Strategisch document

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch document 2013 2015"

Transcriptie

1 Strategisch document

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding SWOT Analyse Strategische doelen Uitbouwen van vrijwillige inzet... 6 Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen in Doel 2: Uitbreiding van diversiteit vrijwilligersgroepen... 6 Doel 3: Onverminderd hoge kwaliteit van Present-projecten... 7 Doel 4: Uitbreiding van aantal vaste vrijwilligers... 7 Doel 5: Uitbreiding werkgebied naar Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest Nauwere samenwerking met strategische partners... 8 Doel 6: In 2015 is er met 8 kerken een nauwe samenwerking... 8 Doel 7: Universiteit Leiden, Hoger Onderwijs en studentenorganisaties als partners van Present... 9 Doel 8: Samenwerking met 30 maatschappelijke organisaties in 2015; met 10 daarvan structureel... 9 Doel 9: Present ontwikkelt zich tot gesprekspartner van de Gemeente Leiden Financiering op basis van een gevarieerde aantal bronnen... 9 Doel 10: Particuliere donateurs en bedrijven dekken 30% van de begroting in Doel 11: Present krijgt structurele partners voor haar financiering Prioriteiten voor Organisatorische randvoorwaarden...10 Bijlage 1 Formule Present...12

3 1. Inleiding Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Stichting Present! Samen investeren in een betere leefomgeving en het omzien naar elkaar. Present koppelt groepen vrijwilligers op projectbasis aan mensen met onvoldoende sociaal netwerk, gezondheid of geld voor een specifieke klus of activiteit. De drijfveer voor deze missie haalt Present uit het voorbeeld van naastenliefde dat Jezus Christus ons gaf. Sinds haar oprichting in Leiden in 2010 heeft Present laten zien dat een groeiend aantal mensen bereid is zich via de formule van Present in te zetten. In 2010 resulteerde dat in 35 groepen van enthousiaste vrijwilligers; in 2011 in 84 groepen, en in 2012 zijn we doorgegroeid naar 100 groepen. Hoewel we tevreden zijn met deze resultaten, is het belangrijk om vooruit te kijken. Waar willen we over drie jaar staan? Deze strategische notitie beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die Stichting Present Leiden in de komende jaren, , moet en wil doormaken. Aan de hand van concrete doelen willen we de belangrijkste uitdagingen, die in de jaren voor ons liggen, oppakken. Allereerst zijn met een SWOT-analyse de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor Present Leiden in kaart gebracht. Hieruit volgen elf doelstellingen die ondergebracht kunnen worden in de achtereenvolgende drie thema s: uitbouwen van vrijwillige inzet, samenwerken met strategische partners en verankering in de Leidse samenleving. De doelen sluiten tevens aan bij vier belangrijke maatschappelijke trends en ontwikkelingen: 1. Mensen willen vrijwilligerswerk projectmatig en groepsgebonden inrichten 2. Maatschappelijke organisaties focussen op participatie van cliënten 3. Maatschappelijke organisaties hebben minder financiële middelen tot hun beschikking 4. Er is een grote bereidheid tot maatschappelijke betrokkenheid bij bedrijven en studenten Kortom, deze meerjaren-notitie verwoordt onze dromen en ambities. Jaarlijks wordt de visie uitgewerkt in een concreet plan, om met het oog op deze strategische doelen een aantal actiepunten te formuleren. We gaan graag over tot die actie. Daarmee is Stichting Present Leiden de slagvaardige partner zoals u ons de afgelopen jaren hebt leren kennen. Leiden, voorjaar 2013 /// Rien Rouw Voorzitter bestuur Present Leiden /// Sietske Steenbergen Directeur Stichting Present Leiden

4 2. SWOT Analyse Aan de hand van een SWOT-analysvoor Present Leiden in kaart gebracht. Hierbij was de formule van Present Nederland en hun visiedocument Present in de samenleving (2010) - het uitgangspunt. Deze formule heeft vier onderscheidende kenmerken: zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen 1. Het aanbod van burgers die zich in willen zetten is het vertrekpunt 2. Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties 3. Lokaal draagvlak en lokaal gedreven 4. Structurele opzet en professionele kaders (Nadere toelichting en visie op deze vier kenmerken vindt u in de bijlage I.) De SWOT-analyse vatten we als volgt samen: Sterkten Aanbod gericht Projectmatige inzet Goede naam Bevlogenheid van team en vrijwilligers Hoge kwaliteit Zwakten Beperkte inbedding bij andere organisaties Niet alle hulpvragen kunnen worden ingelost Kansen Groeiende aandacht voor aanpak Present Grotere inzet van studenten Aansluiting bij visie Gemeente Leiden Bedreigingen Financiele continuiteit Klein team vaste vrijwilligers Sterkten Het kenmerk van Present om het aanbod als uitgangspunt te nemen is vernieuwend en goed inzetbaar. Groepen kunnen zich naar eigen wens inzetten en dit zorgt voor een actieve betrokkenheid. Mede hierdoor is de samenwerking met maatschappelijke organisaties krachtig, omdat zij vanuit het aanbod gestimuleerd worden creatief te kijken waar de vrijwilligers ingezet kunnen worden. De groepen plegen een korte interventie in het bestaande hulpverleningstraject, waar de hulpverlener een follow-up kan geven.

5 Present wordt zeer goed beoordeeld door de vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Present heeft in korte tijd grote naamsbekendheid weten te verwerven. Het is een jonge en efficiënte organisatie. Door de grote bevlogenheid van het team van betaalde krachten en vaste vrijwilligers is er in korte tijd een bekende organisatie neergezet. Zwakten De inzet van Present door professionals gebeurt bij organisaties te ad-hoc, en is nog onvoldoende ingebed in de partnerorganisaties. Hierdoor kent niet iedere hulpverlener de mogelijkheden van Present. Ook de continuïteit van de financiering is hierdoor onvoldoende gewaarborgd. Het aanbod van vrijwilligers is zelden specialistisch, waardoor specifiekere hulpvragen moeilijk in te lossen zijn. Present drijft op een kleine basis van enthousiaste mensen. De constatering dat mensen zich liever projectmatig inzetten dan structureel voor een organisatie, is ook voor Present zelf van toepassing. Kansen Aandacht voor de inzet van vrijwilligers zoals Present het voorstelt is groeiende. Tevens is er een trend bij bedrijven om zich meer maatschappelijk betrokken in te zetten. Er is een groeiende aandacht voor de inzet van vrijwilligers in wijken en buurten. De studentengemeenschap in Leiden is een grote kans om vrijwilligers flexibel in te zetten. De terugtrekkende overheid op het gebied van zorg en welzijn qua subsidies voor organisaties dan wel voorzieningen vanuit de WMO bieden kansen voor vrijwillige inzet. De aandacht van gemeente Leiden voor de versterking van de civil society in haar eigen structuurvisie is een kans voor Present. Bedreigingen De moderne vrijwilliger vormt een bedreiging voor Present als het gaat om de eigen organisatie: Present bindt lastig vaste vrijwilligers aan zich. De bezuinigingen bij de overheid en woningcorporaties zorgen voor financiële onzekerheid, evenals de krapte bij individuele donateurs. Samengevat De SWOT analyse laat zien dat de grootste kracht zit in het werk dat Present aflevert: een positief beoordeeld werk, neergezet door een bevlogen team en enthousiaste vrijwilligers. De keerzijde hiervan is echter dat Present haar eigen continuïteit, zowel financieel als qua team, met moeite kan waarborgen aangezien veel tijd besteed wordt aan de kwalitatief hoogwaardige projecten. De professionalisering van de organisatie is een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.

6 3. Strategische doelen Vanuit de voorgaande SWOT-analyse zijn verschillende strategische doelen voor Present Leiden geformuleerd voor de periode Het hoofddoel voor deze e periode is dat we aan het slot ervan nog meer en beter dan nu verankerd willen zijn in de Leidse samenleving. Hieruit vloeien drie thema s voort. Concrete doelen zijn volgens deze thema s geordend. 1. Uitbouwen van vrijwillige inzet 2. Nauwere samenwerken met strategische partners 3. Financiering ing op basis van een gevarieerd aantal bronnen De thema s hangen nauw met elkaar samen. Door het uitbouwen van vrijwillige inzet kunnen we de banden met onze strategische partners uitbouwen. In het zoeken naar andere en meer financiers kunnen we vrijwillige inzet vergroten. Meer vrijwilligers, sterkere banden met strategische partners en meer financiers vergroten ons draagvlak in de samenleving.. Dit draagvlak zorgt vervolgens weer voor extra inzet. Zo wordt de beweging die Present voorstaat gaande gehouden. 3.1 Uitbouwen van vrijwillige inzet De inzet van zowel incidentele als vaste vrijwilligers is essentieel voor Stichting Present. Het uitbouwen van deze vrijwillige inzet behoort dan ook tot een van de hoofddoelen voor de komende jaren. Doel 1: Groei naar een inzet van 150 vrijwilligersgroepen in 2015 Vrijwilligersprojecten zijn hét product van Present. De afgelopen jaren is een sterk stijgende lijn van projecten te zien. Op basis van de gegevens uit 2010 en 2011 verwacht Present deze lijn door te kunnen zetten tot 150 groepen in Hiermee worden minimaal 900 vrijwilligers en 3600 vrijwillige manuren ingezet. De inzet van incidentele vrijwilligers kan tevens een eerste aanzet zijn voor verdere binding van de vrijwilliger aan Present Aantallen groepen Begroot Realisatie Doel 2: Uitbreiding van diversiteit vrijwilligersgroepen Present wil graag een veelsoortig en divers aanbod van vrijwilligers. Dit zorgt ervoor dat de beste match gemaakt kan worden met hulpvragen. Bovendien zorgt diversificatie voor een groter draagvlak en een verkleind risico op het uitvallen van aanbod van vrijwilligers. Momenteel zijn de meeste groepen afkomstig uit kerken en studentenverenigingen. Present

7 wil het aanbod verbreden door de inzet van gezinnen (methode Gezinnen:Present!) en bedrijven (i.s.m. IkBenZinvol!). De verdeling waarnaar gestreefd wordt in 2015 is als volgt: Gezinnen 3% MaS 2% Overig 8% Herkomst groepen Bedrijven 10% Student 50% Kerken 27% Doel 3: Onverminderd hoge kwaliteit van Present-projecten Een van de sterkten van Present is de kwaliteit van de projecten. Het aanbod van de vrijwilligers is voor ons leidend in de werkwijze. De tevredenheid over hun inzet is daarmee een van de belangrijkste ijkpunten en scoort tot nu toe hoog. Zowel hulpverlener als hulpontvanger waarderen de projecten gemiddeld met een ruime 8. Present wil dit niveau ook de komende jaren behouden. Daarnaast wil Present ook een team van flexwerkers formeren. Deze flexwerkers hebben specifieke ervaring en kennis, waardoor ze zich kunnen aansluiten bij een bestaande groep of om de laatste specialistische klussen van een project af te ronden. Inzet van deze flexwerkers verhoogt de kwaliteit van de projecten, zowel praktisch gezien als ook de tevredenheid over de inzet van de vrijwilligers zelf. Doel 4: Uitbreiding van aantal vaste vrijwilligers Vaste vrijwilligers zijn de basis van het netwerk van Present in Leiden. Vaste vrijwilligers zijn de voorhoede van de beweging die Present op gang wil brengen. Bovendien kunnen zij een deel van het werk, dat de groei naar 150 groepen met zich mee brengt, op zich nemen. Hierdoor kan Present blijven groeien, zonder dat de begroting op gelijke voet mee moet groeien. Momenteel heeft Present ongeveer 20 vaste vrijwilligers, variërend van projectbegeleider tot een webredacteur tot het bestuur. Het doel is dit aantal te vermeerderen tot 30 personen. Het contact met vaste vrijwilligers dient te worden geïntensiveerd door meer inzet bij de dagelijkse projectvoorbereidingen. De betaalde krachten zullen hierdoor meer beschikbaar zijn voor de dagelijkse leiding en het besturen van de organisatie. Tevens zal er meer aandacht zijn voor de coaching van de vrijwilligers, o.a. door intervisiebijeenkomsten. Doel 5: Uitbreiding werkgebied naar Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest Steeds vaker krijgen wij vragen vanuit de omliggende gemeenten. Het aanbod komt ook in 2012 al uit omliggende gemeenten, maar wordt in Leiden ingezet. Graag zouden we groepen in hun eigen omgeving inzetten omdat deze wens leeft onder de vrijwilligers: in hun eigen

8 plaats zich betrokken weten op bewoners. Tevens is er bij maatschappelijke organisaties vaak een vraag voor een bewoner van de omliggende gemeente die wij nu niet kunnen voldoen. Present Nederland werkt toe naar een landelijke dekkingsgraad. Present Leiden heeft onlangs toestemming gevraagd en gekregen om de genoemde gemeenten aan haar werkgebied toe te voegen. 3.2 Nauwere samenwerking met strategische partners Present Leiden moet in de komende jaren haar contacten met strategische partners verder uitbreiden. Samenwerking met Present is ook van belang voor deze partijen zelf: zij kunnen zo invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Kerken Studenten organisaties Present & partners Gemeente Leiden Maatschappelijke Organisaties Onderwijs instellingen Doel 6: In 2015 is er met 8 kerken een nauwe samenwerking Present Leiden is ontstaan op aangeven van een aantal diaconieën in Leiden. Momenteel zijn er vijf kerken actief betrokken bij Present, daarmee wordt bedoeld: contact met diaconie, financiële steun en inzet van vrijwilligers. Present wil in 2015 dit aantal uitgebreid hebben naar 8 kerken en de onderlinge samenwerking versterken. Present kan voor diaconieën een belangrijk middel zijn om vorm te geven aan hun eigen beleid en visie. Daarom wil Present dienstbaar zijn aan de verschillende kerkelijke gemeenten en aan hoe de betreffende gemeente kerk wil zijn in haar omgeving. In 2012 zijn hier reeds met meerdere diaconieën gesprekken over geweest.

9 Doel 7: Universiteit Leiden, Hoger Onderwijs en studentenorganisaties als partners van Present Studentengroepen nemen momenteel al een groot aandeel in de projecten van Present. Voor 2015 heeft Present tot doel om het draagvlak verder uit te breiden en ervoor te zorgen dat meer studenten goed bekend zijn met Present. Studenten zijn een grote bron van vrijwilligerswerk. Present hoopt hen door laagdrempelige projecten in beweging te brengen. Met de verschillende organisaties is een reguliere basis van samenwerking. Van haar kant zal Present de mogelijkheden om studenten, evenals medewerkers, op diverse wijze in te zetten voor de Leidse samenleving aangrijpen. Doel 8: Samenwerking met 30 maatschappelijke organisaties in 2015; met 10 daarvan structureel Present breidt de samenwerking met maatschappelijke organisaties (MO s) uit. Dit is nodig om in 2015 het aanbod van 150 groepen in te kunnen zetten. Voorts is de matching en de begeleiding van een project niet afhankelijk van spontane, ad hoc-aties van individuele professionals binnen organisaties. 10 MO s hebben in 2015 de samenwerking met Present verankerd in de organisatie. We constateren een groot aanbod voor sociale projecten (31% in 2011). Present zoekt een nauwe verbinding met diverse zorginstellingen om hier een project voor te kunnen organiseren. Hierbij is inbedding in de bestaande organisatie met haar eigen vrijwilligers van groot belang. Doel 9: Present ontwikkelt zich tot gesprekspartner van de Gemeente Leiden Present ontwikkelt kennis en ervaring om vrijwilligers op een nieuwe manier in te zetten. Dit sluit aan bij de wensen van Gemeente Leiden zoals genoemd in haar Structuurvisie om de civil society te versterken. Present wil een gesprekspartner zijn van de gemeente om nieuwe vormen van vrijwilligerswerk te kunnen faciliteren. Daarnaast kan Present van betekenis zijn in de regierol van de gemeente rond de zorg voor de kwetsbare groepen. Present wil graag een actieve bijdrage leveren aan de samenwerking tussen diverse organisaties waar de gemeente regie over voert. 3.3 Financiering op basis van een gevarieerde aantal bronnen Om de beweging van het naar elkaar omzien in gang te zetten én te laten voortduren is het van belang dat het werk van Present ook meer financieel verankerd raakt in de Leidse samenleving. Ons doel is dat Present minder afhankelijk is van een klein aantal financiers en kan putten uit verschillende categorieën financiers: overheid, corporaties, kerken, fondsen, bedrijven, filantropen en particulieren. Doel 10: Particuliere donateurs en bedrijven dekken 30% van de begroting in 2015 Vaste vrijwilligers brengen behalve hun inzet ook een netwerk met zich mee. Dit netwerk mag ook financieel aangesproken worden om het werk van Present te blijven voortzetten. Present Leiden zal vanaf 2012 Fannoten werven. Wij stellen als doel in 2015 minimaal 150 Fannoten te hebben. Dit zijn individuele donateurs die o.a. door een Fannotenvergadering zichtbare inspraak hebben in de ontwikkeling van Present.

10 Present wil de komende jaren meer investeren in het netwerk onder bedrijven, o.a. door inzet van samenwerking met IkBenZinvol! Bedrijven kunnen op meerdere manier bijdragen aan het werk van Present. Specifieke kennis en sponsoring in natura vanuit bedrijven zijn een mooie aanvulling op een project. Dit zorgt wederom voor de verhoging van kwaliteit en een verlaging van de kosten. Doel 11: Present krijgt structurele partners voor haar financiering Present is een fondsenwervende organisatie. Dit zien wij als een kans om een energieke en efficiënte organisatie te blijven. Present wil een betrouwbare partner zijn voor haar financiers. De basis van financiers dient vergroot te worden. Bedrijven, serviceclubs en individuele donateurs zijn hier een belangrijke ontwikkeling in. Met de partijen die de afgelopen jaren financieel hebben bijdragen, dient een partnerschap te ontstaan om de toekomst van Present te verzekeren. Het partnerschap wordt op basis van gelijkheid aangegaan: partners investeren in Present, omdat Present ook voor hen of voor hun doelen een toegevoegde waarde heeft. 3.4 Prioriteiten voor 2013 Bovenstaande doelen gelden voor de komende drie jaar. Ze zullen jaarlijks worden bijgesteld op basis van de actuele situatie van Present. In 2013 leggen we de meeste nadruk op de volgende doelstellingen: groei van het aantal projecten, de kern van ons werk; daarbij hoort ook dat we nieuwe groepen van vrijwilligers willen aanspreken; versteviging van het contact met de Leidse onderwijsinstellingen, zij zijn immers belangrijke spelers in de Leidse samenleving en economie; Present ontwikkelt zich tot een belangrijke gesprekspartner voor de Gemeente Leiden en de gemeentepolitiek als het gaat om vrijwillige inzet; verbreding van de financiële basis met nieuwe categorieën financiers. In het jaarplan 2013 worden deze doelen verder uitgewerkt in concrete activiteiten. 4. Organisatorische randvoorwaarden Operationele team Present breidt in de komende jaren het betaalde personeel uit naar maximaal 1,0 fte (0,8 fte in 2012). Dit is nodig om de grote stijging in projecten op te vangen. De directeur zal zich echter ook steeds meer bezig gaan houden als coach van vaste vrijwilligers. Dagelijkse projectzaken kunnen meer door vrijwilligers gedaan worden, waardoor de directeur meer tijd heeft voor de fondsenwerving en het netwerk behouden. Present wil vasthouden aan een zorgvuldige begeleiding van vrijwilligers. Daarnaast wil Present in zijn werkwijze steeds streven naar een zo laag mogelijke kosten per project en per ingezet vrijwilligersuur.

11 PR & Communicatie Present zet zich door middel van een aantal vrijwilligers in om zichtbaar te blijven in de (social) media, met name via Facebook en Twitter. Doelstelling is dat we middels Facebook permanent meer dan 500 mensen bereiken in Daarnaast zijn er heldere communicatiekanalen naar iedereen die zich in heeft gezet via Present, middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Ondersteuning door Present Nederland Present Leiden is een van de 60 Present-stichting in Nederland. Al deze stichtingen werken vanuit de vier onderscheidende kenmerken. Present Nederland ondersteunt de stichtingen op het gebied van fondsenwerving, ICT, CRM en ontwikkeling van nieuwe concepten. De landelijke speerpunten worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van een kwaliteitscyclus waarin iedere stichting zichzelf evalueert. Present Leiden wil bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke netwerk door haar expertise te delen met zuster-stichtingen.

12 Bijlage 1 Formule Present Present onderscheidt zich door vier leidende kenmerken. 1. Aanbodgericht werken: met ontmoeting als basis Present werkt vanuit het aanbod van vrijwilligers. Wij geloven dat er in Leiden veel mensen zijn die iets willen doen voor hun naaste, maar daarvoor een professioneel kader zoeken. Met het aanbod dat voortkomt uit dat enthousiasme willen we aan het werk. We sluiten daarin aan bij de moderne vrijwilliger. Vanwege een drukke baan, een gezin en omdat ze niet weten waar te beginnen ervaren veel mensen een drempel om anderen te helpen. Wat kun je doen voor bijvoorbeeld de alleenstaande moeder twee straten verder, als je haar niet kent en nooit spreekt? Present wil deze drempel verlagen door ervoor te zorgen dat vrijwilligers hulp bieden die afgebakend en effectief is. In de opzet richten we ons er op vooral de vrijwilliger van dienst te zijn, zodat deze zijn of haar naaste kan helpen. Present is leuk voor de vrijwilliger vanwege de inzet van groepen in plaats van individuen. Met een groep iemand helpen is gezelliger dan alleen; maar wat doe je als groep? Present maakt dat juist de inzet van groepen nuttig is. De groep mag zelf haar voorkeur uitspreken over de activiteit van de dag. Daarmee wil Present aansluiten bij wat de groep te bieden heeft. Present werkt nadrukkelijk aanbod gericht. Vanuit de christelijke motivatie en visie van Present geloven we dat de mens is geschapen om te leven in relatie tot een ander. Een mens wil participeren in relatie tot een ander, wil horen bij een gemeenschap. Gemeenschappen vormen krachtbronnen die de potentie in zich hebben om de samenhang in de samenleving te versterken. We geloven dat alle mensen mogelijkheden hebben ontvangen om bij te dragen aan het welzijn van een ander. Met een groot deel van de Nederlanders gaat het redelijk tot zeer goed. Uit de armoede monitor en cijfers over sociale uitsluiting en isolement blijkt globaal dat het met zo n 10% van de Nederlanders niet goed gaat. Present heeft als vertrekpunt gekozen: het stimuleren van mensen om te delen vanuit wat ze te bieden hebben. De bereidheid bij mensen en groepen om zich in te zetten is groot, dat blijkt uit de honderden Presentgroepen door het hele land voor wie projecten worden georganiseerd. Een groot deel van de 90% met wie het goed gaat, is bereid om te delen met anderen. De wil is en intrinsieke motivatie bij mensen is er wel om daar een start mee te maken. Maar er zijn barrières om dat daadwerkelijk te doen: - de tijd is beperkt - degene voor wie je een naaste kunt zijn is niet binnen gezichtsveld van de eigen groep - hoe bepaal je nu voor wie je met de beschikbare tijd het beste van betekenis kunt zijn? Present neemt barrières weg om een stap te zetten om te komen tot ontmoeting en betrokkenheid bij mensen in de samenleving. Door overzichtelijke projecten te organiseren die verbinding leggen tussen mensen in de samenleving. Zodat: - de drempel laag is voor mensen om van bereidheid tot actie te komen. - de inzet aansluit bij de affiniteit, tijd en kwaliteit van mensen. - er zoveel mogelijk een gelijkwaardige ontmoeting plaats kan vinden. - mensen die zich inzetten een bijzondere (leer)ervaring hebben.

13 De basis voor een betekenisvol project is dat er ontmoeting tot stand komt tussen mensen die elkaar normaal gesproken niet ontmoeten (ook wel bridging genoemd). Daarbij is de vraag niet zozeer wat je doet voor de ander, maar wie je bent voor de ander. Het probleem van uitsluiting en het ervaren van sociale overbodigheid staat voorop. Het aanpakken van de fysieke woon- en leefomgeving is een middel tot participatie in een sociale omgeving. Niet het hulp bieden staat voorop, maar de vraag: hoe en voor wie kan ik een hulp zijn? 2. Samenwerking met maatschappelijke organisaties Het aanbod brengt Present onder de aandacht van maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hiermee beogen we dat het aanbod op de goede plek terecht komt: bij mensen met weinig geld, gezondheid en sociaal netwerk. De professionele organisaties kennen de vraag en zij zijn ook verantwoordelijk voor het traject met de hulpontvangers. De vrijwillige inzet - met haar eigen unieke kwaliteit - is aanvullend en versterkend op het werk dat professionals doen. Present heeft de rol van makelaar en we nemen daarom niet de rol van professionele hulpverleners over. Wel stellen we randvoorwaarden bij onze levering van groepen aan de maatschappelijke organisaties. We werken bij voorkeur samen met hulpverleners die op een presentieachtige wijze werken. Dat houdt in dat zij de relatie met hun cliënt centraal stellen, trouw zijn en het vermogen hebben zich in die ander te verplaatsen en met die ander mee te bewegen. Want het projectmatige werk van Present moet alleen opgepakt worden in een context van trouwe verbinding aan mensen. Bovendien zijn de vrijwilligers er terecht kritisch op dat er met hun inzet effectief wordt omgegaan. 3. Lokaal gedragen en lokaal gedreven Om een stichting Present te laten slagen is het van belang dat de stichting door lokale initiatiefnemers is opgezet. De werkgroep die de oprichting heeft voorbereidt bestond uit leden van diverse kerken. Ook het bestuur is vanuit dit oogpunt samengesteld. Stichting Present zoekt in alle facetten van het werk, aansluiting bij het aanbod van lokale vrijwilligers en organisaties. Daarmee komt ook tot uitdrukking dat je graag iets wilt betekenen voor je eigen stad. Wij proberen door het aanbieden van lokale projecten de sociale cohesie in de stad en in wijken te versterken. Ontmoeting creëert begrip voor elkaar. 4. Structurele opzet en professionele kaders De geschetste visie op de samenleving uit zich in een werkwijze die er op gericht is lange termijn impulsen te geven. Vanuit overzichtelijke projecten op basis van bereidheid van mensen om verantwoordelijkheid te nemen buiten hun eigen sociale verband. Projecten die belemmeringen wegnemen bij mensen om oog te krijgen voor wie de naaste is en te participeren in de samenleving. Deze werkwijze en visie kan alleen gerealiseerd worden vanuit - zorgvuldig opgebouwde netwerken met sociale verbanden en maatschappelijke organisaties. - kaders waardoor de bereidheid van mensen om eenmalig iets te doen leidt tot een ontmoeting, effectieve inzet en een leerervaring die mensen stimuleert, gelukkiger en meer betrokken maakt.

14 Wat Present in feite doet is op een structurele manier groepen inzetten die incidenteel beschikbaar zijn. Omdat Present veelal werkt voor kwetsbare mensen is het erg belangrijk dat klussen zorgvuldig worden voorbereid en afgehandeld. Dat betekent dat de structuur van Present er extra op gericht is om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. In de opzet van Present is de continuïteit gewaarborgd doordat er een coördinator in dienst van Present Leiden wordt ingezet om zowel groepen op klussen voor te bereiden als de contacten met maatschappelijke organisaties te onderhouden. De maatschappelijke organisaties zitten op die manier steeds met een bekend gezicht om tafel. De groepen vrijwilligers worden begeleid door de coördinator. En de hulpontvanger wordt in het proces begeleidt door de voor hem of haar vertrouwde zorgprofessional. Deze manier van werken maakt de inzet van vrijwilligers kwalitatief hoogwaardig.

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016

STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT WEST-BETUWE 2013-2016 Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Stichting Present West-Betuwe Samenvatting pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Een formule die beweging brengt in de samenleving... 4 Hoofdstuk 2 Bepalende factoren

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis.

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Voorwoord Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Young professionals die een Turkse alleenstaande moeder helpen haar woonkamer op te knappen. Jongeren die spelletjes

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA

Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA Strategisch Plan STICHTING PRESENT GOUDA 2012-2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 3 1.1 MISSIE EN VISIE 3 1.2 DE ONTWIKKELING VAN PRESENT 4 2 SUCCESFACTOREN VAN DE PRESENT-FORMULE 5 2.1 HET

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE Jaarplan 2015 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid... 8 Bijlage

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER ///////////////////////////////// VRIJWILLIGER: IK VOND HET BIJZONDER OM IEMAND WEER RUIMTE TE KUNNEN GEVEN OM TE LEVEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum.

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum. JAARPLAN 2014 JAAR Op weg naar het 5 jarig jubileum. ///////////////////////////////// ONDERZOEK TOONT AAN DAT MENSEN DIE PRESENT KENNEN ONS EEN 8+ GEVEN BRON PRESENT NL Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Stichting Present Deventer

Stichting Present Deventer Stichting Present Deventer Strategisch plan 2012-2014 stichting deventer Stichting Present Deventer Postbus 640 7400 AP Deventer 06-28020077 info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent.nl/deventer

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

JAAR VE R SL AG

JAAR VE R SL AG JAAR VE R SL AG 2 0 13 Jaarverslag 2013 Stichting Present Noordoost Friesland CITAAT: Erg leuk om zo met een groep vrienden zo n klus aan te pakken en iets te betekenen voor andere mensen. Je leert in

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

``` JAARVERSLAG 2015

``` JAARVERSLAG 2015 ``` //////////////////////////////// Stichting Present Delft heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Delft. Onze missie is om vrijwilligers

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

PRESENT WEST-BETUWE

PRESENT WEST-BETUWE beleidsplan 2016-2018 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid...

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek Meerjarenbeleidsplan 2017 2020 Stichting Leergeld Hilvarenbeek Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2013 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 Voorwoord Intussen zijn we als Stichting Present Walcheren (voortaan

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal www.proteion.nl Beste lezer, De veranderingen in de zorg waren hét thema van de afgelopen jaren. Inmiddels heeft Proteion, als partner

Nadere informatie

Projectplan uitrol Present naar Achterhoek / Winterswijk

Projectplan uitrol Present naar Achterhoek / Winterswijk Aanleiding Present is een landelijke organisatie, werkzaam in inmiddels in ong 130 gemeenten. In 2014 is de eerste Achterhoekse Stichting Present in Doetinchem opgericht. Deze stichting is zeer succesvol.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1 Jaarverslag 2016 - Stichting Present Noordoost Friesland 1 CITATEN PROJECTEN Vrijwilligers: Wat ons bovenal is bijgebleven, is hoe goed en gezellig het met elkaar was. Hoe wij als vriendengroep elkaar

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

VOORWOORD 3 1 OVERTUIGING EN MISSIE 4 1.1 OVERTUIGING 4 1.2 MISSIE PRESENT: MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING 4

VOORWOORD 3 1 OVERTUIGING EN MISSIE 4 1.1 OVERTUIGING 4 1.2 MISSIE PRESENT: MAATSCHAPPELIJKE BEWEGING 4 8 JAARVERSLAG 2014 ///////////////////////////////// Stichting Present Leiden heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Leiden. Onze missie

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Geschreven door Naomi Floor December 2016!1 Inleiding Dit beleidsplan betreft het beleid van het kerkgenootschap Jezus Centrum Nijkerk (JCN). In dit

Nadere informatie

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013

Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties. Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Exploitatie en beheer door bewoners van wijkaccommodaties Quickscan onder Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners april 2013 Samenvatting van de resultaten Opdrachtgever Contactgegevens Contactpersoon

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten Jaarverslag 2014 Beste lezer, Voor je ligt het Jaarverslag van het jaar 2014. Hierin wordt een indruk gegeven hoe Present Almelo zich het afgelopen jaar verder heeft ontwikkeld als partner op de Sociale

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Leergeld Venray

Beleidsplan Stichting Leergeld Venray Beleidsplan 2017-2020 Stichting Leergeld Venray Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de Leergeld formule...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ZILT GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE

BELEIDSPLAN ZILT GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE BELEIDSPLAN ZILT 2015 2019 GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE Vanuit een christelijke levensvisie faciliteert de interkerkelijk Stichting Zilt gemeenschappelijk leven en wonen van gezinnen en singles.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk Jaarverslag 2012 Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk 1.1 NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 1.2 DOELSTELLING,

Nadere informatie

Stichting Present Veenendaal

Stichting Present Veenendaal 0 Strategisch plan Stichting Present Veenendaal 2013-2016 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden April 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie