Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 NHV Seizoenplan

2 Inhoud 1. Inleiding Randvoorwaarden en de relatie met subsidietoekenning NOC*NSF 1.2 Transitie in de sport 1.3 Meerjarenbeleidplan en voorgaande jaarplan 1.4 Kerngebieden 2. Breedtesport Verenigingsservice Accountmanagement Servicedesk Ledenadministratie Bestuurlijke versterking / - vernieuwing Naar een Veiliger Sportklimaat 2.2 Sportparticipatie Jeugdhandbal Beach Handball 2.3 Opleidingen 2.4 Handbalstimulering 2.5 Competitie Competitie en zelfwerkzaamheid Differentiatie productaanbod Optimaliseren scheidsrechtersaanwijzing 2.6 Talentontwikkeling 3. Topsport Algemeen & Organisatie Bedrijfsvoering Structuur werkorganisatie Structuur bondsorganisatie Financieel herstel Automatisering en digitalisering 4.2 Marketingcommunicatie 4.3 Evenementen

3 1 Inleiding Aan het eind van het komende handbalseizoen bestaat het Nederlands Handbal Verbond (NHV) precies 80 jaar. In die acht decennia is handbal een volwaardige sport geworden, die een prominente plaats heeft verworven in het sportlandschap in Nederland. Na 80 jaar is het een sportorganisatie die nog altijd volop in beweging is en constant haar organisatie, producten en diensten aanpast aan de huidige tijdsgeest. Vanaf 1 juli 2013 heeft het NHV haar jaarplannen, die voorheen per kalenderjaar bepaald werden, omgebouwd naar seizoenplannen die betrekking hebben op een handbalseizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Dat geldt ook voor de financiering van de geplande activiteiten. Op die wijze is er een betere relatie te leggen met het daadwerkelijke handbalseizoen, de activiteiten tijdens dat seizoen en de financiering daarvan bij het NHV maar ook bij de handbalverenigingen. Binnen de plannings- en controlecyclus van seizoenplannen (incl. bijbehorende begrotingen) betekent deze cyclus dat seizoenplannen vanuit een raamwerk vroegtijdig (uiterlijk 1 december) worden samengesteld en waar nodig ter toetsing en verfijning worden gedeeld met stakeholders zoals bondsbestuur, commissies, werkgroepen, verenigingen, NOC*NSF en andere subsidiënten. Vervolgens wordt het seizoenplan verder aangescherpt en samen met de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van het NHV, jaarlijks uiterlijk op 30 juni. 1.1 Randvoorwaarden en de relatie met subsidietoekenning NOC*NSF Activiteiten zoals beschreven in de seizoenplannen van het NHV hebben een tweeledig doel. Vanuit het NHV-meerjarenbeleidplan over de periode worden de activiteiten jaarlijks specifiek gemaakt vanuit de intrinsieke behoeften van de handbalverenigingen en -leden. Anderzijds heeft het NHV zich geconformeerd aan de doelstellingen van de georganiseerde sport en dragen de voorgenomen activiteiten bij aan de doelen op de gebieden organisatieontwikkeling, topsport, sportparticipatie en (andere) specifieke, gesubsidieerde projecten (zoals naar een veiliger sportklimaat ). Subsidietoekenning voor de cofinanciering van activiteiten gebeurt per kalenderjaar. We presenteren daarom altijd twee seizoenplannen bij de jaarlijkse subsidieaanvraag; het lopende seizoenplan en het plan voor het komende seizoen. 1.2 Transitie in de sport Het sportlandschap verandert. We hebben te maken met een terugtrekkende overheid. Subsidies worden verminderd en sport wordt in mindere mate als kerntaak gezien voor de overheid. Tegelijkertijd wordt de sportvereniging juist in toenemende mate door dezelfde overheid ingezet om maatschappelijke doelen te halen. Hierin zit een tegenstrijdigheid waar handbalverenigingen mee te maken hebben. Ook het NHV pakt haar dienstverlening anders op dan voorheen. Ze vult haar rol voornamelijk in als adviseur van verenigingen en als regisseur van kennisdeling in cluster-, regio- en themabijeenkomsten. Tot slot hebben we te maken met een veranderende behoefte van (potentiële) handballers. Nieuwe behoeftes als flexibiliteit, alternatieve organisatieschema s, andere vormen van handbal bedrijven en meer behoefte aan beleving van handbal dan aan sec beoefenen van handbal zijn opkomende trends. Dit vereist een transitie van de sport in zijn algemeenheid en van handbal in het bijzonder in de komende jaren. Handbalverenigingen dienen vitaal, ondernemend en selfsupporting te worden. Het NHV met haar medewerkers (professioneel en vrijwillig) dient erop ingericht te worden om verenigingen hierin te ondersteunen, te adviseren en te ontwikkelen.

4 1.3 Meerjarenbeleidplan en voorgaande jaarplan Per 1 juli 2016 loopt het meerjarenbeleidsplan (MJBP) Beter, Sterker, Groter! over de periode af. Tijdens het seizoen wordt het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode opgesteld. Veel van de geplande activiteiten in dit seizoen anticiperen op de accenten in het nieuwe MJBP. Daarbij volgen we eveneens de nieuwe agenda van de gehele georganiseerde sport die een paralleltraject loopt. Het seizoenplan staat niet op zichzelf en dient te worden beschouwd als een logisch vervolg op de seizoenplannen die eveneens zijn opgesteld vanuit de visie in het MJBP. 1.4 Kerngebieden Het NHV kent de volgende negen kerngebieden waarop de activiteitenplannen zijn ingericht: Bedrijfsvoering, competitie en marketingcommunicatie Resultaatverantwoordelijk: Hoofd bedrijfsvoering Verenigingsservice, handbalstimulering en sportparticipatie Resultaatverantwoordelijk: Hoofd verenigingsservice Topsport, talentontwikkeling en opleidingen. Resultaatverantwoordelijk: Technisch directeur In de hierna volgende hoofdstukken zal specifieker ingegaan worden op de plannen binnen alle negen kerngebieden in seizoen

5 2 Breedtesport 2.1 Verenigingsservice Accountmanagement Eén van de belangrijkste kerntaken van het NHV als landelijke sportbond is accountmanagement. Om handbalverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, te adviseren en te faciliteren is frequent onderling contact noodzakelijk, zowel reactief als proactief. Na de bestuurlijke en organisatorische eenwording van het NHV hebben we deze kerntaak anders ingericht. Verenigingsondersteuning is een hoofdtaak geworden van alle medewerkers op het bondsbureau. Het NHV heeft als overtuiging dat alleen op die manier vraag (vanuit de verenigingen) en aanbod (vanuit het NHV) zo efficiënt en effectief mogelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Centrale doel op het gebied van accountmanagement in seizoen is om de relatie tussen het NHV en de lokale verenigingen verder te versterken, door het zo goed mogelijk koppelen van vraag en aanbod. In het kader van het optimaliseren van het accountmanagement binnen het NHV worden in seizoen onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: De 48 regionale clusters van verenigingen worden minimaal 2 keer begeleid tijdens een clusterbijeenkomst, vanuit een poule van 12 medewerkers (accountmanagers) die binnen het NHV verschillende functies hebben. Er vinden 4 interne (kwartaal)bijeenkomsten plaats binnen het bondsbureau met de 12 clusterbegeleiders, t.b.v. onderlinge uitwisseling van ervaringen, het delen van kennis en succesverhalen, het maken van concrete afspraken, etc. Er worden ca. 20 (thematische) regiobijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land, welke zijn afgestemd op de behoeften vanuit de verenigingen (haal- en brengprincipe). De relatie tussen de NHV-accountmanagers (clusterbegeleiders) en de afdelingen Servicedesk en Marketing & Communicatie wordt middels frequent overleg en het maken van concrete afspraken, verder versterkt (vraagarticulatie, hoe kunnen we vragen vanuit verenigingen en leden voorkomen?, etc.). De (landelijke en regionale) vrijwilligers die binnen het NHV actief zijn op diverse gebieden worden nauwer betrokken bij het accountmanagement (cluster- en regiobijeenkomsten). Het ontwikkelde relatiebeheersysteem (RBS/CMS) wordt breed binnen de NHV-organisatie geïmplementeerd (zie verder paragraaf over Servicedesk). Accountmanagement is een kerntaak binnen het NHV en opgenomen in de begroting onder X. personeelskosten. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor accountmanagement totaal ca. 1,2 fte beschikbaar (0,1 fte per clusterbegeleider) Servicedesk Tijdens de eenwording en professionalisering van het NHV in de jaren 2012 t/m 2014 is er binnen het bondsbureau een afdeling Servicedesk gevormd. Na de opheffing van de afdelingskantoren is de dienstverlening binnen het NHV volledig gecentraliseerd. Voor verenigingen was dit vaak wennen omdat veel oude werkwijzen dus veranderd en (landelijk) gestroomlijnd zijn. Ook voor de medewerkers op het bondsbureau en de vrijwilligers was het een periode van gewenning. Er staat nu een duidelijke en transparante NHV-organisatie, die steeds professioneler en klantvriendelijker wordt. Ook de komende jaren zal aan dit proces een vervolg worden gegeven. Het NHV is bij uitstek een dienstverlenende organisatie. Hoe beter de verenigingen en (potentiële) leden geholpen worden bij hun behoeften en vragen, hoe groter de kans dat mensen lid worden en blijven van handbalverenigingen, zich opgegeven voor deelname aan de competities,

6 kaderopleidingen, projecten, evenementen, etc. Het is voor het NHV van belang om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de vragen, achtergrond en tevredenheid van de klant en deze informatie meetbaar te maken en permanent te monitoren. Centrale doel op het gebied van dienstverlening in seizoen is het opzetten en implementeren van een relatiebeheer- c.q. content research managementsysteem (RBS/CRM) t.b.v. het versterken van de relatie van het NHV met de klant (m.n. vanuit de teams servicedesk en competitie ). In het kader van het verbeteren van de dienstverlening vanuit het NHV worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verder doorvoeren van uniformiteit in beleid en organisatie, onder andere op het gebied van wedstrijdwezen (bijvoorbeeld regelgeving m.b.t. dispensaties en het aanmelden en terugtrekken van teams) en kaderopleidingen (organisatie, aanmelding en inhoudelijk). Uitbouwen en versterken van het opgezette stagebureau binnen het NHV met studenten vanuit verschillende opleidingen, niveaus en jaargangen. Uitvoeren van een project van de zaalsportbonden om gezamenlijk op te trekken wat betreft het inrichten van een CRM-systeem, als vervolg op het lopende project (in het kader van rubriek 3.2 organisatieontwikkeling). Verder verbeteren, vullen en monitoren van het digitale ticketingsysteem en de vraagbaak op de NHV-website. Minimaal 500 spreekbeurtpakketten versturen naar jeugdleden die handbal in hun eigen klas willen introduceren. Minimaal 40 handbalclinics organiseren als promotiemiddel voor diverse doelgroepen en handbalvormen. De dienstverlening van het NHV wordt gefinancierd vanuit algemene middelen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor de algemene dienstverlening totaal ca. 1,8 fte beschikbaar (Servicedesk) Ledenadministratie Binnen de dienstverlening van het NHV aan de verenigingen en leden is de ledenadministratie een belangrijk onderdeel. Om leden, scheidsrechters, coaches, etc. (snel) te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden is het noodzakelijk dat de administratieve processen zo duidelijk en efficiënt mogelijk worden ingericht en gecommuniceerd. Met de eenwording van het NHV in 2012 t/m 2014 zijn er op dit gebied al goede stappen gezet. Verbetering blijft echter nog zeker mogelijk. Centrale doel op het gebied van de NHV-ledenadministratie is om in seizoen alle processen hieromtrent duidelijker en klantvriendelijker (d.w.z. flexibeler en minder ambtelijk ) in te richten, zodat zoveel mogelijk tijd over blijft voor het (door)ontwikkelen, promoten en organiseren van onze handbalsport. In het kader van het verbeteren van de ledenadministratie binnen het NHV worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verder automatiseren van de procedure voor spelers, trainers/coaches, scheidsrechters en bestuurders die zich naar een andere vereniging willen laten overschrijven. Vereenvoudigen van digitale mutaties in ledengegevens, teamopgaves en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen bij het deelnemen van teams in de competitie. Analyseren van de aangemelde adspirantleden waarom ze (na 2 maanden gratis lidmaatschap) wel/geen lid worden van de vereniging en het NHV.

7 Compleet maken van de gegevens van alle leden en verenigingen in de NHVledenadministratie (Sportlink) zodat voortaan complete en actuele rapportages uitgedraaid kunnen worden. De ledenadministratie van het NHV is onderdeel van de basisdienstverlening en wordt daarom volledig gefinancierd vanuit algemene middelen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor de ledenadministratie totaal ca. 0,8 fte beschikbaar (Servicedesk) Bestuurlijke versterking/- vernieuwing Bij het NHV-bondsbureau (Servicedesk) en vanuit de hiervoor genoemde cluster- en regiobijeenkomsten komen er van verenigingen en leden continu vragen binnen. Deze vragen worden vervolgens zo snel en goed mogelijk beantwoord. Ook kunnen knelpunten en kansen bij verenigingen direct vanuit het NHV opgepakt worden. Veel bestuurders van handbalverenigingen zijn ambitieus en voelen zich nauw betrokken bij hun club. De besturen van handbalverenigingen vormen echter over het algemeen geen goede afspiegeling van hun ledenbestand waardoor de verenigingen niet altijd besluiten nemen vanuit de behoeften en belevingswereld van hun (spelende) leden. Ook is er bij veel lokale handbalbesturen sprake van vacatures en een gebrek aan kennis, expertise en ondernemerschap. Centrale doel op het gebied van bestuurlijke ondersteuning en vernieuwing in seizoen is om de kwaliteit van de besturen van handbalverenigingen te vergroten zodat de verenigingen sterker, vitaler en ondernemender worden. In het kader van het versterken van de bestuurlijke ondersteuning en vernieuwing worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verenigingsbestuurders elkaar (laten) inspireren en stimuleren om samen op te trekken, tijdens de (eerdergenoemde) cluster- en regiobijeenkomsten. Deelname van minimaal 25 verenigingen aan de projecten Besturen met een Visie en Sportief Besturen om hun leiderschap te versterken (zie verder paragraaf 1.3 m.b.t. het project Naar een Veiliger Sportklimaat ) NHV-regioambassadeurs (vrijwilligers) betrekken bij alle clusterbijeenkomsten en regiobijeenkomsten. Good practices inventariseren en verspreiden van handbalverenigingen die jongeren in hun besturen hebben opgenomen. De samenwerking van de zaalsportbonden ook lokaal doorvoeren op basis van de resultaten van het (gesubsidieerde, gezamenlijke) project dat is gestart in seizoen Organisatie van de (directe) ALV en NHV-congres in juni 2016 met een deelname van minimaal 150 handbalverenigingen vertegenwoordigd door minimaal 250 (bestuurs)leden. Bestuurlijke versterking/- vernieuwing is een kerntaak van het NHV als landelijke sportbond en wordt daarom gefinancierd vanuit de algemene middelen. Voor het onderzoeken en opzetten van een gezamenlijke dienstverlening door de zaalsportbonden aan hun verenigingsbesturen wordt een (vervolg)subsidieaanvraag gedaan bij NOC*NSF in het kader van rubriek 3.2 organisatieontwikkeling Naar een Veiliger Sportklimaat Sportiviteit en respect zijn belangrijke begrippen binnen de handbalsport, de handbalverenigingen en het NHV. Sinds eind jaren 90 staat het reeds hoog op de agenda. De reden hiervoor is dat er binnen handbalverenigingen en wedstrijden regelmatig misstanden plaatsvinden, zoals verbaal geweld van spelers, coaches en publiek naar de scheidsrechters, het niet ingrijpen van bestuursleden bij onsportief gedrag van teams en ouders die voor hun kinderen het winnen van de wedstrijd

8 belangrijker vinden dan hun spelplezier. Om handbalverenigingen te ondersteunen om een veilige en onbezorgde sportomgeving te bieden aan hun leden neemt het NHV sinds eind 2012 deel aan het landelijke project Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK). De afgelopen jaren hebben veel handbalverenigingen kennis kunnen maken met dit project via de theatervoorstelling Wel Winnen He?, individuele accountgesprekken en de landelijke publiciteit in deze. Vervolgens zijn ook veel handbalverenigingen, met ondersteuning en advies vanuit het NHV, aan de slag gegaan met VSKdeelprojecten voor bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters. Over het algemeen kan gesteld worden dat het VSK-project voor het NHV en de handbalverenigingen tot nu toe erg succesvol is geweest. Ondanks de vele inspanningen blijft de handbalsport nog te maken houden met uitdagingen op het gebied van fair play. De aandacht hiervoor vanuit het NHV zal daarom ook de komende jaren onverminderd groot (moeten) blijven. Centrale doel wat betreft het project Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) is om de diverse producten en activiteiten in het seizoen zo goed mogelijk te borgen binnen het reguliere ondersteuningsaanbod vanuit het NHV, zodat handbalverenigingen er ook in de toekomst de vruchten van kunnen blijven plukken en aan hun leden een veilige en onbezorgde sportomgeving kunnen (gaan of blijven) bieden. In het kader van het project VSK worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Vergroten van de deelname vanuit handbalverenigingen aan de VSK-deelprojecten voor o.a.: Bestuurders: organisatie van intakegesprekken en (nieuwe) trajecten Besturen met een Visie en Sportief Besturen en promotie van het Bestuurderspel. Trainer/Coaches: organisatie van trajecten Sportief Coachen en Coach de Coach en promotie van de bijscholingen die worden georganiseerd vanuit de Academie voor Sportkader (ASK). Scheidsrechters: organisatie van regionale scheidsrechterscafés tijdens de Week van de Scheidsrechter met een deelname van minimaal 450 handbalscheidsrechters in het najaar van Daarnaast ondersteuning van minimaal 50 verenigingen bij het opstellen van een eigen clubarbitrageplan. Jeugdleden en hun ouders: deelname vanuit het NHV aan het deelproject TV Sportplezier om sportief gedrag binnen handbalverenigingen (met name bij ouders van jeugdleden) te bevorderen en stimuleren. Intern overleg over de mogelijkheden om de VSK-activiteiten en producten op te nemen in het aanbod van o.a. kaderopleidingen (voor trainers/coaches en scheidsrechters) accountmanagement (o.a. scholing clusterbegeleiders) bedrijfsvoering (bijvoorbeeld in de NHV-reglementen) talentontwikkeling (bijvoorbeeld het aanvragen van Verklaringen omtrent gedrag (VOG s) voor alle NHV-trainers) communicatie (o.a. website en nieuwsbrieven) jeugdhandbal (positief coachen binnen de nieuwe spelvisie voor E-jeugd) wedstrijdwezen (bijv. het opstellen en uitvoeren van de clubarbitrageplannen) Overleg met andere (zaal)sportbonden, gemeenten en evt. andere partners wat betreft de mogelijkheden om VSK-deelprojecten en -producten gezamenlijk op te pakken en aan te bieden (bijv. opleidingen en bijscholingen). Het project Naar een Veiliger Sportklimaat is in 2013 en 2014 grotendeels gefinancierd vanuit externe subsidiegelden (NOC*NSF) zoals opgenomen onder V in de begroting van het NHV. In 2015 en 2016 wordt deze subsidie stapsgewijs afgebouwd en zal het NHV het project zelf (deels) financieel gaan borgen of dragen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor het project VSK totaal ca. 1,5 fte beschikbaar.

9 2.2 Sportparticipatie De afgelopen 10 jaar heeft het NHV te maken gehad met een daling van het ledental van ca in 2004 naar in De gemiddelde leeftijd van de NHV-leden daalt en de verhouding mannen-vrouwen wordt steeds schever (in het voordeel van de vrouwen/meisjes). Het NHV wil deze trend de komende jaren ombuigen door in het aanbod beter in te spelen op de behoeften en belevingswereld van de specifieke doelgroepen en op de mogelijkheden van de verenigingen waar zij lid van zijn. In het voorjaar van 2015 wordt op dit gebied een grootschalig onderzoek uitgevoerd. De resultaten en aanbevelingen worden meegenomen in het beleid voor de periode 2015 t/m Op basis hiervan worden er keuzes gemaakt in de breedtesportprojecten die binnen het NHV worden uitgevoerd. In seizoen ligt de focus op twee programma s: Jeugdhandbal (met name jongens) en Beach Handball Jeugdhandbal In 2014 en 2015 is een aanvang gemaakt met innovaties voor het jeugdhandbal zodat de organisatie beter aansluit bij de handbalbeleving bij de jeugd. In het seizoen wordt deze aandacht geïntensiveerd en uitgebreid. Centrale doel op het gebied van jeugdhandbal in seizoen is om via een integrale aanpak een stevige impuls te realiseren (ledengroei met 700 extra handballers in de leeftijd t/m 8 jaar t.o.v. vorig seizoen) d.m.v. het uitdragen van een eenduidige, aansprekende spelvisie in het land, een optimale organisatie van handbalactiviteiten voor de jongste jeugd, het versterken van de promotie onder de jongste jeugd en verenigingen hierbij helpen en faciliteren (w.b. beleid en organisatie). In het kader van het programma Jeugdhandbal worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Uitvoeren minihandbalcampagne m.m.v. tenminste 50 handbalverenigingen (er is hiervoor in het voorjaar van 2015 door een ingesteld projectgroep een specifiek projectplan opgesteld). Uitrollen van de nieuwe spelvisie voor de E-jeugd (9 en 10 jarigen) d.m.v. de organisatie van tenminste 40 regionale workshops/clinics voor organisatorisch/bestuurlijk kader, spelleiders, begeleiders, ouders, etc. In het voorjaar van 2015 hebben voor deze nieuwe spelvisie reeds enkele (succesvolle) pilots plaatsgevonden. Ontwikkelen van flyers en beeldmateriaal m.b.t. de nieuwe spelvisie voor E-jeugd. Organisatie van minimaal 80 minihandbaltoernooien (voor 6- t/m 8-jarigen) door verenigingen, gefaciliteerd door het NHV. Organisatie van minimaal 40 kabouterspelfeesten (voor 3- t/m 6-jarigen) door verenigingen, gefaciliteerd door het NHV. De innovatie van het productenaanbod en bijbehorende competitieprogramma s behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd (of gegarandeerd) vanuit contributies en teamheffingen zoals genoemd onder I. Voor het financieren van de minihandbalcampagne is het NHV momenteel ook in gesprek met potentiële sponsoren en subsidieverstrekkers. Het NHV ontvangt vanuit NOC*NSF een subsidie voor sportparticipatie zoals genoemd onder post III.d. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor het programma Jeugdhandbal totaal ca. 0,6 fte beschikbaar Beach Handball De afgelopen jaren heeft de zomerse, jeugdige handbalvorm Beach Handball een enorme vlucht genomen binnen de handbalwereld. Opvallend veel verenigingen zijn aan de slag gegaan om op de eigen buitenaccommodatie één of meerdere Beach Handballvelden aan te leggen. Vanwege de toenemende interesse onder teams heeft het NHV in seizoen voor het eerst de NHV Beach Handball Tour opgezet, leidend naar het jaarlijkse NK Beach Handball eind juni. Er is hiervoor

10 een aparte website opgezet met een specifieke uitstraling. Daarnaast is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van opleidingen voor Beach Handball trainers en scheidsrechters en de organisatie van clinics. Centrale doel op het gebied van Beach Handball in seizoen is om de bekendheid van en deelname aan Beach Handballtoernooien, -opleidingen en clinics, vanuit een integrale aanpak (gericht op handbalorganisatie, -stimulering, -ontwikkeling en -promotie), verder te vergroten. In het kader van het programma Beach Handball worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Uitbreiding van de NHV Beach Handball Tour naar minimaal 25 toernooien voor de categorieën Senioren, A-jeugd, B-jeugd, C-jeugd en D-jeugd. Het NK wordt in de zomer van 2016 gespeeld met 8 ploegen in elke leeftijdscategorie (dus totaal 80 teams) en is een traditioneel NHV-evenement geworden, inclusief feestavond, waar veel handballiefhebbers naartoe komen. Aanleg nieuwe Beach-accommodaties bij handbalverenigingen d.m.v. ondersteuning, advies en faciliteiten vanuit het NHV. Doorontwikkelen en organiseren van Beach Handball-scheidsrechtersopleidingen: 10 opleidingen Beach Handball niveau 1 (introductie) 4 opleidingen Beach Handball Scheidsrechter niveau 2 1 opleiding Beach Handball Scheidsrechter niveau 3 1 opleiding Beach Handball Scheidsrechter niveau 4 Doorontwikkelen en organiseren van Beach Handball-trainersopleidingen: 10 opleidingen Beach Handball niveau 1 (zie hierboven) 2 opleidingen Beach Handball Trainer niveau 2 Minimaal 20 Beach Handball-clinics organiseren verspreid over het hele land Nationale ploegen formeren voor dames en heren (+ < 19 jaar) i.o.m. technisch directeur: via scouting en selectie deelname aan het EK door een nationale damesploeg in juli 2015 in Lloret de Mar (Spanje). De nationale ploegen vormen het uithangbord voor promotie van Beach Handball in de breedtesport en bij de jeugd. Ontwikkeling van nieuwe promotiematerialen en lesbladen specifiek voor Beach Handball. Nauwe samenwerking aangaan met andere Beachsporten (o.a. volleybal, korfbal, voetbal, tennis, rugby, etc.) bijv. t.b.v. multifunctioneel gebruik van Beachaccommodaties en de organisatie van Beachevenementen. Sponsoring van Beach Handball realiseren van tenminste ,- (sponsorpropositie wordt afgerond in de zomer van 2015). De innovatie van het productenaanbod en bijbehorende (competitie)programma s behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd (of gegarandeerd) vanuit contributies, teamheffingen zoals genoemd onder I in de begroting. De jaarlijkse Beach Handball Tour wordt deels gefinancierd door sponsoren en suppliers. Het NHV is met hen in gesprek om hun bijdrage in seizoen te verhogen. Een groei van de Tour is hiervoor echter noodzakelijk. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor het programma Beach Handball totaal ca. 0,6 fte beschikbaar. 2.3 Opleidingen Vanuit het NHV Meerjarenbeleidplan krijgt het opleiden van technisch kader continu aandacht. Sterke verenigingen die dicht bij huis met centrale ondersteuning opleiden, blijft actueel voor de basisopleidingen binnen het NHV. De daarvoor noodzakelijke projecten worden in afgerond. Opleiden in samenwerking met partnerpartijen zoals het onderwijs continueren wij. Beleidsmatig wordt in 2016 ons licentiesysteem met daarin direct een koppeling richting onze

11 Europese samenwerking met de Europese Handbal Federatie (EHF) ontwikkeld. Na het afronden van de opleidingsevaluaties starten wij in 2015 het project NHV Opleidingen richting In 2015 start ook het project de Nederlandse Handbalvisie is de basis binnen onze opleidingen. Het NHV faciliteert de handbalverenigingen om de opleidingen voor trainers en scheidsrechters zo dicht mogelijk bij de verenigingen te laten plaatsvinden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de kwantiteit in eerste instantie en in een latere fase ook de kwaliteit van het technisch kader. Dit is in het bijzonder van toepassing op de opleidingen voor scheidsrechters. De opleidingen tot rapporteur, scheidsrechterscoach en docent houden hiermee gelijke tred. Workshops en trainingen voor bestuurlijk kader vinden zoveel mogelijk in clusterverband plaats. De organisatie van het opleidingsproces wordt vernieuwd en volledig centraal aangestuurd. Naast eigen expertise wordt hierbij ook gebruik gemaakt van de deskundigheid bij NOC*NSF, ASK en andere sportbonden. De verenigingen versterken door goed opgeleid en gemotiveerd kader op te leiden. Vervolgens de mensen met ambitie te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Vervolgen en afronden NHV HT4 trainer/coach opleiding. Vervolgen en afronden TC4 opleidingen in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Afronden NHV docenten opleiding. Afronden HT5 opleiding. Vervolgen en afronden diverse trainer- en scheidsrechters opleidingen. Starten HS en HT 1, 2 en 3 opleidingen. Bij voldoende vraag een HT4 opleiding. Afronden projecten: evaluatie trainersopleidingen, visualiseren Handbalvisie. Starten projecten: moderniseren trainersopleidingen en implementeren EHF Rinck opleidingen in NHV trainers opleidingen. Aanpassen NHV Opleidingsbeleid m.b.t. licentiesysteem trainers opleidingen. Te starten met licentie systeem voor eredivisietrainers. Evalueren MasterZ project. Starten en afronden project Moderne NHV opleidingen. Algemeen Het opleiden van verenigingsscheidsrechters in de breedtesport in de eigen omgeving, rekening houdend met beschikbaarheid en passend bij de eigen ambities. Het stimuleren van (jonge) talentvolle scheidsrechters in hun ambitie door middel van maatwerk begeleiding en scholing op niveau 3, doorstromend naar niveau 4 en internationaal niveau. In het kader van behoud van scheidsrechters: het opleiden van scheidsrechtercoaches op eerste landelijk en vervolgens regionaal/lokaal niveau. Activeren van samenwerkingsvormen (clusters) om te komen tot een gezamenlijk, breed gedragen Verenigingsbeleidsplan Arbitrage. Het modulair opleiden van trainers op niveau 2. Naast een volledige opleiding HT2 kan verenigingskader ook kiezen uit diverse leeftijdsgerichte modules. Samenwerking met onderwijs, andere bonden en NOC*NSF om trainer/coach-opleidingen niveau 4 te realiseren. Vernieuwen van opleidingen: activerende werkvormen, nieuwe media, flexibilisering. Werven en scholen van nieuwe docenten en bijscholen huidig docentencorps. Het bijscholen van scheidsrechters, rapporteurs en docenten op alle niveaus. Samenwerking met internationale organisaties als de EHF en RINCK Convention. De begeleiding van trainers en scheidsrechters, die eenmaal hun diploma hebben behaald, zal de komende jaren verder verbeterd worden. Zo zullen binnen het NHV scheidsrechterscoaches worden opgeleid, die de beginnende scheidsrechters binnen hun eigen vereniging, of die in hun directe regio, kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun soms lastige arbitrale taak.

12 Er is een sterke relatie aanwezig tussen Opleiden, regionale HandbalScholen en de landelijke HandbalAcademies. Het NHV voert de regie over deze samenhang volgens onderstaand model. Partijen zoals het Eredivisie Platform, onderwijsinstellingen en NL Coach ondersteunen de NHV Opleidingen. De inkomsten voor opleidingsprogramma s zijn opgenomen in de begroting van het NHV bij IV.d. Outputsubsidies opleidingsprogramma s staan vermeld onder III.e. De uitgaven voor de opleidingsprogramma s zijn opgenomen bij XIII.f. Van de bondsmedewerkers wordt ca. 1 fte ingezet voor de organisatie en de uitvoering van de opleidingsprogramma s. 2.4 Handbalstimulering Vanuit het NHV worden, naast de reguliere competities voor de verschillende leeftijdsgroepen, ook andere handbal(stimulerings)activiteiten georganiseerd. Hierbij valt te denken aan schoolhandbal, regionale spelregelbijeenkomsten en clinics. De organisatie en administratie hiervan vindt plaats vanuit de Servicedesk, de uitvoering vaak via (regionale en landelijke) vrijwilligers en lokale verenigingen. Met de eenwording van het NHV is ook de organisatie van de breedtesport hervormd. In seizoen zal dit een vervolg krijgen. Centrale doel in seizoen op het gebied van breedtesport is het verder verbeteren van de organisatie en administratie (door betaalde krachten en vrijwilligers). In het kader van de organisatie van de breedtesport worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verder doorvoeren van de eenduidige organisatie van schoolhandbal (lokale voorrondes, regiofinales en NK). Organisatie van tenminste 40 handbalclinics voor verschillende doelgroepen en handbalvormen (o.a. Beach Handball en Streethandball), verspreid over het land, o.a. tijdens de Nationale Sportweek in april Organisatie van minimaal 10 regionale spelregeltesten voor jeugdleden. Uitbreiden van de NHV Trainerspoule voor het organiseren van clinics voor verschillende doelgroepen, handbalvormen en speelniveaus. De samenwerking van de NHV-afdelingen Servicedesk, Competitie en Communicatie & Marketing wat betreft de organisatie en administratie van breedtesportactiviteiten verbeteren.

13 De organisatie van de breedtesport is binnen het NHV een kerntaak en wordt daarom volledig gefinancierd (of gegarandeerd) vanuit algemene middelen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor de administratie van de breedtesport totaal ca. 0,8 fte beschikbaar (Servicedesk). 2.5 Competitie Competitie en zelfwerkzaamheid In het seizoen is een aanvang gemaakt met het harmoniseren van de verschillende handbalcompetities in heel Nederland. Daarbij is rekening gehouden met de couleur locale. Door een herschikking van de verenigingen is er een heldere indeling in vier regio s met een eigen competitiemedewerker die de lokale situaties kent. Vanuit traditioneel denken worden veel vraagstukken bij de bondsorganisatie neergelegd om als intermediair tussen verenigingen op te treden. In het kader van de transitie naar vitale verenigingen wordt in toenemende mate de organisatie van de competitie neergelegd bij de verenigingen zelf. De bondsorganisatie profileert zich als adviseur en facilitator van de verenigingen. Verenigingen zijn beter in staat om zelfstandig hun (deel)competitie te organiseren en ontwikkelen daarvoor een beter oplossend vermogen. 1. Competitiemedewerkers overleggen vroegtijdig via regionale themabijeenkomsten (februari 2016) met verenigingen over hun wensen en behoeften voor de nieuwe competitie. 2. Er wordt een handboek competitie samengesteld met richtlijnen en randvoorwaarden voor de eigen competitieorganisatie. Verenigingen hebben een grote mate van vrijheid om binnen die randvoorwaarden te acteren. 3. Competitiemedewerkers stellen zich als adviseur op en geven advies aan verenigingen. In geval van conflicterende meningen besluiten de medewerkers Differentiatie productaanbod Verenigingen en leden hebben intussen een jaar ervaring met de centrale competitieorganisatie. We zien vanuit de traditionele wedstrijdbenadering ook andere behoeftes bij onze handbalverenigingen om, met name binnen de breedtesport, een breder aanbod te vragen aan het NHV om enerzijds de eigen leden langer te behouden en anderzijds nieuwe leden te werven door een beter productaanbod. Good practices vanuit de afzonderlijke regio s geven kansen voor andere regio s. One size fits all is voorbij. Verenigingen geven aan welke wensen en behoeften hun leden hebben wat betreft het tijdstip van spelen, beschikbaarheid, intensiteit, doelgroepen, afstanden, enz. Het NHV ontwikkelt en biedt organisatievormen aan die tegemoet komen aan die wensen. Good practices vanuit andere regio s of sportbonden kunnen daarbij behulpzaam zijn. 1. Brede discussie over de gewenste speelvormen van handbal tijdens de themabijeenkomsten in februari (in het kader van het nieuwe NHV-meerjarenbeleidplan ). 2. Behoefteninventarisatie n.a.v. good practices en out of the box ideeën. 3. Opstarten pilots alternatieve competitievormen (bijvoorbeeld recreatief gemengd spelen, doordeweekse Beach Handballcopetitie binnen regionale clusters, etc.). De organisatie van de competitie en het aanbieden van verschillende competitieproducten behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd uit contributies,

14 teamheffingen en bijzondere inkomsten. In de begroting van het NHV staan die vermeld bij I.a. contributies, I.d. wedstrijdbijdragen en IV.c. inkomsten competitie. De uitgaven van de competitie organisatie staan vermeld onder XIII.d. Van de bondsmedewerkers worden 6 medewerkers ingezet voor de competitie organisatie (5,6 fte). De uitgaven staan in de begroting onder X.a Optimaliseren scheidsrechtersaanwijzing In het seizoen is de centrale aanwijzing van scheidsrechters met de nodige aanloopproblemen verlopen. In het afgelopen seizoen is dat vervolmaakt en lijken verenigingen, scheidsrechters en de werkorganisatie gewend aan de nieuwe werkmethode. Helaas zijn er nog altijd verenigingen die onvoldoende scheidsrechters enthousiasmeren en de levering van scheidsrechters aan andere verenigingen over laten. Daarnaast zien we ook nog altijd dat, ondanks een tijdige communicatie, scheidsrechters niet opdagen bij de toegewezen wedstrijden ondanks dat ze aangeven beschikbaar te zijn. Verenigingen maken activiteitenplannen met ondersteuning van het NHV om meer scheidsrechters te werven ten einde per 30 juni 2017 te kunnen voldoen aan de leveringsplicht die behoort bij deelname aan de wedstrijdsport. Scheidsrechters voelen zich verantwoordelijk voor de aan hem/haar toegewezen wedstrijd. 1. Samen met verenigingen arbitrageplannen opstellen en uitvoeren. 2. Leveringsplicht verder reglementeren en een deadline stellen t.b.v. de leveringsplicht versus deelname aan de wedstrijdsport. 3. Niet opkomen van scheidsrechters sanctioneren en scheidsrechters die verstek laten gaan als bondscheidsrechters aanspreken en indien gewenst niet meer inzetten. De organisatie van de competitie en het aanbieden van verschillende competitieproducten behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd uit contributies, teamheffingen en bijzondere inkomsten. In de begroting van het NHV staan die vermeld bij I.a. contributies, I.d. wedstrijdbijdragen en IV.c. inkomsten competitie. 2.6 Talentontwikkeling Talentontwikkeling vindt als eerste plaats binnen de verenigingen en handbalscholen. Met een centrale visie en centraal technisch beleid worden de initiatieven om te komen tot een goede landelijke spreiding van handbalscholen gestimuleerd en ondersteund. De plaats van de NHV-HandbalSchool is boven onze verenigingen en onder onze twee HandbalAcademies, dus midden in het NHV. Het NHV heeft de regie over het aan te bieden programma bij de NHV-HandbalScholen. Het voor alle talenten organiseren van plaatsen waar zij hun ontwikkeling als talent kunnen vervolgen en waarbinnen zij trainen met gelijkgestemden vanuit een centrale regie. De handbalscholen worden allemaal kwalitatief (her)beoordeeld en op basis hiervan vindt certificering plaats. Het beleid van NOC*NSF t.a.v. talentontwikkeling is leidend: een gecertificeerde NHV HandbalSchool staat gelijk met een RTC (Regionaal Talenten Centrum). Het NHV is verantwoordelijk voor de realisatie van de topsportambities van onze talenten. Het NHV is met haar (gecertificeerde) HandbalScholen: een plaats voor talentontwikkeling; de plaats om opleidingen voor scheidsrechters, trainer/coaches en overig kader te realiseren op niveau 1, 2 en 3;

15 de plaats waar verenigingen met elkaar (clusters) vanuit samenwerken beter worden; de plaats waar verenigingen door het delen van ingebrachte opleiding- en talentontwikkelingskennis beter worden; de plaats waar verenigingsondersteuning kan plaatsvinden; de plaats waar regionale werkgroepen actief kunnen zijn; de plaats waar verenigingen, door de inzet van de handbalschool, technische ondersteuning krijgen. Organisatie HandbalSchooldagen t.b.v. scouting. Ondersteuning en advisering om te komen tot certificeringen voor HandbalScholen. Het aanstellen van een nieuwe coördinator Handbalscholen (technische zaken). Het aanstellen van een coördinator Talentontwikkeling. Implementeren nieuw E (jeugd) Handbal. Uniform scoutingmodel. Wervings- en selectiemodellen talenten. Door ontwikkelen periodiseringmodel. Nederlandse Handbalvisie visualiseren en implementeren. Ondersteuning sporttechnisch kader. Ondersteuning organisatorisch kader. Organisatie HandbalScholen toernooien. Organisatie centrale trainersscholingen. Samenwerking met verenigingen. a. Voor Dames Oranje, Dames Jong Oranje en de Dames HandbalAcademie worden medegefinancierd door een subsidie van NOC*NSF, in de begroting opgenomen onder III.b. b. De handballeden dragen voor de financiering van topsport en talentontwikkeling het overige gedeelte van de kosten bij vanuit contributies en teambijdragen zoals opgenomen onder I. c. Binnen de posten II.a. Sponsoring, II.b. TV rechten en IV.a. Inkomsten topsport worden de overige inkomsten genoemd ter dekking van de programma s topsport en talentontwikkeling. d. Voor de HandbalAcademie Limburg ontvangt het NHV een subsidie van de provincie Limburg. e. De kosten voor de programma s topsport en talentontwikkeling staan vermeld onder de posten XII.a. topsport en XIII.b. talentontwikkeling.

16 3 Topsport Het NHV kiest voor het nastreven van het Nederlandse doel bij de beste 10 landen van de wereld te horen. Voor onze dames A selectie hebben wij het Olympische doel; deelname aan de Olympische Spelen in Rio in Het NOC*NSF Investeringsplan geeft uitleg over het programma en onderbouwt het traject voor onze drie damesselecties; Dames Oranje, Dames Jong Oranje en de HandbalAcademie Dames. Onze dames selecties nemen de laatste jaren structureel deel aan de EK s en WK`s. Onze jeugdselecties hebben tijdens EK`s en WK`s de afgelopen jaren medailles gewonnen. Deelname aan de Olympische Spelen voor onze A selectie is de volgende stap richting de gestelde doelen. Onze heren selecties streven naar structurele EK en WK deelname in Incidentele successen zoals de vijfde plaats op de WK in Bosnië (2013) van onze heren Jong Oranje selectie geven aan dat dit reële doelstellingen zijn. Het NHV kiest voor een optimale inzet van externe partijen, waaronder provinciale en gemeentelijke overheid, om de ondersteuning van Tophandbal mogelijk te maken. Tenslotte worden de uitstraling en successen van de nationale (jeugd)selecties binnen het NHV ook in het seizoen zo goed mogelijk benut. Top- en breedtesport zijn binnen het NHV onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toppers vormen immers de grote voorbeelden voor de jonge handbaljeugd. Het programma van het dames- en herenselectieteam wordt, afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen, zo goed mogelijk georganiseerd, met Olympische ambities. Ook de HandbalAcademies voor dames (op Papendal) en heren (in Sittard) zullen waar mogelijk worden ingezet als promotiemiddel naar (potentiële) jonge handballers, bijvoorbeeld bij proeftrainingen, handbalclinics en -demonstraties. en a. Realiseren van onze topsportdoelen Topsport is het gevolg van breedtesport. Met aan de dameskant al jaren deelname aan EK`s en WK`s is het hebben van topsportdoelen een onderdeel van onze handbalsport. Vele van onze topsporters spelen in bepalende teams in het buitenland. b. Talentontwikkeling als de vaste brug naar topsport realiseren Met het uitbouwen van onze RTC`n (HandbalScholen) zijn er in de nabije toekomst op voldoende plaatsen talentontwikkelingscentra onder de technisch regie van het NHV. c. Ideale voorbereiding voor Dames Oranje richting Rio Onze nationale damesselectie wil zich door 1 jaar met elkaar in Nederland (Papendal) te spelen en trainen optimaal op de Olympische Spelen in Rio voorbereiden. Dit topsportprogramma realiseren is op dit moment een belangrijk project binnen onze topsport. d. De brug tussen top- en breedtesport verkleinen Nederland kent geen verenigings-topsportcultuur zoals die noodzakelijk is voor EK, WK en OS. Met onze handbalverenigingen en ons Eredivisieplatform werken wij aan het verkleinen van de afstand tussen de noodzakelijk normen (professioneel en fulltime handballen) en onze Nederlandse normen (tussen 8 en 12 uur per week) actief zijn. De volgende topsportgerichte activiteiten vinden plaats: Fulltime programma Dames HandbalAcademie CTO op Papendal. Fulltime programma Heren HandbalAcademie Limburg. Start Olympisch voorbereidingsprogramma Dames Oranje met twee extra stages. Mogelijk extra programma voor in Nederland spelende dames A internationals. Kwalificatiewedstrijden voor alle 6 nationale (jeugd)selecties*. Voorbereidingsprogramma`s voor de 6 nationale (jeugd)selecties. Wekelijkse trainingen voor 2 talentenselecties op Papendal. Door NHV georganiseerde bijeenkomsten voor verenigingen en Eredivisieplatform.

17 Door NHV georganiseerde bijeenkomsten voor RTC`n (HandbalScholen). Begeleiding en controle (technisch) op RTC`n (HandbalScholen). Evaluatie en mogelijke uitbreiding van de BeNeLeague voor clubteams (heren) en benutten van de extra exposure voor de handbalsport kwalificatie wedstrijden en toernooien voor alle selecties: Kwalificatietoernooi en EK voor dames Jong Oranje. Kwalificatietoernooi en EK voor dames Jong Jong Oranje. Play off wedstrijden en WK voor dames Oranje. Kwalificatiewedstrijden en WK voor heren Jong Oranje. Kwalificatiewedstrijden voor Heren Oranje. Open EK (onder voorbehoud) voor heren Jong Jong Oranje. *Jaarlijks is er binnen de handbalsport een EK, WK of Open EK voor selecties. Resultaat a. Deelname Dames Oranje aan WK en Olympisch Kwalificatie Toernooi OS b. Deelname aan de OS in Rio in 2016 voor de Dames Oranje. c. Structurele deelname EK/WK en binnen de top 10 actief zijn voor onze dames jeugdselecties. d. Kwalificatie EK/WK voor onze heren jeugd- en seniorenselectie. e. Een optimaal talentontwikkelingshuis van vereniging naar onze topsportprogramma`s onder regie van het NHV. f. Leveren van competente spelers en speelsters voor onze seniorenselecties en (voorlopig) aan de buitenlandse top (professionele) verenigingen. g. Continueren topsportprogramma`s.

18 4. Algemeen & Organisatie 4.1 Bedrijfsvoering Structuur werkorganisatie Het NHV voert alle kerntaken uit in een optimale samenwerking tussen het bondsbureau en vrijwilligers in landelijke werk- en projectgroepen en met regionale vrijwilligers. In de periode juli 2013 tot juli 2015 is binnen het NHV veel aandacht geweest voor de structuur, cultuur en ontwikkeling van de werkorganisatie door afstemming, efficiency en scholing. Vanuit de negen kerntaken is een nieuw organigram gemaakt waarin iedereen helder zijn of haar positie weet en middels de opgestelde VTB s (verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden) weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Seizoen wordt de formatie verjongd door natuurlijke afvloeiing en ondergaat de werkorganisatie een transitie die past bij een moderne sportbond. Vanuit de overgang naar vitale verenigingen stellen medewerkers (beroepsmatig en vrijwillig) zich in toenemende mate op als adviseur i.p.v. organisator. Kennisdeling tussen verenigingen in cluster-, regiobijeenkomsten en op themabijeenkomsten worden door NHV medewerkers begeleid en geïnitieerd. Vergaande automatisering zorgt voor tijdsbesparing waardoor bovenstaande taken meer inhoud kunnen krijgen. Deze optimalisering werkt door naar een nog betere dienstverlening naar onze verenigingen en leden. Samenwerking met de vele vrijwilligers van het NHV verloopt constructief en succesvol. Er is gekozen voor een transparante structuur waarbinnen in drie teams alle taken en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht: Verenigingsservice, sportparticipatie en handbalstimulering. Bedrijfsvoering, competitie en marketingcommunicatie. Topsport, talentontwikkeling en opleidingen. In krijgen de functionering- en beoordelingsgesprekken een vervolg waarbij de CAO ontwikkeling aangaande prestatiebeloning gevolgd wordt. Daarnaast wordt er een vervolg gegeven aan de invulling van Strategisch Personeelsplanning (SPP), vooral met het oog op de vergrijzende werkorganisatie Structuur bondsorganisatie Vanaf (juni) 2015 werkt het NHV voor het eerst met een directe ledenvertegenwoordiging op een Algemene ledenvergadering (ALV). Dit wordt gecombineerd met een handbalcongres waar verenigingen informatie krijgen/delen over verschillende actuele thema s. Voor een slagvaardige NHV organisatie is het noodzakelijk dat de statuten van het NHV en reglementen getoetst worden op hun nut en noodzaak. Het aantal reglementen kan terug gebracht worden en/of vereenvoudigd worden. De agenda van de ALV, inclusief de vereenvoudiging van de reglementen, wordt inhoudelijk besproken tijdens zes regionale bijeenkomsten. Meer directe invloed van verenigingen op de beleidskeuzes van het NHV. In regionale bijeenkomsten worden inhoudelijke discussies over de beleidsaccenten van het NHV gehouden (mei 2016). Congres organiseren waar, naast de formele ALV, ook voldoende leeronderwerpen gepresenteerd worden voor verenigingen d.m.v. workshops en lezingen (juni 2016). Nastreven van rolvastheid: de ALV controleert en stelt vast, het bondsbestuur bestuurt het NHV

19 (voorwaardenscheppend bestuur) en de werkorganisatie bereidt beleid en activiteiten voor en voert deze uit. Heldere en begrijpelijke statuten en reglementen. Evalueren eerste handbalcongres (6 juni 2015). Ontwikkelen nieuwe behandelthema s volgende handbalcongres (juni 2016) Vervolgen innovaties reglementen door de projectgroep reglementen. Effectueren bestuursmodel van een voorwaardenscheppend bestuur. Resultaten Optimaal werkende bondsorganisatie. Gewenste vertegenwoordiging van onze leden. Vereenvoudigde - en begrijpelijke reglementen. Financiën De kosten voor organisatieontwikkeling zijn in de begroting van het NHV opgenomen onder Xa, XIa en XIVa Financieel herstel Het NHV heeft een drietal seizoen achtereen een positieve financiële exploitatie gekend maar is nog altijd niet financieel gezond. In 2012 is de doelstelling gesteld om aan het einde van het boekjaar een positief eigen vermogen te hebben. Op 30 juni 2014 heeft het NHV nog te maken met een negatief eigen vermogen van ca ,= vooral veroorzaakt door het opleggen van een sanctie door de EHF van ca ,= (i.v.m. het terugtrekken van de organisatie van het EK voor Dames in Nederland in 2012). De kwartaalrapportages over dit seizoen wijzen op een verder herstel maar naar het zich laat aanzien is er per 30 juni 2015 nog altijd een negatief eigen vermogen. Daarmee blijft het belangrijk om ook voor de komende begroting te streven naar een positief resultaat. In de begroting is rekening gehouden met een positief resultaat van ca ,= en is kostenbeheersing en (waar mogelijk) kostenreductie een belangrijke prioriteit. Dit staat op gespannen voet met de werkdruk die er op de organisatie rust voor de uitvoering van de huidige kernactiviteiten en ambities. Bovendien heeft het NHV te maken met een Olympisch jaar 2016 waarin er met name bij het topsportprogramma van Dames A richting de Olympische spelen in Rio zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden tussen het inhoudelijke programma en de financieringsmogelijkheden van het NHV. Naast de kostenbeheersing gaat het NHV in seizoen nadrukkelijk op zoek naar externe geldstromen om haar inkomsten vanuit de markt te vergroten (business development). : Op 30 juni 2016 heeft het NHV een positief eigen vermogen. Voor de begroting dient het financieel herstel verder vorm te krijgen door een positief resultaat van ca ,=. Door de aanstelling van een fondsenwerver per 1 april 2015 streeft het NHV ernaar om ca ,- extra inkomsten vanuit de markt te genereren. Externe inkomsten uit de markt genereren door het opstellen en uitvoering van een plan fondsenwerving. Heldere kaders stellen voor bestuur en medewerkers over de financiële ruimte waarbij iedereen zich bewust moet zijn van de urgentie van kostenbeheersing. Financiële ontwikkeling per kwartaal volgen en bijstellen waar noodzakelijk.

20 4.1.4 Automatisering en digitalisering Het NHV voert al haar kerntaken uit in een verouderde administratieve organisatie. Vanuit de gewenste transitie in de sport worden er stappen gezet om de leden, competitie en tuchtadministratie in toenemende mate te automatiseren en te digitaliseren. Daardoor komen er meer kerntaken bij verenigingen zelf te liggen (vitaliseren verenigingen) en komt er meer tijd vrij bij de werkorganisatie om hun adviseursrol beter in te vullen. Vanuit de veranderende rol van de werkorganisatie is er behoefte aan een heldere verslaglegging en borging van informatie, kennis en taken/actiepunten. Het NHV implementeert hiervoor een Relatie beheer systeem (RBS/CMS) vanuit Sportlink omdat daar de basisgegevens van alle Nederlandse handbalverenigingen voor handen zijn. Vergaande automatisering zorgt voor tijdsbesparing waardoor bovenstaande taken meer inhoud kunnen krijgen. Deze optimalisering werkt door naar een nog betere dienstverlening naar onze leden. Vanuit een RBS/CMS en koppelingen met andere databases (KISS, CBS, enz.) zorgen voor een helder beeld van iedere handbalvereniging in Nederland. Ledenadministratie wordt verder afgegeven aan de verenigingen die hun eigen database beheren in Sportlink_club (ledenadministratie). Uitbreiden van de competitieadministratie door leverancier Sportlink zodat de competitieadministratie in toenemende mate door verenigingen zelf wordt opgepakt. Het gaat om digitaal muteren, digitale teamopgaves, beter gebruik accommodatiemodule en beter gebruik van de officialmodule. Integrale invoering van het digitaal wedstrijdformulier (DWF) en de digitale ledenpassen voor alle competities, verenigingen, teams en leden. Koppelingen realiseren tussen de kantoorautomatisering, Sportlink en Exact Globe. Automatiseren tuchtadministratie samen met de Tuchtcommissie en leveranciers Sportlink en Onsweb. Realiseren van een RBS/CMS-systeem samen met collega bonden NeVoBo en KNKV. 4.2 Marketingcommunicatie Het NHV maakte de afgelopen jaren al intensief gebruik van social media. Momenteel heeft het NHV 4663 vrienden op Facebook en 5659 volgers op Twitter. Bijna dagelijks worden er berichten geplaatst. In seizoen worden vanuit het marketingcommunicatieplan extra accenten gelegd op de uitnutting van social media. Hoe willen wij ons profileren met social media? Kunnen wij het bereik van onze berichten vergroten? Hoe gaan wij om met klachten van onze leden? Dit zijn enkele vragen die het NHV in seizoen wil uitwerken in een plan. De afgelopen twee jaar heeft het NHV meerdere nieuwe promotiematerialen voor de jeugd ontwikkeld waaronder een uitnodigingskaart om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de training (ledenwervingactie). Het NHV ziet deze doelgroep als zijn belangrijkste ambassadeurs. Momenteel zijn dit vaak nog losstaande acties en heeft het NHV nog geen visie ontwikkeld hoe wij willen communiceren met deze doelgroep. Het uiteindelijke doel is meer leden te werven en te behouden. Het opstellen van een communicatieplan m.b.t. werven en behouden van jeugdleden; Het opstellen van een promotieplan m.b.t. de Oranjedames (Road to Rio) Marketing - en communicatie strategie en implementatieplan met duidelijke richtlijnen en randvoorwaarden opzetten m.b.t. sociale media. Het handboek Huisstijl herschrijven naar de huidige situatie.

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15

Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15 Strategisch Plan Inhoud Voorwoord 1 @BasketballBond facebook.com/basketballbond youtube.com/basketballbond Inleiding 2 Samenvatting 5 Goed sportbestuur 6 Excellent gastheer 8 2% groei per jaar 9 Top in

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Document behorende bij agendapunt 9

Document behorende bij agendapunt 9 Document behorende bij agendapunt 9 Aan boord naar 2012 Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Voorstel voor de ALV van 7 maart 2009 Waarom een meerjarenplan? Elke organisatie doet er verstandig aan zich regelmatig

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan AV SPIRIDON 2014-2018 Meerjarenbeleidsplan AV Spiridon 2014-2018 [3.0] Pagina 1 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 1.1. Doel ontwikkeling beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van atletiekvereniging

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 JAARPLAN 2014 documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013 AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Algemeen...4 KNRB...4 Meerjarenambities...4 Activiteiten 2014...5

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87 88 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89 90 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan 2012-2016

KNWU Beleidsplan 2012-2016 KNWU Beleidsplan 2012-2016 Woord vooraf In 2008 heeft het Congres van de KNWU het vierjaren beleidsplan 'position paper' vastgesteld. Kern van het position paper waren drie pijlers: huis op orde, de sporter

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATS BOND Langzaam sterven of de bakens verzetten en het roer om! It libben jowt mei stean en fallen Riu driuwerkes nei stive ballen Kom, Keatser! lit de lju lûd roppe Siz neat,

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Meerjarenagenda 2013-2016

Meerjarenagenda 2013-2016 Strategisch overleg Sport en Onderwijs Meerjarenagenda 2013-2016 Leden Strategisch overleg: Kees van Hardeveld, KNZB Ingrid Koppelman, NTTB Ton Meeles, KNVB Joëlle Staps, Nevobo Robert Jan Janssen, Friesland

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld 2 VSK Monitor 2014 Mulier Instituut VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19.

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19. Jaarverslag 2013 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen

Nadere informatie

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport!

OVERLEVENISMEEDOEN. Ook in de Sport! OVERLEVENISMEEDOEN Ook in de Sport! Notitie Sportraad Apeldoorn (VSA) over de toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn, mei 2013 2 3 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding pagina 5 Hoofdstuk 2: Samenvatting

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie