INGEKOMEN 0 5MAART 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INGEKOMEN 0 5MAART 2015"

Transcriptie

1 INGKMN 0 5MAART 2015 Iİ1IIIHİHIIIIİIIII 15BIN01154 Aan de griffie van de gemeente Lingewaard t.a.v. dhr. Th.G.L.Greep Kinkelenburglaan B] Bemmel datum: 25 februari 2015 betreft: vgen gemeentead presentatie SWL kenmerk: JvS/ bijlage: Geahte leden van de ad, Naar aanleiding van de presentatie van het SWL-team p 29 januari 2015, zijn dr een aantal adsleden vgen gesteld met een bestuurlijke invalshek. Wij hebben deze vgen per shrijven van 2 februari van de griffie ntvangen en beantwrden deze hierbij. 1. Lingewaard NU vagt naar de ksten van de verhead en f de huisvesting van de SWL wel geshikt is. a. verheadksten: De SWL kent geen management. Alle medewerkers zijn in prinipe pjeteigenaar en huren elkaar in p basis van bendigde mpetenties. De bestuurder heeft een deeltijdntt en is ingeshaald nfrm salarisshaal BBZ- A, gelijkstaand met shaal 1 a welzijn. Basis SWL ksten (afgende ttalen): verhead (assuntiën,afshr.,pr, auntant, admin.) ,-- persneelsksten (reisk., Arb. P&.pleidingen ) ,- wijk/pjet materiële ksten (b.v. huur partiip.punten) ,-- huisvesting ,-- 1T ,-- subsidie SW's - 1.0,-- Ttaal verheadksten 42.0,-- b. Huisvesting SWL was tt 2010 gehuisvest in de Drpsstat in Bemmel. Dit pand was bij het tevegen van het jngerenwerk te klein en vr de uit te veren funties ngeshikt. Bij de zektht naar funtineel geshikte bedrijfsruimte vr eenzelfde prijs die wij destijds betaalden, was het huidige kantrpand (verdieping van Selman Tnsprt) het meest geshikt. SWL besteed liever haar budget aan mensen dan aan stenen. SWL gebruikt haar kantr vr medewerkers, jngeren- en vrijwilligersndersteuning. Vr ntaten met burgers f liënten zijn wij in de wijk f bij liënten thuis. Vr de zihtbaarheid en bereikbaarheid van SWL zu het welliht beter zijn m in één van de kernen gehuisvest te zijn. hter, dan ng gaat het m slehts één kern van de 7 wnkernen. SWL is zih wel aan het riënteren p andere huisvesting. Pagina 1 van 6

2 2. Het DA vagt wie er bepaalt wie er welke subsidie krijgt van de SWL SWL is een rganisatie die p basis van het beleid van de gemeente taken uitvert. De subsidies die SWL verstrekt passen binnen de prestatieafspken die met de gemeente zijn vereengekmen. Indien de prestaties van de gesubsidieerde instelling afwijken van de gemaakte prestatieafspken van die de SWL heeft gemaakt, wrdt met gemeente en betreffende partij verleg geverd.. Lkaal Belang Lingewaard vagt naar de samenwerking met de nderliggende rganisaties (uderenrganisaties en Tafeltje Dekje) en vagt m een duidelijke (SMART)en ijfermatige nderbuwing. a. Samenwerking De samenwerking met de in Lingewaard werkzame rganisaties is sedert het ntstaan van de SWL sterk tegenmen. Bij alle pjeten die SWL uitvert zijn één f meerdere partijen betkken. Wat betreft de uderenrganisaties heeft een zekend pes plaatsgevnden m samen p één lijn te kmen. In 2014 is dat gelukt en daap is een uitveringsnvenant geslten (zie bijlage 1.). De Tafeltje Dekje rganisaties zijn dr het geverde gemeentelijk beleid zelfstandig gebleven (geen nderliggende stihtingen). SWL verwijst naar hen en dagt desgewenst zrg vr de inzet van vrijwilligers. De ntaten zijn ged. b. SWL jaarplannen SMART Sedert haar prihting in 2010 levert SWL SMART gefrmuleerde jaarplannen. Deze plannen zijn per nderdeel gefrmuleerd in uren, ksten, inzet materialen en te behalen resultaten. Sedert het pstellen van het jaarplan 2014 stelt SWL deze prestatieafspken p samen met de betreffenden beleidsambtenaren. In vergelijk met andere rganisaties f nderdelen van het Siaal Dmein zijn deze afspken tnspant en helder. venwel leren wij dr vallen en pstaan ieder jaar weer bij m de afspken ng SMARTer te kunnen pstellen. en vrbeeld (reeds in uw bezit) sluiten wij bij (zie bijlage 2). Tevens sluiten wij het prestatientt (zie bijlage ) 4. GenLinks vagt p welk vlak er innvatie met plaatshebben en wat er de afgelpen jaren gerealiseerd is. Tevens vgen ver het rgangm van SWL. a. Innvatie De deentlisaties zijn vlgens het ministerie bedeld als deentlisatie van verheid naar burgers (niet van verheid naar verheid), met als del m lkaal snel te kunnen handelen, burgers meer eigenaar te laten zijn van hun pes en dr preventie zveel als mgelijk te vrkmen dat er (zware) zrg ndig is (zie bijlage 4.). De vlgende zaken zijn nder meer gerealiseerd: - Partiipatiepunten Kffiehtenden etafé's Repaifé' - Budgetahes Gezinsndersteuning Geznde leefstijl ver 8i Weer (kledingbeurs) Makers en Merken (mbinatie van atelier, ntmetingsplaats, winkel en afé) Integle samenwerking met partners infrmele en frmele zrg Pagina 2 van 6

3 Waar kan ng innvatie p plaats vinden: Stihting mbiliteit Digitale mgeving partiipatiepunten (.a. DISK en Vag 81 Antwrd) Nieuwe wijkenmie (andere inzet van mensen en middelen) Vrkmen is beter dan genezen Inzet mensen met beperking en afstand arbeidsmarkt et. b. rgangm SWL Samenleving en Burgerinitiatieven SWL Panel V Werkvler en medewerkers Werkvler en medewerkers Werkvler en medewerkers Werkvler en medewerkers estuur Klahtenie Raad van Teziht 5. PvdA infrmeert naar de gtste ergernissen bij de SWL rihting gemeente. De SWL ziet vr de kmende jaren de vlgende verbeterpunten: S Raadsleden zijn niet altijd p de hgte van de ntwikkelingen; Atie: " patieve huding SWL (adsleden uitndigen) 1 betere infrmatie naar de ad y SWL heeft per jaar een budget en werkt p basis van aanbd p algemeen beleid Atie: " Met llege afspak maken ver een meerjarenntt.b.v. een meer jarenvisie " SWL werkt p vag van de gemeente S De gemeentelijke rganisatie is verdeeld in aparte aandahtsgebieden. Het blijkt lastig m dit te wijzigen in een meer integle aanpak. Bvendien zit er.i. een vershil in meningen en.beleid p de drie gemeentelijk niveaus (ambtenaren, llege en ad). Wij menen ner u met deze beantwrding naar tevredenheid te hebben geïnfrmeerd. Mhten er inhudelijk eíij ng vgen rijzen, ben ik te allen tijde bereid e.a. mndeling te te lihten. Met vrii mdelijke get, bestuu r il Pagina van 6

4 Bijlage 1 nvenant Samenwerking Senirenpartiipatie SWL en SNL Partijen: De Stihting Welzijn Lingewaard, te Bemmel, hierna te nemen SWL, ten deze rehtsgeldig vertegenwrdigd dr haar bestuurder dhr. J.A.A. van Silfhut en De Stihting Seniren Netwerk Lingewaard te Bemmel, hierna te nemen SNL, ten deze rehtsgeldig vertegenwrdigd dr het bestuur in de persn van dhr. R.M.G.M. Abels en dhr. H.A. van de Li verwegende dat: de mbuw van de verzrgingsstaat vagt naar atief burgershap en partiipatie van burgers; de gemeente Lingewaard het welzijnsbeleid vaststelt en ventwrdelijk is vr de regie in de uitvering van relevante welzijnstaken en ndersteuningsdiensten; de gemeente Lingewaard mede de brede welzijnsrganisatie SWL als uitveringsrganisatie heeft den prihten, zdat de gemeente daarmee via één entle uitveringsrganisatie haar welzijns-en Wm beleid kan uitveren; SWL, als pfessineel geleide brede welzijnsrganisatie, een ördinerende, initiërende en verbindende uitveringsl heeft en een brugfuntie vervult tussen de infrmele- en frmele zrg- en dienstverlening; de delstelling van de stihting luidt: Hetfailiteren van initiatieven en ndersteunen van netwerken p het brede terrein van welzijn in de gemeente Lingewaard en vrwaarden te sheppen vr alle burgers in de gemeente m atief te kunnen partiiperen in de samenleving. SWL met de lkale senirenrganisaties een subsidierelatie heeft; SNL is pgeriht dr deze lkale senirenrganisaties als vrijwilligersrganisatie die de belangen dient van de seniren in de gemeente. SNL beweegt zih t.b.v. seniren p het vlak van welzijn, ultuur, siale, maatshappelijke, plitieke en ndersteunings-aangelegenheden.q. - diensten. De delstelling van de SNL luidt: De stihting heeft ten del de bevrdering van de leefbaarheid van de seniren in de gemeente Lingewaard. SNL ntstaan is uit een initiatief van de lkale rganisaties vr seniren binnen de gemeente Lingewaard met vertegenwrdigingsbevegdheid van deze rganisaties rihting gemeente, plitiek en pers. SNL ördineert de ativiteiten van de lkale senirenrganisaties en zrgt vr afstemming tussen de diverse lkale rganisaties evenals vr afstemming met SWL. SNL streeft naar effiienyverhging en ptimalisering van de ativiteiten van de lkale senirenrganisaties dr afstemming en harmnisatie. SNL en SWL beide vrstander zijn van het lidmaatshap van een f meer vertegenwrdigers van SNL in de Raad van teziht van SWL, waarbij SNL naar een gekwalifieerd lidmaatshap p z krt mgelijke termijn streeft naast andere p welzijnsgebied relevante rganisaties. SNL en SWL nadere afspken maken ver de dntwikkeling en indaling van de partiipatiepunten in de diverse kernen van de gemeente Lingewaard i.s.m. de lkale senirenrganisaties. Pagina 4 van 6

5 waar zwel SNL als SWL atief zijn p het preventieve vlak ter uitvering van de ndersteuningstaken van de gemeente, verwahten beide rganisaties een tename van ventwrdelijkheden p dit terrein. gezien de genemde tename van ndersteunings- en welzijnstaken, gaan SWL en SNL ervan uit dat indien de partiiperende stihtingen, binnen de samen vereengekmen kaders, meer prestaties leveren, men daarvr ext middelen ter beshikking krijgt. SNL, als gemandateerde partij, met SWL sttegish verleg vert ver het te veren beleid, het harmnisatiebeleid en het subsidiebeleid in pdht van de lkale SW's; de lkale SW's behuden daarbij hun autnmie en het reht van plaatselijke inkleuring. vrnemde partijen wensen samen te werken p het gebied van partiipatie, ativering en welzijn in brede zin t.b.v.de delgep seniren zijn het vlgende vereengekmen: 1. Del van de vereenkmst 1.1. Delstelling van deze vereenkmst is m de afspken tussen partijen vast te leggen ten aanzien van de uitvering van de samenwerking nder de samenwerking wrdt in het kader van deze vereenkmst verstaan het dr SWL failiteren van SNL, daar waar het gaat m de partiipatie, ativering en bevrdering van welzijn in de meest brede zin van seniren, waarbij SNL naast haar bijdgen aan beleidsvrbereiding en beleidsevaluatie primair een uitverende taak heeft. SWL en SNL veren hierte geregeld verleg met elkaar. 1.. SWL zal SNL peridiek en vldende infrmeren ver het brede welzijnsbeleid en de uitveringsnsequenties SNL zal SWL peridiek infrmeren ver de uitvering van het senirenbeleid In het peridiek verleg wrden per jaar afspken gemaakt ver de dr beide partijen te behalen prestaties De jaarlijkse afspken wrden in een werkplan vastgelegd en de uitvering van het senirenbeleid wrdt, naast de in artikel 1.2 vermelde evaluaties, geëvalueerd. 2. De delgep 2.1 Inwners van de gemeente Lingewaard die als seniren zijn aan te merken, dan wel vallend binnen de termen van een van de bij SNL aangeslten partijen, met een vag p het terrein van partiipatie en/f eduatie.. Werkzaamheden.1 SWL ndersteunt SNL, binnen de afgespken beleidskaders ( zwel gemeentelijke als de nderling) en ndersteunt de werkzaamheden van de partiiperende senirenrganisaties p basis van het tussen SWL en SNL vastgestelde (uitverings)beleid dr finaniële en pfessinele ndersteuning van de afgespken pessen..2 SWL infrmeert SNL tijdig ver haar jaarplannen en betrekt SNL bij de vrbereiding van deze jaarplannen, vr zver het het welzijns-, partiipatie- en ativeringsbeleid van seniren betreft.. Partijen kunnen elkaar gevagd en ngevagd advies geven. Pagina 5 van 6

6 .4 Partijen stellen in juni van ieder kalenderjaar gezamenlijk een werkplan p. Dit plan maakt nderdeel uit van deze vereenkmst. In dit plan wrden de wederzijds te leveren prestaties vastgelegd, e.e.a. te starten in SNL dagt zrg vr een gede mmuniatie met haar mandaatgevers inzake het beleid mtrent de pstelling van de jaarplannen. Tevens dagt zij zrg vr het in ktber aanleveren van de lkale begtingen en het aanleveren van de lkale jaarijfers per eind maart..6 Partijen brengen elkaar, tenzij anders is afgespken, geen ksten in rekening. 4. mmuniatie 4.1 Partijen hebben bij in- en externe mmuniatie respet vr eikaars belangen. Zij kunnen wederzijds gebruik maken van eikaars mmuniatiekanalen en -middelen. 5. Tt Slt 5.1 Deze vereenkmst is van kht vr nbepaalde tijd. De pzegtermijn vr beide partijen is één kalenderjaar. Deze vereenkmst is in tweevud dr daarte bevegde persnen ndertekend dr: SWL Handtekening: SNL Handtekening: Handtekening Naam: Ks van Silfhut Funtie: Bestuur SWL Datum: Naam: René Abels Funtie: Vrzitter SNL Datum: Henk van de Li ser./ penningm.snl Datum: Pagina 6 van 6

7 L UI IN ui «Ml LD r- 1*1 s li I Ç a re. iŕ rä s I ) ) k- L) L IN Si 5 -Ņ a dl J ç J J T l J ^ UI 0J ) 2 5 D DD u u u L ÍS ui į! L u T S 0) u : u l Q u er L u u " u 4-» T JZ : T " l I Z! M LU QÛ u 4-» Q I " ŭļ 5 UI s 'Ē J 2ć tr u ~ k- P i- M - u! 0J u 5 " y 5 ë 5 h L u < Ľ ^ s D 5 1- " J L b t! S ŝ \ ui 0J ín b *- J U -J T! 1/1 Q Ţļ '5 T e ZS " T Ľ JU 5 -Q ui D (I, È.1 5 e ±± -t- 1 ui J ŝ bû - -* ŬJ J ÜJD 10 +-J 01 er

8 IN Uit rn W II in Dtl x S 8 LTİ UI LH IV 8 «N L i- J r J L J J J «^ 2 J J ka L T L J La 0 0 " ka JD i L L. ŝ 5 -ĵ w T ' - * j +- 1 la. L i «L 4y 4-» *í J J J 0 0 e ÒJ ^ 0 0 u 4-í 4-«L L :z? JU L L 4^ L S ' 4-J İ5 5 J I 1 w m i- L J p Q T ľ ã 'u LA * -t-j u 4-» : IJ ŝ 5 J J -4 -Q J 0J I J 0J L L T 1 -Q Ü; 5 4-í JD 5 ã * Q 5 «ì2 4-J 4-* l u. T J 0J Sí 5 T T 0 0 ; 0 0 Ä 0J J J '4 L ^- 1/1 '5 " L U0 U fl) 5 tt I/) T Ĵ J J ì M 1 í H Ą L (N

9 8 in IN g I L IN U Ė en IB ŝ D J * ju:.2-01 Q. u u 0J 0J D DD 5 J u D L Ä ±± D dl D J - * " y 01 ) j i/ï DD LD U û z u jen de be J Z ma de Jsí J ep Hing u ' M i 4 1 D k L i L D0 D U) J ) nens T :zr* J l TJ ) l ha S t Z L J 4-» LZ L L L J Z J Z te ** 0 0 u 4-* 0 0 J Z L Lü *-* w ^ z 'u J L. -į 4-» Jć 0 0 ŢJ [ 01 J J J " n 5 J ) T " " T +-J " J D ' TJ e Ql in '5 " - ja L- Q 1 L T L-. " e -p LJ ŨÛ J 5 JZ ri d aj -ľj TJ

10 M DD u u u 5b Da Jć 4-«1/1 r- ĉū J*; DD Dű v- z u IN L L "čū u Dű DD 4-1 l/v *4 DD ' ' L- k 4-f 0) 'ui u DD ) x:. DD Dũ J t? i * ŝ 1 J ui rg 4-J man iger wi - vrij eun -t ' l nde u 'Ñ x: S2.SP - f «T D l Jć N ' L t. Du 15 k- J 4-J 4-J N e 10 u L L a' t 01 ) ) L. Dũ J aj 4-" ^ W S DD x: Ç J '-1 u i u x "2 J u DD ĩ 1 D ai TJ Í2 çu J 4-4 DD i a 4J ~ ) Q x: JZ U D '5 1 D D ' u L- a ) LT) L fn w- < Q.

11 g LD J u t -Q DD Lm J 2 4- ZJ L 8 II LD N L 1*1 L * tgj LD r- L LD s 'Sb u J nj.2? ï S D : I. - ( H U 5 DD U. L k- x: u : 01 ) J D fn 5 -s I I " k..sp ^ i- 0 m I Ę ' ç Ê 1 S I Dû 5 S L0! D ) ~ " k. â 4- I 5 Ē Ä f-i D u rz k, J L-.SP g; i Q J Ij D 5 9 ^ «yţ v D ) J İ 4-» D 5 D D Ķ ui i i 0) DD l ) L. D ä.2.. 2? Ŕ ŵ ~ 4- ffi ) Q- LZ I SP u l-s ũ D 'k. I k- J Dũ D /-» 'Ç!? ) xs k. f 5 Q j 4-J 44 L ani ũ i 4-" 4-», L 4-J L x; l/l x: ut y 1 u L k. k J ^ i D į2 "» SP u i L 2 Ti 5 2 ' 1 wa vrij De gei v aa rsteu m wa Lin ani vrij L ) 4-1 x: J J u 5 J M ai M ũ LÕ J aa ten ih verr erk igersw als Dtie T L ' mp rz r jwi r pr J S J 5

12 10 ll II L IS Uť * I İHI LD T ui S ín) s UU ui rm L +J II u r- iĩ rsi i 'b nj 0. 0 Hf HF IN Š J J u L N "řō ' I JZ L* 1-4 0) L L- rvj *J QĴ heb jet 1 44 x: L u es 44 l u LD i L JWI pn ihi x J ' L ' u 4-4 'u-i LĴ ' u") 4-» L QĴ 44 ' L- L 1 n ZUI Ĵ 'L '5 4-4 per mst sen L 4-4 maa aa gers L- f-į rz en mi elz L L ka 4-4 im LD ã JZ J ã L k. L Ķ ^4 -Si J N ** x: 5 l L- zijn n ek L, illiger leider rsteu 5 0 l M 0 de a L L w w ~ 4-» 4-«ŵ 5. į L S L- L ^ L ' : 'u ŪJ.9. t.!2 01 p 4-4 J x: I k. s Içu! rz k. ïz J 01 fm - L gsd 0 0 tz - '1 M u L. a i M p 1 rz aj L M *4 -ě L aj a a 44 aj L k. N u 44 J Û Î ~ - ) L) 4-» 4-4 Q ^ J L. 1 Z rz M rz 1/1 u lií 1 l u :- Q- L a L ŭj a h ish.em 0 aí ^- 0 h 1 a 5 J F ^ 5 ui J I 2?- -a ) ee pu 4-4 na eeft slui en ru S S i ķ- - L. ir J S iõ i- í. 44 l 44 JZ Û L. "

13 8 jj II L- IS jj 1 s 'S L J s J İŹ L +-I t N M J, 1? rm ) i D L J x: u LD JZ L- -L 4-" Zl J ' L J J ũ ř,! J I n L L L JZ ţj J LD fn JZ L- 4-4 LD -, ' h L s ) JZ JZt rjj s İ I L 4-4 Ĺ? xi J.Ē L- tz J 5 : ř? JZ! 44 1 Ï - i- JľJ J t. JZ -Q u. D

14 LD I e Sb P, II L IS -I J J L ĮN 75 j e.5? S ^.2. :i g J -Q 4-i J J J u '4-4 L J J L L J t J - u = S J 01 J Ĉ J 8 5 J J ŜÉ *» ä ï I D. J 'Ē L ^ L < 44 J sz L 01 L- Jap J 1 u J* 'ľ L J met L x: aar/ J* N L í J I 0 U 10 0 nt mi hli idei 1/1 4 J Ş Ē s. s Si"! t Ç x J Sţ - u -Q xs Qj nj ru 'L r L-.ÇĮJ " K e J 44 a

15 Bijlage Meerjarenbeleid Lingewaard Het Partiipatiehuis SW.l, Panel m missie Welzijn vr zrg WMĒBĒÊ Mantelzrg 81 Vrijwilligerswerk Jeugd I Z4U msmm M M pq-n Geznde leefstijl/buurtsprtah Innvatie UITVRINGSPLAN 2015 Bemmel, deember 2014

16 Inhudspgave 1. INLIDING ALGMN AFSPRAKN 19. UITGANGSPUNTN VAN BLID Missie en Visie Samenwerking ketenpartners PRSNL N RGANISATI Visie p medewerkers Visie p de rganisatie Vrijwilligersbeleid 2 5. PARTIIPAT WLZIJN VR ZRG MANTLZRG S VRIJWILLIGRS 0 7. JUGD Ã GZIN GZND LFSTIJL VRBINDINGN WRKVLRN (D STANDLI DINGN) mmuniatie Klahtenmmissie SWL Panel FINANIN Uurtarief SWL Ksten per Pjet Subsidie gemeente Lingewaard

17 1. INLIDING De SWL geeft uitvering aan tenminste zes van de negen prestatievelden van de Wm. Dit zijn: 1) Het bevrderen van de siale samenhang en leefbaarheid. 2) Preventieve vrzieningen vr pblemen met jngeren en pvedingspblemen. ) Het geven van infrmatie en advies. 4) ndersteunen mantelzrgers en vrijwilligers. 5) Bevrderen deelname aan het maatshappelijk verkeer van mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en van mensen met een psyh-siaal pbleem. 6) Vrzieningen vr uderen, gehandiapten, hnishe psyhiatrishe patiënten en mensen met psyhishe f psyhlgishe pblemen. Met deze indeling van de basis van het welzijnswerk, ntstaat in de uitvering het 'welzijn nieuwe stijl', waarbij de udere kaders zijn kmen te vervallen. De indeling in prestatievelden dwingt daarmee naar een integle aanpak en een integle bedrijfsvering. In de prestatieafspken 2015 met de gemeente is, vr de eerste maal, spke van prestatievelden met daaan gekppeld budget. In de startjaren is dr de SWL innvatief gewerkt en dat is behalve in de aanpak van de dienstverlening tevens te zien in de vershillende jaarplannen met steeds een nieuw thema. Langzamerhand gaat zih aftekenen wat het palet aan taken van de brede welzijnsrganisatie in Lingewaard inhudt en p welke wijze dat met wrden vrmgegeven. Vr de kmende jaren is p basis van nze visie en de ervaring van de afgelpen drie jaar een meerjarenplan pgesteld wat een lptijd heeft van vier jaar. Het plan heeft de naam 'Partiipatiehuis' meegekregen. De funtie 'Partiipatiehuis' is ntstaan vanuit de ivil Siety gedahte en ziet er als vlgt uit: Aandahtsveld (li ''", Aandahtsveld Aandahtsveld Aandahtsveld WM Fundatie vn/i 17

18 De vleren in het huis zijn de dgers van de ativiteiten. De verdiepingsvleren hebben alle eenzelfde indeling. De kamers die ntstaan zijn: r Destelling I Delgep I Prestatieafspken f Ativiteiten f Pduten/Middelen f Budget De vleren vrmen z de kaders waarbinnen pjeten wrden gerealiseerd. Dwars dr de verdiepingen lpen de standleidingen en het tppenhuis, die de vleren met elkaar verbinden. Z kunnen we de kmende vier jaar de vleren aanpassen dr andere aenten aan te brengen en tevens de verbindingen laten bestaan. Dit beleidsplan lpt vanaf 201 tt en met 2016 en geeft de flexibiliteit die ndig is en tevens een vast patn wat gewenst wrdt. In het jaar 2015 is het Partiipatiehuis als vlgt ingedeeld: Werkvleren Ķ Partiipatie en Welzijn vr Zrg f PR S mmuniatie ~r~ Mantelzrg 8 Vrijwilligers Pjetbeheer r Jeugd 8t Gezin SWL Klahtenmmissie r Geznde leefstijl f SWL Panel Uiteard beshrijven we in dit plan k de uitgangspunten van het kwaliteitsbeleid en ns persneelsbeleid. De finaniële vertaling van de SWL plannen zijn te vinden in het laatste hfdstuk. Tensltte Welzijnswerk is het leggen van verbindingen en is als rgaan bruggenbuwer tussen burgers en rganisaties. Daarmee wrdt vrmgegeven aan een belangrijke pijler nder een te vrmen maatshappij waarbinnen de eigen ventwrdelijkheid, zelfzrg en 'nabershap' een gte l spelen. Dat hudt vr nze rganisatie in dat netwerken, ketenzrg en samenwerking nlsmakelijk verbnden zijn met de missie van de rganisatie. In 2015 heeft de gemeente een aantal bijzndere taken tt haar ventwrding gekregen. Met de tnsities van delen van de AWBZ, de invering van de partiipatiewet en de Jeugdzrgtaken, venderd er veel in het siale dmein. Veel ventwrdelijkheden en taken vershuiven van de tweede naar de eerste en nulde lijn. De SWL heeft derhalve gepartiipeerd in de reginale aanbesteding, m z haar l ged te kunnen blijven spelen. De gemeente heeft geen gebruik gemaakt van dit aanbd. De gemeente bepaalt in haar l van regisseur wie welke taken uitvert. Het is uiteindelijk de samenleving die bepaalt f en in welke mate het welzijnswerk bijdagt aan de gezndheid en leefbaarheid van buurt en wijk. De SWL meet deze tevredenheid en det daar verslag van. Ks van Silfhut Direteur/bestuurder 18

19 2. ALGMN AFSPRAKN Naast de diensten en pduten die in dit jaarplan beshreven wrden, zijn algemene afspken met de gemeente gemaakt. Deze hebben deels betrekking p inhudelijke aspeten van de dienstverlening en beleidsntwikkeling, deels handelen ze ver vrwaarden en pedure. a. Nieuwe pduten en diensten, de l van de SWL De SWL werkt p een integle wijze in de dienstverlening aan burgers p het terrein van welzijn en maatshappelijke ndersteuning, ŕ Samen met de gemeente is in 201 een pilt pgezet in het kader van de WWB m kansarmen p de arbeidsmarkt te laten partiiperen. De taken van de stihting De Tussenstm m.b.t. liëntndersteuning, vrlihting p shlen en advisering ver bereikbaarheid, tegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) zijn strutureel ingebed binnen de diensten van de SWL. b. Kstenntwikkeling en indexering In 2011 is dr de gemeente bepaald dat de SWL vr 2011 geen indexering mag tepassen p de ksten van de dienstverlening. f In 2012 is, in ruil vr het handhaven van de histrish budgetten (geen krtingen), eveneens geen indexering tegepast. In 2014 verhgt de SWL haar uurprijs naar reële waarde. Dit heeft effet p het aantal in te zetten frmatieplaatsen. f In 2015 wrdt p het sherp van de snede begt. De ambities zijn er, evenals de kansen. Rest ng nu de mgelijkheden reëren. f De SWL mshrijft de pjeten in termen van effeten. De daarbij behrende ksten wrden begt. In het kader van de gewenste wendbaarheid en flexibiliteit geldt de afspak met de gemeente dat de SWL substitutie mag tepassen p de tegekende subsidiegelden; dit met behud van de dr de SWL aangegeven effetsrtering.. Rapprtage en ventwrding De pprtage van de werkzaamheden vindt plaats dr middel van peridiek bestuurlijk verleg van de SWL en de gemeente. Daarbij kmt een tussenpprtage van de werkzaamheden en resultaten aan bd evenals een verziht van de finaniële stand van zaken ten pzihte van de begting van het lpende jaar. f De Rapprtage van werkzaamheden m.b.t. de prestatieafspken vindt plaats dr tweemaandelijks verleg met aunthuder SWL van de gemeente. f Vanaf 2014 leggen gemeente en SWL hun wederzijdse afspken vast in een prestatievereenkmst. f Vr 2015 hanteren zwel de gemeente als SWL dezelfde nderverdeling in subsidie. SWL vertaald dit dr naar haar finaniële administtie en RM-systeem. Hierdr wrdt de tnspantie verhgd. d. Inrihting rganisatie Bij de inrihting van de rganisatiestrutuur wrden de vlgende riteria tegepast: f eenvud en duidelijkheid; f z weinig mgelijk hiërhishe lagen; bevrdering van integle dienstverlening; ' bevrdering van innvatie, pfessinalisering van dienstverlening en kwaliteitsbrging; integle ventwrdelijkheid; 19

20 . UITGANGSPUNTN VAN BLID.1. Missie en Visie In een mgeving waar zveel vendert, kun je gemakkelijk van kers afken. In de missie heeft de SWL vastgelegd waar het in essentie m gaat, waar de SWL vr blijft staan, wat er k vendert. De SWL heeft daarte een aantal kernwaarden en prinipes gefrmuleerd: Belangrijke waarden zijn: r lihte gemeenshappen f zelfsturing, ntkkering f eigen ventwrdelijkheid f differentiatie. nze prinipes zijn weergegeven in vier steekwrden: vag gestuurd f integer en pen f bewustwrding bevrderend f keuzevrijheid Missie SWL Met kennis en kunde van de siale mgeving en beheften van de inwners van de gemeente Lingewaard, verenigt de SWL de plaatselijke belangenverenigingen en beepskhten, m z meteen pfessinele rganisatie de zelfredzaamheid van de samenleving te versterken en te bevrderen. In 2012 heeft p initiatief van de ad een evaluatie plaatsgevnden van de ativiteiten van de Stihting Welzijn Lingewaard. Kernpunten uit de evaluatie zijn dat de SWL in een krte tijdspanne in staat is geweest m met relatief weinig middelen een ged funtinerende en pfessinele rganisatie te realiseren en dat de rganisatie meerwaarde aan de samenleving levert. Tegelijkertijd is dr het llege een ambtelijk vrbereide nta vastgesteld, waarin de psities van gemeente en SWL ten pzihte van elkaar, alsmede de gewenste meerwaarde en de kwaliteit van dienstverlening van de SWL wrdt beshreven. Dr de integle aanpak is de rganisatie ingeriht als een matrixrganisatie. Medewerkers zijn pjeteigenaar f werken samen in een pjet p basis van bendigde mpetenties. De SWL kent geen managementlaag. Visie SWL De SWL ndersteunt de liënt en de liëntmgeving in het handhaven van de leefkwaliteit. De liënt zal de SWL herkennen drdat de rganisatie gemakkelijk bereikbaar is. De SWL heeft haar diensten geregeld in de buurt, maar is tevens digitaal ged bereikbaar vr advies en bemiddeling. liënten wrden gefailiteerd m in de wnmgeving zelf zaken te kunnen behartigen die de kwaliteit van leven in stand hudt f verhgt. liënten mgen van ns verwahten dat wij: de vrwaarden sheppen waarbinnen zij hun mgelijkheden z ged mgelijk kunnen benutten; ' de samenleving de ntwikkelingen laten bepalen; f helder en duidelijk mmunieren en den wat wij zeggen (afspak is afspak); siaal beleid veren m een leefklimaat te sheppen waarin een ieder daarin zijn plaats kan vinden; een betuwbare partner zijn vr liënten, medewerkers en vrijwilligers; f bewerkstelligen dat de prijs-kwaliteitverhuding ptimaal is. 20

21 .2. Samenwerking ketenpartners De SWL beweegt zih in het veld van welzijn en zrg als een spin in het web van ketenpartners. Znder samenwerking is een ged werkende dienstverlening niet mgelijk. We zeken steeds een ged evenwiht tussen enerzijds de belasting en anderzijds het rendement van samenwerken. We streven daarbij naar duidelijke en pktishe samenwerking die met vrkmen dat liënten tussen de wal en het ship geken. en belangrijke partner van de SWL is de gemeente Lingewaard; p bestuurlijk en werkinhudelijk niveau wrdt wekelijks met de gemeente verleg geverd i" De SWL: # is lid van het entrum vr Jeugd en Gezin en nderstreept daarmee het belang van gede afstemming in welzijn en zrg. In het GG is de verbetering van de pktishe hulp aan jngeren het uitgangspunt. 6 is lid van de klankbrdgep mbifunties i* is lid van de regiegep jeugdverlast 9 neemt met het Z4Yu team neemt deel aan het ZAT # neemt deel aan het Wnen, Zrg en Welzijnsverleg # neem deel aan de Hme teams # neemt deel aan het Lkaal Zrg Netwerk zwel uitverend als bestuurlijk «neemt deel aan een pilt ndm Kwetsbare uderen i.s.m. huisartsenpktijk de Teselaar # neemt deel aan het gemeentelijk uderenzrgverleg 9 neemt deel aan de pilt Siaal team Drnenburg 21

22 4. PRSNL N RGANISATI 4.1. Visie p medewerkers De werknemer in nze rganisatie wrdt uitgendigd m zih patief en ndernemend p te stellen (van werknemer naar ndernemer). Dit geshiedt in een veilige en lerende mgeving. Het beleid van de SWL riht zih p het vergten van de zelfredzaamheid en zelfbesturing van haar liënten. Daarbij past geen hkjesgeest, maar een integle aanpak. Deze integle aanpak vergt een gte flexibiliteit van de medewerkers en het bestuur. De eisen die dit met zih mee brengt zijn nader uitgewerkt in een plan vr sttegish persneelsbeleid, waarin een gte plek zal wrden ingeruimd vr het nader terusten van persneelsleden in verband met de aan hen te te vertuwen taken. Medewerkers mgen van de rganisatie verwahten dat: f er een heldere en pen mmuniatie plaatsvindt f de SWL een gede en betuwbare werkgever is f er gede primaire en seundaire arbeidsvrwaarden bestaan i het een lerende rganisatie betreft en er geen afrekenultuur bestaat f het P& beleid past bij de bedrijfsylus '" middelen in eerste instantie wrden besteed aan primaire taken de verhead relatief laag is 4.2. Visie p de rganisatie De SWL bestaat vanuit de behefte aan integle besturing van het welzijnswerk in de vlle breedte. Het ude vakgebied gerihte werken heeft plaats gemaakt vr een integle (team)aanpak. en aanpak die geriht is p plssingen die het zelf plssend vermgen van de wijk f buurt versterken. Jng, ud, werk, pveding, verlast van elkaar, buurtpreventie en buurtteziht, al deze faetten zijn p een hlistishe wijze met elkaar verbnden. De SWL staat vr die verbindingen te ntdekken en samen met wijkbewners de leef kwaliteit te verhgen. Dit vagt m een pfessineel aangestuurde rganisatie met een eenheid in beleid en besluitvrming. De besturingsvisie van de SWL is gebaseerd p "resultaatventwrdelijkheid". r wrden tetsbare afspken gemaakt ver te behalen resultaten, de kaders waarbinnen dit plaatsvindt en de ndities waander. Resultaatafspken met integal ventwrdelijke medewerkers en f team wrden gemaakt p basis van bestuurlijke kaders. Kritishe sues fatr De SWL investeert in de deskundigheid van haar medewerkers De SWL zrgt vr gede arbeidsmstandigheden vr haar medewerkers SWL is geriht p het verbeteren van bedrijfspessen. statie india De mate waarin het shlingsplan 2015 is uitgeverd Ziekteverzuimperentage De mate waarin pessen beheerst wrden en wrdt gestuurd p resultaten Bekhuding en pjetbeheer zijn p elkaar afgestemd Nrm Alle geplande tiningen zijn uitgeverd Perentage,V p zijn van de ativiteiten uit dit jaarplan behaald p is deze kwaliteitsslag afgend Resultaten De SWL is geriht p het ntinu verbeteren van de rganisatie pdat haar missie z ged mgelijk kan wrden uitgeverd. De SWL rganisatie bevindt zih in de zgn. piniersfase. lk jaar wrdt een slag gemaakt naar betere beheersbaarheid, effiienyverbetering en beter inziht in de resultaten 22

23 Kritishe sues fatr Nrm ' f l H H I Medewerkers zijn tevreden ver de manier waap de rganisatie wrdt geleid Medewerkers zijn ged p de hgte van het HRM beleid r wrdt aandaht besteed aan de ntwikkeling en pfessinalisering van medewerkers De mate waarin medewerkers tevreden zijn ver de manier waap de bestuurder de SWL leidt HRM beleid is vastgelegd De mate waarin funtineringsgesprekken wrden geverd Tenminste 80 0 Z van de medewerkers is hiever tevreden Alle medewerkers zijn geïnfrmeerd Met elke medewerker is in 2015 minimaal één keer een funtineringsgesprek geverd, waarvan een verslag is gemaakt 4.. Vrijwilligersbeleid Vrijwilligerswerk wrdt p tallze maatshappelijke terreinen uitgeverd, in min f meer gerganiseerd verband. Sprtverenigingen, ulturele, natuur, eduatieve, rereatieve rganisaties en maatshappelijke rganisaties meten het hebben van vrijwilligers. Inwners die zih vrijwillig inzetten hebben een meerwaarde in het vergten van de leefbaarheid en in het realiseren van een kern waar het fijn wnen is. Daarmee maken zij het mgelijk dat het verenigingsleven en vrzieningenniveau in Lingewaard zih ntplit. Znder deze inzet zuden veel plezier pleverende en nuttige ativiteiten nimmer realiseerbaar zijn. Dr maatshappelijke venderingen, een terugtredende verheid en teruglp van subsidies wrdt de vrijwillige inzet van Lingewaardse inwners steeds belangrijker m het vrzieningenniveau en verenigingsleven k in tekmst p peil te kunnen huden. Daam is het van belang dat SWL het vrijwilligerswerk in de gemeente ndersteunt, ativeert en failiteert. De vrijwilligers die diret aan de SWL-rganisatie gekppeld zijn wrden begeleid dr beepskhten en de afdeling P&. De SWL biedt deze vrijwilligers een vrijwilligersntt, inlusief adeguate pleiding, vergeding vr gemaakte ksten en de vrijwilligerspluim. Vr deze gep is een apart vrijwilligersbeleid vastgesteld. 2

24 5. PARTÏIPATÏ\ WLZIJN VR ZRG Het thema Partiipatie heeft betrekking p WM Prestatieveld l:'de leefbaarheid wijken en buurten bevrderen' en prestatieveld : 'Infrmatie, advies, liëntndersteuning geven' en siale samenhang in drpen, Het thema Welzijn vr Zrg heeft betrekking p WM Prestatieveld 5: 'Bevrderen dat mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en mensen met een psyhsiaal pbleem deelnemen aan het maatshappelijk verkeer en zelfstandig funtineren'. Prestatieveld 6: 'Mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en mensen met een psyhsiaal pbleem vrzieningen verlenen m hun zelfstandig funtineren f deelname aan het maatshappelijk verkeer te behuden'. Deelpjet Partiipatie Punten Meldpunt pen etafé Kffie-htend Plus Delstelling deelpjet De lkale dienstverlening aan burgers versterken middels een fysiek punt, waar naast infrmatie en advies burgers tereht kunnen vr ntmeting en partiipatie-ativiteiten. De dntwikkeling in 2015 is geriht p versterking van de PartiipatiePunten met nieuwe menskht (vrijwilligers), ativiteiten en verruimde peningstijden. Daar waar ndig wrden de laties aangepast Telefnish Infrmatie en Advies lket als entle ndersteuning en ahterwaht van PP (wanneer zij niet fysiek beshikbaar zijn). Vr burgers die p zek zijn naar vrijwilligerswerk, vrijwilligershulp, mantelzrgndersteuning, ativiteiten, inf S advies ver lletieve vrzieningen/ ativiteiten reëren van een laagdrempelige ntmetingsplaats, vr mensen uit de buurt/ wijk/kern. Pmten van een geznde maaltijd. Binnen het nept eetafé is plek vr mensen met en znder beperking, deelname naar vermgen en talentntwikkeling. Hiermee is het pen etafé een inlusieve lletieve vrziening. Laagdrempelige maandelijkse ntmetingsativiteit in Angeren waar mensen uit de buurt elkaar ntmeten en waar mensen met en znder beperking aan kunnen deelnemen. Geplande resultaten Het PartiipatiePunt wrdt bemenst met minimaal 2 vrijwilligers, afhankelijk van kern en peningstijden Getinde vrijwilligers die in staat zijn m vgen van burgers adequaat af te handelen. Uitgangspunt is het igen f Samen kht prinipe. Vrijwilligers registreren de vrkmende hulpvgen. Vrijwilligers zijn in staat m hulpvgen te verwijzen naar het WM-team f lletieve vrzieningen Vrijwilligers en inwners rganiseren met ndersteuning van pfessinals SWL vaggerihte ativiteiten uderenrganisaties werken samen in en ndm ativiteiten PartiipatiePunten Integtie van het PartiipatiePunt in Kennisentrum de Wegwijzer PartiipatiePunten vrmen fysiek de levendige siale kaart i.s.m de gemeente is er een ntwikkeling/vrstel gefrmuleerd ndm een delgepverstijgende DISK, waander bijv. een wegwijzer Dementie, wegwijzer Mantelzrger et. 4 tiningen vr PPmedewerkers waander jaarlijks tining WM-team Telefnishe bereikbaarheid p werkdagen van 9. tt 17. uur Bezetting met minimaal 4 ged tegeruste vrijwilligers met pfessinele ndersteuning van de rdinatr Meldpunt rret afhandelen van hulp-en ndersteuningsvgen uitgaande van eigen/samenkht en zelfredzaamheid Vag 8t aanbd vrijwilligerswerk afstemmen middels vrijwilligersvaaturebank en individuele gesprekken Aanmelding/drverwijzing naar WM lket/lletieve ativiteiten Vrijwilligers registreren de hulpvgen Werkverleggen, tining, Meldpunt medewerkers, ördinatren klussendiensten et. Wekelijks ged bezhte pen etafe's in de kernen Huissen en Bemmel. Tegengaan van vereenzaming Geznde leefstijl van deelnemers bevrderen Inzetten van vrijwilligers/plaatsing van mensen met een rugzakje die mee kunnen den. Tegengaan van siale armede Talentntwikkeling Versterken van igen Kht, samen kht en zelfredzaamheid Pfessinele ndersteuning van vrijwilligers en mensen met een beperking 10 bijeenkmsten in Angeren Minimaal 0 mensen nemen deel Dagvullend pgmma met eetativiteit Mensen met mbiliteitspblemen wrden dr vrijwilligers gehaald en thuisgebht. 24

25 Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten Repaife reëren van een laagdrempelige ntmetingsplaats, vr mensen uit de wijk/buurt/kern. Kennismaken met andere mensen uit de buurt, simpele kluservaring pden en een beetje tegenwiht bieden aan de wegwerpultuur, daar staat het Repair afé vr. Daarnaast is er binnen de Repair afés plek vr mensen met een rugzakje, deelname naar vermgen en talentntwikkeling.» Maandelijks ged bezhte Repair afés in de kernen Huissen, Gendt, Bemmel, Drnenburg en Angeren.» Het inzetten van vrijwilligers/plaatsing van mensen met een rugzakje die mee kunnen den» Versterken van igen Kht, Samen Kht, Zelfredzaamheid.» Verbinding tussen burgers nderling in een buurt/wijk/kern - buurtsaamhrigheid. «Het tegengaan van vereenzaming.» ndersteuning van vrijwilligers S mensen met beperking dr pfessinal Themadagen 81 weken SNL-SWL samenwerking uderen(advies) werk Bewustwrding p bepaalde thema's, bepaalde gepen (mensen met een beperking ) nder burgers reëren. Bevrderen van partiipatie en vrijwilligerswerk. Verbindingen leggen. Zihtbaar zijn in de samenleving. Inlusief maken van initiatieven en vrijwilligersrganisaties d.m.v. ampagnes/evenementen De SNL hebben van de lkale uderenstihtingen het mandaat gekregen m samen met SWL een werkplan 2015 ev te ntwikkelen. Samen met SNL invulling geven aan samenwerking en innvatie tbv Lingewaardse seniren en de ntwikkeling van preventieativiteiten tbv een bredere leeftijdsgep. Mediren en seniren, maar k hun mgeving die pblemen signaleren, peei ï effiiënte en laagdrempelige manier vanuit hu i eigen kht hulp en/f ndersteuning bieden zdat zij z zelfstandig mgelijk kunnen lever. Uit een lijst van jaarlijkse evenementen wrden er 5 gekzen waar SWL in 2015 p inzet.» r ligt in 2015 een gezamenlijk werkplan waarin wrdt aangegeven he de samenwerking gestalte krijgt,wat de speerpunten in beleid en uitvering zijn, he de bestaande en nieuwe ativiteiten verder ntwikkeld wrden in pdht van gemeentelijk beleid.» r is een deltreffende verlegstrutuur gerealiseerd» r is een dntwikkeling samenwerking gerealiseerd naar 2016» In 2015 zijn de speerpunten samenwerking 2016 ev afgespken en wrden in gang gezet» De vershillende uderenrganisaties wrden p verzek ndersteund» Vanuit SNL en SWL zijn vernieuwende ativiteiten tbv plaatselijke uderenrganisaties ingezet (leefstijl) * Nav nulmeting leefstijl zijn vervlgaties uitgezet» Ativiteiten (bestaande en innvatieve) zijn gebaseerd p preventie, ntmetingen rereatie.» Dement Talent: SWL en een uderenstihting gaan gezamenlijk liht dementerenden ndersteunen in het vinden en vervullen van passend vrijwilligerswerk.!» Mediren en seniren die hulp/ndersteuningsvag hebben gesteld zijn tevreden met de gebden hulp/ndersteuning en kunnen zelfstandig blijven wnen/leven. Uitgangspunt van ndersteuning is de eigen kht/netwerkkht.» Mediren en seniren zijn dr de pfessinele uderenadviseur begeleid, ndersteund en indien ndig drverwezen.» De pfessinele uderenadviseur ndersteunt de vrijwillige uderenadviseurs en vrijwilligers Meldpunt en PPunten p het gebied van uderenadvies.» De uderenadviseur vert een keukentafelgesprek met uderen, familie en/f andere betkkenen p het gebied van de algemene vrzieningen en verwijst dr als het gaat m individuele vrzieningenwaar een indiatie vr ndig is.» Bij de beantwrding van een ndersteuningsvag wrdt gekeken naar de mate van inzet derden, te denken valt aan vrijwillige uderenadviseurs, Znneblemvrijwilligers f de pshaling naar bijv. AMW. 25

26 6. WRKVLR JUGD S GZIN Het thema Jeugd heeft betrekking p het WM Prestatieveld 2: 'Jeugdigen met pblemen met pgeien en uders met pblemen met pveden preventief ndersteunen.' Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten ahtjeten (individueel en systeemgeriht)» Vegtijdig shluitval tegengaan;» Versterken van nstrutief en weerbaar gedg;» Het bevrderen van de persnlijke individuele ntwikkeling en teleiding naar shl/werk/dagbesteding;» Versterken van de eigen kht en siale netwerk ndm jngeren en het systeem ( gezin/netwerk );» Bevrderen van kansen, mgelijkheden en zelfredzaamheid van jngeren en gezinnen;» Trends, ntwikkelingen en hulpvgen vegtijdig signaleren, hiep inspelen en versterken van de mgelijkheden/mpetenties van de jngere en het systeem en de kht van de maatshappij m gebruik van een individuele vrziening te vrkmen;» Het bereiken van de zgenaamde "zrgmijders" binnen de delgep;» Grensvershrijdend- en risigedg signaleren en verminderen;» Vrkmen van het plaatsen in een justitiële jeugdinrihting f geslten gespeialiseerde vrziening f het bieden van een aansluitend vervlg p deze plaatsing. «60 ahtjeten:» Minder vegtijdig shlverlaters;» Jngeren en gezinnen teleiden naar vaggerihte ativiteiten, siaal S maatshappelijke partiipatie, werk/shl/dagbesteding;» Struturele deelname aan ZAT verleggen in de gemeente Lingewaard ( 4 vrtgezet nderwijs shlen );» Deelname aan het jeugdteam Rts 8*. Watertining» Het ntwikkelen van siale en mentale vaardigheden;» Tepassen van zelfrefletie waardr jngeren een realistish zelfbeeld krijgen; «Het vergten- en versterken van de mentale en fysieke weerbaarheid; «Het verminderen van grensvershrijdendgedg; «x uitveren van de Rts S Watertining;» Bevrderen van een pestvrij leer- en leefklimaat;» Bevrderen van een psitieve attitudes Z4U Girls «Drbreken van grensvershrijdend-en risigedg;» Jngeren zijn zih bewust van de rzaken en gevlgen van het gedg; * Het geznde siale netwerk ndm jngeren is waar mgelijk ingezet en krijgen waar mgelijk ndersteuning m de jngeren z ged mgelijk te begeleiden en weer in de eigen kht te zetten;» Jngeren zijn weerbaarder gewrden;» ntaten nderhuden met de jngeren ( laagdrempelig en met de juiste bejegening» x uitveren van Z4U girls;» Delen van ervaringen, waardr (h) erkenning plaatsvindt 26

27 Z4U statwerk Pjet gezinsndersteuning» Middels een utreahende en laagdrempelige werkwijze wrdt ntat gelegd met jngeren en relaties pgebuwd, waardr signalen en pblemen ter spke kmen.» Met de kernpartners ( gemeente en plitie ) wrdt er integal samengewerkt m (jeugd) verlast tegen te gaan.» Uitveren van vaggerihte ativiteiten» en vaste vrijwilliger die maatwerk levert; «Persnlijke aandaht, een basis van vertuwen en een steuntje in de rug;» ndersteuning bij de pveding van kind( eren); «Mgelijkheid bieden m ntaten te leggen met andere uders/ pveders; «Hulp en ndersteuning bij pktishe zaken;» Het vergten van zelfvertuwen van uders/pveders;» Versterken van eigen kht van het gezin;» Versterken van de siale relaties;» ffetiever gebruik maken van beshikbare diensten, vrzieningen en regelingen vr uders/pveders;» Bevrderen van de siale samenhang in en leefbaarheid van drpen, wijken en buurten.» 4 middagen en avnden in de week is er ambulant jngerenwerk p stat aanwezig en bereikbaar vr jngeren en inwners van de gemeente Lingewaard;» Inzihtelijk maken van de vershillende jeugdgepen in de gemeente Lingewaard;» Shrtlist wrdt samen met de plitie lx per jaar pgemaakt;» ntwikkelen en uitveren van een dmein-1 geps en persnsgerihte aanpak;» en instrumentarium wrdt pgemaakt, in samenwerking met de gemeente Lingewaard en plitie;» Vijf gte buurtnderzek wrden vrmgegeven en uitgeverd;» ntaten met buurtbewners, buurt-/ wijkverenigingen, het wijkplatfrm en jngeren wrden nderhuden en verbinding mee gelegd» Bewust maken, drbreken en mbuigen van verlast gevend/ risigedg binnen de jeugdgepen;» In iedere wnkern is een vaggerihte ativiteit in samenwerking met jngeren en buurtbewners ntwikkeld en uitgeverd.» Strutuur pgezet en geïmplementeerd vr vrijwilligersndersteuning pveding;» Publiaties en wervingsflders;» Werven van vrijwilligers;» pleiden vrijwilligers ( 2x per jaar); «Samenwerking afgespken met relevante instellingen, expertise team jeugd en partiipatiepunten;» Werving van gezinnen, tegang stm tt het pjet;» 0 gezinnen bereikt; 27

28 7. WRKVLR GZND LFSTIJL Het thema Geznde Leefstijl heeft betrekking p WM Prestatieveld li'de leefbaarheid en siale samenhang in drpen, wijken en buurten bevrderen', prestatieveld : 'Infrmatie, advies, liëntndersteuning geven', prestatieveld 4: 'Mantelzrgers en vrijwilligers ndersteunen' en prestatieveld 5: 'Bevrderen dat mensen met een beperking f een hnish psyhish pbleem en mensen met een psyhsiaal pbleem deelnemen aan het maatshappelijk verkeer en zelfstandig funtineren'. Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten 'Beweging als warming up - Sprt- en ultuurverenigingen stimuleren een 'erkend - Minimaal 'mathes' sprtvr re-integtie' leerbedrijf' te wrden; /ultuurvereniging-student; - en vaaturebank ntwikkelen in samenspak met de - Minimaal 2 'mathes' sprtverenigingverenigingen; jeugdwerklze; - Autmatiseren van deze vaaturebank (nline); - Minimaal 2 'mathes' sprt- - en breed netwerk reëren ter verspreiding van vaatures /ultuurvereniging-student; bij.a. shlen, vrijwilligersrganisaties, - Minimaal 2 'mathes' sprtvereniginguitkeringsinstanties, gehandiaptenrganisaties, jeugdzrg; uitkeringsgerehtigde met tegenprestatie; - en kppeling maken naar de pjeten wijklub en - 1 pilt van het pjet 'de wijklub' wrdt geznde sprtkantine. gestart; - Het pjet 'de geznde sprtkantine' wrdt gestart. Leefstijltjeten/ - Beweegaanbd geriht p geznde leefstijl verbinden f - In 2016 een tename van vlwassenen aan Vlwassen/seniren stimuleren van ntwikkelen tussen zrg, welzijn, ultuur en de beweegnrm t..v. 2014; sprt; - Beweeg- * ultuuanbd vr seniren - Verbinden van rgan saties en pduten in de penbare gebundeld en mpleet; ruimte zdat hier ptimaal gebruik van wrdt gemaakt; - Verbindingen met eerstelijnszrg en 2e - Verbindingen leggen tussen inwners Lingewaard, ultuur lijnszrg als verwijzers vr het en/f sprt; leefstijltjet; - Het leggen van verbindingen tussen - 50 ahtjeten met 55-plussers in de gezndheidsinstellingen en het reguliere sprtaanbd. gemeente Lingewaard in 2016; - -situatie nder jarigen p de BRAV fatren met als del een begde effetmeting in 2016 (via WM-lket); - Inwners uit Lingewaard meer de mgelijkheid bieden m te sprten en bewegen in de ruimte; - Bijdgen aan hgere sprtpartiipatie en verminderen sedentair gedg; - penbare ruimte gebruiken vr beweegen ultuurpjeten (bijv. Lingewaard Uit!, kunst in de buurt); - Inzihtelijk krijgen bij eerstelijnszrg welke sprtaanbieders er zijn en welke mgelijkheden een sprtaanbieder heeft; - Aangepaste beweegativiteiten met minstens twee verenigingen/instellingen pzetten waar fysithepeuten en andere gezndheidsinstellingen naarte dr kunnen verwijzen. -meting wijk - Het in kaart brengen van alle wijk-speifieke kenmerken - en wijksan die statistishe kenmerken binnen de gemeente per wijk in kaart brengt; - en interne wijksan nder de partiipatiepunten, wijkplatfrms en buurtverenigingen die de persnlijke behefte weergeven; - 2 wijk-atieplannen waarbij d.m.v. beweegen/f ultuutiviteiten wrdt ingespeeld p de speifieke beheften en kenmerken. 28

29 Sprt-'ultuur- Kennismaking (in het nderwijs) Verenigingsndersteuning - Laagdrempelig jeugd kennis laten maken met sprt en ultuur; - Verbindingen leggen tussen ultuur, nderwijs en sprt; - ndersteunen van s hlen bij verzeken tt verbetering in het beweegnderwij s p primair nderwijs; - Jngeren de ruimte į even m te bewegen en te spelen in een uitdagende, gt-ine, kvrije mgeving; - Buiten spelen van kir ideren in de wijk ndersteunen en bevrderen; - Pjeten vr delg ep 0-4 stimuleren tt ntwikkelen waarbij mtrishe v aardigheden nder de aandaht kmen i.s.m. GGD en sprtaanbieders; - Bestaande initiatieve n p sprt- en/f ultuurgebied ndersteunen en nie uwe stimuleren tt ntwikkelen. - Het vrtzetten en stimuleren van dntwikkeling Lingwaard Sprt! naar een serieuze partner vr sprtverenigingen, gemeente en SWL; - plssingsgeriht bijdgen aan het binnensprtammdatie- pbleem; - Invulling geven aan de kaderpblemen binnen sprtverenigingen (kppeling deelpjet 1); - Bestaande initiatieven p sprt- en/f ultuurgebied ndersteunen en nieuwe stimuleren tt ntwikkeling; - Netwerken sprt en/f ultuur ndersteunen en nderhuden; - I.s.m. de verenigingen inspringen p venderingen in delgepen; - ndersteuning sprtnta; - Thema avnden, bijeenkmsten rganiseren en individuele tjeten met verenigingen pzetten m een vereniging te pfessinaliseren; - Inwners betkken huden/krijgen bij kunst, ultuur en sprt in Lingewaard. - Sjrs sprtief en reatief; - Nashls pgmma zals Abaus p minstens 2 andere shlen pzetten; - Beweegmethde gymnderwijs uitzeken vr shlen; - Alle basisshlen van gemeente infrmeren ver geznde shl vignet en aanvag geznde shl vignet bij minstens drie shlen ndersteunen; - ndersteunen van ntwikkelen van pjeten zals bijv. Ik lekker Fit/WijĮk) lekker fit en Kinderstat; - Beweeggames inzetten p P en V; - Samenwerking met kindepvang, peuterspeelzalen pzetten d.m.v. beweegdiplma's; - Lpland Gelderland V en P; - Shlternien ndersteunen; - Ativiteiten zals bijv. meder/uder-kind ativiteiten (i.s.m. gezinsndersteuning), pdiumbeest, Lingewaard UIT!, irus vr jng en ud, musial/dans vr jngeren/kinderen en mensen met een beperking, et. ndersteunen en stimuleren te ntwikkelen. - Het rganiseren van thema bijeenkmsten ter pfessinalisering van de ultuur- en/f sprtverenigingen; - sprtimpuls aanvgen wrden ingediend en bij gedkeuring uitgeverd; - 2 nieuwe vrmen van delgep speifiek sprtaanbd bij een vereniging. - 1 nieuwe vrm van maatshappelijk aanbd bij een ultuur- f sprtvereniging; - ndersteunen Natinale Sprtweek. Sprten met een beperking - en beperking met geen belemmering zijn m een mie sprtte vinden; - Vergten van de maatshappelijke ventwrdelijkheid van sprtaanbieders; - Siale ntaten verbreden van mensen met een beperking d.m.v. sprt, bewegen en ultuur. - Bestaande initiatieven p sprt- en/f ultuurgebied ndersteunen en nieuwe stimuleren tt ntwikkelen 29

30 8. WRKVLR MANTLZRG Ã VRIJWILLIGRS Het thema Mantelzrg A Vrijwilligers heeft betrekking p WM Prestatieveld 4: 'Mantelzrgers en vrijwilligers ndersteunen'. Deelpjet Delstelling deelpjet Geplande resultaten Dag vr mantelzrgers ursus/ Gespreksgepen/ Ltgentenntat - Waarderingsativiteit vr mantelzrgers - ntmeting - Ltgentenntat - xt PR aandaht vr het thema mantelzrg - Lustrum viering 10 de keer in de gemeente Lingewaard - ursus mgaan met dementie - Mantelzrgers krijgen handvatten m zrg vr dementerende in de thuissituatie langer vl te huden. - 2x per jaar een dag met ntspanningspgmma en lunh waar maximaal 1 mantelzrgers per keer aan kunnen deelnemen. - Samen met vrijwilligers en Lingewaardse rganisaties wrdt pgmma vastgesteld - 2xper jaar een ursus van 6 bijeenkmsten waar maximaal 14 mantelzrgers aan kunnen deelnemen - ntmetingsafé Ltgentenntat vr mantelzrgers met thema's ndm ziektebeelden dementie, eva en parkinsn - Klankbrdgep Alzheimefé Betuwe ( verbetuwe/lingewaard) - Ltgentenntat vr mantelzrgers in het Mantelzrgafé - 4 bijeenkmsten per jaar minimaal 20 deelnemers per keer -2 jaarlijkse deelname aan klankbrdgep met diverse netwerkpartners verbetuwe/ Lingewaard waarin thema's met sprekers wrden vastgesteld en eventueel bijstellingen pgmma/ pzet. - 6 bijeenkmsten per jaar. Ltgentenntat a.h.v. thema's met sprekers. pzet en uitvering pgmma dr vrijwilligers nder eindventwrdelijkheid SWL. Steunpunt Mantelzrg Infrmatie/advies en begeleiding Vrlihtingsbijeenk msten are2share Jnge mantelzrgers i.s.m. Spetrum Zrgvrijwilligers - erste ingang vr mantelzrgers met speifieke vgen ndm ntlasting zrg en mgelijkheden respijtzrg/ infrmele zrg ism PPpunt en Meldpunt - Jngeren krijgen inziht in het thema jnge mantelzrgers - Jnge mantelzrgers zijn p hgte van ndersteuningsmgelijkheden - Versterken van eigen netwerk jnge mantelzrgers - Verbeteren vangnet jnge mantelzrgers - Verenigingen (sprt) betrekken bij het nderwerp - Vrijwilligers ndersteuner 1 ntlasten mantelzrgers - Vrijwilligers ndersteuner mensen in s. islement - Minimaal 1 mantelzrgers hebben telefnish, per mail, via sial media f via eenmalig f diverse gesprekken antwrd gekregen p gestelde vgen f samen plssingen bedaht ndm respijtzrg/ ntlasting. Mantelzrgnsulent wrdt ingezet bij speifieke vgen. - Minimaal 150 shlieren B Huissen/ Bemmel hebben deelgenmen aan pgmma gerganiseerd i.s.m. Spetrum en tiningsbureau Fatr Veermans. - Samen met verenigingen is het netwerk van jnge mantelzrgers versterkt. - Minimaal 70 vrijwilligers ntlasten mantelzrgers dr minimaal een dagdeel per 2 weken inzet 0

jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014

jaarrekening 2012, concept programmabegroting inclusief jaarplan 2014 Gemeente Detinhem t.a.v. Cllege van Burgemeester en Wethuders Pstbus 9020 7000 HA DTINCHM i '

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At.

/» // Bos Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant. Witteveen. Op weg naar een koepelvisie DRIPs rijkswegen Noord-Brabant FK310 NB. fc> Or -At. Witteveen water infrastrutuur milieu buw Bs Rijkswaterstaat Diretie Nrd-Brabant Op weg naar een kepelvisie DRIPs rijkswegen Nrd-Brabant f> Or -At A /» // Witteveen+Bs van Twikelstraat 2 pstbus 233 7400

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614

Aanbieden Colleaevoorstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Dordrecht 612 0787704614 Page 1 f2 Aanbieden Clleaevrstel Aanvrager: Arianne de Ruiter - in 't Veld (A.) GDD/AD/SBH/BA SK Drdreht 612 78774614 Redateur: Jhan Jnker (FJ.) GDD/AD/SBH/ETC Kerkeplaat 13 78774632 Zaaknr: 91144 jtcl

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning

Begeleiding en Ondersteuning Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie 3.1 26 maart 2014 1 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg,

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

De ervaring is GOUD!!

De ervaring is GOUD!! HOGESCHOOL WINDESHEIM TE ZWOLLE - LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN IN SAMENWERKING MET RESPO INTERNATIONAL De ervaring is GOUD!! Rapprtage Mnitring en Evaluatie van de Methde van Resp Internatinal

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten 2012 Steb: presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten Steb vzw Jaarbeurslaan 25 3600 Genk 089 32 95 30 inf@steb.be www. steb.be INHOUDSTAFEL Onze missie en visie... 4 Ontstaan

Nadere informatie