OER SLM NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar (1 september augustus 2016)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER SLM 2015-2016. NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016)"

Transcriptie

1 OER SLM NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar (1 september augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. Het studentenstatuut bevat de rechten en plichten van de studenten, die voortvloeien uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en bestaat naast een opleidingsspecifiek deel ook uit een instellingsspecifiek deel. Het studentenstatuut geldt onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving. Academie SLM Opleiding(en) - Built Environment - Logistics Engineering - Logistiek en Economie - Ruimtelijke Ordening en Planologie - Mobiliteit Studies Datum advies opleidingscommissie 2 juli 2015 Datum goedkeuring academiedirecteur 19 juni 2015 Datum instemming deelraad 29 juni 2015 Datum vaststelling CvB 7 juli 2015 Gebaseerd op raamregeling HBO bachelor Datum voorgenomen besluit vaststelling 13 januari 2015 raamregeling CvB Datum instemming raamregeling MR 3 februari 2015 Datum vaststelling raamregeling CvB 10 februari 2015

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 4 ARTIKEL 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1.2 ALGEMENE BEPALINGEN... 8 ARTIKEL 1.3 TOEPASSELIJKHEID... 8 HOOFDSTUK 2 GRONDSLAGEN VAN DE OPLEIDING(EN) ARTIKEL 2.1 HET DOEL VAN DE OPLEIDING(EN) EN DE COMPETENTIES HOOFDSTUK 3 INHOUD EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING(EN) ARTIKEL 3.1 OPLEIDINGSVORM ARTIKEL 3.2 TAAL ARTIKEL 3.3 GEDRAGSREGELS ARTIKEL 3.4 OMVANG EN DUUR VAN DE BACHELOROPLEIDING(EN) ARTIKEL 3.5 OPBOUW VAN DE OPLEIDING(EN) Algemeen Differentiaties en varianten Honoursprogramma Minoren Premaster SBM (Strategic Business Management and Marketing) Afstuderen met eigen bedrijf (als ondernemer) ARTIKEL 3.6 SAMENSTELLING VAN DE EXAMENPROGRAMMA S ARTIKEL 3.7 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen voor studenten met een WEB opleiding (MBO opleiding) Vrijstellingen voor studenten met VWO diploma (geldt niet voor instroom 2014 en later) Vrijstellingen voor studenten met een Associate degree getuigschrift Bewaartermijn beslissing vrijstelling ARTIKEL 3.8 INSCHRIJVING VOOR DE POSTPROPEDEUSE VAN DE OPLEIDING WAARVAN DE PROPEDEUSE IS GEVOLGD ARTIKEL 3.9 INSCHRIJVING VOOR DE POSTPROPEDEUSE VAN EEN ANDERE NHTV OPLEIDING ARTIKEL 3.10 VERWIJZING IN DE POSTPROPEDEUSE ARTIKEL 3.11 OVERGANGSREGELING IN VERBAND MET WIJZIGING EXAMENPROGRAMMA HOOFDSTUK 4 STUDIEADVIES EN BINDENDE AFWIJZING ARTIKEL 4.1 STUDIEADVIES PROPEDEUSE AAN HET EINDE VAN HET STUDIEJAAR ARTIKEL 4.2 STUDIEADVIES PROPEDEUSE BIJ TUSSENTIJDSE UITSCHRIJVING ARTIKEL 4.3 INTREKKEN NEGATIEF BINDEND STUDIEADVIES ARTIKEL 4.4 BEWAARTERMIJN STUDIEADVIES HOOFDSTUK 5 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG ARTIKEL 5.1 STUDIEBEGELEIDING ARTIKEL 5.2 STUDIEBEGELEIDING BINNEN DE ACADEMIE/OPLEIDING ARTIKEL 5.3 PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN ARTIKEL 5.4 PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN EN ROL STUDENTENDECAAN HIERIN ARTIKEL 5.5 STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING ARTIKEL 5.6 STUDIEVOORTGANGSREGISTRATIE HOOFDSTUK 6 TENTAMINERING ARTIKEL 6.1 COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS EN HET BEHALEN VAN ECTS CREDITS ARTIKEL 6.2 INRICHTING TENTAMEN ARTIKEL 6.3 VOLGORDE VAN TENTAMENS ARTIKEL 6.4 TIJDVAKKEN EN FREQUENTIES VOOR HET AFLEGGEN VAN TENTAMENS ARTIKEL 6.5 VOORWAARDEN VOOR EEN COMPETENTIE-EXAMEN ARTIKEL 6.6 INSCHRIJVING VOOR (HER)TENTAMENS Reguliere inschrijving Mogelijkheid tot inschrijving na de inschrijvingsperiode Mogelijkheid tot uitschrijving OER SLM 2

3 ARTIKEL 6.7 VERHINDERING VAN DEELNAME AAN EEN TENTAMEN ARTIKEL 6.8 REGELS TENTAMENS ARTIKEL 6.9 STAGES ARTIKEL 6.10 AFSTUDEREN ARTIKEL 6.11 BEOORDELING ARTIKEL 6.12 BEKENDMAKING VAN DE TENTAMENUITSLAG ARTIKEL 6.13 GELDIGHEIDSDUUR ARTIKEL 6.14 BEWARING ARTIKEL 6.15 INZAGE ARTIKEL 6.16 VRIJSTELLINGEN Vrijstellingen tot het afleggen van tentamens Beoordelingskaders examencommissie bij het verlenen van de vrijstelling ARTIKEL 6.17 CALAMITEITENREGELING ARTIKEL 6.18 FRAUDE Definities Procedure Sancties ARTIKEL 6.19 VERKLARING VAN TENTAMENS HOOFDSTUK 7 ARTIKEL 7.1 ARTIKEL ARTIKEL ARTIKEL 7.4 ARTIKEL 7.5 ARTIKEL ARTIKEL 7.7 ARTIKEL 7.8 HOOFDSTUK 8 ARTIKEL 8.1 ARTIKEL 8.2 ARTIKEL EXAMENS PROPEDEUSE-EXAMEN POSTPROPEDEUSE-EXAMEN Postpropedeuse-examen als onderdeel van de HBO bachelor Postpropedeuse-examen als onderdeel van de Associate degree COMPENSATIEMOGELIJKHEDEN Compensatiemogelijkheden in de propedeuse Compensatiemogelijkheden in de postpropedeuse VOORWAARDEN VOOR HET BEHALEN VAN HET POSTPROPEDEUSE-EXAMEN BEKENDMAKING VAN DE EXAMENUITSLAG GRAADVERLENING HBO bachelor Associate degree JUDICIUM CUM LAUDE BEWAARTERMIJN GETUIGSCHRIFT COMMISSIES EXAMENCOMMISSIE OPLEIDINGSCOMMISSIE ANDERE COMMISSIES Clusteroverleg HOOFDSTUK 9 VASTSTELLING EN WIJZIGING VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ARTIKEL 9.1 ARTIKEL 9.2 ARTIKEL 9.3 HOOFDSTUK 10 ARTIKEL 10.1 VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING WIJZIGING ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN OVERIGE BEPALINGEN HARDHEIDSCLAUSULE BIJLAGE 1 GEDRAGSCODE IN HET GEVAL VAN ENGELSTALIG ONDERWIJS BIJLAGE 2 COMPETENTIES BIJLAGE 3 OVERZICHT EXAMENPROGRAMMA OPLEIDINGEN VAN DE ACADEMIE SLM BIJLAGE 4 MINOREN, HONOURS EN ANDERE EXAMENPROGRAMMA S BIJLAGE 5 VRIJSTELLINGEN VOOR STUDENTEN MET EEN WEB-OPLEIDING BIJLAGE 6 OVERGANGSREGELING BIJLAGE 7 VRIJSTELLINGEN VOOR STUDENTEN MET EEN VWO-DIPLOMA (GELDT NIET VOOR INSTROOM 2014 EN 2015) OER SLM 3

4 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: Academie Academiedirecteur Accreditatie Afstudeerrichting Assessment Associate degree opleiding Beoordelingsresultaten Bestuurs- en beheers reglement College van Beroep voor de examens College van Bestuur Competentie gestuurd onderwijs CROHO CROHO domein Organisatorische eenheid zoals bedoeld in artikel 10.3a WHW, waarbinnen één of meer opleidingen worden aangeboden. Leidinggevende functionaris van een academie. De academiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in een academie op grond van door het College van Bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld, zoals bedoeld in artikel 1.1 sub s WHW. Een samenhangend geheel van onderwijs met betrekking tot een specifieke vakinhoudelijke discipline in een postpropedeuse van een opleiding. Een specifieke toets waarin de student een realistische beroepsopdracht ontvangt, c.q. beroepsactiviteiten verricht, waarmee de student de beoordelaar in staat stelt vast te stellen in welke mate de student de (sub)competenties beheerst. Een Associate degree opleiding is een opleiding van twee jaar met een studielast van tenminste 120 ECTS credits zoals bedoeld in artikel 7.8a lid 1 en lid 2 WHW. De opleiding is verbonden aan een HBO-bacheloropleiding. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad Associate degree (Ad) verleend. Een verzameling van door de examinator(en) geregistreerde resultaten. Deze verzameling is vastgelegd in het studievoortgangssysteem Osiris. Een reglement waarin het College van Bestuur vaststelt hoe het bestuur, het beheer en de inrichting van de hogeschool is geregeld, zoals bedoeld in artikel 10.3b WHW. Een krachtens artikel 7.60 WHW vastgesteld rechtsprekend college waar studenten tegen besluiten zoals opgesomd in artikel 7.61 WHW in beroep kunnen gaan. Bestuursorgaan van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, zoals bedoeld in artikel 10.2 WHW jo. artikel 3 tot en met 5 en artikel 7 van de statuten van de Stichting NHTV internationale hogeschool Breda. Onderwijs waarbij de eindtermen zijn vervat in competenties. Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 1 WHW. Indeling in onderwijssectoren. OER SLM 4

5 CROHO-nummer Cursus Zie ISAT-code. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Deelraad Een per academie ingesteld orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, dat het instemmingsrecht en adviesrecht uitoefent dat toekomt aan de medezeggenschapsraad, voor zover het aangelegenheden betreft die de academie aangaan. Diplomasupplement Double Degree ECTS credit Examen Examencommissie Examenprogramma Examinator Extraneus Fast-track Getuigschrift Een toevoeging aan het getuigschrift, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 4 WHW, met als doel het verschaffen van inzicht in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding en dat mede in verband met de internationale herkenbaarheid van de opleidingen(en). Het supplement wordt opgesteld in de Engelse taal en voldoet aan het Europese standaardformat. Afstudeerprogramma in samenwerking met een gelieerde opleiding van een andere (buitenlandse) instelling, dat de student, bij goed gevolg, recht geeft op een getuigschrift van beide opleidingen. Een eenheid waarmee de studielast voor een student wordt uitgedrukt. Een ECTS credit is gelijk aan 28 uren studiebelasting. De verzameling met goed gevolg afgelegde tentamens in de tot de opleiding behorende onderwijseenheden, eventueel aangevuld met een onderzoek van door de examencommissie aangewezen examinator(en) naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student. Het orgaan, zoals bedoeld in artikel 7.12 lid 1 en 2 WHW, dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een examencommissie. Een groep van bij elkaar behorende cursussen met een normering. Lid van het personeel, alsmede deskundigen van buiten de instelling, die door de examencommissie aangewezen zijn voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag ervan, zoals bedoeld in artikel 7.12c lid 1 WHW. Degene, zoals bedoeld in artikel 7.36 WHW die is ingeschreven bij NHTV Breda met alleen het recht om tentamens en examens af te leggen. Een extraneus heeft niet het recht om onderwijs te volgen. Opleidingstraject voor studenten die instromen met een bepaalde vooropleiding (zoals MBO of VWO 1 ). Dit opleidingstraject heeft een aantal standaard vrijstellingen waardoor het traject versneld kan worden doorlopen. Een door de examencommissie uitgereikt bewijs, zoals bedoeld in artikel 7.11 lid 2 van het WHW, dat het examen van een opleiding met goed gevolg is afgelegd. 1 Fast-track VWO instroom betreft instroom in studiejaar of eerder OER SLM 5

6 HBO bacheloropleiding Een HBO opleiding zoals bedoeld in de artikelen 7.3 en 7.3a lid 2 WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan student de graad Bachelor verleend. Zie ook: opleiding. Instelling Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bij afkorting NHTV Breda. ISAT-code Managementteam Medezeggenschapsraad Mentor Minor NHTV Breda Nominale studieduur Numerus fixus Onderwijseenheid Opleiding Osiris Postpropedeuse Propedeuse Propedeuse- en postpropedeuse-examen Selectielijst Semester Student Code waarmee de opleiding officieel geregistreerd is in het CROHO. Personen van een academie die verantwoordelijk zijn voor het academiebeleid en daartoe benoemd zijn door het College van bestuur. Een zelfstandig orgaan, zoals bedoeld in artikel WHW, voor inspraak in het beleid van NHTV Breda. Dit orgaan bestaat voor de helft uit gekozen personeelsleden en voor de helft uit gekozen studentleden. Een medewerker binnen de opleiding die als taak heeft het coachen en begeleiden van een groep studenten. Verdieping op (of verbreding van) een onderwerp binnen de eigen of een andere opleiding. De Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, bij afkorting NHTV Breda. Aantal uren studiebelasting van de opleiding gedeeld door 60 ECTS credits uitgedrukt in jaren. Het door het College van Bestuur vastgesteld aantal studenten, dat ten hoogste voor de eerste maal kan worden ingeschreven voor de propedeuse van een opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.53 WHW. Een onderdeel van een opleiding dat wordt afgesloten met een tentamen. Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, als bedoeld in artikel 7.3 van de WHW. Het Studenten Informatie Systeem van NHTV Breda. Het tweede deel van de opleiding dat volgt op de propedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.30 WHW. Het eerste deel van een HBO opleiding dat wordt gevolgd door de postpropedeuse, zoals bedoeld in artikel 7.8 lid 2 en 4 WHW. Zie examen. De lijst waarin is vermeld hoelang NHTV Breda archiefbescheiden moet bewaren. Een aaneengesloten periode van twee maal 10 lesweken voor het vierde jaar. Dit jaar is opgebouwd uit twee semesters. Degene die bij NHTV Breda is ingeschreven, zoals bedoeld in artikel 7.32 WHW. OER SLM 6

7 Studentendecaan Studieadvies Studiebelasting Studiecontract Studieloopbaancoach Tentamen Trimester Voltijdse opleiding WEB opleiding Wet/WHW Een functionaris waarvan de kerntaak is het begeleiden, informeren en adviseren van (potentiële) studenten op het gebied van studie en onderwijs. Advies, zoals bedoeld in WHW artikel 7.8b lid 1 en 2, dat uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse aan de student wordt uitgebracht over de voortzetting van zijn studie binnen de opleiding. De in ECTS credits uitgedrukte studielast, zoals bedoeld in artikel 7.4 lid 1 WHW. Een document met afspraken tussen de student en de opleiding waarin de student aangeeft hoe hij de nog niet behaalde cursussen van een examenprogramma binnen de daarvoor beschikbare studietijd zal gaan afronden. Een medewerker binnen de opleiding die als taak heeft het coachen en begeleiden van een groep studenten. Een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10 lid 1 WHW, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus (student of extraneus), alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. Een aaneengesloten periode van 10 lesweken voor eerste en tweede leerjaar en 9 weken voor het derde leerjaar. Elk van deze jaren is opgebouwd uit drie trimesters. Een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen ECTS credits opleveren. Opleiding in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (MBO). De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. OER SLM 7

8 Artikel 1.2 Algemene bepalingen 1 NHTV internationale hogeschool Breda kent conform artikel 7.59 van de WHW, een studentenstatuut dat is vastgesteld door het College van Bestuur van de hogeschool, na instemming van de medezeggenschapsraad. Het studentenstatuut bestaat uit een instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel. Het instellingsspecifieke deel is opgenomen in een afzonderlijk document (zie intranet/internet). De onderwijs- en examenregeling (OER) maakt deel uit van het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. 2 NHTV internationale hogeschool Breda wordt in deze regeling aangeduid met NHTV Breda. 3 De onderwijs- en examenregeling voldoet aan de regels en voorschriften van de Raamregeling OER HBO bachelor. De datum van vaststelling van de raamregeling OER door het College van Bestuur en de datum van instemming door de medezeggenschapsraad, staan vermeld in het statusblok op de voorpagina van de OER. 4 De onderwijs- en examenregeling wordt goedgekeurd door de academiedirecteur conform artikel 9.1 van deze regeling. 5 De academiedirecteur draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van de onderwijs- en examenregeling en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig de bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit (WHW artikel 7.14). 6 De wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling wordt geëvalueerd door de opleidingscommissie. De opleidingscommissie presenteert de resultaten van de evaluatie aan de academiedirecteur. 7 De Nederlandse versie van de onderwijs- en examenregeling is leidend ten opzichte van de vertaalde Engelse versie. 8 De bepalingen in deze regeling zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de WHW. Artikel 1.3 Toepasselijkheid 1 Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor het studiejaar , dat loopt van 1 september 2015 tot en met 31 augustus De OER is van toepassing op alle studenten, van de opleiding(en) zoals beschreven in deze OER, die zijn ingeschreven bij NHTV Breda. 3 Met de term opleiding, zoals vermeld in lid 2, wordt bedoeld alle vormen van deze opleiding conform de registratie in het CROHO. 4 Indien op 1 september 2015 de besluitvorming met betrekking tot de onderwijs- en examenregeling nog niet afgerond is, blijft, in uitzondering op lid 1, de onderwijsen examenregeling van kracht totdat de onderwijs- en examenregeling is vastgesteld. OER SLM 8

9 5 Deze onderwijs- en examenregeling legt de rechten en de plichten van studenten van de opleiding(en) Opleidingsnaam B Logistiek en Economie Engelstalige opleidingsnaam B Logistics Management (Economics) ISAT-code Graad (voluit) Bachelor of Business Administration in Logistics Management Graad (verkort) BBA in Logistics Management Opleidingsnaam B Logistics Engineering Engelstalige opleidingsnaam B Logistics Engineering ISAT-code Graad 2 (voluit) Bachelor of Science Graad 2 (verkort) BSc Opleidingsnaam B Ruimtelijke Ordening en Planologie Engelstalige opleidingsnaam B Urban and Regional Planning ISAT-code Graad 2 (voluit) Bachelor of Science Graad 2 (verkort) BSc Opleidingsnaam B Mobiliteit Engelstalige opleidingsnaam B Traffic and Transport Management ISAT-code Graad 2 (voluit) Bachelor of Science Graad 2 (verkort) BSc Opleidingsnaam B Built Environment Engelstalige opleidingsnaam B Built Environment ISAT-code Graad 2 (voluit) Bachelor of Science Graad 2 (verkort) BSc vast evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen van het College van Bestuur, de academiedirecteur, de examencommissie, de opleidingscommissie en de medewerkers van de opleiding(en). 6 Waar in deze onderwijs- en examenregeling sprake is van studenten, worden tevens extranei bedoeld, tenzij anders is bepaald. 7 Waar in deze onderwijs- en examenregeling hij, zijn of de student staat, moet hij/zij, zijn/haar of de student/studente worden gelezen. 8 Waar in deze onderwijs- en examenregeling de studentendecaan staat, wordt één van de studentendecanen binnen de desbetreffende academie bedoeld. 9 Waar in deze onderwijs- en examenregeling tentamen staat, moet tentamen, toets, opdracht, assessment of (competentie-)examen worden gelezen. 2 Vanaf september 2015 geldt voor techniekopleidingen de graad BSc. OER SLM 9

10 10 Waar in deze onderwijs- en examenregeling de examencommissie staat, wordt bedoeld de examencommissie van de eigen bachelor- of Ad-opleiding 11 Waar in deze onderwijs- en examenregeling medegedeeld aan student staat, wordt bedoeld medegedeeld met behulp van (naar het NHTV adres), internet, intranet, Osiris, schriftelijk of mondeling. Bij formele communicatie wordt het communicatiemiddel expliciet genoemd. 12 In deze onderwijs- en examenregeling wordt een aantal keren verwezen naar andere regelingen. Deze regelingen zijn te raadplegen via intranet/internet, tenzij anders vermeld. OER SLM 10

11 Hoofdstuk 2 Grondslagen van de opleiding(en) Artikel 2.1 Het doel van de opleiding(en) en de competenties Het doel van de bacheloropleiding: Logistiek en economie (LE), Logistics Engineering (LTV), Mobiliteit (MOB), Ruimtelijke Ordening en Planologie (RO) en Built Environment (BE) is er zorg voor te dragen dat de afgestudeerde voldoet aan de bij de opleiding behorende beroepscompetenties (zie bijlage 2). De competenties van de leerroute Urban Design (UD) opgenomen in bijlage 2 paragraaf 2.6. OER SLM 11

12 Hoofdstuk 3 Inhoud en inrichting van de opleiding(en) Artikel 3.1 WHW artikel 7.7 Opleidingsvorm De bacheloropleiding(en) is (zijn) ingericht als voltijdse opleiding(en). Artikel 3.2 WHW artikel 7.2 Taal 1 Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens worden afgenomen in het Nederlands en in het Engels; voor het gebruik van de Engelse taal geldt een gedragscode (bijlage 1). 2 In tegenstelling van het gestelde in lid 1 wordt bij het Moderne Vreemde Talenonderwijs ook gebruik gemaakt van de doeltaal. Artikel 3.3 WHW artikel 7.57h Gedragsregels 1 Voor de handhaving van de goede gang van zaken binnen NHTV Breda heeft het College van Bestuur gedragsregels en ordemaatregelen voor de student vastgesteld. Zie hiervoor het studentenstatuut. 2 Hiernaast is bepaald dat het niet is toegestaan om, zonder toestemming van de docent, (delen van) colleges digitaal vast te leggen, te kopiëren en/of te verspreiden. Artikel 3.4 WHW artikel 7.4, 7.4b en 7.9a Omvang en duur van de bacheloropleiding(en) 1 De HBO bacheloropleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS credits en een postpropedeuse met een omvang van 180 ECTS credits. Beide worden afgesloten met een examen. De propedeuse heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. 2 De totale HBO bacheloropleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. De nominale studieduur is vier jaar. Eén studiejaar heeft een omvang van 60 ECTS credits (1680 uren studiebelasting). 3 In afwijking van lid 1 en 2, wordt aan de student met een VWO vooropleiding de mogelijkheid geboden om een HBO bacheloropleiding te volgen met een omvang van 180 ECTS credits. Deze opleiding bestaat uit een propedeuse met een omvang van 60 ECTS credits en een postpropedeuse met een omvang van 120 ECTS credits. De nominale studieduur is drie jaar. Artikel Opbouw van de opleiding(en) Algemeen 1 De propedeuse is het eerste studiejaar van de opleiding(en). 2 De postpropedeuse is ingedeeld in drie studiejaren, hierna te noemen het tweede, derde en vierde studiejaar. OER SLM 12

13 3 De propedeuse, het tweede en derde studiejaar zijn verdeeld in drie trimesters en het vierde studiejaar is verdeeld in twee semesters. 4 Het vierde studiejaar bestaat uit drie onderdelen, te weten minor, major en het afstuderen. 5 Bij het driejarige VWO-traject met een studielast van 180 ECTS credits, vormt het reguliere tweede jaar de propedeuse en het derde en vierde jaar de postpropedeuse Differentiaties en varianten Algemeen In het domein van de technische HBO opleidingen worden per 1 september 2015 een aantal wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op het onderwijsaanbod van de academie. De opleidingen Ruimtelijke Ordening en Planologie (inclusief de leerroute Urban Design) en Mobiliteit worden per 1 september differentiaties binnen de nieuwe opleiding Built Environment. De instroom per september 2015 vindt plaats bij Built Environment. Ouderejaars studenten van de eerder genoemde opleidingen blijven ingeschreven bij de huidige opleiding en ontvangen dus ook een diploma van deze opleiding tot De opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde krijgt per 1 september 2015 als nieuwe naam Logistics Engineering. Deze naamswijziging van de opleiding geldt zowel voor de nieuwe instroom per 1 september 2015 als voor ouderejaars studenten. De opleiding Logistiek en Economie blijft onveranderd. In bijlage 2 staan de compententies van de verschillende opleidingen Differentiaties binnen Built Environment (geldt voor instroom 2015 en later) De bacheloropleiding Built Environment die per september 2015 van start gaat kent de volgende Nederlandstalige differentiaties: BE-Mobiliteit Studies BE-Ruimtelijke ordening en planologie BE-Urban Design De competenties van deze differentiaties zijn te vinden in bijlage Engelstalige varianten De bacheloropleidingen binnen de academie SLM kennen ieder een Engelstalige variant. Deze varianten hebben eveneens een studielast van 240 ECTS credits (met uitzondering van een VWO traject, zoals vermeld in artikel lid 5). De verschillende varianten staan hieronder weergegeven, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de instroom vanaf 2015 en de instroom 2014 en eerder. Vanaf instroom 2015 Bacheloropleiding Engelstalige variant Compententies Built Environment International Spatial Development (ISD) Bijlage 2.1 Hierbij gaat het om een combinatie van de drie differentiaties binnen Built Environment Logistics Engineering Logistics Engineering Bijlage 2.3 Logistiek en economie International Logistics and Economics Management (ILE) Bijlage 2.2 OER SLM 13

14 Instroom 2014 en eerder Bacheloropleiding Engelstalige variant Compententies Ruimtelijke ordening en planologie leerroute Urban Design (UD) International Spatial Development (ISD) Hierbij gaat het om een Engelstalige variant van UD Bijlage 2.5 Waarbij UDbijlage 2.6 Logistics Engineering (voorheen LTV) Logistics Engineering Bijlage 2.3 Logistiek en economie International Logistics and Economics Management (ILE) Bijlage 2.2 Mobiliteit International Traffic and Transport Management (ITR) Bijlage Honoursprogramma WHW artikel 7.9b 1 Een honoursprogramma is een extra programma dat een student volgt naast de reguliere opleiding en dat gericht is op het behalen van een hoger kennisniveau. 2 De honoursprogramma s van NHTV zijn NHTV-breed van opzet, oftewel toegankelijk voor alle studenten die een bachelorprogramma volgen en aan de selectiecriteria voldoen. Daarom wordt het onderwijs binnen het honoursprogramma gepland op een manier dat alle NHTV studenten aan dit onderwijs kunnen deelnemen. Voor een overzicht van de honoursprogramma s zie bijlage 4. 3 Studenten die staan ingeschreven voor een reguliere vierjarige opleiding mogen alleen aan de selectie deelnemen als de propedeuse in één jaar is afgerond. 4 De selectieprocedure wordt in september gestart, de selectiecriteria worden via intranet gepubliceerd. 5 Ook studenten die deelnemen aan de driejarige VWO-trajecten en studenten die zijn toegelaten tot een fast-track programma, mogen deelnemen aan de in lid 3 bedoelde selectie. 6 Ieder honoursprogramma heeft een coördinator. Deze coördinator informeert de examencommissie van de bacheloropleiding over de studievoortgang van de individuele honoursstudent. 7 In afwijking van artikel 6.2 lid 7 wordt als minimum een 5,5 vastgesteld voor deelcijfers van cursussen die binnen een honoursprogramma vallen. Indien hiervan afgeweken wordt, communiceert de verantwoordelijk docent dit van tevoren. 8 Indien de honoursstudent een achterstand van 10 ECTS credits of meer heeft opgelopen in het programma van de eigen bacheloropleiding, kan de examencommissie besluiten dat deze student aan het einde van het studiejaar moet stoppen met de deelname aan het honoursprogramma. Bij een dergelijk besluit worden de reeds behaalde studieresultaten in het honourstraject toegevoegd aan de cijferlijst van de bacheloropleiding onder de categorie overig. De student ontvangt geen honourscertificaat. De behaalde studiepunten mogen niet worden ingezet in het examenprogramma van de bacheloropleiding. 9 De student ontvangt een honourscertificaat indien het honoursprogramma volledig afgerond is. Voorwaarde hiervoor is dat er niet meer dan vier maanden studievertraging is opgetreden en dat het bachelorexamen behaald is. OER SLM 14

15 3.5.4 Minoren 3 1 Vierdejaarsstudenten nemen deel aan een minor. Alle minoren (NHTV-brede of academie/opleidingsspecifieke) omvatten een periode van 10 weken met een studiebelasting van 15 ECTS credits. De aanbiedende academie is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de minor en tevens voor de verwerking van de behaalde resultaten. Voor procedures voor de minorkeuze wordt verwezen naar de desbetreffende intranetpagina. 2 Indien een student kiest voor deelname aan een minor, zoals bedoeld in lid 1, is voor die deelname geen toestemming nodig vanuit de examencommissie. In ieder ander geval dient de keuze van een student goedgekeurd te worden door de examencommissie van de bacheloropleiding waar hij staat ingeschreven. 3 Indien een student een minor wil volgen bij een andere instelling dan waar hij zijn eerste inschrijving heeft, kan dat op basis van een tweede of hogere inschrijving. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel kan specifiek onderwijs geweigerd worden indien deelname leidt tot onevenredige kosten bijvoorbeeld doordat een extra groep moet worden gevormd. De eventuele kosten die voor het volgen van deze externe minor gelden komen altijd volledig voor rekening van de student. 4 Een minor, zoals bedoeld in lid 3, dient minimaal 15 ECTS credits te bedragen. In het geval van meer dan 15 ECTS credits wordt door de examencommissie bepaald hoe omgegaan wordt met de extra ECTS credits. 5 Academie SLM verzorgt de volgende minoren: Minor Change Management (Engelstalig) is NHTV breed Minor Logistics Management (Engelstalig) is academiespecifiek voor LE, ILE, LTV en ILT Minor De Moderne Stad (Nederlandstalig) is academiespecifiek voor MOB, RO, UD Minor Financiële Regie Gebiedsontwikkeling (Nederlandstalig) is academiespecifiek voor MOB, RO, UD Minor Mobiliteitsmanagement (Nederlandstalig) is academiespecifiek voor LE, LTV, MOB, RO. 6 Het examenprogramma van de minoren (NHTV-brede en academie/opleidingsspecifieke) is opgenomen in bijlage 3 en Premaster SBM (Strategic Business Management and Marketing) 1 De premaster SBM omvat een periode van een studiejaar met een studiebelasting van 70 ECTS credits. 2 De Academie voor Toerisme is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de premaster. 3 De ingangseisen voor toelating tot de premaster SBM zijn: - Er zijn 180 ECTS credits behaald in de HBO bachelor (inclusief eventueel toegekende vrijstellingen). - Geen onvoldoende beoordeling voor SBM gerelateerde cursussen. - Voldoende niveau Engels (TOEFL minimumscore 80 internet-based en minimumscore 20 spreekvaardigheid (of een vergelijkbaar niveau)). - Goed beoordeelde motivatiebrief (in het Engels) met bijbehorende CV en cijferlijst. - Goed beoordeeld interview over motivatie en kennis. Dit interview wordt gehouden in het Engels. 3 Bij het opstellen van dit document wordt gewerkt aan een nieuwe opzet voor de minoren. De meest recente informatie hierover staat vermeld op de intranetsite van NHTV. OER SLM 15

16 4 De examencommissie staat onder de volgende voorwaarden toe dat de premaster SBM vervangend is voor het vierde jaar van de opleiding: - De student volgt, afhankelijk van de bacheloropleiding, het aangepaste SBM programma. - Indien de student de major ILE/LE, danwel ILT/LTV volgt dient hij naast het aangepaste SBM programma, ook de cursus C.S. Logistieke Ontwikkelingen te volgen. 5 Het aangepaste examenprogramma van de premaster SBM is opgenomen in bijlage Afstuderen met eigen bedrijf (als ondernemer) 1 Onderdeel van de NHTV strategie is een bedrijfsgeoriënteerde en ondernemende universiteit te worden. Om ondernemende studenten optimaal te kunnen faciliteren een succesvolle onderneming te starten is het mogelijk om af te studeren met een eigen bedrijf (entrepreneurial graduation). Hiervoor biedt de NHTV professionele begeleiding en dit is mogelijk binnen alle programma s op alle academies. 2 De NHTV student die het totaal aantal ECTS credits heeft behaald om te mogen starten met het afstuderen, kan worden toegelaten tot entrepreneurial graduation. 3 Voor de toelating tot deze vorm van afstuderen geldt een selectieprocedure, waarbij de student moet kunnen aantonen dat hij: - de intentie heeft om te beginnen met een eigen bedrijf tijdens het afstuderen - de intentie heeft om te beginnen met een eigen bedrijf na het afstuderen - al begonnen is met een eigen bedrijf 4 Deelname aan het honoursprogramma The Entrepreneurial Journey of aan de minor Entrepreneurship is geen voorwaarde voor de selectie. Artikel 3.6 Samenstelling van de examenprogramma s Het examenprogramma van de opleiding(en) is opgenomen in bijlage 3. Artikel Vrijstellingen Vrijstellingen voor studenten met een WEB opleiding (MBO opleiding) 1 Een student die in het bezit is van een WEB diploma (MBO opleiding niveau 4) in hetzelfde domein als de desbetreffende HBO opleiding, kan vrijgesteld worden van het afleggen van tentamens van onderwijseenheden met een maximale omvang van 60 ECTS credits. 2 De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1, zijn vastgesteld door de examencommissie en betreffen niet alle cursussen van het propedeuse-examenprogramma (zie bijlage 5). 3 De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 2, worden geregistreerd in Osiris en vermeld op de cijferlijst. 4 De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1 en 2, worden niet eerder toegekend dan het moment waarop de eerste 60 ECTS credits van de aan NHTV Breda gevolgde cursussen voor die opleiding ook daadwerkelijk behaald zijn. OER SLM 16

17 3.7.2 Vrijstellingen voor studenten met VWO diploma (geldt niet voor instroom 2014 en later) 1 Een student die in het bezit is van een VWO diploma kan vrijgesteld worden van het afleggen van tentamens van onderwijseenheden met een maximale omvang van 60 ECTS credits. 2 De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1, zijn vastgesteld door de examencommissie en vermeld in bijlage 7. 3 De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 2, worden geregistreerd in Osiris en vermeld op de cijferlijst. 4 De vrijstellingen, zoals bedoeld in lid 1 en 2, worden niet eerder toegekend dan het moment waarop de eerste 60 ECTS credits van de aan NHTV Breda gevolgde cursussen voor die opleiding ook daadwerkelijk behaald zijn Vrijstellingen voor studenten met een Associate degree getuigschrift Niet van toepassing Bewaartermijn beslissing vrijstelling Selectielijst NHTV Breda 1 De beslissing rondom vrijstelling wordt zeven jaar bewaard na datum beslissing. 2 De bewaartermijn van zeven jaar geldt eveneens voor alle onderliggende bescheiden: - Verzoek vrijstelling - Diploma vooropleiding - Diplomasupplement vooropleiding - Bewijsstuk elders verworven competenties (EVC) - Ervaringscertificaat (EVC) - Vrijstelling met onderbouwing Artikel 3.8 Inschrijving voor de postpropedeuse van de opleiding waarvan de propedeuse is gevolgd WHW artikel De student heeft toegang tot de postpropedeuse, van de opleiding waarvan de propedeuse is gevolgd, als hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a de student heeft het propedeuse-examen met goed gevolg afgelegd, b de student heeft, in verband met persoonlijke omstandigheden, van de examencommissie toestemming gekregen om deel te nemen aan het onderwijs en om tentamens af te leggen van de postpropedeuse voordat het propedeuse-examen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd. c de student heeft het in eerste jaar van de propedeuse tenminste 52 ECTS credits behaald (zie hoofdstuk 4 studieadvies). Hierbij kunnen door de examencommissie aanvullende voorwaarden zijn gesteld (zie lid 2). 2 De examencommissie stelt geen aanvullende voorwaarden zoals bedoeld in lid 1c. OER SLM 17

18 Artikel 3.9 Inschrijving voor de postpropedeuse van een andere NHTV opleiding 1 De student heeft toegang tot de postpropedeuse als hij voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a de student heeft het propedeuse-examen van een andere NHTV opleiding, in hetzelfde CROHO domein, met goed gevolg afgelegd. b de student heeft, in verband met persoonlijke omstandigheden, toestemming gekregen van de examencommissie van de nieuwe opleiding om deel te nemen aan het onderwijs en om tentamens af te leggen van de postpropedeuse voordat het propedeuse-examen van de opleiding met goed gevolg is afgelegd. Beide opleidingen dienen in hetzelfde CROHO domein te vallen. c de student heeft in het eerste jaar van de propedeuse binnen NHTV Breda 52 ECTS credits behaald (zie hoofdstuk 4 studieadvies). Hierbij kunnen door de examencommissie van de nieuwe opleiding aanvullende voorwaarden zijn gesteld (zie lid 2). 2 De examencommissie stelt geen aanvullende voorwaarden zoals bedoeld in lid 1c. 3 Tevens geldt dat de student de verplichting heeft de propedeuse af te ronden bij de nieuwe opleiding. Artikel 3.10 Verwijzing in de postpropedeuse WHW artikel 7.9 alleen voor bacheloropleidingen met afstudeerrichtingen Een student die in de postpropedeuse wil overstappen naar een andere opleiding dan wel leerroute binnen de Academie SLM doet hiervoor een verzoek aan de examencommissie en deze stelt een studieplan vast. Artikel 3.11 Overgangsregeling in verband met wijziging examenprogramma Indien er wijzigingen optreden in het examenprogramma zal de examencommissie hiervoor een overgangsregeling vaststellen. Indien nodig wordt ook vastgesteld hoe omgegaan wordt met eventuele wijzigingen in de normering van het examenprogramma. Voor de vastgestelde wijzigingen in het examenprogramma heeft de examencommissie een overgangsregeling bepaald, zie hiervoor bijlage 6. OER SLM 18

19 Hoofdstuk 4 Studieadvies en bindende afwijzing WHW artikel 7.8b Artikel 4.1 Studieadvies propedeuse aan het einde van het studiejaar 1 De examencommissie brengt iedere student, uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse van een opleiding, schriftelijk advies uit over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. De bespreking van de examencommissie leidt tot een: - positief advies (indien 60 ECTS credits behaald zijn). - aangehouden advies (indien 52 ECTS credits of meer behaald zijn maar minder dan 60 ECTS credits). - negatief advies (indien minder dan 52 ECTS credits behaald zijn). 2 Aan een negatief advies, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt een afwijzing verbonden. Dit wordt aangeduid als het negatief bindend studieadvies (BSA). Hierbij is de examencommissie van mening, met inachtneming van persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.3), dat de student niet geschikt wordt geacht voor de opleiding omdat de student onvoldoende studieresultaten heeft behaald of niet heeft voldaan aan de gestelde vereisten (zie artikel 4.1 lid 1). 3 Alvorens tot een afwijzing wordt overgegaan, wordt de student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door de examencommissie. 4 Om persoonlijke omstandigheden te laten meewegen in het oordeel van de examencommissie, dienen deze omstandigheden zo spoedig mogelijk, nadat de omstandigheden zijn ontstaan, gemeld te worden bij de studentendecaan. 5 Indien door de examencommissie aan het einde van het studiejaar een negatief bindend studieadvies wordt verstrekt dient vooraf advies te worden ingewonnen bij de studentendecaan. 6 Het College van Bestuur kan de in lid 2 bedoelde afwijzing uitstrekken tot opleidingen die met de desbetreffende opleiding het propedeuse-examen gemeen hebben. Binnen de academie betreft dit de opleidingen LE (en dus ook ILE) en LTV (en dus ook ILT). 7 De in lid 2 bedoelde afwijzing is definitief en voor onbepaalde tijd. De examencommissie kan een negatief bindend advies intrekken, zie hiervoor ook artikel Aan iedere student wordt uiterlijk 1 april een actueel overzicht verstrekt met de behaalde studieresultaten. Indien deze resultaten daartoe aanleiding geven wordt aan dit overzicht een waarschuwing verbonden (het tussentijds advies), met het dringende advies om binnen een redelijke termijn de studieresultaten te verbeteren. 9 De in lid 8 bedoelde waarschuwing (code rood) wordt verstrekt indien minder dan 12 ECTS credits zijn behaald. De in lid 8 bedoelde waarschuwing (code oranje) wordt verstrekt indien tussen 13 en 17 ECTS credits zijn behaald. De in lid 8 bedoelde waarschuwing (code groen) wordt verstrekt indien meer dan 17 ECTS credits zijn behaald. 10 Aan iedere student die aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeuseexamen nog niet behaald heeft, wordt een negatief bindend studieadvies gegeven. 11 In afwijking van het gestelde in lid 10 kan op basis van persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.3) en op advies van de studentendecaan, dit advies één jaar worden uitgesteld. OER SLM 19

20 12 Een student kan in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies bij het College van Beroep voor de Examens binnen zes weken nadat het negatief bindend studieadvies is afgegeven. Artikel 4.2 Studieadvies propedeuse bij tussentijdse uitschrijving 1 In afwijking van artikel 4.1 wordt, aan iedere student die tijdens het eerste jaar van de propedeuse de inschrijving beëindigt (dan wel dat de inschrijving door NHTV wordt beëindigd), een negatief bindend studieadvies gegeven, tenzij de examencommissie anders beslist op advies van de studentendecaan. 2 Een student kan in beroep gaan tegen een negatief bindend studieadvies bij het College van Beroep voor de Examens binnen zes weken nadat het negatief bindend studieadvies is afgegeven. Artikel 4.3 Intrekken negatief bindend studieadvies De examencommissie kan een eerder gegeven negatief bindend studieadvies intrekken. De examencommissie is dan van oordeel dat de betrokken student op het moment van herinschrijving, geschikt wordt geacht om de opleiding met succes te voltooien. Het intrekken van het negatief bindend studieadvies wordt vastgelegd in Osiris. Het intrekken van het negatief bindend studieadvies is een noodzakelijke voorwaarde voor de herinschrijving. Artikel 4.4 Selectielijst NHTV Breda Bewaartermijn studieadvies De waarschuwing studieadvies (zie artikel 4.1 lid 8) en het studieadvies (zie artikel 4.1 lid 1) dienen vijf jaar te worden bewaard na datum van de afgifte. OER SLM 20

21 Hoofdstuk 5 Studiebegeleiding en studievoortgang WHW artikel 7.13 lid 2u en artikel 7.34 lid 1e Artikel 5.1 Studiebegeleiding Dit artikel is niet van toepassing op extranei. 1 De opleiding kent een systeem van individuele studiebegeleiding. De studiebegeleiding is gericht op het voorkomen, het signaleren van studieproblemen en het bieden van ondersteuning bij het oplossen hiervan. 2 Indien gewenst of noodzakelijk kan een notitie naar aanleiding van een gesprek tussen student en begeleider, in het kader van studiebegeleiding, worden vastgelegd in Osiris. 3 De registratie van gegevens die betrekking hebben op de studiebegeleiding voldoet aan de regels van de Privacyregeling; Verwerking persoonsgegevens studenten NHTV internationale hogeschool Breda. Deze regeling is onderdeel van het studentenstatuut en is ter inzage via intranet. Artikel 5.2 Studiebegeleiding binnen de academie/opleiding 1 Iedere student krijgt in de eerste twee jaar van de opleiding een mentor toegewezen. De taken van zowel de student als de mentor worden omschreven in de handleiding Mentoraat. De gesprekken en bijeenkomsten vinden plaats op de in de handleiding aangegeven momenten. 2 De stagecoördinatoren en de afstudeercoördinatoren begeleiden de studenten in respectievelijk het derde en vierde jaar. Deze begeleiding gebeurt op verzoek van de student. 3 De studentendecaan verzorgt 2 e lijns studiebegeleiding. Artikel 5.3 WHW artikel 7.51 lid 2 Persoonlijke omstandigheden Onder persoonlijke omstandigheden 4 worden verstaan: - bestuursactiviteiten; - ziekte of zwangerschap; - lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis (handicap); - bijzondere familieomstandigheden; - overige door het College van Bestuur vastgestelde omstandigheden zoals topsport. Artikel 5.4 Persoonlijke omstandigheden en rol studentendecaan hierin 1 De student wordt aangeraden om persoonlijke omstandigheden, zoals genoemd in artikel 5.3, zo spoedig mogelijk aan de studentendecaan te melden. Hierbij kan naar een ondersteunende verklaring worden gevraagd, zoals een medische of een psychologische verklaring. Indien zo n omstandigheid mogelijk van invloed is op een beslissing van de examencommissie dient deze omstandigheid in ieder geval bekend te zijn voor het beslismoment van de examencommissie. 4 Zie NHTV regeling Profileringsfonds voor nadere uitleg. OER SLM 21

22 2 De studentendecaan van een opleiding of groep van opleidingen kan als adviseur gevraagd en ongevraagd advies geven aan de examencommissie. Artikel 5.5 Studeren met een functiebeperking 1 In dit artikel wordt onder functiebeperking verstaan elke lichamelijke, zintuigelijke of andere stoornis die mogelijk tot studievertraging kan leiden. 2 Aan een student met een functiebeperking kan door de examencommissie de mogelijkheid worden geboden op een aangepaste wijze onderwijs te volgen en de daarbij behorende toetsing af te leggen. De hiertoe te verlenen faciliteiten bestaan uit een op de individuele situatie afgestemde vorm of duur van onderwijs en/of toetsing, of uit het ter beschikking stellen en/of toestaan van praktische hulpmiddelen. NHTV Breda beschikt over een handboek studeren met een functiebeperking op NHTV Breda, een reële kans waarin voorzieningen, procedures en contactpersonen zijn beschreven. 3 De student dient zo spoedig mogelijk na inschrijving bij de opleiding of na het optreden van de functiebeperking, via de studentendecaan van de opleiding, een verzoek in bij de examencommissie om voor de regeling in lid 2 in aanmerking te komen. 4 De student zal het verzoek, vergezeld van een advies van de studentendecaan, ter behandeling aanbieden aan de examencommissie. 5 Voor een aantal voorzieningen zal de examencommissie mandaat verlenen aan de studentendecaan. 6 De examencommissie beoordeelt het verzoek in het licht van de beroepscompetenties van de opleiding. 7 De examencommissie deelt de student en de studentendecaan het gemotiveerde besluit schriftelijk (of via Osiris) mee. 8 Faciliteiten gelden in principe voor de gehele inschrijving binnen NHTV Breda, tenzij dit anders bepaald is door de examencommissie. Artikel 5.6 Studievoortgangsregistratie 1 De opleiding draagt zorg voor een zorgvuldige registratie van de behaalde studieresultaten van de student met behulp van het studievoortgangssysteem Osiris. 2 De student is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig tussentijds controleren van zijn studieresultaten in het studievoortgangssysteem Osiris. Bij onjuiste of onvolledige weergave in het systeem dient de student zich te wenden tot de betrokken docent. 3 De student ontvangt minimaal éénmaal per studiejaar een studievoortgangsoverzicht van de tot dan toe behaalde en vastgestelde studieresultaten. Dit overzicht wordt uiterlijk 30 september digitaal of op papier verstrekt. Gelijktijdig met het studievoortgangsoverzicht ontvangt de student een bezwaarprocedure die gevolgd dient te worden indien, volgens de student, resultaten ontbreken of onjuist zijn. 4 Indien in het proces van studiebegeleiding van de academie is voorzien in het minimaal jaarlijks bespreken van het studievoortgangsoverzicht met de student, vervalt het bepaalde in lid 3. OER SLM 22

23 5 Als de student van mening is dat dit studievoortgangsoverzicht (zie lid 3 of 4), onjuist of onvolledig is, kan de student bezwaar aantekenen bij de examencommissie tot uiterlijk 31 oktober van dat jaar. De examencommissie neemt een gemotiveerd besluit. Indien de student het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie, kan hij in beroep gaan bij het College van Beroep voor de examens van NHTV Breda. 6 Het bezwaarschrift, zoals bedoeld in lid 5, kan alleen betrekking hebben op vastgestelde resultaten van het voorafgaande studiejaar. 7 De registratie van studievoortgangsgegevens voldoet aan de regels van de Privacyregeling; Verwerking persoonsgegevens studenten NHTV internationale hogeschool Breda. OER SLM 23

24 Hoofdstuk 6 Tentaminering Artikel 6.1 Competentiegericht onderwijs en het behalen van ECTS credits Niet van toepassing. Artikel 6.2 WHW artikel 7.10 lid 1 Inrichting tentamen 1 Iedere cursus wordt afgesloten met een tentamen. Het tentamen kan uit één of meerdere toetsen bestaan. 2 Ten behoeve van het afnemen van de tentamens en voor het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de examencommissie één of meer examinatoren aan. De examinator verstrekt de examencommissie de gevraagde inlichtingen en kan hiertoe worden uitgenodigd in de vergadering. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens. Bij een competentie-examen wordt de examinator aangeduid als assessor. 3 Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. 4 Het onderzoek kan plaatsvinden door middel van een assessment, schriftelijke of mondelinge vragen, een reflectie op het eigen functioneren, een studietaak of -opdracht, een werkstuk, het uitvoeren van praktische verrichtingen, een scriptie, een onderzoeksverslag, een stageverslag, de uitvoering van stage opdrachten, practica of veldwerk. 5 De examencommissie is bevoegd om in bijzondere gevallen een andere tentamenvorm toe te staan dan die welke de examinator heeft bepaald. 6 Aan het begin van iedere cursus wordt schriftelijk bekend gemaakt: a de inhoud (leerstof), b de leerdoelen, c de vorm van het tentamen of de toets(en), d (eventueel) de volgorde waarin de toetsen moeten worden afgelegd, e eventuele hulpmiddelen die tijdens het tentamen zijn toegestaan, f de eventuele deelnameplicht aan (onderdelen van) de cursus. 7 Het tentamen van een cursus is met goed gevolg afgelegd als: a het tentamen met een cijfer 5,5 of meer, met "voldoende" of meer, of met voldaan is beoordeeld (zie ook artikel 6.11), b het gewogen gemiddelde van de beoordelingen voor de toetsen tenminste 5,5 of meer is, hierbij geldt voor (deel)toetsen een minimumcijfer van 4,5. De docent kan in overleg met de examencommissie besluiten een hoger minimumcijfer (van ten hoogste 5,5) vast te stellen voor een bepaalde (deel)toets, c aan de tevoren gestelde eisen van die cursus is voldaan. 8 Als het tentamen is afgelegd wordt het resultaat in het studievoortgangssysteem Osiris geregistreerd. 9 De duur van een zitting van de schriftelijke tentamens bedraagt voor de propedeuse en de postpropedeuse twee uur. Voor de minor en major tentamens bedraagt de duur twee-en-eenhalf uur. OER SLM 24

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design

B. Creative Media and Game Technologies B Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016)

OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016) OER HBO bachelor International Media and Entertainment Management Studiejaar 2015-2016 (7 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management

Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management Onderwijs- en examenregeling (OER) HBO bachelor Hotel Management HBO bachelor Facility Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 015-016 (1 september 015 31 augustus 016) De onderwijs-

Nadere informatie

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design

OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design. Game Architecture and Design OER HBO bachelor Creative Media and Game Technologies differentiatie Game Architecture and Design Game Architecture and Design Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en

Nadere informatie

OER WO bachelor International Leisure Sciences

OER WO bachelor International Leisure Sciences OER WO bachelor International Leisure Sciences NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt onderdeel uit van het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingen HTRO, Ad-FBTR en FBTR. Academie voor Toerisme

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingen HTRO, Ad-FBTR en FBTR. Academie voor Toerisme Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingen HTRO, Ad-FBTR en FBTR Academie voor Toerisme NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs-

Nadere informatie

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective

Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective Onderwijs- en examenregeling Master in Imagineering Master in Business Innovation from the Experience Perspective NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement

OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement OER HBO bachelor Vrijetijdsmanagement NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) Academie Academy for Leisure Opleiding(en) Vrijetijdsmanagement Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management

Onderwijs- en examenregeling. Master in Tourism Destination Management Onderwijs- en examenregeling Master in Tourism Destination Management NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2015-2016 (1 september 2015 31 augustus 2016) De onderwijs- en examenregeling maakt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Betrokken academies Opleidingen Datum vaststelling academiedirecteuren Datum advies opleidingscommissie Datum instemming academieraden AAFM,

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Werktuigbouwkunde Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies

Mechatronica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. Betrokken academies Mechatronica Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Mechatronica Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie AE&I 25 maart

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Opleiding Communicatie

Opleiding Communicatie Opleiding Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACUE & AVD Academie voor en User Experience Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 8 juli 2015 pagina 3 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM Datum vaststelling academiedirectie(s) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 20-5 (AAFM) Datum instemming academieraden 2-7 (AAFM) 0

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 FYSIOTHERAPIE ACADEMIE VOOR GEZONDHEIDSZORG Datum vaststelling academiedirectie(s) 14-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 23-04-2014 Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 5-6 (AHB)

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING COMMUNICATIE ACADEMIE ACUE EN AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-2014 Datum advies opleidingscommissie 01-07-2014 Datum instemming academieraden

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15 Datum advies opleidingscommissie 01-05-15 Datum instemming academieraden 01-07-15 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-15

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-14 Datum advies opleidingscommissie 01-06-14 Datum instemming academieraden 01-07-14

Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-14 Datum advies opleidingscommissie 01-06-14 Datum instemming academieraden 01-07-14 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VOOR DE VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE OPLEIDINGEN SPH-MWD-CMV VAN DE ACADEMIES VOOR SOCIALE STUDIES BREDA EN S-HERTOGENBOSCH Datum vaststelling academiedirectie(s) 01-07-14

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I

Werktuigbouwkunde. Onderwijs- en examenregeling AE&I en AI&I Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 AE&I en AI&I Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015.

Commerciële Economie. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD. Vastgesteld per 15 juli 2015. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AMIB AMBM AVD Vastgesteld per 15 juli 2015. pagina 2 van 116 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

International Business and Languages

International Business and Languages International Business and Languages Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Marketing en International Business Vastgesteld per pagina 2 van 77 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juli 2015 pagina 2 van 86

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AOMI AVD AMBM Vastgesteld per 15 juli 2015 pagina 2 van 124 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 7 1.1 Voor wie is deze OER? 7 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 II. FORMAT VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Documentnaam Opstellers Kader Opleidingsspecifiek Deel

Nadere informatie