Scheveningen betaalt u 0,40 per gereden (retour) kilometer, met een minimum per rit van 5,-. Een eventuele begeleider kan gratis mee. Klussendienst Woont u zelfstandig in stadsdeel Scheveningen en bent u niet in staat om kleine klusjes in en om uw woning uit te voeren? Of heeft u problemen of vragen over uw computer en kunt u geen beroep doen op familie, buren en kennissen? Dan is de klussendienst van Welzijn Scheveningen wellicht iets voor u! Tarieven Per keer dat een vrijwilliger langs komt voor een klus geldt een eigen bijdrage van 4,-. Meer informatie of aanmelden? U kunt op werkdagen van uur contact opnemen met de dienstencentrale. Tel: /

3 Bewonersorganisatie Havenkwartier van de redactie Alles verandert Dat is een gezegde van alle tijden: niets blijft hetzelfde. Denk maar eens hoe het er nog geen twintig jaar geleden rond de 2e haven uitzag. De omslagfoto van dit nummer laat zien hoe het er nu uitziet. Vooruitgang of achteruitgang? Je kunt daarover van mening verschillen. De ontwikkelingsplannen voor het havengebied zijn erg ingrijpend. De vraag is of onze wijk nog die door velen gewaardeerde mix zal blijven van wonen, leven en werken. Zullen we ons het huidige Havenkwartier over twintig jaar nog herinneren of alleen via foto s in Muzee? Museumstukken zoals de Halve Vleet nu? Een eindejaar mijmering van uw redactie moet u maar denken. Maar zonder somberheid. Daarvoor is het Havenkwartier nog veel te bruisend! Veel leesplezier met dit nummer en fijne feestdagen. En vooral een gezond Colofon: Referentiegebied Het werkgebied van de Bewonersorganisatie Havenkwartier wordt begrensd door de Kranenburgweg, de zee, Vissershavenstraat, Korbootstraat, Zeesluisweg, Westduinweg, Statenlaan, Van Boetzelaarlaan, Willem de Zwijgerlaan zeezijde. Het werkgebied van de Vissenbuurt wordt begrensd door de Westduinweg, Doornstraat, gedeelte Statenlaan, gedeelte Duinstraat. Oplage De oplage van het blad Rond de Haven is 3500 Foto s: Matthijs van Gessel Bewonersorganisatie Havenkwartier Westduinweg 38d 2583 EH Scheveningen Redactietelefoon Kopij volgend nummer: voor 5 mei 2014 Inhoudsopgave Advertentie welzijn 2 Van de redactie 3 Van de voorzitter 4 Onderzoek speelbehoefte 5 Verkeer 5 Jongerenwerk Scheveningen 6 BIT 6 Interview Karin Oudshoorn 7 Korte berichten 8 Cartoon 9 Alzeimer café Scheveningen 10 Voedselbank Scheveningen 10 De Halve Vleet 11 Bekende gezichten uit de wijk 12 Bron: google maps 3

4 Van de Voorzitter Bij het ter perse gaan van deze Rond de Haven stonden er twee belangrijke zaken te gebeuren. Ten eerste vierden we 200 jaar Koninkrijk. Een gebeurtenis die zich afspeelde aan de rand van het Havenkwartier, op een plek waar 200 jaar geleden feitelijk geen haven was, maar waar de bomschuiten nog op het strand lagen. Door de prins toen op de schouders te nemen hebben onze voorouders aan de wieg van ons Koninkrijk gestaan. Velen van ons hebben op de een of andere manier dit Scheveningsche stukje geschiedenis meegevierd. En vanaf deze plaats wil ik iedereen danken die meegedaan heeft in voorbereiding, oefening, naaien, repeteren, begeleiden en feest vieren om dit stukje geschiedenis voor het oog van Nederland te doen herleven. Het is één groot vrijwilligersfestijn geweest, wat we als Scheveningers met elkaar tot stand hebben gebracht. Dank. Het tweede dat te gebeuren stond is van heel andere orde. Op 28 november jl. stond het Bestemmingsplan Scheveningen Haven op de agenda van de Gemeenteraad. Daaraan gekoppeld de enorme toren buitengaats in de oksel van het Zuiderhavenhoofd en een noordzuid oeververbinding. De collegepartijen VVD, PvdA, D66 en CDA die op 17 november 2005 (acht jaar geleden dus) in hun amendement op de Haagse structuurvisie nog aangaven dat bij Kijkduin en Scheveningen terughoudendheid betracht wordt zijn blijven vasthouden aan hun bestemming van toren, oeververbinding en popmuseum, met de aantekening, dat technisch nog bezien moet worden of het haalbaar is. Dat technische rapport zou dan weer in de Gemeenteraad besproken dienen te worden. Dus misschien uitstel van executie. Natuurlijk heeft de Gemeenteraad ingestemd met een visserijpact rondom de eerste haven, maar tegelijkertijd wordt een tweede en derde haven klaar gestoomd om te wonen aan het water in plaats van de havens te zien als economische motor waarvoor ze bedoeld zijn. Ondanks dat we via SPIONN al jaren vragen om een geïntegreerd verkeersafwikkelingsplan is daar tot op heden nog weinig beeld van. Het is met name voor ons als bewoners van het Havenkwartier moeilijk in te schatten op welke wijze de verkeersafwikkeling van Boulevard en eventueel te plannen popmuseum op Dr.Lelykade en vijfsterren hotel op het Norfolkterrein geregeld gaat worden. De knelpunten Scheveningsche Weg/Duinstraat, Westduinweg/Zeesluisweg, Westduinweg/Schokkerweg/Hellingbaan naast Hennephofkerk, Westduinweg/Statenlaan/ van Bergenstraat en straks misschien ook weer de verschillende toevoerwegen naar de Duindorpdam (Westduinweg/Kranenburgweg/ Houtrustweg) zijn tot op heden nog niet integraal aan de orde geweest. Ook de relatie met het éénrichtingsverkeer op de Boulevard en de te verwachten aanzuigende werking van de geplande sportevenementen in het gebied bij het Noorderlijk havenhoofd is tot op heden niet in een integraal verkeersafwikkelingsplan meegenomen. Als BOH hebben we het College van B&W gevraagd onze leefomgeving leefbaar te houden. Het bestemmingsplan Havenkwartier van eind jaren negentig stond verdichting toe op voorwaarde dat er leefbaarheidspleinen kwamen. Nu 15 jaar later is de verdichting er en zijn de leefbaarheidspleinen in ontwikkeling. De afwikkeling van het plein bij Radio Holland zal ook wel tot eind 2014 duren vanwege de bouw van de Reder en de Rabobank. Veel is en wordt er door onze bewoners gedaan in de wijk. We gaan de winter tegemoet en straks mogen we na de sneeuwval ons stoepje weer schoonvegen. Dat doen we ook voor elkaar. Betrokkenheid maakt onze wijk leefbaar. Het buurt interventie team speelt daarin een grote rol. De redactie van deze krant, de regelmatige publicaties in de Scheveningsche Courant en op de website spelen daar ook een rol in. Vrijwilligers in de Mallemok spelen daar een rol in. Een ieder die betrokken is bij het leefbaar maken van onze wijk willen we via deze weg heel hartelijk danken. Marian van den Broek-Laro Een bijzonder woord van dank is voor onze penningmeester Marian van den Broek. Vorig jaar wilde ze al vertrekken, maar het was moeilijk een opvolger te vinden. Nu vertrekt ze wel en we zijn dankbaar voor het vele werk dat ze de afgelopen acht jaar voor en namens de BOH heeft gedaan. Mocht u mee willen werken om de wijk leefbaar te houden. Op elke 4e dinsdagavond van de maand komen we in de Mallemok bij elkaar. Niet op kerstavond, maar in januari beginnen we weer. U is meer dan wellekom. Maar voor nu alvast al t nodige voor 2014 Teun van Dijk 4

5 Onderzoek speelbehoefte Havenkwartier Op onze jaarvergadering van 19 november jl. is uitvoerig stilgestaan bij de rapportage over dit onderwerp. De opdracht tot dit onderzoek naar de speelbehoefte is gegeven door het stadsdeel Scheveningen in overleg met de BOH. Schoolkinderen van verschillende leeftijden zijn actief bij het onderzoek betrokken. Daarnaast hebben 42 bewoners de enquête ingevuld. Het wekt geen verwondering dat naar voren komt, dat het verkeer de grootste belemmering voor kinderen vormt om te spelen. Toch wordt er wel op straat gespeeld, maar dat is natuurlijk vanwege dat verkeer verre van ideaal. Vooral voor de jongste kinderen ( 0-6 jaaar) blijkt er een tekort aan speelplekken. Voor hen is veelal de afstand van huis naar speelplek te groot. Voor de allerjongsten staan in het rapport dan ook enkele aanbevelingen: - zoek naar plaatsen waar op straat speelprikkels ingepast kunnen worden; - onderzoek of de speelplek bij de Mallemok langer/meer open kan zijn (ook voor iets oudere jeugd); - denk bij de herinrichting van het Van St. Aldegondeplein nadrukkelijk aan jonge kinderen. Over schoolgaande kinderen (7-12 jaar) lezen we: - nagaan of het schoolplein van de Oranjeschool na schooltijd open kan zijn; - onderzoek of het plantsoen Burg.Van der Werffstraat/Westduinweg speelplek kan worden. Verder missen we nu rond de haven een voetbalplek voor jongens tussen 9-14 jaar meldt het rapport. Aanbevolen wordt hier een oplossing voor te zoeken. Wilt u meer weten over dit onderzoek? Kijk dan voor het rapport en de visie van het BOH bestuur op onze website: Kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg Op 26 november jl. belegde de gemeente Den Haag voor direct omwonenden een inloopbijeenkomst over de reconstructie van het kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg. Met name op drukke zomerse dagen ontstaan hier snel opstoppingen die leiden tot onveilige verkeerssituaties. De opzet van deze bijeenkomst was de verschillende oplossingsvarianten voor deze situatie aan de bezoekers voor te leggen. De uitkomst hiervan was bij het ter perse gaan van Rond de haven nog niet bekend, maar voor de niet-aanwezigen geven we hierbij een kort verslag. Mede omdat de herinrichting van dit verkeersknelpunt in de tweede helft van 2014 na het strandseizoen gepland is. De volgende varianten kwamen ter tafel: - een kruising zonder verkeerslichten, maar met een extra opstelvlak op de Westduinweg; - een kruising met verkeerslichten; - een kruising met gewijzigde voorrangssituatie; - een rotonde. We bezochten deze inloopbijeenkomst en maakten de levendige discussie mee van de bewoners met de ambtenaren en het verkeersraadlid. Hierbij kwam ook nog de reconstructie van de Zeesluisweg/Treilerdwarsweg uitgebreid aan de orde. Reconstructie Zeesluisweg/Treilerdwarsweg geen succes Bewoners en bedrijven van de Zeesluisweg/ Treilerdwarsweg/Treilerweg/Korbootstraat zijn ontevreden over deze in 2011 uitgevoerde herinrichting. Vanwege de aanleg van de nieuwe boulevard en het daaraan gekoppelde eenrichtingverkeer is het traject Zeesluisweg/ Treilerdwarsweg en Vissershavenweg de enige toegang en uitgang van het strandverkeer. Omdat de route Zeesluisweg/Treilerdwarsweg/ Vissershavenweg door de gemeente Den Haag is aangemerkt als hoofdroute naar het strand heeft de gemeente ook de verplichting te zorgen voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. Dit is helaas momenteel niet het geval. Naast een goede verkeersafwikkeling brengen de bewoners ook blijvend de leefbaarheid bij de gemeente onder de aandacht. Langs de doorgaande straten wordt immers gewoond, geleefd en gewerkt! Aandacht voor het langzame verkeer, zoals de wandelaar, fietser en skater, is nodig. En meer groen zou, naast de luchtkwaliteit, ook de leefkwaliteit verbeteren. 5

6 Jongerenwerk Welzijn Scheveningen in December Zoals veel bewoners misschien hebben opgemerkt, is buurtcentrum de Mallemok nu de thuisbasis van het jongerenwerk van Welzijn Scheveningen. De voormalige sportschool is omgebouwd tot een ruimte waar jongeren vanaf 10 jaar elkaar kunnen ontmoeten en een potje tafeltennis, darts of tafelvoetbal kunnen spelen. Daarnaast is er een kantoorruimte waar jongerenwerkers dagelijks aan de slag zijn om jongeren en/of hun ouders met raad en daad bij te staan. Elke (school)vakantie is er een uitdagend en leuk vakantieprogramma voor jongeren tussen de 10 en 21 jaar. In de kerstvakantie zijn de jongerenwerkers altijd extra actief, want zoals iedere Scheveninger weet, staat december in het teken van pallets stapelen en fikkies steken. Om de brandjes zoveel mogelijk te controleren, worden er al diverse jaren Oud en Nieuw-vuren op het strand georganiseerd. In de weken voor de jaarwisseling worden twee grote stapels pallets op het strand verzameld. Een grote bezienswaardigheid en een hoogtepunt voor de jongeren uit Scheveningen. Wie zal dit jaar de hoogste stapel hebben? De jongerenwerkers geven in de periode voorafgaand aan het stapelen in samenwerking met politie, brandweer, gemeente & Pro Jong voorlichting over veilig gedrag tijdens het stapelen. Er wordt tijdens deze gesprekken met de jongeren afspraken gemaakt over het stapelen. Tijdens het stapelen zijn de jongerenwerkers alle dagen in ploegendienst aanwezig. Ze onderhouden contact met de jeugd om te bekijken of alles goed en volgens afspraak verloopt. Om iedereen warm te houden wordt er voor een warm bakkie gezorgd en is er de mogelijkheid om tussendoor op te warmen in de Mallemok. Hierdoor hopen we dat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat de Oud en Nieuw viering een groot feest wordt op het strand. Er zijn ook andere leuke activiteiten aan het begin van de kerstvakantie. Zo zullen we dit jaar gaan survivallen in de omgeving van Duinrell. Mocht er interesse zijn voor de activiteiten of heeft u vragen? Dan bent u van maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 17:00 altijd welkom op de Mallemok aan de Westduinweg 40. Natuurlijk zijn wij ook op facebook te vinden: facebook.com/ jongerenwerkscheveningen Bericht van Buurt Interventie Team Poep Bah hondenpoep op de stoep, trap je er in dan slaak je een grote vloek. Gelukkig ruimen al veel hondenbezitters dit op, volg hun voorbeeld en de buurt knapt er nog meer van op. Een affiche af te halen bij de Mallemok zodat men het ziet, voor het raam als reminder: honden welkom, poep niet. Fiets actie s Fietsen, soms vier rij dik staan tegen bomen langs de Westduinweg, hierdoor is het halve fietspad al weg. Vaak zitten er weesfietsen en krotjes bij. Mensen kijk eens goed wat er weg kan en maak het weer vrij. Met loszittende tegels wordt het fietspad gevaarlijk smal, Een ongeluk zit dan in een klein hoekje met gevolg een flinke val. Fietsen kregen daarom een zadelhoes met de tekst: doe eens gek, zet je fiets op een goede plek! Fietsdiefstal Daar sta je dan, met volle boodschappentas in de hand, echter de fiets staat niet meer tegen het pand. De paniek is toegeslagen, slaat hard toe. Mijn mooie fiets heeft iemand meegedragen. Daarom:zet uw fiets goed vast, dan wordt je niet verrast! Auto actie Hoog zomer 28 graden hier, ook in de auto een raampje op een kier. Men gaat wat eten, het raampje wordt vergeten. Fotocamera, laptop, mobieltje, gereedschap en navigatie wordt gespot, let op, doe de auto op slot, en alle spullen er uit, dit voorkomt een heleboel ellende en een gebroken ruit. Oproep voor nieuwe leden preventieteam Het team heeft grote behoefte aan nieuwe leden, misschien denkt u nu niet ach heden, maar ik ga dat team versterken, en met hen samenwerken, me inzetten voor een leefbare buurt, schoon en fijn, waar de bewoners graag willen zijn, ik wacht niet af maar meld me aan, zodat het team kan voortbestaan! Heeft u interesse,laat uw gegevens achter bij de balie van De Mallemok, Westduinweg 38 D Prettige Feestdagen en een gezond nieuwjaar, BIT team havenkwartier 6

7 VROLIJK TENT- en ZEILMAKERIJ gesprek met Karin Oudshoorn Na het behalen van diploma s in de mode- en kleding branche wisselde Karin (Den Haag, 1969) jarenlang diverse banen af met avontuurlijke rugzak-reizen. Tot ze in 2000 bij Vrolijk zeilmakerij binnenliep en vroeg of ze werk voor haar hadden. Ze ging er als eerste vrouw aan de slag. In 2010 nam ze met haar man de zaak over. Je kunt bij ze terecht voor alles wat plat onder de naaimachine gaat en voor gebruik buiten bedoeld is. Is de zeilmakerij niet vooral een mannenbedrijf? Zeilmaker was vroeger met de loggers en het zware canvasdoek een mannenberoep. Toen ik hier in 2000 begon was ik een van de eerste vrouwen die in een zeilmakerij aan het werk ging. Momenteel zijn we hier met vier vrouwen en twee mannen. Ik denk dat vrouwen steeds meer de creatieve beroepen ontdekt hebben, ook de zeilmakerij. Want zeilmaker is een heel creatief en technisch beroep. Wat deed je zoal voor je bij Vrolijk begon? Mijn ervaring in de zeilmakerij deed ik op bij Stigchel, die op het Spui zat. Ik dacht: dat vind ik echt een leuk vak. Maar ik ging reizen en trekken en toen ik uitgereisd was wilde ik echt dát vak gaan doen, werken in een zeilmakerij. Mijn opleiding was eigenlijk textiel, mode-en kleding, de modevakschool heette dat toen. Nu valt zoiets hier onder Mondriaan. Niet zo ongewoon die keuze voor de zeilmakerij van mij als je weet wat mijn ouders deden: mijn vader was timmerman-meubelmaker en mijn moeder coupeuse. Van de mode naar de zeilmakerij lijkt wel een stap, maar ik vond het in de opleiding al leuk om met zwaardere materialen te werken dan kledingstof, een jas van meubelstof maken. Vond ik grappig, t was anders. Na het beroepsonderwijs werkte ik en haalde in de avonduren mijn vakdiploma s. Ik had allerlei banen, zoals bij de Bijenkorf op de modeafdeling. Verkopen en vermaken, pompen heet dat. Ik had dus vooral veel ervaring met kleding maken en vermaken. Maar dat is heel raar: dan ga je van bh s en stringetjes naar zeilen maken..( schatert...). Maar dat heeft toch allemaal meegewerkt aan de kennis die ik nu in huis heb. Plus mijn leergierigheid en technisch inzicht. Ik vind het leuk wat ik doe en daarom leer je ook snel. De meeste banen waren van korte duur, want van mijn achttiende tot mijn dertigste reisde ik met rugzak de wereld rond. Als globetrotter maak je geen carrière. Maar rondreizen vond ik toen erg leuk: mensen ontmoeten, verschillende culturen. In het begin deed ik dat in mijn eentje, maar op mijn drieëntwintigste ontmoette ik mijn partner en reisden we voortaan samen. Hebben je man en jij een taakverdeling in de zaak? Ja, klopt. Ik ben van de werkvloer. Robert was banketbakker, hij is erg creatief. Wat hij ziet maken zijn handen. Hij schoolde zich om in administratieve vakken en doet de offertes, telefoon, facturen. Maar helpt ook mee met montagewerk sinds we het bedrijf van de Vrolijks overnamen. Dat is een prima taakverdeling, want ik ben een vakvrouw, geen schrijver. Ik vind het leuk creatief in mijn werk te zijn, steeds weer iets anders te doen, problemen op te lossen, zorgen dat je iets doelmatigs maakt, de klant tevreden stelt. Dat noem ik leuk, want ik hou niet van herhaling elke dag. Natuurlijk komt het wel eens voor dat we 20 dezelfde hoezen moeten maken, dat lijkt industrieëel, maar wat zijn 20 hoezen... De medewerkers vinden die afwisselling ook plezierig. Nieuwe jachtzeilen maken we hier niet, het in elkaar stikken van een geplot patroontje vinden we hier te eentonig. Als je bij zo n bedrijf stikster bent dan doe je dat steeds en dan ben je in mijn ogen geen zeilmaker. Een zeilmaker is iemand die alle facetten van het werk beheerst, van overleg met de klant, het inmeten tot het maken van het eindproduct. Kun je zeggen waarom je stopte met je leven als rugzak toerist? Ik was het zat om uit een rugzak te leven. Ik wilde gewoon een kledingkast en niet meer elk moment van hot naar her. Ik was dertig. Ik wilde weer bij mijn familie zijn, vooral bij mijn ouders. Ik dacht: ik word ouder, zij ook, en straks zijn ze er niet meer... Van dat besluit heb ik nooit spijt gehad. Inmiddels leven ze allebei niet meer. Met die beslissing van toen ben ik nog steeds erg blij. 7

8 Wat jullie hier maken is erg divers begrijp ik. Dat is zo. We werken alleen met doeken die voor buiten zijn. Voor alles wat plat onder de naaimachine gaat en voor gebruik buiten bedoeld is kun je bij ons terecht.we hebben de bootsector: rolfokhoezen, huiken, stuurwielhoezen, afdekzeilen om wat te noemen. Dan de tenten: luifels, reparaties, heel grote tenten voor de scouting. Ook kleine tenten, maar dan maatwerk volgens de wensen van een klant. Dan van alles voor campers: dakkoffers en afdekzeiltjes. En de industriële sector, zoals de visserij. Op schepen zitten veel hoezen ter bescherming tegen het zout. Die maken we vooral van pvc. Maar verder kun je denken aan hoezen voor staalbedrijven, offshore bedrijven, maar ook voor bakkerijen. En dan allerlei tassen voor speciaal vervoer. Die diversiteit aan producten is voor ons aantrekkelijk, vinden we leuk! Je bent vooral een vakvrouw zei je. Maar ook eigenaar van een zaak, dus geef je leiding aan medewerkers. Kun je daar iets over zeggen? Dat is anders, heel iets anders. Soms vind ik dat wel moeilijk, want ik zie mezelf meer als een collega dan als baas. Natuurlijk is het wel zo dat het onze verantwoordelijkheid is dat het bedrijf blijft draaien. Dat we winst maken. Maar het geven van leiding vind ik niet de meest aantrekkelijke kant van het werk. Ik kende natuurlijk het bedrijf al lang voor we het overnamen, maar het was te groot om met zijn tweeën te draaien.we gingen door met de mensen die hier al werkten. Maar dat leidinggeven? In de ondernemers opleiding kwam dat wel aan de orde, maar ik doe veel op mijn gevoel, op het moment. En of dat de goede manier is zal blijken. Kijkt lachend om zich heen: vraag Laura of Ton maar wat die van me denken... Nee, ondernemen is iets anders. Natuurlijk ben je trots als je nieuwe klanten binnenhaalt. Maar het is moeilijk als dingen niet gaan zoals je wilt. Maak je veel uren? Wel 55 in de week, maar we zijn ook in de avonduren en weekends met het werk bezig. Bij ons loopt werk en privé door elkaar. Ik zou er ook voor kunnen kiezen dat niet te doen, maar dat zit niet in ons. Onze enige dochter krijgt toch alle aandacht. Ze gaat wel twee keer per week naar de opvang, maar dat vindt ze als enig kind leuk, heeft ze daar ook haar eigen clubje waar ze leuke dingen mee doet. Maar als we in het weekend ergens lopen en ik zie werk van een ander en roep: dat hebben ze technisch goed opgelost, dan roept mijn dochter wel: we gaan het niet wéér over het werk hebben hè... (lacht). Hebben jij en je man nog wel tijd voor ontspanning? Och ja, maar het werk is onze hobby. Ik zit in de Stichting Open Havendag, maar dat heeft ook met het werk te maken. Maar een complete ontspanning is mijn volkstuintje: lekker met mijn handen in de grond, schoffelen, groentes kweken, druiven en komkommertjes... En wandelen ook, fietsen en skeeleren met mijn dochter. Wanneer doet ze dat dan, denk jij zeker? Lachend: tussendoor! Je zet een heel oud Schevenings bedrijf voort. Betekent dat iets voor je? Absoluut. De historie van dit bedrijf is gewoon prachtig. Dat vind ik mooi. Het is natuurlijk altijd een familiebedrijf geweest, dat is al uniek denk ik. De familie Vrolijk heeft nu nog wel de watersport zaak. Prachtig dat we dit bedrijf nu kunnen voortzetten. Ik heb veel van mijn voorgangers geleerd. Ik vind het heel fijn en ben er trots op dat we het redden en het bedrijf zo kunnen voortzetten. Vroeger hadden we in de wintermaanden minder werk en deden we voorwerk voor het seizoen. Maar dat hoefde de laatste jaren niet meer. Ik stapte aan boord van een dobberend schip maar nu varen we weer! Dat oude gevoel dat ik heb bij dit bedrijf doet me wat. De Vrolijks zijn toch een soort legende in Scheveningen, daar mag Scheveningen best trots op zijn. Net als op zoveel andere bedrijven rond de haven... Matthijs van Gessel Korte berichten 24 september 2013: wethouder Norder opende de gerestaureerde rokerij met een druk op de rode knop, waardoor witte rook opsteeg uit de schoorsteen. Dhr. Jaap Uithof, directeur ontwikkeling Staedion, benadrukte in zijn speech de bijzonderheid van de schoorsteen en het behoud van dit waardevolle erfgoed voor Scheveningen. Bijzonder was de aanwezigheid van de zusters Den Dulk en hun echtgenoten, dochters van de oprichter en eigenaar van de Rokerij. Een huurder of koper voor het pand wordt nog gezocht. 26 september 2013: op een zeer druk bezochte receptie in de werkplaats van Stichting Trix aan de Dr. Lelykade nam Karel Pronk afscheid als voorzitter van de Stichting. Sprekers memoreerden zijn intense betrokkenheid bij en inzet voor zijn Trix. Er waren ook materiële blijken van waardering voor zijn jarenlange inzet door het WOS in de vorm van opbrengsten uit verkoop van de Scheveningse stoeptegel. En Lions Scheveningen schonk lasapparatuur aan de deelnemers van het project. Behalve Karel sprak ook zijn echtgenote Ina tot slot een kort dankwoord. Na het officiële deel werd door velen, genietend van hapjes en drankjes, nog geruime tijd nagepraat. 8

9 7 oktober 2013: onder het motto Broodje Brandweer-lunch met een goed gesprek ontving de brandweer in haar uitrukgarage aan de Duinstraat met een prima verzorgde lunch een groot aantal senioren. Er kwamen zo n 150 belangstellenden op af. Begrijpelijk, vond Teamhoofd Brandweer -Zorg Ron v.d.harst, want we houden als Scheveningers niet alleen van een gratis broodje, maar zijn ook zuinig op onze spullen. Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij vele vragen over brandveiligheid en het voorkomen van brand in huis door medewerkers van de brandweer beantwoord werden. 27 oktober 2013: Chris Teske houdt na 45 jaar het kappersvak voor gezien. Hij begon in een zaak aan de Westduinweg/Wijtingstraat. Daarna werkte hij 31 jaar aan de Doornstraat. Begonnen als dameskapsalon kwamen er al snel de heren bij. Met veel klanten ontstond een persoonlijke band. Tot aan zijn afscheid eind oktober bezochten velen uit Scheveningen en regio hem nog voor een vakkundige kapbeurt. En voor een praatje ten afscheid. Het ga hem goed. Matthijs van Gessel & Dick Passchier 9

10 ALZHEIMER CAFE SCHEVENINGEN Op 4 september 2013 heeft het ALZHEIMER CAFE voor het eerst haar deuren geopend in Scheveningen. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, professionals en andere belangstellenden. Het wordt een café genoemd vanwege de gemoedelijke sfeer waarin bezoekers met elkaar en met de gastspreker praten over dementie. Elke maand wordt er aandacht besteedt aan een bepaald thema. De eerstvolgende keer op woensdag 8 januari 2014 (let op alleen deze keer de 2de woensdag van de maand) spreekt een psycholoog over het thema gedragsveranderingen bij dementie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het Alzheimer Café Scheveningen, Marlèn Haring, werkzaam als ouderenadviseur bij Welzijn Scheveningen, tel.: Wanneer: elke eerste woensdagavond van de maand, vanaf 19:00 inloop, 19:30-21:00 programma Waar: in wijkcentrum de Mallemok, Westduinweg 40, Scheveningen. Iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden. Voedselbank Scheveningen gesprek met coördinatoren Jolanda de Graaf en Kevin Batenburg De Voedselbank is bedoeld als een tijdelijke noodhulp voor mensen die wegens omstandigheden niet voldoende inkomen hebben om van te leven. Een voedselpakket kan dan uitkomst bieden. De organisatie van Voedselbank Scheveningen valt onder de Voedselbank Haaglanden en de cliënten komen uit alle wijken van Scheveningen. Het zijn er momenteel 83, die allemaal na een intake van maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in Den Haag wekelijks hun voedsel pakketten in De Mallemok komen ophalen. Er wordt eerst nagegaan via inzage in hun bankafschriften of ze voldoen aan de toets voor hun besteedbaar inkomen, waarna die gegevens ook beoordeeld worden door de Voedselbank Haaglanden. Er zijn dus strenge regels om voor een voedselpakket in aanmerking te komen. De vraag om hulp stijgt de laaste jaren alleen maar, waar er vroeger wel schommelingen waren. En het aanbod van voedsel neemt sterk af. Er worden dan ook regelmatig acties ondernomen, zoals laatst in een AH-filiaal, om de pakketten aan te vullen. Veel komt binnen via kerken en er is ook, behalve rechtstreeks van particulieren, steun van service clubs als de Lions Club Scheveningen en Rotary Scheveningen. De cliënten zijn door heel uiteenlopende redenen in de financiële problemen gekomen: werkloosheid, echtscheiding, loonsverlaging, psychische problemen. Er is veel schaamte onder hen, angst om door bekenden gezien te worden als ze op donderdag hun pakket op komen halen in De Mallemok. Bonnen voor vlees in de kersttijd werden om die reden door enkelen niet bij de slager opgehaald. Toen dat opgemerkt werd hebben de vrijwilligers de gang naar de slager gemaakt. De mensen die de pakketten verzorgen en uitdelen zijn, met uitzondering van de maatschappelijk werker, allemaal onbetaald vrijwilliger. Dus al het voedsel en geld dat via donaties binnenkomt gaat naar producten voor de cliënten. U, als lezer van Rond de haven, kunt ook helpen. Bij de receptie van De Mallemok, Westduinweg 38d, neemt men op donderdagen tussen en uur graag uw verse of houdbare voedsel in ontvangst. Een ander inbrengpunt op de Fred is De Roode Prins (voorheen Jamin). Als u het werk financiëel zou willen steunen kunt u uw bijdrage storten op rekening nummer t.n.v. Welzijn Scheveningen met vermelding van Voedselbank Scheveningen. Matthijs van Gessel 10

11 De Halve Vleet het nostalgische café in het Museum Scheveningen In een ongedwongen sfeer vinden er kleine recepties, zakelijke en privé ontmoetingen plaats. Het is een niet meer weg te denken sociaal centrum geworden dat voor altijd zijn plaats in Scheveningen heeft waargemaakt. Telkens weer wordt de vraag gesteld waar dit originele café vandaan komt en vooral wat de oorsprong is van deze bijzondere naam. Scheveningen kende vroeger enkele van oorsprong oude visserscafé s met illustere namen als Het Loggertje, dat destijds aan de Zeesluisweg stond, en Het Snuitje aan de parkeerplaats van destijds de Konmar, nu Jumbo, aan de haven. Zo was er in vroeger jaren ook het café van F.Titelaer op de hoek van de Keizerstraat en de Jakob Pronkstraat zeezijde. Een geliefde ontmoetingsplaats voor bemanningen van de bomschuit. Het café De Halve Vleet stond tot 1978 aan de Basiusstraat, hoek Wesenbekestraat, vlakbij de Westduinweg. Het is door de weduwe van de eigenaar aan het Museum Scheveningen aan de Neptunussstraat geschonken. Wel onder de voorwaarde dat de naam na herbouw in de oorspronkelijke staat in het museum zou worden gehandhaafd. Het originele visserscafé in Muzee, het Museum Scheveningen, De Halve Vleet, heeft in de afgelopen jaren een grote bekendheid gekregen. Niet alleen in Scheveningen maar ook in de regio daarbuiten. De naam is ontleend aan het volgende. In de tijd van de bomschuiten en later de loggers moest de bemanning van de schuit met gebruikmaking van een spil een net, de zogenaamde vleet, handmatig binnenhalen. De vleet bestond gewoonlijk uit honderd rechtstandig in zee staande netten van elk ca. 30 meter lang. De totale vleet had dus een lengte van gemiddeld 3000 meter! Zodra de helft, dus de halve vleet, binnengehaald was werd er een korte rustpauze gehouden. Men kreeg dan koffie van de schipper. Caféhouders beweerden dat het een borrel zou zijn geweest, maar hierover verschillen de deskundigen van mening. Niettemin is het een waardige naam voor een café in een museum. Een naam ook die het zware beroep van de vroegere visserman in ere houdt. Hes Hulleman foto P.de Graaf 11

12 BEKENDE GEZICHTEN UIT DE WIJK 12

Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) 7e jaargang - juni 2014

Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) 7e jaargang - juni 2014 Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) Rond de haven 7e jaargang - juni 2014 Luxe koop appartementen in de haven van Scheveningen Vanuit huis met één stap aan boord! Luxe appartementen in de haven van

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Week van de opvoeding! pagina 5

Week van de opvoeding! pagina 5 1e jaargang nr 3, september t/m november 2013 Week van de opvoeding! pagina 5 Hulp via internet pagina 9 Nieuwe behandelingen tegen piekeren pagina 21 Tegen onheil werkt geen pil pagina 27 1e jaargang

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot 17.00 uur openingstijden 0900-9678 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011

Nieuwsbrief. Nieuwjaarswens. nr. 4, winter 2011 Nieuwsbrief nr. 4, winter 2011 Nieuwjaarswens Sinds begin dit jaar is het Centrum Mantelzorg in de vorm van een alliantie met MEE, Welsaen en SMD in gemeente Zaanstad gestart. In de gemeente Purmerend

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

September 2012 JAARGANG 30. In Gesprek met Wil Kole > pag. 11. Hou van je huis! > pag. 17-20. Wethouder opent Moerbeiplein > pag.

September 2012 JAARGANG 30. In Gesprek met Wil Kole > pag. 11. Hou van je huis! > pag. 17-20. Wethouder opent Moerbeiplein > pag. 3 September 2012 JAARGANG 30 In Gesprek met Wil Kole > pag. 11 Hou van je huis! > pag. 17-20 Wethouder opent Moerbeiplein > pag. 33 AANGESLOTEN BIJ DE ZEKERHEDEN VAN SLAAPKENNER SLAAPGARANTIE ADVIES OP

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Samen doen in de Drechtsteden

Samen doen in de Drechtsteden Samen doen in de Drechtsteden Speciale krant Iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daar draait het om in de Wmo. U kunt zelf vaak meer dan u denkt en met een helpende hand van de omgeving gaat het nog

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie