Prefab leidingwerk voor AGCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prefab leidingwerk voor AGCO"

Transcriptie

1 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 22 - OKTOBER ovember Techivet Rapid Prototypig Sel ee tastbaar 3D model Prefab leidigwerk voor AGCO

2 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS Techivet opieuw sprakeled! EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR ERIKS BV Voor de derde keer orgaiseert ERIKS Techivet: ee otmoetigsplaats voor idustrieel Nederlad om keis te eme va de ieuwste otwikkelige i werktuigbouwkudige compoete, materiale, toepassigstechologie, egieerig, desig e iovatie! I deze Topics late wij u warm te draaie voor ee bezoek aa Techivet 2011, i de Home Boxx te Nieuwegei. Wij doe iedere dag os best u te bewijze waar samewerkig met ERIKS voor u toe ka leide. Naast het beschikbaar houde va ee ogeëveaard breed assortimet techische compoete op voorraad, kome we dagelijks i auw overleg met u tot procesverbeterige i of rod uw productielij, of tot ee sellere itroductie va ieuwe of verbeterde apparate e machies. Steeds vaker worde wij ook gevraagd mee te deke i het realisere va eergiebesparige, het beperke va emissie of lekkages of het creëre va ee veiliger productie-omgevig. ERIKS wil e ka ook uw parter zij i het bereike va uw doelstellige op het gebied va duurzaamheid e maatschappelijk veratwoord odereme. De ISO14001 certificerig die wij og dit jaar hope te verkrijge, zal oze ambitie bestedige om actief bij te drage aa ee leefbare toekomst voor plaeet Aarde e os ageslacht. Iovatie e duurzaamheid: dáárvoor wil ERIKS staa i haar samewerkig met u. Dát zij ook de thema s die wij op Techivet 2011 aa u wille presetere, i de vorm va ee rijk aabod aa beursstads, semiars e etertaimet. Kom alvast i de sfeer met deze Topics. Mij collega s e ik u hope te moge verwelkome op 23 e 24 ovember i Nieuwegei! TOPICS is ee uitgave va ERIKS bv Copyright, ERIKS bv. Zoder schriftelijke toestemmig va ERIKS bv is gehele of gedeeltelijke overame va tekste, foto s, illustraties e oderwerpe uitdrukkelijk verbode ovember Techivet NUMMER 22 - OKTOBER Rapid Prototypig Sel ee tastbaar 3D model Prefab leidigwerk voor AGCO COLOFON ERIKS bv Marketig Commuicatie Postbus 280, 1800 BK Alkmaar Telefoo (072) Fax (072) Redactie Moique de Vries-Volkers, Marti Hoekstra Eidredactie Georges Freijser Productiebegeleidig Ja Kegt Aa dit ummer werkte mee: Nico Ruis, Deis Boeijer, Richard Groot, Arja Maaskat, Dick Pikster, Has Dijkstra, Rob Scheppers, Pieter Thoes, Alexader Smit, Roald Pet, Giel Clemet, Lambert va Es, Erik Groesbeek, Bert Zeles, Joris Hiddema (AGCO Netherlads BV), Marco Moleaar, Dick Prok, Karel va Steis e Arja Blijeberg Vormgevig NH Vormgevers, Zaadam Fotografie Bastiaa va Musscher e ERIKS Druk KDR Marcom, Zaadam Wijzigig i uw adresgegeves? Zij uw aam e/of adresgegeves ojuist? Stuur uw correcties da aar: 2

3 INHOUD 4. PENNENWAGEN UITKOMsT VOOR AGCO 6. INzICHT IN DE CONDITIE VAN slangen 7. PRIVATE label ADsORPTIEMATERIAlEN 8. AMG PNEUMATIsCHE AFslUITERAANDRIjVINGEN 12 TECHNIVENT 10. smith VAlVE API 602 AFslUITERs 11. O-RING DATAsHEETs TONEN KWAlITEIT COMPOUNDs 12. TECHNIVENT OVER DUURzAAMHEID EN INNOVATIE 14. NIEUWE NAMEN VOOR AssORTIMENT KUNsTsTOFFEN 15. BIOFlEx slangen BlINKEN UIT 16. CO-ENGINEERING EN RAPID PROTOTyPING MET RUBBER EN KUNsTsTOF 18. juiste FIlTRATIE levert MIlIEUVOORDElEN 19. DEEPWATER VOORKOMT CORROsIE AAN leidingen 20. AFDICHTINGEN VOOR PHOTO VOlTAIC 16 CO-ENGINEERING 22. KORT NIEUWs 21. VERNIEUWINGEN BIj RIEMAANDRIjVINGEN 3

4 4 Joris Hiddema, chief egieer Agco: De samewerkig met ERIKS Aadrijftechiek heeft geleid tot slimme techische e logistieke oplossige

5 CASE INNOVATIE PENNENWAGEN BRENGT UITKOMsT VOOR AGCO Agco is producet va ladbouwmachies, waaroder de Rogator, ee machie die wordt igezet voor gewasbeschermig e het verspreide va vloeibare mest. Het Limburgse bedrijf maakt bij die machies veel gebruik va hydrauliek. ERIKS Aadrijftechiek is oderdeel va dat complete productieproces geworde. Vaaf het begi heeft ERIKs Aadrijftechiek er boveop gezete, stelt Joris Hiddema, chief egieer e projectleider va de Rogator bij Agco. Op ee positieve wijze, maar ook kritisch waar odig. De samewerkig heeft imiddels geleid tot de itroductie va ee peewage, die complete sets prefab leidigwerk bevat voor tie tot vijftie Rogators. Twa Jasse, oze techisch ikoper, e Noud Gieles, oze hydrauliekspecialist, die auw betrokke ware bij de itroductie va afgemoteerd leidigwerk, zage hieri kase om efficiecy aa de productielij te verbetere e logistieke koste te reducere. Lage tijd produceerde het i Grubbevorst gevestigde bedrijf klatspecifieke machies. Vier jaar gelede gig het roer om. We wilde iets otwikkele dat veel meer potetie i de Europese markt had, vertelt Hiddema over het idee achter de Rogator 600. I plaats va twee aparte machies, ee kleie e ee grote, werde die twee spuite samegevoegd tot éé e otwikkeld voor ee productielij. Tot da toe werde de machies i stadbouw geproduceerd. De Rogator is i auwe samewerkig met de klate va Agco otwikkeld. Comfort i de bedieig e aadacht voor het desig heeft geleid tot ee uiterst succesvolle Europese marktitroductie Al ee jaar of tie werkt ERIKS Aadrijftechiek same met Agco. Het wekte da ook gee verbazig dat Hiddema he ischakelde voor de otwikkelig va de Rogator. We hebbe met veel leveraciers om de tafel gezete, maar de belagrijkste factor is da toch het persoolijke cotact. Bert Zeles (productspecialist e projectleider va ERIKS Aadrijftechiek) heeft daar ee goede rol i gespeeld, legt Hiddema uit. Hij zorgde dat we de materiale voor de prototypes op tijd e op de juiste maier i huis krege. Maar hij was ook eerlijk door aa te geve wat techisch wel e iet mogelijk was. Ee kritische blik va ee specialist op het gebied va hydrauliek die ook de itegrale koste i het vizier houdt, is et wat je odig hebt om je doelstellige te realisere. zistaplex Het verspreide va mest behoort tot éé va de agressiefste applicaties waarmee Agco werkt. Mest bevat ammoiak. Zelfs de meest verdude mest vreet al het zik weg. ERIKS kreeg opdracht ee oplossig te vide om zoveel mogelijk slage door leidigwerk e compacte maifolds te vervage. Dit moest Agco i staat stelle om compacter te costruere e het aatal lekpute aazielijk te vermidere. Zeles itroduceerde bij Agco de corrosievrije koppelig va Voss e de Zistaplex precisiebuis het met ee speciale coatig. Door de uitstekede beschermig va Zistaplex tege corrosie ka me afzie va extra koste voor de verfbehadelig va moeilijk bereikbare dele. Tijdes de otwikkelig va de prototypes (per Rogator zij ogeveer egetig leidige odig), bleek dat het iet hadig was om het prefab leidigwerk op de vloer eer te legge of i stadaardrekke te plaatse. Zowel de productiehal va Agco als de opslagruimte va ERIKS was daar iet op igericht. Dat heeft geleid tot de zogeoemde peewage. Het idee is op zich iet ieuw, maar deze peewage is speciaal voor het leidigwerk va Agco otwikkeld. Zo wage bevat diverse soorte prefab leidigwerk voor tie tot vijftie Rogators. Bij Agco staa twee karre, de derde staat gevuld klaar bij ERIKS. Zodra éé peewage bij Agco leeg is, ruilt ERIKS deze om met ee gevulde wage. Door deze efficiecyslag hoeft me mider ruimte voor het materiaal te reservere e zij de doorlooptijde kort. De Kaba oplossig voor compleet afgemoteerde sets prefab leidigwerk va ERIKS Aadrijftechiek biedt os heel veel voordele, zoals lagere itegrale koste e ee sellere doorlooptijd bij het assemblere va de Rogator. Dit systeem met wisselkarre voor het leidigwerk loopt otzetted goed. Dat was et wat we odig hadde. De samewerkig met ERIKS heeft geleid tot slimme techologische e logistieke oplossige, stelt ee tevrede Hiddema vast. 5

6 EFFICIENCY Altijd izicht i de coditie va uw slage De status va elke (geassembleerde) slag i uw bedrijf bie hadbereik? Gee probleem met het ERIKS Digitale Slagregistratiesysteem. U krijgt olie ee duidelijk overzicht va uw gehele slagebestad, iclusief testrapporte e uiek equipmetummer. Zo maakt ERIKS haar pakket Slage e Toebehore og completer! Ook eemt het FST reeds i gebruik zijde slage op i uw registratiesysteem. Zo krijgt u ee compleet overzicht e bouwt u ee goed gedocumeteerde geschiedeis op va uw slage. Nog ekele belagrijke voordele: u kut al uw slaggegeves sel terugvide. Ook kut u uw gehele slagebestad exportere aar ee Excelbestad e slagregistratiekaarte prite of opslaa als PDF-file. Alle gegeves va ee slag worde vastgelegd op de slagregistratiekaart: va het soort slag e de gebruikte koppelige tot de motagemethode, materiaalsoorte, maximale werkdruk e temperatuur, e atuurlijk alle testgegeves. De kaart diet ook als digitaal druktestrapport. Vaaf het momet dat ERIKS de slag aa u verstuurt, is de slagkaart olie op te vrage. Dit ka via https://slagregistratie. eriks.l/. Medewerkers die u zelf autoriseert, hebbe met ee ilogcode e wachtwoord 24 uur per dag toegag tot uw slagkaarte. Ook is het mogelijk eige opmerkige e tekste toe te voege. Tal va bedrijve, zowel groot als klei, zij al ethousiast gebruiker va het ERIKS Digitale Slagregistratiesysteem. Meer ifo: T (072) Het ERIKS Field Service Team (FST) zet tijdes periodieke ispecties va uw slage de resultate i de slagkaart. 6

7 PRODUCT NIEUWS RX Spill Cotrol Adsorptiemateriale DUURzAAM EN RENDABEl Met het ieuwe RX Spill Cotrol assortimet levert ERIKS hadige, wereldwijd uitgeprobeerde e geteste kwaliteits oderhoudsproducte. ERIKS houdt hierbij rekeig met hededaagse vraagstukke voor bedrijve, zoals kostereductie e het verhoge va de efficiëtie e de productiviteit. Assortimet RX Spill Cotrol Adsorptiemateriale Vatedeksel Doeke Spill Kits/Socks RX Spill Cotrol is meer da allee ee budelig va ee aatal adsorptiemateriale, statische e mobiele opvagsysteme e bio-bacteriële reiigigsmiddele. Ze biede ee totaaloplossig voor gecotroleerde e icidetele verotreiigige met vloeistoffe. Adsorptiemateriale Adsorptiemateriale worde vooral gebruikt bij oderhoud i werkplaatse e productieomgevige waar ee schoe werkplek ee vereiste is. Ook als buite olie e adere vloeistoffe oder cotrole moete worde gehoude, biede de RX -adsorptiemateriale ee prima oplossig. Het gamma Ekel-olie levert producte die va ature hydrofoob e oleofiel zij. Ze adsorbere gee water, maar allee koolwaterstoffe, zodat ze zich voor 100% va hu taak kue kwijte; ook buite als het reget. Voor icidete e dagelijkse situaties met chemicalië e solvete verschaffe chemisch resistete adsorptiemateriale ee doeltreffede oplossig. RX -adsorptiemateriale zij beschikbaar als doeke, rolle, socks, kusses, slage e op maat gemaakte spill kits. Deze kits zij overal i het bedrijf op te hage e direct izetbaar i geval va ood. Opvagsysteme De RX -opvagsysteme biede ee oplossig voor vloeistoflekkage, zowel bij statische opstellige als i oodgevalle. De statische opvagsysteme biede voor elke vloeistof e alle volumes ee oplossig coform de VLAREM e PGS-15 richtlije. Dit is ee adequate e esthetische oplossig voor vloeistofopvag. Om te voorkome dat lekkede vloeistof zich verspreidt of grote schade aaricht, is het oodzakelijk om voor het opruime eerst de vloeistof op te vage e i te sluite. De mobiele opvagsysteme va ERIKS vage lekkages zowel op de grod als va boveaf op. Hag deze mobiele opvagsysteme i combiatie met de Spill Kits op strategische plekke i het bedrijf. Rolle Doeke Olie-etede bacterië Het verkleie va de ecologische footprit e duurzaam odereme staa bij de meeste bedrijve hoog i het vaadel. De revolutioaire ieuwe RX Bio-bacteriële reiigigsmiddele helpe u bij het behale va uw milieudoelstellige, zoals het vermidere va geproduceerd afval. De olie etede bacterië zij de sterre va ERIKS. Door hu iet te stille eetlust ete zij amelijk de olievervuilig op (tot wel ee halve meter diep) e zorge voor ee zuivere e ette odergrod. De bacterië gebruike zuurstof om olie te vertere i oschadelijk CO 2 e water, zodat oliehouded afval met meer da 95% wordt gereduceerd. Meer ifo: Dowload het complete overzicht RX Spill Cotrol op 7

8 PRODUCT NIEUWS AMG peumatische afsluiteraadrijvige GROTE INsTAllED BAsE IN DE PROCEsINDUsTRIE De meest toegepaste geautomatiseerde afsluiters zij kogelkrae e vliderkleppe voorzie va ee peumatische kwartslag aadrijvig (90 actuator): deze zij compact e duurzaam. Vooral de rack & piio (tadstag e rodsel) actuator wordt i alle takke va de idustrie gebruikt. Door zij compacte costructie is hij bijzoder geschikt voor het aasture va afsluiters va kleie tot middelgrote doorlate. Door die grote toepasbaarheid zij er de afgelope jare diverse fabrikate op de markt gekome. Met als gevolg: ee grote variëteit i prijsiveaus e vooral kwaliteit kwaliteit waaraa vooral de hoogwaardige procesidustrie gee cocessies ka e mag doe. Voor de bedieig va afsluiters i primaire e kritische systeme i de procesidustrie levert ERIKS al meer da 20 jaar met succes AMG actuators aa haar klate. Daarmee is er veel keis over het product e de applicaties opgebouwd. Maar er is vooral ook ee eorm grote istalled base i de Nederladse procesistallaties otstaa. Hét bewijs dat de AMG actuator ee betrouwbaar oderdeel is i veel procesistallaties. Pluspute De AMG actuator oderscheidt zich op ee aatal pute va stadaard rack & piio actuators, waardoor deze perfect aa de hoge eise va de procesidustrie voldoet. Het gaat te ver om alle details te beschrijve, maar aast het gebruik va hoogwaardige materiale e ee auwkeurig productieproces is ee groot plusput de volledige geleidig va de zuigers: de basis voor ee veilige, betrouwbare e lage levesduur. Naast de 90 actuator type SAD (veersluited) e SAF (ekelwerked), heeft AMG met haar eige egieerig team goede mogelijkhede om actuators aar de wese e specificaties va oze klate te bouwe. Uiteraard hore de accessoires die de aasturig va afsluiters compleet make ook bij het leverigsprogramma va AMG e ERIKS, zoals: mageetvetiele, stad sigalerig, switch boxe, luchtbehadeligsets, etc. Sids eid 2010 behoort AMG tot de ERIKS-groep. Eé va de directe voordele voor oze klate is de auwere samewerkig tusse oze productspecialiste e de egieers va AMG. Hierdoor speelt ERIKS og beter i op de specifieke wese e specificaties va oze klate i de procesidustrie. Meer ifo: T (072) JC kogelkraa met AMG actuator, type SAF. 8

9 VIJF REDENEN VOOR EEN LANGE, BETROUWBARE LEVENSDUUR 1. Huis: geëxtrudeerd alumiium corrosie e slijtage beschermig door ee meerlage geaodiseerde coatig aa de buite- e biezijde 2. Zuiger as: hoge sterkte roestvrijstaal oderhoudsvrije aslagerig 5. Kappe: hoogwaardige kathodische elektrodepositie coatig roestvrijstale boute 4. Vere: veilig e eevoudig te (de-)motere, elke veer is gemoteerd i ee aparte cartridge 3. Zuiger e geleidestage: lage levesduur door optimale zuiger geleidig oderhoudsvrije glijlagers gepolijste roestvrijstale geleidestage Ekele techische details: Dubbelwerked SAD tot 7045 Nm Ekelwerked SAF tot 3616 Nm Hogere draaimomete mogelijk Gegaradeerd schakelige Verwachte levesduur schakelige PED 97/23/EC Atex 94/9/EG SIL 3 acc. IEC QUALITY IS OUR DRIVE

10 ORGANISATIE NIEUWS Tooaagevede (API 602) afsluiters Goedgekeurd door: Exxo Mobil Shell Oil Compay Total Petroleum Bayer Chemical Lyodell Chemical Dow Chemical Chevro BP Oil Global Cooco/Philips Hutsma Chemical Eastma Chemical Fluor Jacobs Egieerig CBI Met de overame va The Newdell Compay i Housto (Texas) eid 2010, heeft ERIKS ee eige fabricaat smeedstale gate, globe & check valves (afsluiters) i huis gehaald: Smith Valves. Deze zij te herkee aa de karakteristieke kleurcoderig va de hadwiele. De kwalitatief hoogwaardige Smith Valves worde al 50 jaar wereldwijd i vele raffiage-, chemie- e adere proces-istallaties aar tevredeheid gebruikt. Ze zij door s werelds grootste spelers i deze idustrieë goedgekeurd. I Housto wordt ee flike voorraad oderdele aagehoude met het oog op korte productietijde. I aavullig daarop bouwt ERIKS i Nederlad ee voorraad Smith Valves op. Zo ka i de dagelijkse vraag uit de markt worde voorzie. De procesidustrie stelt hoge eise aa kwaliteit, betrouwbaarheid e emissiewaarde. Om daaraa te kue voldoe, beschikt The Newdell Compay over hypermodere Egieerig- e R&D-afdelige e testfaciliteite. Cryogee afsluiters e emissiewaarde worde getest i de zelf otworpe e gebouwde PLC-gestuurde testuits. Hiermee biedt ERIKS u uitstekede faciliteite om afsluiters voor Type Approval te teste. Dit heeft oder meer geresulteerd i de gecertificeerde acceptatie door Shell Oil, volges MESC SPE 77/300. Assortimet smith Valves: Smeedstale gate, globe, check & specialty valves. Bolted of welded boet, gereduceerde of volle doorlaat, draad-, fles- of lasaasluitige, exteded body e reiforced exteded body type. Materiale: A105, LF2, F11, F5, F22, F9, 316/316L, 304/304L, 316H, 304H, 317/317L, 321, 347, 347H, F51, F44, F20, I825, I600 e M400. Alle afsluiters worde volges de geldede API 602 e ASME B16.34 stadaards geproduceerd e voldoe aa de PED 97/23/EC. Drukklasse: class 150 t/m Specialty gate, globe ad check valves voor diverse kritische toepassige: NACE, HF acid service, sour gas service, chlorie service, cryogeic service, blow-dow service, oxyge clea service, etc. Meer ifo: T (072)

11 KWALITEIT De ee NBR is de adere iet ERIKs DATAsHEETs GEVEN DUIDElIjKHEID Het O-rige programma is éé va de fudamete va het ERIKS productepakket. Begoe met ee beperkt aatal Amerikaase AS-mate i 1950, is het totale programma wereldwijd uitgegroeid tot éé va de breedste e diepste assortimete. compoud is eevoudig te dowloade. O-rige bestelt u eevoudig olie via os webportal O-rige worde i ee zeer groot aatal rubbersoorte geproduceerd. Daardoor kue ze i de meest uiteelopede applicaties gebruikt worde: va de meest algemee NBR-compouds voor stadaard toepassige tot zeer hoogwaardige Kalrez -compouds voor de meest veeleisede toepassige i de chemie. Om het juiste materiaal te kue kieze, is ee overzicht va de bijbehorede eigeschappe ootbeerlijk. ERIKS hateert hiervoor heldere e eeduidige datasheets. Zo bet u zeker va: Heldere specificaties Costate kwaliteit Iteratioale herkebaarheid Izicht i oderlige verschille e toepasbaarheid Op vidt u sids kort ee duidelijk overzicht va de meest gagbare rubber compouds die i de idustrie toegepast worde. Ee datasheet va het Wist u dat? Eé va de meest gebruikte elastomeer NBR compouds wel i meer da 100 variate bestaat? Elk met ee eige mix e receptuur die de kemerke e eigeschappe va het compoud bepale. Veel O-rige zij Rod e Zwart maar de ée NBR is de adere iet! De ERIKS compoudummers zorge voor duidelijkheid e eevoud! 11

12 Alles over de ieuwste sufjes i de proces- e maakidustrie TECHNIVENT 11 I de Home Boxx te Nieuwegei vidt op 23 e 24 ovember de derde editie va Techivet plaats, georgaiseerd door ERIKS. Tijdes Techivet 2011 staa duurzame iovaties va bekede merkfabrikate va werktuigbouwkudige compoete cetraal. Alle takke bie de Nederladse idustrie e de oderhoudssector zulle er oviteite vide. 12

13 ORGANISATIE NIEUWS Techivet 11 telt ruim hoderd exposate, waaroder fabrikate va afsluiters, lagers, kuststof leidigsysteme, peumatiek, hydraulieksysteme, idustriële kuststoffe, gereedschappe, afdichtige, rubber e kuststof compoete, filtratie, lieair motio e slage. Ook de iteratioale e Nederladse ERIKSbedrijve zij vertegewoordigd. Hu keis, producte e participaties i duurzame e iovatieve otwikkelige kome uitgebreid aa bod op ekele grote paviljoes. Zo zij er paviljoes over aadrijftechiek, rubber e kuststof, stromigstechiek e gereedschappe & oderhoudsproducte. Op diverse activiteitepleie laat ee mix va oderemige e oderzoeks- e opleidigsistellige hu duurzame iovaties zie. Hier eme iovators e tredsetters op het gebied va duurzame oplossige voor de idustrie e automotive de bezoekers mee i hu ethousiasme e verieuwigsdrag. Voorbeelde zij de Delta Lloyd Solar Boat 2010 va de TU Delft, de Ecomaratho cars Urba Cocept e Prototype va de Hogeschool Rotterdam, demostraties va (de)motage va lagers door SKF, e ee racesimulator va Festo. ERIKS toot de ieuwste 3D priter voor Rapid Prototypig va kuststoffe e rubber vormwerk. semiarprogramma Rod het thema va Techivet 11, duurzaamheid e iovatie, staa iteressate lezige op het programma. Ekele oderwerpe: Wouter Burggraaf va Burggraaf e Parters gaat i op hygiëisch otwerpe volges EHEDG e EC1935, met aadacht voor praktijktoepassige, wet- e regelgevig e het voorkome va migratie. Louis De Hertogh, Maager MVO va de ERIKSgroep, zal het duurzaamheidsbeleid bie de ERIKS-groep toelichte. Ake Harmay, seior cosultig scietist bij ISMA, geeft ee lezig over ATEX e belicht daari de explosieveiligheidseise die gelde voor slage. Dr. Ir. Ja Kops, voorzitter va de techische commissie drukapparatuur, zet de jogste praktijkregels voor drukapparatuur e de beveiligig va drukapparatuur i de schijwerpers. Wouter Pijzel, directeur va de Nederladse Orde va Uitviders, zal igaa op de valkuile bij iovaties. Ig. Joha va de Brik, docet aa de Hogeschool Rotterdam e techisch adviseur drikwateristallaties Ecoosto, spreekt over de vereiste voor veilig drikwater. Erik Groesbeek, Applicatie Egieer bij ERIKS Aadrijftechiek, geeft oder meer ee voordracht over duurzame e kostebesparede oplossige voor filtratie. Wubbo Ockels zal op 23 ovember spreke over zij visie e iitiatieve op het gebied va duurzaamheid e iovatie. Het succes va Techivet Techivet 11 vidt zij oorsprog i Toe werd, ter gelegeheid va de opeig va ee ieuw ERIKS-hoofdkatoor i Alkmaar, ee eveemet georgaiseerd voor klate, relaties e belagstellede. Dit zou eemalig zij, maar het succes was zo groot dat Techivet sidsdie elke drie jaar plaatsvidt. De tweede editie i de voormalige Va Nelle Fabriek i Rotterdam was i 2008, et voordat de fiaciële crisis uitbrak. Sidsdie heeft ERIKS iet stilgezete: diverse bedrijve i bie- e buitelad zij overgeome. Allee al i Nederlad zij dit Ecoosto, Wieles Aadrijftechiek, Motoreimport de Boer, Kubra kuststoffe, Alfa Techiek. De klate va deze ieuwe ERIKS-bedrijve kee wel het aabod va hu oorsprokelijke leveracier. Maar met het totaalaabod va de ERIKS-groep zij zij over het algemee mider beked. Door os totaalaabod biede we de mogelijkheid tot keteitegratie e reductie va het aatal leveraciers. Eevoudig digitaal bestelle via oze e-busiessoplossig behoort tot te mogelijkhede, iclusief koppelig aa het eige ERP-systeem va de klate, zodat bijvoorbeeld ook de leverbetrouwbaarheid direct te registrere is. Dat soort aspecte wille we graag uitdrage. Ook het feit dat ERIKS iet allee diestverleig met stadaardcompoete biedt, maar juist ook sterk is i maatwerkoplossige waaraa egieerig, (Rapid) Prototypig e wereldwijde sourcig te pas komt, brege wij graag oder uw de aadacht. Dat zal oder adere via getoode applicaties tijdes Techivet gebeure. Techivet biedt ee mooie gelegeheid om daarmee keis te make. Diverse productietechieke voor kuststoffe, afdichtige, slage e hydrauliek leidigsysteme zulle wij live demostrere. Aderzijds toe we ook alles voor de werkplaatsirichtig. Va machies, werkplaatsirichtig e persoolijke beschermigsmiddele tot gereedschappe e oderhoudsproducte. Iederee die werkzaam is i de idustrie op het gebied va ikoop, techische diest, R&D, productie, MVO, Egieerig e Supply Chai Itegratio is va harte welkom. Maar bijvoorbeeld ook studete va techische hogeschole e uiversiteite e adere belagstellede uit het idustriële vakgebied. Voor elke bezoekers doeert ERIKS 5,- aa het Wereld Natuur Fods. Iederee die de WNF-stad bezoekt, maakt bovedie kas op ee ballovaart met het WNF. Techivet 11 Techivet 11 wordt gehoude i de Home Boxx, Symfoielaa 1, Nieuwegei. U bet va harte welkom op woesdag 23 ovember va uur e doderdag 24 ovember va uur. Techivet is gratis toegakelijk. Ook de goed verzorgde caterig e het parkere zij kosteloos. Ischrijve ka eevoudig via Meer iformatie of ischrijvig? 13

14 PRODUCT NIEUWS Vertrouwde kuststoffe, ieuwe beamige Het assortimet va ERIKS Kuststoffe groeit voortdured. Na de overames va Bruhamij Kuststoffe e Kubra Kuststoffe is os productaabod zodaig uitgebreid dat ERIKS haar Private Label gamma verder vergroot. U kut voortaa voor ee og breder assortimet kuststoffe bij ERIKS terecht! U krijgt hierdoor wel te make met ee aamswijzigig va vertrouwde producte. We gaa de kuststoffe amelijk levere oder ieuwe RX ame. Wat atuurlijk iet veradert, is de ERIKSkwaliteit die u va os gewed bet! Ee duidelijk overzicht va alle oude e ieuwe beamige vidt u op kuststoffe. Materiaalkeuze Waeer zij kuststoffe wel of iet toepasbaar? E welke kuststof is voor uw toepassig het meest geschikt? Op deze vrage heeft ERIKS ee pasklaar atwoord. Of het u gaat om kuststoffe die i bulk worde toegepast, of om techisch zeer hoogwaardige toepassige, u kut profitere va oze ervarig. Bewerkigsvorme De idustriële kuststoffe die als halffabricaat worde geleverd, moete hu uiteidelijke vorm via ee of meerdere bewerkige og krijge. Voorbeelde va bewerkigsvorme zij: zage, freze, draaie, buige, zette, verlijme e thermoformere. ERIKS beschikt hiervoor over ee eige, moder machiepark, e de juiste vakmese! Meer ifo: ERIKS Kuststoffe vestigige vidt u i Alkmaar, Almelo, Ede, Gouda, Nuee e Velo. Programma-overzicht Idustriële kuststoffe Egieerig kuststoffe High Performace kuststoffe Fluor kuststoffe Trasparate kuststoffe Reclame kuststoffe Vezelversterkte kuststoffe Glasvezelversterkte costructie kuststoffe Slijtvaste elastomere kuststoffe Rhio Hyde 14

15 PRODUCT NIEUWS Bioflex slage: KNIK-, VACUüM- èn DRUKBEsTENDIG De Bioflex slage va Aflex blike uit i kwaliteit e flexibiliteit. De slage hebbe de flexibiliteit va ee gegolfde slag, maar ee spiegelgladde biewad. Dat biedt twee belagrijke voordele. Allereerst is de slag uitsteked te reiige. Door het otbreke va de gegolfde voerig blijft er immers gee medium achter i de golve. Te tweede garadeert ee gladde biewad ee optimale opbregst i vergelijkig met ee gegolfde slag. Zo is er gee sprake va ee turbulete doorstromig va het medium, zoals bij ee gegolfde biewad, och va ee verlaagde doorstroomhoeveelheid bij gelijke druk. De gladde biewad e geribde buitewad make de slag kik-, vacuüm- e drukbestedig met ee excellete flexibiliteit. De Bioflex slag ka geleverd worde met iedere geweste koppelig, al da iet PTFE-gevoerd. De PTFE-gevoerde koppelige drage bij tot ee saitaire overgag aar uw leidiget e kee gee verauwig ter plaatse va de koppelig. De Bioflex voldoet aa alle eise die door de farmaceutische- e voedigsmiddeleidustrie worde gesteld, zoals FDA, USP VI, ADI free e EG1935/2004. De Bioflex wordt toegepast voor trasport va (grodstoffe voor) medicije, voedigse geotsmiddele e stoom. Bioflex. Afgeleide modelle Corrolie e Pharmalie Voor de chemische idustrie heeft Aflex ee afgeleide va de Bioflex otwikkeld: de Corrolie. Deze slag met zwarte PTFEvoerig is uitermate geschikt voor explosiegevaarlijke (ATEX) ruimtes. Ee adere afgeleide va de Bioflex is de Pharmalie, die uitsluited va opgeperste koppelige ka worde voorzie. Over de RVS-omvlechtig is ee silicoe beschermmatel gevulkaiseerd. Deze zorgt ervoor dat vuil zich iet achter pershuls of omvlechtig ka hechte, waardoor bacteriegroei wordt voorkome. De slag voldoet aa de FDA, ADI free e EG1935/2004 richtlije. Pharmalie. Alle PTFE-slage va Aflex worde vakkudig bij ERIKS i Alkmaar geassembleerd e waar odig voorzie va de geweste certificate. Meer ifo: T (072) Corrolie. 15

16 Co-egieerig i optima forma snel EEN TAsTBAAR 3D MODEl Co-egieerig is éé va de kerwaarde bie het ERIKs OEMprogramma voor Rubber vormwerk e Idustriële kuststoffe. Vawege hu expertise op rubber- e kuststoftechiek worde de ERIKS Applicatio Egieers vaak betrokke bij de otwikkelig va ieuwe producte bij klate. 16

17 INNOVATIE Eé va de adele va rubber vormdele is de oodzakelijke ivesterig i matrijze. Als de fuctioaliteit va het otworpe product iet helemaal zeker is, wordt er i veel gevalle eerst i ee proefmatrijs geïvesteerd. De koste hiervoor bedrage tusse de 750,- e 2.000,-. De levertijd ka bovedie al gauw oplope tot 6 à 8 weke. Voldoet het otwerp iet, da moet het traject opieuw worde opgestart. Soms ka ee matrijs worde aagepast. I adere gevalle moet er wederom i ee matrijs worde geïvesteerd. Rapid Prototypig vormt dé oplossig voor deze probleme. Letterlijk beteket dit: het sel vervaardige va fysieke prototypes. Rapid Prototypig gettig physical fast is het gebruike va tastbare, cocrete modelle i ee zeer vroege fase i het otwerpproces. Het gaat om het sel omzette va ideeë, izichte of iovaties i tastbare modelle die bewerkt e aagepast kue worde. Dit ka helpe om het otwikkeligsproces te verselle. Met Rapid Prototypig ka er bie ekele dage ee model worde geproduceerd. Dit bespaart dus weke productie- e levertijd. Revolutioair: 3D pritig ERIKS werkt met Rapid Prototypig door middel va 3D pritig, de revolutie va vadaag voor 3D modelle. Hierbij bouwt de priter het model laag voor laag op. Met deze iovatieve otwikkelig is ee eorme kwalitatieve stap voorwaarts gezet. Modelle hebbe scherpere detaillerige, zeer gladde oppervlaktes, toleraties tot 0,1 mm e waddiktes va miimaal 0,6 mm. Daaraast beschikt ERIKS op meerdere afdelige over de moderste 3D tekefaciliteite. Nieuw: Rapid Prototype Om sel ee eerste idruk va ee otwerp te krijge heeft ERIKS u de mogelijkheid om ee Rapid Prototype te make voor complexe rubber- e kuststofdele, of rubber-kuststof combiaties uiteraard i samespraak met de klat. Dit prototype wordt vervaardigd uit ee geprit materiaal waaraa gee dichtigeigeschappe af te leze zij, maar dat wel ee visuele-/gevoelsidruk geeft. Ook is bijvoorbeeld te zie hoe ee bepaald igewikkeld product te motere is. Ee Rapid Prototype is verkrijgbaar i verschillede materiale met rubbereigeschappe e kuststof, zoals ABS-eigeschappe. Voordeel is dat i ee korte tijd a deze eerste idruk, meestal al bie ekele dage, de vervolgstap ka worde geome voor de uiteidelijke vormgevig. Applicatio Egieers va ERIKS staa de Egieers va oze afemers bij i het make va de beste keuzes als het gaat om: Product Processig kow-how Wat is de meest efficiëte maier om het artikel te producere? ERIKS ket exact de mogelijkhede va haar fabrieke e toeleveraciers. Customizig Same met de klat is het mogelijk om bestaade producte te verbetere e/of aa te passe aa ieuwe specificaties. 3D teke- e egieerig software Eevoudig importere e uitwissele va datatekeige va geëgieerde producte met de teke- e egieerprogramma s va de klat: co-egieerig i optima forma! Meer ifo: T (072) Sca de QR code voor meer olie ifo. 17

18 DUURZAAM FIlTRATIE BIEDT KOsTEN- EN MIlIEUVOORDElEN Maatschappelijk Veratwoord Odereme (MVO) is ee speerput i het beleid va ERIKS. De toeemede aadacht va ERIKS Aadrijftechiek voor filtratie sluit hier goed bij aa. Door te filtere ka me veel lager gebruik make va grodstoffe zoals hydrauliekolie, motorolie, e water. Dit levert zowel koste- als milieuvoordele op e draagt bij aa de duurzame doelstellige va uw orgaisatie. Rx filterelemete Het productepakket va ERIKS Aadrijftechiek is uitgebreid met RX filters voor ee breed toepassigsgebied; iet allee voor filtratie va hydrauliekolie, maar ook voor allerlei adere media. Via de cross referece applicatie op oze website zij lucht-, olie-, bradstof- e waterfilters va verschillede leveraciers te vervage door RX filters. Met als voordeel dat bedrijve op deze maier het aatal leveraciers voor filters drastisch kue reducere. stauff hydrauliekfilters De Duitse fabrikat Stauff biedt meer da verschillede vervagede filters e filterelemete voor uw hydraulische istallaties. De filterelemete va Stauff kome i kwaliteit e motage overee met de gagbare merke i de markt. I veel gevalle overtreffe de filterelemete va Stauff de A-merke zelfs. Triple R Het verwijdere va zelfs de kleiste vuildeeltjes met afmetige va 2 à 3 mu é water uit hydraulische olie ka uitsteked door gebruik te make va Triple R filterelemete. De uieke filterelemete kue zowel i-lie als off-lie worde toegepast. Wetede dat ca. 70 à 80% va alle probleme aa hydraulische istallaties veroorzaakt worde door vuil of water, is toepassig va deze filtermethode altijd effectief. Triple R vermidert drastisch slijtage aa hydraulische istallaties e verhoogd de levesduur va de olie met factor 4 tot 6. Productieverlies wordt hierdoor tot ee miimum beperkt e uw milieubijdrage tot ee maximum verhoogd. Bij het juiste oliemaagemet behoort olieververse zelfs tot het verlede. Meer ifo: T (0475)

19 DUURZAAM Deepwater I-Rod, Nu-Bolt e I-clip geve corrosie gee kas I de idustrie is corrosie ee va de grootste probleme i het dagelijks oderhoud va ee istallatie. Bij de bouw va ee istallatie wordt bovedie flik geïvesteerd om roestvormig te voorkome. Corrosie vormt kortom ee flike kostepost. Corrosie bij pijpsupportsysteme is ee va de hoofdoorzake va probleme bij procesleidige, die kue leide tot ee grote catastrofe. Vrijwel alle pijpsupportsysteme, iclusief pijpzadels, veroorzake kleie scheurtjes waar water i blijft staa. Dit water staat costat i cotact met het leidigoppervlak. Roest die i deze kleie scheurtjes otstaat, ka sel doorgaa oder de verf- of coatiglaag. De corrosie zal steeds verder va het iitiële scheurtje kome e de verf of coatig ka da loskome va de leidig. I het ergste geval moet het aagetaste leidiggedeelte worde vervage vawege de grote kas op fale. Deepwater heeft u ee speciaal kuststof product otwikkeld voor pijpleidigodersteuig. De hoge weerstad tege idrukke e breuk va dit materiaal è het feit dat er gee water ka worde opgeslote, zorge voor ee uitstekede werkig i diverse toepassige. Toepassig I-Clip. Toepassig Nu Bolt TM assembly set. Corrosie ka leide tot grote catastrofe. De I-Rod wordt u al meer da 20 jaar toegepast i diverse applicaties. Voor de diverse toepassige heeft Deepwater ook adere producte otwikkeld waar deze I-Rod i gebruikt wordt. Dit betreft oder adere de Nu-Bolt assembly set voor het klemme va pijpleidige e de I-Clip voor toepassig op bestaade pijpodersteuigproducte, zoals pijpzadels of sledes. Meer ifo: T (072)

20 INNOVATIE strenge EIsEN DICHTINGEN VOOR DE solar INDUsTRIE I de solar idustrie hateert me uiterst auwkeurige machies die de basis legge voor ee optimaal redemet va zoepaele. Photo Voltaic (PV) celproductie houdt i dat er oder moeilijke omstadighede gebruik wordt gemaakt va veel agressieve chemicalië. Dek aa hoge temperature e hoge eergieplasma. I samewerkig met DuPot biedt ERIKS ee oplossig i advies e leverig va verschillede materiale specifiek voor de Photo Voltaic idustrie. Het selectere va de juiste dichtigmateriale ka ee verhoogde productiviteit oplevere. Teves is het mogelijk om iet geplade stilstad tot ee miimum te reducere. Applicatieomstadighede Elastomere past me toe als dichtig bij de PV-procesomstadighede. Deze dichtige kome i verschillede vorme voor, iclusief O-rige. Het is va groot belag om het juiste materiaal te selectere. De applicatieomstadighede zij bepaled voor de keuze va de juiste materiale als FFKM e FKM, om zo tot ee optimale werkig te kome. De volgede procesomstadighede spele ee belagrijke rol om tot ee juiste keuze te kome: hoge temperature agressieve chemicalië e gasse vaak toxische stoffe hoog eergieplasma hoog vacuüm Steeds meer e stregere eise vauit de markt hebbe bijgedrage aa de otwikkelig va verschillede types Kalrez materiale voor de Phot Voltaic idustrie. Het proces is bepaled voor het juiste Kalrez type: PV8030 Natte processe PV8050 Droge processe PV8070 Thermische processe PV9100 Chemische plasmaprocesse Zalak 5300 Plasmaprocesse waarbij de chemische belastig lager is Ee juiste keuze va het dichtigmateriaal zorgt voor ee stabieler proces e ee hoger productieredemet. Va advies tot after sales traiig I samewerkig met DuPot biedt ERIKS het volgede op het gebied va productieprocesse va PV-celle aa: productadvies juiste groefafmetige klat product desig/fea-aalyse FMEA-aalyse teste va de applicatie traiig Meer ifo: T (072)

21 PRODUCT NIEUWS Volop techische verieuwige bij riemaadrijvige Met eige regelmaat ka ERIKS Aadrijftechiek ee ieuw otwikkelde riem aa haar assortimet toevoege. De ee keer is dat ee tadriem va Gates met ee toeame va het vermogesbereik va ca. 30%. De adere keer betreft het ee ieuwe V-riem va os huismerk Feer met ee gewijzigde costructie, waardoor de riem ageoeg oderhoudsvrij is. De meeste ieuwe otwikkelige zij bedoeld om de techische prestaties va de rieme te verbetere. De producttechische veraderige (materiaalsamestellig, etc.) biede echter veel meer. I ee tijd waari het steeds belagrijker wordt maatschappelijk veratwoord te werke met oog voor eergiebesparig, grodstofbesparig, de keuze voor milieuvriedelijke basismateriale e beperkig va afval, kue wij ook vauit deze uitgagspute os voordeel doe met de ieuw otwikkelde producte. Deze drie voorbeelde vorme slechts ee greep uit het totale aadrijvigepakket va ERIKS Aadrijftechiek. Belagrijk is dat wij bewust omgaa met de mogelijkhede die de techiek os dagelijks biedt. Met oze jarelage ervarig e oze geavaceerde calculatieprogramma s kue wij voor elke aadrijvig de beste oplossig biede, toegespitst op de criteria die u het belagrijkste vidt. Meer ifo: Voorbeelde: De Feer Ultraplus V-riem is uitgerust met ee speciaal trekkoord dat ee miimum aa rek vertoot. Dit koord is bedoeld om de riem oderhoudsarm te make, waardoor de aadrijvig betrouwbaarder wordt e mider tijd vraagt voor service e oderhoud. Ee bijkomed voordeel va deze rekvrije uitvoerig is dat de riem mider slip vertoot e daardoor tot 2% mider eergieverlies ket. De Gates PowerGrip GT3 tadriem, imiddels de derde geeratie, is i staat tot 130% meer vermoge over te brege da de oorsprokelijke HTD tadriem. Hierdoor bouwt deze aadrijvig uiterst compact e ka het toepassigsbereik sterk uitgebreid worde. Zeker zo belagrijk is de besparig aa grodstoffe; de beodigde riembreedte om ee bepaald vermoge over te brege is immers met meer da de helft afgeome, waardoor ook de schijf i dezelfde verhoudig afeemt. Bovedie produceert deze riem aazielijk mider geluid da zij voorgagers. De Gates Quad Power III heeft zich sids de itroductie twee jaar gelede beweze door zij hoge betrouwbaarheid e brede izetmogelijkhede. Gates heeft het basismateriaal polychloropree vervage door EPDM rubber. Vauit techisch oogput ee sterke vooruitgag, omdat de riem moeiteloos fuctioeert bij omgevigstemperature tot +120 C. Maatschappelijk gezie is het belagrijk te wete dat dit de eerste idustriële V-riem is die geproduceerd wordt uit ee volledig chloorvrij basismateriaal. 21

22 KORT NIEUWS RED ROOsTER IMPUlsGEREEDsCHAP zorgt VOOR KORTERE MONTAGETIjDEN Bij ERIKS is vaaf u de ieuwe e complete lij impulsmoeraazetters va Red Rooster verkrijgbaar. Sids 1973 is Red Rooster ee begrip i Europa. Het is uitgegroeid tot ee va de belagrijkste merke op het gebied va persluchtgereedschap. De itroductie va het Red Rooster impulsgereedschap maakt de lij voor het middesegmet, dat steeds meer belag hecht aa selheid e effectiviteit, compleet. Deze lij bestaat uit 64 machies i pistool, haaks of recht model, zowel met als zoder afslagmechaisme e met ee koppelbereik va 6 Nm tot 210 Nm. Als koppels met kleie toleraties gewest zij, worde Red Rooster Impulsmoeraazetters igezet. Dek hierbij aa de assemblage e de motage idustrie. De machies wege weiig, hebbe ee laag geluids- e vibratieiveau e ee zeer gustige vermoges-gewichtsverhoudig. Bovedie geve impulsmoeraazetters gee terugslag. Het gebruik va impulsgereedschap zorgt voor aamerkelijk kortere motagetijde. Meer iformatie verkrijgt u bij alle ERIKs serviceceters. NIET TEGEN DOVEMANsOREN Het gehoor is ee complex e uiterst gevoelig zituig. Daarmee diee we zorgvuldig om te gaa. Maar het gehoor is ook zeer kwetsbaar. Hoge geluidsiveaus verstore iet allee de commuicatie, maar hebbe ook adelige gevolge, zoals gehoorschade. Lawaaidoofheid staat i veel lade i de top drie va beroepsziekte. De Alpie Softkomfort komt da ook als geroepe. De Softkomfort is ee gehoorbeschermer die volledig op maat wordt aagepast voor ieder oor e voor elke toepassig. Naast de productie zij ook de hoormogelijkhede revolutioair te oeme. Ook al is er og zoveel geluidshider, dakzij deze gehoorbeschermer ku je toch met elkaar spreke e hore wat er wordt gezegd. Boodschappe e opdrachte i ee omgevig met veel geluidsoverlast zij zo ooit meer tege dovemasore gezegd. Verkrijgbaar via de ERIKs serviceceters. 22

23 zo BEREIKT U ERIKs HET MAKKElIjKsT! DUITsE INNOVATION AWARD VOOR NIEUWE lasmethode OlIEKEERRINGEN Duitse Iovatieprijs 2011 is toegeked aa de ieuwe lasmethode va Freudeberg Sealig Techologies. Met het eergie- e resourcebesparede laser lassysteem e het vorme va metaal is Freudeberg revolutioair i de productie va afdichtige. Deze baabrekede productietechieke worde ook igezet voor de Simrit oliekeerrige. Voordele voor klate e het milieu I auwe samewerkig met leveraciers e de fabrikate va deze apparatuur is deze ieuwe productie-techologie otwikkeld. De uieke lasmethode vermidert het verbruik va staal i vergelijkig met de eerder gebruikte puch techiek. Hierdoor wordt iet allee het eergieverbruik gemiimaliseerd, het maakt ook het gebruik va olië, e dus reiigigsprocesse, overbodig. Het resultaat: kortere doorlooptijde e ee hogere kwaliteit. De Duitse Iovatio Award wordt sids 2010 toegeked aa voortreffelijk, baabrekede iovaties va Duitse bedrijve e staat oder de auspicië va het miisterie va Ecoomische Zake. PRODUCTEN Afsluiters e istrumetatie T (072) Kuststof leidigsysteme T (072) slage e compesatore T (072) Idustriële kuststoffe T (072) Fles-, pompas- e spidelafdichtige T (072) Dyamische afdichtige T (072) O-rige T (072) Rubbertechiek T (072) Hydrauliek T (0475) Aadrijftechiek T (010) Gereedschappe T (010) VESTIGINGEN Hoofdvestigig: ERIKS bv Toermalijstraat RL Alkmaar Postbus BK Alkmaar T (072) F (072) ERIKs serviceceters: Alkmaar T (072) Almelo T (0546) Almere T (036) Amsterdam T (020) Arhem T (026) Berge op zoom T (0164) Delfzijl T (0596) De Haag T (070) Doetichem T (0314) Ede T (0318) Eerbeek T (0313) Eidhove T (040) Emme T (0591) Gouda T (0182) Groige T (050) Hegelo T (074) Hoor T (0229) leeuwarde T (058) Maastricht T (043) Roermod T (0475) Rotterdam T (010) Rotterdam-Botlek T (010) Tilburg T (013) Velo T (077) zwolle T (038)

24

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur.

ZUIVEREN EN HERGEBRUIK. Het water dat we in onze productievestigingen gebruiken, wordt gezuiverd voordat we het teruggeven aan de natuur. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Logisch dus dat Coca-Cola

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

NUMMER 20 - APRIL 2010

NUMMER 20 - APRIL 2010 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 20 - APRIL 2010 Zuiige lagers C&A op rolletjes Milieuvriedelijk RX BioPlastics ERIKS kiest voor duurzaam TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS ERIKS dekt duurzaam! EVEN

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MVO MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN WAAR STAAN WE NU? Markat bereikt met kleie e grote stappe de top va de berg. Vaaf stap éé bij het otwikkele va producte zij wij gericht op het milieu e de duurzaamheid

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Spliethoff blokt scheepswanden met kunststof. Lagere MRO-kosten bij Nuplex. Mammoetklus bij Albemarle veilig geklaard

Spliethoff blokt scheepswanden met kunststof. Lagere MRO-kosten bij Nuplex. Mammoetklus bij Albemarle veilig geklaard TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 26 - NOVEMBER 2013 Spliethoff blokt scheepswade met kuststof Lagere MRO-koste bij Nuplex Mammoetklus bij Albemarle veilig geklaard TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS

Nadere informatie

Duurzame oplossingen in gerecycled kunststof. Duurzaam & Milieuvriendelijk. Referenties. De kracht van KLP

Duurzame oplossingen in gerecycled kunststof. Duurzaam & Milieuvriendelijk. Referenties. De kracht van KLP A trade ame of Lakhorst Egieered bv A trade ame of Lakhorst Egieered bv Refereties De kracht va KLP Duurzaam e oderhoudsvrij Het duurzame KLP materiaal ijzersterk, rot iet e gaat tietalle jare mee. KLP

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Deelbare lagers. Productie fl ensafdichtingen. Effi ciënt en fl exibel voorraadbeheer. Minder onderhoud en stilstand. Nu grootste van Nederland

Deelbare lagers. Productie fl ensafdichtingen. Effi ciënt en fl exibel voorraadbeheer. Minder onderhoud en stilstand. Nu grootste van Nederland TOpiCS is EE uitgave VA EriKS ummer 21 - April 2 011 Mider oderhoud e stilstad Deelbare lagers Nu grootste va Nederlad Productie fl esafdichtige Fokker Aerostructures Effi ciët e fl exibel voorraadbeheer

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Mammoet werkt veilig met nieuwe PBM s. De draaideur dicht bij Boon Edam. Marine Expert Center Samenwerking SKF en ERIKS

Mammoet werkt veilig met nieuwe PBM s. De draaideur dicht bij Boon Edam. Marine Expert Center Samenwerking SKF en ERIKS TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 27 - APRIL 2014 Mammoet werkt veilig met ieuwe PBM s De draaideur dicht bij Boo Edam Marie Expert Ceter Samewerkig SKF e ERIKS I deze Topics: ERIKS kuststoffe behaalt

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

NUMMER 23 - APRIL 2012

NUMMER 23 - APRIL 2012 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 23 - APRIL 2012 Itroductie WEG elektromotore ERIKS behaalt ISO 14001 certificaat Maatwerk i rubber profiele Met veel keis e passie EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN

Nadere informatie

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee

Assortiment oktober 2014. JURA - If you love coffee Assortimet oktober 2014 JURA - If you love coffee Voorwoord Welkom i de wereld va JURA Topkwaliteit e excellet desig I dit boekje eme we u mee i de wereld va JURA. Ee wereld die gekemerkt wordt door iovatieve

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030. Systeemintegratie en de rol van energieopslag ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag INHOUDSOPGAVE Ileidig Aapak project Dieste die geleverd kue worde met eergieopslag systeme Scearioaalyse e ecoomische aalyse

Nadere informatie

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030

ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 ROUTEKAART ENERGIEOPSLAG NL 2030 Systeemitegratie e de rol va eergieopslag CONTACT DETAILS DNV GL Utrechtseweg 310, 6812 AR Arhem Postbus 9035, 6800 ET Arhem Nederlad T +31 26 356 9111 F +31 26 443 4025

Nadere informatie