Kenmerk: MK Vaals, Agendapunt nr WE-009 Raadsvergadering d.d.19 mei 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerk: MK 080020 Vaals, 01-04-2008 Agendapunt nr. 2008-WE-009 Raadsvergadering d.d.19 mei 2008"

Transcriptie

1 Kenmerk: MK Vaals, Agendapunt nr WE-009 Raadsvergadering d.d.19 mei 2008 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Convenant en bijdrage VVV Voorstel - het convenant met de bijbehorende prestatie-afspraken tussen de VVV Zuid Limburg en de 19 betrokken gemeenten vast te stellen; - het rapport van ZKA met de toeristische bestedingen per gemeente en de aangegeven verdeelsleutel vast te stellen; - de bijdrage aan de VVV Zuid Limburg voor het jaar 2009 vast te stellen op ,-- en vervolgens te indexeren met 2% per jaar. - De extra benodigde ten laste van de stelpost saldo vrije budgetruimte te brengen. Inleiding Ofschoon de huidige periode nog lopende is (tot en met december 2008) kan nu al worden gesteld dat VVV Zuid-Limburg tot dusver alle werkzaamheden ten uitvoer heeft gebracht zoals deze met haar in het najaar van 2003 zijn afgesproken. De doelstellingen zijn gehaald. De VVV Zuid Limburg heeft jaarlijks in september/oktober over de prestatie-afspraken gerapporteerd. Tevens is jaarlijks het financieel jaarverslag gepresenteerd. Uit diverse signalen die de afgelopen tijd ontvangen zijn van vertegenwoordigers van ook andere gemeenten kan bovendien worden afgeleid dat er op dit moment binnen bestuurlijke en ambtelijke kringen in Zuid- Limburg tevredenheid heerst over het functioneren van de regionale VVV. De organisatie kan inmiddels rekenen op een breed draagvlak. De VVV Zuid Limburg heeft voor de periode een nieuw voorstel gedaan waarin de bijdrage per gemeente wordt aangegeven. Uiteraard zijn daar prestatie-afspraken aan gekoppeld en zullen deze net zoals in de vorige periode jaarlijks worden geëvalueerd. In dit voorstel wordt kort teruggeblikt op het afgelopen tijdsbestek ( ), worden de accenten voor de komende 4 jaar gezet én worden de bedragen voor per gemeente gepresenteerd, gebaseerd op een nieuwe meting van aantallen inwoners en gerealiseerde toeristische bestedingen. Pagina 1 van 10

2 Doel/meetbaar effect Doel van dit raadsvoorstel is om te komen tot: - nieuwe prestatie-afspraken met de VVV Zuid-Limburg - het vaststellen van de bijdrage aan de VVV Zuid-Limburg in de jaren Argumenten In januari 2000 werd op initiatief van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg (exclusief Maastricht) en Provincie Limburg de organisatie VVV Zuid-Limburg opgericht (via een fusie van bestaande VVV s). In het voorjaar van 2004 kwamen de 18 gemeenten vervolgens een collectief meerjarenfinancieringsmodel met elkaar overeen met daaraan gekoppelde prestatiecontracten welke steeds voor een periode van 4 jaar de samenwerking met de regionale VVV zouden formaliseren. Inmiddels is de eerste periode van 4 jaar bijna aflopend (per 31 december 2008) en dient zich een nieuwe samenwerkingsperiode aan ( ). 1. Evaluatie beleid periode Samenvattend heeft VVV Zuid-Limburg de afgelopen periode de volgende werkzaamheden voor de gemeenten verricht: Informatieverzameling Informatieverzameling over datgene wat toeristisch-recreatief in een betreffende gemeente te doen en te zien is. Deze content wordt opgeslagen in de VVV databank. Informatieverstrekking De verzamelde informatie wordt via internet, VVV winkels, VVV servicepunten, call center, marketing, perspublicaties, (regionale) media (zoals dag- en weekbladen), diverse andere toeristische sites en (eventueel) drukwerk (zoals de Wegwijzer, Uitcourant e.d.) aan de vragers ter beschikking gesteld. In deze kan vermeld worden dat VVV Zuid-Limburg vooral qua website inmiddels een leidende positie in Nederland heeft ingenomen. De Zuid Limburgse VVV organisatie was de afgelopen 4 jaar de eerste VVV in Nederland met een online boekingsmodule en de eerste VVV in Nederland met een online VVV shop. Ook het interactieve concept van de Zuid Limburgse website was bij implementatie in 2004 redelijk uniek in Nederland. Deze insteek, evenals alle activiteiten op het vlak van webmarketing, hebben inmiddels ook hun vruchten afgeworpen. De aantallen unieke bezoekers van de website ontwikkelden zich de afgelopen jaren positief. Afgesproken was dat de VVV een jaarlijkse groei van aantallen unieke bezoekers van 5% per jaar zou realiseren. De VVV heeft een groei van meer dan 30% per jaar gerealiseerd: van unieke bezoekers in 2004 tot ca unieke bezoekers in Exploitatie infopunten/full service winkels VVV Zuid-Limburg exploiteert inmiddels -conform de gemaakte afspraken- in iedere gemeente minimaal één informatiepunt, zijnde een VVV-servicepunt. In overleg met de betreffende gemeente is bepaald in wélke kern in de betreffende gemeente het VVV servicepunt werd gevestigd. In enkele uitgestrekte gemeenten zijn in nauw overleg met de betreffende gemeente meerdere VVV-informatiepunten gerealiseerd. VVV Zuid-Limburg exploiteert daarnaast 7 full service VVV winkels, welke bemand worden met eigen VVVpersoneel. Van deze 7 full service VVV winkels zijn er 4 omgebouwd tot zogenaamde Limburg Winkels. Afgesproken was dat de VVV minimaal één full service VVV winkel per huidige regionale unit zou exploiteren (dus in totaal 4 in heel Zuid-Limburg). Met 7 full service winkels wordt ruimschoots aan deze afspraak voldaan. Pagina 2 van 10

3 Regiopromotie VVV Zuid-Limburg heeft integraal de regiopromotie verzorgd zoals deze beschreven stond in hoofdstuk 6 (Uitwerking promotie) van de nota VVV Zuid-Limburg Evaluatie & toekomstverkenning Daarnaast is het Activiteitenplan van de VVV conform afspraak jaarlijks ter goedgekeurd aangeboden binnen het Inter Gewestelijk Overleg Toerisme (IGOT). Verder heeft VVV Zuid-Limburg de afgelopen periode ad hoc voor specifieke gemeenten en/of regio s extra marketingactiviteiten verricht welke apart door de betreffende gemeente en/of regio zijn gefinancierd. Voor een generiek overzicht van de (marketing-)activiteiten van VVV Zuid-Limburg wordt verwezen naar het uitgebreide Directieverslag binnen het Jaarverslag Dit ligt voor u ter inzage (bijlage 1). Evenementen coördinatie VVV Zuid-Limburg heeft jaarlijks diverse evenementen in Zuid-Limburg via een breed marketingpakket en soms zelfs door deelname aan werkgroepen promotioneel ondersteund. Criteria bij de mate van ondersteuning waren: bovenregionale uitstraling van het evenement, promotiewaarde en verwacht bezoekersaantal. Vrijwel alle overige bij de VVV bekende evenementen werden op aanvraag standaard meegenomen in de te publiceren activiteiten agenda evenals de maandelijks verschijnende Uitcourant en werden vermeld op de website van de VVV. Begeleiden projecten voor gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden Met VVV Zuid-Limburg was afgesproken dat deze organisatie jaarlijks minimaal 0,6 fte in zou zetten voor het begeleiden van projecten, het participeren in overlegstructuren en een stuk advieswerk in de meest brede zin van het woord voor de 18 gemeenten, evenals 0,2 fte voor vergelijkbaar werk voor regio s. Op basis van de eerste cijfers 2007 uit het CRM (Customer Relation Managementsysteem) van VVV Zuid-Limburg kan worden afgeleid dat in 2007 naar schatting ca. 2,5 fte is ingezet voor het begeleiden van projecten en initiatieven van en voor gemeenten en regio s. Algemene ontwikkelingen binnen de VVV Naast het gegeven dat de VVV haar deel van de overeenkomst met de gemeenten heeft gerealiseerd, valt ook op dat de organisatie eveneens mag rekenen op steun binnen ondernemerskringen. Immers, de financiële participatie van ondernemers binnen de VVV (contributies, reclame inkomsten, commissies) is, ondanks stuwende marktontwikkelingen waarbij steeds meer gasten direct bij ondernemers zelf boeken en steeds minder via intermediaire organisaties zoals reisbureaus en VVV s, de afgelopen periode stabiel gebleven. Daarnaast wist de VVV de afgelopen 4 jaar enkele collectieve samenwerkingscontracten met ondernemersgroeperingen te realiseren. Ook de bestedingen binnen de VVV door gasten bleven stabiel, ondanks voor de VVV branche negatieve marktontwikkelingen (meer informatieverstrekking via internet, waar geen inkomsten tegenover staan, zoals bij de verkoop van brochures wel was gebeurd). Dit effect is onder andere bereikt door de realisatie van de Limburg Winkels en de ontwikkeling van enkele nieuwe marketing producten. Op dit moment is het aandeel van de overheid binnen de bruto begroting van VVV Zuid-Limburg 20%. De overige 80% worden bijgedragen via ondernemers en gasten. Voor de exacte opbouw van kosten en inkomsten binnen VVV Zuid-Limburg wordt verwezen naar het Jaarverslag 2006 (Bijlage 1). Verder heeft de VVV sinds april 2006 de facilitering van het Routepunt Zuid-Limburg als nieuwe aparte taak op zich genomen en verzorgt ze voor de 19 Zuid-Limburgse gemeenten (inclusief Maastricht) de coördinatie van het onderhoud van alle bewegwijzerde wandel-, fiets-, en mountainbike routes in Zuid-Limburg, inclusief productontwikkeling en inspelen op nieuwe trends. Hierover heeft uw raad destijds een apart besluit genomen. Pagina 3 van 10

4 Al met al leiden deze prestaties en voorspoedige ontwikkelingen tot een financieel gezonde en stabiele VVV organisatie. Zie hiertoe wederom het Jaarverslag 2006 (Bijlage 1). Conclusie: het gaat goed, zowel met de regio als met de VVV VVV Zuid-Limburg heeft haar taken op alle fronten binnen de beschikbare financiële kaders correct ten uitvoer gebracht en mag daarnaast rekenen op steun in de regio, zowel bij de overheden als bij de ondernemers(groeperingen). De positieve toeristische ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg, die sinds 2003 jaarlijks qua groei van aantallen binnenlandse overnachtingen en vakanties hoger scoort dan andere regio s in Nederland en dus hoger ligt dan het landelijke gemiddelde, kan in deze mede als een verklaring worden beschouwd dat het werk van VVV Zuid-Limburg zijn vruchten heeft afgeworpen. Verder is interessant om te vermelden dat VVV Zuid-Limburg landelijk inmiddels nadrukkelijk wordt gezien als een voorloper onder de Nederlandse VVV s en de rol vervult van een voorbeeld VVV. Diverse gemeenten en regio s in den lande zijn de afgelopen periode in Zuid-Limburg op bezoek geweest of hebben informatie opgevraagd. Dit om te verkennen wát ze kunnen leren van het succesvolle Zuid-Limburgse VVV model. Voor een gedetailleerde verantwoording van de hiervoor gepresenteerde samenvatting wordt verwezen naar de jaarlijkse voortgangsrapportage over het functioneren van de VVV zoals deze binnen het Inter Gewestelijke Overleg (IGOT) getoetst is (Bijlage 2) en het financiële jaarverslag van de VVV Zuid-Limburg. Daarnaast dient nog vermeld te worden dat de 18 gemeenten representatief vertegenwoordigd zijn binnen het bestuur van VVV Zuid-Limburg en in die zin dus ook continue vinger aan de pols houden inzake de ontwikkeling en de activiteiten van deze organisatie. Op dit moment telt het VVV bestuur 13 leden, waarvan 6 afgevaardigden via de gemeenten/regio s, naast een neutrale voorzitter, een neutrale financiële inhoudsdeskundige en 5 afgevaardigden vanuit ondernemers(groeperingen). 2. Gewenst beleid en mogelijke opties De Nederlandse VVV sector, en de VVV Zuid-Limburg in het bijzonder, neemt binnen de Europese toeristische infrastructuur een bijzondere positie in. Immers, in vrijwel alle landen van Europa (en ook daarbuiten) wordt het verzamelen en verstrekken van toeristische informatie aan (potentiële) gasten en de marketing van een stad of streek nadrukkelijk gezien als een overheidstaak. De VVV s in het buitenland zijn dan ook vaak een afdeling van een gemeente of departement of zijn een losse stichting met een 100% overheid bestuur en met een vrijwel 100% financiering door die betreffende overheid. Nederland heeft zich in deze gedurende de afgelopen bijna 125 jaar compleet anders ontwikkeld. In ons land werd en wordt de VVV gezien als een samenspel tussen overheden, ondernemers en gasten, waarbij het aandeel overheidsfinanciering binnen een VVV zeer verschilt per stad en regio. Gesteld kan worden dat het Nederlandse model voor- en nadelen heeft. Een voordeel van onze structuur is het gegeven dat de Nederlandse VVV s marktgerichter functioneren dan hun buitenlandse collega s en dus van nature een luisterend oor (moeten) hebben voor ontwikkelingen bij ondernemers en gasten. Immers, deze groep is mede verantwoordelijk voor de inkomsten van een VVV. Echter, een nadeel is het gegeven dat een VVV -dus ook de Nederlandse- hoe dan ook voor het grootste deel van haar werk een publieke taak verricht waar nauwelijks inkomsten uit de markt tegenover (kunnen) staan. Zo zijn er bijvoorbeeld geen ondernemers of gasten te vinden die mee willen investeren in de algemene marketing van een gebied. Ondernemers willen wel betalen voor activiteiten die direct bij hen tot boekingen en/of bezoekers leiden, maar zeker niet voor algemene zaken. Datzelfde geldt voor de gasten. Bezoekers die een VVV binnenlopen, willen en zullen zeer zeker niet éérst 1,- betalen om informatie te krijgen en zullen ook niet betalen om een toeristische website te mogen bezoeken. Kortom: het verzamelen en verstrekken van toeristische informatie aan (potentiële) gasten en de marketing van een stad of streek is de basistaak van de VVV. Het goed invullen Pagina 4 van 10

5 van deze basistaak dient een publiek en privaat belang. Een publiek belang, omdat het verzamelen en verstrekken van informatie voor de VVV niet tot directe inkomsten uit de markt leidt, maar van levensbelang is om je als stad of streek goed te profileren. Een privaat belang, omdat ondernemers uiteindelijk gasten ontvangen die mede op basis van de door de VVV verzorgde marketing en verstrekte informatie de stad of streek bezoeken (hetgeen weer leidt tot een versterking van de regionale economie en dus langs die weg ook het algemeen belang dient). Bij de financiering van VVV Zuid-Limburg is het belangrijk dat het besef overeind blijft, dat VVV Zuid-Limburg inderdaad een publieke taak (dus in de lijn van het algemeen belang) verricht, waarbij de financiering van deze primair publieke taak al voor een belangrijk deel uit de markt wórdt gehaald. Bestemming Zuid-Limburg en de rol van VVV Zuid-Limburg daarbinnen De regio Zuid-Limburg als totaliteit beschikt niet over een formeel vastgestelde eenduidige toeristischrecreatieve meerjaren visie. Wel hebben de diverse gemeenten en enkele regio s een eigen meerjaren focus op toerisme en recreatie. Op basis van de beschikbare nota s en eigen expertise kan de onderstaande zéér gecomprimeerde schets gegeven worden inzake de toeristisch-recreatieve positie van deze streek en de marketingtechnische ambities die worden nagestreefd. Uit een ruwe analyse van het toeristisch-recreatief product van Zuid-Limburg blijkt dat onze regio, die economisch behoorlijk op het toerisme leunt, weliswaar voldoende kansen hééft (met name als gevolg van de ontwikkelingen binnen de vermaaksector), maar dat stevige investeringen én innovatie in met name de verblijfssector, het landschap en de bereikbaarheid noodzakelijk blijven om de kansen te blijven verzilveren en bedreigingen het hoofd te bieden. Een algemene scan van marktontwikkelingen, trends en de concurrentie laat voorts zien dat de externe omgeving van Zuid-Limburg zéér in beweging is. De combinatie van een sterk toenemende concurrentie (o.m. door de low cost carriers) en een wisselvallige groeicurve van het toerisme (wereldwijd) plaatst Zuid- Limburg in een zogenaamde verdringingsmarkt. Een verdere verbetering en versterking van het toeristischrecreatief product en van de marktpositie van Zuid-Limburg blijft dus hoogst noodzakelijk. Daarvoor zijn marketingtechnisch de volgende concrete doelen geformuleerd: vasthouden van het huidig marktaandeel verblijfstoerisme op de binnenlandse vakantiemarkt. Deze markt vertegenwoordigt namelijk 90% van alle overnachtingen in Zuid-Limburg en is dus absoluut prioritair. behouden van het huidige marktaandeel van het verblijfstoerisme (groepen via touroperators) uit Groot-Brittannië. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk één van de belangrijkste buitenlandse markten voor Zuid-Limburg. penetratie van de Duitse markt (Nordrhein Westfalen), zowel als zoekgebied voor dagtoerisme (Grensstreek groot Aken) evenals nieuw doelgebied voor het genereren van verblijfstoerisme. hogere bestedingen per gast realiseren door groei van de kwaliteit van het aanbod en daarmee de mogelijkheid scheppen van het aanboren van nieuwe marktsegmenten. continue beschikken over up-to-date marktinfo door een schakelrol te vervullen binnen het Kenniscentrum Zuid-Nederland en door als regio continue gasten en ontwikkelingen te volgen. Deze verkregen marktinfo heeft vervolgens tot doel om op basis van betrouwbaar cijfermateriaal ontwikkelingen te kunnen signaleren en daarop te kunnen inspelen, én ondernemers en overheden periodiek cijfermateriaal beschikbaar te kunnen stellen waarop deze hun beleid en investeringen kunnen baseren. Gemiddelde verblijfsduur van verblijfsgasten verlengen. (Nog) meer spreiding van het verblijfstoerisme over het jaar realiseren. VVV Zuid-Limburg werkt voor de toeristische regio Zuid-Limburg en werkt dus complementair en Pagina 5 van 10

6 ondersteunend aan het beleid van alle actoren in dit gebied ten uitvoer wordt gebracht. De bovenstaande doelen zijn dan ook, waar mogelijk, vertaald in een strategie voor de VVV voor de komende 4 jaar. De VVV heeft daarbij als opdracht om binnen iedere fase van het besluitvormingstraject van de gast een stimulerende rol te vervullen. In bijlage 3 is het besluitvormingsproces van een gast weergegeven en de gewenste rol van de VVV Zuid Limburg daarbinnen. Aansluiting op Limburg Marketing (Limburg, Liefde voor het Leven) en andere branding initiatieven Zoals bekend, staat VVV Zuid-Limburg niet alleen in de marketing van deze streek. Samen met VVV Maastricht en VVV Noord- en Midden-Limburg heeft de Zuid-Limburgse VVV organisatie binnen de samen opgerichte organisatie Stichting Samenwerkende VVV s in Limburg (afgekort SVL) in de periode 2004-medio 2008 succesvol invulling gegeven aan de imagomarketing van Limburg onder de noemer Limburg, Liefde voor het Leven. In het najaar van 2007 hebben Provinciale Staten op basis van de goede evaluatie van deze campagne besloten om deze voor wederom 4 jaar te continueren. De uitvoering zal in het voorjaar van 2008 openbaar worden aanbesteed. Vanuit de regio Zuid-Limburg is bij de Provincie gepleit voor continuering van de werkzaamheden op de Nederlandse markt en Groot Brittannië én voor penetratie van de Duitse markt (Nord Rhein Westfalen). Zuid-Limburg wil namelijk -zoals de afgelopen 4 jaar ook al het geval was- synergie realiseren met de provinciale initiatieven. Daarnaast wil VVV Zuid-Limburg de komende jaren, waar mogelijk, ook inhaken op initiatieven op het vlak van de generieke positionering van Zuid-Limburg als bestemming om te investeren, te wonen en te werken. Te leveren prestaties VVV Zuid-Limburg Zoals uit de voorgaande analyse en de diverse rapportages van de afgelopen jaren is gebleken, werkt VVV Zuid-Limburg op dit moment goed. Daarnaast floreert ook het toerisme in Zuid-Limburg. Ofschoon nooit gesteld mag worden dat het één volledig afhankelijk is van het ander, mag aangenomen worden dat het goed functioneren van de regionale VVV zeker een bijdrage heeft geleverd aan de prima prestaties van Zuid- Limburg als toeristische bestemming. Kortom: de zaken gaan goed en de regio heeft dus baat bij stabiliteit en doorgaan op de ingeslagen weg. Er is in die zin dan ook geen aanleiding om structuren of beleidslijnen fundamenteel te veranderen. Daarnaast is de aansturing van de VVV vanuit de overheid redelijk strak vorm gegeven (via een zware vertegenwoordiging binnen het VVV bestuur, het Inter Gewestelijk Overleg Toerisme IGOT en frequent overleg met gemeenten), waardoor de gemeenten eigenlijk de VVV Zuid-Limburg direct kunnen aansturen en desgewenst zaken ook snel kunnen bijsturen. De regio is er dan ook vooral mee gediend om de positieve ontwikkeling van de VVV organisatie vast te houden en met name in te zoomen op dié punten die een verdere doorontwikkeling vragen. Onderstaand volgt een overzicht van de prestaties die de VVV ook de komende jaren weer zou moeten leveren met per taakveld wát mogelijke koerswijzigingen in deze zouden kunnen zijn. Informatieverzameling Verdere digitalisering van de informatieverzamelingstructuur, waarbij partners in het veld via een intranetmodel steeds meer zelf in de gelegenheid worden gesteld om data in te voeren. Uiteraard dient de VVV zelf de laatste check te houden. Informatieverstrekking en exploitatie infopunten Doorgaan op de ingeslagen weg van ombouw van bestaande infopunten naar infopunten met de formule van de Limburg Winkel en deze verder in de markt zetten. Vasthouden aan het voornemen van minimaal één met VVV personeel bemande VVV winkel per regionale unit, naast minimaal één VVV servicepunt per gemeente. Pagina 6 van 10

7 Verdere uitbouw en vernieuwing van de website waarbij ernaar gestreefd moet worden dat de website van VVV Zuid-Limburg minimaal het leidende voorbeeld blijft van toeristische websites in Nederland en zelfs liefst op Europees niveau standaarden gaat zetten. Regiopromotie Qua werven van verblijfstoerisme vasthouden aan de ingezette marketinglijn met dus als absolute prioritaire markt Nederland. Immers, 90% van alle overnachtingen in Zuid-Limburg (inclusief Maastricht) zijn afkomstig uit het midden en westen van ons land. Groot-Brittannië, en dan met name het sterke groepstoerisme uit dat land, blijft de belangrijkste buitenlandse markt voor Zuid-Limburg. Bewerking hiervan dient dus gecontinueerd te worden. Echter, in nauw overleg met Provincie Limburg en de collega VVV s in Limburg, moet bekeken worden in hoeverre de komende jaren een penetratie van de Duitse markt als nieuw zoekgebied voor verblijfstoerisme gerealiseerd kan worden. Het bewerken van de Duitse markt is echter onder de voorwaarde van het beschikbaar komen van extra budget hiervoor. Qua communicatieboodschap wordt de succesvolle lijn van Limburg, Liefde voor het Leven vooralsnog voortgezet, waarbij VVV Zuid-Limburg hierop inspeelt met eigen sterke thema s. Qua dagtoerisme blijven de eigen inwoners (Limburg) én de reeds aanwezige verblijfstoeristen de belangrijkste doelgroepen. Echter, de komende jaren zal ook meer ingezet dienen te worden op met name de Duitse grensstreek. VVV Zuid-Limburg heeft op de toegenomen prioriteit van de Duitse markt overigens al voorgesorteerd door recentelijk een Duitse marketingmedewerker in dienst te nemen. De betreffende functionaris zal de nadrukkelijke opdracht krijgen om de positie van Zuid-Limburg in Nordrhein Westfalen zowel qua verblijfstoerisme als qua dagtoerisme te versterken, mits hiervoor additionele middelen beschikbaar komen. Evenementen coördinatie Doorgaan op de ingeslagen weg om díe evenementen te ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan het imago van Zuid-Limburg, die extra verblijfsgasten genereren en die een bovenregionale uitstraling hebben. Gezien de grote diversiteit aan evenementen en de jaarlijkse wisseling daarbinnen, wordt zoveel mogelijk per jaar bekeken welke steun waar verleend wordt. Begeleiden projecten voor gemeenten en samenwerkingsverbanden De afgelopen jaren is gebleken dat de VVV veel werd ingezet door gemeenten en regio s vanwege de inhoudelijke know how over toerisme en recreatie, die binnen deze organisatie aanwezig is. Daarnaast is ook frequent gebruik gemaakt van de marketingkennis van de VVV. De VVV heeft dan ook de afgelopen jaren talloze werkgroepen versterkt, projecten getrokken, plannen geschreven, cijfermatige data verzameld/geïnterpreteerd en dergelijke. Deze grote vraag vanuit gemeenten heeft binnen de VVV vaak tot capaciteitsproblemen geleid. Ontwikkelingen zoals het Routepunt Zuid-Limburg geven daarbij duidelijk aan dat de coördinerende rol van VVV Zuid-Limburg belangrijk kan zijn voor de toeristische ontwikkeling van Zuid- Limburg. De VVV staat ook open voor het doorgaan op de ingeslagen weg en erkent dat dit in het belang van Zuid-Limburg is. De organisatie wil dus graag projecten en werkgroepen blijven steunen/trekken en zich ook verder ontwikkelen tot een toeristisch-recreatief kenniscentrum voor de regio. Echter, gezien het grote capaciteitsvraagstuk, zal hiervoor in de toekomst meer budget ingeruimd dienen te worden. De regionale en lokale productontwikkeling -hoe belangrijk ook- kan en mag namelijk niet (meer) ten koste gaan van de capaciteit voor regionale marketing. Afrekenen prestaties VVV Zuid-Limburg is één van de radertjes binnen de toeristische dynamiek van Zuid-Limburg. Andere Pagina 7 van 10

8 belangrijke, bepalende, partijen zijn de overheden, ondernemers en tal van aanverwante organisaties, zoals de Kamer van Koophandel en brancheorganisaties. De VVV kan in die zin dan ook niet afgerekend worden op de performance van de sector als totaliteit. Te veel andere zaken zijn daarop eveneens van invloed. Wel kan de VVV afgerekend worden op het werk dat zij verricht. De organisatie zal dan ook aangesproken worden op de uitvoering van de hiervoor genoemde gewenste prestaties. Eind 2010 zal hiertoe dan ook een nieuwe evaluatieronde worden gestart, vooruitlopend op de nieuwe convenantperiode Continuering bestaande model Kort na de oprichting van VVV Zuid-Limburg hebben de 18 Zuid Limburgse gemeenten bijna twee jaar lang gewerkt aan een breed gedragen, evenwichtige en eerlijke verdeelsleutel voor de financiering van de regionale VVV. Uiteindelijk werd consensus bereikt over het model dat de afgelopen 4 jaar aan de basis heeft gestaan voor de financiering van VVV Zuid-Limburg. Gezien de lange tijd die destijds nodig was om tot overeenstemming te komen, is in 2004 ook min of meer besloten dat dit model voor langere tijd de standaard dient te blijven. Per januari 2008 is de gemeente Echt-Susteren, tot die periode nog verbonden met VVV Noord- en Midden Limburg, ook tot VVV Zuid-Limburg toegetreden. Deze gemeente is volledig conform het bestaande model met dito rechten en plichten mee gaan doen binnen VVV Zuid-Limburg. Sinds januari 2008 is er dus sprake van 19 participerende gemeenten. Conform het in 2004 overeengekomen subsidiemodel is de totale subsidie over de gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantallen en geactualiseerde bestedingen (voor respectievelijk 25% en 75% van de totale subsidie). Voor de actualisering van de gemeten bestedingen is in oktober 2007 ZKA Consultants & Planners wederom ingeschakeld. Het rapport van dit bureau ligt ter inzage (Bijlage 4). De gevraagde bijdragen per gemeenten treft u aan in bijgevoegde tabel (Bijlage 5). Conform het bestaande subsidiemodel is de totale subsidie over de gemeenten verdeeld. De gegevens voor Vaals zijn: Gemeente Huidige Bestedingen Inwoners Subsidie Subsidie Generieke Extra Totale Verschil 2009 Verschil Subsidie 2006 Aantallen gedeelte gedeelte subsidie bijdrage Subsidie met (oud) ZKA volgens volgens o.b.v.nieuwe voor 2009 absoluut en 2009 (nieuw) ZKA Inwoners ZKA Duitsland Bestedingen Aantallen uitkomsten promotie 75% van 25% van en nieuwe , ,- inwoners aantallen Vaals , Regionaal denken Het adequaat functioneren van de huidige VVV vindt voor een deel haar oorsprong in onze regionale aanpak (de collectiviteitgedachte van 19 samenwerkende gemeenten), waarbij er tal van schaal- en synergie voordelen zijn behaald en waardoor zoveel energie en geld als mogelijk richting de marketing van het gebied zou gaan. Dit was destijds ook het doel van de 18 overheden, toen zij de Zuid-Limburgse VVV s tot fusie hebben aangezet. Een nadeel van deze gewenste sterk centralistische structuur, is het gegeven dat een aantal zaken dan ook alleen nog maar centraal geregeld is. In die zin is het voor de huidige VVV haast niet meer mogelijk om lokaal zaken te gaan uitsplitsen, zoals logistieke activiteiten, gevoerde administratie uren, management uren en dergelijke. Gemeenten kunnen uiteraard altijd extra diensten van de VVV vragen, maar e.e.a. dient dan wel betaald te worden en mag niet ten koste van de gezamenlijke regionale activiteiten gaan. Deze in 2004 geïmplementeerde werkwijze heeft dan ook tot gevolg dat er over de te leveren diensten van de VVV op regionaal niveau onderhandeld is en ook op regionaal niveau afspraken zijn gemaakt. Pagina 8 van 10

9 Aansturing VVV organisatie Er zal worden doorgegaan op de ingeslagen weg. Dit impliceert dat iedere regio twee bestuurders levert (2 uit Parkstad, 2 uit de Westelijke Mijnstreek, 1 uit Valkenburg en 1 uit de overige Heuvelland gemeenten). Deze sturen via hun positie in het VVV bestuur de regionale organisatie samen met een ondernemersafvaardiging en de neutrale voorzitter de VVV organisatie direct aan. Daarnaast vindt wederom periodieke/jaarlijkse toetsing van de uitvoering van activiteiten door de VVV plaats door het Inter Gewestelijk Overleg Toerisme (IGOT). Convenant Het nieuwe convenant met de bijbehorende prestatie-afspraken en de financiering per gemeente, liggen bij de stukken ter inzage (Bijlage 6). Kosten, baten en dekking Personeel Zoals uit het voorgaande is gebleken, heeft de regio Zuid-Limburg de afgelopen jaren vooral qua (marketing en evenementen) projectbegeleiding en advies méér van de VVV gevraagd, dan eigenlijk was voorzien. Hierdoor kwam de generieke wervende marketingtaak én de kwaliteit van de VVV in het gedrang. Immers, uren die eigenlijk voor wervende marketing waren bedoeld, gingen vaak onder druk van gemeenten naar het begeleiden van overigens ook zeer belangrijke- lokale en regionale marketing- en evenementen projecten. Bovendien heeft de VVV, door het chronische capaciteitstekort dat hiermee ontstond, steeds meer moeten kiezen voor goedkoop én jong personeel om het werk gedaan te krijgen. Op dit moment leunt de VVV organisatie dan ook te veel op enkele ervaren en gekwalificeerde medewerkers, waar grote risico s aan verbonden zijn, niet alleen voor de VVV, maar ook voor de regio. Op grond van de evaluatiegesprekken met de portefeuillehouders wordt verwacht dat op de rol van VVV Zuid-Limburg als organisatie die gemeenten/regio s, ondernemersgroeperingen en evenementen ondersteunt bij het aanjagen, initiëren en begeleiden van toeristisch-recreatieve projecten in de komende jaren in toenemende mate een beroep zal worden gedaan. Daar professionele hulp bij deze (marketing)projecten en evenementen erg belangrijk is voor Zuid-Limburg, dient de VVV ook te kunnen beschikken over een personeelsformatie die al deze taken goed ten uitvoer kan brengen. De bestaande formatie van beleidsmedewerkers van VVV Zuid-Limburg moet dan ook kwantitatief en kwalitatief versterkt worden. Daarnaast moet de VVV voldoende financiële armslag krijgen om deskundige medewerkers op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt vast te houden of te werven. Tot slot is recentelijk gebleken dat VVV Zuid-Limburg haar medewerkers op diverse functies honoreert op een niveau dat onder het landelijke inschalingmodel ligt. Daar dit landelijke model onderdeel wordt van de nieuwe verplichte Nationale Arbeidsvoorwaarden voor VVV s dient VVV Zuid-Limburg dus haar loongebouw aan te passen aan de landelijke richtlijnen. Deze verplichte ingreep (per 2008) leidt eveneens tot een bijstelling naar boven van de personeelskosten binnen VVV Zuid-Limburg. Voor de verruiming van de kwaliteit en kwantiteit van de project- en marketingformatie evenals de hiervoor genoemde aanpassing wordt op jaarbasis een budget van geraamd. Penetratie Duitse markt Eerder is reeds met nadruk aangegeven dat Zuid-Limburg actiever moet worden op de Duitse markt om voor Zuid-Limburg de noodzakelijke nieuwe gastenstromen te realiseren. De huidige marketingbegroting van VVV Zuid-Limburg biedt daartoe geen ruimte. Het verschuiven van het budget dat op dit moment beschikbaar is voor de Nederlandse en Britse markt naar Duitsland wordt niet als een optie gezien, daar het risico van verlies van het huidig marktaandeel te groot is. Het bewerken van een nieuwe markt zal dus uit nieuwe middelen moeten komen. Voor het penetreren van de Duitse markt wordt een budget van op jaarbasis geraamd. Dit budget zal VVV Zuid-Limburg trachten te matchen/verruimen met mogelijk beschikbaar komende provinciale budgetten voor Limburg marketing (voortzetting van de campagne Limburg, Liefde voor het Leven ), rijksmiddelen (waarschijnlijk via het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), Europese fondsen, en door samenwerking te zoeken met partners in de regio Zuid-Limburg Pagina 9 van 10

10 (bijvoorbeeld Parkstad Attractief) en in het omliggende buitenland zoals de Grünmetropole, Kreis Aachen, Belgisch Limburg en dergelijke. Hoogte nieuwe financiering en voorstel dekking nieuw beleid Voor de hoogte van de nieuwe meerjaren subsidie inclusief de jaarlijkse indexering van 2%, de dekking voor de verplichte nieuwe inschaling, de capaciteitverruiming, en het bewerken Duitse markt wordt verwezen naar het bijgevoegde schema (Bijlage 5). Voor het jaar 2009 is in de gemeentelijke begroting een bijdrage aan de VVV van opgenomen. De nu gevraagde bijdrage van vergt een bijstelling met en wordt geheel veroorzaakt door de extra bijdrage voor het penetreren van de Duitse markt. Deze extra benodigde wordt ten laste van de stelpost saldo vrije budgetruimte gebracht. Uitvoering Planning Uw besluit, dat naar verwachting op 19 mei wordt genomen, wordt teruggekoppeld aan de VVV Zuid-Limburg. Vanaf kan de VVV Zuid-Limburg aan de slag met de acties zoals opgenomen in het meerjarenconvenant. Evaluatie/controle Jaarlijks zal via het jaarverslag en de voortgangsrapportage die binnen het IGOT wordt getoetst een evaluatie van het functioneren van de VVV plaatsvinden. Eind 2010 zal wederom een grootschalige evaluatie van het convenant plaatsvinden. Korte samenvatting Ofschoon de huidige periode nog lopende is (tot en met december 2008) kan nu al worden gesteld dat VVV Zuid-Limburg tot dusver alle werkzaamheden ten uitvoer heeft gebracht zoals deze met haar in het najaar van 2003 zijn afgesproken. De doelstellingen zijn gehaald. De VVV Zuid-Limburg heeft voor de periode een nieuw voorstel gedaan, waarin de bijdrage per gemeente wordt aangegeven. Dit nieuwe voorstel betreft hoofdzakelijk een continuering van de bestaande beleidslijn. Vanaf 2009 wenst de VVV echter de Duitse markt te bewerken. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Aan het nieuwe voorstel zijn wederom prestatie-afspraken gekoppeld en zullen deze net zoals in de vorige periode jaarlijks worden geëvalueerd. Wij stellen uw raad voor de prestatieafspraken tussen de VVV Zuid-Limburg en de gemeente Vaals voor de periode vast te stellen. Tevens stellen wij uw raad voor de bijdrage voor de VVV Zuid-Limburg vanaf 2009 vast te stellen op een bedrag van en dit bedrag jaarlijks te indexeren met 2%. J.W.M. Rijnders MPM Secretaris drs. R.L.T. van Loo Burgemeester Pagina 10 van 10

Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: nieuw convenant met de VVV Zuid Limburg voor de periode 2009-2012

Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: nieuw convenant met de VVV Zuid Limburg voor de periode 2009-2012 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: nieuw convenant met de VVV Zuid Limburg voor de periode 2009-2012 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 9 Burgerzaken 10 maart 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 9 Burgerzaken 10 maart 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 9 Burgerzaken 10 maart 2008 onderwerp Convenant VVV Zuid-Limburg 2009-2012 Inleiding Ofschoon de huidige periode nog lopende is (tot en met december 2008)

Nadere informatie

Voorstel voor gemeentebesturen inzake nieuwe convenant periode (2009-2012) VVV Zuid-Limburg

Voorstel voor gemeentebesturen inzake nieuwe convenant periode (2009-2012) VVV Zuid-Limburg Voorstel voor gemeentebesturen inzake nieuwe convenant periode (2009-2012) VVV Zuid-Limburg Inhoud Pagina: 1. Achtergrond 2 2. Evaluatie werkzaamheden 2004-2008 2 Algemeen Beeld 2 De verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

Nieuwe convenant tussen de gemeente Schinnen en de VVV Zuid-Limburg

Nieuwe convenant tussen de gemeente Schinnen en de VVV Zuid-Limburg Nieuwe convenant tussen de gemeente Schinnen en de VVV Zuid-Limburg 2012 2016. Gemeentebladnummer: 2012/15 2012/4384 Vergaderdatum: 10 mei 2012 Agendapunt: Portefeuillehouder J. Hermans Steller M. Meurkens

Nadere informatie

Meerjaren convenant: VVV Zuid-Limburg en lokale Overheden

Meerjaren convenant: VVV Zuid-Limburg en lokale Overheden Meerjaren convenant: VVV Zuid-Limburg en lokale Overheden ONDERGETEKENDEN: 1. De volledige rechtsbevoegdheid bezittende Regio-VVV Zuid-Limburg, gevestigd te Valkenburg aan de Geul, kantoorhoudend te (adres:)

Nadere informatie

Meerjaren convenant: VVV Zuid-Limburg en lokale Overheden

Meerjaren convenant: VVV Zuid-Limburg en lokale Overheden Z.12298 INT.15934 Meerjaren convenant: VVV Zuid-Limburg en lokale Overheden ONDERGETEKENDEN: 1. De volledige rechtsbevoegdheid bezittende Regio-VVV Zuid-Limburg, gevestigd te Valkenburg aan de Geul, kantoorhoudend

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 Agendapunt 06-03 Onderwerp: subsidie Veluws Bureau voor Toerisme, 2013 en 2014. Portefeuillehouder: C. van

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Basisbeschikking Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen Aan NBTC T.a.v. de heer F. van Driem, directeur Postbus 458 2260 LEIDSCHENDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 28 juni 2004 O/REB/BEST 4041694.b21 Onderwerp Basisbeschikking Nederlands Bureau voor

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 9 mei

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr.

Raadsvoorstel Bestuursopdracht: beleidsnota recreatie en toerisme. Brunssum, d.d. : Gemeenteblad : 2008/20 Afdeling Nr. Raadsvoorstel Bestuursopdracht beleidsnota recreatie en toerisme Brunssum, d.d. 11-12-2007 Gemeenteblad 2008/20 Afdeling Nr. B&S 2007/16656 Portefeuillehouder Heinen Onderwerp Beleidsnota recreatie en

Nadere informatie

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten.

Voorstel: Een keuze bepalen voor één van de in het voorstel opgenomen optievarianten. Aan de Raad Made, 14 september 2006 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 11 oktober 2006 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 2 november 2006 Onderwerp: Motie en heroverweging hafa-onderwijs

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie

Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie Beleidsregel structuurversterking toerisme en recreatie (geconsolideerde versie, geldend vanaf 29-4-2010 tot 8-7-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011 Collegevoorstel b&w Datum, 9 februari 2011 Auteur: SLOOTEN, T. VAN afdeling: 51 HISTORISCH GOUD telefoonnummer: (045) 560 45 90 mede-auteur(s): Registratienummer: 2011/9241 ambtelijke routing d.d. akk.

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen;

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen; 2.2.13 Visienotitie clientondersteuning sociaal domein 1 Dossier 799 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 799 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 13 september 2016 Agendapunt 2.2.13 Omschrijving Visienotitie

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 384122 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Besluitnummer: 28 7.3 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst Sociale Recherche Noord Limburg 2013-2017 Advies: 1. In te stemmen met voortzetting

Nadere informatie

2015-716. TT-festival

2015-716. TT-festival 2015-716 TT-festival Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 20 januari 2016 - Provinciale Staten op 3 februari 2016 - fatale beslisdatum: 3 februari 2016

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Nog oppakken? Ja/ Nee. Ja/nee

Nog oppakken? Ja/ Nee. Ja/nee /Nee /nee / Nee Hoe? Begrote Daadwerkelijke 1 Bezoekersonderzoek Onderzoek Hoge Hotelschool uitgevoerd februari-juni 2005 en 2008 2 Behoefte onderzoek Trekkershutten 3 Website kleinschalige verblijfsaccommodaties

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :09-09-08 Onderwerp Nota duurzame ontwikkeling Boxtel 2008; 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid Status besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Nota duurzame ontwikkeling Boxtel

Nadere informatie

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau

Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Inhoud De MRA: Ambitieus MRA Convenant Besluitvormingsproces Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking Raden & Staten betrekken MRA Bureau Zaanstreek-Waterland / MRA Noord Ambitie & Potentieel Visie &

Nadere informatie

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Herzien voorstel winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2017 AGENDAPUNT Aan het Algemeen Bestuur, In de vergadering van het Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel:

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel: VOORSTEL Datum: 20 september 2013 college van burgemeester en wethouders Reg. nr. Decos: BWV-13000430 Reg. nr. DocMan Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Auteur: Eric-Jan Reemers Afdeling: 36.01.1 Cluster

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden.

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden. 2 e CONCEPT-UITVOERINGSAGENDA RECREATIE EN TOERISME LAND VAN CUIJK Inleiding In het verlengde van de Strategische Visie die de vijf gemeenten van het Land van Cuijk (hierna: LvCgemeenten) eerder vaststelden

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal 1.060.000 euro aan de OMFL

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad B-voorstel. Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8

Aan de gemeenteraad B-voorstel. Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8 Ontwikkeling Aan de gemeenteraad B-voorstel Onderwerp: RECREATIESCHAP DE MARREKRITE Volgnr.: 8 Beh. ambt: H. Roossien Tel/kamer: 492 / flex Datum raad: 10 mei 2011 Voorstel 1. Instemmen met de nieuwe taken

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur

Titel van het document. Datum / Auteur k Titel van het document. Datum / Auteur Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2017 e.v. Status: versie besluitvorming Datum: 15 maart 2017 Overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 12 november 2015 Agendapunt 06 Onderwerp: Subsidie Boerderijmuseum 'De Bovenstreek'. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie