de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d"

Transcriptie

1 de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d il7juli2flh College van B&W Gemeente Heemstede Afdeling Welzijnszaken T.a.v. mevrouw S M. Hoogland Postbus AJ HEEMSTEDE Datum: 15 juli 2014 Kenmerk: LS/KK/ Contactpersoon: L. van Bakel Betreft: Indienen begroting Strategie Bijlagen: 4 Geachte mevrouw Hoogland, Bijgaand vindt u de begroting 2015 van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland inclusief een toelichting. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 16 juni jl. de begroting geaccordeerd. In uw subsidiebeschikking 2014, kenmerk van 23 december 2013 heeft u verzocht om een meerjarenbeleidsplan. Als bijlage treft u de op 5 juni jl, met de wethouders Kuiper en Ates en de heer Siegrest besproken Strategie aan. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze controller Leo van Bakel of met ondergetekende. Met vriendelijke groet. Lotte Sluyser, Directeur-Bestuurder Cc. (dig): de heer K.H. Siegrest, Afdeling Welzijnszaken Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland Gasthuisstraat XP Haarlem Postbus AE Haarlem KvK-Haarlem: Rabobank; 'BAN: NL91 RABO BTW: NL B0T

2 BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND Begroting 2015 jaarrekening 2013 % begroting 2014 % begroting 2015 % Opbrengsten Gebruikersinkomsten ,0% ,9% ,0% Specifieke dienstverlening ,1% ,2% ,5% Diverse baten ,2% ,1% ,0% Subsidies ,6% ,7% ,5% totaal ,0% ,0% ,0% Kosten Bestuur en organisatie ,5% ,6% ,6% Huisvesting ,2% ,4% ,1% Personeelskosten ,7% ,1% ,7% Administratie ,9% ,2% ,2% Transport ,1% ,2% ,1% Automatisering ,5% ,5% ,4% Collectie en media ,2% ,5% ,1% Specifieke kosten ,3% ,4% ,4% Overige kosten ,4% ,1% ,3% totaal ,9% ,0% ,0% Resultaat ,1% 0 0,0% 0 0,0%

3 1 Budget-/expl. Subsidie Gemeente 2014 subsidie huisvestingslasten Totaal i ; Bioemendaal Haarlem Haarlemmerliede Heemstede Hillegom Zandvoort i Totaal i i i Budget-/expl. i Subsidie Gemeente 2015 subsidie huisvestingslasten Totaal 1 ; t Bioemendaal Haarlem Haarlemmerliede o Heemstede Hillegom Zandvoort ! ' i i Totaal i

4 Toelichting Begroting 2015 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Op 16 juni jl. heeft de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zuid-Kennemerland de Begroting 2015 goedgekeurd uitgaande van ongewijzigd beleid en gebaseerd op de Strategie De ontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2014 geven geen aanleiding tot aanpassing van het beleid. Uitgangspunten & wijzigingen > dan 25K ten opzichte van 2014 Inkomsten Gebruikersinkomsten Naar verwachting zullen de inkomsten uit contributies in 2015 gaan dalen. Enerzijds wordt een inflatiecorrectie van 1,5% toegepast maar daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met een terugloop van betalende leden van 3,3%. De inkomsten uit de overige gebruikersinkomsten zoals boetes en leengelden zullen in 2015 stabiel blijven. Specifieke dienstverlening Door het beëindigen van enkele detacheringsovereenkomsten lopen de inkomsten uit verkoop expertise drastisch terug. Hoewel de projectsubsidies onder druk staan, wordt uitgegaan van het nagenoeg stabiel blijven van aan projecten door te berekenen personeelskosten door het opzetten van nieuwe projecten. Subsidies Alleen van de gemeente Haarlem is informatie ontvangen over de te hanteren uitgangspunten Rekening houdend met de in de Kadernota 2012 genomen bezuinigingsmaatregel om alle indexering van subsidies voor de jaren te korten met 0,5% zou de bijstelling van de Haarlemse subsidie in ,7% bedragen. Naar verwachting wordt deze voorgenomen indexering teruggedraaid op grond van voorstellen in het kader van de incidentele bezuinigingsmaatregelen In de begroting is daarom uitgegaan van 0%. Bezuinigingen op subsidies Behoudens het schrappen van de indexering zijn er op dit moment voor 2015 nog geen aanvullende taakstellingen bekend. Op zijn vroegst in november a.s. bij de begrotingsbehandeling in de diverse gemeenteraden zou op dit punt meer duidelijkheid verschaft kunnen worden. Vooralsnog zijn alle subsidies gehandhaafd op het niveau van de Begroting 2014 verminderd met de in 2014 opgelegde kortingen op de budgetsubsidies Haarlem en Zandvoort en de huursubsidie Heemstede. Uitgaven Huisvestingskosten De verlaging van de huisvestingskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere huur Heemstede vanwege het huren van minder ruimte. Personeelskosten Om tot een betere raming van deze kostenpost te komen, heeft de salarisadministratie van Pro Biblio een personeelsbegroting opgesteld voor Op basis hiervan zijn de kosten per medewerker geraamd tot en met Voor 2015 is daarbij rekening gehouden met een loonstijging van 2,5%. Z.o.z.

5 Recent is van de Belastingdienst informeel uitsluitsel gekregen over het eigenrisicodragen van WWverplichtingen. De kosten voor de bij de reorganisaties ontslagen medewerkers van de Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede komen volledig voor onze rekening en zijn voor 2015 in de begroting verwerkt. Voor een deel vindt dekking plaats uit het beschikbare Mobilteitsbudget. Het is het uiterst onzeker of en zo ja hoeveel gemeenten zullen bijdragen in de frictiekosten van de reorganisatie en eventuele WW-verplichtingen. Gegeven het feit dat aanpassing van het beleid aan gewijzigde omstandigheden in de komende jaren flexibiliteit in de inzet van personeel vergt, stel ik voor om binnen de begroting te doteren aan de Bestemmingsreserve Mobiliteit. In totaliteit leiden deze wijzigingen tot een verlaging van de personeelskosten van Collectie en media Retail inrichtingen hebben iets minder (bijv. 5%) collectie nodig. De omvang van de fysieke collectie vermindert anderzijds door uitbreiding van het digitale aanbod. Aangezien de besluitvorming over de nieuwe Bibliotheekwet nog niet is afgerond, is met de gevolgen hiervan nog geen rekening gehouden. Verwacht Resultaat 2015 De voorliggende Begroting 2015 is budgettair neutraal. Voortzetting vernieuwing in volgende jaren Hiervoor wordt venwezen naar bijgesloten Strategie Lotte Sluyser. Haarlem, 27 juni 2014.

6 Strategie "De brede bieb" de Bibliotheek Zui d- Ken n em erl an d

7 Agenda Landelijke visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland - wat doen we nu Trends in de informatie-samenleving Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek in Bloemendaa De Bibliotheek in Zandvoort De Bibliotheek in Spaarndam

8 Landelijke visie (1) Commissie o.l.v. J. Cohen heeft voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken het toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare Bibliotheek in 2025: Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur m De kern van de opdracht is bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en informatiesamenleving i 1,3 miljoen Lezen is de basis (, jv. laaggeletterden De Bibliotheek stimuleert en inspireert (potentiële) lezers. Is professionele partner voor het onderwijs en belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid.

9 Landelijke visie (2) Stimulerende leeromgeving Plaats voor persoonlijke ontwikkeling, een leven lang leren. De Bibliotheek daagt uit tot verdieping, verbreding, zelfstudie en zelfontplooiing. Verkleining van achterstanden en ontwikkeling van talent. 21st century skills: mediawijsheid, digitale basisvaardigheden, samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken. Toegang tot informatie 2017: digitale overhei( Veel burgers zijn er nog niet klaar voor De Bibliotheek zorgt ook in 2025 nog voor laagdrempelige toegang t informatie, altijd en voor iedereen. Niet alle verhalen en informatie gedigitaliseerd en gratis zijn. De Bibliotheek is betrouwbare adviseur.

10 Landelijke visie (3) Dynamische ontmoetingsplek In een samenleving die individualiseert biedt de Bibliotheek bij uitstek een plaats voor ontmoeting, een plek om samen te zijn, voor sociale binding. Kennis komt tot stand in netwerk- en community-verband in een fysieke of virtuele omgeving. De bieb biedt hiervoor een neutrale en gastvrije plek. Podium voor lokale maatschappelijke en culturele organisaties. De Bibliotheek stimuleert betrokkenheid bij de maatschappij. Binding met de lokale gemeenschap Steeds meer mensen werken of studeren in de bieb

11 Bibliothe( uid-koojébierland lii ui Missie d De Bibliotheek Zuid-Kennemerland inspireert tot lezen en is een modern, laagdrempelig kenniscentrum met toegang tot verhalen, informatie en cultuur. Zij stimuleert het plezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding. Voor wie? Voor mensen van alle culturen en leeftijden, autochtonen, allochtonen, hoger- en lager opgeleiden. i

12 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Aantal vestigingen Inwoners Leden Bezoekers Uitleningen Omvang collectie Aantal medewerkers 13 vestigingen in Haarlem, Heemstede, Spaarndam, Bioemendaal, Zandvoort, Hillegom. Inclusief de Bibliotheek op het Station in Haarlem en Bibliotheken op School in Zandvoort en Vogelenzang = 28% van de inwoners (landelijk 24%) 1,1 miljoen 1,6 miljoen materialen 85 FTE Cijfers per 31/12/2013 De bieb heeft een groot bereik. Veel marketing en activiteiten helpen groot te blijven,

13 LEZEN, LENEN, SCHRIJVEN Dit doen we Boeken, dvd's, cd's, tijdschriften en games uitlenen Website geeft personaliseerbare attendering op nieuwe collectie WelkBoek, digitaal advies Nederland Schrijft, portal voor aanstormend schrijftalent 8

14 Digitale content: e-books Landelijke samenwerking tussen bibliotheken. Vanaf 2015 gaat budget voor digitale content van gemeentefonds via OCW naar KB Dit doen we E-BOOKPORTAL: gelanceerd begin 2014 met 5000 e-books, groeiend naar e-books in 2016 Andere digitale content: e-muziek, kranten, digitaal erfgoed Toekomst Digitale tijdschriften, audiovisuele content Community voor lezers

15 Dit doen we Boekstart voor baby's, en (binnenkort) voor de kinderopvang. Voorlezen: leerlingen/jr. Peuterbieb Klassenbezoeken PO en VO: leerlingen/jr. Huiswerkklas Haarlem Oost Collectieve abonnementen met scholen Pleinen voor makkelijk lezen, informatie dyslexie Pleinen voor het (beter) Nederlands leren, digitaal oefenen met coach Mediawijsheid cursussen (bijv. internetten voor senioren) Bibliotheken op school: leesplan, leesmonitor, leesmotivatie i.s.m. schoo Erfgoededucatie

16 Ill Dit doen we Activiteiten in de bibliotheek: 200 workshops, debatten, tentoonstellingen Tabletcafé Studie- en werkplekken, leestafels Gratis internet voor leden, gratis wifi Café met lekkere koffie

17 LOKET Mediaspreekuur b Dit doen we Fysiek loket - Juridisch advies in Haarlem Centrum, Loket Haarlem in Oost Mediaspreekuur in Haarlem, Zandvoort, Hillegom, Bioemendaal etc. Digitaal loket - Websites voor Centrum voor Jeugd en Gezin 5 gemeentes - Zorgloket 12

18 Trends in de informatie-samenleving Internetgebruik, mobiel. Minder boeken lezen, meer sociale media en games Opkomst e-book (2013 4,5%, %?), groei gebruik e-readers en tabiets Zelf willen doen: schrijven, fotograferen, nieuws vergaren, meefinancieren Circulaire economie: van hebben naar toegang hebben of delen Vanuit huis: 24/7 access, webshops, thuisbezorging, 3D printing, ZZP ers Tegelijk: een behoefte aan samenzijn en beleving Privacy en beveiliging Economische crisis, bezuinigen, sociale onderkant onder druk Duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording, soberheid, de menselijke maat, zingeving Vergrijzing Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk j inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen 13

19 Speerpunten voor komende jaren: De brede Bieb. Fysiek, digitaal én maatschappelijk Programma voor werklozen Preventie, beperking maatschappelijke kosten Bibliotheek voor ondernemers en zzp Digibieb: kennismaken met nieuwe technologie Werk en Participatie Welzijn & Zorg Dagbesteding, kostenbesparing In de watten: Bieb aan huis, ouderencafé's Begeleid werken Leesvaardigheid en taalvaardigheid programma 21st century skills, mediawijsheid programma Educatie en Mediawijsheid Community De bieb als platform voor lokale omgeving om iets te organiseren Kennisplatform, fysiek en digitaal Bijdragen in ruil voor een abo 14

20 Speerpunten: Werk en participatie De Bibliotheek voor Werklozen - Toeleiding via sociale dienst en UWV, aanbod, cursussen Ondernemers en zzp - Cursussen, laagdrempelige werkplekken, koffie, bijeenkomsten, spreekuren/praatjes voor en door zzp-ers Waar: Haarlem Noord, Schalkwijk, Heemstede? Zandvoort? Hillegom? Zzp-loketten Haarlem? - Stimuleren kenniseconomie en creatieve industrie Digibieb: kennismaken met nieuwe technologie Waar: Haarlem Centrum en Noord, Schalkwijk, Heemstede, Bioemendaal? Begeleid werken - Onder begeleiding werken in de Bibliotheek Bijv. Hartenkamp met verstandelijk gehandicapten 15

21 Speerpunten: Welzijn en zorg Schadelastbeperking - Preventie, informatie over gezondheid voeding, stress, sport Landelijke projectgroep B7 onderzoekt dit samen met zorgverzekeraars Loket, CJG, zorgloket, collectie Dagbesteding - Kosten besparen door taken te verschuiven van zorg naar welzijn - Ouderen?, andere groepen met begeleiding Uitproberen in Heemstede of Zandvoort. Schalkwijk? In de watten - Bieb als plek waar je altijd terecht kan Wekelijks seniorencafé, Tabletcafé - Bibliotheek aan Huis - Ondersteuning mantelzorgers Partners: welzijn, zorg, zorgverzekeraars 1 6

22 Speerpunten: Community Identiteitsvorming door branding wijken met cultuur/- historische instellingen, VVV en anderen - Bijv. Initiatieven in Schalkwijk, samen met wijkraden, burgemeester, gemeente, culturele partners Faciliteren georganiseerde burger - Bibliotheek openstellen voor bijdragen aan kennisplatform - Bijv. burgers organiseren activiteit, boekenkast of scherm - Digitaal kennisplatform Kennisdelen over burgerinitiatieven en communityvorming 17

23 Speerpunten: Fysiek Uitleen - Zelfservice uitbreiden : boeken sneller met Belgische leverancier - Bezorgservice (gestart in 2013 in Haarlem) - Ophaalpunten, bijv. bij supermarkt De Bibliotheek als inspirerende plek - Vernieuwing van alle vestigingen, retail, jongeren aanspreken

24 Speerpunten: Digitaal Digibieb - Klant maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen 3D printer, Google Glass en meer Digitale content in de fysieke ruimte - Narrowcasting-activiteiten, marketing - Touch schermen - informatie, tips - Ipads - apps, ebooks, digitale tijdschriften - Multitouch tafels - erfgoed, spelletjes Landelijk wordt bibliotheek-infrastructuur ontwikkeld - Nationale bibliotheek catalogus (NBC) - CRM, Datawarehouse - Website, apps 19

25 Speerpunten: bezuinigingen opvangen Samenwerking Gezamenlijke inkoop bibliotheken Waar mogelijk verder fuseren met bibliotheken Vestigingen delen, bijv. met ondernemers, radio, welzijn, cultuurpartners Diensten ruilen Waarde toevoegen aan de bibliotheekpas Korting bij bijv. restaurant of museum Nieuwe inkomstenbronnen Mediawijsheid, webshop, sponsoring, zakelijke dienstverlening

26 e^s^jpende jaren

27 Bibliotheek Haarlem Flinke groei Leden Leden/inwoners Uitleningen Bezoekers % % groei 11% 8,5% 25% 5 vestigingen: Centrum: vernieuwd juni 2014, uitgebreide collectie, activiteiten, gezelligheid, studenten, studieruimte Noord: gezinnen, druk bezocht Oost: Reinaldahuis, achterstandswijk Schalkwijk: achterstandswijk. NL computerruimte Bibliotheek op het Station IK ie Nederlands in de bieb

28 De Bibliotheek op het station Naar de klanten toe Voorbeeld Bibliotheek van de toekomst Landelijke keten 23

29 Bibliotheek Haarlem Vestigingenbeleid voor de toekomst Haarlem Centrum is hart van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Alles is er te krijgen. Het gebouw scoort nu een H voor duurzaamheid terwijl de gemeente duurzaamheid belangrijk vindt. IDEE: het gebouw klimaatneutraal maken. M.b.v. gemeente, provincie, Nuon, sponsoren, studenten. Het proces vertalen naar expertisecentrum/ educatiecentrum. De community meenemen in de ontwikkelingen. De vestigingen worden bij grote bezuinigingen gesloten, verkleind of vervangen door uitleenpunten bij partners, zoals winkel of school. Schalkwijkse vestiging: mogelijk verhuizing naar Schalkstad Profilering: Noord en Schalkwijk: ondernemers/ zzp, digivaardigheden Oost en Schalkwijk: welzijn Station: hoogopgeleiden, pilots 24

30 Bibliotheek Heemstede 25

31 Heemstede Heemstede: veel actieve leden Heemstede lü^l^r 5 Leden Leden/ inwoners Uitleningen Bezoekers Collectie % In 2013 is het aantal leden gestegen Het aantal uitleningen en bezoekers is gedaald sinds de bieb verkleind is

32 Heemstede veel actieve leden Bibliotheekleden ingeschreven op vestiging Heemstede 0 53% is jeugd, 47% volwassenen 27

33 Bibliotheek Heemstede Strategie Project De Verbeelding, met TwijnstraGudde Bibliotheek Heemstede als ontmoetingscentrum Focus op verbreding naar het maatschappelijk hart en samenwerking met culturele en maatschappelijke partners Doelgroep: alle leeftijden Vestiging Julianaplein op termijn 2016/2018 te duur naar nieuwe centrale plek of verlaging kosten/ nieuwe inkomsten door partners

34

35 Bibliotheek Bloemendaa Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Gebouw in eigendom van de Bibliotheek Boekstart en scholendeals stimuleren kinderen Coalitieakkoord : 250K bezuiniging Strategie Flagship vestiging in Bloemendaa Vernieuwing inrichting, retail, digitale apparatuur, zelfservice, verbetering imago. Niet verhuizen Discussie: Bibliotheek helpt impuls geven aan creativiteit en cultuur in Bioemendaal? Of maatschappelijke rol uit WMO gelden? 30

36 Strategie Naar Centraal Service Punt in 2015,100 m2 Nieuwe inrichting, retail, samenwerking met Welzijn Bioemendaal Doelgroep toespitsing op kinderen, jongeren en senioren Vervalt als bezuiniging van 250K doorgaat. Evt. servicpuntje

37 Vogelenzang Strategie Bibliotheek in Basisschool De Paradijsvogel Voor kinderen door kinderen Activiteiten Ontmoetingsplek voor senioren Pilotplaats voor project Kohaschool - nieuw systeem

38 Hillegom

39 Bibliotheek Hillegom Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Ruim gebouw, in eigendom van de Bibliotheek Scholendeals om kinderen te stimuleren, Fioretti Strategie Verjonging imago en ledengroep Meer levendigheid en activiteiten Verhuizen naar centrum, binnen huidig exploitatiebudget Bij geen verhuizing: Bibliotheek voor ondernemers/ zzp Sowieso: vernieuwing inrichting, retail, zelfservice

40 Bibliotheek Zandvoort

41 Bibliotheek Zandvoort Inwoners Leden Le( ten/ uitleningen Bezoekers inwoners ZandvooH % Aantal volwassen leden neemt af, kinderen gestegen Aantal uitleningen en bezoekers sterk gestegen Mooie nieuwe vestiging van de bieb in Louis Davids Carré Daarnaast 2 Bibliotheken op School: in LDC en in de Golf Kinderen lenen uit Combinatiefunctionaris Samenwerking met 6 scholen, leesmonitor, leesplezier bevorderen 36

42 Bibliotheek Zandvoort Uitdagingen Bibliotheek toegevoegde waarde geven in sociaal domein LDC en bieb aantrekkelijker voor volwassenen Strategie Bibliotheek gebruiken voor gemeentelijke activiteiten rond werk en inkomen (geen nieuwe locatie voor inrichten) ZZP faciliteren: werkplekken, workshops Café vaker open met bijv. verstandelijk gehandicapten Bijeenkomsten voor senioren (bijv. Tabletcafé),vrijwilligers en mantelzorgers Bibliotheek aan huis, ook in Zandvoort ^2r Cultureel erfgoed op multi-touch tafel, samen met o.a. 37 Genootschap Oud-Zandvoort

43 eek Spaarndam I J \ t f - v r

44 Bibliotheek Spaarndam Uren open Leden/ Inwoners per week Leden inwoners Uitleningen Bezoekers Spaarndam % Exclusief uitleningen van volwassenen op andere vestigingen Huidig aanbod Voor kinderen collectie in Spaarndam Voor volwassenen: collectie bestellen via website/rotunda, bezorging in Spaarndam. Kast met afgeschreven boeken Strategie Kindercollectie verhuist naar apotheek, samen met afgeschreven boeken voor volwassenen en bankje Openingstijden naar altijd open, volledig zelfservice

45 Discussie 0 de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging Strategie 2014-2017 Altijd in beweging Agenda Visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen. Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits

Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen. Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits De start 10 januari 1916 Vereeniging R.K. Openbare leeszaal en bibliotheek Sint Catharina wordt geconstitueerd

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Iedere Zoetermeerder komt in het Forum

Iedere Zoetermeerder komt in het Forum Iedere Zoetermeerder komt in het Forum Het nieuwe Zoetermeerse hart in de stad De maatschappij verandert en zo ook de Zoetermeerders. Mensen willen genieten van hun vrije tijd, elkaar ontmoeten en zich

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode

Jeanine Deckers December Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode Jeanine Deckers December 2014 Evaluatie bibliobus De Zilk Gebruik van de bibliobus in de periode 2008 2013 Inleiding De bibliotheekvoorziening in De Zilk bestaat al jarenlang uit een bibliobus met een

Nadere informatie

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN

^o Q^eigsn. Bibliotheek Rijn en Venen 20 JAN ^ Bibliotheek Aan alle Raadsleden van de Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuis, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Alphen aan den Rijn, 18 januari 2010 Rout 'ng v t 20 JAN ^o Q^eigsn Onderwerp:

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Toekomst Bibliotheek De Kempen

Toekomst Bibliotheek De Kempen Toekomst Bibliotheek De Kempen Introductie Beleid en organisatieontwikkeling Conceptontwikkeling bibliotheken Public Governance Projectmatig creëren Maatschappelijke meerwaarde Business Modelling Presentatie

Nadere informatie

Bibliotheekstatistiek 2015

Bibliotheekstatistiek 2015 Bibliotheekstatistiek 215 Documentinformatie Auteur(s): Jeroen van den Tillaart, Theo Bijvoet Versie: Datum: 26 juli 216 Status: eindversie Pagina: 1 van 8 Toelichting bibliotheekstatistiek 215 Inleiding

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie!

De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! De bibliotheek draagt actief bij aan preventie en participatie! 2 Wat speelt er? 3 De drie decentralisaties en de kanteling in het sociaal domein Willen we echt een inclusieve samenleving bouwen waar iedereen,

Nadere informatie

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd

Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep jeugd Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 4.e Argumentatiekaart Bibliotheek VANnU Themagroep Jeugd Wanneer je gaat netwerken is het handig om je verhaal scherp

Nadere informatie

Bibliotheekfuncties in Tynaarlo Toekomstgericht, toegankelijk & betaalbaar

Bibliotheekfuncties in Tynaarlo Toekomstgericht, toegankelijk & betaalbaar Inhoud 1. De maatschappelijke relevantie 2. Trends & ontwikkelingen 3. Effecten op de traditionele bibliotheek 4. Bibliotheekwet 2015 5. Mogelijke alternatieve aanpak 6. Begroting Bibliotheekfuncties in

Nadere informatie

De Bibliotheek als gids

De Bibliotheek als gids De Bibliotheek als gids de Bibliotheek Begroting 2014 Openbare bibiiotheek Bernheze Post Omschrijving Bernheze Begroting 2014 Bernheze Begroting 2013 Bernheze Exploitatie 2012 4 Lasten 40 Bestuur en organisatie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen Inleiding De bibliotheek verandert in hoog tempo. Dat heeft allerlei oorzaken. Als belangrijkste noemen we hier: de verdergaande digitalisering, de terugtrekkende overheid, de veranderende informatieconsumptie,

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus AH BILTHOVEN

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus AH BILTHOVEN College van Burgemeester en Wethouders Gemeente De Bilt T.a.v. Wethouder mevrouw A.E. Brommersma Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN Maartensdijk, 9 november 2016 Onderwerp: Inzet Overschotten Sociaal Domein

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan Bibliotheek Rijssen-Holten 2017-2019 Rijssen-Holten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Missie en visie 3. Trends en ontwikkelingen 3.1 De landelijke Bibliotheekwet 3.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst

Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bibliotheek in Barneveld, nu en in de toekomst Bespreking raadscommissie Beleidsuitgangspunten 2013-2016 4 december 2012 Menno Roozendaal Opbouw Inleiding Landelijk Historie en ontwikkelingen bibliotheek

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk? informatieavond Wat vinden wij belangrijk? Kunst is een verrijking voor je leven. Het stimuleert de creativiteit, geeft plezier en zelfvertrouwen en zorgt voor ontwikkeling. Kunst stimuleert kritisch denkvermogen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 235/2007 13 november 2007 MO/cultuur 2007/180578 Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector ERZ afdeling bib steller N. van Schendel onderwerp Verzelfstandiging Openbare Bibliotheek telefoon 0182-590114 voorstelnummer 105 17-8-2004

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE

SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE NOTITIE: SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE INLEIDING De commissie Samenleving heeft in juni 2013 bij het geven van haar zienswijze over het collegevoorstel Programma van eisen Bibliotheek Heemstede het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Tarieven Bibliotheek Haarlem en omstreken Reg.nummer: STZ/EC/2012/338524

Raadsstuk. Onderwerp: Tarieven Bibliotheek Haarlem en omstreken Reg.nummer: STZ/EC/2012/338524 Raadsstuk Onderwerp: Tarieven Bibliotheek Haarlem en omstreken Reg.nummer: STZ/EC/2012/338524 1. Inleiding De Bibliotheek Haarlem en omstreken (hierna: de bibliotheek) heeft aangegeven haar tarieven per

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein De rol van de bibliotheek in het sociaal domein Probiblio en BISC 19 juni 2014 Jantine Kriens Voorzitter Directieraad Maatschappelijke trends Participatiemaatschappij. - Burger is zelf aan het roer, de

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie