BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING WOONHUIS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B1006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING WOONHUIS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B1006"

Transcriptie

1 BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING WOONHUIS EXTRA UITGEBREID Voorwaarden modelnummer CFPB1006 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Wat is niet verzekerd? Art. 4 Vaststellen van de verzekerde som Art. 5 Indexering Art. 6 Vaststellen van de schade Art. 7 Schadevergoeding Art. 8 Belanghebbenden bij de verzekering Art. 9 Bekendheid en naburige gebouwen Art.10 Risicowijziging en verbouwing Art.11 Eigendomsovergang Art. 1 Begripsomschrijvingen A verzekerde U en de persoon of de personen die volgens deze voorwaarden zijn meeverzekerd. B 1. woning Het op het polisblad om schreven gebouw m et de daarbij behorende garages, schuurtjes, bij gebouwen, centrale verwarmingsinstallaties en de terreinafscheidingen, mits deze niet bestaan uit planten of rietmatten. De fundam ent en van de woning zij n niet m eeverzekerd, t enzij dit op het polisblad verm eld st aat. B 2. bewoond Een woning wordt als bewoond beschouwd indien in de regel iem and bij dag en bij nacht op geoorloofde wijze in de woning aanwezig is. C 1. brand Een door verbranding veroorzaakt en m et vlam m en gepaard gaand vuur buit en een haard, dat in st aat is zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom is onder andere géén brand: 1. zengen, schroeien, smelten, verkolen; 2. broeien ( ook de kosten van het verwerken van verbroeide zaken zij n uit geslot en) ; 3. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 4. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Onder schade door brand valt ook schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last van hogerhand, door beredding en door diefstal of verm issing bij brand of beredding. C 2. blikseminslag Directe inslag door atmosferische ontlading op voorwerpen die zich bevinden op het risicoadres zoals omschrevenop het polisblad. Niet als schade door blikseminslag wordt aangemerkt: schade door atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van een directe inslag aan eerder genoemde voorwerpen (inductie/overspanning). C 3. storm Onder storm wordt verstaan: wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7). Met schade door st orm wordt gelij kgest eld: diefstal of vermissing tijdens de storm en/of de daaropvolgende beredding; schade door neerstortende bomen e.d. ten gevolge van storm; schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van de door storm beschadigde woning; schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan de woning; schade door sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting echter van schade door binnengedrongen sneeuw of smeltwater. C 4. (in)braak Het zich onbevoegd t oegang verschaffen door afsluit ingen zo te verbreken dat er zicht bare beschadiging acht erblij ft. Met (in)braak wordt gelijkgesteld: inklimming; insluiping; ondergraving; het zich lat en insluiten; het gebruik van valse sleutels en andere niet voor opening van het slot bestemde voorwerpen; het gebruik van de echte sleutels, mits deze zijn verkregen als gevolg van diefstal, afpersing, afdreiging, overrompeling, bedwelm ing of op andere onrecht m at ige wij ze. C 5. luchtvaartuigen Gedekt is schade die het gevolg is van: een lucht of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of valt en daarbij iets treft; een aan het lucht ruimtevaartuig verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp; enig ander voorwerp dat zelf getroffen is door enig hiervoor genoemd voorwerp. C 6. ontploffing Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met in achtneming van het volgende. Als de ontploffing is ontstaan: 1. binnen een al dan niet gesloten vat dan moet: een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen en

2 D E F G door die opening m oet de druk binnen en buit en het vat plot seling aan elkaar gelij k geworden zij n. 2. buiten een vat dan moet de krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. eigen gebrek Een minderwaardige eigenschap in of van de woning of enig deel daarvan, die niet hoort voor te komen. opruimingskosten De niet reeds in de schadet axatie begrepen kost en van afbraak, wegruim en en afvoeren van de beschadigde zaken, voor zover deze het noodzakelij ke gevolg zij n van een door deze verzekering gedekte schade. bereddingskosten De door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. waarden 1. Herbouwwaarde: de kosten van herbouw van de woning op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 2. Verkoopwaarde: de prijs van de woning bij verkoop onder aftrek van de grond. 3. Sloopwaarde: het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijke waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren storten of vernietigen. Art. 2 Wat is verzekerd? A Verzekerde schade oorzaken De op het polisblad omschreven woning(en) is/zijn verzekerd tegen de materiële schade veroorzaakt door: 1. brand; 2. schroeien, zengen en smelten, als gevolg van hitte uitst raling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; 3. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan 4. ontploffing; als andere zaken dan de verzekerde zaken geheel of gedeeltelijk door ontploffing zijn vernield en als daardoor aan de verzekerde zaken die in de nabijheid waren, schade is aangericht, dan is die schade aan de verzekerde zaken ook gedekt; 5. luchtvaartuigen; 6. inbraak of poging daartoe of beschadiging daarbij; 7. diefstal van aan het gebouw verwerkte materialen; 8. vandalism e, gepleegd door iem and die zonder uit drukkelij ke of stilzwij gende t oest em m ing van de verzekerde de woning is binnengedrongen; 9. storm, uitgesloten is schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw; In geval van st orm schade geldt een eigen risico van 2 van de verzekerde som m et een m inim um van! 225, en een maximum van! 450, per gebouw en per gebeurtenis. Schade aan antennes en zonweringen is niet verzekerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 10. water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen leidingen en daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en dergelijke als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect. Bij een dergelijke schadeoorzaak worden de kosten van het opsporen van de breuk of het defect aan de leiding en de daarmee verband houdende herstelwerkzaamheden aan muren, vloeren en andere delen van het gebouw eveneens vergoed; wordt bij het springen door vorst bovendien het herst el van de beschadigde leidingen, inst allat ies en t oest ellen vergoed, althans voor zover deze kost en voor rekening van verzekerde kom en en die kosten niet op een andere verzekering zijn gedekt of zouden zijn gedekt als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan; 11. water, stoom of blusmiddel voor zover voor verzekerde onvoorzien de woning binnengedrongen en de schadeoorzaak buiten de op het polisblad omschreven woning is gelegen. Schade door grondwater is uitgesloten, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; 12. directe neerslag schade als gevolg van op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater onvoorzien de woning binnengekom en, m its niet binnengekom en door openst aande ram en, deuren of luiken. Van deze dekking is uitgesloten: de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen; schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; 13. indirecte neerslag schade als gevolg van water, onvoorzien de woning binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan: neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Onder deze dekking valt niet: schade door grondwater; schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; schade door neerslag of wat er, het gebouw binnengedrongen via open staande ram en, deuren en dergelij ke openingen; schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw; vocht doorlat ing ( doorslaan ) van m uren; 14. onvoorzien uitstromen van water uit aquaria of waterbedden; 15. rook en roet plot seling uit gest ot en door, of olie onvoorzien gest room d of gelekt uit, een op een afvoerkanaal aangeslot en

3 B C verwarings of kookinstallaties met daarbij behorende leidingen en tanks; 16. het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen en vlaggenmasten en/of losraken van delen daarvan, alsmede aanrijding en aanvaring; 17. rellen, relletjes en opstootjes (waaronder wordt verstaan incidentele collectievegewelsmanifestaties), ongeregeldheden zoals plundering en werkstaking; 18. meteorieten; 19. kappen en snoeien van bomen; 20. paarden en vee; 21. luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht en ruimtevaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarriére; 22. bij tende stoffen voor zover niet ont st aan als gevolg van reiniging, reparat ie, vernieuwing of productiefout en. Eigen gebrek Eigen gebrek en eigen bederf zijn meeverzekerd voor alle hiervoor in lid A genoemde gebeurtenissen. Vergoeding boven de verzekerde som Boven de verzekerde som zij n t evens verzekerd: 1. de kosten van schaderegeling zoals vermeld in artikel 6; 2. de bereddingskosten tot maximaal 100% van de verzekerde som; 3. per onderdeel tot maximaal 10% van de verzekerde som: a. de opruimingskosten; b. tuinaanleg en beplanting behorende bij de woning en wel tegen alle gedekte gebeurtenissen met uitzondering van: storm, diefstal, vandalisme, neerslag, plunderingen e.d. Wel meeverzekerd zijn vernielingen veroorzaakt door het in de tuin neerkom en van voorwerpen die door de st orm van buit en de t uin zij n m eegevoerd; c. huurderving over ten hoogste 52 weken, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van de woning door een gedekte gebeurtenis; als u zelf gebruiker bent, wordt uit gekeerd op basis van de huurwaarde. Als u niet t ot herbouw of herst el overgaat, wordt uit gekeerd over ten hoogste 10 weken; d. extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe u door de overheid verplicht wordt na een gedekte gebeurtenis; e. andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder enige voorgaande rubriek en niet zijnde materiële schade, mits tengevolge van een gedekte gebeurtenis en mits door u aangetoond en niet door een andere verzekering gedekt. Art. 3 Wat is niet verzekerd? In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: A Militaire explosieven schade veroorzaakt door de ont ploffing van ont ploffings m iddelen en licht ont plofbare st offen, gebruikt door, best em d voor of achtergelaten door enige gewapende macht, ook al mocht de ontploffing zijn ontstaan door een gedekte gebeurtenis. B Aardbeving en vulkanische uitbarsting schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekeringnemer bewijst, dat de schade niet aan één van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. C Storm stormschade als gevolg van slecht onderhoud. D Overstroming schade door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak of gevolg is van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis, met uitzondering van de bepalingen in art. 2 A 12 en 13. Art. 4 Vaststellen van de verzekerde som De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van uw aangifte. Opgave van een te verzekeren som door één van onze m edewerkers of door de verzekeringsadviseur geldt uit sluit end als een advies. Voor een woning geldt als te verzekeren som de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. Art. 5 Indexering De verzekerde som, en als gevolg daarvan de prem ie, wordt j aarlij ks per de prem ievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. I ndien bij schade blij kt dat de bouwkost en sinds de laat st e indexering gest egen zij n, wordt voor het regelen van de schade de verzekerde som verhoogd met het percentage van deze stijging, tot een maximum van 25% van de verzekerde som zoals deze op de laatste hoofdpremievervaldatum was vastgesteld. Art. 6 Vaststellen van de schade A Algemeen De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakt e schade en kost en worden, m ede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen, vastgesteld: of in overleg tussen u en ons of door één of meerdere experts. B Benoemen experts 1. Wanneer er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt wordt de schade vastgesteld door een door ons aan te wijzen expert. 2. Wanneer u dit wenst wordt de schade vastgesteld door twee experts, waarvan één door u aan te wijzen en één door ons. In dit geval moeten de experts, voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de twee eerste experts niet tot overeenstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schade vast. Deze derde expert blij ft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor u als voor ons.

4 3. Als de twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt de Kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voor gevallen, de derde expert. 4. De kosten van de schaderegeling komen voor onze rekening, ook bij onderverzekering en zelfs boven de verzekerde som. Het salaris en de kosten van de door u benoemde experts en de door deze experts geraadpleegde deskundigen, vergoeden wij slechts voor zover dit salaris en deze kosten redelijk zijn. Wij hebben het recht een specificatie van de declaratie(s) van de door u benoemde expert te vragen en de vergoeding van salaris en kosten op te schort en t ot wij die specificat ie hebben ontvangen. 5. Aan onze medewerking aan het vaststellen van de schade kunt u geen recht op uitkering ontlenen. 6. Het expertise rapport wordt herzien indien er rekenfouten zijn gemaakt, of onjuiste gegevens zijn verstrekt of in kleinere omvang wordt herbouwd of vervangen Art. 7 Schadevergoeding A Herbouwwaarde Wij vergoeden de herbouwwaarde indien: verzekerde ons binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt te zullen herstellen of herbouwen; het herstel/ de herbouw moet dan binnen 36 maanden na de schadedatum zijn gestart; de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde; op de woning een herbouwplicht rust. Op uw verzoek kunnen wij herbouw op een andere plaats toestaan of de termijn van 36 maanden verlengen. B Verkoopwaarde Wij vergoeden de verkoopwaarde onder aftrek van de restanten indien: de woning in de verkoop stond; de woning door de bevoegde autorit eiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; de woning voor langer dan 9 maanden leeg stond of buiten gebruik was; de woning geheel of gedeeltelijk langer dan 3 maanden gekraakt was; verzekerde ons niet binnen 12 maanden na de schadedatum heeft meegedeeld dat tot herstel of herbouw wordt overgegaan dan wel indien het herst el/ de herbouw niet binnen 36 m aanden na de schadedatum is gest art. C Sloopwaarde Wij vergoeden de sloopwaarde indien: verzekerde voor de schade al het voornemen had de woning af te breken; de woning bestemd was voor afbraak of onteigening. D Herstelkosten Als na schade herstel mogelijk is en dit leidt tot een lager schadebedrag dan de hiervoor in de leden A tot en met C vastgestelde waarden, vergoeden wij de herstelkosten, eventueel verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering. E Onderverzekering Als de verzekerde som lager is dan de te verzekeren waarde dan wordt de schade slechts in evenredigheid vergoed, tenzij de clausule Garant ie t egen onderverzekering op het clausuleblad st aat verm eld. F Te laag en t e hoog verzekerd Als sommige zaken te laag en andere te hoog verzekerd zijn volgens dezelfde voorwaarden op hetzelfde risicoadres, zullen de overschotten ten goede komen aan de te laag verzekerde zaken, waarbij zo nodig rekening wordt gehouden met het verschil in premiepromillage. G Mom ent van schadevergoeding 1. Bij herbouw, herstel of vervanging verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat de herbouw of het herstel is gereed gekomen of de beschadigde zaak is vervangen. Naarmate herbouw of herstel vordert kunnen wij voorschotten verstrekken. 2. Als u heeft verklaard niet t e zullen herbouwen, herst ellen of vervangen of wanneer de schadeafwikkeling geschiedt op basis van sloopwaarde verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat wij alle stukken betreffende de schaderegeling hebben ontvangen. 3. U kunt slechts wettelijke rente vorderen voor zover wij afwijken van de betalingstermijnen hiervoor in lid G 1 en lid G 2 vermeld. Art. 8 Belanghebbenden bij de verzekering 1. De verzekering dient in de eerste plaats voor al wat uw eigendom is of voor uw rekening is aangebracht. 2. U wordt geacht tevens op te treden namens en als gemachtigde van andere belanghebbenden. 3. Voorzover de verzekerde som t oereikend is, geldt de verzekering m ede voor eigendom m en van derden, m it s de schade voor uw rekening is en niet op een andere verzekering is verzekerd. Art. 9 Bekendheid en nabur ige gebouw en Wij achten ons voldoende bekend met de ligging, de naburige gebouwen en het omschreven gebruik van de woning, zoals die waren op het moment dat de verzekering is aangegaan. Wijziging van de naburige gebouwen en hun gebruik tasten uw rechten uit deze verzekering niet aan. Art. 10 Risicowijziging en verbouwing A Risicowijziging U bent verplicht om ons in kennis te stellen van elke verandering die het risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Onder verzwaring van risico verstaan wij in elk geval: een verandering van de bouwaard of het gebruik de woning(en); het gekraakt zij n van de woning( en) ; het onbewoond raken van de woning( en).

5 B Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. Verbouwing Tij dens een externe verbouwing van de woning wordt uit sluit end dekking verleend tegen: brand, bliksem inslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm. Als u aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt m et de externe verbouwing, verlenen wij ook dekking tegen de overige gevaren die in deze voorwaarden zijn genoemd. Art. 11 Eigendomsovergang 1. In art. 7 van de algemene voorwaarden is bepaald in welke gevallen de verzekering eindigt. I n aanvulling en waarnodig in afwij king daarop loopt bij eigendom sovergang de verzekering nog gedurende 30 dagen door ten bate van de nieuwe eigenaar. Deze 30 dagen worden geteld vanaf de dag waarop de woning is overgegaan. Bij overgang ten gevolge van uw overlijden blijft de verzekering nog gedurende 90 dagen van kracht. 2. De verzekering zal ook na de genoemde 30 of 90 dagen doorlopen onder voorwaarde dat de nieuwe belanghebbende(n) binnen deze 30/90 dagen na de overgang ons of de verzekeringsadviseur hiervan schriftelijk mededeling hebben gedaan en de nieuwe belanghebbende(n) door ons is/zijn geaccepteerd. 3. De verzekering eindigt echter onmiddellijk zodra de verkrijger zijn belang elders heeft verzekerd. 4. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang hebben wij het recht de verzekering te beëindigen. Als wij dat doen, nemen wij een opzegtermijn van 30 dagen in acht.

6 WOONHUIS ALL RISK Voorwaarden modelnummer CFPB1106 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Glasdekking Art. 4 Wat is niet verzekerd? Art. 5 Vaststellen van de verzekerde som Art. 6 Indexering Art. 7 Vaststellen van de schade Art. 8 Schadevergoeding Art. 9 Belanghebbenden bij de verzekering Art.10 Bekendheid en naburige gebouwen Art.11 Risicowijziging en verbouwing Art.12 Eigendomsovergang Art. 1 Begripsomschrijvingen A verzekerde B B C u en de persoon of de personen die volgens deze voorwaarden zijn meeverzekerd. 1. woning het op het polisblad om schreven gebouw m et de daarbij behorende garages, schuurt j es, bij gebouwen, cent rale verwarmingsinstallaties en de terreinafscheidingen, mits deze niet bestaan uit planten of rietmatten. De fundamenten van de woning zijn niet meeverzekerd, tenzij dit op het polisblad verm eld st aat. 2. bewoond een woning wordt als bewoond beschouwd indien in de regel iemand bij dag en bij nacht op geoorloofde wijze in de woning aanwezig is. 1. brand een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom is onder andere géén brand: a. zengen, schroeien, smelten, verkolen; b. broeien ( ook de kosten van het verwerken van verbroeide zaken zij n uit gesloten) ; c. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; d. oververhit t en, doorbranden, doorbreken van ovens en ket els. Onder schade door brand valt ook schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last van hogerhand, door beredding en door diefstal of ver m issing bij brand of beredding. C 2. blikseminslag direct e inslag door atm osferische ontlading op voorwerpen die zich bevinden op het risicoadres zoals om schreven op het polisblad. Niet als schade door blikseminslag wordt aangemerkt: schade door atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van een direct e inslag aan eerder genoem de voorwerpen ( inductie/ overspanning). C 3. storm onder st orm wordt verst aan: wind m et een snelheid van t enm inst e 14 m et er per seconde ( windkracht 7) Met schade door st orm wordt gelij kgest eld: diefstal of vermissing tijdens de storm en/of de daaropvolgende beredding; schade door neerstortende bomen e.d. ten gevolge van storm; schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van de door storm beschadigde woning; schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan de woning; schade door sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting echter van schade door binnengedrongen sneeuw of smeltwater. C 4. (in)braak het zich onbevoegd toegang verschaffen door afsluitingen zo te verbreken dat er een zichtbare beschadiging achterblijft. Met (in)braak wordt gelijkgesteld: inklimming; insluiping; ondergraving; het zich laten insluiten; het gebruik van valse sleutels en andere niet voor opening van het slot bestemde voorwerpen; het gebruik van de echte sleutels, mits deze zijn verkregen als gevolg van diefstal, afpersing, bedreiging, overrompeling, bedwelming of op andere onrechtmatige wijze. C 5. luchtvaartuigen gedekt is schade die het gevolg is van: een lucht of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of valt en daarbij iets treft; een aan het lucht ruimtevaartuig verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp;

7 C D E F G H enig ander voorwerp dat zelf getroffen is door enig hiervoor genoemd voorwerp. 6. ontploffing een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met in achtneming van het volgende. Als de ontploffing is ontstaan: a. binnen een al dan niet gesloten vat dan moet: een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen en door die opening m oet de druk binnen en buiten het vat plot seling aan elkaar gelij k geworden zij n. b. buiten een vat dan moet de krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. eigen gebrek een minderwaardige eigenschap in of van de woning of enig deel daarvan, die niet hoort voor te komen. opruimingskosten de niet reeds in de schadet axat ie begrepen kosten van afbraak, wegruim en en afvoeren van de beschadigde zaken, voor zover deze het noodzakelijke gevolg zij n van een door deze verzekering gedekt e schade. bereddingskosten de door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. waarden 1. Herbouwwaarde: de kosten van herbouw van de woning op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 2. Verkoopwaarde: de prijs van de woning bij verkoop onder aftrek van de grond. 3. Sloopwaarde: het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelij ke waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren storten of vernietigen. 1. glas ruiten, waaronder ook begrepen reeds geplaatste dubbele beglazing, die dienen tot het doorlaten van daglicht en die zijn geplaat st in ram en, dakram en, deuren en lichtkoepels van het op het polisblad vermelde woonhuis. De ruiten kunnen ook vervaardigd zijn van daglichtdoorlatend kunststof. 2. bijzonder glas gebrandschilderd, geëtst, gezandstraald of gebogen glas. Art. 2 Wat is verzekerd? A Verzekerde schade oorzaken De op het polisblad omschreven woning(en) is/zijn verzekerd tegen de materiële schade veroorzaakt door: 1. brand; 2. schroeien, zengen en smelten, als gevolg van hitte uit straling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; 3. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan; 4. ontploffing; als andere zaken dan de inboedel geheel of gedeeltelijk door ont ploffing zij n vernield en als daardoor aan de inboedel die in de nabijheid was, schade is aangericht, dan is die schade aan de inboedel ook gedekt; 5. luchtvaartuigen; 6. inbraak of poging daartoe of beschadiging daarbij; 7. diefstal van aan het gebouw verwerkte materialen; 8. vandalism e, gepleegd door iem and die zonder uit drukkelij ke of stilzwij gende t oest em m ing van de verzekerde de woning is binnengedrongen; 9. storm, uitgesloten is schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw; In geval van st orm schade geldt een eigen risico van 2 van de verzekerde som m et een m inim um van EUR 225, en een maximum van EUR 450, per gebouw en per gebeurtenis. Schade aan antennes en zonweringen is niet verzekerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 10. water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen leidingen en daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en dergelijke als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect. Bij een dergelijke schadeoorzaak: worden de kosten van het opsporen van de breuk of het defect aan de leiding en de daarmee verband houdende herstel werkzaamheden aan muren, vloeren en andere delen van het gebouw eveneens vergoed; wordt bij het springen door vorst bovendien het herst el van de beschadigde leidingen, inst allat ies en t oest ellen vergoed, alt hans voor zover deze kost en voor rekening van verzekerde kom en en die kosten niet op een andere verzekering zijn gedekt of zouden zijn gedekt als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan; 11. water, stoom of blusmiddel voor zover voor verzekerde onvoorzien de woning binnengedrongen en de schadeoorzaak buiten de op het polisblad omschreven woning is gelegen. Schade door grondwater is uitgesloten, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere t oestellen of huishoudelij ke apparat uur; 12. directe neerslag schade als gevolg van op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater onvoorzien de woning binnengekom en, m it s niet binnengekom en door openst aande ram en, deuren of luiken. Van deze dekking is uitgesloten: de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen; schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; 13. indirecte neerslag

8 B C schade als gevolg van water, onvoorzien de woning binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan: neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 m m in 72 uur, op en/ of nabij de locatie waar de schade is ont staan. Onder deze dekking valt niet: schade door grondwater; schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; schade door neerslag of water, het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen, deuren en dergelijke openingen; schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw; vocht doorlat ing ( doorslaan ) van m uren; 14. onvoorzien uitstromen van water uit aquaria of waterbedden; 15. rook en roet plot seling uit gest ot en door, of olie onvoorzien gest room d of gelekt uit, een op een afvoerkanaal aangeslot en verwarings of kookinst allat ies m et daarbij behorende leidingen en t anks; 16. het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen en vlaggenmasten en/of losraken van delen daarvan, alsmede aanrijding en aanvaring; 17. rellen, relletjes en opstootjes (waaronder wordt verstaan incidentele collectieve geweldsmanifestaties), ongeregeldheden zoals plundering en werkstaking; 18. meteorieten; 19. kappen en snoeien van bomen; 20. paarden en vee; 21. luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht en ruimtevaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarriére; 22. bij tende stoffen voor zover niet ont st aan als gevolg van reiniging, reparat ie, vernieuwing of productiefout en; 23. enig ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil, niet zijnde een gevaar/gebeurtenis zoals hiervoor genoemd in sub 1 tot en met 22, waardoor schade aan de woning is ontstaan. Voor iedere schade die op grond van deze bepaling is gedekt, geldt een eigen risico, zoals op het polisblad verm eld, van EUR 100, per gebeurtenis. Eigen gebrek Eigen gebrek en eigen bederf zijn meeverzekerd voor alle hiervoor in lid A genoemde gebeurtenissen. Vergoeding boven de verzekerde som Boven de verzekerde som zij n t evens verzekerd: 1. de kosten van de schaderegeling, zoals omschreven in artikel 7; 2. de bereddingskosten tot maximaal 100% van de verzekerde som; 3. per onderdeel tot maximaal 10% van de verzekerde som: a. de opruimingskosten ; b. t uinaanleg en beplanting behorende bij de woning en wel tegen alle gedekt e gebeurt enissen m et uit zondering van: storm, diefstal, vandalisme, neerslag, plunderingen e.d. Wel m eeverzekerd zij n vernielingen veroorzaakt door het in de tuin neerkom en van voorwerpen die door de st orm van buit en de tuin zijn meegevoerd; c. huurderving over ten hoogste 52 weken, als gevolg van het geheel of gedeeltelij k onbruikbaar worden van de woning door een gedekte gebeurtenis; als u zelf de gebruiker bent, wordt uitgekeerd op basis van de huurwaarde. Als u niet t ot herbouw of herstel overgaat, wordt uit gekeerd over t en hoogste 10 weken; d. schade tengevolge van een gedekt e gebeurtenis aan zaken van derden, deel uit m akende van de verzekerde woning, m it s voor uw rekening en mits niet door een andere verzekering gedekt; e. extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe u door de overheid verplicht wordt na een gedekte gebeurtenis; f. andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder enige voorgaande rubriek en niet zijnde materiële schade, mits tengevolge van een gedekte gebeurtenis en mits door u aangetoond en niet door een andere verzekering gedekt. Art. 3 Glasdekking A. Omschrijving dekking glas 1. Het glas aanwezig in de op het polisblad omschreven woning(en) is verzekerd tegen materiële schade door breuk. Bij schade door ruitbreuk vergoeden wij: de kostprijs van het glas; de inzetkosten; de kosten van noodvoorzieningen, waaronder ook indien nodig het plaatsen van noodruiten. Alvorens tot het plaatsen van noodruiten wordt besloten, dient u hierover met ons te overleggen; op glas aangebrachte versieringen, beschilderingen, opschriften en folie tot maximaal EUR 250, per gebeurtenis. 2. Als de ruitbreuk door storm is ontstaan, brengen wij op de schadevergoeding het in artikel 2 lid A 9 vermelde eigen risico niet in mindering. 3. Zonder onze toestemming mag glas worden vervangen, mits de kosten niet meer bedragen dan EUR 250,. Op de in te leveren nota dient u de datum en de oorzaak van de ruitbreuk te melden. B. Omschrijving dekking bijzonder glas Bij schade aan het bij zonder glas aanwezig in het / de op het polisblad om schreven woning( en) vergoeden wij m axim aal EUR 500, per gebeurtenis. C. Beperkingen Niet verzekerd zijn tenzij uitdrukkelijk anders op het polisblad en/of clausuleblad vermeld : glas in windscherm en, op balkons, in trappenhuizen, in port ieken of in t erreinafscheidingen; gehard of gelaagd glasen en spiegeldraadglas; liggend glas met een oppervlakte van meer dan 2m²; glas in broei en kweekkassen; ruiten die met een speciale voorziening (hangsteiger, stelling, kraan e.d.) geplaatst moeten worden. D. Uitsluitingen In aanvulling op het hierna in artikel 4 van deze bijzondere voorwaarden bepaalde is van de glasschadedekking uitgesloten: glasschade aan glas in lood, ontstaan door slijtage van de loodstrippen, verstrekingen en dergelijke; schade ont staan door of tij dens verbouwing van het woonhuis of gedeelt e daarvan, danwel door verplaatsen, veranderen of

9 bewerken van het verzekerde glas zoals bij het plaat sen van nieuwe kozijnen en deuren; glasschade ontstaan tijdens het langer dan 2 maanden onbewoond of gekraakt zijn of leegstaan van de woning. Art. 4 Wat is niet verzekerd? In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: A Militaire explosieven schade veroorzaakt door de ont ploffing van ont ploffingsm iddelen en licht ont plofbare st offen, gebruikt door, best em d voor of achtergelaten door enige gewapende m acht, ook al m ocht de ont ploffing zijn ontstaan door een gedekte gebeurtenis. B Aardbeving en vulkanische uitbarsting schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar verzekerde objecten zich bevinden, de gevolgen van een aardbeving en/of een vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij u bewijst, dat de schade niet aan één van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. C Overstroming schade door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak of gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis, met uitzondering van de bepalingen 2 A12 en 13. D Ongedierte, verzakking, geleidelijke invloeden en slecht onderhoud schade veroorzaakt door ongedierte, verzakking, geleidelijk werkende invloeden of ten gevolge van de slechte onderhoudstoestand van de woning; E Dieren schade niet zijnde brandschade of ruitbreuk veroorzaakt door dieren, die door u of door één van uw gezinsleden worden gehouden; I Herstelwerkzaam heden, verbouwing, bewerking en reiniging schade niet zijnde brandschade of ruitbreuk veroorzaakt aan de woning door herstelwerkzaamheden, verbouwing, bewerking of reiniging daarvan. Art. 5 Vaststellen van de verzekerde som De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van uw aangifte. Opgave van een te verzekeren som door één van onze m edewerkers of door de verzekeringsadviseur geldt uitsluitend als een advies. Voor een woning geldt als te verzekeren som de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. Art. 6 Indexering De verzekerde som, en als gevolg daarvan de prem ie, wordt j aarlij ks per de prem ievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. I ndien bij schade blij kt dat de bouwkost en sinds de laat st e indexering gest egen zij n, wordt voor het regelen van de schade de verzekerde som verhoogd met het percentage van deze stijging, tot een maximum van 25% van de verzekerde som zoals deze op de laatste hoofdpremievervaldatum was vastgesteld. Art. 7 Vaststellen van de schade A Algemeen De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakt e schade en kost en worden, m ede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen, vastgesteld: of in overleg tussen u en ons of door één of meerdere experts. B Benoemen experts 1 Wanneer er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt wordt de schade vastgesteld door een door ons aan te wijzen expert. 2 Wanneer u dit wenst wordt de schade vastgesteld door twee experts, waarvan één door u aan te wijzen en één door ons. In dit geval moeten de experts, voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de twee eerst e experts niet tot overeenstem m ing kunnen kom en, st elt de derde expert de schade vast. Deze derde expert blij ft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor u als voor ons. 3. Als de twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt de Kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voor gevallen, de derde expert. 4 De kosten van de schaderegeling komen voor onze rekening, ook bij onderverzekering en zelfs boven de verzekerde som. Het salaris en de kosten van de door u benoem de expert s en de door deze expert s geraadpleegde deskundigen, vergoeden wij slechts voor zover dit salaris en deze kosten redelijk zijn. Wij hebben het recht een specificatie van de declaratie(s) van de door u benoem de expert te vragen en de vergoeding van salaris en kost en op te schorten t ot wij die specificatie hebben ontvangen. 5 Aan onze medewerking aan het vaststellen van de schade kunt u geen recht op uitkering ontlenen. 6. Het expertise rapport wordt herzien indien er rekenfouten zijn gemaakt, of onjuiste gegevens zijn verstrekt of in kleinere omvang wordt herbouwd of vervangen. Art. 8 Schadevergoeding A Herbouwwaarde Wij vergoeden de herbouwwaarde indien: verzekerde ons binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt te zullen herstellen of herbouwen; het herstel/ de herbouw moet dan binnen 36 maanden na de schadedatum zijn gestart; de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde; op de woning een herbouwplicht rust. Op uw verzoek kunnen wij herbouw op een andere plaats toestaan of de termijn van 36 maanden verlengen. B Verkoopwaarde

10 C D E F G Wij vergoeden de verkoopwaarde onder aftrek van de restanten indien: de woning in de verkoop stond; de woning door de bevoegde autorit eiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; de woning voor langer dan 9 maanden leeg stond of buiten gebruik was; de woning geheel of gedeeltelijk langer dan 3 maanden gekraakt was; verzekerde ons niet binnen 12 maanden na de schadedatum heeft meegedeeld dat tot herstel of herbouw wordt overgegaan dan wel indien het herst el/ de herbouw niet binnen 36 m aanden na de schadedat um is gest art. Sloopwaarde Wij vergoeden de sloopwaarde indien: verzekerde voor de schade al het voornemen had de woning af te breken; de woning bestemd was voor afbraak of onteigening. Herstelkosten Als na schade herstel mogelijk is en dit leidt tot een lager schadebedrag dan de hiervoor in de leden A tot en met C vastgestelde waarden, vergoeden wij de herstelkost en, eventueel verhoogd m et een door de schade veroorzaakt e en door het herst el niet opgeheven waardeverm indering. Onderverzekering Als de verzekerde som lager is dan de te verzekeren waarde dan wordt de schade naar evenredigheid vergoed, t enzij de clausule Garantie t egen onderverzekering op het clausuleblad st aat verm eld. Te laag en te hoog verzekerd Als sommige zaken te laag en andere te hoog verzekerd zijn volgens dezelfde voorwaarden op hetzelfde risicoadres, zullen de overschotten t en goede kom en aan de t e laag verzekerde zaken, waarbij zo nodig rekening wordt gehouden m et het verschil in premiepromillage. Mom ent van schadevergoeding 1. Bij herbouw, herstel of vervanging verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat de herbouw of het herstel is gereed gekomen of de beschadigde zaak is vervangen. Naarmate herbouw of herstel vordert kunnen wij voorschotten verstrekken. 2. Als u heeft verklaard niet t e zullen herbouwen, herst ellen of vervangen of wanneer de schadeafwikkeling geschiedt op basis van sloopwaarde verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat wij alle stukken betreffende de schaderegeling hebben ontvangen. 3. U kunt slechts wettelijke rente vorderen voor zover wij afwijken van de betalingstermijnen hiervoor in lid G 1 en lid G 2 vermeld. Art. 9 Belanghebbenden bij de verzekering 1. De verzekering dient in de eerste plaats voor al wat uw eigendom is of voor uw rekening is aangebracht. 2. U wordt geacht tevens op te treden namens en als gemachtigde van andere belanghebbenden. 3. Voor zover de verzekerde som t oereikend is, geldt de verzekering m ede voor eigendom m en van derden, m it s de schade voor uw rekening is en niet op een andere verzekering is verzekerd. Art. 10 Bekendheid en nabur ige gebouw en Wij achten ons bekend met de ligging, de naburige gebouwen en het gebruik van de woning, zoals die waren op het moment dat de verzekering is aangegaan. Wijziging van de naburige gebouwen en hun gebruik tasten uw rechten uit deze verzekering niet aan. Art. 11 Risicow ij ziging en verbouw ing A Risicowijziging U bent verplicht om ons in kennis te stellen van elke verandering die het risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Onder verzwaring van risico verstaan wij in elk geval: een verandering van de bouwaard of het gebruik van de woning(en); het gekraakt zij n van de woning( en) ; het onbewoond raken van de woning( en). Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. B Verbouwing Tij dens een externe verbouwing van de woning wordt uit sluitend dekking verleend t egen: brand, bliksem inslag, ont ploffing, luchtvaartuigen en storm. Als u aannem elij k m aakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt m et de externe verbouwing, verlenen wij ook dekking tegen de overige gevaren die in deze voorwaarden zijn genoemd. Art. 12 Eigendomsovergang 1. In art. 7 van de algem ene voorwaarden is bepaald in welke gevallen de verzekering eindigt. I n aanvulling en waarnodig in afwij king daarop loopt bij eigendom sovergang de verzekering nog gedurende 30 dagen door t en bat e van de nieuwe eigenaar. Deze 30 dagen worden geteld vanaf de dag waarop de woning is over gegaan. Bij overgang ten gevolge van uw overlijden blijft de verzekering nog gedurende 90 dagen van kracht. 2. De verzekering zal ook na de genoemde 30 of 90 dagen doorlopen onder voorwaarde dat de nieuwe belanghebbende(n) binnen deze 30/90 dagen na de overgang ons of de verzekeringsadviseur hiervan schriftelijk mededeling hebben gedaan en de nieuwe belanghebbende(n) door ons is/zijn geaccepteerd. 3. De verzekering eindigt echter onmiddellijk zodra de verkrijger zijn belang elders heeft verzekerd. 4. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang hebben wij het recht de verzekering te beëindigen. Als wij dat doen, nemen wij een opzegtermijn van 30 dagen in acht.

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING INBOEDELS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B506

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING INBOEDELS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B506 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING INBOEDELS EXTRA UITGEBREID Voorwaarden modelnummer CFP-B506 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Bewoond Art. 4 Vergoedingsmaxima

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING INBOEDELS

BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA UITGEBREIDE GEVARENVERZEKERING INBOEDELS BIJZONDR VOORWAARDN XTRA UITBRID VARNVRZKRIN INBODLS Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-B506 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wat

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING BVW-BRW(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11 véro chmea Postbus 909 8901 S Leeuwarden www.averoachmea.nl Inhoudsopgave rt. 1 egripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd? rt. 3 Nadere regelingen rt. 4 Eigen risico rt. 5 ewoond rt. 6 Verzekering op

Nadere informatie

studenten www.studentencollectief.nl

studenten www.studentencollectief.nl Algemene Voorwaarden Brandverzekeringen Model P-BRA(01.09.97) studenten www.studentencollectief.nl Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de verzekering Art. 3 Vaststelling van het

Nadere informatie

1.4 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats met dezelfde bestemming.

1.4 Herbouwwaarde: het bedrag benodigd voor herbouw van het woonhuis op dezelfde plaats met dezelfde bestemming. Voorwaarden Totaal Woonhuisverzekering nr. 1347 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes, bijgebouwen, centrale verwarmingsinstallaties,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier OPS LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276)

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) (276) A60.608-06/07 INBOEDELVERZEKERING 2011 (P276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Opruimingskosten Tuinaanleg Huurderving Herbouwwaarde Verkoopwaarde Verzekering

Opruimingskosten Tuinaanleg Huurderving Herbouwwaarde Verkoopwaarde Verzekering Verzekering Woonhuis Herbouwgarantie Brand Brandblussing Ontploffing Blikseminslag Luchtverkeer Storm Water Stoom Neerslag Inbraak Diefstal Bereddingskosten Opruimingskosten Tuinaanleg Huurderving Herbouwwaarde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 202W2 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Topdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Extra Uitgebreide Gebouwenverzekering nr. 1025

Voorwaarden Extra Uitgebreide Gebouwenverzekering nr. 1025 Voorwaarden Extra Uitgebreide Gebouwenverzekering nr. 1025 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Gebouw: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, centrale

Nadere informatie

Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren SPvVVE 07/09

Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren SPvVVE 07/09 Algemene voorwaarden Vereniging van Eigenaren Voorwaarden Terrorismebeperking Bijzondere voorwaarden Extra Uitgebreide Verzekering Gebouwen voor Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Uitgebreide

Nadere informatie

Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering

Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering Inhoud Bijzondere voorwaarden Woonhuis (216) Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2 Omvang van de dekking... 1 Artikel 3 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

IAK Woonhuisverzekering

IAK Woonhuisverzekering IAK Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WH14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Woonhuisverzekering WH14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Woonhuisverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking

Nadere informatie

polismantel 1615 EXTRA UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING 06-07

polismantel 1615 EXTRA UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING 06-07 polismantel 1615 EXTRA UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING 06-07 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene,

Nadere informatie

Woonhuisverzekering WH02

Woonhuisverzekering WH02 Woonhuisverzekering WH02 Algemene voorwaarden De door verzekeringnemer aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.01 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.01 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Dekking in de woning Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inventaris/Goederenverzekering (263)

Bijzondere Voorwaarden Inventaris/Goederenverzekering (263) Bijzondere Voorwaarden Inventaris/Goederenverzekering (263) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking in/nabij het gebouw en elders binnen Europa Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Delta Lloyd Xclusief: Woonhuisverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Delta Lloyd Xclusief: Woonhuisverzekering INHOUD VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief: Woonhuisverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.84 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING POLISVOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 5 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 5 Artikel 5 Einde van de

Nadere informatie

BLG WOONHUISVERZEKERING (BRILJANT-STER VERZEKERING MET INDEX)

BLG WOONHUISVERZEKERING (BRILJANT-STER VERZEKERING MET INDEX) BLG WOONHUISVERZEKERING (BRILJANT-STER VERZEKERING MET INDEX) Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De maatschappij AMEV Schadeverzekering

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING BVW-BRI(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie