BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING WOONHUIS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B1006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING WOONHUIS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B1006"

Transcriptie

1 BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING WOONHUIS EXTRA UITGEBREID Voorwaarden modelnummer CFPB1006 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Wat is niet verzekerd? Art. 4 Vaststellen van de verzekerde som Art. 5 Indexering Art. 6 Vaststellen van de schade Art. 7 Schadevergoeding Art. 8 Belanghebbenden bij de verzekering Art. 9 Bekendheid en naburige gebouwen Art.10 Risicowijziging en verbouwing Art.11 Eigendomsovergang Art. 1 Begripsomschrijvingen A verzekerde U en de persoon of de personen die volgens deze voorwaarden zijn meeverzekerd. B 1. woning Het op het polisblad om schreven gebouw m et de daarbij behorende garages, schuurtjes, bij gebouwen, centrale verwarmingsinstallaties en de terreinafscheidingen, mits deze niet bestaan uit planten of rietmatten. De fundam ent en van de woning zij n niet m eeverzekerd, t enzij dit op het polisblad verm eld st aat. B 2. bewoond Een woning wordt als bewoond beschouwd indien in de regel iem and bij dag en bij nacht op geoorloofde wijze in de woning aanwezig is. C 1. brand Een door verbranding veroorzaakt en m et vlam m en gepaard gaand vuur buit en een haard, dat in st aat is zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom is onder andere géén brand: 1. zengen, schroeien, smelten, verkolen; 2. broeien ( ook de kosten van het verwerken van verbroeide zaken zij n uit geslot en) ; 3. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 4. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Onder schade door brand valt ook schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last van hogerhand, door beredding en door diefstal of verm issing bij brand of beredding. C 2. blikseminslag Directe inslag door atmosferische ontlading op voorwerpen die zich bevinden op het risicoadres zoals omschrevenop het polisblad. Niet als schade door blikseminslag wordt aangemerkt: schade door atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van een directe inslag aan eerder genoemde voorwerpen (inductie/overspanning). C 3. storm Onder storm wordt verstaan: wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde (windkracht 7). Met schade door st orm wordt gelij kgest eld: diefstal of vermissing tijdens de storm en/of de daaropvolgende beredding; schade door neerstortende bomen e.d. ten gevolge van storm; schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van de door storm beschadigde woning; schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan de woning; schade door sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting echter van schade door binnengedrongen sneeuw of smeltwater. C 4. (in)braak Het zich onbevoegd t oegang verschaffen door afsluit ingen zo te verbreken dat er zicht bare beschadiging acht erblij ft. Met (in)braak wordt gelijkgesteld: inklimming; insluiping; ondergraving; het zich lat en insluiten; het gebruik van valse sleutels en andere niet voor opening van het slot bestemde voorwerpen; het gebruik van de echte sleutels, mits deze zijn verkregen als gevolg van diefstal, afpersing, afdreiging, overrompeling, bedwelm ing of op andere onrecht m at ige wij ze. C 5. luchtvaartuigen Gedekt is schade die het gevolg is van: een lucht of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of valt en daarbij iets treft; een aan het lucht ruimtevaartuig verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp; enig ander voorwerp dat zelf getroffen is door enig hiervoor genoemd voorwerp. C 6. ontploffing Een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met in achtneming van het volgende. Als de ontploffing is ontstaan: 1. binnen een al dan niet gesloten vat dan moet: een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen en

2 D E F G door die opening m oet de druk binnen en buit en het vat plot seling aan elkaar gelij k geworden zij n. 2. buiten een vat dan moet de krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. eigen gebrek Een minderwaardige eigenschap in of van de woning of enig deel daarvan, die niet hoort voor te komen. opruimingskosten De niet reeds in de schadet axatie begrepen kost en van afbraak, wegruim en en afvoeren van de beschadigde zaken, voor zover deze het noodzakelij ke gevolg zij n van een door deze verzekering gedekte schade. bereddingskosten De door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. waarden 1. Herbouwwaarde: de kosten van herbouw van de woning op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 2. Verkoopwaarde: de prijs van de woning bij verkoop onder aftrek van de grond. 3. Sloopwaarde: het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelijke waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren storten of vernietigen. Art. 2 Wat is verzekerd? A Verzekerde schade oorzaken De op het polisblad omschreven woning(en) is/zijn verzekerd tegen de materiële schade veroorzaakt door: 1. brand; 2. schroeien, zengen en smelten, als gevolg van hitte uitst raling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; 3. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan 4. ontploffing; als andere zaken dan de verzekerde zaken geheel of gedeeltelijk door ontploffing zijn vernield en als daardoor aan de verzekerde zaken die in de nabijheid waren, schade is aangericht, dan is die schade aan de verzekerde zaken ook gedekt; 5. luchtvaartuigen; 6. inbraak of poging daartoe of beschadiging daarbij; 7. diefstal van aan het gebouw verwerkte materialen; 8. vandalism e, gepleegd door iem and die zonder uit drukkelij ke of stilzwij gende t oest em m ing van de verzekerde de woning is binnengedrongen; 9. storm, uitgesloten is schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw; In geval van st orm schade geldt een eigen risico van 2 van de verzekerde som m et een m inim um van! 225, en een maximum van! 450, per gebouw en per gebeurtenis. Schade aan antennes en zonweringen is niet verzekerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 10. water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen leidingen en daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en dergelijke als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect. Bij een dergelijke schadeoorzaak worden de kosten van het opsporen van de breuk of het defect aan de leiding en de daarmee verband houdende herstelwerkzaamheden aan muren, vloeren en andere delen van het gebouw eveneens vergoed; wordt bij het springen door vorst bovendien het herst el van de beschadigde leidingen, inst allat ies en t oest ellen vergoed, althans voor zover deze kost en voor rekening van verzekerde kom en en die kosten niet op een andere verzekering zijn gedekt of zouden zijn gedekt als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan; 11. water, stoom of blusmiddel voor zover voor verzekerde onvoorzien de woning binnengedrongen en de schadeoorzaak buiten de op het polisblad omschreven woning is gelegen. Schade door grondwater is uitgesloten, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; 12. directe neerslag schade als gevolg van op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater onvoorzien de woning binnengekom en, m its niet binnengekom en door openst aande ram en, deuren of luiken. Van deze dekking is uitgesloten: de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen; schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; 13. indirecte neerslag schade als gevolg van water, onvoorzien de woning binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan: neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Onder deze dekking valt niet: schade door grondwater; schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; schade door neerslag of wat er, het gebouw binnengedrongen via open staande ram en, deuren en dergelij ke openingen; schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw; vocht doorlat ing ( doorslaan ) van m uren; 14. onvoorzien uitstromen van water uit aquaria of waterbedden; 15. rook en roet plot seling uit gest ot en door, of olie onvoorzien gest room d of gelekt uit, een op een afvoerkanaal aangeslot en

3 B C verwarings of kookinstallaties met daarbij behorende leidingen en tanks; 16. het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen en vlaggenmasten en/of losraken van delen daarvan, alsmede aanrijding en aanvaring; 17. rellen, relletjes en opstootjes (waaronder wordt verstaan incidentele collectievegewelsmanifestaties), ongeregeldheden zoals plundering en werkstaking; 18. meteorieten; 19. kappen en snoeien van bomen; 20. paarden en vee; 21. luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht en ruimtevaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarriére; 22. bij tende stoffen voor zover niet ont st aan als gevolg van reiniging, reparat ie, vernieuwing of productiefout en. Eigen gebrek Eigen gebrek en eigen bederf zijn meeverzekerd voor alle hiervoor in lid A genoemde gebeurtenissen. Vergoeding boven de verzekerde som Boven de verzekerde som zij n t evens verzekerd: 1. de kosten van schaderegeling zoals vermeld in artikel 6; 2. de bereddingskosten tot maximaal 100% van de verzekerde som; 3. per onderdeel tot maximaal 10% van de verzekerde som: a. de opruimingskosten; b. tuinaanleg en beplanting behorende bij de woning en wel tegen alle gedekte gebeurtenissen met uitzondering van: storm, diefstal, vandalisme, neerslag, plunderingen e.d. Wel meeverzekerd zijn vernielingen veroorzaakt door het in de tuin neerkom en van voorwerpen die door de st orm van buit en de t uin zij n m eegevoerd; c. huurderving over ten hoogste 52 weken, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van de woning door een gedekte gebeurtenis; als u zelf gebruiker bent, wordt uit gekeerd op basis van de huurwaarde. Als u niet t ot herbouw of herst el overgaat, wordt uit gekeerd over ten hoogste 10 weken; d. extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe u door de overheid verplicht wordt na een gedekte gebeurtenis; e. andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder enige voorgaande rubriek en niet zijnde materiële schade, mits tengevolge van een gedekte gebeurtenis en mits door u aangetoond en niet door een andere verzekering gedekt. Art. 3 Wat is niet verzekerd? In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: A Militaire explosieven schade veroorzaakt door de ont ploffing van ont ploffings m iddelen en licht ont plofbare st offen, gebruikt door, best em d voor of achtergelaten door enige gewapende macht, ook al mocht de ontploffing zijn ontstaan door een gedekte gebeurtenis. B Aardbeving en vulkanische uitbarsting schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij de verzekeringnemer bewijst, dat de schade niet aan één van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. C Storm stormschade als gevolg van slecht onderhoud. D Overstroming schade door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak of gevolg is van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis, met uitzondering van de bepalingen in art. 2 A 12 en 13. Art. 4 Vaststellen van de verzekerde som De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van uw aangifte. Opgave van een te verzekeren som door één van onze m edewerkers of door de verzekeringsadviseur geldt uit sluit end als een advies. Voor een woning geldt als te verzekeren som de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. Art. 5 Indexering De verzekerde som, en als gevolg daarvan de prem ie, wordt j aarlij ks per de prem ievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. I ndien bij schade blij kt dat de bouwkost en sinds de laat st e indexering gest egen zij n, wordt voor het regelen van de schade de verzekerde som verhoogd met het percentage van deze stijging, tot een maximum van 25% van de verzekerde som zoals deze op de laatste hoofdpremievervaldatum was vastgesteld. Art. 6 Vaststellen van de schade A Algemeen De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakt e schade en kost en worden, m ede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen, vastgesteld: of in overleg tussen u en ons of door één of meerdere experts. B Benoemen experts 1. Wanneer er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt wordt de schade vastgesteld door een door ons aan te wijzen expert. 2. Wanneer u dit wenst wordt de schade vastgesteld door twee experts, waarvan één door u aan te wijzen en één door ons. In dit geval moeten de experts, voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de twee eerste experts niet tot overeenstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schade vast. Deze derde expert blij ft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor u als voor ons.

4 3. Als de twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt de Kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voor gevallen, de derde expert. 4. De kosten van de schaderegeling komen voor onze rekening, ook bij onderverzekering en zelfs boven de verzekerde som. Het salaris en de kosten van de door u benoemde experts en de door deze experts geraadpleegde deskundigen, vergoeden wij slechts voor zover dit salaris en deze kosten redelijk zijn. Wij hebben het recht een specificatie van de declaratie(s) van de door u benoemde expert te vragen en de vergoeding van salaris en kosten op te schort en t ot wij die specificat ie hebben ontvangen. 5. Aan onze medewerking aan het vaststellen van de schade kunt u geen recht op uitkering ontlenen. 6. Het expertise rapport wordt herzien indien er rekenfouten zijn gemaakt, of onjuiste gegevens zijn verstrekt of in kleinere omvang wordt herbouwd of vervangen Art. 7 Schadevergoeding A Herbouwwaarde Wij vergoeden de herbouwwaarde indien: verzekerde ons binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt te zullen herstellen of herbouwen; het herstel/ de herbouw moet dan binnen 36 maanden na de schadedatum zijn gestart; de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde; op de woning een herbouwplicht rust. Op uw verzoek kunnen wij herbouw op een andere plaats toestaan of de termijn van 36 maanden verlengen. B Verkoopwaarde Wij vergoeden de verkoopwaarde onder aftrek van de restanten indien: de woning in de verkoop stond; de woning door de bevoegde autorit eiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; de woning voor langer dan 9 maanden leeg stond of buiten gebruik was; de woning geheel of gedeeltelijk langer dan 3 maanden gekraakt was; verzekerde ons niet binnen 12 maanden na de schadedatum heeft meegedeeld dat tot herstel of herbouw wordt overgegaan dan wel indien het herst el/ de herbouw niet binnen 36 m aanden na de schadedatum is gest art. C Sloopwaarde Wij vergoeden de sloopwaarde indien: verzekerde voor de schade al het voornemen had de woning af te breken; de woning bestemd was voor afbraak of onteigening. D Herstelkosten Als na schade herstel mogelijk is en dit leidt tot een lager schadebedrag dan de hiervoor in de leden A tot en met C vastgestelde waarden, vergoeden wij de herstelkosten, eventueel verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering. E Onderverzekering Als de verzekerde som lager is dan de te verzekeren waarde dan wordt de schade slechts in evenredigheid vergoed, tenzij de clausule Garant ie t egen onderverzekering op het clausuleblad st aat verm eld. F Te laag en t e hoog verzekerd Als sommige zaken te laag en andere te hoog verzekerd zijn volgens dezelfde voorwaarden op hetzelfde risicoadres, zullen de overschotten ten goede komen aan de te laag verzekerde zaken, waarbij zo nodig rekening wordt gehouden met het verschil in premiepromillage. G Mom ent van schadevergoeding 1. Bij herbouw, herstel of vervanging verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat de herbouw of het herstel is gereed gekomen of de beschadigde zaak is vervangen. Naarmate herbouw of herstel vordert kunnen wij voorschotten verstrekken. 2. Als u heeft verklaard niet t e zullen herbouwen, herst ellen of vervangen of wanneer de schadeafwikkeling geschiedt op basis van sloopwaarde verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat wij alle stukken betreffende de schaderegeling hebben ontvangen. 3. U kunt slechts wettelijke rente vorderen voor zover wij afwijken van de betalingstermijnen hiervoor in lid G 1 en lid G 2 vermeld. Art. 8 Belanghebbenden bij de verzekering 1. De verzekering dient in de eerste plaats voor al wat uw eigendom is of voor uw rekening is aangebracht. 2. U wordt geacht tevens op te treden namens en als gemachtigde van andere belanghebbenden. 3. Voorzover de verzekerde som t oereikend is, geldt de verzekering m ede voor eigendom m en van derden, m it s de schade voor uw rekening is en niet op een andere verzekering is verzekerd. Art. 9 Bekendheid en nabur ige gebouw en Wij achten ons voldoende bekend met de ligging, de naburige gebouwen en het omschreven gebruik van de woning, zoals die waren op het moment dat de verzekering is aangegaan. Wijziging van de naburige gebouwen en hun gebruik tasten uw rechten uit deze verzekering niet aan. Art. 10 Risicowijziging en verbouwing A Risicowijziging U bent verplicht om ons in kennis te stellen van elke verandering die het risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Onder verzwaring van risico verstaan wij in elk geval: een verandering van de bouwaard of het gebruik de woning(en); het gekraakt zij n van de woning( en) ; het onbewoond raken van de woning( en).

5 B Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. Verbouwing Tij dens een externe verbouwing van de woning wordt uit sluit end dekking verleend tegen: brand, bliksem inslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm. Als u aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt m et de externe verbouwing, verlenen wij ook dekking tegen de overige gevaren die in deze voorwaarden zijn genoemd. Art. 11 Eigendomsovergang 1. In art. 7 van de algemene voorwaarden is bepaald in welke gevallen de verzekering eindigt. I n aanvulling en waarnodig in afwij king daarop loopt bij eigendom sovergang de verzekering nog gedurende 30 dagen door ten bate van de nieuwe eigenaar. Deze 30 dagen worden geteld vanaf de dag waarop de woning is overgegaan. Bij overgang ten gevolge van uw overlijden blijft de verzekering nog gedurende 90 dagen van kracht. 2. De verzekering zal ook na de genoemde 30 of 90 dagen doorlopen onder voorwaarde dat de nieuwe belanghebbende(n) binnen deze 30/90 dagen na de overgang ons of de verzekeringsadviseur hiervan schriftelijk mededeling hebben gedaan en de nieuwe belanghebbende(n) door ons is/zijn geaccepteerd. 3. De verzekering eindigt echter onmiddellijk zodra de verkrijger zijn belang elders heeft verzekerd. 4. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang hebben wij het recht de verzekering te beëindigen. Als wij dat doen, nemen wij een opzegtermijn van 30 dagen in acht.

6 WOONHUIS ALL RISK Voorwaarden modelnummer CFPB1106 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Glasdekking Art. 4 Wat is niet verzekerd? Art. 5 Vaststellen van de verzekerde som Art. 6 Indexering Art. 7 Vaststellen van de schade Art. 8 Schadevergoeding Art. 9 Belanghebbenden bij de verzekering Art.10 Bekendheid en naburige gebouwen Art.11 Risicowijziging en verbouwing Art.12 Eigendomsovergang Art. 1 Begripsomschrijvingen A verzekerde B B C u en de persoon of de personen die volgens deze voorwaarden zijn meeverzekerd. 1. woning het op het polisblad om schreven gebouw m et de daarbij behorende garages, schuurt j es, bij gebouwen, cent rale verwarmingsinstallaties en de terreinafscheidingen, mits deze niet bestaan uit planten of rietmatten. De fundamenten van de woning zijn niet meeverzekerd, tenzij dit op het polisblad verm eld st aat. 2. bewoond een woning wordt als bewoond beschouwd indien in de regel iemand bij dag en bij nacht op geoorloofde wijze in de woning aanwezig is. 1. brand een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Daarom is onder andere géén brand: a. zengen, schroeien, smelten, verkolen; b. broeien ( ook de kosten van het verwerken van verbroeide zaken zij n uit gesloten) ; c. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; d. oververhit t en, doorbranden, doorbreken van ovens en ket els. Onder schade door brand valt ook schade door naburige brand, door brandblussing, door vernieling bij brand op last van hogerhand, door beredding en door diefstal of ver m issing bij brand of beredding. C 2. blikseminslag direct e inslag door atm osferische ontlading op voorwerpen die zich bevinden op het risicoadres zoals om schreven op het polisblad. Niet als schade door blikseminslag wordt aangemerkt: schade door atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van een direct e inslag aan eerder genoem de voorwerpen ( inductie/ overspanning). C 3. storm onder st orm wordt verst aan: wind m et een snelheid van t enm inst e 14 m et er per seconde ( windkracht 7) Met schade door st orm wordt gelij kgest eld: diefstal of vermissing tijdens de storm en/of de daaropvolgende beredding; schade door neerstortende bomen e.d. ten gevolge van storm; schade door vernieling op last van hogerhand wegens de toestand van de door storm beschadigde woning; schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater als onmiddellijk gevolg van stormschade aan de woning; schade door sneeuwbelasting op daken en muren, met uitsluiting echter van schade door binnengedrongen sneeuw of smeltwater. C 4. (in)braak het zich onbevoegd toegang verschaffen door afsluitingen zo te verbreken dat er een zichtbare beschadiging achterblijft. Met (in)braak wordt gelijkgesteld: inklimming; insluiping; ondergraving; het zich laten insluiten; het gebruik van valse sleutels en andere niet voor opening van het slot bestemde voorwerpen; het gebruik van de echte sleutels, mits deze zijn verkregen als gevolg van diefstal, afpersing, bedreiging, overrompeling, bedwelming of op andere onrechtmatige wijze. C 5. luchtvaartuigen gedekt is schade die het gevolg is van: een lucht of ruimtevaartuig dat vertrekt, vliegt, landt of valt en daarbij iets treft; een aan het lucht ruimtevaartuig verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp;

7 C D E F G H enig ander voorwerp dat zelf getroffen is door enig hiervoor genoemd voorwerp. 6. ontploffing een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, met in achtneming van het volgende. Als de ontploffing is ontstaan: a. binnen een al dan niet gesloten vat dan moet: een opening in de wand van het vat ontstaan zijn door de druk van de zich daarin bevindende gassen en dampen en door die opening m oet de druk binnen en buiten het vat plot seling aan elkaar gelij k geworden zij n. b. buiten een vat dan moet de krachtsuiting het onmiddellijke gevolg zijn van een scheikundige reactie. Onder ontploffing wordt niet verstaan: implosie. eigen gebrek een minderwaardige eigenschap in of van de woning of enig deel daarvan, die niet hoort voor te komen. opruimingskosten de niet reeds in de schadet axat ie begrepen kosten van afbraak, wegruim en en afvoeren van de beschadigde zaken, voor zover deze het noodzakelijke gevolg zij n van een door deze verzekering gedekt e schade. bereddingskosten de door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. waarden 1. Herbouwwaarde: de kosten van herbouw van de woning op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 2. Verkoopwaarde: de prijs van de woning bij verkoop onder aftrek van de grond. 3. Sloopwaarde: het bedrag dat zou kunnen worden verkregen voor de nog bruikbare respectievelij ke waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren storten of vernietigen. 1. glas ruiten, waaronder ook begrepen reeds geplaatste dubbele beglazing, die dienen tot het doorlaten van daglicht en die zijn geplaat st in ram en, dakram en, deuren en lichtkoepels van het op het polisblad vermelde woonhuis. De ruiten kunnen ook vervaardigd zijn van daglichtdoorlatend kunststof. 2. bijzonder glas gebrandschilderd, geëtst, gezandstraald of gebogen glas. Art. 2 Wat is verzekerd? A Verzekerde schade oorzaken De op het polisblad omschreven woning(en) is/zijn verzekerd tegen de materiële schade veroorzaakt door: 1. brand; 2. schroeien, zengen en smelten, als gevolg van hitte uit straling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; 3. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan; 4. ontploffing; als andere zaken dan de inboedel geheel of gedeeltelijk door ont ploffing zij n vernield en als daardoor aan de inboedel die in de nabijheid was, schade is aangericht, dan is die schade aan de inboedel ook gedekt; 5. luchtvaartuigen; 6. inbraak of poging daartoe of beschadiging daarbij; 7. diefstal van aan het gebouw verwerkte materialen; 8. vandalism e, gepleegd door iem and die zonder uit drukkelij ke of stilzwij gende t oest em m ing van de verzekerde de woning is binnengedrongen; 9. storm, uitgesloten is schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw; In geval van st orm schade geldt een eigen risico van 2 van de verzekerde som m et een m inim um van EUR 225, en een maximum van EUR 450, per gebouw en per gebeurtenis. Schade aan antennes en zonweringen is niet verzekerd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; 10. water, stoom of blusmiddel gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen leidingen en daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en dergelijke als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect. Bij een dergelijke schadeoorzaak: worden de kosten van het opsporen van de breuk of het defect aan de leiding en de daarmee verband houdende herstel werkzaamheden aan muren, vloeren en andere delen van het gebouw eveneens vergoed; wordt bij het springen door vorst bovendien het herst el van de beschadigde leidingen, inst allat ies en t oest ellen vergoed, alt hans voor zover deze kost en voor rekening van verzekerde kom en en die kosten niet op een andere verzekering zijn gedekt of zouden zijn gedekt als de dekking die dit artikel verleent niet zou bestaan; 11. water, stoom of blusmiddel voor zover voor verzekerde onvoorzien de woning binnengedrongen en de schadeoorzaak buiten de op het polisblad omschreven woning is gelegen. Schade door grondwater is uitgesloten, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere t oestellen of huishoudelij ke apparat uur; 12. directe neerslag schade als gevolg van op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater onvoorzien de woning binnengekom en, m it s niet binnengekom en door openst aande ram en, deuren of luiken. Van deze dekking is uitgesloten: de reparatiekosten van daken, dakgoten en regenwaterafvoerpijpen; schade door grondwater, tenzij binnengedrongen via aan en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; 13. indirecte neerslag

8 B C schade als gevolg van water, onvoorzien de woning binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan: neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 m m in 72 uur, op en/ of nabij de locatie waar de schade is ont staan. Onder deze dekking valt niet: schade door grondwater; schade door water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen; schade door neerslag of water, het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen, deuren en dergelijke openingen; schade ontstaan in verband met slecht onderhoud van het gebouw; vocht doorlat ing ( doorslaan ) van m uren; 14. onvoorzien uitstromen van water uit aquaria of waterbedden; 15. rook en roet plot seling uit gest ot en door, of olie onvoorzien gest room d of gelekt uit, een op een afvoerkanaal aangeslot en verwarings of kookinst allat ies m et daarbij behorende leidingen en t anks; 16. het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen en vlaggenmasten en/of losraken van delen daarvan, alsmede aanrijding en aanvaring; 17. rellen, relletjes en opstootjes (waaronder wordt verstaan incidentele collectieve geweldsmanifestaties), ongeregeldheden zoals plundering en werkstaking; 18. meteorieten; 19. kappen en snoeien van bomen; 20. paarden en vee; 21. luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht en ruimtevaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarriére; 22. bij tende stoffen voor zover niet ont st aan als gevolg van reiniging, reparat ie, vernieuwing of productiefout en; 23. enig ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil, niet zijnde een gevaar/gebeurtenis zoals hiervoor genoemd in sub 1 tot en met 22, waardoor schade aan de woning is ontstaan. Voor iedere schade die op grond van deze bepaling is gedekt, geldt een eigen risico, zoals op het polisblad verm eld, van EUR 100, per gebeurtenis. Eigen gebrek Eigen gebrek en eigen bederf zijn meeverzekerd voor alle hiervoor in lid A genoemde gebeurtenissen. Vergoeding boven de verzekerde som Boven de verzekerde som zij n t evens verzekerd: 1. de kosten van de schaderegeling, zoals omschreven in artikel 7; 2. de bereddingskosten tot maximaal 100% van de verzekerde som; 3. per onderdeel tot maximaal 10% van de verzekerde som: a. de opruimingskosten ; b. t uinaanleg en beplanting behorende bij de woning en wel tegen alle gedekt e gebeurt enissen m et uit zondering van: storm, diefstal, vandalisme, neerslag, plunderingen e.d. Wel m eeverzekerd zij n vernielingen veroorzaakt door het in de tuin neerkom en van voorwerpen die door de st orm van buit en de tuin zijn meegevoerd; c. huurderving over ten hoogste 52 weken, als gevolg van het geheel of gedeeltelij k onbruikbaar worden van de woning door een gedekte gebeurtenis; als u zelf de gebruiker bent, wordt uitgekeerd op basis van de huurwaarde. Als u niet t ot herbouw of herstel overgaat, wordt uit gekeerd over t en hoogste 10 weken; d. schade tengevolge van een gedekt e gebeurtenis aan zaken van derden, deel uit m akende van de verzekerde woning, m it s voor uw rekening en mits niet door een andere verzekering gedekt; e. extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe u door de overheid verplicht wordt na een gedekte gebeurtenis; f. andere noodzakelijke kosten, niet vallende onder enige voorgaande rubriek en niet zijnde materiële schade, mits tengevolge van een gedekte gebeurtenis en mits door u aangetoond en niet door een andere verzekering gedekt. Art. 3 Glasdekking A. Omschrijving dekking glas 1. Het glas aanwezig in de op het polisblad omschreven woning(en) is verzekerd tegen materiële schade door breuk. Bij schade door ruitbreuk vergoeden wij: de kostprijs van het glas; de inzetkosten; de kosten van noodvoorzieningen, waaronder ook indien nodig het plaatsen van noodruiten. Alvorens tot het plaatsen van noodruiten wordt besloten, dient u hierover met ons te overleggen; op glas aangebrachte versieringen, beschilderingen, opschriften en folie tot maximaal EUR 250, per gebeurtenis. 2. Als de ruitbreuk door storm is ontstaan, brengen wij op de schadevergoeding het in artikel 2 lid A 9 vermelde eigen risico niet in mindering. 3. Zonder onze toestemming mag glas worden vervangen, mits de kosten niet meer bedragen dan EUR 250,. Op de in te leveren nota dient u de datum en de oorzaak van de ruitbreuk te melden. B. Omschrijving dekking bijzonder glas Bij schade aan het bij zonder glas aanwezig in het / de op het polisblad om schreven woning( en) vergoeden wij m axim aal EUR 500, per gebeurtenis. C. Beperkingen Niet verzekerd zijn tenzij uitdrukkelijk anders op het polisblad en/of clausuleblad vermeld : glas in windscherm en, op balkons, in trappenhuizen, in port ieken of in t erreinafscheidingen; gehard of gelaagd glasen en spiegeldraadglas; liggend glas met een oppervlakte van meer dan 2m²; glas in broei en kweekkassen; ruiten die met een speciale voorziening (hangsteiger, stelling, kraan e.d.) geplaatst moeten worden. D. Uitsluitingen In aanvulling op het hierna in artikel 4 van deze bijzondere voorwaarden bepaalde is van de glasschadedekking uitgesloten: glasschade aan glas in lood, ontstaan door slijtage van de loodstrippen, verstrekingen en dergelijke; schade ont staan door of tij dens verbouwing van het woonhuis of gedeelt e daarvan, danwel door verplaatsen, veranderen of

9 bewerken van het verzekerde glas zoals bij het plaat sen van nieuwe kozijnen en deuren; glasschade ontstaan tijdens het langer dan 2 maanden onbewoond of gekraakt zijn of leegstaan van de woning. Art. 4 Wat is niet verzekerd? In aanvulling op de in artikel 11 van de algemene voorwaarden vermelde uitsluitingen is eveneens van de verzekering uitgesloten: A Militaire explosieven schade veroorzaakt door de ont ploffing van ont ploffingsm iddelen en licht ont plofbare st offen, gebruikt door, best em d voor of achtergelaten door enige gewapende m acht, ook al m ocht de ont ploffing zijn ontstaan door een gedekte gebeurtenis. B Aardbeving en vulkanische uitbarsting schade ontstaan, hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar verzekerde objecten zich bevinden, de gevolgen van een aardbeving en/of een vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij u bewijst, dat de schade niet aan één van de genoemde verschijnselen kan worden toegeschreven. C Overstroming schade door overstroming ten gevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak of gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis, met uitzondering van de bepalingen 2 A12 en 13. D Ongedierte, verzakking, geleidelijke invloeden en slecht onderhoud schade veroorzaakt door ongedierte, verzakking, geleidelijk werkende invloeden of ten gevolge van de slechte onderhoudstoestand van de woning; E Dieren schade niet zijnde brandschade of ruitbreuk veroorzaakt door dieren, die door u of door één van uw gezinsleden worden gehouden; I Herstelwerkzaam heden, verbouwing, bewerking en reiniging schade niet zijnde brandschade of ruitbreuk veroorzaakt aan de woning door herstelwerkzaamheden, verbouwing, bewerking of reiniging daarvan. Art. 5 Vaststellen van de verzekerde som De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van uw aangifte. Opgave van een te verzekeren som door één van onze m edewerkers of door de verzekeringsadviseur geldt uitsluitend als een advies. Voor een woning geldt als te verzekeren som de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. Art. 6 Indexering De verzekerde som, en als gevolg daarvan de prem ie, wordt j aarlij ks per de prem ievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten overeenkomstig het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. I ndien bij schade blij kt dat de bouwkost en sinds de laat st e indexering gest egen zij n, wordt voor het regelen van de schade de verzekerde som verhoogd met het percentage van deze stijging, tot een maximum van 25% van de verzekerde som zoals deze op de laatste hoofdpremievervaldatum was vastgesteld. Art. 7 Vaststellen van de schade A Algemeen De door een gedekte gebeurtenis veroorzaakt e schade en kost en worden, m ede aan de hand van de door verzekerde verstrekte gegevens en inlichtingen, vastgesteld: of in overleg tussen u en ons of door één of meerdere experts. B Benoemen experts 1 Wanneer er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt wordt de schade vastgesteld door een door ons aan te wijzen expert. 2 Wanneer u dit wenst wordt de schade vastgesteld door twee experts, waarvan één door u aan te wijzen en één door ons. In dit geval moeten de experts, voordat ze met hun werkzaamheden beginnen, een derde expert benoemen. Als de twee eerst e experts niet tot overeenstem m ing kunnen kom en, st elt de derde expert de schade vast. Deze derde expert blij ft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling is bindend, zowel voor u als voor ons. 3. Als de twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt de Kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voor gevallen, de derde expert. 4 De kosten van de schaderegeling komen voor onze rekening, ook bij onderverzekering en zelfs boven de verzekerde som. Het salaris en de kosten van de door u benoem de expert s en de door deze expert s geraadpleegde deskundigen, vergoeden wij slechts voor zover dit salaris en deze kosten redelijk zijn. Wij hebben het recht een specificatie van de declaratie(s) van de door u benoem de expert te vragen en de vergoeding van salaris en kost en op te schorten t ot wij die specificatie hebben ontvangen. 5 Aan onze medewerking aan het vaststellen van de schade kunt u geen recht op uitkering ontlenen. 6. Het expertise rapport wordt herzien indien er rekenfouten zijn gemaakt, of onjuiste gegevens zijn verstrekt of in kleinere omvang wordt herbouwd of vervangen. Art. 8 Schadevergoeding A Herbouwwaarde Wij vergoeden de herbouwwaarde indien: verzekerde ons binnen 12 maanden na de schadedatum meedeelt te zullen herstellen of herbouwen; het herstel/ de herbouw moet dan binnen 36 maanden na de schadedatum zijn gestart; de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde; op de woning een herbouwplicht rust. Op uw verzoek kunnen wij herbouw op een andere plaats toestaan of de termijn van 36 maanden verlengen. B Verkoopwaarde

10 C D E F G Wij vergoeden de verkoopwaarde onder aftrek van de restanten indien: de woning in de verkoop stond; de woning door de bevoegde autorit eiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; de woning voor langer dan 9 maanden leeg stond of buiten gebruik was; de woning geheel of gedeeltelijk langer dan 3 maanden gekraakt was; verzekerde ons niet binnen 12 maanden na de schadedatum heeft meegedeeld dat tot herstel of herbouw wordt overgegaan dan wel indien het herst el/ de herbouw niet binnen 36 m aanden na de schadedat um is gest art. Sloopwaarde Wij vergoeden de sloopwaarde indien: verzekerde voor de schade al het voornemen had de woning af te breken; de woning bestemd was voor afbraak of onteigening. Herstelkosten Als na schade herstel mogelijk is en dit leidt tot een lager schadebedrag dan de hiervoor in de leden A tot en met C vastgestelde waarden, vergoeden wij de herstelkost en, eventueel verhoogd m et een door de schade veroorzaakt e en door het herst el niet opgeheven waardeverm indering. Onderverzekering Als de verzekerde som lager is dan de te verzekeren waarde dan wordt de schade naar evenredigheid vergoed, t enzij de clausule Garantie t egen onderverzekering op het clausuleblad st aat verm eld. Te laag en te hoog verzekerd Als sommige zaken te laag en andere te hoog verzekerd zijn volgens dezelfde voorwaarden op hetzelfde risicoadres, zullen de overschotten t en goede kom en aan de t e laag verzekerde zaken, waarbij zo nodig rekening wordt gehouden m et het verschil in premiepromillage. Mom ent van schadevergoeding 1. Bij herbouw, herstel of vervanging verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat de herbouw of het herstel is gereed gekomen of de beschadigde zaak is vervangen. Naarmate herbouw of herstel vordert kunnen wij voorschotten verstrekken. 2. Als u heeft verklaard niet t e zullen herbouwen, herst ellen of vervangen of wanneer de schadeafwikkeling geschiedt op basis van sloopwaarde verstrekken wij de schadevergoeding binnen 1 maand nadat wij alle stukken betreffende de schaderegeling hebben ontvangen. 3. U kunt slechts wettelijke rente vorderen voor zover wij afwijken van de betalingstermijnen hiervoor in lid G 1 en lid G 2 vermeld. Art. 9 Belanghebbenden bij de verzekering 1. De verzekering dient in de eerste plaats voor al wat uw eigendom is of voor uw rekening is aangebracht. 2. U wordt geacht tevens op te treden namens en als gemachtigde van andere belanghebbenden. 3. Voor zover de verzekerde som t oereikend is, geldt de verzekering m ede voor eigendom m en van derden, m it s de schade voor uw rekening is en niet op een andere verzekering is verzekerd. Art. 10 Bekendheid en nabur ige gebouw en Wij achten ons bekend met de ligging, de naburige gebouwen en het gebruik van de woning, zoals die waren op het moment dat de verzekering is aangegaan. Wijziging van de naburige gebouwen en hun gebruik tasten uw rechten uit deze verzekering niet aan. Art. 11 Risicow ij ziging en verbouw ing A Risicowijziging U bent verplicht om ons in kennis te stellen van elke verandering die het risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Onder verzwaring van risico verstaan wij in elk geval: een verandering van de bouwaard of het gebruik van de woning(en); het gekraakt zij n van de woning( en) ; het onbewoond raken van de woning( en). Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/of voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. B Verbouwing Tij dens een externe verbouwing van de woning wordt uit sluitend dekking verleend t egen: brand, bliksem inslag, ont ploffing, luchtvaartuigen en storm. Als u aannem elij k m aakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt m et de externe verbouwing, verlenen wij ook dekking tegen de overige gevaren die in deze voorwaarden zijn genoemd. Art. 12 Eigendomsovergang 1. In art. 7 van de algem ene voorwaarden is bepaald in welke gevallen de verzekering eindigt. I n aanvulling en waarnodig in afwij king daarop loopt bij eigendom sovergang de verzekering nog gedurende 30 dagen door t en bat e van de nieuwe eigenaar. Deze 30 dagen worden geteld vanaf de dag waarop de woning is over gegaan. Bij overgang ten gevolge van uw overlijden blijft de verzekering nog gedurende 90 dagen van kracht. 2. De verzekering zal ook na de genoemde 30 of 90 dagen doorlopen onder voorwaarde dat de nieuwe belanghebbende(n) binnen deze 30/90 dagen na de overgang ons of de verzekeringsadviseur hiervan schriftelijk mededeling hebben gedaan en de nieuwe belanghebbende(n) door ons is/zijn geaccepteerd. 3. De verzekering eindigt echter onmiddellijk zodra de verkrijger zijn belang elders heeft verzekerd. 4. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang hebben wij het recht de verzekering te beëindigen. Als wij dat doen, nemen wij een opzegtermijn van 30 dagen in acht.

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid Glasverzekering Extra uitgebreid 2014 2014 1 / 8 2014.1 P2014.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis versie Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Gedekte gebeurtenissen... 1 3. Dekking boven het verzekerd bedrag... 2 4. Aan- of verbouw... 2 5. Bijzondere uitsluitingen... 2 6. Omvang van de schade...

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND/INBRAAKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND/INBRAAKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 BIJZONDERE VOORWRDEN BRND/INBRKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06 Postbus 915, 3900 X VEENENDL Telefoon (0318) 54 40 44 Inhoudsopgave rt. 1 Begripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ

$%1$052 6SHFLDOH9RRUZDDUGHQ3DNNHW :RRQKXLVYHU]HNHULQJ $%1$052 'HJHPHHQVFKDSSHOLMNHYRRUZDDUGHQHQ GHVSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRUPHQppQ JHKHHO,QGLHQHUVSUDNHLVYDQVWULMGLJKHLG WXVVHQGH]HYRRUZDDUGHQJDDQGH VSHFLDOHYRRUZDDUGHQYRRU %HJULSVRPVFKULMYLQJHQ +HWZRRQKXLV Het

Nadere informatie

Excellente woonhuis- en glasverzekering

Excellente woonhuis- en glasverzekering Excellente woonhuis- en glasverzekering Versie 2009.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Rubriek Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade - Bijzondere voorwaarden Brandverzekering Bedrijfsgebouwen - Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Uitgebreide Woonhuisverzekering (290) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gebouw: de op het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat volgens verkeersopvatting daarvan deel uitmaakt,

Nadere informatie

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering

Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering. Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Florius - Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering De gemeenschappelijke voorwaarden schadeverzekeringen en de

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU

Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU Bijzondere Voorwaarden Eigenaarsbelang, Model EIG.EU 2010-01 Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid.

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 A INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 B INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. woonhuis- en glasverzekering Extra uitgebreid. Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering. Verzekeringsvoorwaarden. woonhuis- en glasverzekering Extra uitgebreid. Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering Verzekeringsvoorwaarden Extra uitgebreid woonhuis- en glasverzekering Extra uitgebreid woonhuis- en glasverzekering 2014 2015.1

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING BVW-BRW(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Bedrijfsgebouwenverzekering ZW-BG-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Bedrijfsgebouwenverzekering. Met de Bedrijfsgebouwenverzekering verzekert u uw bedrijfsgebouw. Hoe leest u deze polisvoorwaarden?

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering Plus Versie Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering int whs0603 8.0088.00.0603 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking tijdens aan- en verbouw 3 Aanvullende dekking 4 Uitsluitingen 5 Eigen risico bij

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413

Polisvoorwaarden. Leegstaande woonhuizen. dv-wnhl 0413 Polisvoorwaarden Leegstaande woonhuizen Dit zijn de polisvoorwaarden van leegstaande woonhuizen. U vindt hier wanneer u verzekerd bent voor schade aan uw leegstaande woonhuis. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier

Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier OPS LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Opstalverzekering particulier Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep (224) A60.483-01/02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Bereddingskosten: kosten gemaakt door of namens verzekerde bij een onmiddellijk dreigend gevaar waartegen verzekerd is of daarna gemaakt in verband met

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Bijzondere Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de woning Artikel 4 Gedekte gevaren/gebeurtenissen buiten de woning Artikel 5 Dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397

VOORWAARDEN. 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 esjr $2 u: VOORWAARDEN LL 0 PAKKETVERZEKERING cl PKT 397 Woonhuisverzekering ARTIKEL 9. DEFINITIES In de zin van deze verzekering wordt verstaan onder: 9.01 Opstal: het woonhuis, zoals op het polisblad

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN

INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRADEN EN OVERIGE ZAKELIJKE ROERENDE ZAKEN Onderlinge Verzekerings Maatschappij Geesteren Gelselaar u.a. OVERZICHT SPECIAAL REGLEMENT (OVM-06) INVENTARIS / VOORRAADEN

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING INBOEDELS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B506

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING INBOEDELS EXTRA UITGEBREID. Voorwaarden modelnummer CFP-B506 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING INBOEDELS EXTRA UITGEBREID Voorwaarden modelnummer CFP-B506 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Bewoond Art. 4 Vergoedingsmaxima

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Woonhuisverzekering ZW-WH-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen bestaan uit

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden extra uitgebreide verzekering gebouwen voor VvE-B207

Bijzondere voorwaarden extra uitgebreide verzekering gebouwen voor VvE-B207 BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA UITGEBREIDE VERZEKERING GEBOUWEN VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN VvE-B207 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Extra dekking Art. 4 Beperkte

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK BLG OPSTAL EXTRA UITGEBREID. Model BLW 02-1. ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK BLG OPSTAL EXTRA UITGEBREID. Model BLW 02-1. ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Rubrieksvoorwaarden ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De maatschappij AMEV Schadeverzekering N.V., die wat de rechten en verplichtingen van de verzekeraars betreft,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering (224)

Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering (224) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Vergoeding boven de verzekerde som Artikel 4 Uitsluitingen Artikel 5 Voortaxatie Artikel 6 Schade en vaststelling van de

Nadere informatie

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel E.G.2 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Waartegen gedekt 2.1 Glasdekking 2.2 Dekking boven

Nadere informatie

Perfect Woonhuisverzekering

Perfect Woonhuisverzekering Perfect Woonhuisverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 071-04 artikel Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Verplichtingen bij schade 4 Schaderegeling 5 Premie 6 Aanpassing van de verzekering

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Woonhuisverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan uw woonhuis.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUIS

BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUIS BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONHUIS Voorwaarden modelnummer P-B1017 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Deze bijzondere voorwaarden vormen geheel met de algemene voorwaarden en de

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave. Onderdeel Woonhuis 3. Onderdeel Glas 6. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Woonhuis AEWNH08 Onderdeel Glas AEGLA08 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BedrijfsschadePakketverzekering

BedrijfsschadePakketverzekering BedrijfsschadePakketverzekering BIJZONDERE VOORWAARDEN BSP 01012016 INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering 1 2. Verzekerde 1 3. Verzekerde gebeurtenissen 1 4. Bekendheid,

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering

Voorwaarden Gebouwenverzekering Voorwaarden Gebouwenverzekering BGE15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Woonverzekering Opstal Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welk woonhuis is verzekerd? 3

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Woonhuisverzekering super dekking. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering super dekking Bijzondere Voorwaarden BWS 01012014 Bijzondere Voorwaarden woonhuisverzekering super dekking U heeft een woonhuisverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 16 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus Checklist

Nadere informatie

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL

RUBRIEK WOONHUIS TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis.

Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Voorwaarden Woonhuisverzekering UW ZWWH 06-2014 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Woonhuisverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw woonhuis. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Woonhuisverzekering WHS 2.1 INHOUDSOPGAVE WOONHUIS: Artikel 1: Begripsomschrijvingen Pagina 2 Artikel 2: Waardegarantie / verzekerd bedrag Pagina 2 Artikel

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Uitgebreide indexverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 202W2 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Topdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is

Nadere informatie

6.1 Schadevaststelling woonhuis 6.2 Schaderegeling glas 6.3 Eigen risico s 6.4 Onderverzekering 6.5 Waardegarantie 6.6 Aanvullende uitkering

6.1 Schadevaststelling woonhuis 6.2 Schaderegeling glas 6.3 Eigen risico s 6.4 Onderverzekering 6.5 Waardegarantie 6.6 Aanvullende uitkering Voorwaarden Woonhuisverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.24 E Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN overgang VAN BELANG wat IS VERZEKERD 3.1

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. WHS 0006 Zekerheidstelling. Aan de maatschappij is kennis

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN WOONHUIS

SPECIALE VOORWAARDEN WOONHUIS Wegwijzer in de polis Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking Vergoedingen boven het verzekerde bedrag Beperkingen Risicobekendheid en

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1.

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1. 1.1 Brand. 1.2 Schroeien, zengen en smelten. 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek IV (huishoudelijke inboedel van bewoners) Artikel 1 Omvang van de dekking / uitsluitingen De verzekering geeft dekking tegen schade aan de verzekerde zaken, zoals omschreven

Nadere informatie

Monumentenverzekering. Comfort Royaal Subliem MC 2010 MR 2010 MS 2010

Monumentenverzekering. Comfort Royaal Subliem MC 2010 MR 2010 MS 2010 Monumentenverzekering Comfort Royaal MC 2010 MR 2010 MS 2010 Begripsomschrijvingen Aardbeving en vulkanische uitbarsting Onder schade door aardbeving of vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade ontstaan,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving

Bijzondere voorwaarden Woonhuis 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Dekking 2.1 Verzekerde belangen 2.2 Waar en waartegen gedekt 2.3 Glasdekking 2.4 Dekking boven verzekerde som Artikel 3. Aanvullende uitsluitingen

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal

Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Optimaal Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Reconstructiekostenverzekering ZW-RK-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Reconstructiekostenverzekering. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om uw administratie na

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Opstal Inhoudsopgave

Opstal Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.1 Begripsomschrijvingen 1.2 Wat is verzekerd, dekking Brand-Inbraak 1.3 Wat is verzekerd, dekking Brand-Inbraak-Storm 1.4 Wat is verzekerd, dekking Uitgebried 1.5 Wat is verzekerd, dekking

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Gebouwverzekering

Polisvoorwaarden Gebouwverzekering Polisvoorwaarden Gebouwverzekering Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket [B/D/ZD]. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden Zekerheidspakket

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek A. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Bedrijven 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek A, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden WHS041 ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 woonhuis: het gebouw, zoals op het polisblad omschreven, met al hetgeen volgens

Nadere informatie

DSM Insurances BV. Woonhuisverzekering. Polisvoorwaarden BRO 01 14

DSM Insurances BV. Woonhuisverzekering. Polisvoorwaarden BRO 01 14 DSM Insurances BV Woonhuisverzekering Polisvoorwaarden BRO 01 14 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden DSM ZekerheidsPakket (DZP 01 14). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden

Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Woonhuis: het gebouw, zoals op het polisblad omschreven, met al hetgeen volgens de

Nadere informatie

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11

Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 Inboedel Extra Uitgebreid P0I11 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Dekking binnen Europa 3 5 Dekking

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking. Uitsluitingen en beperkingen

Woonhuisverzekering. Inhoudsopgave. Begripsomschrijvingen. Omvang van de dekking. Uitsluitingen en beperkingen Woonhuisverzekering WHS1.1 1.2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Waardegarantie / Verzekerd bedrag / Index Artikel

Nadere informatie

Inboedel Totaal POI10

Inboedel Totaal POI10 Inboedel Totaal POI10 I N H O U D S O P G A V E artikel omschrijving pagina 1 Begripsomschrijving 2 2 Omschrijving van de dekking 2 3 Dekking binnen Nederland 3 4 Buitenshuisdekking (indien meeverzekerd)

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Woonhuis Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Gebouwenverzekering Vereniging van Eigenaren

Gebouwenverzekering Vereniging van Eigenaren Gebouwenverzekering Vereniging van Eigenaren Voorwaarden BGV15 Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering All-Risk xtra uitgebreid 1 /

NATIONAL ACADEMIC. Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering All-Risk xtra uitgebreid 1 / Verzekeringsvoorwaarden woonhuis- en glasverzekering All-Risk 2015.1 xtra uitgebreid 2014 1 / 16 2015.1 Voorwoord Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

IAK Woonhuisverzekering

IAK Woonhuisverzekering IAK Woonhuisverzekering Verzekeringsvoorwaarden WH14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Woonhuisverzekering WH14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Woonhuisverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen 4 2 Dekking

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen

3.1 Algemeen 3.2 Gedekte gebeurtenissen 3.3 Opruimingskosten 3.4 Aanvullende vergoedingen Voorwaarden Oogstproductenverzekering Agrarisch Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model L 03.2.16 A Inhoud ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN overgang

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR WOONHUIZEN BP2016a Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Artikel 2. Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS151 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering?

Nadere informatie