Kenmerk: MK Vaals, Agendapunt nr WE-009 Raadsvergadering d.d.19 mei 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerk: MK 080020 Vaals, 01-04-2008 Agendapunt nr. 2008-WE-009 Raadsvergadering d.d.19 mei 2008"

Transcriptie

1 Kenmerk: MK Vaals, Agendapunt nr WE-009 Raadsvergadering d.d.19 mei 2008 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Convenant en bijdrage VVV Voorstel - het convenant met de bijbehorende prestatie-afspraken tussen de VVV Zuid Limburg en de 19 betrokken gemeenten vast te stellen; - het rapport van ZKA met de toeristische bestedingen per gemeente en de aangegeven verdeelsleutel vast te stellen; - de bijdrage aan de VVV Zuid Limburg voor het jaar 2009 vast te stellen op ,-- en vervolgens te indexeren met 2% per jaar. - De extra benodigde ten laste van de stelpost saldo vrije budgetruimte te brengen. Inleiding Ofschoon de huidige periode nog lopende is (tot en met december 2008) kan nu al worden gesteld dat VVV Zuid-Limburg tot dusver alle werkzaamheden ten uitvoer heeft gebracht zoals deze met haar in het najaar van 2003 zijn afgesproken. De doelstellingen zijn gehaald. De VVV Zuid Limburg heeft jaarlijks in september/oktober over de prestatie-afspraken gerapporteerd. Tevens is jaarlijks het financieel jaarverslag gepresenteerd. Uit diverse signalen die de afgelopen tijd ontvangen zijn van vertegenwoordigers van ook andere gemeenten kan bovendien worden afgeleid dat er op dit moment binnen bestuurlijke en ambtelijke kringen in Zuid- Limburg tevredenheid heerst over het functioneren van de regionale VVV. De organisatie kan inmiddels rekenen op een breed draagvlak. De VVV Zuid Limburg heeft voor de periode een nieuw voorstel gedaan waarin de bijdrage per gemeente wordt aangegeven. Uiteraard zijn daar prestatie-afspraken aan gekoppeld en zullen deze net zoals in de vorige periode jaarlijks worden geëvalueerd. In dit voorstel wordt kort teruggeblikt op het afgelopen tijdsbestek ( ), worden de accenten voor de komende 4 jaar gezet én worden de bedragen voor per gemeente gepresenteerd, gebaseerd op een nieuwe meting van aantallen inwoners en gerealiseerde toeristische bestedingen. Pagina 1 van 10

2 Doel/meetbaar effect Doel van dit raadsvoorstel is om te komen tot: - nieuwe prestatie-afspraken met de VVV Zuid-Limburg - het vaststellen van de bijdrage aan de VVV Zuid-Limburg in de jaren Argumenten In januari 2000 werd op initiatief van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg (exclusief Maastricht) en Provincie Limburg de organisatie VVV Zuid-Limburg opgericht (via een fusie van bestaande VVV s). In het voorjaar van 2004 kwamen de 18 gemeenten vervolgens een collectief meerjarenfinancieringsmodel met elkaar overeen met daaraan gekoppelde prestatiecontracten welke steeds voor een periode van 4 jaar de samenwerking met de regionale VVV zouden formaliseren. Inmiddels is de eerste periode van 4 jaar bijna aflopend (per 31 december 2008) en dient zich een nieuwe samenwerkingsperiode aan ( ). 1. Evaluatie beleid periode Samenvattend heeft VVV Zuid-Limburg de afgelopen periode de volgende werkzaamheden voor de gemeenten verricht: Informatieverzameling Informatieverzameling over datgene wat toeristisch-recreatief in een betreffende gemeente te doen en te zien is. Deze content wordt opgeslagen in de VVV databank. Informatieverstrekking De verzamelde informatie wordt via internet, VVV winkels, VVV servicepunten, call center, marketing, perspublicaties, (regionale) media (zoals dag- en weekbladen), diverse andere toeristische sites en (eventueel) drukwerk (zoals de Wegwijzer, Uitcourant e.d.) aan de vragers ter beschikking gesteld. In deze kan vermeld worden dat VVV Zuid-Limburg vooral qua website inmiddels een leidende positie in Nederland heeft ingenomen. De Zuid Limburgse VVV organisatie was de afgelopen 4 jaar de eerste VVV in Nederland met een online boekingsmodule en de eerste VVV in Nederland met een online VVV shop. Ook het interactieve concept van de Zuid Limburgse website was bij implementatie in 2004 redelijk uniek in Nederland. Deze insteek, evenals alle activiteiten op het vlak van webmarketing, hebben inmiddels ook hun vruchten afgeworpen. De aantallen unieke bezoekers van de website ontwikkelden zich de afgelopen jaren positief. Afgesproken was dat de VVV een jaarlijkse groei van aantallen unieke bezoekers van 5% per jaar zou realiseren. De VVV heeft een groei van meer dan 30% per jaar gerealiseerd: van unieke bezoekers in 2004 tot ca unieke bezoekers in Exploitatie infopunten/full service winkels VVV Zuid-Limburg exploiteert inmiddels -conform de gemaakte afspraken- in iedere gemeente minimaal één informatiepunt, zijnde een VVV-servicepunt. In overleg met de betreffende gemeente is bepaald in wélke kern in de betreffende gemeente het VVV servicepunt werd gevestigd. In enkele uitgestrekte gemeenten zijn in nauw overleg met de betreffende gemeente meerdere VVV-informatiepunten gerealiseerd. VVV Zuid-Limburg exploiteert daarnaast 7 full service VVV winkels, welke bemand worden met eigen VVVpersoneel. Van deze 7 full service VVV winkels zijn er 4 omgebouwd tot zogenaamde Limburg Winkels. Afgesproken was dat de VVV minimaal één full service VVV winkel per huidige regionale unit zou exploiteren (dus in totaal 4 in heel Zuid-Limburg). Met 7 full service winkels wordt ruimschoots aan deze afspraak voldaan. Pagina 2 van 10

3 Regiopromotie VVV Zuid-Limburg heeft integraal de regiopromotie verzorgd zoals deze beschreven stond in hoofdstuk 6 (Uitwerking promotie) van de nota VVV Zuid-Limburg Evaluatie & toekomstverkenning Daarnaast is het Activiteitenplan van de VVV conform afspraak jaarlijks ter goedgekeurd aangeboden binnen het Inter Gewestelijk Overleg Toerisme (IGOT). Verder heeft VVV Zuid-Limburg de afgelopen periode ad hoc voor specifieke gemeenten en/of regio s extra marketingactiviteiten verricht welke apart door de betreffende gemeente en/of regio zijn gefinancierd. Voor een generiek overzicht van de (marketing-)activiteiten van VVV Zuid-Limburg wordt verwezen naar het uitgebreide Directieverslag binnen het Jaarverslag Dit ligt voor u ter inzage (bijlage 1). Evenementen coördinatie VVV Zuid-Limburg heeft jaarlijks diverse evenementen in Zuid-Limburg via een breed marketingpakket en soms zelfs door deelname aan werkgroepen promotioneel ondersteund. Criteria bij de mate van ondersteuning waren: bovenregionale uitstraling van het evenement, promotiewaarde en verwacht bezoekersaantal. Vrijwel alle overige bij de VVV bekende evenementen werden op aanvraag standaard meegenomen in de te publiceren activiteiten agenda evenals de maandelijks verschijnende Uitcourant en werden vermeld op de website van de VVV. Begeleiden projecten voor gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden Met VVV Zuid-Limburg was afgesproken dat deze organisatie jaarlijks minimaal 0,6 fte in zou zetten voor het begeleiden van projecten, het participeren in overlegstructuren en een stuk advieswerk in de meest brede zin van het woord voor de 18 gemeenten, evenals 0,2 fte voor vergelijkbaar werk voor regio s. Op basis van de eerste cijfers 2007 uit het CRM (Customer Relation Managementsysteem) van VVV Zuid-Limburg kan worden afgeleid dat in 2007 naar schatting ca. 2,5 fte is ingezet voor het begeleiden van projecten en initiatieven van en voor gemeenten en regio s. Algemene ontwikkelingen binnen de VVV Naast het gegeven dat de VVV haar deel van de overeenkomst met de gemeenten heeft gerealiseerd, valt ook op dat de organisatie eveneens mag rekenen op steun binnen ondernemerskringen. Immers, de financiële participatie van ondernemers binnen de VVV (contributies, reclame inkomsten, commissies) is, ondanks stuwende marktontwikkelingen waarbij steeds meer gasten direct bij ondernemers zelf boeken en steeds minder via intermediaire organisaties zoals reisbureaus en VVV s, de afgelopen periode stabiel gebleven. Daarnaast wist de VVV de afgelopen 4 jaar enkele collectieve samenwerkingscontracten met ondernemersgroeperingen te realiseren. Ook de bestedingen binnen de VVV door gasten bleven stabiel, ondanks voor de VVV branche negatieve marktontwikkelingen (meer informatieverstrekking via internet, waar geen inkomsten tegenover staan, zoals bij de verkoop van brochures wel was gebeurd). Dit effect is onder andere bereikt door de realisatie van de Limburg Winkels en de ontwikkeling van enkele nieuwe marketing producten. Op dit moment is het aandeel van de overheid binnen de bruto begroting van VVV Zuid-Limburg 20%. De overige 80% worden bijgedragen via ondernemers en gasten. Voor de exacte opbouw van kosten en inkomsten binnen VVV Zuid-Limburg wordt verwezen naar het Jaarverslag 2006 (Bijlage 1). Verder heeft de VVV sinds april 2006 de facilitering van het Routepunt Zuid-Limburg als nieuwe aparte taak op zich genomen en verzorgt ze voor de 19 Zuid-Limburgse gemeenten (inclusief Maastricht) de coördinatie van het onderhoud van alle bewegwijzerde wandel-, fiets-, en mountainbike routes in Zuid-Limburg, inclusief productontwikkeling en inspelen op nieuwe trends. Hierover heeft uw raad destijds een apart besluit genomen. Pagina 3 van 10

4 Al met al leiden deze prestaties en voorspoedige ontwikkelingen tot een financieel gezonde en stabiele VVV organisatie. Zie hiertoe wederom het Jaarverslag 2006 (Bijlage 1). Conclusie: het gaat goed, zowel met de regio als met de VVV VVV Zuid-Limburg heeft haar taken op alle fronten binnen de beschikbare financiële kaders correct ten uitvoer gebracht en mag daarnaast rekenen op steun in de regio, zowel bij de overheden als bij de ondernemers(groeperingen). De positieve toeristische ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg, die sinds 2003 jaarlijks qua groei van aantallen binnenlandse overnachtingen en vakanties hoger scoort dan andere regio s in Nederland en dus hoger ligt dan het landelijke gemiddelde, kan in deze mede als een verklaring worden beschouwd dat het werk van VVV Zuid-Limburg zijn vruchten heeft afgeworpen. Verder is interessant om te vermelden dat VVV Zuid-Limburg landelijk inmiddels nadrukkelijk wordt gezien als een voorloper onder de Nederlandse VVV s en de rol vervult van een voorbeeld VVV. Diverse gemeenten en regio s in den lande zijn de afgelopen periode in Zuid-Limburg op bezoek geweest of hebben informatie opgevraagd. Dit om te verkennen wát ze kunnen leren van het succesvolle Zuid-Limburgse VVV model. Voor een gedetailleerde verantwoording van de hiervoor gepresenteerde samenvatting wordt verwezen naar de jaarlijkse voortgangsrapportage over het functioneren van de VVV zoals deze binnen het Inter Gewestelijke Overleg (IGOT) getoetst is (Bijlage 2) en het financiële jaarverslag van de VVV Zuid-Limburg. Daarnaast dient nog vermeld te worden dat de 18 gemeenten representatief vertegenwoordigd zijn binnen het bestuur van VVV Zuid-Limburg en in die zin dus ook continue vinger aan de pols houden inzake de ontwikkeling en de activiteiten van deze organisatie. Op dit moment telt het VVV bestuur 13 leden, waarvan 6 afgevaardigden via de gemeenten/regio s, naast een neutrale voorzitter, een neutrale financiële inhoudsdeskundige en 5 afgevaardigden vanuit ondernemers(groeperingen). 2. Gewenst beleid en mogelijke opties De Nederlandse VVV sector, en de VVV Zuid-Limburg in het bijzonder, neemt binnen de Europese toeristische infrastructuur een bijzondere positie in. Immers, in vrijwel alle landen van Europa (en ook daarbuiten) wordt het verzamelen en verstrekken van toeristische informatie aan (potentiële) gasten en de marketing van een stad of streek nadrukkelijk gezien als een overheidstaak. De VVV s in het buitenland zijn dan ook vaak een afdeling van een gemeente of departement of zijn een losse stichting met een 100% overheid bestuur en met een vrijwel 100% financiering door die betreffende overheid. Nederland heeft zich in deze gedurende de afgelopen bijna 125 jaar compleet anders ontwikkeld. In ons land werd en wordt de VVV gezien als een samenspel tussen overheden, ondernemers en gasten, waarbij het aandeel overheidsfinanciering binnen een VVV zeer verschilt per stad en regio. Gesteld kan worden dat het Nederlandse model voor- en nadelen heeft. Een voordeel van onze structuur is het gegeven dat de Nederlandse VVV s marktgerichter functioneren dan hun buitenlandse collega s en dus van nature een luisterend oor (moeten) hebben voor ontwikkelingen bij ondernemers en gasten. Immers, deze groep is mede verantwoordelijk voor de inkomsten van een VVV. Echter, een nadeel is het gegeven dat een VVV -dus ook de Nederlandse- hoe dan ook voor het grootste deel van haar werk een publieke taak verricht waar nauwelijks inkomsten uit de markt tegenover (kunnen) staan. Zo zijn er bijvoorbeeld geen ondernemers of gasten te vinden die mee willen investeren in de algemene marketing van een gebied. Ondernemers willen wel betalen voor activiteiten die direct bij hen tot boekingen en/of bezoekers leiden, maar zeker niet voor algemene zaken. Datzelfde geldt voor de gasten. Bezoekers die een VVV binnenlopen, willen en zullen zeer zeker niet éérst 1,- betalen om informatie te krijgen en zullen ook niet betalen om een toeristische website te mogen bezoeken. Kortom: het verzamelen en verstrekken van toeristische informatie aan (potentiële) gasten en de marketing van een stad of streek is de basistaak van de VVV. Het goed invullen Pagina 4 van 10

5 van deze basistaak dient een publiek en privaat belang. Een publiek belang, omdat het verzamelen en verstrekken van informatie voor de VVV niet tot directe inkomsten uit de markt leidt, maar van levensbelang is om je als stad of streek goed te profileren. Een privaat belang, omdat ondernemers uiteindelijk gasten ontvangen die mede op basis van de door de VVV verzorgde marketing en verstrekte informatie de stad of streek bezoeken (hetgeen weer leidt tot een versterking van de regionale economie en dus langs die weg ook het algemeen belang dient). Bij de financiering van VVV Zuid-Limburg is het belangrijk dat het besef overeind blijft, dat VVV Zuid-Limburg inderdaad een publieke taak (dus in de lijn van het algemeen belang) verricht, waarbij de financiering van deze primair publieke taak al voor een belangrijk deel uit de markt wórdt gehaald. Bestemming Zuid-Limburg en de rol van VVV Zuid-Limburg daarbinnen De regio Zuid-Limburg als totaliteit beschikt niet over een formeel vastgestelde eenduidige toeristischrecreatieve meerjaren visie. Wel hebben de diverse gemeenten en enkele regio s een eigen meerjaren focus op toerisme en recreatie. Op basis van de beschikbare nota s en eigen expertise kan de onderstaande zéér gecomprimeerde schets gegeven worden inzake de toeristisch-recreatieve positie van deze streek en de marketingtechnische ambities die worden nagestreefd. Uit een ruwe analyse van het toeristisch-recreatief product van Zuid-Limburg blijkt dat onze regio, die economisch behoorlijk op het toerisme leunt, weliswaar voldoende kansen hééft (met name als gevolg van de ontwikkelingen binnen de vermaaksector), maar dat stevige investeringen én innovatie in met name de verblijfssector, het landschap en de bereikbaarheid noodzakelijk blijven om de kansen te blijven verzilveren en bedreigingen het hoofd te bieden. Een algemene scan van marktontwikkelingen, trends en de concurrentie laat voorts zien dat de externe omgeving van Zuid-Limburg zéér in beweging is. De combinatie van een sterk toenemende concurrentie (o.m. door de low cost carriers) en een wisselvallige groeicurve van het toerisme (wereldwijd) plaatst Zuid- Limburg in een zogenaamde verdringingsmarkt. Een verdere verbetering en versterking van het toeristischrecreatief product en van de marktpositie van Zuid-Limburg blijft dus hoogst noodzakelijk. Daarvoor zijn marketingtechnisch de volgende concrete doelen geformuleerd: vasthouden van het huidig marktaandeel verblijfstoerisme op de binnenlandse vakantiemarkt. Deze markt vertegenwoordigt namelijk 90% van alle overnachtingen in Zuid-Limburg en is dus absoluut prioritair. behouden van het huidige marktaandeel van het verblijfstoerisme (groepen via touroperators) uit Groot-Brittannië. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk één van de belangrijkste buitenlandse markten voor Zuid-Limburg. penetratie van de Duitse markt (Nordrhein Westfalen), zowel als zoekgebied voor dagtoerisme (Grensstreek groot Aken) evenals nieuw doelgebied voor het genereren van verblijfstoerisme. hogere bestedingen per gast realiseren door groei van de kwaliteit van het aanbod en daarmee de mogelijkheid scheppen van het aanboren van nieuwe marktsegmenten. continue beschikken over up-to-date marktinfo door een schakelrol te vervullen binnen het Kenniscentrum Zuid-Nederland en door als regio continue gasten en ontwikkelingen te volgen. Deze verkregen marktinfo heeft vervolgens tot doel om op basis van betrouwbaar cijfermateriaal ontwikkelingen te kunnen signaleren en daarop te kunnen inspelen, én ondernemers en overheden periodiek cijfermateriaal beschikbaar te kunnen stellen waarop deze hun beleid en investeringen kunnen baseren. Gemiddelde verblijfsduur van verblijfsgasten verlengen. (Nog) meer spreiding van het verblijfstoerisme over het jaar realiseren. VVV Zuid-Limburg werkt voor de toeristische regio Zuid-Limburg en werkt dus complementair en Pagina 5 van 10

6 ondersteunend aan het beleid van alle actoren in dit gebied ten uitvoer wordt gebracht. De bovenstaande doelen zijn dan ook, waar mogelijk, vertaald in een strategie voor de VVV voor de komende 4 jaar. De VVV heeft daarbij als opdracht om binnen iedere fase van het besluitvormingstraject van de gast een stimulerende rol te vervullen. In bijlage 3 is het besluitvormingsproces van een gast weergegeven en de gewenste rol van de VVV Zuid Limburg daarbinnen. Aansluiting op Limburg Marketing (Limburg, Liefde voor het Leven) en andere branding initiatieven Zoals bekend, staat VVV Zuid-Limburg niet alleen in de marketing van deze streek. Samen met VVV Maastricht en VVV Noord- en Midden-Limburg heeft de Zuid-Limburgse VVV organisatie binnen de samen opgerichte organisatie Stichting Samenwerkende VVV s in Limburg (afgekort SVL) in de periode 2004-medio 2008 succesvol invulling gegeven aan de imagomarketing van Limburg onder de noemer Limburg, Liefde voor het Leven. In het najaar van 2007 hebben Provinciale Staten op basis van de goede evaluatie van deze campagne besloten om deze voor wederom 4 jaar te continueren. De uitvoering zal in het voorjaar van 2008 openbaar worden aanbesteed. Vanuit de regio Zuid-Limburg is bij de Provincie gepleit voor continuering van de werkzaamheden op de Nederlandse markt en Groot Brittannië én voor penetratie van de Duitse markt (Nord Rhein Westfalen). Zuid-Limburg wil namelijk -zoals de afgelopen 4 jaar ook al het geval was- synergie realiseren met de provinciale initiatieven. Daarnaast wil VVV Zuid-Limburg de komende jaren, waar mogelijk, ook inhaken op initiatieven op het vlak van de generieke positionering van Zuid-Limburg als bestemming om te investeren, te wonen en te werken. Te leveren prestaties VVV Zuid-Limburg Zoals uit de voorgaande analyse en de diverse rapportages van de afgelopen jaren is gebleken, werkt VVV Zuid-Limburg op dit moment goed. Daarnaast floreert ook het toerisme in Zuid-Limburg. Ofschoon nooit gesteld mag worden dat het één volledig afhankelijk is van het ander, mag aangenomen worden dat het goed functioneren van de regionale VVV zeker een bijdrage heeft geleverd aan de prima prestaties van Zuid- Limburg als toeristische bestemming. Kortom: de zaken gaan goed en de regio heeft dus baat bij stabiliteit en doorgaan op de ingeslagen weg. Er is in die zin dan ook geen aanleiding om structuren of beleidslijnen fundamenteel te veranderen. Daarnaast is de aansturing van de VVV vanuit de overheid redelijk strak vorm gegeven (via een zware vertegenwoordiging binnen het VVV bestuur, het Inter Gewestelijk Overleg Toerisme IGOT en frequent overleg met gemeenten), waardoor de gemeenten eigenlijk de VVV Zuid-Limburg direct kunnen aansturen en desgewenst zaken ook snel kunnen bijsturen. De regio is er dan ook vooral mee gediend om de positieve ontwikkeling van de VVV organisatie vast te houden en met name in te zoomen op dié punten die een verdere doorontwikkeling vragen. Onderstaand volgt een overzicht van de prestaties die de VVV ook de komende jaren weer zou moeten leveren met per taakveld wát mogelijke koerswijzigingen in deze zouden kunnen zijn. Informatieverzameling Verdere digitalisering van de informatieverzamelingstructuur, waarbij partners in het veld via een intranetmodel steeds meer zelf in de gelegenheid worden gesteld om data in te voeren. Uiteraard dient de VVV zelf de laatste check te houden. Informatieverstrekking en exploitatie infopunten Doorgaan op de ingeslagen weg van ombouw van bestaande infopunten naar infopunten met de formule van de Limburg Winkel en deze verder in de markt zetten. Vasthouden aan het voornemen van minimaal één met VVV personeel bemande VVV winkel per regionale unit, naast minimaal één VVV servicepunt per gemeente. Pagina 6 van 10

7 Verdere uitbouw en vernieuwing van de website waarbij ernaar gestreefd moet worden dat de website van VVV Zuid-Limburg minimaal het leidende voorbeeld blijft van toeristische websites in Nederland en zelfs liefst op Europees niveau standaarden gaat zetten. Regiopromotie Qua werven van verblijfstoerisme vasthouden aan de ingezette marketinglijn met dus als absolute prioritaire markt Nederland. Immers, 90% van alle overnachtingen in Zuid-Limburg (inclusief Maastricht) zijn afkomstig uit het midden en westen van ons land. Groot-Brittannië, en dan met name het sterke groepstoerisme uit dat land, blijft de belangrijkste buitenlandse markt voor Zuid-Limburg. Bewerking hiervan dient dus gecontinueerd te worden. Echter, in nauw overleg met Provincie Limburg en de collega VVV s in Limburg, moet bekeken worden in hoeverre de komende jaren een penetratie van de Duitse markt als nieuw zoekgebied voor verblijfstoerisme gerealiseerd kan worden. Het bewerken van de Duitse markt is echter onder de voorwaarde van het beschikbaar komen van extra budget hiervoor. Qua communicatieboodschap wordt de succesvolle lijn van Limburg, Liefde voor het Leven vooralsnog voortgezet, waarbij VVV Zuid-Limburg hierop inspeelt met eigen sterke thema s. Qua dagtoerisme blijven de eigen inwoners (Limburg) én de reeds aanwezige verblijfstoeristen de belangrijkste doelgroepen. Echter, de komende jaren zal ook meer ingezet dienen te worden op met name de Duitse grensstreek. VVV Zuid-Limburg heeft op de toegenomen prioriteit van de Duitse markt overigens al voorgesorteerd door recentelijk een Duitse marketingmedewerker in dienst te nemen. De betreffende functionaris zal de nadrukkelijke opdracht krijgen om de positie van Zuid-Limburg in Nordrhein Westfalen zowel qua verblijfstoerisme als qua dagtoerisme te versterken, mits hiervoor additionele middelen beschikbaar komen. Evenementen coördinatie Doorgaan op de ingeslagen weg om díe evenementen te ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan het imago van Zuid-Limburg, die extra verblijfsgasten genereren en die een bovenregionale uitstraling hebben. Gezien de grote diversiteit aan evenementen en de jaarlijkse wisseling daarbinnen, wordt zoveel mogelijk per jaar bekeken welke steun waar verleend wordt. Begeleiden projecten voor gemeenten en samenwerkingsverbanden De afgelopen jaren is gebleken dat de VVV veel werd ingezet door gemeenten en regio s vanwege de inhoudelijke know how over toerisme en recreatie, die binnen deze organisatie aanwezig is. Daarnaast is ook frequent gebruik gemaakt van de marketingkennis van de VVV. De VVV heeft dan ook de afgelopen jaren talloze werkgroepen versterkt, projecten getrokken, plannen geschreven, cijfermatige data verzameld/geïnterpreteerd en dergelijke. Deze grote vraag vanuit gemeenten heeft binnen de VVV vaak tot capaciteitsproblemen geleid. Ontwikkelingen zoals het Routepunt Zuid-Limburg geven daarbij duidelijk aan dat de coördinerende rol van VVV Zuid-Limburg belangrijk kan zijn voor de toeristische ontwikkeling van Zuid- Limburg. De VVV staat ook open voor het doorgaan op de ingeslagen weg en erkent dat dit in het belang van Zuid-Limburg is. De organisatie wil dus graag projecten en werkgroepen blijven steunen/trekken en zich ook verder ontwikkelen tot een toeristisch-recreatief kenniscentrum voor de regio. Echter, gezien het grote capaciteitsvraagstuk, zal hiervoor in de toekomst meer budget ingeruimd dienen te worden. De regionale en lokale productontwikkeling -hoe belangrijk ook- kan en mag namelijk niet (meer) ten koste gaan van de capaciteit voor regionale marketing. Afrekenen prestaties VVV Zuid-Limburg is één van de radertjes binnen de toeristische dynamiek van Zuid-Limburg. Andere Pagina 7 van 10

8 belangrijke, bepalende, partijen zijn de overheden, ondernemers en tal van aanverwante organisaties, zoals de Kamer van Koophandel en brancheorganisaties. De VVV kan in die zin dan ook niet afgerekend worden op de performance van de sector als totaliteit. Te veel andere zaken zijn daarop eveneens van invloed. Wel kan de VVV afgerekend worden op het werk dat zij verricht. De organisatie zal dan ook aangesproken worden op de uitvoering van de hiervoor genoemde gewenste prestaties. Eind 2010 zal hiertoe dan ook een nieuwe evaluatieronde worden gestart, vooruitlopend op de nieuwe convenantperiode Continuering bestaande model Kort na de oprichting van VVV Zuid-Limburg hebben de 18 Zuid Limburgse gemeenten bijna twee jaar lang gewerkt aan een breed gedragen, evenwichtige en eerlijke verdeelsleutel voor de financiering van de regionale VVV. Uiteindelijk werd consensus bereikt over het model dat de afgelopen 4 jaar aan de basis heeft gestaan voor de financiering van VVV Zuid-Limburg. Gezien de lange tijd die destijds nodig was om tot overeenstemming te komen, is in 2004 ook min of meer besloten dat dit model voor langere tijd de standaard dient te blijven. Per januari 2008 is de gemeente Echt-Susteren, tot die periode nog verbonden met VVV Noord- en Midden Limburg, ook tot VVV Zuid-Limburg toegetreden. Deze gemeente is volledig conform het bestaande model met dito rechten en plichten mee gaan doen binnen VVV Zuid-Limburg. Sinds januari 2008 is er dus sprake van 19 participerende gemeenten. Conform het in 2004 overeengekomen subsidiemodel is de totale subsidie over de gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantallen en geactualiseerde bestedingen (voor respectievelijk 25% en 75% van de totale subsidie). Voor de actualisering van de gemeten bestedingen is in oktober 2007 ZKA Consultants & Planners wederom ingeschakeld. Het rapport van dit bureau ligt ter inzage (Bijlage 4). De gevraagde bijdragen per gemeenten treft u aan in bijgevoegde tabel (Bijlage 5). Conform het bestaande subsidiemodel is de totale subsidie over de gemeenten verdeeld. De gegevens voor Vaals zijn: Gemeente Huidige Bestedingen Inwoners Subsidie Subsidie Generieke Extra Totale Verschil 2009 Verschil Subsidie 2006 Aantallen gedeelte gedeelte subsidie bijdrage Subsidie met (oud) ZKA volgens volgens o.b.v.nieuwe voor 2009 absoluut en 2009 (nieuw) ZKA Inwoners ZKA Duitsland Bestedingen Aantallen uitkomsten promotie 75% van 25% van en nieuwe , ,- inwoners aantallen Vaals , Regionaal denken Het adequaat functioneren van de huidige VVV vindt voor een deel haar oorsprong in onze regionale aanpak (de collectiviteitgedachte van 19 samenwerkende gemeenten), waarbij er tal van schaal- en synergie voordelen zijn behaald en waardoor zoveel energie en geld als mogelijk richting de marketing van het gebied zou gaan. Dit was destijds ook het doel van de 18 overheden, toen zij de Zuid-Limburgse VVV s tot fusie hebben aangezet. Een nadeel van deze gewenste sterk centralistische structuur, is het gegeven dat een aantal zaken dan ook alleen nog maar centraal geregeld is. In die zin is het voor de huidige VVV haast niet meer mogelijk om lokaal zaken te gaan uitsplitsen, zoals logistieke activiteiten, gevoerde administratie uren, management uren en dergelijke. Gemeenten kunnen uiteraard altijd extra diensten van de VVV vragen, maar e.e.a. dient dan wel betaald te worden en mag niet ten koste van de gezamenlijke regionale activiteiten gaan. Deze in 2004 geïmplementeerde werkwijze heeft dan ook tot gevolg dat er over de te leveren diensten van de VVV op regionaal niveau onderhandeld is en ook op regionaal niveau afspraken zijn gemaakt. Pagina 8 van 10

9 Aansturing VVV organisatie Er zal worden doorgegaan op de ingeslagen weg. Dit impliceert dat iedere regio twee bestuurders levert (2 uit Parkstad, 2 uit de Westelijke Mijnstreek, 1 uit Valkenburg en 1 uit de overige Heuvelland gemeenten). Deze sturen via hun positie in het VVV bestuur de regionale organisatie samen met een ondernemersafvaardiging en de neutrale voorzitter de VVV organisatie direct aan. Daarnaast vindt wederom periodieke/jaarlijkse toetsing van de uitvoering van activiteiten door de VVV plaats door het Inter Gewestelijk Overleg Toerisme (IGOT). Convenant Het nieuwe convenant met de bijbehorende prestatie-afspraken en de financiering per gemeente, liggen bij de stukken ter inzage (Bijlage 6). Kosten, baten en dekking Personeel Zoals uit het voorgaande is gebleken, heeft de regio Zuid-Limburg de afgelopen jaren vooral qua (marketing en evenementen) projectbegeleiding en advies méér van de VVV gevraagd, dan eigenlijk was voorzien. Hierdoor kwam de generieke wervende marketingtaak én de kwaliteit van de VVV in het gedrang. Immers, uren die eigenlijk voor wervende marketing waren bedoeld, gingen vaak onder druk van gemeenten naar het begeleiden van overigens ook zeer belangrijke- lokale en regionale marketing- en evenementen projecten. Bovendien heeft de VVV, door het chronische capaciteitstekort dat hiermee ontstond, steeds meer moeten kiezen voor goedkoop én jong personeel om het werk gedaan te krijgen. Op dit moment leunt de VVV organisatie dan ook te veel op enkele ervaren en gekwalificeerde medewerkers, waar grote risico s aan verbonden zijn, niet alleen voor de VVV, maar ook voor de regio. Op grond van de evaluatiegesprekken met de portefeuillehouders wordt verwacht dat op de rol van VVV Zuid-Limburg als organisatie die gemeenten/regio s, ondernemersgroeperingen en evenementen ondersteunt bij het aanjagen, initiëren en begeleiden van toeristisch-recreatieve projecten in de komende jaren in toenemende mate een beroep zal worden gedaan. Daar professionele hulp bij deze (marketing)projecten en evenementen erg belangrijk is voor Zuid-Limburg, dient de VVV ook te kunnen beschikken over een personeelsformatie die al deze taken goed ten uitvoer kan brengen. De bestaande formatie van beleidsmedewerkers van VVV Zuid-Limburg moet dan ook kwantitatief en kwalitatief versterkt worden. Daarnaast moet de VVV voldoende financiële armslag krijgen om deskundige medewerkers op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt vast te houden of te werven. Tot slot is recentelijk gebleken dat VVV Zuid-Limburg haar medewerkers op diverse functies honoreert op een niveau dat onder het landelijke inschalingmodel ligt. Daar dit landelijke model onderdeel wordt van de nieuwe verplichte Nationale Arbeidsvoorwaarden voor VVV s dient VVV Zuid-Limburg dus haar loongebouw aan te passen aan de landelijke richtlijnen. Deze verplichte ingreep (per 2008) leidt eveneens tot een bijstelling naar boven van de personeelskosten binnen VVV Zuid-Limburg. Voor de verruiming van de kwaliteit en kwantiteit van de project- en marketingformatie evenals de hiervoor genoemde aanpassing wordt op jaarbasis een budget van geraamd. Penetratie Duitse markt Eerder is reeds met nadruk aangegeven dat Zuid-Limburg actiever moet worden op de Duitse markt om voor Zuid-Limburg de noodzakelijke nieuwe gastenstromen te realiseren. De huidige marketingbegroting van VVV Zuid-Limburg biedt daartoe geen ruimte. Het verschuiven van het budget dat op dit moment beschikbaar is voor de Nederlandse en Britse markt naar Duitsland wordt niet als een optie gezien, daar het risico van verlies van het huidig marktaandeel te groot is. Het bewerken van een nieuwe markt zal dus uit nieuwe middelen moeten komen. Voor het penetreren van de Duitse markt wordt een budget van op jaarbasis geraamd. Dit budget zal VVV Zuid-Limburg trachten te matchen/verruimen met mogelijk beschikbaar komende provinciale budgetten voor Limburg marketing (voortzetting van de campagne Limburg, Liefde voor het Leven ), rijksmiddelen (waarschijnlijk via het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen), Europese fondsen, en door samenwerking te zoeken met partners in de regio Zuid-Limburg Pagina 9 van 10

10 (bijvoorbeeld Parkstad Attractief) en in het omliggende buitenland zoals de Grünmetropole, Kreis Aachen, Belgisch Limburg en dergelijke. Hoogte nieuwe financiering en voorstel dekking nieuw beleid Voor de hoogte van de nieuwe meerjaren subsidie inclusief de jaarlijkse indexering van 2%, de dekking voor de verplichte nieuwe inschaling, de capaciteitverruiming, en het bewerken Duitse markt wordt verwezen naar het bijgevoegde schema (Bijlage 5). Voor het jaar 2009 is in de gemeentelijke begroting een bijdrage aan de VVV van opgenomen. De nu gevraagde bijdrage van vergt een bijstelling met en wordt geheel veroorzaakt door de extra bijdrage voor het penetreren van de Duitse markt. Deze extra benodigde wordt ten laste van de stelpost saldo vrije budgetruimte gebracht. Uitvoering Planning Uw besluit, dat naar verwachting op 19 mei wordt genomen, wordt teruggekoppeld aan de VVV Zuid-Limburg. Vanaf kan de VVV Zuid-Limburg aan de slag met de acties zoals opgenomen in het meerjarenconvenant. Evaluatie/controle Jaarlijks zal via het jaarverslag en de voortgangsrapportage die binnen het IGOT wordt getoetst een evaluatie van het functioneren van de VVV plaatsvinden. Eind 2010 zal wederom een grootschalige evaluatie van het convenant plaatsvinden. Korte samenvatting Ofschoon de huidige periode nog lopende is (tot en met december 2008) kan nu al worden gesteld dat VVV Zuid-Limburg tot dusver alle werkzaamheden ten uitvoer heeft gebracht zoals deze met haar in het najaar van 2003 zijn afgesproken. De doelstellingen zijn gehaald. De VVV Zuid-Limburg heeft voor de periode een nieuw voorstel gedaan, waarin de bijdrage per gemeente wordt aangegeven. Dit nieuwe voorstel betreft hoofdzakelijk een continuering van de bestaande beleidslijn. Vanaf 2009 wenst de VVV echter de Duitse markt te bewerken. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Aan het nieuwe voorstel zijn wederom prestatie-afspraken gekoppeld en zullen deze net zoals in de vorige periode jaarlijks worden geëvalueerd. Wij stellen uw raad voor de prestatieafspraken tussen de VVV Zuid-Limburg en de gemeente Vaals voor de periode vast te stellen. Tevens stellen wij uw raad voor de bijdrage voor de VVV Zuid-Limburg vanaf 2009 vast te stellen op een bedrag van en dit bedrag jaarlijks te indexeren met 2%. J.W.M. Rijnders MPM Secretaris drs. R.L.T. van Loo Burgemeester Pagina 10 van 10

Voorstel voor gemeentebesturen inzake nieuwe convenant periode (2009-2012) VVV Zuid-Limburg

Voorstel voor gemeentebesturen inzake nieuwe convenant periode (2009-2012) VVV Zuid-Limburg Voorstel voor gemeentebesturen inzake nieuwe convenant periode (2009-2012) VVV Zuid-Limburg Inhoud Pagina: 1. Achtergrond 2 2. Evaluatie werkzaamheden 2004-2008 2 Algemeen Beeld 2 De verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011

directeur uit. dat. b&w 22-03-2011 Collegevoorstel b&w Datum, 9 februari 2011 Auteur: SLOOTEN, T. VAN afdeling: 51 HISTORISCH GOUD telefoonnummer: (045) 560 45 90 mede-auteur(s): Registratienummer: 2011/9241 ambtelijke routing d.d. akk.

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Bijlage bij agendapunt 5

Bijlage bij agendapunt 5 Bijlage bij agendapunt 5 Financiën 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van: a) Begroting 2015 b) Contributie 2015 c) Bandbreedte regionale contributies 2015 43 44 Bijlage bij agendapunt 5a Financiën: a) Begroting

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Behandeld door : F.J. Ronda Telefoonnummer : (050) 3164375 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : intrekken

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410057 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen Sterk In het Buitengebied

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410057 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Samen Sterk In het Buitengebied 15-1 Collegevoorstel Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Samen Sterk In het Buitengebied Samenvatting In 2008 is het project Samen Sterk In het Buitengebied opgestart door Provincie, gemeenten,

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005

Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Nadere regels subsidiëring publieksevenementen gemeente Arnhem 2005 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, overwegende, dat de raad van de gemeente Arnhem op 15 december 2003

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189

Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 december 2009 AB09.01173 2009.189 Gemeente Bussum Subsidiëren schoolbegeleiding periode 2010-2014 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

De positie van de autocar op de Belgische reismarkt De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 215 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij: 1. lange vakanties 2. korte vakanties 3. enkele reisproducten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551 komen hiermee te vervallen

Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551 komen hiermee te vervallen 2 9 SEP. 2015 Rotterdam, 29 september 2015. TWEEDE HERZIENE RAADSVOORSTEL 15bb7750 Raadsvoorstel 15bb3613, gewijzigd raadsvoorstel 15bb7281 en bijbehorende (herziene) ontwerpbesluiten 15bb4408 en 15bb7551

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND

AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND AANVRAAGFORMULIER PROMOTIEBUDGET NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Promotie- en Innovatiebudget Toeristische Samenwerkingsinitiatieven Het stimuleren van promotie- en innovatie initiatieven van de toeristisch/culturele

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum 22 september 1999 Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Agendapunt nr. 6 Commissie nr. ROB/99/062 Onderwerp Masterplan Bedrijventerrein Crailo Opsteller/telefoon

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013

1 Onderwerp Voortgangsrapportage Nieuwegein Beweegt 2010-2013 > - Nieuwegein Gemeenteraad c J Onderwerp Voortgangsraj Datum : 5 oktober 2013 rtage Nieuwegein Beweegt Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Port euillel r R.C. Blom 1 Onderwerp

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 mei 2009 Nummer voorstel: 2009/61 Voor raadsvergadering d.d.: 02-06-2009 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N. Fintelman : Beleid en Projecten : G. (Gerhard) Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Oprichting en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends Samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk: 2013 2015 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen over het behouden en versterken van de vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Te besluiten om: Voor het voorbereiden en

Nadere informatie

Besluit: 16 december 2008: Conform.

Besluit: 16 december 2008: Conform. Besluit: 16 december 2008: Conform. Toelichting Bladzijde 2 Totaal aantal bladzijden: 5 KORTE INHOUD: (gelijkluidend aan voorblad) Aankoop Gemeenteflat behorend bij collegenota van: SEB d.d. 8-12-08 Corr.nr.

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST SUBSIDIEVERLENING STICHTING STADSMARKETING HELMOND 01-01-2011 tot en met 31-12-2014

UITVOERINGSOVEREENKOMST SUBSIDIEVERLENING STICHTING STADSMARKETING HELMOND 01-01-2011 tot en met 31-12-2014 UITVOERINGSOVEREENKOMST SUBSIDIEVERLENING STICHTING STADSMARKETING HELMOND 01-01-2011 tot en met 31-12-2014 ONDERGETEKENDEN 1. De Stichting Stadsmarketing Helmond, gevestigd te Helmond en ingeschreven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT

PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie