de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d"

Transcriptie

1 de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d il7juli2flh College van B&W Gemeente Heemstede Afdeling Welzijnszaken T.a.v. mevrouw S M. Hoogland Postbus AJ HEEMSTEDE Datum: 15 juli 2014 Kenmerk: LS/KK/ Contactpersoon: L. van Bakel Betreft: Indienen begroting Strategie Bijlagen: 4 Geachte mevrouw Hoogland, Bijgaand vindt u de begroting 2015 van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland inclusief een toelichting. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 16 juni jl. de begroting geaccordeerd. In uw subsidiebeschikking 2014, kenmerk van 23 december 2013 heeft u verzocht om een meerjarenbeleidsplan. Als bijlage treft u de op 5 juni jl, met de wethouders Kuiper en Ates en de heer Siegrest besproken Strategie aan. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze controller Leo van Bakel of met ondergetekende. Met vriendelijke groet. Lotte Sluyser, Directeur-Bestuurder Cc. (dig): de heer K.H. Siegrest, Afdeling Welzijnszaken Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland Gasthuisstraat XP Haarlem Postbus AE Haarlem KvK-Haarlem: Rabobank; 'BAN: NL91 RABO BTW: NL B0T

2 BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND Begroting 2015 jaarrekening 2013 % begroting 2014 % begroting 2015 % Opbrengsten Gebruikersinkomsten ,0% ,9% ,0% Specifieke dienstverlening ,1% ,2% ,5% Diverse baten ,2% ,1% ,0% Subsidies ,6% ,7% ,5% totaal ,0% ,0% ,0% Kosten Bestuur en organisatie ,5% ,6% ,6% Huisvesting ,2% ,4% ,1% Personeelskosten ,7% ,1% ,7% Administratie ,9% ,2% ,2% Transport ,1% ,2% ,1% Automatisering ,5% ,5% ,4% Collectie en media ,2% ,5% ,1% Specifieke kosten ,3% ,4% ,4% Overige kosten ,4% ,1% ,3% totaal ,9% ,0% ,0% Resultaat ,1% 0 0,0% 0 0,0%

3 1 Budget-/expl. Subsidie Gemeente 2014 subsidie huisvestingslasten Totaal i ; Bioemendaal Haarlem Haarlemmerliede Heemstede Hillegom Zandvoort i Totaal i i i Budget-/expl. i Subsidie Gemeente 2015 subsidie huisvestingslasten Totaal 1 ; t Bioemendaal Haarlem Haarlemmerliede o Heemstede Hillegom Zandvoort ! ' i i Totaal i

4 Toelichting Begroting 2015 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Op 16 juni jl. heeft de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zuid-Kennemerland de Begroting 2015 goedgekeurd uitgaande van ongewijzigd beleid en gebaseerd op de Strategie De ontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2014 geven geen aanleiding tot aanpassing van het beleid. Uitgangspunten & wijzigingen > dan 25K ten opzichte van 2014 Inkomsten Gebruikersinkomsten Naar verwachting zullen de inkomsten uit contributies in 2015 gaan dalen. Enerzijds wordt een inflatiecorrectie van 1,5% toegepast maar daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met een terugloop van betalende leden van 3,3%. De inkomsten uit de overige gebruikersinkomsten zoals boetes en leengelden zullen in 2015 stabiel blijven. Specifieke dienstverlening Door het beëindigen van enkele detacheringsovereenkomsten lopen de inkomsten uit verkoop expertise drastisch terug. Hoewel de projectsubsidies onder druk staan, wordt uitgegaan van het nagenoeg stabiel blijven van aan projecten door te berekenen personeelskosten door het opzetten van nieuwe projecten. Subsidies Alleen van de gemeente Haarlem is informatie ontvangen over de te hanteren uitgangspunten Rekening houdend met de in de Kadernota 2012 genomen bezuinigingsmaatregel om alle indexering van subsidies voor de jaren te korten met 0,5% zou de bijstelling van de Haarlemse subsidie in ,7% bedragen. Naar verwachting wordt deze voorgenomen indexering teruggedraaid op grond van voorstellen in het kader van de incidentele bezuinigingsmaatregelen In de begroting is daarom uitgegaan van 0%. Bezuinigingen op subsidies Behoudens het schrappen van de indexering zijn er op dit moment voor 2015 nog geen aanvullende taakstellingen bekend. Op zijn vroegst in november a.s. bij de begrotingsbehandeling in de diverse gemeenteraden zou op dit punt meer duidelijkheid verschaft kunnen worden. Vooralsnog zijn alle subsidies gehandhaafd op het niveau van de Begroting 2014 verminderd met de in 2014 opgelegde kortingen op de budgetsubsidies Haarlem en Zandvoort en de huursubsidie Heemstede. Uitgaven Huisvestingskosten De verlaging van de huisvestingskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere huur Heemstede vanwege het huren van minder ruimte. Personeelskosten Om tot een betere raming van deze kostenpost te komen, heeft de salarisadministratie van Pro Biblio een personeelsbegroting opgesteld voor Op basis hiervan zijn de kosten per medewerker geraamd tot en met Voor 2015 is daarbij rekening gehouden met een loonstijging van 2,5%. Z.o.z.

5 Recent is van de Belastingdienst informeel uitsluitsel gekregen over het eigenrisicodragen van WWverplichtingen. De kosten voor de bij de reorganisaties ontslagen medewerkers van de Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede komen volledig voor onze rekening en zijn voor 2015 in de begroting verwerkt. Voor een deel vindt dekking plaats uit het beschikbare Mobilteitsbudget. Het is het uiterst onzeker of en zo ja hoeveel gemeenten zullen bijdragen in de frictiekosten van de reorganisatie en eventuele WW-verplichtingen. Gegeven het feit dat aanpassing van het beleid aan gewijzigde omstandigheden in de komende jaren flexibiliteit in de inzet van personeel vergt, stel ik voor om binnen de begroting te doteren aan de Bestemmingsreserve Mobiliteit. In totaliteit leiden deze wijzigingen tot een verlaging van de personeelskosten van Collectie en media Retail inrichtingen hebben iets minder (bijv. 5%) collectie nodig. De omvang van de fysieke collectie vermindert anderzijds door uitbreiding van het digitale aanbod. Aangezien de besluitvorming over de nieuwe Bibliotheekwet nog niet is afgerond, is met de gevolgen hiervan nog geen rekening gehouden. Verwacht Resultaat 2015 De voorliggende Begroting 2015 is budgettair neutraal. Voortzetting vernieuwing in volgende jaren Hiervoor wordt venwezen naar bijgesloten Strategie Lotte Sluyser. Haarlem, 27 juni 2014.

6 Strategie "De brede bieb" de Bibliotheek Zui d- Ken n em erl an d

7 Agenda Landelijke visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland - wat doen we nu Trends in de informatie-samenleving Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek in Bloemendaa De Bibliotheek in Zandvoort De Bibliotheek in Spaarndam

8 Landelijke visie (1) Commissie o.l.v. J. Cohen heeft voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken het toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare Bibliotheek in 2025: Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur m De kern van de opdracht is bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en informatiesamenleving i 1,3 miljoen Lezen is de basis (, jv. laaggeletterden De Bibliotheek stimuleert en inspireert (potentiële) lezers. Is professionele partner voor het onderwijs en belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid.

9 Landelijke visie (2) Stimulerende leeromgeving Plaats voor persoonlijke ontwikkeling, een leven lang leren. De Bibliotheek daagt uit tot verdieping, verbreding, zelfstudie en zelfontplooiing. Verkleining van achterstanden en ontwikkeling van talent. 21st century skills: mediawijsheid, digitale basisvaardigheden, samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken. Toegang tot informatie 2017: digitale overhei( Veel burgers zijn er nog niet klaar voor De Bibliotheek zorgt ook in 2025 nog voor laagdrempelige toegang t informatie, altijd en voor iedereen. Niet alle verhalen en informatie gedigitaliseerd en gratis zijn. De Bibliotheek is betrouwbare adviseur.

10 Landelijke visie (3) Dynamische ontmoetingsplek In een samenleving die individualiseert biedt de Bibliotheek bij uitstek een plaats voor ontmoeting, een plek om samen te zijn, voor sociale binding. Kennis komt tot stand in netwerk- en community-verband in een fysieke of virtuele omgeving. De bieb biedt hiervoor een neutrale en gastvrije plek. Podium voor lokale maatschappelijke en culturele organisaties. De Bibliotheek stimuleert betrokkenheid bij de maatschappij. Binding met de lokale gemeenschap Steeds meer mensen werken of studeren in de bieb

11 Bibliothe( uid-koojébierland lii ui Missie d De Bibliotheek Zuid-Kennemerland inspireert tot lezen en is een modern, laagdrempelig kenniscentrum met toegang tot verhalen, informatie en cultuur. Zij stimuleert het plezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding. Voor wie? Voor mensen van alle culturen en leeftijden, autochtonen, allochtonen, hoger- en lager opgeleiden. i

12 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Aantal vestigingen Inwoners Leden Bezoekers Uitleningen Omvang collectie Aantal medewerkers 13 vestigingen in Haarlem, Heemstede, Spaarndam, Bioemendaal, Zandvoort, Hillegom. Inclusief de Bibliotheek op het Station in Haarlem en Bibliotheken op School in Zandvoort en Vogelenzang = 28% van de inwoners (landelijk 24%) 1,1 miljoen 1,6 miljoen materialen 85 FTE Cijfers per 31/12/2013 De bieb heeft een groot bereik. Veel marketing en activiteiten helpen groot te blijven,

13 LEZEN, LENEN, SCHRIJVEN Dit doen we Boeken, dvd's, cd's, tijdschriften en games uitlenen Website geeft personaliseerbare attendering op nieuwe collectie WelkBoek, digitaal advies Nederland Schrijft, portal voor aanstormend schrijftalent 8

14 Digitale content: e-books Landelijke samenwerking tussen bibliotheken. Vanaf 2015 gaat budget voor digitale content van gemeentefonds via OCW naar KB Dit doen we E-BOOKPORTAL: gelanceerd begin 2014 met 5000 e-books, groeiend naar e-books in 2016 Andere digitale content: e-muziek, kranten, digitaal erfgoed Toekomst Digitale tijdschriften, audiovisuele content Community voor lezers

15 Dit doen we Boekstart voor baby's, en (binnenkort) voor de kinderopvang. Voorlezen: leerlingen/jr. Peuterbieb Klassenbezoeken PO en VO: leerlingen/jr. Huiswerkklas Haarlem Oost Collectieve abonnementen met scholen Pleinen voor makkelijk lezen, informatie dyslexie Pleinen voor het (beter) Nederlands leren, digitaal oefenen met coach Mediawijsheid cursussen (bijv. internetten voor senioren) Bibliotheken op school: leesplan, leesmonitor, leesmotivatie i.s.m. schoo Erfgoededucatie

16 Ill Dit doen we Activiteiten in de bibliotheek: 200 workshops, debatten, tentoonstellingen Tabletcafé Studie- en werkplekken, leestafels Gratis internet voor leden, gratis wifi Café met lekkere koffie

17 LOKET Mediaspreekuur b Dit doen we Fysiek loket - Juridisch advies in Haarlem Centrum, Loket Haarlem in Oost Mediaspreekuur in Haarlem, Zandvoort, Hillegom, Bioemendaal etc. Digitaal loket - Websites voor Centrum voor Jeugd en Gezin 5 gemeentes - Zorgloket 12

18 Trends in de informatie-samenleving Internetgebruik, mobiel. Minder boeken lezen, meer sociale media en games Opkomst e-book (2013 4,5%, %?), groei gebruik e-readers en tabiets Zelf willen doen: schrijven, fotograferen, nieuws vergaren, meefinancieren Circulaire economie: van hebben naar toegang hebben of delen Vanuit huis: 24/7 access, webshops, thuisbezorging, 3D printing, ZZP ers Tegelijk: een behoefte aan samenzijn en beleving Privacy en beveiliging Economische crisis, bezuinigen, sociale onderkant onder druk Duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording, soberheid, de menselijke maat, zingeving Vergrijzing Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk j inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen 13

19 Speerpunten voor komende jaren: De brede Bieb. Fysiek, digitaal én maatschappelijk Programma voor werklozen Preventie, beperking maatschappelijke kosten Bibliotheek voor ondernemers en zzp Digibieb: kennismaken met nieuwe technologie Werk en Participatie Welzijn & Zorg Dagbesteding, kostenbesparing In de watten: Bieb aan huis, ouderencafé's Begeleid werken Leesvaardigheid en taalvaardigheid programma 21st century skills, mediawijsheid programma Educatie en Mediawijsheid Community De bieb als platform voor lokale omgeving om iets te organiseren Kennisplatform, fysiek en digitaal Bijdragen in ruil voor een abo 14

20 Speerpunten: Werk en participatie De Bibliotheek voor Werklozen - Toeleiding via sociale dienst en UWV, aanbod, cursussen Ondernemers en zzp - Cursussen, laagdrempelige werkplekken, koffie, bijeenkomsten, spreekuren/praatjes voor en door zzp-ers Waar: Haarlem Noord, Schalkwijk, Heemstede? Zandvoort? Hillegom? Zzp-loketten Haarlem? - Stimuleren kenniseconomie en creatieve industrie Digibieb: kennismaken met nieuwe technologie Waar: Haarlem Centrum en Noord, Schalkwijk, Heemstede, Bioemendaal? Begeleid werken - Onder begeleiding werken in de Bibliotheek Bijv. Hartenkamp met verstandelijk gehandicapten 15

21 Speerpunten: Welzijn en zorg Schadelastbeperking - Preventie, informatie over gezondheid voeding, stress, sport Landelijke projectgroep B7 onderzoekt dit samen met zorgverzekeraars Loket, CJG, zorgloket, collectie Dagbesteding - Kosten besparen door taken te verschuiven van zorg naar welzijn - Ouderen?, andere groepen met begeleiding Uitproberen in Heemstede of Zandvoort. Schalkwijk? In de watten - Bieb als plek waar je altijd terecht kan Wekelijks seniorencafé, Tabletcafé - Bibliotheek aan Huis - Ondersteuning mantelzorgers Partners: welzijn, zorg, zorgverzekeraars 1 6

22 Speerpunten: Community Identiteitsvorming door branding wijken met cultuur/- historische instellingen, VVV en anderen - Bijv. Initiatieven in Schalkwijk, samen met wijkraden, burgemeester, gemeente, culturele partners Faciliteren georganiseerde burger - Bibliotheek openstellen voor bijdragen aan kennisplatform - Bijv. burgers organiseren activiteit, boekenkast of scherm - Digitaal kennisplatform Kennisdelen over burgerinitiatieven en communityvorming 17

23 Speerpunten: Fysiek Uitleen - Zelfservice uitbreiden : boeken sneller met Belgische leverancier - Bezorgservice (gestart in 2013 in Haarlem) - Ophaalpunten, bijv. bij supermarkt De Bibliotheek als inspirerende plek - Vernieuwing van alle vestigingen, retail, jongeren aanspreken

24 Speerpunten: Digitaal Digibieb - Klant maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen 3D printer, Google Glass en meer Digitale content in de fysieke ruimte - Narrowcasting-activiteiten, marketing - Touch schermen - informatie, tips - Ipads - apps, ebooks, digitale tijdschriften - Multitouch tafels - erfgoed, spelletjes Landelijk wordt bibliotheek-infrastructuur ontwikkeld - Nationale bibliotheek catalogus (NBC) - CRM, Datawarehouse - Website, apps 19

25 Speerpunten: bezuinigingen opvangen Samenwerking Gezamenlijke inkoop bibliotheken Waar mogelijk verder fuseren met bibliotheken Vestigingen delen, bijv. met ondernemers, radio, welzijn, cultuurpartners Diensten ruilen Waarde toevoegen aan de bibliotheekpas Korting bij bijv. restaurant of museum Nieuwe inkomstenbronnen Mediawijsheid, webshop, sponsoring, zakelijke dienstverlening

26 e^s^jpende jaren

27 Bibliotheek Haarlem Flinke groei Leden Leden/inwoners Uitleningen Bezoekers % % groei 11% 8,5% 25% 5 vestigingen: Centrum: vernieuwd juni 2014, uitgebreide collectie, activiteiten, gezelligheid, studenten, studieruimte Noord: gezinnen, druk bezocht Oost: Reinaldahuis, achterstandswijk Schalkwijk: achterstandswijk. NL computerruimte Bibliotheek op het Station IK ie Nederlands in de bieb

28 De Bibliotheek op het station Naar de klanten toe Voorbeeld Bibliotheek van de toekomst Landelijke keten 23

29 Bibliotheek Haarlem Vestigingenbeleid voor de toekomst Haarlem Centrum is hart van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Alles is er te krijgen. Het gebouw scoort nu een H voor duurzaamheid terwijl de gemeente duurzaamheid belangrijk vindt. IDEE: het gebouw klimaatneutraal maken. M.b.v. gemeente, provincie, Nuon, sponsoren, studenten. Het proces vertalen naar expertisecentrum/ educatiecentrum. De community meenemen in de ontwikkelingen. De vestigingen worden bij grote bezuinigingen gesloten, verkleind of vervangen door uitleenpunten bij partners, zoals winkel of school. Schalkwijkse vestiging: mogelijk verhuizing naar Schalkstad Profilering: Noord en Schalkwijk: ondernemers/ zzp, digivaardigheden Oost en Schalkwijk: welzijn Station: hoogopgeleiden, pilots 24

30 Bibliotheek Heemstede 25

31 Heemstede Heemstede: veel actieve leden Heemstede lü^l^r 5 Leden Leden/ inwoners Uitleningen Bezoekers Collectie % In 2013 is het aantal leden gestegen Het aantal uitleningen en bezoekers is gedaald sinds de bieb verkleind is

32 Heemstede veel actieve leden Bibliotheekleden ingeschreven op vestiging Heemstede 0 53% is jeugd, 47% volwassenen 27

33 Bibliotheek Heemstede Strategie Project De Verbeelding, met TwijnstraGudde Bibliotheek Heemstede als ontmoetingscentrum Focus op verbreding naar het maatschappelijk hart en samenwerking met culturele en maatschappelijke partners Doelgroep: alle leeftijden Vestiging Julianaplein op termijn 2016/2018 te duur naar nieuwe centrale plek of verlaging kosten/ nieuwe inkomsten door partners

34

35 Bibliotheek Bloemendaa Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Gebouw in eigendom van de Bibliotheek Boekstart en scholendeals stimuleren kinderen Coalitieakkoord : 250K bezuiniging Strategie Flagship vestiging in Bloemendaa Vernieuwing inrichting, retail, digitale apparatuur, zelfservice, verbetering imago. Niet verhuizen Discussie: Bibliotheek helpt impuls geven aan creativiteit en cultuur in Bioemendaal? Of maatschappelijke rol uit WMO gelden? 30

36 Strategie Naar Centraal Service Punt in 2015,100 m2 Nieuwe inrichting, retail, samenwerking met Welzijn Bioemendaal Doelgroep toespitsing op kinderen, jongeren en senioren Vervalt als bezuiniging van 250K doorgaat. Evt. servicpuntje

37 Vogelenzang Strategie Bibliotheek in Basisschool De Paradijsvogel Voor kinderen door kinderen Activiteiten Ontmoetingsplek voor senioren Pilotplaats voor project Kohaschool - nieuw systeem

38 Hillegom

39 Bibliotheek Hillegom Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Ruim gebouw, in eigendom van de Bibliotheek Scholendeals om kinderen te stimuleren, Fioretti Strategie Verjonging imago en ledengroep Meer levendigheid en activiteiten Verhuizen naar centrum, binnen huidig exploitatiebudget Bij geen verhuizing: Bibliotheek voor ondernemers/ zzp Sowieso: vernieuwing inrichting, retail, zelfservice

40 Bibliotheek Zandvoort

41 Bibliotheek Zandvoort Inwoners Leden Le( ten/ uitleningen Bezoekers inwoners ZandvooH % Aantal volwassen leden neemt af, kinderen gestegen Aantal uitleningen en bezoekers sterk gestegen Mooie nieuwe vestiging van de bieb in Louis Davids Carré Daarnaast 2 Bibliotheken op School: in LDC en in de Golf Kinderen lenen uit Combinatiefunctionaris Samenwerking met 6 scholen, leesmonitor, leesplezier bevorderen 36

42 Bibliotheek Zandvoort Uitdagingen Bibliotheek toegevoegde waarde geven in sociaal domein LDC en bieb aantrekkelijker voor volwassenen Strategie Bibliotheek gebruiken voor gemeentelijke activiteiten rond werk en inkomen (geen nieuwe locatie voor inrichten) ZZP faciliteren: werkplekken, workshops Café vaker open met bijv. verstandelijk gehandicapten Bijeenkomsten voor senioren (bijv. Tabletcafé),vrijwilligers en mantelzorgers Bibliotheek aan huis, ook in Zandvoort ^2r Cultureel erfgoed op multi-touch tafel, samen met o.a. 37 Genootschap Oud-Zandvoort

43 eek Spaarndam I J \ t f - v r

44 Bibliotheek Spaarndam Uren open Leden/ Inwoners per week Leden inwoners Uitleningen Bezoekers Spaarndam % Exclusief uitleningen van volwassenen op andere vestigingen Huidig aanbod Voor kinderen collectie in Spaarndam Voor volwassenen: collectie bestellen via website/rotunda, bezorging in Spaarndam. Kast met afgeschreven boeken Strategie Kindercollectie verhuist naar apotheek, samen met afgeschreven boeken voor volwassenen en bankje Openingstijden naar altijd open, volledig zelfservice

45 Discussie 0 de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging Strategie 2014-2017 Altijd in beweging Agenda Visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis

Wijk bij Duurstede, 23 november 2015. Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, 23 november 2015 Betreft: Voorbespreking integratie van diensten in centrale hal van het gemeentehuis Memo Van: het college van B&W Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door

Nadere informatie

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden?

Wat zijn de huuropbrengsten van de huidige fiiialen in Kerkdriel en Ammerzoden? Leden van de gemeenteraad Uw brief van Afdeling Beleid & Regie Uw kenmerk 2014-06 Doorkiesnummer 14 0418 Ons kenmerk Kerkdriel Verzenddatum 2 9 OKT, 2014 Onderwerp Beantwoording vragen 2014-06 Geachte

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE

SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE NOTITIE: SCENARIO S BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE INLEIDING De commissie Samenleving heeft in juni 2013 bij het geven van haar zienswijze over het collegevoorstel Programma van eisen Bibliotheek Heemstede het

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Productenboek 2016 1

Productenboek 2016 1 Productenboek 2016 1 Inleiding: Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. In deze wet staan de kerntaken van de bibliotheek beschreven: 1. Kennis

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Aan: College van B&W van de gemeente

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn. Secretariaat: Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN 055-5802241, cliëntenraden@apeldoorn.nl

Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn. Secretariaat: Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN 055-5802241, cliëntenraden@apeldoorn.nl Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn. Secretariaat: Postbus 9033, 7300 ES APELDOORN 055-5802241, cliëntenraden@apeldoorn.nl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn Cc: Gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post «Postbus 3078-5003 DB Tilburg tel «013 583 99 99 Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. mevr. Noe Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL datum kenmerk onderwerp 8 april 2015 15181-LB/LvI Offerte Taalcoaching 2015 Geachte mevrouw Noe, Hierbij sturen

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Projecten en producten voor aangepast lezen

Projecten en producten voor aangepast lezen Projecten en producten voor aangepast lezen December 2013 Streamen van Daisy gesproken boeken Voor het lezen van Daisy gesproken boeken kan men naast een Daisyspeler ook gebruikmaken van een online-speler.

Nadere informatie

Standaardisatie vanuit klantperspectief (én strategie)

Standaardisatie vanuit klantperspectief (én strategie) Standaardisatie vanuit klantperspectief (én strategie) Themaochtend Bouwstenen voor de toekomst High Tech Campus Eindhoven 25 november 2010 Jos Debeij Themaochtend Bouwstenen voor de Toekomst 1 Inhoud

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond

Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ. Gemeenteraden IJmond Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond Korte terugblik IJmond Voorjaar 2012 Kadernota Van Zorg naar Participatie. Samenwerking KAM Voorbereidingsfase Aantal cliënten met

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99 f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld College van B&W Postbus 20001 9700PB GRONINGEN referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2014 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Wij bedanken alle vrijwilligers enorm voor hun inzet voor de Bibliotheek! Vrijwilligers met een Hoofdletter

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl

Utrecht bij de hand 2014. Utrecht.nl bij de hand 204.nl Bevolking per --204 Met 328.000 inwoners, is de vierde stad van Nederland. is een studentenstad met een relatief jonge bevolkingsopbouw en de hoogst opgeleide beroepsbevolking van de

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

kloppendhart voor een ambitieuze stad

kloppendhart voor een ambitieuze stad kloppendhart voor een ambitieuze stad Edwin (VUT, hobbykok en opa van Tom) zoekt tussen de kooken reisboeken inspiratie voor de kooklessen die hij binnenkort gaat geven. Verbinden is vinden... plek van

Nadere informatie

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7 Openbare bibliotheken Gewijzigd op 19 november 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar. Onderwerpen Aantal openbare bibliotheken Collectie Perioden aantal x 1 000 1999, inclusief volksbibliotheken

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf?

1. Welke gevolgen heeft het zelfstandig ondernemerschap voor de rechtspositie van het personeel van het Kunstbedrijf? Schriftelijke vragen rechtspositie personeel Kunstbedrijf Arnhem In het ondernemingsplan van het Kunstbedrijf Arnhem wordt uitgegaan van een nieuwe rol voor het bedrijf, die van regisseur. Het kunstbedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform

De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform In juli 2015 heeft de Koninklijke Bibliotheek het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) gelanceerd. Dit is

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

1. Ik vind de prijs voor mijn abonnement goed in verhouding tot wat ik daar voor krijg

1. Ik vind de prijs voor mijn abonnement goed in verhouding tot wat ik daar voor krijg Algemene vragenlijststatistieken Naam Inhoud Vragen over bibliotheekabonnement 10 vragen start nu 18-09 07-10 eind 29-09 Startdatum Einddatum 18-09-2013 (verstreken looptijd: 11 dag(en) en 12 uur) 29-09-2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente.

Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente. Wat verwachten we van u? Ga eerst na of u in aanmerking komt voor subsidie. Dat hangt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verhoging budget. 3. Het vaker toewijzen van tijdelijke of aflopende voorzieningen.

Verhoging budget. 3. Het vaker toewijzen van tijdelijke of aflopende voorzieningen. Memo Aan: Wethouders Kuster en Van de Wardt Cc: Van: Programma-management sociaal domein Datum: 16 juli 2015 Kenmerk: 15ini01740 Onderwerp: Voorstellen beperking van de kosten in het sociaal domein Geachte

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil

De heer B.G. Schalkwijk. Mevrouw A.I. Vreugdenhil GemeenteWATERLAND INFORMATIE RAAD DOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer 196-7 Onderwerp Portefeuillehouder Contactpersoon Afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam De heer B.G.

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 23 juni 2015 Nr. : 2015-66 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken

Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen. voor bibliotheken Wetgeving rond participatiesamenleving biedt kansen voor bibliotheken Breng vraag en aanbod bij elkaar en help laaggeletterden vooruit Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar).

Nadere informatie

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden

Advies: instemmen met de beantwoording en deze met de RIB aan de raad zenden VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: F. Pleket Tel nr: 8327 Nummer: 15A.01134 Datum: 22 oktober 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie