DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET"

Transcriptie

1 DOORDACHTE KEUZES MAKEN IN EEN VERANDERENDE THUISZORG JIJ BENT AAN ZET JAARVERSLAG 2014

2 MEDERI JAARVERSLAG 2014 OVER MEDERI Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging is de grootste aanbieder van zelfstandige en onafhankelijke thuisverpleging in België. Mederi is een partner die actief luistert naar alle betrokkenen in de thuiszorg en vanuit een duidelijke visie proactief oplossingen ontwikkelt die zelfstandige praktijken thuisverpleging sterker maken. Dit maakt ons tot de enige dienstverlener met een geïntegreerd aanbod van tarificatie, facturatie en diensten met toegevoegde waarde voor zelfstandige praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen. IN DIT JAARVERSLAG OVER MEDERI VOORWOORD KEUZES MAKEN WELKE CONCRETE KEUZES MAAKTE MEDERI IN 2014? DOCTAR MEDERI DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG BRUSSEL? EEN BEWUSTE KEUZE SYMPOSIUM ZORGONDERNEMER.BE MEDERI ERKENDE DIENST THUISVERPLEGING IN CIJFERS MEDERI-MEDEWERKERS Eind 2014 waren 160 praktijken en 791 verstrekkers lid van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. 2 Mederi: jaarverslag

3 VOORWOORD Beste lezer, 2014 was een bijzonder jaar. i Het besef groeide dat we het oude model van Mederi moesten herbekijken om onze praktijken optimaal te blijven versterken en te gidsen naar de toekomst. Het werd tegelijk duidelijk dat we sterke partners nodig hadden om onze plannen ten volle uit te voeren en die hebben we gevonden in Mederi heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat haar visie op thuiszorg in volle evolutie was. Meer zelfs: we hebben de aandachtige lezer van onze jaarverslagen steeds meegenomen in onze analyses en dat zullen we ook deze keer doen. HET BLEEF BIJ MEDERI ECHTER NIET BIJ ANALYSES Ondanks het feit dat anderen Mederi 1.0 duchtig kopiëren, ontwikkelden wij Mederi 2.0 dat eind 2015 zal uitgerold worden. Verandering is keuzes maken. We zijn dan ook trots u een jaarverslag te kunnen aanbieden waarin we aantonen dat een eigenzinnige aanpak en groei perfect samengaan. Steeds meer zelfstandige praktijken kiezen voor een samenwerking met Mederi, ondanks het feit dat we duidelijke kwalitatieve verwachtingen uiten naar onze praktijken. Wie zich nog ons vorige jaarverslag herinnert, weet dat we toen de nadruk hebben gelegd op een innovatieve kijk op de toekomst van de thuiszorg. Mederi beseft als geen ander dat de zelfstandige praktijken thuisverpleging bijzondere troeven hebben die door de eindgebruiker en de zorgintermediair gesmaakt worden. Tegelijk beseffen we dat onze praktijken moeten opboksen tegen diensten die een breder en goed gesubsidieerd aanbod hebben. Ondernemerschap in de zorg wordt nog steeds niet ondersteund door onze overheden. Dit mochten we op een pijnlijk duidelijke manier ervaren bij onze dienst gezinszorg: na een schitterende werking zagen we in 2015 ons urenaantal gehalveerd ten voordele van de verzuilde diensten. TEGEN DE STROOM IN MOOIE RESULTATEN De resultaten tonen aan dat, ook tegen de stroom in en in samenwerking met gelijkgestemde partners, mooie zaken kunnen gerealiseerd worden. De verdere uitbouw van Mederi kwam in 2014 op kruissnelheid. Zo startten we met de ontwikkeling van een tarificatie- en facturatiedienst TDM3, die ook diensten zal leveren voor niet-mederi-praktijken, groeide Doctar gestaag naar 300 aangesloten huisartsen en werd een origineel en allesomvattend systeem van thuiszorg ontwikkeld: City Care Plus. Via onze dochterbedrijven bereiken we steeds meer zorgverstrekkers en praktijken die niet aangesloten zijn bij Mederi. Via onze partners kunnen we onze zelfstandige praktijken thuisverpleging diensten en mogelijkheden aanbieden die ze onmogelijk zelf kunnen realiseren. Het begrip klant krijgt een andere, veel bredere, dimensie en dat geldt in de eerste plaats voor onze klant: de verpleegpraktijk. Deze zal in de eerste plaats zelf kiezen en sturen in welke richting hij wil evolueren. Mederi wordt een breed en kwalitatief platform dat zelfstandige praktijken thuisverpleging en de eerstelijnszorg de ondersteuning en versterking biedt die ze verdienen. Mederi en haar praktijken staan klaar voor een zorgtoekomst waarin de patiënt en zijn omgeving zelf de regie zal waarnemen, waarin samenwerking een must is, waarin digitalisering de norm zal zijn en waarin de menselijke inbreng het allerbelangrijkste goed zal blijven. Willy Vertongen CEO Mederi 4 Mederi: jaarverslag

4 KEUZES MAKEN 2014 ZAL EEN KANTELMOMENT ZIJN IN DE GESCHIEDENIS VAN MEDERI. MET 10 JAAR OP DE TELLER WAREN ER VOLDOENDE SIGNALEN OM ONZE STRATEGIE EN ONZE ROL ALS SERVICE- VERLENER AAN ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING KRITISCH TE EVALUEREN.? WAAR WIL DE OVERHEID NAARTOE? WELKE TRENDS IN THUISVERPLEGING EN THUISZORG ZIEN WE? WAT IS DE PLAATS VAN DE ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING IN DE THUISZORG? MOET MEDERI MEER INSOURCEN OF OUTSOURCEN? HOE EVOLUEREN ANDERE SPELERS IN HET ZORGLANDSCHAP? ONDERNEMEN IN DE ZORG = KEUZES MAKEN Over wat u wel doet, maar evenzeer m.b.t. wat u niet wil doen. Over ambities en grenzen, of liever: grenzen verleggen. Mederi heeft steeds op een gefundeerde en innovatieve manier naar thuisverpleging en thuiszorg gekeken. Dit liet ons toe om als middelgrote organisatie grotere spelers te overtuigen om samen oplossingen te ontwikkelen die we alleen onmogelijk zouden kunnen realiseren. Die aanpak willen we doorgeven aan de praktijken die zijn aangesloten bij Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. Dat het werkt, bewijst de continue groei van Mederi. Samen kunnen we meer en beter. DE LANGETERMIJNMISSIE VAN MEDERI BLIJFT ONGEWIJZIGD Van bij de start in 2004 lag de focus van Mederi op autonome praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen. Onze missie vertrekt vanuit de overtuiging dat door de nauwe band tussen patiënt en thuisverpleegkundige er een bredere, leidende en coördinerende rol is weggelegd voor zelfstandige praktijken thuisverpleging. Daarom willen we hen meer mogelijkheden en middelen geven om op een kostenbewuste, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte manier goede thuisverpleging te organiseren waarbij de patiënt centraal staat. EN VOORAL: HOE KAN MEDERI ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING VERDER VERSTERKEN? 6 Mederi: jaarverslag

5 Mederi neemt hiervoor een rol als facilitator, als bruggenbouwer op zich en ontwikkelt oplossingen die de lokale praktijken alleen zelden kunnen realiseren. Sommige oplossingen ontwikkelen we zelf, andere in samenwerking met partners. De rode draad? Zelfstandige praktijken thuisverpleging kansen geven om beter in te spelen op de huidige en de nieuwe zorgnoden van: Patiënten Aanbieders van alternatieve autonome woonoplossingen Zorgtoewijzers Industrie Overheid DE PRODUCTEN EN DIENSTEN WIJZIGEN Mederi is actief op 3 assen die inspelen op de kerntaken van een praktijkcoördinator of verstrekker in de thuisverpleging: Zorgkwaliteit Een geïntegreerd zorgaanbod Praktijkmanagement Deze assen zijn evenwaardig en kunnen niet zonder elkaar. Op elk van deze assen wil Mederi: bestaande services met een effectieve toegevoegde waarde optimaliseren met nieuwe oplossingen komen op marktvragen waarop Mederi nog geen antwoord had Mederi kiest voor productontwikkeling vaak de weg van partnerships. Die komen er echter niet zomaar. Partners moet je verdienen. Anders gezegd: wie de finale wil lopen, moet eerst het Olympische minimum behalen. Dat geldt voor Mederi, dat geldt ook voor de praktijken van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. EEN INVESTERINGS- EN GROEIMODEL Van bij de start heeft Mederi voortdurend haar beschikbare middelen proactief geïnvesteerd in nieuwe producten of diensten die zelfstandige praktijken thuisverpleging helpen een duurzame plaats in te nemen in het verzuilde thuiszorglandschap. We laten onze innovatiekracht en ons innovatieritme niet afhangen van subsidies. We investeren zelf, zoeken partners om samen te investeren en denken van bij de start aan een rendabel businessmodel. We zijn ervan overtuigd dat een maatschappelijk relevant groeimodel ons toelaat vandaag en morgen een goede partner te zijn voor dynamische zelfstandige praktijken thuisverpleging. Recente voorbeelden: Mederi als onafhankelijk adviseur inzake de ontwikkeling en verbetering van software voor praktijkbeheer en tarificatie voor thuisverpleegkundigen en reseller van een aantal pakketten Mederi als mede-initiatiefnemer van City Care Plus Mederi als ontwikkelaar van Doctar (derde-betalerssoftware voor huisartsen) en de tarificatie- en facturatieoplossing TDM3 PROJECTEN WAARVOOR MEDERI BEROEP DEED OP PARTNERS VINDT U IN DIT JAARVERSLAG AANGEDUID MET HET VOLGENDE ICOON: 8 Mederi: jaarverslag

6 MEDERI INNOVEERT GEBRUIKMAKEN VAN SCHAALVOORDELEN: TDM3 Mederi kan vandaag terugvallen op een schaalvoordeel waardoor het interessant wordt bedrijfskritische diensten in eigen beheer te nemen. In 2014 beslisten we daarom om een tarificatie- en facturatiesoftware te ontwikkelen. Dit wordt één van de opdrachten voor de nieuw opgerichte IT-onderneming TDM3. MEDERI CREËERT KANSEN We zetten TDM3 bewust naast Mederi in de markt. TDM3 zal natuurlijk voor de facturatie voor Mederi instaan maar wil evenzeer praktijken die geen lid zijn van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging een kwalitatieve en concurrentiële tarificatie- en facturatieoplossing aanbieden. ZORG- ONDERNEMERSCHAP PROMOTEN Thuisverpleging bedrijfsmatig organiseren zit in het DNA van Mederi. In een zorgomgeving waarin er een toenemende vraag is naar gelimiteerde overheidsbudgetten geloven we in een thuisverpleging waarin alle partners hun verantwoordelijkheid opnemen. MEDERI INSPIREERT Toch botsen we vaak tegen het vooroordeel dat een bedrijfsmatige aanpak en kwaliteitsvolle zorg niet combineerbaar zouden zijn. Via het jaarlijkse symposium Zorgondernemer.be houden we een warm pleidooi voor zorgondernemerschap (zie ook pagina 31). 10 Mederi: jaarverslag

7 WAAROP HEEFT MEDERI IN 2014 INGEZET? UITDIEPEN KWALITEIT THUISVERPLEGING SPECIALISATIEOPLEIDING (IN)CONTINENTIE OTOEKOMSTGERICHT Z RGAANBOD DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG COMPLEMENTAIRE DIENSTEN I.F.V. GEÏNTEGREERDE THUISZORG COMFORTHULP MET DIENSTENCHEQUES EN PERSONENALARM OPSTART CITY CARE PLUS MEDERI-MERK RUIMERE BEKENDHEID GEVEN AUTONOME PRAKTIJKEN MEER KANSEN GEVEN: zorgondernemer.be TOEKOMSTVISIE EN MISSIE MEDERI ACTUALISEREN OPSTART DENKOEFENING KWALITEITSLABEL IN COMBINATIE MET PRAKTIJKCOACHING TARIFICATIE- EN OPSTART FACTURATIEDIENST VOOR TDM3: MEDERI-LEDEN EN DERDEN PATIËNTENWERVING PARTNERSHIP MET SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN EN OPSTART SAMENWERKING MET UITBATERS ASSISTENTIEWONINGEN PRAKTIJKMANAGEMENT OPLEIDING OPSTART PRAKTIJK (SYNTRA) MEER NIEUWE PATIËNTEN SAMENWERKING MET /JAAR 12 Mederi: jaarverslag 2014 SYNTRA DAN

8 WELKE CONCRETE KEUZES MAAKTE MEDERI IN 2014? EXCELLEREN IN WAT WE VANDAAG AL GOED DOEN, OPLOSSINGEN ONTWIKKELEN OP VRAGEN WAARVOOR MEDERI NOG GEEN ANTWOORD HEEFT. VANUIT DIE INSTELLING GING MEDERI IN 2014 AAN DE SLAG. Mederi creëert kansen voor zelfstandige praktijken thuisverpleging. Dit laat praktijken toe betere en bewustere keuzes te maken inzake hun (geïntegreerd) zorgaanbod, zorgkwaliteit en praktijkmanagement. Meer dan in het verleden verwachten patiënten en zorgintermediairen dat het contact tussen Mederi en de praktijken geen vrijblijvende relatie is maar een wederzijds engagement dat leidt tot een hoge zorgkwaliteit en een professionele zorgorganisatie. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we: gemakkelijker gevonden worden door patiënten meer kans maken op samenwerking met grotere zorggroepen bouwen aan een netwerk van loyale medewerkers efficiënter werken PRAKTIJKMANAGEMENT PRAKTIJKCOÖRDINATOR WORDT ZORGONDERNEMER STEEDS MEER Wanneer we rondom ons kijken, zien we dat er veel mogelijkheden en uitdagingen liggen voor zelfstandige praktijken thuisverpleging. Op alles inpikken, lijkt steeds meer onmogelijk. Mederi wil praktijken helpen om toekomstgerichte keuzes te maken en hen tools ter beschikking stellen waardoor ze als autonome praktijk of zelfstandig thuisverpleegkundige sterker staan. PERSOONLIJKE PRAKTIJKBEGELEIDING GEÏNTEGREERD Hoewel er altijd ruimte zal zijn voor de thuisverpleging zoals we die al meerdere jaren kennen, zien we ontwikkelingen die praktijken verplichten om te focussen en/of samen te werken: Een groeiend aantal gespecialiseerde behandelingen thuis Een stijgende interesse naar een bredere en geïntegreerde invulling van thuiszorg via onestopshopping Hogere eisen en de vraag naar kwaliteitslabels door patiënten en institutionele zorgvragers Wearables, apps, technologie die de jobinhoud van thuisverpleegkundigen zullen veranderen Mobile health Taakverschuiving binnen de zorg: van intra muros naar thuis, van thuisverpleegkundigen naar zorgkundigen, 14 Mederi: jaarverslag

9 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD Op sommige ontwikkelingen zal een lokale praktijk alleen geen antwoord kunnen bieden. Sommige oplossingen zijn praktijkoverstijgend, vragen samenwerking. One size fits all -oplossingen werken niet. Elke praktijk is verschillend. Daarom zetten we meer dan ooit in op een zeer gerichte begeleiding van praktijken die keuzes willen maken inzake hun plaats in het thuiszorglandschap vandaag, morgen en in de verdere toekomst. MEDERI HELPT OP EEN PROFESSIONELE MANIER LOKALE PRAKTIJKEN MET HET UITTEKENEN VAN EEN EIGEN TOEKOMSTVISIE EN DEZE TE VERTALEN NAAR KEUZES OP KORTE TERMIJN. EEN PRAKTIJK BEHEREN RELAXER MAKEN Ook in 2014 zette Mederi verder in op diensten die het voor een praktijkcoördinator gemakkelijker maken om een praktijk te beheren en succesvol uit te bouwen. Naar moderne tools op maat van de thuisverpleging In een innovatieve aanpak van thuisverpleging en thuiszorg zal praktijkbeheer steeds meer digitaal verlopen. Praktijken die lid zijn van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging kiezen uit een aantal pakketten. T.a.v. de softwareontwikkelaars neemt Mederi een adviserende rol op zich. Kritisch testen van technologie die vooroploopt In 2013 werd SoftN gelanceerd als opvolger van Cura. De gekozen cloudoplossing was nieuw in de thuisverpleging. Dat betekent dat de gebruiker geen lokale software moet installeren en toegang heeft vanop elk toestel met internetverbinding. Automatische back-ups vermijden dataverlies en garanderen de permanente beschikbaarheid van de data. Dankzij onze samenwerking konden een aantal Mederithuisverpleegkundigen SoftN testen waardoor we de nieuwste technologie en functionaliteiten beter konden laten aansluiten bij de praktijkwensen van de thuisverpleging. (Lieve Dockx, CFO Cronos) Gebruikersfeedback organiseren Werken met een gehomologeerd pakket is essentieel voor praktijken en thuisverpleegkundigen. Care4Nurse is een tweetalig pakket dat in Vlaanderen, Brussel en Wallonie gebruikt wordt. Mederi organiseert enkele dagen per jaar een meet & greet tussen de softwareontwikkelaars en de gebruikers. Een heel mooi initiatief. Zo krijgen we waardevolle 16 Mederi: jaarverslag

10 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD feedback waardoor we ons pakket makkelijker op de wensen van de thuisverpleging kunnen afstemmen. (Jan Van den Zegel, algemeen directeur JPL-solutions.be) Marktkennis inbrengen Company Solutions ontwikkelt sinds 2006 Care-Ace. We zien in de samenwerking met Mederi drie voordelen. Mederi staat met twee benen in de thuisverplegingspraktijk en is als eerste op de hoogte van wet- en regelgeving. De samenwerking laat ons toe nieuwigheden snel te introduceren. Mederi neemt, voor haar leden, ook de eerstelijnsondersteuning op zich. Door hun ruime praktijken marktkennis is die support to-the-point. Tenslotte is Mederi een waardevol kanaal om Care-Ace bij de thuisverpleegkundigen te introduceren en het implementatietraject te verzorgen. (Paul Sinsinian, projectleider Company Solutions). een uitgebreid netwerk van docenten en de erkenning in het kader van de kmo-portefeuille. De thuiszorgmarkt was voor ons echter nieuw en daarom gingen we op zoek naar een partner. Samen met Mederi hebben we een sterk opleidingspakket voor zelfstandig thuisverpleegkundigen kunnen uitwerken. Mederi had een belangrijke inhoudelijke inbreng, bracht docenten aan en bood ons makkelijker toegang tot de doelgroep. In combinatie met onze eigen marketingkanalen bereikten we zowel Mederi-leden als zelfstandig thuisverpleegkundigen die geen lid waren van Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging. De reacties op de eerste sessies waren zeer positief. We gaan de inhoud nog scherper afstemmen op de zelfstandig thuisverpleegkundige en het programma ook in andere vestigingen aanbieden. De samenwerking helpt Mederi om kwaliteitsvolle thuisverpleging, niet alleen technisch maar ook inzake professioneel praktijkmanagement, verder in de markt te zetten. Toegang tot grotere zorggroepen Beter van start Vanin 2004 organiseert Mederi opleidingen. Ze staan traditioneel open voor zowel leden van de Erkende Dienst Thuisverpleging als voor niet-leden. Toch was het niet makkelijk om niet-leden aan te trekken. Een samenwerking met Syntra, specialist in volwassenenonderwijs, liet de deuren makkelijker opengaan. Met zo n cursisten per jaar is Syntra AB (Antwerpen/Vlaams- Brabant) een grote speler in kort- en langlopende opleidingen. Zij zagen de dynamiek in de zorgmarkt en wilden een aanbod naar de zorgsector uitbouwen in samenwerking met Mederi. Joost Van de Vijver (directeur B2B): We hebben een rijke historiek: we beschikken over eigen campussen, knowhow m.b.t. opleiding en vorming, Zorgintermediairen vormen steeds vaker een schakel tussen de patiënt en de thuisverpleging. Met 160 praktijken en bijna 800 verstrekkers wordt Mederi een interessante partner. Gands anders wonen Door de exponentiële groei van ouderen in onze maatschappij, is er een grote nood aan woonvormen waarin de bewoner zelfstandig woont maar ook beroep kan doen op allerlei extra diensten die zijn of haar comfort verhogen. Prox Living Residenties zijn groepen van erkende assistentiewoningen die we als een kwaliteitsmerk in de markt zetten. Daarom willen we ook een zekere controle uitoefenen op de diensten die worden geleverd. Bij Mederi vonden we de flexibiliteit en motivatie om hierin mee te gaan en 18 Mederi: jaarverslag

11 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD mee te denken over afspraken en kwaliteitscriteria. Mederi-praktijken groeiden uit tot onze preferentiële partners. Of we nu samenwerken met een praktijk in Borgloon of in Niel, dankzij de afspraken zijn we er zeker van dat elke praktijk volgens onze filosofie werkt en dat onze bewoners eenzelfde kwaliteit van occasionele of permanente thuisverpleging ontvangen. (Stéphane Verbeeck, CEO Gands) Samen zorggarantie waarborgen Eind 2014 kondigden Mederi en Solidariteit voor het Gezin een partnership aan. Voor Mederi-praktijken betekent dit dat ze zorgvragen doorkrijgen van Solidariteit voor het Gezin in regio s waarin de organisatie zelf niet of weinig actief is. En vice versa. Praktijken kunnen ook gemakkelijker beroep doen op de goed uitgebouwde gezinszorg, comforthulp met dienstencheques en de vrijwilligerswerking van Solidariteit. Zo spelen we samen in op de groeiende groep van ouderen en zorgbehoevenden die zich willen omringen met services waardoor ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Elk apart konden we onvoldoende inspelen op alle zorgvragen. Samen kunnen we die thuiszorggarantie wel bieden. Mederi stond ervoor open dat we ook kwaliteitscriteria afspraken. Enkel praktijken die hieraan voldoen, krijgen kansen in het zorgnetwerk. Zo hebben wij de garantie dat onafhankelijk van het feit of we eigen thuisverpleegkundigen of Mederi-praktijken inzetten, we steeds eenzelfde kwaliteit aan de zorgvrager kunnen bieden. In 2014 werden de grote lijnen van de samenwerking afgesproken is het jaar van de effectieve opstart met projecten in de regio s Mesen, Geel, Oostende en Brussel. (Erwin Devriendt, afgevaardigd bestuurder Solidariteit voor het Gezin) ALS MOTOR VOOR EEN DUURZAME PATIËNTENRELATIE Ziekenhuizen, woonzorgcentra, grote organisaties in de thuiszorg, worden vanuit de overheid al langer verplicht om op een aantal terreinen kwaliteit te meten en te beheren. Ook voor zelfstandige praktijken thuisverpleging klinkt vanuit de markt van grote afnemers steeds sterker een roep naar objectieve gegevens over de geleverde kwaliteit. ZORGVRAGERS ZOEKEN ZEKERHEID Artsen, sociale diensten bij ziekenhuizen of mutualiteiten, uitbaters van assistentiewoningen of grotere zorggroepen treden steeds vaker als intermediair op tussen de effectieve zorgvrager en de zorgaanbieder. Vermits de kwaliteit van de thuisverpleging die zij aan hun bewoners of patiënten aanbieden, afstraalt op hun eigen imago zoeken zij naar zelfstandige praktijken thuisverpleging die garanties kunnen bieden inzake zorgkwaliteit en -organisatie. IN 2014 ZETTE MEDERI DE EERSTE STAPPEN OM IN OVERLEG MET DE SECTOR KWALITEIT TE OMSCHRIJVEN EN EEN KWALITEITSLABEL IN TE VOEREN. 20 Mederi: jaarverslag

12 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD Een oplossing die voordelen biedt voor alle partijen: Praktijken die aan het label voldoen, krijgen makkelijker toegang tot het aanbod van zorgintermediairen Zorgdoorverwijzers krijgen dan weer meer zekerheid dat een lokale praktijk effectief het gewenste kwaliteitsniveau hanteert Enkel relevant voor zorgdoorverwijzers? Een eenvoudig briefje in de brievenbus, een flyer bij de beenhouwer, een advertentie in een krant of tijdschrift? Zorgvragers komen steeds makkelijker met thuiszorgverleners in contact. Maar de ene praktijk thuisverpleging is de andere niet. Het kwaliteitslabel op het naamkaartje, het notitieboekje of op de website kan het extra argument zijn waarvoor een patiënt voor die praktijk kiest en niet voor een andere. GESPECIALISEERDE OPLEIDINGEN De overheid pikte in het verleden al in op de tendens naar specialisatie. Dit vertaalde zich o.a. in het concept Referentieverpleegkundige. De introductie van nieuwe behandelingswijzen en producten verloopt echter steeds sneller. Innovatie in de zorg heeft voor gevolg dat het voor de thuisverpleegkundige steeds complexer wordt om te bepalen welke oplossing voor welk probleem het meest geschikt is. Bovendien zien we steeds vaker dat oplossingen met een laagje technologie overgoten worden. OP TERREINEN WAAR DE OVERHEID NIET OP INSPEELT, MAAR MEDERI EEN BEHOEFTE AAN OPLEIDING ERVAART, ONTWIKKELEN WE ZELF INITIATIEVEN. Specialisatieopleiding (in)continentie Naar schatting 70% van thuisverplegingspatiënten worden met incontinentie geconfronteerd. Niet alleen ouderen, ook jonge mensen. Voor Mederi en SCA Hygiene Products het signaal om i.s.m. Urobel (de Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten) en 3 hogescholen een specialisatieopleiding rond (in)continentie te ontwikkelen. U staat er misschien versteld van: technologie vindt ook ingang in incontinentiemateriaal. Intelligente wegwerpluiers bijvoorbeeld of slimme pads die u in een luier kleeft en informatie geven over een eventuele ontsteking. Het is maar één voorbeeld. Ik heb geleerd dat we als thuisverpleegkundige te weinig weten over de verschillende mogelijkheden die er vandaag bestaan om de levenskwaliteit van zowel de patiënt als de zorgverlener te verbeteren. De opleiding heeft mijn kennis aangescherpt: niet alleen over oplossingen in geval van incontinentie maar ook over methodes om incontinentie te voorkomen, ook al is dit soms tijdelijk. De tips m.b.t. welke vragen je moet stellen om patiënten beter te adviseren waren eveneens relevant. De opleiding heeft mij al effectief geholpen om een oplossing zonder luier te vinden voor een MS-patiënt van middelbare leeftijd. (Antje tytgat, Thuiszorgteam Middenkust) DE OPLEIDING De kern bestaat uit 12 dagen theorie, 3 dagen stage en een afsluitende paper. De ambitie? Specialisten opleiden die een gefundeerd en objectief advies kunnen uitbrengen met het oog op het comfort en het welzijn van de patiënt. 22 Mederi: jaarverslag

13 PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD PRAKTIJKMANAGEMENT GEÏNTEGREERD NAAR EEN BREDER EN GEÏNTEGREERD Bij chronisch zieken, ouderen of mensen met een beperking is thuisverpleging vaak niet de enige zorg die ze thuis krijgen. Wie naar een patiënt kijkt als een zieke die zorg nodig heeft, komt met andere oplossingen dan wie naar een patiënt kijkt als iemand die graag zo lang mogelijk veilig en comfortabel in een huiselijke omgeving blijft. Mederi is ervan overtuigd dat goed gecoördineerde thuiszorg de zorgsituatie van een patiënt positief beïnvloedt. De totaalkwaliteit van de zorg verbetert: = 3 Een grotere mentale rust voor de patiënt en zijn/haar mantelzorgers Meer voldoening voor de zorgverlener Een goed aanbod van geïntegreerde zorg uitwerken en een coördinatiestructuur opzetten gaat echter vaak de mogelijkheden en capaciteiten van een lokale praktijk te boven. MEDERI WERKT CENTRAAL EEN BREDER EN GEÏNTEGREERD UIT MET LOKALE PRAKTIJKEN IN HET ACHTERHOOFD. ZELFSTANDIGE PRAKTIJKEN THUISVERPLEGING KUNNEN DEZE DIENSTEN MAKKELIJK OPPIKKEN EN AAN HUN PATIËNTEN AANBIEDEN. City Care Plus ontzorgt City Care Plus werd in Oostende gelanceerd en is een vernieuwende, onafhankelijke organisatie die speciaal werd opgericht om in alle comfort thuis te kunnen (blijven) wonen. Ik wil nooit naar het rustoord of... Ik wil niet dat mijn ouders naar het rustoord moeten. Als u dit echt meent, dan begint u u best NU te organiseren. Comfortabel thuis wonen en blijven wonen, daar zorgt City Care Plus voor: voor jong en oud voor actieve gezonde mensen (drukke tweeverdieners bijvoorbeeld) voor mensen die mobiliteits- of gezondheidsproblemen hebben Raf Bronselaer: Families wonen niet langer altijd samen onder de kerktoren en hebben vaak een drukke agenda. Het natuurlijke netwerk dat instaat voor hulp en zorg voor elkaar verdwijnt zo. Sommige mensen krijgen hierdoor problemen om thuis te blijven wonen als het wat moeilijker begint te gaan. Bovendien zijn de meeste woningen niet of nauwelijks aangepast. City Care Plus biedt hiervoor een oplossing. Cliënten sluiten met ons een contract af dat hen de garantie biedt op ondersteuning en zorg. Via een vertrouwenspersoon (de thuisregisseur) kunnen ze beroep doen op een brede waaier van diensten die hen toelaat comfortabel thuis te (blijven) wonen. Elke aanpak is gepersonaliseerd op basis van de wensen, noden, situatie en het beschikbare budget van de klant. De eindklant beslist zelf wat hij/zij wenst. Eénmaal het contract afgesloten, ondersteunt de thuisregisseur de klant en zijn omgeving of vervangt als het ware de zoon of dochter waarop men normaal beroep zou doen. Zo lanceerden we een tweetal jaren terug De ontwikkeling, ook samen met een partner, van een eigen organisatie die comfortdiensten met dienstencheques aanbood in Vlaanderen en Lokale thuisverplegingspraktijken kunnen City Care Plus als extra dienst aan hun patiënten aanbieden. Het concept en de afspraken met partners zijn tot in de puntjes uitgewerkt. 24 Brussel, bleek net iets te hoog gegrepen. Vermits onze bestaande partners over een goedwerkende organisatie én een sterk aanbod beschikken, hebben we besloten in dit grotere geheel te laten opgaan. Zorgondernemers? Ook dat zijn keuzes die we moeten maken. Mederi: jaarverslag

14 DOCTAR De eerstelijnszorg evolueert steeds meer naar een geïntegreerde aanpak waarbij verschillende beroepsgroepen met elkaar samenwerken. Artsen met thuisverpleegkundigen bijvoorbeeld. Om de toegankelijkheid van de zorg zo maximaal mogelijk te maken, voerde de overheid reeds vanaf 1 juli 2011 de 'sociale' derdebetaler bij de huisarts in. Vanaf 1 oktober 2015 wordt de derdebetaler bij de huisarts voor bepaalde categorieën van patiënten zelfs verplicht. Doctar biedt een pasklaar antwoord op deze trend. Mederi zag deze evolutie aankomen en lanceerde al in 2013 Doctar, de eerste volledig digitale toepassing voor derdebetaler bij de huisarts. Vanuit haar kennis en ervaring bij zelfstandig thuisverpleegkundigen was het voor Mederi immers een kleine stap om ook de huisartsen te helpen bij de verwerking van hun derde-betalersregeling. Vandaag kunnen we een volwassen softwarepakket aanbieden dat de administratie voor huisartsen tot een minimum herleidt en maximaal transparant is over gefactureerde, verworpen en uitbetaalde honoraria. In 2014 werd er werk van gemaakt om Doctar ook ingang te laten vinden voor de verwerking van huisartsenprestaties in woonzorgcentra (wzc s) en andere zorginstellingen. Zo draagt Doctar ertoe bij dat de merkbekendheid van Mederi en haar dochterbedrijven bij artsen, wzc s en andere zorginstellingen toeneemt. Contracten December December Mederi: jaarverslag

15 MEDERI DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG 2014 kan gezien worden als het eerste jaar waarin onze dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg het volledige aantal toegestane uren heeft ingevuld (urencontingent van 2014: uren). Dit zeer beperkte aantal uren werd grotendeels ingezet bij personen met een fysieke beperking. Als kleine dienst voldoet de dienst gezinszorg van Mederi aan alle door de overheid opgelegde normen (kwalitatief en kwantitatief). Een hele prestatie gezien deze normen geschreven zijn met grote verzuilde diensten in het achterhoofd. In het kader van de visie van Mederi rond kwalitatieve (thuis)zorg zou de samenwerking tussen onze thuisverpleegkundigen en verzorgenden/ zorgkundigen een hoeksteen kunnen vormen voor een kwaliteitsvol totaalaanbod ZOU De inspanningen van 2014 werden, gezien de besparingen in de sector gezinszorg en aanvullende thuiszorg, niet beloond in Integendeel, ons gesubsidieerd urencontingent werd quasi gehalveerd. Dit probleem werd door een strategische samenwerking met Solidariteit voor het Gezin opgevangen. Mederi zal hierdoor een versterkt aanbod gezinszorg hebben in de toekomst. Kansen voor nieuwe onafhankelijke spelers in de zorg? Het blijft blijkbaar een moeilijk verhaal voor de overheid. BRUSSEL? EEN BEWUSTE KEUZE Mederi is met 20 praktijken en 50 zelfstandig thuisverpleegkundigen actief in de 19 gemeenten en de Vlaamse rand. Terwijl sommige organisaties Brussel Centrum bewust links laten liggen, wil Mederi kwaliteitsvolle thuisverpleging en thuiszorg er toegankelijk maken. Brussel Centrum kent in vergelijking met andere regio s een aantal specifieke problemen. De mobiliteitsproblematiek is er één van. Voor 6 uur beginnen en eindigen na 12 uur s nachts om files te vermijden, is geen uitzondering. Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging bouwde stap voor stap een netwerk van praktijken en zelfstandig thuisverpleegkundigen uit verschillende culturen uit. Vooral de Afrikaanse landen kennen recent opgang. Ook de taalproblematiek is een realiteit. Hoewel patiënten vaak tweetalig zijn, is er een tekort aan Nederlandstalige thuisverpleegkundigen. Daarom start Mederi in september 2015 met een taalopleiding praktisch Nederlands voor Franstalige verpleegkundigen. EEN GEÏNTEGREERD? EEN NOODZAAK. Voor zorgbehoevenden ontbreekt vaak een sociaal opvangnet. Hierdoor ontstaat een groeiende behoefte aan aanvullende zorg. De patiënt zelf komt er niet toe dit georganiseerd te krijgen. Dankzij de samenwerkingen die Mederi opbouwde, kunnen thuisverpleegkundigen hierop een antwoord bieden. Via Solidariteit voor het Gezin bijvoorbeeld kunnen we patiënten gezinszorg, comforthulp met dienstencheques (poetsen, wassen, strijken, boodschappen, koken) of sociale contacten via vrijwilligerswerk aanbieden. Ook met Zorg+ is er een wisselwerking. Zorg+ is een Protocol 3-project (2de oproep) en opvolger van ZorgActiePlan. Het project heeft als doel om fragiele zorgbehoevende ouderen langer thuis te laten wonen. Een zorgregisseur werkt hiervoor in samenwerking met de reguliere zorg- en hulpsector een aangepast hulpaanbod uit. Mederi steunt dit initiatief en stelt 1 fulltime medewerker beschikbaar. 28 Mederi: jaarverslag

16 SYMPOSIUM ZORGONDERNEMER.BE Mederi organiseerde al langer een eindejaarsevent voor haar leden. In 2014 zorgt een vernieuwde visie en samenwerking met Partena Ziekenfonds, WIV (Werkcentrum Internationaal Vormingswerk) en FNBV (Federale Neutrale Beroepsorganisatie Verpleegkundigen) ervoor dat het symposium vandaag kan rekenen op een groeiende schare fans. ZORGONDERNEMERSCHAP OP DE KAART ZETTEN zorgondernemer.be Mederi trekt sinds 2004 de kaart van de zorgondernemers. In eerste instantie die van de zelfstandige praktijken thuisverpleging. De vergrijzing, wachtlijsten, beperkingen inzake budgetten en kritische kijk op de verzuiling zorgen er echter voor dat steeds meer initiatieven hun plaats willen innemen in het zorglandschap. Initiatieven die met weinig of geen overheidstussenkomsten op een rendabele manier kwaliteitsvolle zorgoplossingen ontwikkelen. Zorgondernemer.be wil zorgondernemers een platform bieden en informeren, motiveren en op weg zetten. Door inspirerende zorgondernemers een podium te geven Door denkers, doeners en beleidsmakers samen te brengen Door te bewijzen dat zorgondernemerschap en kwaliteitsvolle zorg hand in hand gaan Op die manier wil Mederi samen met haar partners zorgondernemerschap promoten en een warme uitstraling geven. THEMA 2014: MARKTWERKING IN DE ZORG In de voormiddag lag de focus op een kijk achter de schermen van een aantal geslaagde zorginitiatieven. In de namiddag lag tijdens de diverse workshops de focus vooral op het doen. Een debat en afsluitende speech door Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block sloot het inhoudelijke gedeelte van het symposium af. De minister ging mee in de denkpiste dat maatschappelijk verantwoorde zorgondernemers een plaats hebben en verdienen in een kwaliteitsvol zorgaanbod. 30 Mederi: jaarverslag

17 AANTAL PRAKTIJKEN EN VERSTREKKERS Het aantal aangesloten praktijken stijgt licht in vergelijking met vorig jaar. Het aantal zorgverstrekkers daarentegen stijgt met 10,8% in totaal. De verdubbeling in het Waals Gewest is hierbij het meest opvallend. Maar ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een aanzienlijke stijging met 26,1%. In het Vlaams Gewest stijgt het aantal verpleegkundigen met 10%, maar het aantal zorgkundigen daalt. Op 3 jaar tijd steeg het totaal aantal aangeslotenen met bijna 70%. MEDERI IN CIJFERS GEWEST AANTAL PRAK- TIJKEN VERPLEEG- KUNDIGEN AANTAL ZORGVERSTREKKERS ZORG- KUNDIGEN ANDEREN TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL VLAAMS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK WAALS TOTAAL Tabel 1: aantal praktijken en zorgverstrekkers per jaar, gespreid over de drie gewesten Bron aantal praktijken: facturatie LTD3 december Bron aantal verstrekkers: CRM Pmix tot het jaar 2013; dynamics CRM vanaf 2014: geldig contract op 31 december; indien een verstrekker in meerdere praktijken actief is, wordt hij/zij meerdere keren geteld om zo congruent mogelijk te blijven met CRM Pmix. 32 Mederi: jaarverslag

18 Het aantal verpleegkundigen stijgt met 15,3% in vergelijking met Het aantal zorgkundigen daalt. AANTAL VERPLEEGKUNDIGEN Loon trekkend Zelf standig AANTAL ZORGKUNDIGEN Loon trekkend Zelf standig Loon trekkend ANDERE Zelf standig TOTAAL 791 (+10,8%) 714 (+8,5%) 658 (+39,7%) 471 (+44,5 %) 326 (+32,5 %) Tabel 2: aantal verpleegkundigen en aantal zorgkundigen per sociaal statuut Bron: facturatie LTD3 en CRM Pmix tot het jaar 2013; dynamics CRM vanaf 2014: geldig contract op 31 december PATIËNTEN EN ZORG PATIËNTENPROFIELEN Het totaal aantal verzorgde patiënten stijgt licht. Er is echter een verschuiving merkbaar naar zwaardere zorgprofielen: het totaal aantal forfaitpatiënten stijgt met 9,1%. Aantal Relatief aantal (%) Aantal Relatief aantal (%) Aantal Relatief aantal (%) Aantal Relatief aantal (%) Totaal aantal patiënten , , , ,0 Totaal nomenclatuurpatiënten , , , ,9 Gewone nomenclatuurpatiënten , , , ,2 T2-patiënten , , ,4 T7-patiënten , , , ,3 Totaal forfaitpatiënten (1) , , , ,9 Forfait A , , , ,6 Forfait B , , ,2 Forfait C 359 4, , , ,1 Totaal palliatieve patiënten Nomenclatuurpatiënten Met een dagplafond 109 1, , , ,3 19 0,3 21 0,3 17 0,2 26 0, ,1 12 0,2 4 0,1 Forfait A 15 0,2 18 0,2 22 0,3 18 0,3 Forfait B 26 0,3 20 0,3 26 0,4 25 0,5 Forfait C 46 0,6 48 0,6 57 0,8 45 0,9 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 3: aantal patiënten volgens profiel (cijfers: december) Bron: xml-prestatiebestanden, facturatie LTD3 en eigen bewerkingen 34 Mederi: jaarverslag

19 REGIONALE SPREIDING AANTAL BEZOEKEN PER VERZORGINGSDAG Er doen zich geen opmerkelijke verschuivingen voor in het aantal bezoeken per verzorgingsdag. Deze cijfers voldoen perfect aan het opgegeven minimum aantal bezoeken door het RIZIV. Alle patiënten Alle nomenclatuurpatiënten Gewone nomenclatuurpatiënten ,37 1,39 1,42 1,23 1,24 1,24 1,3 1,31 1,32 T2-patiënten 1,22 1,24 1,22 T7-patiënten 1,18 1,20 1,19 Figuur 1: aantal patiënten door Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging op maandbasis verzorgd per gemeente (december 2014) Bron: facturatie LTD3 Alle forfaitpatiënten (1) 1,53 1,57 1,63 Forfait A 1,33 1,36 1,41 Forfait B 1,53 1,56 1,61 Forfait C 2,20 2,30 2,37 Alle palliatieve patiënten 1,96 1,90 2,15 Nomenclatuurpatiënten 1,07 1,00 1,12 Met een dagplafond 2,33 1,68 2,01 Forfait A 1,54 1,41 1,46 Forfait B 1,65 1,72 1,90 Forfait C 2,60 2,53 2,86 (1) zonder palliatieve patiënten Tabel 4: aantal bezoeken per verzorgingsdag per patiënt volgens profiel (cijfers: december) Bron: xml-prestatiebestanden, facturatie LTD3 en eigen bewerkingen 36 Mederi: jaarverslag

20 PRAKTIJKFUNCTIONEREN ZORGVERLENING De variatie in de, bij Mederi Erkende Dienst Thuisverpleging, aangesloten praktijken blijft groot en verandert amper in vergelijking met vorig jaar. Het gemiddelde aantal verstrekkers stijgt van 3,8 vorig jaar naar 3,97. De meest opvallende wijzigingen doen zich voor in Q3 (de middelgrote praktijken) waar het aantal patiënten op maandbasis stijgt van 58 naar 65 en het aantal verzorgingsdagen van naar Aantal verstrekkers Aantal patiënten Aantal bezoeken Aantal verzorgingen Aantal hygiënische verzorgingen Aantal w-waarden GEMIDDELDE STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 3,97 3, ,41 48, , , , , , , , , , , , ,18 4, , , , ,23 Tabel 5: globale aantallen van de zorgverlening op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2014) Bron: facturatie LTD3 en eigen bewerkingen MEDIAAN Q3 MAXIMUM PATIËNTENPROFIEL Er is een grote variatie merkbaar in het patiëntenprofiel bij de aangesloten praktijken. Dit heeft uiteraard voor een deel te maken met de variatie in praktijktypologie (focus, grootte, regio) bij onze praktijken. We veronderstellen dat deze variatie zich mogelijks nog duidelijker zal manifesteren in de toekomst. Aanvullend willen we meegeven dat, in vergelijking met vorig jaar, er een daling is binnen het aandeel T7-patiënten en een groei bij de T2-patiënten en de forfaitpatiënten. Het gemiddelde aandeel van de gewone nomenclatuurpatiënten daalt van 32,90% naar 29,76%. Aandeel van de gewone nomenclatuurpatiënten op het totaal (%) Aandeel van de T2-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de T7-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de FFA-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de FFB-patiënten op het totaal (%) Aandeel van de FFC-patiënten op het totaal (%) GEMIDDELDE Aantal verzorgingsdagen STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 29,76 22,83 0,00 12,50 28,83 40,00 100,00 17,91 19,54 0,00 3,51 11,88 25,00 100,00 18,60 18,84 0,00 0,00 15,96 31,31 100,00 14,30 11,54 0,00 6,45 12,16 20,11 50,00 12,58 13,37 0,00 2,85 9,45 17,91 72,73 5,51 8,61 0,00 0,00 2,47 6,25 50,00 MEDIAAN Q3 MAXIMUM Tabel 6: patiëntentypologie op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2014) Bron: xml-prestatiebestanden, facturatie LTD3 en eigen bewerkingen 38 Mederi: jaarverslag

21 ZORGINDICATOREN Het aandeel van de hygiënische verzorging op het totaal blijft hoog en groeit zelfs nog licht. Ook hier is een grote variatie merkbaar bij de praktijken. De zorgdagen (zowel het gemiddelde als de mediaan) per patiënt en het aantal w-waarden per bezoek stijgen licht in vergelijking met vorig jaar. GEMIDDELDE STANDAARD- DEVIATIE MINIMUM Q1 MEDIAAN Q3 MAXIMUM Zorgdagen per patiënt Bezoeken per zorgdag Aandeel van de hygiënische verzorgingen op het totaal (%) Verzorgingen per bezoek Aantal w-waarden per bezoek 18,16 6,91 1,00 13,81 19,04 23,16 31,00 1,36 0,32 1,00 1,15 1,31 1,50 3,45 61,83 23,34 0,00 50,12 61,29 77,14 100,00 1,11 0,13 0,94 1,02 1,08 1,16 1,79 3,45 0,99 1,36 2,73 3,34 3,96 6,57 Tabel 7: zorgindicatoren op maandbasis per verpleegkundepraktijk (december 2014) Bron: facturatie LTD3 en eigen bewerkingen MEDERI MEDEWERKERS 40 Mederi: jaarverslag

22 An van Hove Jan Biebuyck (TDM3) Joost Bronselaer RAAD VAN BESTUUR Martine Braem Raf Bronselaer Christian Cols Erwin Devriendt Luc Van de Voorde Herman Van Loon Lien van Mechelen Willy Vertongen Tom Coppens (TDM3) Julie De Bock Martijn Durnez (TDM3) Viviane Hoebeke (TDM3) Kristien Laenens DIRECTIE Kelly Lombaert Sofie Menu Veronique Muys Kristel Philips (Doctar) Ann Sierens (TDM3) Raf Bronselaer Paul De Wilde (TDM3) Koen Strobbe (TDM3) Jonas Tembuyser (TDM3) Henk Vandenbroele (TDM3) Cynthia Vandensteen Patsy Vanhoolandt Peter Persyn (Doctar) Herman Van Loon Stan Van Loon (Doctar) Willy Vertongen Katrien Van Langenhove Paul Van Langenhove Floris Verzeele 42 Mederi: jaarverslag

23 Mederi Driesleutelsstraat Aalst Tel: Fax:

2013 JAARVERSLAG 2013

2013 JAARVERSLAG 2013 2013 JAARVERSLAG 2013 2 MEDERIJAARVERSLAG2013 4 VOORWOORD 6 EEN VERANDERENDE OMGEVING 10 WAT TYPEERT MEDERI? 19 PRAKTIJKEN STERKER MAKEN: VANDAAG ÉN MORGEN 24 WEGEN OP HET BELEID 26 MEDERI IN CIJFERS 42

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht

lokalebesturen.limburg.be Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Vergrijzing en zorgvraag in beeld gebracht Karolien Bloemen Voorstelling Ouder worden in je buurt 20 oktober 2014 Overzicht Vergrijzing en verzilvering Zorgvraag van ouderen Huidige zorgaanbod Provinciale

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

Werken aan de zorg van morgen

Werken aan de zorg van morgen Werken aan de zorg van morgen Uitkomsten zorgdebat VNG Jaarcongres 2015 E-health, wonen en zorg Whitepaper Ruim baan voor initiatieven om langer gezond thuis te wonen Hoofdstuk 1: Uitdagingen Hoofdstuk

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz

DE REDDENDE ENGEL. Theo Poiesz. mens2020. 17 januari 2013. 2013 Th.B.C. Poiesz DE REDDENDE ENGEL Theo Poiesz mens2020 17 januari 2013 2013 Th.B.C. Poiesz AGENDA Visie op ontwikkelingen in en rond de zorg Mogelijke implicaties voor zorgaanbieders en afnemers Behoefte aan een nieuw

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige?

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter WHITEPAPER IN 5 MINUTEN S E P T E M B E R 2 0 1 4 12. Mooier, maar vooral beter Introductie Steeds vaker krijgen we de vraag om een redesign te doen van een app of een website. De stap naar responsive

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs

SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING. Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs SLIMME TECHNOLOGIE IN WOON- EN LEEFOMGEVING Joke Dessin Coördinator/Projectadviseur Cretecs - AGENDA - Achtergrond Wonen en zorg vs. domotica en zorg op afstand Eindgebruikers + noden Randvoorwaarden ZT

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

Een scherpere positionering en marketingcommunicatie dankzij service design Hoe uw service in kaart brengen, evalueren en optimaliseren?

Een scherpere positionering en marketingcommunicatie dankzij service design Hoe uw service in kaart brengen, evalueren en optimaliseren? Een scherpere positionering en marketingcommunicatie dankzij service design Hoe uw service in kaart brengen, evalueren en optimaliseren? POP up Marketeer Pop-Up-Marketeer is een initiatief van Think and

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor artsen en andere zorgverleners 1 vzw De diabetesverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin staan voor u klaar! Zorgtraject diabetes Het zorgtraject

Nadere informatie

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst.

Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst, presenteert haar nieuwe innovatie- en sensibiliseringsproject Zorgwoning van de Toekomst. Een innovatie- en sensibiliseringsproject rond zorg, wellness, comfort en gezondheid vandaag en morgen Living Tomorrow Zorgwoning vd Toekomst 2013-2016 Living Tomorrow, gekend van het Huis van de Toekomst,

Nadere informatie

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning

Jan Houkes: Branche-vervaging wellness/care/cure. Ontwikkelingen in de zorg. Jan Houkes CEO - Omale. Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Het zorgproces van de toekomst; een verkenning Belanghebbenden in het huidige zorgproces zijn: Jan Houkes CEO - Omale De overheid; De zorgverzekeraars; Zie FD: Traditionele zorgmarkt zit dicht. Hoe kan

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat

Simac healthcare. Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac healthcare Alles-in-één ICT-oplossingen voor zorg op maat Simac Healthcare De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258 28 00 www.simac.com/nl/healthcare ZORG PROFESSIONAL CLIËNT MANTEL-

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click to edit Master title style Vlaanderen Medisch Centrum Bijdrage aan een warme samenleving Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Click Vlaanderen to edit Medisch Master title

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang

Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang Er is een transformatieproces in de ouderenzorg aan de gang 3 issues: 1. Adequaat inspelen op demografische ontwikkelingen; 2. Normaal als het kan en bijzonder als het echt moet; 3. Kostenbeheersing en

Nadere informatie

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus

De Plus van Surplus. Strategische koers Surplus De Plus van Surplus Strategische koers Surplus 2 3 Inhoudsopgave Werkgebied... Opvoeden is niet altijd makkelijk, gelukkig is er hulp wanneer ik dat nodig heb. 4 6 Onderdelen van Surplus... 7 Surplus als

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen 2 Veiligheid in verpleegtehuizen: een grote uitdaging Bij het runnen van een verzorgings- en verpleegtehuis staat u voor de uitdaging

Nadere informatie

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE,

GROEN LICHT, ACV STEUNT DEZE VISIE. PAS OP, GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, STOP! STOP! DUIDELIJK GEVAAR VOOR KWALITEITSVOLLE, Kinder pvang De Vlaamse Regering presenteerde in juli 2010 haar visie op de nieuwe structuur van de voorschoolse kinderopvang. Deze visie zal tegen 2012 uitgewerkt worden in een kaderdecreet voorschoolse

Nadere informatie

DE RUIT VAN KLANTGERICHTHEID IN DE ZORG

DE RUIT VAN KLANTGERICHTHEID IN DE ZORG DE RUIT VAN KLANTGERICHTHEID IN DE ZORG 8 OKTOBER 2009 OVER KLANTGERICHTHEID BRON: WWW.STUDIOBONTEKOE.NL INTRO Klantgerichtheid programma s en trajecten op maat INTRO Zorgorganisatie De klant staat centraal

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Actief zorgzame Buurt (AzoB)

Actief zorgzame Buurt (AzoB) Beste mevrouw, beste meneer Actief zorgzame Buurt (AzoB) Dit is de vierde nieuwsbrief over het platform Actief zorgzame Buurt. Wij willen samen met jullie de levenskwaliteit bij senioren (65+ ers) behouden

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

Solidariteit voor het jonge Gezin

Solidariteit voor het jonge Gezin Solidariteit voor het jonge Gezin -123_folder-jonge_gezinnen_aangepast_06-03-13.indd 1 7/03/13 11:42 Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin is gespecialiseerd in thuiszorg. Het beschikt

Nadere informatie

A. Toegang tot informatie (via extranet)

A. Toegang tot informatie (via extranet) Het partneraanbod van pharma.be Wat kan pharma.be betekenen voor u? pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, vertegenwoordigt de belangen van de innovatieve (bio-) farmaceutische

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES ACTIEF ZORG Postbus 317 5000 AH Tilburg T 013-467 28 30 F 013-750 82 10 E info@actiefzorg.nl www.actiefzorg.nl REGIO TILBURG Nimrodstraat 27 5042 WX Tilburg REGIO S-HERTOGENBOSCH Tolbrugstraat 8 5211 RW

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht.

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht. Het beleidsplan vormt een goede basis om verder te gaan, het is alleen veel te optimistisch gesteld. De mensen die wij spreken zijn erg bezorgd over de toekomst. We vrezen dat het een hard gelach wordt

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg

samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg samenwerken aan ondernemerschap door innovatie in de zorg Vlaanderen in Actie Flanders Care 1 Hoognodig Hoogstwelkom De opportuniteiten voor ondernemerschap en innovatie in de zorg zijn gigantisch. Flanders

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Beweging als Medicijn

Beweging als Medicijn Beweging als Medicijn Joost.vansteenkiste@howest.be @ Joost_VSK Inhoud Doel van dit onderzoek Toegepast onderzoek in en met het werkveld: Advies lichaamsbeweging in de Vlaamse setting? Invulling door de

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG.

DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. DKV HOME CARE DE BESTE ZORGEN. LEVENSLANG. Je bent nog actief, onafhankelijk van anderen en in goede gezondheid? Niemand weet echter wat morgen te bieden heeft. Bovendien verandert onze samenleving snel:

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

TOTAL COST OF OWNERSHIP

TOTAL COST OF OWNERSHIP Nieuwe perspectieven op TOTAL COST OF OWNERSHIP INTELLIGENT BUILDING SPECIALS Investeren in comfort en energiebesparing loont Ondernemingen en overheidsorganisaties zijn zich er steeds meer van bewust

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Mobiele wondzorg van HARTMANN

Mobiele wondzorg van HARTMANN Mobiele wondzorg van HARTMANN Wond 3.0 HARTMANN mobiele wondzorg In een zorgcentrum of bij de cliënt thuis, als het om wondverzorging gaat zijn verpleegkundigen beter uitgerust als zij kunnen beschikken

Nadere informatie

Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42

Agentschap voor Overheidspersoneel <overheidspersoneel@vlaanderen.be> Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 Van: Agentschap voor Overheidspersoneel Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 9:36 Onderwerp: AgO Informeert 42 nummer 42 februari 2014 In deze editie: > Nieuws > Oproep

Nadere informatie

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Tendensen in bedrijfsopleidingen 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Inhoud Inleiding: wie zijn wij? Onderzoeksmethodologie & Definities Top 4 Vaststellingen in bedrijfsopleidingen Top 4 Tendensen in

Nadere informatie

Sectorprofiel werkbaar werk

Sectorprofiel werkbaar werk Sectorprofiel werkbaar werk Bouwsector Oktober 2005 Werkbaarheidsprofiel op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 Inleiding In het Pact van Vilvoorde spraken de Vlaamse regering en sociale partners

Nadere informatie

Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Word X2com partner! Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008

Nadere informatie

Zorgvernieuwing Integraal zorgpakket voor 60-plussers

Zorgvernieuwing Integraal zorgpakket voor 60-plussers Zorgvernieuwing Integraal zorgpakket voor 60-plussers Informatie voor gebruikers en mantelzorgers U b e n t 6 0 j a a r o f o u d e r, u w o o n t i n e e n s t r a a l v a n 1 0 k m r o n d G e n t e

Nadere informatie

Thuisverpleging. Goed verzorgd in je eigen omgeving

Thuisverpleging. Goed verzorgd in je eigen omgeving Thuisverpleging Goed verzorgd in je eigen omgeving 2 3 GOED VERZORGD IN JE EIGEN OMGEVING Thuisverpleging is voor hulpbehoevenden vaak een lichtpunt in een moeilijke periode. Er bestaan verschillende vormen

Nadere informatie

De zorg voor ouderen met een andere herkomst als uitdaging en kans voor de hele gemeenschap

De zorg voor ouderen met een andere herkomst als uitdaging en kans voor de hele gemeenschap De zorg voor ouderen met een andere herkomst als uitdaging en kans voor de hele gemeenschap Guido Cuyvers Departementshoofd, Departement Sociaal Werk, Katholieke Hogeschool Kempen Gebaseerd op een bijdrage

Nadere informatie

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin

Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het ietwat oudere Gezin Solidariteit voor het Gezin Ouder worden heeft zo zijn aangename kanten. Het kan allemaal veel rustiger, men kan zich meer bezig houden met een hobby, er is tijd

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven

Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Een analyse van het instroom- en retentiebeleid bij bedrijven Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2012. Instroom- en retentiebeleid van bedrijven: wachten

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit

Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit Zorgforum POM West-Vlaanderen 23 november 2012 Het noodzakelijke partnerschap tussen profit en non-profit Rudy Mattheus-VZ Voka Health Community 1 Zorgmodel verandert: van spaghetti naar lasagne V&A dagen

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie