Vergaderstukken. Algemene ledenvergadering. Maandag 21 september 2015, Zuiderstrandtheater te Scheveningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergaderstukken. Algemene ledenvergadering. Maandag 21 september 2015, Zuiderstrandtheater te Scheveningen"

Transcriptie

1 Algemene ledenvergadering Maandag 21 september 2015, Zuiderstrandtheater te Scheveningen Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark AK Amsterdam tel

2 De VPT bedankt: Het Zuiderstrandtheater te Scheveningen voor de gastvrijheid en in het bijzonder de technische ploeg voor de medewerking aan de Ledenmiddag De VPT-ledenmiddag 2015 komt tot stand dankzij bijdragen van: Hoofdsponsor: pb theateradviseurs Sponsors: Ampco Flashlight Sales, DVP, FACE bvba, Kahle Acoustics, LBP SIGHT, ShowTex en Silicon Theatre Scenery. Inhoud 1. Agenda Algemene Ledenvergadering 21 september Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Podiumtechnologie Bestuursverslag Overzicht aantal deelnemers activiteiten Verslag VPT-activiteiten Projecten en werkgroepen Projecten Werkgroepen Nieuwe Zichtlijnen Resultaat 2014 en toelichting Prognose 2015 en meerjarenbegrotingen Statuten/ Huishoudelijk reglement VPT Young Professionals Nieuwe website VPT Bestuurszaken Huidige bestuurssamenstelling Aftreedschema bestuur

3 1. Agenda Algemene Ledenvergadering 21 september uur Aanvang Algemene Ledenvergadering Achter de agendapunten staan de pagina s waarop achtergrondinformatie te vinden is. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag Algemene Ledenvergadering maandag 16 februari 2015 pg Terugblik afgelopen seizoen pg Intermezzo Praagse Quadriënnale 2015 Intermezzo Werkgroep Bedrijfsleden VPT Intermezzo Jos van de Haterd 5. Resultaat 2014 pg Prognose resultaat 2015, begroting 2016 pg Voortgang beleidsplan Statuten / huishoudelijk reglement pg Ledenaanwas jongeren: Intermezzo VPT Young Professionals pg. 25 Nieuwe website VPT pg Bestuurszaken pg Afscheid aftredende bestuursleden Verkiezing nieuwe bestuursleden 9. Rondvraag 10. Sluiting 3

4 2. Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Podiumtechnologie Maandag 16 februari 2015, Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater Den Haag Aanwezig: 45 deelnemers (deelnemerslijst op 1. Opening Voorzitter Gerda Kroeze-Knol heet allen van harte welkom in het Lucent Danstheater. Dank voor de gastvrijheid aan het Lucent Danstheater. De volgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Een aantal mensen is er vandaag voor het eerst, zij stellen zich voor: Menno Kuijper (LevTec BV), Mark Oppedijk (Aukes Theatertechniek), Rob Klooster (voorheen Felix Meritis), Enrico Kwakkernaat (De Flint, Amersfoort), Martin Hendriksma (nieuwe hoofdredacteur Zichtlijnen). 2. Mededelingen Hartelijk welkom aan Frits van den Haspel, erelid van de Vereniging. Vanuit het bestuur zijn er twee afmeldingen: Bert Determann en Jeroen Seeboldt. 3. Verslag ALV 29 september 2014 Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen uit de zaal. De voorzitter stelt voor om volgende keer een gecomprimeerd verslag aan te leveren. Het verslag wordt vastgesteld. 4. Terugblik afgelopen seizoen Er zijn geen op-/aanmerkingen op de pagina s van het ALV-boekje. 5. Prognose resultaat 2014 De penningmeester licht toe dat de prognose 2014 is geactualiseerd. De prognose van het resultaat is ongeveer 6.100,- positief. 6. Statuten/huishoudelijk reglement Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van januari 2014 is er een gesprek ontstaan over de interpretatie van de statuten, aldus Gerbrand Borgdorff, voornamelijk over de vraag of iemand die al 2x een termijn bestuurslid geweest is, dat nog een keer zou kunnen worden. De vraag is of de statuten nog voldoen, staat er niet teveel in, passen ze nog? Zaken die mogelijk aan verandering onderhevig zijn, kunnen beter opgenomen worden in een algemeen reglement dan in statuten. In de volgende Ledenvergadering wordt een eventuele wijziging aan de leden voorgelegd. Daarnaast zal er nog een directiestatuut/-reglement komen. Als er een formele goedkeuring via een accountant is, is er statutair geen kascommissie nodig. Het bestuur geeft de voorkeur aan een goedkeuring van een accountant. De voorzitter brengt in stemming of er, naast een accountantsverklaring, een kascommissie geïnstalleerd moet worden. Bij handopsteking was er 1 stem vóór, het voorstel is daarmee verworpen. 7. Hoofdredactie Zichtlijnen Van hoofdredacteur Jos van de Haterd zal in overleg met hem nog afscheid genomen worden. Secretaris Lian The licht toe dat gekozen is voor een andere werkwijze waarbij onderscheid gemaakt 4

5 wordt tussen hoofd- en eindredactie. Het bestuur spreekt vertrouwen uit in de samenwerking met Martin Hendriksma (hoofdredacteur) en Coen Jongsma (eindredacteur). 8. Beleidsplan Naar aanleiding van: Pg. 3: In het voorwoord (1.1) had de voorzitter de motie van de ALV van januari 2014 kunnen benoemen en de behoefte van leden aan meer betrokkenheid. Terecht, maar anderzijds is daar ook eerder al op teruggekomen tijdens de Ledenraadplegingen. De problematiek van ZZP-ers zoals beschreven bij Het gemeenschappelijk belang (1.2) is meer een kwestie voor vakbonden. Signaleren kan wel, maar er tegen verzetten niet. Of de VPT nu een beroeps- of branchevereniging is, dit soort zaken moet gesignaleerd worden en discussies moeten gestart worden. Over dit onderwerp is geen contact geweest met FNV KIEM, Frits van den Haspel betreurt dit. Het bestuur wijst er op dat het beleidsplan de komende jaren ingevuld gaat worden. Pg. 4: Tekstueel: te vaak gebruik van het woord alleen. Te veel sloganachtig. Het kwalificatiesysteem (1.3) dat besproken wordt, is een voorstel om een andere weg in te slaan. Een duidelijke toelichting ontbreekt omdat het nog nader onderzoek vereist. In de laatste alinea van paragraaf 1.3 worden vooral ledenvoordelen benoemd die betrekking hebben op bedrijfsleden, graag hier onderscheid in maken. Scholing had beter uitgewerkt kunnen worden. Hoe blijven we met elkaar in contact, bijvoorbeeld door social media, had een apart thema kunnen zijn. De professionalisering heeft goed uitgepakt, er moet op gelet worden dat management, bestuur en leden goed met elkaar in contact blijven. Gerbrand zou graag een afvaardiging van leden en bestuur zien die zich willen storten op communicatie. Freek van Duijn stelt zich beschikbaar. Pg. 5 en 6: Hoe ziet de nieuwe website eruit? Er is een plan van aanpak geschreven door een stuurgroep. Op dit moment zijn een aantal offertes opgevraagd. Gerbrand Borgdorff stelt voor dat leden die dat willen, komen meelezen. Het gaat niet alleen om de nieuwe website maar vooral ook om systemen (CMS, CRM, financiële module). Op dit moment is er geen liquiditeit om een nieuw platform te kopen. Er wordt een plan uitgewerkt om leningen aan te gaan. In eerste instantie wordt rekening gehouden met een investering van ongeveer ,-. Mogelijk kan de website samengaan met die van scholen om een jongere doelgroep te bereiken? Het is de bedoeling dat mensen inloggen in een eigen omgeving en daar zaken kunnen vinden of ophalen. De algemene informatie zal beschikbaar zijn voor alle leden. Komt er dan een actieve webmaster? Ja, dit is mogelijk een functie binnen de redactie van Zichtlijnen. Het voornemen om jongeren en ZZP-ers aan te trekken stond eerder ook al in een beleidsplan. Mag daar uit opgemaakt worden dat dit niet lukt? De voorzitter stelt voor om in de Algemene Ledenvergadering van september 2015 een voortgang van het beleidsplan te rapporteren. Onlangs is er een activiteit voor ZZP-ers georganiseerd, deze kon door te weinig animo geen doorgang vinden. Het is niet gezegd dat elke inspanning loont. Pg. 7: Geen enkele informatie op de website staat achter slot en grendel (2.2), alleen de ledenkortingen zie je als je inlogt. 5

6 Pg. 8: Frits van den Haspel twijfelt of de volgende generatie binnengehaald kan worden met het aanbod van algemene ledenvergaderingen, netwerkbijeenkomsten, themadagen, (meerdaagse) cursussen, studiedagen, symposia, lezingenprogramma s, expert- en vakmeetings (2.4). Het verschil in niveau en verwachtingen van deelnemers vraagt om verschillende soorten activiteiten. Het lijkt Frits van den Haspel beter om dit te vereenvoudigen in het kader van een kwalificatiesysteem. Pg. 10: Bert Determann is niet alleen lid van het Executive Committee (2.5), maar ook van de Technische Commissie. Waarom worden alleen de Nederlandse leden van het Executive Committee met name genoemd en niet ook de Commissie leden? De reden dat alleen Bert Determann en Louis Janssen in deze paragraaf genoemd zijn, is omdat zij binnen OISTAT als enigen in de nieuwe beleidsperiode financieel ondersteund worden door de VPT. Vergrijzing is ook van toepassing op OISTAT. Het zou goed zijn als binnen OISTAT jongeren toetreden. OISTAT NL is daar mee bezig. OISTAT NL heeft zich voorgenomen meer te delen met VPT-leden. OISTAT-terminologie zijn ouderwetse woorden, spreekt het nog aan? Weten mensen nog wat bedoeld wordt met Technical Committee en Praagse Quadriënnale? Pg. 13: Waarom staat er bij Bestuur (4.2) geen namen genoemd? Het gaat in een beleidsplan om functies, niet om namen. Hoe is de portefeuilleverdeling? Daar wordt komende vergadering over gesproken. Bij activiteiten is het goed te weten welk bestuurslid verantwoordelijk is voor welke activiteit/thema. Wat is er op tegen als de VPT zich huisvest bij een creatieve broedplaats en daar ruimte biedt aan leden die met hun laptop langs kunnen komen om te flexwerken? Dit is een goed idee. Voorbeelden van creatieve broedplaatsen zijn er in Amersfoort en Eindhoven. Er staat een omissie in het beleidsplan, bij Medewerkers (4.3) staat dat de directeur 8 uur per week voor OSAT werkt, dit moet 5 uur zijn. Bijlage: Er zijn geen op-/aanmerkingen. Dank voor de steun en kritische opmerkingen. Op de Algemene Ledenvergadering van september 2015 wordt een stand van zaken gegeven. 9. Meerjarenbegroting Door de doorgevoerde contributieverhoging stijgen de contributies van ,- in 2014 naar ,- in Er zijn geen verdere schokkende wijzigingen. Kanttekening is dat Zichtlijnen iets meer zal kosten door de splitsing in hoofd- en eindredactie. Andere kanttekening is dat door een wettelijke wijziging in pensioenlasten is besloten over te stappen naar een ander pensioenfonds, wat een besparing zal opleveren. De website is nog niet opgenomen in de meerjarenbegrotingen. Hiervoor zal geleend worden bij een aantal bedrijfsleden. Op de balans is wel al de extra afschrijving meegenomen. Leningen worden afgelost, en er komt een deugdelijke overeenkomst van geldlening. De projectuitgaven bedragen in ,- en de projectopbrengsten ,-. Hoe is dit verschil te verklaren? Bij de uitgaven zit voor een deel ook doorberekende personeelskosten. Het salaris van de projectcoördinator en een deel van het salaris van de directeur zitten in projectkosten. Een deel van het salaris van de marketingmedewerker zit in Zichtlijnen. Het is een aandachtspunt dat activiteiten meer kosten dan opleveren. Het streven van de VPT is de activiteiten zo betaalbaar mogelijk te houden voor de leden. Daardoor zullen de opbrengsten de lasten niet dekken. 6

7 Kan Zichtlijnen helemaal digitaal gaan om kosten te besparen? Leden willen graag een papieren blad in handen hebben, blijkt. Om de leden te behouden wordt ervoor gekozen om de gedrukte Zichtlijnen te behouden. Daarnaast zal wel gekeken worden naar een digitale versie. Zichtlijnen kost meer dan dat het opbrengt maar Zichtlijnen is wel een voorname reden waarom mensen lid zijn. Vraag uit de zaal: zou Zichtlijnen ook 4x per jaar kunnen verschijnen in plaats van 6x maar dan met hetzelfde aantal pagina s? Nee, want voor adverteerders is dit minder interessant. Adverteren op de website of in een digitale Zichtlijnen zou een optie kunnen zijn maar mag niet de advertentieinkomsten van Zichtlijnen beconcurreren. Het beleidsplan wordt vastgesteld. Dank voor directeur Els Wijmans en Eric de Ruijter die gezamenlijk het beleidsplan geschreven hebben. 10. Bestuurszaken Dit jaar is afscheid genomen van bestuursleden Vincent Jansen en Huub Huikeshoven, die zijn afgetreden na de Algemene Ledenvergadering van september Rondvraag Frits van den Haspel: het blijkt dat theaters struikelen over de kosten van het opnemen van tekeningen in de database van Stichting Tekening. Theaters kunnen zelf de informatie in eigen hand houden maar er is 40 jaar gewerkt om de informatie bijeen te krijgen zoals dat nu is. Het zou jammer zijn als dit ten onder zou gaan. Misschien is het tijd voor een nieuwe vorm van werken? Is het mogelijk dat een groepje mensen kijkt of Stichting Tekening kan voort blijven staan, of voorwaarden schept voor theaters die het in eigen hand houden. Opera Europa werkt op eenzelfde manier. Bestuursleden Eric Blom en Gerbrand Borgdorff willen dit graag oppakken. 12. Sluiting Nogmaals dank aan het Lucent Danstheater. De voorzitter verwelkomt alle leden graag op de volgende Algemene Ledenvergadering in september. De voorzitter sluit de vergadering. 3. Bestuursverslag Bestuursvergadering Bestuursbrainstorm Ledenraadpleging Bestuursvergadering DB-Bestuursvergadering Bestuursvergadering Algemene Ledenvergadering Bestuursvergadering Bestuursvergadering Bestuursvergadering Bestuursvergadering, 23 oktober 2014 Evaluatie ALV, voorbereiding Ledenraadpleging 1 december, voorbereiding beleidsplan, contract OSAT. Bestuursbrainstorm, 20 november 2014 Alleen bestuur. Voorbereiding beleidsplan, evaluatie samenwerking kantoor, statuten, portefeuilles. 7

8 Ledenraadpleging, 1 december 2014 Aan de hand van stellingen wordt gediscussieerd. Bestuursvergadering,17 december 2014 Voorbereiding beleidsplan, voorbereiding ALV, portefeuilles, NEN-werkgroep, Europese projecten. Afscheid bestuursleden Vincent Jansen en Huub Huikeshoven. DB-bestuursvergadering, 13 januari 2015 Voorbereiding ALV en beleidsplan, aftreedschema bestuur, OSAT-contract, nieuwe website, activiteitenlijst. Bestuursvergadering, 26 januari 2015 Vaststelling beleidsplan, voorbereiding ALV. Algemene Ledenvergadering, 16 februari 2015 Actielijst: Statuten/huishoudelijk reglement/directiestatuut, hoofdredactie Zichtlijnen, invulling problematiek ZZP-ers, kwalificatiesysteem en scholing, ledenwerving, website/crm, huisvesting, Stichting Tekening. Bestuursvergadering, dinsdag 17 maart 2015 Uitwerking conceptverslag ALV, evaluatie van gesprek met het CUE-bestuur, voortgang website, actielijst, werkgroep bedrijfsleden, deelname ISE. Bestuursvergadering, donderdag 28 mei 2015 Actielijst nagelopen. Uitwerking beleidsplan, CUE, website Inforitus, Stage Set Scenery, update werkgroep bedrijfsleden, activiteiten , voorbereiding oproep nieuwe bestuursleden. Bestuursvergadering, dinsdag 25 augustus 2015 Opdracht website Inforitus, actielijst ALV 16 februari 2015, uitwerking beleidsplan, agenda ALV 21 september, voordracht benoeming bestuursleden ALV, activiteiten Overzicht aantal deelnemers activiteiten Activiteit Aantal 01 sep Ledenraadpleging sep Dag één van 2e tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische 18 installaties (NEN3140, rigging en meer) 24 sep Bedrijfsledenbijeenkomst sep Algemene Ledenvergadering september okt Dag twee van 2e tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische 21 installaties (NEN3140, rigging en meer) 10 nov Themadag TivoliVredenburg en haar akoestiek nov Themamiddag Zenderfrequenties: de stand van zaken en de toekomst dec Ledenraadpleging 10 8

9 2015 Activiteit Aantal 15/16/17 jan Lezingen Epic (Eurosonic/Noorderslag) jan Themadag Hijsen en heffen feb Algemene Ledenvergadering mei Dag één van 3e tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische 21 installaties (NEN3140, rigging en meer) 01 jun Dag twee van 3e tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische 19 installaties (NEN3140, rigging en meer) 03 jun Bedrijfsledenbijeenkomst jul VPT-rondleiding Theatertechniek tussen de tanks Verslag VPT-activiteiten Ledenraadpleging Maandag 1 september 2014 Op maandag 1 september organiseerde de VPT in M-Lab een ledenraadpleging waar leden en niet-leden in verschillende werkgroepen konden meedenken en -praten over de toekomst van de VPT. De dag werd geopend door voorzitter Gerda Kroeze-Knol, waarna vervolgens Pauline Beran (Recht & Kunst) de deelnemers een algemene inkijk in de formele kant van een vereniging en bijbehorende statuten gaf. Na het plenaire gedeelte was er voor de deelnemers mogelijk om twee van de drie voorgestelde sessies te volgen. Sessie 1 ging over Ledenaanwas, verbreding, jongerenbeleid, sessie 2 ging over Organisatie, huisvesting, financiën en sessie 3 ging over Buitenlandbeleid. Besloten is dat met de input van de ALV en de tweede ledenraadpleging, het bestuur een concept beleidsplan opstelt. Aantal deelnemers: 37 De VPT bedankt: voor de medewerking Pauline Beran (Recht & Kunst) voor de gastvrijheid: M-Lab Amsterdam. Dag één van de 2e tweedaagse cursus 'Veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) Maandag 22 september 2014 In het voorjaar 2014 heeft de eerste tweedaagse cursus Veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) plaatsgevonden. De cursus is speciaal ontwikkeld voor hoofden techniek en technici van poppodia en festivals. Het doel wat men beoogd met deze cursus is om de veiligheids- en gezondheidsrisico s en de daaruit vloeiende financiële risico s drastisch te reduceren. De cursus is praktijkgericht en vraagt van de deelnemers een actieve houding. De belangstelling voor de eerste cursus was groot en vrij snel was het limiet voor het aantal deelnemers bereikt. De belangstelling voor de cursus kwam niet alleen vanuit de poppodia, maar ook theaters, gezelschappen en specifieke bedrijven toonden belangstelling. In september heeft de VPT dezelfde cursus herhaald. De tweede cursus bestond dan ook uit een zeer gemêleerde groep deelnemers. De inhoud van de cursus was het zelfde, maar door de 9

10 verschillende achtergronden van de deelnemers vond er een bijzondere en waardevolle kennisuitwisseling plaats. Op de eerste dag werd ingegaan op de diverse voorschriften en normen waaraan voldaan moet worden. Maar vooral ook op de risico s die er zijn, hoe die te herkennen en te voorkomen. Aantal deelnemers: 18 Deze dag werd door 4 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 6,5. De VPT bedankt: voor de medewerking: Wim Hoogduin (Menstech Mens & Techniek), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Lenno Maaskant (De Melkweg) en Bas Geersema (De Melkweg) voor de gastvrijheid: De Melkweg Amsterdam. Bedrijfsledenbijeenkomst Woensdag 24 september 2014 Eens per jaar is er speciaal voor de bedrijfsleden een bijeenkomst met naast een spreker over trends en actuele ontwikkelingen ook een uitgebreide presentatie en rondleiding bij een bedrijfslid. Op uitnodiging van Peutz vond de bijeenkomst dit jaar plaats in één van hun vestigingen in Molenhoek. Er was een warm welkom van Martijn Vercammen (Peutz) en vertelde Thijs Geijer (ING) over de Nederlandse economie 2014/2015. In een aantal voordrachten maakten de deelnemers kennis met de historie en bedrijfsactiviteiten van Peutz. Dit alles werd afgesloten met een uitgebreide rondleiding en een buffet. Aantal deelnemers: 26 Deze dag werd door 7 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,7. De VPT bedankt: voor de medewerking: Martijn Vercammen en Margriet Lautenbach (Peutz) en Thijs Geijer (ING Economisch Bureau) voor de gastvrijheid: Peutz. Algemene Ledenvergadering september 2014 Maandag 29 september 2014 De Algemene Ledenvergadering werd in het nog niet officieel geopende Theater De Stoep in Spijkenisse gehouden. Na de vergadering was er een feestelijk moment ingeruimd voor een toespraak van directeur Reggy Barra en het plaatsen van de Koperen Kees door hoofd techniek Marcel Veltman. Tijdens de aansluitende rondleiding door het prachtige theater waren er diverse leveranciers beschikbaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de gemaakte keuzes en gebruikte materialen en technieken. De dag werd afgesloten door een netwerkborrel, aangeboden door Theater De Stoep. Aantal deelnemers: 82 10

11 De VPT bedankt: voor de medewerking: Reggy Barra, Marcel Veltman en Sally van Meegdenburg (allen Theater De Stoep) voor de gastvrijheid en de technische ondersteuning: Theater De Stoep Spijkenisse. Dag twee van de 2e tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) Maandag 6 oktober 2014 Herhaling van de tweede dag van de cursus van 6 juni. Wederom stond deze dag in het teken van het zogenaamde Veiligheidshandboek NEN3140. In dit veiligheidshandboek komen allerlei zaken te staan die te maken hebben met de eigen installatie en de medewerkers/vrijwilligers. Eerst werd de inhoud bepaald en vervolgens gingen de deelnemers aan het werk om het document vorm te geven. Het geven van (werk)instructies aan medewerkers en vrijwilligers werd weer uitgebreid behandeld. Deelnemers die de cursus hebben afgerond gingen met een certificaat van deelname naar huis. Zij kunnen nu zelf de (vrijwillige) medewerkers in hun eigen zaal instructies geven zodat die medewerkers een VOP-status krijgen. Ze hebben daarvoor een uitgebreide handleiding meegekregen. Aantal deelnemers: 21 Deze dag werd door 4 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 6,5 (beide dagen zijn gelijktijdig beoordeeld). De VPT bedankt: voor de medewerking: Wim Hoogduin (Menstech Mens & Techniek), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Kris Kloosterman (Poppodium De Kelder) voor de gastvrijheid: Poppodium De Kelder Amersfoort. Themadag TivoliVredenburg en haar akoestiek Maandag 10 november 2014 Op 10 november was er een VPT-themadag over akoestiek in TivoliVredenburg. Tachtig technici, adviseurs, akoestici en architecten waren aanwezig bij de lezingen en de rondleiding. Na de opening door dagvoorzitter Jim Klinkhamer heette Erik Mans ons welkom in het machtige en prachtige gebouw waarvan hij de facilitair en productiemanager is. Opvolgend legde de architect Patrick Fransen (Architectuur studio HH) uit dat TivoliVredenburg bedacht is als een stad waarin je de zalen als huizen kunt zien. Een muziekstad met vijf huizen, ieder met een eigen karakter. Daarna volgde een uitgebreide rondleiding. Na de rondleiding ging akoesticus Theo Raijmakers (Royal HaskoningDHV) in op de vijf zalen en hun specifieke akoestiek. Peter van de Geer (Event Acoustics) gaf een presentatie over de akoestiek en versterkte muziek voor pop rock en dance. Hij stelde dat de kennis van akoestiek voor dit type zalen onderontwikkeld is in vergelijking met klassieke muziek. Versterkte muziek vraagt een hele andere invalshoek. Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit twee interactieve colleges: Meetkundige metingen in verband met keuze geluidssystemen, door Kees Neervoort (Event Acoustics) en Akoestisch ontwerpen, ambacht of kunst? door Rob Metkemeijer (Fiorimet). De dag eindigde met een discussieforum. Over een ding is iedereen het eens: akoestiek is wetenschap, met cijfertjes en modellen kun je heel veel voorspellen en berekenen. Maar je weet vooraf nooit hoe de keuzes die je maakt zullen uitpakken. 11

12 Aantal deelnemers: 87 Deze dag werd door 27 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,7. De VPT bedankt: voor de medewerking: Allert Aalders en Erik Mans (TivoliVredenburg), Patrick Fransen (Architectuurstudio HH), Peter van der Geer en Kees Neervoort (Event Acoustics), Niek Janssen en Theo Raijmakers (Royal HaskoningDHV), Jim Klinkhamer, Rob Metkemeijer (Fiorimet) en Arne de Wit (VPT, TivoliVredenburg) voor de gastvrijheid: TivoliVredenburg, Utrecht. Themamiddag Zenderfrequenties: de stand van zaken en de toekomst Dinsdag 25 november 2014 De VPT organiseerde de dag in samenwerking met de PMSE, de vereniging die opkomt voor de belangen van de sector op dit gebied. De aanleiding voor de themadag is dat de UHF- frequenties die onze sector gebruikt ( MHz) zwaar onder druk staan. Zendermicrofoons komen steeds meer in de knel te zitten. Deze dag ging over de stand van zaken, wat kunnen we doen en hoe staat de Nederlandse overheid hierin? Voor de themadag was een gevarieerd gezelschap naar Lelystad gekomen, vijftig mensen in totaal, waaronder technici, distributeurs, verhuurders en ontwikkelaars, zowel uit de hoek van live entertainment als broadcast. Ook Agentschap Telecom en het ministerie van Economische Zaken waren er als gastsprekers bij betrokken. De middag begon met presentaties over de stand van zaken. Daarna zagen we hoe 4G-technologie kan worden ingezet voor live uitzendingen. Deze dag werd duidelijk wat ons de komende tijd te wachten staat; wat we kwijtraken en wat we overhouden. Eric Pierens ging in op alternatief spectrum. In de UHF-band is nu vijftig procent beschikbaar voor PMSE. Als dat verloren gaat, wat is dan het alternatief? Hij gaf een lijstje van spectrum waar PMSE in theorie en/of onder bepaalde voorwaarden gebruik van zou mogen maken, waarbij aan iedere optie haken en ogen zitten. En tot slot was er een forum met alle sprekers en een rondleiding langs de studio s van Omroep Flevoland. Aantal deelnemers: 50 Deze dag werd door 7 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,2. De VPT bedankt: voor de medewerking: Michel Bais (Mobile Viewpoint), Mark Kroon (Agentschap Telecom NL), Bram Liplijn (Omroep Flevoland), Eric Pierens (DutchView), Henk Ruyter (Ministerie van Economische Zaken) en Willem Westermann (VVEM) voor de gastvrijheid: Omroep Flevoland, Lelystad. VPT Ledenraadpleging Maandag 1 december 2014 Op maandag 1 september organiseerde de VPT de vervolgbijeenkomst van de Ledenraadpleging van 1 september. Aantal deelnemers: 10 12

13 De VPT bedankt: voor de medewerking: Bert Determann (VPT, Rotterdamse Schouwburg) en Jeroen de Leeuw (Rotterdamse Schouwburg) voor de gastvrijheid: Rotterdamse Schouwburg. EPIC Donderdag 16 januari 2015 Op 15, 16 en 17 januari had de VPT een tafel/stand op EPIC (European Production Innovation Conference & Fair) dat gehouden wordt tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Het was de tweede keer dat EPIC georganiseerd werd, en de eerste keer dat de VPT deelnam. In ruil voor de deelname organiseerde de VPT op 16 januari twee lezingen: Smart logistics for touring productions (Engels gesproken) door Maarten Arkenbout (Pieter Smit, NL) How to minimalize expenses of touring with a show? Every relocation of a show is a big expense for the producing company. Through smart thinking and opening up for changes, money can be saved. en Rigging; Sense and nonsense about lifting (Engels gesproken) door Rinus Bakker (Argh!, NL), Ruud de Deugd (T&E Support & Argh!, NL), Jan Siemons (Relight & Argh!, NL), Michiel Peters (Frontline Rigging, NL). Moderator: Roy Schilderman (Argh!, NL) "During lifting operations at events, plastic round-slings are prohibited. To be exact: It is only permitted when it is applied by a certified rigger... if it hangs from three hoists instead of two, because that is always better... right?" Bij beide lezingen waren ongeveer 30 deelnemers. De VPT bedankt: voor de medewerking: the European Production Innovation Conference & Fair, Roy Schilderman (engineer, researcher and Rigroy), Rinus Bakker (trainer, Rhino Rigs), Ruud de Deugd (structural engineer and T&E Support), Jan Siemons (owner, head of Relight) en Michiel Peters (head of productions and Frontline Rigging) voor de gastvrijheid: Eurosonic Noorderslag. Themadag Hijsen en heffen Maandag 19 januari 2015 Deze themadag ging over veiligheid, normen en regels en de huidige stand van zaken. De dagvoorzitter was Koen Koch (DTS²). Deze dag heeft deels in het Engels plaatsgevonden i.v.m. met een aantal buitenlandse gasten. Tijdens deze dag presenteren diverse deskundigen hun kennis en kunde, en een visie voor de toekomst. Op het programma stond special guest speaker Mark Ager van Stage Technologies uit Engeland. De presentatie van Mark Ager ging over The challenges and limits of Hoisting and Lifting. De werkgroep BOEH (Brancheoverleg Evenementen Hijsinstallaties) presenteerde haar BOEH-document. De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met veiligheid en het in stand houden bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties. Aantal deelnemers: 133 Deze dag werd door 30 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,4. 13

14 De VPT bedankt: voor de medewerking: Koen Koch (DTS²), Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging Consults BV), Carl van den Einden (Liftinstituut), Eeuwe Vos (DTS²), Lian The (ToornendPartners), Roy Schilderman (Argh!), Willem Westermann (VVEM), Eric Blom (Nederlands Dans Theater), Kiek Groendijk (Noord Nederlands Toneel) en Mark Ager (Stage Technologies). voor de gastvrijheid: Het Energiehuis te Dordrecht. Dag één van 3e tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) Dinsdag 19 mei 2015 Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor hoofden techniek en technici van poppodia en festivals. Een samenwerkingsproject van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Al driemaal eerder bood de VPT de tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer)' aan. Wegens succes zal deze cursus in het najaar wederom aangeboden worden. Aantal deelnemers: 21 Deze dag werd door 4 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 6,5. De VPT bedankt: voor de medewerking: Barry van der Ham (P60), Helma Wiebrecht (P60), Jeroen Smit (Theater Junushoff), Coen Holten (Theater Junushoff) en Wim Hoogduin (Wim IN BEDRIJF) voor de gastvrijheid: Poppodium P60 te Amstelveen. Dag twee van 3e tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) Maandag 1 juni 2015 Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor hoofden techniek en technici van poppodia en festivals. Een samenwerkingsproject van de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Al driemaal eerder bood de VPT de tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer)' aan. Wegens succes zal deze cursus in het najaar wederom aangeboden worden. Aantal deelnemers: 19 Deze dag werd door 4 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 6,5. De VPT bedankt: voor de medewerking: Barry van der Ham (P60), Helma Wiebrecht (P60), Jeroen Smit (Theater Junushoff), Coen Holten (Theater Junushoff) en Wim Hoogduin (Wim IN BEDRIJF) voor de gastvrijheid: Theater Junushoff te Wageningen. 14

15 Bedrijfsledenbijeenkomst 2015 Woensdag 3 juni 2015 Dit jaar waren we te gast bij Decoratelier Vorm & Decor in Rotterdam. Een ambachtelijk bedrijf dat met moderne technieken, materialen en elektronica moderne decorbouw kan realiseren in 3D. Zij werken met verschillende ontwerpers en maken decors voor theater, events, musea, productondersteuning en specials als beelden en bewegende objecten. Vele decors reizen internationaal en worden geleverd in Nederland, België, Noorwegen en Frankrijk. Naast een kijkje in de keuken van Vorm & Decor waren er presentaties van Vertical Vision, een bedrijf waar Vorm & Decor regelmatig mee samenwerkt. De bijeenkomst werd gecombineerd met een meet and greet met de nieuwe hoofdredactie (Martin Hendriksma en eindredactie Coen Jongsma) van het vakblad Zichtlijnen. Aantal deelnemers: 41 Deze dag werd door 6 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 8. De VPT bedankt: voor de medewerking en gastvrijheid: Martin Determann en Marijn Bonga (Decoratelier Vorm & Decor) en Paul van Meeuwen (Vertical Vision) voor de gastvrijheid en alle medewerkers van Decoratelier Vorm & Decor te Rotterdam. VPT-rondleiding Theatertechniek tussen de tanks Dinsdag 7 juli 2015 Op dinsdag 7 juli j.l. vond de VPT-rondleiding Theatertechniek tussen de tanks plaats in het Nationaal Militair Museum te Soest. Audio Electronics Mattijsen en Rapenburg Plaza namen de deelnemers mee op een tour door het museum. Hierbij was aandacht voor lichtontwerp, -techniek, AV- en systeemontwerp, showcontrol en audio-ontwerpen. Aantal deelnemers: 45 Deze dag werd door 7 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,5. De VPT bedankt: voor de medewerking: Rutger van Dijk (Rapenburg Plaza), Eric Mattijsen (Audio Electronics Mattijsen), Tony ter Neuzen (Rapenburg Plaza), Jeffrey Steenbergen (Rapenburg Plaza) voor de gastvrijheid: het Nationaal Militair Museum in Soest. 6. Projecten en werkgroepen Projecten OSAT (theatertechnisch onderwijs) De VPT heeft de projectleiding en voert het secretariaat voor OSAT. OSAT staat voor Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek. OSAT coördineert het overleg tussen het werkveld en het podiumtechnisch onderwijs (PET). Er zijn 14 MBO-instellingen aangesloten bij OSAT. Verder participeerde tot 1 augustus 2015 kenniscentrum GOC, daarna zijn de kenniscentra opgegaan in de nieuwe Sectorkamer structuur van SBB. OSAT is zowel vertegenwoordigd in het marktsegment van de Sectorkamers als in de 15

16 kenniskring van de MBO Raad. Namens het werkveld participeren de VSCD, de VVEM, de Koepel Opera en het NAPK. In 2012 heeft OSAT het kwalificatiedossier voor een nieuwe uitstroom in de PET-opleidingen ontwikkeld: Podium & Rigging. Deze uitstroom kan sinds augustus 2014 gevolgd worden en vervangt de vroegere uitstroom toneel. In de nieuwe uitstroom zijn de competenties van hijsen en heffen verwerkt. In 2014 en 2015 zijn de grote uitdagingen voor OSAT de doorgevoerde bezuinigingen in het MBO, de keuzedelen, de praktijkexamens den de begeleiding van de stages. De uren die de VPT voor OSAT werkt, worden vergoed door de Stichting. PMSE (zenderproblematiek) De VPT neemt actief deel in de vereniging PMSE (als penningmeester van de vereniging), die de belangen behartigt van gebruikers van draadloze audiovisuele apparatuur, zoals zendermicrofoons en draadloze intercom. De VPT organiseert samen met de PMSE om twee jaar een themadag over de zenderproblematiek. Naast gebruikers en leveranciers zijn daar ook vertegenwoordigers van Agentschap Telecom en het Ministerie van EZ aanwezig. Stichting Arbo & Podiumkunsten Van deze Stichting, die de PodiumRIE beheert, Arbocatalogi uitbrengt, monitort en actualiseert en eigenaar is van het BMT-certificaat, doet de VPT de facturatie van de PodiumRIE licenties en de projectleiding. De uren die de VPT daaraan besteedt, worden vergoed door de Stichting. Uitgangspunt van de VPT is te zorgen dat de juisten mensen aan tafel zitten, en de juiste onderwerpen op de agenda. Werkgroepen De werkgroepen van de VPT bestaan uit vakmensen die tevens actief lid zijn van de vereniging. In de werkgroepen wordt kennis uitgewisseld en worden ontwikkelingen in het vakgebied besproken. De werkgroepen brengen onderwerpen in voor activiteiten en themadagen die door het VPT-bureau georganiseerd worden. Inhoudelijk vormen zij vaak de motor van veel VPT-activiteiten. De VPT organiseert en faciliteert meestal de bijeenkomsten van de werkgroepen. Werkgroep Licht Sinds 2013 niet actief Werkgroep Geluid Sinds 2013 niet actief PON (Platform Operators Nederland) Sinds 2013 niet actief Werkgroep Theatergebouwen Sinds 2014 niet actief Overleg hoofden techniek De hoofden van circa vijftien grote podia en van een aantal grote gezelschappen uit heel Nederland komen één keer per jaar bij elkaar voor informeel overleg. Doel is het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van onderwerpen waarop actie moet worden ondernomen, of waarvoor een thema- of studiedag van de VPT georganiseerd zou moeten worden. Onderwerpen die in 2014 en 2015 aan bod gekomen zijn: de mantelovereenkomst en dan specifiek de afspraken over pariteit; de bezuinigingen; innovatie; duurzaamheid. Deelnemende organisaties: Stadsschouwburg Amsterdam, Schouwburg Arnhem, Chassé Theater, Stadsschouwburg De Harmonie, Rotterdamse Schouwburg, Luxor Theater, Theater aan de Parade, Stadsschouwburg Utrecht, Parkstad Limburg Theaters, Nationaal Muziekkwartier, Theaters Tilburg, 16

17 Schouwburg Almere, DeLaMar Theater, Theater aan het Vrijthof, Parktheater Eindhoven, Ziggo Dome, HMH, Toneelgroep Amsterdam, Noord Nederlands Toneel, Introdans, RO Theater, Orkater, Zuidelijk Toneel, Het Nationale Toneel, Theater Utrecht, Nederlands Dans Theater, Conny Janssen Danst. BICKT De werkgroep BICKT, gezamenlijk initiatief van VSCD en VPT, heeft een document met normen en regels voor beheer, onderhoud, inspectie, certificering en keuring van hijs- en hefinstallaties in theaters en de evenementenbranche ontwikkeld. Het concept is door belangstellenden voorzien van commentaar. Zie het artikel in Zichtlijnen 144. Het definitieve document is gepresenteerd op de themadag van 10 december 2012 in Tilburg. Deelnemers: Rinus Bakker, John Bollen, Gert Jan Brouwer (voorzitter), Astrid Francissen, Huub Huikeshoven, Koen Koch, Lian The, Robert Pronk, Jeltsje In der Rieden, Roy Schilderman, Toon de Vries, Francis Klunder (verslag). Na het presenteren van het BICKT document is de werkgroep inactief; zodra er aanleiding tot wijzigingen is komt de werkgroep weer bij elkaar. BOEH De werkgroep BOEH (Branche Overleg Evenementen Hijsinstallaties) is een gezamenlijk initiatief van de VSCD en de VPT als vervolg op de BICKT-werkgroep. Deze werkgroep gaat over Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties. Het document is gepresenteerd op de Themadag Hijsen en Heffen op 19 januari 2015 in Dordrecht. Deelnemers: Rinus Bakker, John Bollen, Gerbrand Borgdorff, Gert Jan Brouwer (voorzitter), Koen Koch, Wouter Paesen, Jeltsje In der Rieden, Roy Schilderman (secretaris), Lian The, Hugo van Uum, Eric Verkaik, Marco Verschoor, Eeuwe Vos, Toon de Vries, Francis Klunder (verslag). Na het presenteren van het BOEH document is de werkgroep inactief; zodra er aanleiding tot wijzigingen is komt de werkgroep weer bij elkaar Techniek- en productieoverleg poppodia Deze werkgroep is een werkgroep van de VNPF en wordt door de VPT inhoudelijk ondersteund. Doel is het uitwisselen van ervaringen en acties te ondernemen op belangrijke onderwerpen. Tijdens Eurosonic Noorderslag (17 januari 2015) en de VNPF-ledendag (17 juni 2015 bij Gebr. de Nobel, Leiden) hebben er weer overleggen plaatsgevonden. Sound Management De VPT was in 2013 en 2014 samen met de VNPF de Nederlandse partner van het Lifelong Learning Programma: Sound management training in the performing arts. De andere partners waren: AGI-SON (Frankrijk) en Clubcircuit VZW (België). AGI-SON is een organisatie die door de brede Franse muziekwereld gedragen wordt (werkgevers, werknemers, opleidingen, podia) en die een voorloper is in het vertalen van de wet naar de praktijk en zich hard maakt voor de preventie van gehoorschade. Clubcircuit VZW is de Belgische tegenhanger van de VNPF: koepel van poppodia. Het uitgangspunt van het Sound Managementproject was voorlichting en onderzoek ten behoeve van de preventie van gehoorschade, maar dan wel vanuit het oogpunt van de muziekbeleving. Niet vanuit het verbieden, maar vanuit het mogelijk maken. De rol van de VPT in dit project was vooral die van voorlichting en uitwisseling van standpunten. De themamiddag Versterkt geluid van 25 maart 2013 is daar een voorbeeld van en ook de lezingen die over dit onderwerp door de VPT georganiseerd zijn op CUE2014. Europees mobiliteitenproject De VPT wordt door Erasmus+ (het platform waar Europese subsidies aangevraagd worden) gezien als een kenniscentrum met een educatief karakter. De doelstelling van de VPT, kennisverspreiding en 17

18 inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied, valt onder de categorie Een leven lang leren en beroepsontwikkeling. De reiskosten die de VPT gesubsidieerd heeft gekregen zijn onder andere voor het bezoeken van internationale beurzen en congressen met een sterk inhoudelijk programma en een innovatief karakter, zoals PLASA (Londen), ABTT (Londen), Stage Set Scenery (Berlijn), JTSE (Parijs), de PQ (Praag) en evenementen in Zwitserland, Oostenrijk, Zweden en België. Doel van deze bezoeken is het verzamelen van kennis die weer gedeeld wordt met VPT-leden. Dit kan door middel van artikelen in Zichtlijnen, de website of workshops. European Theatre Technicians Education (ETTE) Samen met de zusterorganisaties in Duitsland, Zweden en België heeft de VPT een Educatief Centrum opgezet. Het doel daarvan is om: gegevens te verzamelen uit Europese landen over veiligheidscompetenties en deze in een matrix te plaatsen; -overeenkomsten en verschillen tussen de landen te benoemen; een standaard te maken van competenties waarover iedereen het eens is; die standaard uit te dragen, zowel aan volwassenen als aan docenten in het beroepsonderwijs; een educatief programma (zowel open source als workshops) hiervoor te ontwikkelen. OISTAT OISTAT staat voor International Organisation of Scenographers, Theatre architects and Technicians. Wie lid is van de VPT, is indirect ook lid van OISTAT. Elk land heeft een OISTAT-centrum. In Nederland is dat de VPT. De doelstelling is kennisuitwisseling op internationaal niveau. OISTAT kent zes commissies die leden hebben uit alle aangesloten landen en regio s: Education, Architecture, Performance design, Technology, Research en Publication & Communication. De commissieleden komen één of meerdere keren per jaar bij elkaar in het land van één van de leden. Louis Janssen is President van OISTAT International, Bert Determann is lid van het Executive Committee en heeft zijn lidmaatschap van de Technical Committee overgedragen aan Laura van Haperen. Werkgroep ZZP-ers In 2015 niet actief Werkgroep Bedrijfsleden VPT In maart 2015 is de Werkgroep Bedrijfsleden VPT opgericht. Doel van de werkgroep is korte lijnen te houden met bedrijfsleden, zij vormen een belangrijke groep binnen de vereniging. In de oprichtingsbijeenkomst is in een brainstorm een aantal onderwerpen aangebracht waar deze werkgroep zich mee bezig wil houden. Besloten is in subgroepen aan te vangen met het onderwerp aanbestedingsprocedures. De werkgroep hoopt eind 2015/begin 2016 hierover een document te publiceren. Deelnemende bedrijven: ACINT pro audio; Audio Electronics Mattijsen BV; Audio XL NV; Audiopro Nederland BV; Aukes Theatertechniek; BeamSystems BV; Bosch Rexroth BV; BOSE BV; Controllux; Decoratelier Vorm & Decor; DTS²; FACE bvba; Fairlight BV; Improve; Kahle Acoustics; LBP SIGHT; LevTec BV; Lightco Nederland BV; pb theateradviseurs bv; Peutz BV; Podiumtechniek.nl; Rapenburg Plaza BV; Rolight; Royal HaskoningDHV; Sales All BV ; Samenwerkende Theaterspecialisten BV; Scena Akoestisch Adviseurs BV; ShowTex Nederland BV; Shure Distribution Benelux; TenBrasWestinga Architecten; The Audio Specialists BV; theateradvies bv ; TM Audio; ToornendPartners. 18

19 7. Nieuwe Zichtlijnen In februari 2015 stopte Jos van de Haterd na bijna tien jaar als hoofd- en eindredacteur van Zichtlijnen. Door zijn technische kennis, zijn netwerk en deskundigheid op het gebied van bladen maken betekende dat een groot verlies. Jos werd opgevolgd door een duo: journalist Martin Hendriksma, die als nieuwe hoofdredacteur de opdracht kreeg het blad te restylen, en schrijvend technicus Coen Jongsma (al jaren redactielid van Zichtlijnen) als eindredacteur. De sterke punten van het vakblad blijven behouden, met een grote aandacht voor nieuwe doelgroepen. Als vakblad van de VPT bestrijkt Zichtlijnen nog steeds het brede spectrum van podiumtechnologie, vormgeving en architectuur en volgen we nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Veel aandacht is er voor onderwerpen die voor de sector als geheel van belang zijn, zoals onderwijs (mbo, hbo), duurzaamheid, veiligheid, arbo en loopbaanplanning. Onze doelgroepen zijn en blijven de technici en overige medewerkers van podia en gezelschappen, de vele freelance technici die in de sector werken, de ontwerpers, architecten en productieleiders, de docenten en studenten van de opleidingen en de bedrijven die als toeleverancier werkzaam zijn in de podiumsector. Wel krijgt het blad een andere opzet. Vanaf het septembernummer is elke Zichtlijnen opgesplitst in drie delen: actueel, achtergrond en service. Het eerste deel bestaat uit nieuwsverhalen en actuele reportages. Het tweede deel achtergrond biedt verdieping in de vorm van een dossier met een per nummer wisselend thema. Het slotdeel biedt informatie en service aan de lezer. In elk nummer komen twee opiniepagina s, bedoeld als platform voor iedereen die in de branche werkzaam is. Ook is er een groot aantal nieuwe rubrieken in het leven geroepen om het blad meer lucht te verschaffen. Zoals de bekende artiest die zich uitspreekt over zijn technicus, de fotoreportage Aan het werk en de nieuwsrubriek Dit was het nieuws. Na een pitch tussen enkele vormgevers kreeg de bestaande vormgever Nout Design de opdracht de restyle uit te voeren. Uitgangspunten waren: minder letters, meer beeld, een beter zichtbare routing door het blad, en een uitgesprokener basisvormgeving. Nout nam dit alles zeer voortvarend ter hand. Het septembernummer verscheen als eerste in de nieuwe opzet. Daarnaast werd de redactie met twee nieuwe leden uitgebreid om de schrijvende slagkracht te vergroten: Maud Mentink en Eric de Ruijter. Maud was al enige tijd als jonge, enthousiaste freelancer voor Zichtlijnen actief, met een groot netwerk onder de nieuwe generaties technici. Eric is voormalig hoofdredacteur van Zichtlijnen en voormalig directeur van de VPT. Met hem haalt de redactie een schat aan ervaring en betrokkenheid binnen. In de redactie leven nog volop plannen. Onder meer om de relatie met de VPT-bedrijfsleden in de vorm van partnerships te intensiveren. En ook om, als de nieuwe VPT-website eenmaal live gaat, de relatie tussen blad en website verder te versterken. 19

20 8. Resultaat 2014 en toelichting Accountant DeNielsen heeft de jaarrekening opgesteld. De goedkeurende accountantsverklaring en de volledige jaarcijfers liggen ter inzage bij de vergadering. Balans per 31 december ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa Vermogen Inventaris Kortlopende schulden Vlottende activa Belastingen en sociale verzekeringen Debiteuren Crediteuren Belastingen en sociale verzekeringen Overlopende passiva Overlopende activa Van den Haspelboekenfonds Liquide middelen TOTALE ACTIVA TOTALE PASSIVA

21 Winst- en verliesrekening over 2014 bedragen in resultaat 2014 prognose 2014 resultaat 2013 BRUTO-OMZETRESULTAAT Contributies/abonnementen Publicatie/verkopen Projecten Opbrengsten Zichtlijnen Algemene subsidies Diverse inkomsten Opbrengst rente en overige inkomsten BEDRIJFSKOSTEN Personeelskosten Eigen advertentiemedewerker Projectuitgaven Duurzaamheidsproject Bureaukosten Uitgaven en inkopen boeken Huisvestingskosten Zichtlijnen kosten Algemene kosten projecten NETTO RESULTAAT Afschrijvingen Bijzondere baten en lasten RESULTAAT Toelichting Het resultaat is vrijwel identiek aan de prognose zoals gepresenteerd op de ALV van 16 februari jl. Het verschil wordt veroorzaakt door een meer gunstige Btw-afdracht over het gedeelte Zichtlijnen dat naar rato wordt toegerekend aan de contributies. De 2.422,- bijzondere baten en lasten in het resultaat van 2014, is een te veel betaalde Btw-afdracht over Met de positief, toe te voegen aan het eigen vermogen, voldoet de VPT weer aan het minimum van ,- eigen vermogen. Toelichting Europese subsidies (voor omschrijving van de projecten zie hoofdstuk 6 van het ALV-boekje) In 2014 heeft de VPT (voorschotten op) twee Europese subsidies ontvangen: het ETTE-project en de mobiliteitensubsidie. Beide projecten vallen onder het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Tevens is er een afrekening ontvangen van het sound managementproject dat de VPT in 2013 en

22 met partner VNPF (Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals) heeft uitgevoerd. Deze subsidie viel onder een oudere Europese regeling: Grundtvig. Het ETTE-project is als volgt gefinancierd: Het project loopt van 1 oktober 2014 tot 1 september 2017 en wordt door de Europese Commissie via een Erasmus+ subsidie van ,- bekostigd. Deelnemende landen en organisaties: Duitsland: DThG; Nederland: VPT; België: STEPP; Zweden: Svensk Teaterteknisk Förening; Toegevoegde educatieve organisaties: Nederland: OSAT en België: RITCS. Duitsland (DThG) is projectleider, zij ontvangen de voorschotten van Erasmus+ en doen de betalingen aan de deelnemende organisaties. Per organisatie is er 9.000,- voor projectkosten, de kosten die je organisatie maakt om mee te doen. DThG krijgt, als projectleider, ,-. Daarnaast is er per organisatie ,- voor het betalen van een dagvergoeding aan de experts van de Working Groups. Dat komt neer op ruim 200,- per dag (reisdagen niet meegerekend) als je uitgaat van 60 bijeenkomsten in 3 jaar. Volgens de Europese regels moeten er altijd twee bijeenkomsten achter elkaar zijn, je mag nooit korter bij elkaar komen dan 2 dagen. Voor reis- en verblijf zijn er vastgestelde bedragen, die zijn niet ruim maar gemiddeld wel toereikend. De VPT regelt reis en verblijf en declareert achteraf bij het project. Extra geld is er voor opdrachten (zoals het schrijven van educatief materiaal). De mobiliteitensubsidie is geen samenwerking met verschillende landen, maar de mogelijkheid voor de VPT om personen (leden, werknemers, redactieleden, workshopleiders) uit te zenden naar Europese landen om daar ervaringen en kennis op te doen die daarna met het VPT werkveld gedeeld worden. De totale subsidie voor de periode oktober 2014 augustus 2016 is ,-, waarvan 9.900,- als tegemoetkoming voor de VPT (projectkosten) ,- is beschikbaar voor de reis- en verblijfskosten van de deelnemers. Dat gaat via vaste vergoedingen, waarbij je in het systeem van de Erasmus+ het reisdoel en het aantal deelnemers invult, waarna software aangeeft hoe hoog de vergoeding is. Elke deelnemer moet vóór vertrek een contract ondertekenen, waarin staat welke kennis verzameld gaat worden en op welke wijze die kennis weer wordt gedeeld met het werkveld. 9. Prognose 2015 en meerjarenbegrotingen De prognose voor het resultaat 2015 is gemaakt gebaseerd op de halfjaarcijfers De begroting 2016 is dezelfde als in de meerjarenbegrotingen in het beleidsplan in de ALV van 16 februari 2015, is behandeld. Het uitgangspunt voor 2016 is dat er geen inflatiecorrectie voor de contributies plaatsvindt. De contributies 2016 zijn daarmee: Persoonlijk lidmaatschap 95,00 Student lidmaatschap 59,65 Senior lidmaatschap 59,65 Non profit normaal lidmaatschap 450,00 Non profit extra lidmaatschap 750,00 ZZP-/Eénmansbedrijf lidmaatschap 289,85 ZZP-lidmaatschap met lidmaatschap MKB-Nederland 389,85 Bedrijfslidmaatschap 750,00 Bedrijfslidmaatschap met lidmaatschap MKB-Nederland 850,00 22

Algemene Ledenvergadering Maandag 16 februari 2015 Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater Den Haag Vergaderstukken

Algemene Ledenvergadering Maandag 16 februari 2015 Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater Den Haag Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering Maandag 16 februari 2015 Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater Den Haag Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark 1 1018 AK Amsterdam tel. 020-6161238 secretariaat@vpt.nl,

Nadere informatie

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017 Amsterdam, 6 februari 2015 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Waar willen we naar toe met de vereniging?... 3 1.1. Voorwoord van de voorzitter... 3 1.2. Het gemeenschappelijk belang... 3 1.3. Waarom lid worden,

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013

JAARSTUKKEN 2013. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2013 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen Algemene Ledenvergadering 2014 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op woensdagmiddag 16 april van

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN

Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN Jaarverslag GAIA 2006 JAARVERSLAG GAIA NETWERK VOOR VROUWEN UIT DE AARDWETENSCHAPPEN NOVEMBER 2008 - OKTOBER 2009 Colofon Dit jaarverslag is tot stand gekomen met medewerking van: Maryke den Dulk Edith

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013)

Een branche in beweging. Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) 2 Voorwoord Vijf jaar Arboprogramma in beeld Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus en

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

VBDO maakt. duurzaam beleggen. mogelijk VBDO

VBDO maakt. duurzaam beleggen. mogelijk VBDO VBDO maakt duurzaam beleggen mogelijk VBDO Jaar verslag 2013 2 VBDO maakt duurzaam beleggen mogelijk Inhoudsopgave 2. Verslag van het bestuur 8 3. De kern van de 9 VBDO visie, missie, ambitie en strategie

Nadere informatie

nieuws Special Studiedagen Op weg naar Nationale Politie vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

nieuws Special Studiedagen Op weg naar Nationale Politie vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Aangesloten bij de European Confederation Of Police 109e jaargang special studiedagen juni 2011 Groningen Leeuwarden Assen Alkmaar Zwolle Lelystad Zaanstad Haarlem Amsterdam Almere Enschede Hilversum Leiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Jaarverslag 2012. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 1 Jaarverslag 2012 Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Amsterdam April 2013 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Agenda 6 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet,

Geachte lezer, Namens het Nationaal Bestuur van IFMSA-NL, Met vriendelijke groet, Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) over het beleidsjaar 2011-2012. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012 Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Amsterdam Mei 2012 INHOUD Inleiding 3 Een nieuwe realiteit 4 Strategische agenda 5 Uitgelicht 7 Activiteiten overzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging 10 Dienstverlening

Nadere informatie