Stichting De Vleet strategisch meerjarenbeleid Concept

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting De Vleet strategisch meerjarenbeleid 2012-2016 Concept"

Transcriptie

1 Stichting De Vleet strategisch meerjarenbeleid Concept 1. Beleidskader Stichting De Vleet, brede welzijnsinstelling in de gemeente Woudrichem wil streven naar een gemeente waar mensen zich thuis voelen en het voor iedereen goed samen leven is. Stichting De Vleet wil hierbij een krachtige - leidende - rol in het maatschappelijk speelveld innemen Strategisch plan als bindend element Dit strategisch meerjarenbeleid, geeft richting aan de ontwikkeling van Stichting De Vleet binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo). De bedoeling ervan is met de hele organisatie een positie te bereiken die voldoet aan de principes van welzijn nieuwe stijl. Het plan beschrijft de doelen en het realisatieproces, passend bij de missie en visie van de organisatie. Als zodanig vormt het strategisch plan een bindend element voor allen die actief zijn in de organisatie. Daarnaast legt het document de basis voor het afleggen van verantwoording aan extern betrokkenen Kernwaarden - Wij dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen. - Wij stimuleren sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid. - Wij ontdekken, ontwikkelen en verbinden de krachten en talenten van mensen, groepen en partners. - Wij geven vertrouwen en werken met andere partijen samen. - Wij stellen ons coöperatief op als netwerkpartner en zijn dienstbaar aan de samenleving Missie Stichting De Vleet is een professionele instelling die een onafhankelijke positie inneemt in de samenleving. Wij streven naar een gemeenschap van actieve mensen die weerbaar zijn en het heft in eigen hand nemen. Onze opdracht is het bevorderen van maatschappelijke participatie. Stichting De Vleet levert kwaliteit en werkt preventief. Onze vraaggestuurde dienstverlening is deskundig, transparant, integraal, proactief en rechtstreeks toegankelijk Visie De komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo, betekent een nieuwe impuls voor de sector welzijn. De Wmo gaat er van uit dat elke burger participeert in de samenleving en zoveel mogelijk zelfredzaam is. Zo nodig met hulp van naasten en/of voorzieningen. Tussen de gemeente en haar inwoners bestaat een wederkerige relatie, waarbij de overheid alleen voor de randvoorwaarden en de mogelijkheden zorgt. Actueel in dit verband is het project de Kanteling, dat een gemeentelijke verordening heeft ontwikkeld voor de compensatieplicht. Een verplichting aan de burger tot versterkende ondersteuning bij maatschappelijke participatie. In de praktijk blijken de bestaande voorzieningen ontoereikend in het bereiken van de gewenste situatie. Pas als aan de minimumvoorwaarden in het sociale domein tegemoet is gekomen, zijn (kwetsbare) burgers in staat maatschappelijk te participeren, al dan niet met gebruik van ondersteuning. Dat zou beter kunnen als de professionaliteit van welzijn opnieuw wordt ingezet. In het welzijnswerk ligt de kracht mensen verder op weg te helpen. Toch werd de welzijnscomponent tot nog toe onvoldoende benut. Stichting De Vleet zet in op het versterken van de positie van het welzijnswerk en op adequate relaties met de gemeente en de instellingen op het maatschappelijke middenveld. 1 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

2 1.5. Professionals in welzijn Wij vervullen onze rol op de volgende terreinen: Organiseren van draagvlak en binding Netwerkontwikkeling en bevorderen van samenwerking Katalysator, het aanjagen van processen Het bevorderen van optimale participatie van de burgers in de samenleving Het vormen van een vangnet voor de kwetsbare mens Expert in de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers op alle niveaus. Het helpen ontwikkelen van talenten 2. De toekomst van Stichting De Vleet 2.1. Veranderen De komende jaren staan in het teken van een nieuw perspectief voor welzijnswerk. Deze verandering staat niet op zichzelf maar gaat samen met het verleggen van de verantwoordelijkheid van overheid richting samenleving. Dit vereist een integrale aanpak tussen de gemeente en partnerinstellingen, waarbij Stichting De Vleet de verbindende factor wil zijn. Veranderingen welzijnswerk De Wmo ligt in de lijn van eerder ingevoerd beleid, zoals de Wet Werk en Bijstand en Wet Inburgering. Deze lijn wordt voortgezet met de overheveling van AWBZ functies naar de Wmo, de invoering van de Wet werk naar vermogen en op termijn de transitie van de jeugdzorg. De wettelijke kaders en de decentralisatie van uitvoering naar gemeenten, zijn gericht op het vergroten van mogelijkheden tot participatie, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Op het stimuleren van eigen oplossingen van de burger en zijn sociaal netwerk. De rol van het welzijnswerk verandert van oplosser van problemen, naar ondersteuner in de ontdekking van eigen kracht. Signaleren van belemmeringen en onmogelijkheden tot participatie is daarin een belangrijke taak. Het compensatiebeginsel van de Wmo vereist maatwerk en een differentiatie in intensiteit van de inzet van welzijnswerk. Veranderende vraag De markt is sterk in beweging. De gemiddelde leeftijd en het opleidingsniveau van de Nederlander stijgt. Velen kunnen tot op hoge leeftijd op eigen kracht deelnemen aan de samenleving. Anderen hebben echter minder geluk en kansen. Vanwege lichamelijke beperkingen of het gebrek aan sociale vaardigheden of een onvoldoende taalbeheersing. Ook een zwakke financiële positie leidt tot afname van participatie in de samenleving. Sommige mensen zijn al op jonge leeftijd kwetsbaar omdat zij opvoedingsbagage missen of bijvoorbeeld geen schooldiploma hebben. Boven de leeftijdindeling gelden vooral de kenmerken van kracht en kwetsbaarheid bij het organiseren van het aanbod. Degenen die niet op eigen kracht verder kunnen komen hebben extra aandacht nodig. Krachtenveld en samenwerking De vraag is waar begint en eindigt het specifieke welzijnswerk. Ook andere instellingen, denk aan de zorg of de woningcorporatie, hebben een taak in het blijvend betrekken van mensen bij de samenleving. Zowel de afstemming van voorzieningen als de afbakening van grenzen zijn de onderwerpen voor afspraken tussen de aanbieders van diensten zorg en welzijn. De aansluiting in de keten is een belangrijk punt in de organisatie van welzijnswerk De beleidskeuzes van de Vleet De Vleet kan er niet voor iedereen in alles zijn, maar kan er wel voor kiezen de mensen waarmee zij in contact zijn in hun veelzijdigheid te benaderen. Voor deze manier van werken zijn drie onderdelen essentieel: werken met het individu en met de groep 2 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

3 naar de mensen toe werken (buurt/kern/wijkgericht en erop-af!) integraal werken. Traditioneel wordt onderscheid gemaakt tussen groepsgericht werken, waarvan het sociaal-cultureel werk een voorbeeld is, en individu gericht werken, waarvan maatschappelijk werk een voorbeeld is. Dit onderscheid is niet langer functioneel in het uitzetten van de koers voor de Vleet. Hieronder worden nieuwe beleidskeuzes weergegeven die aansturen op het versterken van de positie van het welzijnswerk; en op adequate relaties met de gemeente en de instellingen op het maatschappelijke middenveld. Deze beleidskeuzes worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt in een meerjarenprogramma. Onze eerste opdracht is, in goed contact met de inwoners van Woudrichem te staan. Als instelling zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te zijn en ons werk zo dicht mogelijk bij de mensen uit te voeren. Samen met bewoners opwerken in een activiteit; en fysiek buurt- en wijkgericht werken. Een vraaggestuurde benadering, in plaats van eenvoudigweg een aanbod doen. Een dergelijke benadering vereist dat medewerkers actief deelnemen aan - buurt - netwerken. Niet alleen de sociale kaart kennen, maar ook een prominente plek innemen. Het vraagt ook veel flexibiliteit van medewerkers en een brede deskundigheid. Ten tweede kan de Vleet veel betekenen op het gebied van individuele begeleiding. Het participeren van mensen in de samenleving wordt vaak door individuele omstandigheden beperkt. Individuele hulpverlening blijkt vaak niet effectief als er ook niet iets wordt gedaan met de groep waarin zij functioneren. Mensen kunnen niet los worden gezien van de sociale omgeving; en een groep kan niet worden aangesproken zonder met de individuele verschillen van de groepsleden rekening te houden. Voor de werkwijze van de Vleet betekent dit dat in het werk voor alle doelgroepen ook ruimte moet zijn voor individuele begeleiding. In de praktijk wordt die ruimte ook in toenemende mate geboden, zoals in de taalontwikkeling van kinderen in het peuterwerk, aan het coachen van individuele jongeren of de toeleiding naar culturele en educatieve activiteiten. Deze taakopvatting vereist een goede plaatsbepaling in het lokale veld, naasten in samenwerking met- hulpverleningsinstellingen. Ten derde wordt de benadering van de Vleet compleet met een integrale manier van werken. Dit komt voort uit de keuze om de mens zowel als individu te benaderen als ook als lid van een groep of van groepen. Maar het betekent nog wel iets meer. Een integrale werkwijze benadert een mens in al zijn verschillende facetten. Deze werkwijze staat tegenover een sectorale benadering, waarin een mens slechts in één bepaalde rol wordt aangesproken. De Vleet wil haar klanten in brede zin aanspreken. De moeder die haar kindje komt halen en brengen op de peuterspeelzaal ook aanspreken in haar rol als buurtbewoonster. De jongere die aan een activiteit van de buurtbus meedoet, ook kunnen helpen als hij problemen heeft op zijn school. En de oudere bridgeliefhebber, ook verleiden om met nieuwe bewoners kennis te maken in een gespreksgroep Strategische doelen Creëren van een stevige basisvoorziening ten behoeve van maatschappelijke participatie, met een breed scala aan producten en diensten Versterken van de coördinerende rol in de regio op het gebied van Welzijn, cultuur en educatie Verwerven van een stimulerende rol in het Wmo beleid Vergroten van de bekendheid van Stichting De Vleet bij burgers en partnerinstellingen Het bewustmaken van de beroepskrachten van een veranderende beroepshouding, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het beter inspelen op wensen en signalen van de inwoners, vrijwilligers, beroepskrachten en partnerorganisaties. Een integrale aanpak ontwikkelen bij het oplossen van problemen Versterken van de relatie met de gemeente als opdrachtgever en opdrachtnemer. 3 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

4 3. Stichting de Vleet als basisvoorziening Welzijnsorganisatie de Vleet wordt versterkt als basisvoorziening waarin de functies contact leggen, signaleren en verbinden de basis vormen voor de uitvoering van het welzijnswerk. De hoofdzaak is dat De Vleet uitnodignd is voor bewoners en partners in de gemeente. Dat zij als instelling zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar is. Contact leggen: Gastvrij, toegankelijk huis. Een gezellige, veilige en uitnodigende omgeving waar men aandacht en tijd heeft voor elkaar. Signaleren: Professionele houding van beroepskrachten en vrijwilligers; competentie in signaleren. Bewuste keuzes maken in de opvolging van de signalen, afstemmen met partnerorganisaties: Verbinden: Groepswerk en Netwerken zijn essentieel voor onderlinge betrokkenheid van inwoners en voor het leggen van de juiste verbindingen met instellingen. Randvoorwaarden: Een professionele, gastvrije ontvangst met aandacht voor de persoon/mens. Een gestructureerde organisatie met een vast aanspreekpunt voor inwoners en team, een link tussen extern en intern. De interne communicatie en het teamoverleg inhoudelijke vormgeven. Resultaatgericht, op basis van projecten / jaarplanning. Duidelijke externe communicatie. De vaste openingstijden goed bekend maken. Het PR plan en middelen richten op doel en functies van De Vleet Doelgerichte programma s In vier programma s geeft De Vleet invulling aan de doelen die de Wet maatschappelijke ondersteuning aan het welzijnswerk stelt. De Wmo doelen zijn: participatie, zelfredzaamheid, actief burgerschap, sociale samenhang. 1. Maatschappelijke ondersteuning 2. Contact Cultuur en educatie 3. Spilfunctie in het lokale netwerk 4. Vrijwilligerswerk 1. Maatschappelijke ondersteuning. Het participeren van mensen in de samenleving wordt vaak door individuele omstandigheden beperkt. De Vleet wil meer betekenen op het gebied van individuele begeleiding. 2. In goed contact met de inwoners van Woudrichem staan. Als instelling zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar te zijn en ons werk zo dicht mogelijk bij de mensen uit voeren. Samen met bewoners opwerken in een activiteit. 3. Spil in het netwerk ten behoeve van een integrale manier van werken. Een integrale werkwijze benadert een mens in al zijn verschillende facetten. Deze werkwijze staat tegenover een sectorale benadering, waarin een mens slechts in één bepaalde rol wordt aangesproken. 4. Sterk vrijwilligerswerk organiseren. In het belang van de ontplooïng van het individu en als inzet voor de gemeenschap. Vrijwilligerswerk versterken als mogelijkheid tot participatie aan de samenleving. 4 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

5 Toelichting op de vier programma s: 1. Maatschappelijke ondersteuning Welzijnswerk heeft een grote rol in de individuele begeleiding gericht op maatschappelijke participatie. Vanuit het de basisprogramma van De Vleet, volgt een inventarisatie van begeleidingsvormen die De Vleet op het terrein van maatschappelijke ondersteuning kan bieden. Maatschappelijke ondersteuning biedt:: Informatie en advies Ouderenadviseurs Coachen van jongeren Vangnetfunctie Steunpunt de Nijenburcht Maaltijddienst Programma ontmoeting ouderen / kwetsbare mensen Verandering: Formuleren in hoeverre de begeleiding gericht is op - vergroten van - maatschappelijke participatie. Informeel en formele begeleiding en zorg verbinden. Versterken rol in lokale netwerken. 2. Contact Cultuur en Educatie De Vleet wil haar klanten in brede zin aanspreken; voor alle doelgroepen moet er ruimte zijn. In het huidige aanbod van De Vleet vallen de meeste activiteiten onder de poot cultuur en educatie. Hierin onderscheid de Vleet zich van andere welzijnsinstellingen in het Land van Heusden en Altena. Het activiteitenprogramma is een goed middel in het willen bereiken van diverse bewoners, vooral de kwetsbare bewoners. Verandering: De doelen van het activiteitenprogramma worden nadrukkelijk gericht op het bevorderen van maatschappelijke participatie. Op advies van de Wmo raad probeert de Vleet nadrukkelijk via ontmoeting en laagdrempelige activiteiten, de moeilijk bereikbare groepen in beeld en in huis te krijgen. 3. Spilfunctie in het lokale netwerk De Vleet kiest voor een integrale manier van werken zodat zij de mens zowel als individu als ook als lid van een groep weet te benaderen. Deze werkwijze staat tegenover een sectorale benadering, waarin een mens slechts in één bepaalde rol wordt aangesproken. Dit vereist een goede plaatsbepaling in het lokale veld, naast- en in samenwerking met- hulpverleningsinstellingen. De Vleet versterkt de competentie in signaleren. Zij weet bewuste keuzes te maken in de opvolging van de signalen, afstemmen met partnerorganisaties: wie gaat er wat mee doen; wie heeft meer expertise. Verandering:. 5 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

6 4. Vrijwilligerswerk De Vleet werkt met een groot aantal vrijwilligers, een zeer sterk punt van De Vleet. Versterken van vrijwilligerswerk past heel goed in de Wmo doelstelling van de maatschappelijke participatie. Essentieel voor de Vleet is het onderscheid in twee groepen vrijwilligers: De vrijwilligers als medewerkers van de stichting. De groep die met professionele ondersteuning, redelijk zelfstandig vrijwilligerswerk kan verrichten, De vrijwilligers als klanten van de stichting. De groep die extra begeleiding nodig heeft en voor wie één of andere vorm van begeleiding noodzakelijk is. Beide groepen vrijwilligers leveren een gewaardeerde bijdrage, maar de verwachtingen en de keus voor begeleiding of ondersteuning moet helder zijn. Verandering: Vrijwilligersbeleid opstellen 3.2. Verantwoording Het bestuur bepaalt middels het beleidsplan wat De Vleet komende jaren gaat doen. Het team gaat met elkaar de kaders vertalen naar de praktijk en bepaalt hoe het beleid te gaan uitvoeren. 6 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

7 4. Meerjarenprogramma Ambitie: "De organisatie aanpassen aan de eisen van deze tijd en verder professionaliseren". A. Creëren van de basisvoorziening A.1. Maatschappelijke ondersteuning Ontwikkelen van de "Eigen kracht" werkwijze in methodiek en werkproces Eigen kracht burgers aanspreken; verruimen bewustzijn eigen mogelijkheden Attitude van de werkers kantelen waarbij de eigen kracht van de burger uitgangspunt is Professionaliseren; voortdurend leren en ontwikkelen van houdingsaspecten Verdieping van agogische doelen in participatie, opvoeding en sociale stijging Het versterken van de relaties met de samenwerkingspartners Monitoren en registreren van processen en bepaalde doelgroepen Transitie AWBZ en Jeugdzorg benutten als kansen Het versterken van onze coördinerende rol met betrekking tot de prestatievelden van de WMO Rol van De Vleet bepalen als partner en als trekker Bepalen van keuzes en vaststellen van grenzen Partners en Netwerk in kaart brengen De samenwerking met partners versterken Signalen omzetten in kansen A. 2. Contact Cultuur en educatie Evalueren van het vaste aanbod cultuur en educatie en flexibel inspelen op de vraag / behoefte. Nieuwe keuzes maken t.b.v ontmoeting, signalering en verbinding als functies in het bevorderen van maatschappelijke participatie. Vraaggericht gaan werken in verhouding met onze professionele verantwoordelijkheid. Uitgaan van een minder breed aanbod en organisatie en uitvoering door derden Coördineren van door partners te organiseren activiteiten; i.p.v. alles zelf te organiseren. Voldoende capaciteit reserveren om snel in te spelen op actuele ontwikkelingen. A.3. Spil in het lokale netwerk... 7 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

8 A. 4. Vrijwilligerswerk Creatief op inspelen op het werven van vrijwilligers en nieuwe middelen hiervoor inzetten, o.a. scholing, samenwerken met verenigingen enz. Vrijwilligersbeleid Indelen van vrijwilligers in verschillende categorieën op basis van behoeften en capaciteiten Vrijwilligerscentrale: intern beter benutten. Deelnemen in een netwerk voor aansluiting vrijwillige inzet / informele zorg. De Vleet werkt met gastvrouwen/heren. Een functieprofiel opstellen en op kracht selecteren. De Vangnetfunctie voor kwetsbare vrijwilligers behouden en andere invulling geven. B. Positioneren in het lokale netwerk B.1. Presenteren aan partners B&W en gemeenteraad de Wmo raad zorgnetwerk vrijwilligersorganisaties B.2. Organiseren samenwerking Bestuurlijke visie Management; beleid ontwikkelen met partners Werkafspraken in Ketensamenwerking Nieuwe partners b.v. het bedrijfsleven. C. Organisatie aanpassen C.1. Verhoudingen in de werkstructuur 1. Verhouding Vrijwilliger - Beroepskracht Daar waar nodig werken met professionals en daar waar mogelijk werken met vrijwilligers 2. Verhouding Team - Coördinator Interne communicatie verbeteren Teambespreking richten op planning van resultaten. 3. Coördinatie en Bestuur Rol van de coördinator (opnieuw) definiëren Toezichthoudend bestuur vereist nieuwe afspraken over: rol, taak en functie en uitbreiding bestuursleden 4. Relatie gemeente als opdrachtgever opdrachtnemer Prestatie-eisen volgens basisvoorziening en programmaonderdelen Subsidieafspraken C.2. Het ontwikkelen en uitvoeren van een PR plan Continuïteit e garanderen in de functie Administratie/receptioniste, als een goede schakel tussen interne / externe communicatie 8 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

9 Keuze maken in externe communicatie en profilering (programmaboekje of huis aan huis blad) Ontwikkelen van een gezicht, boegbeeld Aantrekken bestuurslid met PR portefeuille C.3. Toevoegen van een financiële paragraaf Volgens een Plan van Aanpak. Opgesteld doorpenningmeester en financieel medewerker. Het financieel plan voorziet in een overzicht van de kosten op korte termijn: de transitie van De Vleet en een overzicht van de kosten op lange termijn: de uitvoering van het programma. 9 CONCEPT meerjarenplan Stichting De Vleet

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Verrichten: proeverij van tools

Verrichten: proeverij van tools Verrichten: proeverij van tools 1. WIFA voor en met vrijwilligers Aspecten van samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten Waarderen Informeren Faciliteren Afstemmen Wat houdt het in? Welkome

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM

COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM COMMUNICATIEPLAN SOCIAAL (WIJK)TEAM 1. Inleiding In dit PR en communicatieplan is te lezen op welke wijze invulling gegeven wordt aan de PR en communicatie voor de invoering van Sociaal (wijk) Teams in

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten

Meerjaren Beleids Plan 2014-2017. Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Meerjaren Beleids Plan 2014-2017 Stichting Welzijn Schiedam Stichting Welzijn Hoogvliet Stichting Zorg voor Welzijn Buurtprojecten Blik Stafdiensten Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Missie, Visie en Ambitie

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010 Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 200. Inleiding In 2009 is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een aanvang gemaakt met het formuleren

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS. 11 november 2013

WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS. 11 november 2013 WMO WERKPLAATS SOCIALE TEAMS 11 november 2013 We leven niet in tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk J. Rotmans 2013 Samenleving verandert van verticaal naar horizontaal centraal

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT

TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING WERKEN MET CLIËNTEN EN HUN RELATIONELE CONTEXT HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht

Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht Praktijkbeschrijving Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht De zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers verbeteren. Dat is de opdracht die de gemeente Dordrecht mee geeft aan de nieuwe

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Thema 1: Emancipatie en integratie. Begeleider: Saskia Lekkerkerker

Thema 1: Emancipatie en integratie. Begeleider: Saskia Lekkerkerker Thema 1: Emancipatie en integratie Begeleider: Saskia Lekkerkerker Mensen moeten in staat zijn hun talenten te ontwikkelen en deze voor zichzelf en anderen in te zetten. Zijn er binnen onze gemeente (groepen)

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder

Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Werkplan Herstel en Burgerschap 2012 en verder Het door VWS gesubsidieerde project Herstel en burgerschap is gestopt. De visie en ambities uit het gelijknamige visiedocument blijven echter actueel. Daarom

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Functieprofiel. Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC)

Functieprofiel. Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC) Functieprofiel, resultaatgebieden, competenties, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Coördinator (AC) Wijkcentrum Ceintuur (WCC) Functieprofiel Algemene kenmerken De AC is belast met de aansturing

Nadere informatie

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Het kastje en de muur Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Visie Ouders zijn verantwoordelijk. Zij hebben recht op steun bij vragen en problemen

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument

Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Kwaliteitskader WMO (voorheen AWBZ) Visiedocument Dit document is opgesteld als eindrapportage van een experiment binnen het Land van Heusden en Altena in het kader van het experimentenprogramma regelarme

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden

Pedagogisch fundament. handboek ikc leeuwarden Pedagogisch fundament handboek ikc leeuwarden pedagogisch fundament Inhoud Moreel kader IKC Leeuwarden Dit handboek is een hulpmiddel te komen tot een pedagogisch fundament voor een IKC s. Uitgangspunt

Nadere informatie

Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl

Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl C. Kolner, WNS adviseur, 14 juli 2011 Inleiding In de gemeente Velsen is, parallel aan de voorbereiding van het WMO-beleidsplan 2012-2015, sinds januari 2011

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>>

Wat hebben we nodig, interne processen >> Waar staan we voor>> >>, interne processen >> ondersteunt er om ons >> Gemotiveerde, creatieve organisatie die nog flexibeler moet worden om mee te kunnen met veranderingen in de markt, zoals prijsdruk, toenemende afhankelijkheid

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan 2012-2016

Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan 2012-2016 Gemeente Amsterdam t.a.v. dhr. Eric van der Burg, Wethouder Zorg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 5 januari 2012 Kenmerk: 12-0001 AW/FO Onderwerp: reactie Cliëntenbelang Amsterdam op concept Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Inleiding Deze startnotitie is opgesteld overeenkomstig een afspraak in de sessie van 14 maart 2013. Zie verslag.

Inleiding Deze startnotitie is opgesteld overeenkomstig een afspraak in de sessie van 14 maart 2013. Zie verslag. Bijlage 4 Gemeente Almere Startnotitie regelgeving sociaal domein vanaf 2014 Context Transities Sociaal Domein, thema Toegang. Subthema: Toegang tot collectieve en individuele ondersteuning. Inleiding

Nadere informatie