Stichting De Vleet strategisch meerjarenbeleid Concept

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Vleet strategisch meerjarenbeleid 2012-2016 Concept"

Transcriptie

1 Stichting De Vleet strategisch meerjarenbeleid Concept 1. Beleidskader Stichting De Vleet, brede welzijnsinstelling in de gemeente Woudrichem wil streven naar een gemeente waar mensen zich thuis voelen en het voor iedereen goed samen leven is. Stichting De Vleet wil hierbij een krachtige - leidende - rol in het maatschappelijk speelveld innemen Strategisch plan als bindend element Dit strategisch meerjarenbeleid, geeft richting aan de ontwikkeling van Stichting De Vleet binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo). De bedoeling ervan is met de hele organisatie een positie te bereiken die voldoet aan de principes van welzijn nieuwe stijl. Het plan beschrijft de doelen en het realisatieproces, passend bij de missie en visie van de organisatie. Als zodanig vormt het strategisch plan een bindend element voor allen die actief zijn in de organisatie. Daarnaast legt het document de basis voor het afleggen van verantwoording aan extern betrokkenen Kernwaarden - Wij dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen. - Wij stimuleren sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid. - Wij ontdekken, ontwikkelen en verbinden de krachten en talenten van mensen, groepen en partners. - Wij geven vertrouwen en werken met andere partijen samen. - Wij stellen ons coöperatief op als netwerkpartner en zijn dienstbaar aan de samenleving Missie Stichting De Vleet is een professionele instelling die een onafhankelijke positie inneemt in de samenleving. Wij streven naar een gemeenschap van actieve mensen die weerbaar zijn en het heft in eigen hand nemen. Onze opdracht is het bevorderen van maatschappelijke participatie. Stichting De Vleet levert kwaliteit en werkt preventief. Onze vraaggestuurde dienstverlening is deskundig, transparant, integraal, proactief en rechtstreeks toegankelijk Visie De komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo, betekent een nieuwe impuls voor de sector welzijn. De Wmo gaat er van uit dat elke burger participeert in de samenleving en zoveel mogelijk zelfredzaam is. Zo nodig met hulp van naasten en/of voorzieningen. Tussen de gemeente en haar inwoners bestaat een wederkerige relatie, waarbij de overheid alleen voor de randvoorwaarden en de mogelijkheden zorgt. Actueel in dit verband is het project de Kanteling, dat een gemeentelijke verordening heeft ontwikkeld voor de compensatieplicht. Een verplichting aan de burger tot versterkende ondersteuning bij maatschappelijke participatie. In de praktijk blijken de bestaande voorzieningen ontoereikend in het bereiken van de gewenste situatie. Pas als aan de minimumvoorwaarden in het sociale domein tegemoet is gekomen, zijn (kwetsbare) burgers in staat maatschappelijk te participeren, al dan niet met gebruik van ondersteuning. Dat zou beter kunnen als de professionaliteit van welzijn opnieuw wordt ingezet. In het welzijnswerk ligt de kracht mensen verder op weg te helpen. Toch werd de welzijnscomponent tot nog toe onvoldoende benut. Stichting De Vleet zet in op het versterken van de positie van het welzijnswerk en op adequate relaties met de gemeente en de instellingen op het maatschappelijke middenveld. 1 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

2 1.5. Professionals in welzijn Wij vervullen onze rol op de volgende terreinen: Organiseren van draagvlak en binding Netwerkontwikkeling en bevorderen van samenwerking Katalysator, het aanjagen van processen Het bevorderen van optimale participatie van de burgers in de samenleving Het vormen van een vangnet voor de kwetsbare mens Expert in de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers op alle niveaus. Het helpen ontwikkelen van talenten 2. De toekomst van Stichting De Vleet 2.1. Veranderen De komende jaren staan in het teken van een nieuw perspectief voor welzijnswerk. Deze verandering staat niet op zichzelf maar gaat samen met het verleggen van de verantwoordelijkheid van overheid richting samenleving. Dit vereist een integrale aanpak tussen de gemeente en partnerinstellingen, waarbij Stichting De Vleet de verbindende factor wil zijn. Veranderingen welzijnswerk De Wmo ligt in de lijn van eerder ingevoerd beleid, zoals de Wet Werk en Bijstand en Wet Inburgering. Deze lijn wordt voortgezet met de overheveling van AWBZ functies naar de Wmo, de invoering van de Wet werk naar vermogen en op termijn de transitie van de jeugdzorg. De wettelijke kaders en de decentralisatie van uitvoering naar gemeenten, zijn gericht op het vergroten van mogelijkheden tot participatie, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Op het stimuleren van eigen oplossingen van de burger en zijn sociaal netwerk. De rol van het welzijnswerk verandert van oplosser van problemen, naar ondersteuner in de ontdekking van eigen kracht. Signaleren van belemmeringen en onmogelijkheden tot participatie is daarin een belangrijke taak. Het compensatiebeginsel van de Wmo vereist maatwerk en een differentiatie in intensiteit van de inzet van welzijnswerk. Veranderende vraag De markt is sterk in beweging. De gemiddelde leeftijd en het opleidingsniveau van de Nederlander stijgt. Velen kunnen tot op hoge leeftijd op eigen kracht deelnemen aan de samenleving. Anderen hebben echter minder geluk en kansen. Vanwege lichamelijke beperkingen of het gebrek aan sociale vaardigheden of een onvoldoende taalbeheersing. Ook een zwakke financiële positie leidt tot afname van participatie in de samenleving. Sommige mensen zijn al op jonge leeftijd kwetsbaar omdat zij opvoedingsbagage missen of bijvoorbeeld geen schooldiploma hebben. Boven de leeftijdindeling gelden vooral de kenmerken van kracht en kwetsbaarheid bij het organiseren van het aanbod. Degenen die niet op eigen kracht verder kunnen komen hebben extra aandacht nodig. Krachtenveld en samenwerking De vraag is waar begint en eindigt het specifieke welzijnswerk. Ook andere instellingen, denk aan de zorg of de woningcorporatie, hebben een taak in het blijvend betrekken van mensen bij de samenleving. Zowel de afstemming van voorzieningen als de afbakening van grenzen zijn de onderwerpen voor afspraken tussen de aanbieders van diensten zorg en welzijn. De aansluiting in de keten is een belangrijk punt in de organisatie van welzijnswerk De beleidskeuzes van de Vleet De Vleet kan er niet voor iedereen in alles zijn, maar kan er wel voor kiezen de mensen waarmee zij in contact zijn in hun veelzijdigheid te benaderen. Voor deze manier van werken zijn drie onderdelen essentieel: werken met het individu en met de groep 2 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

3 naar de mensen toe werken (buurt/kern/wijkgericht en erop-af!) integraal werken. Traditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen groepsgericht werken, waarvan het sociaal-cultureel werk een voorbeeld is, en individu gericht werken, waarvan maatschappelijk werk een voorbeeld is. Dit onderscheid is niet langer functioneel in het uitzetten van de koers voor de Vleet. Hieronder worden nieuwe beleidskeuzes weergegeven die aansturen op het versterken van de positie van het welzijnswerk; en op adequate relaties met de gemeente en de instellingen op het maatschappelijke middenveld. Deze beleidskeuzes worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt in een meerjarenprogramma. Onze eerste opdracht is, in goed contact met de inwoners van Woudrichem te staan. Als instelling zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te zijn en ons werk zo dicht mogelijk bij de mensen uit te voeren. Samen met bewoners opwerken in een activiteit; en fysiek buurt- en wijkgericht werken. Een vraaggestuurde benadering, in plaats van eenvoudigweg een aanbod doen. Een dergelijke benadering vereist dat medewerkers actief deelnemen aan - buurt - netwerken. Niet alleen de sociale kaart kennen, maar ook een prominente plek innemen. Het vraagt ook veel flexibiliteit van medewerkers en een brede deskundigheid. Ten tweede kan de Vleet veel betekenen op het gebied van individuele begeleiding. Het participeren van mensen in de samenleving wordt vaak door individuele omstandigheden beperkt. Individuele hulpverlening blijkt vaak niet effectief als er ook niet iets wordt gedaan met de groep waarin zij functioneren. Mensen kunnen niet los worden gezien van de sociale omgeving; en een groep kan niet worden aangesproken zonder met de individuele verschillen van de groepsleden rekening te houden. Voor de werkwijze van de Vleet betekent dit dat in het werk voor alle doelgroepen ook ruimte moet zijn voor individuele begeleiding. In de praktijk wordt die ruimte ook in toenemende mate geboden, zoals in de taalontwikkeling van kinderen in het peuterwerk, aan het coachen van individuele jongeren of de toeleiding naar culturele en educatieve activiteiten. Deze taakopvatting vereist een goede plaatsbepaling in het lokale veld, naasten in samenwerking met- hulpverleningsinstellingen. Ten derde wordt de benadering van de Vleet compleet met een integrale manier van werken. Dit komt voort uit de keuze om de mens zowel als individu te benaderen als ook als lid van een groep of van groepen. Maar het betekent nog wel iets meer. Een integrale werkwijze benadert een mens in al zijn verschillende facetten. Deze werkwijze staat tegenover een sectorale benadering, waarin een mens slechts in één bepaalde rol wordt aangesproken. De Vleet wil haar klanten in brede zin aanspreken. De moeder die haar kindje komt halen en brengen op de peuterspeelzaal ook aanspreken in haar rol als buurtbewoonster. De jongere die aan een activiteit van de buurtbus meedoet, ook kunnen helpen als hij problemen heeft op zijn school. En de oudere bridgeliefhebber, ook verleiden om met nieuwe bewoners kennis te maken in een gespreksgroep Strategische doelen Creëren van een stevige basisvoorziening ten behoeve van maatschappelijke participatie, met een breed scala aan producten en diensten Versterken van de coördinerende rol in de regio op het gebied van Welzijn, cultuur en educatie Verwerven van een stimulerende rol in het Wmo beleid Vergroten van de bekendheid van Stichting De Vleet bij burgers en partnerinstellingen Het bewustmaken van de beroepskrachten van een veranderende beroepshouding, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het beter inspelen op wensen en signalen van de inwoners, vrijwilligers, beroepskrachten en partnerorganisaties. Een integrale aanpak ontwikkelen bij het oplossen van problemen Versterken van de relatie met de gemeente als opdrachtgever en opdrachtnemer. 3 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

4 3. Stichting de Vleet als basisvoorziening Welzijnsorganisatie de Vleet wordt versterkt als basisvoorziening waarin de functies contact leggen, signaleren en verbinden de basis vormen voor de uitvoering van het welzijnswerk. De hoofdzaak is dat De Vleet uitnodignd is voor bewoners en partners in de gemeente. Dat zij als instelling zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar is. Contact leggen: Gastvrij, toegankelijk huis. Een gezellige, veilige en uitnodigende omgeving waar men aandacht en tijd heeft voor elkaar. Signaleren: Professionele houding van beroepskrachten en vrijwilligers; competentie in signaleren. Bewuste keuzes maken in de opvolging van de signalen, afstemmen met partnerorganisaties: Verbinden: Groepswerk en Netwerken zijn essentieel voor onderlinge betrokkenheid van inwoners en voor het leggen van de juiste verbindingen met instellingen. Randvoorwaarden: Een professionele, gastvrije ontvangst met aandacht voor de persoon/mens. Een gestructureerde organisatie met een vast aanspreekpunt voor inwoners en team, een link tussen extern en intern. De interne communicatie en het teamoverleg inhoudelijke vormgeven. Resultaatgericht, op basis van projecten / jaarplanning. Duidelijke externe communicatie. De vaste openingstijden goed bekend maken. Het PR plan en middelen richten op doel en functies van De Vleet Doelgerichte programma s In vier programma s geeft De Vleet invulling aan de doelen die de Wet maatschappelijke ondersteuning aan het welzijnswerk stelt. De Wmo doelen zijn: participatie, zelfredzaamheid, actief burgerschap, sociale samenhang. 1. Maatschappelijke ondersteuning 2. Contact Cultuur en educatie 3. Spilfunctie in het lokale netwerk 4. Vrijwilligerswerk 1. Maatschappelijke ondersteuning. Het participeren van mensen in de samenleving wordt vaak door individuele omstandigheden beperkt. De Vleet wil meer betekenen op het gebied van individuele begeleiding. 2. In goed contact met de inwoners van Woudrichem staan. Als instelling zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te zijn en ons werk zo dicht mogelijk bij de mensen uit voeren. Samen met bewoners opwerken in een activiteit. 3. Spil in het netwerk ten behoeve van een integrale manier van werken. Een integrale werkwijze benadert een mens in al zijn verschillende facetten. Deze werkwijze staat tegenover een sectorale benadering, waarin een mens slechts in één bepaalde rol wordt aangesproken. 4. Sterk vrijwilligerswerk organiseren. In het belang van de ontplooïng van het individu en als inzet voor de gemeenschap. Vrijwilligerswerk versterken als mogelijkheid tot participatie aan de samenleving. 4 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

5 Toelichting op de vier programma s: 1. Maatschappelijke ondersteuning Welzijnswerk heeft een grote rol in de individuele begeleiding gericht op maatschappelijke participatie. Vanuit het de basisprogramma van De Vleet, volgt een inventarisatie van begeleidingsvormen die De Vleet op het terrein van maatschappelijke ondersteuning kan bieden. Maatschappelijke ondersteuning biedt:: Informatie en advies Ouderenadviseurs Coachen van jongeren Vangnetfunctie Steunpunt de Nijenburcht Maaltijddienst Programma ontmoeting ouderen / kwetsbare mensen Verandering: Formuleren in hoeverre de begeleiding gericht is op - vergroten van - maatschappelijke participatie. Informeel en formele begeleiding en zorg verbinden. Versterken rol in lokale netwerken. 2. Contact Cultuur en Educatie De Vleet wil haar klanten in brede zin aanspreken; voor alle doelgroepen moet er ruimte zijn. In het huidige aanbod van De Vleet vallen de meeste activiteiten onder de poot cultuur en educatie. Hierin onderscheid de Vleet zich van andere welzijnsinstellingen in het Land van Heusden en Altena. Het activiteitenprogramma is een goed middel in het willen bereiken van diverse bewoners, vooral de kwetsbare bewoners. Verandering: De doelen van het activiteitenprogramma worden nadrukkelijk gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie. Op advies van de Wmo raad probeert de Vleet nadrukkelijk via ontmoeting en laagdrempelige activiteiten, de moeilijk bereikbare groepen in beeld en in huis te krijgen. 3. Spilfunctie in het lokale netwerk De Vleet kiest voor een integrale manier van werken zodat zij de mens zowel als individu als ook als lid van een groep weet te benaderen. Deze werkwijze staat tegenover een sectorale benadering, waarin een mens slechts in één bepaalde rol wordt aangesproken. Dit vereist een goede plaatsbepaling in het lokale veld, naast- en in samenwerking met- hulpverleningsinstellingen. De Vleet versterkt de competentie in signaleren. Zij weet bewuste keuzes te maken in de opvolging van de signalen, afstemmen met partnerorganisaties: wie gaat er wat mee doen; wie heeft meer expertise. Verandering:. 5 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

6 4. Vrijwilligerswerk De Vleet werkt met een groot aantal vrijwilligers, een zeer sterk punt van De Vleet. Versterken van vrijwilligerswerk past heel goed in de Wmo doelstelling van de maatschappelijke participatie. Essentieel voor de Vleet is het onderscheid in twee groepen vrijwilligers: De vrijwilligers als medewerkers van de stichting. De groep die met professionele ondersteuning, redelijk zelfstandig vrijwilligerswerk kan verrichten, De vrijwilligers als klanten van de stichting. De groep die extra begeleiding nodig heeft en voor wie één of andere vorm van begeleiding noodzakelijk is. Beide groepen vrijwilligers leveren een gewaardeerde bijdrage, maar de verwachtingen en de keus voor begeleiding of ondersteuning moet helder zijn. Verandering: Vrijwilligersbeleid opstellen 3.2. Verantwoording Het bestuur bepaalt middels het beleidsplan wat De Vleet komende jaren gaat doen. Het team gaat met elkaar de kaders vertalen naar de praktijk en bepaalt hoe het beleid te gaan uitvoeren. 6 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

7 4. Meerjarenprogramma Ambitie: "De organisatie aanpassen aan de eisen van deze tijd en verder professionaliseren". A. Creëren van de basisvoorziening A.1. Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkelen van de "Eigen kracht" werkwijze in methodiek en werkproces Eigen kracht burgers aanspreken; verruimen bewustzijn eigen mogelijkheden Attitude van de werkers kantelen waarbij de eigen kracht van de burger uitgangspunt is Professionaliseren; voortdurend leren en ontwikkelen van houdingsaspecten Verdieping van agogische doelen in participatie, opvoeding en sociale stijging Het versterken van de relaties met de samenwerkingspartners Monitoren en registreren van processen en bepaalde doelgroepen Transitie AWBZ en Jeugdzorg benutten als kansen Het versterken van onze coördinerende rol met betrekking tot de prestatievelden van de WMO Rol van De Vleet bepalen als partner en als trekker Bepalen van keuzes en vaststellen van grenzen Partners en Netwerk in kaart brengen De samenwerking met partners versterken Signalen omzetten in kansen A. 2. Contact Cultuur en educatie Evalueren van het vaste aanbod cultuur en educatie en flexibel inspelen op de vraag / behoefte. Nieuwe keuzes maken t.b.v ontmoeting, signalering en verbinding als functies in het bevorderen van maatschappelijke participatie. Vraaggericht gaan werken in verhouding met onze professionele verantwoordelijkheid. Uitgaan van een minder breed aanbod en organisatie en uitvoering door derden Coördineren van door partners te organiseren activiteiten; i.p.v. alles zelf te organiseren. Voldoende capaciteit reserveren om snel in te spelen op actuele ontwikkelingen. A.3. Spil in het lokale netwerk... 7 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

8 A. 4. Vrijwilligerswerk Creatief op inspelen op het werven van vrijwilligers en nieuwe middelen hiervoor inzetten, o.a. scholing, samenwerken met verenigingen enz. Vrijwilligersbeleid Indelen van vrijwilligers in verschillende categorieën op basis van behoeften en capaciteiten Vrijwilligerscentrale: intern beter benutten. Deelnemen in een netwerk voor aansluiting vrijwillige inzet / informele zorg. De Vleet werkt met gastvrouwen/heren. Een functieprofiel opstellen en op kracht selecteren. De Vangnetfunctie voor kwetsbare vrijwilligers behouden en andere invulling geven. B. Positioneren in het lokale netwerk B.1. Presenteren aan partners B&W en gemeenteraad de Wmo raad zorgnetwerk vrijwilligersorganisaties B.2. Organiseren samenwerking Bestuurlijke visie Management; beleid ontwikkelen met partners Werkafspraken in Ketensamenwerking Nieuwe partners b.v. het bedrijfsleven. C. Organisatie aanpassen C.1. Verhoudingen in de werkstructuur 1. Verhouding Vrijwilliger - Beroepskracht Daar waar nodig werken met professionals en daar waar mogelijk werken met vrijwilligers 2. Verhouding Team - Coördinator Interne communicatie verbeteren Teambespreking richten op planning van resultaten. 3. Coördinatie en Bestuur Rol van de coördinator (opnieuw) definiëren Toezichthoudend bestuur vereist nieuwe afspraken over: rol, taak en functie en uitbreiding bestuursleden 4. Relatie gemeente als opdrachtgever opdrachtnemer Prestatie-eisen volgens basisvoorziening en programmaonderdelen Subsidieafspraken C.2. Het ontwikkelen en uitvoeren van een PR plan Continuïteit e garanderen in de functie Administratie/receptioniste, als een goede schakel tussen interne / externe communicatie 8 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

9 Keuze maken in externe communicatie en profilering (programmaboekje of huis aan huis blad) Ontwikkelen van een gezicht, boegbeeld Aantrekken bestuurslid met PR portefeuille C.3. Toevoegen van een financiële paragraaf Volgens een Plan van Aanpak. Opgesteld doorpenningmeester en financieel medewerker. Het financieel plan voorziet in een overzicht van de kosten op korte termijn: de transitie van De Vleet en een overzicht van de kosten op lange termijn: de uitvoering van het programma. 9 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Verrichten: proeverij van tools

Verrichten: proeverij van tools Verrichten: proeverij van tools 1. WIFA voor en met vrijwilligers Aspecten van samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten Waarderen Informeren Faciliteren Afstemmen Wat houdt het in? Welkome

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013

Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Zorg, welzijn, preventie en werk verbinden: hoe pakken jullie dat op? Projectenparade, 21 maart 2013 Aletta Winsemius, senior onderzoeker MOVISIE Jan Bouwens programmacoördinator preventie, ZonMw Centrale

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering -

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering - Versterken en verbinden - Zicht op verandering - Strategische koers voor 2013-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I. Strategische uitgangspunten voor 2013-2016... 3 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling...

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Malkander Ede. Beleid

Malkander Ede. Beleid Malkander Ede Beleid Inhoudsopgave 1. Malkander Ede 2 2. Missie en Visie Malkander 3 3. Kerntaken Malkander 5 Bijlage: Maak de Burger Meester 6-1 - 1. Malkander Ede Op 1 januari 2016 zijn de stichtingen

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

De Koppelpoort. Als je vanuit een andere invalshoek kijkt, dan zie je andere dingen.

De Koppelpoort. Als je vanuit een andere invalshoek kijkt, dan zie je andere dingen. De Koppelpoort Als je vanuit een andere invalshoek kijkt, dan zie je andere dingen. AMBITIES Bewoners aan zet meer ondersteuning voor initiatieven van (groepen) bewoners Wijkgericht, de buurt als ontwikkelgebied

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam 1. Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat vanaf 2007 zijn intrede doen bij lokale overheden. De Tweede en Eerste Kamer hebben op voordracht van het

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid

Geef inhoud aan gemeentelijk beleid Geef inhoud aan gemeentelijk beleid met kennis, advies en trainingen van MOVISIE Decentralisatie van de jeugdzorg, de overheveling van de functie- begeleiding uit de AWBZ, de komst van de Wet Werken naar

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams

Projectvoorstel. 1. Achtergrond en probleemstelling. Datum 24 jan Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Projectvoorstel Herformulering opdracht t.b.v. positionering Jeugd en Dorpenteams Datum 24 jan 2017 Versie 0.2 concept Bestuurlijk opdrachtgever S. Stellinga Beheerder E. Bontekoe Ambtelijk opdrachtgever

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Memo. Aan u wordt gevraagd:

Memo. Aan u wordt gevraagd: Memo Aan : PHO Economie en Werkgelegenheid FoodValley Van : ambtelijke werkgroep volwasseneneducatie Datum : 24 november 2014 Onderwerp : Regionale inzet Volwasseneneducatie 2015 Aanleiding Rond de zomer

Nadere informatie