MAANDAG 15 DECEMBER 2014 LUNDI 15 DECEMBRE Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDAG 15 DECEMBER 2014 LUNDI 15 DECEMBRE 2014. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Wilfried Verrezen Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 349 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, chaussée d Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Wilfried Verrezen Numéro tél. gratuit : e ANNEE MAANDAG 15 DECEMBER 2014 LUNDI 15 DECEMBRE 2014 Het Belgisch Staatsblad van 15 december 2014 bevat drie uitgaven, met als volgnummers 346, 347 en 348. Le Moniteur belge du 15 décembre 2014 comporte trois éditions, qui portent les numéros 346, 347 et 348. INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 8 MEI Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken. Duitse vertaling, bl Service public fédéral Intérieur 8 MAI Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus. Traduction allemande, p APRIL Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst. Duitse vertaling, bl AVRIL Arrêté royal portant exécution de l article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d origine sûrs. Traduction allemande, p Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres 8. MAI 2014 Königlicher Erlass zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke, S APRIL 2014 Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern in Bezug auf die Festlegung der Liste der sicheren Herkunftsländer. Deutsche Übersetzung, S bladzijden/pages

2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Financiën en Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 27 NOVEMBER Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bl Service public fédéral Finances et Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 27 NOVEMBRE Arrêté royal portant nomination d un Gouverneur pour la Belgique au sein du Mécanisme européen de Stabilité, à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, à la Banque asiatique de Développement, à la Banque interaméricaine de Développement, à la Banque africaine de Développement, au Fonds africain de Développement et à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 9 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2015 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen, bl Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 24 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken en de wachttoelage, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 9 DECEMBRE Arrêté royal fixant le montant du financement pour l année 2015 du Fonds d indemnisation des victimes de l amiante à charge de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, p Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 24 OCTOBRE Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l agence du statut du personnel de l agence autonomisée externe de droit public «Waterwegen en Zeekanaal» (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, pour ce qui est de l allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes et de l allocation d attente, p Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 24 NOVEMBER Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 2014 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2014, bl Bien-Etre, Santé publique et Famille 24 NOVEMBRE Arrêté ministériel modifiant les articles 1 er et 2 de l arrêté ministériel du 24 février 2014 établissant les services d aide aux familles et d aide complémentaire à domicile éligibles à la subvention d aide complémentaire à domicile et établissant le nombre de ETP par catégorie fonctionnelle et par service pour l année 2014, p Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 DECEMBER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere dotatie aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) in functie van de jaarlijkse evaluatie, toegekend als specifieke aansporingsdotatie of ter bevordering van het openbaar vervoer in het algemeen, voor het dienstjaar 2013, bl DECEMBER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de MIVB van een saldo aan de compensatiedotatie voor de tarieven met sociale doeleinden voor 2014, bl Région de Bruxelles-Capitale Région de Bruxelles-Capitale 4 DECEMBRE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant une dotation spéciale à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) en fonction de l évaluation annuelle, octroyée comme dotation spécifique d encouragement ou pour la promotion générale des transports en commun, pour l exercice 2013, p DECEMBRE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant un solde à la dotation «Tarifs à finalité sociale» à la STIB pour 2014, p DECEMBER Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een saldo aan de dotatie aan de MIVB voor de verbeteringen van het aanbod voor 2014, bl Andere besluiten 4 DECEMBRE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant un solde à la dotation à la STIB pour les améliorations de l offre pour 2014, p Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Huis-aan-huis collecte. Vergunning, bl Huis-aan-huis collecte. Vergunning, bl Huis-aan-huis collecte. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Tombola. Vergunning, bl Raad van State. Onverenigbaarheden. Machtiging, bl Service public fédéral Intérieur Collecte à domicile. Autorisation, p Collecte à domicile. Autorisation, p Collecte à domicile. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Tombola. Autorisation, p Conseil d Etat. Incompatibilités. Autorisation, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Hernieuwing van mandaten en benoeming van een lid, bl Service public fédéral Sécurité sociale Institut national d assurance maladie-invalidité. Conseil technique de la kinésithérapie, institué auprès du Service des soins de santé. Renouvellement de mandats et nomination d un membre, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid Ruimtelijke Ordening. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Provincie Limburg, bl Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zorg en Gezondheid, bl Région wallonne Service public de Wallonie Aménagement du territoire, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GB , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU , p Officiële berichten Avis officiels Raad van State Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State, bl Conseil d Etat Avis prescrit par l article 3quater de l arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d Etat et par l article 7 de l arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d Etat, p

4 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Staatsrat Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Erlasses des Regenten vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates und durch Artikel 7 des Königlichen Erlasses vom 5. Dezember 1991 zur Festlegung des Eilverfahrens vor dem Staatsrat, S SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Werving. Uitslag, bl Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie 5 DECEMBER Omzendbrief nr De vaststelling van de brugdagen voor 2015 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, bl Federale Overheidsdienst Financiën Rentenfonds. Hypothecaire kredieten. Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. Artikel 9, 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Bericht, bl Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Bericht. Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3), bl Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, bl Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België (KBB). Vacature van Assistentstagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. Vacaturenummer HRM S 1908 (betrekking bij de Directie Ondersteunende diensten - dienst Publiekswerking), bl Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Oproep tot kandidaten (m/v) voor een mandaat van een vast of plaatsvervangend extern lid van het sectoraal comite van de sociale zekerheid en van de gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid en Afdeling Gezondheid). Tweede Oproep, bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Recrutement. Résultat, p Service public fédéral Personnel et Organisation 5 DECEMBRE Circulaire n 642. Dispenses de service accordées en 2015 au personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l article 1 er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, p Service public fédéral Finances Fonds des Rentes. Crédits hypothécaires. Variabilité des taux d intérêt. Indices de référence. Article 9, 1 er,delaloidu4août 1992 relative au crédit hypothécaire. Avis, p Service public fédéral Sécurité sociale Avis. Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l assurance chômage et au régime d assurance obligatoire soins de santé et indemnités (Moniteur belge du 28 novembre 2003, Ed. 3), p Institut national d assurance maladie-invalidité. Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé, p Service public fédéral de Programmation Politique scientifique Bibliothèque royale de Belgique (BRB). Vacance d un emploi d Assistant stagiaire (classe SW1) de la carrière scientifique. Vacance numéro HRM S 1908 (emploi au sein de la Direction des Services d appui - Service Accompagnement des publics), p Commission de la Protection de la Vie privée Appel aux candidats à un mandat (h/f) de membre externe effectif ou suppléant du Comité sectoriel de la sécurité sociale et santé (section sécurité sociale et section santé). Deuxième appel, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid GGZ. Ruimtelijke ordening, huisvesting en GIS. Rooilijnplannen Mijnterrein. Definitieve goedkeuring, bl De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00899] 8 MEI Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken. Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken (Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2014). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2014/00899] 8 MAI Arrêté royal établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l arrêté royal du 8 mai 2014 établissant les niveaux seuils pour les émissions dans l environnement intérieur de produits de construction pour certains usages prévus (Moniteur belge du 18 août 2014) Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES [C 2014/00899] 8. MAI 2014 Königlicher Erlass zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 8. Mai 2014 zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT 8. MAI 2014 Königlicher Erlass zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke PHILIPPE, König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates; Aufgrund des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer, der Artikel 5 1 Absatz 1 Nr. 1 und 3, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juli 2011, und 15 3; Aufgrund der Mitteilung an die Europäische Kommission vom 10. Dezember 2012 in Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft; Aufgrund der Stellungnahme des Föderalen Rates für Nachhaltige Entwicklung vom 31. Januar 2012; Aufgrund der Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrates vom 24. Februar 2012; Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 18. März 2013; Aufgrund der Stellungnahme des Verbraucherrates vom 29. März 2012; Aufgrund der Stellungnahme des Hohen Gesundheitsrates vom 4. April 2012; Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses; Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 4. November 2013; Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, durchgeführt gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung; Aufgrund des Gutachtens Nr /1 des Staatsrates vom 9. April 2014, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 1 Absatz 1 Nr. 2 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat; Auf Vorschlag der Ministerin des Innern, der Ministerin der Volksgesundheit, des Ministers der Umwelt und des Ministers der Wirtschaft Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Gegenstand und Anwendungsbereich Artikel 1 - Vorliegender Erlass bestimmt für die Grundanforderung drei Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates die wesentlichen Merkmale von Bauprodukten und die Bedingungen für ihr Inverkehrbringen oder ihre Bereitstellung auf dem Markt in Bezug auf die Innenraumemissionen entsprechend dem Verwendungszweck dieser Bauprodukte mit dem Ziel, die Volksgesundheit gegen schädliche Folgen zu schützen beziehungsweise das Risiko auf schädliche Folgen zu mindern.

6 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Vorliegender Erlass findet Anwendung auf Bauprodukte, von denen ein oder mehrere Verwendungszwecke in Anlage 1 aufgeführt sind und die auf dem belgischen Markt in Verkehr gebracht und bereitgestellt werden, mit Ausnahme von Bauprodukten, die ausschließlich für einen oder mehrere der folgenden Verwendungszwecke bestimmt sind und auf deren Verpackung dies ausdrücklich und leserlich angegeben ist: 1. Verwendungszweck in Innenräumen mit industrieller Nutzung und in Produktionsstätten oder Laboren, 2. Verwendungszweck in Innenräumen mit Verkehr von Motorfahrzeugen (Garagen usw.), 3. Verwendungszweck in Innenräumen, die nicht für Personen bestimmt sind. Begriffsbestimmungen Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses versteht man unter: 1. Innenraum: Innenräume in Gebäuden, 2. zuständigem Dienst: GD Umwelt des Föderalen Öffentlichen Dienstes Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt, 3. Verordnung über Bauprodukte: Verordnung (EG) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates, 4. Inverkehrbringen: Inverkehrbringen, wie in Artikel 2 der Verordnung über Bauprodukte definiert, 5. Bereitstellung auf dem Markt: Bereitstellung auf dem Markt, wie in Artikel 2 der Verordnung über Bauprodukte definiert. Schwellenwerte Art. 3 - Es ist verboten, Bauprodukte, die die in Anlage 2 festgelegten Schwellenwerte nicht einhalten, in Verkehr zu bringen oder auf dem Markt bereitzustellen. Pflichten der Hersteller Art Hersteller vergewissern sich, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten Bauprodukte die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte einhalten. Wenn ein Hersteller ein Bauprodukt in Verkehr bringt, entsprechen die Emissionen dieses Bauprodukts dem im Voraus bestimmten betreffenden Produkttyp. Hersteller sorgen für eine eindeutige Rückverfolgbarkeit der Verbindung zwischen den von ihnen in Verkehr gebrachten Produkten und dem entsprechenden Produkttyp und umgekehrt. 2 - Für jeden Produkttyp erstellen Hersteller ein Produktemissionsdossier, das die Konformität des Bauprodukttyps mit den in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerten nachweist. Der Inhalt, die Zusammensetzung und die Formvorschriften des Produktemissionsdossiers entsprechen den Bestimmungen der Anlage 3. Die Bereitstellung eines Produktemissionsdossiers befreit den Hersteller nicht von seiner Verantwortung, die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte einzuhalten. Wenn das Produktemissionsdossier unvollständig ist, wird davon ausgegangen, dass es den Anforderungen des vorliegenden Erlasses nicht entspricht. Hersteller bewahren das Produktemissionsdossier mindestens zehn Jahre ab dem Inverkehrbringen des Bauprodukts auf. 3 - Hersteller stellen durch entsprechende Verfahren sicher, dass die erklärte Leistung bei Serienfertigung beständig sichergestellt ist. Veränderungen am Produkttyp und Änderungen an den anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen werden angemessen berücksichtigt. Hersteller stellen Untersuchungen an und führen ein Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen Produkte und der Produktrückrufe und halten die Händler über diese Überwachung auf dem Laufenden. Sie erstellen zu diesem Zweck ein Verfahren. 4 - Hersteller händigen dem zuständigen Dienst auf dessen einfaches Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität des Bauprodukts mit den geltenden Bestimmungen des vorliegenden Erlasses erforderlich sind, in einer Sprache aus, die von diesem zuständigen Dienst leicht verstanden werden kann. Sie kooperieren mit diesem Dienst auf dessen Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die mit Bauprodukten verbunden sind, die sie in Verkehr gebracht haben. 5 - Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes Bauprodukt die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte nicht einhält oder sonstigen gemäß vorliegendem Erlass geltenden Anforderungen nicht entspricht, ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität der auf dem Markt befindlichen nichtkonformen Bauprodukte herzustellen oder diese, soweit angemessen, zurückzunehmen oder zurückzurufen. In diesem Fall unterrichten die Hersteller unverzüglich den zuständigen Dienst darüber und machen dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. Befreiung Art. 5 - In Abweichung von Artikel 4 sind Hersteller der Bauprodukte, die in Anlage 4 aufgenommen sind, von der Pflicht, über ein Produktemissionsdossier zu verfügen, befreit. Bevollmächtigte Art. 6 - Hersteller können mittels schriftlicher Vollmacht einen Bevollmächtigten bestellen. Die Erstellung des Produktemissionsdossiers gehört nicht zu den Aufgaben eines Bevollmächtigten.

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Der Auftrag gestattet dem Bevollmächtigten, mindestens folgende Aufgaben wahrzunehmen: 1. Bereithaltung des Produktemissionsdossiers für den zuständigen Dienst während des in Artikel 4 2 erwähnten Zeitraums, 2. auf einfaches Verlangen des zuständigen Dienstes Aushändigung des Produktemissionsdossiers sowie aller anderen erforderlichen Informationen und Unterlagen zum Nachweis der Konformität des Bauprodukts mit den geltenden Anforderungen des vorliegenden Erlasses an diesen Dienst, 3. Kooperation mit dem zuständigen Dienst auf dessen Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung der Gefahren, die mit Bauprodukten verbunden sind, die zu dem in der Vollmacht des Bevollmächtigten festgelegten Aufgabenbereich gehören. Pflichten der Importeure Art Importeure bringen nur Bauprodukte in Verkehr, die die Anforderungen von Artikel 3 erfüllen. Importeure vergewissern sich, dass alle Maßnahmen getroffen worden sind, um sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Bauprodukte die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte einhalten. Vor dem Inverkehrbringen eines Bauprodukts vergewissern sich die Importeure, dass der Hersteller das Produktemissionsdossier gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses erstellt hat. 2 - Importeure, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass das Bauprodukt den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses nicht entspricht, bringen das Bauprodukt erst dann in Verkehr, wenn es den gemäß vorliegendem Erlass geltenden Anforderungen entspricht. Wenn mit dem Produkt eine Gefahr verbunden ist, unterrichten die Importeure den Hersteller und den zuständigen Dienst darüber. Importeure, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes Bauprodukt die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte nicht einhält oder sonstigen gemäß vorliegendem Erlass geltenden Anforderungen nicht entspricht, ergreifen unverzüglich die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität des Produkts wiederherzustellen oder es, soweit angemessen, zurückzunehmen oder zurückzurufen. In diesem Fall unterrichten Importeure, wenn mit dem Produkt Gefahren verbunden sind, unverzüglich den zuständigen Dienst darüber und machen dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. Importeure halten während des in Artikel 4 2 genannten Zeitraums eine Abschrift des Produktemissionsdossiers für den zuständigen Dienst bereit und stellen sicher, dass diesem Dienst das Produktemissionsdossier auf Verlangen vorgelegt wird. 3 - Importeure gelten für die Anwendung des vorliegenden Erlasses als Hersteller und unterliegen den Pflichten eines Herstellers gemäß Artikel 4, wenn sie ein Bauprodukt unter ihrem Namen oder ihrer Handelsmarke in Verkehr bringen oder ein bereits in Verkehr gebrachtes Bauprodukt so verändern, dass die Konformität mit den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses beeinflusst werden kann. Pflichten der Händler Art. 8 - Händler, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen auf dem Markt bereitgestelltes Bauprodukt den gemäß vorliegendem Erlass geltenden Anforderungen nicht entspricht, stellen sicher, dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um die Konformität dieses Bauprodukts herzustellen oder es, soweit angemessen, zurückzunehmen oder zurückzurufen. Sie kooperieren mit dem zuständigen Dienst auf dessen Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die mit Bauprodukten verbunden sind, die sie auf dem Markt bereitgestellt haben. Händler gelten für die Anwendung des vorliegenden Erlasses als Hersteller und unterliegen den Pflichten eines Herstellers gemäß Artikel 4, wenn sie ein Bauprodukt unter ihrem Namen oder ihrer Handelsmarke in Verkehr bringen oder ein bereits in Verkehr gebrachtes Bauprodukt so verändern, dass die Konformität mit den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses beeinflusst werden kann. Identifizierung der Wirtschaftsakteure Art. 9 - Wirtschaftsakteure müssen dem zuständigen Dienst auf einfaches Verlangen Folgendes nennen: 1. alle Wirtschaftsakteure, von denen sie ein Bauprodukt bezogen haben, auf das vorliegender Erlass Anwendung findet, 2. alle Wirtschaftsakteure, an die sie ein Produkt abgegeben haben, auf das vorliegender Erlass Anwendung findet. Harmonisierte technische Spezifikation Art Wenn für das betreffende Bauprodukt eine harmonisierte technische Spezifikation besteht und wenn diese technische Spezifikation die Merkmale des vorliegenden Erlasses enthält, gibt der Hersteller dieses Merkmal gemäß der Verordnung über Bauprodukte und der harmonisierten technischen Spezifikation an, wenn dieses Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird. In diesem Fall sind zusätzlich zu vorliegendem Erlass die Bestimmungen der Verordnung über Bauprodukte anwendbar. Die diese Produkte betreffende Marktüberwachung wird vom zuständigen Dienst gewährleistet. Marktüberwachung Art Die Probenahme erfolgt gemäß der Norm CEN/TR 16220:2011 Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Substanzen - Ergänzung zur Probenahme, CEN/TS 16516, ISO und den geltenden CEN-Produktnormen. Die Probenahme erfolgt frühestens, wenn das Produkt verpackt und bereit für das Inverkehrbringen ist.

8 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Jedes vorrätige und verpackte Produkt wird als bereit für das Inverkehrbringen betrachtet, es sei denn, der Wirtschaftsakteur verfügt über ein schriftliches und gültiges Verfahren, aus dem das Gegenteil hervorgeht. Der zuständige Dienst kann eine Evaluation unter Berücksichtigung der in vorliegendem Erlass festgelegten Anforderungen vornehmen. Die betroffenen Wirtschaftsakteure arbeiten im erforderlichen Umfang mit dem zuständigen Dienst zusammen. Labore, die mit den Analysen beauftragt werden können, müssen gemäß der Norm NBN EN ISO/CEI für die ISO Prüfnormen oder die Norm CEN/TS Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft akkreditiert sein. Inkrafttreten Art Vorliegender Erlass tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. In Abweichung von Absatz 1 dürfen vor dem 1. September 2014 in Verkehr gebrachte beziehungsweise auf dem Markt bereitgestellte Bauprodukte, die die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte nicht einhalten, ab dem 1. September 2015 nicht mehr auf dem Markt bereitgestellt werden. Ausführung Art Der für Volksgesundheit zuständige Minister, der für Wirtschaft zuständige Minister und der für Umwelt zuständige Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. Gegeben zu Brüssel, den 8. Mai 2014 PHILIPPE Von Königs wegen: Der Minister der Wirtschaft J. VANDE LANOTTE Die Ministerin des Innern Frau J. MILQUET Die Ministerin der Volksgesundheit Frau L. ONKELINX Der Staatssekretär für Umwelt M. WATHELET Anlage 1 - Liste der Bauprodukte und der Verwendungszwecke, auf die vorliegender Erlass Anwendung findet 1 - Bodenbeläge, deren Verwendungszweck die Bedeckung eines Unterbodens mit einer Nutzschicht, eventuell auf einer Vorbereitungsschicht, in Innenräumen zu Wohnzwecken, zu tertiärer, quartärer, sportlicher, kommerzieller, öffentlicher Nutzung und/oder zur Verwendung in Büroräumen mit einer geringen bis sehr intensiven Nutzung durch Personen ist. Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen versteht man unter: a) Bodenbelägen: Bodenfliesen aus Naturstein, Bodenfliesen aus Keramik, Platten von Doppelböden, hölzerne oder aus Holz bestehende Bodenbeläge (Dielenboden, Parkett, Holzfurnierboden, Holzfaserplatten, Spanplatten, OSB-Platten, Multiplexplatten), Textilbodenbeläge, flexible oder elastische Bodenbeläge aus Kunststoff, Gummi, Kork oder Linoleum, harzgebundene Bodenbeläge auf Basis von Epoxydharzen, Polyurethanharzen, Polymethylmethacrylaten, ungesättigten Polyesterharzen, Vinylesterharzen und ihren Copolymeren, Polyesterharzen, Imprägnierungen, filmbildende Schichten oder Beschichtungen, Gussböden oder selbstnivellierende Bodenbeläge, Harzmörtelbodenbeläge, Steinteppiche, andere Materialien,

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE b) Unterboden: Betonböden (sowohl vorgefertigt als auch vor Ort gegossen), Bauelemente, die unter anderem aus Bindemitteln, Füllstoffen und Wasser bestehen und die auf der Baustelle auf einen tragenden Boden gegossen werden ( Estriche ). Zwischen dem tragenden Boden und dem Estrich (in der Regel zement- oder anhydritgebunden, aber auch Magnesium, Kalk, Bitumen, Trasszement und andere Materialien sind möglich) kann eine Trenn- und/oder Dämmschicht angebracht werden. Trockenestriche Holzböden Metallböden tragende Strukturen erhöhter Systemböden (Paneelböden, Hohlraumböden in Trockenbauweise, Hohlraumböden in Nassbauweise), Bodenfliesen aus Keramik, vorhandene elastische Bodenbeläge, vorhandene Textilbodenbeläge, jede Fläche, auf der ein Belag (mit oder ohne Schicht, die zwischen dem Bodenbelag und dem Unterboden zur Trittschalldämpfung, zur Wärmedämmung oder zur Erzielung anderer spezifischer Eigenschaften angebracht wird) verlegt wird, einschließlich Treppen und Schrägen, c) tragendem Boden: ebenes, horizontales beziehungsweise leicht geneigtes Bauelement, auf dem sich Personen fortbewegen können. Tragende Böden haben neben einer tragenden Funktion auch eine raumtrennende Funktion (unter anderem Rippendecken aus Holz, Stahl oder Beton, Rippendecken aus Glas, Betonbalken und Füllblöcke, vor Ort gegossener Beton, vorgefertigte Betonelemente), d) Vorbereitungsschicht zum Beispiel: Grundierung und Ausgleichsschicht. 2 - Alle nichtmetallischen Bauprodukte, deren Verwendungszweck das Befestigen von Bodenbelägen auf einem Unterboden (tragender Boden, Estrich oder Vorbereitungsschicht) mittels Adhäsion und Kohäsion ist, ohne Zuhilfenahme von Nägeln, Schrauben, Klammern oder Nieten. Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen versteht man unter: Klebstoffen für Bodenbeläge: Klebstoffe für flexible Bodenbeläge: * Dispersionsklebstoffe: Kunstharz (Vinyl- oder Acrylharz) in wässriger Dispersion ohne Lösungsmittel oder mit niedrigem Lösungsmittelgehalt (höchstens 5 %), * Dispersionsklebstoffe auf Zementbasis (Kunstharz in wässriger Dispersion und Zement als Schnellbinder), * Zweikomponentenklebstoffe (Polyurethan (PU) oder Epoxyd), * Klebstoffe auf Lösungsmittelbasis, * Klebemörtel, * Wiederaufnahmeklebstoffe (Klebstoffe ohne Lösungsmittel, die ein Bindemittel in wässriger Dispersion enthalten), * selbstklebende Bahnen, * Sonstige, Parkettklebstoffe, Dispersionsklebstoffe, * Klebstoffe auf Alkoholbasis, * Polyurethanklebstoffe, * Epoxydklebstoffe, elastische Klebstoffe, * Sonstige, Klebstoffe für Doppelböden. 3 - Produkte zur Oberflächenbehandlung hölzerner Bodenbeläge wie Parkettlacke (auf Basis von Polyurethan, Alkyd, Urethanalkyd,...), Bohnerwachse und Öle. Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 8. Mai 2014 zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke beigefügt zu werden PHILIPPE Von Königs wegen: Der Minister der Wirtschaft J. VANDE LANOTTE Der Minister des Innern Frau J. MILQUET Die Ministerin der Volksgesundheit Frau L. ONKELINX Der Staatssekretär für Umwelt M. WATHELET

10 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Anlage 2 - Merkmale und zugehörige Schwellenwerte Merkmal Bestimmt gemäß Schwellenwert nach 28 Tagen R Der R-Wert ist die Summe aller Ri-Kennzahlen für alle flüchtigen organischen Verbindungen mit einem bekannten NIK-Wert (Niedrigste Interessierende Konzentration). Die Ri-Kennzahl ist der Quotient der in der Prüfkammer gemessenen Konzentration einer bestimmten flüchtigen organischen Verbindung und dem zu dieser flüchtigen organischen Verbindung gehörenden NIK-Wert. Summenkonzentration der flüchtigen organischen Verbindungen (TVOC) Summenkonzentration der schwerflüchtigen organischen Verbindungen (TSVOC) CMR-Stoffe der in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen erwähnten Kategorien 1A und 1B Die Konzentrationen der einzelnen flüchtigen organischen Verbindungen werden bestimmt gemäß der Norm CEN/TS Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft. Bei den NIK-Werten handelt es sich um die Werte der durch die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen Kommission (GD JRC) aufgestellten harmonisierten Liste (Report No 29 - Harmonisation framework for health based evaluation of indoor emissions from construction products in the European Union using the EU-LCI concept). Für Stoffe, für die das JRC noch keinen EU-NIK-Wert bestimmt hat, gelten die vom AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) notifizierten NIK-Werte, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens oder der Bereitstellung auf dem Markt anwendbar sind. Die Vorbereitung der Prüfstücke erfolgt gemäß den Normen ISO , CEN/TS und den ergänzenden Bestimmungen in den CEN-Produktnormen µg/m µg/m 3 1 µg/m 3 Acetaldehyd (EINECS , CAS ) 200 µg/m 3 Toluen (EINECS , CAS ) 300 µg/m 3 Formaldehyd (EINECS , CAS ) 100 µg/m 3 Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 8. Mai 2014 zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke beigefügt zu werden PHILIPPE Von Königs wegen: Der Minister der Wirtschaft J. VANDE LANOTTE Der Minister des Innern Frau J. MILQUET Die Ministerin der Volksgesundheit Frau L. ONKELINX Der Staatssekretär für Umwelt M. WATHELET Anlage 3 - Zusammensetzung und Inhalt des Produktemissionsdossiers und Formvorschriften für dieses Dossier Das Produktemissionsdossier besteht aus drei Teilen: Kennzeichnung des Produkttyps, schriftliche Begründung und spezifische Dokumentation. Die Kennzeichnung des Produkttyps umfasst mindestens folgende Angaben: 1. individuelle Erkennungsmerkmale des Produkttyps, auf den sich die Begründung bezieht, 2. Übereinstimmung zwischen dem Produkttyp und den handelsüblichen Bezeichnungen des Produkts, 3. Verwendungszweck des Bauprodukts, 4. Angaben des Herstellers (Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers, Unternehmensnummer, Telefonnummer und -Adresse der für das Produktemissionsdossier verantwortlichen Person). Die schriftliche Begründung erläutert und weist nach, auf der Grundlage der spezifischen Dokumentation, dass der Produkttyp die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte einhält.

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Sie beruht auf folgenden Elementen: 1. einer schriftlichen Begründung, wobei auf der Grundlage von Baumusterprüfverfahren (Prüfung, Verlaufsdaten usw.) nachgewiesen wird, dass der Produkttyp mit großer Wahrscheinlichkeit die in Artikel 3 erwähnten Schwellenwerte einhält, 2. einer schriftlichen Begründung über die Repräsentativität des Produkttyps für die in Verkehr gebrachten Produkte, 3. Identifizierung der Verfahren in Verbindung mit Artikel 4 3, 4. Im Falle der Verwendung von Produktfamilien gemäß EN-Normen muss das Produktemissionsdossier die Parameter, die die Auswahl und die Unterteilung in Produktfamilien bestimmen, enthalten. Die spezifische Dokumentation umfasst eines oder mehrere der folgenden Bestandteile: 1. Prüfberichte über die Prüfungen zur Bestimmung des Produkttyps gemäß dem Prüfverfahren in Anlage 2, 2. Prüfberichte über die Prüfungen, die gemäß anderen Normen durchgeführt worden sind, unter der Bedingung, dass eine Korrelation bestimmt worden ist, 3. vorhandene Prüfdaten, sowohl interner (betriebseigener) als auch externer (wissenschaftliche Publikationen) Herkunft, 4. Unterlagen, die eindeutig nachweisen, dass der Produkttyp mit dem Produkttyp eines anderen Bauprodukts, das von einem anderen Hersteller hergestellt wird und dessen Konformität mit Anlage 2 bereits nachgewiesen wurde, übereinstimmt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist der Hersteller berechtigt, die Leistungserklärung auf der Grundlage aller oder eines Teils der Prüfergebnisse dieses anderen Produkts zu erstellen. Der Hersteller darf die von einem anderen Hersteller gewonnenen Prüfergebnisse erst dann verwenden, wenn er die schriftliche Genehmigung des betreffenden Herstellers, der für Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität dieser Prüfergebnisse verantwortlich bleibt, eingeholt hat, 5. die einzelnen Prüfergebnisse der verschiedenen Bauteile, wenn das Bauprodukt, das er in Verkehr bringt, ein System aus Bauteilen ist, die er ordnungsgemäß entsprechend der präzisen Anleitung des System- oder Bauteileanbieters montiert, der das System oder Bauteil bereits geprüft hat. Der Hersteller darf die von einem anderen Hersteller oder einem Systemanbieter gewonnenen Prüfergebnisse erst dann verwenden, wenn er die Genehmigung des betreffenden Herstellers oder Systemanbieters, der für Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Stabilität dieser Prüfergebnisse verantwortlich bleibt, eingeholt hat. Wenn die Zusammenfügung der Bauteile eine chemische Reaktion verursacht, durch die sich die Produktmerkmale möglicherweise verändern, ist diese Möglichkeit nicht zulässig, 6. Kennzeichen des Typs I oder III gemäß den Normen NBN EN ISO beziehungsweise NBN EN ISO 14025, die für den/die betreffenden Produkttyp(en) relevant sind und die für die Schwellenwerte des vorliegenden Erlasses relevante Daten enthalten. Es gelten folgende Formvorschriften: 1. Das Produktemissionsdossier muss leserlich sein und in einer für die Behörde leicht verständlichen Sprache verfasst sein. 2. Das Dossier ist anhand des Deckblatts durch Nummerierung, Datum, Titel mit Verweis auf die Produkttypen und eine Angabe der Fassung identifizierbar und muss die Rückverfolgbarkeit der Verbindung zwischen Dossier, Produkttypen und dem in Verkehr gebrachten Produkt garantieren. 3. Wenn das Dossier geändert wird, muss der Hersteller ein neues Deckblatt mit einer Übersicht der Änderungen im Vergleich zur vorigen Fassung einfügen. 4. Alle Unterlagen im Dossier haben eine eindeutige Kennzeichnung: Nummerierung, Datum, Fassung, Titel. 5. Das Dossier enthält ein Inhaltsverzeichnis mit Verweisen auf die verschiedenen Unterlagen. 6. Das Dossier kann in digitaler Form geführt werden, sofern die Rückverfolgbarkeit früherer Fassungen garantiert ist. Jede frühere Fassung muss mit dem deutlichen Vermerk nicht mehr gültig aufbewahrt werden. 7. Wenn die Begründung teilweise oder vollständig auf Prüfungen beruht, enthält das Dossier die betreffenden Prüfberichte. Wenn das Prüfverfahren von den Prüfverfahren in Anlage 2 zu vorliegendem Erlass abweicht, enthält das Dossier einen qualitativen und/oder quantitativen Vergleich der beiden Verfahren. 8. Wenn die Begründung teilweise oder vollständig auf bestehenden Daten beruht, enthält das Dossier diese Daten sowie deren Quelle und weist eindeutig nach, dass diese Daten für den betreffenden Produkttyp repräsentativ sind. 9. Wenn die Begründung teilweise oder vollständig auf dem Dossier eines anderen Herstellers beruht, enthält das Dossier die Prüfberichte und -ergebnisse des Produkttyps des anderen Herstellers, die schriftliche Genehmigung des anderen Herstellers sowie eine Begründung, aus der hervorgeht, dass der Produkttyp des anderen Herstellers repräsentativ für den Produkttyp ist, der Gegenstand des Produktemissionsdossiers ist. 10. Der zuständige Dienst kann eine Vorlage zur Verfügung stellen, deren Verwendung Pflicht ist. Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 8. Mai 2014 zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke beigefügt zu werden PHILIPPE Von Königs wegen: Der Minister der Wirtschaft J. VANDE LANOTTE Der Minister des Innern Frau J. MILQUET Die Ministerin der Volksgesundheit Frau L. ONKELINX Der Staatssekretär für Umwelt M. WATHELET

12 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Anlage 4- Produkte, die von der Erstellung eines Produktemissionsdossiers befreit sind Folgende Bodenbeläge sind von der Erstellung eines Produktemissionsdossiers befreit: % Naturstein, % Keramik, 3. unbehandeltes Glas gemäß NBN EN 572; inbegriffen ist beschichtetes Glas gemäß NBN EN , Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas (NBN EN 14449) sowie vorgespanntes Glas (NBN EN 12150). Davon ausgeschlossen ist: verspiegeltes Glas (NBN EN 1036) und Glas, das an der Oberfläche filmbeschichtet ist, % Stahl. Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 8. Mai 2014 zur Festlegung der Schwellenwerte für Innenraumemissionen aus Bauprodukten für bestimmte Verwendungszwecke beigefügt zu werden PHILIPPE Von Königs wegen: Der Minister der Wirtschaft J. VANDE LANOTTE Der Minister des Innern Frau J. MILQUET Die Ministerin der Volksgesundheit Frau L. ONKELINX Der Staatssekretär für Umwelt M. WATHELET * FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00891] 24 APRIL Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst. Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2014/00891] 24 AVRIL Arrêté royal portant exécution de l article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d origine sûrs. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l arrêté royal du 24 avril 2014 portant exécution de l article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d origine sûrs (Moniteur belge du 15 mai 2014). Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES [C 2014/00891] 24. APRIL 2014 Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern in Bezug auf die Festlegung der Liste der sicheren Herkunftsländer Deutsche Übersetzung Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 24. April 2014 zur Ausführung von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern in Bezug auf die Festlegung der Liste der sicheren Herkunftsländer. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 24. APRIL 2014 Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern in Bezug auf die Festlegung der Liste der sicheren Herkunftsländer BERICHT AN DEN KÖNIG Sire, Ziel des vorliegenden Erlasses ist, die Liste der sicheren Herkunftsländer festzulegen, die erwähnt ist in Artikel 57/6/1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern (nachstehend Ausländergesetz genannt), eingefügt durch das Gesetz vom 19. Januar In dem Gesetz wird ein spezifisches Verfahren der Nichtberücksichtigung mit kürzeren Fristen für die Bearbeitung von Asylanträgen von Personen vorgesehen, die aus als sicher angesehenen Ländern stammen. Eine effektive und individuelle Prüfung bleibt unerlässlich, jedoch gilt die Annahme, dass für einen Asylsuchenden, der aus einem sicheren Herkunftsland stammt, weder Furcht vor Verfolgung noch eine tatsächliche Gefahr, ernsthaften Schaden zu erleiden, bestehen.

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Der Königliche Erlass vom 7. Mai 2013 (Belgisches Staatsblatt vom 15. Mai 2013, deutsche Übersetzung Belgisches Staatsblatt vom 25. Juni 2013) hatte die Ausführung von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Ausländergesetzes zum Ziel, in dem die Festlegung einer Liste der sicheren Herkunftsländer auf gemeinsamen Vorschlag des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern zuständigen Ministers und des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten vorgesehen ist. In Artikel 57/6/1 des Ausländergesetzes ist bestimmt, dass der König mindestens einmal pro Jahr durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Liste der sicheren Herkunftsländer festlegt. Da der vorerwähnte Königliche Erlass vom 7. Mai 2013 am 15. Mai 2013 im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht worden und am selben Tag in Kraft getreten ist, muss der König diese Liste spätestens zum 15. Mai 2014 erneut festlegen. Soweit der Gegenstand des vorliegenden Entwurfs eines Königlichen Erlasses. Am 18. Juli 2013 hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Entscheid Nr. 107/2013 über die Klage auf Nichtigkeit von Artikel 57/6/1 des Ausländergesetzes befunden. Der Gerichtshof hat sich für die Abweisung der Klage (unter Vorbehalt zweier Interpretationen in Bezug auf unbegleitete minderjährige Ausländer und andere schutzbedürftige Personen) entschieden, wodurch die Regelung mit der Liste der sicheren Herkunftsländer beibehalten wird. Durch die Richtlinie der Europäischen Union in Sachen Asylverfahren (Richtlinie 2005/85/EG vom 1. Dezember 2005) wird die Einführung einer Liste der sicheren Herkunftsländer ermöglicht, allerdings sind die Kriterien für die Beurteilung klar definiert. Die Gesetzesbestimmungen über sichere Herkunftsländer verweisen auf diese Kriterien, das heißt die Rechtslage, die Anwendung der Rechtsvorschriften und die allgemeine politische Lage in dem betreffenden Drittland sowie das Maß, in dem dort Schutz vor Verfolgung beziehungsweise Misshandlung geboten wird. Die Beurteilung dessen muss sich laut Gesetz auf eine Reihe von Informationsquellen stützen, zu denen insbesondere Informationen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, des Hohen Kommissariats der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, des Europarats und anderer relevanter internationaler Organisationen zählen. Im Gesetz ist ebenfalls vorgesehen, dass das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose nicht zwingende Stellungnahmen in Bezug auf Länder abgibt, die in diese Liste aufgenommen werden können. Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern zuständige Minister hat beim Generalkommissar eine fundierte Stellungnahme für jene Länder beantragt, die auf die Liste gesetzt werden müssen. Das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose ist eine unabhängige Instanz und aufgrund seiner Fachkompetenz (in Sachen Asyl und Herkunftsländer) besonders gut disponiert, um die Sicherheitslage eines Landes in Bezug auf den dort gebotenen Schutz zu beurteilen. Beim Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose beläuft sich die Schutzrate für Albanien auf 6,8 Prozent im Jahr 2011, 11,4 Prozent im Jahr 2012 und 13,7 Prozent im Jahr 2013; die entsprechenden Zahlen für Kosovo lauten 6,7 Prozent im Jahr 2011, 8 Prozent im Jahr 2012 und 6,6 Prozent im Jahr Auch wenn die Schutzrate diesen Zahlen zufolge für Albanien relativ hoch ist, handelt es sich hier, genau wie für Kosovo, um eine sehr spezifische Kategorie von Asylsuchenden. Diese statistischen Daten können ein Anhaltspunkt für das Profil des Asylsuchenden sein, sind jedoch für die allgemeine Lage in einem Land beziehungsweise die Entwicklung dieser Lage nicht repräsentativ. Diese Liste der sicheren Herkunftsländer wird mindestens einmal pro Jahr überarbeitet, kann aber auch schneller revidiert werden, wenn sich an der Lage in den Herkunftsländern etwas ändert. Da die Festlegung der Liste im Wege eines Erlasses nach Beratung im Ministerrat und nicht im Wege eines Gesetzes erfolgt, kann auf Veränderungen der Lage in den Herkunftsländern flexibler reagiert werden. Diese Liste muss der Europäischen Kommission übermittelt werden. Kommentar zu den Artikeln Artikel 1 Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern zuständige Minister und der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten haben beschlossen, folgende Länder als sichere Herkunftsländer vorzuschlagen: Es handelt sich um: Albanien Bosnien-Herzegowina die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) Indien Kosovo Montenegro Serbien. Die Regierung ist der Ansicht, dass diese Länder grundsätzlich als sichere Herkunftsländer betrachtet werden müssen, da sie laut Stellungnahme des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose den in Artikel 57/6/1 Absatz 2 des Ausländergesetzes beschriebenen Kriterien entsprechen. Diese Kriterien beziehen sich nicht nur auf allgemeine politische Aspekte (zum Beispiel das Bestehen demokratischer Institutionen, politische Stabilität), sondern auch auf die rechtliche Lage und die Achtung der Menschenrechte, sowohl was die formellen Verpflichtungen eines Landes (Ratifizierung der EKMR) als auch ihre Einhaltung in der Praxis betrifft. Die Beurteilung, ob allgemein und dauerhaft gesehen weder Verfolgung im Sinne des Genfer Abkommens noch Folter oder unmenschliche beziehungsweise erniedrigende Bestrafung oder Behandlung vorliegen, stützt sich auf eine gründliche Analyse durch das Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose, das sich in dieser Hinsicht eine ansehnliche Fachkompetenz aufgebaut hat. Die Politik anderer europäischer Staaten auf diesem Gebiet diente dabei ebenfalls als Orientierung. Obschon aus der Stellungnahme des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose deutlich hervorgeht, dass in Bezug auf bestimmte Situationen in bestimmten Ländern Vorbehalte ausgesprochen werden könnten, stellt diese Feststellung unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände keinen Hinderungsgrund dar, diese Länder auf die Liste zu setzen. Diese globale Beurteilung ist mit größtem Bedacht erfolgt. Zudem steht Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsländern stets die Möglichkeit offen, triftige Gründe anzuführen, aus denen hervorgeht, dass angesichts der besonderen Umstände des Betreffenden das Herkunftsland trotz der dortigen allgemeinen Lage nicht als sicher betrachtet werden kann. Die bloße Tatsache, dass ein

14 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Asylsuchender aus einem sicheren Herkunftsland stammt, hat auf keinen Fall automatisch zur Folge, dass sein Asylantrag nicht berücksichtigt wird. Der Asylantrag wird nur dann nicht berücksichtigt, wenn nach der individuellen Prüfung des Antrags feststeht, dass der Asylsuchende keine oder nicht genügend Sachverhalte angeführt hat, aus denen hervorgeht, dass er in seinem Herkunftsland tatsächlich verfolgt wird beziehungsweise tatsächlich Gefahr läuft ernsthaften Schaden zu erleiden. Artikel 2 In Artikel 2 wird das Inkrafttreten des vorliegenden Königlichen Erlasses geregelt. Artikel 3 Dieser Artikel bedarf keines besonderen Kommentars. Soweit der Gegenstand des vorliegenden Entwurfs eines Königlichen Erlasses. Brüssel, den 24. April 2014 Wir haben die Ehre, Sire, die ehrerbietigen und getreuen Diener Eurer Majestät zu sein. Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten D. REYNDERS Die Ministerin der Justiz Frau A. TURTELBOOM Die Staatssekretärin für Asyl und Migration Frau M. DE BLOCK 24. APRIL 2014 Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern in Bezug auf die Festlegung der Liste der sicheren Herkunftsländer PHILIPPE, König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern, des Artikels 57/6/1 Absatz 4, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Januar 2012; Aufgrund der Stellungnahme des Generalkommissars für Flüchtlinge und Staatenlose vom 14. Februar 2014; Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 31. März 2014; Aufgrund des Einverständnisses des Ministers des Haushalts vom 1. April 2014; In der Erwägung, dass in Artikel 57/6/1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern vorgesehen ist, dass die Liste der sicheren Herkunftsländer mindestens einmal pro Jahr vom König festgelegt wird; In der Erwägung, dass der Königliche Erlass vom 7. Mai 2013 zur Ausführung von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern in Bezug auf die Festlegung der Liste der sicheren Herkunftsländer am 15. Mai 2013 im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht worden und am selben Tag in Kraft getreten ist; Auf Vorschlag des Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten, der Ministerin der Justiz und der Staatssekretärin für Asyl und Migration und aufgrund der Stellungnahme der im Rat versammelten Minister, Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Folgende Länder werden als sichere Herkunftsländer im Sinne von Artikel 57/6/1 Absatz 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern bestimmt: Albanien Bosnien-Herzegowina die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) Indien Kosovo Montenegro Serbien. Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft. Art. 3 - Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. Gegeben zu Brüssel, den 24. April 2014 PHILIPPE Von Königs wegen: Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten D. REYNDERS Die Ministerin der Justiz Frau A. TURTELBOOM Die Staatssekretärin für Asyl und Migration Frau M. DE BLOCK

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITEN- LANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING [C 2014/04035] 27 NOVEMBER Koninklijk besluit houdende benoeming van een Gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 20 juni 2012 houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012; Gelet op de wet van 26 december 1945 houdende de goedkeuring van de Eindakte van de Financiële en Monetaire Conferentie van de Verenigde Naties, ondertekend te Bretton Woods op 22 juli 1944; Gelet op artikel V, sectie 2, van de Overeenkomst houdende oprichting van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; Gelet op de wet van 28 juli 1966 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van de Aziatische Ontwikkelingsbank, en van de Bijlagen, opgemaakt te Manilla op 4 december 1965; Gelet op artikel 27, 1, van de Overeenkomst tot oprichting van de Aziatische Ontwikkelingsbank; Gelet op de wet van 6 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, van de Bijlagen A en B, opgemaakt te Washington op 8 april 1959, en van de daarop volgende akten; Gelet op artikel VIII, sectie 2(a), van de Overeenkomst tot oprichting van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank; Gelet op de wet van 18 september 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, opgemaakt te Khartoum op 4 augustus 1963, en van de daarop volgende Akten; Gelet op artikel 30, alinea 1, van de Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank; Gelet op de wet van 28 juni 1974 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, en van de Bijlagen, opgemaakt te Abidjan op 29 november 1972; Gelet op artikel 24, 2, van de Overeenkomst tot oprichting van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds; Gelet op de wet van 10 april 1991 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, en van de Bijlagen, opgemaakt te Parijs op 29 mei 1990; Gelet op artikel 23, 1, van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 2013, waarbij de heer K. Geens, Minister van Financiën, met ingang van 6 maart 2013, tot Gouverneur van België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling werd benoemd; Overwegende dat deze benoemingen ophouden met uitwerking te hebben op 10 oktober 2014; SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT [C 2014/04035] 27 NOVEMBRE Arrêté royal portant nomination d un Gouverneur pour la Belgique au sein du Mécanisme européen de Stabilité, à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, à la Banque asiatique de Développement, à la Banque interaméricaine de Développement, à la Banque africaine de Développement, au Fonds africain de Développement et à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 juin 2012 portant assentiment au Traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES), signé à Bruxelles le 2 février 2012; Vu la loi du 26 décembre 1945 portant approbation de l Acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations unies, signéàbretton Woods le 22 juillet 1944; Vu l article V, section 2, de l Accord portant création de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement; Vu la loi du 28 juillet 1966 portant approbation de l Accord portant création de la Banque asiatique de Développement, et des Annexes, faits à Manille le 4 décembre 1965; Vu l article 27, 1 er, de l Accord portant création de la Banque asiatique de Développement; Vu la loi du 6 juillet 1976 portant approbation de l Accord constitutif de la Banque interaméricaine de Développement, des Annexes A et B, faits à Washington le 8 avril 1959, et des actes subséquents; Vu l article VIII, section 2(a), de l Accord constitutif de la Banque interaméricaine de Développement; Vu la loi du 18 septembre 1981 portant approbation de l Accord portant création de la Banque africaine de Développement, fait à Khartoum le 4 août 1963, et des Actes subséquents; Vu l article 30, alinéa 1 er,del Accord portant création de la Banque africaine de Développement; Vu la loi du 28 juin 1974 portant approbation de l Accord portant création du Fonds africain de Développement et des Annexes, faits à Abidjan le 29 novembre 1972; Vu l article 24, 2, de l Accord portant création du Fonds africain de Développement; Vu la loi du 10 avril 1991 portant approbation de l Accord portant création de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, et des Annexes, faits à Paris le 29 mai 1990; Vu l article 23, 1 er, de l Accord portant création de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement; Vu l arrêté royal du 22 mars 2013, nommant M. K. Geens, Ministre des Finances, en qualité de Gouverneur pour la Belgique au sein du Mécanisme européen de Stabilité, à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, à la Banque asiatique de Développement, à la Banque interaméricaine de Développement, à la Banque africaine de Développement, au Fonds africain de Développement et à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. Considérant que ces nominations cessent leurs effets le 10 octobre 2014;

16 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. De heer Johan Van Overtveldt, Minister van Financiën, wordt met ingang van 11 oktober 2014 benoemd tot Gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme, Gouverneur bij de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, Gouverneur bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, Gouverneur bij de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, Gouverneur bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, Gouverneur bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds en Gouverneur bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 11 oktober Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 27 november FILIP Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. M. Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances, est nommé àpartir du 11 octobre 2014, Gouverneur pour la Belgique au sein du Mécanisme européen de Stabilité, à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, à la Banque asiatique de Développement, à la Banque interaméricaine de Développement, à la Banque africaine de Développement, au Fonds africain de Développement et à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 11 octobre Art. 3. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 27 novembre PHILIPPE Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse zaken, D. REYNDERS * Par le Roi : Le Ministre des Affaires Etrangères, D. REYNDERS FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2014/24405] 9 DECEMBER Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2015 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 116, 3, gewijzigd bij de wetten van 21 december 2007, 22 december 2008 en 23 december 2009; Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, artikel 3, 2; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 november 2014; Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 20 november 2014; Overwegende dat het aantal zelfstandigen dat getroffen is door asbestose en vergoed wordt door het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers en het daarop betrekking hebbende financieringsbedrag ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen voor het jaar 2015 moeten worden bepaald voor 31 december 2014; Op de voordracht van de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Het aantal zelfstandigen dat getroffen is door asbestose en ten laste genomen is door het Asbestfonds en het financieringsbedrag bedoeld bij artikel 3, 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, bedragen respectievelijk 13 en EUR voor het jaar Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 3. De minister bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 december FILIP Van Koningswege : De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2014/24405] 9 DECEMBRE Arrêté royal fixant le montant du financement pour l année 2015 du Fonds d indemnisation des victimes de l amiante à charge de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l article 116, 3, modifié par les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009; Vu l arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d un Fonds d indemnisation des victimes de l amiante, l article 3, 2; Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014; Vu l accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2014; Considérant que le nombre de travailleurs indépendants atteints d asbestose et indemnisés par le Fonds d indemnisation des victimes de l amiante et le montant du financement y afférent à charge de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants pour l année 2015 doivent être arrêtés avant le 31 décembre 2014; Sur la proposition du Ministre des indépendants et de l avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Le nombre de travailleurs indépendants atteints d asbestose pris en charge par le Fonds Amiante et le montant du financement visés à l article 3, 2, de l arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d un Fonds d indemnisation des victimes de l amiante, s élèvent respectivement à 13 et à EUR pour l année Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier Art. 3. Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 9 décembre PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2014/36852] 24 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken en de wachttoelage De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, artikel 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 2 april 2004, en artikel 57, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 1998 en 2 april 2004; Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht; Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV, gegeven op 13 november 2013; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, gegeven op 16 april 2014; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 april 2014; Gelet op protocol nr van 4 juli Gewest; 2014 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gelet op advies /1/V van de Raad van State, gegeven op 8 september 2014, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht wordt vervangen door wat volgt : Art De personeelsleden die gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken verrichten als vermeld in de lijst, opgenomen in bijlage II.A, die bij dit besluit is gevoegd, ontvangen daarvoor een toelage. 2. De personeelsleden die de werken, vermeld in paragraaf 1, op regelmatige basis verrichten, worden ingedeeld in de volgende drie profielen en ontvangen het desbetreffende forfait als maandtoelage : 1 profiel 1 : 80,43 euro (100 %); 2 profiel 2 : 120,65 euro (100 %); 3 profiel 3 : 160,87 euro (100 %). De profielen met de daarin vermelde functiegroepen zijn opgenomen in bijlage II.B, die bij dit besluit is gevoegd. 3. De personeelsleden die de werken, vermeld in paragraaf 1, occasioneel verrichten, en dus niet vallen onder de toepassing van paragraaf 2, ontvangen een toelage van 2,54 euro (100 %) per werkelijk gepresteerd uur. 4. De toelagen, vermeld in paragraaf 2 en 3, zijn niet cumuleerbaar. De toelagen zijn evenmin cumuleerbaar met de gevaartoelage, vermeld in artikel VII 33 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari Artikel VII 15, VII 15bis en VII 16 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, zijn van toepassing op de toelagen, vermeld in paragraaf 2 en 3. Art. 2. In het opschrift van hoofdstuk 6 van titel III van hetzelfde besluit wordt het woord Interventietoelage vervangen door het woord Wachttoelage.

18 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : Art. 15. De personeelsleden die deel uitmaken van de wachtdienst en die beschikbaar moeten zijn buiten de diensturen, ontvangen een maandelijkse toelage die als volgt berekend wordt : per uur wacht, begrensd tot 260 uur per maand, wordt een uurtarief voorzien van 1 euro (100 %). De lijnmanager wijst de personeelsleden aan die tot de wachtdienst, vermeld in het eerste lid, behoren en stelt de wachtregeling vast. De toelage, vermeld in het eerste lid, is niet cumuleerbaar met de volgende toelagen : 1 de permanentietoelage, vermeld in artikel VII 42 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006; 2 de verstoringstoelage, vermeld in artikel VII 29 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006; 3 de vrije woonst of vervangende toelage, vermeld in artikel VII 56 en VII 57 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006; 4 de toelage voor onregelmatige prestaties voor de wachters der waterwegen, vermeld in artikel VII 58 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari Artikel VII 15, VII 15bis en VII 16 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 zijn van toepassing op de toelage.. Art. 4. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 en 8 juni 2012, wordt een artikel 28/3 ingevoegd, dat luidt als volgt : Art. 28/3. In afwijking van artikel 12 gelden de volgende overgangsbepalingen : 1 de personeelsleden, vermeld in de lijst, opgenomen in bijlage II.C, die bij dit besluit is gevoegd, ontvangen een forfaitaire toelage van 25 % van het uurloon, die wordt uitbetaald volgens het percentage van de arbeidstijd dat in die lijst is opgenomen. Voor de daarvoor aangewezen personeelsleden wordt ook voorzien in een getrapt systeem van afbouw. De personeelsleden ontvangen de toelage tot ze de vermelde functie en graad bekleden, voor een maximale periode van negen jaar vanaf 1 januari De toelage wordt maandelijks na de vervallen termijn uitbetaald op basis van de effectieve prestaties, voor zover die verbonden zijn aan de uitoefening van de functie. Artikel VII 15, VII 15bis en VII 16 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, zijn van toepassing op de toelage. Tijdens die overgangsperiode van maximaal negen jaar hebben de personeelsleden de keuze om jaarlijks in de maand januari over te stappen naar de toelage, vermeld in artikel 12 van dit besluit. Die keuze is onherroepelijk; 2 als voor de personeelsleden met de functie van (deskundige) topograaf, matroos, schipper, patrimoniumtoezichter, patrimoniuminspecteur, werftoezichter en werfinspecteur de toelage, vermeld in artikel 12, 2, een financieel voordeel oplevert ten opzichte van de toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken die sinds 1 mei 2009 wordt uitgekeerd, zal voor de periode van 1 mei 2009 tot 1 januari 2014 het verschil tussen de toelage, vermeld in artikel 12, 2, en de sinds 1 mei 2009 uitbetaalde toelage voor gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken worden betaald; 3 de personeelsleden die niet op de lijst, opgenomen in bijlage II.C bij dit besluit staan, en die niet vallen onder de toepassing van artikel 12, 2, komen in aanmerking voor de toelage voor transport langs trek- en jaagpaden voor een periode van maximaal negen jaar vanaf 1 januari Het gaat om personeelsleden van niveau B, C of D die belast zijn met het besturen van een dienst- of poolwagen, of vaartuig langsheen trekwegen of jaagpaden in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV. Ze ontvangen een toelage van 2,5 euro (100 %) per dag. Bij herhaalde fouten met schadegevolg te wijten aan het personeelslid, kan bij beslissing van de lijnmanager gedurende maximaal één jaar het voordeel van de toelage geheel of gedeeltelijk worden ontnomen. In geval van een zware fout met schadegevolg kan bij beslissing van de raad van bestuur het personeelslid de volledige toelage verliezen, onverminderd de tussenkomst in het herstel van de schade. Die toelage is niet cumuleerbaar met de vrije woonst of de vervangende toelage, vermeld in artikel VII 56 en VII 57 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari Art. 5. Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 6. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 en 8 juni 2012, worden een bijlage II.A, II.B en II.C ingevoegd, die als bijlage 1, 2 en 3 bij dit besluit zijn gevoegd. Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van de artikelen 2 en 3 die in werking treden op 1 januari Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, Vlaamse rand, toerisme en dierenwelzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 24 oktober De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bijlage 1 Bijlage II.A. Lijst van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken als vermeld in artikel 12, 1 Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht, wat betreft de toelage voor gevaarlijk, ongezonde of hinderlijke werken en de wachttoelage. Brussel, 24 oktober De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS

20 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bijlage 2 Bijlage II.B. Profielgebonden stelsel als vermeld in artikel 12 2, tweede lid PROFIEL 1 Deskundige topografie Garagist Hoofdwerfinspecteur Hydrograaf (assistent) Patrimoniuminspecteur Patrimoniumtoezichter Schoonmaker Topograaf Werfinspecteur Werftoezichter PROFIEL 2 Groenwerker Loodgieter Matroos Metser Onderhoudsmedewerker Polyvalent districtsmedewerker Polyvalent onderhoudsmedewerker Polyvalent regiemedewerker Polyvalent technisch medewerker Schipper - onderhoudsmedewerker Schipper matroos Schipper Schrijnwerker PROFIEL 3 Elektricien Mecanicien

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 5739 Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird ein Artikel 19/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt: Art. 19/1 - Dem Generaldirektor

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST

REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST 28935 Commune Kinrooi Lanaken Lanaken Lille Lille Londerzeel Maaseik (Opoeteren) Maasmechelen Mechelen Mechelen Mol Mol Mol Mol Ravels (Poppel) Retie Rotselaar Sint-Niklaas Sint-Niklaas Turnhout Westerlo

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE 15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE VERFASSUNGSGERICHTSHOF [2008/200767] Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 In seinem Urteil vom 24. Dezember

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290240 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Op 3 juli 2017 werden de volgende decreten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1965 Nr. 80 60 (1963) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1965 Nr. 80 A. TITEL Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73,

Nadere informatie

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 173. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 150 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 173. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 150 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

WOENSDAG 1 OKTOBER 2008 MERCREDI 1 er OCTOBRE 2008. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

35444 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

35444 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 35444 MONITEUR BELGE 22.09.1999 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST MINISTERE DE LA REGION WALLONNE F. 99 3097 26 AOUT 1999. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

VRIJDAG 8 JUNI 2012 VENDREDI 8 JUIN 2012. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

VRIJDAG 8 JUNI 2012 VENDREDI 8 JUIN 2012. Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18017 Art.2-In Artikel 4 Absatz 1 desselben Erlasses wird das Wort «Wer» durch die Wörter «Der Inhaber eines elektronischen Personalsausweises, der» ersetzt. Art.3-Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 52246 BELGISCH STAATSBLAD 09.07.2014 MONITEUR BELGE Epidemische varkensziekten : a) vesiculaire varkensziekte, b) vesiculaire stomatitis, c) Afrikaanse varkenspest, d) klassieke varkenspest, e) mond- en

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 115. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 340 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 115. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 340 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.04.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.04.2010 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.04.2010 MONITEUR BELGE 19727 [Der Verurteilte kann außerdem zur Aberkennung von Rechten gemäß Artikel 33 des Strafgesetzbuches verurteilt werden.] [Art. 1 Abs. 1 abgeändert durch

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

VRIJDAG 16 MAART 2012 VENDREDI 16 MARS 2012

VRIJDAG 16 MAART 2012 VENDREDI 16 MARS 2012 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : SOMMAIRE INHOUD. 204 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : SOMMAIRE INHOUD. 204 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie