Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"

Transcriptie

1 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Strategisch communiceren

2 Inhoud 1. Inleiding Beheersovereenkomst als basis Jaarlijks communicatieplan 3 2. Missie en Visie van de VDAB-communicatiedienst Missie van de VDAB-communicatiedienst Visie van de VDAB-communicatiedienst Rol van de communicatiedienst 3 3. Strategische communicatiedoelstellingen 4 4. Operationele communicatiedoelstellingen 4 5. Inhoudelijke communicatiedoelstellingen 4 6. Omtrent onze dienstverlening 4 7. Inzet van middelen en resources (budget) 5 8. Kernpunten van de communicatiestrategie Communiceren vanuit één VDAB: een sterk merk Plicht van informatieverstrekking Geïntegreerde communicatie Elke medewerker is een ambassadeur Informatiedoorstroming 5 9. Key Performance Indicators en het meten van communicatieacties Verbetertraject Communicatiedienst 6 Mindmap 7 Bijlage 1: Actiepunten VDAB Communicatiedienst op basis van de beheersovereenkomst Bijlage 2: Strategie rond doelgroepencommunicatie 9 2.1: Communicatie naar (potentiële) werknemers 9 2.2: Communicatie naar werkgevers 9 2.3: Interne communicatie 9 2.4: Communicatie met partners 10 Bijlage 3: Verdere invulling takenpakket en communicatiekanalen : Schriftelijke communicatie 10 Drukwerk 10 Redactie, eindredactie en lay out : Pers 10 - Persbeleid 11 - De pers monitoren 11 - Crisiscommunicatie : Media 12 - Selectie media 12 - Uitgangspunten beslissing tot advertering : Beeldvorming audiovisuele presentatie : Evenementen : On-line tools 14 Bijlage 4: Organigram 15 2

3 1. Inleiding Dit document bevat de missie, visie en strategische uitgangspunten van de communicatiedienst van de VDAB om op een doordachte, volgehouden en gestructureerde manier de bedrijfscommunicatie van de VDAB te stroomlijnen. Centraal in het communicatiebeleid staan de interne en externe communicatiedoelgroepen, aandacht voor vernieuwing en creativiteit en de optimalisatie van de dienstverlening. Veranderingen in de strategie van de VDAB of in de beleidsaccenten van de minister, maatschappelijk-economische ontwikkelingen, wijzigingen in de politieke constellatie en wijzigende trends in het vakgebied communicatie kunnen resulteren in een update van dit document. 1.1 Beheersovereenkomst als basis De communicatiedoelstellingen van de VDAB voor de volgende 5 jaar staan in rechtstreeks verband met de beheersovereenkomt Naast de beheersovereenkomst houden we rekening met richtlijnen van andere instanties, waaraan we verantwoording moeten afleggen. Dit zijn richtlijnen van onder andere de Vlaamse overheid, ESF en het Europees taallabel Jaarlijks communicatieplan In een jaarlijks communicatieplan leggen we telkens communicatieacties vast, gebaseerd op de accenten van het beleid en de operationele diensten, zoals geformuleerd in het jaarlijkse ondernemingsplan (JOP). Doorheen het werkjaar spelen we flexibel in op bijkomende communicatiebehoeften van de interne klanten, waarbij we op weloverwogen manier mensen en middelen inzetten in verhouding tot de te behalen doelstellingen. 2. Missie en Visie van de VDABcommunicatiedienst 2.1 Missie van de VDAB-communicatiedienst De communicatiedienst stemt zijn communicatiestrategie en -doelstellingen voor de komende 5 jaar af op de strategische doelstellingen van de beheersovereenkomst. De communicatiedienst kiest daarbij voor een doorgedreven communicatie rond een beperkt aantal strategische krachtlijnen en waakt er over dat alle strategische informatie op een heldere en duidelijke wijze tot bij onze verschillende doelgroepen komt, volgens de informatiebehoefte van elke specifieke doelgroep. De communicatiedienst helpt antwoorden te zoeken voor de communicatiebehoeften van de organisatie. De communicatiedienst stroomlijnt proactief en klantgericht de interne en externe communicatie van de VDAB. We geven strategisch communicatieadvies, coördineren acties, faciliteren ze of voeren ze uit. De communicatiedienst bewaakt het imago van de VDAB. De communicatiedienst ondersteunt het management door antwoorden te bieden op tendensen binnen en buiten de organisatie. Daarbij spelen we op een snelle en gestructureerde manier in op de noden van de klant, zowel centraal, provinciaal als regionaal. 2.2 Visie van de VDAB-communicatiedienst De communicatiedienst wil zich ontwikkelen tot een informatieknooppunt binnen de organisatie dat linken legt tussen het beleid en de verschillende doelgroepen. De communicatiedienst wil een voorbeeldfunctie verwerven op het vlak van teamwerking, partnership, strategisch werken, competentieontwikkeling en communicatie. 2.3 Rol van de communicatiedienst De VDAB-communicatiedienst zal uitgroeien tot een coach die de communicatiedoelstellingen (behoeften) van de interne en externe klanten en doelgroepen scherp stelt om van daaruit kwaliteitsvolle communicatie-acties te ontwikkelen gesteund op een breed draagvlak binnen de organisatie. 3

4 3. Strategische communicatiedoelstellingen De communicatiedienst geeft op een proactieve manier strategisch advies rond communicatie aan de diverse afdelingen van de organisatie. We baseren ons daarbij op: De strategische onderzoeken die we laten uitvoeren en het materiaal dat de VDAB zelf verzamelt via tevredenheids-metingen, klachtenmanagement en de studiedienst. De communicatie-experten, die zowel regionaal als centraal strategisch advies verlenen. Elke communicatie-expert is doordrongen van de VDAB-doelstellingen en van de uitgangspunten van strategisch communiceren Met deze twee richtsnoeren, in combinatie met hun vakkennis, bieden deze experten een strategisch antwoord op vragen van interne klanten. De beleidsaccenten en beslissingen die op de diverse beleidsfora worden afgesproken. 4. Operationele communicatiedoelstellingen Bij de informatieverspreiding is het cruciaal om alle communicatiekanalen op elkaar af te stemmen. Daartoe sluit de communicatiedienst de nodige samenwerkingsakkoorden af met de beheerders van andere communicatiekanalen binnen de VDAB. Dit garandeert dat we dezelfde koers varen en elkaars inspanningen versterken. De VDAB benut zowel de eigen communicatiekanalen, als die van zijn partners en van andere intermediairen om zijn doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken en stelt de eigen kanalen open voor communicatieacties van deze partners, voor zover ze aansluiten bij de communicatiestrategie en de doelstellingen van de VDAB en het partnerschip. De strategische doelstellingen van de VDAB zijn de toetssteen om het communicatiebudget als een strategisch instrument in te zetten. Het correct inzetten van middelen draagt bij tot de realisatie van een toegankelijke communicatie en tevredenheid van de gebruiker over de aangereikte informatie. 5. Inhoudelijke communicatiedoelstellingen De VONK-visie (VDAB op nieuwe koers) loopt als een rode draad doorheen de communicatieacties en -campagnes. Beleidsthema s, zoals diversiteit, integriteit, MVO, duurzaamheid en de waarden waarvoor de VDAB staat, worden geïntegreerd in elke campagne. De communicatiethema s worden bepaald in overleg met het management en met de operationele diensten. 6. Omtrent onze dienstverlening De communicatiedienst communiceert open en eerlijk over zijn mogelijkheden, budgetten en prioriteiten zodat we duidelijk haalbare verwachtingen creëren bij onze opdrachtgevers. We verlangen van onze interne klanten input (zoals duidelijke doelstellingen, te realiseren effecten, nodige informatie) en staan open voor hun feedback De communicatiedienst wil op termijn sneller en meer gestructureerd inspelen op de noden van de klant. We willen dit doen op een projectmatige basis (inclusief projectmanagementbenadering), wat ons zal toelaten een duidelijk zicht te krijgen op doelstellingen, deliverables, budgetten (inclusief de betrokken kostenplaatsen), resources, timing en kwaliteitsvereisten van elk project. Dit laat ons eveneens toe de kwaliteit van de door onze gepresteerde dienstverlening continu te monitoren. In dat kader krijgt elke klant een relatiebeheerder (SPOC single point of contact) toegewezen als aanspreekpersoon. De relatiebeheerder zorgt ervoor dat een verantwoordelijke wordt aangesteld om het project verder uit te werken en te coördineren. Er staan zowel op centraal als op provinciaal niveau experten communicatie ter beschikking. De wisselwerking tussen deze experten garandeert dat elke afdeling en regio toegang krijgt tot al het talent en creatieve oplossingsvermogen van het voltallige communicatieteam. Binnen de communicatiedienst erkent elke medewerker de talenten van de anderen en schakelt ze naar best vermogen in om een project zo goed mogelijk te realiseren. We nemen verantwoordelijkheid op voor onze eigen opdrachten en staan open voor advies en medewerking van anderen, en zulks team- en locatieoverschrijdend. 4

5 Wie één keer met de communicatiedienst heeft gewerkt, doet opnieuw een beroep op ons. We genieten van de successen die collega s scoren dankzij onze ondersteuning. Met een eigen grafische en logistieke afdeling, slagen we erin om snel, wendbaar en betaalbaar tegemoet te komen aan vragen voor technische ondersteuning van projecten en acties (beurzen, evenementen, studiedagen, ), mits deze vragen passen binnen het strategisch kader van de VDAB en binnen de communicatiestrategie die werd uitgetekend. 7. Inzet van middelen en resources (budget) De VDAB-communicatiedienst staat voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame inzet van middelen. Elk jaar maakt de communicatiedienst in functie van de financiële middelen een verdeling op, op basis van de accenten van het jaaractieplan en de te bereiken communicatiedoelen, bijvoorbeeld middelen voor aanwezigheid in de media, middelen voor de werkweek, enz. Een deel van het budget wordt ter beschikking gesteld van de provinciale werking om regionale communicatieacties te financieren. Daar waar dit te verantwoorden valt, kunnen Europese middelen bepaalde communicatieacties van de VDAB versterken. 8. Kernpunten van de communicatiestrategie 8.1 Communiceren vanuit één VDAB: een sterk merk De integriteit van het merk VDAB staat regelmatig onder druk door de behoefte aan een eigen profilering van de afdelingen en de creatie van submerken voor hun producten. Deze tendens zet het sterk merk, dat de VDAB nog steeds is, onder druk. Daarom is het belangrijk dat de VDAB zich positioneert als één geheel. De communicatiedienst zal hierin adviseren en stelt in al zijn acties de corporate benadering voorop. De VDAB communiceert vanuit de behoefte van de gebruiker in plaats vanuit zijn eigen afdelingen en producten. Boodschappen en communicatieacties zijn afgestemd op de behoeften van de ontvanger. Bij elk nieuw initiatief of nieuwe dienst bekijken we in welke mate het nodig is om deze apart in de markt te zetten onder een 5

6 eigen noemer. De productendienstmatrix is een nuttig instrument om dit af te toetsen. 8.2 Plicht van informatieverstrekking Informatie is een plicht van de overheid en het recht van de burger. De vraag waaraan de burger behoefte heeft en hoe die informatie voor hem toegankelijk wordt, staat centraal. 1 We bewaken dat we, naast het promoten van nieuwe producten en diensten, ook een continuïteit voorzien om de basisinformatie altijd terug te vinden. Hierin speelt met de Mijn Loopbaan -portaal een vooraanstaande rol. Deze informatie bieden we in de taal van de gebruiker, vrij van jargon, onbegrijpelijke afkortingen of informatie die uitsluitend interessant is voor de beleidsmakers. 8.3 Geïntegreerde communicatie Alle communicatieacties staan in het teken van de VDABbeleidsdoelstellingen. De dienst communicatie bewaakt dit en signaleert gelijklopende en complementaire projecten en initiatieven om inspanningen te bundelen en een geïntegreerd en duidelijk verhaal te vertellen. 8.4 Elke VDAB-medewerker is een ambassadeur Onze medewerkers zijn onze belangrijkste ambassadeurs. In een tijd waarin betrokkenheid alsmaar belangrijker wordt en de veranderingen elkaar snel opvolgen, is interne communicatie een kritieke succesfactor. Het is cruciaal dat alle arbeidsmarktinformatie goed ontsloten wordt voor het eigen personeel, zodat ook zij tijdig de correcte informatie kunnen verschaffen. Daarom ondersteunt de communicatiedienst het Kennismanagement 3.0-project. 8.5 Informatiedoorstroming De dienst communicatie overlegt structureel met de andere diensten die instaan voor informatieverstrekking: studiedienst, servicelijn, webdiensten en kennismanagement. Bij voorkeur worden de afspraken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast neemt elke afdeling en elke individuele medewerker de verantwoordelijkheid op om bij te dragen tot een goede informatiedoorstroming zowel naar collega s en externen, als naar de communicatiedienst in functie van het doorlopend voeden van de communicatiekanalen. 9. Key Performance Indicators en het meten van communicatieacties Het meten van de resultaten van communicatieacties is nog volop in ontwikkeling. De communicatiedienst volgt deze ontwikkelingen op en implementeert het principe meten is weten zo goed mogelijk in zijn werking. De dienst communicatie legt kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren vast om communicatiedoelstellingen te meten. Daar waar mogelijk bouwen we pre- en posttesting in om na te gaan of de uitvoering van een communicatieactie zijn doel heeft bereikt, bv. of de perceptie of het gedrag van de beoogde doelgroep werd beïnvloed. Communicatieacties vermelden zo vaak mogelijk een call-to-action omdat dit toelaat om het aantal respondenten op te volgen, vb. hoeveel keer is er getelefoneerd, hoeveel extra bezoekers voor de webpagina... We peilen jaarlijks naar de tevredenheid bij de medewerkers over de lijncommunicatie en de communicatiekanalen en monitoren de evolutie van de respons, alternerend via AGO en in eigen beheer. Op basis van de resultaten kunnen afdelingen verbeterprojecten opzetten Evalueren stelt ons in staat om de relevantie van de strategie en de ondernomen actie te verifiëren en, indien nodig, bij te sturen. Hiermee rapporteren we aan het management. De evaluatie kan als basis dienen voor de uitwerking van een volgend plan. 10. Verbetertraject Communicatiedienst De communicatiedienst van de VDAB wil verder aan zijn performantie sleutelen. Vertrekkend vanuit een te actualiseren SWOT-analyse zal een verbetertraject uitgewerkt worden. Van daaruit zal de communicatiemanager, samen met het team, jaarlijks enkele verbeterpunten selecteren en een oplossing uitwerken en implementeren. 1. Modellen van C, Slangen 6

7 7

8 Bijlage 1 Actiepunten VDAB-communicatiedienst op basis van de beheersovereenkomst SO1: Alle werkzoekenden en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Strategische communicatiedoelstelling: werkzoekenden en burgers informeren, hun perceptie van de VDAB sturen en hen enthousiasmeren voor het VDAB-aanbod en voor het aanbod dat de VDAB realiseert i.s.m. zijn partners. Doelgroepen: alle werkzoekenden en niet-actieve burgers, met bijzondere aandacht voor kansengroepen en kwetsbare groepen SO4: Een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren Strategische communicatiedoelstelling: bijscholing en opleidingen promoten, waarbij de competentiegerichte aanpak verweven zit in al onze communicatieprojecten en acties. Doelgroepen: werkzoekenden, werkende burgers SO5: Partnerschappen uitbreiden SO2: Loopbaandienstverlening voorzien voor werkende burgers Strategische communicatiedoelstelling: een bewustwording creëren over het aanbod naar werkende burgers, Mijn Loopbaan in de markt helpen zetten en het loopbaandenken installeren. Doelgroepen: werkende burgers SO3: Een sluitende aanpak voor alle werkgevers verzekeren Strategische communicatiedoelstelling: Bekendheid bij werkgevers verhogen, hen informeren over onze dienstverlening, hun perceptie van de VDAB (bij)sturen, hen enthousiasmeren voor ons aanbod op-maat en voor onze ondersteuning om moeilijk(er) vacatures eventueel transnationaal - in te vullen. Strategische communicatiedoelstelling: een betrokkenheid stimuleren, goodwill creëren en de band versterken door partners op regelmatige basis te informeren. De uitbouw van een stakeholdermanagement ondersteunen. Doelgroepen: partners en stakeholders (belanghebbenden) SO6: interne werking Strategische communicatiedoelstelling: bijdragen tot een efficiënte informatiestructuur, een positieve organisatiecultuur bevorderen, het beleid vertalen naar de medewerkers en de identificatie met de organisatie versterken. De meerwaarde van het aangaan van (grensoverschrijdende) partnerschappen, verduidelijken. Signalen van de werkvloer capteren en deze terugkoppelen naar de sturende niveaus. Empowerment van medewerkers opdat ze hun verantwoordelijk opnemen voor de communicatiestijl en het imago van de VDAB. Doelgroepen: VDAB ers Doelgroepen: starters, KMO s en grote bedrijven 8

9 Bijlage 2 Strategie rond doelgroepencommunicatie Corporate communicatie is geënt op het loopbaandenken. Ze beschouwt elke burger tussen 16 en 65 als een potentiële werknemer die zich op een bepaald punt van zijn loopbaantraject bevindt. Werkzoekend zijn, wordt niet meer of niet minder dan een tijdelijke fase in iemands potentiële loopbaan. Een kwalitatieve relatie opbouwen met werkgevers is nodig omdat zij een belangrijke hefboom zijn om de VDAB-beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Naar de bedrijven toe, vertelt de VDAB wel het verhaal van de kansengroepen, omdat deze burgers een steeds belangrijker arbeidsreserve zullen gaan betekenen voor de werkgevers. Ook mobiliteit krijgt om dezelfde reden de nodige aandacht in corporate communicatieacties. 2.1 Communicatie naar (potentiële) werknemers De communicatiedienst ontwikkelt campagnes waarmee een breed publiek zich kan vereenzelvigen, onafhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort. Acties om werkzoekenden/werkenden/inactieven binnen een brede waaier van uiteenlopende niches te informeren rond een specifieke dienstverlening, vertrekken best vanuit een team dat zo n strategische doelgroep in een welbepaalde situatie specifiek wenst te benaderen. De communicatiedienst kan dan ondersteunen met: advies over het inzetten van de middelen; ontwikkelen van een strategie om de doelgroep te bereiken, langs de meest aangewezen kanalen, waarbij intermediairen een belangrijke rol kunnen spelen; de verwoording van de boodschap om de verstaanbaarheid te verhogen; communicatietools te ontwikkelen; enz. De uitkeringsgerechtigde werkzoekenden is gebonden aan de VDAB met een aantal plichten. Een correcte dienstverlening legt de fundamenten, waardoor ze ook later als werknemer of werkgever een beroep doen op de diensten van de VDAB. De communicatiedienst ondersteunt dit principe met een gestroomlijnde communicatie. De VDAB-deur staat ook open voor werkende burgers. We bouwen verder aan hun bewustwording dat de VDAB hen kan begeleiden doorheen heel hun loopbaan. De kwaliteit van deze relatie is in opbouw; hierin speelt een vooraanstaande rol aangezien 60% van de bezoekers aan het werk zijn. 2.2 Communicatie naar werkgevers Binnen de sluitende aanpak voor werkgevers, leren bedrijven de VDAB kennen als een instantie die voor hen het verschil kan maken. Werkgevers hebben geen enkele verplichting tegenover de VDAB. Ze geraken pas geïnteresseerd zodra ze zich realiseren dat ze ons kunnen inzetten om hun rekrutering, opleidingsbeleid of HR beter te laten verlopen. De VDAB optimaliseert op een klantgerichte manier zijn dienstverlening naar werkgevers om een groter bereik te realiseren en zijn dienstenaanbod te promoten. De communicatiedienst helpt om hen te informeren en een juiste perceptie te creëren over de meerwaarde van de VDAB. Daarbij speelt de samenwerking met partners een belangrijke rol. Het accountmanagement en de andere werkgeversafdelingen nemen hun rol op om de mogelijkheden die worden aangeboden in de bestaande overeenkomsten met VOKA en UNIZO e.a. zo optimaal mogelijk te benutten. De VDAB zet maximaal in op een accurate e-communicatie aangezien onderzoek 2 aantoont dat dit de manier is waarop bedrijven bij voorkeur hun informatie ontvangen. 2.3 Interne communicatie Operationele communicatie De service die elke individuele medewerker verleent, wordt steeds belangrijker, vooral door het toenemende e-verkeer. VDAB ers moeten zich steeds opnieuw aanpassen aan veranderende economische situaties, nieuwe beleidslijnen en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze worden zelf steeds mondiger en hebben te maken met alsmaar mondigere klanten. Het is een aandachtspunt om een grote hoeveeldheid informatie goed te ontsluiten en 2. Onderzoek VVL/BBDO 9

10 Bijlage 3 Verdere invulling takenpakket en communicatiekanalen toegankelijk te maken volgens het principe juist genoeg relevante informatie voor elke medewerker. Elke afdeling staat dan ook in voor de tijdige dispatching van de juiste boodschap (informatie) naar de juiste medewerker. Interne communicatie moet zowel rationele als emotionele prikkels en informatie geven. Zeker als je er rekening mee houdt dat één en hetzelfde bericht voor de ene medewerker een rationele waarde en voor de andere een emotionele waarde kan hebben. Daarom maken we ook een onderscheid tussen communicatie die vertrekt vanuit de drijfveren van het bedrijf of management en communicatie die inspeelt op de motieven van de medewerkers. Het management erkent de meerwaarde van emotionele communicatie als ondersteuning van het uitdragen van de waarden van de VDAB. Het is ook een middel om werknemers sterker te betrekken bij de organisatie en bij het uitdragen van de merkidentiteit. De interne klant als partner voor de communicatiedienst De communicatiedienst heeft de betrokkenheid van de andere afdelingen nodig om draagvlak te creëren en om voldoende input te genereren om zijn waaier aan communicatiekanalen doorlopend redactioneel te voeden. 2.4 Communicatie met partners De VDAB heeft partners nodig om binnen samenwerkingsverbanden onze doelstellingen te behalen; onze doelgroepen te bereiken. Partnerorganisaties informeren over nieuwigheden wordt als het ware een interne reflex. Daarnaast communiceren we structureel over wat er reilt en zeilt bij de VDAB. We gaan in op specifieke vragen van afdelingen om hen te ondersteunen bij acties binnen specifieke partnerprojecten, inclusief interregionale en transnationale partnerschappen. 3.1 Schriftelijke communicatie Schriftelijke communicatie is steeds duidelijk, helder, positief geformuleerd en op maat van de lezer. De communicatiedienst heeft dan ook blijvend aandacht voor het taalgebruik van de eigen afdeling en een signaalfunctie voor het taalgebruik van de hele organisatie. Drukwerk Het beleid rond drukwerk is afgestemd op de behoeften van de gebruiker op het service-design van de VDAB- en Werkwinkellocaties met de VDAB- medewerkers die het drukwerk als werkinstrument gebruiken. We evalueren doorlopend waar we zaken kunnen weglaten, clusteren of anders aanbieden i.f.v. een beheersbaar, aantrekkelijk, betaalbaar en milieubewust aanbod. We onderscheiden basisinformatie en drukwerk dat gekoppeld is aan een specifiek(e) actie of project. Redactie, eindredactie en lay out e-communicatie: uitnodigingen, interne en externe nieuwsbrieven, CMS periodieke bijdragen in media en diverse communicatiekanalen standaarddocumenten bijzondere publicaties, zoals de jaarverslagen 3.2 Pers Pers betekent: alle contacten met journalisten en persagentschappen van geschreven, audiovisuele en on line pers. Betalende advertenties en publireportages vallen onder de noemer media. De VDAB haalt de pers met zowel pro- als reactieve berichten. De woordvoerder speelt hierin een sleutelrol. Door haar deelname aan de beleidsfora is zij steeds up to date over de beleidsaccenten en beslissingen van het management. Anderzijds onderhoudt zij nauwe banden met de studiedienst en met de communicatiedienst, om een geïntegreerd verhaal te vertellen in de media.. 10

11 Persberichten zijn per definitie kosteloos en het is het persmedium zelf dat bepaalt of het de VDAB al dan niet een forum biedt. Enkel als we ervoor betalen, kunnen we als VDAB zelf bepalen met welke boodschap en welk beeld we in een welbepaald medium verschijnen. Persbeleid Communiceren met de pers is communiceren met alle burgers en stakeholders. Een contact met de pers knopen we aan omdat we boodschappen te vertellen hebben en omdat we onze zichtbaarheid willen vergroten. Het uiteindelijke doel van persbenadering is free publicity genereren, waardoor tegelijk onze stakeholders en doelgroepen worden geïnformeerd. We communiceren met de pers om zoveel mogelijk de strategische doelen en bijhorende communicatie-acties te ondersteunen. Hoe komt de VDAB in contact met de pers? Pro-actief versus reactief Perscontacten ontstaan enerzijds omdat de pers informatie van de VDAB vraagt - hetzij over de arbeidsmarkt in het algemeen, hetzij over onze werking als organisatie - en anderzijds omdat wij zélf boodschappen via de pers naar buiten willen brengen. Omdat perscontacten zoveel mogelijk onze strategische doelen en bijhorende communcatiedoelen moeten dienen, schuiven we binnen pro-actief persbeleid zelf zoveel mogelijk onderwerpen naar voor. De tone of voice sluit aan bij de strategische communicatiedoelen. We spreken met de pers zo open en eerlijk mogelijk en vermijden sloganeske reclametaal. Die komt de geloofwaardigheid niet ten goede. We vermijden zoveel mogelijk jargon en spreken helder, toegankelijk en liefst ook bondig, kernachtig. Dat vermijdt dat er informatie verloren gaat doordat die te breeduit wordt gesmeerd en wegens tijd- of plaatsgebrek door de journalist niet wordt opgepikt. Perscontacten: kansen Elk contact met de pers is een kans om als organisatie sterk naar voor te komen. Dit betekent ook dat een perscontact de mogelijkheid biedt om onze boodschappen naar voor te schuiven. Hoe willen we ons tonen als organisatie? (informatie over onze dienstverlening, maar ook over wie en hoe wij zijn: wendbaar, maatwerk, klantgericht ) De vraag daarbij is ook welke boodschappen de arbeidsmarkt nodig heeft? Bv het tekort aan technische profielen is een belangrijk thema om waar relevant- naar voor te schuiven, de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt, de nood aan competentiegericht denken, sensibiliseren voor vergrijzing zijn andere voorbeelden. Hier gaat het om het in de verf zetten van belangrijke arbeidsmarktthema s, maar ook het bijsturen van misvattingen over de arbeidsmarkt. Contact met de pers gaat lang niet alleen over slecht nieuws, maar ook over positieve gebeurtenissen, interessante acties, samenwerkingsverbanden, etc. Die perskansen benutten we zo sterk mogelijk. Daarom zorgen we telkens voor een zo goed mogelijke fit tussen het medium, de boodschap en de doelgroep. De Tijd vraagt andere informatie op een andere manier dan een bijdrage op bv Studio Brussel. We streven naar: Het uitbouwen van goede relaties met journalisten (hen goed verder helpen met hun vraag naar informatie, af en toe primeurs weggeven, journalisten verwittigen van bv. studies van de studiedienst die eraan zitten komen zodat ze zich op het thema kunnen voorbereiden, enz.); Snel en accuraat antwoorden op vragen; Niet teveel en niet te weinig communiceren, geloofwaardig blijven; Zoveel mogelijk in de schoenen van de journalist gaan staan en het thema bekijken door zijn ogen en door dat van zijn publiek Oog hebben voor gebeurtenissen in de organisatie die een nieuwswaarde hebben, een netwerk uitbouwen om die info te verzamelen en anderzijds oog hebben voor de externe actualiteit waarbij eigen organisatiethema s kunnen aansluiten. De pers monitoren Dagelijks biedt de dienst communicatie een selectie aan van persberichten over de VDAB en andere artikels met relevant sociaal-economisch nieuws. Dat stelt ons in staat om systematisch de berichtgeving over de VDAB in de pers op te volgen en waar nodig op gepaste wijze te reageren. Automatisch ontvangen management en leidinggevenden elke werkdag een mail met deze selectie. Metingen tonen aan dat dagelijks ook honderden personeelsleden de rubriek persknipsels op het intranet consulteren, en dat zo een deel specifieke VDAB-informatie het eigen personeel bereikt 11

12 Crisiscommunicatie Bij een crisis (een onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot onvoorziene publieke belangstelling met mogelijk schadelijke gevolgen voor de organisatie) staat de woordvoerder in voor de communicatie in samenwerking met de betrokken dienst of regio (in hoedanigheid van de directeur en/of communicatie-expert). Updaten en aanpassen van het crisiscommunicatieplan verloopt in samenwerking met de dienst functionele ondersteuning, meer bepaald in het kader van business continuity management. 3.3 Media Betalende advertenties en publireportages bereiken een groot publiek en slorpen een groot deel van het communicatiebudget op. Daarom meten we onze inspanningen via de media zo goed mogelijk in functie van de te behalen doelstellingen. Ook voor deze communicatievorm gelden de uitgangspunten van de beheersovereenkomst en haar strategische doelstellingen Selectie media We willen zo breed mogelijk in alle sociale klassen doordringen. Om voldoende mediadruk te ontwikkelen, geven we er de aan voorkeur aan om bij minder verschillende aanbieders, maar dieper in cross links binnen eenzelfde medium te adverteren. Beeld blijft een zeer belangrijk communicatiemiddel, dus zetten we in op een gericht gebruik van tv en streaming. Uitgangspunten beslissing tot advertering Corporate communicatie: Uitgangspunt: De VDAB is er voor alle ins en outs in je carrière. Gericht op een brede doelgroep van werkzoekenden, werknemers en iedereen die een carrière of activiteitenswitch overweegt. Corporate adverteren dient vooral als lead voor meer gerichte communicatieacties naar werkzoekenden. Communicatie werkzoekenden: We kaarten bij een zo breed mogelijke doelgroep van burgers, die effectief of potentieel werkzoekend zijn, de VDAB-dienstverlening aan als hefboom om een wijziging in hun beroepssituatie te ondersteunen. De boodschap is bewust gericht op een breder publiek dan enkel uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. We linken gericht adverteren aan belangrijke initiatieven die kansen op arbeidsmarkt versterken, zoals een Werkweek en de lancering van het Mijn-loopbaanplatform. Communicatie werkgevers: Communicatie gericht op ondersteuning van het imago en verdere uitbouw van de naambekendheid bij KMO s. Media-acties ondersteunen de basisopdrachten en standpunten van de VDAB rond werkgevers. Waar mogelijk voorzien we een link tussen print en on-linecommunicatie waarbij on line is gericht op het verhogen van de interactiviteit. Centrale acties t.o.v. regionale acties Op Vlaams niveau zetten we vooral in op corporate communicatie met het accent op de rol van de VDAB als bruggenbouwer en coach, zowel naar werkgevers als naar (potentiële) werkzoekenden. Corporate communicatie gebruiken we voor grootschalige acties zoals de Werkweek. Op regionaal niveau lokaal zetten we in op plaatselijke behoeften. De focus ligt daarbij op het communiceren van regionale accenten en acties. 3.4 Beeldvorming audiovisuele presentatie De huisstijl Eén herkenbare huisstijl voor iedereen Een huisstijl is meer dan een logo. De VDAB-huisstijl straalt uit waarvoor we staan. We tonen één gezicht aan de buitenwereld. Huisstijl draait om de herkenbaarheid. Als we samen volgens één stramien werken, profileren we ons steeds nadrukkelijker als een professionele VDAB die voor iedereen herkenbaar is. Positionering: de VDAB als bruggenbouwer en coach Volgens het merkenpaspoort van VVL/BBDO werd de VDAB als bruggenbouwer en coach gepositioneerd. Dit merkenpaspoort dient vandaag uitgebreid te worden naar de burger. De VDAB wil alle burgers (werkzoekenden, werkgevers, werkenden, zelfstandigen, ) ondersteunen in de ontwikkeling van hun loopbaan. Het competentiedenken staat daarbij centraal. We spelen helder samen met andere dienstverleners (transparantie). We blijven speciale aandacht te hebben voor de burgers uit de kansengroepen. 12

13 Kenmerken: Beelden die in de VDAB-communicatie worden gebruikt, dienen ter ondersteuning van de inhoud van de communicatie en ter versterking van het VDAB-merk. De gebruikte beelden dienen vooral herkenbaar te zijn voor de communicatiedoelgroep(en) van de VDAB. Het beeld moet aansluiten bij hun leefwereld en perceptie. Om ervoor te zorgen dat de beelden effectief het VDABmerk versterken, gelden binnen de huidige huisstijl, volgende afspraken: Volop inzetten op beeldcultuur Omdat we leven in een beeldcultuur, is het belangrijk dat de VDAB zijn boodschappen zo goed mogelijk visueel vertaalt en ondersteunt: teksten, zowel e- als print, worden zoveel mogelijk ondersteund door beeldmateriaal blijvende aanwezigheid op TV, met eigen producties of is associatie met partners. Echte mensen : Om de herkenbaarheid te vergroten kiezen we voor echte, alledaagse mensen, waarmee de doelgroepen van de VDAB zich willen en kunnen identificeren. Geen databanken met Amerikaanse modellen. die positief in beeld komen : De VDAB biedt oplossingen en begeleiding. De focus ligt op de oplossing en de toekomst van de klant, niet op het huidige probleem. Beelden stralen dan ook steeds positiviteit uit. De gezichten zijn naar de lezer gericht. Geen foto s waarop de mensen weg kijken van de VDAB (geen foto s met rugprofielen). en aspirationeel zijn: De beelden zijn inspirerend. De personen in de gebruikte beelden kunnen als rolmodel en voorbeeld dienen voor de doelgroepen van de VDAB. Kernwaarden: innoverend, dynamisch (professioneel en betrouwbaar), adviserend, vooruitstrevend (dienstenpakket), beeldtaal is dynamisch, multicultureel. Samen met Mosquito (creatieve partner tot 2012) houden we de huisstijl fris en werkbaar, met speciale aandacht voor de sfeer die beelden uitstralen en voor een sterkere herkenbaarheid van de VDAB. 13

14 3.5 Evenementen Evenementen zijn de manifestatie van de corporate communicatiestrategie. De communicatiedienst bewaakt dat evenementen als communicatiemiddel hun doel bereiken en dat ze dienen om de strategische doelen te behalen. Een evenement als communicatiemiddel moet weloverwogen worden gebruikt om een duidelijke boodschap naar een specifieke doelgroep te brengen, omdat het een belangrijke inzet van middelen en mensen vereist. Elk evenement ook buiten Vlaanderen - is een gelegenheid voor de VDAB om zich als expert op de arbeidsmarkt te manifesteren en te profileren. Een vlekkeloze organisatie of deelname zorgt voor een perfecte eerste indruk bij de bezoekers en maakt hen ontvankelijk voor onze boodschap. De kracht van evenementen is dat de boodschap live wordt overgedragen. Zo een tijdelijke VDAB-ambassade geeft de kans om de sterkst mogelijke vorm van communicatie toe te passen; namelijk van persoon tot persoon. VDAB-evenementen ontstaan vanuit de behoefte van de diensten om hun verhaal live te vertellen aan hun doelgroep. Wij ondersteunen daartoe persconferenties, jobbeurzen, gespecialiseerde doelgroepevenementen, netwerkevenementen, interne kick off s, studiedagen, seminaries, op drie niveaus: conceptueel, grafisch en logistiek. 3.6 On-line tools Structureel overleg met de webdiensten garandeert dat de informatie op de homepage en de VDAB-site in het algemeen inhoudelijk en qua timing afgestemd is op de zwaartepunten van communicatieacties en campagnes. We streven naar een maximale integratie van de boodschappen zowel ofline als online, stemmen af rond objectieven, concrete acties, look & feel, tone of voice. Intranet Het intranet faciliteert de interne communicatie door informatie en processen voor elke VDAB er toegankelijk te maken. Het intranet stelt medewerkers in staat de nodige bedrijfskennis (organisatiestructuur, processen en procedures) te verwerven, te delen en in stand te houden. Het biedt ook krachtige logistieke extranet-mogelijkheden om beter samen te werken met onze partners, zowel op beleidsniveau als op het terrein. Het bevordert de corporate communicatie door antwoord te geven op de vragen: wie is de VDAB, waar is onze organisatie mee bezig en wat is de rol van elke medewerker hierin? Nieuwe interactieve mogelijkheden stellen ons in staat om dialogen te voeren die de hiërarchie doorbreken en een betere bottom-up en interdisciplinaire communicatie te bewerkstelligen. Campagnemanagement Enkel door de optimalisatie van de IT-tools kan CRM beter beschikbaar worden voor communicatiedoeleinden Een nauwe samenwerking met de ICT-afdeling is nodig omdat het strategisch benutten van doordacht opgebouwde databanken nog voor een belangrijke verbetering kan zorgen om de verschillende types gebruikers informatie-op-maat aan te bieden en actief te dialogeren met onze doelgroepen. Social media en andere online trends We integreren nieuwe kanalen, zoals sociale media en netwerkingen, in onze communicatiemix. Daarbij houden we rekening met de grote diversiteit in de doelgroepen. In nauw overleg met de Webdiensten, ontwikkelen we de nodige know how, en blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen zoals mobiele communicatieplatformen: we experimenteren ermee en integreren ze waar nuttig en mogelijk. Ook hier nemen we onze rol op als voortrekker en adviseur. 14

15 Organigram situatie april 2012 Communicatiemanager Carry Van Middel Woordvoerder Anneke Ernon Administratieve pool * Anja Notaert * Marie-Anne Hunninck Team project- en relatiemanagement Teamcoach Team Media & Informatie Teamcoach Carry Van Middel Team Support & Logistiek Teamcoach Geert De Smedt Projectmedewerkers relatiebeheer CC Natalia Paridaens relatiebeheer AMB Hilde Lievens relatiebeheer FO Agnes Hendrickx relatiebeheer Stafdiensten Jan Everaet relatiebeheer Europa Lisette Dombret expert communicatie Liesbeth Alen Regionale Experten West-Vlaanderen Stefan De Bruyne Oost-Vlaanderen Els Van Den Broeck Limburg Luc Smeets Vlaams-Brabant Mieke Nicolaï Sandra Tuijbens Antwerpen Sandra Van Loo Regionale Dienst Brussel Natalia Paridaens Projectmedewerkers Hans Maenhout <wervingsprocedure> Bilbliothecaris Stef Strobbe Medewerker Annick Galand Documentalist Reinald Van Weydeveldt Intranet Griet Vanhoecke Medewerker Mieke Vanheulenberghe Grafische medewerker Lut Verrelst Els Jaspart Alex Verswijvel <wervingsprocedure> Logistiek medewerker Jos Bogaerts Christophe De Belder Chris Schallenbergh Ibrahim Barry Mehdi Jafari (Luc Vandenberghe) Regionale medewerkers West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Iris Braeckman Sofie Bosman Limburg Stefanie Harinck Vic Bunkens Antwerpen Chris Van hooydonck 15

16 uitgave: april (elke werkdag van 8 tot 20u)

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw. Raymond François, P&O-adviseur

Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw. Raymond François, P&O-adviseur Waarden en competenties in de Vlaamse overheid : het parcour in de 21 e eeuw Raymond François, P&O-adviseur programma Formuleren scherp stellen Verspreiding, stimuleren Evaluatie van de inspanningen, resultaten

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen.

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. In welk breder verhaal passen de indicatoren waarmee jullie werken?

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

VIPD Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 20/09/2013 2013 IPDK

VIPD Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Pieter Proef Datum: 20/09/2013 2013 IPDK VIPD Persoonlijk Ontwikkelrapport Naam: Datum: Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding Deel 2. Competentieprofiel Deel 3. Resultatenzicht Deel 4. Zelf-analyse Ontwikkelpunten Deel 1 Inleiding Voor u ligt uw.

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiefamilie Klantenadviserende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Jo Craeghs Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de

Nadere informatie

TEST VOOR WERKGEVERS

TEST VOOR WERKGEVERS TEST VOOR WERKGEVERS Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Van ambtenaar naar ambassadeur Beeldvorming en reputatiemanagement aan de Vlaamse overheid

Van ambtenaar naar ambassadeur Beeldvorming en reputatiemanagement aan de Vlaamse overheid Van ambtenaar naar ambassadeur Beeldvorming en reputatiemanagement aan de Vlaamse overheid Tom De Smedt, afdeling Communicatie (DAR) MOVI Colloquium 18 mei 2010 Imago, reputatiemanagement, branding, beeldvorming,

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen:

Informatie behandelen : Informatie begrijpen: Informatie analyseren: Informatie integreren: Conceptualiseren: Vernieuwen: Visie ontwikkelen: Informatie begrijpen: Begrijpen van elementaire zaken, kunnen omgaan met onduidelijke informatie en correct inschatten van de eigen kennis. Informatie behandelen : Zoeken, verwerken en correct weergeven

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op?

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Memori is de onderzoeksgroep van de Katholieke Hogeschool Mechelen (www.memori.be) In deze bijlage schetsen

Nadere informatie

Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE

Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiegegevens Functie: ADV/0003 directeur organisatie en coördinatie Periode van - tot: 02/12/2008 - Graad: A5a Salarischaal: A5b A5b Niveau: Niveau A Benoemingscode: 10 STATUTAIR VASTBENOEMDE Functiecode:

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-Charter Buro Project. De visie en missie van Buro Project over MVO Buro Project streeft via haar MVO-charter een strategie voorop te stellen waarbij iedere stakeholder

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen

Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Interne communicatie wordt alsmaar belangrijker in de Belgische ondernemingen Het Belgische communicatieadviesbureau Corporate Creative Strategies (www.ccstrategies.be), dat zich toelegt op corporate communicatie,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

ICT-DESKUNDIGE B. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: ICT-DESKUNDIGE B Doel van de functiefamilie Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van programma s, systemen databanken

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie