B&W 17 DECEMBER 2013, WEEK 51

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B&W 17 DECEMBER 2013, WEEK 51"

Transcriptie

1 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 december 2013 P-Besluitenlijst week EC Nadere toelichting op raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen. I Het college besluit: 1. Het restantbudget voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018 ad (kostenplaats 64732, grootboek 43101) aan te merken als dekking voor de inhuur van de onafhankelijke deskundigheid ter aanvulling op het procesteam ter uitvoering van het initiatiefvoorstel Uitwerkingsagenda Cultuur Totaal, zoals door de raad is besloten op 3 december 2013 ; 2. Het restant budget onder 1 toe te voegen aan de reserveringsvoorstellen zoals die zijn gedaan in het raadsvoorstel 'Tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen', raadsnummer 13R5646; 3. Het sectorhoofd EC de opdracht te geven om begin 2014 de kosten voor de inhuur van de onafhankelijke deskundigheid nader te onderbouwen. II De raad voor te stellen: Het raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen als volgt aan te passen (alle overige tekst blijft ongewijzigd): 1 A Vaststellen van de reserveringen over 2013 voor een bedrag van maximaal waarbij 1) wordt gestort in een nieuw in te stellen reserve Reserveringen 2013; 2 Instellen van de reserve Reserveringen 2013 E maximum hoogte van de reserve: STR Zienswijze herziene begroting SRE 2014 en uitgangspunten voor de nieuwe Gemeenschappelijk Regeling. De raad voor te stellen: 1. Instemmen met de Herziene Programmabegroting SRE 2014 met het verzoek aan het DB SRE om: a. de transformatie van SRE naar de Metropoolregio met grote voortvarendheid door te zetten. b. maximaal te sturen op het minimaliseren van (m.n. personele) frictiekosten voor de n bij de afbouw van de SREorganisatie. 2. Het DB SRE de volgende opmerkingen meegeven ten behoeve van het 1

2 ontwerp van de nieuwe gemeenschappelijke regeling aan de hand van de geformuleerde (genummerde) uitgangspunten in het concept regioraadsvoorstel: 1. onderschrijft het uitgangspunt van een raadsregeling vanuit het argument van het binden van de raden op de regionale samenwerking (eigenaarschap) en de democratische legitimatie. Betrokkenheid van de raad moet vorm krijgen via besluitvorming op majeure dossiers en via het interne lijke debat tussen college en raad (verlengd lokaal bestuur). De mate van overdracht van bevoegdheden/taken aan de MRE is overigens doorslaggevend in het vormgeven van de definitieve regeling. 2. vraagt een heldere formulering van het doel, te weten: op de schaal van de 21 n doen we alleen aan strategische samenwerking rond economische, ruimtelijke en infrastructurele keuzes en maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale) concurrentie positie van de regio. Wij gaan er vanuit dat taken die daar niet in passen, zoals de huidige zorgtafel, niet langer dan noodzakelijk in stand gehouden worden. Wij vragen het dagelijks bestuur hierop te sturen. 3. Bij een raadsregeling hoort de mogelijkheid van deelname door raadsleden aan het AB. De invulling van de positie van het eindhovense lid zal te zijner tijd, bepaald worden in intern debat tussen college en raad. In de context van de brainport-agenda, basis voor de publieke samenwerking in de metropoolregio, werken wij in triple helix verband samen in de stichting Brainport. Ter voorkoming van bestuurlijke drukte en doublures gaan wij er vanuit dat zeer terughoudend omgegaan wordt met het betrekken van triple helix partners aan de werktafels. ziet de Metropoolregio primair als publieke samenwerking. 4. Wij vinden het van belang dat het Dagelijks Bestuur aanvullend ook strategiebewaking en kwaliteitsborging als taak krijgt. 5. Wij vinden het van belang dat de ambtelijke organisatie van de metropoolregio nauw samenwerkt op strategische dossiers met de centrumsteden en Helmond die vaak een eigen rol hebben op de economische, ruimtelijke en infrastructurele keuzes en maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale) concurrentie positie van stad en regio. 3. Instemmen met de concept reactiebrief van uw raad aan het DB SRE. 651 PC Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2

3 . De raad voorstellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen vast te stellen. 653 PM Nieuwe bouwregels en intrekken Beeld Kwaliteits Plan Waterrijk. De Raad voorstellen: 1. In te stemmen met het intrekken van het Beeld Kwaliteits Plan Waterrijk zoals de raad dat op 6 juni 2006,( 06.R ) heeft vastgesteld. 2. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor de hoven 1, 2a, 2b, 2c, 5b, 11a en 11b (zie bijlage 1) en samen bouwen in de hoven 8a, 8b (zie bijlage 2) in Waterrijk welke zijn bestemd voor de bouw van een samenhangend woonhof van vooral grondgebonden woningen rond een openbaar plein, met de volgende belangrijkste bepalingen: a. Bestemmingsplantechnisch (aantal bepalingen weergegeven): - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 13 meter. - De rooilijnen aan de buitenzijde van het hof liggen vast, aan de binnenzijde van het hof zijn afwijkingen van de rooilijn toegestaan. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - De bebouwing van het woonhof wordt afgewerkt met een uniforme dakvorm en een uniforme afwerking van de dakrand. - Binnen één hof dienen materiaal- en kleurgebruik aan elkaar verwant te zijn. - De poorten en openingen van het woonhof dienen met elkaar te worden verbonden. - De bebouwing dient zich met de voorzijde te richten naar het hof, de Waterlinie en het Waterfront. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Een integraal ontwerp voor de overgangen van privé naar openbaar gebied; - Inschakeling van een geregistreerde architect. d. Overige eisen (op hoofdlijnen): - Er mag niet worden geparkeerd langs de Waterweg en de Waterlinie. - Alle woningen worden aangesloten op het warmtenetwerk van de bio massa centrale. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties, zoals bij waterwoningen of een watergebonden milieu, af te wijken van de genoemde criteria. 3. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor zelfbouwen langs de boomgaarden (bijlage 3) en zelf bouwen aan de bossingels (bijlage 4) in 3

4 Waterrijk, met de volgende belangrijkste bepalingen: a. Bestemmingsplantechnisch (belangrijkste bepalingen hieronder weergegeven): - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 10 meter. - Maximale breedte van het hoofdgebouw is 70 % van de kavelbreedte. - Waar mogelijk is de kavelbreedte per hele meter vrij te bepalen met een gesteld minimum en maximum. - De situering van het bouwvlak is flexibel. - De totale inhoud van de bebouwing (in m3 boven maaiveld) is (a) Aan de boomgaarden bepaald op: ten hoogste 3 maal het kaveloppervlak (in m2) met een maximum van m3. (b) Aan de bossingels geldt als regel een max van m3 voor kavels tot 16 meter breed en bij kavels van16 meter geldt een max. van m3. - Voorschriften ten aanzien van parkeren op eigen terrein. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - Het bouwen van twee identieke woningen is niet toegestaan (een tweekapper wordt hierbij als één woning gezien). - Aan de toepassing van materialen en kleuren worden geen voorwaarden gesteld, met dien verstande dat bij alle daken uitgezonderd platte dagen, dak en gevel in materiaal en/of kleur verwant aan elkaar dienen te zijn. - Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen qua architectuur en materiaalgebruik een verwantschap te hebben met het hoofdgebouw. - Goten en dakoverstekken/ dakrandmarkeringen in afwijkende materialisering ten opzichte van de gevel of dakvlak, buiten de rooilijnen c.q. opgaande gevels zijn niet toegestaan. - Zijde van de adressering (de voordeur) is vastgelegd. - De plaats van de ontsluiting van het parkeren op eigen terrein is vastgelegd. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Toepassing van erfafscheidingen. - Inschakeling van een geregistreerde architect. d. Overige eisen (op hoofdlijnen): - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. 4. In te stemmen met de bijgevoegde bouwregels voor samenbouwen aan de bossingel (bijlage 4) in Waterrijk met als belangrijkste bepalingen: 4

5 a. Bestemmingsplantechnisch (aantal bepalingen weergegeven): - Het kavel is bestemd voor de bouw van grondgebonden woningen. - De kavelbreedte is per meter vrij te bepalen met een gesteld minimum en maximum. - Maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is maximaal 10 meter - De totale inhoud van de bebouwing is maximaal 2 x het kaveloppervlak in m3 (boven maaiveld). - Vrije vormen van het hoofdgebouw / de hoofdgebouwen zijn mogelijk. - Voorschriften ten aanzien van parkeren op eigen terrein. b. Eisen ten aanzien van beeldkwaliteit (alle eisen weergegeven): - De bebouwing op één kavel moet een ensemble vormen en dient als collectiviteit te worden ingericht. - Aan de toepassing van materialen en kleuren worden geen voorwaarden gesteld met dien verstande dat bij alle daken uitgezonderd platte dagen, dak en gevel in materiaal en/of kleur verwant aan elkaar dienen te zijn. - Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen qua architectuur en materiaalgebruik een verwantschap te hebben met het hoofdgebouw. - Goten en dakoverstekken/ dakrandmarkeringen in afwijkende materialisering ten opzichte van de gevel of dakvlak, buiten de rooilijnen c.q. opgaande gevels zijn niet toegestaan. - Zijde van de adressering (de voordeur) is vastgelegd. - De plaats van de ontsluiting is vastgelegd. - Bij dit onderdeel is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om in bijzondere situaties af te wijken van de genoemde criteria. c. Aanbevelingen ten aanzien van beeldkwaliteit, hierin zijn o.a. aanbevelingen opgenomen aangaande: - Toepassing van erfafscheidingen. - Inschakeling van een geregistreerde architect. 103 VB Raadszaken 1. Kennisnemen van het overzicht openstaande raadsvragen; 2. Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen; Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Vd Broek (VVD) over motie proef regulering cannabisteelt; Instemmen met de ontwerp beantwoording van de raadsvragen van het raadslid Rijnders (SE) over uurtarieven ambtenaren; 3. Kennisnemen van de commissieadviezen: 3.1 Begrotingswijzigingen 2013 en 2014 diverse besluiten B&W; 3.2 Verordening tot wijziging van de financiële verordening Gemeente 2009; 5

6 3.3 Reserveringen 2013 en overige wijzigingen in reserves en voorzieningen; 3.4 Uitbreiding kwijtscheldingsregeling lijke belastingen voor zelfstandigen; 3.5 Initiatievoorstel Ruimte voor Groen. 4. Instemmen met toezeggingen: 4.1 Uitvoeringsplan monumenten; 5. Kennisnemen van de beantwoording rondvraag over leegstand Piazza. 6. Instemmen met de toezegging van wethouder List nav commissienotitie voortgang Horecabeleidsplan Kennis maken met een gastvrije stad ; sector opdracht geven de acties uit te voeren. 104 VB Veiligheid en Rendement 1. In te stemmen met de uitwerking van het project Veiligheid en Rendement door middel van een tweesporenbeleid: b Spoor 1: Inverdienen van ,- vanaf 2014; b Spoor 2: Structureel inverdienen van ,- vanaf 2015 via een nieuwe organisatievorm. 2. In te stemmen met de uitwerking van spoor 1 door middel van vier inverdientaken inclusief bijbehorende maximale waardering: b Meldpunt Woonoverlast ( ,-); b Inventariseren en inspecteren van elementen in de openbare ruimte ( ); b Preventief onderhoud van strooimaterieel ( ); b Schoonmaken van straatmeubilair ( ). 3. In te stemmen spoor 1 voor het resterende bedrag ad ,- uit te werken door middel van een eenmalige verlaging van de lijke bijdrage aan de VRBZO van ten minste ,- in 2014 wat de afdekking van een deel van de kosten voor fiscaal handhaven en cameratoezicht representeert. 4. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen via het verzameldossier. 5. In te stemmen met het namens het college ondertekenen van de overeenkomsten door portefeuillehouder, burgemeester Van Gijzel (bijgevoegd). b Meldpunt Woonoverlast ( ,-); b Inventariseren en inspecteren van elementen in de openbare ruimte ( ); b Preventief onderhoud van strooimaterieel ( ); b Schoonmaken van straatmeubilair ( ). 106 VB Samen tegen inbrekers. 1. Instemmen met de uitvoering van het projectplan trendbreuk woninginbraak 2. Instemmen met de tijdelijke inhuur van een projectleider DOR (Digitaal Opsporings Register), ten laste van de ontvangen rijksmiddelen. 6

7 3. Instemmen met de inhuur van extra BOA's ter versterking van de registercontrole's 4. De begrotingswijziging dienovereenkomstig vast te stellen. 107 STR Memo Digitaal Agenda Congres Instemmen met het voor 2014 mede-organiseren van het tweede Digitale Agenda Congres in ; - De dekking van de verwachte kosten hiervan, op dit moment ingeschat op , ten laste brengen van de reserve Smart City 2. - Lid worden van het esociety-platform; De kosten hiervan, groot per jaar, opvangen binnen de begroting van de sector Strategie 201 CTRL Vaststellen begrotingswijzigingen Begrotingswijziging Resultaat marktconsultatie Visie en Roadmap Stedelijke Verlichting Gemeente 2013 vast stellen. 2. Begrotingswijziging Aanvraag voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend karakter (1e inrichting gymnastiekzaal Drents Dorp) vast stellen. 3. Begrotingswijziging Preventiebeleid 12+ vast stellen. 4. Begrotingswijziging Sporttarieven seizoen 2013 / 2014 vast stellen. 5. Begrotingswijziging Huldiging PSV op donderdag 9 mei op Strijp S bij het behalen van de KNVB Beker vast stellen. 6. Begrotingswijziging Locatieonderzoek vervangende huisvesting van de Mgr. Bekkersschool vast stellen. 7. Begrotingswijziging Sporthal Lievendaal vast stellen. 202 PUCO Vaststelling tarieven rijbewijs en reisdocumenten Kennisnemen dat de tarieven voor reisdocumenten 2014 nog niet bekend zijn, zodat de vastgestelde tarieven voor 2013, voorlopig blijven gelden. Deze zijn als zodanig opgenomen in de legesverordening 2014; 2. De Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 (eerste wijziging) vaststellen vanwege het tarief voor het rijbewijs, zijnde 38, EC Benutting van het van Glas naar Beter fonds voor Breedband & Innovatie. Realisatie van een Private Cloud VoIP oplossing (telefonie) t.b.v. alle Onderwijsinstellingen (en not for profit instellingen) in de regio. 1. Akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie (bijlage 7) met een omvang van t.b.v. de Private Cloud VoIP regio van de 7

8 samenwerkende onderwijsinstellingen (Schoolnet ), uit het financieringsfonds Strategische Projecten. 205 EC Verkoop van de lijke (MDF-3) buis aan Endinet en overzetting van de actieve verbindingen (van de en EHV365) op de beheerde collectieve buizen van BRE (MDF-1). 1. Instemmen met de verkoop van de lijke MDF-3 buis aan Endinet conform de beschreven condities en verkoop/overdrachtsovereenkomst (bijlage 1). 2. De burgemeester verzoeken wethouder S. Depla te mandateren voor de ondertekening van de verkoop/overdrachtsovereenkomst. 3. Na besluitvorming de (directe) boekwinst ( ) toe te voegen aan de reserve Smart City en het activum ( ) af te boeken. 206 EC Subsidie VGNB tbv realisatie maatschappelijk platform. Akkoord te gaan met het verlenen van een incidentele subsidie (bijlage3) met een omvang van uit het financieringsfonds Strategische Projecten. En daarmee veilig te stellen t.b.v. de beoogde realisatie van een laagdrempelig toegangsnetwerk gericht op de ontwikkeling en versnelde benutting van Maatschappelijke diensten. 208 PM Verbetering Station Beukenlaan. 1. Akkoord gaan met het voorlopig niet verplaatsen van NS Station Beukenlaan en het niet verlengen van de buitenste perrons van NS Station Beukenlaan. Daarmee kan het in de MIP (strategische projecten) gereserveerde bedrag van 2,3 miljoen t.b.v. verlening perrons station Beukenlaan komen te vervallen. 2. Akkoord gaan met het uitvoeringsprogramma Quick Wins, waaronder de gewijzigde naamgeving ( Strijp S, met of zonder koppelteken wordt nog onderzocht). a. de kosten ad ,- te dekken uit de reserve financieringsfonds MIP b. Bijgaande begrotingswijziging vaststellen 3. Conform afspraak bij begrotingsvoorbereiding memo verstrekken aan commissie FB, en evt. input uit vergadering d.d. 14 januari 2014 bij uitwerking betrekken. 301 EC Evenementen Muziekgebouw. 1. Instemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van ,00 aan het Muziekgebouw voor het evenement so what s next, ondanks dat 8

9 het evenement niet voldoet aan de nadere regels ementen, voor 3 nights in heaven wordt geen subsidie verleend ; a. De subsidie te dekken uit het off brand evenementenbudget; 302 PM Vaststellen definitief ontwerp HOV2 Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan, ongelijkvloerse kruising Montgomerylaan-Pastoriestraat en start uitvoering Aalsterweg (Coolenlaan Hotel ) 1. Vaststellen van het definitieve ontwerp tracé Noord HOV2: a. Zijnde Winkelcentrum Woensel, Montgomerylaan (Noord en Zuid) en ongelijkvloerse Kruising Ring/Pastoriestraat; b. Opdracht geven tot de besteksvoorbereiding van deze tracédelen en daarvoor een budget van ,- beschikbaar te stellen, gedekt uit AROV(actieprogramma regionaal openbaar vervoer)/bdu en eigen middelen ,-. c. Opdracht geven tot de uitvoering van deze tracédelen en daarvoor een budget van ,- beschikbaar te stellen gedekt uit AROV/BDU en eigen middelen (incl. meeliftende programmalijnen) ,-. d. Het ontstane tekort op de voorbereidingskosten van deze tracédelen ad ,- te dekken uit AROV/BDU en eigen middelen ,-. e. Instemmen met aanvullend krediet van ,- voor algemene projectmanagementkosten tot einde project HOV2 2017, gedekt uit AROV/BDU en eigen middelen ,-. f. Opdracht geven tot de uitvoering van DRIS (Dynamische reizigersinformatie) op HOV2 centrumhalten en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van ,- te dekken uit AROV/BDU ,- en eigen middelen ,-. g. Instemmen met herijking HOV2 Sterrenlaan h. Voor de bovenstaande punten de Raad via een verzameldossier een begrotingswijziging vast te laten stellen. 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor verdere uitwerking met Brabant Water tracédeel Aalsterweg Zuid: 3. Opdracht te geven tot de uitvoering van tracédeel Aalsterweg fase 2 (Coolenlaan Hotel ) en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van ,- te dekken uit subsidie provincie ,-, AROV/BDU en eigen middelen (incl. meeliftende programmalijnen) ,-. a. Voor het bovenstaande de Raad via een verzameldossier een begrotingswijziging vast te laten stellen. 4. Instemmen met het vrijvallen van ,- ten behoeve van het MIP. 5. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 9

10 303 VB Locatiebeleid evenementen. 1. Instemmen met het locatiebeleid evenementen en de bijbehorende locatieprofielen. 2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. 307 ORVM Memo Vaststellen zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor. 401 MM Beheer en onderhoud omheinde speeltuinen. 1. Met ingang van 1 januari 2014 het beheer, onderhoud en vervanging van speeltoestellen inclusief de middelen voor de 5 omheinde speeltuinen (Speelpark De Splinter, speeltuin Philipsdorp, speeltuin VOJ, speeltuin Sint Joseph en speeltuin Sint Trudo onderbrengen van de sector M&M naar de sector R&B, afdeling beheer openbare ruimte. - de begrotingswijziging overeenkomstig vaststellen. 402 STR Programmering Designhuis. 1. Kennisnemen van de businesscase van de Stichting Ruimte; 2. - Op basis van de aanvraag van Stichting Ruimte aan de stichting ruimte een subsidie verstrekken van ,- / jaar in de jaren 2014 t/m 2018 ten behoeve van de huur en GWL kosten stadhuisplein 3 ( ) en deze kosten te dekken uit het budget uitvoeringsprogramma design ( ). - de sector GV opdracht te geven om met de stichting ruimte een huurcontract af te sluiten obv bedrijfsruimtes (periode 5+5) tegen de fiscale huur waarbij de starthuur ,- (2014) bedraagt. - voor de onderhoudskosten een voorziening onderhoud stadhuisplein 3 in te stellen, op basis van afgesproken onderhoudsactiviteiten. - De gebouwgebonden kosten meerjarig verwerken in de begroting van de sector GV middels o.a. het inzetten van ,- uit budget uitvoeringsprogramma design ( ). - De begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 3. In 2018 een evaluatie ter besluitvorming voor te leggen 4. De raad informeren m.b.v. bijgaande raadsinformatiebrief. De raad informeren m.b.v. bijgaande raadsinformatiebrief. 403 GBO Gebiedsverkenningen Halve Maan en Gestelse Ontginning. 1. kennisnemen van de gebiedsverkenningen Halve Maan en Gestelse Ontginning; 10

11 2. deze verkenningen inbrengen in het co-creatieproces in beide gebieden en daarbij bepalen, dat ten aanzien van a het gebied Halve Maan voor de een leidinggevende en programmerende rol gekozen wordt; b. het gebied Gestelse Ontginning voor de een voorwaardenscheppende rol gekozen wordt; 3. bepalen, dat in januari 2014 de met haar samenwerkingspartners en bewoners het co-creatieproces start. En dat eveneens in januari 2014 de raadscommissie Ruimte en Vastgoed in een afzonderlijke bijeenkomst vertrouwelijk geïnformeerd wordt over de gevolgde en gekozen aanpak; 4. bepalen, dat in februari 2014 het college met een tussenrapportage over de totale stand van zaken m.b.t. het proces gebiedsverkenningen geïnformeerd wordt. 405 GV Programma en overzicht 2014 voorzieningen huisvesting onderwijs. 1. Het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2014 vaststellen en - de lasten voortvloeiend uit de onderhoudsvoorzieningen tot een bedrag van ,11 rechtstreeks ten laste brengen van de betreffende onderhoudsvoorziening; - de lasten van de voorzieningen van herstel constructiefouten, aanpassingen en huur sportaccommodaties- en velden tot een bedrag van ,85 rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs) - de lasten van de voorziening herstel/vervanging schade tot een bedrag van 5.287,74 rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de reserve schades en vandalisme schoolgebouwen 2. De aanvragen die in eerste instantie niet verlengd zijn alsnog voor bekostiging in aanmerking laten komen en - de kredieten ten behoeve van onderwijskundige vernieuwingen voor een bedrag van ,12 toekennen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten voor 2014 ad ,- en volgende jaren ad (lineair dalend) rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken uit de stelpost kapitaallasten - de lasten voortvloeiend uit de onderhoudsvoorzieningen tot een bedrag van ,00 rechtstreeks ten laste brengen van de betreffende onderhoudsvoorziening. 3. Het verslag van het plenair overleg vaststellen; 4. De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging van de Raad. 407 GV Scheurvorming parkeergarage KBC, leereffecten. Kennisnemen van de lering die de sector G&V getrokken heeft uit de casus scheurvorming parkeergarage KBC. 11

12 408 ORVM Herinrichting Genderpark, fase 1 1. Ten aanzien van het project Genderpark: a. Instemmen met de hoofdlijnen van het gewijzigde ontwerp van de herinrichting van het Genderpark, fase 1 en met de uitvoering ervan; b. De kosten ad ,= als volgt te dekken ,= uit de reeds binnen het project genderpark ( ID ) beschikbaar gestelde middelen ,= uit de reserve water ,= uit een te verwachten subsidie van het Waterschap de Dommel. 2 De korting van 1 miljoen op de projectmiddelen te effectueren conform besluitvorming kadernota De begrotingswijziging meenemen in de verzamelwijziging naar de Raad. 4. Bij de aanbestedingsprocedure social return mee te nemen. 409 GV Tijdelijke huisvesting voor basisschool 't Karregat. 1. De percelen die omsloten worden door de Trombonestraat, Trompetstraat en de Partituurlaan aan te wijzen als tijdelijke huisvestingslocatie voor basisschool t Karregat. 2. Instemmen met de kosten voor tijdelijke huisvesting voor de basisschool t Karregat: De eenmalige plaatsingskosten inclusief kosten voor de bouwaanvraag, grondwerk, inrichting terrein, hekwerken en infrastructuur ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De huurkosten van de tijdelijke lokalen voor de duur van 15 maanden ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De eenmalige afvoerkosten van de tijdelijke lokalen en het in oorspronkelijke staat terug brengen van het terrein ad ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). De huurkosten van grond voor de duur van minimaal 15 maanden voor een bedrag van ,- rechtstreeks ten laste brengen van de exploitatie en deze dekken vanuit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (reserve huisvesting onderwijs). 3. Instemmen met de begrotingswijziging. 12

13 410 EC Roadmap Design -Taipei &1 ste aanzet Uitvoeringsprogramma -Taipei Kennisnemen van de RoadmapDesign Taipei en de 1 ste aanzet van het Uitvoeringsprogramma; 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget (in 2014) van (vanuit de middelen uitvoering programma Design) voor de verdere uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Roadmap Design Tapei (onder de voorwaarde dat door de raad wordt ingestemd met reserveren van de restantmiddelen uitvoering programma design 2013 (behandeling raadsvergadering 17 december 2013)). 3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 411 PM Verkoop/marktselectie voormalige plaza-pand Leenderweg 65 : voortgang. De raad informeren over de voortgang van de procedure tot een cultureel maatschappelijke invulling van het voormalige Plaza-pand aan de Leenderweg 65, namelijk bijgevoegde raadsinformatiebrief vaststellen en verzenden. 413 EC Huisvesting CKE Instemmen met de verbouwing en uitbreiding Pastoor Peterstraat 34 en het afstoten van Stratumsedijk 22, een en ander conform bijgaande bijlage. 2. De instemming betreft uitdrukkelijk nog geen besluitvorming in het nog te volgen publieke traject omtrent de ruimtelijke planvorming en het bouwplan. B&W-besluit: Akkoord, onder de volgende voorwaarden: - het pand Stratumsedijk moet verkocht zijn; - er ter voorkoming van overcapaciteit een duurzame samenhangende oplossing is voor repetitieruimte voor muziekbandjes. 414 GV Instemming met fusie tussen Lyceum Bisschop Bekkers en Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan onder bevoegd gezag SEPVO. 1. Instemmen met de conceptbrief in bijlage 1 waarin een positief advies gegeven wordt met betrekking tot de voorgenomen bestuursoverdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers van OMO naar SEPVO en de daaruit voortvloeiende institutionele fusie met het Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan. 501 MM Toekomstperspectief dakloze en/of overlastgevende MOE-landers. 1. In te stemmen met het continueren van het project toekomstperspectief 13

14 dakloze en overlastgevend MOE-landers. - Een bedrag ter beschikking te stellen van voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de uitvoering van deze aanpak. - In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van aan de stichting Barka voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de inzet van een team voor 2 dagen per week. - In te stemmen met het verlenen van een eenmalige subsidie van aan het Migratie Informatie Punt voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor de extra opvang van bemiddelbare MOE-landers die in een traject zitten voor maximaal 3 weken per persoon. - In te stemmen met een bedrag van voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 voor het financieren van kosten voor terugkeer. 2. De Raad te informeren conform bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 502 MM Reglement Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg (2013). 1. Het aangepaste reglement van de Participatiecommissie Welzijn, Wonen en Zorg vaststellen. De wijzigingen hebben betrekking op: - De cliëntenraad van Combinatie jeugdzorg wordt als 6 e organisatie toegevoegd aan de Participatiecommissie. - Het voorkomen van belangenverstrengeling. - Mogelijkheid om kandidaten van andere organisaties toe te laten als plekken open blijven. - Zorgen voor voldoende binding met in de samenstelling van de Participatiecommissie. 601 GBO Plan van aanpak woonwagenlocatie Heezerweg. 1. Instemmen met het uitgangspunt om voor de woonwagenlocatie Heezerweg een plan van aanpak uit te werken dat voorziet in een intensieve, integrale en persoonsgerichte aanpak op basis van het principe van halen en brengen in combinatie met het geleidelijk afbouwen van deze locatie c.q. het niet langer in verhuur geven van standplaatsen zodra deze via natuurlijk verloop vrijkomen. 2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief. 602 PM Kruidenbuurt Zuid, aanpassing Inrichtingsplan en raadsinformatiebrief. 1. Instemmen met de aanpassing van het inrichtingsplan waardoor de Toegangen vanuit de Edelweissstraat naar de zijstraten worden verruimd en het 14

15 groenplan wordt aangepast met het vervangen van 9 extra bomen. 2. De raad informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 603 VTH Jaarverslag 2012 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De raad informeren conform informatiebrief. 604 VB Nieuwe beslissingen inzake de bezwaarschriften van de heer H. Taskent (Nazar) en de heer W.J. Spanjers, gericht tegen het besluit van 12 november 2013 tot het verlenen van omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan wijzigen van het gebruik naar zalencentrum aan de Herentalsweg 2. Conform advies van de bezwaarschriftencommissie en met inachtname van de uitspraak van de rechtbank; - de bezwaarschriften van Nazar Cultureel Danscentrum en de heer Spanjers ongegrond te verklaren; - om verder het bestreden besluit onder aanvulling van de punten in het beheersconvenant (zonder geldigheidsduur) en onder verwijzing naar het advies van de politie alsmede onder aanpassing van de motivering aangaande de parkeersituatie in stand te laten. Het maximaal aantal bezoekers vast te stellen op 800 personen en bij feesten met naar verwachting meer dan 600 bezoekers als voorwaarden op te nemen dat de bezoekers eerst het parkeerterrein aan de Anderlechtstraat vol dienen te parkeren. 701 VTH Vaststelling 12 koopzondagen aanwijzen van 12 zon- en feestdagen voor 2014 per stadsdeel waarop de winkels geopend mogen zijn. 2. aanwijzing per stadsdeel waarbij in Woensel-Noord onderscheid wordt gemaakt tussen Winkelcentrum Woensel en Woensel-Noord. 3. aanwijzing per stadsdeel waarbij in Strijp, onderscheid wordt gemaakt tussen de nieuwe wijken Meerhoven en Strijp-S en Strijp. 4. de raad conform raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit 702 MM Prestatieladder Socialer Ondernemen: ambassadeurs. 1. De subsidiebeschikking aan Startfoundation (SF) voor de verstrekte eenmalige subsidie van ,- aanpassen, zodat: - SF naast een voucher van 1.000,-, vouchers kan verstrekken aan ambassadeurs PSO met een waarde van 2.000,-; - SF ook vouchers kan verstrekken aan de vijf instellingen die door het Bestuursteam Subsidies zijn gevraagd voor de pilot PSO en 15

16 subsidies om de kosten voor het eerste jaar te vergoeden; - SF bij uitzondering ook vouchers kan verstrekken aan opdrachtnemers die door het college worden benaderd mee te doen aan de pilot PSO en Inkoop en buiten de arbeidsmarktregio Zuid Oost Brabant (ZOB). 2. De subsidieperiode verlengen tot en met 31 december De criteria in de subsidieregeling zodanig wijzigen dat werkgevers gevestigd in arbeidsmarktregio Zuid Oost Brabant (ZOB) gebruik kunnen maken van de financiële tegemoetkoming. 4. Conform bovenstaande subsidiebeschikking van Startfoundation van 20 december 2012 (12bst02031) aanpassen. 5. De raad informeren conform bijgaande informatiebrief. 703 EC Raadsinformatiebrieven BUIG ((onderdelen ondernemersbenadering en werkgeverschap) en Jeugdwerkloosheid. 1. Uw raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief over de stand van zaken op het BUIG-dossier (onderdelen ondernemersbenadering en werkgeverschap); 2. Uw raad te informeren met bijgaande Raadsinformatiebrief over de stand van zaken op het Plan van Aanpak Jeugdwerkloosheid; 3a. Instemmen met de inzet van het al gereserveerde budget doorvertaling regeerakkoord van (kostenplaats 64735) ten behoeve van het budget Startersbeurs (kostenplaats 64741); 3b. De begrotingswijziging vast te stellen onder voorwaarde van goedkeuring door de raad van het reserveringsdossier. 704 EC Lokaal Investeringsfonds. 1. Wij adviseren in lijn met bovenstaande in te stemmen met een incidentele subsidie van , - aan Start Foundation t.b.v. storting in het LIFE fonds en de kosten hiervan ten laste te brengen van de BUIG-middelen Uiteraard onder voorbehoud van instemming door de Raad met het dossier reserveringen d.d. 17 december In lijn met het eerdere dossier en beschikking (13bst00515), het sectorhoofd te mandateren om de beschikking te ondertekenen. 16

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juni 2015. P-Besluitenlijst week 24. 151 VB Uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt Bijgaande commissienotitie voorleggen aan raadscommissie F&B om

Nadere informatie

B&W 25 MAART 2014, WEEK 13

B&W 25 MAART 2014, WEEK 13 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 18 maart 2014 P-Besluitenlijst week 13 651 GV Raadsvoorstel tot het onttrekken aan de openbaarheid van een aantal wegen in de omgeving van de Heezerweg.

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2012

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2012 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2012 Vastgesteld. P-Besluitenlijst week 51 451 EC Beheer en exploitatie NatLab 2.0 De Raad voor te stellen: 1. Instemmen met de uitgangspunten

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

B&W 11 FEBRUARI 2014 EN 14 FEBRUARI 2014, WEEK 07

B&W 11 FEBRUARI 2014 EN 14 FEBRUARI 2014, WEEK 07 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 4 februari 2014 P-Besluitenlijst week 07 Kennis nemen van de lijst. 251 VTH Vermindering lokale regeldruk bij vergunningverlening. 1. Bijgevoegde commissienotitie

Nadere informatie

Van 3 juli 2012 openbaar

Van 3 juli 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 juni 2012. Advies Akkoord. BW-004493 2. Onderwerp Koopovereenkomst woonzorgcomplex Laarveld R Advies 1. Instemmen met koopovereenkomst. 2. Instemmen

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 Lijst nr. 47 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 VEILIGHEID EN RECHT Herbenoeming (commissie/kamer/plaatsvervangend)voorzitter(s)

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Van 22 mei 2012 openbaar

Van 22 mei 2012 openbaar 1. Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004658 2. Onderwerp Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012 R Advies 1. De gewijzigde projectenclassificatie

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 mei 2013

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 mei 2013 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 7 mei 2013 Akkoord P-Besluitenlijst week 20 651 ORVM Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Grote Beek. De raad voor te stellen:

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

2. B.J. Lubbinge 13 december 2011. nvt BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2. B.J. Lubbinge 13 december 2011 1 P&P 2011/10882 Onderwerp: Subsidieverzoek SWN voor het Programma Welzijn 2012 : De Stichting Welzijn Nieuwegein

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Besluitenlijst College van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2010. Onderwerp Advies Besluit

Besluitenlijst College van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2010. Onderwerp Advies Besluit Besluitenlijst vergadering B&W van 12 januari 2010 t.b.v. raad en pers. Aanpassing drempelbedragen inkooptrajecten en aanbestedingen. Garantiefonds volmacht aan de Stichting bewaarneming voor tax reclaim/relief.

Nadere informatie

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD

Onderwerp Septembercirculaire Gemeentefonds 2015 OPB RAAD enlijst B&W-vergadering d.d. 29 september 2015 Aanwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder A.C.P. Balk Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder drs. A.C.W.A.M. van Holstein Wethouder P.J.

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 21 november 2006 nr. 47 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2014, week Ongewijzigd vastgesteld.

No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder 1. Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 24 juni 2014, week Ongewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van het college van burgemeester en wethouders Vergadering gehouden op 1 juli 2014 Week 27 Aanwezig: L.M.B.C. Wagenaar-Kroon,,,, en T. van den Berg No. Onderwerp Besluit Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders 27 oktober 2015 Onderwerp Bijdrage duurzaamheidsmaatregelen TV Tulp. Herbouw woning in strijd met bestemmingsplan en welstandsnota

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5).

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Aanwezig: M.L.J. Out, burgemeester; J.J. Bruintjes, wethouder; T.J. Meedendorp, wethouder, J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Burgemeester en Wethouders ergadering van burgemeester en wethouders Nr. Portfeuilleh oorstel 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 21 april 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie

Nadere informatie

Van 26 maart 2013 Openbaar

Van 26 maart 2013 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2013. Advies Akkoord. BW-005690 2 Onderwerp Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid. R Advies Kennis nemen van de nota Evaluatie en herijking

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 30 september 2008 nr. 40 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

Van: J. Michel Tel nr: 8384 Nummer: 15A.01329

Van: J. Michel Tel nr: 8384 Nummer: 15A.01329 N I E T O P E N B A A R VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J. Michel Tel nr: 8384 Nummer: 15A.01329 Datum: 7 december 2015 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Zaaknummer : 1017797 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Van 11 juni 2013 openbaar

Van 11 juni 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 juni 2013. Advies Akkoord. BW-005929 2 Onderwerp Kimpe Veld I Advies Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan door Stichting Gemeenschapshuis

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 december 2008. nummer 49 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 december 2008 nummer 49 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 19 juli 2011 29/3.03 BW11.0591 29/3.04 BW11.0431 29/3.05 BW11.0584 arverslag/arrekening 2010 Opon begroting 2011 Open Primair Onderwijs Noordenveld meerrenbegroting

Nadere informatie

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015

Vergadering van 21 juli 2015. 1. Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 enlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2015 Aanwezig: Afwezig: Burgemeester drs. J.W. Brenninkmeijer Wethouder Ir. J.H.M. van Dijk Wethouder P.J. Van Liempd Secretaris drs. J.W.F. Compagne Wethouder A.C.P.

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 24 juni 2014. Advies Akkoord. BW-007341 2 Onderwerp Opdracht ondersteuning vastgoedbeheer nieuwe stadhuis R Advies Instemmen met het advies om de opdracht

Nadere informatie

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Besluit. Notulen Vaststellen notulen d.d. 12 november 2013. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. No. Onderwerp/voorstel. Besluit. Notulen Vaststellen notulen d.d. 12 november 2013. Worden vastgesteld Datum: 19 november 2013 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder G. Nijenhuis, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist B.

Nadere informatie

De raadsvragen te beantwoorden conform overgelegd concept. 1. Te verkopen en te leveren aan:

De raadsvragen te beantwoorden conform overgelegd concept. 1. Te verkopen en te leveren aan: BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van burgemeester en wethouders Vergadering van 25 augustus 2015, 09:00 uur 35033 Wethouder 35180 Wethouder 34688 Wethouder, Wethouder Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013.

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013. GEMEENTE WESTERVELD Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013. Afwezig: Nr. Afdeling Onderwerp Toelichting Advies Besluit 1. Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 49-2012. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 29 november 2012

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 49-2012. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 29 november 2012 enlijst B&W Smallingerland - week 49-2012 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 29 november 2012 BO 1. 552288 Subsidie "Halt in de basisvorming": vaststelling 2011, aanvraag 2013 Halt Noord Nederland heeft een subsidieverzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 02.003.oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42)

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) OPENBARE B&W-BESLUITEN n.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) Nr. O Interne controleplan gemeente Veenendaal 2015. O Subsidieregeling Rijden op groen gas Veenendaal. O Wijziging CAR/UWO

Nadere informatie

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut TER EERSTE LEZING gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6508 Inboeknummer 15bst01152 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.652 Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003.

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003. N.. ynegen GEMEENTE I Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003 Afwezig Aldus vastgesteld in de vergadering van:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012 Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 januari 2012 No Onderwerp Besluit 1. Cameratoezicht bedrijventerrein Roerstreek. (nummer 090112/107) Het

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 10 APRIL 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer H. van Kooten, wethouder

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 april 2014 Akkoord. BW-007107 2 Onderwerp Extra ondersteuning door Punt Welzijn ten behoeve van Cliënten Platform Minima (CPM). I Toekennen van éénmalig

Nadere informatie

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014

Jaarstukken Stg. Kunstkwartier en CultuurContact 2014 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 19 mei 2015 De besluitenlijst vaststellen. 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden. 3. B Uitnodigingen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein.

gemeente Eindhoven Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13bst00808 Dossiernummer 13.21.403 21 mei 2013 Raadsinformatiebrief Betreft Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling NRE-terrein. Inleiding Ter behoud van de

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009.

Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2009. Besluitenlijst vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. Aanwezig : mr. R.G. Westerlaken-Loos G.J. Spelt, wethouder J.W.M. Kooijman, wethouder H. Capel, gemeentesecretaris 1. Organisatieondersteuning.

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 8 december 2015 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 1 december 2015. Secr. Vastgesteld. 2.

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning bouw Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren, uitbreiden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 18 maart 2014 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 18 maart 2014 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 18 maart 2014 24/2.02 BW13.0970 Evaluatie Roder(waren)markt en overdracht organisatie paardenmarkt 1. Overeenkomst VvV voor organisatie warenmarkt verlengen tot

Nadere informatie

Akkoord-geparafeerde agendapunten Burgemeester

Akkoord-geparafeerde agendapunten Burgemeester Burgemeester Beh.team ABJZA Reg.nr. 15-4742 Onderwerp Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. (RIB nr. 2015-95). Advies 1. De projectopdracht van het project Gevolgen van de wijziging van de

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015

Wijziging niveau GPRgebouw, module Energie, als gevolg van aanscherping EPC eisen (voor woning,- en utiliteitsbouw) binnen Bouwbesluit, per 1 jan 2015 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 31 maart 2015 De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. B Geen bijzonderheden

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 10 FEBRUARI 2015. besluitenlijst VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 10 FEBRUARI 2015 besluitenlijst Portefeuillehouder: Burgemeester Organisatie-eenheid: SECR Besluitnummer: b2015.0135 Betreft: Jaarverslag Regio Alkmaar

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 6 augustus 2013 Akkoordlijst paraafstukken College Akkoordlijst (paraafstukken)

B&W-vergadering d.d. 6 augustus 2013 Akkoordlijst paraafstukken College Akkoordlijst (paraafstukken) 1 B&W-vergadering d.d. 6 augustus 2013 Zaaknummer : 1006392 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M. Pijl wethouder de heer P.M. Westenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 maart 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 maart 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 10 maart 2015 Nr. Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit 1.1 Vaststelling besluitenlijst collegevergadering 3 maart 2015. 1.2 Realisatie Ecologische Verbindingszone

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11-2015

BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11-2015 Registratienummer: 779604 Registratiedatum: 29 oktober Domein/team: id-bo Opsteller: mevrouw C. de Laat BESLUITENLIJST B&W VERGADERING GEMEENTE BERNHEZE D.D. 03-11- Nr. Afd. Portef. 2. id-bo MM 775858

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Draagt bij aan een maximale exploitatie van Gebouw 3.

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Draagt bij aan een maximale exploitatie van Gebouw 3. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14Bbst01116 Beslisdatum B&W 8 juli 2014 Dossiernummer 14.28.351 Raadsvoorstel Gebouw 3 NRE gereedmaken voor verhuur en onderbrengen Erfgoed in Gebouw 3 Inleiding Mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit

Nr. B&W Onderwerp Beslissing Toelichting op besluit Zaaknummer: Z - 15025932 Documentnummer: INT - 1515239 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN B&W D.D. 20 oktober 2015 Aanwezige collegeleden: Wethouders Briels(voorzitter), Buter, Meulensteen en Van Zeeland Nr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2008

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2008 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 januari 2008 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk mr. F.H. Hansen W.A.J. van Veen mevr. ir. A. van

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 25 mei 2004 nr. 22. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 25 mei 2004 nr. 22. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 25 mei 2004 nr. 22 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld.

Dit memo is bedoeld als input voor de voorbespreking: het is niet door ons college vastgesteld. Wijk bij Duurstede, september 2015 Betreft: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2030. Memo Van: burgemeester en wethouders Aan: gemeenteraad behandeld door Dick Elsas toestelnummer 9567 Aanleiding

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland week 33-2012. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 augustus 2012. Ont. 1. 489601 Duurzame evenementen

Besluitenlijst B&W Smallingerland week 33-2012. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 augustus 2012. Ont. 1. 489601 Duurzame evenementen enlijst B&W Smallingerland week 33-2012 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 augustus 2012 Ont. 1. 489601 Duurzame evenementen In de nota Duurzame Ontwikkeling is vastgesteld dat wij evenementen gaan uitvoeren

Nadere informatie