Prefab leidingwerk voor AGCO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prefab leidingwerk voor AGCO"

Transcriptie

1 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 22 - OKTOBER ovember Techivet Rapid Prototypig Sel ee tastbaar 3D model Prefab leidigwerk voor AGCO

2 TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS Techivet opieuw sprakeled! EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR ERIKS BV Voor de derde keer orgaiseert ERIKS Techivet: ee otmoetigsplaats voor idustrieel Nederlad om keis te eme va de ieuwste otwikkelige i werktuigbouwkudige compoete, materiale, toepassigstechologie, egieerig, desig e iovatie! I deze Topics late wij u warm te draaie voor ee bezoek aa Techivet 2011, i de Home Boxx te Nieuwegei. Wij doe iedere dag os best u te bewijze waar samewerkig met ERIKS voor u toe ka leide. Naast het beschikbaar houde va ee ogeëveaard breed assortimet techische compoete op voorraad, kome we dagelijks i auw overleg met u tot procesverbeterige i of rod uw productielij, of tot ee sellere itroductie va ieuwe of verbeterde apparate e machies. Steeds vaker worde wij ook gevraagd mee te deke i het realisere va eergiebesparige, het beperke va emissie of lekkages of het creëre va ee veiliger productie-omgevig. ERIKS wil e ka ook uw parter zij i het bereike va uw doelstellige op het gebied va duurzaamheid e maatschappelijk veratwoord odereme. De ISO14001 certificerig die wij og dit jaar hope te verkrijge, zal oze ambitie bestedige om actief bij te drage aa ee leefbare toekomst voor plaeet Aarde e os ageslacht. Iovatie e duurzaamheid: dáárvoor wil ERIKS staa i haar samewerkig met u. Dát zij ook de thema s die wij op Techivet 2011 aa u wille presetere, i de vorm va ee rijk aabod aa beursstads, semiars e etertaimet. Kom alvast i de sfeer met deze Topics. Mij collega s e ik u hope te moge verwelkome op 23 e 24 ovember i Nieuwegei! TOPICS is ee uitgave va ERIKS bv Copyright, ERIKS bv. Zoder schriftelijke toestemmig va ERIKS bv is gehele of gedeeltelijke overame va tekste, foto s, illustraties e oderwerpe uitdrukkelijk verbode ovember Techivet NUMMER 22 - OKTOBER Rapid Prototypig Sel ee tastbaar 3D model Prefab leidigwerk voor AGCO COLOFON ERIKS bv Marketig Commuicatie Postbus 280, 1800 BK Alkmaar Telefoo (072) Fax (072) Redactie Moique de Vries-Volkers, Marti Hoekstra Eidredactie Georges Freijser Productiebegeleidig Ja Kegt Aa dit ummer werkte mee: Nico Ruis, Deis Boeijer, Richard Groot, Arja Maaskat, Dick Pikster, Has Dijkstra, Rob Scheppers, Pieter Thoes, Alexader Smit, Roald Pet, Giel Clemet, Lambert va Es, Erik Groesbeek, Bert Zeles, Joris Hiddema (AGCO Netherlads BV), Marco Moleaar, Dick Prok, Karel va Steis e Arja Blijeberg Vormgevig NH Vormgevers, Zaadam Fotografie Bastiaa va Musscher e ERIKS Druk KDR Marcom, Zaadam Wijzigig i uw adresgegeves? Zij uw aam e/of adresgegeves ojuist? Stuur uw correcties da aar: 2

3 INHOUD 4. PENNENWAGEN UITKOMsT VOOR AGCO 6. INzICHT IN DE CONDITIE VAN slangen 7. PRIVATE label ADsORPTIEMATERIAlEN 8. AMG PNEUMATIsCHE AFslUITERAANDRIjVINGEN 12 TECHNIVENT 10. smith VAlVE API 602 AFslUITERs 11. O-RING DATAsHEETs TONEN KWAlITEIT COMPOUNDs 12. TECHNIVENT OVER DUURzAAMHEID EN INNOVATIE 14. NIEUWE NAMEN VOOR AssORTIMENT KUNsTsTOFFEN 15. BIOFlEx slangen BlINKEN UIT 16. CO-ENGINEERING EN RAPID PROTOTyPING MET RUBBER EN KUNsTsTOF 18. juiste FIlTRATIE levert MIlIEUVOORDElEN 19. DEEPWATER VOORKOMT CORROsIE AAN leidingen 20. AFDICHTINGEN VOOR PHOTO VOlTAIC 16 CO-ENGINEERING 22. KORT NIEUWs 21. VERNIEUWINGEN BIj RIEMAANDRIjVINGEN 3

4 4 Joris Hiddema, chief egieer Agco: De samewerkig met ERIKS Aadrijftechiek heeft geleid tot slimme techische e logistieke oplossige

5 CASE INNOVATIE PENNENWAGEN BRENGT UITKOMsT VOOR AGCO Agco is producet va ladbouwmachies, waaroder de Rogator, ee machie die wordt igezet voor gewasbeschermig e het verspreide va vloeibare mest. Het Limburgse bedrijf maakt bij die machies veel gebruik va hydrauliek. ERIKS Aadrijftechiek is oderdeel va dat complete productieproces geworde. Vaaf het begi heeft ERIKs Aadrijftechiek er boveop gezete, stelt Joris Hiddema, chief egieer e projectleider va de Rogator bij Agco. Op ee positieve wijze, maar ook kritisch waar odig. De samewerkig heeft imiddels geleid tot de itroductie va ee peewage, die complete sets prefab leidigwerk bevat voor tie tot vijftie Rogators. Twa Jasse, oze techisch ikoper, e Noud Gieles, oze hydrauliekspecialist, die auw betrokke ware bij de itroductie va afgemoteerd leidigwerk, zage hieri kase om efficiecy aa de productielij te verbetere e logistieke koste te reducere. Lage tijd produceerde het i Grubbevorst gevestigde bedrijf klatspecifieke machies. Vier jaar gelede gig het roer om. We wilde iets otwikkele dat veel meer potetie i de Europese markt had, vertelt Hiddema over het idee achter de Rogator 600. I plaats va twee aparte machies, ee kleie e ee grote, werde die twee spuite samegevoegd tot éé e otwikkeld voor ee productielij. Tot da toe werde de machies i stadbouw geproduceerd. De Rogator is i auwe samewerkig met de klate va Agco otwikkeld. Comfort i de bedieig e aadacht voor het desig heeft geleid tot ee uiterst succesvolle Europese marktitroductie Al ee jaar of tie werkt ERIKS Aadrijftechiek same met Agco. Het wekte da ook gee verbazig dat Hiddema he ischakelde voor de otwikkelig va de Rogator. We hebbe met veel leveraciers om de tafel gezete, maar de belagrijkste factor is da toch het persoolijke cotact. Bert Zeles (productspecialist e projectleider va ERIKS Aadrijftechiek) heeft daar ee goede rol i gespeeld, legt Hiddema uit. Hij zorgde dat we de materiale voor de prototypes op tijd e op de juiste maier i huis krege. Maar hij was ook eerlijk door aa te geve wat techisch wel e iet mogelijk was. Ee kritische blik va ee specialist op het gebied va hydrauliek die ook de itegrale koste i het vizier houdt, is et wat je odig hebt om je doelstellige te realisere. zistaplex Het verspreide va mest behoort tot éé va de agressiefste applicaties waarmee Agco werkt. Mest bevat ammoiak. Zelfs de meest verdude mest vreet al het zik weg. ERIKS kreeg opdracht ee oplossig te vide om zoveel mogelijk slage door leidigwerk e compacte maifolds te vervage. Dit moest Agco i staat stelle om compacter te costruere e het aatal lekpute aazielijk te vermidere. Zeles itroduceerde bij Agco de corrosievrije koppelig va Voss e de Zistaplex precisiebuis het met ee speciale coatig. Door de uitstekede beschermig va Zistaplex tege corrosie ka me afzie va extra koste voor de verfbehadelig va moeilijk bereikbare dele. Tijdes de otwikkelig va de prototypes (per Rogator zij ogeveer egetig leidige odig), bleek dat het iet hadig was om het prefab leidigwerk op de vloer eer te legge of i stadaardrekke te plaatse. Zowel de productiehal va Agco als de opslagruimte va ERIKS was daar iet op igericht. Dat heeft geleid tot de zogeoemde peewage. Het idee is op zich iet ieuw, maar deze peewage is speciaal voor het leidigwerk va Agco otwikkeld. Zo wage bevat diverse soorte prefab leidigwerk voor tie tot vijftie Rogators. Bij Agco staa twee karre, de derde staat gevuld klaar bij ERIKS. Zodra éé peewage bij Agco leeg is, ruilt ERIKS deze om met ee gevulde wage. Door deze efficiecyslag hoeft me mider ruimte voor het materiaal te reservere e zij de doorlooptijde kort. De Kaba oplossig voor compleet afgemoteerde sets prefab leidigwerk va ERIKS Aadrijftechiek biedt os heel veel voordele, zoals lagere itegrale koste e ee sellere doorlooptijd bij het assemblere va de Rogator. Dit systeem met wisselkarre voor het leidigwerk loopt otzetted goed. Dat was et wat we odig hadde. De samewerkig met ERIKS heeft geleid tot slimme techologische e logistieke oplossige, stelt ee tevrede Hiddema vast. 5

6 EFFICIENCY Altijd izicht i de coditie va uw slage De status va elke (geassembleerde) slag i uw bedrijf bie hadbereik? Gee probleem met het ERIKS Digitale Slagregistratiesysteem. U krijgt olie ee duidelijk overzicht va uw gehele slagebestad, iclusief testrapporte e uiek equipmetummer. Zo maakt ERIKS haar pakket Slage e Toebehore og completer! Ook eemt het FST reeds i gebruik zijde slage op i uw registratiesysteem. Zo krijgt u ee compleet overzicht e bouwt u ee goed gedocumeteerde geschiedeis op va uw slage. Nog ekele belagrijke voordele: u kut al uw slaggegeves sel terugvide. Ook kut u uw gehele slagebestad exportere aar ee Excelbestad e slagregistratiekaarte prite of opslaa als PDF-file. Alle gegeves va ee slag worde vastgelegd op de slagregistratiekaart: va het soort slag e de gebruikte koppelige tot de motagemethode, materiaalsoorte, maximale werkdruk e temperatuur, e atuurlijk alle testgegeves. De kaart diet ook als digitaal druktestrapport. Vaaf het momet dat ERIKS de slag aa u verstuurt, is de slagkaart olie op te vrage. Dit ka via https://slagregistratie. eriks.l/. Medewerkers die u zelf autoriseert, hebbe met ee ilogcode e wachtwoord 24 uur per dag toegag tot uw slagkaarte. Ook is het mogelijk eige opmerkige e tekste toe te voege. Tal va bedrijve, zowel groot als klei, zij al ethousiast gebruiker va het ERIKS Digitale Slagregistratiesysteem. Meer ifo: T (072) Het ERIKS Field Service Team (FST) zet tijdes periodieke ispecties va uw slage de resultate i de slagkaart. 6

7 PRODUCT NIEUWS RX Spill Cotrol Adsorptiemateriale DUURzAAM EN RENDABEl Met het ieuwe RX Spill Cotrol assortimet levert ERIKS hadige, wereldwijd uitgeprobeerde e geteste kwaliteits oderhoudsproducte. ERIKS houdt hierbij rekeig met hededaagse vraagstukke voor bedrijve, zoals kostereductie e het verhoge va de efficiëtie e de productiviteit. Assortimet RX Spill Cotrol Adsorptiemateriale Vatedeksel Doeke Spill Kits/Socks RX Spill Cotrol is meer da allee ee budelig va ee aatal adsorptiemateriale, statische e mobiele opvagsysteme e bio-bacteriële reiigigsmiddele. Ze biede ee totaaloplossig voor gecotroleerde e icidetele verotreiigige met vloeistoffe. Adsorptiemateriale Adsorptiemateriale worde vooral gebruikt bij oderhoud i werkplaatse e productieomgevige waar ee schoe werkplek ee vereiste is. Ook als buite olie e adere vloeistoffe oder cotrole moete worde gehoude, biede de RX -adsorptiemateriale ee prima oplossig. Het gamma Ekel-olie levert producte die va ature hydrofoob e oleofiel zij. Ze adsorbere gee water, maar allee koolwaterstoffe, zodat ze zich voor 100% va hu taak kue kwijte; ook buite als het reget. Voor icidete e dagelijkse situaties met chemicalië e solvete verschaffe chemisch resistete adsorptiemateriale ee doeltreffede oplossig. RX -adsorptiemateriale zij beschikbaar als doeke, rolle, socks, kusses, slage e op maat gemaakte spill kits. Deze kits zij overal i het bedrijf op te hage e direct izetbaar i geval va ood. Opvagsysteme De RX -opvagsysteme biede ee oplossig voor vloeistoflekkage, zowel bij statische opstellige als i oodgevalle. De statische opvagsysteme biede voor elke vloeistof e alle volumes ee oplossig coform de VLAREM e PGS-15 richtlije. Dit is ee adequate e esthetische oplossig voor vloeistofopvag. Om te voorkome dat lekkede vloeistof zich verspreidt of grote schade aaricht, is het oodzakelijk om voor het opruime eerst de vloeistof op te vage e i te sluite. De mobiele opvagsysteme va ERIKS vage lekkages zowel op de grod als va boveaf op. Hag deze mobiele opvagsysteme i combiatie met de Spill Kits op strategische plekke i het bedrijf. Rolle Doeke Olie-etede bacterië Het verkleie va de ecologische footprit e duurzaam odereme staa bij de meeste bedrijve hoog i het vaadel. De revolutioaire ieuwe RX Bio-bacteriële reiigigsmiddele helpe u bij het behale va uw milieudoelstellige, zoals het vermidere va geproduceerd afval. De olie etede bacterië zij de sterre va ERIKS. Door hu iet te stille eetlust ete zij amelijk de olievervuilig op (tot wel ee halve meter diep) e zorge voor ee zuivere e ette odergrod. De bacterië gebruike zuurstof om olie te vertere i oschadelijk CO 2 e water, zodat oliehouded afval met meer da 95% wordt gereduceerd. Meer ifo: Dowload het complete overzicht RX Spill Cotrol op 7

8 PRODUCT NIEUWS AMG peumatische afsluiteraadrijvige GROTE INsTAllED BAsE IN DE PROCEsINDUsTRIE De meest toegepaste geautomatiseerde afsluiters zij kogelkrae e vliderkleppe voorzie va ee peumatische kwartslag aadrijvig (90 actuator): deze zij compact e duurzaam. Vooral de rack & piio (tadstag e rodsel) actuator wordt i alle takke va de idustrie gebruikt. Door zij compacte costructie is hij bijzoder geschikt voor het aasture va afsluiters va kleie tot middelgrote doorlate. Door die grote toepasbaarheid zij er de afgelope jare diverse fabrikate op de markt gekome. Met als gevolg: ee grote variëteit i prijsiveaus e vooral kwaliteit kwaliteit waaraa vooral de hoogwaardige procesidustrie gee cocessies ka e mag doe. Voor de bedieig va afsluiters i primaire e kritische systeme i de procesidustrie levert ERIKS al meer da 20 jaar met succes AMG actuators aa haar klate. Daarmee is er veel keis over het product e de applicaties opgebouwd. Maar er is vooral ook ee eorm grote istalled base i de Nederladse procesistallaties otstaa. Hét bewijs dat de AMG actuator ee betrouwbaar oderdeel is i veel procesistallaties. Pluspute De AMG actuator oderscheidt zich op ee aatal pute va stadaard rack & piio actuators, waardoor deze perfect aa de hoge eise va de procesidustrie voldoet. Het gaat te ver om alle details te beschrijve, maar aast het gebruik va hoogwaardige materiale e ee auwkeurig productieproces is ee groot plusput de volledige geleidig va de zuigers: de basis voor ee veilige, betrouwbare e lage levesduur. Naast de 90 actuator type SAD (veersluited) e SAF (ekelwerked), heeft AMG met haar eige egieerig team goede mogelijkhede om actuators aar de wese e specificaties va oze klate te bouwe. Uiteraard hore de accessoires die de aasturig va afsluiters compleet make ook bij het leverigsprogramma va AMG e ERIKS, zoals: mageetvetiele, stad sigalerig, switch boxe, luchtbehadeligsets, etc. Sids eid 2010 behoort AMG tot de ERIKS-groep. Eé va de directe voordele voor oze klate is de auwere samewerkig tusse oze productspecialiste e de egieers va AMG. Hierdoor speelt ERIKS og beter i op de specifieke wese e specificaties va oze klate i de procesidustrie. Meer ifo: T (072) JC kogelkraa met AMG actuator, type SAF. 8

9 VIJF REDENEN VOOR EEN LANGE, BETROUWBARE LEVENSDUUR 1. Huis: geëxtrudeerd alumiium corrosie e slijtage beschermig door ee meerlage geaodiseerde coatig aa de buite- e biezijde 2. Zuiger as: hoge sterkte roestvrijstaal oderhoudsvrije aslagerig 5. Kappe: hoogwaardige kathodische elektrodepositie coatig roestvrijstale boute 4. Vere: veilig e eevoudig te (de-)motere, elke veer is gemoteerd i ee aparte cartridge 3. Zuiger e geleidestage: lage levesduur door optimale zuiger geleidig oderhoudsvrije glijlagers gepolijste roestvrijstale geleidestage Ekele techische details: Dubbelwerked SAD tot 7045 Nm Ekelwerked SAF tot 3616 Nm Hogere draaimomete mogelijk Gegaradeerd schakelige Verwachte levesduur schakelige PED 97/23/EC Atex 94/9/EG SIL 3 acc. IEC QUALITY IS OUR DRIVE

10 ORGANISATIE NIEUWS Tooaagevede (API 602) afsluiters Goedgekeurd door: Exxo Mobil Shell Oil Compay Total Petroleum Bayer Chemical Lyodell Chemical Dow Chemical Chevro BP Oil Global Cooco/Philips Hutsma Chemical Eastma Chemical Fluor Jacobs Egieerig CBI Met de overame va The Newdell Compay i Housto (Texas) eid 2010, heeft ERIKS ee eige fabricaat smeedstale gate, globe & check valves (afsluiters) i huis gehaald: Smith Valves. Deze zij te herkee aa de karakteristieke kleurcoderig va de hadwiele. De kwalitatief hoogwaardige Smith Valves worde al 50 jaar wereldwijd i vele raffiage-, chemie- e adere proces-istallaties aar tevredeheid gebruikt. Ze zij door s werelds grootste spelers i deze idustrieë goedgekeurd. I Housto wordt ee flike voorraad oderdele aagehoude met het oog op korte productietijde. I aavullig daarop bouwt ERIKS i Nederlad ee voorraad Smith Valves op. Zo ka i de dagelijkse vraag uit de markt worde voorzie. De procesidustrie stelt hoge eise aa kwaliteit, betrouwbaarheid e emissiewaarde. Om daaraa te kue voldoe, beschikt The Newdell Compay over hypermodere Egieerig- e R&D-afdelige e testfaciliteite. Cryogee afsluiters e emissiewaarde worde getest i de zelf otworpe e gebouwde PLC-gestuurde testuits. Hiermee biedt ERIKS u uitstekede faciliteite om afsluiters voor Type Approval te teste. Dit heeft oder meer geresulteerd i de gecertificeerde acceptatie door Shell Oil, volges MESC SPE 77/300. Assortimet smith Valves: Smeedstale gate, globe, check & specialty valves. Bolted of welded boet, gereduceerde of volle doorlaat, draad-, fles- of lasaasluitige, exteded body e reiforced exteded body type. Materiale: A105, LF2, F11, F5, F22, F9, 316/316L, 304/304L, 316H, 304H, 317/317L, 321, 347, 347H, F51, F44, F20, I825, I600 e M400. Alle afsluiters worde volges de geldede API 602 e ASME B16.34 stadaards geproduceerd e voldoe aa de PED 97/23/EC. Drukklasse: class 150 t/m Specialty gate, globe ad check valves voor diverse kritische toepassige: NACE, HF acid service, sour gas service, chlorie service, cryogeic service, blow-dow service, oxyge clea service, etc. Meer ifo: T (072)

11 KWALITEIT De ee NBR is de adere iet ERIKs DATAsHEETs GEVEN DUIDElIjKHEID Het O-rige programma is éé va de fudamete va het ERIKS productepakket. Begoe met ee beperkt aatal Amerikaase AS-mate i 1950, is het totale programma wereldwijd uitgegroeid tot éé va de breedste e diepste assortimete. compoud is eevoudig te dowloade. O-rige bestelt u eevoudig olie via os webportal O-rige worde i ee zeer groot aatal rubbersoorte geproduceerd. Daardoor kue ze i de meest uiteelopede applicaties gebruikt worde: va de meest algemee NBR-compouds voor stadaard toepassige tot zeer hoogwaardige Kalrez -compouds voor de meest veeleisede toepassige i de chemie. Om het juiste materiaal te kue kieze, is ee overzicht va de bijbehorede eigeschappe ootbeerlijk. ERIKS hateert hiervoor heldere e eeduidige datasheets. Zo bet u zeker va: Heldere specificaties Costate kwaliteit Iteratioale herkebaarheid Izicht i oderlige verschille e toepasbaarheid Op vidt u sids kort ee duidelijk overzicht va de meest gagbare rubber compouds die i de idustrie toegepast worde. Ee datasheet va het Wist u dat? Eé va de meest gebruikte elastomeer NBR compouds wel i meer da 100 variate bestaat? Elk met ee eige mix e receptuur die de kemerke e eigeschappe va het compoud bepale. Veel O-rige zij Rod e Zwart maar de ée NBR is de adere iet! De ERIKS compoudummers zorge voor duidelijkheid e eevoud! 11

12 Alles over de ieuwste sufjes i de proces- e maakidustrie TECHNIVENT 11 I de Home Boxx te Nieuwegei vidt op 23 e 24 ovember de derde editie va Techivet plaats, georgaiseerd door ERIKS. Tijdes Techivet 2011 staa duurzame iovaties va bekede merkfabrikate va werktuigbouwkudige compoete cetraal. Alle takke bie de Nederladse idustrie e de oderhoudssector zulle er oviteite vide. 12

13 ORGANISATIE NIEUWS Techivet 11 telt ruim hoderd exposate, waaroder fabrikate va afsluiters, lagers, kuststof leidigsysteme, peumatiek, hydraulieksysteme, idustriële kuststoffe, gereedschappe, afdichtige, rubber e kuststof compoete, filtratie, lieair motio e slage. Ook de iteratioale e Nederladse ERIKSbedrijve zij vertegewoordigd. Hu keis, producte e participaties i duurzame e iovatieve otwikkelige kome uitgebreid aa bod op ekele grote paviljoes. Zo zij er paviljoes over aadrijftechiek, rubber e kuststof, stromigstechiek e gereedschappe & oderhoudsproducte. Op diverse activiteitepleie laat ee mix va oderemige e oderzoeks- e opleidigsistellige hu duurzame iovaties zie. Hier eme iovators e tredsetters op het gebied va duurzame oplossige voor de idustrie e automotive de bezoekers mee i hu ethousiasme e verieuwigsdrag. Voorbeelde zij de Delta Lloyd Solar Boat 2010 va de TU Delft, de Ecomaratho cars Urba Cocept e Prototype va de Hogeschool Rotterdam, demostraties va (de)motage va lagers door SKF, e ee racesimulator va Festo. ERIKS toot de ieuwste 3D priter voor Rapid Prototypig va kuststoffe e rubber vormwerk. semiarprogramma Rod het thema va Techivet 11, duurzaamheid e iovatie, staa iteressate lezige op het programma. Ekele oderwerpe: Wouter Burggraaf va Burggraaf e Parters gaat i op hygiëisch otwerpe volges EHEDG e EC1935, met aadacht voor praktijktoepassige, wet- e regelgevig e het voorkome va migratie. Louis De Hertogh, Maager MVO va de ERIKSgroep, zal het duurzaamheidsbeleid bie de ERIKS-groep toelichte. Ake Harmay, seior cosultig scietist bij ISMA, geeft ee lezig over ATEX e belicht daari de explosieveiligheidseise die gelde voor slage. Dr. Ir. Ja Kops, voorzitter va de techische commissie drukapparatuur, zet de jogste praktijkregels voor drukapparatuur e de beveiligig va drukapparatuur i de schijwerpers. Wouter Pijzel, directeur va de Nederladse Orde va Uitviders, zal igaa op de valkuile bij iovaties. Ig. Joha va de Brik, docet aa de Hogeschool Rotterdam e techisch adviseur drikwateristallaties Ecoosto, spreekt over de vereiste voor veilig drikwater. Erik Groesbeek, Applicatie Egieer bij ERIKS Aadrijftechiek, geeft oder meer ee voordracht over duurzame e kostebesparede oplossige voor filtratie. Wubbo Ockels zal op 23 ovember spreke over zij visie e iitiatieve op het gebied va duurzaamheid e iovatie. Het succes va Techivet Techivet 11 vidt zij oorsprog i Toe werd, ter gelegeheid va de opeig va ee ieuw ERIKS-hoofdkatoor i Alkmaar, ee eveemet georgaiseerd voor klate, relaties e belagstellede. Dit zou eemalig zij, maar het succes was zo groot dat Techivet sidsdie elke drie jaar plaatsvidt. De tweede editie i de voormalige Va Nelle Fabriek i Rotterdam was i 2008, et voordat de fiaciële crisis uitbrak. Sidsdie heeft ERIKS iet stilgezete: diverse bedrijve i bie- e buitelad zij overgeome. Allee al i Nederlad zij dit Ecoosto, Wieles Aadrijftechiek, Motoreimport de Boer, Kubra kuststoffe, Alfa Techiek. De klate va deze ieuwe ERIKS-bedrijve kee wel het aabod va hu oorsprokelijke leveracier. Maar met het totaalaabod va de ERIKS-groep zij zij over het algemee mider beked. Door os totaalaabod biede we de mogelijkheid tot keteitegratie e reductie va het aatal leveraciers. Eevoudig digitaal bestelle via oze e-busiessoplossig behoort tot te mogelijkhede, iclusief koppelig aa het eige ERP-systeem va de klate, zodat bijvoorbeeld ook de leverbetrouwbaarheid direct te registrere is. Dat soort aspecte wille we graag uitdrage. Ook het feit dat ERIKS iet allee diestverleig met stadaardcompoete biedt, maar juist ook sterk is i maatwerkoplossige waaraa egieerig, (Rapid) Prototypig e wereldwijde sourcig te pas komt, brege wij graag oder uw de aadacht. Dat zal oder adere via getoode applicaties tijdes Techivet gebeure. Techivet biedt ee mooie gelegeheid om daarmee keis te make. Diverse productietechieke voor kuststoffe, afdichtige, slage e hydrauliek leidigsysteme zulle wij live demostrere. Aderzijds toe we ook alles voor de werkplaatsirichtig. Va machies, werkplaatsirichtig e persoolijke beschermigsmiddele tot gereedschappe e oderhoudsproducte. Iederee die werkzaam is i de idustrie op het gebied va ikoop, techische diest, R&D, productie, MVO, Egieerig e Supply Chai Itegratio is va harte welkom. Maar bijvoorbeeld ook studete va techische hogeschole e uiversiteite e adere belagstellede uit het idustriële vakgebied. Voor elke bezoekers doeert ERIKS 5,- aa het Wereld Natuur Fods. Iederee die de WNF-stad bezoekt, maakt bovedie kas op ee ballovaart met het WNF. Techivet 11 Techivet 11 wordt gehoude i de Home Boxx, Symfoielaa 1, Nieuwegei. U bet va harte welkom op woesdag 23 ovember va uur e doderdag 24 ovember va uur. Techivet is gratis toegakelijk. Ook de goed verzorgde caterig e het parkere zij kosteloos. Ischrijve ka eevoudig via Meer iformatie of ischrijvig? 13

14 PRODUCT NIEUWS Vertrouwde kuststoffe, ieuwe beamige Het assortimet va ERIKS Kuststoffe groeit voortdured. Na de overames va Bruhamij Kuststoffe e Kubra Kuststoffe is os productaabod zodaig uitgebreid dat ERIKS haar Private Label gamma verder vergroot. U kut voortaa voor ee og breder assortimet kuststoffe bij ERIKS terecht! U krijgt hierdoor wel te make met ee aamswijzigig va vertrouwde producte. We gaa de kuststoffe amelijk levere oder ieuwe RX ame. Wat atuurlijk iet veradert, is de ERIKSkwaliteit die u va os gewed bet! Ee duidelijk overzicht va alle oude e ieuwe beamige vidt u op kuststoffe. Materiaalkeuze Waeer zij kuststoffe wel of iet toepasbaar? E welke kuststof is voor uw toepassig het meest geschikt? Op deze vrage heeft ERIKS ee pasklaar atwoord. Of het u gaat om kuststoffe die i bulk worde toegepast, of om techisch zeer hoogwaardige toepassige, u kut profitere va oze ervarig. Bewerkigsvorme De idustriële kuststoffe die als halffabricaat worde geleverd, moete hu uiteidelijke vorm via ee of meerdere bewerkige og krijge. Voorbeelde va bewerkigsvorme zij: zage, freze, draaie, buige, zette, verlijme e thermoformere. ERIKS beschikt hiervoor over ee eige, moder machiepark, e de juiste vakmese! Meer ifo: ERIKS Kuststoffe vestigige vidt u i Alkmaar, Almelo, Ede, Gouda, Nuee e Velo. Programma-overzicht Idustriële kuststoffe Egieerig kuststoffe High Performace kuststoffe Fluor kuststoffe Trasparate kuststoffe Reclame kuststoffe Vezelversterkte kuststoffe Glasvezelversterkte costructie kuststoffe Slijtvaste elastomere kuststoffe Rhio Hyde 14

15 PRODUCT NIEUWS Bioflex slage: KNIK-, VACUüM- èn DRUKBEsTENDIG De Bioflex slage va Aflex blike uit i kwaliteit e flexibiliteit. De slage hebbe de flexibiliteit va ee gegolfde slag, maar ee spiegelgladde biewad. Dat biedt twee belagrijke voordele. Allereerst is de slag uitsteked te reiige. Door het otbreke va de gegolfde voerig blijft er immers gee medium achter i de golve. Te tweede garadeert ee gladde biewad ee optimale opbregst i vergelijkig met ee gegolfde slag. Zo is er gee sprake va ee turbulete doorstromig va het medium, zoals bij ee gegolfde biewad, och va ee verlaagde doorstroomhoeveelheid bij gelijke druk. De gladde biewad e geribde buitewad make de slag kik-, vacuüm- e drukbestedig met ee excellete flexibiliteit. De Bioflex slag ka geleverd worde met iedere geweste koppelig, al da iet PTFE-gevoerd. De PTFE-gevoerde koppelige drage bij tot ee saitaire overgag aar uw leidiget e kee gee verauwig ter plaatse va de koppelig. De Bioflex voldoet aa alle eise die door de farmaceutische- e voedigsmiddeleidustrie worde gesteld, zoals FDA, USP VI, ADI free e EG1935/2004. De Bioflex wordt toegepast voor trasport va (grodstoffe voor) medicije, voedigse geotsmiddele e stoom. Bioflex. Afgeleide modelle Corrolie e Pharmalie Voor de chemische idustrie heeft Aflex ee afgeleide va de Bioflex otwikkeld: de Corrolie. Deze slag met zwarte PTFEvoerig is uitermate geschikt voor explosiegevaarlijke (ATEX) ruimtes. Ee adere afgeleide va de Bioflex is de Pharmalie, die uitsluited va opgeperste koppelige ka worde voorzie. Over de RVS-omvlechtig is ee silicoe beschermmatel gevulkaiseerd. Deze zorgt ervoor dat vuil zich iet achter pershuls of omvlechtig ka hechte, waardoor bacteriegroei wordt voorkome. De slag voldoet aa de FDA, ADI free e EG1935/2004 richtlije. Pharmalie. Alle PTFE-slage va Aflex worde vakkudig bij ERIKS i Alkmaar geassembleerd e waar odig voorzie va de geweste certificate. Meer ifo: T (072) Corrolie. 15

16 Co-egieerig i optima forma snel EEN TAsTBAAR 3D MODEl Co-egieerig is éé va de kerwaarde bie het ERIKs OEMprogramma voor Rubber vormwerk e Idustriële kuststoffe. Vawege hu expertise op rubber- e kuststoftechiek worde de ERIKS Applicatio Egieers vaak betrokke bij de otwikkelig va ieuwe producte bij klate. 16

17 INNOVATIE Eé va de adele va rubber vormdele is de oodzakelijke ivesterig i matrijze. Als de fuctioaliteit va het otworpe product iet helemaal zeker is, wordt er i veel gevalle eerst i ee proefmatrijs geïvesteerd. De koste hiervoor bedrage tusse de 750,- e 2.000,-. De levertijd ka bovedie al gauw oplope tot 6 à 8 weke. Voldoet het otwerp iet, da moet het traject opieuw worde opgestart. Soms ka ee matrijs worde aagepast. I adere gevalle moet er wederom i ee matrijs worde geïvesteerd. Rapid Prototypig vormt dé oplossig voor deze probleme. Letterlijk beteket dit: het sel vervaardige va fysieke prototypes. Rapid Prototypig gettig physical fast is het gebruike va tastbare, cocrete modelle i ee zeer vroege fase i het otwerpproces. Het gaat om het sel omzette va ideeë, izichte of iovaties i tastbare modelle die bewerkt e aagepast kue worde. Dit ka helpe om het otwikkeligsproces te verselle. Met Rapid Prototypig ka er bie ekele dage ee model worde geproduceerd. Dit bespaart dus weke productie- e levertijd. Revolutioair: 3D pritig ERIKS werkt met Rapid Prototypig door middel va 3D pritig, de revolutie va vadaag voor 3D modelle. Hierbij bouwt de priter het model laag voor laag op. Met deze iovatieve otwikkelig is ee eorme kwalitatieve stap voorwaarts gezet. Modelle hebbe scherpere detaillerige, zeer gladde oppervlaktes, toleraties tot 0,1 mm e waddiktes va miimaal 0,6 mm. Daaraast beschikt ERIKS op meerdere afdelige over de moderste 3D tekefaciliteite. Nieuw: Rapid Prototype Om sel ee eerste idruk va ee otwerp te krijge heeft ERIKS u de mogelijkheid om ee Rapid Prototype te make voor complexe rubber- e kuststofdele, of rubber-kuststof combiaties uiteraard i samespraak met de klat. Dit prototype wordt vervaardigd uit ee geprit materiaal waaraa gee dichtigeigeschappe af te leze zij, maar dat wel ee visuele-/gevoelsidruk geeft. Ook is bijvoorbeeld te zie hoe ee bepaald igewikkeld product te motere is. Ee Rapid Prototype is verkrijgbaar i verschillede materiale met rubbereigeschappe e kuststof, zoals ABS-eigeschappe. Voordeel is dat i ee korte tijd a deze eerste idruk, meestal al bie ekele dage, de vervolgstap ka worde geome voor de uiteidelijke vormgevig. Applicatio Egieers va ERIKS staa de Egieers va oze afemers bij i het make va de beste keuzes als het gaat om: Product Processig kow-how Wat is de meest efficiëte maier om het artikel te producere? ERIKS ket exact de mogelijkhede va haar fabrieke e toeleveraciers. Customizig Same met de klat is het mogelijk om bestaade producte te verbetere e/of aa te passe aa ieuwe specificaties. 3D teke- e egieerig software Eevoudig importere e uitwissele va datatekeige va geëgieerde producte met de teke- e egieerprogramma s va de klat: co-egieerig i optima forma! Meer ifo: T (072) Sca de QR code voor meer olie ifo. 17

18 DUURZAAM FIlTRATIE BIEDT KOsTEN- EN MIlIEUVOORDElEN Maatschappelijk Veratwoord Odereme (MVO) is ee speerput i het beleid va ERIKS. De toeemede aadacht va ERIKS Aadrijftechiek voor filtratie sluit hier goed bij aa. Door te filtere ka me veel lager gebruik make va grodstoffe zoals hydrauliekolie, motorolie, e water. Dit levert zowel koste- als milieuvoordele op e draagt bij aa de duurzame doelstellige va uw orgaisatie. Rx filterelemete Het productepakket va ERIKS Aadrijftechiek is uitgebreid met RX filters voor ee breed toepassigsgebied; iet allee voor filtratie va hydrauliekolie, maar ook voor allerlei adere media. Via de cross referece applicatie op oze website zij lucht-, olie-, bradstof- e waterfilters va verschillede leveraciers te vervage door RX filters. Met als voordeel dat bedrijve op deze maier het aatal leveraciers voor filters drastisch kue reducere. stauff hydrauliekfilters De Duitse fabrikat Stauff biedt meer da verschillede vervagede filters e filterelemete voor uw hydraulische istallaties. De filterelemete va Stauff kome i kwaliteit e motage overee met de gagbare merke i de markt. I veel gevalle overtreffe de filterelemete va Stauff de A-merke zelfs. Triple R Het verwijdere va zelfs de kleiste vuildeeltjes met afmetige va 2 à 3 mu é water uit hydraulische olie ka uitsteked door gebruik te make va Triple R filterelemete. De uieke filterelemete kue zowel i-lie als off-lie worde toegepast. Wetede dat ca. 70 à 80% va alle probleme aa hydraulische istallaties veroorzaakt worde door vuil of water, is toepassig va deze filtermethode altijd effectief. Triple R vermidert drastisch slijtage aa hydraulische istallaties e verhoogd de levesduur va de olie met factor 4 tot 6. Productieverlies wordt hierdoor tot ee miimum beperkt e uw milieubijdrage tot ee maximum verhoogd. Bij het juiste oliemaagemet behoort olieververse zelfs tot het verlede. Meer ifo: T (0475)

19 DUURZAAM Deepwater I-Rod, Nu-Bolt e I-clip geve corrosie gee kas I de idustrie is corrosie ee va de grootste probleme i het dagelijks oderhoud va ee istallatie. Bij de bouw va ee istallatie wordt bovedie flik geïvesteerd om roestvormig te voorkome. Corrosie vormt kortom ee flike kostepost. Corrosie bij pijpsupportsysteme is ee va de hoofdoorzake va probleme bij procesleidige, die kue leide tot ee grote catastrofe. Vrijwel alle pijpsupportsysteme, iclusief pijpzadels, veroorzake kleie scheurtjes waar water i blijft staa. Dit water staat costat i cotact met het leidigoppervlak. Roest die i deze kleie scheurtjes otstaat, ka sel doorgaa oder de verf- of coatiglaag. De corrosie zal steeds verder va het iitiële scheurtje kome e de verf of coatig ka da loskome va de leidig. I het ergste geval moet het aagetaste leidiggedeelte worde vervage vawege de grote kas op fale. Deepwater heeft u ee speciaal kuststof product otwikkeld voor pijpleidigodersteuig. De hoge weerstad tege idrukke e breuk va dit materiaal è het feit dat er gee water ka worde opgeslote, zorge voor ee uitstekede werkig i diverse toepassige. Toepassig I-Clip. Toepassig Nu Bolt TM assembly set. Corrosie ka leide tot grote catastrofe. De I-Rod wordt u al meer da 20 jaar toegepast i diverse applicaties. Voor de diverse toepassige heeft Deepwater ook adere producte otwikkeld waar deze I-Rod i gebruikt wordt. Dit betreft oder adere de Nu-Bolt assembly set voor het klemme va pijpleidige e de I-Clip voor toepassig op bestaade pijpodersteuigproducte, zoals pijpzadels of sledes. Meer ifo: T (072)

20 INNOVATIE strenge EIsEN DICHTINGEN VOOR DE solar INDUsTRIE I de solar idustrie hateert me uiterst auwkeurige machies die de basis legge voor ee optimaal redemet va zoepaele. Photo Voltaic (PV) celproductie houdt i dat er oder moeilijke omstadighede gebruik wordt gemaakt va veel agressieve chemicalië. Dek aa hoge temperature e hoge eergieplasma. I samewerkig met DuPot biedt ERIKS ee oplossig i advies e leverig va verschillede materiale specifiek voor de Photo Voltaic idustrie. Het selectere va de juiste dichtigmateriale ka ee verhoogde productiviteit oplevere. Teves is het mogelijk om iet geplade stilstad tot ee miimum te reducere. Applicatieomstadighede Elastomere past me toe als dichtig bij de PV-procesomstadighede. Deze dichtige kome i verschillede vorme voor, iclusief O-rige. Het is va groot belag om het juiste materiaal te selectere. De applicatieomstadighede zij bepaled voor de keuze va de juiste materiale als FFKM e FKM, om zo tot ee optimale werkig te kome. De volgede procesomstadighede spele ee belagrijke rol om tot ee juiste keuze te kome: hoge temperature agressieve chemicalië e gasse vaak toxische stoffe hoog eergieplasma hoog vacuüm Steeds meer e stregere eise vauit de markt hebbe bijgedrage aa de otwikkelig va verschillede types Kalrez materiale voor de Phot Voltaic idustrie. Het proces is bepaled voor het juiste Kalrez type: PV8030 Natte processe PV8050 Droge processe PV8070 Thermische processe PV9100 Chemische plasmaprocesse Zalak 5300 Plasmaprocesse waarbij de chemische belastig lager is Ee juiste keuze va het dichtigmateriaal zorgt voor ee stabieler proces e ee hoger productieredemet. Va advies tot after sales traiig I samewerkig met DuPot biedt ERIKS het volgede op het gebied va productieprocesse va PV-celle aa: productadvies juiste groefafmetige klat product desig/fea-aalyse FMEA-aalyse teste va de applicatie traiig Meer ifo: T (072)

21 PRODUCT NIEUWS Volop techische verieuwige bij riemaadrijvige Met eige regelmaat ka ERIKS Aadrijftechiek ee ieuw otwikkelde riem aa haar assortimet toevoege. De ee keer is dat ee tadriem va Gates met ee toeame va het vermogesbereik va ca. 30%. De adere keer betreft het ee ieuwe V-riem va os huismerk Feer met ee gewijzigde costructie, waardoor de riem ageoeg oderhoudsvrij is. De meeste ieuwe otwikkelige zij bedoeld om de techische prestaties va de rieme te verbetere. De producttechische veraderige (materiaalsamestellig, etc.) biede echter veel meer. I ee tijd waari het steeds belagrijker wordt maatschappelijk veratwoord te werke met oog voor eergiebesparig, grodstofbesparig, de keuze voor milieuvriedelijke basismateriale e beperkig va afval, kue wij ook vauit deze uitgagspute os voordeel doe met de ieuw otwikkelde producte. Deze drie voorbeelde vorme slechts ee greep uit het totale aadrijvigepakket va ERIKS Aadrijftechiek. Belagrijk is dat wij bewust omgaa met de mogelijkhede die de techiek os dagelijks biedt. Met oze jarelage ervarig e oze geavaceerde calculatieprogramma s kue wij voor elke aadrijvig de beste oplossig biede, toegespitst op de criteria die u het belagrijkste vidt. Meer ifo: Voorbeelde: De Feer Ultraplus V-riem is uitgerust met ee speciaal trekkoord dat ee miimum aa rek vertoot. Dit koord is bedoeld om de riem oderhoudsarm te make, waardoor de aadrijvig betrouwbaarder wordt e mider tijd vraagt voor service e oderhoud. Ee bijkomed voordeel va deze rekvrije uitvoerig is dat de riem mider slip vertoot e daardoor tot 2% mider eergieverlies ket. De Gates PowerGrip GT3 tadriem, imiddels de derde geeratie, is i staat tot 130% meer vermoge over te brege da de oorsprokelijke HTD tadriem. Hierdoor bouwt deze aadrijvig uiterst compact e ka het toepassigsbereik sterk uitgebreid worde. Zeker zo belagrijk is de besparig aa grodstoffe; de beodigde riembreedte om ee bepaald vermoge over te brege is immers met meer da de helft afgeome, waardoor ook de schijf i dezelfde verhoudig afeemt. Bovedie produceert deze riem aazielijk mider geluid da zij voorgagers. De Gates Quad Power III heeft zich sids de itroductie twee jaar gelede beweze door zij hoge betrouwbaarheid e brede izetmogelijkhede. Gates heeft het basismateriaal polychloropree vervage door EPDM rubber. Vauit techisch oogput ee sterke vooruitgag, omdat de riem moeiteloos fuctioeert bij omgevigstemperature tot +120 C. Maatschappelijk gezie is het belagrijk te wete dat dit de eerste idustriële V-riem is die geproduceerd wordt uit ee volledig chloorvrij basismateriaal. 21

22 KORT NIEUWS RED ROOsTER IMPUlsGEREEDsCHAP zorgt VOOR KORTERE MONTAGETIjDEN Bij ERIKS is vaaf u de ieuwe e complete lij impulsmoeraazetters va Red Rooster verkrijgbaar. Sids 1973 is Red Rooster ee begrip i Europa. Het is uitgegroeid tot ee va de belagrijkste merke op het gebied va persluchtgereedschap. De itroductie va het Red Rooster impulsgereedschap maakt de lij voor het middesegmet, dat steeds meer belag hecht aa selheid e effectiviteit, compleet. Deze lij bestaat uit 64 machies i pistool, haaks of recht model, zowel met als zoder afslagmechaisme e met ee koppelbereik va 6 Nm tot 210 Nm. Als koppels met kleie toleraties gewest zij, worde Red Rooster Impulsmoeraazetters igezet. Dek hierbij aa de assemblage e de motage idustrie. De machies wege weiig, hebbe ee laag geluids- e vibratieiveau e ee zeer gustige vermoges-gewichtsverhoudig. Bovedie geve impulsmoeraazetters gee terugslag. Het gebruik va impulsgereedschap zorgt voor aamerkelijk kortere motagetijde. Meer iformatie verkrijgt u bij alle ERIKs serviceceters. NIET TEGEN DOVEMANsOREN Het gehoor is ee complex e uiterst gevoelig zituig. Daarmee diee we zorgvuldig om te gaa. Maar het gehoor is ook zeer kwetsbaar. Hoge geluidsiveaus verstore iet allee de commuicatie, maar hebbe ook adelige gevolge, zoals gehoorschade. Lawaaidoofheid staat i veel lade i de top drie va beroepsziekte. De Alpie Softkomfort komt da ook als geroepe. De Softkomfort is ee gehoorbeschermer die volledig op maat wordt aagepast voor ieder oor e voor elke toepassig. Naast de productie zij ook de hoormogelijkhede revolutioair te oeme. Ook al is er og zoveel geluidshider, dakzij deze gehoorbeschermer ku je toch met elkaar spreke e hore wat er wordt gezegd. Boodschappe e opdrachte i ee omgevig met veel geluidsoverlast zij zo ooit meer tege dovemasore gezegd. Verkrijgbaar via de ERIKs serviceceters. 22

23 zo BEREIKT U ERIKs HET MAKKElIjKsT! DUITsE INNOVATION AWARD VOOR NIEUWE lasmethode OlIEKEERRINGEN Duitse Iovatieprijs 2011 is toegeked aa de ieuwe lasmethode va Freudeberg Sealig Techologies. Met het eergie- e resourcebesparede laser lassysteem e het vorme va metaal is Freudeberg revolutioair i de productie va afdichtige. Deze baabrekede productietechieke worde ook igezet voor de Simrit oliekeerrige. Voordele voor klate e het milieu I auwe samewerkig met leveraciers e de fabrikate va deze apparatuur is deze ieuwe productie-techologie otwikkeld. De uieke lasmethode vermidert het verbruik va staal i vergelijkig met de eerder gebruikte puch techiek. Hierdoor wordt iet allee het eergieverbruik gemiimaliseerd, het maakt ook het gebruik va olië, e dus reiigigsprocesse, overbodig. Het resultaat: kortere doorlooptijde e ee hogere kwaliteit. De Duitse Iovatio Award wordt sids 2010 toegeked aa voortreffelijk, baabrekede iovaties va Duitse bedrijve e staat oder de auspicië va het miisterie va Ecoomische Zake. PRODUCTEN Afsluiters e istrumetatie T (072) Kuststof leidigsysteme T (072) slage e compesatore T (072) Idustriële kuststoffe T (072) Fles-, pompas- e spidelafdichtige T (072) Dyamische afdichtige T (072) O-rige T (072) Rubbertechiek T (072) Hydrauliek T (0475) Aadrijftechiek T (010) Gereedschappe T (010) VESTIGINGEN Hoofdvestigig: ERIKS bv Toermalijstraat RL Alkmaar Postbus BK Alkmaar T (072) F (072) ERIKs serviceceters: Alkmaar T (072) Almelo T (0546) Almere T (036) Amsterdam T (020) Arhem T (026) Berge op zoom T (0164) Delfzijl T (0596) De Haag T (070) Doetichem T (0314) Ede T (0318) Eerbeek T (0313) Eidhove T (040) Emme T (0591) Gouda T (0182) Groige T (050) Hegelo T (074) Hoor T (0229) leeuwarde T (058) Maastricht T (043) Roermod T (0475) Rotterdam T (010) Rotterdam-Botlek T (010) Tilburg T (013) Velo T (077) zwolle T (038)

24

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter

Innovatieve procestechnologie in nieuwe fabriek van Baxter 190 DEC 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Iovatieve procestechologie i ieuwe fabriek va Baxter Het Waalse bedrijf Techord, gespecialiseerd i het beheer va idustriële processe

Nadere informatie

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur

Bestratingsmachine verwerkt tot 1.100 ton materiaal per uur 185 SEPT 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Bestratigsmachie verwerkt tot 1.100 to materiaal per uur Ee eevormig cocept voor hydraulische e elektrische oderdele. De modere productiestrategie

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Ontdek de nieuwste trends & innovaties op Techniscoop Happening

Ontdek de nieuwste trends & innovaties op Techniscoop Happening topics is een uitgave van ERIKS nummer 7 februari 2012 Ontdek de nieuwste trends & innovaties op Happening Happening 2012 Pagina 4 AMG pneumatische afsluiteraandrijving Pagina 10 ERIKS actief in de biogasindustrie

Nadere informatie

Een feniks verrijst uit zijn as

Een feniks verrijst uit zijn as 188 JUNI 2012 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Ee feiks verrijst uit zij as Het Bolshoi-theater i Moskou straalt gradeur uit e evoceert de glorierijke periode va het Russische Rijk.

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers

Indumation.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers 184 JUNI 2011 Hydropeuma Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Idumatio.be 2011 haalt 5.012 vakbezoekers Eerste editie va ieuwe vakbeurs i Kortrijk Xpo metee voltreffer. Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Dossier: Energy Efficiency

Dossier: Energy Efficiency Hydropeuma 191 MAART 2013 Dé referetie voor aadrijf- e besturigstechiek Dossier: Eergy Efficiecy Hoe ispele op toeemede vraag aar eergie-efficiëte machies? DOSSIER INDUMATION.BE p.15 Driemaadelijks tijdschrift

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Total Health Management

Total Health Management GezodVGZ IN BEDRIJF 35 december 2007 GezodVGZ i bedrijf is ee periodieke uitgave va Zorgverzekeraar VGZ Oze ambitie om same met u i 2008 te realisere: Total Health Maagemet Gezode medewerkers gezod houde,

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland!

SPORTER. Lekker weg in de leukste provincie van Nederland! JAARGANG 3 NUMMER 1 2015 Voor de actieve watersporter i Frieslad dewater SPORTER 2015 5 Friese mere: fraaier da ooit! 7 Natuurschoo 13 Hoogstaad comfort aa boord is de orm 17 Grootste collectie Nederladse

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand

Onze orderpickers in de kijker. Led: het licht van de toekomst. Blum-showroom Nederland permanent bemand Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 03 - editie april 2010 Oze orderpickers i de kijker Led: het licht va de toekomst Blum-showroom Nederlad permaet bemad Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen

2015-2016. LEUVEN t. Bio-ingenieurswetenschappen 2015-2016 LEUVEN t Bio-igeieursweteschappe Ifomomete OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAA. APR. MEI JUN. OPENLESWEEK 27-31 oktober 2014 (herfstvakatie) OPENLESWEEK 16-20 februari 2015 (krokusvakatie) INFODAG 21

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie