Strategisch document

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch document 2013 2015"

Transcriptie

1 Strategisch document

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding SWOT Analyse Strategische doelen Uitbouwen van vrijwillige inzet... 6 Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen in Doel 2: Uitbreiding van diversiteit vrijwilligersgroepen... 6 Doel 3: Onverminderd hoge kwaliteit van Present-projecten... 7 Doel 4: Uitbreiding van aantal vaste vrijwilligers... 7 Doel 5: Uitbreiding werkgebied naar Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest Nauwere samenwerking met strategische partners... 8 Doel 6: In 2015 is er met 8 kerken een nauwe samenwerking... 8 Doel 7: Universiteit Leiden, Hoger Onderwijs en studentenorganisaties als partners van Present... 9 Doel 8: Samenwerking met 30 maatschappelijke organisaties in 2015; met 10 daarvan structureel... 9 Doel 9: Present ontwikkelt zich tot gesprekspartner van de Gemeente Leiden Financiering op basis van een gevarieerde aantal bronnen... 9 Doel 10: Particuliere donateurs en bedrijven dekken 30% van de begroting in Doel 11: Present krijgt structurele partners voor haar financiering Prioriteiten voor Organisatorische randvoorwaarden...10 Bijlage 1 Formule Present...12

3 1. Inleiding Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Stichting Present! Samen investeren in een betere leefomgeving en het omzien naar elkaar. Present koppelt groepen vrijwilligers op projectbasis aan mensen met onvoldoende sociaal netwerk, gezondheid of geld voor een specifieke klus of activiteit. De drijfveer voor deze missie haalt Present uit het voorbeeld van naastenliefde dat Jezus Christus ons gaf. Sinds haar oprichting in Leiden in 2010 heeft Present laten zien dat een groeiend aantal mensen bereid is zich via de formule van Present in te zetten. In 2010 resulteerde dat in 35 groepen van enthousiaste vrijwilligers; in 2011 in 84 groepen, en in 2012 zijn we doorgegroeid naar 100 groepen. Hoewel we tevreden zijn met deze resultaten, is het belangrijk om vooruit te kijken. Waar willen we over drie jaar staan? Deze strategische notitie beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die Stichting Present Leiden in de komende jaren, , moet en wil doormaken. Aan de hand van concrete doelen willen we de belangrijkste uitdagingen, die in de jaren voor ons liggen, oppakken. Allereerst zijn met een SWOT-analyse de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor Present Leiden in kaart gebracht. Hieruit volgen elf doelstellingen die ondergebracht kunnen worden in de achtereenvolgende drie thema s: uitbouwen van vrijwillige inzet, samenwerken met strategische partners en verankering in de Leidse samenleving. De doelen sluiten tevens aan bij vier belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen: 1. Mensen willen vrijwilligerswerk projectmatig en groepsgebonden inrichten 2. Maatschappelijke organisaties focussen op participatie van cliënten 3. Maatschappelijke organisaties hebben minder financiële middelen tot hun beschikking 4. Er is een grote bereidheid tot maatschappelijke betrokkenheid bij bedrijven en studenten Kortom, deze meerjaren-notitie verwoordt onze dromen en ambities. Jaarlijks wordt de visie uitgewerkt in een concreet plan, om met het oog op deze strategische doelen een aantal actiepunten te formuleren. We gaan graag over tot die actie. Daarmee is Stichting Present Leiden de slagvaardige partner zoals u ons de afgelopen jaren hebt leren kennen. Leiden, voorjaar 2013 /// Rien Rouw Voorzitter bestuur Present Leiden /// Sietske Steenbergen Directeur Stichting Present Leiden

4 2. SWOT Analyse Aan de hand van een SWOT-analysvoor Present Leiden in kaart gebracht. Hierbij was de formule van Present Nederland en hun visiedocument Present in de samenleving (2010) - het uitgangspunt. Deze formule heeft vier onderscheidende kenmerken: zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 1. Het aanbod van burgers die zich in willen zetten is het vertrekpunt 2. Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties 3. Lokaal draagvlak en lokaal gedreven 4. Structurele opzet en professionele kaders (Nadere toelichting en visie op deze vier kenmerken vindt u in de bijlage I.) De SWOT-analyse vatten we als volgt samen: Sterkten Aanbod gericht Projectmatige inzet Goede naam Bevlogenheid van team en vrijwilligers Hoge kwaliteit Zwakten Beperkte inbedding bij andere organisaties Niet alle hulpvragen kunnen worden ingelost Kansen Groeiende aandacht voor aanpak Present Grotere inzet van studenten Aansluiting bij visie Gemeente Leiden Bedreigingen Financiele continuiteit Klein team vaste vrijwilligers Sterkten Het kenmerk van Present om het aanbod als uitgangspunt te nemen is vernieuwend en goed inzetbaar. Groepen kunnen zich naar eigen wens inzetten en dit zorgt voor een actieve betrokkenheid. Mede hierdoor is de samenwerking met maatschappelijke organisaties krachtig, omdat zij vanuit het aanbod gestimuleerd worden creatief te kijken waar de vrijwilligers ingezet kunnen worden. De groepen plegen een korte interventie in het bestaande hulpverleningstraject, waar de hulpverlener een follow-up kan geven.

5 Present wordt zeer goed beoordeeld door de vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Present heeft in korte tijd grote naamsbekendheid weten te verwerven. Het is een jonge en efficiënte organisatie. Door de grote bevlogenheid van het team van betaalde krachten en vaste vrijwilligers is er in korte tijd een bekende organisatie neergezet. Zwakten De inzet van Present door professionals gebeurt bij organisaties te ad-hoc, en is nog onvoldoende ingebed in de partnerorganisaties. Hierdoor kent niet iedere hulpverlener de mogelijkheden van Present. Ook de continuïteit van de financiering is hierdoor onvoldoende gewaarborgd. Het aanbod van vrijwilligers is zelden specialistisch, waardoor specifiekere hulpvragen moeilijk in te lossen zijn. Present drijft op een kleine basis van enthousiaste mensen. De constatering dat mensen zich liever projectmatig inzetten dan structureel voor een organisatie, is ook voor Present zelf van toepassing. Kansen Aandacht voor de inzet van vrijwilligers zoals Present het voorstelt is groeiende. Tevens is er een trend bij bedrijven om zich meer maatschappelijk betrokken in te zetten. Er is een groeiende aandacht voor de inzet van vrijwilligers in wijken en buurten. De studentengemeenschap in Leiden is een grote kans om vrijwilligers flexibel in te zetten. De terugtrekkende overheid op het gebied van zorg en welzijn qua subsidies voor organisaties dan wel voorzieningen vanuit de WMO bieden kansen voor vrijwillige inzet. De aandacht van gemeente Leiden voor de versterking van de civil society in haar eigen structuurvisie is een kans voor Present. Bedreigingen De moderne vrijwilliger vormt een bedreiging voor Present als het gaat om de eigen organisatie: Present bindt lastig vaste vrijwilligers aan zich. De bezuinigingen bij de overheid en woningcorporaties zorgen voor financiële onzekerheid, evenals de krapte bij individuele donateurs. Samengevat De SWOT analyse laat zien dat de grootste kracht zit in het werk dat Present aflevert: een positief beoordeeld werk, neergezet door een bevlogen team en enthousiaste vrijwilligers. De keerzijde hiervan is echter dat Present haar eigen continuïteit, zowel financieel als qua team, met moeite kan waarborgen aangezien veel tijd besteed wordt aan de kwalitatief hoogwaardige projecten. De professionalisering van de organisatie is een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.

6 3. Strategische doelen Vanuit de voorgaande SWOT-analyse zijn verschillende strategische doelen voor Present Leiden geformuleerd voor de periode Het hoofddoel voor deze e periode is dat we aan het slot ervan nog meer en beter dan nu verankerd willen zijn in de Leidse samenleving. Hieruit vloeien drie thema s voort. Concrete doelen zijn volgens deze thema s geordend. 1. Uitbouwen van vrijwillige inzet 2. Nauwere samenwerken met strategische partners 3. Financiering ing op basis van een gevarieerd aantal bronnen De thema s hangen nauw met elkaar samen. Door het uitbouwen van vrijwillige inzet kunnen we de banden met onze strategische partners uitbouwen. In het zoeken naar andere en meer financiers kunnen we vrijwillige inzet vergroten. Meer vrijwilligers, sterkere banden met strategische partners en meer financiers vergroten ons draagvlak in de samenleving.. Dit draagvlak zorgt vervolgens weer voor extra inzet. Zo wordt de beweging die Present voorstaat gaande gehouden. 3.1 Uitbouwen van vrijwillige inzet De inzet van zowel incidentele als vaste vrijwilligers is essentieel voor Stichting Present. Het uitbouwen van deze vrijwillige inzet behoort dan ook tot een van de hoofddoelen voor de komende jaren. Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen in 2015 Vrijwilligersprojecten zijn hét product van Present. De afgelopen jaren is een sterk stijgende lijn van projecten te zien. Op basis van de gegevens uit 2010 en 2011 verwacht Present deze lijn door te kunnen zetten tot 150 groepen in Hiermee worden minimaal 900 vrijwilligers en 3600 vrijwillige manuren ingezet. De inzet van incidentele vrijwilligers kan tevens een eerste aanzet zijn voor verdere binding van de vrijwilliger aan Present Aantallen groepen Begroot Realisatie Doel 2: Uitbreiding van diversiteit vrijwilligersgroepen Present wil graag een veelsoortig en divers aanbod van vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat de beste match gemaakt kan worden met hulpvragen. Bovendien zorgt diversificatie voor een groter draagvlak en een verkleind risico op het uitvallen van aanbod van vrijwilligers. Momenteel zijn de meeste groepen afkomstig uit kerken en studentenverenigingen. Present

7 wil het aanbod verbreden door de inzet van gezinnen (methode Gezinnen:Present!) en bedrijven (i.s.m. IkBenZinvol!). De verdeling waarnaar gestreefd wordt in 2015 is als volgt: Gezinnen 3% MaS 2% Overig 8% Herkomst groepen Bedrijven 10% Student 50% Kerken 27% Doel 3: Onverminderd hoge kwaliteit van Present-projecten Een van de sterkten van Present is de kwaliteit van de projecten. Het aanbod van de vrijwilligers is voor ons leidend in de werkwijze. De tevredenheid over hun inzet is daarmee een van de belangrijkste ijkpunten en scoort tot nu toe hoog. Zowel hulpverlener als hulpontvanger waarderen de projecten gemiddeld met een ruime 8. Present wil dit niveau ook de komende jaren behouden. Daarnaast wil Present ook een team van flexwerkers formeren. Deze flexwerkers hebben specifieke ervaring en kennis, waardoor ze zich kunnen aansluiten bij een bestaande groep of om de laatste specialistische klussen van een project af te ronden. Inzet van deze flexwerkers verhoogt de kwaliteit van de projecten, zowel praktisch gezien als ook de tevredenheid over de inzet van de vrijwilligers zelf. Doel 4: Uitbreiding van aantal vaste vrijwilligers Vaste vrijwilligers zijn de basis van het netwerk van Present in Leiden. Vaste vrijwilligers zijn de voorhoede van de beweging die Present op gang wil brengen. Bovendien kunnen zij een deel van het werk, dat de groei naar 150 groepen met zich mee brengt, op zich nemen. Hierdoor kan Present blijven groeien, zonder dat de begroting op gelijke voet mee moet groeien. Momenteel heeft Present ongeveer 20 vaste vrijwilligers, variërend van projectbegeleider tot een webredacteur tot het bestuur. Het doel is dit aantal te vermeerderen tot 30 personen. Het contact met vaste vrijwilligers dient te worden geïntensiveerd door meer inzet bij de dagelijkse projectvoorbereidingen. De betaalde krachten zullen hierdoor meer beschikbaar zijn voor de dagelijkse leiding en het besturen van de organisatie. Tevens zal er meer aandacht zijn voor de coaching van de vrijwilligers, o.a. door intervisiebijeenkomsten. Doel 5: Uitbreiding werkgebied naar Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest Steeds vaker krijgen wij vragen vanuit de omliggende gemeenten. Het aanbod komt ook in 2012 al uit omliggende gemeenten, maar wordt in Leiden ingezet. Graag zouden we groepen in hun eigen omgeving inzetten omdat deze wens leeft onder de vrijwilligers: in hun eigen

8 plaats zich betrokken weten op bewoners. Tevens is er bij maatschappelijke organisaties vaak een vraag voor een bewoner van de omliggende gemeente die wij nu niet kunnen voldoen. Present Nederland werkt toe naar een landelijke dekkingsgraad. Present Leiden heeft onlangs toestemming gevraagd en gekregen om de genoemde gemeenten aan haar werkgebied toe te voegen. 3.2 Nauwere samenwerking met strategische partners Present Leiden moet in de komende jaren haar contacten met strategische partners verder uitbreiden. Samenwerking met Present is ook van belang voor deze partijen zelf: zij kunnen zo invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Kerken Studenten organisaties Present & partners Gemeente Leiden Maatschappelijke Organisaties Onderwijs instellingen Doel 6: In 2015 is er met 8 kerken een nauwe samenwerking Present Leiden is ontstaan op aangeven van een aantal diaconieën in Leiden. Momenteel zijn er vijf kerken actief betrokken bij Present, daarmee wordt bedoeld: contact met diaconie, financiële steun en inzet van vrijwilligers. Present wil in 2015 dit aantal uitgebreid hebben naar 8 kerken en de onderlinge samenwerking versterken. Present kan voor diaconieën een belangrijk middel zijn om vorm te geven aan hun eigen beleid en visie. Daarom wil Present dienstbaar zijn aan de verschillende kerkelijke gemeenten en aan hoe de betreffende gemeente kerk wil zijn in haar omgeving. In 2012 zijn hier reeds met meerdere diaconieën gesprekken over geweest.

9 Doel 7: Universiteit Leiden, Hoger Onderwijs en studentenorganisaties als partners van Present Studentengroepen nemen momenteel al een groot aandeel in de projecten van Present. Voor 2015 heeft Present tot doel om het draagvlak verder uit te breiden en ervoor te zorgen dat meer studenten goed bekend zijn met Present. Studenten zijn een grote bron van vrijwilligerswerk. Present hoopt hen door laagdrempelige projecten in beweging te brengen. Met de verschillende organisaties is een reguliere basis van samenwerking. Van haar kant zal Present de mogelijkheden om studenten, evenals medewerkers, op diverse wijze in te zetten voor de Leidse samenleving aangrijpen. Doel 8: Samenwerking met 30 maatschappelijke organisaties in 2015; met 10 daarvan structureel Present breidt de samenwerking met maatschappelijke organisaties (MO s) uit. Dit is nodig om in 2015 het aanbod van 150 groepen in te kunnen zetten. Voorts is de matching en de begeleiding van een project niet afhankelijk van spontane, ad hoc-aties van individuele professionals binnen organisaties. 10 MO s hebben in 2015 de samenwerking met Present verankerd in de organisatie. We constateren een groot aanbod voor sociale projecten (31% in 2011). Present zoekt een nauwe verbinding met diverse zorginstellingen om hier een project voor te kunnen organiseren. Hierbij is inbedding in de bestaande organisatie met haar eigen vrijwilligers van groot belang. Doel 9: Present ontwikkelt zich tot gesprekspartner van de Gemeente Leiden Present ontwikkelt kennis en ervaring om vrijwilligers op een nieuwe manier in te zetten. Dit sluit aan bij de wensen van Gemeente Leiden zoals genoemd in haar Structuurvisie om de civil society te versterken. Present wil een gesprekspartner zijn van de gemeente om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk te kunnen faciliteren. Daarnaast kan Present van betekenis zijn in de regierol van de gemeente rond de zorg voor de kwetsbare groepen. Present wil graag een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking tussen diverse organisaties waar de gemeente regie over voert. 3.3 Financiering op basis van een gevarieerde aantal bronnen Om de beweging van het naar elkaar omzien in gang te zetten én te laten voortduren is het van belang dat het werk van Present ook meer financieel verankerd raakt in de Leidse samenleving. Ons doel is dat Present minder afhankelijk is van een klein aantal financiers en kan putten uit verschillende categorieën financiers: overheid, corporaties, kerken, fondsen, bedrijven, filantropen en particulieren. Doel 10: Particuliere donateurs en bedrijven dekken 30% van de begroting in 2015 Vaste vrijwilligers brengen behalve hun inzet ook een netwerk met zich mee. Dit netwerk mag ook financieel aangesproken worden om het werk van Present te blijven voortzetten. Present Leiden zal vanaf 2012 Fannoten werven. Wij stellen als doel in 2015 minimaal 150 Fannoten te hebben. Dit zijn individuele donateurs die o.a. door een Fannotenvergadering zichtbare inspraak hebben in de ontwikkeling van Present.

10 Present wil de komende jaren meer investeren in het netwerk onder bedrijven, o.a. door inzet van samenwerking met IkBenZinvol! Bedrijven kunnen op meerdere manier bijdragen aan het werk van Present. Specifieke kennis en sponsoring in natura vanuit bedrijven zijn een mooie aanvulling op een project. Dit zorgt wederom voor de verhoging van kwaliteit en een verlaging van de kosten. Doel 11: Present krijgt structurele partners voor haar financiering Present is een fondsenwervende organisatie. Dit zien wij als een kans om een energieke en efficiënte organisatie te blijven. Present wil een betrouwbare partner zijn voor haar financiers. De basis van financiers dient vergroot te worden. Bedrijven, serviceclubs en individuele donateurs zijn hier een belangrijke ontwikkeling in. Met de partijen die de afgelopen jaren financieel hebben bijdragen, dient een partnerschap te ontstaan om de toekomst van Present te verzekeren. Het partnerschap wordt op basis van gelijkheid aangegaan: partners investeren in Present, omdat Present ook voor hen of voor hun doelen een toegevoegde waarde heeft. 3.4 Prioriteiten voor 2013 Bovenstaande doelen gelden voor de komende drie jaar. Ze zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de actuele situatie van Present. In 2013 leggen we de meeste nadruk op de volgende doelstellingen: groei van het aantal projecten, de kern van ons werk; daarbij hoort ook dat we nieuwe groepen van vrijwilligers willen aanspreken; versteviging van het contact met de Leidse onderwijsinstellingen, zij zijn immers belangrijke spelers in de Leidse samenleving en economie; Present ontwikkelt zich tot een belangrijke gesprekspartner voor de Gemeente Leiden en de gemeentepolitiek als het gaat om vrijwillige inzet; verbreding van de financiële basis met nieuwe categorieën financiers. In het jaarplan 2013 worden deze doelen verder uitgewerkt in concrete activiteiten. 4. Organisatorische randvoorwaarden Operationele team Present breidt in de komende jaren het betaalde personeel uit naar maximaal 1,0 fte (0,8 fte in 2012). Dit is nodig om de grote stijging in projecten op te vangen. De directeur zal zich echter ook steeds meer bezig gaan houden als coach van vaste vrijwilligers. Dagelijkse projectzaken kunnen meer door vrijwilligers gedaan worden, waardoor de directeur meer tijd heeft voor de fondsenwerving en het netwerk behouden. Present wil vasthouden aan een zorgvuldige begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast wil Present in zijn werkwijze steeds streven naar een zo laag mogelijke kosten per project en per ingezet vrijwilligersuur.

11 PR & Communicatie Present zet zich door middel van een aantal vrijwilligers in om zichtbaar te blijven in de (social) media, met name via Facebook en Twitter. Doelstelling is dat we middels Facebook permanent meer dan 500 mensen bereiken in Daarnaast zijn er heldere communicatiekanalen naar iedereen die zich in heeft gezet via Present, middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Ondersteuning door Present Nederland Present Leiden is een van de 60 Present-stichting in Nederland. Al deze stichtingen werken vanuit de vier onderscheidende kenmerken. Present Nederland ondersteunt de stichtingen op het gebied van fondsenwerving, ICT, CRM en ontwikkeling van nieuwe concepten. De landelijke speerpunten worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van een kwaliteitscyclus waarin iedere stichting zichzelf evalueert. Present Leiden wil bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke netwerk door haar expertise te delen met zuster-stichtingen.

12 Bijlage 1 Formule Present Present onderscheidt zich door vier leidende kenmerken. 1. Aanbodgericht werken: met ontmoeting als basis Present werkt vanuit het aanbod van vrijwilligers. Wij geloven dat er in Leiden veel mensen zijn die iets willen doen voor hun naaste, maar daarvoor een professioneel kader zoeken. Met het aanbod dat voortkomt uit dat enthousiasme willen we aan het werk. We sluiten daarin aan bij de moderne vrijwilliger. Vanwege een drukke baan, een gezin en omdat ze niet weten waar te beginnen ervaren veel mensen een drempel om anderen te helpen. Wat kun je doen voor bijvoorbeeld de alleenstaande moeder twee straten verder, als je haar niet kent en nooit spreekt? Present wil deze drempel verlagen door ervoor te zorgen dat vrijwilligers hulp bieden die afgebakend en effectief is. In de opzet richten we ons er op vooral de vrijwilliger van dienst te zijn, zodat deze zijn of haar naaste kan helpen. Present is leuk voor de vrijwilliger vanwege de inzet van groepen in plaats van individuen. Met een groep iemand helpen is gezelliger dan alleen; maar wat doe je als groep? Present maakt dat juist de inzet van groepen nuttig is. De groep mag zelf haar voorkeur uitspreken over de activiteit van de dag. Daarmee wil Present aansluiten bij wat de groep te bieden heeft. Present werkt nadrukkelijk aanbod gericht. Vanuit de christelijke motivatie en visie van Present geloven we dat de mens is geschapen om te leven in relatie tot een ander. Een mens wil participeren in relatie tot een ander, wil horen bij een gemeenschap. Gemeenschappen vormen krachtbronnen die de potentie in zich hebben om de samenhang in de samenleving te versterken. We geloven dat alle mensen mogelijkheden hebben ontvangen om bij te dragen aan het welzijn van een ander. Met een groot deel van de Nederlanders gaat het redelijk tot zeer goed. Uit de armoede monitor en cijfers over sociale uitsluiting en isolement blijkt globaal dat het met zo n 10% van de Nederlanders niet goed gaat. Present heeft als vertrekpunt gekozen: het stimuleren van mensen om te delen vanuit wat ze te bieden hebben. De bereidheid bij mensen en groepen om zich in te zetten is groot, dat blijkt uit de honderden Presentgroepen door het hele land voor wie projecten worden georganiseerd. Een groot deel van de 90% met wie het goed gaat, is bereid om te delen met anderen. De wil is en intrinsieke motivatie bij mensen is er wel om daar een start mee te maken. Maar er zijn barrières om dat daadwerkelijk te doen: - de tijd is beperkt - degene voor wie je een naaste kunt zijn is niet binnen gezichtsveld van de eigen groep - hoe bepaal je nu voor wie je met de beschikbare tijd het beste van betekenis kunt zijn? Present neemt barrières weg om een stap te zetten om te komen tot ontmoeting en betrokkenheid bij mensen in de samenleving. Door overzichtelijke projecten te organiseren die verbinding leggen tussen mensen in de samenleving. Zodat: - de drempel laag is voor mensen om van bereidheid tot actie te komen. - de inzet aansluit bij de affiniteit, tijd en kwaliteit van mensen. - er zoveel mogelijk een gelijkwaardige ontmoeting plaats kan vinden. - mensen die zich inzetten een bijzondere (leer)ervaring hebben.

13 De basis voor een betekenisvol project is dat er ontmoeting tot stand komt tussen mensen die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten (ook wel bridging genoemd). Daarbij is de vraag niet zozeer wat je doet voor de ander, maar wie je bent voor de ander. Het probleem van uitsluiting en het ervaren van sociale overbodigheid staat voorop. Het aanpakken van de fysieke woon- en leefomgeving is een middel tot participatie in een sociale omgeving. Niet het hulp bieden staat voorop, maar de vraag: hoe en voor wie kan ik een hulp zijn? 2. Samenwerking met maatschappelijke organisaties Het aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hiermee beogen we dat het aanbod op de goede plek terecht komt: bij mensen met weinig geld, gezondheid en sociaal netwerk. De professionele organisaties kennen de vraag en zij zijn ook verantwoordelijk voor het traject met de hulpontvangers. De vrijwillige inzet - met haar eigen unieke kwaliteit - is aanvullend en versterkend op het werk dat professionals doen. Present heeft de rol van makelaar en we nemen daarom niet de rol van professionele hulpverleners over. Wel stellen we randvoorwaarden bij onze levering van groepen aan de maatschappelijke organisaties. We werken bij voorkeur samen met hulpverleners die op een presentieachtige wijze werken. Dat houdt in dat zij de relatie met hun cliënt centraal stellen, trouw zijn en het vermogen hebben zich in die ander te verplaatsen en met die ander mee te bewegen. Want het projectmatige werk van Present moet alleen opgepakt worden in een context van trouwe verbinding aan mensen. Bovendien zijn de vrijwilligers er terecht kritisch op dat er met hun inzet effectief wordt omgegaan. 3. Lokaal gedragen en lokaal gedreven Om een stichting Present te laten slagen is het van belang dat de stichting door lokale initiatiefnemers is opgezet. De werkgroep die de oprichting heeft voorbereidt bestond uit leden van diverse kerken. Ook het bestuur is vanuit dit oogpunt samengesteld. Stichting Present zoekt in alle facetten van het werk, aansluiting bij het aanbod van lokale vrijwilligers en organisaties. Daarmee komt ook tot uitdrukking dat je graag iets wilt betekenen voor je eigen stad. Wij proberen door het aanbieden van lokale projecten de sociale cohesie in de stad en in wijken te versterken. Ontmoeting creëert begrip voor elkaar. 4. Structurele opzet en professionele kaders De geschetste visie op de samenleving uit zich in een werkwijze die er op gericht is lange termijn impulsen te geven. Vanuit overzichtelijke projecten op basis van bereidheid van mensen om verantwoordelijkheid te nemen buiten hun eigen sociale verband. Projecten die belemmeringen wegnemen bij mensen om oog te krijgen voor wie de naaste is en te participeren in de samenleving. Deze werkwijze en visie kan alleen gerealiseerd worden vanuit - zorgvuldig opgebouwde netwerken met sociale verbanden en maatschappelijke organisaties. - kaders waardoor de bereidheid van mensen om eenmalig iets te doen leidt tot een ontmoeting, effectieve inzet en een leerervaring die mensen stimuleert, gelukkiger en meer betrokken maakt.

14 Wat Present in feite doet is op een structurele manier groepen inzetten die incidenteel beschikbaar zijn. Omdat Present veelal werkt voor kwetsbare mensen is het erg belangrijk dat klussen zorgvuldig worden voorbereid en afgehandeld. Dat betekent dat de structuur van Present er extra op gericht is om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. In de opzet van Present is de continuïteit gewaarborgd doordat er een coördinator in dienst van Present Leiden wordt ingezet om zowel groepen op klussen voor te bereiden als de contacten met maatschappelijke organisaties te onderhouden. De maatschappelijke organisaties zitten op die manier steeds met een bekend gezicht om tafel. De groepen vrijwilligers worden begeleid door de coördinator. En de hulpontvanger wordt in het proces begeleidt door de voor hem of haar vertrouwde zorgprofessional. Deze manier van werken maakt de inzet van vrijwilligers kwalitatief hoogwaardig.

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Stichting Present West-Betuwe Samenvatting pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Een formule die beweging brengt in de samenleving... 4 Hoofdstuk 2 Bepalende factoren

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE Jaarplan 2015 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid... 8 Bijlage

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum.

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum. JAARPLAN 2014 JAAR Op weg naar het 5 jarig jubileum. ///////////////////////////////// ONDERZOEK TOONT AAN DAT MENSEN DIE PRESENT KENNEN ONS EEN 8+ GEVEN BRON PRESENT NL Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

VOORWOORD 3 1 OVERTUIGING EN MISSIE 4 1.1 OVERTUIGING 4 1.2 MISSIE PRESENT: MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING 4

VOORWOORD 3 1 OVERTUIGING EN MISSIE 4 1.1 OVERTUIGING 4 1.2 MISSIE PRESENT: MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING 4 8 JAARVERSLAG 2014 ///////////////////////////////// Stichting Present Leiden heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Leiden. Onze missie

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek?

Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Zienswijze van VG&V (Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek) Gaan vluchtelingen óók meedoen in Gooi en Vechtstreek? Inleiding Ter voorbereiding op de extra taken die gemeenten krijgen vanaf 1 januari

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015

Stichting Challenges. Beleidsplan 2015-2018 2015-2018. 13 januari 2015 Stichting Challenges Beleidsplan 2015-2018 2015-2018 13 januari 2015 ADRES KVK MAIL WEB Diergaardesingel 58, 3014 AC Rotterdam 24422803 info@stichtingchallenges.nl www.stichtingchallenges.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M

2014-2018. Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S S E R L A A N 3 0 5 - B 3 0 2 1 H K R O T T E R D A M STRATEGISCH PLAN SINT LAURENSFONDS 2014-2018 ZORG DR A GEN DA T KWETS BARE JE UGDI GEN E N OUDEREN ( BL I J VE N) MEEDOEN IN DE ROT TER DA M SE MAATS C HAPPIJ Publieksversie 20-05-2014 M A T H E N E S

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie

Bewust samenleven. Door als vrijwilliger kleur te geven aan Putten. Strategisch perspectief 2014-2017 Stichting Present Putten

Bewust samenleven. Door als vrijwilliger kleur te geven aan Putten. Strategisch perspectief 2014-2017 Stichting Present Putten Bewust samenleven Door als vrijwilliger kleur te geven aan Putten Strategisch perspectief 2014-2017 Stichting Present Putten Inhoud Voorwoord 3 Stichting Present Putten: een beweging van Inspiratie tot

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie

Algemene doelstelling. Huidige situatie Jaarplan 2014 Algemene doelstelling Present Leeuwarden heeft als doel de brug te zijn tussen groepen en individuen die iets te bieden hebben en personen of instanties die daarmee geholpen kunnen worden.

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK

Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Subsidiariteitsbeginsel VRIJWILLIGERS WERK Waarom doe je dat? dr. Cees van den Bos Programma-manager Participatie & Vrijwillige Inzet, Rijnstad Arnhem c.vdbos@via-arnhem.nl Nederland Wereldkampioen Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow

2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow 2015 Beleidsplan 2015 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow...2 Doelstelling...2 Christelijke grondslag...2 Organisatiestructuur...2 Werkgebied...2 Visie op armoede en armoedebestrijding...3 Doelen

Nadere informatie

Jongeren melden zich aan bij ons netwerk en hebben de mogelijkheid om zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past.

Jongeren melden zich aan bij ons netwerk en hebben de mogelijkheid om zelf te reageren op een hulpvraag die bij hen past. Projectplan 2014/2015 0 Samenvatting Stichting HART VOOR ZWOLLE wil Zwolse jongeren inspireren om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare medebewoners van Zwolle. Jongeren melden zich aan bij ons netwerk

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Inleiding. Met veel plezier en dankbaarheid hebben we als bestuur en medewerkers van SPL hieraan gewerkt. Veel leesplezier.

Inleiding. Met veel plezier en dankbaarheid hebben we als bestuur en medewerkers van SPL hieraan gewerkt. Veel leesplezier. Inleiding Het eerste volle jaar van Stichting Present Leeuwarden (SPL) zit erop. Op de kop af vijftig projecten zijn uitgevoerd door meer dan driehonderd vrijwilligers. Steeds meer organisaties en groepen

Nadere informatie

Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR. brengt mensen in beweging. Johan Paul de Groot Dory Lieffijn Jethro Nieuwenhuis Dick Scheepstra

Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR. brengt mensen in beweging. Johan Paul de Groot Dory Lieffijn Jethro Nieuwenhuis Dick Scheepstra Stichting Present Alkmaar Brandpunt 9B 1705 SK Heerhugowaard 072-5346992 info@stichtingpresent-alkmaar.nl www.stichtingpresent-alkmaar.nl Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR brengt mensen in beweging

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Jaarverslag 2009 Stichting Present Ede aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Stichting Present Ede is opgericht op 22 juni 2009. De akte van oprichting is verleden door notaris mr. P.T.A.

Nadere informatie

1.1 Vertrouwen en verbondenheid 4 1.2 Partners 4 1.3 De ontwikkeling van Present 5 1.4 Landelijke verbreding 5

1.1 Vertrouwen en verbondenheid 4 1.2 Partners 4 1.3 De ontwikkeling van Present 5 1.4 Landelijke verbreding 5 Strategisch plan Stichting Present Harderwijk 2011-2014 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoudsopgave STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal www.proteion.nl Beste lezer, De veranderingen in de zorg waren hét thema van de afgelopen jaren. Inmiddels heeft Proteion, als partner

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Eindrapport. Proeftuin Samenwerking met Lokale Fondsen. Programma In actie met burgers!

Eindrapport. Proeftuin Samenwerking met Lokale Fondsen. Programma In actie met burgers! Eindrapport Proeftuin Samenwerking met Lokale Fondsen Programma In actie met burgers! 1. Inleiding De gemeente heeft een belangrijke rol bij het stimuleren, ondersteunen, faciliteren, doorgroeien en professionaliseren

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie Stichting COME Missie, visie en strategie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Missie, strategie en visie... 2 Missie van de stichting... 2 Strategie van de stichting... 2 Visie achter onze activiteiten...

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010

Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 2010 Oog en oor voor elkaar, Sociale samenhang en leefbaarheid Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak, juli 200. Inleiding In 2009 is in de gemeente Krimpen aan den IJssel een aanvang gemaakt met het formuleren

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

Den Haag, maart 2014. Geachte lezer,

Den Haag, maart 2014. Geachte lezer, Den Haag, maart 2014 Geachte lezer, Graag willen we u, vanuit het Maatschappelijk Steunsysteem, laten weten welke hoogtepunten we in 2013 hebben beleefd. We willen onze ervaringen met u delen en een aantal

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl

Utrechts model jeugdhulp. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Netwerkdag JGGZ 23 april 2015. Utrecht.nl Utrechts model jeugdhulp Hier komt tekst Hier komt ook tekst Netwerkdag JGGZ 23 april 2015 Utrechtse aanpak Zorg voor Jeugd Leidende principes waarborgen juiste inhoudelijke koers Zorgvuldige en beheerste

Nadere informatie

Strategisch plan HOLLANDS KROON: PRESENT! Bruggen bouwen in de kop van Noord Holland

Strategisch plan HOLLANDS KROON: PRESENT! Bruggen bouwen in de kop van Noord Holland Stichting Present Den Helder Heiligharn 242 1785 ST Den Helder 06-29 33 11 11 (di. en do.) info@stichtingpresent-denhelder.nl www.stichtingpresent-denhelder.nl Rabobank:139241310 KvK: 37126613 Strategisch

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2014 april 2015. 16 juni 2015 Versie 0.1

Jaarverslag mei 2014 april 2015. 16 juni 2015 Versie 0.1 Jaarverslag mei 2014 april 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Present Arnhem is op 7 maart 2014 opgericht als 70ste lokale stichting onder de paraplu van Stichting Present Nederland (http://www.stichtingpresent.nl).

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6

4. Positionering organisatie en uitstraling naar buiten: PR en communicatie... 6 Concept Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 0 Voorwoord... 3 1. Missie & Visie... 4 Missie... 4 Visie... 4 2. Capaciteit en middelen... 4 3. Informatievoorziening en belangenbehartiging... 5 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie