Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"

Transcriptie

1 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Strategisch communiceren

2 Inhoud 1. Inleiding Beheersovereenkomst als basis Jaarlijks communicatieplan 3 2. Missie en Visie van de VDAB-communicatiedienst Missie van de VDAB-communicatiedienst Visie van de VDAB-communicatiedienst Rol van de communicatiedienst 3 3. Strategische communicatiedoelstellingen 4 4. Operationele communicatiedoelstellingen 4 5. Inhoudelijke communicatiedoelstellingen 4 6. Omtrent onze dienstverlening 4 7. Inzet van middelen en resources (budget) 5 8. Kernpunten van de communicatiestrategie Communiceren vanuit één VDAB: een sterk merk Plicht van informatieverstrekking Geïntegreerde communicatie Elke medewerker is een ambassadeur Informatiedoorstroming 5 9. Key Performance Indicators en het meten van communicatieacties Verbetertraject Communicatiedienst 6 Mindmap 7 Bijlage 1: Actiepunten VDAB Communicatiedienst op basis van de beheersovereenkomst Bijlage 2: Strategie rond doelgroepencommunicatie 9 2.1: Communicatie naar (potentiële) werknemers 9 2.2: Communicatie naar werkgevers 9 2.3: Interne communicatie 9 2.4: Communicatie met partners 10 Bijlage 3: Verdere invulling takenpakket en communicatiekanalen : Schriftelijke communicatie 10 Drukwerk 10 Redactie, eindredactie en lay out : Pers 10 - Persbeleid 11 - De pers monitoren 11 - Crisiscommunicatie : Media 12 - Selectie media 12 - Uitgangspunten beslissing tot advertering : Beeldvorming audiovisuele presentatie : Evenementen : On-line tools 14 Bijlage 4: Organigram 15 2

3 1. Inleiding Dit document bevat de missie, visie en strategische uitgangspunten van de communicatiedienst van de VDAB om op een doordachte, volgehouden en gestructureerde manier de bedrijfscommunicatie van de VDAB te stroomlijnen. Centraal in het communicatiebeleid staan de interne en externe communicatiedoelgroepen, aandacht voor vernieuwing en creativiteit en de optimalisatie van de dienstverlening. Veranderingen in de strategie van de VDAB of in de beleidsaccenten van de minister, maatschappelijk-economische ontwikkelingen, wijzigingen in de politieke constellatie en wijzigende trends in het vakgebied communicatie kunnen resulteren in een update van dit document. 1.1 Beheersovereenkomst als basis De communicatiedoelstellingen van de VDAB voor de volgende 5 jaar staan in rechtstreeks verband met de beheersovereenkomt Naast de beheersovereenkomst houden we rekening met richtlijnen van andere instanties, waaraan we verantwoording moeten afleggen. Dit zijn richtlijnen van onder andere de Vlaamse overheid, ESF en het Europees taallabel Jaarlijks communicatieplan In een jaarlijks communicatieplan leggen we telkens communicatieacties vast, gebaseerd op de accenten van het beleid en de operationele diensten, zoals geformuleerd in het jaarlijkse ondernemingsplan (JOP). Doorheen het werkjaar spelen we flexibel in op bijkomende communicatiebehoeften van de interne klanten, waarbij we op weloverwogen manier mensen en middelen inzetten in verhouding tot de te behalen doelstellingen. 2. Missie en Visie van de VDABcommunicatiedienst 2.1 Missie van de VDAB-communicatiedienst De communicatiedienst stemt zijn communicatiestrategie en -doelstellingen voor de komende 5 jaar af op de strategische doelstellingen van de beheersovereenkomst. De communicatiedienst kiest daarbij voor een doorgedreven communicatie rond een beperkt aantal strategische krachtlijnen en waakt er over dat alle strategische informatie op een heldere en duidelijke wijze tot bij onze verschillende doelgroepen komt, volgens de informatiebehoefte van elke specifieke doelgroep. De communicatiedienst helpt antwoorden te zoeken voor de communicatiebehoeften van de organisatie. De communicatiedienst stroomlijnt proactief en klantgericht de interne en externe communicatie van de VDAB. We geven strategisch communicatieadvies, coördineren acties, faciliteren ze of voeren ze uit. De communicatiedienst bewaakt het imago van de VDAB. De communicatiedienst ondersteunt het management door antwoorden te bieden op tendensen binnen en buiten de organisatie. Daarbij spelen we op een snelle en gestructureerde manier in op de noden van de klant, zowel centraal, provinciaal als regionaal. 2.2 Visie van de VDAB-communicatiedienst De communicatiedienst wil zich ontwikkelen tot een informatieknooppunt binnen de organisatie dat linken legt tussen het beleid en de verschillende doelgroepen. De communicatiedienst wil een voorbeeldfunctie verwerven op het vlak van teamwerking, partnership, strategisch werken, competentieontwikkeling en communicatie. 2.3 Rol van de communicatiedienst De VDAB-communicatiedienst zal uitgroeien tot een coach die de communicatiedoelstellingen (behoeften) van de interne en externe klanten en doelgroepen scherp stelt om van daaruit kwaliteitsvolle communicatie-acties te ontwikkelen gesteund op een breed draagvlak binnen de organisatie. 3

4 3. Strategische communicatiedoelstellingen De communicatiedienst geeft op een proactieve manier strategisch advies rond communicatie aan de diverse afdelingen van de organisatie. We baseren ons daarbij op: De strategische onderzoeken die we laten uitvoeren en het materiaal dat de VDAB zelf verzamelt via tevredenheids-metingen, klachtenmanagement en de studiedienst. De communicatie-experten, die zowel regionaal als centraal strategisch advies verlenen. Elke communicatie-expert is doordrongen van de VDAB-doelstellingen en van de uitgangspunten van strategisch communiceren Met deze twee richtsnoeren, in combinatie met hun vakkennis, bieden deze experten een strategisch antwoord op vragen van interne klanten. De beleidsaccenten en beslissingen die op de diverse beleidsfora worden afgesproken. 4. Operationele communicatiedoelstellingen Bij de informatieverspreiding is het cruciaal om alle communicatiekanalen op elkaar af te stemmen. Daartoe sluit de communicatiedienst de nodige samenwerkingsakkoorden af met de beheerders van andere communicatiekanalen binnen de VDAB. Dit garandeert dat we dezelfde koers varen en elkaars inspanningen versterken. De VDAB benut zowel de eigen communicatiekanalen, als die van zijn partners en van andere intermediairen om zijn doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken en stelt de eigen kanalen open voor communicatieacties van deze partners, voor zover ze aansluiten bij de communicatiestrategie en de doelstellingen van de VDAB en het partnerschip. De strategische doelstellingen van de VDAB zijn de toetssteen om het communicatiebudget als een strategisch instrument in te zetten. Het correct inzetten van middelen draagt bij tot de realisatie van een toegankelijke communicatie en tevredenheid van de gebruiker over de aangereikte informatie. 5. Inhoudelijke communicatiedoelstellingen De VONK-visie (VDAB op nieuwe koers) loopt als een rode draad doorheen de communicatieacties en -campagnes. Beleidsthema s, zoals diversiteit, integriteit, MVO, duurzaamheid en de waarden waarvoor de VDAB staat, worden geïntegreerd in elke campagne. De communicatiethema s worden bepaald in overleg met het management en met de operationele diensten. 6. Omtrent onze dienstverlening De communicatiedienst communiceert open en eerlijk over zijn mogelijkheden, budgetten en prioriteiten zodat we duidelijk haalbare verwachtingen creëren bij onze opdrachtgevers. We verlangen van onze interne klanten input (zoals duidelijke doelstellingen, te realiseren effecten, nodige informatie) en staan open voor hun feedback De communicatiedienst wil op termijn sneller en meer gestructureerd inspelen op de noden van de klant. We willen dit doen op een projectmatige basis (inclusief projectmanagementbenadering), wat ons zal toelaten een duidelijk zicht te krijgen op doelstellingen, deliverables, budgetten (inclusief de betrokken kostenplaatsen), resources, timing en kwaliteitsvereisten van elk project. Dit laat ons eveneens toe de kwaliteit van de door onze gepresteerde dienstverlening continu te monitoren. In dat kader krijgt elke klant een relatiebeheerder (SPOC single point of contact) toegewezen als aanspreekpersoon. De relatiebeheerder zorgt ervoor dat een verantwoordelijke wordt aangesteld om het project verder uit te werken en te coördineren. Er staan zowel op centraal als op provinciaal niveau experten communicatie ter beschikking. De wisselwerking tussen deze experten garandeert dat elke afdeling en regio toegang krijgt tot al het talent en creatieve oplossingsvermogen van het voltallige communicatieteam. Binnen de communicatiedienst erkent elke medewerker de talenten van de anderen en schakelt ze naar best vermogen in om een project zo goed mogelijk te realiseren. We nemen verantwoordelijkheid op voor onze eigen opdrachten en staan open voor advies en medewerking van anderen, en zulks team- en locatieoverschrijdend. 4

5 Wie één keer met de communicatiedienst heeft gewerkt, doet opnieuw een beroep op ons. We genieten van de successen die collega s scoren dankzij onze ondersteuning. Met een eigen grafische en logistieke afdeling, slagen we erin om snel, wendbaar en betaalbaar tegemoet te komen aan vragen voor technische ondersteuning van projecten en acties (beurzen, evenementen, studiedagen, ), mits deze vragen passen binnen het strategisch kader van de VDAB en binnen de communicatiestrategie die werd uitgetekend. 7. Inzet van middelen en resources (budget) De VDAB-communicatiedienst staat voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame inzet van middelen. Elk jaar maakt de communicatiedienst in functie van de financiële middelen een verdeling op, op basis van de accenten van het jaaractieplan en de te bereiken communicatiedoelen, bijvoorbeeld middelen voor aanwezigheid in de media, middelen voor de werkweek, enz. Een deel van het budget wordt ter beschikking gesteld van de provinciale werking om regionale communicatieacties te financieren. Daar waar dit te verantwoorden valt, kunnen Europese middelen bepaalde communicatieacties van de VDAB versterken. 8. Kernpunten van de communicatiestrategie 8.1 Communiceren vanuit één VDAB: een sterk merk De integriteit van het merk VDAB staat regelmatig onder druk door de behoefte aan een eigen profilering van de afdelingen en de creatie van submerken voor hun producten. Deze tendens zet het sterk merk, dat de VDAB nog steeds is, onder druk. Daarom is het belangrijk dat de VDAB zich positioneert als één geheel. De communicatiedienst zal hierin adviseren en stelt in al zijn acties de corporate benadering voorop. De VDAB communiceert vanuit de behoefte van de gebruiker in plaats vanuit zijn eigen afdelingen en producten. Boodschappen en communicatieacties zijn afgestemd op de behoeften van de ontvanger. Bij elk nieuw initiatief of nieuwe dienst bekijken we in welke mate het nodig is om deze apart in de markt te zetten onder een 5

6 eigen noemer. De productendienstmatrix is een nuttig instrument om dit af te toetsen. 8.2 Plicht van informatieverstrekking Informatie is een plicht van de overheid en het recht van de burger. De vraag waaraan de burger behoefte heeft en hoe die informatie voor hem toegankelijk wordt, staat centraal. 1 We bewaken dat we, naast het promoten van nieuwe producten en diensten, ook een continuïteit voorzien om de basisinformatie altijd terug te vinden. Hierin speelt met de Mijn Loopbaan -portaal een vooraanstaande rol. Deze informatie bieden we in de taal van de gebruiker, vrij van jargon, onbegrijpelijke afkortingen of informatie die uitsluitend interessant is voor de beleidsmakers. 8.3 Geïntegreerde communicatie Alle communicatieacties staan in het teken van de VDABbeleidsdoelstellingen. De dienst communicatie bewaakt dit en signaleert gelijklopende en complementaire projecten en initiatieven om inspanningen te bundelen en een geïntegreerd en duidelijk verhaal te vertellen. 8.4 Elke VDAB-medewerker is een ambassadeur Onze medewerkers zijn onze belangrijkste ambassadeurs. In een tijd waarin betrokkenheid alsmaar belangrijker wordt en de veranderingen elkaar snel opvolgen, is interne communicatie een kritieke succesfactor. Het is cruciaal dat alle arbeidsmarktinformatie goed ontsloten wordt voor het eigen personeel, zodat ook zij tijdig de correcte informatie kunnen verschaffen. Daarom ondersteunt de communicatiedienst het Kennismanagement 3.0-project. 8.5 Informatiedoorstroming De dienst communicatie overlegt structureel met de andere diensten die instaan voor informatieverstrekking: studiedienst, servicelijn, webdiensten en kennismanagement. Bij voorkeur worden de afspraken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast neemt elke afdeling en elke individuele medewerker de verantwoordelijkheid op om bij te dragen tot een goede informatiedoorstroming zowel naar collega s en externen, als naar de communicatiedienst in functie van het doorlopend voeden van de communicatiekanalen. 9. Key Performance Indicators en het meten van communicatieacties Het meten van de resultaten van communicatieacties is nog volop in ontwikkeling. De communicatiedienst volgt deze ontwikkelingen op en implementeert het principe meten is weten zo goed mogelijk in zijn werking. De dienst communicatie legt kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren vast om communicatiedoelstellingen te meten. Daar waar mogelijk bouwen we pre- en posttesting in om na te gaan of de uitvoering van een communicatieactie zijn doel heeft bereikt, bv. of de perceptie of het gedrag van de beoogde doelgroep werd beïnvloed. Communicatieacties vermelden zo vaak mogelijk een call-to-action omdat dit toelaat om het aantal respondenten op te volgen, vb. hoeveel keer is er getelefoneerd, hoeveel extra bezoekers voor de webpagina... We peilen jaarlijks naar de tevredenheid bij de medewerkers over de lijncommunicatie en de communicatiekanalen en monitoren de evolutie van de respons, alternerend via AGO en in eigen beheer. Op basis van de resultaten kunnen afdelingen verbeterprojecten opzetten Evalueren stelt ons in staat om de relevantie van de strategie en de ondernomen actie te verifiëren en, indien nodig, bij te sturen. Hiermee rapporteren we aan het management. De evaluatie kan als basis dienen voor de uitwerking van een volgend plan. 10. Verbetertraject Communicatiedienst De communicatiedienst van de VDAB wil verder aan zijn performantie sleutelen. Vertrekkend vanuit een te actualiseren SWOT-analyse zal een verbetertraject uitgewerkt worden. Van daaruit zal de communicatiemanager, samen met het team, jaarlijks enkele verbeterpunten selecteren en een oplossing uitwerken en implementeren. 1. Modellen van C, Slangen 6

7 7

8 Bijlage 1 Actiepunten VDAB-communicatiedienst op basis van de beheersovereenkomst SO1: Alle werkzoekenden en andere niet-actieve burgers op de arbeidsmarkt maximaal op maat activeren, met het oog op een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. Strategische communicatiedoelstelling: werkzoekenden en burgers informeren, hun perceptie van de VDAB sturen en hen enthousiasmeren voor het VDAB-aanbod en voor het aanbod dat de VDAB realiseert i.s.m. zijn partners. Doelgroepen: alle werkzoekenden en niet-actieve burgers, met bijzondere aandacht voor kansengroepen en kwetsbare groepen SO4: Een toekomstgericht aanbod voor het erkennen en ontwikkelen van competenties organiseren Strategische communicatiedoelstelling: bijscholing en opleidingen promoten, waarbij de competentiegerichte aanpak verweven zit in al onze communicatieprojecten en acties. Doelgroepen: werkzoekenden, werkende burgers SO5: Partnerschappen uitbreiden SO2: Loopbaandienstverlening voorzien voor werkende burgers Strategische communicatiedoelstelling: een bewustwording creëren over het aanbod naar werkende burgers, Mijn Loopbaan in de markt helpen zetten en het loopbaandenken installeren. Doelgroepen: werkende burgers SO3: Een sluitende aanpak voor alle werkgevers verzekeren Strategische communicatiedoelstelling: Bekendheid bij werkgevers verhogen, hen informeren over onze dienstverlening, hun perceptie van de VDAB (bij)sturen, hen enthousiasmeren voor ons aanbod op-maat en voor onze ondersteuning om moeilijk(er) vacatures eventueel transnationaal - in te vullen. Strategische communicatiedoelstelling: een betrokkenheid stimuleren, goodwill creëren en de band versterken door partners op regelmatige basis te informeren. De uitbouw van een stakeholdermanagement ondersteunen. Doelgroepen: partners en stakeholders (belanghebbenden) SO6: interne werking Strategische communicatiedoelstelling: bijdragen tot een efficiënte informatiestructuur, een positieve organisatiecultuur bevorderen, het beleid vertalen naar de medewerkers en de identificatie met de organisatie versterken. De meerwaarde van het aangaan van (grensoverschrijdende) partnerschappen, verduidelijken. Signalen van de werkvloer capteren en deze terugkoppelen naar de sturende niveaus. Empowerment van medewerkers opdat ze hun verantwoordelijk opnemen voor de communicatiestijl en het imago van de VDAB. Doelgroepen: VDAB ers Doelgroepen: starters, KMO s en grote bedrijven 8

9 Bijlage 2 Strategie rond doelgroepencommunicatie Corporate communicatie is geënt op het loopbaandenken. Ze beschouwt elke burger tussen 16 en 65 als een potentiële werknemer die zich op een bepaald punt van zijn loopbaantraject bevindt. Werkzoekend zijn, wordt niet meer of niet minder dan een tijdelijke fase in iemands potentiële loopbaan. Een kwalitatieve relatie opbouwen met werkgevers is nodig omdat zij een belangrijke hefboom zijn om de VDAB-beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Naar de bedrijven toe, vertelt de VDAB wel het verhaal van de kansengroepen, omdat deze burgers een steeds belangrijker arbeidsreserve zullen gaan betekenen voor de werkgevers. Ook mobiliteit krijgt om dezelfde reden de nodige aandacht in corporate communicatieacties. 2.1 Communicatie naar (potentiële) werknemers De communicatiedienst ontwikkelt campagnes waarmee een breed publiek zich kan vereenzelvigen, onafhankelijk van de doelgroep waartoe hij of zij behoort. Acties om werkzoekenden/werkenden/inactieven binnen een brede waaier van uiteenlopende niches te informeren rond een specifieke dienstverlening, vertrekken best vanuit een team dat zo n strategische doelgroep in een welbepaalde situatie specifiek wenst te benaderen. De communicatiedienst kan dan ondersteunen met: advies over het inzetten van de middelen; ontwikkelen van een strategie om de doelgroep te bereiken, langs de meest aangewezen kanalen, waarbij intermediairen een belangrijke rol kunnen spelen; de verwoording van de boodschap om de verstaanbaarheid te verhogen; communicatietools te ontwikkelen; enz. De uitkeringsgerechtigde werkzoekenden is gebonden aan de VDAB met een aantal plichten. Een correcte dienstverlening legt de fundamenten, waardoor ze ook later als werknemer of werkgever een beroep doen op de diensten van de VDAB. De communicatiedienst ondersteunt dit principe met een gestroomlijnde communicatie. De VDAB-deur staat ook open voor werkende burgers. We bouwen verder aan hun bewustwording dat de VDAB hen kan begeleiden doorheen heel hun loopbaan. De kwaliteit van deze relatie is in opbouw; hierin speelt een vooraanstaande rol aangezien 60% van de bezoekers aan het werk zijn. 2.2 Communicatie naar werkgevers Binnen de sluitende aanpak voor werkgevers, leren bedrijven de VDAB kennen als een instantie die voor hen het verschil kan maken. Werkgevers hebben geen enkele verplichting tegenover de VDAB. Ze geraken pas geïnteresseerd zodra ze zich realiseren dat ze ons kunnen inzetten om hun rekrutering, opleidingsbeleid of HR beter te laten verlopen. De VDAB optimaliseert op een klantgerichte manier zijn dienstverlening naar werkgevers om een groter bereik te realiseren en zijn dienstenaanbod te promoten. De communicatiedienst helpt om hen te informeren en een juiste perceptie te creëren over de meerwaarde van de VDAB. Daarbij speelt de samenwerking met partners een belangrijke rol. Het accountmanagement en de andere werkgeversafdelingen nemen hun rol op om de mogelijkheden die worden aangeboden in de bestaande overeenkomsten met VOKA en UNIZO e.a. zo optimaal mogelijk te benutten. De VDAB zet maximaal in op een accurate e-communicatie aangezien onderzoek 2 aantoont dat dit de manier is waarop bedrijven bij voorkeur hun informatie ontvangen. 2.3 Interne communicatie Operationele communicatie De service die elke individuele medewerker verleent, wordt steeds belangrijker, vooral door het toenemende e-verkeer. VDAB ers moeten zich steeds opnieuw aanpassen aan veranderende economische situaties, nieuwe beleidslijnen en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze worden zelf steeds mondiger en hebben te maken met alsmaar mondigere klanten. Het is een aandachtspunt om een grote hoeveeldheid informatie goed te ontsluiten en 2. Onderzoek VVL/BBDO 9

10 Bijlage 3 Verdere invulling takenpakket en communicatiekanalen toegankelijk te maken volgens het principe juist genoeg relevante informatie voor elke medewerker. Elke afdeling staat dan ook in voor de tijdige dispatching van de juiste boodschap (informatie) naar de juiste medewerker. Interne communicatie moet zowel rationele als emotionele prikkels en informatie geven. Zeker als je er rekening mee houdt dat één en hetzelfde bericht voor de ene medewerker een rationele waarde en voor de andere een emotionele waarde kan hebben. Daarom maken we ook een onderscheid tussen communicatie die vertrekt vanuit de drijfveren van het bedrijf of management en communicatie die inspeelt op de motieven van de medewerkers. Het management erkent de meerwaarde van emotionele communicatie als ondersteuning van het uitdragen van de waarden van de VDAB. Het is ook een middel om werknemers sterker te betrekken bij de organisatie en bij het uitdragen van de merkidentiteit. De interne klant als partner voor de communicatiedienst De communicatiedienst heeft de betrokkenheid van de andere afdelingen nodig om draagvlak te creëren en om voldoende input te genereren om zijn waaier aan communicatiekanalen doorlopend redactioneel te voeden. 2.4 Communicatie met partners De VDAB heeft partners nodig om binnen samenwerkingsverbanden onze doelstellingen te behalen; onze doelgroepen te bereiken. Partnerorganisaties informeren over nieuwigheden wordt als het ware een interne reflex. Daarnaast communiceren we structureel over wat er reilt en zeilt bij de VDAB. We gaan in op specifieke vragen van afdelingen om hen te ondersteunen bij acties binnen specifieke partnerprojecten, inclusief interregionale en transnationale partnerschappen. 3.1 Schriftelijke communicatie Schriftelijke communicatie is steeds duidelijk, helder, positief geformuleerd en op maat van de lezer. De communicatiedienst heeft dan ook blijvend aandacht voor het taalgebruik van de eigen afdeling en een signaalfunctie voor het taalgebruik van de hele organisatie. Drukwerk Het beleid rond drukwerk is afgestemd op de behoeften van de gebruiker op het service-design van de VDAB- en Werkwinkellocaties met de VDAB- medewerkers die het drukwerk als werkinstrument gebruiken. We evalueren doorlopend waar we zaken kunnen weglaten, clusteren of anders aanbieden i.f.v. een beheersbaar, aantrekkelijk, betaalbaar en milieubewust aanbod. We onderscheiden basisinformatie en drukwerk dat gekoppeld is aan een specifiek(e) actie of project. Redactie, eindredactie en lay out e-communicatie: uitnodigingen, interne en externe nieuwsbrieven, CMS periodieke bijdragen in media en diverse communicatiekanalen standaarddocumenten bijzondere publicaties, zoals de jaarverslagen 3.2 Pers Pers betekent: alle contacten met journalisten en persagentschappen van geschreven, audiovisuele en on line pers. Betalende advertenties en publireportages vallen onder de noemer media. De VDAB haalt de pers met zowel pro- als reactieve berichten. De woordvoerder speelt hierin een sleutelrol. Door haar deelname aan de beleidsfora is zij steeds up to date over de beleidsaccenten en beslissingen van het management. Anderzijds onderhoudt zij nauwe banden met de studiedienst en met de communicatiedienst, om een geïntegreerd verhaal te vertellen in de media.. 10

11 Persberichten zijn per definitie kosteloos en het is het persmedium zelf dat bepaalt of het de VDAB al dan niet een forum biedt. Enkel als we ervoor betalen, kunnen we als VDAB zelf bepalen met welke boodschap en welk beeld we in een welbepaald medium verschijnen. Persbeleid Communiceren met de pers is communiceren met alle burgers en stakeholders. Een contact met de pers knopen we aan omdat we boodschappen te vertellen hebben en omdat we onze zichtbaarheid willen vergroten. Het uiteindelijke doel van persbenadering is free publicity genereren, waardoor tegelijk onze stakeholders en doelgroepen worden geïnformeerd. We communiceren met de pers om zoveel mogelijk de strategische doelen en bijhorende communicatie-acties te ondersteunen. Hoe komt de VDAB in contact met de pers? Pro-actief versus reactief Perscontacten ontstaan enerzijds omdat de pers informatie van de VDAB vraagt - hetzij over de arbeidsmarkt in het algemeen, hetzij over onze werking als organisatie - en anderzijds omdat wij zélf boodschappen via de pers naar buiten willen brengen. Omdat perscontacten zoveel mogelijk onze strategische doelen en bijhorende communcatiedoelen moeten dienen, schuiven we binnen pro-actief persbeleid zelf zoveel mogelijk onderwerpen naar voor. De tone of voice sluit aan bij de strategische communicatiedoelen. We spreken met de pers zo open en eerlijk mogelijk en vermijden sloganeske reclametaal. Die komt de geloofwaardigheid niet ten goede. We vermijden zoveel mogelijk jargon en spreken helder, toegankelijk en liefst ook bondig, kernachtig. Dat vermijdt dat er informatie verloren gaat doordat die te breeduit wordt gesmeerd en wegens tijd- of plaatsgebrek door de journalist niet wordt opgepikt. Perscontacten: kansen Elk contact met de pers is een kans om als organisatie sterk naar voor te komen. Dit betekent ook dat een perscontact de mogelijkheid biedt om onze boodschappen naar voor te schuiven. Hoe willen we ons tonen als organisatie? (informatie over onze dienstverlening, maar ook over wie en hoe wij zijn: wendbaar, maatwerk, klantgericht ) De vraag daarbij is ook welke boodschappen de arbeidsmarkt nodig heeft? Bv het tekort aan technische profielen is een belangrijk thema om waar relevant- naar voor te schuiven, de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt, de nood aan competentiegericht denken, sensibiliseren voor vergrijzing zijn andere voorbeelden. Hier gaat het om het in de verf zetten van belangrijke arbeidsmarktthema s, maar ook het bijsturen van misvattingen over de arbeidsmarkt. Contact met de pers gaat lang niet alleen over slecht nieuws, maar ook over positieve gebeurtenissen, interessante acties, samenwerkingsverbanden, etc. Die perskansen benutten we zo sterk mogelijk. Daarom zorgen we telkens voor een zo goed mogelijke fit tussen het medium, de boodschap en de doelgroep. De Tijd vraagt andere informatie op een andere manier dan een bijdrage op bv Studio Brussel. We streven naar: Het uitbouwen van goede relaties met journalisten (hen goed verder helpen met hun vraag naar informatie, af en toe primeurs weggeven, journalisten verwittigen van bv. studies van de studiedienst die eraan zitten komen zodat ze zich op het thema kunnen voorbereiden, enz.); Snel en accuraat antwoorden op vragen; Niet teveel en niet te weinig communiceren, geloofwaardig blijven; Zoveel mogelijk in de schoenen van de journalist gaan staan en het thema bekijken door zijn ogen en door dat van zijn publiek Oog hebben voor gebeurtenissen in de organisatie die een nieuwswaarde hebben, een netwerk uitbouwen om die info te verzamelen en anderzijds oog hebben voor de externe actualiteit waarbij eigen organisatiethema s kunnen aansluiten. De pers monitoren Dagelijks biedt de dienst communicatie een selectie aan van persberichten over de VDAB en andere artikels met relevant sociaal-economisch nieuws. Dat stelt ons in staat om systematisch de berichtgeving over de VDAB in de pers op te volgen en waar nodig op gepaste wijze te reageren. Automatisch ontvangen management en leidinggevenden elke werkdag een mail met deze selectie. Metingen tonen aan dat dagelijks ook honderden personeelsleden de rubriek persknipsels op het intranet consulteren, en dat zo een deel specifieke VDAB-informatie het eigen personeel bereikt 11

12 Crisiscommunicatie Bij een crisis (een onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot onvoorziene publieke belangstelling met mogelijk schadelijke gevolgen voor de organisatie) staat de woordvoerder in voor de communicatie in samenwerking met de betrokken dienst of regio (in hoedanigheid van de directeur en/of communicatie-expert). Updaten en aanpassen van het crisiscommunicatieplan verloopt in samenwerking met de dienst functionele ondersteuning, meer bepaald in het kader van business continuity management. 3.3 Media Betalende advertenties en publireportages bereiken een groot publiek en slorpen een groot deel van het communicatiebudget op. Daarom meten we onze inspanningen via de media zo goed mogelijk in functie van de te behalen doelstellingen. Ook voor deze communicatievorm gelden de uitgangspunten van de beheersovereenkomst en haar strategische doelstellingen Selectie media We willen zo breed mogelijk in alle sociale klassen doordringen. Om voldoende mediadruk te ontwikkelen, geven we er de aan voorkeur aan om bij minder verschillende aanbieders, maar dieper in cross links binnen eenzelfde medium te adverteren. Beeld blijft een zeer belangrijk communicatiemiddel, dus zetten we in op een gericht gebruik van tv en streaming. Uitgangspunten beslissing tot advertering Corporate communicatie: Uitgangspunt: De VDAB is er voor alle ins en outs in je carrière. Gericht op een brede doelgroep van werkzoekenden, werknemers en iedereen die een carrière of activiteitenswitch overweegt. Corporate adverteren dient vooral als lead voor meer gerichte communicatieacties naar werkzoekenden. Communicatie werkzoekenden: We kaarten bij een zo breed mogelijke doelgroep van burgers, die effectief of potentieel werkzoekend zijn, de VDAB-dienstverlening aan als hefboom om een wijziging in hun beroepssituatie te ondersteunen. De boodschap is bewust gericht op een breder publiek dan enkel uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. We linken gericht adverteren aan belangrijke initiatieven die kansen op arbeidsmarkt versterken, zoals een Werkweek en de lancering van het Mijn-loopbaanplatform. Communicatie werkgevers: Communicatie gericht op ondersteuning van het imago en verdere uitbouw van de naambekendheid bij KMO s. Media-acties ondersteunen de basisopdrachten en standpunten van de VDAB rond werkgevers. Waar mogelijk voorzien we een link tussen print en on-linecommunicatie waarbij on line is gericht op het verhogen van de interactiviteit. Centrale acties t.o.v. regionale acties Op Vlaams niveau zetten we vooral in op corporate communicatie met het accent op de rol van de VDAB als bruggenbouwer en coach, zowel naar werkgevers als naar (potentiële) werkzoekenden. Corporate communicatie gebruiken we voor grootschalige acties zoals de Werkweek. Op regionaal niveau lokaal zetten we in op plaatselijke behoeften. De focus ligt daarbij op het communiceren van regionale accenten en acties. 3.4 Beeldvorming audiovisuele presentatie De huisstijl Eén herkenbare huisstijl voor iedereen Een huisstijl is meer dan een logo. De VDAB-huisstijl straalt uit waarvoor we staan. We tonen één gezicht aan de buitenwereld. Huisstijl draait om de herkenbaarheid. Als we samen volgens één stramien werken, profileren we ons steeds nadrukkelijker als een professionele VDAB die voor iedereen herkenbaar is. Positionering: de VDAB als bruggenbouwer en coach Volgens het merkenpaspoort van VVL/BBDO werd de VDAB als bruggenbouwer en coach gepositioneerd. Dit merkenpaspoort dient vandaag uitgebreid te worden naar de burger. De VDAB wil alle burgers (werkzoekenden, werkgevers, werkenden, zelfstandigen, ) ondersteunen in de ontwikkeling van hun loopbaan. Het competentiedenken staat daarbij centraal. We spelen helder samen met andere dienstverleners (transparantie). We blijven speciale aandacht te hebben voor de burgers uit de kansengroepen. 12

13 Kenmerken: Beelden die in de VDAB-communicatie worden gebruikt, dienen ter ondersteuning van de inhoud van de communicatie en ter versterking van het VDAB-merk. De gebruikte beelden dienen vooral herkenbaar te zijn voor de communicatiedoelgroep(en) van de VDAB. Het beeld moet aansluiten bij hun leefwereld en perceptie. Om ervoor te zorgen dat de beelden effectief het VDABmerk versterken, gelden binnen de huidige huisstijl, volgende afspraken: Volop inzetten op beeldcultuur Omdat we leven in een beeldcultuur, is het belangrijk dat de VDAB zijn boodschappen zo goed mogelijk visueel vertaalt en ondersteunt: teksten, zowel e- als print, worden zoveel mogelijk ondersteund door beeldmateriaal blijvende aanwezigheid op TV, met eigen producties of is associatie met partners. Echte mensen : Om de herkenbaarheid te vergroten kiezen we voor echte, alledaagse mensen, waarmee de doelgroepen van de VDAB zich willen en kunnen identificeren. Geen databanken met Amerikaanse modellen. die positief in beeld komen : De VDAB biedt oplossingen en begeleiding. De focus ligt op de oplossing en de toekomst van de klant, niet op het huidige probleem. Beelden stralen dan ook steeds positiviteit uit. De gezichten zijn naar de lezer gericht. Geen foto s waarop de mensen weg kijken van de VDAB (geen foto s met rugprofielen). en aspirationeel zijn: De beelden zijn inspirerend. De personen in de gebruikte beelden kunnen als rolmodel en voorbeeld dienen voor de doelgroepen van de VDAB. Kernwaarden: innoverend, dynamisch (professioneel en betrouwbaar), adviserend, vooruitstrevend (dienstenpakket), beeldtaal is dynamisch, multicultureel. Samen met Mosquito (creatieve partner tot 2012) houden we de huisstijl fris en werkbaar, met speciale aandacht voor de sfeer die beelden uitstralen en voor een sterkere herkenbaarheid van de VDAB. 13

14 3.5 Evenementen Evenementen zijn de manifestatie van de corporate communicatiestrategie. De communicatiedienst bewaakt dat evenementen als communicatiemiddel hun doel bereiken en dat ze dienen om de strategische doelen te behalen. Een evenement als communicatiemiddel moet weloverwogen worden gebruikt om een duidelijke boodschap naar een specifieke doelgroep te brengen, omdat het een belangrijke inzet van middelen en mensen vereist. Elk evenement ook buiten Vlaanderen - is een gelegenheid voor de VDAB om zich als expert op de arbeidsmarkt te manifesteren en te profileren. Een vlekkeloze organisatie of deelname zorgt voor een perfecte eerste indruk bij de bezoekers en maakt hen ontvankelijk voor onze boodschap. De kracht van evenementen is dat de boodschap live wordt overgedragen. Zo een tijdelijke VDAB-ambassade geeft de kans om de sterkst mogelijke vorm van communicatie toe te passen; namelijk van persoon tot persoon. VDAB-evenementen ontstaan vanuit de behoefte van de diensten om hun verhaal live te vertellen aan hun doelgroep. Wij ondersteunen daartoe persconferenties, jobbeurzen, gespecialiseerde doelgroepevenementen, netwerkevenementen, interne kick off s, studiedagen, seminaries, op drie niveaus: conceptueel, grafisch en logistiek. 3.6 On-line tools Structureel overleg met de webdiensten garandeert dat de informatie op de homepage en de VDAB-site in het algemeen inhoudelijk en qua timing afgestemd is op de zwaartepunten van communicatieacties en campagnes. We streven naar een maximale integratie van de boodschappen zowel ofline als online, stemmen af rond objectieven, concrete acties, look & feel, tone of voice. Intranet Het intranet faciliteert de interne communicatie door informatie en processen voor elke VDAB er toegankelijk te maken. Het intranet stelt medewerkers in staat de nodige bedrijfskennis (organisatiestructuur, processen en procedures) te verwerven, te delen en in stand te houden. Het biedt ook krachtige logistieke extranet-mogelijkheden om beter samen te werken met onze partners, zowel op beleidsniveau als op het terrein. Het bevordert de corporate communicatie door antwoord te geven op de vragen: wie is de VDAB, waar is onze organisatie mee bezig en wat is de rol van elke medewerker hierin? Nieuwe interactieve mogelijkheden stellen ons in staat om dialogen te voeren die de hiërarchie doorbreken en een betere bottom-up en interdisciplinaire communicatie te bewerkstelligen. Campagnemanagement Enkel door de optimalisatie van de IT-tools kan CRM beter beschikbaar worden voor communicatiedoeleinden Een nauwe samenwerking met de ICT-afdeling is nodig omdat het strategisch benutten van doordacht opgebouwde databanken nog voor een belangrijke verbetering kan zorgen om de verschillende types gebruikers informatie-op-maat aan te bieden en actief te dialogeren met onze doelgroepen. Social media en andere online trends We integreren nieuwe kanalen, zoals sociale media en netwerkingen, in onze communicatiemix. Daarbij houden we rekening met de grote diversiteit in de doelgroepen. In nauw overleg met de Webdiensten, ontwikkelen we de nodige know how, en blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen zoals mobiele communicatieplatformen: we experimenteren ermee en integreren ze waar nuttig en mogelijk. Ook hier nemen we onze rol op als voortrekker en adviseur. 14

15 Organigram situatie april 2012 Communicatiemanager Carry Van Middel Woordvoerder Anneke Ernon Administratieve pool * Anja Notaert * Marie-Anne Hunninck Team project- en relatiemanagement Teamcoach Team Media & Informatie Teamcoach Carry Van Middel Team Support & Logistiek Teamcoach Geert De Smedt Projectmedewerkers relatiebeheer CC Natalia Paridaens relatiebeheer AMB Hilde Lievens relatiebeheer FO Agnes Hendrickx relatiebeheer Stafdiensten Jan Everaet relatiebeheer Europa Lisette Dombret expert communicatie Liesbeth Alen Regionale Experten West-Vlaanderen Stefan De Bruyne Oost-Vlaanderen Els Van Den Broeck Limburg Luc Smeets Vlaams-Brabant Mieke Nicolaï Sandra Tuijbens Antwerpen Sandra Van Loo Regionale Dienst Brussel Natalia Paridaens Projectmedewerkers Hans Maenhout <wervingsprocedure> Bilbliothecaris Stef Strobbe Medewerker Annick Galand Documentalist Reinald Van Weydeveldt Intranet Griet Vanhoecke Medewerker Mieke Vanheulenberghe Grafische medewerker Lut Verrelst Els Jaspart Alex Verswijvel <wervingsprocedure> Logistiek medewerker Jos Bogaerts Christophe De Belder Chris Schallenbergh Ibrahim Barry Mehdi Jafari (Luc Vandenberghe) Regionale medewerkers West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Iris Braeckman Sofie Bosman Limburg Stefanie Harinck Vic Bunkens Antwerpen Chris Van hooydonck 15

16 uitgave: april (elke werkdag van 8 tot 20u)

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Communicatieplan TinZ 2012 2015

Communicatieplan TinZ 2012 2015 Zichtbaar in zorg Communicatieplan TinZ 2012 2015 Dit communicatieplan is gemaakt door GH+O, communicatie en creatie te Leeuwarden in opdracht van TinZ, netwerk dementie Friesland. Juli 2012 Juli 2012

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Management en Operationeel Plan. Communicatie, Media en ICT. Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT

Management en Operationeel Plan. Communicatie, Media en ICT. Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT Management en Operationeel Plan Communicatie, Media en ICT Erik Hulsbosch Deskundige-coördinator Communicatie, Media & ICT November 2010 1 Inhoud 1. Algemene bepalingen p. 3 a. Identificatie mandaathouder

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VERBETERVOORSTEL COMMUNICATIE

VERBETERVOORSTEL COMMUNICATIE VERBETERVOORSTEL COMMUNICATIE 1. AFBAKENING 1.1. Wat is communicatie? Communicatie is een proces waarbij een boodschap overgedragen wordt vanuit een zender of bron (interne en externe communicatie en PR)

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Verbeterprojecten BPR. Instrument bij de modernisering van de federale overheid

Verbeterprojecten BPR. Instrument bij de modernisering van de federale overheid Verbeterprojecten BPR Instrument bij de modernisering van de federale overheid ... zullen ook de verbeterprojecten systematisch worden ingevoerd zodat de modernisering op de verschillende domeinen ook

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.

RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015. Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen. RESOC Mechelen Jaarprogramma 2015 Jan Pieter De Naeyerlaan 5 2860 Sint-Katelijne-Waver 015 63 97 36 info@resocmechelen.be www.resocmechelen.be 2 1 INHOUD 2 Voorwoord... 4 3 Missie... 5 4 Visie... 5 5 Strategie...

Nadere informatie

LINGER. Jaargang 17 - Nummer 2

LINGER. Jaargang 17 - Nummer 2 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 17 - nummer 2 9000 GENT 1 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Meer verbinden, minder zenden

Meer verbinden, minder zenden Meer verbinden, minder zenden Bron: SimplyBee.nl Inhoud Inleiding... 3 Waarom dit nieuwe beleidsplan?... 3 1. Gemeente Hellendoorn: beleid en communicatie... 4 Wat is de gemeente Hellendoorn?... 4 Wat

Nadere informatie

RaboUnplugged. Versie 1

RaboUnplugged. Versie 1 RaboUnplugged Versie 1 Bestemd voor stuurgroepvergadering d.d. 1 december 2006 Inhoud Vooraf: naar een nieuwe manier van werken 1. Rabo Unplugged: een integrale werkstijl 4 2. Over de noodzaak van verandering

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie