Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 NHV Seizoenplan

2 Inhoud 1. Inleiding Randvoorwaarden en de relatie met subsidietoekenning NOC*NSF 1.2 Transitie in de sport 1.3 Meerjarenbeleidplan en voorgaande jaarplan 1.4 Kerngebieden 2. Breedtesport Verenigingsservice Accountmanagement Servicedesk Ledenadministratie Bestuurlijke versterking / - vernieuwing Naar een Veiliger Sportklimaat 2.2 Sportparticipatie Jeugdhandbal Beach Handball 2.3 Opleidingen 2.4 Handbalstimulering 2.5 Competitie Competitie en zelfwerkzaamheid Differentiatie productaanbod Optimaliseren scheidsrechtersaanwijzing 2.6 Talentontwikkeling 3. Topsport Algemeen & Organisatie Bedrijfsvoering Structuur werkorganisatie Structuur bondsorganisatie Financieel herstel Automatisering en digitalisering 4.2 Marketingcommunicatie 4.3 Evenementen

3 1 Inleiding Aan het eind van het komende handbalseizoen bestaat het Nederlands Handbal Verbond (NHV) precies 80 jaar. In die acht decennia is handbal een volwaardige sport geworden, die een prominente plaats heeft verworven in het sportlandschap in Nederland. Na 80 jaar is het een sportorganisatie die nog altijd volop in beweging is en constant haar organisatie, producten en diensten aanpast aan de huidige tijdsgeest. Vanaf 1 juli 2013 heeft het NHV haar jaarplannen, die voorheen per kalenderjaar bepaald werden, omgebouwd naar seizoenplannen die betrekking hebben op een handbalseizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Dat geldt ook voor de financiering van de geplande activiteiten. Op die wijze is er een betere relatie te leggen met het daadwerkelijke handbalseizoen, de activiteiten tijdens dat seizoen en de financiering daarvan bij het NHV maar ook bij de handbalverenigingen. Binnen de plannings- en controlecyclus van seizoenplannen (incl. bijbehorende begrotingen) betekent deze cyclus dat seizoenplannen vanuit een raamwerk vroegtijdig (uiterlijk 1 december) worden samengesteld en waar nodig ter toetsing en verfijning worden gedeeld met stakeholders zoals bondsbestuur, commissies, werkgroepen, verenigingen, NOC*NSF en andere subsidiënten. Vervolgens wordt het seizoenplan verder aangescherpt en samen met de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering van het NHV, jaarlijks uiterlijk op 30 juni. 1.1 Randvoorwaarden en de relatie met subsidietoekenning NOC*NSF Activiteiten zoals beschreven in de seizoenplannen van het NHV hebben een tweeledig doel. Vanuit het NHV-meerjarenbeleidplan over de periode worden de activiteiten jaarlijks specifiek gemaakt vanuit de intrinsieke behoeften van de handbalverenigingen en -leden. Anderzijds heeft het NHV zich geconformeerd aan de doelstellingen van de georganiseerde sport en dragen de voorgenomen activiteiten bij aan de doelen op de gebieden organisatieontwikkeling, topsport, sportparticipatie en (andere) specifieke, gesubsidieerde projecten (zoals naar een veiliger sportklimaat ). Subsidietoekenning voor de cofinanciering van activiteiten gebeurt per kalenderjaar. We presenteren daarom altijd twee seizoenplannen bij de jaarlijkse subsidieaanvraag; het lopende seizoenplan en het plan voor het komende seizoen. 1.2 Transitie in de sport Het sportlandschap verandert. We hebben te maken met een terugtrekkende overheid. Subsidies worden verminderd en sport wordt in mindere mate als kerntaak gezien voor de overheid. Tegelijkertijd wordt de sportvereniging juist in toenemende mate door dezelfde overheid ingezet om maatschappelijke doelen te halen. Hierin zit een tegenstrijdigheid waar handbalverenigingen mee te maken hebben. Ook het NHV pakt haar dienstverlening anders op dan voorheen. Ze vult haar rol voornamelijk in als adviseur van verenigingen en als regisseur van kennisdeling in cluster-, regio- en themabijeenkomsten. Tot slot hebben we te maken met een veranderende behoefte van (potentiële) handballers. Nieuwe behoeftes als flexibiliteit, alternatieve organisatieschema s, andere vormen van handbal bedrijven en meer behoefte aan beleving van handbal dan aan sec beoefenen van handbal zijn opkomende trends. Dit vereist een transitie van de sport in zijn algemeenheid en van handbal in het bijzonder in de komende jaren. Handbalverenigingen dienen vitaal, ondernemend en selfsupporting te worden. Het NHV met haar medewerkers (professioneel en vrijwillig) dient erop ingericht te worden om verenigingen hierin te ondersteunen, te adviseren en te ontwikkelen.

4 1.3 Meerjarenbeleidplan en voorgaande jaarplan Per 1 juli 2016 loopt het meerjarenbeleidsplan (MJBP) Beter, Sterker, Groter! over de periode af. Tijdens het seizoen wordt het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de periode opgesteld. Veel van de geplande activiteiten in dit seizoen anticiperen op de accenten in het nieuwe MJBP. Daarbij volgen we eveneens de nieuwe agenda van de gehele georganiseerde sport die een paralleltraject loopt. Het seizoenplan staat niet op zichzelf en dient te worden beschouwd als een logisch vervolg op de seizoenplannen die eveneens zijn opgesteld vanuit de visie in het MJBP. 1.4 Kerngebieden Het NHV kent de volgende negen kerngebieden waarop de activiteitenplannen zijn ingericht: Bedrijfsvoering, competitie en marketingcommunicatie Resultaatverantwoordelijk: Hoofd bedrijfsvoering Verenigingsservice, handbalstimulering en sportparticipatie Resultaatverantwoordelijk: Hoofd verenigingsservice Topsport, talentontwikkeling en opleidingen. Resultaatverantwoordelijk: Technisch directeur In de hierna volgende hoofdstukken zal specifieker ingegaan worden op de plannen binnen alle negen kerngebieden in seizoen

5 2 Breedtesport 2.1 Verenigingsservice Accountmanagement Eén van de belangrijkste kerntaken van het NHV als landelijke sportbond is accountmanagement. Om handbalverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen, te adviseren en te faciliteren is frequent onderling contact noodzakelijk, zowel reactief als proactief. Na de bestuurlijke en organisatorische eenwording van het NHV hebben we deze kerntaak anders ingericht. Verenigingsondersteuning is een hoofdtaak geworden van alle medewerkers op het bondsbureau. Het NHV heeft als overtuiging dat alleen op die manier vraag (vanuit de verenigingen) en aanbod (vanuit het NHV) zo efficiënt en effectief mogelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Centrale doel op het gebied van accountmanagement in seizoen is om de relatie tussen het NHV en de lokale verenigingen verder te versterken, door het zo goed mogelijk koppelen van vraag en aanbod. In het kader van het optimaliseren van het accountmanagement binnen het NHV worden in seizoen onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd: De 48 regionale clusters van verenigingen worden minimaal 2 keer begeleid tijdens een clusterbijeenkomst, vanuit een poule van 12 medewerkers (accountmanagers) die binnen het NHV verschillende functies hebben. Er vinden 4 interne (kwartaal)bijeenkomsten plaats binnen het bondsbureau met de 12 clusterbegeleiders, t.b.v. onderlinge uitwisseling van ervaringen, het delen van kennis en succesverhalen, het maken van concrete afspraken, etc. Er worden ca. 20 (thematische) regiobijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land, welke zijn afgestemd op de behoeften vanuit de verenigingen (haal- en brengprincipe). De relatie tussen de NHV-accountmanagers (clusterbegeleiders) en de afdelingen Servicedesk en Marketing & Communicatie wordt middels frequent overleg en het maken van concrete afspraken, verder versterkt (vraagarticulatie, hoe kunnen we vragen vanuit verenigingen en leden voorkomen?, etc.). De (landelijke en regionale) vrijwilligers die binnen het NHV actief zijn op diverse gebieden worden nauwer betrokken bij het accountmanagement (cluster- en regiobijeenkomsten). Het ontwikkelde relatiebeheersysteem (RBS/CMS) wordt breed binnen de NHV-organisatie geïmplementeerd (zie verder paragraaf over Servicedesk). Accountmanagement is een kerntaak binnen het NHV en opgenomen in de begroting onder X. personeelskosten. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor accountmanagement totaal ca. 1,2 fte beschikbaar (0,1 fte per clusterbegeleider) Servicedesk Tijdens de eenwording en professionalisering van het NHV in de jaren 2012 t/m 2014 is er binnen het bondsbureau een afdeling Servicedesk gevormd. Na de opheffing van de afdelingskantoren is de dienstverlening binnen het NHV volledig gecentraliseerd. Voor verenigingen was dit vaak wennen omdat veel oude werkwijzen dus veranderd en (landelijk) gestroomlijnd zijn. Ook voor de medewerkers op het bondsbureau en de vrijwilligers was het een periode van gewenning. Er staat nu een duidelijke en transparante NHV-organisatie, die steeds professioneler en klantvriendelijker wordt. Ook de komende jaren zal aan dit proces een vervolg worden gegeven. Het NHV is bij uitstek een dienstverlenende organisatie. Hoe beter de verenigingen en (potentiële) leden geholpen worden bij hun behoeften en vragen, hoe groter de kans dat mensen lid worden en blijven van handbalverenigingen, zich opgegeven voor deelname aan de competities,

6 kaderopleidingen, projecten, evenementen, etc. Het is voor het NHV van belang om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de vragen, achtergrond en tevredenheid van de klant en deze informatie meetbaar te maken en permanent te monitoren. Centrale doel op het gebied van dienstverlening in seizoen is het opzetten en implementeren van een relatiebeheer- c.q. content research managementsysteem (RBS/CRM) t.b.v. het versterken van de relatie van het NHV met de klant (m.n. vanuit de teams servicedesk en competitie ). In het kader van het verbeteren van de dienstverlening vanuit het NHV worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verder doorvoeren van uniformiteit in beleid en organisatie, onder andere op het gebied van wedstrijdwezen (bijvoorbeeld regelgeving m.b.t. dispensaties en het aanmelden en terugtrekken van teams) en kaderopleidingen (organisatie, aanmelding en inhoudelijk). Uitbouwen en versterken van het opgezette stagebureau binnen het NHV met studenten vanuit verschillende opleidingen, niveaus en jaargangen. Uitvoeren van een project van de zaalsportbonden om gezamenlijk op te trekken wat betreft het inrichten van een CRM-systeem, als vervolg op het lopende project (in het kader van rubriek 3.2 organisatieontwikkeling). Verder verbeteren, vullen en monitoren van het digitale ticketingsysteem en de vraagbaak op de NHV-website. Minimaal 500 spreekbeurtpakketten versturen naar jeugdleden die handbal in hun eigen klas willen introduceren. Minimaal 40 handbalclinics organiseren als promotiemiddel voor diverse doelgroepen en handbalvormen. De dienstverlening van het NHV wordt gefinancierd vanuit algemene middelen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor de algemene dienstverlening totaal ca. 1,8 fte beschikbaar (Servicedesk) Ledenadministratie Binnen de dienstverlening van het NHV aan de verenigingen en leden is de ledenadministratie een belangrijk onderdeel. Om leden, scheidsrechters, coaches, etc. (snel) te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden is het noodzakelijk dat de administratieve processen zo duidelijk en efficiënt mogelijk worden ingericht en gecommuniceerd. Met de eenwording van het NHV in 2012 t/m 2014 zijn er op dit gebied al goede stappen gezet. Verbetering blijft echter nog zeker mogelijk. Centrale doel op het gebied van de NHV-ledenadministratie is om in seizoen alle processen hieromtrent duidelijker en klantvriendelijker (d.w.z. flexibeler en minder ambtelijk ) in te richten, zodat zoveel mogelijk tijd over blijft voor het (door)ontwikkelen, promoten en organiseren van onze handbalsport. In het kader van het verbeteren van de ledenadministratie binnen het NHV worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verder automatiseren van de procedure voor spelers, trainers/coaches, scheidsrechters en bestuurders die zich naar een andere vereniging willen laten overschrijven. Vereenvoudigen van digitale mutaties in ledengegevens, teamopgaves en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen bij het deelnemen van teams in de competitie. Analyseren van de aangemelde adspirantleden waarom ze (na 2 maanden gratis lidmaatschap) wel/geen lid worden van de vereniging en het NHV.

7 Compleet maken van de gegevens van alle leden en verenigingen in de NHVledenadministratie (Sportlink) zodat voortaan complete en actuele rapportages uitgedraaid kunnen worden. De ledenadministratie van het NHV is onderdeel van de basisdienstverlening en wordt daarom volledig gefinancierd vanuit algemene middelen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor de ledenadministratie totaal ca. 0,8 fte beschikbaar (Servicedesk) Bestuurlijke versterking/- vernieuwing Bij het NHV-bondsbureau (Servicedesk) en vanuit de hiervoor genoemde cluster- en regiobijeenkomsten komen er van verenigingen en leden continu vragen binnen. Deze vragen worden vervolgens zo snel en goed mogelijk beantwoord. Ook kunnen knelpunten en kansen bij verenigingen direct vanuit het NHV opgepakt worden. Veel bestuurders van handbalverenigingen zijn ambitieus en voelen zich nauw betrokken bij hun club. De besturen van handbalverenigingen vormen echter over het algemeen geen goede afspiegeling van hun ledenbestand waardoor de verenigingen niet altijd besluiten nemen vanuit de behoeften en belevingswereld van hun (spelende) leden. Ook is er bij veel lokale handbalbesturen sprake van vacatures en een gebrek aan kennis, expertise en ondernemerschap. Centrale doel op het gebied van bestuurlijke ondersteuning en vernieuwing in seizoen is om de kwaliteit van de besturen van handbalverenigingen te vergroten zodat de verenigingen sterker, vitaler en ondernemender worden. In het kader van het versterken van de bestuurlijke ondersteuning en vernieuwing worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verenigingsbestuurders elkaar (laten) inspireren en stimuleren om samen op te trekken, tijdens de (eerdergenoemde) cluster- en regiobijeenkomsten. Deelname van minimaal 25 verenigingen aan de projecten Besturen met een Visie en Sportief Besturen om hun leiderschap te versterken (zie verder paragraaf 1.3 m.b.t. het project Naar een Veiliger Sportklimaat ) NHV-regioambassadeurs (vrijwilligers) betrekken bij alle clusterbijeenkomsten en regiobijeenkomsten. Good practices inventariseren en verspreiden van handbalverenigingen die jongeren in hun besturen hebben opgenomen. De samenwerking van de zaalsportbonden ook lokaal doorvoeren op basis van de resultaten van het (gesubsidieerde, gezamenlijke) project dat is gestart in seizoen Organisatie van de (directe) ALV en NHV-congres in juni 2016 met een deelname van minimaal 150 handbalverenigingen vertegenwoordigd door minimaal 250 (bestuurs)leden. Bestuurlijke versterking/- vernieuwing is een kerntaak van het NHV als landelijke sportbond en wordt daarom gefinancierd vanuit de algemene middelen. Voor het onderzoeken en opzetten van een gezamenlijke dienstverlening door de zaalsportbonden aan hun verenigingsbesturen wordt een (vervolg)subsidieaanvraag gedaan bij NOC*NSF in het kader van rubriek 3.2 organisatieontwikkeling Naar een Veiliger Sportklimaat Sportiviteit en respect zijn belangrijke begrippen binnen de handbalsport, de handbalverenigingen en het NHV. Sinds eind jaren 90 staat het reeds hoog op de agenda. De reden hiervoor is dat er binnen handbalverenigingen en wedstrijden regelmatig misstanden plaatsvinden, zoals verbaal geweld van spelers, coaches en publiek naar de scheidsrechters, het niet ingrijpen van bestuursleden bij onsportief gedrag van teams en ouders die voor hun kinderen het winnen van de wedstrijd

8 belangrijker vinden dan hun spelplezier. Om handbalverenigingen te ondersteunen om een veilige en onbezorgde sportomgeving te bieden aan hun leden neemt het NHV sinds eind 2012 deel aan het landelijke project Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK). De afgelopen jaren hebben veel handbalverenigingen kennis kunnen maken met dit project via de theatervoorstelling Wel Winnen He?, individuele accountgesprekken en de landelijke publiciteit in deze. Vervolgens zijn ook veel handbalverenigingen, met ondersteuning en advies vanuit het NHV, aan de slag gegaan met VSKdeelprojecten voor bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters. Over het algemeen kan gesteld worden dat het VSK-project voor het NHV en de handbalverenigingen tot nu toe erg succesvol is geweest. Ondanks de vele inspanningen blijft de handbalsport nog te maken houden met uitdagingen op het gebied van fair play. De aandacht hiervoor vanuit het NHV zal daarom ook de komende jaren onverminderd groot (moeten) blijven. Centrale doel wat betreft het project Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) is om de diverse producten en activiteiten in het seizoen zo goed mogelijk te borgen binnen het reguliere ondersteuningsaanbod vanuit het NHV, zodat handbalverenigingen er ook in de toekomst de vruchten van kunnen blijven plukken en aan hun leden een veilige en onbezorgde sportomgeving kunnen (gaan of blijven) bieden. In het kader van het project VSK worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Vergroten van de deelname vanuit handbalverenigingen aan de VSK-deelprojecten voor o.a.: Bestuurders: organisatie van intakegesprekken en (nieuwe) trajecten Besturen met een Visie en Sportief Besturen en promotie van het Bestuurderspel. Trainer/Coaches: organisatie van trajecten Sportief Coachen en Coach de Coach en promotie van de bijscholingen die worden georganiseerd vanuit de Academie voor Sportkader (ASK). Scheidsrechters: organisatie van regionale scheidsrechterscafés tijdens de Week van de Scheidsrechter met een deelname van minimaal 450 handbalscheidsrechters in het najaar van Daarnaast ondersteuning van minimaal 50 verenigingen bij het opstellen van een eigen clubarbitrageplan. Jeugdleden en hun ouders: deelname vanuit het NHV aan het deelproject TV Sportplezier om sportief gedrag binnen handbalverenigingen (met name bij ouders van jeugdleden) te bevorderen en stimuleren. Intern overleg over de mogelijkheden om de VSK-activiteiten en producten op te nemen in het aanbod van o.a. kaderopleidingen (voor trainers/coaches en scheidsrechters) accountmanagement (o.a. scholing clusterbegeleiders) bedrijfsvoering (bijvoorbeeld in de NHV-reglementen) talentontwikkeling (bijvoorbeeld het aanvragen van Verklaringen omtrent gedrag (VOG s) voor alle NHV-trainers) communicatie (o.a. website en nieuwsbrieven) jeugdhandbal (positief coachen binnen de nieuwe spelvisie voor E-jeugd) wedstrijdwezen (bijv. het opstellen en uitvoeren van de clubarbitrageplannen) Overleg met andere (zaal)sportbonden, gemeenten en evt. andere partners wat betreft de mogelijkheden om VSK-deelprojecten en -producten gezamenlijk op te pakken en aan te bieden (bijv. opleidingen en bijscholingen). Het project Naar een Veiliger Sportklimaat is in 2013 en 2014 grotendeels gefinancierd vanuit externe subsidiegelden (NOC*NSF) zoals opgenomen onder V in de begroting van het NHV. In 2015 en 2016 wordt deze subsidie stapsgewijs afgebouwd en zal het NHV het project zelf (deels) financieel gaan borgen of dragen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor het project VSK totaal ca. 1,5 fte beschikbaar.

9 2.2 Sportparticipatie De afgelopen 10 jaar heeft het NHV te maken gehad met een daling van het ledental van ca in 2004 naar in De gemiddelde leeftijd van de NHV-leden daalt en de verhouding mannen-vrouwen wordt steeds schever (in het voordeel van de vrouwen/meisjes). Het NHV wil deze trend de komende jaren ombuigen door in het aanbod beter in te spelen op de behoeften en belevingswereld van de specifieke doelgroepen en op de mogelijkheden van de verenigingen waar zij lid van zijn. In het voorjaar van 2015 wordt op dit gebied een grootschalig onderzoek uitgevoerd. De resultaten en aanbevelingen worden meegenomen in het beleid voor de periode 2015 t/m Op basis hiervan worden er keuzes gemaakt in de breedtesportprojecten die binnen het NHV worden uitgevoerd. In seizoen ligt de focus op twee programma s: Jeugdhandbal (met name jongens) en Beach Handball Jeugdhandbal In 2014 en 2015 is een aanvang gemaakt met innovaties voor het jeugdhandbal zodat de organisatie beter aansluit bij de handbalbeleving bij de jeugd. In het seizoen wordt deze aandacht geïntensiveerd en uitgebreid. Centrale doel op het gebied van jeugdhandbal in seizoen is om via een integrale aanpak een stevige impuls te realiseren (ledengroei met 700 extra handballers in de leeftijd t/m 8 jaar t.o.v. vorig seizoen) d.m.v. het uitdragen van een eenduidige, aansprekende spelvisie in het land, een optimale organisatie van handbalactiviteiten voor de jongste jeugd, het versterken van de promotie onder de jongste jeugd en verenigingen hierbij helpen en faciliteren (w.b. beleid en organisatie). In het kader van het programma Jeugdhandbal worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Uitvoeren minihandbalcampagne m.m.v. tenminste 50 handbalverenigingen (er is hiervoor in het voorjaar van 2015 door een ingesteld projectgroep een specifiek projectplan opgesteld). Uitrollen van de nieuwe spelvisie voor de E-jeugd (9 en 10 jarigen) d.m.v. de organisatie van tenminste 40 regionale workshops/clinics voor organisatorisch/bestuurlijk kader, spelleiders, begeleiders, ouders, etc. In het voorjaar van 2015 hebben voor deze nieuwe spelvisie reeds enkele (succesvolle) pilots plaatsgevonden. Ontwikkelen van flyers en beeldmateriaal m.b.t. de nieuwe spelvisie voor E-jeugd. Organisatie van minimaal 80 minihandbaltoernooien (voor 6- t/m 8-jarigen) door verenigingen, gefaciliteerd door het NHV. Organisatie van minimaal 40 kabouterspelfeesten (voor 3- t/m 6-jarigen) door verenigingen, gefaciliteerd door het NHV. De innovatie van het productenaanbod en bijbehorende competitieprogramma s behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd (of gegarandeerd) vanuit contributies en teamheffingen zoals genoemd onder I. Voor het financieren van de minihandbalcampagne is het NHV momenteel ook in gesprek met potentiële sponsoren en subsidieverstrekkers. Het NHV ontvangt vanuit NOC*NSF een subsidie voor sportparticipatie zoals genoemd onder post III.d. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor het programma Jeugdhandbal totaal ca. 0,6 fte beschikbaar Beach Handball De afgelopen jaren heeft de zomerse, jeugdige handbalvorm Beach Handball een enorme vlucht genomen binnen de handbalwereld. Opvallend veel verenigingen zijn aan de slag gegaan om op de eigen buitenaccommodatie één of meerdere Beach Handballvelden aan te leggen. Vanwege de toenemende interesse onder teams heeft het NHV in seizoen voor het eerst de NHV Beach Handball Tour opgezet, leidend naar het jaarlijkse NK Beach Handball eind juni. Er is hiervoor

10 een aparte website opgezet met een specifieke uitstraling. Daarnaast is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van opleidingen voor Beach Handball trainers en scheidsrechters en de organisatie van clinics. Centrale doel op het gebied van Beach Handball in seizoen is om de bekendheid van en deelname aan Beach Handballtoernooien, -opleidingen en clinics, vanuit een integrale aanpak (gericht op handbalorganisatie, -stimulering, -ontwikkeling en -promotie), verder te vergroten. In het kader van het programma Beach Handball worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Uitbreiding van de NHV Beach Handball Tour naar minimaal 25 toernooien voor de categorieën Senioren, A-jeugd, B-jeugd, C-jeugd en D-jeugd. Het NK wordt in de zomer van 2016 gespeeld met 8 ploegen in elke leeftijdscategorie (dus totaal 80 teams) en is een traditioneel NHV-evenement geworden, inclusief feestavond, waar veel handballiefhebbers naartoe komen. Aanleg nieuwe Beach-accommodaties bij handbalverenigingen d.m.v. ondersteuning, advies en faciliteiten vanuit het NHV. Doorontwikkelen en organiseren van Beach Handball-scheidsrechtersopleidingen: 10 opleidingen Beach Handball niveau 1 (introductie) 4 opleidingen Beach Handball Scheidsrechter niveau 2 1 opleiding Beach Handball Scheidsrechter niveau 3 1 opleiding Beach Handball Scheidsrechter niveau 4 Doorontwikkelen en organiseren van Beach Handball-trainersopleidingen: 10 opleidingen Beach Handball niveau 1 (zie hierboven) 2 opleidingen Beach Handball Trainer niveau 2 Minimaal 20 Beach Handball-clinics organiseren verspreid over het hele land Nationale ploegen formeren voor dames en heren (+ < 19 jaar) i.o.m. technisch directeur: via scouting en selectie deelname aan het EK door een nationale damesploeg in juli 2015 in Lloret de Mar (Spanje). De nationale ploegen vormen het uithangbord voor promotie van Beach Handball in de breedtesport en bij de jeugd. Ontwikkeling van nieuwe promotiematerialen en lesbladen specifiek voor Beach Handball. Nauwe samenwerking aangaan met andere Beachsporten (o.a. volleybal, korfbal, voetbal, tennis, rugby, etc.) bijv. t.b.v. multifunctioneel gebruik van Beachaccommodaties en de organisatie van Beachevenementen. Sponsoring van Beach Handball realiseren van tenminste ,- (sponsorpropositie wordt afgerond in de zomer van 2015). De innovatie van het productenaanbod en bijbehorende (competitie)programma s behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd (of gegarandeerd) vanuit contributies, teamheffingen zoals genoemd onder I in de begroting. De jaarlijkse Beach Handball Tour wordt deels gefinancierd door sponsoren en suppliers. Het NHV is met hen in gesprek om hun bijdrage in seizoen te verhogen. Een groei van de Tour is hiervoor echter noodzakelijk. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor het programma Beach Handball totaal ca. 0,6 fte beschikbaar. 2.3 Opleidingen Vanuit het NHV Meerjarenbeleidplan krijgt het opleiden van technisch kader continu aandacht. Sterke verenigingen die dicht bij huis met centrale ondersteuning opleiden, blijft actueel voor de basisopleidingen binnen het NHV. De daarvoor noodzakelijke projecten worden in afgerond. Opleiden in samenwerking met partnerpartijen zoals het onderwijs continueren wij. Beleidsmatig wordt in 2016 ons licentiesysteem met daarin direct een koppeling richting onze

11 Europese samenwerking met de Europese Handbal Federatie (EHF) ontwikkeld. Na het afronden van de opleidingsevaluaties starten wij in 2015 het project NHV Opleidingen richting In 2015 start ook het project de Nederlandse Handbalvisie is de basis binnen onze opleidingen. Het NHV faciliteert de handbalverenigingen om de opleidingen voor trainers en scheidsrechters zo dicht mogelijk bij de verenigingen te laten plaatsvinden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de kwantiteit in eerste instantie en in een latere fase ook de kwaliteit van het technisch kader. Dit is in het bijzonder van toepassing op de opleidingen voor scheidsrechters. De opleidingen tot rapporteur, scheidsrechterscoach en docent houden hiermee gelijke tred. Workshops en trainingen voor bestuurlijk kader vinden zoveel mogelijk in clusterverband plaats. De organisatie van het opleidingsproces wordt vernieuwd en volledig centraal aangestuurd. Naast eigen expertise wordt hierbij ook gebruik gemaakt van de deskundigheid bij NOC*NSF, ASK en andere sportbonden. De verenigingen versterken door goed opgeleid en gemotiveerd kader op te leiden. Vervolgens de mensen met ambitie te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Vervolgen en afronden NHV HT4 trainer/coach opleiding. Vervolgen en afronden TC4 opleidingen in samenwerking met de onderwijsinstellingen. Afronden NHV docenten opleiding. Afronden HT5 opleiding. Vervolgen en afronden diverse trainer- en scheidsrechters opleidingen. Starten HS en HT 1, 2 en 3 opleidingen. Bij voldoende vraag een HT4 opleiding. Afronden projecten: evaluatie trainersopleidingen, visualiseren Handbalvisie. Starten projecten: moderniseren trainersopleidingen en implementeren EHF Rinck opleidingen in NHV trainers opleidingen. Aanpassen NHV Opleidingsbeleid m.b.t. licentiesysteem trainers opleidingen. Te starten met licentie systeem voor eredivisietrainers. Evalueren MasterZ project. Starten en afronden project Moderne NHV opleidingen. Algemeen Het opleiden van verenigingsscheidsrechters in de breedtesport in de eigen omgeving, rekening houdend met beschikbaarheid en passend bij de eigen ambities. Het stimuleren van (jonge) talentvolle scheidsrechters in hun ambitie door middel van maatwerk begeleiding en scholing op niveau 3, doorstromend naar niveau 4 en internationaal niveau. In het kader van behoud van scheidsrechters: het opleiden van scheidsrechtercoaches op eerste landelijk en vervolgens regionaal/lokaal niveau. Activeren van samenwerkingsvormen (clusters) om te komen tot een gezamenlijk, breed gedragen Verenigingsbeleidsplan Arbitrage. Het modulair opleiden van trainers op niveau 2. Naast een volledige opleiding HT2 kan verenigingskader ook kiezen uit diverse leeftijdsgerichte modules. Samenwerking met onderwijs, andere bonden en NOC*NSF om trainer/coach-opleidingen niveau 4 te realiseren. Vernieuwen van opleidingen: activerende werkvormen, nieuwe media, flexibilisering. Werven en scholen van nieuwe docenten en bijscholen huidig docentencorps. Het bijscholen van scheidsrechters, rapporteurs en docenten op alle niveaus. Samenwerking met internationale organisaties als de EHF en RINCK Convention. De begeleiding van trainers en scheidsrechters, die eenmaal hun diploma hebben behaald, zal de komende jaren verder verbeterd worden. Zo zullen binnen het NHV scheidsrechterscoaches worden opgeleid, die de beginnende scheidsrechters binnen hun eigen vereniging, of die in hun directe regio, kunnen ondersteunen en begeleiden bij hun soms lastige arbitrale taak.

12 Er is een sterke relatie aanwezig tussen Opleiden, regionale HandbalScholen en de landelijke HandbalAcademies. Het NHV voert de regie over deze samenhang volgens onderstaand model. Partijen zoals het Eredivisie Platform, onderwijsinstellingen en NL Coach ondersteunen de NHV Opleidingen. De inkomsten voor opleidingsprogramma s zijn opgenomen in de begroting van het NHV bij IV.d. Outputsubsidies opleidingsprogramma s staan vermeld onder III.e. De uitgaven voor de opleidingsprogramma s zijn opgenomen bij XIII.f. Van de bondsmedewerkers wordt ca. 1 fte ingezet voor de organisatie en de uitvoering van de opleidingsprogramma s. 2.4 Handbalstimulering Vanuit het NHV worden, naast de reguliere competities voor de verschillende leeftijdsgroepen, ook andere handbal(stimulerings)activiteiten georganiseerd. Hierbij valt te denken aan schoolhandbal, regionale spelregelbijeenkomsten en clinics. De organisatie en administratie hiervan vindt plaats vanuit de Servicedesk, de uitvoering vaak via (regionale en landelijke) vrijwilligers en lokale verenigingen. Met de eenwording van het NHV is ook de organisatie van de breedtesport hervormd. In seizoen zal dit een vervolg krijgen. Centrale doel in seizoen op het gebied van breedtesport is het verder verbeteren van de organisatie en administratie (door betaalde krachten en vrijwilligers). In het kader van de organisatie van de breedtesport worden in seizoen o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Verder doorvoeren van de eenduidige organisatie van schoolhandbal (lokale voorrondes, regiofinales en NK). Organisatie van tenminste 40 handbalclinics voor verschillende doelgroepen en handbalvormen (o.a. Beach Handball en Streethandball), verspreid over het land, o.a. tijdens de Nationale Sportweek in april Organisatie van minimaal 10 regionale spelregeltesten voor jeugdleden. Uitbreiden van de NHV Trainerspoule voor het organiseren van clinics voor verschillende doelgroepen, handbalvormen en speelniveaus. De samenwerking van de NHV-afdelingen Servicedesk, Competitie en Communicatie & Marketing wat betreft de organisatie en administratie van breedtesportactiviteiten verbeteren.

13 De organisatie van de breedtesport is binnen het NHV een kerntaak en wordt daarom volledig gefinancierd (of gegarandeerd) vanuit algemene middelen. Binnen het bondsbureau is in seizoen voor de administratie van de breedtesport totaal ca. 0,8 fte beschikbaar (Servicedesk). 2.5 Competitie Competitie en zelfwerkzaamheid In het seizoen is een aanvang gemaakt met het harmoniseren van de verschillende handbalcompetities in heel Nederland. Daarbij is rekening gehouden met de couleur locale. Door een herschikking van de verenigingen is er een heldere indeling in vier regio s met een eigen competitiemedewerker die de lokale situaties kent. Vanuit traditioneel denken worden veel vraagstukken bij de bondsorganisatie neergelegd om als intermediair tussen verenigingen op te treden. In het kader van de transitie naar vitale verenigingen wordt in toenemende mate de organisatie van de competitie neergelegd bij de verenigingen zelf. De bondsorganisatie profileert zich als adviseur en facilitator van de verenigingen. Verenigingen zijn beter in staat om zelfstandig hun (deel)competitie te organiseren en ontwikkelen daarvoor een beter oplossend vermogen. 1. Competitiemedewerkers overleggen vroegtijdig via regionale themabijeenkomsten (februari 2016) met verenigingen over hun wensen en behoeften voor de nieuwe competitie. 2. Er wordt een handboek competitie samengesteld met richtlijnen en randvoorwaarden voor de eigen competitieorganisatie. Verenigingen hebben een grote mate van vrijheid om binnen die randvoorwaarden te acteren. 3. Competitiemedewerkers stellen zich als adviseur op en geven advies aan verenigingen. In geval van conflicterende meningen besluiten de medewerkers Differentiatie productaanbod Verenigingen en leden hebben intussen een jaar ervaring met de centrale competitieorganisatie. We zien vanuit de traditionele wedstrijdbenadering ook andere behoeftes bij onze handbalverenigingen om, met name binnen de breedtesport, een breder aanbod te vragen aan het NHV om enerzijds de eigen leden langer te behouden en anderzijds nieuwe leden te werven door een beter productaanbod. Good practices vanuit de afzonderlijke regio s geven kansen voor andere regio s. One size fits all is voorbij. Verenigingen geven aan welke wensen en behoeften hun leden hebben wat betreft het tijdstip van spelen, beschikbaarheid, intensiteit, doelgroepen, afstanden, enz. Het NHV ontwikkelt en biedt organisatievormen aan die tegemoet komen aan die wensen. Good practices vanuit andere regio s of sportbonden kunnen daarbij behulpzaam zijn. 1. Brede discussie over de gewenste speelvormen van handbal tijdens de themabijeenkomsten in februari (in het kader van het nieuwe NHV-meerjarenbeleidplan ). 2. Behoefteninventarisatie n.a.v. good practices en out of the box ideeën. 3. Opstarten pilots alternatieve competitievormen (bijvoorbeeld recreatief gemengd spelen, doordeweekse Beach Handballcopetitie binnen regionale clusters, etc.). De organisatie van de competitie en het aanbieden van verschillende competitieproducten behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd uit contributies,

14 teamheffingen en bijzondere inkomsten. In de begroting van het NHV staan die vermeld bij I.a. contributies, I.d. wedstrijdbijdragen en IV.c. inkomsten competitie. De uitgaven van de competitie organisatie staan vermeld onder XIII.d. Van de bondsmedewerkers worden 6 medewerkers ingezet voor de competitie organisatie (5,6 fte). De uitgaven staan in de begroting onder X.a Optimaliseren scheidsrechtersaanwijzing In het seizoen is de centrale aanwijzing van scheidsrechters met de nodige aanloopproblemen verlopen. In het afgelopen seizoen is dat vervolmaakt en lijken verenigingen, scheidsrechters en de werkorganisatie gewend aan de nieuwe werkmethode. Helaas zijn er nog altijd verenigingen die onvoldoende scheidsrechters enthousiasmeren en de levering van scheidsrechters aan andere verenigingen over laten. Daarnaast zien we ook nog altijd dat, ondanks een tijdige communicatie, scheidsrechters niet opdagen bij de toegewezen wedstrijden ondanks dat ze aangeven beschikbaar te zijn. Verenigingen maken activiteitenplannen met ondersteuning van het NHV om meer scheidsrechters te werven ten einde per 30 juni 2017 te kunnen voldoen aan de leveringsplicht die behoort bij deelname aan de wedstrijdsport. Scheidsrechters voelen zich verantwoordelijk voor de aan hem/haar toegewezen wedstrijd. 1. Samen met verenigingen arbitrageplannen opstellen en uitvoeren. 2. Leveringsplicht verder reglementeren en een deadline stellen t.b.v. de leveringsplicht versus deelname aan de wedstrijdsport. 3. Niet opkomen van scheidsrechters sanctioneren en scheidsrechters die verstek laten gaan als bondscheidsrechters aanspreken en indien gewenst niet meer inzetten. De organisatie van de competitie en het aanbieden van verschillende competitieproducten behoren tot de kernactiviteiten van het NHV en worden gefinancierd uit contributies, teamheffingen en bijzondere inkomsten. In de begroting van het NHV staan die vermeld bij I.a. contributies, I.d. wedstrijdbijdragen en IV.c. inkomsten competitie. 2.6 Talentontwikkeling Talentontwikkeling vindt als eerste plaats binnen de verenigingen en handbalscholen. Met een centrale visie en centraal technisch beleid worden de initiatieven om te komen tot een goede landelijke spreiding van handbalscholen gestimuleerd en ondersteund. De plaats van de NHV-HandbalSchool is boven onze verenigingen en onder onze twee HandbalAcademies, dus midden in het NHV. Het NHV heeft de regie over het aan te bieden programma bij de NHV-HandbalScholen. Het voor alle talenten organiseren van plaatsen waar zij hun ontwikkeling als talent kunnen vervolgen en waarbinnen zij trainen met gelijkgestemden vanuit een centrale regie. De handbalscholen worden allemaal kwalitatief (her)beoordeeld en op basis hiervan vindt certificering plaats. Het beleid van NOC*NSF t.a.v. talentontwikkeling is leidend: een gecertificeerde NHV HandbalSchool staat gelijk met een RTC (Regionaal Talenten Centrum). Het NHV is verantwoordelijk voor de realisatie van de topsportambities van onze talenten. Het NHV is met haar (gecertificeerde) HandbalScholen: een plaats voor talentontwikkeling; de plaats om opleidingen voor scheidsrechters, trainer/coaches en overig kader te realiseren op niveau 1, 2 en 3;

15 de plaats waar verenigingen met elkaar (clusters) vanuit samenwerken beter worden; de plaats waar verenigingen door het delen van ingebrachte opleiding- en talentontwikkelingskennis beter worden; de plaats waar verenigingsondersteuning kan plaatsvinden; de plaats waar regionale werkgroepen actief kunnen zijn; de plaats waar verenigingen, door de inzet van de handbalschool, technische ondersteuning krijgen. Organisatie HandbalSchooldagen t.b.v. scouting. Ondersteuning en advisering om te komen tot certificeringen voor HandbalScholen. Het aanstellen van een nieuwe coördinator Handbalscholen (technische zaken). Het aanstellen van een coördinator Talentontwikkeling. Implementeren nieuw E (jeugd) Handbal. Uniform scoutingmodel. Wervings- en selectiemodellen talenten. Door ontwikkelen periodiseringmodel. Nederlandse Handbalvisie visualiseren en implementeren. Ondersteuning sporttechnisch kader. Ondersteuning organisatorisch kader. Organisatie HandbalScholen toernooien. Organisatie centrale trainersscholingen. Samenwerking met verenigingen. a. Voor Dames Oranje, Dames Jong Oranje en de Dames HandbalAcademie worden medegefinancierd door een subsidie van NOC*NSF, in de begroting opgenomen onder III.b. b. De handballeden dragen voor de financiering van topsport en talentontwikkeling het overige gedeelte van de kosten bij vanuit contributies en teambijdragen zoals opgenomen onder I. c. Binnen de posten II.a. Sponsoring, II.b. TV rechten en IV.a. Inkomsten topsport worden de overige inkomsten genoemd ter dekking van de programma s topsport en talentontwikkeling. d. Voor de HandbalAcademie Limburg ontvangt het NHV een subsidie van de provincie Limburg. e. De kosten voor de programma s topsport en talentontwikkeling staan vermeld onder de posten XII.a. topsport en XIII.b. talentontwikkeling.

16 3 Topsport Het NHV kiest voor het nastreven van het Nederlandse doel bij de beste 10 landen van de wereld te horen. Voor onze dames A selectie hebben wij het Olympische doel; deelname aan de Olympische Spelen in Rio in Het NOC*NSF Investeringsplan geeft uitleg over het programma en onderbouwt het traject voor onze drie damesselecties; Dames Oranje, Dames Jong Oranje en de HandbalAcademie Dames. Onze dames selecties nemen de laatste jaren structureel deel aan de EK s en WK`s. Onze jeugdselecties hebben tijdens EK`s en WK`s de afgelopen jaren medailles gewonnen. Deelname aan de Olympische Spelen voor onze A selectie is de volgende stap richting de gestelde doelen. Onze heren selecties streven naar structurele EK en WK deelname in Incidentele successen zoals de vijfde plaats op de WK in Bosnië (2013) van onze heren Jong Oranje selectie geven aan dat dit reële doelstellingen zijn. Het NHV kiest voor een optimale inzet van externe partijen, waaronder provinciale en gemeentelijke overheid, om de ondersteuning van Tophandbal mogelijk te maken. Tenslotte worden de uitstraling en successen van de nationale (jeugd)selecties binnen het NHV ook in het seizoen zo goed mogelijk benut. Top- en breedtesport zijn binnen het NHV onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toppers vormen immers de grote voorbeelden voor de jonge handbaljeugd. Het programma van het dames- en herenselectieteam wordt, afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen, zo goed mogelijk georganiseerd, met Olympische ambities. Ook de HandbalAcademies voor dames (op Papendal) en heren (in Sittard) zullen waar mogelijk worden ingezet als promotiemiddel naar (potentiële) jonge handballers, bijvoorbeeld bij proeftrainingen, handbalclinics en -demonstraties. en a. Realiseren van onze topsportdoelen Topsport is het gevolg van breedtesport. Met aan de dameskant al jaren deelname aan EK`s en WK`s is het hebben van topsportdoelen een onderdeel van onze handbalsport. Vele van onze topsporters spelen in bepalende teams in het buitenland. b. Talentontwikkeling als de vaste brug naar topsport realiseren Met het uitbouwen van onze RTC`n (HandbalScholen) zijn er in de nabije toekomst op voldoende plaatsen talentontwikkelingscentra onder de technisch regie van het NHV. c. Ideale voorbereiding voor Dames Oranje richting Rio Onze nationale damesselectie wil zich door 1 jaar met elkaar in Nederland (Papendal) te spelen en trainen optimaal op de Olympische Spelen in Rio voorbereiden. Dit topsportprogramma realiseren is op dit moment een belangrijk project binnen onze topsport. d. De brug tussen top- en breedtesport verkleinen Nederland kent geen verenigings-topsportcultuur zoals die noodzakelijk is voor EK, WK en OS. Met onze handbalverenigingen en ons Eredivisieplatform werken wij aan het verkleinen van de afstand tussen de noodzakelijk normen (professioneel en fulltime handballen) en onze Nederlandse normen (tussen 8 en 12 uur per week) actief zijn. De volgende topsportgerichte activiteiten vinden plaats: Fulltime programma Dames HandbalAcademie CTO op Papendal. Fulltime programma Heren HandbalAcademie Limburg. Start Olympisch voorbereidingsprogramma Dames Oranje met twee extra stages. Mogelijk extra programma voor in Nederland spelende dames A internationals. Kwalificatiewedstrijden voor alle 6 nationale (jeugd)selecties*. Voorbereidingsprogramma`s voor de 6 nationale (jeugd)selecties. Wekelijkse trainingen voor 2 talentenselecties op Papendal. Door NHV georganiseerde bijeenkomsten voor verenigingen en Eredivisieplatform.

17 Door NHV georganiseerde bijeenkomsten voor RTC`n (HandbalScholen). Begeleiding en controle (technisch) op RTC`n (HandbalScholen). Evaluatie en mogelijke uitbreiding van de BeNeLeague voor clubteams (heren) en benutten van de extra exposure voor de handbalsport kwalificatie wedstrijden en toernooien voor alle selecties: Kwalificatietoernooi en EK voor dames Jong Oranje. Kwalificatietoernooi en EK voor dames Jong Jong Oranje. Play off wedstrijden en WK voor dames Oranje. Kwalificatiewedstrijden en WK voor heren Jong Oranje. Kwalificatiewedstrijden voor Heren Oranje. Open EK (onder voorbehoud) voor heren Jong Jong Oranje. *Jaarlijks is er binnen de handbalsport een EK, WK of Open EK voor selecties. Resultaat a. Deelname Dames Oranje aan WK en Olympisch Kwalificatie Toernooi OS b. Deelname aan de OS in Rio in 2016 voor de Dames Oranje. c. Structurele deelname EK/WK en binnen de top 10 actief zijn voor onze dames jeugdselecties. d. Kwalificatie EK/WK voor onze heren jeugd- en seniorenselectie. e. Een optimaal talentontwikkelingshuis van vereniging naar onze topsportprogramma`s onder regie van het NHV. f. Leveren van competente spelers en speelsters voor onze seniorenselecties en (voorlopig) aan de buitenlandse top (professionele) verenigingen. g. Continueren topsportprogramma`s.

18 4. Algemeen & Organisatie 4.1 Bedrijfsvoering Structuur werkorganisatie Het NHV voert alle kerntaken uit in een optimale samenwerking tussen het bondsbureau en vrijwilligers in landelijke werk- en projectgroepen en met regionale vrijwilligers. In de periode juli 2013 tot juli 2015 is binnen het NHV veel aandacht geweest voor de structuur, cultuur en ontwikkeling van de werkorganisatie door afstemming, efficiency en scholing. Vanuit de negen kerntaken is een nieuw organigram gemaakt waarin iedereen helder zijn of haar positie weet en middels de opgestelde VTB s (verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden) weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Seizoen wordt de formatie verjongd door natuurlijke afvloeiing en ondergaat de werkorganisatie een transitie die past bij een moderne sportbond. Vanuit de overgang naar vitale verenigingen stellen medewerkers (beroepsmatig en vrijwillig) zich in toenemende mate op als adviseur i.p.v. organisator. Kennisdeling tussen verenigingen in cluster-, regiobijeenkomsten en op themabijeenkomsten worden door NHV medewerkers begeleid en geïnitieerd. Vergaande automatisering zorgt voor tijdsbesparing waardoor bovenstaande taken meer inhoud kunnen krijgen. Deze optimalisering werkt door naar een nog betere dienstverlening naar onze verenigingen en leden. Samenwerking met de vele vrijwilligers van het NHV verloopt constructief en succesvol. Er is gekozen voor een transparante structuur waarbinnen in drie teams alle taken en verantwoordelijkheden zijn ondergebracht: Verenigingsservice, sportparticipatie en handbalstimulering. Bedrijfsvoering, competitie en marketingcommunicatie. Topsport, talentontwikkeling en opleidingen. In krijgen de functionering- en beoordelingsgesprekken een vervolg waarbij de CAO ontwikkeling aangaande prestatiebeloning gevolgd wordt. Daarnaast wordt er een vervolg gegeven aan de invulling van Strategisch Personeelsplanning (SPP), vooral met het oog op de vergrijzende werkorganisatie Structuur bondsorganisatie Vanaf (juni) 2015 werkt het NHV voor het eerst met een directe ledenvertegenwoordiging op een Algemene ledenvergadering (ALV). Dit wordt gecombineerd met een handbalcongres waar verenigingen informatie krijgen/delen over verschillende actuele thema s. Voor een slagvaardige NHV organisatie is het noodzakelijk dat de statuten van het NHV en reglementen getoetst worden op hun nut en noodzaak. Het aantal reglementen kan terug gebracht worden en/of vereenvoudigd worden. De agenda van de ALV, inclusief de vereenvoudiging van de reglementen, wordt inhoudelijk besproken tijdens zes regionale bijeenkomsten. Meer directe invloed van verenigingen op de beleidskeuzes van het NHV. In regionale bijeenkomsten worden inhoudelijke discussies over de beleidsaccenten van het NHV gehouden (mei 2016). Congres organiseren waar, naast de formele ALV, ook voldoende leeronderwerpen gepresenteerd worden voor verenigingen d.m.v. workshops en lezingen (juni 2016). Nastreven van rolvastheid: de ALV controleert en stelt vast, het bondsbestuur bestuurt het NHV

19 (voorwaardenscheppend bestuur) en de werkorganisatie bereidt beleid en activiteiten voor en voert deze uit. Heldere en begrijpelijke statuten en reglementen. Evalueren eerste handbalcongres (6 juni 2015). Ontwikkelen nieuwe behandelthema s volgende handbalcongres (juni 2016) Vervolgen innovaties reglementen door de projectgroep reglementen. Effectueren bestuursmodel van een voorwaardenscheppend bestuur. Resultaten Optimaal werkende bondsorganisatie. Gewenste vertegenwoordiging van onze leden. Vereenvoudigde - en begrijpelijke reglementen. Financiën De kosten voor organisatieontwikkeling zijn in de begroting van het NHV opgenomen onder Xa, XIa en XIVa Financieel herstel Het NHV heeft een drietal seizoen achtereen een positieve financiële exploitatie gekend maar is nog altijd niet financieel gezond. In 2012 is de doelstelling gesteld om aan het einde van het boekjaar een positief eigen vermogen te hebben. Op 30 juni 2014 heeft het NHV nog te maken met een negatief eigen vermogen van ca ,= vooral veroorzaakt door het opleggen van een sanctie door de EHF van ca ,= (i.v.m. het terugtrekken van de organisatie van het EK voor Dames in Nederland in 2012). De kwartaalrapportages over dit seizoen wijzen op een verder herstel maar naar het zich laat aanzien is er per 30 juni 2015 nog altijd een negatief eigen vermogen. Daarmee blijft het belangrijk om ook voor de komende begroting te streven naar een positief resultaat. In de begroting is rekening gehouden met een positief resultaat van ca ,= en is kostenbeheersing en (waar mogelijk) kostenreductie een belangrijke prioriteit. Dit staat op gespannen voet met de werkdruk die er op de organisatie rust voor de uitvoering van de huidige kernactiviteiten en ambities. Bovendien heeft het NHV te maken met een Olympisch jaar 2016 waarin er met name bij het topsportprogramma van Dames A richting de Olympische spelen in Rio zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden tussen het inhoudelijke programma en de financieringsmogelijkheden van het NHV. Naast de kostenbeheersing gaat het NHV in seizoen nadrukkelijk op zoek naar externe geldstromen om haar inkomsten vanuit de markt te vergroten (business development). : Op 30 juni 2016 heeft het NHV een positief eigen vermogen. Voor de begroting dient het financieel herstel verder vorm te krijgen door een positief resultaat van ca ,=. Door de aanstelling van een fondsenwerver per 1 april 2015 streeft het NHV ernaar om ca ,- extra inkomsten vanuit de markt te genereren. Externe inkomsten uit de markt genereren door het opstellen en uitvoering van een plan fondsenwerving. Heldere kaders stellen voor bestuur en medewerkers over de financiële ruimte waarbij iedereen zich bewust moet zijn van de urgentie van kostenbeheersing. Financiële ontwikkeling per kwartaal volgen en bijstellen waar noodzakelijk.

20 4.1.4 Automatisering en digitalisering Het NHV voert al haar kerntaken uit in een verouderde administratieve organisatie. Vanuit de gewenste transitie in de sport worden er stappen gezet om de leden, competitie en tuchtadministratie in toenemende mate te automatiseren en te digitaliseren. Daardoor komen er meer kerntaken bij verenigingen zelf te liggen (vitaliseren verenigingen) en komt er meer tijd vrij bij de werkorganisatie om hun adviseursrol beter in te vullen. Vanuit de veranderende rol van de werkorganisatie is er behoefte aan een heldere verslaglegging en borging van informatie, kennis en taken/actiepunten. Het NHV implementeert hiervoor een Relatie beheer systeem (RBS/CMS) vanuit Sportlink omdat daar de basisgegevens van alle Nederlandse handbalverenigingen voor handen zijn. Vergaande automatisering zorgt voor tijdsbesparing waardoor bovenstaande taken meer inhoud kunnen krijgen. Deze optimalisering werkt door naar een nog betere dienstverlening naar onze leden. Vanuit een RBS/CMS en koppelingen met andere databases (KISS, CBS, enz.) zorgen voor een helder beeld van iedere handbalvereniging in Nederland. Ledenadministratie wordt verder afgegeven aan de verenigingen die hun eigen database beheren in Sportlink_club (ledenadministratie). Uitbreiden van de competitieadministratie door leverancier Sportlink zodat de competitieadministratie in toenemende mate door verenigingen zelf wordt opgepakt. Het gaat om digitaal muteren, digitale teamopgaves, beter gebruik accommodatiemodule en beter gebruik van de officialmodule. Integrale invoering van het digitaal wedstrijdformulier (DWF) en de digitale ledenpassen voor alle competities, verenigingen, teams en leden. Koppelingen realiseren tussen de kantoorautomatisering, Sportlink en Exact Globe. Automatiseren tuchtadministratie samen met de Tuchtcommissie en leveranciers Sportlink en Onsweb. Realiseren van een RBS/CMS-systeem samen met collega bonden NeVoBo en KNKV. 4.2 Marketingcommunicatie Het NHV maakte de afgelopen jaren al intensief gebruik van social media. Momenteel heeft het NHV 4663 vrienden op Facebook en 5659 volgers op Twitter. Bijna dagelijks worden er berichten geplaatst. In seizoen worden vanuit het marketingcommunicatieplan extra accenten gelegd op de uitnutting van social media. Hoe willen wij ons profileren met social media? Kunnen wij het bereik van onze berichten vergroten? Hoe gaan wij om met klachten van onze leden? Dit zijn enkele vragen die het NHV in seizoen wil uitwerken in een plan. De afgelopen twee jaar heeft het NHV meerdere nieuwe promotiematerialen voor de jeugd ontwikkeld waaronder een uitnodigingskaart om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen naar de training (ledenwervingactie). Het NHV ziet deze doelgroep als zijn belangrijkste ambassadeurs. Momenteel zijn dit vaak nog losstaande acties en heeft het NHV nog geen visie ontwikkeld hoe wij willen communiceren met deze doelgroep. Het uiteindelijke doel is meer leden te werven en te behouden. Het opstellen van een communicatieplan m.b.t. werven en behouden van jeugdleden; Het opstellen van een promotieplan m.b.t. de Oranjedames (Road to Rio) Marketing - en communicatie strategie en implementatieplan met duidelijke richtlijnen en randvoorwaarden opzetten m.b.t. sociale media. Het handboek Huisstijl herschrijven naar de huidige situatie.

WELKOM! Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

WELKOM! Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! WELKOM! Agenda 1. Opening 2. Nationale Handbaldag 6 juni 2015 3. ALV Seizoenplan 2015-2016 4. ALV Begroting 2015-2016 5. ALV Contributievoorstel 2015-2016 6. ALV Reglementswijzigingen 7. ALV Benoemingen

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan Dit is het eerste seizoenplan dat is afgeleid van het nieuwe NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen voor het opstellen van een beknopt, schematisch

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten in het kader van de Bondsvergadering NHV najaar Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Regiobijeenkomsten in het kader van de Bondsvergadering NHV najaar Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Regiobijeenkomsten in het kader van de Bondsvergadering NHV najaar 2014 Agenda Opening Financieel jaarverslag NHV 2013-2014 Highlights activiteiten NHV 2013-2014 Overige agendapunten bondsvergadering Transitie

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten.

Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten. Een Nieuw NHV: één centraal geleide organisatie met regionale steunpunten. Op basis van de bestuursopdracht van 18 juni jl., zoals genotuleerd in de bondsvergadering van 18 juni jl., heeft de adviesgroep

Nadere informatie

Talentontwikkeling. Informatie over talentontwikkeling in de afdeling Oost van het Nederlands Handbal Verbond

Talentontwikkeling. Informatie over talentontwikkeling in de afdeling Oost van het Nederlands Handbal Verbond Talentontwikkeling Informatie over talentontwikkeling in de afdeling Oost van het Nederlands Handbal Verbond NHV Afdeling Oost AB, Algemeen Bestuur: bestaat uit 7 personen DB, Dagelijks Bestuur ( Voorzitter,

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

Bijeenkomsten met leden Regiowerkgroepen NHV. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Bijeenkomsten met leden Regiowerkgroepen NHV. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Bijeenkomsten met leden Regiowerkgroepen NHV Programma Opening Voorstelronde Het proces Naar 1 NHV De Werkgroepenstructuur Samenwerking en communicatie NHV Verenigingsservice 2.0 Vragen of opmerkingen?

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Clusterbijeenkomst september 2015

Clusterbijeenkomst <cluster> september 2015 Clusterbijeenkomst september 2015 Agenda Ontwikkelingen KNBSB Ambitie KNBSB komende jaren Onderwerpen door de verenigingen ingebracht Belangrijke data Intro Honkbal-Softbal Masterz Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

WELKOM Regiobijeenkomst Competitie

WELKOM Regiobijeenkomst Competitie WELKOM Regiobijeenkomst Competitie Competitieteam 2017-2018 Landelijk Zuid West Noord Oost Zuid Oost Noord West Scheidsrechters Carla van Dijk Yvonne Wiegers Elly de Wit Marjan Breddels Marijke Arts Maarten

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

Licentiebeleid Trainer/Coach Nederlands Handbal Verbond 2017

Licentiebeleid Trainer/Coach Nederlands Handbal Verbond 2017 Licentiebeleid Trainer/Coach Nederlands Handbal Verbond 2017 Gebruikte afkortingen/termen: NHV Nederlands Handbal Verbond NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité /Nederlandse Sport Federatie ASK Academie voor

Nadere informatie

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92

HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 HANDBALBELEIDSPLAN 2012-2016 KEUKENLAND/WIJHE 92 1.Voorwoord Het voor u liggend beleidsplan bevat de leidraad waarlangs de afdeling handbal van de omnisportvereniging Wijhe 92 de komende periode 2012-2016

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012

Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 Nederlands Handbal Verbond Begroting 2012 versie 22 september 2011 EXPLOITATIE Baten Contributies (geindexeerd in 2012 met 2,7% 1.101.689 1.116.706 1.085.200 Variabele leden bijdrage 495.783 344.375 310.000

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleid NHV Talentontwikkeling versie0516

Beleid NHV Talentontwikkeling versie0516 De weg van het handbaltalent binnen het NHV 1. Inleiding Binnen ons NHV Talentontwikkelingsbeleid is het van belang dat een talent weet welke mogelijkheden er zijn om zijn of haar talent binnen het NHV

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP)

Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Projectplan Topsport Talentherkenning (RTC / RTC TOP) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Titus Damsma Kostenplaats: TH 3152, 3159 t/m 3163 Korte projectbeschrijving: Het beleid Onder 13 is internationaal

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015

NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 NEDERLANDSE IJSHOCKEY BOND JAARPLAN 2015 EINDHOVEN, NOVEMBER 2014 INHOUD pagina 1. Inleiding... 3 2. Wedstrijdsport... 3 3. Topsport en talentontwikkeling... 3 4. Kaderbeleid... 5 5. Dienstverlening aan

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Inleiding Tijdens seizoen 2015 is een leuke en

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging

Strategisch Plan 2013-2016. Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging Strategisch Plan 2013-2016 Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging 1 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? 2 Wie zijn we? Wat zien we en wat willen we? Hoe

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters: 1 INHOUDSOPGAVE 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters - Convenant sportiviteit en respect 2. Organisatie - Organogram - Scheidsrechters commissie - Functieomschrijvingen 3.

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects!

Toekomst van de beachvolleybal competitie Beachvolleybal connects! Inleiding Sinds 1989 is beachvolleybal onderdeel van het Nederlandse sportlandschap. Waar de sport begon met pionieren door een kleine groep mensen, is beachvolleybal nu zowel in de top als breedte niet

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

NHV HandbalScholen 2013. Beleid NHV HandbalSchool

NHV HandbalScholen 2013. Beleid NHV HandbalSchool NHV HandbalScholen 2013 Beleid NHV HandbalSchool Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Aanleiding(en) 3. Het NHV-RTC: de NHV-HandbalSchool 4. Beleiduitgangspunten voor een NHV-HandbalSchool 5. De weg

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Opgesteld door: DB-Jeugd 2 november 2015 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Toelichting plan 3. Vragenronde 4. Vervolgstappen 5. Wie doet er mee Toelichting plan Introductie

Nadere informatie

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten)

Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Projectplan Heren (inclusief jongens junioren/cadetten) Datum: 31 januari 2017 Projectleider: Jiao Li Kostenplaats: HS en HJ (met alle subplaatsen) Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

DVO op weg naar de top

DVO op weg naar de top DVO op weg naar de top Ambitiedocument 2013-2016 Waarom dit plan? DVO heeft zich in de afgelopen drie jaren geleidelijk weten te ontwikkelen tot een stabiele korfballeague vereniging. Hoe mooi korfbal

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

De Bridgeclub Centraal

De Bridgeclub Centraal De Bridgeclub Centraal reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond Advies aan de algemene ledenvergadering Commissie Herstructurering Utrecht, 2 mei 2010 De bridgeclub centraal. Advies Commissie Herstructurering.

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016

Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Enjoy Rugby! Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Goedgekeurd AV 26-01-2013 Introductie Enjoy Rugby! Beste leden van de NRB. Voor u ligt het voorstel voor het meerjarenbeleidsplan van de NRB voor de periode

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Handbalvereniging Groesbeeks Glorie. Nieuw technisch beleidsplan Handbalvereniging Groesbeeks Glorie

Handbalvereniging Groesbeeks Glorie. Nieuw technisch beleidsplan Handbalvereniging Groesbeeks Glorie Nieuw technisch beleidsplan Handbalvereniging Groesbeeks Glorie Juni 2013 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Doelstelling invoeren nieuw technisch beleidsplan 3 Algemene visie vereniging 3 Opbouw vereniging

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie 5 Reglement Structuur Versie december 2013 1 5.1 Algemeen 5.1.1.1 Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 12.5 t/m 12.7 van de Statuten en regelt de werkwijze en bevoegdheid van de commissies,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015

CT voor Dummies. Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 CT voor Dummies Meerjaren beleidsplan voor Handbalvereniging De Cirkeltijgers 2010-2015 Voorwoord Het gaat goed met de Cirkeltijgers! Kijk naar het ledenaantal, kijk naar de financiële situatie en voel

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3 Inhoud Inleiding... 2 1. Ledenwerving en verjonging... 3 2. NJBB is er voor alle leden... 3 Meerwaarde van (een lidmaatschap bij) de NJBB... 3 Speelsterktesysteem... 4 Contributie- en licentiestructuur...

Nadere informatie

Vernieuwend opleiden Scheidsrechters Hartelijk Welkom!

Vernieuwend opleiden Scheidsrechters Hartelijk Welkom! Hartelijk Welkom! Zonder scheidsrechters geen handbalwedstrijd! Scheidsrechter mòeten zijn of scheidsrechter wìllen zijn? Problematiek: onaantrekkelijk hoge uitval leveringsplicht cursusduur afstand kosten.

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013

Pathway Heren XV. oprichting Nationaal Topsport Centrum. Versie 4 16 juni 2013 Pathway Heren XV oprichting Nationaal Topsport Centrum Versie 4 16 juni 2013 Inhoud Inleiding Meerjarenbeleidsplan NRB 2012-2016 Oprichting Nationaal Topsport Centrum (NTC) Uitvoering 16 juni 2013 versie

Nadere informatie

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website.

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website. BREEDTESPORT De Accountmanagers gaan de Clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 gebruiken om samen met de verenigingen het werven van kader te bespreken. Hoe kun je als vereniging kader werven? Daarvoor

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland

Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland 2015 Stichting Ontwikkeling Vrouwenvoetbal Nederland TEXTBOOK VERENIGINGSSTRUCTUUR WERKGROEP VV3HOEK VV3HOEK donderdag 28 mei 2015 Textbook van het ideale ecosysteem van VERENIGINGSSTRUCTUUR voor de echte

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen NHV-regiobijeenkomsten 9 t/m 19 mei

Vragen en opmerkingen NHV-regiobijeenkomsten 9 t/m 19 mei Vragen en opmerkingen NHV-regiobijeenkomsten 9 t/m 19 mei Onderstaand geven we puntsgewijs reacties op vragen zoals die zijn gesteld tijdens de regiobijeenkomsten. Sommige vragen zijn reeds mondeling beantwoord

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie