B&W 17 DECEMBER 2013, WEEK 51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W 17 DECEMBER 2013, WEEK 51"

Transcriptie

1 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 december 2013 P-Besluitenlijst week EC Nadere toelichting op raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen. I Het college besluit: 1. Het restantbudget voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018 ad (kostenplaats 64732, grootboek 43101) aan te merken als dekking voor de inhuur van de onafhankelijke deskundigheid ter aanvulling op het procesteam ter uitvoering van het initiatiefvoorstel Uitwerkingsagenda Cultuur Totaal, zoals door de raad is besloten op 3 december 2013 ; 2. Het restant budget onder 1 toe te voegen aan de reserveringsvoorstellen zoals die zijn gedaan in het raadsvoorstel 'Tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen', raadsnummer 13R5646; 3. Het sectorhoofd EC de opdracht te geven om begin 2014 de kosten voor de inhuur van de onafhankelijke deskundigheid nader te onderbouwen. II De raad voor te stellen: Het raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen als volgt aan te passen (alle overige tekst blijft ongewijzigd): 1 A Vaststellen van de reserveringen over 2013 voor een bedrag van maximaal waarbij 1) wordt gestort in een nieuw in te stellen reserve Reserveringen 2013; 2 Instellen van de reserve Reserveringen 2013 E maximum hoogte van de reserve: STR Zienswijze herziene begroting SRE 2014 en uitgangspunten voor de nieuwe Gemeenschappelijk Regeling. De raad voor te stellen: 1. Instemmen met de Herziene Programmabegroting SRE 2014 met het verzoek aan het DB SRE om: a. de transformatie van SRE naar de Metropoolregio met grote voortvarendheid door te zetten. b. maximaal te sturen op het minimaliseren van (m.n. personele) frictiekosten voor de n bij de afbouw van de SREorganisatie. 2. Het DB SRE de volgende opmerkingen meegeven ten behoeve van het 1

2 ontwerp van de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan de hand van de geformuleerde (genummerde) uitgangspunten in het concept regioraadsvoorstel: 1. onderschrijft het uitgangspunt van een raadsregeling vanuit het argument van het binden van de raden op de regionale samenwerking (eigenaarschap) en de democratische legitimatie. Betrokkenheid van de raad moet vorm krijgen via besluitvorming op majeure dossiers en via het interne lijke debat tussen college en raad (verlengd lokaal bestuur). De mate van overdracht van bevoegdheden/taken aan de MRE is overigens doorslaggevend in het vormgeven van de definitieve regeling. 2. vraagt een heldere formulering van het doel, te weten: op de schaal van de 21 n doen we alleen aan strategische samenwerking rond economische, ruimtelijke en infrastructurele keuzes en maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale) concurrentie positie van de regio. Wij gaan er vanuit dat taken die daar niet in passen, zoals de huidige zorgtafel, niet langer dan noodzakelijk in stand gehouden worden. Wij vragen het dagelijks bestuur hierop te sturen. 3. Bij een raadsregeling hoort de mogelijkheid van deelname door raadsleden aan het AB. De invulling van de positie van het eindhovense lid zal te zijner tijd, bepaald worden in intern debat tussen college en raad. In de context van de brainport-agenda, basis voor de publieke samenwerking in de metropoolregio, werken wij in triple helix verband samen in de stichting Brainport. Ter voorkoming van bestuurlijke drukte en doublures gaan wij er vanuit dat zeer terughoudend omgegaan wordt met het betrekken van triple helix partners aan de werktafels. ziet de Metropoolregio primair als publieke samenwerking. 4. Wij vinden het van belang dat het Dagelijks Bestuur aanvullend ook strategiebewaking en kwaliteitsborging als taak krijgt. 5. Wij vinden het van belang dat de ambtelijke organisatie van de metropoolregio nauw samenwerkt op strategische dossiers met de centrumsteden en Helmond die vaak een eigen rol hebben op de economische, ruimtelijke en infrastructurele keuzes en maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale) concurrentie positie van stad en regio. 3. Instemmen met de concept reactiebrief van uw raad aan het DB SRE. 651 PC Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2

3 . De raad voorstellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen. 653 PM Nieuwe bouwregels en intrekken Beeld Kwaliteits Plan Waterrijk. De Raad voorstellen: 1. In te stemmen met het intrekken van het Beeld Kwaliteits Plan Waterrijk zoals de raad dat op 6 juni 2006,( 06.R ) heeft vastgesteld. 2. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor de hoven 1, 2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b (zie bijlage 1) en samen bouwen in de hoven 8a, 8b (zie bijlage 2) in Waterrijk welke zijn bestemd voor de bouw van een samenhangend woonhof van vooral grondgebonden woningen rond een openbaar plein, met de volgende belangrijkste bepalingen: a. Bestemmingsplantechnisch (aantal bepalingen weergegeven): - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 13 meter. - De rooilijnen aan de buitenzijde van het hof liggen vast, aan de binnenzijde van het hof zijn afwijkingen van de rooilijn toegestaan. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - De bebouwing van het woonhof wordt afgewerkt met een uniforme dakvorm en een uniforme afwerking van de dakrand. - Binnen één hof dienen materiaal- en kleurgebruik aan elkaar verwant te zijn. - De poorten en openingen van het woonhof dienen met elkaar te worden verbonden. - De bebouwing dient zich met de voorzijde te richten naar het hof, de Waterlinie en het Waterfront. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Een integraal ontwerp voor de overgangen van privé naar openbaar gebied; - Inschakeling van een geregistreerde architect. d. Overige eisen (op hoofdlijnen): - Er mag niet worden geparkeerd langs de Waterweg en de Waterlinie. - Alle woningen worden aangesloten op het warmtenetwerk van de bio massa centrale. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties, zoals bij waterwoningen of een watergebonden milieu, af te wijken van de genoemde criteria. 3. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor zelfbouwen langs de boomgaarden (bijlage 3) en zelf bouwen aan de bossingels (bijlage 4) in 3

4 Waterrijk, met de volgende belangrijkste bepalingen: a. Bestemmingsplantechnisch (belangrijkste bepalingen hieronder weergegeven): - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 10 meter. - Maximale breedte van het hoofdgebouw is 70 % van de kavelbreedte. - Waar mogelijk is de kavelbreedte per hele meter vrij te bepalen met een gesteld minimum en maximum. - De situering van het bouwvlak is flexibel. - De totale inhoud van de bebouwing (in m3 boven maaiveld) is (a) Aan de boomgaarden bepaald op: ten hoogste 3 maal het kaveloppervlak (in m2) met een maximum van m3. (b) Aan de bossingels geldt als regel een max van m3 voor kavels tot 16 meter breed en bij kavels van16 meter geldt een max. van m3. - Voorschriften ten aanzien van parkeren op eigen terrein. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - Het bouwen van twee identieke woningen is niet toegestaan (een tweekapper wordt hierbij als één woning gezien). - Aan de toepassing van materialen en kleuren worden geen voorwaarden gesteld, met dien verstande dat bij alle daken uitgezonderd platte dagen, dak en gevel in materiaal en/of kleur verwant aan elkaar dienen te zijn. - Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen qua architectuur en materiaalgebruik een verwantschap te hebben met het hoofdgebouw. - Goten en dakoverstekken/ dakrandmarkeringen in afwijkende materialisering ten opzichte van de gevel of dakvlak, buiten de rooilijnen c.q. opgaande gevels zijn niet toegestaan. - Zijde van de adressering (de voordeur) is vastgelegd. - De plaats van de ontsluiting van het parkeren op eigen terrein is vastgelegd. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Toepassing van erfafscheidingen. - Inschakeling van een geregistreerde architect. d. Overige eisen (op hoofdlijnen): - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. 4. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor samenbouwen aan de bossingel (bijlage 4) in Waterrijk met als belangrijkste bepalingen: 4

5 a. Bestemmingsplantechnisch (aantal bepalingen weergegeven): - Het kavel is bestemd voor de bouw van grondgebonden woningen. - De kavelbreedte is per meter vrij te bepalen met een gesteld minimum en maximum. - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is maximaal 10 meter - De totale inhoud van de bebouwing is maximaal 2 x het kaveloppervlak in m3 (boven maaiveld). - Vrije vormen van het hoofdgebouw / de hoofdgebouwen zijn mogelijk. - Voorschriften ten aanzien van parkeren op eigen terrein. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - De bebouwing op één kavel moet een ensemble vormen en dient als collectiviteit te worden ingericht. - Aan de toepassing van materialen en kleuren worden geen voorwaarden gesteld met dien verstande dat bij alle daken uitgezonderd platte dagen, dak en gevel in materiaal en/of kleur verwant aan elkaar dienen te zijn. - Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen qua architectuur en materiaalgebruik een verwantschap te hebben met het hoofdgebouw. - Goten en dakoverstekken/ dakrandmarkeringen in afwijkende materialisering ten opzichte van de gevel of dakvlak, buiten de rooilijnen c.q. opgaande gevels zijn niet toegestaan. - Zijde van de adressering (de voordeur) is vastgelegd. - De plaats van de ontsluiting is vastgelegd. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Toepassing van erfafscheidingen. - Inschakeling van een geregistreerde architect. 103 VB Raadszaken 1. Kennisnemen van het overzicht openstaande raadsvragen; 2. Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen; Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Vd Broek (VVD) over motie proef regulering cannabisteelt; Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Rijnders (SE) over uurtarieven ambtenaren; 3. Kennisnemen van de commissieadviezen: 3.1 Begrotingswijzigingen 2013 en 2014 diverse besluiten B&W; 3.2 Verordening tot wijziging van de financiële verordening Gemeente 2009; 5

6 3.3 Reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen; 3.4 Uitbreiding kwijtscheldingsregeling lijke belastingen voor zelfstandigen; 3.5 Initiatievoorstel Ruimte voor Groen. 4. Instemmen met toezeggingen: 4.1 Uitvoeringsplan monumenten; 5. Kennisnemen van de beantwoording rondvraag over leegstand Piazza. 6. Instemmen met de toezegging van wethouder List nav commissienotitie voortgang Horecabeleidsplan Kennis maken met een gastvrije stad ; sector opdracht geven de acties uit te voeren. 104 VB Veiligheid en Rendement 1. In te stemmen met de uitwerking van het project Veiligheid en Rendement door middel van een tweesporenbeleid: b Spoor 1: Inverdienen van ,- vanaf 2014; b Spoor 2: Structureel inverdienen van ,- vanaf 2015 via een nieuwe organisatievorm. 2. In te stemmen met de uitwerking van spoor 1 door middel van vier inverdientaken inclusief bijbehorende maximale waardering: b Meldpunt Woonoverlast ( ,-); b Inventariseren en inspecteren van elementen in de openbare ruimte ( ); b Preventief onderhoud van strooimaterieel ( ); b Schoonmaken van straatmeubilair ( ). 3. In te stemmen spoor 1 voor het resterende bedrag ad ,- uit te werken door middel van een eenmalige verlaging van de lijke bijdrage aan de VRBZO van ten minste ,- in 2014 wat de afdekking van een deel van de kosten voor fiscaal handhaven en cameratoezicht representeert. 4. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen via het verzameldossier. 5. In te stemmen met het namens het college ondertekenen van de overeenkomsten door portefeuillehouder, burgemeester Van Gijzel (bijgevoegd). b Meldpunt Woonoverlast ( ,-); b Inventariseren en inspecteren van elementen in de openbare ruimte ( ); b Preventief onderhoud van strooimaterieel ( ); b Schoonmaken van straatmeubilair ( ). 106 VB Samen tegen inbrekers. 1. Instemmen met de uitvoering van het projectplan trendbreuk woninginbraak 2. Instemmen met de tijdelijke inhuur van een projectleider DOR (Digitaal Opsporings Register), ten laste van de ontvangen rijksmiddelen. 6

7 3. Instemmen met de inhuur van extra BOA's ter versterking van de registercontrole's 4. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen. 107 STR Memo Digitaal Agenda Congres Instemmen met het voor 2014 mede-organiseren van het tweede Digitale Agenda Congres in ; - De dekking van de verwachte kosten hiervan, op dit moment ingeschat op , ten laste brengen van de reserve Smart City 2. - Lid worden van het esociety-platform; De kosten hiervan, groot per jaar, opvangen binnen de begroting van de sector Strategie 201 CTRL Vaststellen begrotingswijzigingen Begrotingswijziging Resultaat marktconsultatie Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Gemeente 2013 vast stellen. 2. Begrotingswijziging Aanvraag voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (1e inrichting gymnastiekzaal Drents Dorp) vast stellen. 3. Begrotingswijziging Preventiebeleid 12+ vast stellen. 4. Begrotingswijziging Sporttarieven seizoen 2013 / 2014 vast stellen. 5. Begrotingswijziging Huldiging PSV op donderdag 9 mei op Strijp S bij het behalen van de KNVB Beker vast stellen. 6. Begrotingswijziging Locatieonderzoek vervangende huisvesting van de Mgr. Bekkersschool vast stellen. 7. Begrotingswijziging Sporthal Lievendaal vast stellen. 202 PUCO Vaststelling tarieven rijbewijs en reisdocumenten Kennisnemen dat de tarieven voor reisdocumenten 2014 nog niet bekend zijn, zodat de vastgestelde tarieven voor 2013, voorlopig blijven gelden. Deze zijn als zodanig opgenomen in de legesverordening 2014; 2. De Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 (eerste wijziging) vaststellen vanwege het tarief voor het rijbewijs, zijnde 38, EC Benutting van het van Glas naar Beter fonds voor Breedband & Innovatie. Realisatie van een Private Cloud VoIP oplossing (telefonie) t.b.v. alle Onderwijsinstellingen (en not for profit instellingen) in de regio. 1. Akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie (bijlage 7) met een omvang van t.b.v. de Private Cloud VoIP regio van de 7

8 samenwerkende onderwijsinstellingen (Schoolnet ), uit het financieringsfonds Strategische Projecten. 205 EC Verkoop van de lijke (MDF-3) buis aan Endinet en overzetting van de actieve verbindingen (van de en EHV365) op de beheerde collectieve buizen van BRE (MDF-1). 1. Instemmen met de verkoop van de lijke MDF-3 buis aan Endinet conform de beschreven condities en verkoop/overdrachtsovereenkomst (bijlage 1). 2. De burgemeester verzoeken wethouder S. Depla te mandateren voor de ondertekening van de verkoop/overdrachtsovereenkomst. 3. Na besluitvorming de (directe) boekwinst ( ) toe te voegen aan de reserve Smart City en het activum ( ) af te boeken. 206 EC Subsidie VGNB tbv realisatie maatschappelijk platform. Akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie (bijlage3) met een omvang van uit het financieringsfonds Strategische Projecten. En daarmee veilig te stellen t.b.v. de beoogde realisatie van een laagdrempelig toegangsnetwerk gericht op de ontwikkeling en versnelde benutting van Maatschappelijke diensten. 208 PM Verbetering Station Beukenlaan. 1. Akkoord gaan met het voorlopig niet verplaatsen van NS Station Beukenlaan en het niet verlengen van de buitenste perrons van NS Station Beukenlaan. Daarmee kan het in de MIP (strategische projecten) gereserveerde bedrag van 2,3 miljoen t.b.v. verlening perrons station Beukenlaan komen te vervallen. 2. Akkoord gaan met het uitvoeringsprogramma Quick Wins, waaronder de gewijzigde naamgeving ( Strijp S, met of zonder koppelteken wordt nog onderzocht). a. de kosten ad ,- te dekken uit de reserve financieringsfonds MIP b. Bijgaande begrotingswijziging vaststellen 3. Conform afspraak bij begrotingsvoorbereiding memo verstrekken aan commissie FB, en evt. input uit vergadering d.d. 14 januari 2014 bij uitwerking betrekken. 301 EC Evenementen Muziekgebouw. 1. Instemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van ,00 aan het Muziekgebouw voor het evenement so what s next, ondanks dat 8

9 het evenement niet voldoet aan de nadere regels ementen, voor 3 nights in heaven wordt geen subsidie verleend ; a. De subsidie te dekken uit het off brand evenementenbudget; 302 PM Vaststellen definitief ontwerp HOV2 Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan, ongelijkvloerse kruising Montgomerylaan-Pastoriestraat en start uitvoering Aalsterweg (Coolenlaan Hotel ) 1. Vaststellen van het definitieve ontwerp tracé Noord HOV2: a. Zijnde Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan (Noord en Zuid) en ongelijkvloerse Kruising Ring/Pastoriestraat; b. Opdracht geven tot de besteksvoorbereiding van deze tracédelen en daarvoor een budget van ,- beschikbaar te stellen, gedekt uit AROV(actieprogramma regionaal openbaar vervoer)/bdu en eigen middelen ,-. c. Opdracht geven tot de uitvoering van deze tracédelen en daarvoor een budget van ,- beschikbaar te stellen gedekt uit AROV/BDU en eigen middelen (incl. meeliftende programmalijnen) ,-. d. Het ontstane tekort op de voorbereidingskosten van deze tracédelen ad ,- te dekken uit AROV/BDU en eigen middelen ,-. e. Instemmen met aanvullend krediet van ,- voor algemene projectmanagementkosten tot einde project HOV2 2017, gedekt uit AROV/BDU en eigen middelen ,-. f. Opdracht geven tot de uitvoering van DRIS (Dynamische reizigersinformatie) op HOV2 centrumhalten en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van ,- te dekken uit AROV/BDU ,- en eigen middelen ,-. g. Instemmen met herijking HOV2 Sterrenlaan h. Voor de bovenstaande punten de Raad via een verzameldossier een begrotingswijziging vast te laten stellen. 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor verdere uitwerking met Brabant Water tracédeel Aalsterweg Zuid: 3. Opdracht te geven tot de uitvoering van tracédeel Aalsterweg fase 2 (Coolenlaan Hotel ) en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van ,- te dekken uit subsidie provincie ,-, AROV/BDU en eigen middelen (incl. meeliftende programmalijnen) ,-. a. Voor het bovenstaande de Raad via een verzameldossier een begrotingswijziging vast te laten stellen. 4. Instemmen met het vrijvallen van ,- ten behoeve van het MIP. 5. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 9

10 303 VB Locatiebeleid evenementen. 1. Instemmen met het locatiebeleid evenementen en de bijbehorende locatieprofielen. 2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 307 ORVM Memo Vaststellen zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor. 401 MM Beheer en onderhoud omheinde speeltuinen. 1. Met ingang van 1 januari 2014 het beheer, onderhoud en vervanging van speeltoestellen inclusief de middelen voor de 5 omheinde speeltuinen (Speelpark De Splinter, speeltuin Philipsdorp, speeltuin VOJ, speeltuin Sint Joseph en speeltuin Sint Trudo onderbrengen van de sector M&M naar de sector R&B, afdeling beheer openbare ruimte. - de begrotingswijziging overeenkomstig vaststellen. 402 STR Programmering Designhuis. 1. Kennisnemen van de businesscase van de Stichting Ruimte; 2. - Op basis van de aanvraag van Stichting Ruimte aan de stichting ruimte een subsidie verstrekken van ,- / jaar in de jaren 2014 t/m 2018 ten behoeve van de huur en GWL kosten stadhuisplein 3 ( ) en deze kosten te dekken uit het budget uitvoeringsprogramma design ( ). - de sector GV opdracht te geven om met de stichting ruimte een huurcontract af te sluiten obv bedrijfsruimtes (periode 5+5) tegen de fiscale huur waarbij de starthuur ,- (2014) bedraagt. - voor de onderhoudskosten een voorziening onderhoud stadhuisplein 3 in te stellen, op basis van afgesproken onderhoudsactiviteiten. - De gebouwgebonden kosten meerjarig verwerken in de begroting van de sector GV middels o.a. het inzetten van ,- uit budget uitvoeringsprogramma design ( ). - De begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 3. In 2018 een evaluatie ter besluitvorming voor te leggen 4. De raad informeren m.b.v. bijgaande raadsinformatiebrief. De raad informeren m.b.v. bijgaande raadsinformatiebrief. 403 GBO Gebiedsverkenningen Halve Maan en Gestelse Ontginning. 1. kennisnemen van de gebiedsverkenningen Halve Maan en Gestelse Ontginning; 10

11 2. deze verkenningen inbrengen in het co-creatieproces in beide gebieden en daarbij bepalen, dat ten aanzien van a het gebied Halve Maan voor de een leidinggevende en programmerende rol gekozen wordt; b. het gebied Gestelse Ontginning voor de een voorwaardenscheppende rol gekozen wordt; 3. bepalen, dat in januari 2014 de met haar samenwerkingspartners en bewoners het co-creatieproces start. En dat eveneens in januari 2014 de raadscommissie Ruimte en Vastgoed in een afzonderlijke bijeenkomst vertrouwelijk geïnformeerd wordt over de gevolgde en gekozen aanpak; 4. bepalen, dat in februari 2014 het college met een tussenrapportage over de totale stand van zaken m.b.t. het proces gebiedsverkenningen geïnformeerd wordt. 405 GV Programma en overzicht 2014 voorzieningen huisvesting onderwijs. 1. Het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2014 vaststellen en - de lasten voortvloeiend uit de onderhoudsvoorzieningen tot een bedrag van ,11 rechtstreeks ten laste brengen van de betreffende onderhoudsvoorziening; - de lasten van de voorzieningen van herstel constructiefouten, aanpassingen en huur sportaccommodaties- en velden tot een bedrag van ,85 rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs) - de lasten van de voorziening herstel/vervanging schade tot een bedrag van 5.287,74 rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de reserve schades en vandalisme schoolgebouwen 2. De aanvragen die in eerste instantie niet verlengd zijn alsnog voor bekostiging in aanmerking laten komen en - de kredieten ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen voor een bedrag van ,12 toekennen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor 2014 ad ,- en volgende jaren ad (lineair dalend) rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de stelpost kapitaallasten - de lasten voortvloeiend uit de onderhoudsvoorzieningen tot een bedrag van ,00 rechtstreeks ten laste brengen van de betreffende onderhoudsvoorziening. 3. Het verslag van het plenair overleg vaststellen; 4. De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging van de Raad. 407 GV Scheurvorming parkeergarage KBC, leereffecten. Kennisnemen van de lering die de sector G&V getrokken heeft uit de casus scheurvorming parkeergarage KBC. 11

12 408 ORVM Herinrichting Genderpark, fase 1 1. Ten aanzien van het project Genderpark: a. Instemmen met de hoofdlijnen van het gewijzigde ontwerp van de herinrichting van het Genderpark, fase 1 en met de uitvoering ervan; b. De kosten ad ,= als volgt te dekken ,= uit de reeds binnen het project genderpark ( ID ) beschikbaar gestelde middelen ,= uit de reserve water ,= uit een te verwachten subsidie van het Waterschap de Dommel. 2 De korting van 1 miljoen op de projectmiddelen te effectueren conform besluitvorming kadernota De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging naar de Raad. 4. Bij de aanbestedingsprocedure social return mee te nemen. 409 GV Tijdelijke huisvesting voor basisschool 't Karregat. 1. De percelen die omsloten worden door de Trombonestraat, Trompetstraat en de Partituurlaan aan te wijzen als tijdelijke huisvestingslocatie voor basisschool t Karregat. 2. Instemmen met de kosten voor tijdelijke huisvesting voor de basisschool t Karregat: De eenmalige plaatsingskosten inclusief kosten voor de bouwaanvraag, grondwerk, inrichting terrein, hekwerken en infrastructuur ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De huurkosten van de tijdelijke lokalen voor de duur van 15 maanden ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De eenmalige afvoerkosten van de tijdelijke lokalen en het in oorspronkelijke staat terug brengen van het terrein ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De huurkosten van grond voor de duur van minimaal 15 maanden voor een bedrag van ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). 3. Instemmen met de begrotingswijziging. 12

13 410 EC Roadmap Design -Taipei &1 ste aanzet Uitvoeringsprogramma -Taipei Kennisnemen van de RoadmapDesign Taipei en de 1 ste aanzet van het Uitvoeringsprogramma; 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget (in 2014) van (vanuit de middelen uitvoering programma Design) voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Roadmap Design Tapei (onder de voorwaarde dat door de raad wordt ingestemd met reserveren van de restantmiddelen uitvoering programma design 2013 (behandeling raadsvergadering 17 december 2013)). 3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 411 PM Verkoop/marktselectie voormalige plaza-pand Leenderweg 65 : voortgang. De raad informeren over de voortgang van de procedure tot een cultureel maatschappelijke invulling van het voormalige Plaza-pand aan de Leenderweg 65, namelijk bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen en verzenden. 413 EC Huisvesting CKE Instemmen met de verbouwing en uitbreiding Pastoor Peterstraat 34 en het afstoten van Stratumsedijk 22, een en ander conform bijgaande bijlage. 2. De instemming betreft uitdrukkelijk nog geen besluitvorming in het nog te volgen publieke traject omtrent de ruimtelijke planvorming en het bouwplan. B&W-besluit: Akkoord, onder de volgende voorwaarden: - het pand Stratumsedijk moet verkocht zijn; - er ter voorkoming van overcapaciteit een duurzame samenhangende oplossing is voor repetitieruimte voor muziekbandjes. 414 GV Instemming met fusie tussen Lyceum Bisschop Bekkers en Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan onder bevoegd gezag SEPVO. 1. Instemmen met de conceptbrief in bijlage 1 waarin een positief advies gegeven wordt met betrekking tot de voorgenomen bestuursoverdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers van OMO naar SEPVO en de daaruit voortvloeiende institutionele fusie met het Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan. 501 MM Toekomstperspectief dakloze en/of overlastgevende MOE-landers. 1. In te stemmen met het continueren van het project toekomstperspectief 13

14 dakloze en overlastgevend MOE-landers. - Een bedrag ter beschikking te stellen van voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de uitvoering van deze aanpak. - In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van aan de stichting Barka voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de inzet van een team voor 2 dagen per week. - In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van aan het Migratie Informatie Punt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de extra opvang van bemiddelbare MOE-landers die in een traject zitten voor maximaal 3 weken per persoon. - In te stemmen met een bedrag van voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor het financieren van kosten voor terugkeer. 2. De Raad te informeren conform bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 502 MM Reglement Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg (2013). 1. Het aangepaste reglement van de Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg vaststellen. De wijzigingen hebben betrekking op: - De cliëntenraad van Combinatie jeugdzorg wordt als 6 e organisatie toegevoegd aan de Participatiecommissie. - Het voorkomen van belangenverstrengeling. - Mogelijkheid om kandidaten van andere organisaties toe te laten als plekken open blijven. - Zorgen voor voldoende binding met in de samenstelling van de Participatiecommissie. 601 GBO Plan van aanpak woonwagenlocatie Heezerweg. 1. Instemmen met het uitgangspunt om voor de woonwagenlocatie Heezerweg een plan van aanpak uit te werken dat voorziet in een intensieve, integrale en persoonsgerichte aanpak op basis van het principe van halen en brengen in combinatie met het geleidelijk afbouwen van deze locatie c.q. het niet langer in verhuur geven van standplaatsen zodra deze via natuurlijk verloop vrijkomen. 2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief. 602 PM Kruidenbuurt Zuid, aanpassing Inrichtingsplan en raadsinformatiebrief. 1. Instemmen met de aanpassing van het inrichtingsplan waardoor de Toegangen vanuit de Edelweissstraat naar de zijstraten worden verruimd en het 14

15 groenplan wordt aangepast met het vervangen van 9 extra bomen. 2. De raad informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 603 VTH Jaarverslag 2012 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De raad informeren conform informatiebrief. 604 VB Nieuwe beslissingen inzake de bezwaarschriften van de heer H. Taskent (Nazar) en de heer W.J. Spanjers, gericht tegen het besluit van 12 november 2013 tot het verlenen van omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan wijzigen van het gebruik naar zalencentrum aan de Herentalsweg 2. Conform advies van de bezwaarschriftencommissie en met inachtname van de uitspraak van de rechtbank; - de bezwaarschriften van Nazar Cultureel Danscentrum en de heer Spanjers ongegrond te verklaren; - om verder het bestreden besluit onder aanvulling van de punten in het beheersconvenant (zonder geldigheidsduur) en onder verwijzing naar het advies van de politie alsmede onder aanpassing van de motivering aangaande de parkeersituatie in stand te laten. Het maximaal aantal bezoekers vast te stellen op 800 personen en bij feesten met naar verwachting meer dan 600 bezoekers als voorwaarden op te nemen dat de bezoekers eerst het parkeerterrein aan de Anderlechtstraat vol dienen te parkeren. 701 VTH Vaststelling 12 koopzondagen aanwijzen van 12 zon- en feestdagen voor 2014 per stadsdeel waarop de winkels geopend mogen zijn. 2. aanwijzing per stadsdeel waarbij in Woensel-Noord onderscheid wordt gemaakt tussen Winkelcentrum Woensel en Woensel-Noord. 3. aanwijzing per stadsdeel waarbij in Strijp, onderscheid wordt gemaakt tussen de nieuwe wijken Meerhoven en Strijp-S en Strijp. 4. de raad conform raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit 702 MM Prestatieladder Socialer Ondernemen: ambassadeurs. 1. De subsidiebeschikking aan Startfoundation (SF) voor de verstrekte eenmalige subsidie van ,- aanpassen, zodat: - SF naast een voucher van 1.000,-, vouchers kan verstrekken aan ambassadeurs PSO met een waarde van 2.000,-; - SF ook vouchers kan verstrekken aan de vijf instellingen die door het Bestuursteam Subsidies zijn gevraagd voor de pilot PSO en 15

16 subsidies om de kosten voor het eerste jaar te vergoeden; - SF bij uitzondering ook vouchers kan verstrekken aan opdrachtnemers die door het college worden benaderd mee te doen aan de pilot PSO en Inkoop en buiten de arbeidsmarktregio Zuid Oost Brabant (ZOB). 2. De subsidieperiode verlengen tot en met 31 december De criteria in de subsidieregeling zodanig wijzigen dat werkgevers gevestigd in arbeidsmarktregio Zuid Oost Brabant (ZOB) gebruik kunnen maken van de financiële tegemoetkoming. 4. Conform bovenstaande subsidiebeschikking van Startfoundation van 20 december 2012 (12bst02031) aanpassen. 5. De raad informeren conform bijgaande informatiebrief. 703 EC Raadsinformatiebrieven BUIG ((onderdelen ondernemersbenadering en werkgeverschap) en Jeugdwerkloosheid. 1. Uw raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief over de stand van zaken op het BUIG-dossier (onderdelen ondernemersbenadering en werkgeverschap); 2. Uw raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief over de stand van zaken op het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid; 3a. Instemmen met de inzet van het al gereserveerde budget doorvertaling regeerakkoord van (kostenplaats 64735) ten behoeve van het budget Startersbeurs (kostenplaats 64741); 3b. De begrotingswijziging vast te stellen onder voorwaarde van goedkeuring door de raad van het reserveringsdossier. 704 EC Lokaal Investeringsfonds. 1. Wij adviseren in lijn met bovenstaande in te stemmen met een incidentele subsidie van , - aan Start Foundation t.b.v. storting in het LIFE fonds en de kosten hiervan ten laste te brengen van de BUIG-middelen Uiteraard onder voorbehoud van instemming door de Raad met het dossier reserveringen d.d. 17 december In lijn met het eerdere dossier en beschikking (13bst00515), het sectorhoofd te mandateren om de beschikking te ondertekenen. 16

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juni 2015. P-Besluitenlijst week 24. 151 VB Uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt Bijgaande commissienotitie voorleggen aan raadscommissie F&B om

Nadere informatie

B&W 25 MAART 2014, WEEK 13

B&W 25 MAART 2014, WEEK 13 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 maart 2014 P-Besluitenlijst week 13 651 GV Raadsvoorstel tot het onttrekken aan de openbaarheid van een aantal wegen in de omgeving van de Heezerweg.

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 mei 2013

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 mei 2013 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 mei 2013 P-Besluitenlijst week 22 252 VTH Notitie procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving. 1. Aanbieden commissienotitie

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 08 mei 2012

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 08 mei 2012 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 08 mei 2012 P-Besluitenlijst week 20 Kennis nemen van de lijst. 151 VJB Bestuurlijke integriteit I De raad voor te stellen: 1. De Gedragscode burgemeester

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2012

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2012 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2012 Vastgesteld. P-Besluitenlijst week 51 451 EC Beheer en exploitatie NatLab 2.0 De Raad voor te stellen: 1. Instemmen met de uitgangspunten

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016.

4. B --- Agenda commissie M. d.d. 17 oktober 2016, commissie O d.d. 18 oktober 2016 en commissie financien d.d. 20 oktober 2016. ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 4 oktober 2016. De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen.

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 03 april 2012

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 03 april 2012 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 03 april 2012 P-Besluitenlijst week 15 Kennis nemen van de lijst. 103 KAB Raadszaken 1. Kennisnemen van het overzicht openstaande raadsvragen. 2. Beantwoording

Nadere informatie

V Kennis te nemen van het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2016

V Kennis te nemen van het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2016 Nummer. Voorstel Portefeuillehouder 1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 3 oktober 2017 V De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen V Ter bespreking lijst van uitnodigingen

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

5. Sm Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017 en vooruitblik 4e kwartaal 2017 gemeentelijke liquiditeiten

5. Sm Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017 en vooruitblik 4e kwartaal 2017 gemeentelijke liquiditeiten 1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 31 oktober 2017 V De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen V Ter bespreking lijst van uitnodigingen B De lijst doorgenomen en geactualiseerd.

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

B&W 1 JULI 2014 EN 4 JULI 2014, WEEK 27

B&W 1 JULI 2014 EN 4 JULI 2014, WEEK 27 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 juni 2014 en 27 juni 2014 P-Besluitenlijst week 27 Kennis nemen van de lijst. 451 MM Vaststellen van de verordening leerlingenvervoer 2014. 1. De raad

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Van 3 juli 2012 openbaar

Van 3 juli 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 juni 2012. Advies Akkoord. BW-004493 2. Onderwerp Koopovereenkomst woonzorgcomplex Laarveld R Advies 1. Instemmen met koopovereenkomst. 2. Instemmen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

2) Uitnodiging provincie ZH masterclass BIZ d.d. 18 november uur in Zoetermeer. Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 11 november 2014 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-14-00986/Z.02426 Uitnodigingen B&W

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL

RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL 08.0079 1 Rv. nr.: 08.0079 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0826 Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Verrekening reserves; reserve sociale huurwoningen Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder Wethouder. K. Tigelaar J. Brouwer J.G. van Buuren drs. C. Verbaas D.M. van der Werf-Weeda

Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder Wethouder. K. Tigelaar J. Brouwer J.G. van Buuren drs. C. Verbaas D.M. van der Werf-Weeda LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OUD-BEIJERLAND Datum 10 september 2013 Status Definitief Openbaar Ja Burgemeester Secretaris K. Tigelaar J. Brouwer J.G.

Nadere informatie

B - Terugblik Brabant 5 hedenochtend - Ministerieel overleg bekosting beschermd wonen

B - Terugblik Brabant 5 hedenochtend - Ministerieel overleg bekosting beschermd wonen ergadering van burgemeester en wethouders oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 15 september 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden

Nadere informatie

B&W 11 FEBRUARI 2014 EN 14 FEBRUARI 2014, WEEK 07

B&W 11 FEBRUARI 2014 EN 14 FEBRUARI 2014, WEEK 07 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 4 februari 2014 P-Besluitenlijst week 07 Kennis nemen van de lijst. 251 VTH Vermindering lokale regeldruk bij vergunningverlening. 1. Bijgevoegde commissienotitie

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W vergadering

Besluitenlijst B&W vergadering Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer P.J.M. Vogels (wethouder) De heer R.G.M. Thomassen

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Van 11 maart 2014 openbaar

Van 11 maart 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014. Akkoord. BW-006926 2 Onderwerp Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen. I Voor het jaar 2013 maximaal 18

Nadere informatie

Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven gemeente Eindhoven Inboeknummer 17bst01174 B&W beslisdatum 22 augustus 2017 Dossiernummer 17.34.655 Raadsvoorstel Consultatie winstbestemming jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven Inleiding U hebt

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 12 juli 2016

Openbare Besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 12 juli 2016 Aanwezig Burgemeester Jhr. M.A. Röell Wethouder drs. T. Stroo Wethouder A.B.A. van Roshum Secretaris drs. A. Najib Verslag vergadering van 12 juli 2016 Besluit: 1 Allen 16CV000265 Aanwijzing tijdelijke

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 Lijst nr. 47 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 VEILIGHEID EN RECHT Herbenoeming (commissie/kamer/plaatsvervangend)voorzitter(s)

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 11 juli 2017 aanvangstijd: 09:00 uur

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 11 juli 2017 aanvangstijd: 09:00 uur Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 11 juli 2017 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig Mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 mei 2016 om 9.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013 Lijst nr. 30 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013 FINANCIEN EN CONTROL Toezegging van wethouder Stukker aan de raad betreffende Zienswijze

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst openbaar Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst Rapport aan B&W d.d. 30 oktober 2014 secretaris Gerda Beukhof-Wernsen Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL HERZIEN bij erratum 28 maart Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 12.

RAADSVOORSTEL HERZIEN bij erratum 28 maart Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 12. RAADSVOORSTEL 12.0008 HERZIEN bij erratum 28 maart 2012 Rv. nr.: 12.0008 B en W-besluit d.d.: 24-1-2012 B en W-besluit nr.: 12.0049 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Bestemmingsreserve

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Van 22 mei 2012 openbaar

Van 22 mei 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004658 2. Onderwerp Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012 R Advies 1. De gewijzigde projectenclassificatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0122 Rv. nr: 08.0122 B&W-besluit d.d.: 9-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1217 Naam programma +onderdeel: Programma 7. Jeugd en Onderwijs, beleidsterrein Onderwijshuisvesting. Onderwerp: Het

Nadere informatie

4. M. Kromwijk ADV Zienswijze gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk participatieverordening

4. M. Kromwijk ADV Zienswijze gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk participatieverordening Besluitenlijst Vergadering College b en w Registratienummer Week 16 18 april 2017 Datum 18 april 2017 Aanvang Aanwezig Afwezig 12:00 uur C. van der Kamp burgemeester M. Kromwijk - wethouder D.J. Knol wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT

-1- BESLUITENLIJST BURGEMEESTER & WETHOUDERS VAN: 20 december 2011 AKKOORD // NIET NO: ONDERWERP: BESLUIT -1- // NIET Aanwezig: Burgemeester M. Sijbers, de wethouders J. Willems, W. Bollen en de secretaris G. Timmermans. Vaststellen besluitenlijsten ST 1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 13 december

Nadere informatie

CONCEPT. Definitief openbare besluitenlijst college Reg.Nr.: IN Datum B&W vergadering:

CONCEPT. Definitief openbare besluitenlijst college Reg.Nr.: IN Datum B&W vergadering: Notulen Definitief openbare besluitenlijst college Reg.Nr.: IN15-00407 Aanwezigen: Afwezigen: Dhr. A.G.T. van Aert, burgemeester Mevr. C.M.M. Noordman, gemeentesecretaris Mevr. P.J.E. van de Loo, wethouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging) gemeente Eindhoven Control Raadsnummer 10R4092 Inboeknummer 10bst02371 Beslisdatum B&W 30 november 2010 Dossiernummer 0.6063 RaadsvoorstelVast begrotingswijzigingen diverse besluiten B&W (verzamelwijziging)

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 13 mei 2014 Openbaar Burgemeester Secretaris Mr. drs. A.J. Borgdorff Mr.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 18 juli 2017 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, de secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

V Ter kennisname: voorstel bedrijfsbezoeken tweede helft 2017 voor de burgemeester en wethouder Van Bree.

V Ter kennisname: voorstel bedrijfsbezoeken tweede helft 2017 voor de burgemeester en wethouder Van Bree. 1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 11 juli 2017 V De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen V Ter kennisname: voorstel bedrijfsbezoeken tweede helft 2017 voor de burgemeester

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 14/06/2016 week 24. 1. Domein Ruimte Duurzame renovatie Huis van de stad 16.00362 1. In te stemmen met de extra

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-4-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

Lijst openbare besluiten B en W 7 februari 2012

Lijst openbare besluiten B en W 7 februari 2012 college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op vergaderd. Besluiten Datum: 31-01-2011 Onderwerp: B en W.nr. 12.0045 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2012. 1. Het Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Nadere informatie

B&W 1 MAART 2016, WEEK 9 OBL

B&W 1 MAART 2016, WEEK 9 OBL Vaststellen van de notulen van de vergadering van 23 februari 2016 P-Besluitenlijst week 9 751 PG Sluiting golfslagbad en omvorming bestaande zwembaden de Tongelreep De raad voor te stellen: 1. Overgaan

Nadere informatie

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015

VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 VERSLAG COLLEGEVERGADERING D.D. 3 NOVEMBER 2015 Aanwezig: burgemeester Hans Janssen, wethouders Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit en gemeentesecretaris Ineke Depmann BESPREEKPUNTEN Vaststelling

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 5 juli 2016 aanvangstijd: 09:00 Aanwezig Mevrouw A. De heer K. Kasteleijn De heer F.J.

Nadere informatie

1. VVH Benoemen onbezoldigd buitengewoon opsporingsambtenaar

1. VVH Benoemen onbezoldigd buitengewoon opsporingsambtenaar 1. VVH Benoemen onbezoldigd buitengewoon opsporingsambtenaar Conform het collegevoorstel van 26 maart 2013 is een samenwerkingsovereenkomst BOA's aangegaan met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek,

Nadere informatie

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2. B.J. Lubbinge 13 december 2011 1 P&P 2011/10882 Onderwerp: Subsidieverzoek SWN voor het Programma Welzijn 2012 : De Stichting Welzijn Nieuwegein

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Zaaknummer : 1017797 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 08-02-2011 Registratienummer: 2010/17460 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf Weth. W. van Hees Weth..C.M.

Nadere informatie

BBV - Besluitenlijst - Openbaar

BBV - Besluitenlijst - Openbaar BBV - Besluitenlijst - Openbaar Begin vergadering (Vergadering) (Dag) 15-3-2016 Portefeuillehouders (Zaak) Agendanummer Zaaknummer (Zaak) Voorstel (Zaak) Onderbouwing voorstel (Zaak) Resultaat vergadering

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W

OPENBARE BESLUITENLIJST B&W OPENBARE BESLUITENLIJST B&W 21-03-2017 onderwerp ambtelijk advies besluit Vaststellen besluitenlijst b&w 14-03-2017 Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 14-03-2017 Gebiedsvisie en programma De Groote

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 mei 2013

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 mei 2013 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 mei 2013 Akkoord P-Besluitenlijst week 20 651 ORVM Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Grote Beek. De raad voor te stellen:

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

PERSLIJST WEEK 51 VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 20 december 2016

PERSLIJST WEEK 51 VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 20 december 2016 PERSLIJST WEEK 51 VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HATTEM GEHOUDEN OP 20 december 2016 Nr. Eenheid Portef.houder Onderwerp Beoogd effect Het college besluit om: 1. O Secr. B&W Ontwerpnotulen

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder Wethouder. K. Tigelaar R.S.M. Heintjes D.M. van der Werf-Weeda P.L. van Leenen H.

Burgemeester Secretaris Wethouder Wethouder Wethouder. K. Tigelaar R.S.M. Heintjes D.M. van der Werf-Weeda P.L. van Leenen H. LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OUD-BEIJERLAND Datum 24 mei 2016 Status Definitief Openbaar Ja Burgemeester Secretaris K. Tigelaar R.S.M. Heintjes D.M.

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 22-12-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

1. Het calamiteitenplan voor de archieven 2016 vast te stellen.

1. Het calamiteitenplan voor de archieven 2016 vast te stellen. BESLUITEN LIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 20 december 2016 Aanwezig: burgemeester de heer BJ. Bouwmeester, wethouder de heer J. Huizing, wethouder de heer J. Zwiers,

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 10-11-2009 AGENDAPUNT B1 PORTH./SECTOR Ter Ellen ONDERWERP: Advies over de prioritering van projecten in het kader van het Europees Fonds

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 29/3.03 BW11.0591 29/3.04 BW11.0431 29/3.05 BW11.0584 arverslag/arrekening 2010 Opon begroting 2011 Open Primair Onderwijs Noordenveld meerrenbegroting

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. A.D. de Roon 1. 7867 Vaststellingsovereenkomst brede school Ruishornlaan * Stem in met de Vaststellingsovereenkomst inzake medegebruik van de Brede school Ruishornlaan * Stem in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 02.R RUIMTE Koop-/realisatieovereenkomst Bijenkorf in Oudesluis. I Medewerking te verlenen aan de realisatie van 5 woningen en 1 kantoorruimte in de voormalige school de Bijenkorf in Oudesluis; II De koop-/realisatieovereenkomst

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Aanwezig: Voorzitter Mevr. drs. J.W.E. Spies Wethouders De heer J.W. Verkroost De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst De heer H. Van Rhee De heer F. Živković-Laurenta Wnd.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 nummer 49 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit. Besluitenlijst B&W. De Besluitenlijst B&W BW2014/654. d.d. 2 december 2014

Onderwerp Ambtelijk advies Collegebesluit. Besluitenlijst B&W. De Besluitenlijst B&W BW2014/654. d.d. 2 december 2014 Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 9 december 2014 Aanwezig: De heer A.H.M. Verhoeven (burgemeester) De heer A.J.M. Walraven (wethouder) De heer P.H.G. Verlinden (wethouder) De heer J.M.M. van

Nadere informatie

Van 26 maart 2013 Openbaar

Van 26 maart 2013 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2013. Advies Akkoord. BW-005690 2 Onderwerp Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid. R Advies Kennis nemen van de nota Evaluatie en herijking

Nadere informatie

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering

Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Meningsvorming (Burgemeester Witte kamer) voor raadsvergadering 29-11-2016 Betreft vergadering van dinsdag 22 november 2016, locatie Burgemeester Witte kamer, aanvang

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5).

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Aanwezig: M.L.J. Out, burgemeester; J.J. Bruintjes, wethouder; T.J. Meedendorp, wethouder, J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris.

Nadere informatie