Geachte lezer, Voor u ligt de begroting 2015 inclusief de meerjarenprognose tot en met 2020.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte lezer, Voor u ligt de begroting 2015 inclusief de meerjarenprognose tot en met 2020."

Transcriptie

1 BEGROTING 2015

2 Geachte lezer, Voor u ligt de begroting 2015 inclusief de meerjarenprognose tot en met Voor 2015 zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van financiën voor het Primair Onderwijs. Helaas zijn de concrete bedragen nog niet bekend. Naar verwachting zullen deze eind januari 2015 bekend gemaakt gaan worden. De begroting 2015 is opgemaakt op basis van de informatie die bekend was in september (publicatie PO raad) Mochten de werkelijke cijfers grote wijzigingen geven zal de begroting voor 2015 herzien gaan worden. De opbouw van de begroting is in grote lijnen opgesteld volgens de uitgangspunten zoals die door de Raad van toezicht zijn vastgesteld en die elk jaar worden gehanteerd. Bijzonder is een reservering voor de uitvoering van het Strategisch beleidsplan Dit, in samenspraak met de organisatie en belangrijke stakeholders, gemaakte plan is de komende jaren uitgangspunt van de koers die Prodas wil realiseren. Conform artikel 5 lid 4 van de statuten van de stichting is deze begroting vastgesteld door de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Goedgekeurd namens Raad van Toezicht: Vastgesteld namens Raad van Bestuur F.J. Berends (voorzitter) J.M.J Ketelaar (voorzitter) Asten, 16 december

3 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens Gegevens van de organisatie Scholen 5 Blz. 2. Toelichting bij de begroting Algemeen Baten Lasten Begroting 3.0 Staat van baten en lasten tot en met Balanspositie tot en met Risicomanagement Risico's Reserves Aanwezig kapitaal versus Benodigd kapitaal Lijst met afkortingen 39

4 1. Algemene gegevens 1.0 Gegevens van de organisatie De Stichting draagt de naam Stichting Primair Onderwijs Deurne- Asten-Someren afgekort PRODAS en is statutair gevestigd in de gemeente Deurne, kantoorhoudend te Asten. Als adres van het secretariaat en tevens postadres geldt: Postbus 3, 5720 AA te Asten. Kantooradres: Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten. Onder het bestuur ressorteren 1 speciale school voor basisonderwijs en 24 scholen voor basisonderwijs. Daarmee is PRODAS een van de grotere schoolbesturen van Zuid Nederland. Bankrekeningnummer en plaats bank Deurne IBAN nummer NL31RABO BIC code RABONL2U KvK nummer BTW nummer B

5 1.1 Scholen teldatum 1-10 ' ' ' ' '07 schooljaar Wegwijzer Zeilberg Gerardus Jozef St Zonnebloem De Antonius Rendal 't Leerrijk Willibrordus St. D Willibrordus St. N Maria Bonifatius Heiakker D'n Peelparel Diamant Voordeldonk Piramide Lambertus Deken van Hout Vonder Lov er Pieter Tijl Uilenspiegel Bogerd D'n Ratelaar SBO Brigantijn Daling -0,7 4 % -1,7 4 % -3,1 4 % -1,5 4 % -1,8 4 % -2,3 9 % -2,9 3 % -2,7 2 % -4,1 3 % -3,5 4 % -4,2 1 % -4,8 0% 1-10 ' ' ' ' ' ' '14 5

6 2. Toelichting bij de begroting 2.0 ALGEMEEN We doen er verstandig aan om vooruit te kijken en niet slechts te reageren op wat zich nu voordoet. Een onderwijsinstelling is actief in een zeer dynamische omgeving en heeft tijd nodig om succesvol te kunnen anticiperen of reageren op ontwikkelingen in die omgeving. Strategisch beleid verwijst naar een samenhangend geheel van missie, visie, doelen, plannen en acties. Dit geheel is erop gericht om de organisatie een herkenbare plek te geven in de toekomst en de gewenste successen te laten behalen. Strategisch beleid Prodas: Beleidsthema s 1: Het ontluikende kind 2: Samenwerken met ouders 3: School en samenleving 4: Eigentijds leren Om het strategisch beleid te kunnen uitvoeren is het vanzelfsprekend dat de middelen om de doelen te kunnen bereiken optimaal kunnen worden ingezet. Het belangrijkste middel om uitvoering te kunnen geven aan het strategisch beleid is personeel. Voor de begroting en een vooruitblik naar de komende jaren is het van belang om goed zicht te hebben in het personeelsbestand. Goed personeelsbeleid is daaraan gekoppeld. De daaraan gekoppelde kosten worden toegelicht in hoofdstuk 2.2 Personele lasten. Specifieke projecten worden benoemd bij de beleidsontwikkeling. Prodas bevindt zich in krimpregio. Minder leerlingen betekent minder personeel, maar betekent wellicht in de toekomst ook minder scholen. Op dit moment hebben we al te kampen met leegstand. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we lokalen her bezetten of misschien teruggeven aan de gemeente? Allemaal vragen die uiteindelijk een financiële uitwerking hebben. Waar mogelijk zal in deze rapportage toegelicht worden waar de geprognotiseerde cijfers op zijn gebaseerd. 2.1 BATEN De belangrijkste variabele voor de bekostiging is het aantal leerlingen. Uit de basisadministratie van de gemeente Deurne, Asten en Someren zijn de geboortes tussen 1 oktober 2001 tot en met 1 oktober 2014 opgevraagd. Op basis van deze aantallen is een inschatting gemaakt voor onze Prodas scholen wat wij kunnen verwachten aan leerlingaantallen voor de komende jaren. Prodas heeft een marktaandeel van 83,93% (vorig jaar 86,64%). Dat wil zeggen dat van de geboren kinderen in deze regio 83,93% naar een PRODAS-school gaat. We constateren hierbij een daling van het marktaandeel. 6

7 Op basis van de aangeleverde gegevens door de gemeenten verwachten wij het volgende verloop aan leerlingaantallen. Deurne Someren Asten totaal Prodas deel teldatum afname ,54% ,21% ,80% ,75% ,20% ,65% ,90% Het lijkt erop dat vanaf schooljaar de aantallen leerlingen stabiliseert. De meerjarenbegroting is gebaseerd op de geprognosticeerde aantallen zoals bovenstaand weergegeven. De begrote bedragen worden gebaseerd op de informatie die op het moment van het maken van de begroting beschikbaar is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de huidige wet- en regelgeving. Belangrijke informatiebron hiervoor is de informatie die beschikbaar is via het Ministerie van Onderwijs. Wat het Primair Onderwijs betreft zijn de geldstromen nog steeds omgeven door veel onduidelijkheid. Vaak is erg laat bekend of en zo ja welke extra s er naar het onderwijs toe gaan. De onderwijsbegroting 2015 van OCW laat zien dat er meer geld naar onderwijs toegaat. Alle akkoorden zorgen ervoor dat de bekostigingsachterstand voorbij lijkt. De werkelijkheid is echter dat er weliswaar wat is ingelopen, maar dat de structurele oorzaken van de achterstand nog aanwezig zijn. Zo is de toename van de werkgeverlasten niet weggenomen. De extra gelden die worden toegekend, gaan gepaard met afspraken over bestedingen. Daardoor zijn deze middelen niet echt vrij besteedbaar. Daarnaast wordt er geld toekend dat in feite geen nieuw geld is. Een voorbeeld daarvan is het geld dat bij de gemeenten is weggehaald, omdat het daar niet in overeenstemming met de bedoeling zou worden besteed. Met de motie Buma is op die wijze 256 miljoen euro van de toekenning van het Gemeentefonds voor onderhuisvesting overgegaan naar de bekostiging van de schoolbesturen. (na een bezuiniging van 60 miljoen). Onderstaand de akkoorden op een rij. Per akkoord is een budget beschikbaar gesteld. Het lijkt alsof er miljoenen extra naar het onderwijsveld toestromen, maar nadere bestudering laat zien dat er maar een beperkt budget aangemerkt kan worden als extra geld. De volgende akkoorden zijn de afgelopen 2 jaar overeengekomen: - Bestuursakkoord Herfstakkoord Nationaal Onderwijs Akkoord Regeerakkoord Rutte II - Lenteakkoord

8 - Bestuursakkoord Cao akkoord - Onderwijsbegroting 2015 Onderstaand de geldstromen vanuit de akkoorden (op Landelijk Niveau): Overzicht budgetten per akkoord (x 1 mln.) Nationaal Onderwijsakkoord/Regeerakkoord Rutte II Gemeentefonds deel - Motie Buma Kwaliteit Onderwijs Arbeidsvoorwaarden Behoud jonge leerkrachten Herfstakkoord Meer handen voor de klas Lumpsum Samenwerkingsverbanden Lenteakkoord (bezuiniging) Buitenonderhoud overheveling Bestuursakkoord (bestaand) Toelichting: De gelden uit het gemeentefonds (onderbesteding onderwijshuisvesting) worden toegevoegd aan de lumpsum van de schoolbesturen. De besteding van de gelden in het kader van Kwaliteit Onderwijs staan beschreven in het sectoraal bestuursakkoord. (prestatie box). De middelen voor Arbeidsvoorwaarden zouden verstrekt worden mits de cao voor 1 juni 2014 rond zou zijn. Dit is niet gerealiseerd. Derhalve worden deze bedragen niet uitgekeerd door het Ministerie van OCW. Het budget voor Behoud jonge leerkrachten is in 2013 uitgekeerd. Dit betrof geen extra gelden, maar een kasschuif. De verrekening vindt plaats in 2016 en De gelden m.b.t. Meer handen voor de klas zijn uitgewerkt in het sectoraal bestuursakkoord. Voor de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs wordt extra geld vrijgemaakt. Deze gelden gaan niet rechtstreeks naar de schoolbesturen. De gelden uit het lenteakkoord worden in mindering gebracht. Deze komen voort uit de taakstelling in de lumpsum. De gelden voor het buitenonderhoud zijn overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Met ingang van zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De gelden uit het bestaande bestuursakkoord (prestatie box) worden meengenomen voor het nieuwe bestuursakkoord. (dit zijn bestaande gelden). Helaas kan er pas definitieve duidelijkheid verstrekt worden als bovenstaande afspraken verwerkt zijn in regelingen. De verwachting is dat deze regelingen uiterlijk in januari 2015 zullen worden gepubliceerd. In deze (meerjarenbegroting) is rekening gehouden met de reeds gepubliceerde regelingen. Dat wil zeggen: - Doorzetting van de huidige prestatieboxmiddelen (regeling bekostiging van 23 maart 2014, artikel 47) en 8

9 - Het budget dat samenhangt met de overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud (Regeling MI bekostiging 2015)/ Op advies van de PO Raad wordt als extra in de begroting opgenomen: Per leerling/per schooljaar Lumpsum Prestatiebox Totaal aantal leerlingen Per leerling/per schooljaar Lumpsum Prestatiebox Per leerling/per JAAR Lumpsum Prestatiebox De bovenstaande bedragen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. (Rijks)bijdrage OCW De rijksbijdragen OCW worden uitgekeerd in een lumpsumbedrag. Onderstaande bekostigingsgrondslagen geven aan waaruit de totale vergoeding is opgebouwd. Vergoeding personele kosten De personele vergoedingen van OCW worden gebaseerd op het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van het voorafgaande jaar en worden per schooljaar toegekend. De personele vergoedingen zijn voor de begroting 2014 gebaseerd op de gepubliceerde GPL gegevens van (Staatscourant 9217). De bijdrage personele vergoedingen is gebaseerd op diverse variabelen. Denk hierbij aan het aantal onderbouwleerlingen (tm 7 jaar), bovenbouwleerlingen (vanaf 8 jaar), schoolgewicht (opleidingsniveau van ouders), grootte van de school en de gemiddeld gewogen leeftijd van het personeel. Voor de meerjarenprognose is zoveel mogelijk rekening gehouden met een reële inschatting van bovenstaande variabelen. De gelden vanuit de akkoorden worden grotendeels verstrekt via de vergoeding personele kosten. (zgn. lumpsumvergoeding). De prijscompensatie voor het schooljaar bedraagt 0.21%. Er is nog geen rekening gehouden met de gestegen arbeidskosten (i.h.k.v. het cao akkoord). Daar tegenover zijn ook de personele lasten niet verhoogd met deze gestegen arbeidskosten. 9

10 Vergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid Voor de bepaling van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid is uitgegaan van de meest recente regeling (Staatscourant 9217 van ). De loonkostensubsidie komt m.i.v te vervallen. Een gedeelte van deze loonkostensubsidie ( 12,50 per leerling) zal naar verwachting worden opgenomen in het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. In de begroting is het bedrag van per leerling voorlopig verwerkt onder de loonkostensubsidie. Vergoeding zigeunerkinderen Deze vergoeding is bestemd voor de begeleiding van leerlingen met als culturele achtergrond Roma of Sinti. Binnen Prodas is dit aan de orde bij de basisscholen De Vonder, Het Lover en De Diamant. Deze bijzondere bekostiging is afhankelijk van het aantal zigeunerleerlingen waarvoor deze bekostiging wordt aangevraagd. Loonkostensubsidie Vanaf het schooljaar 2008/2009 maken wij voor 10 fte gebruik van de loonkostensubsidie. Hiervoor is 10 fte aan onderwijsondersteunend personeel aangetrokken in de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december De regeling zal per 1 augustus 2015 vervallen en de middelen zullen dan worden opgenomen in de reguliere bekostiging. Per is de loonkostensubsidie toekenning voor brinnummer 12FV komen te vervallen. Voorlopig is een bedrag van per leerling opgenomen bij de loonkostensubsidie m.i.v Naar verwachting wordt deze subsidie opgenomen onder het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Vergoeding materiële instandhouding De vergoeding voor de materiële instandhouding is met -0.62% geïndexeerd. De gelden die wij ontvangen voor onderhoud, energie, schoonmaak en leermiddelen zijn niet toereikend. Onderzoeken hebben uitgewezen dat een school per jaar een gemiddeld tekort kent van op de materiële instandhouding. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele leegstand. Per zijn er extra gelden toegevoegd aan de materiële instandhouding i.h.k.v. de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen. Per m2 is een bedrag van 13,33 toegevoegd. Dat bedrag wordt toegekend op basis van genormeerde m2. Het uitgangspunt voor die normering is het aantal leerlingen. Als het aantal leerlingen terugloopt, is er dus minder geld beschikbaar terwijl het aantal m2 gelijk blijft. De exploitatie materieel van scholen staat onder druk. Het programma van Eisen waar de bekostiging Materiële instandhouding op is gebaseerd komt uit de jaren 80. Inmiddels zijn er flink wat eisen aangescherpt. (te denken is o.a. aan de brandveiligheid). De werkelijke bekostiging is hier nooit op aangepast. Samenvoeging scholen (fusie) Per 1 augustus 2012 zijn de scholen Viersprong en St. Lambertus Someren gefuseerd tot basisschool Leerrijk. Door de nieuwe fusiefaciliteitenregeling kan er langer een beroep gedaan worden op de fusieregeling. De facilitering is vanaf het schooljaar %-80%-60%-100%-100%). 10

11 Prestatiebox De gelden in de (voormalige) prestatie box worden beschikbaar gesteld om de afspraken uit het bestuursakkoord te bekostigen. Dit sectoraal bestuursakkoord is in 2014 opnieuw vastgesteld. Onderstaand een samenvatting van de afspraken uit dit bestuursakkoord: Uitdagend onderwijs, vernieuwing en ICT - Passend onderwijsaanbod voor toptalenten : zittenblijven teruggebracht van 3% naar 2% : een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT -> 2020: 90% van de scholen gebruikt dagelijks digi leermateriaal - Cultuureducatie - Verbeteren onderzoekend leren: aanbod wetenschap en techniek Brede aanpak onderwijsverbetering 2017: planmatige cyclus van kwaliteitszorg 2017: leven alle besturen Code Goed Bestuur na en sturen op onderwijs, waar op HRM en FM is afgestemd 2017: alle scholen aangesloten bij Vensters PO Professionele scholen - Opleiden tot onderzoekende vaardigheden - Alle leraren (7 jaar in dienst) beschikken in 2020 over differentiatievaardigheden : planmatige begeleiding jonge leerkrachten : instrument voor didactische vaardigheden : 30% leraren een WO bachelor/master. In het HRM beleid aandacht voor inzetbaarheid hoger opgeleiden in scholen : schoolleiders voldoen aan de registratie eisen Doorgaande ontwikkelingen : afspraken met lokale partners over streven naar meer bewegingsonderwijs /versterking buitenschools aanbod : LO wordt gegeven door bevoegde leerkracht (lerarenbeurs wordt hiervoor opengesteld zonder dat recht op bachelor-master opleiding vervalt) - Overdracht PO VO verbeterd. Het bestuursakkoord zal in 2017 geëvalueerd gaan worden. Getoetst wordt of bovenstaande ambities gerealiseerd zijn bij de schoolbesturen. Er worden extra gelden toegevoegd aan de middelen prestatie box om bovenstaande ambities te kunnen realiseren. We zien dat ook naar deze gelden wordt 11

12 verwezen in het kader van de toepassing van de nieuwe cao. Voor de financiering van de nieuwe cao wordt verwezen naar het regeerakkoord voor een bedrag van landelijk 134 miljoen. Vergoeding ID banen In 2014 is één werknemer in dienst bij Prodas op basis van de ID regeling. De subsidie voor deze werknemer wordt verstrekt door de Gemeente Helmond. Schoolbegeleidingsmiddelen vanuit de gemeenten Elke gemeente kan middelen voor scholen beschikbaar stellen. Gemeente Deurne heeft toegezegd om een gedeelte van het schoolmaatschappelijk werk te bekostigen uit de eerder toegekende middelen. Daar tegenover staat dat er geen schoolbegeleidingsmiddelen meer verstrekt worden vanuit de gemeente Deurne. De gemeenten Asten en Someren blijven, vooralsnog, schoolbegeleidingsmiddelen verstrekken. Overigens betaalt de gemeente Asten en Someren ook een groot gedeelte van het schoolmaatschappelijk werk. Voor de komende jaren is niet bekend hoe de bekostiging vanuit de gemeenten zal gaan verlopen. Vanaf 1 januari 2015 krijgen de gemeenten de opdracht de jeugdzorg goed te regelen, afgestemd met passend onderwijs. Momenteel is nog niet helder of en zo ja welke gevolgen dat heeft voor het onderwijs. De prognose is gebaseerd op onveranderd beleid. Gemeentelijke subsidies Voor enkele projecten specifieke kunnen incidentele subsidies aangevraagd worden bij de betreffende gemeente. Subsidie wordt onder andere verstrekt voor: - Verkeersprojecten - Taalklassen De subsidies zijn jaarlijks wisselend en worden per project aangevraagd. Vergoeding gymzalen Enkele scholen hebben een gymzaal in eigen beheer. De betreffende scholen ontvangen op basis van het aantal leerlingen hiervoor een gymvergoeding vanuit de gemeenten. Het betreft de volgende scholen: Gerardus, St. Willibrordus te Neerkant en SBO Brigantijn Deurne en Someren. Deze gymzaalvergoeding is mede gebaseerd op het aantal leerlingen. Voor de komende jaren is uitgegaan van een vermindering van de vergoedingen. Overige baten Bijdrage ouders De bijdrage van ouders wordt bij de meeste scholen geregeld via de ouderraden. De financiële administratie van deze ouderraden wordt niet verwerkt in de administratie van Prodas. De financiële stroom vanuit ouders is beperkt. De bijdragen die binnenkomen hebben doorgaans te maken met overblijven of kampactiviteiten. Baten verhuur / medegebruik Door de kinderopvangorganisaties Spring, NulVierDAS BV, Bert en Ernie (Vlierden) en Korein worden lokalen gehuurd voor het verzorgen van kinderopvang/ buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk. De gymzalen bij de scholen worden regelmatig verhuurd aan derden. 12

13 Baten ambulante begeleiding Door vier werknemers van PRODAS wordt de ambulante begeleiding voor de voormalige rugzakkinderen verzorgd (cluster 4). Zij ontvangen hiervoor de gelden van het expertisecentrum van cluster 4 (Triade). Hiervoor zijn zgn. CUAB contracten afgesloten. (Contract Uitbesteding Ambulante Begeleiding). Het is nog niet duidelijk hoe de financiering van deze begeleiding de komende jaren vormgegeven gaat worden. Het een en ander is afhankelijk van afspraken die gemaakt worden door het SWV PO 3008 met de betreffende SO besturen. Begrotingstechnisch zijn we voorzichtigheidshalve uitgegaan van het feit dat deze contracten stopgezet gaan worden. Sponsoring In 2012 een sponsorovereenkomst getekend tussen Stichting Prodas en Vereniging Parentes. De overeenkomst heeft tot doel zodanige omstandigheden te creëren dat aan hoogbegaafde kinderen die daarvoor in aanmerking komen in een eigen setting passend voltijds onderwijs kan worden geboden dat aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden en hiervoor de benodigde financiële middelen te genereren. Parentes heeft de verplichting op zich genomen om door middel van sponsoring de benodigde extra financiële middelen te verwerven teneinde Prodas in staat te stellen ook aan twee groepen van ieder 20 kinderen op hoogbegaafden toegesneden voltijds onderwijs te kunnen bieden. De benodigde extra financiële middelen per groep van 20 kinderen zijn begroot op een bedrag van circa (prijsniveau ) per groep per jaar. Overige: Als overige baten is een stelpost opgenomen van Samenwerkingsverband: Het samenwerkingsverband WSNS DAS is per geliquideerd. Met ingang van vindt de financiering m.b.t. de zorgmiddelen (Passend Onderwijs) plaats via het SWV PO Helmond- Peelland Zorgmiddelen in het kader van passend onderwijs SWV PO 3008: De zogenaamde LGF middelen zijn komen te vervallen met ingang van De financiering m.b.t Passend Onderwijs is geregeld via het SWV PO Helmond-Peelland Het leerlingenbestand in het SWV bestaat per uit leerlingen in het BO, 788 leerlingen in het SBO en 443 in het SO. Het SWV is verantwoordelijk voor de financiering van ondersteuningsbekostiging voor de SO leerlingen en voor SBO leerlingen (het aantal boven 2%). Het aandeel van BO leerlingen voor Prodas is 18%. Het aandeel van SBO leerlingen is 27%. Het SWV heeft gekozen voor het zogenaamde schoolmodel. (ten op zichte van het expertise model). In het kort komt het erop neer dat alleen de strikt noodzakelijke zaken op het niveau van het samenwerkingsverband worden opgepakt. SBO >2%, SO bekostiging, organisatorische zaken. De resterende gelden gaan naar de besturen met als opbrengstverplichting passend onderwijs te realiseren. 13

14 Passend onderwijs RUGZAK Passend onderwijs zorgmiddelen Passend onderwijs overigen SWV voor SBO zorgbekostiging AF: verwijzingen naar SBO en SO AF: AB deel SO besturen Bovenstaande bedragen zijn verwerkt in de begroting in het kader van ontvangsten vanuit het SWV PO De gelden in het kader van Passend Onderwijs Rugzak zijn gebaseerd op de aanwezige leerlingen per die recht hadden op LGF financiering. Als overgangsregeling zijn eerst deze gelden verdeeld voordat de overige zorgmiddelen verdeeld werden over de deelnemende besturen. De zorgmiddelen zijn de restant gelden die op basis van de aantallen leerlingen zijn verdeeld. De overige gelden Passend onderwijs hebben te maken met een overgangsregeling het zgn. transitiebudget. Dit transitiebudget is in het leven geroepen om de overdracht van de samenwerkingsverbanden WSNS naar de nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs soepeler te laten verlopen. Tevens is hierin een bedrag opgenomen wat gekoppeld is aan het schoolgewicht van de scholen van Prodas. De SBO zorgbekostiging betreft gelden die het SWV PO 3008 verplicht is om door te sluizen naar SBO de Brigantijn voor het aantal leerlingen boven 2% van het Samenwerkingsverband. De verwijzingen naar SBO en SO zijn de kosten die gemaakt worden door het schoolbestuur als een kind van BO verwezen wordt naar of het SBO of SO. (hierbij is uitgegaan van ervaringscijfers vanuit het verleden). Vanaf 2016 wordt er rekening gehouden met de inzet van gelden in het kader van ambulante begeleiding. Op het moment van het opmaken van deze begroting is het nog niet duidelijk hoe de personele verplichtingen als gevolg van invoering Passend Onderwijs bij de SO besturen zullen gaan uitwerken voor het SWV. In deze begroting wordt er vanuit gegaan dat de ambulante begeleiding doorgang zal vinden in LASTEN Personele lasten: Salariskosten bestuurskantoor PRODAS heeft de administratie in eigen beheer. Er is geen administratiekantoor waaraan de administratieve zaken worden overgedragen. Vanuit de gelden die voorheen naar het administratiekantoor gingen wordt het administratieve personeel bekostigd. De overige kosten van het bestuurskantoor wordt betaald door de scholen door een korting toe te passen op de personele vergoeding van 1,9%. De opgenomen salariskosten betreffen de salariskosten van het bestuurskantoor. De samenstelling van het bestuurskantoor met ingang van is als volgt: Voorzitter Raad van Bestuur 1,00 Lid Raad van Bestuur 1,00 Hoofd financiën/controller 0,91 14

15 Stafmedewerker financiën 0,40 Financieel medewerker 0,86 Hoofd Personeelszaken 0,80 Stafmedewerker salarisadministratie/pz 1,00 Administratief medewerkster PZ (2 personen) 1,00 Directie secretaresse 0,83 Receptioniste (3 personen) 0,83 Totaal FTE 8,63 De kosten m.b.t. het bestuurskantoor staan door de bezuinigingen en de terugloop van leerlingen ook onder druk. Voor een gedeelte van de formatie wordt een terugverdieneffect gerealiseerd door het participeren in het bestuur en voeren van de administratie van het SWV PO 3008 en van Prodas Personeel BV. Waar nodig wordt ad hoc extern extra dienstverlening ingekocht. Salariskosten Onderwijzend Personeel De grootste kostenpost van de begroting betreft de salariskosten van het onderwijzend personeel. Door de terugloop van het aantal leerlingen is er minder personeel nodig voor in de klas. De CAO PO kent twee regelingen m.b.t. werkgelegenheid, nl: 1. regeling werkgelegenheidsbeleid; 2. regeling ontslagbeleid. Prodas heeft in het kalenderjaar 2000 gekozen voor regeling 1, namelijk werkgelegenheidsbeleid. Het voeren van actief werkgelegenheidsbeleid heeft een belangrijke functie binnen het formatie- en personeelsbeleid. Doelstelling van het werkgelegenheidsbeleid is behoud van werkgelegenheid. Werkgever en werknemer werken actief mee aan het optimaal inzetten van instrumenten van personeelsbeleid ter voorkoming van gedwongen ontslagen. Het is natuurlijk van belang om regelmatig te toetsen of Prodas de regeling werkgelegenheidsbeleid kan blijven handhaven. Mocht dat namelijk niet het geval zijn dan dient stichting Prodas tijdig in overleg te gaan met de vakbonden (het zgn. DGO overleg) om over te gaan tot een sociaal plan. Voorlopig lijkt de noodzaak hiertoe niet aan de orde. Wij moeten goed zicht hebben op ons personeelsbestand om goed te kunnen prognosticeren hoe het natuurlijk verloop zal zijn. De salariskosten onderwijzend personeel zijn berekend op basis van ons huidige personeelbestand. In de berekeningen tot en met 2020 is rekening gehouden met het natuurlijk verloop van het personeel. Van enkele personeelsleden is bekend wanneer zij het dienstverband willen beëindigen. Tevens is rekening gehouden met de pensioengerechtigde leeftijd. In 2014 heeft Prodas een hoog ziekteverzuimpercentage gekend. In de begroting 2015 is voor wat betreft de berekening van de personele lasten rekening gehouden met een reductie van het ziekteverzuim van 2%. (van 7,5% naar 5,5%) 15

16 FTE* 1-1 ' FTE* 1-1 ' FTE* 1-1 ' FTE* 1-1 ' FTE* 1-1 ' FTE* 1-1 ' FTE* 1-1 ' FTE* 1-1 ' Onderwijzend personeel directie, OP, OA, PGF Overige OOP * FTE's vast in dienst aantal leerlingen Personele lasten p lln directie, OP, OA, PGF Op niveau Nodig aan personeel % ziekteverzuimreducatie Inzet personeel bovenop vast Ruimte financieel x Totale personele lasten x Dit is per leerling Personele lasten +1% wg lasten verhoging Opgenomen in begroting Bestuurskantoor OP personeel OP tijdelijk ID baan schoonmaak administratief conciërge Onderwijsassistenten Logopedie Projecten PGF

17 Het OP tijdelijk is de extra inzet van personeel. (bovenop de vaste verplichtingen). We verwachten aan vervangingskosten rond de nodig te hebben per jaar. Uit de prognose kan dan geconstateerd worden dat een groot gedeelte van de vervangingen door het vaste personeel uitgevoerd wordt. Vanaf 2020 zal er waarschijnlijk structurele vacature ruimte gaan ontstaan. Gezien de onzekerheid rondom de invulling van openstaande directie vacatures is een extra bedrag van opgenomen. Dit bedrag is beschikbaar voor eventueel extra ondersteuning, interimdirectie of het invullen van de vacature door een externe. De verwachting is dat de GPL met 1.6% gaat stijgen i.h.k.v. de nieuwe cao. (de loonstijging bedraagt 1,2%). De doorrekening passend bij de nieuwe cao is nog moeilijk te maken. De vergoeding op basis van gestegen salariskosten is in deze begroting nog niet opgenomen bij de baten. De lasten zijn echter ook nog niet doorgevoerd o.b.v. de nieuwe cao. Op dit moment gaan we ervan uit dat de cao ontwikkelingen kostendekkend doorgevoerd kunnen worden. Mocht blijken dat de doorwerking van de cao voor Prodas financiële gevolgen met zich mee gaat brengen dan zal de begroting hierop aangepast gaan worden. Voornamelijk voor de inzet van het personeel in het schooljaar zal er duidelijkheid moeten zijn. Ook hierin zie je dat de akkoorden voor dubbele doeleinden worden ingezet. In de berekening van de bekostiging wat betreft de doorwerking van de cao wordt 134 miljoen ( 83,75) per leerling aangewezen vanuit het bestuursakkoord om de toepassing te kunnen bekostigen. De ontwikkeling van de werkgeverslasten is lastig te begroten. De ervaring uit de laatste jaren leert dat de stijging van de salariskosten beperkt wordt gecompenseerd door het ministerie. Op dit gebied blijft Prodas een risico lopen, omdat door overheidsmaatregelen tussentijdse stijgingen van lasten op kunnen treden. Voor de compensatie van gestegen werkgeverslasten, wordt het referentiemodel gehanteerd. Deze systematiek geldt voor alle overheidssectoren (incl. onderwijs). De werkelijke ontwikkeling van arbeidskosten in het PO speelt in de compensatie dus geen enkele rol. Uitgangspunt voor de compensatie is de ontwikkeling van arbeidskosten in de marktsector. Voor 2015 zijn de volgende premiestijgingen gepubliceerd waarvan al zeker is dat zij niet gecompenseerd gaan worden: Premie participatiefonds: stijging van 4.00% naar 5.00%, Extra kosten BAPO: De grootste afwijking t.o.v. het landelijk gemiddelde zijn bij Prodas de BAPO lasten. In de nieuwe cao komt de BAPO regeling te vervallen. Er is echter sprake van enkele overgangsregelingen en er komt een nieuwe regeling voor in plaats, namelijk de duurzame inzetbaarheidsregeling. De financiële gevolgen van deze regeling kunnen doorberekend worden na het definitief worden van de cao. Tevens zijn er nog diverse beleidskeuzes te maken als gevolg van aanpassing van de cao. Salariskosten persoonsgebonden functies Op peildatum is er voor 2,9 fte personeel werkzaam in een zogenaamde persoonsgebonden functie. 1,1 fte is werkzaam in een schaal 10 functie. 1,8 fte is werkzaam in een schaal 11 functie. Er zullen geen persoonsgebonden functies bijkomen. De persoonsgebonden functies tellen niet mee voor de functiemix. 17

18 Vervangingskosten Met ingang van 1 augustus 2013 was het voor besturen met een lumpsum van meer dan 20 mln. mogelijk om eigen risicodrager te worden. De keuze voor volledig ERD schap wordt genomen voor de duur van 3 jaar. Stichting Prodas heeft gekozen voor het eigen risicodragerschap. Wij zijn van mening dat een onderdeel van goed werkgeverschap preventie van ziekteverzuim van het personeel is. De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds betekent dat de besturen die kans zien het ziekteverzuim laag te houden (en daarmee de behoefte aan vervanging) en op een doelmatige wijze zelf voorzien in kwalitatief goede vervanging, nu niet beloond worden. Tevens zijn wij van mening dat het declaratiesysteem onnodig hoge administratieve lasten geeft. Wij behouden de afdracht aan het Vervangingsfonds liever als extra ruimte in de lumpsum, ter versterking van het beleidsvoerend vermogen. Geen vervangingsbeleid wel goed personeelsbeleid (inclusief goede personeelszorg). Voor de komende 2 jaren (2015 en 2016) is de verwachting uitgesproken dat het huidige ziekteverzuimpercentage van 7,5% teruggebracht kan worden naar 5,5% respectievelijk 5%. Voor de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met deze verzuimreductie. (betekent namelijk minder inzet van personeel) WGA: Per 1 juli 2007 is PRODAS wat betreft de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) eigen risicodrager. De regeling WGA maakt deel uit van de Wet WIA (Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen).De uitkeringskosten worden geschat op een bedrag van per jaar. Op de peildatum wordt voor vier werknemers een bijdrage betaald voor de uitkering WGA. Per wordt Prodas ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat wil zeggen dat we zelf de uitkering betalen van ex-werknemers die bij ziekte nog recht hebben op een ZW uitkering, ook al werken ze niet meer voor Prodas. (ervaringscijfers Prodas afgelopen jaren, instroom 0) Als eigenrisicodrager betalen we geen premiedeel ZW flex. Dit betekent voor PRODAS een besparing van We betalen al geen premiedeel WGA vast. Omdat we al eigen risicodrager zijn voor de WGA worden we verplicht eigen risicodrager te worden voor de WGA Flex. Dat wil zeggen dat we voor de medewerkers die recht hebben op een ziektewetuitkering ook de WGA uitkering dienen af te dragen. (dit is geen keuzemogelijkheid). Om de medewerker vanaf de eerste ziektedag goed in beeld krijgen is het eigenrisicodrager schap een voorwaarde om te zorgen voor een goed re integratieproces. Salariskosten ID banen Per is één werknemer voor 1 fte (was 1 fte) werkzaam in een ID baan. Salariskosten schoonmaak Per is er voor 6,33 fte (was 7,06 fte) werkzaam als schoolschoonmaker. Salariskosten administratief personeel Per is er voor 6,0 fte (was 6,5 fte )werkzaam als administratief medewerker. Salariskosten conciërge Per is 7,27 fte, waarvan 1 fte volledige WGA uitkering. (was 7,27 fte) werkzaam als conciërge. 18

19 Salariskosten onderwijsassistenten Per is 8,5 fte (was 9,4 fte) werkzaam als onderwijsassistent. Salariskosten logopedisten Per is 1,07 fte (was 1,07 fte) werkzaam als logopedist. De natuurlijke uitstroom wordt niet ingevuld met nieuwe vacatures. Binnen de organisatie Prodas wordt bekeken hoe een ontstane vacature aan onderwijs ondersteunend personeel intern opgelost kan worden. In de praktijk zien we bijvoorbeeld administratief medewerkers en conciërges werkzaam zijn bij meerdere scholen binnen hun bestaande werktijdfactor. Incidenteel wordt er gewerkt met een tijdelijke uitbreiding. Overige personele lasten: Onderstaand een uiteenzetting van de personele lasten: Kosten Arbo De preventiemedewerker ziet toe op het naleven van de RI en E en de uitvoering van het plan van aanpak per school. Onder kosten Arbo wordt opgenomen: - Kosten bedrijfsarts - Bedrijfspsycholoog/ coaching - Kosten bedrijfshulpverlening Personeel via payroll bedrijf Tijdelijk extra personeel wordt ingezet via de payroll constructie. Inkoop extra ondersteuning, extern personeel Deze post geeft aan wat we betalen voor het inhuren van ZZP-ers, en voor het betalen van vrijwilligersvergoedingen etc. Dus personeel niet via een uitzendbureau en niet in eigen dienst. Conciërges (inleen) Betreft de conciërges die worden ingehuurd via de Atlant groep. Deze personen zijn niet in dienst bij Stichting Prodas. Scholingskosten Stichting PRODAS is een echte onderwijsorganisatie. Scholing vinden we belangrijk. Daarom hebben we een scholingsvoorziening binnen onze eigen organisatie: De PRODAS academie. De PRODAS academie is geen academie in traditionele zin, maar een transferpunt, een plaats waar vraag en aanbod gematched wordt. Ook buiten de PRODAS academie wordt veel scholing ingekocht. We stimuleren de scholen kritisch te zijn wat en waar wordt ingekocht/gevolgd. 19

20 In de nieuwe cao wordt gesproken over een scholingsbudget van 500 per fte. Voor de organisatie Prodas is dit een scholingsbudget van Het scholingsbeleid wordt een belangrijke pijler voor Voor 2015 is hiervoor een hoger bedrag begroot t.o.v. de voorgaande kalenderjaren. Een mogelijkheid tot extra scholing is de lerarenbeurs. De lerarenbeurs maakt het voor iedere leerkracht van primair onderwijs mogelijk om eenmaal in zijn carrière een stevige bijscholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en in de meeste gevallen ook de vervanging op school. De vergoeding voor deze vervangingskosten krijgt het bevoegd gezag. De lerarenbeurs voor de scholing wordt gestort op de rekening van de betreffende leerkracht. Vanaf 2012 geldt de Lerarenbeurs uitsluitend voor erkende bachelor- en masteropleidingen. De lerarenbeurs wordt ook opengesteld voor het behalen van de gymbevoegdheid zonder dat het recht op de bachelor master opleiding vervalt. Ook buiten de PRODAS academie wordt veel scholing ingekocht. We stimuleren de scholen kritisch te zijn wat en waar wordt ingekocht/gevolgd. Waar mogelijk proberen we ook intern scholing te organiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we binnen PRODAS personeel met specialistische vakkennis hebben. Het idee hierbij is dat kwaliteiten, vaardigheden en dienstverlening die normaliter door de scholen extern wordt ingekocht nu ingekocht wordt bij de eigen Prodas - Expert-groep. Op deze wijze wordt niet alleen het intern potentieel benut, maar kan deze werkwijze ook een bijdrage leveren aan het naar beneden brengen van de tijdelijke over-formatie waar de organisatie anders mogelijk last van zou hebben. Management ontwikkeling (kweekvijvertraject) Op dit moment zijn er geen werknemers opgenomen in het kweekvijvertraject. In 2015 gaan we bekijken welke behoefte hier aan is. Scholing directie Ook de professionalisering van de schoolleiders blijft belangrijk. Hiervoor is een apart budget opgenomen. Scholing van directie kan namelijk pas plaatsvinden na goedkeuring door de Raad van Bestuur. De scholing van directies is dan ook op bovenschools niveau geregeld. Als een directeur participeert in een teamscholing zijn de kosten voor de school. Ook de scholing van directie zal onderdeel gaan uitmaken van de pijler voor 2015: scholingsbeleid. (genoemd in het bestuursakkoord) Kosten integraal personeelsbeleid Twee directeuren worden gefaciliteerd voor het begeleiden en beoordelen van het nieuwe personeel. De bijbehorende assessments e.d. staan opgenomen onder deze post. Gezien de geringe instroom van nieuw personeel is het bedrag lager opgenomen t.o.v. voorgaande jaren. Het is de vraag of het noodzakelijk is om in 2015 personeel op die uitgebreide wijze te gaan beoordelen. Kosten formatieve en personele knelpunten Op het moment dat een school formatief in de knel komt kan er een beroep gedaan worden op de knelpunten pot. Tevens zijn hierin kosten opgenomen voor begeleidings- en juridische trajecten. Voor deze personele knelpunten is een bestemmingsreserve gevormd. Kantinekosten personeel Onder deze post staan de consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd 20

21 Overige personeelskosten Onder deze post staan alle overige kosten m.b.t. het personeel opgenomen. Bijvoorbeeld jubilea vieringen, uitjes personeel, lief en leedvergoedingen. Elke werknemer in dienst van Stichting Prodas dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag. De kosten voor de aanvraag worden door Stichting Prodas vergoed. Werkkostenregeling (wkr): Prodas werkt sinds conform de Belastingregeling Werkkostenregeling. Deze regeling houdt in dat er maximaal 1,5% (wordt m.i.v ,2%) van het totale fiscale loon besteedt kan worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan onze werknemers. Tevens is er nog sprake van gerichte vrijstellingen. Over het bedrag boven de vrije ruimte (1.2% van de fiscale loonsom) dient 80% eindheffing betaald te worden. Met ingang van wordt de wkr verplicht voor alle werkgevers. Overige uitkeringen Via het UWV ontvangt Prodas uitkeringen in het kader van ziektewet (vangnet) en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Afschrijvingen De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: - Gebouwen 40 jaar - Terreinen 0 jaar - ICT: PC 6 jaar - ICT: tablets 3 jaar - ICT: algemeen 5 jaar - Meubilair (gemiddeld) 20 jaar - Leermethodes 9 jaar - Digiborden 10 jaar - Eduscreens/touchscreens 6 jaar - Overige materiële vaste activa 10 tot 15 jaar De gebouwen van Prodas bestaan uit het bestuurskantoor aan de Frits de Bruijnstraat 1 te Asten en een BSO lokaal bij de Brede school d n Bogerd (hiervoor is in 2009 een bedrag van geïnvesteerd) In 2014 is gestart met de bouw van de Piramide/SBO Brigantijn. Door Prodas wordt een bedrag geïnvesteerd van voor de bouw van een BSO/PSZ locatie. Vanaf 2016 vertaalt deze investering zich in een verhoging van de afschrijvingslasten van /40= Hiertegenover staat een garantie van de gemeente voor een bedrag van 8.150, indien de verhuurder de ruimte na 5 jaar gaat verlaten. 21

22 De terreinen bestaan uit: grond bij t Lover te Asten, grond aan de Frits de Bruijnstraat 1 te Asten, ondergrond van het BSO lokaal Brede school D n Bogerd. In 2015 wordt naar verwachting geïnvesteerd in de volgende zaken: Inventaris en apparatuur Leermethodes incl. touch-screens/eduscreens Meubilair Onroerende zaak ICT Huisvestingslasten Groot onderhoud (bovenschools geregeld) De organisatiekosten van het groot onderhoud is uitbesteed aan TreeTops. TreeTops is een facilitair onderhoudsbedrijf, welke het volledige planmatige onderhoud van de scholen onder zijn beheer heeft. De kosten worden bovenschools beheerd. Alle incidentele onderhoudskosten onder een bedrag van 500 dienen door de school zelf betaald te worden uit de schoolexploitatie. Vanaf 2015 zal de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van de gemeenten plaats gaan vinden. Schoolbesturen gaan de vergoedingen voor het buitenonderhoud ontvangen en zullen ook verantwoordelijk gaan worden voor de financiering van het groot onderhoud. Voor zowel het binnenals het buitenonderhoud is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Gezien de leegstand binnen de scholen en de verhouding tussen de genormeerde m2 en de werkelijke m2 is het zaak om het meerjaren onderhoudsplan te herzien. Samen me de bouwkundig adviseur van Prodas wordt een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De ambitie is de MOP aan te laten sluiten bij de jaarlijks genormeerde vergoeding. Voor 2015 is het uitgangspunt gehanteerd dat het onderhoud (zowel binnen- als buiten) binnen het genormeerde bedrag zal worden uitgevoerd. Voor de meerjarenbegroting is dezelfde systematiek gehanteerd. Hierdoor is het niet nodig om een voorziening groot onderhoud op te stellen. Er wordt namelijk gewerkt met een zgn. Ideaalcomplex. De lasten zullen evenredig gaan drukken op de jaarexploitatie. Om een reëel beeld te krijgen m.b.t. het huisvestingsbeleid is een intensiever onderzoek nodig. Hiervoor zal het overleg met de gemeenten Deurne, Asten en Someren gevoerd gaan worden. Vooral de leegstand binnen de scholen zorgt voor een onevenredige last in de begroting. Er staan diverse nieuwbouwprojecten in de planning. De volgende scholen hebben te maken met nieuwbouw Piramide en SBO de Brigantijn te Deurne en de Deken van Hout in Asten. Voor de nieuwbouw en verhuiskosten zijn bedragen opgenomen in 2015 en (totaal ) Er is een extra bedrag opgenomen in 2015 voor de extra investering in de Deken van Hout (Het Talent) Ook is een extra bedrag opgenomen voor tuinonderhoud van Het totale extra bedrag aan huisvestingslasten wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud. 22

23 Energie en water Via een inkoopcollectief op initiatief van Verus (voorheen Besturenraad) kopen wij de energie in. Op basis van de huidige voorschotbedragen verwachten wij een stabilisatie van de energielasten. Schoonmaakkosten In 2013 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de schoonmaak. Na een zorgvuldig gelopen traject is GOM aangewezen als de schoonmaakdienst voor Prodas. Dit aanbestedingstraject heeft helaas niet opgeleverd wat wij ervan verwacht hebben. De besparing op schoonmaakkosten is minimaal te noemen. Overige huisvestingslasten De overige huisvestingslasten bestaan uit beveiligingskosten (alarmopvolging en onderhoud aan de brand- en alarminstallaties), tuinonderhoud en overige. Overige instellingslasten Administratie en beheerlasten De administratie en beheerlasten bestaan uit: Kosten dienstreizen Voor werknemers van stichting Prodas is het mogelijk om zakelijke dienstreizen te declareren. De kostenvergoeding bedraagt 0.30 per kilometer. Fiscaal gezien kan een bedrag van 0,19 per kilometer onbelast verstrekt worden. De overige 0,11 wordt geschoven onder de werkkostenregeling. Kosten administratie Dit betreffen de kosten van de financiële en salarisadministratie. Door een nieuwe contractvorm hebben wij kunnen besparen op de administratiekosten. (er is gekozen voor een basis contractvorm). De besparing is gelegen in het feit dat het bestuurskantoor steeds minder externe kennis in hoeft te huren. Accountantskosten Betreft de kosten van de controle door accountantskantoor DVE accountants. Contributie besturenorganisatie Betreft de bijdrage aan de besturenorganisaties VosAbb en Verus. Tevens staan opgenomen de kosten voor de PO-Raad. Overige beheer en bestuurskosten Hieronder staan onder meer de kosten voor de Raad van Toezicht opgenomen. Overige administratiekosten Betreft telefoonkosten, portokosten, kopieerkosten, drukwerk en kantoorbenodigdheden. Kleine aanschaffingen Bedragen onder de norm van worden in één keer ten laste van het resultaat gebracht. 23

24 ICT kosten In 2014 heeft de migratie plaatsgevonden m.b.t. ICT. Eind 2014 loopt de ICT nog niet naar behoren. Voor 2015 is ruim begroot om de ICT een goede plek te geven binnen de scholen. Een korte impressie m.b.t. de ICT: Breedband De firma Trined heeft de scholen in Asten en Someren aangesloten op een glasvezelverbinding en in Deurne wordt gebruik gemaakt van breedband via de kabel omdat in Deurne (nog) geen glasvezel mogelijk is. In hetzelfde traject is besloten dat alle scholen voor hun telefonie overgaan naar Voice over IP (VoIP). Hardware Er is een aanbestedingsprocedure gevolgd in 2013 om er voor te zorgen dat op alle 25 scholen en het bestuurskantoor de hardware kan worden vervangen. Vanuit deze aanbesteding zijn raamovereenkomsten gesloten met drie partijen te weten; Infotheek, Prowise en Skool/Paradigit. Hiervoor was een bedrag van beschikbaar. Eind 2014 is hier van besteed. Deze bestedingen zorgen voor een stijging van de afschrijvingskosten. Inrichting netwerk De server is de school uit en we werken in de cloud. Dit zorgt ervoor dat we minder onderhoud nodig hebben en dat onze medewerkers overal over hun programma s en bestanden kunnen beschikken. Na een weloverwogen afweging in overleg met een aantal ICT coördinatoren is er een keuze gemaakt voor het systeem Winsys. Hier is een éénjarig contract mee gesloten. Er wordt tijdig geëvalueerd om te beoordelen of deze keuze voor de organisatie Prodas passend was. Wifi Na enkele experimenten met goedkope wifi-oplossingen is duidelijk geworden dat onze scholen om eigentijds onderwijs te kunnen verzorgen een professioneel wifi-netwerk nodig hebben. Aan het einde van het schooljaar moeten al onze scholen beschikken over een dekkend wifinetwerk. Scholing Bovenstaande ontwikkelingen maar meer nog de onderwijsinhoudelijke consequenties van de inzet van meer technologie vragen veel van onze medewerkers. Via onze eigen nascholingsacademie, de PRODAS Academie, verzorgen we nascholing op maat. Dit aanbod wordt steeds aangepast aan de wensen die vanuit de scholen komen. Pilots Om scholen de ruimte te geven innovatie binnen het onderwijs een plek te geven is er vanuit Prodas21 een aanbod met 12 mogelijke pilots gepresenteerd. Deze pilots waaronder 21st century skills, werken met tablets, een digitale leerlijn rekenen, Bring Your Own Device (BYOD), Techniek & ik en Rekentuin/Taalzee worden door de scholen aangevraagd en begeleid vanuit Prodas21 en eventueel externe partners. Een aantal scholen heeft aangegeven vanwege de drukte binnen het programma nog een schooljaar te willen wachten voordat ze met een pilot starten. Ontdeklab In een leeg lokaal van Basisschool de Diamant in Someren is een Ontdeklab ingericht wat vanaf 1 januari 2014 in gebruik is genomen. Het Ontdeklab heeft drie doelstellingen: Een leerkracht is welkom om samen met zijn of haar klas te ervaren hoe je onderwijs op een andere wijze vorm kunt geven. Alle nascholing vanuit de PRODAS Academie gaat in het Ontdeklab gegeven worden. We gaan bijeenkomsten organiseren voor ouders en andere belangstellenden rondom actuele onderwerpen. Samenwerking Scholen hebben lange tijd erg op zichzelf gestaan. Een van de beleidsthema s in de huidige beleidsperiode binnen PRODAS is school en omgeving. We zoeken binnen Prodas21 daarom ook naar wegen om ouders, omgeving van de scholen, (lokale) bedrijven en 24

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Geachte lezer, Asten, 17 december 2013

Geachte lezer, Asten, 17 december 2013 BEGROTING 2014 Geachte lezer, Voor u ligt de begroting 2014 inclusief de meerjarenprognose tot en met 2019. Via het Nationaal Onderwijsakkoord en de OCWbegroting 2014/Herfstakkoord is extra geld uitgetrokken

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013.

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. 1. Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en Onderwijsbekostiging 2014/Herfstakkoord. a. NOA b. Onderwijsbekostiging 2. Referentiesystematiek 3.

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335

Gewichtleeringen per bestuur 21596 Telgegevens/prognose 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 Bestuursnr Bestuursnaam 410 335 smodel SWV passend onderwijs Onderwijsbureau Meppel Algemene gegevens Samenwerkingsverband 21596 21596 Naam SWV Apeldoorn Plaats Vereveningsbedrag SWV 379.611 sjaar Verdeling Budget T-1 of T T-1 Schooljaar0

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Totaal baten

Totaal baten A.1.2 Staat van Baten en Lasten Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk 3 Baten 3.1 Rijksbijdragen 741.960 707.000 704.554 697.256 717.366 685.526 3.2 Overige bijdragen en subsidies 8.740

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Grootboekrekeningen SKPO

Grootboekrekeningen SKPO 12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam, statutair gevestigd te plaats, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer ***, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2014 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2014 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00%

TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening

Financiën openbaar onderwijs en overschrijding. Voorlopige afrekening vooruitlopend op definitieve afrekening Raadsvergadering d.d. 24 februari 2005. ----------------------------------------------- Voorstel nr. 25/05. ----------------------------------------------- Onderwerp Voorlopige vaststelling overschrijdingsuitkering

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2013 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 3-7-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013

Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs. november 2013 Bekostiging (V)SO onder passend onderwijs november 2013 Agenda 1. Bekostigingssystematiek Passend onderwijs: SWV en (V)SO: Op hoofdlijnen 2. Invoeringstraject: verevening en overgangsregelingen 3. Addendum:

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO

Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Pilot nieuw vervangingsstelsel PO Door financieel adviseur Bé Keizer, VOS/ABB De pilot begint op 1 augustus 2009 en houdt in dat scholen uit het Vervangingsfonds mogen stappen. Ze mogen zelf bepalen hoe

Nadere informatie

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ MEMO Datum : 26 november 2014 Aan Van Onderwerp : De leden van de Personeelsgeleding van de GMR : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ : toelichting op de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB

RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB RISICOMANAGEMENT PO VOS/ABB Reinier Goedhart Programma Inleiding risicomanagement Bepalen wegingsfactoren Bepalen risicoprofiel Toelichting instrument Evaluatie en afsluiting Risicomanagement Doel risicomanagement

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs 28 september 2016 1. Inleiding Stichting Katholiek primair onderwijs Roosendaal is een schoolbestuur met 20 scholen voor primair onderwijs met o.a. 1

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2016-2019 Versie 1.1 definitief November 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Meerjarenbegroting... 4 1.1 Leerlingaantallen... 4 1.2 Meerjarenbegroting... 5 1.3 Toelichting op het resultaat...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47351 22 augustus 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2017, nr.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014

Programma. Startvraag. Monitor maart 2014 22-5-2014 Inrichting financiële functie Klaar voor de start 19 mei 2014 Els Verschure (Infinite Financieel) Erik de Vries (DUO) Programma Introductie bemensing bedrijfsvoering Financieel management en beheer Wie

Nadere informatie

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer

Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Willemien Bakker Benno Mooi 3 november 2016 Business case oprichten internationale school Haarlemmermeer Business case oprichten internationale

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012

Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 Toelichting Meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2012 De data in de tabellen zijn aangepast aan de laatst bekende cijfers zoals die begin december 2012 beschikbaar zijn. Algemeen

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het PO

Actuele ontwikkelingen in het PO Actuele ontwikkelingen in het PO Workshop april 2008 op conferentie Bedrijfsvoering 2008 Bé Keizer, beleidsadviseur VOS/ABB Onderwerpen Nieuwe publicatie GPL bedragen Pilot Vervangingsbekostiging Gewichtenregeling

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van

Aan de Raad. 1 Alle scholen die vallen onder de Opron doen mee aan het project duurzaam leren. Ambitie van Aan de Raad. No. : 13/11. Muntendam : 2 december 2011. Onderwerp : Jaarrekening en jaarverslag 2010 OPRON. ------------------------------------------------------ 1. Inleiding De Scholengroep Opron voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53413 12 oktober 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2016, nr. VO/1052412,

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

In deze wijzigingsregeling staat de versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs en de aanpassing van de subsidieplafonds

In deze wijzigingsregeling staat de versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs en de aanpassing van de subsidieplafonds Min. circ. PO/K&L/870588 van 18 april 2016 betr. wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009 2017 in verband met de versoepeling van de voorwaarden voor

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel

1. Samenvatting lezen zijn. Een hulpmiddel kan zijn: wat zou je vertel Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: 1. Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Someren 2015 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. Nu appellante volgens de afvloeiingsvolgorde binnen haar functiecategorie degene

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR

BEGROTING. status: goedgekeurd door de OTR BEGROTING 2015 2016 status: goedgekeurd door de OTR 2 Inhoud 1 Begroting SWV Passend Onderwijs PO Friesland 21.01 5 Kader 5 Grondslagen bekostiging 6 2 Staat van baten en lasten 6 3 Toelichting op diverse

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Begroting 2016 Stichting Haagsche Schoolvereeniging Begroting 2016 Scholen en afdelingen: Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, Nederlandse afdeling Basisschool Haagsche Schoolvereeniging, internationale afdeling Instituut

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

!! # $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% - - 3-%4152 ' % 2 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

1. Algemeen Recente ontwikkelingen.

1. Algemeen Recente ontwikkelingen. Begroting 2015 1. Algemeen. De Begroting 2015 Verenigingsniveau (bijlage 1) komt tot stand door de samenvoeging van de begrotingen van de acht verschillende scholen, de Begroting Bovenschoolse Kosten (bijlage

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling personeelskosten

Ontwikkeling personeelskosten 2013-14194 (BIJLAGE) Ontwikkeling personeelskosten Inhoud 1. Inleiding 1 2. Samenvatting en conclusies 1 3. Amendement bevriezing salarislasten 1 4. Personeelskostenontwikkeling 2010-2013 4 4.1 Toelichting:

Nadere informatie

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN

BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN BIJLAGE 5: UITWERKING STAPPEN ARRANGEREN ARRANGEREN IN VERSCHILLENDE STAPPEN Stap 1: Groep Stap 2: School Stap 3: Wijk Stap 4: MDT Omschrijving De leerkracht werkt in de groep vanuit de handelingsgerichte

Nadere informatie