Thematisch werkatelier Doelgroepen bijeenkomst 1 Datum 4 maart 2012 Gemeentehuis Oosterhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thematisch werkatelier Doelgroepen bijeenkomst 1 Datum 4 maart 2012 Gemeentehuis Oosterhout"

Transcriptie

1 Thematisch werkatelier Doelgroepen bijeenkomst 1 Datum 4 maart 2012 Gemeentehuis Oosterhout Deelnemers Ingrid Benoist Rob van Uden Miranda van Geel Serge Slisser Anja Hartmans Corinne Adema Frans Kuiper Peter Hoenselaar Patricia de Kort Annette Overbeeke Frans Sontag Frans van de Wouw Gertie Linssen Jack Bakker Hans de Blok Johan Broos Hans Storm Ans Haarhuis Hilde van Xanten Anne-Marie van Bergen Margaux Vermeer Juzt Amarant NSWAC Sovak Surplus Welzijn Stichting de Vleet Projectleider Oosterhout Projectleider Werkendam Consulent MEE Thebe Volckaert GGz Breburg GGz Breburg WMOraad Werkendam WMOraad Oosterhout WMOplatform Drimmelen vertegenwoordiger van de cliëntengroep GGZ Aandacht voor iedereen MOVISIE MOVISIE Gemeente Werkendam Agenda 1 Kennismaking en introductie 2 Wat weten we al over de doelgroepen? 3 Cijfers vanuit het CIZ 4 Opdracht toelichting op levensdomeinen en vraagstelling 5 Inventarisatie levensdomeinen 6 Afronding en vooruitblik naar volgende bijeenkomst. 7 Tiplijstje 1. Kennismaking en introductie Iedereen wordt welkom geheten en er wordt een voorstelrondje gedaan. Het doel van de thematische werkateliers is het leveren van input voor de Dongemond gemeenten om een duurzaam en inhoudelijk beleid te formulieren dat financieel houdbaar is. In het werkatelier Doelgroepen wordt er gekeken naar de verschillende doelgroepen die er zijn. Door de transitie AWBZ komen de gemeenten in aanraking met doelgroepen die eerder niet in zicht waren. In welk opzicht verschillende de verschillende doelgroepen en waar zijn er overeenkomsten? 1

2 Planning voor het werkatelier Doelgroepen 1 e bijeenkomst 4 maart 2013 op het gemeentehuis in Oosterhout. Dit werkatelier heeft als doel om de kennis die aanwezig is bij de deelnemers bijeen te brengen. Tussenperiode Het verslag wordt verstuurd met een opiniërende vraag erbij. De antwoorden op deze vraag zijn extra input voor de 2 e bijeenkomst. 2 e bijeenkomst 25 maart op het gemeentehuis in Oosterhout. Bij deze bijeenkomst zal er vooral stil worden gestaan wat de overeenkomsten en verschillen tussen (behoeften van) doelgroepen betekenen voor de invulling van het beleid. De opzet van de thematische werkateliers is dat er gewerkt wordt door middel van cocreatie. Cocreatie houdt in dat iedereen gelijkwaardig aan tafel zit en gelijke inbreng heeft. De inbreng moet wel gericht zijn op resultaat. Uiteindelijk levert dit een palet van mogelijkheden op. Al deze mogelijkheden hebben voor- en nadelen. Het is vervolgens aan gemeenten en de politiek om een keuze te maken tussen deze verschillende mogelijkheden. 2. Wat weten we al over de doelgroepen? De aanwezige instellingen werken ten behoeve van verschillende doelgroepen. Er zijn vier hoofdgroepen bij extramurale begeleiding te onderscheiden: - Mensen met een verstandelijke beperking; - Mensen met een psychiatrische beperking (GGZ); - Ouderen met regieverlies (o.a. dementie en/of mobiliteitsproblematiek) ; - Mensen met lichamelijke beperkingen en/of met Niet aangeboren hersenletsel (NAH) ; -. Wat is belangrijk voor de verschillende doelgroepen? Een inventarisatie: Algemeen - Houdt de leefwerelden van de burger/cliënt voor ogen; - Mogelijkheden en kracht is belangrijk als focus (niet alleen de stoornis); - Er moet aandacht voor mantelzorgers zijn (is eigenlijk ook een doelgroep); - Bij multiproblemen is een integrale aanpak noodzakelijk; - Insteek van de hulpverleners moet activerend zijn: vanuit het perspectief van de cliënt kijken wat er mogelijk is en dat aanmoedigen; - Wederkerigheid is belangrijk, ook cliënten kunnen geven in plaats van alleen maar ontvangen; - Er is een spanningsveld bij het benutten van de inzet van de eigen omgeving van de cliënten. Van de cliënt wordt verwacht dat deze meer aanspraak doet op het sociale netwerk om zich heen, anderzijds is het van belang mantelzorgers te ontlasten. En soms het sociale netwerk niet aanwezig; - Cliënten kunnen vaak samen met hun omgeving een plan maken en daar regisseur van zijn; - Ondanks overeenkomsten tussen sommige doelgroepen, kun je bepaalde personen of doelgroepen niet bij elkaar plaatsen; - Niet alleen de zorgprofessionals, maar ook de cliënt / burgers in de de samenleving zullen een mentaliteitsverandering door moeten maken. De cliënt moet hulp uit de omgeving durven vragen en van de samenleving wordt verwacht dit meer te bieden; Mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische beperking 2

3 - Nabijheid is belangrijk: iemand waar ze op kunnen terug vallen en om hen te stimuleren mee te doen; - Het is van belang het stigma rond cliënten te overwinnen en te bouwen aan een welkome, inclusieve samenleving; - Veel cliënten hebben begeleiding nodig in het omgaan met de wereld en het is belangrijk te voorkomen dat ze in de problemen komen; - Duurzame ondersteuning betekent soms beperkt in omvang maar wel langdurig en/of flexibel. De huidige vormen van ondersteuning zijn vaak niet zo flexibel. Ouderen met regieverlies (o.a. dementie en/of mobiliteitsproblematiek ) - Er is bij cliënten vaak sprake van vraagverlegenheid; - Belang van preventie: het probleem zo vroeg mogelijk bespreekbaar maken en mensen erbij blijven betrekken in gewone zaken ; - Het is belangrijk dat er in een vroeg stadium gesignaleerd wordt. Bij dementie is de niet-pluis fase. Door in deze fase in te grijpen kan er informatie gegeven worden en contact gezocht worden met de mantelzorgers en lotgenoten. Hierdoor kan er een sfeer en cultuur ontstaan waarin mensen samen met hun omgeving veel oplossen; - Bij de doelgroep ouderen is mobiliteit een probleem. Vaak zijn er steunpunten aanwezig, maar dan moet je er wel kunnen komen. Mensen met lichamelijke beperkingen en/of met Niet aangeboren hersenletsel (NAH). - Nabijheid is belangrijk: iemand waar ze op kunnen terug vallen en om hen te stimuleren mee te doen; - Het is van beland het stigma rond cliënten te overwinnen; - Bij NAH is vaak een aanwijsbaar punt wanneer de problematiek begonnen is en daarmee is er sprake van een breuk in de levenslijn. Beperkingen bij jeugd - Er is verschil bij de aanpak tussen een jong kind en een ouder kind. Bij een jong kind draait het om het om begeleiding van het gezin. Bij een jongere gaat het om tijdelijke dagbesteding gericht op terugkeer naar school en/of werk; - Bij gezinnen is er altijd een integrale aanpak nodig; - Bijzondere doelgroep zijn jongeren die overgaan van jeugd naar volwassen begeleiding. 3 Cijfers van het CIZ Hilde deelt een overzicht uit van CIZ Begeleiding in Beeld. Deze cijfers gaan over de zes Dongemond gemeenten en zijn uit 1 juli Wat valt er uit deze cijfers op te maken? - De grootste groep is de groep met psychosociale beperking van 18 jaar en ouder; - De groep mensen met een verstandelijke beperking is ook een vrij grote groep (een aanzienlijk deel daarvan is jonger dan 18 jaar. Dit kan komen omdat er meer aandacht voor is de laatste jaren); - Deze cijfers zijn gebaseerd op indicaties en niet alle indicaties worden omgezet in zorg, terwijl ook niet alle geboden zorg geïndiceerd is; - Er zijn in totaal 1475 cliënten in de Dongemond gemeenten, dat komt neer op circa 1 % van de bevolking. Een projectleider namens de Dongemondgemeenten gaat samen met de andere gemeenten in West-Brabant het gesprek met het Zorgkantoor aan om de benodigde cijfer-informatie te krijgen. 3

4 Door de transitie en vanwege andere kabinetsmaatregelen wordt er een verandering van de cijfers verwacht: - De intramurale AWBZ-klassen ZZP (ZorgZwaartePakket) 1 en 2 zijn vervallen per voor nieuwe cliënten vanaf 23 jaar in de sectoren Verpleging & Verzorging, GGZ en Gehandicaptenzorg en worden omgezet in extramurale functies (hulp bij het huishouden, verpleging, verzorging en begeleiding). Naar verwachting zal voor nieuwe cliënten ook klasse ZZP 3 vervallen; per 2014 voor de verpleging/verzorging van met name ouderen en per 2015 voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem. Ter discussie staat of per 2016 klasse ZZP 4 vervalt. In deze bijeenkomst wordt er vooral gekeken naar ZZP 1 tot en met 3; - De dominante grondslag wordt genoteerd, het is dus mogelijk dat er meer aan de hand is; - Op dit moment vangen welzijnsorganisaties veel op, die niet terug komen in deze lijstjes; - Er zijn cliënten die bij de andere transities bekend zijn. Zoals de doelgroep die op dit moment een Wajong ontvangen, waar gaat die straks naartoe? Uit de cijfers van het CIZ blijkt dat het gaat om ongeveer 1% van de inwoners van de Dongemond. Dit komt volgens het RIVM overeen met landelijk gevonden cijfers. De zorg is onder te verdelen in een zorgpiramide: - 80% van de mensen daar is niks mee aan de hand; - 15% is tijdelijk iets mee aan de hand. Hiervoor kan het netwerk zorgen voor opvang en is er een mogelijkheid voor tijdelijke begeleiding; - 4% heeft grotere problemen en hebben zwaardere begeleiding nodig, maar vaak nog van tijdelijk aard. Vaak zijn er hierbij instanties zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk of GGZ betrokken. - 1% van de mensen heeft langdurige zorg nodig. Deze groep komt door de transitie nadrukkelijk in beeld bij de gemeenten. 4% 1% 15% 80% 4 Opdracht toelichting op levensdomeinen en vraagstelling De aanwezigen verdelen zich over vier verschillende groepen. De groepen: - Verstandelijke beperking; - Psychiatrische beperking; - Ouderen met regieverlies; 4

5 - Overige groep. Voor de eerste drie groepen is voor 11 verschillende levensdomeinen aangegeven welke behoeften (aan ondersteuning) spelen. Behoefte aan Activiteiten van het dagelijks leven (ADL) Sociaal netwerk Maatschappelijke participatie Financiën Dagbesteding Huisvesting Huiselijke relaties Geestelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Verslaving Verstandelijke beperking structuur, stimulans. nabijheid, vaardigheden leren ondersteuning bij mobiliseren va netwerk, lotgenotencontact meedoen, zinvol werk hulp bij het op orde houden van financiën (overnemen of leren) zinvol meedoen, uitdaging, structuur en regelmaat, nabijheid en toezicht op jezelf wonen (met steunpunt of ondersteuning in de buurt) of samen wonen met lotgenoten bij samenwonen behoefte aan begeleiding van hele huishouden Niet meer ingevuld Psychiatrische beperking zelfzorg eigen regie maaltijdbereiding contact met familie en lotgenoten doorbreken stigma, ontmoetingen Zoveel mogelijk zelfstandig zelf inkomen organiseren zinvol, uitdaging en structuur, gericht op herstel, stappen op participatieladder veilige eigen plek, gastvrije omgeving betaalbaar Zo normaal mogelijk, bevredigend naar de maatstaf van alle huisgenoten Inzicht, ondersteuning op afroep, stabiele geestelijke gezondheid, zo mogelijk groei Ouderen met regieverlies; dementie en palliatieve zorg maaltijdvoorziening, huishoudelijke hulp en verzorging duurzaam contact met buitenwereld, lotgenotencontact gevoel er te mogen zijn, er toe te doen inzicht in eigen financiële situatie, aandacht voor armoede beschikbaar en bereikbaar, aandacht voor bewegen in breedste zin van het woord veilige en geschikte woning en woonomgeving, domotica en klussenhulp met name sociaal netwerk, behoefte om problematiek in huis op te lossen staat niet altijd vooraan uitdagende, prikkelende omgeving (soms ouderenmishandeling) idem actief zijn, stimulans appél op eigen kracht, bewegen, behoefte aan fysieke verzorging soms begeleiding om niet op uitdagingen in te gaan inzicht, structuur, ondersteuning Justitie - ondersteuning gericht op herstel (soms medicijn- en alcoholverslaving) 5

6 5. Inventarisatie levensdomeinen Er zijn een aantal behoeften die in algemeenheid gelden voor de groepen: Grote behoefte aan: - structuur; - nabijheid; - stimuleren van eigen kunnen; - goede daginvulling (zorgt voor structuur en zingeving); - lotgenoten contact; - vroeg signaleren en gelijk het netwerk mobiliseren; Als er niet in die behoefte wordt voorzien, dan is er kans op: - eenzaamheid; - verslaving; - kans op misbruik en oplichting; - financiële problemen; - problemen met justitie. 6 Afronding Het verslag zal toegestuurd worden met een opiniërende vraag. Volgende bijeenkomst over Doelgroepen is op maandag 25 maart 9.30 tot uur. 7 Tiplijstje - Definities ZZP - Website - Website met veel informatie over doelgroepen en de transitie - https://www.dropbox.com/s/lpnafm3zx0dxxhu/persberichtbroedplaatsz.docx 6

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

WMO Beleidskader 2015 2018

WMO Beleidskader 2015 2018 WMO Beleidskader 2015 2018 Gemeente Houten Augustus 2015 Inhoud Inleiding Pagina 1. WMO trends en ontwikkelingen 2. Visie, Uitgangspunten en Doelen 3. Preventie 4. Fysieke aandachtspunten 5. Eigen kracht

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Kadernotitie. Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden

Kadernotitie. Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden Kadernotitie Kaders voor toegang en sociale teams in de gemeente Coevorden Inhoud 1. Inleiding... 3 1.2. Leeswijzer... 4 2. Definities... 5 3. Uitgangspunten... 8 4. Medewerkers en hun rollen en bevoegdheden...

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Pakket 7B 21 Beveiligd

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 452 2 januari 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten Juridische

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg

Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Visie op hoofdlijnen decentralisaties AWBZ en Jeugdzorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg 4 2.1. Samenvatting decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO 4 2.2. Samenvatting

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN

BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN BELEIDSPLAN Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Vlagtwedde EIGEN KRACHT VERZILVEREN Oktober 2014 1 Inhoudsopgave blz. Samenvatting 3 1. Inleiding 4-5 2. Visie en uitgangspunten 5 2.1 Een foto

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014

Niet zorgen voor, maar zorgen dat. Juni 2014 Niet zorgen voor, maar zorgen dat Juni 2014 Kadernota: Wet WMO 2015 INHOUD Samenvatting: Top 12 kaders Wmo 2015 1. Inleiding 2. Analyse 2.1 Wat betekent de Wmo 2015 voor de inwoners? 2.2 Wat betekent de

Nadere informatie

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018 bij elkaar Ontwikkeling OW Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2299 www.zwolle.nl Concept-beleidsplan Wmo 30 september 2014 Opdrachtgever Opdrachtnemer Datum N. Vedelaar

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Nieuwsbrief decentralisaties

Nieuwsbrief decentralisaties Nieuwsbrief decentralisaties 30 juli 2014 Voor: alle belangenbehartigers in de ggz (regiokamer, rco s, lidorganisaties LPGGz, cliënten- en familieraden en overige geïnteresseerden). Waarom deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE Signaal. Trend- en signaleringsrapportage. MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 MEE Signaal Trend- en signaleringsrapportage 2012 Inhoud 3 Inleiding 4 Trends- en actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan decentralisatie van begeleiding. Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan decentralisatie van begeleiding. Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN Samenwerken aan zorg en ondersteuning WERKEN aan decentralisatie van begeleiding Mini-toolkit voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Ontwikkelingen rondom de AWBZ-functie

Nadere informatie