Jaarplan KNGF Bijlage bij agendapunt 4. Jaarplan KNGF Gevraagd besluit Goedkeuren van het jaarplan KNGF Stadsring 159B Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan KNGF 2015. Bijlage bij agendapunt 4. Jaarplan KNGF 2015. Gevraagd besluit Goedkeuren van het jaarplan KNGF 2015. Stadsring 159B Amersfoort"

Transcriptie

1 Bijlage bij agendapunt 4 Jaarplan KNGF 2015 Gevraagd besluit Goedkeuren van het jaarplan KNGF 2015 Jaarplan KNGF 2015 Stadsring 159B Amersfoort Januari

2 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Inleiding Missie Visie DESTEP analyse Conclusies Leden Goede communicatie is de basis voor de binding en verbinding met leden Ledenbinding Advies en ondersteuning Scholing Betrekken van leden bij de beleidsontwikkeling (De strategische cyclus) Ondersteuning beroepsinhoudelijke zaken en ontwikkelingen Besluitvorming Cao Verenigingsstructuur en verenigingsdemocratie Belangenbehartiging Contracten met verzekeraars De consument/patiënt stemt met zijn voeten; borgen van de toegankelijkheid 34 van de fysiotherapie 3.3 Aanboren nieuwe markten Belangenbehartiging leden die werken in een intramurale instelling Beïnvloeden beleidsbeslissers en publieke opinie Kwaliteit Masterplan Kwaliteit in Beweging Vernieuwen en ontwikkelen van richtlijnen / standaarden Aantonen (kosten)effectiviteit en maatschappelijke meerwaarde Realiseren van uitbreiding van bevoegdheden (extended scope) 39 20

3 Voorwoord Leden binden, hun belangen en die van patiënten/cliënten behartigen, de kwaliteit van de fysiotherapie en de fysiotherapeuten verbeteren: de doelen van het KNGF zijn in een paar woorden samen te vatten. Deze woorden omzetten in daden is een dagelijkse uitdaging voor tientallen regionale en landelijke bestuursleden, bijna honderd medewerkers en ook en vooral voor fysiotherapeuten. Het is het bestuur een eer om u, de leden, hierbij het Jaarplan 2015 te kunnen presenteren. Dit Jaarplan bevat de analyses, voornemens en onderbouwing die het KNGF naar onze gemeenschappelijke doelen brengen. Het plan is het gezamenlijke product van het landelijke bestuur en de besturen van de regionale verenigingen en beroepsinhoudelijke verenigingen. Vanaf februari doet onze ledendemocratie haar werk en is het woord aan u. Voor de daden die daarna moeten komen, staan ambitieuze bestuurders en enthousiaste medewerkers klaar. Wij en zij kunnen dat echter niet alleen. Vandaar dat wij hopen dat uw betrokkenheid bij het Jaarplan niet eindigt bij de vaststelling ervan op de Algemene Vergadering. Immers, het KNGF, dat zijn we samen en een goede positie voor de fysiotherapie, die maken we samen. Daar zetten wij ons graag voor in. Doet u mee? Namens het bestuur, Guusje ter Horst, voorzitter 21

4 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit is het jaarplan van het KNGF voor Veel hierin opgenomen activiteiten lopen echter langer door of zijn gerelateerd aan trends en ontwikkelingen die zich over een aantal jaren uitspreiden. Bestuur en kaderleden gaan zich in het eerste kwartaal van 2015 buigen over de doelen voor de wat langere termijn en de koers daar naar toe. Dat kan leiden tot een aanpassing van de koers en doelen voor de wat langere termijn. Het bestuur richt dit jaarplan in langs de lijn van de drie kerntaken van het KNGF: - Communicatie met en dienstverlening aan de leden - Belangenbehartiging - Kwaliteit en vakinhoud Aan het jaarplan liggen onder meer de kaderbrief van juni 2015 en de DESTEP analyse 1 ten grondslag. Uitgangspunt van het bestuur is: Van disciplineren naar faciliteren' Op basis van dit uitgangspunt bepaalt het bestuur voor 2015 en de jaren daarna op dit moment de volgende prioriteiten: 1. Verbeteren van de ledentevredenheid over het KNGF 2. Inzetten op verbetering van de randvoorwaarden voor de uitoefening van het vak in de eerste, tweede lijn en derde lijn én in de preventieve zorg. 3. Invoering herijkte kwaliteitsbeleid, zoals beschreven en uitgewerkt in hoofdstuk 4. De reguliere going concern activiteiten (leden- en financiële administratie, CKR-registratie, accreditatie, kantoorautomatisering etc.) worden niet benoemd in dit jaarplan In 2013/14 is een aanzet gegeven voor een andere manier van vullen en input verzamelen voor het jaarplan in de vorm van de strategische cyclus. Door de bestuursverkiezingen in het voorjaar van 2014 is die aanpak naar de achtergrond verdwenen. Het bestuur vindt het betrekken van leden bij de totstandkoming van beleid echter van het grootste belang. Dat zal in 2015 dan ook met prioriteit worden opgepakt. Daarbij zullen nadrukkelijk ook de mogelijkheden van internet worden meegenomen. 1.2 Missie De huidige missie van het KNGF luidt als volgt: Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Deze missie is ruim tien jaar oud. Herziening/modernisering van de missie zal onderdeel uitmaken van het proces om tot herziening van de verenigingsstructuur te komen. Het bestuur wil daarin nog meer tot uitdrukking laten komen dat het KNGF primair een organisatie van en voor de leden is en dat fysiotherapie een prachtig vak is dat van essentieel belang is voor de zorg en de samenleving. 1 Zie hoofdstuk

5 1.3 Visie Het belang van de leden staat voorop. Het is dan ook de primaire taak van het KNGF om de (collectieve) belangen van de leden te behartigen en ieder lid de juiste ondersteuning op maat te bieden. Kwalitatief goede en bewezen vakinhoud is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Het KNGF verbindt alle fysiotherapeuten in Nederland en alle vormen waarin het vak fysiotherapie wordt uitgeoefend. Het KNGF is daardoor een volwaardige samenwerkingspartner voor externe stakeholders. Het KNGF werkt mee aan het stellen van kaders en maakt zich sterk voor het creëren van (wettelijke) randvoorwaarden en profilering van de beroepsgroep bij de consument. Het KNGF streeft meer dan ooit naar een vitale vereniging die robuust, vitaal, slagvaardig en daadkrachtig is, waarbij leden betrokken zijn en actief participeren in activiteiten en invloed uitoefenen in de besluitvorming. Een wendbare organisatie die goed inspeelt op de trends en ontwikkelingen die voor de leden van belang zijn. Een vereniging die zich profileert op wat de leden bindt en niet op wat hen scheidt. Daarvoor worden de verschillende belangen c.q. belangengroepen in de vereniging geanalyseerd. Die zijn ook van belang voor de inrichting van de nieuwe verenigingsstructuur. Het KNGF realiseert zich dat in de huidige tijd samenwerking met partners in de zorg cruciaal is om onze ambities te realiseren. Daarom zet het bestuur in op (tijdelijke) coalities met de koepels van collega professionals, met andere aanbieders van zorg en met patiëntenorganisaties. De moderne fysiotherapeut is ondernemend, werkt zowel intra- als extramuraal, in een multidisciplinair netwerk en is in staat om verschillende financieringsbronnen aan te spreken. Fysiotherapeuten leveren bewezen effectieve meerwaarde zodat zorgkosten verderop in de keten worden bespaard. Het KNGF faciliteert de leden om zo samen strategische issues op te pakken en op te lossen. Het KNGF streeft naar een samenleving waarin mensen een leven lang zoveel als mogelijk in beweging kunnen blijven, waarmee ze hun zelfstandigheid en regie op hun eigen leven kunnen (be)houden. De meerwaarde van fysiotherapie ligt in de bewezen (kosten)effectiviteit. De fysiotherapeut zorgt voor sneller herstel, korter ziekteverzuim en kortere ligduur in instellingen. De fysiotherapeut draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van zijn patiënten/cliënten. 1.4 DESTEP analyse DESTEP staat voor Demografische, Economische, Sociaal-culturele, Technologische, Ecologische (duurzaamheid) en Politiek/juridische factoren 2. Ontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysiotherapie of van belang kunnen zijn voor de fysiotherapeut. Er bestaan verschillende methodieken die toegepast worden om ontwikkelingen inzichtelijk te maken zoals de SWOT- en DESTEP analyse. Volgens de DESTEPmethode brengen we de externe omgevingsfactoren in beeld. DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal-Cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek-juridische factoren. Op basis van deze analyse kunnen kansen en bedreigingen worden benoemd. De DESTEP analyse maakt onderdeel uit van de SWOT analyse. De SWOT methode geeft een waardeoordeel aan zowel de conclusies die gesteld zijn aan de interne omgeving, als de conclusies die gesteld zijn aan de externe omgeving. Aan de hand van de uitkomsten van de SWOT methode worden beleid, doelstellingen en acties vastgesteld. Naast de SWOT- en DESTEP analyses maken we tevens gebruik van de stakeholders- en concurrentieanalyse. 2 Gebruikte bronnen: 1) KNGF trendanalyse LTV, ) Innovatie zorgberoepen en opleiding, Marian Kaljouw, ). Diverse beleidsstukken van VWS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Centraal Planbureau (CPB). 23

6 Hieronder treft u de analyse volgens de DESTEP- methode: Demografisch De vergrijzing in Nederland neemt toe. Het aantal 65-plussers stijgt van 14% in 2005 tot 21% in Het ouder worden van de Nederlandse bevolking (het aantal geboorten neemt in dezelfde periode af) heeft tot gevolg, dat het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen toeneemt. Ook de complexiteit van de zorgvraag (multi- en comorbiditeit) stijgt door het ouder worden en doordat mensen langer thuis blijven wonen. Dat leidt tot veranderingen in de organisatie van de zorg. Goede samenwerking en ketenzorg zijn belangrijke ontwikkelingen waar de fysiotherapeut bij moet aansluiten. Naast de ouder wordende mens heeft de fysiotherapeut direct te maken met aandoeningen gerelateerd aan de westerse leefstijl, zoals obesitas en artrose. Obesitas is een belangrijke risicofactor voor chronische aandoeningen als hartklachten, diabetes mellitus en chronische longaandoeningen door onder andere verminderd bewegen. De kans bij de jeugd op obesitas neemt schrikbarend toe door het veranderen van de eetcultuur. Het percentage kinderen met overgewicht is in Nederland in de periode meer dan verdubbeld: Juist bij de jonge bevolking is preventie mogelijk van chronische aandoeningen door meer bewegen. Effectiviteit hiervan is aangetoond. Ook bij artrose, een onkosten post voor de zorg van 1,1 miljard in 2011, is meer bewegen en oefentherapie al sinds lange tijd een effectieve behandeling. Kennis van obesitas en artrose door het opzetten van trainingsprogramma is de expertise van de fysiotherapeut. Bewegen is ook een essentieel effectief onderdeel van behandeling van depressiviteit. Op basis van het bevolkingsonderzoek wordt de jaarprevalentie van stemmingsstoornissen geschat op in Nederland. De laatste jaren zijn diverse programma s ontwikkeld in een nauwe samenwerking tussen psychologen en fysiotherapeuten. Ook hier is kennis van fysieke belasting en belastbaarheid en de invloed van de psyche op het bewegen en de gedragsverandering van belang. Ook dit vraagt om de hand van een expert in bewegen: de fysiotherapeut. Mensen blijven langer doorwerken, enerzijds door de verhoging van de pensioenleeftijd anderzijds door de onzekerheid over en de hoogte van het pensioen. Het verschil tussen hoge en lage Sociaal-economische status (SES) wordt groter. Een gezonde leefstijl wordt steeds belangrijker. Er valt een toename van bewegingsarmoede en welvaartsziekten te constateren, die consequenties heeft voor de zorgvraag. Ook fysiotherapeuten blijven langer doorwerken en stellen hun pensioen nog even uit. Op dit moment valt er een disbalans te zien tussen vraag en aanbod van fysiotherapie. In de zorg kan overigens ten algemene worden geconstateerd dat de vraag stijgt en het arbeidspotentieel daalt. In dit verband is het rapport Innovatie zorgberoepen en opleiding van Marian Kaljouw interessant. Dit is aanleiding voor een kwaliteits- en een arbeidsmarktanalyse. Economisch Macroniveau. De komende jaren zal de economische groei gering zijn. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Deze combinatie leidt mogelijk tot een tweedeling in de maatschappij. Groei (in financiële zin) in de zorg is uitermate beperkt. Bezuiniging en beheersing van de zorgkosten staan voorop. Het macro budgettair kader is verkokerd en staat geen groei toe. Alleen binnen de huisartsenzorg is voor de komende jaren voorzien in een groei, zoals vastgelegd in Hoofdlijnenakkoord. De toegankelijkheid van de zorg (zeker bij fysiotherapie) staat onder druk, de aanvullende verzekering kent geen solidariteit, wordt verder uitgekleed en dreigt onbetaalbaar te worden voor veel mensen. Dat leidt tot druk op het financieringsstelsel (verzekeringsstelsel) en tot het zoeken naar andere bronnen (Investeerders?, Geen pensioen in ruil voor zorg en wonen?) en naar andere bekostigingssystematieken, die meer prikkels bevatten voor kwaliteit en samenwerking. Mede op grond van de demografische ontwikkelingen is economisch gezien samenwerking noodzakelijk in de eerstelijn (zorg dicht in de buurt) om aan de zorgvraag te kunnen (blijven) voldoen. Ook ontstaat er meer aandacht voor en vraag naar andere verdienmodellen binnen de fysiotherapie. Duurzaamheid is alleen langs de as patiënt/cliënt - fysiotherapeut - maatschappij te ontwikkelen, zodat er een win-win-win situatie wordt gecreëerd. De zorgverzekeraar krijgt de regie naar zich toegeschoven en heeft daardoor meer macht. Door de druk van bezuinigen en beheersen van de kosten lijkt beperking van de schadelast het enige doel. Dat zet kwaliteit en innovatie in de praktijk zwaar onder druk. 24

7 Microniveau. De toegankelijkheid van de fysiotherapie staat onder druk door afnemende solidariteit in de aanvullende verzekering (AV), minder fysiotherapie in de basis verzekering (BV) (pakketdiscussie), minder AV, zorgmijders en gelijkblijvende tarieven bij stijgende kosten. Dat leidt tot druk op het ondernemerschap van de fysiotherapeut. Hij gaat zoeken naar andere verdienmodellen, zal risico moeten nemen, waarbij de kost vaak voor de baat uitgaat. Er is ook een bewustwording van samenwerking die verder gaat dan uitsluitend op inhoudelijk vlak (met collega s, andere disciplines, gemeente). Daar waar al substitutie plaatsvindt, volgt geld niet de zorg. De vraaguitval lijkt enigszins af te vlakken. En er valt een toename te constateren van netwerken (ruim gedefinieerd). Het systeem van verzekeringen geeft precies de verkeerde prikkels in de zorg. Terwijl er heel veel evidence is voor de (kosten)effectiviteit van de fysiotherapie zijn er tegelijkertijd dusdanig hoge drempels voor de toegang tot de fysiotherapie dat patiënten naar duurdere vormen van zorg worden gedreven. Daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen. Sociaal/cultureel In sociaal cultureel opzicht gaan mensen zich anders organiseren. Netwerken rondom thema s of onderwerpen zijn daarin belangrijk. Er is weer meer aandacht voor sociale context (sociale controle ook). Dit lijkt wat haaks te staan op de individualisering van de laatste jaren. De focus komt meer en meer te liggen op gezondheid en gedrag in plaats van op ziekte en zorg. Leefstijl is de sleutel en preventie is belangrijk. Er wordt van iedereen verwacht dat hij of zij meedoet (participatiemaatschappij). Daarom is zelfredzaamheid en zelfmanagement van groot belang. Voor de zorgverlener betekent dit shared decisionmaking. Samen met de patiënt/cliënt besluiten of er iets gebeurt, wat er gedaan wordt en wat het doel zal zijn. Patiënten/cliënten worden ook mondiger, komen goed beslagen ten ijs. Wetenschappelijke onderbouwing van het vak fysiotherapie is dan ook van belang. De komende jaren zal er een groter beroep worden gedaan op de mantelzorg. Doordat er vele culturen in Nederland zijn, zijn er ook verschillen in beleving en verwachtingen van de zorg. Dat heeft ook invloed op shared decisionmaking en zelfmanagement en hoe je daar als fysiotherapeut mee omgaat. Ondanks het feit dat mensen zich anders organiseren en netwerken vormen valt op dat er relatief veel vereenzaming is onder de ouderen. Dit heeft, mede doordat velen langer thuis blijven wonen, zijn impact op participatie van die ouderen, en op de wijze waarop we de eerstelijn vormgeven (samenwerken) om te voorkomen dat die ouderen tussen wal en schip vallen. Ook de fysiotherapeut ziet de patiënten/cliënten geregeld in de thuissituatie, dat heeft meerwaarde voor de organisatie van de zorg bij de voorgenomen decentralisaties 3. Die plaats in de wijkzorg moeten we verstevigen. Van fysiotherapeuten wordt verwacht dat zij actief meedoen aan de uitvoering van de participatiewet en patiënten/cliënten daarin begeleiden en stimuleren. Diverse bezuinigingen maken dat soms onmogelijk, denk bv. aan het opheffen van de financiering van tolken. Technologisch E-health heeft al een hoge vlucht genomen. In combinatie met domotica (de zorgrobot) en ICTtoepassingen zal dat de komende jaren toenemen. Deze ontwikkelingen sluiten goed aan bij zelfmanagement van de patiënt/cliënt. Beleid van KNGF, overheid en verzekeraars staat nog in de kinderschoenen, ondanks toenemend aantal pilots van verzekeraars op het gebied van e-health. Medisch technologische ontwikkelingen gaan snel en worden ingevoerd, ondanks het adagium Alles wat kan, hoeft niet altijd te mogen. Het maakt langer thuis wonen overigens ook mogelijk. Uitwisseling van patiëntgegevens wordt belangrijk evenals de beschikbaarheid van die gegevens voor de patiënt via het Elektronisch patiëntendossier (EPD). Op het gebied van datamining en datasharing worden nieuwe concepten ontwikkeld. Het KNGF ontwikkelt een kader om e-health op een veilige manier in de praktijk te implementeren. Dat moet ook leiden tot een prestatiebeschrijving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vereenvoudiging en efficiënter maken van de verslaglegging zijn ook aan dit onderwerp gekoppeld. De ontwikkelingen in de genetica kunnen van invloed zijn op de vraag naar fysiotherapie. Als met DNA-technieken sommige chronische aandoeningen kunnen worden bestreden zal dat van invloed zijn op de zorg die we kunnen leveren. 3 Met decentralisatie wordt bedoeld dat gemeenten in 2015 verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. 25

8 Ecologisch/Duurzaamheid Bij duurzaamheid gaat het niet alleen om het milieu, maar ook om inspelen op de toekomstige problemen in de zorg. Dat betekent ook het ontwikkelen van een duurzame positie voor de fysiotherapie langs de as patiënt/cliënt, fysiotherapeut, maatschappij. Met aandacht voor preventie en leefstijl. Politiek/juridisch Er lijkt enig (politiek) besef te zijn, dat het huidige (verzekerings-)stelsel aangepast of veranderd moet worden. Er is sprake van een terugtrekkende overheid, die uitsluitend een vangnet wil creëren en die meer verantwoordelijkheid wil leggen bij de burger voor de eigen gezondheid en leefstijl. Men heeft hoge verwachtingen van de technologische ontwikkelingen (waaronder e- health). Beleid is gericht op beheersing van de kosten. Zorg in de buurt en stepped care en substitutie worden gezien als instrumenten om zinnige zorg te bereiken. Het beleid om langer te werken en langer thuis te wonen is al in gang gezet. Dit is een kans voor de fysiotherapeut. Hij is immers in staat om hier een bijdrage aan te leveren door verminderen van het risico op ziekteverzuim en het verkorten van verzuimperiodes. Die meerwaarde is ook bewezen. Daarnaast gaat er meer zorg en verantwoordelijkheid naar de gemeenten (die zorg in de buurt uiteraard beter en goedkoper gestalte kunnen geven). Men verwacht dat zorg effectief is en daarom zal er meer dan nu het geval is naar uitkomsten van zorg worden gekeken. Uitkomstbekostiging als één van de te hanteren bekostigingssystematieken ligt voor de hand. De resultaten van de 9 proeftuinen (waar ook vormen van populatiebekostiging worden onderzocht) zullen daartoe aanzetten moeten geven. De Wet langdurige zorg (Wlz) en de decentralisaties bieden kansen voor fysiotherapeuten om zowel in het zorgdomein als in het sociale domein een rol te spelen. Samenwerking met andere eerstelijns disciplines is dan nodig. Het innemen van de positie in de vierhoek huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige en apotheker biedt kansen voor de toekomst. De vraag is of de huidige schotten in de bekostiging en financiering van de zorg zullen verdwijnen of vervangen worden door andere. Beide zijn nog steeds verkokerd en bevatten weinig prikkels om te zorgen dat het voorgestane beleid uitgevoerd kan worden en succesvol kan zijn. Door de veranderingen in de ziekenhuisorganisatie, de komst van het medisch specialistisch bedrijf, kunnen zowel de arbeidsvoorwaarden als de positie van de in de ziekenhuizen werkzame fysiotherapeuten veranderen. 1.5 Conclusies De steeds ouder wordende mens, langer thuis blijven wonen, mantelzorgers die vaker ingezet worden, dit alles biedt kansen voor de fysiotherapie. Fysiotherapeuten zijn als geen ander in staat mensen in beweging te krijgen en te houden (participatie, zelfmanagement). Essentieel is dat de leden dan wel hun positie innemen in de eerstelijn, transmurale ketens én intramuraal. Samenwerking en afstemming tussen de lijnen en tussen disciplines is dan een conditio sine qua non. Evenals een passende positionering van de activiteiten, die in dat kader plaatsvinden. Denk hierbij aan de plaats en de bekostiging van de fysiotherapie in DBC s (DOT s) 4, in ketenzorg en in transmurale zorg. Maar ook om de arbeidsvoorwaarden van de fysiotherapeuten in dienstverband. In de eerstelijn gaat het met name om de vierhoek huisarts, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige en apotheker. Omdat bewegen zowel in het zorgdomein als in het sociale domein valt, komen andere samenwerkingspartners in beeld (bijvoorbeeld gemeenten) en zullen fysiotherapeuten zich moeten organiseren en gezamenlijk moeten optrekken. Richting gemeenten is het ook zaak samen met andere disciplines op te trekken en zo mogelijk multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aan te gaan. Investeren in de positie levert in eerste instantie niet direct geld op. Eenmaal in positie komt er ook geld beschikbaar of openen zich wegen om producten en diensten te bekostigen en zo aan randvoorwaarden te kunnen voldoen. De zorgverzekeraar is dan niet meer de enige die de fysiotherapie bekostigt. Het biedt tevens kansen de bekostigingssystematiek van de fysiotherapie aan te pakken en in lijn te brengen met wat fysiotherapeuten daadwerkelijk aanbieden en doen. Dat zou een combinatie kunnen zijn van twee of drie verschillende bekostigingssystematieken, die elkaars nadelen 4 DBC s staat voor diagnosebehandelingscombinaties en DOT s voor 'DBCs op weg naar Transparantie 26

9 opheffen en voldoende prikkels in zich hebben voor kwaliteit, preventie, efficiency en samenwerking. De positie betekent ook een steviger argument om de fysiotherapie te zien als een basisvoorziening, drempelloos en zonder eigen risico, in de eerste lijn. Dit werken we verder uit in hoofdstuk 3. Kwalitatief goede fysiotherapie en wetenschappelijke onderbouwing van de (kosten)effectiviteit van het vak zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Op het gebied van de technologie liggen eveneens kansen. Belangrijk is dan wel dat er beleid wordt ontwikkeld op dit terrein, zodat duidelijk wordt onder welke voorwaarden bijvoorbeeld e- health toegepast kan worden door fysiotherapeuten en met welke kwaliteit. Volgen en aanhaken bij technologische ontwikkelingen is van belang. 27

10 2. Leden De leden moeten tevreden zijn over de service en dienstverlening die ze van de vereniging ontvangen. Het Motivaction onderzoek drukt het KNGF pijnlijk op de feiten: de leden vinden dat het anders en beter moet. Dat is een van de prioriteiten voor Leden vragen van het KNGF dat de vereniging er voor hen is. Dat moet zich uiten in: - het vechten voor hun belangen; - er zijn als leden problemen hebben (ook als die problemen niet direct kunnen worden opgelost); - informatie voor hen vertalen naar 'hapklare brokken'; - maatwerk in nieuws en informatie voor de leden; - 'plug & play' ondersteunende diensten en producten; - helder zijn in wat het KNGF wel en niet kan en de leden op weg helpen naar oplossingen voor zaken die het KNGF niet zelf kan doen. In 2014 heeft het bestuur een aantal activiteiten in gang gezet die hierop inspelen. Zo is er een klantencontactmonitor ingezet, is het tempo in communicatie van actuele ontwikkelingen verbeterd en de reactietermijn bij vragen verkort. In 2015 gaat het bestuur hier mee door. Leden willen zich lid voelen. In een grote vereniging als het KNGF is het een lastige opgave om dat persoonlijke gevoel te geven. Het bestuur gaat dit toch realiseren door in 2015 een nieuw ledenplatform (gekoppeld aan ons CRM-systeem) in te richten. Daar krijgen de leden een centrale plaats en kan direct worden ingespeeld op de individuele en persoonlijke voorkeuren en interesses. Nieuwsbrieven worden omgezet in gerichte gepersonaliseerde informatie. Leden maken hun eigen profiel en interessegebieden aan. Het doel is een significante verbetering van de tevredenheid van de leden in In de communicatie wordt speciale aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen die voor de fysiotherapie van belang zijn, zoals de decentralisaties in de ouderen- en jeugdzorg, de invoering van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de manier waarop de leden daar in de praktijk of in hun afdeling mee om kunnen gaan. 2.1 Goede communicatie is de basis voor de binding en verbinding met leden Met gerichte en gepersonaliseerde ledencommunicatie zorgt het KNGF voor sterkere ledenbinding en betere zichtbaarheid. Daarin komt de toegevoegde waarde van het KNGF tot uitdrukking: - Positieve energie - Open en informatief - Betrokkenheid - Draagvlak - Enquêtes en raadplegingen - Leden doen mee met campagnes - Op meerdere dimensies Voor 2015: Merendeel van de leden kent en is meegenomen in: o Masterplan Kwaliteit in Beweging (KIB) o Het beleid t.a.v. zorgverzekeraars o Positionering fysiotherapie (incl. consumentenlijn) in preventie, eerste, tweede en derde lijn o De relevante lobbydossiers o Ledencampagne (voordelen lidmaatschap, producten/diensten) De leden kennen hierover de standpunten, achtergronden van de aanpak, mijlpalen, resultaten e.d. En de leden voelen zich tijdig betrokken bij de totstandkoming van diverse activiteiten/onderdelen binnen de dossiers. Ze worden indien relevant geactiveerd mee te 28

11 doen op onderdelen en/of zijn in staat zich een oordeel te vormen over de dossiers en de voorliggende besluiten. Het merendeel van de leden is steeds op de hoogte van doorlopende (actuele) zaken over vak, markt en zorgveld. De leden hebben antwoord gekregen op hun vragen via social media (webcare) Doelstelling 2.1 De leden zijn sneller en beter op de hoogte van wat er speelt (relevante ontwikkelingen) en participeren zelf meer met gebruik van state of the art (digitale) middelen. Resultaat/output 1. Er is een digitaal gepersonaliseerd ledenplatform ingericht. 2. De gebruikelijke communicatiemiddelen (FysioEnieuws, FysioPraxis, webcare inhoud website) zijn geïntegreerd met de inhoud van het platform en sluiten aan bij de individuele informatiebehoefte van de leden. 2.2 Ledenbinding Met leden is het KNGF een grote vereniging. Dat is een belangrijke factor om met kracht de stem van de fysiotherapie te kunnen laten horen en zo beter voor de belangen van de leden op te komen. Behoud en zo mogelijk groei van het aantal leden is dan ook een belangrijke opgave. Er is een nadrukkelijke trend dat met name jongere fysiotherapeuten hun lidmaatschap van het KNGF uitstellen. Om die reden zal er in 2015 een project worden ingericht om de ledenbinding met het KNGF te verbeteren. Daarnaast is het beleid gericht op behoud van de leden door betere marketing van de kennis en deskundigheid, de meerwaarde van het KNGF. Doelstelling 2.2 De binding van de leden met het KNGF is gegroeid en het aantal leden blijft tenminste stabiel. Resultaat/output 1. Het aantal leden overall blijft in 2015 stabiel ten opzichte van Jonge fysiotherapeuten ervaren dat het KNGF aandacht heeft voor hun positie en het aantal leden in deze categorie neemt toe met 5-15% in De fysiotherapeuten in dienstverband in de instellingen raken meer overtuigd van de meerwaarde en het belang van het lidmaatschap van het KNGF. Hun aantal en de organisatiegraad nemen toe. 2.3 Advies en ondersteuning Door alle ontwikkeling in de zorg en in de markt hebben de fysiotherapeuten het zwaar. Daarom is het nog belangrijker dat het KNGF hen met raad en daad bij staat. Het KNGF maakt de relevantie van het lidmaatschap voor leden duidelijk door het bieden van excellente service. Als het enigszins kan draagt het KNGF bij aan de productieve tijd in de praktijk met diensten en producten die de niet-patiënt-gebonden tijd inkorten. Het KNGF is voor de leden de eerste en logische vraagbaak voor alle vragen waar de leden in hun praktijk, afdeling en beroepsuitoefening mee geconfronteerd worden. De antwoorden op veel vragen zijn vindbaar via FysioNet, waarbij kantoor als gids functioneert. Het KNGF ontzorgt de leden met advies en ondersteuning op zo n manier dat zij tevreden zijn over hun KNGF. 29

12 Voor individuele aanvullende vragen is de afdeling Ledenvoorlichting en zijn de ledenadviseurs bereikbaar voor de leden. Eenvoudige vragen worden direct beantwoord. Complexe vragen binnen maximaal 5 dagen. Doelstelling 2.3 Door de ondersteuning van het KNGF kunnen leden hun beroep beter uitoefenen, zowel vakinhoudelijk als binnen de setting van hun praktijkvoering (intra- en extramuraal). Resultaat/Output 1. Uit de KlantenContactMonitor blijkt een tevredenheid over 2015 van 7,0 over ledenvoorlichting en advies 2. Gedifferentieerde ledengroepen zijn tevreden met productaanbod en geven gemiddeld een 7,0 3. Maandelijkse communicatie over laatste ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening, beroepsuitoefening en de ontwikkelingen in het vak 4. Het ondernemerschap wordt professioneler 5. De toegankelijkheid van de producten van het KNGF is verbeterd 6. Er is meer samenwerking van en tussen leden 2.4 Scholing Het KNGF helpt de leden om zich (vakinhoudelijk) te ontwikkelen door het aanbieden van scholing en onderling contact (in de Intercollegiaal Overleggen Fysiotherapie (IOF s)). Daarmee ondersteunt het KNGF haar leden bij het inspelen op veranderingen in de markt, het vertalen van trends naar de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening (intra- en extramuraal) en bewaakt, samen met de beroepsgroep, de kwaliteit en inhoud van het vak. De leden hebben behoefte aan toegankelijke en laagdrempelige scholing, tegen een goede prijs, in de buurt. Het bestuur heeft er voor gekozen deze beleidslijn te handhaven. Scholing wordt centraal georganiseerd en regionaal, dicht bij de leden, uitgezet. In 2015 worden de werkprocessen in de backoffice geoptimaliseerd. In praktijk betekent dit dat het KNGF scholing niet zelf ontwikkelt maar deze landelijk inkoopt of laat ontwikkelen en regionaal organiseert met een duidelijk KNGF-label. Doelstelling 2.4 Brede ondersteuning van leden door het leveren van kwalitatief goede scholing gericht op alle facetten van de beroepsuitoefening en door het ondersteunen van intercollegiaal overleg. Resultaat/output 1. Aanbod van 144 kwalitatief goede scholingsactiviteiten, verdeeld over de regio s 2. Evaluatie van leden gemiddeld minimaal 7,5 3. Er is specifiek scholingsaanbod gerealiseerd voor intramuraal werkende fysiotherapeuten 2.5 Betrekken van leden bij de beleidsontwikkeling (De strategische cyclus) Het bestuur hecht sterk aan het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij de beleidsontwikkeling. Daarvoor zal enerzijds de vorig jaar in gang gezette strategische cyclus nieuw leven worden ingeblazen. Anderzijds zal het bestuur met korte internet enquêtes de mening van de leden over concrete onderwerpen en ontwikkelingen peilen. 30

13 Doelstelling Leden zijn meer betrokken bij de verenigingsdemocratie door de strategische cyclus en door onderwerp gerichte enquêtes. 2. Leden herkennen zich beter in jaarplan en strategische meerjarenbeleidsplan. Resultaat/output 1. Tenminste leden zijn betrokken bij de voorbereiding van het jaarplan Over drie onderwerpen zijn enquêtes gehouden met een respons >40% 3. Er is gebruik gemaakt van digitale platforms t.b.v. de beleidsontwikkeling 4. Het jaarplan 2016 wordt aangenomen 2.6 Ondersteuning beroepsinhoudelijke zaken en ontwikkelingen De beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en verscheidenheid zijn een belangrijke pijler binnen onze verenigingsorganisatie. Uitdaging voor 2015 is om op een efficiënte en effectieve wijze de kracht van de beroepsinhoudelijke verenigingen en de samenwerking met en binnen het KNGF zo te bundelen en te organiseren dat één en één drie wordt. Samen met de beroepsinhoudelijke verenigingen wordt de juiste vorm en de beste organisatiestructuur ontwikkeld. Daarin zijn kennisdomeinen, kennisdeling en kennisontsluiting de kernbegrippen. Die wordt vervolgens geïmplementeerd in de loop van Domeindiscussies worden voorkomen door het stimuleren van samenwerking en het verbeteren van de positionering, ook als het om actuele zaken of discussies gaat. De samenwerking tussen KNGF en beroepsinhoudelijke verenigingen moet tot meer leiden dan de som der delen. Het KNGF zal daarbij steeds tot goed uit te leggen en aanvaardbare belangenafwegingen komen. Doelstelling Borgen van de beroepsinhoudelijke verenigingen en ontwikkelingen in de verenigingsstructuur. 2. Inhoudelijk, beleidsmatig en bestuurlijk/organisatorisch ondersteunen van de beroepsinhoudelijke verscheidenheid binnen het KNGF. Resultaat/output 1. Er ligt een voorstel voor de organisatiestructuur dat in 2016 geïntroduceerd kan worden 2. De tevredenheid over de ondersteuning door kantoor bij BI-besturen is minimaal 7,0 3. Door de Algemene Vergadering van het KNGF goedgekeurde nieuwe beroepsprofielen voor de erkende verbijzonderingen 4. Versteviging van het wetenschappelijke fundament van het vak ten algemene en van de verbijzonderingen 2.7 Besluitvorming Cao Het vraagstuk van een Cao voor de eerste lijn staat prominent op de agenda. Het bestuur ziet voor de oplossing van dit probleem verschillende processtappen die in 2015 zullen worden afgerold. In de Algemene Vergadering van februari leggen we een aantal vragen aan de leden voor. 1. Wilt u dat er een Cao voor de vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk komt? 2. Wilt u dat het KNGF het initiatief neemt voor de oprichting van een werkgeversvereniging om tot deze Cao te komen? 3. Wilt u dat er voor werkgevers een verplichte koppeling komt tussen lidmaatschap van het KNGF en lidmaatschap van de werkgeversvereniging? 31

14 Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen zal het bestuur al dan niet voor de voorjaarsvergadering wijziging van de statuten van het KNGF gaan voorstellen, zodat daarna een werkgeversvereniging kan worden opgericht. Omdat het hier om tegengestelde belangen van groepen leden van het KNGF gaat, kan en gaat het bestuur hier zelf geen standpunt over innemen. Doelstelling 2.7 Besluitvorming over Cao eerste lijn en de daarvoor benodigde processtappen. Resultaat/output 1. Besluitvorming in de Algemene Vergadering van 18 februari Uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering 3. Afhankelijk van die besluitvorming: - Werkgeversvereniging opgericht - Statuten KNGF aangepast i.v.m. gekoppeld lidmaatschap - De onderhandelingen over een Cao na de zomer gestart 2.8 Verenigingsstructuur en verenigingsdemocratie De verenigingsstructuur en verenigingsdemocratie moeten dienstbaar zijn aan en passend zijn bij de doelen zoals we die gezamenlijk nastreven: tevreden en betrokken leden, gerichte belangenbehartiging en goed bij de praktijk van de fysiotherapeut passend kwaliteitssysteem. Het bestuur streeft er naar om in de voorjaarsvergadering maar uiterlijk in het najaar een nieuw voorstel voor de aanpassing van de verenigingsstructuur en de verenigingsdemocratie voor te leggen. Onderdelen daarvan zullen zijn: - Besluitvormingsprocedures die de directe betrokkenheid van de leden borgen - Saneren van overbodige verenigingsbureaucratie, en efficiënter inzetten van mensen en middelen op kantoor. - Service, dienstverlening en belangenbehartiging dicht bij de leden Doelstelling 2.8 Voorstellen voor een aangepaste verenigingsstructuur en democratie uiterlijk in de najaarsvergadering. Resultaat/output 1. Februari 2015: Start ophalen informatie bij kader, gesprekken met de leden 2. Juni 2015/uiterlijk oktober 2015: Voorstel akkoord, getoetst bij kader, draagvlak bij de leden 32

15 3. Belangenbehartiging De belangrijkste wens van de leden (Motivaction-onderzoek), maar tegelijkertijd ook het belangrijkste punt van kritiek, is betere behartiging van de belangen van onze leden. Probleem is dat collectieve, directe en harde behartiging van de belangen van de leden-praktijkhouders op grond van de regelgeving (o.a. mededingingswet) niet is toegestaan, terwijl dat nu juist wel is wat de leden wensen en van het KNGF verwachten. Nog meer dan dat in het verleden het geval was wil het bestuur op dit punt zo dicht mogelijk bij de rand van wat is toegestaan gaan opereren, maar ook nog beter helder maken wat de wettelijke grenzen zijn, waar de mogelijkheden van het KNGF stoppen en de leden helpen en ondersteunen, daar waar ze zelf zaken moeten regelen en afspreken. De prioriteit bij de belangenbehartiging ligt dan ook bij het verbeteren van de randvoorwaarden waaronder de leden hun praktijk en vak kunnen uitoefenen. Het is evident dat goede wetenschappelijke onderbouwing van het vak en bewijs van (kosten)effectiviteit van fysiotherapie (zowel algemeen als verbijzonderd) belangrijke dragers zijn voor effectieve belangenbehartiging. Belangenbehartiging betreft niet alleen de gesprekken met verzekeraars, maar ook de voorlichting aan consumenten, de positionering van de fysiotherapie 5 in het stelsel en de lobby naar belangrijke spelers in het veld, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Zorginstituut Nederland (ZiNL) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Goede, drempelloze toegankelijkheid van de fysiotherapie moet worden geborgd door een optimale plaats in het verzekeringsstelsel. In bijlage 1 is de politieke agenda opgenomen. Voor goede belangenbehartiging moet het KNGF een breed register aan mogelijkheden hebben: steeds goed beoordelen wat het meest effectief kan zijn, soms de confrontatie zoeken, soms bereid zijn om compromissen te sluiten. Daarvoor beoogt het bestuur de volgende effecten te realiseren: Verbeteren en stabiliseren van positie fysiotherapie (in de volle breedte, dus zowel de algemene fysiotherapie als de verbijzonderingen) in de BV maar ook in AV en markt, op basis van juiste en valide gegevens; Nieuwe en extra verdienmogelijkheden en verdienmodellen voor de fysiotherapeuten; Evenwichtiger randvoorwaarden in de contracten met verzekeraars; Goede arbeidsvoorwaarden voor de fysiotherapeuten en positionering van de fysiotherapie in de instellingen Leden kunnen zich beter handhaven in de markt; en kunnen goed omgaan met mogelijk concurrerend aanbod, zoals van de praktijkondersteuning huisartsen (POH) of andere professionals in de beweegzorg. Met een integraal palet aan activiteiten (lobby, Public Affairs, campagnes)wil het bestuur de maatschappelijke meerwaarde van de fysiotherapie in de volle breedte van het vak verzilveren: evenwichtige randvoorwaarden scheppen, een optimale positie in de BV realiseren, onafhankelijke positie t.o.v. de zorgverzekeraars bewerkstelligen en nieuwe verdienmodellen het licht laten zien. Het KNGF is gedurende het jaar permanent in gesprek met belangrijke stakeholders, zoals leden Tweede Kamer, VWS, patiëntenorganisaties, ZiNL, NZa, Autoriteit Consument & Markt (ACM), verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), andere koepels van zorgaanbieders; Het KNGF is, en de leden zijn, voortdurend op de hoogte van de actuele belangrijke trends en ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor de praktijk Externe contacten hebben een positieve invloed op het imago en de positie van het vak en de beroepsgroep Fysiotherapie levert een essentiële bijdrage aan zinnige en zuinige zorg. Voor nieuwe markten worden nieuwe relaties gelegd (gemeenten, bedrijven werkgevers- en werknemersorganisaties). Gesprekspartners zijn overtuigd van de meerwaarde van de fysiotherapie, (kosten)effectiviteit, het belang van gepast gebruik van fysiotherapie voor de eigen en 5 Fysiotherapie in de volle breedte, dat wil zeggen de algemene fysiotherapie, en ook de verbijzonderingen. 33

16 andere zorgsectoren, evidence, maatschappelijke opbrengst, meerwaarde voor de patiënt/cliënt. Het KNGF is duidelijk aanwezig in de media, niet alleen bij campagnes, maar door het jaar heen. Het KNGF laat zien wat de fysiotherapeut doet en kan om Nederland in beweging te houden. 3.1 Contracten met verzekeraars Het niet mogen onderhandelen met verzekeraars over het tarief, het feit dat de contracten die verzekeraars aanbieden onevenwichtig zijn en dat de extra administratieve lasten eigenlijk niet of nauwelijks opwegen tegen de voordelen van een contract met een hoger tarief is alle leden een doorn in het oog. Deze in de praktijk gegroeide situatie zal echter slechts geleidelijk terug te draaien zijn. Daar komt bij dat veel leden het hogere tarief ook zwaarder laten wegen, dan de extra lasten. Hier moet een beter evenwicht in komen. Doelstelling 3.1 Het KNGF zorgt voor meer evenwicht in de contractvoorwaarden van verzekeraars en de randvoorwaarden die moeten zijn vervuld om aan die voorwaarden tegemoet te komen. Resultaat/output 1. Goede restitutie (80%) in de polissen, is voorwaarde voor acceptatie selectieve inkoop 2. Geen maximum of een ruim voldoende aantal behandelingen in de polis 3. Er moeten meer declaratieovereenkomsten tot stand komen 4. Een analyse van de voors en tegens van productfinanciering 3.2 De consument/patiënt stemt met zijn voeten; borgen van de toegankelijkheid van de fysiotherapie Onder dit thema valt een veelheid aan onderwerpen en doelen. Het gaat hier immers om de (lobby voor de) dekking voor de fysiotherapie in de BV en de AV, de hoogte van restitutiebepalingen en de hoogte van het eigen risico. Dit soort maatregelen vindt zijn basis in de aangetoonde maatschappelijke meerwaarde van de algemene fysiotherapie en de verbijzonderingen (zie ook hoofdstuk 4.3 (kosten)effectiviteit). Het is van het grootste belang dat de cliënten/patiënten zich bewust zijn van het belang van een goede dekking. Daarom krijgen de campagnes die hierop zijn gericht hoge prioriteit. Doelstelling 3.2 Handhaven en verbeteren van de toegankelijkheid van de fysiotherapie. Resultaat/output 1. Consumentencampagne over polissen en het belang van een goede verzekering; we richten ons op de (potentiele) overstappers) 2. Consumentencampagne gericht op het bekend maken van het belang van een restitutiepolis met keuzevrijheid voor de keuzevrijheid in de zorg 3. Afschaffen van het eigen risico op de fysiotherapie in de basisverzekering 4. In 2015 ontwikkelt het KNGF een helder standpunt over de toekomstig meest gewenste positie in het stelsel (BV en/of AV). 34

17 3.3 Aanboren nieuwe markten Het openen van nieuw financieringsstromen is randvoorwaardelijk voor de verbetering van de sociaal economische positie van de beroepsgroep (minder afhankelijk van de zorgverzekeraars) en voor het herstel van het evenwicht op de arbeidsmarkt in de fysiotherapie. De instroom in de opleidingen zou meer moeten worden afgestemd op de toekomstige maatschappelijke behoefte aan fysiotherapie. Nu lijken opleidingen steeds meer te gaan opleiden naar werkeloosheid. Dat is een slechte ontwikkeling voor het vak en de beroepsgroep, maar ook voor de zorg! Doelstelling Het KNGF zorgt voor meer omzet- en verdienmogelijkheden en een beter evenwicht in de markt. 2. Het KNGF verbetert de lokale en regionale positie door ondersteuning van zorggroepen en samenwerkingsverbanden op maat. Resultaat/output 1. Meer collectiviteiten met werkgevers(organisaties) gebaseerd op de aangetoonde (kosten)effectiviteit van de fysiotherapie 2. Er is een platform voor samenwerkende leden (zorggroepen en andere organisatorische verbanden) geformeerd, waardoor zij de weg weten binnen de gemeenten en gesprekspartner zijn voor de beleidsmakers in de gemeenten en de wijkteams. (Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)) 3. De intramuraal werkzame fysiotherapeuten in tweede en derde lijn worden daar bij betrokken en krijgen een plaats in de keten 4. Voor de decentralisaties gebruiken we regionaal een stappenplan, daarmee krijgen de fysiotherapeuten ook positie in het kader van de zgn. decentralisaties 5. Beïnvloeden van instroom en uitstroom op de opleidingen 3.4 Belangenbehartiging leden die werken in een intramurale instelling Het totaal aantal fysiotherapeuten dat intramuraal werkt is niet bekend. Een ruwe schatting is dat ongeveer de helft van het aantal fysiotherapeuten dat intramuraal werkt, lid is van het KNGF. Dat zijn er Door veranderende regelgeving en diverse (externe) ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van het medisch specialistisch bedrijf verandert de positie van de intramuraal werkende fysiotherapeut. Het is van belang in te spelen op veranderingen en hun positie te (blijven) versterken. Het KNGF wil zich in 2015 inzetten voor de belangenbehartiging van deze groep fysiotherapeuten. Intramurale fysiotherapeutische zorg maakt onderdeel uit van een integraal zorgpakket. Het verbeteren van de positie van de fysiotherapie en fysiotherapeuten intramuraal vraagt om een strategie die vooral gericht is op de vakinhoudelijke positionering. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de grote diversiteit aan fysiotherapeuten die intramuraal werken en met de context waarbinnen deze fysiotherapeuten werken. De in de DESTEP genoemde ontwikkelingen rechtvaardigen specifieke aandacht voor de doelgroep kwetsbare patiënten. Daarvoor zal er een programma worden ontwikkeld dat hierop is gericht. Het te ontwikkelen programma moet inspelen op ontwikkelingen en vragen en heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het vernieuwen en optimaliseren van de fysiotherapeutische zorg voor kwetsbare patiënten/cliënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn (eerste, tweede en derde lijn). Zo ontstaat winst voor de fysiotherapeut én de (potentiële) patiënt/cliënt.. 35

18 Doelstelling 3.4 Resultaat/output 1. Verbeteren van de positie van de fysiotherapie en fysiotherapeuten intramuraal door kwetsbare patiënten/cliënten die langdurige zorg behoeven zekerheid te geven over goede fysiotherapeutische basiszorg 2. Belangenbehartiging arbeidsvoorwaarden fysiotherapeuten intramuraal 3. In 2015 extra aandacht voor de (specifieke) behoefte van leden die werkzaam zijn in ziekenhuizen 1. In 2015 wordt i.s.m. de KWIEK 6 partijen een integraal 2 jarig programma Langdurige zorg bij kwetsbare patiënten/cliënten ontwikkeld en gestart met de uitvoering ervan) 2. Onderdeel daarvan is een 2 jarig deelprogramma Fysiotherapie in en rond ziekenhuizen, met als doel dat de fysiotherapeutische expertise behouden blijft voor groepen die dit nodig hebben 3. Er is een toename van de binding van fysiotherapeuten die intramuraal werken aan het KNGF 4. I.s.m. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ZN en Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is een generieke zorgmodule Bewegen ontwikkeld voor hoog risicogroepen en chronische patiënten 5. De aangetoonde waarde van fysiotherapie intramuraal (inhoudelijk en (kosten)effectiviteit) groeit 6. Er zijn duidelijke standpunten over - en doelen gesteld voor de gewenste positie van de fysiotherapie in de verschillende intramurale financieringsmodellen 3.5 Beïnvloeden beleidsbeslissers en publieke opinie Om deze doelen te bereiken moet het KNGF op alle schaakborden kunnen spelen en aan alle tafels vertegenwoordigd zijn. Op de meeste dossiers is samenwerking noodzakelijk. Waar mogelijk trekt het KNGF intensief op met partners die vergelijkbare doelen nastreven (bijvoorbeeld het stoppen met onnodige administratieve belasting; tekenen bij het kruisje). Adequaat relatiebeheer bij de stakeholders is daarvoor essentieel. Net als een goede samenwerking met de voor het KNGF belangrijke andere koepels (Verenigd Eerstelijns Overleg (VELO)) en patiëntenorganisaties. Het bestuur gaat de mogelijkheden en wenselijkheid van samenwerking met andere koepels van paramedici verkennen. Het meenemen van de publieke opinie is daarbij van groot belang. Doelstelling 3.5 Betere beïnvloeding van beleidsbeslissers bij de stakeholders; Door onder andere lobby in Den Haag en relatiebeheer bij de belangrijkste overheids- en patiëntenorganisaties. Resultaat/output 1. Een lobbyplan voor en uitvoering om de publieke opinie te beïnvloeden bij de stakeholders van het KNGF 2. Realiseren politieke agenda (zie bijlage 1) 3. Financiering fysiotherapeut (optie: goede AV) door verbeteren opname fysiotherapie in polissen 4. Geen eigen risico (polisvoorwaarden en overheid) 5. Geen schotten in financiering langdurige complexe zorg 6. Geld volgt zorg: substitutie a.g.v. inzet fysiotherapie vloeit (deels) terug naar (budget) fysiotherapie (shared savings) 7. Aandacht voor de noodzaak tot vermindering van regeldruk en administratieve lasten 6 In de KWIEK groep zitten Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), Vereniging voor Hart-, Vaaten Longfysiotherapie (VHVL), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF), Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG) en de Nederlandse Vereniging voor Revalidatie Fysiotherapeuten (NVRF). 36

19 4. Kwaliteit Het bevorderen van de kwaliteit van de vakuitoefening is één van de hoofdtaken van het KNGF. Daarvoor zijn in het verleden bijvoorbeeld al ruim 20 richtlijnen, standaarden en standaardinterventies ontwikkeld. Zowel mono-als multidisciplinair. Dat is bevordering van de kwaliteit in enge zin. Kwaliteit is echter een steeds breder begrip geworden. Kwaliteit heeft een prijs: wanneer niemand voor kwaliteit wil betalen moet je je afvragen wat die kwaliteit waard is. Dat betekent dat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg ook de randvoorwaarden, die dat mogelijk moeten maken, moeten worden gedefinieerd. Dat kan betrekking hebben op de prijs, maar bij voorbeeld ook op voldoende mate van ondersteuning en vermindering van administratieve lasten. De maatschappij vraagt daarnaast om transparantie van kwaliteit voor de patiënt/cliënt, zodat deze in staat wordt gesteld goed gemotiveerd keuzes te maken. En transparantie voor de verzekeraar, zodat deze zorg kan inkopen. Dat maakt consensus over wat goede kwaliteit is tot een noodzaak. Uitgangspunt hierbij is dat kwaliteit van de beroepsgroep is. Op basis daarvan zal de beroepsgroep voldoen aan de vraag om transparantie van kwaliteit die de maatschappij stelt. Mits de randvoorwaarden daarvoor ook zijn vervuld. Meten van kwaliteit en feedback daarover naar de fysiotherapeut zijn ook belangrijke onderdelen van beleid gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de vakuitoefening. Het bestuur vindt dat in het programma Kwaliteit in Beweging (KIB), zoals dat in 2012 en 2013 werd uitgerold, onvoldoende evenwicht tussen rechten en plichten en tussen lasten en ontzorgen was. Daarom zal in 2015 worden gewerkt aan de invoering van een herijkt kwaliteitsbeleid, onder de noemer: Masterplan KIB. Aan het masterplan liggen ook de resultaten van een intern en extern onderzoek ten grondslag. Het bestuur heeft vrijwel direct na zijn aantreden opdracht gegeven om dat onderzoek uit te voeren. Belangrijkste conclusies uit het externe onderzoek zijn: - Zorg dat de leden achter het idee staan; draagvlak is de belangrijkste succesfactor - Doorstart van KIB in aangepaste vorm is gewenst - De exploitatiekosten zijn te hoog - Zorg dat privacy geborgd is (ISO27001/ISAE3402 typ2) - Zorg dat de aangeleverde data valide zijn: patiëntenportal - Verlaag administratieve lasten - Hou kwaliteitsindicatoren begrijpelijk - Zorg dat KNGF juridisch eigenaar is van de data Dit leidt tot een masterplan voor een aangepaste invulling van KIB. Dit wordt hieronder verder uitgewerkt. Het bestuur beoogt de volgende effecten te realiseren: - De maatschappelijke meerwaarde van de fysiotherapie is algemeen aanvaard - En vormt daarmee de basis voor de positie van de fysiotherapie in het stelsel van zorg en verzekering 4.1 Masterplan Kwaliteit in Beweging De noodzaak tot herijking van KIB is hierboven uitgebreid aangegeven. Draagvlak bij de leden is daarbij een essentiële voorwaarde. Dat realiseren we door zo breed mogelijk de leden bij de besluitvorming te betrekken en door het borgen van de praktische uitvoerbaarheid. Ook moet het programma voldoen aan de wettelijke privacy vereisten en moet het leiden tot relevantie kwaliteitsinformatie. Daarbij wordt waar mogelijk ook aandacht gegeven aan groepen waarvoor de digitale wereld nog niet of slecht toegankelijk is. Het masterplan bestaat uit 5 deelprojecten, ieder met een eigen tempo, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. 37

20 Dat zijn: 1. Dataverzameling 2. Patient Reported Outcome (PRO) & Patient Reported Outcome Measures (PROM) 3. Interne kwaliteitscyclus 4. Herzien richtlijn verslaglegging 5. CKR 2.0 Doelstelling Streven naar autonomie van de beroepsgroep op het vlak van de kwaliteit van de eigen vakuitoefening. 2. Minder administratieve lasten 3. Meer Inzicht in de kwaliteit 4. Verbeteren van kwaliteit 5. Versterken van het primaire proces 6. De effectiviteit fysiotherapie c.q. fysiotherapeutisch interventies is beter aangetoond Resultaat/output 1. Een aangepaste richtlijn verslaglegging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van juni Een goede Infrastructuur voor dataverzameling 3. Een eenvoudige set van PROMS die het vereiste inzicht geven. 4. Een valide en relevante dataset 5. De administratieve lasten aanzienlijk verminderd door slimme integratie van data-invoersystemen en de afstemming van EPDsystemen 6. Aan het einde van het jaar wordt een voorstel gedaan voor een nieuw CKR reglement (CKR 2.0) dat in 2016 kan worden ingevoerd 7. De tweede en derde lijn zijn bij de ontwikkeling KIB betrokken 8. Beëindigen van het systeem van beheersaudits 4.2 Vernieuwen en ontwikkelen van richtlijnen / standaarden Het gericht en juist toepassen van up-to-date richtlijnen en standaarden is van groot belang voor de kwaliteitsontwikkeling van de beroepsgroep fysiotherapie. De richtlijnen moeten goed aansluiten bij de praktijk en daar ook goed kunnen worden toegepast. Dit laatste is met de huidige richtlijnen niet altijd het geval. Daarom wordt in 2015 de systematiek aangepast en worden stapsgewijs de richtlijnen aangepast. Toepassing van de richtlijnen gaat t.z.t. deel uitmaken van de normen in het CKR 2.0. Het bestuur geeft prioriteit aan aanpassing van de richtlijn verslagleging. Daarna worden ook de andere richtlijnen herzien. Doelstelling 4.2 Vernieuwen en ontwikkelen van richtlijnen / standaarden Resultaat/output 1. Werken met nieuwe methode voor de ontwikkeling en herziening van beroepsinhoudelijke richtlijnen binnen de hierop van toepassing zijnde nationale (en internationale) kaders 2. Opstellen van raamwerk Klinimetrie (als addendum of geïntegreerd in bestaande en nieuwe richtlijnen) 3. Opleveren van drie herziene richtlijnen (w.o. de richtlijn verslaglegging), een evidence statement en een generieke module bewegen 4. Opleveren van uitgewerkte projectplannen voor de herziening van drie volgende richtlijnen in Meewerken aan de totstandkoming van multidisciplinaire richtlijnen, passend binnen de prioriteiten van het KNGF 38

TRENDANALYSE 2015 september 2015

TRENDANALYSE 2015 september 2015 TRENDANALYSE 2015 september 2015 Trendanalyse Een trendanalyse is een analyse van relevante ontwikkelingen. Hieronder worden deze trends/ontwikkelingen geplaatst onder de kopjes van DESTEP. Een andere

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers

Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers Masterplan MKIB Bijeenkomst EPD leveranciers 18 februari 2015 Welkom! Welkom en voorstelronde Agenda Korte introductie door bestuur KNGF Informeren herijking en Masterplan MKiB Tijdsplanning Wederzijdse

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 Welkom 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 MN 2 Beleid zorgverzekeraars 2012 Gastheer namens RGF:voorzitter Maurits Vuister

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Functieprofiel. Voorzitter Algemeen Bestuur. K o n i n k l i j k N e d e r l a n d s G e n o o t s c h a p v o o r. F y s i o t h e r a p i e

Functieprofiel. Voorzitter Algemeen Bestuur. K o n i n k l i j k N e d e r l a n d s G e n o o t s c h a p v o o r. F y s i o t h e r a p i e K o n i n k l i j k N e d e r l a n d s G e n o o t s c h a p v o o r F y s i o t h e r a p i e A m e r s f o o r t Versie d.d. 12 juli 2014 1 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Algemeen

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg

Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg Over ehealth-innovaties en ondernemerschap in de zorg Perspectief van een zorgverzekeraar Hans Hopmans Achmea Zorg & Gezondheid nov.2013 1 Waarom we (ehealth)innovaties nodig hebben. Stijgende Zorgvraag

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker

Een gezonder Nederland VTV-2014. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker Een gezonder Nederland VTV-2014 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker, en vele anderen De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 1 Nancy Hoeymans, Jeanne van Loon, Casper Schoemaker 24 juni

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar

Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING. Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar Zorg en welzijn in Amsterdam IN ONTWIKKELING Saskia Schalkwijk SIGRA 17 april 2014, EZDA Seminar SIGRA IS: Samenwerkingsverband van gezondheidszorgorganisaties in Groot Amsterdam: sinds 1962 Onafhankelijke

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias

Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Antwoorden op consultatievragen NZa van Univé-VGZ-IZA-Trias Consultatievragen visie 1 Hoe beoordeelt u de resultaten van de economische analyse in hoofdstuk 5 van de visie, en de bredere toepasbaarheid

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename?

Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Netwerk Sociaal Domein/Wmo Oosterschelderegio Wat zijn mogelijke oorzaken voor de toename? Nadere analyse maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding Onderzoeksvraag In de periode 2015-2016 zien we

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD Inleiding Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid in werking getreden. De gewijzigde wet verplicht gemeenten om elke

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard

Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Feedbackformulier voor de kwaliteit van de praktijkvoering Standaard Instructie Dit formulier is bestemd voor zelfevaluatie van de kwaliteit van de praktijkvoering en wordt door de visiteurs gebruikt voor

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving

De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving De toekomst van de zorg in een vergrijzende samenleving Nieuwe visie op zorg noodzakelijk! Stijgende vraag naar zorg Kostengroei Grote vraag naar zorgpersoneel Verwachtingen burgers Meer eigen regie in

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen

Factsheet Afhankelijkheden. Trekker: gemeente Groningen Factsheet Afhankelijkheden Trekker: gemeente Groningen Menzis en gemeenten zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden om afwentelrisico s te voorkomen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden

FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden FysioGroepTwente : Faciliteren, Delen en Verbinden FysioGroepTwente September 2010 Voorgeschiedenis: Stand van zaken Fysiotherapie in Twente medio 2009 Onvoldoende kennis kansen/ bedreigingen integrale

Nadere informatie

Betaalbaarheid en knelpunten arbeidsmarkt Zorg

Betaalbaarheid en knelpunten arbeidsmarkt Zorg Betaalbaarheid en knelpunten arbeidsmarkt Zorg Reactie van het Actuarieel Genootschap op de door de Sociaal Economische Raad uitgezette consultatie 29 februari 2012 De Sociaal-Economische Raad (SER) organiseert

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Samen voor gezondheidswinst

Samen voor gezondheidswinst Samen voor gezondheidswinst Preventie en de gemeentepolis 3 november 2016 Studiedag Gezondin ADVISEUR TUSSEN PARTIJEN IN HET SOCIALE DOMEIN Even kort over onszelf Maarten Broekema innovatie en samenwerking

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie