Strategisch document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch document 2013 2015"

Transcriptie

1 Strategisch document

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding SWOT Analyse Strategische doelen Uitbouwen van vrijwillige inzet... 6 Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen in Doel 2: Uitbreiding van diversiteit vrijwilligersgroepen... 6 Doel 3: Onverminderd hoge kwaliteit van Present-projecten... 7 Doel 4: Uitbreiding van aantal vaste vrijwilligers... 7 Doel 5: Uitbreiding werkgebied naar Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest Nauwere samenwerking met strategische partners... 8 Doel 6: In 2015 is er met 8 kerken een nauwe samenwerking... 8 Doel 7: Universiteit Leiden, Hoger Onderwijs en studentenorganisaties als partners van Present... 9 Doel 8: Samenwerking met 30 maatschappelijke organisaties in 2015; met 10 daarvan structureel... 9 Doel 9: Present ontwikkelt zich tot gesprekspartner van de Gemeente Leiden Financiering op basis van een gevarieerde aantal bronnen... 9 Doel 10: Particuliere donateurs en bedrijven dekken 30% van de begroting in Doel 11: Present krijgt structurele partners voor haar financiering Prioriteiten voor Organisatorische randvoorwaarden...10 Bijlage 1 Formule Present...12

3 1. Inleiding Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Stichting Present! Samen investeren in een betere leefomgeving en het omzien naar elkaar. Present koppelt groepen vrijwilligers op projectbasis aan mensen met onvoldoende sociaal netwerk, gezondheid of geld voor een specifieke klus of activiteit. De drijfveer voor deze missie haalt Present uit het voorbeeld van naastenliefde dat Jezus Christus ons gaf. Sinds haar oprichting in Leiden in 2010 heeft Present laten zien dat een groeiend aantal mensen bereid is zich via de formule van Present in te zetten. In 2010 resulteerde dat in 35 groepen van enthousiaste vrijwilligers; in 2011 in 84 groepen, en in 2012 zijn we doorgegroeid naar 100 groepen. Hoewel we tevreden zijn met deze resultaten, is het belangrijk om vooruit te kijken. Waar willen we over drie jaar staan? Deze strategische notitie beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die Stichting Present Leiden in de komende jaren, , moet en wil doormaken. Aan de hand van concrete doelen willen we de belangrijkste uitdagingen, die in de jaren voor ons liggen, oppakken. Allereerst zijn met een SWOT-analyse de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor Present Leiden in kaart gebracht. Hieruit volgen elf doelstellingen die ondergebracht kunnen worden in de achtereenvolgende drie thema s: uitbouwen van vrijwillige inzet, samenwerken met strategische partners en verankering in de Leidse samenleving. De doelen sluiten tevens aan bij vier belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen: 1. Mensen willen vrijwilligerswerk projectmatig en groepsgebonden inrichten 2. Maatschappelijke organisaties focussen op participatie van cliënten 3. Maatschappelijke organisaties hebben minder financiële middelen tot hun beschikking 4. Er is een grote bereidheid tot maatschappelijke betrokkenheid bij bedrijven en studenten Kortom, deze meerjaren-notitie verwoordt onze dromen en ambities. Jaarlijks wordt de visie uitgewerkt in een concreet plan, om met het oog op deze strategische doelen een aantal actiepunten te formuleren. We gaan graag over tot die actie. Daarmee is Stichting Present Leiden de slagvaardige partner zoals u ons de afgelopen jaren hebt leren kennen. Leiden, voorjaar 2013 /// Rien Rouw Voorzitter bestuur Present Leiden /// Sietske Steenbergen Directeur Stichting Present Leiden

4 2. SWOT Analyse Aan de hand van een SWOT-analysvoor Present Leiden in kaart gebracht. Hierbij was de formule van Present Nederland en hun visiedocument Present in de samenleving (2010) - het uitgangspunt. Deze formule heeft vier onderscheidende kenmerken: zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 1. Het aanbod van burgers die zich in willen zetten is het vertrekpunt 2. Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties 3. Lokaal draagvlak en lokaal gedreven 4. Structurele opzet en professionele kaders (Nadere toelichting en visie op deze vier kenmerken vindt u in de bijlage I.) De SWOT-analyse vatten we als volgt samen: Sterkten Aanbod gericht Projectmatige inzet Goede naam Bevlogenheid van team en vrijwilligers Hoge kwaliteit Zwakten Beperkte inbedding bij andere organisaties Niet alle hulpvragen kunnen worden ingelost Kansen Groeiende aandacht voor aanpak Present Grotere inzet van studenten Aansluiting bij visie Gemeente Leiden Bedreigingen Financiele continuiteit Klein team vaste vrijwilligers Sterkten Het kenmerk van Present om het aanbod als uitgangspunt te nemen is vernieuwend en goed inzetbaar. Groepen kunnen zich naar eigen wens inzetten en dit zorgt voor een actieve betrokkenheid. Mede hierdoor is de samenwerking met maatschappelijke organisaties krachtig, omdat zij vanuit het aanbod gestimuleerd worden creatief te kijken waar de vrijwilligers ingezet kunnen worden. De groepen plegen een korte interventie in het bestaande hulpverleningstraject, waar de hulpverlener een follow-up kan geven.

5 Present wordt zeer goed beoordeeld door de vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Present heeft in korte tijd grote naamsbekendheid weten te verwerven. Het is een jonge en efficiënte organisatie. Door de grote bevlogenheid van het team van betaalde krachten en vaste vrijwilligers is er in korte tijd een bekende organisatie neergezet. Zwakten De inzet van Present door professionals gebeurt bij organisaties te ad-hoc, en is nog onvoldoende ingebed in de partnerorganisaties. Hierdoor kent niet iedere hulpverlener de mogelijkheden van Present. Ook de continuïteit van de financiering is hierdoor onvoldoende gewaarborgd. Het aanbod van vrijwilligers is zelden specialistisch, waardoor specifiekere hulpvragen moeilijk in te lossen zijn. Present drijft op een kleine basis van enthousiaste mensen. De constatering dat mensen zich liever projectmatig inzetten dan structureel voor een organisatie, is ook voor Present zelf van toepassing. Kansen Aandacht voor de inzet van vrijwilligers zoals Present het voorstelt is groeiende. Tevens is er een trend bij bedrijven om zich meer maatschappelijk betrokken in te zetten. Er is een groeiende aandacht voor de inzet van vrijwilligers in wijken en buurten. De studentengemeenschap in Leiden is een grote kans om vrijwilligers flexibel in te zetten. De terugtrekkende overheid op het gebied van zorg en welzijn qua subsidies voor organisaties dan wel voorzieningen vanuit de WMO bieden kansen voor vrijwillige inzet. De aandacht van gemeente Leiden voor de versterking van de civil society in haar eigen structuurvisie is een kans voor Present. Bedreigingen De moderne vrijwilliger vormt een bedreiging voor Present als het gaat om de eigen organisatie: Present bindt lastig vaste vrijwilligers aan zich. De bezuinigingen bij de overheid en woningcorporaties zorgen voor financiële onzekerheid, evenals de krapte bij individuele donateurs. Samengevat De SWOT analyse laat zien dat de grootste kracht zit in het werk dat Present aflevert: een positief beoordeeld werk, neergezet door een bevlogen team en enthousiaste vrijwilligers. De keerzijde hiervan is echter dat Present haar eigen continuïteit, zowel financieel als qua team, met moeite kan waarborgen aangezien veel tijd besteed wordt aan de kwalitatief hoogwaardige projecten. De professionalisering van de organisatie is een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.

6 3. Strategische doelen Vanuit de voorgaande SWOT-analyse zijn verschillende strategische doelen voor Present Leiden geformuleerd voor de periode Het hoofddoel voor deze e periode is dat we aan het slot ervan nog meer en beter dan nu verankerd willen zijn in de Leidse samenleving. Hieruit vloeien drie thema s voort. Concrete doelen zijn volgens deze thema s geordend. 1. Uitbouwen van vrijwillige inzet 2. Nauwere samenwerken met strategische partners 3. Financiering ing op basis van een gevarieerd aantal bronnen De thema s hangen nauw met elkaar samen. Door het uitbouwen van vrijwillige inzet kunnen we de banden met onze strategische partners uitbouwen. In het zoeken naar andere en meer financiers kunnen we vrijwillige inzet vergroten. Meer vrijwilligers, sterkere banden met strategische partners en meer financiers vergroten ons draagvlak in de samenleving.. Dit draagvlak zorgt vervolgens weer voor extra inzet. Zo wordt de beweging die Present voorstaat gaande gehouden. 3.1 Uitbouwen van vrijwillige inzet De inzet van zowel incidentele als vaste vrijwilligers is essentieel voor Stichting Present. Het uitbouwen van deze vrijwillige inzet behoort dan ook tot een van de hoofddoelen voor de komende jaren. Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen in 2015 Vrijwilligersprojecten zijn hét product van Present. De afgelopen jaren is een sterk stijgende lijn van projecten te zien. Op basis van de gegevens uit 2010 en 2011 verwacht Present deze lijn door te kunnen zetten tot 150 groepen in Hiermee worden minimaal 900 vrijwilligers en 3600 vrijwillige manuren ingezet. De inzet van incidentele vrijwilligers kan tevens een eerste aanzet zijn voor verdere binding van de vrijwilliger aan Present Aantallen groepen Begroot Realisatie Doel 2: Uitbreiding van diversiteit vrijwilligersgroepen Present wil graag een veelsoortig en divers aanbod van vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat de beste match gemaakt kan worden met hulpvragen. Bovendien zorgt diversificatie voor een groter draagvlak en een verkleind risico op het uitvallen van aanbod van vrijwilligers. Momenteel zijn de meeste groepen afkomstig uit kerken en studentenverenigingen. Present

7 wil het aanbod verbreden door de inzet van gezinnen (methode Gezinnen:Present!) en bedrijven (i.s.m. IkBenZinvol!). De verdeling waarnaar gestreefd wordt in 2015 is als volgt: Gezinnen 3% MaS 2% Overig 8% Herkomst groepen Bedrijven 10% Student 50% Kerken 27% Doel 3: Onverminderd hoge kwaliteit van Present-projecten Een van de sterkten van Present is de kwaliteit van de projecten. Het aanbod van de vrijwilligers is voor ons leidend in de werkwijze. De tevredenheid over hun inzet is daarmee een van de belangrijkste ijkpunten en scoort tot nu toe hoog. Zowel hulpverlener als hulpontvanger waarderen de projecten gemiddeld met een ruime 8. Present wil dit niveau ook de komende jaren behouden. Daarnaast wil Present ook een team van flexwerkers formeren. Deze flexwerkers hebben specifieke ervaring en kennis, waardoor ze zich kunnen aansluiten bij een bestaande groep of om de laatste specialistische klussen van een project af te ronden. Inzet van deze flexwerkers verhoogt de kwaliteit van de projecten, zowel praktisch gezien als ook de tevredenheid over de inzet van de vrijwilligers zelf. Doel 4: Uitbreiding van aantal vaste vrijwilligers Vaste vrijwilligers zijn de basis van het netwerk van Present in Leiden. Vaste vrijwilligers zijn de voorhoede van de beweging die Present op gang wil brengen. Bovendien kunnen zij een deel van het werk, dat de groei naar 150 groepen met zich mee brengt, op zich nemen. Hierdoor kan Present blijven groeien, zonder dat de begroting op gelijke voet mee moet groeien. Momenteel heeft Present ongeveer 20 vaste vrijwilligers, variërend van projectbegeleider tot een webredacteur tot het bestuur. Het doel is dit aantal te vermeerderen tot 30 personen. Het contact met vaste vrijwilligers dient te worden geïntensiveerd door meer inzet bij de dagelijkse projectvoorbereidingen. De betaalde krachten zullen hierdoor meer beschikbaar zijn voor de dagelijkse leiding en het besturen van de organisatie. Tevens zal er meer aandacht zijn voor de coaching van de vrijwilligers, o.a. door intervisiebijeenkomsten. Doel 5: Uitbreiding werkgebied naar Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest Steeds vaker krijgen wij vragen vanuit de omliggende gemeenten. Het aanbod komt ook in 2012 al uit omliggende gemeenten, maar wordt in Leiden ingezet. Graag zouden we groepen in hun eigen omgeving inzetten omdat deze wens leeft onder de vrijwilligers: in hun eigen

8 plaats zich betrokken weten op bewoners. Tevens is er bij maatschappelijke organisaties vaak een vraag voor een bewoner van de omliggende gemeente die wij nu niet kunnen voldoen. Present Nederland werkt toe naar een landelijke dekkingsgraad. Present Leiden heeft onlangs toestemming gevraagd en gekregen om de genoemde gemeenten aan haar werkgebied toe te voegen. 3.2 Nauwere samenwerking met strategische partners Present Leiden moet in de komende jaren haar contacten met strategische partners verder uitbreiden. Samenwerking met Present is ook van belang voor deze partijen zelf: zij kunnen zo invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Kerken Studenten organisaties Present & partners Gemeente Leiden Maatschappelijke Organisaties Onderwijs instellingen Doel 6: In 2015 is er met 8 kerken een nauwe samenwerking Present Leiden is ontstaan op aangeven van een aantal diaconieën in Leiden. Momenteel zijn er vijf kerken actief betrokken bij Present, daarmee wordt bedoeld: contact met diaconie, financiële steun en inzet van vrijwilligers. Present wil in 2015 dit aantal uitgebreid hebben naar 8 kerken en de onderlinge samenwerking versterken. Present kan voor diaconieën een belangrijk middel zijn om vorm te geven aan hun eigen beleid en visie. Daarom wil Present dienstbaar zijn aan de verschillende kerkelijke gemeenten en aan hoe de betreffende gemeente kerk wil zijn in haar omgeving. In 2012 zijn hier reeds met meerdere diaconieën gesprekken over geweest.

9 Doel 7: Universiteit Leiden, Hoger Onderwijs en studentenorganisaties als partners van Present Studentengroepen nemen momenteel al een groot aandeel in de projecten van Present. Voor 2015 heeft Present tot doel om het draagvlak verder uit te breiden en ervoor te zorgen dat meer studenten goed bekend zijn met Present. Studenten zijn een grote bron van vrijwilligerswerk. Present hoopt hen door laagdrempelige projecten in beweging te brengen. Met de verschillende organisaties is een reguliere basis van samenwerking. Van haar kant zal Present de mogelijkheden om studenten, evenals medewerkers, op diverse wijze in te zetten voor de Leidse samenleving aangrijpen. Doel 8: Samenwerking met 30 maatschappelijke organisaties in 2015; met 10 daarvan structureel Present breidt de samenwerking met maatschappelijke organisaties (MO s) uit. Dit is nodig om in 2015 het aanbod van 150 groepen in te kunnen zetten. Voorts is de matching en de begeleiding van een project niet afhankelijk van spontane, ad hoc-aties van individuele professionals binnen organisaties. 10 MO s hebben in 2015 de samenwerking met Present verankerd in de organisatie. We constateren een groot aanbod voor sociale projecten (31% in 2011). Present zoekt een nauwe verbinding met diverse zorginstellingen om hier een project voor te kunnen organiseren. Hierbij is inbedding in de bestaande organisatie met haar eigen vrijwilligers van groot belang. Doel 9: Present ontwikkelt zich tot gesprekspartner van de Gemeente Leiden Present ontwikkelt kennis en ervaring om vrijwilligers op een nieuwe manier in te zetten. Dit sluit aan bij de wensen van Gemeente Leiden zoals genoemd in haar Structuurvisie om de civil society te versterken. Present wil een gesprekspartner zijn van de gemeente om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk te kunnen faciliteren. Daarnaast kan Present van betekenis zijn in de regierol van de gemeente rond de zorg voor de kwetsbare groepen. Present wil graag een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking tussen diverse organisaties waar de gemeente regie over voert. 3.3 Financiering op basis van een gevarieerde aantal bronnen Om de beweging van het naar elkaar omzien in gang te zetten én te laten voortduren is het van belang dat het werk van Present ook meer financieel verankerd raakt in de Leidse samenleving. Ons doel is dat Present minder afhankelijk is van een klein aantal financiers en kan putten uit verschillende categorieën financiers: overheid, corporaties, kerken, fondsen, bedrijven, filantropen en particulieren. Doel 10: Particuliere donateurs en bedrijven dekken 30% van de begroting in 2015 Vaste vrijwilligers brengen behalve hun inzet ook een netwerk met zich mee. Dit netwerk mag ook financieel aangesproken worden om het werk van Present te blijven voortzetten. Present Leiden zal vanaf 2012 Fannoten werven. Wij stellen als doel in 2015 minimaal 150 Fannoten te hebben. Dit zijn individuele donateurs die o.a. door een Fannotenvergadering zichtbare inspraak hebben in de ontwikkeling van Present.

10 Present wil de komende jaren meer investeren in het netwerk onder bedrijven, o.a. door inzet van samenwerking met IkBenZinvol! Bedrijven kunnen op meerdere manier bijdragen aan het werk van Present. Specifieke kennis en sponsoring in natura vanuit bedrijven zijn een mooie aanvulling op een project. Dit zorgt wederom voor de verhoging van kwaliteit en een verlaging van de kosten. Doel 11: Present krijgt structurele partners voor haar financiering Present is een fondsenwervende organisatie. Dit zien wij als een kans om een energieke en efficiënte organisatie te blijven. Present wil een betrouwbare partner zijn voor haar financiers. De basis van financiers dient vergroot te worden. Bedrijven, serviceclubs en individuele donateurs zijn hier een belangrijke ontwikkeling in. Met de partijen die de afgelopen jaren financieel hebben bijdragen, dient een partnerschap te ontstaan om de toekomst van Present te verzekeren. Het partnerschap wordt op basis van gelijkheid aangegaan: partners investeren in Present, omdat Present ook voor hen of voor hun doelen een toegevoegde waarde heeft. 3.4 Prioriteiten voor 2013 Bovenstaande doelen gelden voor de komende drie jaar. Ze zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de actuele situatie van Present. In 2013 leggen we de meeste nadruk op de volgende doelstellingen: groei van het aantal projecten, de kern van ons werk; daarbij hoort ook dat we nieuwe groepen van vrijwilligers willen aanspreken; versteviging van het contact met de Leidse onderwijsinstellingen, zij zijn immers belangrijke spelers in de Leidse samenleving en economie; Present ontwikkelt zich tot een belangrijke gesprekspartner voor de Gemeente Leiden en de gemeentepolitiek als het gaat om vrijwillige inzet; verbreding van de financiële basis met nieuwe categorieën financiers. In het jaarplan 2013 worden deze doelen verder uitgewerkt in concrete activiteiten. 4. Organisatorische randvoorwaarden Operationele team Present breidt in de komende jaren het betaalde personeel uit naar maximaal 1,0 fte (0,8 fte in 2012). Dit is nodig om de grote stijging in projecten op te vangen. De directeur zal zich echter ook steeds meer bezig gaan houden als coach van vaste vrijwilligers. Dagelijkse projectzaken kunnen meer door vrijwilligers gedaan worden, waardoor de directeur meer tijd heeft voor de fondsenwerving en het netwerk behouden. Present wil vasthouden aan een zorgvuldige begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast wil Present in zijn werkwijze steeds streven naar een zo laag mogelijke kosten per project en per ingezet vrijwilligersuur.

11 PR & Communicatie Present zet zich door middel van een aantal vrijwilligers in om zichtbaar te blijven in de (social) media, met name via Facebook en Twitter. Doelstelling is dat we middels Facebook permanent meer dan 500 mensen bereiken in Daarnaast zijn er heldere communicatiekanalen naar iedereen die zich in heeft gezet via Present, middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Ondersteuning door Present Nederland Present Leiden is een van de 60 Present-stichting in Nederland. Al deze stichtingen werken vanuit de vier onderscheidende kenmerken. Present Nederland ondersteunt de stichtingen op het gebied van fondsenwerving, ICT, CRM en ontwikkeling van nieuwe concepten. De landelijke speerpunten worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van een kwaliteitscyclus waarin iedere stichting zichzelf evalueert. Present Leiden wil bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke netwerk door haar expertise te delen met zuster-stichtingen.

12 Bijlage 1 Formule Present Present onderscheidt zich door vier leidende kenmerken. 1. Aanbodgericht werken: met ontmoeting als basis Present werkt vanuit het aanbod van vrijwilligers. Wij geloven dat er in Leiden veel mensen zijn die iets willen doen voor hun naaste, maar daarvoor een professioneel kader zoeken. Met het aanbod dat voortkomt uit dat enthousiasme willen we aan het werk. We sluiten daarin aan bij de moderne vrijwilliger. Vanwege een drukke baan, een gezin en omdat ze niet weten waar te beginnen ervaren veel mensen een drempel om anderen te helpen. Wat kun je doen voor bijvoorbeeld de alleenstaande moeder twee straten verder, als je haar niet kent en nooit spreekt? Present wil deze drempel verlagen door ervoor te zorgen dat vrijwilligers hulp bieden die afgebakend en effectief is. In de opzet richten we ons er op vooral de vrijwilliger van dienst te zijn, zodat deze zijn of haar naaste kan helpen. Present is leuk voor de vrijwilliger vanwege de inzet van groepen in plaats van individuen. Met een groep iemand helpen is gezelliger dan alleen; maar wat doe je als groep? Present maakt dat juist de inzet van groepen nuttig is. De groep mag zelf haar voorkeur uitspreken over de activiteit van de dag. Daarmee wil Present aansluiten bij wat de groep te bieden heeft. Present werkt nadrukkelijk aanbod gericht. Vanuit de christelijke motivatie en visie van Present geloven we dat de mens is geschapen om te leven in relatie tot een ander. Een mens wil participeren in relatie tot een ander, wil horen bij een gemeenschap. Gemeenschappen vormen krachtbronnen die de potentie in zich hebben om de samenhang in de samenleving te versterken. We geloven dat alle mensen mogelijkheden hebben ontvangen om bij te dragen aan het welzijn van een ander. Met een groot deel van de Nederlanders gaat het redelijk tot zeer goed. Uit de armoede monitor en cijfers over sociale uitsluiting en isolement blijkt globaal dat het met zo n 10% van de Nederlanders niet goed gaat. Present heeft als vertrekpunt gekozen: het stimuleren van mensen om te delen vanuit wat ze te bieden hebben. De bereidheid bij mensen en groepen om zich in te zetten is groot, dat blijkt uit de honderden Presentgroepen door het hele land voor wie projecten worden georganiseerd. Een groot deel van de 90% met wie het goed gaat, is bereid om te delen met anderen. De wil is en intrinsieke motivatie bij mensen is er wel om daar een start mee te maken. Maar er zijn barrières om dat daadwerkelijk te doen: - de tijd is beperkt - degene voor wie je een naaste kunt zijn is niet binnen gezichtsveld van de eigen groep - hoe bepaal je nu voor wie je met de beschikbare tijd het beste van betekenis kunt zijn? Present neemt barrières weg om een stap te zetten om te komen tot ontmoeting en betrokkenheid bij mensen in de samenleving. Door overzichtelijke projecten te organiseren die verbinding leggen tussen mensen in de samenleving. Zodat: - de drempel laag is voor mensen om van bereidheid tot actie te komen. - de inzet aansluit bij de affiniteit, tijd en kwaliteit van mensen. - er zoveel mogelijk een gelijkwaardige ontmoeting plaats kan vinden. - mensen die zich inzetten een bijzondere (leer)ervaring hebben.

13 De basis voor een betekenisvol project is dat er ontmoeting tot stand komt tussen mensen die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten (ook wel bridging genoemd). Daarbij is de vraag niet zozeer wat je doet voor de ander, maar wie je bent voor de ander. Het probleem van uitsluiting en het ervaren van sociale overbodigheid staat voorop. Het aanpakken van de fysieke woon- en leefomgeving is een middel tot participatie in een sociale omgeving. Niet het hulp bieden staat voorop, maar de vraag: hoe en voor wie kan ik een hulp zijn? 2. Samenwerking met maatschappelijke organisaties Het aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hiermee beogen we dat het aanbod op de goede plek terecht komt: bij mensen met weinig geld, gezondheid en sociaal netwerk. De professionele organisaties kennen de vraag en zij zijn ook verantwoordelijk voor het traject met de hulpontvangers. De vrijwillige inzet - met haar eigen unieke kwaliteit - is aanvullend en versterkend op het werk dat professionals doen. Present heeft de rol van makelaar en we nemen daarom niet de rol van professionele hulpverleners over. Wel stellen we randvoorwaarden bij onze levering van groepen aan de maatschappelijke organisaties. We werken bij voorkeur samen met hulpverleners die op een presentieachtige wijze werken. Dat houdt in dat zij de relatie met hun cliënt centraal stellen, trouw zijn en het vermogen hebben zich in die ander te verplaatsen en met die ander mee te bewegen. Want het projectmatige werk van Present moet alleen opgepakt worden in een context van trouwe verbinding aan mensen. Bovendien zijn de vrijwilligers er terecht kritisch op dat er met hun inzet effectief wordt omgegaan. 3. Lokaal gedragen en lokaal gedreven Om een stichting Present te laten slagen is het van belang dat de stichting door lokale initiatiefnemers is opgezet. De werkgroep die de oprichting heeft voorbereidt bestond uit leden van diverse kerken. Ook het bestuur is vanuit dit oogpunt samengesteld. Stichting Present zoekt in alle facetten van het werk, aansluiting bij het aanbod van lokale vrijwilligers en organisaties. Daarmee komt ook tot uitdrukking dat je graag iets wilt betekenen voor je eigen stad. Wij proberen door het aanbieden van lokale projecten de sociale cohesie in de stad en in wijken te versterken. Ontmoeting creëert begrip voor elkaar. 4. Structurele opzet en professionele kaders De geschetste visie op de samenleving uit zich in een werkwijze die er op gericht is lange termijn impulsen te geven. Vanuit overzichtelijke projecten op basis van bereidheid van mensen om verantwoordelijkheid te nemen buiten hun eigen sociale verband. Projecten die belemmeringen wegnemen bij mensen om oog te krijgen voor wie de naaste is en te participeren in de samenleving. Deze werkwijze en visie kan alleen gerealiseerd worden vanuit - zorgvuldig opgebouwde netwerken met sociale verbanden en maatschappelijke organisaties. - kaders waardoor de bereidheid van mensen om eenmalig iets te doen leidt tot een ontmoeting, effectieve inzet en een leerervaring die mensen stimuleert, gelukkiger en meer betrokken maakt.

14 Wat Present in feite doet is op een structurele manier groepen inzetten die incidenteel beschikbaar zijn. Omdat Present veelal werkt voor kwetsbare mensen is het erg belangrijk dat klussen zorgvuldig worden voorbereid en afgehandeld. Dat betekent dat de structuur van Present er extra op gericht is om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. In de opzet van Present is de continuïteit gewaarborgd doordat er een coördinator in dienst van Present Leiden wordt ingezet om zowel groepen op klussen voor te bereiden als de contacten met maatschappelijke organisaties te onderhouden. De maatschappelijke organisaties zitten op die manier steeds met een bekend gezicht om tafel. De groepen vrijwilligers worden begeleid door de coördinator. En de hulpontvanger wordt in het proces begeleidt door de voor hem of haar vertrouwde zorgprofessional. Deze manier van werken maakt de inzet van vrijwilligers kwalitatief hoogwaardig.

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

OPMAAT. Beleidsplan De Haardstee 2014-2018. 13 januari 2015. Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie.

OPMAAT. Beleidsplan De Haardstee 2014-2018. 13 januari 2015. Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie. OPMAAT Beleidsplan De Haardstee 2014-2018 13 januari 2015 Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie.docx Inhoudsopgave: pagina: Vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Missie,

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013

0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Zwolle Burg. Vos de Waelstraat 2 Postbus 40203 8004 DE Zwolle 038 460 85 70 info@stichtingpresent-zwolle.nl www.stichtingpresent.nl/zwolle IBAN NL21INGB0009559574 KVK 05072589 Jaarverslag

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie