MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N. 93. Numéro tél. gratuit : INHOUD SOMMAIRE. 106 bladzijden/pages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 93. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 106 bladzijden/pages"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 93 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, chaussée d Anvers 53, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE WOENSDAG 21 MAART 2012 MERCREDI 21 MARS 2012 VIERDE EDITIE QUATRIEME EDITION INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 1 DECEMBER Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad. Duitse vertaling, bl DECEMBER Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. Duitse vertaling, bl DECEMBER Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. Duitse vertaling, bl Service public fédéral Intérieur 1 er DECEMBRE Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne l élection des membres du conseil de police. Traduction allemande, p DECEMBRE Loi modifiant l arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Traduction allemande, p DECEMBRE Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d exploitation ferroviaire, en vue d instaurer des amendes administratives. Traduction allemande, p Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres 1. DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes in Bezug auf die Wahl der Mitglieder des Polizeirats. Deutsche Übersetzung, S DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste. Deutsche Übersetzung, S DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 19. Dezember 2006 über die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs mit dem Ziel, administrative Geldbußen einzuführen. Deutsche Übersetzung, S Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 FEBRUARI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest. Erratum, bl Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 3 FEVRIER Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne le certificat médical. Erratum, p bladzijden/pages

2 17616 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE Andere besluiten Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Hoofdcommissaris van politie. Korpschef. Hernieuwing van het mandaat, bl Autres arrêtés Service public fédéral Intérieur Commissaire divisionnaire de police. Chef de corps. Renouvellement de mandat, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslag en benoeming van leden, bl Service public fédéral Sécurité sociale Institut national d assurance maladie-invalidité. Groupe de direction de l accréditation, institué auprès du Service des soins de santé. Démission et nomination de membres, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 20 FEBRUARI Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 20 FEVRIER Arrêté ministériel portant nomination d un chef contrôleur et de quatre contrôleurs au banc d épreuves des armes à feu établi à Liège, p Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. Personeel, bl Service public fédéral de Programmation Politique scientifique Etablissements scientifiques fédéraux. Personnel, p Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Economisch Toezicht. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Verklaring van openbaar nut, bl Afdeling Economisch Toezicht. Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Hoogdringende onteigening, bl Vlaamse overheid Provincie Limburg. Ruimtelijke ordening. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bl Waals Gewest Waalse Overheidsdienst 8 MAART Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de «Commission wallonne de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère» (Waalse commissie voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst) ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, bl Région wallonne Service public de Wallonie 8 MARS Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2009 portant désignation du président, des vice-présidents et des membres de la Commission wallonne de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère instaurée par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, p

3 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Maurice Lecaut, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Marius Minda, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la VOF Walcheren, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de la BVBA Ruel Recycling, en qualité de collecteur de déchets autres que dangereux, p Officiële berichten SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke multimedia, telefonie en beheer van gebouwen (m/v) (niveau C) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AFG12014). Erratum, bl Werving. Uitslag, bl Avis officiels SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Sélection comparative francophone de responsable multimédia, téléphonie et gestion des bâtiments (m/f) (niveau C) pour les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (AFG12014). Erratum, p Recrutement. Résultat, p Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen, bl Autorité des Services et Marchés financiers Avis de cession d un portefeuille de créances hypothécaires, p Federale Overheidsdienst Financiën Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Voorafbetalingen. Aanslagjaar 2013, bl Service public fédéral Finances Administration générale de la Fiscalité. Impôts sur les revenus. Versements anticipés 2013, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde. Erratum, bl Rechterlijke Orde. Vacante betrekkingen. Erratum, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire. Erratum, p Ordre judiciaire. Places vacantes. Erratum, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Recommandations du Comité consultatif pour les télécommunications : publication prescrite par l article 6 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een buurtsteward bij stad Gent, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een technisch instructeur bij stad Gent, bl Vlaamse overheid Definitief gemeentelijk mobiliteitsplan, bl Voorlopige vaststelling aanpassing rooilijnplan, bl De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

4 17618 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2012/00172] 1 DECEMBER Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad. Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 1 december 2011 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad (Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012, err. van 27 februari 2012). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2012/00172] 1 er DECEMBRE Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré àdeux niveaux, en ce qui concerne l élection des membres du conseil de police. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 1 er décembre 2011 modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré àdeux niveaux, en ce qui concerne l élection des membres du conseil de police (Moniteur belge du 17 février 2012, err. du 27 février 2012). Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. D FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES [C 2012/00172] 1. DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes in Bezug auf die Wahl der Mitglieder des Polizeirats Deutsche Übersetzung Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 1. Dezember 2011 zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes in Bezug auf die Wahl der Mitglieder des Polizeirats. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 1. DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes in Bezug auf die Wahl der Mitglieder des Polizeirats ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es: Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit. Art. 2 - Artikel 17 des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes wird wie folgt abgeändert: 1. Nummer 3 wird wie folgt ersetzt: «3. dem jüngsten Kandidaten». 2. Nummer 4 wird aufgehoben. Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird. Gegeben zu Brüssel, den 1. Dezember 2011 ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern Frau A. TURTELBOOM Mit dem Staatssiegel versehen: Der Minister der Justiz S. DE CLERCK

5 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2012/00173] 2 DECEMBER Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 2 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2012/00173] 2 DECEMBRE Loi modifiant l arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du2décembre 2011 modifiant l arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services depolice (Moniteur belge du 17 février 2012). Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. D FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES [C 2012/00173] 2. DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste Deutsche Übersetzung Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 2. Dezember 2011 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES 2. DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es: Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit. Art. 2 - Artikel XII.VI.9bis Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 30. März 2001 zur Festlegung der Rechtsstellung des Personals der Polizeidienste, eingefügt durch das Gesetz vom 3. Juli 2005 und abgeändert durch das Gesetz vom 3. März 2010, wird wie folgt ersetzt: «Absatz 1 gilt ebenfalls für Personalmitglieder, die am Vortag des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses den Dienstgrad eines Kommissars der Gemeindepolizei innehatten und die entweder Korpschef eines Gemeindepolizeikorps in einer Gemeinde der Klasse 17 waren oder in einer Gemeinde der Klasse 20 ernannt waren, ohne Korpschef des betreffenden Korps zu sein, oder deren Ernennungsverfahren zwar vor dem Vortag des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses begonnen hatte, jedoch am Vortag des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses noch nicht abgeschlossen war und deren Ernennung in die betreffende Stelle später stattgefunden hat.» Art. 3 - Artikel XII.VII.27bis desselben Erlasses, eingefügt durch das Gesetz vom 3. Juli 2005 und abgeändert durch die Gesetze vom 20. Juni 2006 und 3. März 2010, wird wie folgt ersetzt: «Absatz 1 gilt ebenfalls für Personalmitglieder, die am Vortag des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses den Dienstgrad eines Kommissars der Gemeindepolizei innehatten und die entweder Korpschef eines Gemeindepolizeikorps in einer Gemeinde der Klasse 17 waren oder in einer Gemeinde der Klasse 20 ernannt waren, ohne Korpschef des betreffenden Korps zu sein, oder deren Ernennungsverfahren zwar vor dem Vortag des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses begonnen hatte, jedoch am Vortag des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses noch nicht abgeschlossen war und deren Ernennung in die betreffende Stelle später stattgefunden hat.» Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird. Gegeben zu Brüssel, den 2. Dezember 2011 ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern Frau A. TURTELBOOM Mit dem Staatssiegel versehen: Der Minister der Justiz S. DE CLERCK

6 17620 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N [C 2012/00169] 28 DECEMBER Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. Duitse vertaling De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 28 december 2011 tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2012). Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F [C 2012/00169] 28 DECEMBRE Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d exploitation ferroviaire, en vue d instaurer des amendes administratives. Traduction allemande Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 28 décembre 2011 modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d exploitation ferroviaire, en vue d instaurer des amendes administratives (Moniteur belge du 1 er février 2012). Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmedy. D FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES [C 2012/00169] 28. DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 19. Dezember 2006 über die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs mit dem Ziel, administrative Geldbußen einzuführen Deutsche Übersetzung Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 28. Dezember 2011 zur Abänderung des Gesetzes vom 19. Dezember 2006 über die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs mit dem Ziel, administrative Geldbußen einzuführen. Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN 28. DEZEMBER 2011 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 19. Dezember 2006 über die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs mit dem Ziel, administrative Geldbußen einzuführen ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß! Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es: Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit. Art. 2 - Vorliegendes Gesetz setzt die Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG des Rates über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung, abgeändert durch die Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008, durch die Richtlinie 2008/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 und durch die Richtlinie 2009/149/EG der Kommission vom 27. November 2009, teilweise um. Art. 3 - Artikel 12 des Gesetzes vom 19. Dezember 2006 über die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. Januar 2010, wird durch eine Nr. 14 mit folgendem Wortlaut ergänzt: 14. Auferlegung von administrativen Geldbußen. Art. 4 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 13/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt: Art. 13/1-1 - Bei einem in den Artikeln 59bis und 59ter [sic, zu lesen ist: in den Artikeln 59/1 und 59/2] erwähnten Verstoß kann die Sicherheitsbehörde einem Eisenbahnunternehmen, dem Betreiber der Eisenbahninfrastruktur und dem Inhaber eine administrative Geldbuße auferlegen. 2 - Bei einem in den Artikeln 59/1 und 59/2 erwähnten Verstoß erstellt ein in Artikel 58/1 1 erwähnter Bediensteter einen Bericht. Der König bestimmt das Muster der Legitimationskarte, die bei Kontrollaufgaben vorgelegt wird. Der Bericht ist datiert und enthält mindestens: 1. den Namen des mutmaßlichen Zuwiderhandelnden, 2. den Verstoß, 3. den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Feststellung des Verstoßes. Der Bericht wird unverzüglich an die Verwaltung der Sicherheitsbehörde übermittelt. Eine Kopie des Berichts wird spätestens bei der Notifizierung der Absicht, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, an den mutmaßlichen Zuwiderhandelnden gesandt.

7 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE Die Verwaltung setzt den mutmaßlichen Zuwiderhandelnden binnen fünfzehn Tagen ab dem Datum des Berichts von der Absicht, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, in Kenntnis. Die Verwaltung kann diese Frist verlängern, wenn sie es für die Ausübung der Aufgaben und der Befugnisse der Sicherheitsbehörde für notwendig erachtet. Zudem kann die Verwaltung diese Frist verlängern, wenn sie dem mutmaßlichen Zuwiderhandelnden eine Frist einräumt, um dem Verstoß ein Ende zu setzen. Die Notifizierung erfolgt per Einschreibesendung oder auf die vom König festgelegte Weise und vermerkt unter Androhung der Nichtigkeit den in Erwägung gezogenen Betrag der administrativen Geldbuße und den Namen des mutmaßlichen Zuwiderhandelnden. Diese Notifizierung kann sich nur auf Taten beziehen, die weniger als fünf Jahre vor Versendung des Einschreibens begangen worden sind. 4 - Der mutmaßliche Zuwiderhandelnde wird aufgefordert, innerhalb von dreißig Tagen ab Notifizierung dieser Benachrichtigung seine Verteidigungsmittel schriftlich mitzuteilen. Wenn der mutmaßliche Zuwiderhandelnde keinen Sitz in Belgien hat, wird diese Frist um fünfzehn Tage verlängert. Der mutmaßliche Zuwiderhandelnde wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass er: 1. auf Antrag hin die Dokumente, die der Absicht zugrunde liegen, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, einsehen und Kopien davon erhalten kann. 2. seine schriftliche Verteidigung mündlich begründen kann. Zu diesem Zweck kann er innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt der Notifizierung einen schriftlichen Antrag bei der Sicherheitsbehörde einreichen. Der mutmaßliche Zuwiderhandelnde kann sich von einem Rechtsanwalt beistehen oder vertreten lassen und Zeugen aufrufen. Wenn der mutmaßliche Zuwiderhandelnde findet, dass er nicht über ausreichend Zeit für seine Verteidigung verfügt, kann er einen mit Gründen versehenen Antrag an die Sicherheitsbehörde richten, die innerhalb von fünfzehn Tagen in dieser Sache befindet. Wenn die Sicherheitsbehörde nicht innerhalb von fünfundvierzig Tagen in der Sache befindet, gilt der Antrag als angenommen. Die in 6 erwähnte Frist wird für die Dauer der Verlängerung der in vorliegendem Absatz erwähnten Frist ausgesetzt. Die Sicherheitsbehörde zeigt sich loyal und unparteiisch bei der Sammlung und Mitteilung der Belastungs- und Entlastungsbeweise. 5 - Wenn eine administrative Geldbuße auferlegt wird, wird der Betrag dieser Geldbuße der Schwere des Verstoßes und dem Maße, in dem dieser dem Zuwiderhandelnden angelastet werden kann, angepasst. Des Weiteren wird der Häufigkeit des Verstoßes und den Umständen, unter denen der mutmaßliche Zuwiderhandelnde den Verstoß begangen hat, Rechnung getragen. Stellen die Taten zum Zeitpunkt der Entscheidung, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, keinen Verstoß im Sinne der Artikel 59/1 und 59/2 mehr dar, wird die administrative Geldbuße nicht auferlegt. Die Paragraphen 3 und 4 finden Anwendung im Fall der in Artikel 14/5 erwähnten Beschwerde. 6 - Die Befugnis der Sicherheitsbehörde, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, erlischt zwei Jahre nachdem die Sicherheitsbehörde die in 3 erwähnte Notifizierung versandt hat. Art. 5 - Artikel 14/6 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. Januar 2010, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt: In Abweichung von Absatz 3 kann die Beschwerde gegen eine in Artikel 12 Nr. 14 erwähnte Entscheidung eine aufschiebende Wirkung haben. Art. 6 - In Titel III Kapitel I desselben Gesetzes wird ein Artikel 58/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt: Art. 58/1-1 - Der König bestimmt die mit der Kontrolle der Einhaltung des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse beauftragen Bediensteten der Sicherheitsbehörde. Sie können: 1. sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung freien Zugang zum Rollmaterial verschaffen, das auf den Fahrwegen verkehrt beziehungsweise dazu bestimmt ist, darauf zu verkehren, 2. jegliche Feststellungen machen, Informationen sammeln, Erklärungen aufnehmen, sich Dokumente, Schriftstücke, Bücher und Gegenstände vorlegen lassen und diejenigen beschlagnahmen, die für die Kontrolle erforderlich sind oder dafür, dem Verstoß ein Ende zu setzen. Sie machen ihr Kontrollrecht nur dann geltend, wenn es nach vernünftigem Ermessen für die Ausführung ihrer Kontrollaufgaben als zweckmäßig erachtet wird. Für die Ausführung ihrer Aufgaben können sie die bewaffnete Macht anfordern. 2 - Sie haben ein Zugangsrecht: 1. zum Wohnsitz von Unternehmensleitern, Verwaltern, Geschäftsführern, Direktoren und anderen Personalmitgliedern des betreffenden Unternehmens sowie zum Wohnsitz und zu den zu beruflichen Zwecken genutzten Räumlichkeiten von natürlichen und juristischen Personen, die intern oder extern tätig sind und mit der kaufmännischen, buchhalterischen, administrativen, steuerlichen und finanziellen Geschäftsführung dieses Unternehmens beauftragt sind, 2. zum Gesellschafts- oder Betriebssitz des betreffenden Unternehmens. Zu den in Absatz 1 erwähnten Räumlichkeiten haben sie jedoch nur Zugang unter folgenden Bedingungen: 1. mit vorheriger, schriftlicher Erlaubnis des Bewohners, 2. mit vorheriger, schriftlicher Ermächtigung des Untersuchungsrichters. In diesem Fall dürfen sie die Wohnung und bewohnte Räumlichkeiten nur zwischen 8 und 18 Uhr betreten. 3 - Die in 1 erwähnten Bediensteten sind bezüglich der von ihnen bei der Ausübung ihrer Kontrollaufgaben erhaltenen Informationen an das Berufsgeheimnis gebunden.

8 17622 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE Art. 7 - Artikel 59 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt: Art. 59. Unbeschadet des Artikels 43 Absatz 3 werden Verstöße gegen das vorliegende Gesetz und seine Ausführungserlasse, das Nichteinhalten einer von der Sicherheitsbehörde getroffenen Entscheidung, jegliche Behinderung der Überprüfungen und Untersuchungen durch die Sicherheitsbehörde sowie jegliche Behinderung der Tätigkeit der Untersuchungsstelle mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem Jahr und einer Geldbuße von 26 bis zu EUR oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Die Bestimmungen von Buch I des Strafgesetzbuches finden Anwendung auf die in Absatz 1 erwähnten Verstöße. Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Eisenbahnunternehmen, Infrastrukturbetreiber und Inhaber, die einen Verstoß begehen, der nach Artikel 59/1 mit einer administrativen Geldbuße belegt wird. Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Eisenbahnunternehmen, Infrastrukturbetreiber und Inhaber, die einen Verstoß gegen einen Ausführungserlass dieses Gesetzes begehen, der nach Artikel 59/2 mit einer administrativen Geldbuße belegt wird. Art. 8 - In Titel III desselben Gesetzes wird ein Kapitel III, das die Artikel 59/1, 59/2 und 59/3 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt: KAPITEL III Administrative Geldbußen Art. 59/1 - Folgende Verstöße gegen vorliegendes Gesetz werden mit einer administrativen Geldbuße belegt: 1. Der Verstoß gegen Artikel 6 3 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 2. Der Verstoß gegen Artikel 6 4 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 3. Der Verstoß gegen Artikel 8 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 4. Der Verstoß gegen Artikel 9 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 5. Das Nichteinhalten der in Artikel 13 erwähnten Maßnahmen durch das Eisenbahnunternehmen oder den Infrastrukturbetreiber wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 6. Das Verweigern der in Artikel 14 Absatz 3 erwähnten technischen Unterstützung wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 7. Der Verstoß gegen Artikel 16 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 8. Der Verstoß gegen Artikel 17 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 9. Der Verstoß gegen Artikel 18 erster Satz wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 10. Der Verstoß gegen Artikel 18 zweiter Satz wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 11. Das verspätete Vorlegen des in Artikel 19 erwähnten Berichts wird mit einer administrativen Geldbuße von 500 bis zu EUR belegt. 12. Das Nichtvorlegen des in Artikel 19 erwähnten Berichts wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 13. Das unvollständige Vorlegen des in Artikel 19 erwähnten Berichts wird mit einer administrativen Geldbuße von 20 bis zu EUR belegt. 14. Das Nichteinhalten der in Artikel 20 erwähnten Verpflichtungen wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 15. Die nicht unverzügliche Übermittlung der in Artikel 24 erwähnten wesentlichen Änderungen wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 16. Der Verstoß gegen Artikel 30 Absatz 2 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 17. Das Nichteinhalten der Verpflichtungen in Bezug auf die Gültigkeit der in Artikel 37/15 erwähnten Fahrerlaubnis für Zugführer wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 18. Der Verstoß gegen Artikel 37/4 Absatz 1 wird mit einer administrativen Geldbuße von 500 bis zu EUR pro Zugführer belegt. 19. Außer wenn das Gesetz Ausnahmefälle vorsieht, wird das Nichteinhalten der in Artikel 37/15 erwähnten Verpflichtungen in Bezug auf die Bescheinigungen der Zugführer in Sachen Infrastruktur, Material oder Sprachkenntnisse mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 20. Der Verstoß gegen Artikel 37/9 wird mit einer administrativen Geldbuße von 500 bis zu EUR belegt. 21. Der Verstoß gegen Artikel 37/10 Absatz 3 wird mit einer administrativen Geldbuße von 500 bis zu EUR belegt. 22. Der Verstoß gegen Artikel 37/11 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 23. Der Verstoß gegen Artikel 37/13 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 24. Der Verstoß gegen Artikel 37/14 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 25. Der Verstoß gegen Artikel 37/20 Absatz 3 wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 26. Das Nichtüberprüfen der Tatsache, dass ein Zugbegleiter tatsächlich Inhaber einer in Artikel 37/23 1 Absatz 1 erwähnten Bescheinigung für Zugbegleiter ist, bevor es ihm erlaubt wird, die im selben Artikel definierten relevanten Aufgaben durchzuführen, wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 27. Das Nichteintragen durch den Inhaber, unter Verstoß gegen Artikel 38, eines Fahrzeugs in das NFR mit dem Namen der für die Instandhaltung zuständigen Stelle wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 28. Das Nichtübermitteln oder das verspätete Übermitteln an die Sicherheitsbehörde von notwendigen Anpassungen des in Artikel 38 erwähnten NFRs wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 29. Das Nichteinhalten durch die für die Instandhaltung zuständige Stelle der in den Artikeln 39 bis 42/1 vorgeschriebenen Regeln über die Zertifizierung wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 30. Jegliches Behindern der Ausübung der in Artikel 46 erwähnten Befugnisse der Untersuchungsstelle wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt.

9 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE Das Nichtantworten auf den Audit-, Inspektions- oder Kontrollbericht über die in Artikel 6 erwähnten Sicherheitsvorschriften oder über die Sicherheitszulassung oder -bescheinigung innerhalb der vorgegebenen Frist wird mit einer administrativen Geldbuße von 500 bis zu EUR belegt. 32. Werden nach einem Audit-, Inspektions- oder Kontrollbericht über die in Artikel 6 erwähnten Sicherheitsvorschriften oder über die Sicherheitszulassung oder -bescheinigung nicht innerhalb der vorgegebenen Frist Abhilfemaßnahmen getroffen, wird eine administrative Geldbuße von bis zu EUR auferlegt. 33. Das Nichteinhalten der Werte sofortiger Einsatz der Sicherheitstoleranz der Gleise gemäß den Sicherheitseckwerten der TSI Infrastruktur oder das Nichteinhalten der Sicherheitsverfahren der TSI Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung mehr als zwei Mal pro Jahr wird mit einer administrativen Geldbuße von bis zu EUR belegt. 34. Das Nichtzahlen oder verspätete Zahlen der in den Artikeln 14/1, 14/2, 14/4, 33, 33/1 und 33/2 erwähnten Gebühren wird mit einer administrativen Geldbuße von 20 bis zu 500 EUR belegt. Die in vorangehendem Absatz erwähnten Verstöße können auch aus Fahrlässigkeit oder aus Mangel an Vorsorge begangen werden. Art. 59/2-1 - Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmt der König die Verstöße gegen die in Ausführung des vorliegenden Gesetzes ergangenen Erlasse, die mit einer administrativen Geldbuße belegt werden. Die Verstöße werden in drei Grade eingestuft. Die Verstöße können auch aus Fahrlässigkeit oder aus Mangel an Vorsorge begangen werden. 2 - Die Verstöße ersten Grades betreffen die Taten und Verhaltensweisen, die keine Auswirkung auf die Sicherheit der Personen haben und die die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörde oder der Untersuchungsstelle nicht erheblich beeinträchtigen. Die in Absatz 1 erwähnten Verstöße werden mit einer administrativen Geldbuße von 50 bis zu EUR belegt. 3 - Die Verstöße zweiten Grades betreffen die Taten und Verhaltensweisen, die eine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Sicherheit der Personen haben oder die die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörde oder der Untersuchungsstelle erheblich beeinträchtigen. Die in Absatz 1 erwähnten Verstöße werden mit einer administrativen Geldbuße von 100 bis zu EUR belegt. 4 - Die Verstöße dritten Grades betreffen die Taten und Verhaltensweisen, die einen Unfall oder einen schweren Unfall herbeiführen können. Die in Absatz 1 erwähnten Verstöße werden mit einer administrativen Geldbuße von 400 bis zu EUR belegt. 5 - Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass und im Rahmen der in den Paragraphen 2 bis 4 vorgesehenen Mindest- und Höchstgrenzen im Falle von Verhaltensweisen, die mit einer administrativen Geldbuße belegt werden, einen Betrag oder Mindest- und Höchstbeträge festlegen. Um den Grad und das Strafmaß zu definieren, berücksichtigt der König die Schwere der strafbaren Taten sowie ihre Verhältnismäßigkeit gegenüber den administrativen Geldbußen. Art. 59/3-1 - Im Fall von mildernden Umständen kann die administrative Geldbuße herabgesetzt werden, ohne weniger betragen zu dürfen als: EUR für die Verstöße ersten Grades, EUR für die Verstöße zweiten Grades, EUR für die Verstöße dritten Grades, 4. die Hälfte des Mindestbetrags der in Artikel 59/1 vorgesehenen Beträge. 2 - Im Fall eines Zusammentreffens von mehreren in den Artikeln 59/1 und 59/2 erwähnten Verstößen werden alle administrativen Geldbußen kumuliert, ohne jedoch das Doppelte des Maximums der höchsten administrativen Geldbuße übersteigen zu dürfen. 3 - Die Sicherheitsbehörde kann in ihrer Entscheidung, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, vorsehen, dass die administrative Geldbuße verfällt, wenn der Zuwiderhandelnde binnen einem Jahr keinen Verstoß mehr begeht. 4 - Die Paragraphen 1 bis 3 sind uneingeschränkt anwendbar auf die in Artikel 14/5 erwähnte Beschwerde. 5 - Wird dem Zuwiderhandelnden ein Jahr, nachdem eine Entscheidung der Sicherheitsbehörde, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, endgültig geworden ist, oder ein Jahr, nachdem der Entscheid über die Beschwerde gegen diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist, eine in den Artikeln 59/1 und 59/2 vorgesehene administrative Geldbuße auferlegt, dann werden die in Artikel 59/1 1 und in Artikel 59/2 2bis4definierten Mindestbeträge verdoppelt. 6 - Es kann keine administrative Geldbuße auferlegt werden, wenn: 1. der Strafrichter schon eine Strafe für die betreffende Tat auferlegt hat, 2. wenn die betreffende Tat schon zu einem Freispruch, zu einer einfachen Schuldigerklärung ohne Strafe, zu einer Aussetzung der Urteilsverkündung oder zu einem in Artikel 216bis des Strafprozessgesetzbuches erwähnten Vergleich geführt hat. 7 - Wird der mutmaßliche Zuwiderhandelnde strafrechtlich für Taten verfolgt, die untrennbar mit der Tat verbunden sind, für die die Sicherheitsbehörde beabsichtigt, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, werden die in vorliegendem Titel erwähnten Fristen bis zum Zeitpunkt, wo der Strafrichter befunden haben wird, ausgesetzt. 8 - Die in Artikel 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 5. März 1952 über die Zuschlagzehntel auf strafrechtliche Geldbußen erwähnten Zuschlagzehntel sind auf die in den Artikeln 59/1 und 59/2 erwähnten administrativen Geldbußen ebenfalls anwendbar. In ihrer Entscheidung erwähnt die Sicherheitsbehörde die aufgrund des vorerwähnten Gesetzes vom 5. März 1952 durchgeführte Multiplikation und den aus dieser Erhöhung hervorgehenden Betrag. 9 - Der Zuwiderhandelnde begleicht die administrative Geldbuße binnen einem Monat, nachdem die Entscheidung, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, endgültig geworden ist oder nachdem der Entscheid über die Beschwerde gegen diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Die administrative Geldbuße fällt der Staatskasse zu. Der Zuwiderhandelnde zahlt den Betrag an die Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung. Der Angestellte der Kataster-, Registrierungs- und Domänenverwaltung setzt die Sicherheitsbehörde von der Bezahlung in Kenntnis.

10 17624 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE Zahlt der Zuwiderhandelnde die administrative Geldbuße mit Verspätung, wird der Betrag von Rechts wegen um den gesetzlichen Zinssatz erhöht, und dies mit einem Minimum von fünf Prozent des Betrags der administrativen Geldbuße. Das Recht, die administrative Geldbuße einzufordern, verjährt zwei Jahre nach dem letzten Tag, an dem der Zuwiderhandelnde hätte zahlen müssen. Diese Frist wird in dem in Artikel 59/3 3 erwähnten Fall ausgesetzt.» Art. 9 - Das vorliegende Gesetz wird Gesetz über die administrativen DSIE-Geldbußen genannt. Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird. Gegeben zu Châteauneuf-de-Grasse, den 28. Dezember 2011 ALBERT Von Königs wegen: Die Vizepremierministerin und Ministerin des Innern Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Umwelt, Energie und Mobilität M. WATHELET Mit dem Staatssiegel versehen: Die Ministerin der Justiz Frau A. TURTELBOOM * FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N ( ) [C 2012/18142] 3 FEBRUARI Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest. Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2012, pagina 15784, moet er bij het koninklijk besluit van 3 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest, onder de rubriek van de overheid waarvan het betrokken besluit uitgaat, gelezen worden : FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOED- SELKETEN in plaats van FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKS- GEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEF- MILIEU. AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE F ( ) [C 2012/18142] 3 FEVRIER Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne le certificat médical. Erratum Dans le Moniteur belge du 15 mars 2012, page 15784, à l arrêté royal du 3février 2012 modifiant l arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l hygiène des denrées alimentaires en ce qui concerne le certificat médical, il y a lieu de lire à la rubrique de l autorité dont émane ledit arrêté : AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE au lieu de SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVI- RONNEMENT. ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2012/00189] Hoofdcommissaris van politie. Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 6 maart 2012 wordt het mandaat van de heer Philippe DENEFFE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois met ingang van 21 februari 2012 voor vijf jaar hernieuwd. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00189] Commissaire divisionnaire de police. Chef de corps Renouvellement de mandat Par arrêté royal du 6 mars 2012 la désignation de M. Philippe DENEFFE, à l emploi de chef de corps de la police locale de la zone de police Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois est prolongée pour un terme de cinq ans à partir du 21 février * FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2012/22098] Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslag en benoeming van leden SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [2012/22098] Institut national d assurance maladie-invalidité. Groupe de direction de l accréditation, institué auprès du Service des soins de santé. Démission et nomination de membres Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, dat in werking treedt op 1 april 2012, wordt eervol ontslag uit haar functies van werkend lid van de Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Bonnewyn, Carina. Par arrêté royal du 6 mars 2012, qui entre en vigueur le 1 er avril 2012, démission honorable de ses fonctions de membres effectif du Groupe de direction de l accréditation, institué auprès du Service des soins de santé de l Institut national d assurance maladie-invalidité, est accordée à Mme Bonnewyn, Carina.

11 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Kelchtermans, Henri, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij voornoemde stuurgroep, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Bonnewyn, Carina, wier mandaat hij zal voleindigen. * Par le même arrêté, est nommé M. Kelchtermans, Henri, en qualité de membre effectif dudit Groupe de direction, au titre de représentant d un organisme assureur, en remplacement de Mme Bonnewyn, Carina, dont il achèvera le mandat. FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [2012/201706] Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 29 februari 2012, is de heer Cordeels, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [2012/201706] Ordre judiciaire Par arrêté royal du 12 mars 2012, produisant ses effets le 29 février 2012, M. Cordeels, D., juge au tribunal de première instance d Audenarde, est admis à la retraite. Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autoriséàporter le titre honorifique de ses fonctions. Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel van de heer de Volder, E., wonende te Péruwelz, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 februari Par arrêté royal du 12 mars 2012, la nomination aux fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de Nivelles de M. de Volder, E., domiciliéàpéruwelz, est renouvelée pour un terme de cinq ans prenant cours le 16 février Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden. * Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé àla poste. FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2012/11092] 20 FEBRUARI Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2012/11092] 20 FEVRIER Arrêté ministériel portant nomination d un chef contrôleur et de quatre contrôleurs au banc d épreuves des armes à feu établi à Liège De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, Gelet op de wet van 24 mei 1888 houdende regeling van de toestand der te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 1923, de wet van 8 juni 2006 en de wet van 22 december 2008; Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1924 tot goedkeuring van het nieuw algemeen reglement der te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens, de artikelen 8, eerste lid, en 9, derde lid; Op de voordracht van de Bestuurscommissie, Besluit : Artikel 1. Worden benoemd bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens voor het jaar 2012 : 1 hoofdcontroleur : de heer Rivas, Francisco, geboren op 9 augustus 1960; 2 controleurs : de heren : Dosogne, Alain, geboren op 15 november 1957; Hanssens, Patrice, geboren op 31 maart 1974; Jazwa, Daniel, geboren op 25 juli 1957; Scholtissen, Joseph, geboren op 4 december Art. 2. De directeur van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 20 februari J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, Vu la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d épreuves des armes à feu établi à Liège, modifiée par la loi du 10 août 1923, la loi du 8 juin 2006 et la loi du 22 décembre 2008; Vu l arrêté royal du 30 juin 1924 approuvant le nouveau règlement général du banc d épreuves des armes à feu établi à Liège, les articles 8, alinéa 1 er, et 9, alinéa 3; Sur proposition de la Commission administrative, Arrête : Article 1 er. Sont nommés au banc d épreuves des armes à feu établi à Liège pour l année 2012 : 1 chef contrôleur : M. Rivas, Francisco, né le9août 1960; 2 contrôleurs : Messieurs : Dosogne, Alain, né le 15 novembre 1957; Hanssens, Patrice, né le 31 mars 1974; Jazwa, Daniel, né le 25 juillet 1957; Scholtissen, Joseph, né le4décembre Art. 2. Le directeur du banc d épreuves des armes à feu établi à Liège est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 février J. VANDE LANOTTE

12 17626 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID [C 2012/21050] Federale Wetenschappelijke Instellingen. Personeel Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt de heer De Loof, Christophe, attaché van de klasse A2 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 augustus 2010, bevorderd door benoeming tot de functie van adviseur ICT in de klasse A3. SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE [C 2012/21050] Etablissements scientifiques fédéraux. Personnel Par arrêté royal du 8 janvier 2012, M. De Loof, Christophe, né le 11 novembre 1969, attaché dans la classe A2 aux Musées royaux d Art et d Histoire, est promu par nomination, à partir du 1 er août 2010, à la fonction de conseiller ICT dans la classe A3. Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt de heer Bulcke, Johan, geboren op 31 augustus 1969, attaché van de klasse A2 bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, met ingang van 1 oktober 2009 bevorderd tot de klasse A3 in een betrekking van adviseur met als functietitel «Diensthoofd ICT». Par arrêté royal du 8 janvier 2012, M. Bulcke, Johan, né le 31 août 1969, attaché dans la classe A2 à l Institut d Aéronomie spatiale de Belgique, est promu, à partir du 1 er octobre 2009, dans la classe A3 dans un emploi de conseiller portant le titre de «Chef de service ICT». Durch Ministerialerlass am 10 januar 2012 wird herr Rohrkamp, René, geboren am 1. November 1977, ernennt ab 1. Dezember 2011 zu erstem Assistenten beim Generalstaatarchiv und Staatsarchive in den Provinzen in einer Stelle der Klasse SW2 beim Staatarchiv zu Eupen. Par arrêté royal du 10 janvier 2012, M. Rohrkamp, René, né le 1 er novembre 1977, est nommé, à partir du 1 er décembre 2011, en qualité de premier assistant aux Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces, dans un emploi de la classe SW2 aux Archives de l Etat à Eupen. Bij koninklijk besluit van 10 januari 2012 wordt de heer Maes, Jeroen, geboren op 23 mei 1980, attaché van de klasse A1 bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, met ingang van 1 februari 2010, bevorderd tot de klasse A2 in een betrekking van attaché met als functietitel diensthoofd «Atelier Mechanica». Par arrêté royal du 10 janvier 2012, M. Maes, Jeroen, né le 23 mai 1980, attaché dans la classe A1 à l Institut d Aéronomie spatiale de Belgique, est promu, à partir du 1 er février 2010, dans la classe A2 dans un emploi d attaché portant le titre de Chef de service de «Atelier de mécanique». Bij ministerieel besluit van 9 februari 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2012, wordt de heer Nevens, Stijn, geboren op 8 maart 1979, bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de wetenschappelijke loopbaan van het wetenschappelijk personeel benoemd tot eerstaanwezend assistent in proefperiode in een betrekking van de klasse SW2 van het Nederlandse taalkader. Par arrêté ministériel du 9 février 2012, M. Nevens, Stijn, né le 8 mars 1979, est nommé, à partir du 1 er février 2012, dans la carrière scientifique du personnel scientifique, en qualité de premier assistant pour une période d essai dans un emploi de la classe SW2 du cadre linguistique néerlandais à l Institut royal météorologique de Belgique. Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt Mevr. Dubois, Véronique, geboren op 27 juni 1967, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in het kader van vrijwillige mobiliteit overgeplaatst bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, en benoemd als attaché in de functie verantwoordelijk voor het beheer Human Ressources bij dezelfde instelling. Par arrêté royal du 23 février 2012, Mme Dubois, Véronique, née le 27 juin 1967, attaché au Service public fédéral Sécurité sociale, est transférée dans le cadre de la mobilité volontaire au sein des Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces à partir du 1 er février 2012, et nommée attaché A2 dans la fonction de responsable de la gestion des Ressources humaines au sein du même établissement. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden. Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section d administration du Conseil d Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d Etat (adresse : rue de la Science 33, 1000 Bruxelles), sous pli recommandé àla poste. * FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18130] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Bonnarens, Kristof, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 mei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18130] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 M. Bonnarens, Kristof, Attaché classe A2 est promu par avancement de classe à la classe A3 - au titre de conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er mai Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandéàla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

13 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18131] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt Mevr. Colyn, Sophie, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van Adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 mei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18131] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 Mme Colyn, Sophie, Attaché - classe A2 est promue par avancement de classe à la classe A3 - au titre de Conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er mai Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles. * FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18132] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt Mevr. Eeckhout, Ann, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 - met de titel van Adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 april Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18132] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 Mme Eeckhout, Ann, Attaché classe A2 est promue par avancement de classe à la classe A3 - au titre de Conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er avril Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles. * FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18133] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt Mevr. Geussens, Iris, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 - met de titel van Adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 mei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. * AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18133] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 Mme Geussens, Iris, Attaché - classe A2 est promue par avancement de classe à la classe A3 - au titre de Conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er mai Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18134] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Hippe, Steven, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 - met de titel van Adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 februari AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18134] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 M. Hippe, Steven, Attaché classe A2 est promu par avancement de classe à la classe A3 au titre de Conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er février Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

14 17628 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18135] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Minne, Dries, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 - met de titel van Adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 mei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. * AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18135] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 M. Minne, Dries, Attaché classe A2 est promue par avancement de classe à la classe A3 au titre de Conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er mai Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18136] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Vancauwenberghe, Roy, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de titel van Adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 mei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18136] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 M. Vancauwenberghe, Roy, Attaché classe A2 est promu par avancement de classe à la classe A3 - au titre de Conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er mai Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles. * FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18137] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Penninckx, Wim, Adviseur-generaal klasse A4, door verhoging in de klasse tot de klasse A5 met de titel van Adviseur-generaal bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - hoofdbestuur, met ingang van 1 april Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. * AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18137] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 M. Penninckx, Wim, Conseiller général classe A4 est promu par avancement de classe à la classe A5 au titre de Conseiller général à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er avril Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18138] Personeel. Bevordering AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18138] Personnel. Promotion Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Giloteau, Pascal, Adviseur klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 - met de titel van Adviseur-generaal bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - hoofdbestuur, met ingang van 1 april Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 M. Giloteau, Pascal, Conseiller classe A3 est promu par avancement de classe à la classe A4 - au titre de Conseiller géneral à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er avril Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

15 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN [C 2012/18139] Personeel. Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt Mevr. Durieux, Magali, Attaché klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 - met de titel van Adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hoofdbestuur, met ingang van 1 april Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te Brussel, te worden toegezonden. AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE [C 2012/18139] Personnel. Promotion Par arrêté ministériel du 16 janvier 2012 Mme Durieux, Magali, Attaché classe A2 est promue par avancement de classe à la classe A3 - au titre de Conseiller à l Agence fédérale des médicaments et des produits de santé service central, à partir du 1 er avril Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé àla poste, au Conseil d Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles. GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Afdeling Economisch Toezicht Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Verklaring van openbaar nut [C 2012/35353] MOORSLEDE. Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 12 december 2011 wordt de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard. Nr ) Geografische omschrijving : Moorslede : collector Dadipark Slijpskapelle 2) Kadastrale gegevens : Gemeente Moorslede : Kadastraal gekend onder : afdeling : 1; sectie : C; Perceelnummers : 1568h, 1475d, 1475e, 1474a, 1473b, 1472b, 1465, 1463a, 1460a, 1479, 1480, 1418a, 1417a, 1416b en 1401a; 3) Reden van openbaar nut verklaring : Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen. 4) Bevoegde instantie : Na deze verklaring van openbaar nut zal de NV Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven. 5) Plannen ter inzage bij : - (na telefonische afspraak op het secretariaat : ) VMM - Afdeling Economisch Toezicht Dokter De Moorstraat Aalst - NV Aquafin Dijkstraat Aartselaar - college van burgemeester en schepenen van en te 8890 Moorslede 6) Wettelijke basis : Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 7) Datum + bevoegde minister : 12 december 2011 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke SCHAUVLIEGE 8) Verjaring : Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van zestig dagen na kennisneming. Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State).

16 17630 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Afdeling Economisch Toezicht Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Hoogdringende onteigening [C 2012/35354] TERNAT. Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 24 februari 2012 houdende hoogdringende onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. Nr ONT BP 1) Geografische omschrijving : Ternat : De Montstraat Doelstraat - Drogeweidestraat 2) Kadastrale gegevens : Kadastraal bekend onder : afdeling : 2; sectie : B Percelen : nrs. 24p (79 m 2 ), 26f (104 m 2 ) en 30h (197 m 2 ). 3) Reden van openbaar nut verklaring : Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (De Montstraat Doelstraat - Drogeweidestraat) onder, op of boven private bebouwde gronden, die al dan niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen. 4) Bevoegde instantie : De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van de opdracht aan de NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt. 5) Plannen ter inzage bij : - (na telefonische afspraak op het secretariaat : ) VMM - Afdeling Economisch Toezicht Dokter De Moorstraat Aalst - NV Aquafin Dijkstraat AARTSELAAR 6) Wettelijke basis : Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978; Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden; 7) Datum + bevoegde minister : 24 februari 2012 De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke SCHAUVLIEGE 8) Verjaring : Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van zestig dagen na kennisneming. Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad van State). * VLAAMSE OVERHEID [C 2012/35355] Provincie Limburg. Ruimtelijke ordening. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BILZEN. Bij besluit van 9 februari 2012 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Spelver, dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Bilzen in zitting van 6 december 2011 en dat een toelichtingsnota met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.

17 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [2012/201625] 8 MARS Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2009 portant désignation du président, des vice-présidents et des membres de la Commission wallonne de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère instaurée par le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l article 6bis, 1 er ; Vu le décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, notamment l article 61; Vu le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d hommes et de femmes dans les organes consultatifs dans les matières à l égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 16 avril 2009 portant exécution du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, notamment l article 7; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d hommes et de femmes dans les organes consultatifs dans les matières à l égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française; Vu la démission de M. Jean-Michel Heusquin en sa qualité de membre effectif de la Commission, désigné par le Centre régional d intégration de Liège; Vu la proposition de désignation de M. Pierre Anthoine pour le remplacer; Vu la nécessité de remplacer dès lors M. Pierre Anthoine dans son mandat de suppléant; Vu la proposition de désignation de Mme Benoite Dessicy; Vu la démission de M. Marc Parmentier en sa qualité de membre effectif de la Commission, désigné par le Centre régional d intégration de Charleroi; Vu la proposition de désignation de Mme Françoise Rondeau; Vu la nécessité de remplacer dès lors Mme Françoise Rondeau dans son mandat de suppléante; Vu la proposition de désignation de Mme Chantal Gosseau; Vu la démission de M. Bernard Sculier en sa qualité de membre effectif de la Commission, désigné par la Confédération des Syndicats chrétiens; Vu la proposition de désignation de M. Luan Abedinaj; Vu la démission de Mme Mireyne Kint en sa qualité de membre suppléante désignée par la Confédération des Syndicats chrétiens; Vu la proposition de désignation de Mme Laurence Dechambre; Considérant que, au terme de l article 46 du décret-cadre du 6 novembre 2008, la nomination des membres des différentes Commissions permanentes intervient dans le respect des conditions suivantes : 1 o les membres des Commissions permanentes ont une expérience d au moins cinq ans dans au moins une des matières relevant de la compétence de la Commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés ou sont actifs notamment dans des fédérations, associations, institutions ou services œuvrant dans le cadre des matières attribuées à la Commission permanente au sein de laquelle ils sont nommés; 2 o pour préserver l équilibre des secteurs représentés au sein d une Commission, les membres sont répartis en fonction des différentes matières traitées au sein de chaque Commission permanente; 3 o une représentation spécifique des bénéficiaires des services et institutions ainsi que des organisations représentatives des travailleurs des secteurs est assurée au sein de chaque Commission en fonction des compétences qui sont attribuées à celle-ci; Considérant que les candidats proposés remplissent ces conditions; Sur la proposition de la Ministre de la Santé, del Action sociale et de l Egalité des Chances, Arrête : Article 1 er. A l article 4, 2 o, de l arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2009, M. Bertrand Sculier et Mme Myreine Kint sont respectivement remplacés par M. Luan Abedinaj et Mme Laurence Dechambre en qualité de membres effectif et suppléant de la Commission wallonne de l intégration des personnes étrangèresoud origine étrangère. Art. 2. A l article 4, 4 o, du même arrêté, MM. Jean-Michel Heusquin et Marc Parmentier sont remplacés respectivement par M. Pierre Anthoine et par Mme Françoise Rondeau en qualité de membres effectifs de la Commission wallonne de l intégration des personnes étrangèresoud origine étrangère. Art. 3. Al article 4, 4 o,dumême arrêté, Mme Françoise Rondeau et M. Pierre Anthoine sont respectivement remplacés par Mmes Chantal Gosseau et Benoite Dessicy en qualité de membres suppléantes de la Commission wallonne de l intégration des personnes étrangèresoud origine étrangère. Art. 4. En vertu de l article 3, 1 er,6 o,dudécret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l article 138 de la Constitution, la durée des mandats de M. Abedinaj, Mme Dechambre, M. Anthoine, Mme Rondeau, Mme Gosseau et Mme Dessicy ne peut dépasser respectivement la durée des mandats restant à courir de M. Sculier, Mme Kint, M. Parmentier, M. Heusquin, Mme Rondeau et M. Anthoine. Art. 5. La Ministre de la Santé, del Action sociale et de l Egalité des Chances est chargée del exécution du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Namur, le 8 mars Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, del Action sociale et de l Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

18 17632 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE VERTALING WAALSE OVERHEIDSDIENST [2012/201625] 8 MAART Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de «Commission wallonne de l intégration des personnes étrangères ou d origine étrangère» (Waalse commissie voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst) ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 6bis, 1; Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 61; Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen wat betreft de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent; Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 7; Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 novembre 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen wat betreft de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent; Gelet op het ontslag van de heer Jean-Michel Heusquin als gewoon lid van de Commissie, aangewezen door het «Centre régional d intégration» van Luik; Overwegende dat de heer Pierre Anthoine voorgedragen wordt om hem te vervangen; Overwegende dat de heer Pierre Anthoine bijgevolg als plaatsvervanger vervangen moet worden; Gelet op het voorstel tot aanwijzing van Mevr. Benoite Dessicy; Gelet op het ontslag van de heer Marc Parmentier als gewoon lid van de Commissie, aangewezen door het «Centre régional d intégration» van Charleroi; Gelet op het voorstel tot aanwijzing van Mevr. Françoise Rondeau; Overwegende dat Mevr. Françoise Rondeau bijgevolg als plaatsvervangster vervangen moet worden; Gelet op het voorstel tot aanwijzing van Mevr. Chantal Gosseau; Gelet op het ontslag van de heer Bernard Sculier als gewoon lid van de Commissie, aangewezen door de «Confédération des Syndicats chrétiens»; Gelet op het voorstel tot aanwijzing van de heer Luan Abedinaj; Gelet op het ontslag van Mevr. Mireyne Kint als plaatsvervangend lid, aangewezen door de «Confédération des Syndicats chrétiens»; Gelet op het voorstel tot aanwijzing van Mevr. Laurence Dechambre; Overwegende dat de leden van de verschillende vaste commissies overeenkomstig artikel 46 van het kaderdecreet van 6 november 2008 benoemd worden onder de volgende voorwaarden : 1 o de leden van de vaste commissies hebben minstens vijf jaar ervaring in minstens één van de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de vaste commissie vallen waarin zij benoemd zijn of actief zijn, met name in federaties, verenigingen, instellingen of diensten die werkzaam zijn in het kader van de aangelegenheden toegewezen aan de vaste commissie waarin zij benoemd zijn; 2 o om het evenwicht van de binnen een commissie vertegenwoordigde sectoren te vrijwaren, worden de leden verdeeld naar gelang van de verschillende aangelegenheden die binnen elke vaste commissie worden behandeld; 3 o een specifieke vertegenwoordiging van de begunstigden van de diensten en instellingen, alsook van de representatieve werknemersorganisaties van de sectoren, wordt gewaarborgd binnen elke commissie naar gelang van de bevoegdheden die haar toegewezen worden; Overwegende dat de voorgedragen kandidaten aan die voorwaarden voldoen; Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Besluit : Artikel 1. In artikel 4, 2 o, van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 worden de heer Bertrand Sculier en Mevr. Myreine Kint respectievelijk door de heer Luan Abedinaj en Mevr. Laurence Dechambre vervangen als gewoon en plaatsvervangend lid van de «Commission wallonne de l intégration des personnes étrangèresoud origine étrangère». Art. 2. In artikel 4, 4 o, van hetzelfde besluit worden de heren Jean-Michel Heusquin en Marc Parmentier respectievelijk door de heer Pierre Anthoine en Mevr. Françoise Rondeau vervangen als gewoon lid van de «Commission wallonne de l intégration des personnes étrangèresoud origine étrangère». Art. 3. In artikel 4, 4 o, van hetzelfde besluit worden Mevr. Françoise Rondeau en de heer Pierre Anthoine respectievelijk door Mevr. Chantal Gosseau en Mevr. Benoite Dessicy vervangen als plaatsvervangend lid van de «Commission wallonne de l intégration des personnes étrangèresoud origine étrangère». Art. 4. Krachtens artikel 3, 1, 6 o, van het kaderdecreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, mag de duur van de mandaten van de heer Abedinaj, Mevr. Dechambre, de heer Anthoine, Mevr. Rondeau, Mevr. Gosseau en Mevr. Dessicy de nog te lopen duur van de mandaten van respectievelijk de heer Sculier, Mevr. Kint, de heer Parmentier, de heer Heusquin, Mevr. Rondeau en de heer Anthoine niet overschrijden. Art. 5. De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt. Namen, 8 maart De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

19 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [2012/201586] Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Maurice Lecaut, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux L Inspecteur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l arrêt n o du Conseil d Etat du 22 mars 2001; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets; Vu la demande introduite par M. Maurice Lecaut, le 21 février 2012; Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l article 4, 2, de l arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé, Acte : Article 1 er. 1 er. M. Maurice Lecaut, rue de Calais 22, à F Dunkerque (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : FR ), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux. L enregistrement est identifié par le numéro Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants : -déchets industriels ou agricoles non dangereux. 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants : -déchets dangereux; - huiles usagées; - PCB/PCT; -déchets animaux; -déchets d activités hospitalières et de soins de santé de classe B2; -déchets d activités hospitalières et de soins de santé de classe B1; -déchets inertes; -déchets ménagers et assimilés. Art. 2. Le transport des déchets repris à l article 1 er, 2, est autorisé sur l ensemble du territoire de la Région wallonne. Le transport n est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d un producteur de déchets ou sur ordre d un collecteur enregistré de déchets. Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l impétrant du respect des prescriptions requises ou imposées par d autres textes législatifs applicables. Art er.leprésent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport de marchandises par route, par voie d eau ou par chemin de fer. 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet; b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres; c) la date du transport; d) le nom ou la dénomination, l adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets; e) la destination des déchets; f) le nom ou la dénomination, l adresse ou le siège social du collecteur; g) le nom ou la dénomination, l adresse ou le siège social du transporteur. 3. La procédure visée au 2 reste d application jusqu à l entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Art. 6. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport. Art er.l impétrant remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social; b) le nom ou la dénomination, l adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets; c) la date et le lieu de la remise; d) la quantité de déchets remis; e) la nature et le code des déchets remis; f) le nom ou la dénomination, l adresse ou le siège social du transporteur des déchets.

20 17634 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 4 MONITEUR BELGE 2. Un double de l attestation prévue au 1 er est tenu par l impétrant pendant cinq ans à disposition de l administration. Art er.l impétrant transmet annuellement à l Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l expiration de l année deréférence. La déclaration est établie selon les formats définis par l Office wallon des déchets. 2. L impétrant conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans. Art. 9. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l impétrant transmet à l Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1 o les numéros d immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets; 2 o la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. Art. 10. Si l impétrant souhaite renoncer, en tout ou en partie, au transport des déchets désignés dans le présent enregistrement, il en opère notification à l Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend acte. Art. 11. Sur base d un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d exécution, l enregistrement peut, aux termes d une décision motivée, être radié, après qu ait été donnée à l impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé. En cas d urgence spécialement motivée et pour autant que l audition de l impétrant soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l enregistrement peut être radié sans délai et sans que l impétrant n ait été entendu. Art er.l enregistrement vaut pour une période de cinq ans. 2. La demande de renouvellement dudit enregistrement est introduite dans un délai précédant d un mois la limite de validité susvisée. Namur, le 24 février Ir A. HOUTAIN * SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [2012/201587] Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Acte procédant à l enregistrement de M. Marius Minda, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux, L Inspecteur général, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l arrêt n o du Conseil d Etat du 22 mars 2001; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux; Vu l arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets; Vu la demande introduite par M. Marius Minda, le 21 février 2012; Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l article 4, 2, de l arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé, Acte : Article 1 er. 1 er. M. Marius Minda, rue Saucy 30, à 4800 Verviers (numéro Banque-Carrefour des Entreprises ou de T.V.A. : BE ), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux. L enregistrement est identifié par le numéro Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants : -déchets industriels ou agricoles non dangereux. 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants : -déchets dangereux; - huiles usagées; - PCB/PCT; -déchets animaux; -déchets d activités hospitalières et de soins de santé de classe B2; -déchets d activités hospitalières et de soins de santé de classe B1; -déchets inertes; -déchets ménagers et assimilés.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 5739 Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Entfernen von Ausländern wird ein Artikel 19/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt: Art. 19/1 - Dem Generaldirektor

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 28215 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31310] 18 APRIL 2016. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen als bedoeld in de artikelen 4, 16, 19 en 28 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.01.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.01.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2067 Abschnitt 3 - Abänderungen des Gesetzes über Finanzsicherheiten Art. 22 - In Artikel 4/1 1 des Gesetzes über Finanzsicherheiten, eingefügt durch das Gesetz vom 26. September 2011, wird der erste Satz

Nadere informatie

REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST

REGION WALLONNE WALLONISCHE REGION WAALS GEWEST 28935 Commune Kinrooi Lanaken Lanaken Lille Lille Londerzeel Maaseik (Opoeteren) Maasmechelen Mechelen Mechelen Mol Mol Mol Mol Ravels (Poppel) Retie Rotselaar Sint-Niklaas Sint-Niklaas Turnhout Westerlo

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Avis. Bericht. Déménagement des Services du Moniteur belge. Verhuis Diensten van het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 189. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 190 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 189. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 INHOUD SOMMAIRE. 190 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

48000 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

48000 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 48000 BELGISCH STAATSBLAD 08.08.2016 MONITEUR BELGE COUR CONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 [2016/203538] Par jugement du 24 mai 2016 en cause de l Ordre

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6075 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 414 [C 2010/00003] 14 DECEMBER 2009. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood-

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Art. 2. Artikel 74 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : 7439 SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2009 343 [C 2009/11018] 9 DECEMBRE 2008. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE

15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE 15328 BELGISCH STAATSBLAD 13.03.2008 MONITEUR BELGE VERFASSUNGSGERICHTSHOF [2008/200767] Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 In seinem Urteil vom 24. Dezember

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Duitstalige Gemeenschap Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290240 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie