DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET"

Transcriptie

1 DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET JAARVERSLAG 2014

2 MEDERI JAARVERSLAG 2014 OVER MEDERI Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging is de grootste aanbieder van zelfstandige en onafhankelijke thuisverpleging in België. Mederi is een partner die actief luistert naar alle betrokkenen in de thuiszorg en vanuit een duidelijke visie proactief oplossingen ontwikkelt die zelfstandige praktijken thuisverpleging sterker maken. Dit maakt ons tot de enige dienstverlener met een geïntegreerd aanbod van tarificatie, facturatie en diensten met toegevoegde waarde voor zelfstandige praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen. IN DIT JAARVERSLAG OVER MEDERI VOORWOORD KEUZES MAKEN WELKE CONCRETE KEUZES MAAKTE MEDERI IN 2014? DOCTAR MEDERI DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG BRUSSEL? EEN BEWUSTE KEUZE SYMPOSIUM ZORGONDERNEMER.BE MEDERI ERKENDE DIENST THUISVERPLEGING IN CIJFERS MEDERI-MEDEWERKERS Eind 2014 waren 160 praktijken en 791 verstrekkers lid van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. 2 Mederi: jaarverslag

3 VOORWOORD Beste lezer, 2014 was een bijzonder jaar. i Het besef groeide dat we het oude model van Mederi moesten herbekijken om onze praktijken optimaal te blijven versterken en te gidsen naar de toekomst. Het werd tegelijk duidelijk dat we sterke partners nodig hadden om onze plannen ten volle uit te voeren en die hebben we gevonden in Mederi heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat haar visie op thuiszorg in volle evolutie was. Meer zelfs: we hebben de aandachtige lezer van onze jaarverslagen steeds meegenomen in onze analyses en dat zullen we ook deze keer doen. HET BLEEF BIJ MEDERI ECHTER NIET BIJ ANALYSES Ondanks het feit dat anderen Mederi 1.0 duchtig kopiëren, ontwikkelden wij Mederi 2.0 dat eind 2015 zal uitgerold worden. Verandering is keuzes maken. We zijn dan ook trots u een jaarverslag te kunnen aanbieden waarin we aantonen dat een eigenzinnige aanpak en groei perfect samengaan. Steeds meer zelfstandige praktijken kiezen voor een samenwerking met Mederi, ondanks het feit dat we duidelijke kwalitatieve verwachtingen uiten naar onze praktijken. Wie zich nog ons vorige jaarverslag herinnert, weet dat we toen de nadruk hebben gelegd op een innovatieve kijk op de toekomst van de thuiszorg. Mederi beseft als geen ander dat de zelfstandige praktijken thuisverpleging bijzondere troeven hebben die door de eindgebruiker en de zorgintermediair gesmaakt worden. Tegelijk beseffen we dat onze praktijken moeten opboksen tegen diensten die een breder en goed gesubsidieerd aanbod hebben. Ondernemerschap in de zorg wordt nog steeds niet ondersteund door onze overheden. Dit mochten we op een pijnlijk duidelijke manier ervaren bij onze dienst gezinszorg: na een schitterende werking zagen we in 2015 ons urenaantal gehalveerd ten voordele van de verzuilde diensten. TEGEN DE STROOM IN MOOIE RESULTATEN De resultaten tonen aan dat, ook tegen de stroom in en in samenwerking met gelijkgestemde partners, mooie zaken kunnen gerealiseerd worden. De verdere uitbouw van Mederi kwam in 2014 op kruissnelheid. Zo startten we met de ontwikkeling van een tarificatie- en facturatiedienst TDM3, die ook diensten zal leveren voor niet-mederi-praktijken, groeide Doctar gestaag naar 300 aangesloten huisartsen en werd een origineel en allesomvattend systeem van thuiszorg ontwikkeld: City Care Plus. Via onze dochterbedrijven bereiken we steeds meer zorgverstrekkers en praktijken die niet aangesloten zijn bij Mederi. Via onze partners kunnen we onze zelfstandige praktijken thuisverpleging diensten en mogelijkheden aanbieden die ze onmogelijk zelf kunnen realiseren. Het begrip klant krijgt een andere, veel bredere, dimensie en dat geldt in de eerste plaats voor onze klant: de verpleegpraktijk. Deze zal in de eerste plaats zelf kiezen en sturen in welke richting hij wil evolueren. Mederi wordt een breed en kwalitatief platform dat zelfstandige praktijken thuisverpleging en de eerstelijnszorg de ondersteuning en versterking biedt die ze verdienen. Mederi en haar praktijken staan klaar voor een zorgtoekomst waarin de patiënt en zijn omgeving zelf de regie zal waarnemen, waarin samenwerking een must is, waarin digitalisering de norm zal zijn en waarin de menselijke inbreng het allerbelangrijkste goed zal blijven. Willy Vertongen CEO Mederi 4 Mederi: jaarverslag

4 KEUZES MAKEN 2014 ZAL EEN KANTELMOMENT ZIJN IN DE GESCHIEDENIS VAN MEDERI. MET 10 JAAR OP DE TELLER WAREN ER VOLDOENDE SIGNALEN OM ONZE STRATEGIE EN ONZE ROL ALS SERVICE- VERLENER AAN ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING KRITISCH TE EVALUEREN.? WAAR WIL DE OVERHEID NAARTOE? WELKE TRENDS IN THUISVERPLEGING EN THUISZORG ZIEN WE? WAT IS DE PLAATS VAN DE ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING IN DE THUISZORG? MOET MEDERI MEER INSOURCEN OF OUTSOURCEN? HOE EVOLUEREN ANDERE SPELERS IN HET ZORGLANDSCHAP? ONDERNEMEN IN DE ZORG = KEUZES MAKEN Over wat u wel doet, maar evenzeer m.b.t. wat u niet wil doen. Over ambities en grenzen, of liever: grenzen verleggen. Mederi heeft steeds op een gefundeerde en innovatieve manier naar thuisverpleging en thuiszorg gekeken. Dit liet ons toe om als middelgrote organisatie grotere spelers te overtuigen om samen oplossingen te ontwikkelen die we alleen onmogelijk zouden kunnen realiseren. Die aanpak willen we doorgeven aan de praktijken die zijn aangesloten bij Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. Dat het werkt, bewijst de continue groei van Mederi. Samen kunnen we meer en beter. DE LANGETERMIJNMISSIE VAN MEDERI BLIJFT ONGEWIJZIGD Van bij de start in 2004 lag de focus van Mederi op autonome praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen. Onze missie vertrekt vanuit de overtuiging dat door de nauwe band tussen patiënt en thuisverpleegkundige er een bredere, leidende en coördinerende rol is weggelegd voor zelfstandige praktijken thuisverpleging. Daarom willen we hen meer mogelijkheden en middelen geven om op een kostenbewuste, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte manier goede thuisverpleging te organiseren waarbij de patiënt centraal staat. EN VOORAL: HOE KAN MEDERI ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING VERDER VERSTERKEN? 6 Mederi: jaarverslag

5 Mederi neemt hiervoor een rol als facilitator, als bruggenbouwer op zich en ontwikkelt oplossingen die de lokale praktijken alleen zelden kunnen realiseren. Sommige oplossingen ontwikkelen we zelf, andere in samenwerking met partners. De rode draad? Zelfstandige praktijken thuisverpleging kansen geven om beter in te spelen op de huidige en de nieuwe zorgnoden van: Patiënten Aanbieders van alternatieve autonome woonoplossingen Zorgtoewijzers Industrie Overheid DE PRODUCTEN EN DIENSTEN WIJZIGEN Mederi is actief op 3 assen die inspelen op de kerntaken van een praktijkcoördinator of verstrekker in de thuisverpleging: Zorgkwaliteit Een geïntegreerd zorgaanbod Praktijkmanagement Deze assen zijn evenwaardig en kunnen niet zonder elkaar. Op elk van deze assen wil Mederi: bestaande services met een effectieve toegevoegde waarde optimaliseren met nieuwe oplossingen komen op marktvragen waarop Mederi nog geen antwoord had Mederi kiest voor productontwikkeling vaak de weg van partnerships. Die komen er echter niet zomaar. Partners moet je verdienen. Anders gezegd: wie de finale wil lopen, moet eerst het Olympische minimum behalen. Dat geldt voor Mederi, dat geldt ook voor de praktijken van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. EEN INVESTERINGS- EN GROEIMODEL Van bij de start heeft Mederi voortdurend haar beschikbare middelen proactief geïnvesteerd in nieuwe producten of diensten die zelfstandige praktijken thuisverpleging helpen een duurzame plaats in te nemen in het verzuilde thuiszorglandschap. We laten onze innovatiekracht en ons innovatieritme niet afhangen van subsidies. We investeren zelf, zoeken partners om samen te investeren en denken van bij de start aan een rendabel businessmodel. We zijn ervan overtuigd dat een maatschappelijk relevant groeimodel ons toelaat vandaag en morgen een goede partner te zijn voor dynamische zelfstandige praktijken thuisverpleging. Recente voorbeelden: Mederi als onafhankelijk adviseur inzake de ontwikkeling en verbetering van software voor praktijkbeheer en tarificatie voor thuisverpleegkundigen en reseller van een aantal pakketten Mederi als mede-initiatiefnemer van City Care Plus Mederi als ontwikkelaar van Doctar (derde-betalerssoftware voor huisartsen) en de tarificatie- en facturatieoplossing TDM3 PROJECTEN WAARVOOR MEDERI BEROEP DEED OP PARTNERS VINDT U IN DIT JAARVERSLAG AANGEDUID MET HET VOLGENDE ICOON: 8 Mederi: jaarverslag

6 MEDERI INNOVEERT GEBRUIKMAKEN VAN SCHAALVOORDELEN: TDM3 Mederi kan vandaag terugvallen op een schaalvoordeel waardoor het interessant wordt bedrijfskritische diensten in eigen beheer te nemen. In 2014 beslisten we daarom om een tarificatie- en facturatiesoftware te ontwikkelen. Dit wordt één van de opdrachten voor de nieuw opgerichte IT-onderneming TDM3. MEDERI CREËERT KANSEN We zetten TDM3 bewust naast Mederi in de markt. TDM3 zal natuurlijk voor de facturatie voor Mederi instaan maar wil evenzeer praktijken die geen lid zijn van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging een kwalitatieve en concurrentiële tarificatie- en facturatieoplossing aanbieden. ZORG- ONDERNEMERSCHAP PROMOTEN Thuisverpleging bedrijfsmatig organiseren zit in het DNA van Mederi. In een zorgomgeving waarin er een toenemende vraag is naar gelimiteerde overheidsbudgetten geloven we in een thuisverpleging waarin alle partners hun verantwoordelijkheid opnemen. MEDERI INSPIREERT Toch botsen we vaak tegen het vooroordeel dat een bedrijfsmatige aanpak en kwaliteitsvolle zorg niet combineerbaar zouden zijn. Via het jaarlijkse symposium Zorgondernemer.be houden we een warm pleidooi voor zorgondernemerschap (zie ook pagina 31). 10 Mederi: jaarverslag

7 WAAROP HEEFT MEDERI IN 2014 INGEZET? UITDIEPEN KWALITEIT THUISVERPLEGING SPECIALISATIEOPLEIDING (IN)CONTINENTIE OTOEKOMSTGERICHT Z RGAANBOD DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG COMPLEMENTAIRE DIENSTEN I.F.V. GEÏNTEGREERDE THUISZORG COMFORTHULP MET DIENSTENCHEQUES EN PERSONENALARM OPSTART CITY CARE PLUS MEDERI-MERK RUIMERE BEKENDHEID GEVEN AUTONOME PRAKTIJKEN MEER KANSEN GEVEN: zorgondernemer.be TOEKOMSTVISIE EN MISSIE MEDERI ACTUALISEREN OPSTART DENKOEFENING KWALITEITSLABEL IN COMBINATIE MET PRAKTIJKCOACHING TARIFICATIE- EN OPSTART FACTURATIEDIENST VOOR TDM3: MEDERI-LEDEN EN DERDEN PATIËNTENWERVING PARTNERSHIP MET SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN EN OPSTART SAMENWERKING MET UITBATERS ASSISTENTIEWONINGEN PRAKTIJKMANAGEMENT OPLEIDING OPSTART PRAKTIJK (SYNTRA) MEER NIEUWE PATIËNTEN SAMENWERKING MET /JAAR 12 Mederi: jaarverslag 2014 SYNTRA DAN

8 WELKE CONCRETE KEUZES MAAKTE MEDERI IN 2014? EXCELLEREN IN WAT WE VANDAAG AL GOED DOEN, OPLOSSINGEN ONTWIKKELEN OP VRAGEN WAARVOOR MEDERI NOG GEEN ANTWOORD HEEFT. VANUIT DIE INSTELLING GING MEDERI IN 2014 AAN DE SLAG. Mederi creëert kansen voor zelfstandige praktijken thuisverpleging. Dit laat praktijken toe betere en bewustere keuzes te maken inzake hun (geïntegreerd) zorgaanbod, zorgkwaliteit en praktijkmanagement. Meer dan in het verleden verwachten patiënten en zorgintermediairen dat het contact tussen Mederi en de praktijken geen vrijblijvende relatie is maar een wederzijds engagement dat leidt tot een hoge zorgkwaliteit en een professionele zorgorganisatie. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we: gemakkelijker gevonden worden door patiënten meer kans maken op samenwerking met grotere zorggroepen bouwen aan een netwerk van loyale medewerkers efficiënter werken PRAKTIJKMANAGEMENT PRAKTIJKCOÖRDINATOR WORDT ZORGONDERNEMER STEEDS MEER Wanneer we rondom ons kijken, zien we dat er veel mogelijkheden en uitdagingen liggen voor zelfstandige praktijken thuisverpleging. Op alles inpikken, lijkt steeds meer onmogelijk. Mederi wil praktijken helpen om toekomstgerichte keuzes te maken en hen tools ter beschikking stellen waardoor ze als autonome praktijk of zelfstandig thuisverpleegkundige sterker staan. PERSOONLIJKE PRAKTIJKBEGELEIDING GEÏNTEGREERD Hoewel er altijd ruimte zal zijn voor de thuisverpleging zoals we die al meerdere jaren kennen, zien we ontwikkelingen die praktijken verplichten om te focussen en/of samen te werken: Een groeiend aantal gespecialiseerde behandelingen thuis Een stijgende interesse naar een bredere en geïntegreerde invulling van thuiszorg via onestopshopping Hogere eisen en de vraag naar kwaliteitslabels door patiënten en institutionele zorgvragers Wearables, apps, technologie die de jobinhoud van thuisverpleegkundigen zullen veranderen Mobile health Taakverschuiving binnen de zorg: van intra muros naar thuis, van thuisverpleegkundigen naar zorgkundigen, 14 Mederi: jaarverslag

9 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD Op sommige ontwikkelingen zal een lokale praktijk alleen geen antwoord kunnen bieden. Sommige oplossingen zijn praktijkoverstijgend, vragen samenwerking. One size fits all -oplossingen werken niet. Elke praktijk is verschillend. Daarom zetten we meer dan ooit in op een zeer gerichte begeleiding van praktijken die keuzes willen maken inzake hun plaats in het thuiszorglandschap vandaag, morgen en in de verdere toekomst. MEDERI HELPT OP EEN PROFESSIONELE MANIER LOKALE PRAKTIJKEN MET HET UITTEKENEN VAN EEN EIGEN TOEKOMSTVISIE EN DEZE TE VERTALEN NAAR KEUZES OP KORTE TERMIJN. EEN PRAKTIJK BEHEREN RELAXER MAKEN Ook in 2014 zette Mederi verder in op diensten die het voor een praktijkcoördinator gemakkelijker maken om een praktijk te beheren en succesvol uit te bouwen. Naar moderne tools op maat van de thuisverpleging In een innovatieve aanpak van thuisverpleging en thuiszorg zal praktijkbeheer steeds meer digitaal verlopen. Praktijken die lid zijn van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging kiezen uit een aantal pakketten. T.a.v. de softwareontwikkelaars neemt Mederi een adviserende rol op zich. Kritisch testen van technologie die vooroploopt In 2013 werd SoftN gelanceerd als opvolger van Cura. De gekozen cloudoplossing was nieuw in de thuisverpleging. Dat betekent dat de gebruiker geen lokale software moet installeren en toegang heeft vanop elk toestel met internetverbinding. Automatische back-ups vermijden dataverlies en garanderen de permanente beschikbaarheid van de data. Dankzij onze samenwerking konden een aantal Mederithuisverpleegkundigen SoftN testen waardoor we de nieuwste technologie en functionaliteiten beter konden laten aansluiten bij de praktijkwensen van de thuisverpleging. (Lieve Dockx, CFO Cronos) Gebruikersfeedback organiseren Werken met een gehomologeerd pakket is essentieel voor praktijken en thuisverpleegkundigen. Care4Nurse is een tweetalig pakket dat in Vlaanderen, Brussel en Wallonie gebruikt wordt. Mederi organiseert enkele dagen per jaar een meet & greet tussen de softwareontwikkelaars en de gebruikers. Een heel mooi initiatief. Zo krijgen we waardevolle 16 Mederi: jaarverslag

10 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD feedback waardoor we ons pakket makkelijker op de wensen van de thuisverpleging kunnen afstemmen. (Jan Van den Zegel, algemeen directeur JPL-solutions.be) Marktkennis inbrengen Company Solutions ontwikkelt sinds 2006 Care-Ace. We zien in de samenwerking met Mederi drie voordelen. Mederi staat met twee benen in de thuisverplegingspraktijk en is als eerste op de hoogte van wet- en regelgeving. De samenwerking laat ons toe nieuwigheden snel te introduceren. Mederi neemt, voor haar leden, ook de eerstelijnsondersteuning op zich. Door hun ruime praktijken marktkennis is die support to-the-point. Tenslotte is Mederi een waardevol kanaal om Care-Ace bij de thuisverpleegkundigen te introduceren en het implementatietraject te verzorgen. (Paul Sinsinian, projectleider Company Solutions). een uitgebreid netwerk van docenten en de erkenning in het kader van de kmo-portefeuille. De thuiszorgmarkt was voor ons echter nieuw en daarom gingen we op zoek naar een partner. Samen met Mederi hebben we een sterk opleidingspakket voor zelfstandig thuisverpleegkundigen kunnen uitwerken. Mederi had een belangrijke inhoudelijke inbreng, bracht docenten aan en bood ons makkelijker toegang tot de doelgroep. In combinatie met onze eigen marketingkanalen bereikten we zowel Mederi-leden als zelfstandig thuisverpleegkundigen die geen lid waren van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. De reacties op de eerste sessies waren zeer positief. We gaan de inhoud nog scherper afstemmen op de zelfstandig thuisverpleegkundige en het programma ook in andere vestigingen aanbieden. De samenwerking helpt Mederi om kwaliteitsvolle thuisverpleging, niet alleen technisch maar ook inzake professioneel praktijkmanagement, verder in de markt te zetten. Toegang tot grotere zorggroepen Beter van start Vanin 2004 organiseert Mederi opleidingen. Ze staan traditioneel open voor zowel leden van de Erkende Dienst Thuisverpleging als voor niet-leden. Toch was het niet makkelijk om niet-leden aan te trekken. Een samenwerking met Syntra, specialist in volwassenenonderwijs, liet de deuren makkelijker opengaan. Met zo n cursisten per jaar is Syntra AB (Antwerpen/Vlaams- Brabant) een grote speler in kort- en langlopende opleidingen. Zij zagen de dynamiek in de zorgmarkt en wilden een aanbod naar de zorgsector uitbouwen in samenwerking met Mederi. Joost Van de Vijver (directeur B2B): We hebben een rijke historiek: we beschikken over eigen campussen, knowhow m.b.t. opleiding en vorming, Zorgintermediairen vormen steeds vaker een schakel tussen de patiënt en de thuisverpleging. Met 160 praktijken en bijna 800 verstrekkers wordt Mederi een interessante partner. Gands anders wonen Door de exponentiële groei van ouderen in onze maatschappij, is er een grote nood aan woonvormen waarin de bewoner zelfstandig woont maar ook beroep kan doen op allerlei extra diensten die zijn of haar comfort verhogen. Prox Living Residenties zijn groepen van erkende assistentiewoningen die we als een kwaliteitsmerk in de markt zetten. Daarom willen we ook een zekere controle uitoefenen op de diensten die worden geleverd. Bij Mederi vonden we de flexibiliteit en motivatie om hierin mee te gaan en 18 Mederi: jaarverslag

11 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD mee te denken over afspraken en kwaliteitscriteria. Mederi-praktijken groeiden uit tot onze preferentiële partners. Of we nu samenwerken met een praktijk in Borgloon of in Niel, dankzij de afspraken zijn we er zeker van dat elke praktijk volgens onze filosofie werkt en dat onze bewoners eenzelfde kwaliteit van occasionele of permanente thuisverpleging ontvangen. (Stéphane Verbeeck, CEO Gands) Samen zorggarantie waarborgen Eind 2014 kondigden Mederi en Solidariteit voor het Gezin een partnership aan. Voor Mederi-praktijken betekent dit dat ze zorgvragen doorkrijgen van Solidariteit voor het Gezin in regio s waarin de organisatie zelf niet of weinig actief is. En vice versa. Praktijken kunnen ook gemakkelijker beroep doen op de goed uitgebouwde gezinszorg, comforthulp met dienstencheques en de vrijwilligerswerking van Solidariteit. Zo spelen we samen in op de groeiende groep van ouderen en zorgbehoevenden die zich willen omringen met services waardoor ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Elk apart konden we onvoldoende inspelen op alle zorgvragen. Samen kunnen we die thuiszorggarantie wel bieden. Mederi stond ervoor open dat we ook kwaliteitscriteria afspraken. Enkel praktijken die hieraan voldoen, krijgen kansen in het zorgnetwerk. Zo hebben wij de garantie dat onafhankelijk van het feit of we eigen thuisverpleegkundigen of Mederi-praktijken inzetten, we steeds eenzelfde kwaliteit aan de zorgvrager kunnen bieden. In 2014 werden de grote lijnen van de samenwerking afgesproken is het jaar van de effectieve opstart met projecten in de regio s Mesen, Geel, Oostende en Brussel. (Erwin Devriendt, afgevaardigd bestuurder Solidariteit voor het Gezin) ALS MOTOR VOOR EEN DUURZAME PATIËNTENRELATIE Ziekenhuizen, woonzorgcentra, grote organisaties in de thuiszorg, worden vanuit de overheid al langer verplicht om op een aantal terreinen kwaliteit te meten en te beheren. Ook voor zelfstandige praktijken thuisverpleging klinkt vanuit de markt van grote afnemers steeds sterker een roep naar objectieve gegevens over de geleverde kwaliteit. ZORGVRAGERS ZOEKEN ZEKERHEID Artsen, sociale diensten bij ziekenhuizen of mutualiteiten, uitbaters van assistentiewoningen of grotere zorggroepen treden steeds vaker als intermediair op tussen de effectieve zorgvrager en de zorgaanbieder. Vermits de kwaliteit van de thuisverpleging die zij aan hun bewoners of patiënten aanbieden, afstraalt op hun eigen imago zoeken zij naar zelfstandige praktijken thuisverpleging die garanties kunnen bieden inzake zorgkwaliteit en -organisatie. IN 2014 ZETTE MEDERI DE EERSTE STAPPEN OM IN OVERLEG MET DE SECTOR KWALITEIT TE OMSCHRIJVEN EN EEN KWALITEITSLABEL IN TE VOEREN. 20 Mederi: jaarverslag

12 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD Een oplossing die voordelen biedt voor alle partijen: Praktijken die aan het label voldoen, krijgen makkelijker toegang tot het aanbod van zorgintermediairen Zorgdoorverwijzers krijgen dan weer meer zekerheid dat een lokale praktijk effectief het gewenste kwaliteitsniveau hanteert Enkel relevant voor zorgdoorverwijzers? Een eenvoudig briefje in de brievenbus, een flyer bij de beenhouwer, een advertentie in een krant of tijdschrift? Zorgvragers komen steeds makkelijker met thuiszorgverleners in contact. Maar de ene praktijk thuisverpleging is de andere niet. Het kwaliteitslabel op het naamkaartje, het notitieboekje of op de website kan het extra argument zijn waarvoor een patiënt voor die praktijk kiest en niet voor een andere. GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN De overheid pikte in het verleden al in op de tendens naar specialisatie. Dit vertaalde zich o.a. in het concept Referentieverpleegkundige. De introductie van nieuwe behandelingswijzen en producten verloopt echter steeds sneller. Innovatie in de zorg heeft voor gevolg dat het voor de thuisverpleegkundige steeds complexer wordt om te bepalen welke oplossing voor welk probleem het meest geschikt is. Bovendien zien we steeds vaker dat oplossingen met een laagje technologie overgoten worden. OP TERREINEN WAAR DE OVERHEID NIET OP INSPEELT, MAAR MEDERI EEN BEHOEFTE AAN OPLEIDING ERVAART, ONTWIKKELEN WE ZELF INITIATIEVEN. Specialisatieopleiding (in)continentie Naar schatting 70% van thuisverplegingspatiënten worden met incontinentie geconfronteerd. Niet alleen ouderen, ook jonge mensen. Voor Mederi en SCA Hygiene Products het signaal om i.s.m. Urobel (de Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten) en 3 hogescholen een specialisatieopleiding rond (in)continentie te ontwikkelen. U staat er misschien versteld van: technologie vindt ook ingang in incontinentiemateriaal. Intelligente wegwerpluiers bijvoorbeeld of slimme pads die u in een luier kleeft en informatie geven over een eventuele ontsteking. Het is maar één voorbeeld. Ik heb geleerd dat we als thuisverpleegkundige te weinig weten over de verschillende mogelijkheden die er vandaag bestaan om de levenskwaliteit van zowel de patiënt als de zorgverlener te verbeteren. De opleiding heeft mijn kennis aangescherpt: niet alleen over oplossingen in geval van incontinentie maar ook over methodes om incontinentie te voorkomen, ook al is dit soms tijdelijk. De tips m.b.t. welke vragen je moet stellen om patiënten beter te adviseren waren eveneens relevant. De opleiding heeft mij al effectief geholpen om een oplossing zonder luier te vinden voor een MS-patiënt van middelbare leeftijd. (Antje tytgat, Thuiszorgteam Middenkust) DE OPLEIDING De kern bestaat uit 12 dagen theorie, 3 dagen stage en een afsluitende paper. De ambitie? Specialisten opleiden die een gefundeerd en objectief advies kunnen uitbrengen met het oog op het comfort en het welzijn van de patiënt. 22 Mederi: jaarverslag

13 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD NAAR EEN BREDER EN GEÏNTEGREERD Bij chronisch zieken, ouderen of mensen met een beperking is thuisverpleging vaak niet de enige zorg die ze thuis krijgen. Wie naar een patiënt kijkt als een zieke die zorg nodig heeft, komt met andere oplossingen dan wie naar een patiënt kijkt als iemand die graag zo lang mogelijk veilig en comfortabel in een huiselijke omgeving blijft. Mederi is ervan overtuigd dat goed gecoördineerde thuiszorg de zorgsituatie van een patiënt positief beïnvloedt. De totaalkwaliteit van de zorg verbetert: = 3 Een grotere mentale rust voor de patiënt en zijn/haar mantelzorgers Meer voldoening voor de zorgverlener Een goed aanbod van geïntegreerde zorg uitwerken en een coördinatiestructuur opzetten gaat echter vaak de mogelijkheden en capaciteiten van een lokale praktijk te boven. MEDERI WERKT CENTRAAL EEN BREDER EN GEÏNTEGREERD UIT MET LOKALE PRAKTIJKEN IN HET ACHTERHOOFD. ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING KUNNEN DEZE DIENSTEN MAKKELIJK OPPIKKEN EN AAN HUN PATIËNTEN AANBIEDEN. City Care Plus ontzorgt City Care Plus werd in Oostende gelanceerd en is een vernieuwende, onafhankelijke organisatie die speciaal werd opgericht om in alle comfort thuis te kunnen (blijven) wonen. Ik wil nooit naar het rustoord of... Ik wil niet dat mijn ouders naar het rustoord moeten. Als u dit echt meent, dan begint u u best NU te organiseren. Comfortabel thuis wonen en blijven wonen, daar zorgt City Care Plus voor: voor jong en oud voor actieve gezonde mensen (drukke tweeverdieners bijvoorbeeld) voor mensen die mobiliteits- of gezondheidsproblemen hebben Raf Bronselaer: Families wonen niet langer altijd samen onder de kerktoren en hebben vaak een drukke agenda. Het natuurlijke netwerk dat instaat voor hulp en zorg voor elkaar verdwijnt zo. Sommige mensen krijgen hierdoor problemen om thuis te blijven wonen als het wat moeilijker begint te gaan. Bovendien zijn de meeste woningen niet of nauwelijks aangepast. City Care Plus biedt hiervoor een oplossing. Cliënten sluiten met ons een contract af dat hen de garantie biedt op ondersteuning en zorg. Via een vertrouwenspersoon (de thuisregisseur) kunnen ze beroep doen op een brede waaier van diensten die hen toelaat comfortabel thuis te (blijven) wonen. Elke aanpak is gepersonaliseerd op basis van de wensen, noden, situatie en het beschikbare budget van de klant. De eindklant beslist zelf wat hij/zij wenst. Eénmaal het contract afgesloten, ondersteunt de thuisregisseur de klant en zijn omgeving of vervangt als het ware de zoon of dochter waarop men normaal beroep zou doen. Zo lanceerden we een tweetal jaren terug De ontwikkeling, ook samen met een partner, van een eigen organisatie die comfortdiensten met dienstencheques aanbood in Vlaanderen en Lokale thuisverplegingspraktijken kunnen City Care Plus als extra dienst aan hun patiënten aanbieden. Het concept en de afspraken met partners zijn tot in de puntjes uitgewerkt. 24 Brussel, bleek net iets te hoog gegrepen. Vermits onze bestaande partners over een goedwerkende organisatie én een sterk aanbod beschikken, hebben we besloten in dit grotere geheel te laten opgaan. Zorgondernemers? Ook dat zijn keuzes die we moeten maken. Mederi: jaarverslag

14 DOCTAR De eerstelijnszorg evolueert steeds meer naar een geïntegreerde aanpak waarbij verschillende beroepsgroepen met elkaar samenwerken. Artsen met thuisverpleegkundigen bijvoorbeeld. Om de toegankelijkheid van de zorg zo maximaal mogelijk te maken, voerde de overheid reeds vanaf 1 juli 2011 de 'sociale' derdebetaler bij de huisarts in. Vanaf 1 oktober 2015 wordt de derdebetaler bij de huisarts voor bepaalde categorieën van patiënten zelfs verplicht. Doctar biedt een pasklaar antwoord op deze trend. Mederi zag deze evolutie aankomen en lanceerde al in 2013 Doctar, de eerste volledig digitale toepassing voor derdebetaler bij de huisarts. Vanuit haar kennis en ervaring bij zelfstandig thuisverpleegkundigen was het voor Mederi immers een kleine stap om ook de huisartsen te helpen bij de verwerking van hun derde-betalersregeling. Vandaag kunnen we een volwassen softwarepakket aanbieden dat de administratie voor huisartsen tot een minimum herleidt en maximaal transparant is over gefactureerde, verworpen en uitbetaalde honoraria. In 2014 werd er werk van gemaakt om Doctar ook ingang te laten vinden voor de verwerking van huisartsenprestaties in woonzorgcentra (wzc s) en andere zorginstellingen. Zo draagt Doctar ertoe bij dat de merkbekendheid van Mederi en haar dochterbedrijven bij artsen, wzc s en andere zorginstellingen toeneemt. Contracten December December Mederi: jaarverslag

15 MEDERI DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 2014 kan gezien worden als het eerste jaar waarin onze dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg het volledige aantal toegestane uren heeft ingevuld (urencontingent van 2014: uren). Dit zeer beperkte aantal uren werd grotendeels ingezet bij personen met een fysieke beperking. Als kleine dienst voldoet de dienst gezinszorg van Mederi aan alle door de overheid opgelegde normen (kwalitatief en kwantitatief). Een hele prestatie gezien deze normen geschreven zijn met grote verzuilde diensten in het achterhoofd. In het kader van de visie van Mederi rond kwalitatieve (thuis)zorg zou de samenwerking tussen onze thuisverpleegkundigen en verzorgenden/ zorgkundigen een hoeksteen kunnen vormen voor een kwaliteitsvol totaalaanbod ZOU De inspanningen van 2014 werden, gezien de besparingen in de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg, niet beloond in Integendeel, ons gesubsidieerd urencontingent werd quasi gehalveerd. Dit probleem werd door een strategische samenwerking met Solidariteit voor het Gezin opgevangen. Mederi zal hierdoor een versterkt aanbod gezinszorg hebben in de toekomst. Kansen voor nieuwe onafhankelijke spelers in de zorg? Het blijft blijkbaar een moeilijk verhaal voor de overheid. BRUSSEL? EEN BEWUSTE KEUZE Mederi is met 20 praktijken en 50 zelfstandig thuisverpleegkundigen actief in de 19 gemeenten en de Vlaamse rand. Terwijl sommige organisaties Brussel Centrum bewust links laten liggen, wil Mederi kwaliteitsvolle thuisverpleging en thuiszorg er toegankelijk maken. Brussel Centrum kent in vergelijking met andere regio s een aantal specifieke problemen. De mobiliteitsproblematiek is er één van. Voor 6 uur beginnen en eindigen na 12 uur s nachts om files te vermijden, is geen uitzondering. Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging bouwde stap voor stap een netwerk van praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen uit verschillende culturen uit. Vooral de Afrikaanse landen kennen recent opgang. Ook de taalproblematiek is een realiteit. Hoewel patiënten vaak tweetalig zijn, is er een tekort aan Nederlandstalige thuisverpleegkundigen. Daarom start Mederi in september 2015 met een taalopleiding praktisch Nederlands voor Franstalige verpleegkundigen. EEN GEÏNTEGREERD? EEN NOODZAAK. Voor zorgbehoevenden ontbreekt vaak een sociaal opvangnet. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan aanvullende zorg. De patiënt zelf komt er niet toe dit georganiseerd te krijgen. Dankzij de samenwerkingen die Mederi opbouwde, kunnen thuisverpleegkundigen hierop een antwoord bieden. Via Solidariteit voor het Gezin bijvoorbeeld kunnen we patiënten gezinszorg, comforthulp met dienstencheques (poetsen, wassen, strijken, boodschappen, koken) of sociale contacten via vrijwilligerswerk aanbieden. Ook met Zorg+ is er een wisselwerking. Zorg+ is een Protocol 3-project (2de oproep) en opvolger van ZorgActiePlan. Het project heeft als doel om fragiele zorgbehoevende ouderen langer thuis te laten wonen. Een zorgregisseur werkt hiervoor in samenwerking met de reguliere zorg- en hulpsector een aangepast hulpaanbod uit. Mederi steunt dit initiatief en stelt 1 fulltime medewerker beschikbaar. 28 Mederi: jaarverslag

16 SYMPOSIUM ZORGONDERNEMER.BE Mederi organiseerde al langer een eindejaarsevent voor haar leden. In 2014 zorgt een vernieuwde visie en samenwerking met Partena Ziekenfonds, WIV (Werkcentrum Internationaal Vormingswerk) en FNBV (Federale Neutrale Beroepsorganisatie Verpleegkundigen) ervoor dat het symposium vandaag kan rekenen op een groeiende schare fans. ZORGONDERNEMERSCHAP OP DE KAART ZETTEN zorgondernemer.be Mederi trekt sinds 2004 de kaart van de zorgondernemers. In eerste instantie die van de zelfstandige praktijken thuisverpleging. De vergrijzing, wachtlijsten, beperkingen inzake budgetten en kritische kijk op de verzuiling zorgen er echter voor dat steeds meer initiatieven hun plaats willen innemen in het zorglandschap. Initiatieven die met weinig of geen overheidstussenkomsten op een rendabele manier kwaliteitsvolle zorgoplossingen ontwikkelen. Zorgondernemer.be wil zorgondernemers een platform bieden en informeren, motiveren en op weg zetten. Door inspirerende zorgondernemers een podium te geven Door denkers, doeners en beleidsmakers samen te brengen Door te bewijzen dat zorgondernemerschap en kwaliteitsvolle zorg hand in hand gaan Op die manier wil Mederi samen met haar partners zorgondernemerschap promoten en een warme uitstraling geven. THEMA 2014: MARKTWERKING IN DE ZORG In de voormiddag lag de focus op een kijk achter de schermen van een aantal geslaagde zorginitiatieven. In de namiddag lag tijdens de diverse workshops de focus vooral op het doen. Een debat en afsluitende speech door Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block sloot het inhoudelijke gedeelte van het symposium af. De minister ging mee in de denkpiste dat maatschappelijk verantwoorde zorgondernemers een plaats hebben en verdienen in een kwaliteitsvol zorgaanbod. 30 Mederi: jaarverslag

17 AANTAL PRAKTIJKEN EN VERSTREKKERS Het aantal aangesloten praktijken stijgt licht in vergelijking met vorig jaar. Het aantal zorgverstrekkers daarentegen stijgt met 10,8% in totaal. De verdubbeling in het Waals Gewest is hierbij het meest opvallend. Maar ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een aanzienlijke stijging met 26,1%. In het Vlaams Gewest stijgt het aantal verpleegkundigen met 10%, maar het aantal zorgkundigen daalt. Op 3 jaar tijd steeg het totaal aantal aangeslotenen met bijna 70%. MEDERI IN CIJFERS GEWEST AANTAL PRAK- TIJKEN VERPLEEG- KUNDIGEN AANTAL ZORGVERSTREKKERS ZORG- KUNDIGEN ANDEREN TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL Tabel 1: aantal praktijken en zorgverstrekkers per jaar, gespreid over de drie gewesten Bron aantal praktijken: facturatie LTD3 december Bron aantal verstrekkers: CRM Pmix tot het jaar 2013; dynamics CRM vanaf 2014: geldig contract op 31 december; indien een verstrekker in meerdere praktijken actief is, wordt hij/zij meerdere keren geteld om zo congruent mogelijk te blijven met CRM Pmix. 32 Mederi: jaarverslag

18 Het aantal verpleegkundigen stijgt met 15,3% in vergelijking met Het aantal zorgkundigen daalt. AANTAL VERPLEEGKUNDIGEN Loon trekkend Zelf standig AANTAL ZORGKUNDIGEN Loon trekkend Zelf standig Loon trekkend ANDERE Zelf standig TOTAAL 791 (+10,8%) 714 (+8,5%) 658 (+39,7%) 471 (+44,5 %) 326 (+32,5 %) Tabel 2: aantal verpleegkundigen en aantal zorgkundigen per sociaal statuut Bron: facturatie LTD3 en CRM Pmix tot het jaar 2013; dynamics CRM vanaf 2014: geldig contract op 31 december PATIËNTEN EN ZORG PATIËNTENPROFIELEN Het totaal aantal verzorgde patiënten stijgt licht. Er is echter een verschuiving merkbaar naar zwaardere zorgprofielen: het totaal aantal forfaitpatiënten stijgt met 9,1%. Aantal Relatief aantal (%) Aantal Relatief aantal (%) Aantal Relatief aantal (%) Aantal Relatief aantal (%) Totaal aantal patiënten , , , ,0 Totaal nomenclatuurpatiënten , , , ,9 Gewone nomenclatuurpatiënten , , , ,2 T2-patiënten , , ,4 T7-patiënten , , , ,3 Totaal forfaitpatiënten (1) , , , ,9 Forfait A , , , ,6 Forfait B , , ,2 Forfait C 359 4, , , ,1 Totaal palliatieve patiënten Nomenclatuurpatiënten Met een dagplafond 109 1, , , ,3 19 0,3 21 0,3 17 0,2 26 0, ,1 12 0,2 4 0,1 Forfait A 15 0,2 18 0,2 22 0,3 18 0,3 Forfait B 26 0,3 20 0,3 26 0,4 25 0,5 Forfait C 46 0,6 48 0,6 57 0,8 45 0,9 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 3: aantal patiënten volgens profiel (cijfers: december) Bron: xml-prestatiebestanden, facturatie LTD3 en eigen bewerkingen 34 Mederi: jaarverslag

19 REGIONALE SPREIDING AANTAL BEZOEKEN PER VERZORGINGSDAG Er doen zich geen opmerkelijke verschuivingen voor in het aantal bezoeken per verzorgingsdag. Deze cijfers voldoen perfect aan het opgegeven minimum aantal bezoeken door het RIZIV. Alle patiënten Alle nomenclatuurpatiënten Gewone nomenclatuurpatiënten ,37 1,39 1,42 1,23 1,24 1,24 1,3 1,31 1,32 T2-patiënten 1,22 1,24 1,22 T7-patiënten 1,18 1,20 1,19 Figuur 1: aantal patiënten door Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging op maandbasis verzorgd per gemeente (december 2014) Bron: facturatie LTD3 Alle forfaitpatiënten (1) 1,53 1,57 1,63 Forfait A 1,33 1,36 1,41 Forfait B 1,53 1,56 1,61 Forfait C 2,20 2,30 2,37 Alle palliatieve patiënten 1,96 1,90 2,15 Nomenclatuurpatiënten 1,07 1,00 1,12 Met een dagplafond 2,33 1,68 2,01 Forfait A 1,54 1,41 1,46 Forfait B 1,65 1,72 1,90 Forfait C 2,60 2,53 2,86 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 4: aantal bezoeken per verzorgingsdag per patiënt volgens profiel (cijfers: december) Bron: xml-prestatiebestanden, facturatie LTD3 en eigen bewerkingen 36 Mederi: jaarverslag

20 PRAKTIJKFUNCTIONEREN ZORGVERLENING De variatie in de, bij Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging, aangesloten praktijken blijft groot en verandert amper in vergelijking met vorig jaar. Het gemiddelde aantal verstrekkers stijgt van 3,8 vorig jaar naar 3,97. De meest opvallende wijzigingen doen zich voor in Q3 (de middelgrote praktijken) waar het aantal patiënten op maandbasis stijgt van 58 naar 65 en het aantal verzorgingsdagen van naar Aantal verstrekkers Aantal patiënten Aantal bezoeken Aantal verzorgingen Aantal hygiënische verzorgingen Aantal w-waarden GEMIDDELDE STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 3,97 3, ,41 48, , , , , , , , , , , , ,18 4, , , , ,23 Tabel 5: globale aantallen van de zorgverlening op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2014) Bron: facturatie LTD3 en eigen bewerkingen MEDIAAN Q3 MAXIMUM PATIËNTENPROFIEL Er is een grote variatie merkbaar in het patiëntenprofiel bij de aangesloten praktijken. Dit heeft uiteraard voor een deel te maken met de variatie in praktijktypologie (focus, grootte, regio) bij onze praktijken. We veronderstellen dat deze variatie zich mogelijks nog duidelijker zal manifesteren in de toekomst. Aanvullend willen we meegeven dat, in vergelijking met vorig jaar, er een daling is binnen het aandeel T7-patiënten en een groei bij de T2-patiënten en de forfaitpatiënten. Het gemiddelde aandeel van de gewone nomenclatuurpatiënten daalt van 32,90% naar 29,76%. Aandeel van de gewone nomenclatuurpatiënten op het totaal (%) Aandeel van de T2-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de T7-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de FFA-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de FFB-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de FFC-patiënten op het totaal (%) GEMIDDELDE Aantal verzorgingsdagen STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 29,76 22,83 0,00 12,50 28,83 40,00 100,00 17,91 19,54 0,00 3,51 11,88 25,00 100,00 18,60 18,84 0,00 0,00 15,96 31,31 100,00 14,30 11,54 0,00 6,45 12,16 20,11 50,00 12,58 13,37 0,00 2,85 9,45 17,91 72,73 5,51 8,61 0,00 0,00 2,47 6,25 50,00 MEDIAAN Q3 MAXIMUM Tabel 6: patiëntentypologie op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2014) Bron: xml-prestatiebestanden, facturatie LTD3 en eigen bewerkingen 38 Mederi: jaarverslag

21 ZORGINDICATOREN Het aandeel van de hygiënische verzorging op het totaal blijft hoog en groeit zelfs nog licht. Ook hier is een grote variatie merkbaar bij de praktijken. De zorgdagen (zowel het gemiddelde als de mediaan) per patiënt en het aantal w-waarden per bezoek stijgen licht in vergelijking met vorig jaar. GEMIDDELDE STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 MEDIAAN Q3 MAXIMUM Zorgdagen per patiënt Bezoeken per zorgdag Aandeel van de hygiënische verzorgingen op het totaal (%) Verzorgingen per bezoek Aantal w-waarden per bezoek 18,16 6,91 1,00 13,81 19,04 23,16 31,00 1,36 0,32 1,00 1,15 1,31 1,50 3,45 61,83 23,34 0,00 50,12 61,29 77,14 100,00 1,11 0,13 0,94 1,02 1,08 1,16 1,79 3,45 0,99 1,36 2,73 3,34 3,96 6,57 Tabel 7: zorgindicatoren op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2014) Bron: facturatie LTD3 en eigen bewerkingen MEDERI MEDEWERKERS 40 Mederi: jaarverslag

22 An van Hove Jan Biebuyck (TDM3) Joost Bronselaer RAAD VAN BESTUUR Martine Braem Raf Bronselaer Christian Cols Erwin Devriendt Luc Van de Voorde Herman Van Loon Lien van Mechelen Willy Vertongen Tom Coppens (TDM3) Julie De Bock Martijn Durnez (TDM3) Viviane Hoebeke (TDM3) Kristien Laenens DIRECTIE Kelly Lombaert Sofie Menu Veronique Muys Kristel Philips (Doctar) Ann Sierens (TDM3) Raf Bronselaer Paul De Wilde (TDM3) Koen Strobbe (TDM3) Jonas Tembuyser (TDM3) Henk Vandenbroele (TDM3) Cynthia Vandensteen Patsy Vanhoolandt Peter Persyn (Doctar) Herman Van Loon Stan Van Loon (Doctar) Willy Vertongen Katrien Van Langenhove Paul Van Langenhove Floris Verzeele 42 Mederi: jaarverslag

23 Mederi Driesleutelsstraat Aalst Tel: Fax:

2013 JAARVERSLAG 2013

2013 JAARVERSLAG 2013 2013 JAARVERSLAG 2013 2 MEDERIJAARVERSLAG2013 4 VOORWOORD 6 EEN VERANDERENDE OMGEVING 10 WAT TYPEERT MEDERI? 19 PRAKTIJKEN STERKER MAKEN: VANDAAG ÉN MORGEN 24 WEGEN OP HET BELEID 26 MEDERI IN CIJFERS 42

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Apotheekenquête: hoe zie jij de toekomst? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt. Wat verwacht jij van de apotheek van morgen?

Apotheekenquête: hoe zie jij de toekomst? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt. Wat verwacht jij van de apotheek van morgen? 4 Patiënt centraal 6 Vrij beroep onder druk 7 Robotica werkt Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/apotheker Wat verwacht jij van de apotheek van morgen?

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

GEZONDHEIDSEMPOWERMENT

GEZONDHEIDSEMPOWERMENT WE MOETEN OP ZOEK GAAN NAAR ZORGMODELLEN WAARBIJ MENSEN NIET ZOMAAR NAAR ZORGINSTELLINGEN GESTUURD WORDEN. WIJ ZORGEN ERVOOR DAT MENSEN MAKKELIJKER THUIS KUNNEN BLIJVEN. Geert Houben, CEO Aristoco (Cubigo)

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen

Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Iedereen op weg Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen Sluitstuk van mobiliteitscongres en rondetafelconferentie 13 en 14 oktober 2014 Colofon Enter vzw, 2015 Redactie: Enter vzw, Vlaams

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Plannen voor 2006-2008

Plannen voor 2006-2008 Plannen voor 2006-2008 0 Pro Medicis Brussel blijft noodzakelijk Ondanks het streven van Pro Medicis Brussel zichzelf overbodig te maken, blijft de doelstelling nog steeds actueel. De tweetaligheid van

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Blauwdruk voor een coöperatief woonzorgmodel

Blauwdruk voor een coöperatief woonzorgmodel Blauwdruk voor een coöperatief woonzorgmodel Koba Tuts en Luc Everts Vzw Autiwoonzorg Blauwdruk voor een coöperatief woonzorgmodel Deze blauwdruk werd ontwikkeld door vzw Autiwoonzorg, dankzij de gewaardeerde

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS.

HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS. JAARVERSLAG ACERTA HR-DIENSTENGROEP 20 09 talent HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS. Acerta Buro & Design Center Heizelesplanade PB 65 B-1020 Brussel www.acerta.be acerta in een notendop 02 Acerta

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stappenplan voor effectieve zorgmarketing. Zorg met liefde en lef. Dr. Karel Jan Alsem Drs. Robbert Klein Koerkamp

Stappenplan voor effectieve zorgmarketing. Zorg met liefde en lef. Dr. Karel Jan Alsem Drs. Robbert Klein Koerkamp Stappenplan voor effectieve zorgmarketing Zorg met liefde en lef Dr. Karel Jan Alsem Drs. Robbert Klein Koerkamp Hoofdstukindeling Deel A Inleiding zorgmarketing 10 1. Belang van zorgmarketing 12 1.1.

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie