Ontwerp norm NEN 6603

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp norm NEN 6603"

Transcriptie

1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6603 Milieu en voedingsmiddelen Interne kwaliteitsborging met controlekaarten bij chemische en microbiologische analyses Publicatie uitsluitend voor commentaar Environment and food Internal quality control by the use of control charts with chemical and microbiological analyses juli 2009 ICS ; ; ; ; ; ; Zal vervangen NPR 6603:1988 Commentaar vóór 1 januari 2010 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Normcommissie "Milieuanalyses" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

2 Inhoud Voorwoord Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Doel van kwaliteitsborging van analyses met controlekaarten Plaats van de norm in het geheel van kwaliteitsborging Beginsel Controlematerialen Algemeen Controlemonster uit praktijkmonster(s) Monster ten behoeve van terugvinding uit additie aan praktijkmonster(s) Synthetisch bereid controlemonster Gecertificeerd referentiemateriaal en monsters uit ringonderzoek Gebruik van controlekaarten Typen controlekaarten en de uitvoeringsvorm van controlekaarten Maken van de startkaart Controleregels voor het controleresultaat in een meetreeks Waarschuwing voor onbeheerste kwaliteit Onbeheerste kwaliteit Handelwijze bij onbeheerste kwaliteit Algemeen Handelwijze bij onbeheerste kwaliteit van chemische analyses Handelwijze bij onbeheerste kwaliteit van microbiologische analyses Periodiek evalueren voor chemische analyses Algemeen Toetsing van de spreiding Toetsing van de centrale waarde Toetsing van het percentage onbeheerste kwaliteit Periodiek evalueren voor microbiologische analyses Algemeen Toetsing van de spreiding Toetsing van de centrale waarde Maken van een vervolgkaart Werkwijze bij gebruik van nieuw controlemateriaal Gemiddelde-Z-controlekaart voor (chemische) multicomponentanalyse Algemeen Werkwijze Selectie van componenten...20 Bijlage A (informatief) Selectie van controleregels...22 Bijlage B (informatief) van een controlelijst bij afwijkende controle voor microbiologische analyses...24 Bijlage C (informatief) Toelichting bij de gemiddelde-z-controlekaart...25 Bijlage D (informatief) van een gemiddelde-z-controlekaart...26 Bijlage E (informatief) van een presentatie van de individuele controlekaarten van een multi-elementanalyse...29 Bibliografie

3 Voorwoord Deze norm beschrijft de kwaliteitsborging van chemische en microbiologische analyses binnen laboratoria door het gebruik van controlekaarten. De norm is van toepassing bij de uitvoering van chemische en microbiologische analyses in alle soorten monsters uit de toepassingsgebieden milieu, voedingsmiddelen en diervoeders. De norm vervangt NPR 6603:1988 Water en slib Richtlijnen voor interne kwaliteitsbeheersing met controlekaarten bij chemische analyses. Wijzigingen ten opzichte van NPR 6603:1988: a) het document is omgezet van een praktijkrichtlijn (NPR) in een norm (NEN); b) het toepassingsgebied is naast chemische analyses uitgebreid met microbiologische analyses; c) de norm is geschikt gemaakt voor toepassing in alle milieugerelateerde matrices, voedingsmiddelen en diervoeders; d) werkwijze voor controlekaarten met vaste grenzen is toegevoegd; e) een werkwijze voor multicomponentanalyse op basis van de gemiddelde-z-score is toegevoegd; f) de toetsing van het gemiddelde van de volle kaart is toegevoegd; g) handvatten voor de omgang met onbeheerste kwaliteit zijn toegevoegd; h) de statistische beoordeling van het percentage toevallige overschrijdingen is toegevoegd; i) de tekst is grondig geactualiseerd. Dit normontwerp is onder verantwoordelijkheid van normcommissie Milieuanalyses opgesteld door normsubcommissie Statistische toepassingen. Het voorbereidende werk is uitgevoerd door Ad-hocgroep NEN De samenstelling van de normsubcommissie en de ad-hocgroep ten tijde van publicatie van dit normontwerp was als volgt: J.W.A. Klaessens (voorzitter) StatAlike, Den Dolder W. Broer ALcontrol, Hoogvliet H. Hessels Waterlaboratorium Noord, Zuidlaren R. Hoogerbrugge RIVM, Bilthoven H.A.M. de Kok Waterschap Groot Salland, Zwolle G. Kreuning Eurofins Scientific, Barneveld S. van Kuijck - de Boer RWS Waterdienst, Lelystad R.A. van der Meer J.A van Rhijn A.M.H. van der Veen Wetterskip Fryslân, Leeuwarden VWA Regio Oost, Zutphen VSL, Delft P. in t Veld VWA Regio Zuid, Eindhoven 3

4 R.G. Visser SGS Nederland B.V., Spijkenisse P.H.U. de Vries H.J. van de Wiel M.M. van Rijn (secretaris) Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 januari 2010 worden ingediend bij het Nederlands Normalisatieinstituut, Postbus 5059, 2600 GB Delft. adres voor commentaar: Exemplaren van het normontwerp zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het bovengenoemde instituut. 4

5 Milieu en voedingsmiddelen Interne kwaliteitsborging met controlekaarten bij chemische en microbiologische analyses 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm beschrijft de kwaliteitsborging van chemische en microbiologische analyses binnen laboratoria door het gebruik van controlekaarten. De norm behandelt niet kaarten waarbij alleen het overschrijden van een boven- en/of ondergrens wordt bewaakt. De norm is van toepassing bij de uitvoering van chemische en microbiologische analyses in alle soorten monsters uit de toepassingsgebieden milieu, voedingsmiddelen en diervoeders. De methode kan worden gebruikt bij de eigen beoordeling van de geldigheid van de beproevingen van het laboratorium zoals beschreven in NEN-EN-ISO/IEC OPMERKING De in deze norm beschreven werkwijze biedt niet noodzakelijk garanties ten aanzien van de juistheid en/of onzekerheid van het meetresultaat van een willekeurig praktijkmonster. 2 Normatieve verwijzingen Het volgende document waarnaar is verwezen is onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing. NEN-EN-ISO/IEC Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria 3 Termen en definities Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities. 3.1 actiecriterium action criterion regel voor het signaleren van een onbeheerst proces 3.2 controlekaart control chart kaart waarop een statistische meetgrootheid van een reeks monsters in een bepaalde volgorde is ingetekend om het proces m.b.t. die meetgrootheid te sturen en om de variatie te beheersen en te verminderen [ISO ] OPMERKING De bepaalde volgorde is veelal gebaseerd op tijd of op volgorde van monsternummer. 3.3 controlestandaard onafhankelijk bereide standaard met dezelfde matrix als de kalibratiestandaard 3.4 gecertificeerd referentiemateriaal certified reference material (CRM) referentiemateriaal dat voor een of meer eigenschappen is gekarakteriseerd door een (metrologisch) valide procedure, met een begeleidend certificaat dat de waarde van de vermelde eigenschap verschaft, de corresponderende onzekerheid en, indien mogelijk, een verklaring over metrologische herleidbaarheid 5

6 3.5 gemiddelde reekslengte average run lenth (ARL) gemiddeld aantal maal dat een proces zal zijn bemonsterd en geëvalueerd voordat een verschuiving in het niveau wordt gesignaleerd OPMERKING 1 Voor een analytisch proces is dit het gemiddeld aantal controlemetingen dat nodig is vóórdat onbeheerste kwaliteit wordt gesignaleerd. De reciproque waarde geeft de kans op voorkomen aan. OPMERKING 2 Deze definitie is gebaseerd op ISO onbeheerste kwaliteit out of control kwaliteit waarbij de controleresultaten niet meer kunnen worden toegeschreven aan de veronderstelde kansverdeling 3.7 waarschuwingscriterium warning criterion regel voor de dreiging van een onbeheerst proces 4 Doel van kwaliteitsborging van analyses met controlekaarten De herhaalde uitvoering van een chemische en microbiologische bepaling in hetzelfde monster levert een spreiding in de resultaten op. Deze kan worden veroorzaakt door toevallige, maar ook door systematische afwijkingen. Het doel van kwaliteitsborging met controlekaarten (3.2) is: de spreiding in de resultaten binnen de daarvoor vastgestelde grenzen te houden; het overschrijden van deze grenzen en de aanwezigheid van trends zo snel mogelijk te signaleren; het vrijgeven van afwijkende meetresultaten zoveel mogelijk te voorkomen; de oorzaak van afwijkingen te achterhalen en het optreden in toekomst te voorkomen. 5 Plaats van de norm in het geheel van kwaliteitsborging De kwaliteitsborging van chemische en microbiologische (kwantitatieve) analyses kan als volgt worden onderverdeeld: a) Interne kwaliteitsborging: eerste lijn - controle door uitvoerenden van analyses zelf, met name door het analyseren van controlematerialen en het evalueren van de resultaten door middel van controlekaarten; tweede lijn - controle binnen de organisatie van het laboratorium, zo onafhankelijk mogelijk van uitvoerenden van analyses, bijv. door inbrengen van monsters met een bekend gehalte aan de te bepalen component. b) Externe kwaliteitsborging: derde lijn - onafhankelijke externe controle, vooral door vergelijkend interlaboratoriumonderzoek. 6

7 Deze norm beperkt zich tot genoemde eerstelijnscontrole met controlekaarten, in het bijzonder tot: de keuze van controlematerialen en te controleren meetgrootheden; het opzetten van een controlekaart; de waarschuwings- en actiecriteria; de registratie van resultaten; de evaluatie van resultaten. 6 Beginsel De uitvoering van analyses wordt gecontroleerd door regelmatig onderzoek van controlematerialen. Beoogd wordt dat de resultaten van de controle zoveel mogelijk de kwaliteit van de monsteranalyse weerspiegelen. Dit heeft voor de controlemeting tot gevolg dat de monsters, de uitvoering en de uitvoeringsomstandigheden zoveel mogelijk gelijk moeten zijn aan die van de monsteranalyse. De controleresultaten worden weergegeven in een controlekaart (3.2) met op de verticale as de analyseresultaten en op de horizontale as de volgorde waarin de resultaten zijn verkregen. Op de controlekaart is voorts de centrale waarde aangegeven en de grenzen op een afstand van eenmaal, tweemaal en driemaal de standaardafwijking van de centrale waarde (1s-, 2s- en 3s-grenzen). De centrale waarde is veelal het gemiddelde controleresultaat over een langere periode maar kan ook de conventioneel ware waarde zijn van het controlemateriaal. In het laatste geval bestaat niet alleen de mogelijkheid om toevallige afwijkingen te bewaken maar ook de systematische afwijking (juistheid) van het controlemateriaal. De toegepaste standaardafwijking s is óf de experimenteel bepaalde standaardafwijking van controleresultaten uit het verleden óf een vaste opgelegde standaardafwijking. De waarschuwings- en actiecriteria (3.7 resp. 3.1) zijn gebaseerd op overschrijdingen van de 1s-, 2s- en 3s-grenzen. Wordt een waarschuwingscriterium overschreden, dan worden de meetresultaten nog geaccepteerd maar is extra alertheid geboden: mogelijk wordt bij de volgende meting wel een actiecriterium overschreden. Bij het overschrijden van een actiecriterium is er sprake van onbeheerste kwaliteit (3.6); het vrijgeven van de meetresultaten van monsters wordt geblokkeerd en er wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de overschrijding en een besluit genomen ten aanzien van het al dan niet verwerpen van (een deel van) de meetresultaten. De resultaten van de controleonderzoeken worden periodiek geëvalueerd. 7 Controlematerialen 7.1 Algemeen De voorwaarden die worden gesteld aan het controlemateriaal zijn: homogeniteit: de bijdrage aan de spreiding van meetresultaten als gevolg van inhomogeniteit is verwaarloosbaar klein; stabiliteit: de bijdrage aan de spreiding van meetresultaten als gevolg van instabiliteit is ondergeschikt; representativiteit: de spreiding van meetresultaten voor het controlemateriaal komt overeen met (of is hoger dan) de verwachte gemiddelde spreiding voor praktijkmonsters die, om te voldoen aan de criteria voor homogeniteit en stabiliteit, op gelijksoortige wijze zijn geprepareerd als het controlemateriaal. Kies voor de waarde van de meetgrootheid zo mogelijk en nuttig een waarde ruim boven de aantoonbaarheidsgrens. Veelal is de variatiecoëfficiënt voor dit deelbereik dan nagenoeg constant en kan worden volstaan met één controlemateriaal voor het meetbereik. 7

8 Voor sommige analysemethoden is de standaardafwijking nagenoeg constant. Ook dan volstaat één controlemateriaal voor het meetbereik. Overweeg voor meetmethoden waarvoor de waarde voor deelmeetbereiken beduidend verschilt de toepassing van meer dan één controlemateriaal. OPMERKING 1 Als uit het validatieonderzoek is gebleken dat de standaardafwijking of variatiecoëfficiënt voor verschillende deelmeetbereiken verschillend is, betekent dit niet automatisch dat een controle voor de andere deelmeetbereiken is vereist. Immers, als bijvoorbeeld de oorzaak van de variatie voor de deelmeetbereiken dezelfde is maar de grootte verschillend, dan beschermt de borging op één niveau mede andere niveaus. OPMERKING 2 Het is niet altijd mogelijk of praktisch om alle stappen van het analytische proces met één controlemateriaal af te dekken. Bij de analyse van inhomogene praktijkmonsters blijft de kwaliteit van het homogeniseringsproces bijvoorbeeld buiten beschouwing. Representativiteit heeft in dergelijke gevallen betrekking op het afgedekte deel van het analytische proces. De kwaliteitsborging van ontbrekende delen, zoals de residuele inhomogeniteit van praktijkmonsters na voorbehandeling, behoort dan anderszins te worden afgedekt. 7.2 Controlemonster uit praktijkmonster(s) Een controlemonster is een controlemateriaal dat is gemaakt uit een of meer praktijkmonsters. De representativiteit ten aanzien van de matrix is voor een stabiel mengsel van willekeurig gekozen praktijkmonsters veelal verzekerd. Met een controlemonster is toetsing op juistheid niet mogelijk omdat het controlemonster geen (onafhankelijk) toegekende waarde heeft. 7.3 Monster ten behoeve van terugvinding uit additie aan praktijkmonster(s) Bij deze vorm van controlemeting worden monsters geanalyseerd tezamen met dezelfde monsters waaraan een bekende hoeveelheid meetcomponent is geaddeerd. Uit het verschil in meetresultaat wordt de terugvinding berekend, meestal als relatieve waarde (fractie of percentage). De terugvinding wordt opgenomen in de controlekaart. De toepassing van terugvinding maakt toetsing op juistheid mogelijk, althans de toetsing op matrixeffecten; de effecten van interferentie blijven buiten beschouwing. Deze werkwijze wordt (vooralsnog) niet in de microbiologie gehanteerd. De additie moet worden uitgevoerd aan steeds hetzelfde (stabiele en representatieve) praktijkmonster of aan een willekeurig praktijkmonster uit de monsterreeks. De laatste variant is zeer effectief als sprake is van matrixeffecten die van monster tot monster sterk verschillen. Representativiteit op de middellange termijn is dan per definitie verzekerd, zelfs als er zich in de tijd verschuivingen voordoen in de samenstelling van de matrix. Een nadeel is dat overschrijding van het actiecriterium (3.1) niet alleen het gevolg hoeft te zijn van een onbeheerst meetproces maar ook van de (toevallige) samenstelling van de monstermatrix. Addeer aan het praktijkmonster zo mogelijk een hoeveelheid die ten minste een viervoudige verhoging van de waarde van de meetgrootheid bewerkstelligt. Voorkom een verdunning van het analysemonster met meer dan 10 %. OPMERKING 1 Bij een minimaal viervoudige verhoging door additie is de gemeten verschilspreiding voor een monster vrijwel gelijk aan de reproduceerbaarheidsspreiding voor een enkelvoudige analyse van het geaddeerde monster. OPMERKING 2 Controle door terugvinding is vooral geschikt bij de analyse van vloeibare monsters waarbij de meetcomponent in de kwantitatieve additie zich analytisch op dezelfde wijze gedraagt als de meetcomponent in het monster. OPMERKING 3 Bij de chemische analyse is de terugvinding van addities aan willekeurige praktijkmonsters zeer geschikt om in één keer de meetonzekerheid te kwantificeren, als de invloed van opslag, veroudering, voorbewerking en die van interferenties verwaarloosbaar zijn (zie NEN 7779). 7.4 Synthetisch bereid controlemonster Een synthetisch bereid controlemonster is een monster waarvan de waarde van de meetgrootheid of -grootheden op basis van de bereidingsprocedure binnen nauwe grenzen bekend is. 8

9 Een voorwaarde voor toepassing is dat de matrix van het synthetisch bereide controlemonster representatief is voor de matrix van praktijkmonsters. Het betreft hier met name die aspecten die een effect hebben op het meetresultaat, zoals de invloed van humuszuren op de clean-up. Met een synthetisch chemisch controlemonster is naast de toetsing op toevallige afwijkingen ook de toetsing op systematische afwijkingen van de conventioneel ware waarde mogelijk. Is de matrix van praktijkmonsters zeer variabel dan is een beheersing van ongewenste systematische effecten alleen effectief als het synthetische controlemonster representatief is voor de afwijkende monsters van die matrix. In de microbiologie worden de synthetische controlemonsters meestal bereid door het invriezen of drogen van het micro-organismen. Hierdoor zal een deel van de toegevoegde micro-organismen afsterven waardoor controle op de juistheid niet meer mogelijk is. Dit soort controlematerialen worden vaak RM of SRM ((secundair) referentiemateriaal) genoemd. OPMERKING 1 Een controlestandaard (3.3) is veelal niet bruikbaar als controlemateriaal voor de kwaliteitsborging van het meetproces. Het is echter legitiem om een controlestandaard te gebruiken als kwaliteitsborging van het kalibratieproces. OPMERKING 2 NVN 6419 beschrijft de bereiding van synthetische controlemonsters voor organische componenten in grond- en oppervlaktewater. ASTM D 5905 beschrijft de bereiding van huishoudelijk afvalwater. 7.5 Gecertificeerd referentiemateriaal en monsters uit ringonderzoek Gecertificeerde referentiematerialen (certified reference material (CRM s)) (3.4) zijn stabiele, homogene en goed gekarakteriseerde materialen met een herleidbare waarde en een gespecificeerde onzekerheid. Met CRM s is naast de toetsing op toevallige afwijkingen in principe ook de toetsing op juistheid mogelijk. Is de matrix van praktijkmonsters zeer variabel dan is een beheersing van ongewenste systematische effecten alleen effectief als het CRM representatief is voor de afwijkende monsters van die matrix. CRM s vervullen wereldwijd een belangrijke functie in het vaststellen van de herleidbaarheid. CRM s zijn schaars. Het gebruik van CRM s voor de dagelijkse controle van het meetproces wordt daarom ontraden. Een bruikbaar alternatief voor de toetsing van juistheid zijn de representatieve monsters met een toegekende waarde afkomstig uit een deugdelijk georganiseerd ringonderzoek. De toegekende waarde voldoet weliswaar niet aan de eisen in de definitie van gecertificeerd referentiemateriaal maar de beschikbaarheid van dergelijke monsters is zoveel groter dat uit praktische overwegingen deze zijn gelijkgesteld aan gecertificeerd referentiemateriaal. Met de term (C)RM' worden hierna zowel gecertificeerde referentiematerialen als ringonderzoeksmonsters bedoeld. OPMERKING (C)RM s zijn in de microbiologie nauwelijks voorhanden en worden niet toegepast in het kader van een eerstelijnscontrole. Hierdoor is het ook niet mogelijk om de juistheid te beoordelen met controlekaarten. 8 Gebruik van controlekaarten 8.1 Typen controlekaarten en de uitvoeringsvorm van controlekaarten Bij de toepassing van de controlekaart wordt er verschil gemaakt tussen chemische analyses en microbiologische analyses: bij chemische analyses zal de spreiding van de resultaten veelal een normale verdeling benaderen; bij microbiologische analyses wordt er van uitgegaan dat bacterietellingen niet normaal zijn verdeeld. In veel gevallen wordt een normale verdeling benaderd door logaritmische transformatie ( 10 log). Figuur 1 toont een controlekaart met statistisch bepaalde grenzen voor een normale verdeling en figuur 2 toont een controlekaart met statistisch bepaalde grenzen voor een lognormale verdeling. 9

10 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 6603:2009 Ontw. nl Milieu en voedingsmiddelen - Interne kwaliteitsborging met controlekaarten bij chemische en microbiologische analyses Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3299. (nl) Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen. Safety requirements for charging of traction batteries

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3299. (nl) Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen. Safety requirements for charging of traction batteries Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw.

Nederlandse norm. NEN 4000 (nl) Bedrijfshulpverlening. In-company emergency services. Vervangt NEN 4000:2006; NEN 4000:2008 Ontw. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 8048-1 (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview

Nederlandse norm. NEN 8048-1 (nl) Schuldhulpverlening - Deel 1: Eisen aan schuldhulpverleningsorganisaties Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-30 (nl) Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten. Event security and crowd management services

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8020-30 (nl) Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten. Event security and crowd management services Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS 91.040.01; 91.180; 91.090; 91.200

Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS 91.040.01; 91.180; 91.090; 91.200 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1814 Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen Publicatie uitsluitend voor commentaar Accessibility of environment, buildings and dwellings februari 2000 ICS

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview.

Voorbeeld. praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging. Preview. Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 5313-3-2 Computerruimtes en datacenters - Deel 3-2: Eisen en classificatie - Beveiliging Publicatie uitsluitend voor commentaar Computer rooms and data centres

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 8099 (nl)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR 8099 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl)

Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm. NEN 6069 (nl) Vervangt NEN 6069:1991; NEN 6069:1991 Engels; NEN 6069:1991/A2:2001; NEN 6069:2004 Ontw. Nederlandse norm NEN 6069 (nl) Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het

Nadere informatie

Tweetalige uitgave. Nederlandse norm. NEN-EN 15221-2 (nl, en)

Tweetalige uitgave. Nederlandse norm. NEN-EN 15221-2 (nl, en) Voorbeeld Tweetalige uitgave Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en)

Voorbeeld. norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) Preview. NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Nederlandse norm Triggering messages for broadcast applications - Part 2:Transport methods (IEC 62297-2:2005,IDT) NEN-EN-IEC 62297-2 (en) Vervangt NPR-IEC/PAS 62297:2002,deels juli 2005 ICS 33.170 Dit

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 27013 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 29990 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

2e Ontwerp norm NEN-EN 1930

2e Ontwerp norm NEN-EN 1930 Nederlandse 2e Ontwerp norm NEN-EN 1930 Child use and care articles - Safety barrier - Safety requirements and test methods Publicatie uitsluitend voor commentaar Commentaar vóór 2010-03-24 februari 2010

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO 23081-1 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 "Industriele meet- en regeltechniek"

Voorbeeld. Preview Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Normcommissie NEC 65 Industriele meet- en regeltechniek Nederlandse praktijkrichtlijn Milestones and activities during commissioning of electrical instrumentation and control systems in the process industry (IEC/PAS 62337:2002,IDT) NPR-IEC/PAS 62337 (en) november

Nadere informatie

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT)

Nederlandse praktijkrichtlijn. NPR-ISO/TS 22002-1 (en) Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food manufacturing (ISO/TS 22002-1:2009,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie