de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d"

Transcriptie

1 de Bibliotheek Zui d-kerm em erl an d il7juli2flh College van B&W Gemeente Heemstede Afdeling Welzijnszaken T.a.v. mevrouw S M. Hoogland Postbus AJ HEEMSTEDE Datum: 15 juli 2014 Kenmerk: LS/KK/ Contactpersoon: L. van Bakel Betreft: Indienen begroting Strategie Bijlagen: 4 Geachte mevrouw Hoogland, Bijgaand vindt u de begroting 2015 van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland inclusief een toelichting. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 16 juni jl. de begroting geaccordeerd. In uw subsidiebeschikking 2014, kenmerk van 23 december 2013 heeft u verzocht om een meerjarenbeleidsplan. Als bijlage treft u de op 5 juni jl, met de wethouders Kuiper en Ates en de heer Siegrest besproken Strategie aan. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze controller Leo van Bakel of met ondergetekende. Met vriendelijke groet. Lotte Sluyser, Directeur-Bestuurder Cc. (dig): de heer K.H. Siegrest, Afdeling Welzijnszaken Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland Gasthuisstraat XP Haarlem Postbus AE Haarlem KvK-Haarlem: Rabobank; 'BAN: NL91 RABO BTW: NL B0T

2 BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND Begroting 2015 jaarrekening 2013 % begroting 2014 % begroting 2015 % Opbrengsten Gebruikersinkomsten ,0% ,9% ,0% Specifieke dienstverlening ,1% ,2% ,5% Diverse baten ,2% ,1% ,0% Subsidies ,6% ,7% ,5% totaal ,0% ,0% ,0% Kosten Bestuur en organisatie ,5% ,6% ,6% Huisvesting ,2% ,4% ,1% Personeelskosten ,7% ,1% ,7% Administratie ,9% ,2% ,2% Transport ,1% ,2% ,1% Automatisering ,5% ,5% ,4% Collectie en media ,2% ,5% ,1% Specifieke kosten ,3% ,4% ,4% Overige kosten ,4% ,1% ,3% totaal ,9% ,0% ,0% Resultaat ,1% 0 0,0% 0 0,0%

3 1 Budget-/expl. Subsidie Gemeente 2014 subsidie huisvestingslasten Totaal i ; Bioemendaal Haarlem Haarlemmerliede Heemstede Hillegom Zandvoort i Totaal i i i Budget-/expl. i Subsidie Gemeente 2015 subsidie huisvestingslasten Totaal 1 ; t Bioemendaal Haarlem Haarlemmerliede o Heemstede Hillegom Zandvoort ! ' i i Totaal i

4 Toelichting Begroting 2015 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Op 16 juni jl. heeft de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zuid-Kennemerland de Begroting 2015 goedgekeurd uitgaande van ongewijzigd beleid en gebaseerd op de Strategie De ontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2014 geven geen aanleiding tot aanpassing van het beleid. Uitgangspunten & wijzigingen > dan 25K ten opzichte van 2014 Inkomsten Gebruikersinkomsten Naar verwachting zullen de inkomsten uit contributies in 2015 gaan dalen. Enerzijds wordt een inflatiecorrectie van 1,5% toegepast maar daarnaast zal rekening gehouden moeten worden met een terugloop van betalende leden van 3,3%. De inkomsten uit de overige gebruikersinkomsten zoals boetes en leengelden zullen in 2015 stabiel blijven. Specifieke dienstverlening Door het beëindigen van enkele detacheringsovereenkomsten lopen de inkomsten uit verkoop expertise drastisch terug. Hoewel de projectsubsidies onder druk staan, wordt uitgegaan van het nagenoeg stabiel blijven van aan projecten door te berekenen personeelskosten door het opzetten van nieuwe projecten. Subsidies Alleen van de gemeente Haarlem is informatie ontvangen over de te hanteren uitgangspunten Rekening houdend met de in de Kadernota 2012 genomen bezuinigingsmaatregel om alle indexering van subsidies voor de jaren te korten met 0,5% zou de bijstelling van de Haarlemse subsidie in ,7% bedragen. Naar verwachting wordt deze voorgenomen indexering teruggedraaid op grond van voorstellen in het kader van de incidentele bezuinigingsmaatregelen In de begroting is daarom uitgegaan van 0%. Bezuinigingen op subsidies Behoudens het schrappen van de indexering zijn er op dit moment voor 2015 nog geen aanvullende taakstellingen bekend. Op zijn vroegst in november a.s. bij de begrotingsbehandeling in de diverse gemeenteraden zou op dit punt meer duidelijkheid verschaft kunnen worden. Vooralsnog zijn alle subsidies gehandhaafd op het niveau van de Begroting 2014 verminderd met de in 2014 opgelegde kortingen op de budgetsubsidies Haarlem en Zandvoort en de huursubsidie Heemstede. Uitgaven Huisvestingskosten De verlaging van de huisvestingskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lagere huur Heemstede vanwege het huren van minder ruimte. Personeelskosten Om tot een betere raming van deze kostenpost te komen, heeft de salarisadministratie van Pro Biblio een personeelsbegroting opgesteld voor Op basis hiervan zijn de kosten per medewerker geraamd tot en met Voor 2015 is daarbij rekening gehouden met een loonstijging van 2,5%. Z.o.z.

5 Recent is van de Belastingdienst informeel uitsluitsel gekregen over het eigenrisicodragen van WWverplichtingen. De kosten voor de bij de reorganisaties ontslagen medewerkers van de Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede komen volledig voor onze rekening en zijn voor 2015 in de begroting verwerkt. Voor een deel vindt dekking plaats uit het beschikbare Mobilteitsbudget. Het is het uiterst onzeker of en zo ja hoeveel gemeenten zullen bijdragen in de frictiekosten van de reorganisatie en eventuele WW-verplichtingen. Gegeven het feit dat aanpassing van het beleid aan gewijzigde omstandigheden in de komende jaren flexibiliteit in de inzet van personeel vergt, stel ik voor om binnen de begroting te doteren aan de Bestemmingsreserve Mobiliteit. In totaliteit leiden deze wijzigingen tot een verlaging van de personeelskosten van Collectie en media Retail inrichtingen hebben iets minder (bijv. 5%) collectie nodig. De omvang van de fysieke collectie vermindert anderzijds door uitbreiding van het digitale aanbod. Aangezien de besluitvorming over de nieuwe Bibliotheekwet nog niet is afgerond, is met de gevolgen hiervan nog geen rekening gehouden. Verwacht Resultaat 2015 De voorliggende Begroting 2015 is budgettair neutraal. Voortzetting vernieuwing in volgende jaren Hiervoor wordt venwezen naar bijgesloten Strategie Lotte Sluyser. Haarlem, 27 juni 2014.

6 Strategie "De brede bieb" de Bibliotheek Zui d- Ken n em erl an d

7 Agenda Landelijke visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland - wat doen we nu Trends in de informatie-samenleving Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek in Bloemendaa De Bibliotheek in Zandvoort De Bibliotheek in Spaarndam

8 Landelijke visie (1) Commissie o.l.v. J. Cohen heeft voor het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken het toekomstperspectief ontwikkeld voor de openbare Bibliotheek in 2025: Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur m De kern van de opdracht is bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en informatiesamenleving i 1,3 miljoen Lezen is de basis (, jv. laaggeletterden De Bibliotheek stimuleert en inspireert (potentiële) lezers. Is professionele partner voor het onderwijs en belangrijke speler in de aanpak van laaggeletterdheid.

9 Landelijke visie (2) Stimulerende leeromgeving Plaats voor persoonlijke ontwikkeling, een leven lang leren. De Bibliotheek daagt uit tot verdieping, verbreding, zelfstudie en zelfontplooiing. Verkleining van achterstanden en ontwikkeling van talent. 21st century skills: mediawijsheid, digitale basisvaardigheden, samenwerken, communiceren, creativiteit, kritisch denken. Toegang tot informatie 2017: digitale overhei( Veel burgers zijn er nog niet klaar voor De Bibliotheek zorgt ook in 2025 nog voor laagdrempelige toegang t informatie, altijd en voor iedereen. Niet alle verhalen en informatie gedigitaliseerd en gratis zijn. De Bibliotheek is betrouwbare adviseur.

10 Landelijke visie (3) Dynamische ontmoetingsplek In een samenleving die individualiseert biedt de Bibliotheek bij uitstek een plaats voor ontmoeting, een plek om samen te zijn, voor sociale binding. Kennis komt tot stand in netwerk- en community-verband in een fysieke of virtuele omgeving. De bieb biedt hiervoor een neutrale en gastvrije plek. Podium voor lokale maatschappelijke en culturele organisaties. De Bibliotheek stimuleert betrokkenheid bij de maatschappij. Binding met de lokale gemeenschap Steeds meer mensen werken of studeren in de bieb

11 Bibliothe( uid-koojébierland lii ui Missie d De Bibliotheek Zuid-Kennemerland inspireert tot lezen en is een modern, laagdrempelig kenniscentrum met toegang tot verhalen, informatie en cultuur. Zij stimuleert het plezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding. Voor wie? Voor mensen van alle culturen en leeftijden, autochtonen, allochtonen, hoger- en lager opgeleiden. i

12 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Aantal vestigingen Inwoners Leden Bezoekers Uitleningen Omvang collectie Aantal medewerkers 13 vestigingen in Haarlem, Heemstede, Spaarndam, Bioemendaal, Zandvoort, Hillegom. Inclusief de Bibliotheek op het Station in Haarlem en Bibliotheken op School in Zandvoort en Vogelenzang = 28% van de inwoners (landelijk 24%) 1,1 miljoen 1,6 miljoen materialen 85 FTE Cijfers per 31/12/2013 De bieb heeft een groot bereik. Veel marketing en activiteiten helpen groot te blijven,

13 LEZEN, LENEN, SCHRIJVEN Dit doen we Boeken, dvd's, cd's, tijdschriften en games uitlenen Website geeft personaliseerbare attendering op nieuwe collectie WelkBoek, digitaal advies Nederland Schrijft, portal voor aanstormend schrijftalent 8

14 Digitale content: e-books Landelijke samenwerking tussen bibliotheken. Vanaf 2015 gaat budget voor digitale content van gemeentefonds via OCW naar KB Dit doen we E-BOOKPORTAL: gelanceerd begin 2014 met 5000 e-books, groeiend naar e-books in 2016 Andere digitale content: e-muziek, kranten, digitaal erfgoed Toekomst Digitale tijdschriften, audiovisuele content Community voor lezers

15 Dit doen we Boekstart voor baby's, en (binnenkort) voor de kinderopvang. Voorlezen: leerlingen/jr. Peuterbieb Klassenbezoeken PO en VO: leerlingen/jr. Huiswerkklas Haarlem Oost Collectieve abonnementen met scholen Pleinen voor makkelijk lezen, informatie dyslexie Pleinen voor het (beter) Nederlands leren, digitaal oefenen met coach Mediawijsheid cursussen (bijv. internetten voor senioren) Bibliotheken op school: leesplan, leesmonitor, leesmotivatie i.s.m. schoo Erfgoededucatie

16 Ill Dit doen we Activiteiten in de bibliotheek: 200 workshops, debatten, tentoonstellingen Tabletcafé Studie- en werkplekken, leestafels Gratis internet voor leden, gratis wifi Café met lekkere koffie

17 LOKET Mediaspreekuur b Dit doen we Fysiek loket - Juridisch advies in Haarlem Centrum, Loket Haarlem in Oost Mediaspreekuur in Haarlem, Zandvoort, Hillegom, Bioemendaal etc. Digitaal loket - Websites voor Centrum voor Jeugd en Gezin 5 gemeentes - Zorgloket 12

18 Trends in de informatie-samenleving Internetgebruik, mobiel. Minder boeken lezen, meer sociale media en games Opkomst e-book (2013 4,5%, %?), groei gebruik e-readers en tabiets Zelf willen doen: schrijven, fotograferen, nieuws vergaren, meefinancieren Circulaire economie: van hebben naar toegang hebben of delen Vanuit huis: 24/7 access, webshops, thuisbezorging, 3D printing, ZZP ers Tegelijk: een behoefte aan samenzijn en beleving Privacy en beveiliging Economische crisis, bezuinigen, sociale onderkant onder druk Duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording, soberheid, de menselijke maat, zingeving Vergrijzing Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk j inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen 13

19 Speerpunten voor komende jaren: De brede Bieb. Fysiek, digitaal én maatschappelijk Programma voor werklozen Preventie, beperking maatschappelijke kosten Bibliotheek voor ondernemers en zzp Digibieb: kennismaken met nieuwe technologie Werk en Participatie Welzijn & Zorg Dagbesteding, kostenbesparing In de watten: Bieb aan huis, ouderencafé's Begeleid werken Leesvaardigheid en taalvaardigheid programma 21st century skills, mediawijsheid programma Educatie en Mediawijsheid Community De bieb als platform voor lokale omgeving om iets te organiseren Kennisplatform, fysiek en digitaal Bijdragen in ruil voor een abo 14

20 Speerpunten: Werk en participatie De Bibliotheek voor Werklozen - Toeleiding via sociale dienst en UWV, aanbod, cursussen Ondernemers en zzp - Cursussen, laagdrempelige werkplekken, koffie, bijeenkomsten, spreekuren/praatjes voor en door zzp-ers Waar: Haarlem Noord, Schalkwijk, Heemstede? Zandvoort? Hillegom? Zzp-loketten Haarlem? - Stimuleren kenniseconomie en creatieve industrie Digibieb: kennismaken met nieuwe technologie Waar: Haarlem Centrum en Noord, Schalkwijk, Heemstede, Bioemendaal? Begeleid werken - Onder begeleiding werken in de Bibliotheek Bijv. Hartenkamp met verstandelijk gehandicapten 15

21 Speerpunten: Welzijn en zorg Schadelastbeperking - Preventie, informatie over gezondheid voeding, stress, sport Landelijke projectgroep B7 onderzoekt dit samen met zorgverzekeraars Loket, CJG, zorgloket, collectie Dagbesteding - Kosten besparen door taken te verschuiven van zorg naar welzijn - Ouderen?, andere groepen met begeleiding Uitproberen in Heemstede of Zandvoort. Schalkwijk? In de watten - Bieb als plek waar je altijd terecht kan Wekelijks seniorencafé, Tabletcafé - Bibliotheek aan Huis - Ondersteuning mantelzorgers Partners: welzijn, zorg, zorgverzekeraars 1 6

22 Speerpunten: Community Identiteitsvorming door branding wijken met cultuur/- historische instellingen, VVV en anderen - Bijv. Initiatieven in Schalkwijk, samen met wijkraden, burgemeester, gemeente, culturele partners Faciliteren georganiseerde burger - Bibliotheek openstellen voor bijdragen aan kennisplatform - Bijv. burgers organiseren activiteit, boekenkast of scherm - Digitaal kennisplatform Kennisdelen over burgerinitiatieven en communityvorming 17

23 Speerpunten: Fysiek Uitleen - Zelfservice uitbreiden : boeken sneller met Belgische leverancier - Bezorgservice (gestart in 2013 in Haarlem) - Ophaalpunten, bijv. bij supermarkt De Bibliotheek als inspirerende plek - Vernieuwing van alle vestigingen, retail, jongeren aanspreken

24 Speerpunten: Digitaal Digibieb - Klant maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen 3D printer, Google Glass en meer Digitale content in de fysieke ruimte - Narrowcasting-activiteiten, marketing - Touch schermen - informatie, tips - Ipads - apps, ebooks, digitale tijdschriften - Multitouch tafels - erfgoed, spelletjes Landelijk wordt bibliotheek-infrastructuur ontwikkeld - Nationale bibliotheek catalogus (NBC) - CRM, Datawarehouse - Website, apps 19

25 Speerpunten: bezuinigingen opvangen Samenwerking Gezamenlijke inkoop bibliotheken Waar mogelijk verder fuseren met bibliotheken Vestigingen delen, bijv. met ondernemers, radio, welzijn, cultuurpartners Diensten ruilen Waarde toevoegen aan de bibliotheekpas Korting bij bijv. restaurant of museum Nieuwe inkomstenbronnen Mediawijsheid, webshop, sponsoring, zakelijke dienstverlening

26 e^s^jpende jaren

27 Bibliotheek Haarlem Flinke groei Leden Leden/inwoners Uitleningen Bezoekers % % groei 11% 8,5% 25% 5 vestigingen: Centrum: vernieuwd juni 2014, uitgebreide collectie, activiteiten, gezelligheid, studenten, studieruimte Noord: gezinnen, druk bezocht Oost: Reinaldahuis, achterstandswijk Schalkwijk: achterstandswijk. NL computerruimte Bibliotheek op het Station IK ie Nederlands in de bieb

28 De Bibliotheek op het station Naar de klanten toe Voorbeeld Bibliotheek van de toekomst Landelijke keten 23

29 Bibliotheek Haarlem Vestigingenbeleid voor de toekomst Haarlem Centrum is hart van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Alles is er te krijgen. Het gebouw scoort nu een H voor duurzaamheid terwijl de gemeente duurzaamheid belangrijk vindt. IDEE: het gebouw klimaatneutraal maken. M.b.v. gemeente, provincie, Nuon, sponsoren, studenten. Het proces vertalen naar expertisecentrum/ educatiecentrum. De community meenemen in de ontwikkelingen. De vestigingen worden bij grote bezuinigingen gesloten, verkleind of vervangen door uitleenpunten bij partners, zoals winkel of school. Schalkwijkse vestiging: mogelijk verhuizing naar Schalkstad Profilering: Noord en Schalkwijk: ondernemers/ zzp, digivaardigheden Oost en Schalkwijk: welzijn Station: hoogopgeleiden, pilots 24

30 Bibliotheek Heemstede 25

31 Heemstede Heemstede: veel actieve leden Heemstede lü^l^r 5 Leden Leden/ inwoners Uitleningen Bezoekers Collectie % In 2013 is het aantal leden gestegen Het aantal uitleningen en bezoekers is gedaald sinds de bieb verkleind is

32 Heemstede veel actieve leden Bibliotheekleden ingeschreven op vestiging Heemstede 0 53% is jeugd, 47% volwassenen 27

33 Bibliotheek Heemstede Strategie Project De Verbeelding, met TwijnstraGudde Bibliotheek Heemstede als ontmoetingscentrum Focus op verbreding naar het maatschappelijk hart en samenwerking met culturele en maatschappelijke partners Doelgroep: alle leeftijden Vestiging Julianaplein op termijn 2016/2018 te duur naar nieuwe centrale plek of verlaging kosten/ nieuwe inkomsten door partners

34

35 Bibliotheek Bloemendaa Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Gebouw in eigendom van de Bibliotheek Boekstart en scholendeals stimuleren kinderen Coalitieakkoord : 250K bezuiniging Strategie Flagship vestiging in Bloemendaa Vernieuwing inrichting, retail, digitale apparatuur, zelfservice, verbetering imago. Niet verhuizen Discussie: Bibliotheek helpt impuls geven aan creativiteit en cultuur in Bioemendaal? Of maatschappelijke rol uit WMO gelden? 30

36 Strategie Naar Centraal Service Punt in 2015,100 m2 Nieuwe inrichting, retail, samenwerking met Welzijn Bioemendaal Doelgroep toespitsing op kinderen, jongeren en senioren Vervalt als bezuiniging van 250K doorgaat. Evt. servicpuntje

37 Vogelenzang Strategie Bibliotheek in Basisschool De Paradijsvogel Voor kinderen door kinderen Activiteiten Ontmoetingsplek voor senioren Pilotplaats voor project Kohaschool - nieuw systeem

38 Hillegom

39 Bibliotheek Hillegom Doelgroep bibliotheek: alle leeftijden Ruim gebouw, in eigendom van de Bibliotheek Scholendeals om kinderen te stimuleren, Fioretti Strategie Verjonging imago en ledengroep Meer levendigheid en activiteiten Verhuizen naar centrum, binnen huidig exploitatiebudget Bij geen verhuizing: Bibliotheek voor ondernemers/ zzp Sowieso: vernieuwing inrichting, retail, zelfservice

40 Bibliotheek Zandvoort

41 Bibliotheek Zandvoort Inwoners Leden Le( ten/ uitleningen Bezoekers inwoners ZandvooH % Aantal volwassen leden neemt af, kinderen gestegen Aantal uitleningen en bezoekers sterk gestegen Mooie nieuwe vestiging van de bieb in Louis Davids Carré Daarnaast 2 Bibliotheken op School: in LDC en in de Golf Kinderen lenen uit Combinatiefunctionaris Samenwerking met 6 scholen, leesmonitor, leesplezier bevorderen 36

42 Bibliotheek Zandvoort Uitdagingen Bibliotheek toegevoegde waarde geven in sociaal domein LDC en bieb aantrekkelijker voor volwassenen Strategie Bibliotheek gebruiken voor gemeentelijke activiteiten rond werk en inkomen (geen nieuwe locatie voor inrichten) ZZP faciliteren: werkplekken, workshops Café vaker open met bijv. verstandelijk gehandicapten Bijeenkomsten voor senioren (bijv. Tabletcafé),vrijwilligers en mantelzorgers Bibliotheek aan huis, ook in Zandvoort ^2r Cultureel erfgoed op multi-touch tafel, samen met o.a. 37 Genootschap Oud-Zandvoort

43 eek Spaarndam I J \ t f - v r

44 Bibliotheek Spaarndam Uren open Leden/ Inwoners per week Leden inwoners Uitleningen Bezoekers Spaarndam % Exclusief uitleningen van volwassenen op andere vestigingen Huidig aanbod Voor kinderen collectie in Spaarndam Voor volwassenen: collectie bestellen via website/rotunda, bezorging in Spaarndam. Kast met afgeschreven boeken Strategie Kindercollectie verhuist naar apotheek, samen met afgeschreven boeken voor volwassenen en bankje Openingstijden naar altijd open, volledig zelfservice

45 Discussie 0 de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging

Strategie 2014-2017. Altijd in beweging Strategie 2014-2017 Altijd in beweging Agenda Visie Bibliotheek Zuid-Kennemerland Speerpunten voor komende jaren De Bibliotheek in Haarlem De Bibliotheek in Heemstede De Bibliotheek in Hillegom De Bibliotheek

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p.

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p. BIBLIOTHEEK BREDA BELEIDSVISIE 2009-2013 VITAAL KNOOPPUNT VAN INFORMATIE Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli 2009 Inhoud - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4 1 Kernfuncties van de openbare

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

De bibliotheek inspireert

De bibliotheek inspireert eemnes muiden weesp wijdemeren Gezamenlijk meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum De bibliotheek inspireert 1 Inhoud Inleiding 3 1. Context 4 1.1 Externe

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN 1. Inleiding Heuvellandbibliotheken is een basisbibliotheek met 6 vestigingen. In de gemeente Eijsden- Margraten (3 vestingen), Valkenburg (2 vestigingen)

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo Jaarverslag 2014 1 Statutaire naam: Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Vestigingsplaats: Hengelo (Ov.) Directeur/bestuurder: Dhr. R. Siteur 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pagina 4 2. Kengetallen

Nadere informatie

voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij WWW.PROBIBLIO.NL

voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij WWW.PROBIBLIO.NL voor bibliotheken Innovatie in kleinschalig bibliotheekwerk de Bibliotheek dichtbij 2014 WWW.PROBIBLIO.NL DE BIBLIOTHEEK DICHTBIJ: INNOVATIE IN KLEINSCHALIG BIBLIOTHEEKWERK Aanbevelingen voor en voorbeelden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Inhoud Investeren in participatie Terugblik: Resultaten bedrijfsplan 2011/2013 Op weg naar 2017 Wat we gaan doen p3 p4 p6 p7 - kennis p7 - contact p8 - cultuur p10 Gezond

Nadere informatie

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân

De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Beleidsplan 2014-2017 De Bibliotheek levert waarde Zuidoost Fryslân Inhoudsopgave Samenvatting en Leeswijzer 3 Samenvatting 3 Leeswijzer 4 1. Inleiding 5 Inleiding 5 Functie en waarde van de bibliotheek

Nadere informatie

levert waarde Strategie 2012 2016

levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 levert waarde Strategie 2012 2016 voor individu en samenleving Colofon uitgave Vereniging van Openbare Bibliotheken datum juli 2012 tekst Christine Kempkes, Chris Wiersma

Nadere informatie

Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Publieksservice 13. 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19. 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23

Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Publieksservice 13. 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19. 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23 J A A R V E R S L AG 2014 inhoud 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Publieksservice 13 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23 5. Kunstencentrum 27 6.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG

JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG JAARVERSLAG 2014 BERG EN TERBLIJT EIJSDEN MARGRATEN VAALS VALKENBURG Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 mei 2015 Stichting Heuvellandbibliotheken Postbus 809 6300 AV Valkenburg

Nadere informatie

VASTSTELLING VERSLAG 2014 2 A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27

VASTSTELLING VERSLAG 2014 2 A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27 VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE VASTSTELLING VERSLAG 2014 2 A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27 1 VASTSTELLING EN GOEKEURING VAN HET VERSLAG 2014 Het Verslag 2013 van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

Nadere informatie

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda inleiding de Bibliotheek en de samenleving Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, daar staan wij als Bibliotheek voor. Wij stimuleren iedereen van jong tot oud

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Noordwest Veluwe. Jaarplan 2014. Ontplooiing

Noordwest Veluwe. Jaarplan 2014. Ontplooiing Noordwest Veluwe Jaarplan 2014 Ontplooiing De bibliotheek is het fitnesscentrum voor de geest Bibliotheken zijn plaatsen van ontmoeting, staan midden in de samenleving: het hele jaar door Nederland Leest

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie