B&W 17 DECEMBER 2013, WEEK 51

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W 17 DECEMBER 2013, WEEK 51"

Transcriptie

1 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 december 2013 P-Besluitenlijst week EC Nadere toelichting op raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen. I Het college besluit: 1. Het restantbudget voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018 ad (kostenplaats 64732, grootboek 43101) aan te merken als dekking voor de inhuur van de onafhankelijke deskundigheid ter aanvulling op het procesteam ter uitvoering van het initiatiefvoorstel Uitwerkingsagenda Cultuur Totaal, zoals door de raad is besloten op 3 december 2013 ; 2. Het restant budget onder 1 toe te voegen aan de reserveringsvoorstellen zoals die zijn gedaan in het raadsvoorstel 'Tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen', raadsnummer 13R5646; 3. Het sectorhoofd EC de opdracht te geven om begin 2014 de kosten voor de inhuur van de onafhankelijke deskundigheid nader te onderbouwen. II De raad voor te stellen: Het raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen als volgt aan te passen (alle overige tekst blijft ongewijzigd): 1 A Vaststellen van de reserveringen over 2013 voor een bedrag van maximaal waarbij 1) wordt gestort in een nieuw in te stellen reserve Reserveringen 2013; 2 Instellen van de reserve Reserveringen 2013 E maximum hoogte van de reserve: STR Zienswijze herziene begroting SRE 2014 en uitgangspunten voor de nieuwe Gemeenschappelijk Regeling. De raad voor te stellen: 1. Instemmen met de Herziene Programmabegroting SRE 2014 met het verzoek aan het DB SRE om: a. de transformatie van SRE naar de Metropoolregio met grote voortvarendheid door te zetten. b. maximaal te sturen op het minimaliseren van (m.n. personele) frictiekosten voor de n bij de afbouw van de SREorganisatie. 2. Het DB SRE de volgende opmerkingen meegeven ten behoeve van het 1

2 ontwerp van de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan de hand van de geformuleerde (genummerde) uitgangspunten in het concept regioraadsvoorstel: 1. onderschrijft het uitgangspunt van een raadsregeling vanuit het argument van het binden van de raden op de regionale samenwerking (eigenaarschap) en de democratische legitimatie. Betrokkenheid van de raad moet vorm krijgen via besluitvorming op majeure dossiers en via het interne lijke debat tussen college en raad (verlengd lokaal bestuur). De mate van overdracht van bevoegdheden/taken aan de MRE is overigens doorslaggevend in het vormgeven van de definitieve regeling. 2. vraagt een heldere formulering van het doel, te weten: op de schaal van de 21 n doen we alleen aan strategische samenwerking rond economische, ruimtelijke en infrastructurele keuzes en maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale) concurrentie positie van de regio. Wij gaan er vanuit dat taken die daar niet in passen, zoals de huidige zorgtafel, niet langer dan noodzakelijk in stand gehouden worden. Wij vragen het dagelijks bestuur hierop te sturen. 3. Bij een raadsregeling hoort de mogelijkheid van deelname door raadsleden aan het AB. De invulling van de positie van het eindhovense lid zal te zijner tijd, bepaald worden in intern debat tussen college en raad. In de context van de brainport-agenda, basis voor de publieke samenwerking in de metropoolregio, werken wij in triple helix verband samen in de stichting Brainport. Ter voorkoming van bestuurlijke drukte en doublures gaan wij er vanuit dat zeer terughoudend omgegaan wordt met het betrekken van triple helix partners aan de werktafels. ziet de Metropoolregio primair als publieke samenwerking. 4. Wij vinden het van belang dat het Dagelijks Bestuur aanvullend ook strategiebewaking en kwaliteitsborging als taak krijgt. 5. Wij vinden het van belang dat de ambtelijke organisatie van de metropoolregio nauw samenwerkt op strategische dossiers met de centrumsteden en Helmond die vaak een eigen rol hebben op de economische, ruimtelijke en infrastructurele keuzes en maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale) concurrentie positie van stad en regio. 3. Instemmen met de concept reactiebrief van uw raad aan het DB SRE. 651 PC Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2

3 . De raad voorstellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen. 653 PM Nieuwe bouwregels en intrekken Beeld Kwaliteits Plan Waterrijk. De Raad voorstellen: 1. In te stemmen met het intrekken van het Beeld Kwaliteits Plan Waterrijk zoals de raad dat op 6 juni 2006,( 06.R ) heeft vastgesteld. 2. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor de hoven 1, 2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b (zie bijlage 1) en samen bouwen in de hoven 8a, 8b (zie bijlage 2) in Waterrijk welke zijn bestemd voor de bouw van een samenhangend woonhof van vooral grondgebonden woningen rond een openbaar plein, met de volgende belangrijkste bepalingen: a. Bestemmingsplantechnisch (aantal bepalingen weergegeven): - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 13 meter. - De rooilijnen aan de buitenzijde van het hof liggen vast, aan de binnenzijde van het hof zijn afwijkingen van de rooilijn toegestaan. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - De bebouwing van het woonhof wordt afgewerkt met een uniforme dakvorm en een uniforme afwerking van de dakrand. - Binnen één hof dienen materiaal- en kleurgebruik aan elkaar verwant te zijn. - De poorten en openingen van het woonhof dienen met elkaar te worden verbonden. - De bebouwing dient zich met de voorzijde te richten naar het hof, de Waterlinie en het Waterfront. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Een integraal ontwerp voor de overgangen van privé naar openbaar gebied; - Inschakeling van een geregistreerde architect. d. Overige eisen (op hoofdlijnen): - Er mag niet worden geparkeerd langs de Waterweg en de Waterlinie. - Alle woningen worden aangesloten op het warmtenetwerk van de bio massa centrale. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties, zoals bij waterwoningen of een watergebonden milieu, af te wijken van de genoemde criteria. 3. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor zelfbouwen langs de boomgaarden (bijlage 3) en zelf bouwen aan de bossingels (bijlage 4) in 3

4 Waterrijk, met de volgende belangrijkste bepalingen: a. Bestemmingsplantechnisch (belangrijkste bepalingen hieronder weergegeven): - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 10 meter. - Maximale breedte van het hoofdgebouw is 70 % van de kavelbreedte. - Waar mogelijk is de kavelbreedte per hele meter vrij te bepalen met een gesteld minimum en maximum. - De situering van het bouwvlak is flexibel. - De totale inhoud van de bebouwing (in m3 boven maaiveld) is (a) Aan de boomgaarden bepaald op: ten hoogste 3 maal het kaveloppervlak (in m2) met een maximum van m3. (b) Aan de bossingels geldt als regel een max van m3 voor kavels tot 16 meter breed en bij kavels van16 meter geldt een max. van m3. - Voorschriften ten aanzien van parkeren op eigen terrein. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - Het bouwen van twee identieke woningen is niet toegestaan (een tweekapper wordt hierbij als één woning gezien). - Aan de toepassing van materialen en kleuren worden geen voorwaarden gesteld, met dien verstande dat bij alle daken uitgezonderd platte dagen, dak en gevel in materiaal en/of kleur verwant aan elkaar dienen te zijn. - Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen qua architectuur en materiaalgebruik een verwantschap te hebben met het hoofdgebouw. - Goten en dakoverstekken/ dakrandmarkeringen in afwijkende materialisering ten opzichte van de gevel of dakvlak, buiten de rooilijnen c.q. opgaande gevels zijn niet toegestaan. - Zijde van de adressering (de voordeur) is vastgelegd. - De plaats van de ontsluiting van het parkeren op eigen terrein is vastgelegd. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Toepassing van erfafscheidingen. - Inschakeling van een geregistreerde architect. d. Overige eisen (op hoofdlijnen): - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. 4. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor samenbouwen aan de bossingel (bijlage 4) in Waterrijk met als belangrijkste bepalingen: 4

5 a. Bestemmingsplantechnisch (aantal bepalingen weergegeven): - Het kavel is bestemd voor de bouw van grondgebonden woningen. - De kavelbreedte is per meter vrij te bepalen met een gesteld minimum en maximum. - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is maximaal 10 meter - De totale inhoud van de bebouwing is maximaal 2 x het kaveloppervlak in m3 (boven maaiveld). - Vrije vormen van het hoofdgebouw / de hoofdgebouwen zijn mogelijk. - Voorschriften ten aanzien van parkeren op eigen terrein. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - De bebouwing op één kavel moet een ensemble vormen en dient als collectiviteit te worden ingericht. - Aan de toepassing van materialen en kleuren worden geen voorwaarden gesteld met dien verstande dat bij alle daken uitgezonderd platte dagen, dak en gevel in materiaal en/of kleur verwant aan elkaar dienen te zijn. - Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen qua architectuur en materiaalgebruik een verwantschap te hebben met het hoofdgebouw. - Goten en dakoverstekken/ dakrandmarkeringen in afwijkende materialisering ten opzichte van de gevel of dakvlak, buiten de rooilijnen c.q. opgaande gevels zijn niet toegestaan. - Zijde van de adressering (de voordeur) is vastgelegd. - De plaats van de ontsluiting is vastgelegd. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Toepassing van erfafscheidingen. - Inschakeling van een geregistreerde architect. 103 VB Raadszaken 1. Kennisnemen van het overzicht openstaande raadsvragen; 2. Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen; Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Vd Broek (VVD) over motie proef regulering cannabisteelt; Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Rijnders (SE) over uurtarieven ambtenaren; 3. Kennisnemen van de commissieadviezen: 3.1 Begrotingswijzigingen 2013 en 2014 diverse besluiten B&W; 3.2 Verordening tot wijziging van de financiële verordening Gemeente 2009; 5

6 3.3 Reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen; 3.4 Uitbreiding kwijtscheldingsregeling lijke belastingen voor zelfstandigen; 3.5 Initiatievoorstel Ruimte voor Groen. 4. Instemmen met toezeggingen: 4.1 Uitvoeringsplan monumenten; 5. Kennisnemen van de beantwoording rondvraag over leegstand Piazza. 6. Instemmen met de toezegging van wethouder List nav commissienotitie voortgang Horecabeleidsplan Kennis maken met een gastvrije stad ; sector opdracht geven de acties uit te voeren. 104 VB Veiligheid en Rendement 1. In te stemmen met de uitwerking van het project Veiligheid en Rendement door middel van een tweesporenbeleid: b Spoor 1: Inverdienen van ,- vanaf 2014; b Spoor 2: Structureel inverdienen van ,- vanaf 2015 via een nieuwe organisatievorm. 2. In te stemmen met de uitwerking van spoor 1 door middel van vier inverdientaken inclusief bijbehorende maximale waardering: b Meldpunt Woonoverlast ( ,-); b Inventariseren en inspecteren van elementen in de openbare ruimte ( ); b Preventief onderhoud van strooimaterieel ( ); b Schoonmaken van straatmeubilair ( ). 3. In te stemmen spoor 1 voor het resterende bedrag ad ,- uit te werken door middel van een eenmalige verlaging van de lijke bijdrage aan de VRBZO van ten minste ,- in 2014 wat de afdekking van een deel van de kosten voor fiscaal handhaven en cameratoezicht representeert. 4. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen via het verzameldossier. 5. In te stemmen met het namens het college ondertekenen van de overeenkomsten door portefeuillehouder, burgemeester Van Gijzel (bijgevoegd). b Meldpunt Woonoverlast ( ,-); b Inventariseren en inspecteren van elementen in de openbare ruimte ( ); b Preventief onderhoud van strooimaterieel ( ); b Schoonmaken van straatmeubilair ( ). 106 VB Samen tegen inbrekers. 1. Instemmen met de uitvoering van het projectplan trendbreuk woninginbraak 2. Instemmen met de tijdelijke inhuur van een projectleider DOR (Digitaal Opsporings Register), ten laste van de ontvangen rijksmiddelen. 6

7 3. Instemmen met de inhuur van extra BOA's ter versterking van de registercontrole's 4. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen. 107 STR Memo Digitaal Agenda Congres Instemmen met het voor 2014 mede-organiseren van het tweede Digitale Agenda Congres in ; - De dekking van de verwachte kosten hiervan, op dit moment ingeschat op , ten laste brengen van de reserve Smart City 2. - Lid worden van het esociety-platform; De kosten hiervan, groot per jaar, opvangen binnen de begroting van de sector Strategie 201 CTRL Vaststellen begrotingswijzigingen Begrotingswijziging Resultaat marktconsultatie Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Gemeente 2013 vast stellen. 2. Begrotingswijziging Aanvraag voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (1e inrichting gymnastiekzaal Drents Dorp) vast stellen. 3. Begrotingswijziging Preventiebeleid 12+ vast stellen. 4. Begrotingswijziging Sporttarieven seizoen 2013 / 2014 vast stellen. 5. Begrotingswijziging Huldiging PSV op donderdag 9 mei op Strijp S bij het behalen van de KNVB Beker vast stellen. 6. Begrotingswijziging Locatieonderzoek vervangende huisvesting van de Mgr. Bekkersschool vast stellen. 7. Begrotingswijziging Sporthal Lievendaal vast stellen. 202 PUCO Vaststelling tarieven rijbewijs en reisdocumenten Kennisnemen dat de tarieven voor reisdocumenten 2014 nog niet bekend zijn, zodat de vastgestelde tarieven voor 2013, voorlopig blijven gelden. Deze zijn als zodanig opgenomen in de legesverordening 2014; 2. De Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 (eerste wijziging) vaststellen vanwege het tarief voor het rijbewijs, zijnde 38, EC Benutting van het van Glas naar Beter fonds voor Breedband & Innovatie. Realisatie van een Private Cloud VoIP oplossing (telefonie) t.b.v. alle Onderwijsinstellingen (en not for profit instellingen) in de regio. 1. Akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie (bijlage 7) met een omvang van t.b.v. de Private Cloud VoIP regio van de 7

8 samenwerkende onderwijsinstellingen (Schoolnet ), uit het financieringsfonds Strategische Projecten. 205 EC Verkoop van de lijke (MDF-3) buis aan Endinet en overzetting van de actieve verbindingen (van de en EHV365) op de beheerde collectieve buizen van BRE (MDF-1). 1. Instemmen met de verkoop van de lijke MDF-3 buis aan Endinet conform de beschreven condities en verkoop/overdrachtsovereenkomst (bijlage 1). 2. De burgemeester verzoeken wethouder S. Depla te mandateren voor de ondertekening van de verkoop/overdrachtsovereenkomst. 3. Na besluitvorming de (directe) boekwinst ( ) toe te voegen aan de reserve Smart City en het activum ( ) af te boeken. 206 EC Subsidie VGNB tbv realisatie maatschappelijk platform. Akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie (bijlage3) met een omvang van uit het financieringsfonds Strategische Projecten. En daarmee veilig te stellen t.b.v. de beoogde realisatie van een laagdrempelig toegangsnetwerk gericht op de ontwikkeling en versnelde benutting van Maatschappelijke diensten. 208 PM Verbetering Station Beukenlaan. 1. Akkoord gaan met het voorlopig niet verplaatsen van NS Station Beukenlaan en het niet verlengen van de buitenste perrons van NS Station Beukenlaan. Daarmee kan het in de MIP (strategische projecten) gereserveerde bedrag van 2,3 miljoen t.b.v. verlening perrons station Beukenlaan komen te vervallen. 2. Akkoord gaan met het uitvoeringsprogramma Quick Wins, waaronder de gewijzigde naamgeving ( Strijp S, met of zonder koppelteken wordt nog onderzocht). a. de kosten ad ,- te dekken uit de reserve financieringsfonds MIP b. Bijgaande begrotingswijziging vaststellen 3. Conform afspraak bij begrotingsvoorbereiding memo verstrekken aan commissie FB, en evt. input uit vergadering d.d. 14 januari 2014 bij uitwerking betrekken. 301 EC Evenementen Muziekgebouw. 1. Instemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van ,00 aan het Muziekgebouw voor het evenement so what s next, ondanks dat 8

9 het evenement niet voldoet aan de nadere regels ementen, voor 3 nights in heaven wordt geen subsidie verleend ; a. De subsidie te dekken uit het off brand evenementenbudget; 302 PM Vaststellen definitief ontwerp HOV2 Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan, ongelijkvloerse kruising Montgomerylaan-Pastoriestraat en start uitvoering Aalsterweg (Coolenlaan Hotel ) 1. Vaststellen van het definitieve ontwerp tracé Noord HOV2: a. Zijnde Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan (Noord en Zuid) en ongelijkvloerse Kruising Ring/Pastoriestraat; b. Opdracht geven tot de besteksvoorbereiding van deze tracédelen en daarvoor een budget van ,- beschikbaar te stellen, gedekt uit AROV(actieprogramma regionaal openbaar vervoer)/bdu en eigen middelen ,-. c. Opdracht geven tot de uitvoering van deze tracédelen en daarvoor een budget van ,- beschikbaar te stellen gedekt uit AROV/BDU en eigen middelen (incl. meeliftende programmalijnen) ,-. d. Het ontstane tekort op de voorbereidingskosten van deze tracédelen ad ,- te dekken uit AROV/BDU en eigen middelen ,-. e. Instemmen met aanvullend krediet van ,- voor algemene projectmanagementkosten tot einde project HOV2 2017, gedekt uit AROV/BDU en eigen middelen ,-. f. Opdracht geven tot de uitvoering van DRIS (Dynamische reizigersinformatie) op HOV2 centrumhalten en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van ,- te dekken uit AROV/BDU ,- en eigen middelen ,-. g. Instemmen met herijking HOV2 Sterrenlaan h. Voor de bovenstaande punten de Raad via een verzameldossier een begrotingswijziging vast te laten stellen. 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor verdere uitwerking met Brabant Water tracédeel Aalsterweg Zuid: 3. Opdracht te geven tot de uitvoering van tracédeel Aalsterweg fase 2 (Coolenlaan Hotel ) en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van ,- te dekken uit subsidie provincie ,-, AROV/BDU en eigen middelen (incl. meeliftende programmalijnen) ,-. a. Voor het bovenstaande de Raad via een verzameldossier een begrotingswijziging vast te laten stellen. 4. Instemmen met het vrijvallen van ,- ten behoeve van het MIP. 5. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 9

10 303 VB Locatiebeleid evenementen. 1. Instemmen met het locatiebeleid evenementen en de bijbehorende locatieprofielen. 2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 307 ORVM Memo Vaststellen zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor. 401 MM Beheer en onderhoud omheinde speeltuinen. 1. Met ingang van 1 januari 2014 het beheer, onderhoud en vervanging van speeltoestellen inclusief de middelen voor de 5 omheinde speeltuinen (Speelpark De Splinter, speeltuin Philipsdorp, speeltuin VOJ, speeltuin Sint Joseph en speeltuin Sint Trudo onderbrengen van de sector M&M naar de sector R&B, afdeling beheer openbare ruimte. - de begrotingswijziging overeenkomstig vaststellen. 402 STR Programmering Designhuis. 1. Kennisnemen van de businesscase van de Stichting Ruimte; 2. - Op basis van de aanvraag van Stichting Ruimte aan de stichting ruimte een subsidie verstrekken van ,- / jaar in de jaren 2014 t/m 2018 ten behoeve van de huur en GWL kosten stadhuisplein 3 ( ) en deze kosten te dekken uit het budget uitvoeringsprogramma design ( ). - de sector GV opdracht te geven om met de stichting ruimte een huurcontract af te sluiten obv bedrijfsruimtes (periode 5+5) tegen de fiscale huur waarbij de starthuur ,- (2014) bedraagt. - voor de onderhoudskosten een voorziening onderhoud stadhuisplein 3 in te stellen, op basis van afgesproken onderhoudsactiviteiten. - De gebouwgebonden kosten meerjarig verwerken in de begroting van de sector GV middels o.a. het inzetten van ,- uit budget uitvoeringsprogramma design ( ). - De begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 3. In 2018 een evaluatie ter besluitvorming voor te leggen 4. De raad informeren m.b.v. bijgaande raadsinformatiebrief. De raad informeren m.b.v. bijgaande raadsinformatiebrief. 403 GBO Gebiedsverkenningen Halve Maan en Gestelse Ontginning. 1. kennisnemen van de gebiedsverkenningen Halve Maan en Gestelse Ontginning; 10

11 2. deze verkenningen inbrengen in het co-creatieproces in beide gebieden en daarbij bepalen, dat ten aanzien van a het gebied Halve Maan voor de een leidinggevende en programmerende rol gekozen wordt; b. het gebied Gestelse Ontginning voor de een voorwaardenscheppende rol gekozen wordt; 3. bepalen, dat in januari 2014 de met haar samenwerkingspartners en bewoners het co-creatieproces start. En dat eveneens in januari 2014 de raadscommissie Ruimte en Vastgoed in een afzonderlijke bijeenkomst vertrouwelijk geïnformeerd wordt over de gevolgde en gekozen aanpak; 4. bepalen, dat in februari 2014 het college met een tussenrapportage over de totale stand van zaken m.b.t. het proces gebiedsverkenningen geïnformeerd wordt. 405 GV Programma en overzicht 2014 voorzieningen huisvesting onderwijs. 1. Het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2014 vaststellen en - de lasten voortvloeiend uit de onderhoudsvoorzieningen tot een bedrag van ,11 rechtstreeks ten laste brengen van de betreffende onderhoudsvoorziening; - de lasten van de voorzieningen van herstel constructiefouten, aanpassingen en huur sportaccommodaties- en velden tot een bedrag van ,85 rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs) - de lasten van de voorziening herstel/vervanging schade tot een bedrag van 5.287,74 rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de reserve schades en vandalisme schoolgebouwen 2. De aanvragen die in eerste instantie niet verlengd zijn alsnog voor bekostiging in aanmerking laten komen en - de kredieten ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen voor een bedrag van ,12 toekennen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor 2014 ad ,- en volgende jaren ad (lineair dalend) rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de stelpost kapitaallasten - de lasten voortvloeiend uit de onderhoudsvoorzieningen tot een bedrag van ,00 rechtstreeks ten laste brengen van de betreffende onderhoudsvoorziening. 3. Het verslag van het plenair overleg vaststellen; 4. De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging van de Raad. 407 GV Scheurvorming parkeergarage KBC, leereffecten. Kennisnemen van de lering die de sector G&V getrokken heeft uit de casus scheurvorming parkeergarage KBC. 11

12 408 ORVM Herinrichting Genderpark, fase 1 1. Ten aanzien van het project Genderpark: a. Instemmen met de hoofdlijnen van het gewijzigde ontwerp van de herinrichting van het Genderpark, fase 1 en met de uitvoering ervan; b. De kosten ad ,= als volgt te dekken ,= uit de reeds binnen het project genderpark ( ID ) beschikbaar gestelde middelen ,= uit de reserve water ,= uit een te verwachten subsidie van het Waterschap de Dommel. 2 De korting van 1 miljoen op de projectmiddelen te effectueren conform besluitvorming kadernota De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging naar de Raad. 4. Bij de aanbestedingsprocedure social return mee te nemen. 409 GV Tijdelijke huisvesting voor basisschool 't Karregat. 1. De percelen die omsloten worden door de Trombonestraat, Trompetstraat en de Partituurlaan aan te wijzen als tijdelijke huisvestingslocatie voor basisschool t Karregat. 2. Instemmen met de kosten voor tijdelijke huisvesting voor de basisschool t Karregat: De eenmalige plaatsingskosten inclusief kosten voor de bouwaanvraag, grondwerk, inrichting terrein, hekwerken en infrastructuur ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De huurkosten van de tijdelijke lokalen voor de duur van 15 maanden ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De eenmalige afvoerkosten van de tijdelijke lokalen en het in oorspronkelijke staat terug brengen van het terrein ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De huurkosten van grond voor de duur van minimaal 15 maanden voor een bedrag van ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). 3. Instemmen met de begrotingswijziging. 12

13 410 EC Roadmap Design -Taipei &1 ste aanzet Uitvoeringsprogramma -Taipei Kennisnemen van de RoadmapDesign Taipei en de 1 ste aanzet van het Uitvoeringsprogramma; 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget (in 2014) van (vanuit de middelen uitvoering programma Design) voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Roadmap Design Tapei (onder de voorwaarde dat door de raad wordt ingestemd met reserveren van de restantmiddelen uitvoering programma design 2013 (behandeling raadsvergadering 17 december 2013)). 3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 411 PM Verkoop/marktselectie voormalige plaza-pand Leenderweg 65 : voortgang. De raad informeren over de voortgang van de procedure tot een cultureel maatschappelijke invulling van het voormalige Plaza-pand aan de Leenderweg 65, namelijk bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen en verzenden. 413 EC Huisvesting CKE Instemmen met de verbouwing en uitbreiding Pastoor Peterstraat 34 en het afstoten van Stratumsedijk 22, een en ander conform bijgaande bijlage. 2. De instemming betreft uitdrukkelijk nog geen besluitvorming in het nog te volgen publieke traject omtrent de ruimtelijke planvorming en het bouwplan. B&W-besluit: Akkoord, onder de volgende voorwaarden: - het pand Stratumsedijk moet verkocht zijn; - er ter voorkoming van overcapaciteit een duurzame samenhangende oplossing is voor repetitieruimte voor muziekbandjes. 414 GV Instemming met fusie tussen Lyceum Bisschop Bekkers en Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan onder bevoegd gezag SEPVO. 1. Instemmen met de conceptbrief in bijlage 1 waarin een positief advies gegeven wordt met betrekking tot de voorgenomen bestuursoverdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers van OMO naar SEPVO en de daaruit voortvloeiende institutionele fusie met het Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan. 501 MM Toekomstperspectief dakloze en/of overlastgevende MOE-landers. 1. In te stemmen met het continueren van het project toekomstperspectief 13

14 dakloze en overlastgevend MOE-landers. - Een bedrag ter beschikking te stellen van voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de uitvoering van deze aanpak. - In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van aan de stichting Barka voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de inzet van een team voor 2 dagen per week. - In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van aan het Migratie Informatie Punt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de extra opvang van bemiddelbare MOE-landers die in een traject zitten voor maximaal 3 weken per persoon. - In te stemmen met een bedrag van voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor het financieren van kosten voor terugkeer. 2. De Raad te informeren conform bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 502 MM Reglement Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg (2013). 1. Het aangepaste reglement van de Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg vaststellen. De wijzigingen hebben betrekking op: - De cliëntenraad van Combinatie jeugdzorg wordt als 6 e organisatie toegevoegd aan de Participatiecommissie. - Het voorkomen van belangenverstrengeling. - Mogelijkheid om kandidaten van andere organisaties toe te laten als plekken open blijven. - Zorgen voor voldoende binding met in de samenstelling van de Participatiecommissie. 601 GBO Plan van aanpak woonwagenlocatie Heezerweg. 1. Instemmen met het uitgangspunt om voor de woonwagenlocatie Heezerweg een plan van aanpak uit te werken dat voorziet in een intensieve, integrale en persoonsgerichte aanpak op basis van het principe van halen en brengen in combinatie met het geleidelijk afbouwen van deze locatie c.q. het niet langer in verhuur geven van standplaatsen zodra deze via natuurlijk verloop vrijkomen. 2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief. 602 PM Kruidenbuurt Zuid, aanpassing Inrichtingsplan en raadsinformatiebrief. 1. Instemmen met de aanpassing van het inrichtingsplan waardoor de Toegangen vanuit de Edelweissstraat naar de zijstraten worden verruimd en het 14

15 groenplan wordt aangepast met het vervangen van 9 extra bomen. 2. De raad informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 603 VTH Jaarverslag 2012 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De raad informeren conform informatiebrief. 604 VB Nieuwe beslissingen inzake de bezwaarschriften van de heer H. Taskent (Nazar) en de heer W.J. Spanjers, gericht tegen het besluit van 12 november 2013 tot het verlenen van omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan wijzigen van het gebruik naar zalencentrum aan de Herentalsweg 2. Conform advies van de bezwaarschriftencommissie en met inachtname van de uitspraak van de rechtbank; - de bezwaarschriften van Nazar Cultureel Danscentrum en de heer Spanjers ongegrond te verklaren; - om verder het bestreden besluit onder aanvulling van de punten in het beheersconvenant (zonder geldigheidsduur) en onder verwijzing naar het advies van de politie alsmede onder aanpassing van de motivering aangaande de parkeersituatie in stand te laten. Het maximaal aantal bezoekers vast te stellen op 800 personen en bij feesten met naar verwachting meer dan 600 bezoekers als voorwaarden op te nemen dat de bezoekers eerst het parkeerterrein aan de Anderlechtstraat vol dienen te parkeren. 701 VTH Vaststelling 12 koopzondagen aanwijzen van 12 zon- en feestdagen voor 2014 per stadsdeel waarop de winkels geopend mogen zijn. 2. aanwijzing per stadsdeel waarbij in Woensel-Noord onderscheid wordt gemaakt tussen Winkelcentrum Woensel en Woensel-Noord. 3. aanwijzing per stadsdeel waarbij in Strijp, onderscheid wordt gemaakt tussen de nieuwe wijken Meerhoven en Strijp-S en Strijp. 4. de raad conform raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit 702 MM Prestatieladder Socialer Ondernemen: ambassadeurs. 1. De subsidiebeschikking aan Startfoundation (SF) voor de verstrekte eenmalige subsidie van ,- aanpassen, zodat: - SF naast een voucher van 1.000,-, vouchers kan verstrekken aan ambassadeurs PSO met een waarde van 2.000,-; - SF ook vouchers kan verstrekken aan de vijf instellingen die door het Bestuursteam Subsidies zijn gevraagd voor de pilot PSO en 15

16 subsidies om de kosten voor het eerste jaar te vergoeden; - SF bij uitzondering ook vouchers kan verstrekken aan opdrachtnemers die door het college worden benaderd mee te doen aan de pilot PSO en Inkoop en buiten de arbeidsmarktregio Zuid Oost Brabant (ZOB). 2. De subsidieperiode verlengen tot en met 31 december De criteria in de subsidieregeling zodanig wijzigen dat werkgevers gevestigd in arbeidsmarktregio Zuid Oost Brabant (ZOB) gebruik kunnen maken van de financiële tegemoetkoming. 4. Conform bovenstaande subsidiebeschikking van Startfoundation van 20 december 2012 (12bst02031) aanpassen. 5. De raad informeren conform bijgaande informatiebrief. 703 EC Raadsinformatiebrieven BUIG ((onderdelen ondernemersbenadering en werkgeverschap) en Jeugdwerkloosheid. 1. Uw raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief over de stand van zaken op het BUIG-dossier (onderdelen ondernemersbenadering en werkgeverschap); 2. Uw raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief over de stand van zaken op het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid; 3a. Instemmen met de inzet van het al gereserveerde budget doorvertaling regeerakkoord van (kostenplaats 64735) ten behoeve van het budget Startersbeurs (kostenplaats 64741); 3b. De begrotingswijziging vast te stellen onder voorwaarde van goedkeuring door de raad van het reserveringsdossier. 704 EC Lokaal Investeringsfonds. 1. Wij adviseren in lijn met bovenstaande in te stemmen met een incidentele subsidie van , - aan Start Foundation t.b.v. storting in het LIFE fonds en de kosten hiervan ten laste te brengen van de BUIG-middelen Uiteraard onder voorbehoud van instemming door de Raad met het dossier reserveringen d.d. 17 december In lijn met het eerdere dossier en beschikking (13bst00515), het sectorhoofd te mandateren om de beschikking te ondertekenen. 16

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

2013 NAJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen

2013 NAJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen 2013 NAJAARSRAPPORTAGE 4 Bijlagen 2 Najaarsrapportage 2013 gemeente Tilburg 4 bijlagen Inhoud Inhoud Bijlagen 4 4 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl) 4.1 Algemene Reserve (AR) 4 4.2 Reserve Grootschalige

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Boek 1 Jaarverslag 2009

Boek 1 Jaarverslag 2009 Boek 1 Jaarverslag 2009 INHOD Blz. 1. Financiële paragraaf 3 2. Lokale beleidskaders, voorgang projecten en 12 collegewerkprogramma 3. Bedrijfsvoering en Sociaal jaarverslag 90 4. Financiering 103 5. Grondbeleid

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 25 januari 2011. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de Ombuigingsvoorstellen Brede Doorlichting 2012 e.v.

Agendapunt: Sliedrecht, 25 januari 2011. Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de Ombuigingsvoorstellen Brede Doorlichting 2012 e.v. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 25 januari 2011 Onderwerp: Ombuigingsvoorstellen "Brede Doorlichting" Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van de Ombuigingsvoorstellen

Nadere informatie

Begeleidingsformulier raadsvoorstel

Begeleidingsformulier raadsvoorstel Begeleidingsformulier raadsvoorstel Forum Datum Agendapunt Corsanummer 14.048658 Collegebesluit d.d. 27 mei 2014 N. Dierdorp - Financiën, Onderwijs, Personeel en Organisatie Redacteur A.L.J. Tilli Doorkiesnummer

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2014-2017

Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Voorjaarsnota 2014-2017 Concept Voorjaarsnota 2014-w 21-5 Inhoudsopgave Deel I Meerjarenperspectief 1 1. Aanbieding 3 2. Financieel beeld 7 3. Financieel kader bestaand beleid

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, KADERNOTA 2015 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het

Nadere informatie

2014 VOORJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen

2014 VOORJAARSRAPPORTAGE. 4 Bijlagen 2014 VOORJAARSRAPPORTAGE 4 Bijlagen GEMEENTE TILBURG 2014 VOORJAARSRAPPORTAGE 4 BIJLAGEN 2 Voorjaarsrapportage 2014 gemeente Tilburg - 4 bijlagen Inhoud Inhoud Bijlagen 4 4 Bijlagen (via internet: www.tilburg.nl)

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Voorjaarsnota 2015 1 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018 Pagina 1 van 49 Pagina 2 van 49 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding...

Nadere informatie

Integraal Plan van Aanpak

Integraal Plan van Aanpak 35 toekomst Integraal Plan van Aanpak Spoorzone Zwolle 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Achtergrond en opgaven 4 1.2 Doel en scope plan van aanpak 5 1.3 Inhoud en opbouw plan van aanpak 6 1.4 Positie

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2012 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 Totaal financieel overzicht 2012 4 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 8 Programma 1 Wonen en leven

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 begroting Inleiding Kerngegevens i PROGRAMMA SOCIALE STIJGING 278,8 MILJOEN PROGRAMMA LEEFBAARHEID 129,3 MILJOEN PROGRAMMA VESTIGINGSKLIMAAT 197,8 MILJOEN PROGRAMMA BESTUUR 110,7 MILJOEN RAADSBESLUIT begroting

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie