INGEKOMEN 0 5MAART 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INGEKOMEN 0 5MAART 2015"

Transcriptie

1 INGKMN 0 5MAART 2015 Iİ1IIIHİHIIIIİIIII 15BIN01154 Aan de griffie van de gemeente Lingewaard t.a.v. dhr. Th.G.L.Greep Kinkelenburglaan B] Bemmel datum: 25 februari 2015 betreft: vgen gemeentead presentatie SWL kenmerk: JvS/ bijlage: Geahte leden van de ad, Naar aanleiding van de presentatie van het SWL-team p 29 januari 2015, zijn dr een aantal adsleden vgen gesteld met een bestuurlijke invalshek. Wij hebben deze vgen per shrijven van 2 februari van de griffie ntvangen en beantwrden deze hierbij. 1. Lingewaard NU vagt naar de ksten van de verhead en f de huisvesting van de SWL wel geshikt is. a. verheadksten: De SWL kent geen management. Alle medewerkers zijn in prinipe pjeteigenaar en huren elkaar in p basis van bendigde mpetenties. De bestuurder heeft een deeltijdntt en is ingeshaald nfrm salarisshaal BBZ- A, gelijkstaand met shaal 1 a welzijn. Basis SWL ksten (afgende ttalen): verhead (assuntiën,afshr.,pr, auntant, admin.) ,-- persneelsksten (reisk., Arb. P&.pleidingen ) ,- wijk/pjet materiële ksten (b.v. huur partiip.punten) ,-- huisvesting ,-- 1T ,-- subsidie SW's - 1.0,-- Ttaal verheadksten 42.0,-- b. Huisvesting SWL was tt 2010 gehuisvest in de Drpsstat in Bemmel. Dit pand was bij het tevegen van het jngerenwerk te klein en vr de uit te veren funties ngeshikt. Bij de zektht naar funtineel geshikte bedrijfsruimte vr eenzelfde prijs die wij destijds betaalden, was het huidige kantrpand (verdieping van Selman Tnsprt) het meest geshikt. SWL besteed liever haar budget aan mensen dan aan stenen. SWL gebruikt haar kantr vr medewerkers, jngeren- en vrijwilligersndersteuning. Vr ntaten met burgers f liënten zijn wij in de wijk f bij liënten thuis. Vr de zihtbaarheid en bereikbaarheid van SWL zu het welliht beter zijn m in één van de kernen gehuisvest te zijn. hter, dan ng gaat het m slehts één kern van de 7 wnkernen. SWL is zih wel aan het riënteren p andere huisvesting. Pagina 1 van 6

2 2. Het DA vagt wie er bepaalt wie er welke subsidie krijgt van de SWL SWL is een rganisatie die p basis van het beleid van de gemeente taken uitvert. De subsidies die SWL verstrekt passen binnen de prestatieafspken die met de gemeente zijn vereengekmen. Indien de prestaties van de gesubsidieerde instelling afwijken van de gemaakte prestatieafspken van die de SWL heeft gemaakt, wrdt met gemeente en betreffende partij verleg geverd.. Lkaal Belang Lingewaard vagt naar de samenwerking met de nderliggende rganisaties (uderenrganisaties en Tafeltje Dekje) en vagt m een duidelijke (SMART)en ijfermatige nderbuwing. a. Samenwerking De samenwerking met de in Lingewaard werkzame rganisaties is sedert het ntstaan van de SWL sterk tegenmen. Bij alle pjeten die SWL uitvert zijn één f meerdere partijen betkken. Wat betreft de uderenrganisaties heeft een zekend pes plaatsgevnden m samen p één lijn te kmen. In 2014 is dat gelukt en daap is een uitveringsnvenant geslten (zie bijlage 1.). De Tafeltje Dekje rganisaties zijn dr het geverde gemeentelijk beleid zelfstandig gebleven (geen nderliggende stihtingen). SWL verwijst naar hen en dagt desgewenst zrg vr de inzet van vrijwilligers. De ntaten zijn ged. b. SWL jaarplannen SMART Sedert haar prihting in 2010 levert SWL SMART gefrmuleerde jaarplannen. Deze plannen zijn per nderdeel gefrmuleerd in uren, ksten, inzet materialen en te behalen resultaten. Sedert het pstellen van het jaarplan 2014 stelt SWL deze prestatieafspken p samen met de betreffenden beleidsambtenaren. In vergelijk met andere rganisaties f nderdelen van het Siaal Dmein zijn deze afspken tnspant en helder. venwel leren wij dr vallen en pstaan ieder jaar weer bij m de afspken ng SMARTer te kunnen pstellen. en vrbeeld (reeds in uw bezit) sluiten wij bij (zie bijlage 2). Tevens sluiten wij het prestatientt (zie bijlage ) 4. GenLinks vagt p welk vlak er innvatie met plaatshebben en wat er de afgelpen jaren gerealiseerd is. Tevens vgen ver het rgangm van SWL. a. Innvatie De deentlisaties zijn vlgens het ministerie bedeld als deentlisatie van verheid naar burgers (niet van verheid naar verheid), met als del m lkaal snel te kunnen handelen, burgers meer eigenaar te laten zijn van hun pes en dr preventie zveel als mgelijk te vrkmen dat er (zware) zrg ndig is (zie bijlage 4.). De vlgende zaken zijn nder meer gerealiseerd: - Partiipatiepunten Kffiehtenden etafé's Repaifé' - Budgetahes Gezinsndersteuning Geznde leefstijl ver 8i Weer (kledingbeurs) Makers en Merken (mbinatie van atelier, ntmetingsplaats, winkel en afé) Integle samenwerking met partners infrmele en frmele zrg Pagina 2 van 6

3 Waar kan ng innvatie p plaats vinden: Stihting mbiliteit Digitale mgeving partiipatiepunten (.a. DISK en Vag 81 Antwrd) Nieuwe wijkenmie (andere inzet van mensen en middelen) Vrkmen is beter dan genezen Inzet mensen met beperking en afstand arbeidsmarkt et. b. rgangm SWL Samenleving en Burgerinitiatieven SWL Panel V Werkvler en medewerkers Werkvler en medewerkers Werkvler en medewerkers Werkvler en medewerkers estuur Klahtenie Raad van Teziht 5. PvdA infrmeert naar de gtste ergernissen bij de SWL rihting gemeente. De SWL ziet vr de kmende jaren de vlgende verbeterpunten: S Raadsleden zijn niet altijd p de hgte van de ntwikkelingen; Atie: " patieve huding SWL (adsleden uitndigen) 1 betere infrmatie naar de ad y SWL heeft per jaar een budget en werkt p basis van aanbd p algemeen beleid Atie: " Met llege afspak maken ver een meerjarenntt.b.v. een meer jarenvisie " SWL werkt p vag van de gemeente S De gemeentelijke rganisatie is verdeeld in aparte aandahtsgebieden. Het blijkt lastig m dit te wijzigen in een meer integle aanpak. Bvendien zit er.i. een vershil in meningen en.beleid p de drie gemeentelijk niveaus (ambtenaren, llege en ad). Wij menen ner u met deze beantwrding naar tevredenheid te hebben geïnfrmeerd. Mhten er inhudelijk eíij ng vgen rijzen, ben ik te allen tijde bereid e.a. mndeling te te lihten. Met vrii mdelijke get, bestuu r il Pagina van 6

4 Bijlage 1 nvenant Samenwerking Senirenpartiipatie SWL en SNL Partijen: De Stihting Welzijn Lingewaard, te Bemmel, hierna te nemen SWL, ten deze rehtsgeldig vertegenwrdigd dr haar bestuurder dhr. J.A.A. van Silfhut en De Stihting Seniren Netwerk Lingewaard te Bemmel, hierna te nemen SNL, ten deze rehtsgeldig vertegenwrdigd dr het bestuur in de persn van dhr. R.M.G.M. Abels en dhr. H.A. van de Li verwegende dat: de mbuw van de verzrgingsstaat vagt naar atief burgershap en partiipatie van burgers; de gemeente Lingewaard het welzijnsbeleid vaststelt en ventwrdelijk is vr de regie in de uitvering van relevante welzijnstaken en ndersteuningsdiensten; de gemeente Lingewaard mede de brede welzijnsrganisatie SWL als uitveringsrganisatie heeft den prihten, zdat de gemeente daarmee via één entle uitveringsrganisatie haar welzijns-en Wm beleid kan uitveren; SWL, als pfessineel geleide brede welzijnsrganisatie, een ördinerende, initiërende en verbindende uitveringsl heeft en een brugfuntie vervult tussen de infrmele- en frmele zrg- en dienstverlening; de delstelling van de stihting luidt: Hetfailiteren van initiatieven en ndersteunen van netwerken p het brede terrein van welzijn in de gemeente Lingewaard en vrwaarden te sheppen vr alle burgers in de gemeente m atief te kunnen partiiperen in de samenleving. SWL met de lkale senirenrganisaties een subsidierelatie heeft; SNL is pgeriht dr deze lkale senirenrganisaties als vrijwilligersrganisatie die de belangen dient van de seniren in de gemeente. SNL beweegt zih t.b.v. seniren p het vlak van welzijn, ultuur, siale, maatshappelijke, plitieke en ndersteunings-aangelegenheden.q. - diensten. De delstelling van de SNL luidt: De stihting heeft ten del de bevrdering van de leefbaarheid van de seniren in de gemeente Lingewaard. SNL ntstaan is uit een initiatief van de lkale rganisaties vr seniren binnen de gemeente Lingewaard met vertegenwrdigingsbevegdheid van deze rganisaties rihting gemeente, plitiek en pers. SNL ördineert de ativiteiten van de lkale senirenrganisaties en zrgt vr afstemming tussen de diverse lkale rganisaties evenals vr afstemming met SWL. SNL streeft naar effiienyverhging en ptimalisering van de ativiteiten van de lkale senirenrganisaties dr afstemming en harmnisatie. SNL en SWL beide vrstander zijn van het lidmaatshap van een f meer vertegenwrdigers van SNL in de Raad van teziht van SWL, waarbij SNL naar een gekwalifieerd lidmaatshap p z krt mgelijke termijn streeft naast andere p welzijnsgebied relevante rganisaties. SNL en SWL nadere afspken maken ver de dntwikkeling en indaling van de partiipatiepunten in de diverse kernen van de gemeente Lingewaard i.s.m. de lkale senirenrganisaties. Pagina 4 van 6

5 waar zwel SNL als SWL atief zijn p het preventieve vlak ter uitvering van de ndersteuningstaken van de gemeente, verwahten beide rganisaties een tename van ventwrdelijkheden p dit terrein. gezien de genemde tename van ndersteunings- en welzijnstaken, gaan SWL en SNL ervan uit dat indien de partiiperende stihtingen, binnen de samen vereengekmen kaders, meer prestaties leveren, men daarvr ext middelen ter beshikking krijgt. SNL, als gemandateerde partij, met SWL sttegish verleg vert ver het te veren beleid, het harmnisatiebeleid en het subsidiebeleid in pdht van de lkale SW's; de lkale SW's behuden daarbij hun autnmie en het reht van plaatselijke inkleuring. vrnemde partijen wensen samen te werken p het gebied van partiipatie, ativering en welzijn in brede zin t.b.v.de delgep seniren zijn het vlgende vereengekmen: 1. Del van de vereenkmst 1.1. Delstelling van deze vereenkmst is m de afspken tussen partijen vast te leggen ten aanzien van de uitvering van de samenwerking nder de samenwerking wrdt in het kader van deze vereenkmst verstaan het dr SWL failiteren van SNL, daar waar het gaat m de partiipatie, ativering en bevrdering van welzijn in de meest brede zin van seniren, waarbij SNL naast haar bijdgen aan beleidsvrbereiding en beleidsevaluatie primair een uitverende taak heeft. SWL en SNL veren hierte geregeld verleg met elkaar. 1.. SWL zal SNL peridiek en vldende infrmeren ver het brede welzijnsbeleid en de uitveringsnsequenties SNL zal SWL peridiek infrmeren ver de uitvering van het senirenbeleid In het peridiek verleg wrden per jaar afspken gemaakt ver de dr beide partijen te behalen prestaties De jaarlijkse afspken wrden in een werkplan vastgelegd en de uitvering van het senirenbeleid wrdt, naast de in artikel 1.2 vermelde evaluaties, geëvalueerd. 2. De delgep 2.1 Inwners van de gemeente Lingewaard die als seniren zijn aan te merken, dan wel vallend binnen de termen van een van de bij SNL aangeslten partijen, met een vag p het terrein van partiipatie en/f eduatie.. Werkzaamheden.1 SWL ndersteunt SNL, binnen de afgespken beleidskaders ( zwel gemeentelijke als de nderling) en ndersteunt de werkzaamheden van de partiiperende senirenrganisaties p basis van het tussen SWL en SNL vastgestelde (uitverings)beleid dr finaniële en pfessinele ndersteuning van de afgespken pessen..2 SWL infrmeert SNL tijdig ver haar jaarplannen en betrekt SNL bij de vrbereiding van deze jaarplannen, vr zver het het welzijns-, partiipatie- en ativeringsbeleid van seniren betreft.. Partijen kunnen elkaar gevagd en ngevagd advies geven. Pagina 5 van 6

6 .4 Partijen stellen in juni van ieder kalenderjaar gezamenlijk een werkplan p. Dit plan maakt nderdeel uit van deze vereenkmst. In dit plan wrden de wederzijds te leveren prestaties vastgelegd, e.e.a. te starten in SNL dagt zrg vr een gede mmuniatie met haar mandaatgevers inzake het beleid mtrent de pstelling van de jaarplannen. Tevens dagt zij zrg vr het in ktber aanleveren van de lkale begtingen en het aanleveren van de lkale jaarijfers per eind maart..6 Partijen brengen elkaar, tenzij anders is afgespken, geen ksten in rekening. 4. mmuniatie 4.1 Partijen hebben bij in- en externe mmuniatie respet vr eikaars belangen. Zij kunnen wederzijds gebruik maken van eikaars mmuniatiekanalen en -middelen. 5. Tt Slt 5.1 Deze vereenkmst is van kht vr nbepaalde tijd. De pzegtermijn vr beide partijen is één kalenderjaar. Deze vereenkmst is in tweevud dr daarte bevegde persnen ndertekend dr: SWL Handtekening: SNL Handtekening: Handtekening Naam: Ks van Silfhut Funtie: Bestuur SWL Datum: Naam: René Abels Funtie: Vrzitter SNL Datum: Henk van de Li ser./ penningm.snl Datum: Pagina 6 van 6

7 L UI IN ui «Ml LD r- 1*1 s li I Ç a re. iŕ rä s I ) ) k- L) L IN Si 5 -Ņ a dl J ç J J T l J ^ UI 0J ) 2 5 D DD u u u L ÍS ui į! L u T S 0) u : u l Q u er L u u " u 4-» T JZ : T " l I Z! M LU QÛ u 4-» Q I " ŭļ 5 UI s 'Ē J 2ć tr u ~ k- P i- M - u! 0J u 5 " y 5 ë 5 h L u < Ľ ^ s D 5 1- " J L b t! S ŝ \ ui 0J ín b *- J U -J T! 1/1 Q Ţļ '5 T e ZS " T Ľ JU 5 -Q ui D (I, È.1 5 e ±± -t- 1 ui J ŝ bû - -* ŬJ J ÜJD 10 +-J 01 er

8 IN Uit rn W II in Dtl x S 8 LTİ UI LH IV 8 «N L i- J r J L J J J «^ 2 J J ka L T L J La 0 0 " ka JD i L L. ŝ 5 -ĵ w T ' - * j +- 1 la. L i «L 4y 4-» *í J J J 0 0 e ÒJ ^ 0 0 u 4-í 4-«L L :z? JU L L 4^ L S ' 4-J İ5 5 J I 1 w m i- L J p Q T ľ ã 'u LA * -t-j u 4-» : IJ ŝ 5 J J -4 -Q J 0J I J 0J L L T 1 -Q Ü; 5 4-í JD 5 ã * Q 5 «ì2 4-J 4-* l u. T J 0J Sí 5 T T 0 0 ; 0 0 Ä 0J J J '4 L ^- 1/1 '5 " L U0 U fl) 5 tt I/) T Ĵ J J ì M 1 í H Ą L (N

9 8 in IN g I L IN U Ė en IB ŝ D J * ju:.2-01 Q. u u 0J 0J D DD 5 J u D L Ä ±± D dl D J - * " y 01 ) j i/ï DD LD U û z u jen de be J Z ma de Jsí J ep Hing u ' M i 4 1 D k L i L D0 D U) J ) nens T :zr* J l TJ ) l ha S t Z L J 4-» LZ L L L J Z J Z te ** 0 0 u 4-* 0 0 J Z L Lü *-* w ^ z 'u J L. -į 4-» Jć 0 0 ŢJ [ 01 J J J " n 5 J ) T " " T +-J " J D ' TJ e Ql in '5 " - ja L- Q 1 L T L-. " e -p LJ ŨÛ J 5 JZ ri d aj -ľj TJ

10 M DD u u u 5b Da Jć 4-«1/1 r- ĉū J*; DD Dű v- z u IN L L "čū u Dű DD 4-1 l/v *4 DD ' ' L- k 4-f 0) 'ui u DD ) x:. DD Dũ J t? i * ŝ 1 J ui rg 4-J man iger wi - vrij eun -t ' l nde u 'Ñ x: S2.SP - f «T D l Jć N ' L t. Du 15 k- J 4-J 4-J N e 10 u L L a' t 01 ) ) L. Dũ J aj 4-" ^ W S DD x: Ç J '-1 u i u x "2 J u DD ĩ 1 D ai TJ Í2 çu J 4-4 DD i a 4J ~ ) Q x: JZ U D '5 1 D D ' u L- a ) LT) L fn w- < Q.

11 g LD J u t -Q DD Lm J 2 4- ZJ L 8 II LD N L 1*1 L * tgj LD r- L LD s 'Sb u J nj.2? ï S D : I. - ( H U 5 DD U. L k- x: u : 01 ) J D fn 5 -s I I " k..sp ^ i- 0 m I Ę ' ç Ê 1 S I Dû 5 S L0! D ) ~ " k. â 4- I 5 Ē Ä f-i D u rz k, J L-.SP g; i Q J Ij D 5 9 ^ «yţ v D ) J İ 4-» D 5 D D Ķ ui i i 0) DD l ) L. D ä.2.. 2? Ŕ ŵ ~ 4- ffi ) Q- LZ I SP u l-s ũ D 'k. I k- J Dũ D /-» 'Ç!? ) xs k. f 5 Q j 4-J 44 L ani ũ i 4-" 4-», L 4-J L x; l/l x: ut y 1 u L k. k J ^ i D į2 "» SP u i L 2 Ti 5 2 ' 1 wa vrij De gei v aa rsteu m wa Lin ani vrij L ) 4-1 x: J J u 5 J M ai M ũ LÕ J aa ten ih verr erk igersw als Dtie T L ' mp rz r jwi r pr J S J 5

12 10 ll II L IS Uť * I İHI LD T ui S ín) s UU ui rm L +J II u r- iĩ rsi i 'b nj 0. 0 Hf HF IN Š J J u L N "řō ' I JZ L* 1-4 0) L L- rvj *J QĴ heb jet 1 44 x: L u es 44 l u LD i L JWI pn ihi x J ' L ' u 4-4 'u-i LĴ ' u") 4-» L QĴ 44 ' L- L 1 n ZUI Ĵ 'L '5 4-4 per mst sen L 4-4 maa aa gers L- f-į rz en mi elz L L ka 4-4 im LD ã JZ J ã L k. L Ķ ^4 -Si J N ** x: 5 l L- zijn n ek L, illiger leider rsteu 5 0 l M 0 de a L L w w ~ 4-» 4-«ŵ 5. į L S L- L ^ L ' : 'u ŪJ.9. t.!2 01 p 4-4 J x: I k. s Içu! rz k. ïz J 01 fm - L gsd 0 0 tz - '1 M u L. a i M p 1 rz aj L M *4 -ě L aj a a 44 aj L k. N u 44 J Û Î ~ - ) L) 4-» 4-4 Q ^ J L. 1 Z rz M rz 1/1 u lií 1 l u :- Q- L a L ŭj a h ish.em 0 aí ^- 0 h 1 a 5 J F ^ 5 ui J I 2?- -a ) ee pu 4-4 na eeft slui en ru S S i ķ- - L. ir J S iõ i- í. 44 l 44 JZ Û L. "

13 8 jj II L- IS jj 1 s 'S L J s J İŹ L +-I t N M J, 1? rm ) i D L J x: u LD JZ L- -L 4-" Zl J ' L J J ũ ř,! J I n L L L JZ ţj J LD fn JZ L- 4-4 LD -, ' h L s ) JZ JZt rjj s İ I L 4-4 Ĺ? xi J.Ē L- tz J 5 : ř? JZ! 44 1 Ï - i- JľJ J t. JZ -Q u. D

14 LD I e Sb P, II L IS -I J J L ĮN 75 j e.5? S ^.2. :i g J -Q 4-i J J J u '4-4 L J J L L J t J - u = S J 01 J Ĉ J 8 5 J J ŜÉ *» ä ï I D. J 'Ē L ^ L < 44 J sz L 01 L- Jap J 1 u J* 'ľ L J met L x: aar/ J* N L í J I 0 U 10 0 nt mi hli idei 1/1 4 J Ş Ē s. s Si"! t Ç x J Sţ - u -Q xs Qj nj ru 'L r L-.ÇĮJ " K e J 44 a

15 Bijlage Meerjarenbeleid Lingewaard Het Partiipatiehuis SW.l, Panel m missie Welzijn vr zrg WMĒBĒÊ Mantelzrg 81 Vrijwilligerswerk Jeugd I Z4U msmm M M pq-n Geznde leefstijl/buurtsprtah Innvatie UITVRINGSPLAN 2015 Bemmel, deember 2014

16 Inhudspgave 1. INLIDING ALGMN AFSPRAKN 19. UITGANGSPUNTN VAN BLID Missie en Visie Samenwerking ketenpartners PRSNL N RGANISATI Visie p medewerkers Visie p de rganisatie Vrijwilligersbeleid 2 5. PARTIIPAT WLZIJN VR ZRG MANTLZRG S VRIJWILLIGRS 0 7. JUGD Ã GZIN GZND LFSTIJL VRBINDINGN WRKVLRN (D STANDLI DINGN) mmuniatie Klahtenmmissie SWL Panel FINANIN Uurtarief SWL Ksten per Pjet Subsidie gemeente Lingewaard

17 1. INLIDING De SWL geeft uitvering aan tenminste zes van de negen prestatievelden van de Wm. Dit zijn: 1) Het bevrderen van de siale samenhang en leefbaarheid. 2) Preventieve vrzieningen vr pblemen met jngeren en pvedingspblemen. ) Het geven van infrmatie en advies. 4) ndersteunen mantelzrgers en vrijwilligers. 5) Bevrderen deelname aan het maatshappelijk verkeer van mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en van mensen met een psyh-siaal pbleem. 6) Vrzieningen vr uderen, gehandiapten, hnishe psyhiatrishe patiënten en mensen met psyhishe f psyhlgishe pblemen. Met deze indeling van de basis van het welzijnswerk, ntstaat in de uitvering het 'welzijn nieuwe stijl', waarbij de udere kaders zijn kmen te vervallen. De indeling in prestatievelden dwingt daarmee naar een integle aanpak en een integle bedrijfsvering. In de prestatieafspken 2015 met de gemeente is, vr de eerste maal, spke van prestatievelden met daaan gekppeld budget. In de startjaren is dr de SWL innvatief gewerkt en dat is behalve in de aanpak van de dienstverlening tevens te zien in de vershillende jaarplannen met steeds een nieuw thema. Langzamerhand gaat zih aftekenen wat het palet aan taken van de brede welzijnsrganisatie in Lingewaard inhudt en p welke wijze dat met wrden vrmgegeven. Vr de kmende jaren is p basis van nze visie en de ervaring van de afgelpen drie jaar een meerjarenplan pgesteld wat een lptijd heeft van vier jaar. Het plan heeft de naam 'Partiipatiehuis' meegekregen. De funtie 'Partiipatiehuis' is ntstaan vanuit de ivil Siety gedahte en ziet er als vlgt uit: Aandahtsveld (li ''", Aandahtsveld Aandahtsveld Aandahtsveld WM Fundatie vn/i 17

18 De vleren in het huis zijn de dgers van de ativiteiten. De verdiepingsvleren hebben alle eenzelfde indeling. De kamers die ntstaan zijn: r Destelling I Delgep I Prestatieafspken f Ativiteiten f Pduten/Middelen f Budget De vleren vrmen z de kaders waarbinnen pjeten wrden gerealiseerd. Dwars dr de verdiepingen lpen de standleidingen en het tppenhuis, die de vleren met elkaar verbinden. Z kunnen we de kmende vier jaar de vleren aanpassen dr andere aenten aan te brengen en tevens de verbindingen laten bestaan. Dit beleidsplan lpt vanaf 201 tt en met 2016 en geeft de flexibiliteit die ndig is en tevens een vast patn wat gewenst wrdt. In het jaar 2015 is het Partiipatiehuis als vlgt ingedeeld: Werkvleren Ķ Partiipatie en Welzijn vr Zrg f PR S mmuniatie ~r~ Mantelzrg 8 Vrijwilligers Pjetbeheer r Jeugd 8t Gezin SWL Klahtenmmissie r Geznde leefstijl f SWL Panel Uiteard beshrijven we in dit plan k de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid en ns persneelsbeleid. De finaniële vertaling van de SWL plannen zijn te vinden in het laatste hfdstuk. Tensltte Welzijnswerk is het leggen van verbindingen en is als rgaan bruggenbuwer tussen burgers en rganisaties. Daarmee wrdt vrmgegeven aan een belangrijke pijler nder een te vrmen maatshappij waarbinnen de eigen ventwrdelijkheid, zelfzrg en 'nabershap' een gte l spelen. Dat hudt vr nze rganisatie in dat netwerken, ketenzrg en samenwerking nlsmakelijk verbnden zijn met de missie van de rganisatie. In 2015 heeft de gemeente een aantal bijzndere taken tt haar ventwrding gekregen. Met de tnsities van delen van de AWBZ, de invering van de partiipatiewet en de Jeugdzrgtaken, venderd er veel in het siale dmein. Veel ventwrdelijkheden en taken vershuiven van de tweede naar de eerste en nulde lijn. De SWL heeft derhalve gepartiipeerd in de reginale aanbesteding, m z haar l ged te kunnen blijven spelen. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van dit aanbd. De gemeente bepaalt in haar l van regisseur wie welke taken uitvert. Het is uiteindelijk de samenleving die bepaalt f en in welke mate het welzijnswerk bijdagt aan de gezndheid en leefbaarheid van buurt en wijk. De SWL meet deze tevredenheid en det daar verslag van. Ks van Silfhut Direteur/bestuurder 18

19 2. ALGMN AFSPRAKN Naast de diensten en pduten die in dit jaarplan beshreven wrden, zijn algemene afspken met de gemeente gemaakt. Deze hebben deels betrekking p inhudelijke aspeten van de dienstverlening en beleidsntwikkeling, deels handelen ze ver vrwaarden en pedure. a. Nieuwe pduten en diensten, de l van de SWL De SWL werkt p een integle wijze in de dienstverlening aan burgers p het terrein van welzijn en maatshappelijke ndersteuning, ŕ Samen met de gemeente is in 201 een pilt pgezet in het kader van de WWB m kansarmen p de arbeidsmarkt te laten partiiperen. De taken van de stihting De Tussenstm m.b.t. liëntndersteuning, vrlihting p shlen en advisering ver bereikbaarheid, tegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) zijn strutureel ingebed binnen de diensten van de SWL. b. Kstenntwikkeling en indexering In 2011 is dr de gemeente bepaald dat de SWL vr 2011 geen indexering mag tepassen p de ksten van de dienstverlening. f In 2012 is, in ruil vr het handhaven van de histrish budgetten (geen krtingen), eveneens geen indexering tegepast. In 2014 verhgt de SWL haar uurprijs naar reële waarde. Dit heeft effet p het aantal in te zetten frmatieplaatsen. f In 2015 wrdt p het sherp van de snede begt. De ambities zijn er, evenals de kansen. Rest ng nu de mgelijkheden reëren. f De SWL mshrijft de pjeten in termen van effeten. De daarbij behrende ksten wrden begt. In het kader van de gewenste wendbaarheid en flexibiliteit geldt de afspak met de gemeente dat de SWL substitutie mag tepassen p de tegekende subsidiegelden; dit met behud van de dr de SWL aangegeven effetsrtering.. Rapprtage en ventwrding De pprtage van de werkzaamheden vindt plaats dr middel van peridiek bestuurlijk verleg van de SWL en de gemeente. Daarbij kmt een tussenpprtage van de werkzaamheden en resultaten aan bd evenals een verziht van de finaniële stand van zaken ten pzihte van de begting van het lpende jaar. f De Rapprtage van werkzaamheden m.b.t. de prestatieafspken vindt plaats dr tweemaandelijks verleg met aunthuder SWL van de gemeente. f Vanaf 2014 leggen gemeente en SWL hun wederzijdse afspken vast in een prestatievereenkmst. f Vr 2015 hanteren zwel de gemeente als SWL dezelfde nderverdeling in subsidie. SWL vertaald dit dr naar haar finaniële administtie en RM-systeem. Hierdr wrdt de tnspantie verhgd. d. Inrihting rganisatie Bij de inrihting van de rganisatiestrutuur wrden de vlgende riteria tegepast: f eenvud en duidelijkheid; f z weinig mgelijk hiërhishe lagen; bevrdering van integle dienstverlening; ' bevrdering van innvatie, pfessinalisering van dienstverlening en kwaliteitsbrging; integle ventwrdelijkheid; 19

20 . UITGANGSPUNTN VAN BLID.1. Missie en Visie In een mgeving waar zveel vendert, kun je gemakkelijk van kers afken. In de missie heeft de SWL vastgelegd waar het in essentie m gaat, waar de SWL vr blijft staan, wat er k vendert. De SWL heeft daarte een aantal kernwaarden en prinipes gefrmuleerd: Belangrijke waarden zijn: r lihte gemeenshappen f zelfsturing, ntkkering f eigen ventwrdelijkheid f differentiatie. nze prinipes zijn weergegeven in vier steekwrden: vag gestuurd f integer en pen f bewustwrding bevrderend f keuzevrijheid Missie SWL Met kennis en kunde van de siale mgeving en beheften van de inwners van de gemeente Lingewaard, verenigt de SWL de plaatselijke belangenverenigingen en beepskhten, m z meteen pfessinele rganisatie de zelfredzaamheid van de samenleving te versterken en te bevrderen. In 2012 heeft p initiatief van de ad een evaluatie plaatsgevnden van de ativiteiten van de Stihting Welzijn Lingewaard. Kernpunten uit de evaluatie zijn dat de SWL in een krte tijdspanne in staat is geweest m met relatief weinig middelen een ged funtinerende en pfessinele rganisatie te realiseren en dat de rganisatie meerwaarde aan de samenleving levert. Tegelijkertijd is dr het llege een ambtelijk vrbereide nta vastgesteld, waarin de psities van gemeente en SWL ten pzihte van elkaar, alsmede de gewenste meerwaarde en de kwaliteit van dienstverlening van de SWL wrdt beshreven. Dr de integle aanpak is de rganisatie ingeriht als een matrixrganisatie. Medewerkers zijn pjeteigenaar f werken samen in een pjet p basis van bendigde mpetenties. De SWL kent geen managementlaag. Visie SWL De SWL ndersteunt de liënt en de liëntmgeving in het handhaven van de leefkwaliteit. De liënt zal de SWL herkennen drdat de rganisatie gemakkelijk bereikbaar is. De SWL heeft haar diensten geregeld in de buurt, maar is tevens digitaal ged bereikbaar vr advies en bemiddeling. liënten wrden gefailiteerd m in de wnmgeving zelf zaken te kunnen behartigen die de kwaliteit van leven in stand hudt f verhgt. liënten mgen van ns verwahten dat wij: de vrwaarden sheppen waarbinnen zij hun mgelijkheden z ged mgelijk kunnen benutten; ' de samenleving de ntwikkelingen laten bepalen; f helder en duidelijk mmunieren en den wat wij zeggen (afspak is afspak); siaal beleid veren m een leefklimaat te sheppen waarin een ieder daarin zijn plaats kan vinden; een betuwbare partner zijn vr liënten, medewerkers en vrijwilligers; f bewerkstelligen dat de prijs-kwaliteitverhuding ptimaal is. 20

21 .2. Samenwerking ketenpartners De SWL beweegt zih in het veld van welzijn en zrg als een spin in het web van ketenpartners. Znder samenwerking is een ged werkende dienstverlening niet mgelijk. We zeken steeds een ged evenwiht tussen enerzijds de belasting en anderzijds het rendement van samenwerken. We streven daarbij naar duidelijke en pktishe samenwerking die met vrkmen dat liënten tussen de wal en het ship geken. en belangrijke partner van de SWL is de gemeente Lingewaard; p bestuurlijk en werkinhudelijk niveau wrdt wekelijks met de gemeente verleg geverd i" De SWL: # is lid van het entrum vr Jeugd en Gezin en nderstreept daarmee het belang van gede afstemming in welzijn en zrg. In het GG is de verbetering van de pktishe hulp aan jngeren het uitgangspunt. 6 is lid van de klankbrdgep mbifunties i* is lid van de regiegep jeugdverlast 9 neemt met het Z4Yu team neemt deel aan het ZAT # neemt deel aan het Wnen, Zrg en Welzijnsverleg # neem deel aan de Hme teams # neemt deel aan het Lkaal Zrg Netwerk zwel uitverend als bestuurlijk «neemt deel aan een pilt ndm Kwetsbare uderen i.s.m. huisartsenpktijk de Teselaar # neemt deel aan het gemeentelijk uderenzrgverleg 9 neemt deel aan de pilt Siaal team Drnenburg 21

22 4. PRSNL N RGANISATI 4.1. Visie p medewerkers De werknemer in nze rganisatie wrdt uitgendigd m zih patief en ndernemend p te stellen (van werknemer naar ndernemer). Dit geshiedt in een veilige en lerende mgeving. Het beleid van de SWL riht zih p het vergten van de zelfredzaamheid en zelfbesturing van haar liënten. Daarbij past geen hkjesgeest, maar een integle aanpak. Deze integle aanpak vergt een gte flexibiliteit van de medewerkers en het bestuur. De eisen die dit met zih mee brengt zijn nader uitgewerkt in een plan vr sttegish persneelsbeleid, waarin een gte plek zal wrden ingeruimd vr het nader terusten van persneelsleden in verband met de aan hen te te vertuwen taken. Medewerkers mgen van de rganisatie verwahten dat: f er een heldere en pen mmuniatie plaatsvindt f de SWL een gede en betuwbare werkgever is f er gede primaire en seundaire arbeidsvrwaarden bestaan i het een lerende rganisatie betreft en er geen afrekenultuur bestaat f het P& beleid past bij de bedrijfsylus '" middelen in eerste instantie wrden besteed aan primaire taken de verhead relatief laag is 4.2. Visie p de rganisatie De SWL bestaat vanuit de behefte aan integle besturing van het welzijnswerk in de vlle breedte. Het ude vakgebied gerihte werken heeft plaats gemaakt vr een integle (team)aanpak. en aanpak die geriht is p plssingen die het zelf plssend vermgen van de wijk f buurt versterken. Jng, ud, werk, pveding, verlast van elkaar, buurtpreventie en buurtteziht, al deze faetten zijn p een hlistishe wijze met elkaar verbnden. De SWL staat vr die verbindingen te ntdekken en samen met wijkbewners de leef kwaliteit te verhgen. Dit vagt m een pfessineel aangestuurde rganisatie met een eenheid in beleid en besluitvrming. De besturingsvisie van de SWL is gebaseerd p "resultaatventwrdelijkheid". r wrden tetsbare afspken gemaakt ver te behalen resultaten, de kaders waarbinnen dit plaatsvindt en de ndities waander. Resultaatafspken met integal ventwrdelijke medewerkers en f team wrden gemaakt p basis van bestuurlijke kaders. Kritishe sues fatr De SWL investeert in de deskundigheid van haar medewerkers De SWL zrgt vr gede arbeidsmstandigheden vr haar medewerkers SWL is geriht p het verbeteren van bedrijfspessen. statie india De mate waarin het shlingsplan 2015 is uitgeverd Ziekteverzuimperentage De mate waarin pessen beheerst wrden en wrdt gestuurd p resultaten Bekhuding en pjetbeheer zijn p elkaar afgestemd Nrm Alle geplande tiningen zijn uitgeverd Perentage,V p zijn van de ativiteiten uit dit jaarplan behaald p is deze kwaliteitsslag afgend Resultaten De SWL is geriht p het ntinu verbeteren van de rganisatie pdat haar missie z ged mgelijk kan wrden uitgeverd. De SWL rganisatie bevindt zih in de zgn. piniersfase. lk jaar wrdt een slag gemaakt naar betere beheersbaarheid, effiienyverbetering en beter inziht in de resultaten 22

23 Kritishe sues fatr Nrm ' f l H H I Medewerkers zijn tevreden ver de manier waap de rganisatie wrdt geleid Medewerkers zijn ged p de hgte van het HRM beleid r wrdt aandaht besteed aan de ntwikkeling en pfessinalisering van medewerkers De mate waarin medewerkers tevreden zijn ver de manier waap de bestuurder de SWL leidt HRM beleid is vastgelegd De mate waarin funtineringsgesprekken wrden geverd Tenminste 80 0 Z van de medewerkers is hiever tevreden Alle medewerkers zijn geïnfrmeerd Met elke medewerker is in 2015 minimaal één keer een funtineringsgesprek geverd, waarvan een verslag is gemaakt 4.. Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk wrdt p tallze maatshappelijke terreinen uitgeverd, in min f meer gerganiseerd verband. Sprtverenigingen, ulturele, natuur, eduatieve, rereatieve rganisaties en maatshappelijke rganisaties meten het hebben van vrijwilligers. Inwners die zih vrijwillig inzetten hebben een meerwaarde in het vergten van de leefbaarheid en in het realiseren van een kern waar het fijn wnen is. Daarmee maken zij het mgelijk dat het verenigingsleven en vrzieningenniveau in Lingewaard zih ntplit. Znder deze inzet zuden veel plezier pleverende en nuttige ativiteiten nimmer realiseerbaar zijn. Dr maatshappelijke venderingen, een terugtredende verheid en teruglp van subsidies wrdt de vrijwillige inzet van Lingewaardse inwners steeds belangrijker m het vrzieningenniveau en verenigingsleven k in tekmst p peil te kunnen huden. Daam is het van belang dat SWL het vrijwilligerswerk in de gemeente ndersteunt, ativeert en failiteert. De vrijwilligers die diret aan de SWL-rganisatie gekppeld zijn wrden begeleid dr beepskhten en de afdeling P&. De SWL biedt deze vrijwilligers een vrijwilligersntt, inlusief adeguate pleiding, vergeding vr gemaakte ksten en de vrijwilligerspluim. Vr deze gep is een apart vrijwilligersbeleid vastgesteld. 2

24 5. PARTÏIPATÏ\ WLZIJN VR ZRG Het thema Partiipatie heeft betrekking p WM Prestatieveld l:'de leefbaarheid wijken en buurten bevrderen' en prestatieveld : 'Infrmatie, advies, liëntndersteuning geven' en siale samenhang in drpen, Het thema Welzijn vr Zrg heeft betrekking p WM Prestatieveld 5: 'Bevrderen dat mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en mensen met een psyhsiaal pbleem deelnemen aan het maatshappelijk verkeer en zelfstandig funtineren'. Prestatieveld 6: 'Mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en mensen met een psyhsiaal pbleem vrzieningen verlenen m hun zelfstandig funtineren f deelname aan het maatshappelijk verkeer te behuden'. Deelpjet Partiipatie Punten Meldpunt pen etafé Kffie-htend Plus Delstelling deelpjet De lkale dienstverlening aan burgers versterken middels een fysiek punt, waar naast infrmatie en advies burgers tereht kunnen vr ntmeting en partiipatie-ativiteiten. De dntwikkeling in 2015 is geriht p versterking van de PartiipatiePunten met nieuwe menskht (vrijwilligers), ativiteiten en verruimde peningstijden. Daar waar ndig wrden de laties aangepast Telefnish Infrmatie en Advies lket als entle ndersteuning en ahterwaht van PP (wanneer zij niet fysiek beshikbaar zijn). Vr burgers die p zek zijn naar vrijwilligerswerk, vrijwilligershulp, mantelzrgndersteuning, ativiteiten, inf S advies ver lletieve vrzieningen/ ativiteiten reëren van een laagdrempelige ntmetingsplaats, vr mensen uit de buurt/ wijk/kern. Pmten van een geznde maaltijd. Binnen het nept eetafé is plek vr mensen met en znder beperking, deelname naar vermgen en talentntwikkeling. Hiermee is het pen etafé een inlusieve lletieve vrziening. Laagdrempelige maandelijkse ntmetingsativiteit in Angeren waar mensen uit de buurt elkaar ntmeten en waar mensen met en znder beperking aan kunnen deelnemen. Geplande resultaten Het PartiipatiePunt wrdt bemenst met minimaal 2 vrijwilligers, afhankelijk van kern en peningstijden Getinde vrijwilligers die in staat zijn m vgen van burgers adequaat af te handelen. Uitgangspunt is het igen f Samen kht prinipe. Vrijwilligers registreren de vrkmende hulpvgen. Vrijwilligers zijn in staat m hulpvgen te verwijzen naar het WM-team f lletieve vrzieningen Vrijwilligers en inwners rganiseren met ndersteuning van pfessinals SWL vaggerihte ativiteiten uderenrganisaties werken samen in en ndm ativiteiten PartiipatiePunten Integtie van het PartiipatiePunt in Kennisentrum de Wegwijzer PartiipatiePunten vrmen fysiek de levendige siale kaart i.s.m de gemeente is er een ntwikkeling/vrstel gefrmuleerd ndm een delgepverstijgende DISK, waander bijv. een wegwijzer Dementie, wegwijzer Mantelzrger et. 4 tiningen vr PPmedewerkers waander jaarlijks tining WM-team Telefnishe bereikbaarheid p werkdagen van 9. tt 17. uur Bezetting met minimaal 4 ged tegeruste vrijwilligers met pfessinele ndersteuning van de rdinatr Meldpunt rret afhandelen van hulp-en ndersteuningsvgen uitgaande van eigen/samenkht en zelfredzaamheid Vag 8t aanbd vrijwilligerswerk afstemmen middels vrijwilligersvaaturebank en individuele gesprekken Aanmelding/drverwijzing naar WM lket/lletieve ativiteiten Vrijwilligers registreren de hulpvgen Werkverleggen, tining, Meldpunt medewerkers, ördinatren klussendiensten et. Wekelijks ged bezhte pen etafe's in de kernen Huissen en Bemmel. Tegengaan van vereenzaming Geznde leefstijl van deelnemers bevrderen Inzetten van vrijwilligers/plaatsing van mensen met een rugzakje die mee kunnen den. Tegengaan van siale armede Talentntwikkeling Versterken van igen Kht, samen kht en zelfredzaamheid Pfessinele ndersteuning van vrijwilligers en mensen met een beperking 10 bijeenkmsten in Angeren Minimaal 0 mensen nemen deel Dagvullend pgmma met eetativiteit Mensen met mbiliteitspblemen wrden dr vrijwilligers gehaald en thuisgebht. 24

25 Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten Repaife reëren van een laagdrempelige ntmetingsplaats, vr mensen uit de wijk/buurt/kern. Kennismaken met andere mensen uit de buurt, simpele kluservaring pden en een beetje tegenwiht bieden aan de wegwerpultuur, daar staat het Repair afé vr. Daarnaast is er binnen de Repair afés plek vr mensen met een rugzakje, deelname naar vermgen en talentntwikkeling.» Maandelijks ged bezhte Repair afés in de kernen Huissen, Gendt, Bemmel, Drnenburg en Angeren.» Het inzetten van vrijwilligers/plaatsing van mensen met een rugzakje die mee kunnen den» Versterken van igen Kht, Samen Kht, Zelfredzaamheid.» Verbinding tussen burgers nderling in een buurt/wijk/kern - buurtsaamhrigheid. «Het tegengaan van vereenzaming.» ndersteuning van vrijwilligers S mensen met beperking dr pfessinal Themadagen 81 weken SNL-SWL samenwerking uderen(advies) werk Bewustwrding p bepaalde thema's, bepaalde gepen (mensen met een beperking ) nder burgers reëren. Bevrderen van partiipatie en vrijwilligerswerk. Verbindingen leggen. Zihtbaar zijn in de samenleving. Inlusief maken van initiatieven en vrijwilligersrganisaties d.m.v. ampagnes/evenementen De SNL hebben van de lkale uderenstihtingen het mandaat gekregen m samen met SWL een werkplan 2015 ev te ntwikkelen. Samen met SNL invulling geven aan samenwerking en innvatie tbv Lingewaardse seniren en de ntwikkeling van preventieativiteiten tbv een bredere leeftijdsgep. Mediren en seniren, maar k hun mgeving die pblemen signaleren, peei ï effiiënte en laagdrempelige manier vanuit hu i eigen kht hulp en/f ndersteuning bieden zdat zij z zelfstandig mgelijk kunnen lever. Uit een lijst van jaarlijkse evenementen wrden er 5 gekzen waar SWL in 2015 p inzet.» r ligt in 2015 een gezamenlijk werkplan waarin wrdt aangegeven he de samenwerking gestalte krijgt,wat de speerpunten in beleid en uitvering zijn, he de bestaande en nieuwe ativiteiten verder ntwikkeld wrden in pdht van gemeentelijk beleid.» r is een deltreffende verlegstrutuur gerealiseerd» r is een dntwikkeling samenwerking gerealiseerd naar 2016» In 2015 zijn de speerpunten samenwerking 2016 ev afgespken en wrden in gang gezet» De vershillende uderenrganisaties wrden p verzek ndersteund» Vanuit SNL en SWL zijn vernieuwende ativiteiten tbv plaatselijke uderenrganisaties ingezet (leefstijl) * Nav nulmeting leefstijl zijn vervlgaties uitgezet» Ativiteiten (bestaande en innvatieve) zijn gebaseerd p preventie, ntmetingen rereatie.» Dement Talent: SWL en een uderenstihting gaan gezamenlijk liht dementerenden ndersteunen in het vinden en vervullen van passend vrijwilligerswerk.!» Mediren en seniren die hulp/ndersteuningsvag hebben gesteld zijn tevreden met de gebden hulp/ndersteuning en kunnen zelfstandig blijven wnen/leven. Uitgangspunt van ndersteuning is de eigen kht/netwerkkht.» Mediren en seniren zijn dr de pfessinele uderenadviseur begeleid, ndersteund en indien ndig drverwezen.» De pfessinele uderenadviseur ndersteunt de vrijwillige uderenadviseurs en vrijwilligers Meldpunt en PPunten p het gebied van uderenadvies.» De uderenadviseur vert een keukentafelgesprek met uderen, familie en/f andere betkkenen p het gebied van de algemene vrzieningen en verwijst dr als het gaat m individuele vrzieningenwaar een indiatie vr ndig is.» Bij de beantwrding van een ndersteuningsvag wrdt gekeken naar de mate van inzet derden, te denken valt aan vrijwillige uderenadviseurs, Znneblemvrijwilligers f de pshaling naar bijv. AMW. 25

26 6. WRKVLR JUGD S GZIN Het thema Jeugd heeft betrekking p het WM Prestatieveld 2: 'Jeugdigen met pblemen met pgeien en uders met pblemen met pveden preventief ndersteunen.' Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten ahtjeten (individueel en systeemgeriht)» Vegtijdig shluitval tegengaan;» Versterken van nstrutief en weerbaar gedg;» Het bevrderen van de persnlijke individuele ntwikkeling en teleiding naar shl/werk/dagbesteding;» Versterken van de eigen kht en siale netwerk ndm jngeren en het systeem ( gezin/netwerk );» Bevrderen van kansen, mgelijkheden en zelfredzaamheid van jngeren en gezinnen;» Trends, ntwikkelingen en hulpvgen vegtijdig signaleren, hiep inspelen en versterken van de mgelijkheden/mpetenties van de jngere en het systeem en de kht van de maatshappij m gebruik van een individuele vrziening te vrkmen;» Het bereiken van de zgenaamde "zrgmijders" binnen de delgep;» Grensvershrijdend- en risigedg signaleren en verminderen;» Vrkmen van het plaatsen in een justitiële jeugdinrihting f geslten gespeialiseerde vrziening f het bieden van een aansluitend vervlg p deze plaatsing. «60 ahtjeten:» Minder vegtijdig shlverlaters;» Jngeren en gezinnen teleiden naar vaggerihte ativiteiten, siaal S maatshappelijke partiipatie, werk/shl/dagbesteding;» Struturele deelname aan ZAT verleggen in de gemeente Lingewaard ( 4 vrtgezet nderwijs shlen );» Deelname aan het jeugdteam Rts 8*. Watertining» Het ntwikkelen van siale en mentale vaardigheden;» Tepassen van zelfrefletie waardr jngeren een realistish zelfbeeld krijgen; «Het vergten- en versterken van de mentale en fysieke weerbaarheid; «Het verminderen van grensvershrijdendgedg; «x uitveren van de Rts S Watertining;» Bevrderen van een pestvrij leer- en leefklimaat;» Bevrderen van een psitieve attitudes Z4U Girls «Drbreken van grensvershrijdend-en risigedg;» Jngeren zijn zih bewust van de rzaken en gevlgen van het gedg; * Het geznde siale netwerk ndm jngeren is waar mgelijk ingezet en krijgen waar mgelijk ndersteuning m de jngeren z ged mgelijk te begeleiden en weer in de eigen kht te zetten;» Jngeren zijn weerbaarder gewrden;» ntaten nderhuden met de jngeren ( laagdrempelig en met de juiste bejegening» x uitveren van Z4U girls;» Delen van ervaringen, waardr (h) erkenning plaatsvindt 26

27 Z4U statwerk Pjet gezinsndersteuning» Middels een utreahende en laagdrempelige werkwijze wrdt ntat gelegd met jngeren en relaties pgebuwd, waardr signalen en pblemen ter spke kmen.» Met de kernpartners ( gemeente en plitie ) wrdt er integal samengewerkt m (jeugd) verlast tegen te gaan.» Uitveren van vaggerihte ativiteiten» en vaste vrijwilliger die maatwerk levert; «Persnlijke aandaht, een basis van vertuwen en een steuntje in de rug;» ndersteuning bij de pveding van kind( eren); «Mgelijkheid bieden m ntaten te leggen met andere uders/ pveders; «Hulp en ndersteuning bij pktishe zaken;» Het vergten van zelfvertuwen van uders/pveders;» Versterken van eigen kht van het gezin;» Versterken van de siale relaties;» ffetiever gebruik maken van beshikbare diensten, vrzieningen en regelingen vr uders/pveders;» Bevrderen van de siale samenhang in en leefbaarheid van drpen, wijken en buurten.» 4 middagen en avnden in de week is er ambulant jngerenwerk p stat aanwezig en bereikbaar vr jngeren en inwners van de gemeente Lingewaard;» Inzihtelijk maken van de vershillende jeugdgepen in de gemeente Lingewaard;» Shrtlist wrdt samen met de plitie lx per jaar pgemaakt;» ntwikkelen en uitveren van een dmein-1 geps en persnsgerihte aanpak;» en instrumentarium wrdt pgemaakt, in samenwerking met de gemeente Lingewaard en plitie;» Vijf gte buurtnderzek wrden vrmgegeven en uitgeverd;» ntaten met buurtbewners, buurt-/ wijkverenigingen, het wijkplatfrm en jngeren wrden nderhuden en verbinding mee gelegd» Bewust maken, drbreken en mbuigen van verlast gevend/ risigedg binnen de jeugdgepen;» In iedere wnkern is een vaggerihte ativiteit in samenwerking met jngeren en buurtbewners ntwikkeld en uitgeverd.» Strutuur pgezet en geïmplementeerd vr vrijwilligersndersteuning pveding;» Publiaties en wervingsflders;» Werven van vrijwilligers;» pleiden vrijwilligers ( 2x per jaar); «Samenwerking afgespken met relevante instellingen, expertise team jeugd en partiipatiepunten;» Werving van gezinnen, tegang stm tt het pjet;» 0 gezinnen bereikt; 27

28 7. WRKVLR GZND LFSTIJL Het thema Geznde Leefstijl heeft betrekking p WM Prestatieveld li'de leefbaarheid en siale samenhang in drpen, wijken en buurten bevrderen', prestatieveld : 'Infrmatie, advies, liëntndersteuning geven', prestatieveld 4: 'Mantelzrgers en vrijwilligers ndersteunen' en prestatieveld 5: 'Bevrderen dat mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en mensen met een psyhsiaal pbleem deelnemen aan het maatshappelijk verkeer en zelfstandig funtineren'. Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten 'Beweging als warming up - Sprt- en ultuurverenigingen stimuleren een 'erkend - Minimaal 'mathes' sprtvr re-integtie' leerbedrijf' te wrden; /ultuurvereniging-student; - en vaaturebank ntwikkelen in samenspak met de - Minimaal 2 'mathes' sprtverenigingverenigingen; jeugdwerklze; - Autmatiseren van deze vaaturebank (nline); - Minimaal 2 'mathes' sprt- - en breed netwerk reëren ter verspreiding van vaatures /ultuurvereniging-student; bij.a. shlen, vrijwilligersrganisaties, - Minimaal 2 'mathes' sprtvereniginguitkeringsinstanties, gehandiaptenrganisaties, jeugdzrg; uitkeringsgerehtigde met tegenprestatie; - en kppeling maken naar de pjeten wijklub en - 1 pilt van het pjet 'de wijklub' wrdt geznde sprtkantine. gestart; - Het pjet 'de geznde sprtkantine' wrdt gestart. Leefstijltjeten/ - Beweegaanbd geriht p geznde leefstijl verbinden f - In 2016 een tename van vlwassenen aan Vlwassen/seniren stimuleren van ntwikkelen tussen zrg, welzijn, ultuur en de beweegnrm t..v. 2014; sprt; - Beweeg- * ultuuanbd vr seniren - Verbinden van rgan saties en pduten in de penbare gebundeld en mpleet; ruimte zdat hier ptimaal gebruik van wrdt gemaakt; - Verbindingen met eerstelijnszrg en 2e - Verbindingen leggen tussen inwners Lingewaard, ultuur lijnszrg als verwijzers vr het en/f sprt; leefstijltjet; - Het leggen van verbindingen tussen - 50 ahtjeten met 55-plussers in de gezndheidsinstellingen en het reguliere sprtaanbd. gemeente Lingewaard in 2016; - -situatie nder jarigen p de BRAV fatren met als del een begde effetmeting in 2016 (via WM-lket); - Inwners uit Lingewaard meer de mgelijkheid bieden m te sprten en bewegen in de ruimte; - Bijdgen aan hgere sprtpartiipatie en verminderen sedentair gedg; - penbare ruimte gebruiken vr beweegen ultuurpjeten (bijv. Lingewaard Uit!, kunst in de buurt); - Inzihtelijk krijgen bij eerstelijnszrg welke sprtaanbieders er zijn en welke mgelijkheden een sprtaanbieder heeft; - Aangepaste beweegativiteiten met minstens twee verenigingen/instellingen pzetten waar fysithepeuten en andere gezndheidsinstellingen naarte dr kunnen verwijzen. -meting wijk - Het in kaart brengen van alle wijk-speifieke kenmerken - en wijksan die statistishe kenmerken binnen de gemeente per wijk in kaart brengt; - en interne wijksan nder de partiipatiepunten, wijkplatfrms en buurtverenigingen die de persnlijke behefte weergeven; - 2 wijk-atieplannen waarbij d.m.v. beweegen/f ultuutiviteiten wrdt ingespeeld p de speifieke beheften en kenmerken. 28

29 Sprt-'ultuur- Kennismaking (in het nderwijs) Verenigingsndersteuning - Laagdrempelig jeugd kennis laten maken met sprt en ultuur; - Verbindingen leggen tussen ultuur, nderwijs en sprt; - ndersteunen van s hlen bij verzeken tt verbetering in het beweegnderwij s p primair nderwijs; - Jngeren de ruimte į even m te bewegen en te spelen in een uitdagende, gt-ine, kvrije mgeving; - Buiten spelen van kir ideren in de wijk ndersteunen en bevrderen; - Pjeten vr delg ep 0-4 stimuleren tt ntwikkelen waarbij mtrishe v aardigheden nder de aandaht kmen i.s.m. GGD en sprtaanbieders; - Bestaande initiatieve n p sprt- en/f ultuurgebied ndersteunen en nie uwe stimuleren tt ntwikkelen. - Het vrtzetten en stimuleren van dntwikkeling Lingwaard Sprt! naar een serieuze partner vr sprtverenigingen, gemeente en SWL; - plssingsgeriht bijdgen aan het binnensprtammdatie- pbleem; - Invulling geven aan de kaderpblemen binnen sprtverenigingen (kppeling deelpjet 1); - Bestaande initiatieven p sprt- en/f ultuurgebied ndersteunen en nieuwe stimuleren tt ntwikkeling; - Netwerken sprt en/f ultuur ndersteunen en nderhuden; - I.s.m. de verenigingen inspringen p venderingen in delgepen; - ndersteuning sprtnta; - Thema avnden, bijeenkmsten rganiseren en individuele tjeten met verenigingen pzetten m een vereniging te pfessinaliseren; - Inwners betkken huden/krijgen bij kunst, ultuur en sprt in Lingewaard. - Sjrs sprtief en reatief; - Nashls pgmma zals Abaus p minstens 2 andere shlen pzetten; - Beweegmethde gymnderwijs uitzeken vr shlen; - Alle basisshlen van gemeente infrmeren ver geznde shl vignet en aanvag geznde shl vignet bij minstens drie shlen ndersteunen; - ndersteunen van ntwikkelen van pjeten zals bijv. Ik lekker Fit/WijĮk) lekker fit en Kinderstat; - Beweeggames inzetten p P en V; - Samenwerking met kindepvang, peuterspeelzalen pzetten d.m.v. beweegdiplma's; - Lpland Gelderland V en P; - Shlternien ndersteunen; - Ativiteiten zals bijv. meder/uder-kind ativiteiten (i.s.m. gezinsndersteuning), pdiumbeest, Lingewaard UIT!, irus vr jng en ud, musial/dans vr jngeren/kinderen en mensen met een beperking, et. ndersteunen en stimuleren te ntwikkelen. - Het rganiseren van thema bijeenkmsten ter pfessinalisering van de ultuur- en/f sprtverenigingen; - sprtimpuls aanvgen wrden ingediend en bij gedkeuring uitgeverd; - 2 nieuwe vrmen van delgep speifiek sprtaanbd bij een vereniging. - 1 nieuwe vrm van maatshappelijk aanbd bij een ultuur- f sprtvereniging; - ndersteunen Natinale Sprtweek. Sprten met een beperking - en beperking met geen belemmering zijn m een mie sprtte vinden; - Vergten van de maatshappelijke ventwrdelijkheid van sprtaanbieders; - Siale ntaten verbreden van mensen met een beperking d.m.v. sprt, bewegen en ultuur. - Bestaande initiatieven p sprt- en/f ultuurgebied ndersteunen en nieuwe stimuleren tt ntwikkelen 29

30 8. WRKVLR MANTLZRG Ã VRIJWILLIGRS Het thema Mantelzrg A Vrijwilligers heeft betrekking p WM Prestatieveld 4: 'Mantelzrgers en vrijwilligers ndersteunen'. Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten Dag vr mantelzrgers ursus/ Gespreksgepen/ Ltgentenntat - Waarderingsativiteit vr mantelzrgers - ntmeting - Ltgentenntat - xt PR aandaht vr het thema mantelzrg - Lustrum viering 10 de keer in de gemeente Lingewaard - ursus mgaan met dementie - Mantelzrgers krijgen handvatten m zrg vr dementerende in de thuissituatie langer vl te huden. - 2x per jaar een dag met ntspanningspgmma en lunh waar maximaal 1 mantelzrgers per keer aan kunnen deelnemen. - Samen met vrijwilligers en Lingewaardse rganisaties wrdt pgmma vastgesteld - 2xper jaar een ursus van 6 bijeenkmsten waar maximaal 14 mantelzrgers aan kunnen deelnemen - ntmetingsafé Ltgentenntat vr mantelzrgers met thema's ndm ziektebeelden dementie, eva en parkinsn - Klankbrdgep Alzheimefé Betuwe ( verbetuwe/lingewaard) - Ltgentenntat vr mantelzrgers in het Mantelzrgafé - 4 bijeenkmsten per jaar minimaal 20 deelnemers per keer -2 jaarlijkse deelname aan klankbrdgep met diverse netwerkpartners verbetuwe/ Lingewaard waarin thema's met sprekers wrden vastgesteld en eventueel bijstellingen pgmma/ pzet. - 6 bijeenkmsten per jaar. Ltgentenntat a.h.v. thema's met sprekers. pzet en uitvering pgmma dr vrijwilligers nder eindventwrdelijkheid SWL. Steunpunt Mantelzrg Infrmatie/advies en begeleiding Vrlihtingsbijeenk msten are2share Jnge mantelzrgers i.s.m. Spetrum Zrgvrijwilligers - erste ingang vr mantelzrgers met speifieke vgen ndm ntlasting zrg en mgelijkheden respijtzrg/ infrmele zrg ism PPpunt en Meldpunt - Jngeren krijgen inziht in het thema jnge mantelzrgers - Jnge mantelzrgers zijn p hgte van ndersteuningsmgelijkheden - Versterken van eigen netwerk jnge mantelzrgers - Verbeteren vangnet jnge mantelzrgers - Verenigingen (sprt) betrekken bij het nderwerp - Vrijwilligers ndersteuner 1 ntlasten mantelzrgers - Vrijwilligers ndersteuner mensen in s. islement - Minimaal 1 mantelzrgers hebben telefnish, per mail, via sial media f via eenmalig f diverse gesprekken antwrd gekregen p gestelde vgen f samen plssingen bedaht ndm respijtzrg/ ntlasting. Mantelzrgnsulent wrdt ingezet bij speifieke vgen. - Minimaal 150 shlieren B Huissen/ Bemmel hebben deelgenmen aan pgmma gerganiseerd i.s.m. Spetrum en tiningsbureau Fatr Veermans. - Samen met verenigingen is het netwerk van jnge mantelzrgers versterkt. - Minimaal 70 vrijwilligers ntlasten mantelzrgers dr minimaal een dagdeel per 2 weken inzet 0

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN

METROPOOL REOÏO EINDHOVEN GMNT RUSL-D MIRDN MTRPL RÏ INDHVN Gemeenteden en lleges 21 regigemeente, INGK: RG,NR.: BSTMD VR: 16IK.1491 C Uifv ^tfiy 2 8 APR 216 Metrplregi indhven 4 259 45 94 inf@metrplregieindhven.nl www.metrplregieindhven.nl

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

De toekomst van Passend Onderwijs dinsdag 28 januari 2014 op Voorne Putten en Rozenburg

De toekomst van Passend Onderwijs dinsdag 28 januari 2014 op Voorne Putten en Rozenburg Zaak nr. De tekmst van Passend nderwijs dinsdag 28 januari 2014 p Vrne Putten en Rzenburg plegntitie ndersteuningsplannen samenwerkingsverbanden datum versie definitief Auteur T. Jardez en P. Bijzet Stad

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Conform de afspraak in het bestuurlijk overleg stuur ik u hierbij de Exploitatie van B-Town.

Conform de afspraak in het bestuurlijk overleg stuur ik u hierbij de Exploitatie van B-Town. STICHTING WELZIJN BXTEL Gemeente Bxtel T.a.v. mevruw D. Piek Pstbus 10.000 5280 DA Bxtel GEMEENTE BWl datum f 0 7 " T snp jafden vr fir. trfdulinfjigu Datum: 6 ktber 2009 ns kenmerk: 09.045/RS/AL nderwerp:

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 Inleiding Wij zijn de stad. Dat wil zeggen dat bewners, maatschappelijke rganisaties, initiatieven, ndernemers, nderwijs en gemeente, samen vrm en inhud geven aan

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Page lof 2 GD1 06.12.2012 0089

Page lof 2 GD1 06.12.2012 0089 Page lf 2 MPGD1201212061040089 GD1 06.12.2012 0089 &t~&& Van: Rsier, H Verznden: wensdag 5 deember 2012 14:02 Aan: DIV : Vren, S nderwerp: Inbeken tbv raad: samenvattg strategie VjjT 201-2015 Bijlagen:

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Cncept Startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Ten eerste Vr u ligt de cncept startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze die in nauwe samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Impuls welzijn

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014

Verslag werkconferentie Sociaal domein en toegang, donderdag 19 juni 2014 Verslag werkcnferentie Sciaal dmein en tegang, dnderdag 19 juni 2014 Inleiding Z n 70 persnen bezchten dnderdag 19 juni de werkcnferentie Sciaal Dmein en tegang. Het ging m een breed en divers gezelschap

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Wmo de Kanteling. o o o o o o

Wmo de Kanteling. o o o o o o Wm de Kanteling Van Wvg naar Wm Wm als participatiewet: de Kanteling Wat vraagt het van de gemeente Wat vraagt het van de burger? Bezuinigingen Overhevelen van nderdelen uit AWBZ Van Wvg naar Wm VAN Wvg

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie