Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 9.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 9."

Transcriptie

1 Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 9. Aan de Verenigde Vergadering Kadernota 2015 Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 4 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni 2014 Commissie MBH 11 juni 2014 Commissie Water 10 juni 2014 Commissie WWV 10 juni 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 20 mei 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 4 maart 2014 Directieraad 5 februari 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud van Vliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 26 juni Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1020.docx Bijlage: Presentatie Kadernota 2015 dd 2 april 2014.pdf Bijlage: Kadernota 2015 versie 0 6.pdf Bijlage: Verslag_opiniÃrende_bijeenkomst_Kadernota_d1.pdf

2 PAGINA 2 Stukken ter inzage:

3 Kadernota Aanleiding Voor u ligt de Kadernota In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid voor de komende jaren uiteengezet. 2. Voorstel De Kadernota 2015 vast te stellen met als belangrijkste kaders voor het opstellen van de Programmabegroting : 1. Het instellen van een voorziening baggerwerken; 2. Een kwaliteitsverbetering en inhaalslag stedelijk baggeren conform scenario 1 (3 jaar); 3. De ontwikkelingen van de WCK nader uit te werken in een onderzoeksvoorstel; 4. Het achterstallig onderhoud wegen terug te dringen tot 6% in 2023; 5. Trainees en workmates in te zetten conform scenario Motivering De Kadernota is in 2013 voor de eerste maal opgesteld. De nu voorliggende Kadernota 2015 bouwt voort op de fundamenten van de Kadernota 2014, waarbij, mede aan de hand van de bestuurlijke evaluatie en de opgedane ervaringen, een aantal wijzigingen is doorgevoerd. In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid van de komende jaren uiteengezet. Het is een strategisch opgezet document dat de financiële en beleidskaders weergeeft. De behandeling van de onderwerpen in de kadernota vindt plaats op hoofdlijnen, waarbij een beperkt aantal prioriteiten en belangrijke wijzigingen in het beleid worden aangeduid. Dit betekent dat bij de Kadernota géén volledige financiële doorrekening plaatsvindt van de (meerjarige) financiële begroting, maar alleen de grote financiële afwijkingen ten opzichte van de meest actuele meerjarenraming worden weergegeven. In de Kadernota 2014 is (conform het bestuurskrachtonderzoek van 2012) een focus gelegd op de doelen die bereikt moeten worden. De Kadernota 2015 is voornamelijk gericht is op de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de vastgestelde doelen te bereiken. Bij het opstellen van deze Kadernota is gebruik gemaakt van de evaluatie over het opstellen van de vorige Kadernota. Daarbij zijn de volgende leerpunten en inzichten meegenomen: Versterk de bestuurskracht van de Verenigde Vergadering door voldoende informatie te geven om kennis te verdiepen. Maak daarmee een professionaliseringsslag; Deel tijdig de beschikbare informatie met de Verenigde Vergadering. Neem voldoende voorbereidingstijd voor ingewikkelde / controversiële onderwerpen; Het denken in scenario s is wenselijk; Geef een wettelijke ondergrens aan en maak duidelijk wat niet mogelijk is. Op grond van deze inzichten is in een opiniërende bijeenkomst gesproken over verschillende scenario s, die in deze Kadernota zijn uitgewerkt.

4 In deze Kadernota wordt, per programma, aan de hand van een aantal onderwerpen als kerntaken en wettelijke kaders, een overzicht gegeven van de belangrijkste kaders. Vervolgens wordt ingegaan op twee algemene speerpunten van deze Kadernota, te weten asset management en samenwerking in de afvalwaterketen. De term algemeen heeft in deze betrekking op het feit dat deze speerpunten op meerdere programma s van toepassing zijn. In hoofdstuk 9 worden 4 onderwerpen beschreven die in een scenario zijn gevat. De betreffende onderwerpen en scenario s zijn : a. Beheerplan baggeren : het al dan niet instellen van een voorziening baggerwerken, conform het beheerplan baggeren ; b. Baggeren stedelijk gebied : Een kwaliteitsverbetering en inhaalslag bij het baggeren stedelijk gebied in 3 of in 6 jaar; c. WCK : Langs welke lijn dient de WCK zich te ontwikkelen; d. Wegen : Het achterstallig onderhoud wegen terug te dringen tot 6% in 2023 of 2025; e. Trainees en workmates : al dan niet in te zetten en de kosten van een positief besluit ten laste van de uitstroom van personeel of de begroting te laten komen. In een opiniërende bijeenkomst op 2 april 2014 heeft de Verenigde Vergadering zowel plenair als in groepen gediscussieerd over de verschillende scenario s welke in deze Kadernota zijn opgenomen. Mede aan de hand van de informatie welke tijdens deze bijeenkomst is gedeeld heeft het college per scenario een voorstel gedaan : a. Het instellen van een voorziening baggerwerken, conform het beheerplan baggeren ; b. Een kwaliteitsverbetering en inhaalslag bij het baggeren stedelijk gebied in 3 jaar in te lopen; c. De ontwikkelingen van de WCK nader uit te werken in een onderzoeksvoorstel; d. Het achterstallig onderhoud wegen terug te dringen tot 6% in 2023; e. Trainees en workmates in te zetten en de kosten daarvan op te nemen in de begroting. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de belastingopbrengst van de voorstellen van het college afgezet tegen de Programmabegroting In deze tabel is tevens de stijging van de autonome ontwikkelingen opgenomen. Jaar Belastingopbrengst Programmabegroting autonome ontwikkelingen Kadernota voorgestelde scenario's Kadernota Stijging in belastingopbrenst in procenten 2,48% 2,38% 0,61% 2,54% 2,41% Belastingopbrengst Programmabegroting ,29% 1,98% 0,22% 2,09% In dit overzicht zijn de mutaties van Burap niet meegerekend. De Kadernota sluit af met een beschouwing en analyse op de algemene reserves en de bestemmingsreserves zoals gevraagd met vaststelling van de motie Slachter in Verenigde Vergadering van 28 november Risico s Niet van toepassing 5. Financiële aspecten De financiële aspecten zijn opgenomen op pagina 8 van de Kadernota Personele aspecten Niet van toepassing 7. Juridische aspecten 2

5 Niet van toepassing 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet Terinzagelegging Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Na vaststelling van de Kadernota 2015 wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van de Programmabegroting 2015 inclusief meerjarenraming Deze begroting wordt u ter vaststelling aangeboden in de Verenigde Vergadering van 27 november Evaluatie Niet van toepassing 3

6 Vergaderdatum : 26 juni 2014 Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Kadernota 2015 Kortheidshalve wordt verwezen naar het besluit zoals dat is opgenomen in hoofdstuk 11 van de Kadernota

7 1 Kadernota 2015 Kadernota 2015 Opiniërende VV woensdag 2 april 2014

8 2 Agenda Tijd 1. Opening uur 2. Presentatie kaders Kadernota uur 3. Speerpunten Kadernota uur 4. Financieel perspectief uur 5. Vragen uur 6. Pauze en uiteen in groepen uur 7. Scenario s (discussiegroepen) uur 8. Terugkoppeling discussiegroepen uur 9. Samenvatting en afsluiting uur

9 3 Kaders Kadernota 2015 Uitkomsten evaluatie VV Bestuurskracht Kadernota in perspectief Focus op uitvoering

10 4 Uitkomsten evaluatie I Denken in scenario s is wenselijk; Geef een wettelijke ondergrens aan; Geef helder aan wat niet mogelijk is.

11 5 Uitkomsten evaluatie II Geef de VV informatie om de kennis van de VV te verdiepen en maak daarmee een professionaliseringsslag; Meer voorbereidingstijd op (controversiële) onderwerpen is gewenst. Van belang is dat informatie van te voren en tijdig gedeeld wordt met de VV.

12 6 Bestuurskracht I Uitgangspunt is sturing en controle op doelrealisatie Formuleren van SMART doelstellingen Geleidelijk proces VV geeft richting

13 7 Bestuurskracht II Inhoudelijk gesprek met VV over doelrealisatie. Eerste proeve : WBP Uitkomsten WBP, landen in Kadernota 2016 In kadernota 2015 focus op uitvoering

14 8 Kadernota in perspectief Kadernota 2014 : 1 e Kadernota. Ambitie en koers bepaald. Kadernota 2015 : Meerjarige focus op uitvoering. Kadernota 2016 : WBP en nieuw bestuur.

15 9 Focus op uitvoering Op professionele wijze de realisatiegraad verhogen binnen de afgesproken scope (tijd, geld en kwaliteit); Anders aanbesteden biedt ruimte voor innovatie, duurzaamheidsvraagstukken en efficiënter werken.

16 10 Speerpunten Kadernota 2015 Asset Management; Samenwerking in de afvalwaterketen Zuiveren Watersysteem Waterkeringen Wegen Beschouwing reserves Personeelsbeleid - ontwikkelingen

17 Asset management Definitie: Planning & Control van onderhoud en vernieuwing per object op basis van optimale verhouding tussen kosten, prestaties en risico s over de gehele levenscyclus. Ontwikkeling komende jaren: Toegroeien naar risico-gestuurd onderhoudsmanagement voor de programma s watersystemen, waterkeringen en wegen Bestuurlijk vaststellen levensduur verlengende maatregelen voor het programma zuiveren Bestuurlijk vaststellen toelaatbaar risiconiveau in relatie tot kosten en prestaties

18 12 BAW : samenwerking afvalwaterketen Meer regie en kwaliteit in de waterketen; Urgentie versterken en vasthouden; Intensievere samenwerking; Nadruk op kosten, kwaliteit & kwetsbaarheid; Koppelen aan de ontwikkeling WCK.

19 13 Programma Zuiveren - Komende jaren geen uitbreiding afvalwateraanbod of strengere eisen; - Huidige prestaties goed, zie landelijke Bedrijfsvergelijking; - Landelijk volop aandacht voor kostenbesparing en duurzaamheid (energie en grondstoffen). We richten ons op in stand houden installaties Onderzoek naar mogelijkheden tot levensduurverlenging Te beginnen met SVB Sluisjesdijk Herprogrammering van lopend investeringsprogramma

20 Programma Zuiveren Slibverwerking Sluisjesdijk In Kadernota 2014: Assetlifecycle-studie (ALM-studie) aangekondigd 3-tal noodzakelijke herinvesteringen opgenomen Nieuwe levensduur verlengende maatregelen o.b.v. ALM studie aangekondigd Voorlopige resultaten ALM-studie : Scope van reeds in Kadernota 2014 voorgenomen herinvesteringen uitgebreid Resultaten nog niet in Kadernota 2015; Voorstel naar VV in 2 e helft 2014; samenhang financiën en planning worden in beeld gebracht en worden meegenomen in Begroting 2015

21 15 Watersysteem Het nieuwe Waterbeheerprogramma; Deltaprogramma; Baggeren; Bestuursakkoord Water (afvalwaterketen); Nieuwe KNMI Klimaatscenario s.

22 16 Waterkeringen Voor de financiële ontwikkelingen zijn de volgende onderwerpen van belang: HWBP2; nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp); De overgang naar nieuwe normen voor de waterkeringen; De toetsing en verbetering van genormeerde regionale keringen; De aanwijzing en normering van overige regionale keringen.

23 17 Waterkeringen Ontwikkeling van een Plan van Aanpak tot 2024 voor het verder inrichten en uitvoeren van de toetsingstaak; Vaststellen versterkingsprogramma naar aanleiding van de resultaten van de verlengde derde toetsronde; Vooruitlopend op het versterkingsprogramma is zettingsvloeiing V3T al opgenomen in HWBP

24 18 Wegen Uitvoering maatregelen uit Kadernota 2014 staat centraal Onderhoud asfalt en kunstwerken Vervanging verlichting Categorisering getemporiseerd Richt zich op planperiode Focus nu op planvorming (middel)lange termijn

25 19 Beschouwing reserves Reserves (motie Slachter) : een analyse en beschouwing over de algemene reserves en de bestemmingsreserves: Algemene reserves : in stand houden Bestemmingsreserves : gewenste hoogte nog niet altijd te bepalen

26 20 Personeelsbeleid - ontwikkelingen Stagnerende arbeidsmarkt (laag verloop) leidt tot beperkte vacatureruimte (circa 3% in 2013) Vergrijzing: Uitstroom tot 2022 van 74 medewerkers door pensionering; Afronding HWBP 2 moet leiden tot uitstroom van 22 fte in 2017, in de begroting is hiervoor taakstelling opgenomen van 1,8 mln. Door ontwikkeling naar regie-organisatie, minder vast personeel, maar hoger gekwalificeerd, inhuur beperkt tot tijdelijke vervanging.

27 21 Financieel perspectief Jaar Programmabegroting 2014 (belastingopbrengst) Financieel effect autonome mutaties Solidariteitsbijdrage HWBP Beheer en onderhoudskosten a.g.v. HWBP Loonindexering Prijsindexering materiele budgetten Effect kapitaallasten Verminderde inkomsten reserve Cross Border Lease en DRSH Totaal a Scenario Achterstallig onderhoud wegen terugdringen tot 6% in Trainees en Workmates Projectmatig baggerwerk (grote wateren) Stedelijk baggeren (dekking middels reserve, geen gevolgen voor de belastingopbrengst) Maximaal scenario b Programmabegroting + autonome ontwikkelingen + scenario's c = a + b Stijging in belastingopbrenst in procenten 2,48% 2,38% 0,61% 2,54% 2,41% Belastingopbrengst Programmabegroting ,29% 1,98% 0,22% 2,09% 0,00% Een "+ " is een nadelig budgettair effect Een "- " is een voordelig budgettair effect

28 22 Scenario s 1. Baggeren; 2. Innovatie : Centrale aansturing (WCK); 3. Wegen; 4. Inzet van trainees en workmates.

29 23 Baggeren : context Imago Baggeren Waterkwaliteit Ecosysteem (KRW, EHS) Waterkwantiteit Bedrijfszekerheid watersysteem

30 24 Baggeren : uitgangspunten Geen concessies aan de bedrijfszekerheid van het watersysteem; Scenario s gebaseerd op actuele ontwikkelingen; Bij baggeren ligt de focus op uitvoering en verder bouwen aan een solide proces en implementatie van het lean management traject.

31 25 Projectmatig baggeren van grote wateren Instellen voorziening conform beheerplan baggeren 2013?

32 26 Stedelijk baggeren : scenario 1 Scenario 1 Inlopen achterstanden in stedelijk gebied in 3 jaar Wat houdt het in? In de periode zijn achterstanden ontstaan in stedelijk baggerwerk. Deze worden in 3 jaar risicogestuurd ingelopen. Voordelen Achterstanden zo snel mogelijk, in realistisch tempo ingelopen; strak sturen op het totale budget beleidsproduct baggeren; Nadelen Hogere financiële impact dan in scenario 2. Mits gemeenten meewerken. Financiële consequenties Begroting gemiddeld (voor een periode van 3 jaar vanaf 2014). Start in 2014 via Burap

33 27 Stedelijk baggeren : scenario 2 Scenario 2 Inlopen achterstanden in stedelijk gebied in 6 jaar Wat houdt het in? In de periode zijn achterstanden ontstaan in stedelijk baggerwerk. Deze zijn in 6 jaar ingelopen, de oudste achterstanden eerst. Voordelen Lagere financiële impact dan nuloptie Nadelen Knelpunten in de waterkwaliteit en kwantiteit blijven langer bestaan en er kunnen nieuwe knelpunten ontstaan. Mits gemeenten meewerken. Financiële consequenties Begroting gemiddeld (voor een periode van 6 jaar vanaf 2014). Start in 2014 via Burap.

34 Innovatie : Centrale aansturing (WCK) Anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten ons waterschap 28 Afvalwaterketen Technische Automatisering WCK Zuiveren Watersystemen

35 29 Drie richtingen 1. Huidige situatie handhaven (waterystemen): geen centraal inzicht noodzakelijk, werk volledig in de regio; 2. Informatie wel centraal beschikbaar met mogelijkheid centraal te bedienen (bv calamiteiten); 3. Zelfregulerend systeem waarbij alle processen centraal aangestuurd worden.

36 30 Vervolgaanpak WCK Bij de Programmabegroting 2015 komt er een onderzoeksvoorstel. Hierbij zal de richting van de VV met betrekking tot de WCK worden meegenomen.

37 31 Scenario Wegen Achterstallig onderhoud terugdringen tot 6% Scenario 0 (=huidig scenario) : 6% te bereiken in 2025 overeenkomstig Programmabegroting 2014; Scenario 1 : 6% te bereiken in 2023 door structurele verhoging van het onderhoudsbudget met

38 32 Trainees en workmates Ontwikkelen en borgen van kennis en kwaliteit voor langere termijn personeelsvoorziening en verjongen personeelsbestand door inzet van workmates (MBO) en trainees (HBO) Kosten 2015: Kosten 2016: Kosten 2017:

39 33 Trainees en workmates Scenario 0: Geen inzet van workmates en trainees of Workmates en Trainees opnemen in strategische personeelsplanning; gebruik van uitstroom (pensionering, en/of gebruik stelpost HWBP tot 2018). Scenario 1: Additionele kosten opnemen in de begroting.

40

41 Kadernota 2015 Ridderkerk, 26 juni 2014

42

43 Kadernota 2015 juni 2014 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1 Inleiding Algemeen Missie waterschap Hollandse Delta Bestuurlijk kader Kadernota Uitgangspunten en normen Leeswijzer Financieel perspectief 7 3 Programma Waterkeringen 9 4 Programma Watersysteem 12 5 Programma Zuiveren 14 6 Programma Wegen 18 7 Algemene beleidstaken en bedrijfsvoering 20 8 Algemene speerpunten Asset management Samenwerking in de afvalwaterketen Scenario s Inleiding Baggeren Innovatie: centrale aansturing (WCK) Wegen Inzet trainees en workmates Beschouwing Reserves Vaststelling Kadernota Bijlagen bij de Kadernota

44 Kadernota 2015 juni 2014 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de Kadernota 2015 van waterschap Hollandse Delta. Vorig jaar hebben wij bij het vaststellen van de Kadernota 2014 de nadruk gelegd op onze ambities. In deze Kadernota 2015 focussen wij ons met name op het realiseren van de projecten die nodig zijn voor het uitoefenen van onze kerntaken: het zuiveren van afvalwater, de zorg voor het watersysteem, de waterkeringen en de wegen. Op deze manier wil waterschap Hollandse Delta onder meer voldoen aan de eisen uit het landelijk versterkingsprogramma voor de waterkeringen (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en de afspraken uit het Bestuursakkoord Water over doelmatiger waterbeheer. Dat laatste bijvoorbeeld door als waterschap steeds meer samen te werken met Rijk, provincie, gemeenten en drinkwaterbedrijven. De inzet hierbij is om de lokale lastenontwikkeling gematigd te houden. Wij menen in deze Kadernota heldere uitgangspunten te hebben neergezet voor sturing en controle op doelrealisatie binnen een afgesproken scope van tijd, geld en kwaliteit. Hierbij liggen de speerpunten in 2015 met name op het gebied van Asset Management, samenwerking in de afvalwaterketen en ontwikkelingen in het personeelsbeleid. Dit is tevens de laatste Kadernota uit deze bestuursperiode die in 2009 begonnen is. Wij zijn al bezig met de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen die op 18 maart 2015, samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten, gaan plaatsvinden. Tot die tijd blijft het huidige bestuur van waterschap Hollandse Delta samen met de ambtelijke organisatie hard werken aan een onafhankelijke en zichtbare regionale inbreng in het proces van integrale belangenafweging op het gebied van water op de Zuid-Hollandse Eilanden. Zodat u als inwoner van ons werkgebied er veilig kunt blijven wonen, werken en recreëren. Hoogachtend, Ing. J.M. Geluk Dijkgraaf 3

45 Kadernota 2015 juni Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de Kadernota 2015 van waterschap Hollandse Delta aan. De Kadernota is in 2013 voor de eerste maal opgesteld. De nu voorliggende Kadernota 2015 bouwt voort op de fundamenten van de Kadernota 2014, waarbij, mede aan de hand van de bestuurlijke evaluatie en de opgedane ervaringen, een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid van de komende jaren uiteengezet. Het is een strategisch opgezet document dat de financiële én beleidskaders weergeeft. De behandeling van de onderwerpen in de kadernota vindt plaats op hoofdlijnen, waarbij een beperkt aantal prioriteiten en belangrijke wijzigingen in het beleid worden aangeduid. Dit betekent dat bij de kadernota nadrukkelijk géén volledige financiële doorrekening plaatsvindt van de (meerjarige) financiële begroting, maar alleen de grote financiële afwijkingen ten opzichte van de meest actuele meerjarenraming worden weergegeven. 1.2 Missie waterschap Hollandse Delta De missie voor waterschap Hollandse Delta is als volgt geformuleerd. Bepalend hierbij zijn het gebied, de taken, het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen (zowel inwoners als medeoverheden) en de medewerkers. "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever." 1.3 Bestuurlijk kader Kadernota 2015 Deze Kadernota 2015 bouwt voort op de Kadernota 2014, zoals deze in juni 2013 door de VV is vastgesteld. In de Kadernota 2014 is (conform het bestuurskrachtonderzoek van 2012) een duidelijke focus gelegd op de doelen die bereikt moeten worden. Het is dan ook logisch dat de Kadernota 2015 gericht is op de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de vastgestelde doelen te bereiken. In het Waterbeheerprogramma, dat in november in ontwerp aan u wordt voorgelegd, worden de doelstellingen voor de periode aangegeven, die dan in de Kadernota 2016 kunnen worden vastgelegd. Bij het opstellen van deze Kadernota 2015 is gebruik gemaakt van de evaluatie over het opstellen van de vorige Kadernota. Daarbij zijn de volgende leerpunten en inzichten meegenomen: Versterk de bestuurskracht van de Verenigde Vergadering door voldoende informatie te geven om kennis te verdiepen. Maak daarmee een professionaliseringsslag; Deel tijdig de beschikbare informatie met de Verenigde Vergadering. Neem voldoende voorbereidingstijd voor ingewikkelde / controversiële onderwerpen; Het denken in scenario s is wenselijk; Geef een wettelijke ondergrens aan en maak duidelijk wat niet mogelijk is. Op grond van deze inzichten is in een opiniërende bijeenkomst gesproken over verschillende scenario s, die in het vervolg van deze Kadernota zijn uitgewerkt. 4

46 Kadernota 2015 juni 2014 De Kadernota 2015 vormt een duidelijke stap in de ontwikkeling van bestuurskracht, waarbij de sturing en controle op doelrealisatie een belangrijk uitgangspunt is. Het komen tot concrete doelstellingen betreft een geleidelijk proces, waarbij tijd en ruimte voor kennisdeling en visievorming voorop staan. Bij de totstandkoming van het nieuwe Waterbeheerprogramma komt dit nadrukkelijk aan de orde. De Verenigde Vergadering wordt nauw betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Uw inbreng wordt geborgd in meerdere afstemmingsmomenten, waarbij verschillende scenario s worden besproken om tot meetbare doelstellingen te komen. De vaststelling van het ontwerp-waterbeheerprogramma is voorzien in de komende november-vv. Het bestendig sturen op doelen getuigt van bestuurskracht. Daarbij vormen de waterschapsverkiezingen wel een belangrijk ijkpunt. Met de bespreking van het ontwerp-waterbeheerprogramma geeft deze Verenigde Vergadering duidelijk richting voor de toekomst, maar laat ook het nieuwe bestuur de ruimte om bij de definitieve vaststelling van het Waterbeheerprogramma in 2015 nieuwe accenten te kunnen leggen. Deze nieuwe beleidsdoelen zullen dan ook opgenomen worden in de volgende Kadernota. In deze Kadernota 2015 wordt de meerjarige focus gelegd op de uitvoering van de maatregelen om de doelen te bereiken. Deze meerjarige focus op de uitvoering richt zich op het op een professionele wijze verhogen van de realisatiegraad binnen de bestuurlijk vastgestelde scope van tijd, geld en kwaliteit. De professionaliteit gaat daarbij verder dan de uitvoering van een enkele maatregel. Een efficiënte en effectieve organisatie biedt ook ruimte voor innovatie, duurzaamheid en het aanbesteden op maat. Daarbij hoort ook samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Door de sturing op doelen geeft de Verenigde Vergadering daarbij ook de ruimte aan de organisatie om de professionaliseringsslag te maken. Daarmee vormt deze Kadernota ook een belangrijk overdrachtsdocument voor een volgend bestuur. 1.4 Uitgangspunten en normen Voor de samenstelling van de Kadernota 2015 is een aantal uitgangspunten geformuleerd: De Programmabegroting is op 28 november 2013 bestuurlijk vastgesteld. De in deze programmabegroting opgenomen jaarschijven 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn leidend voor de Kadernota Het waterschap streeft naar een structureel sluitende begroting. Structurele lasten dienen te worden gedekt door structurele baten. De belastingopbrengst is een reguliere begrotingspost en geen sluitpost. Reserves worden benut ter dekking van incidentele uitgaven en niet ter dekking van structurele uitgaven. De rekenrente (Het rente-omslagpercentage ) bedraagt 4,24%. De afgelopen periode is gebleken dat, ten opzichte van de vigerende Programmabegroting , een aantal nieuwe projecten zich aandient of dat er significante wijzigingen zijn in tijd en geld van projecten welke op dit moment worden uitgevoerd. Deze nieuwe of gewijzigde projecten zijn op dit moment naar scope, inhoud of financiële consequenties nog onvoldoende helder. Duidelijk is echter wel dat deze mutaties op enig moment in de exploitatie of investeringsportefeuille verwerkt dienen te worden. In deze kadernota is ervoor gekozen om, in het kader van maximale transparantie, deze nieuwe of gewijzigde projecten nu reeds middels een toelichting te melden. Per programma is een paragraaf 'niet gekwantificeerde posten' opgenomen. Dit kunnen zowel posten in de exploitatie of investeringensfeer zijn. Zodra het mogelijk is deze posten nader te duiden zullen deze, conform de reguliere werkwijzen, bestuurlijk worden voorgelegd. 5

47 Kadernota 2015 juni Leeswijzer In het volgende hoofdstuk is een financiële samenvatting weergegeven van zowel de autonome mutaties als de diverse keuzemogelijkheden van de scenario s welke in deze Kadernota worden voorgelegd. In hoofdstuk 3 tot en met 7 treft u de hoofdlijnen per programma aan, waarbij de bedrijfsvoering is opgenomen bij de Algemene Beleidstaken. Per programma wordt, aan de hand van een aantal onderwerpen als kerntaken en wettelijke kaders, een overzicht gegeven van de belangrijkste kaders. Hoofdstuk 8 gaat in op twee algemene speerpunten, te weten asset management en samenwerking in de afvalwaterketen. Deze algemene speerpunten zijn op meerdere programma s van toepassing. Hoofdstuk 9 geeft op 4 onderwerpen een beschrijving van scenario s. In dit hoofdstuk wordt, per onderwerp, het voorstel van het college met betrekking tot de scenario-keuze weergegeven. Hoofdstuk 10 geeft de beschouwing en analyse op de algemene reserves en de bestemmingsreserves zoals gevraagd met vaststelling van de motie Slachter in Verenigde Vergadering van 28 november

48 Kadernota 2015 juni Financieel perspectief In een opiniërende bijeenkomst op 2 april 2014 heeft de Verenigde Vergadering zowel plenair als in groepen gediscussieerd over verschillende scenario s. De scenario s worden nader toegelicht in hoofdstuk 9. Daarnaast is sprake van enkele autonome financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden per programma nader toegelicht in de hoofdstukken 3 tot en met 7. In navolgende tabel is de financiële samenvatting weergegeven van zowel de autonome mutaties als de diverse keuzemogelijkheden van de scenario s welke in deze Kadernota worden voorgelegd. Bij het opstellen van de Programmabegroting vormt de besluitvorming van de Kadernota 2015 het financiële kader. 7

49 Kadernota 2015 juni 2014 Jaar Programmabegroting 2014 (belastingopbrengst) Financieel effect autonome mutaties Solidariteitsbijdrage HWBP Beheer en onderhoudskosten a.g.v. HWBP Loonindexering Prijsindexering materiele budgetten Effect kapitaallasten Verminderde inkomsten reserve Cross Border Lease en DRSH Totaal a Scenario Achterstallig onderhoud wegen terugdringen tot 6% in Trainees en Workmates Projectmatig baggerwerk (grote wateren) Stedelijk baggeren (dekking middels reserve, geen gevolgen voor de belastingopbrengst) Maximaal scenario b Programmabegroting + autonome ontwikkelingen + scenario's c = a + b Stijging in belastingopbrenst in procenten 2,48% 2,38% 0,61% 2,54% 2,41% Belastingopbrengst Programmabegroting ,29% 1,98% 0,22% 2,09% Een "+ " is een nadelig budgettair effect Een "- " is een voordelig budgettair effect 8

50 Kadernota 2015 juni Programma Waterkeringen Algemeen Waterschap Hollandse Delta heeft als wettelijke taak de waterstaatkundige verzorging van zijn beheergebied. Tot die taak wordt gerekend de zorg voor het watersysteem, waaronder de waterkeringen vallen. Kerntaken Zorgdragen dat de primaire en regionale waterkeringen voldoen aan de vigerende normen, zodat de kans op een overstroming beperkt is. Voorkomen of beperken van de gevolgen van een overstroming Dit wordt gedaan door middel van (in het kader van de zorgplicht): - Uitvoering van de 12-jaarlijkse toetsing van de waterkeringen - Uitvoeren van inspecties - Uitvoeren van onderhoud - Uitvoeren van dijkversterkingsprogramma's - Beheren en actualiseren van de leggers en beheerregisters - Op orde hebben van de dijkbewakingsorganisatie Omgevingsfactoren In de Deltabeslissing Waterveiligheid staan nieuwe normen voor de waterveiligheid centraal. Deze nieuwe normen zijn gebaseerd op een risicobenadering, waarbij de kans op een overstroming en de mogelijke gevolgen beide de hoogte van de norm bepalen. Deze overstap van overschrijdingskans naar overstromingskans zal vanaf 2017 op een nieuwe manier getoetst moeten worden. Dit kan leiden tot een aangepaste opgave voor de primaire waterkeringen. Naar aanleiding van de (provinciale) onderzoeken naar nut- en noodzaak van compartimenteringskeringen kan de provincie Zuid-Holland besluiten om deze keringen te reglementeren en van een veiligheidsnorm te voorzien. Hieruit kunnen nieuwe opgaven volgen. Voor de financiering van versterking van primaire waterkeringen op basis van de huidige normen geldt dat deze voor 90% subsidiabel zijn. Dit Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt jaarlijks, op basis van de urgentie en de beschikbare middelen, vastgesteld. De programmering van de WSHD-projecten is hiervan afhankelijk. Voor de extra veiligheidsopgave als gevolg van het nieuwe normstelsel zullen aparte afspraken tussen het Rijk en de waterschappen gemaakt moeten worden. Technologische ontwikkelingen Monitoring Op het gebied van monitoring zullen de inspecties van de waterkeringen in de toekomst steeds beter ondersteund worden door digitale middelen, zoals mobiele toepassingen, satellietbeelden en sensoren. Dit zal naar verwachting geen hoge kosten met zich brengen, wellicht zullen hierdoor kosten bespaard kunnen worden. Toetsing De komende jaren wordt, als gevolg van de overstap naar de overstromingsrisicobenadering en de nieuwe normen, een nieuw landelijk toetsinstumentarium ontwikkeld. Het toetsinstrumentarium moet in 2017 beschikbaar zijn Dijkversterkingen Op het gebied van dijkversterkingen zijn in de komende 10 jaar innovaties te verwachten o.a. op het gebied van het toepassen van sensortechniek. Tevens zal onderzoek gedaan worden naar technische oplossingen voor onder andere piping en zettingsvloeiing 9

51 Kadernota 2015 juni 2014 Wettelijke kaders - De Waterschapswet; - De Waterwet, waarin opgenomen het Deltaprogramma; - De Waterverordening Zuid-Holland; - Reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta. Beleidsuitgangspunten In het nieuwe waterbeheerprogramma, dat eind 2015 vastgesteld zal worden, zullen de lange termijndoelen en de doelen voor de komende planperiode opgenomen worden. De belangrijkste uitgangspunten voor het waterbeheerprogramma zijn: - Het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen. In de deltabeslissing Waterveiligheid staan nieuwe normen voor de waterveiligheid centraal. Deze nieuwe normen komen tot stand op basis van een risicobenadering, waarbij de kans op een overstroming en de mogelijke gevolgen beide de hoogte van de norm bepalen. De preventie (verantwoordelijkheid waterschap) is genormeerd via overstromingskansen voor de waterkeringen, de gevolgen kunnen beperkt worden door de ruimtelijke inrichting (gemeente) en de crisisbeheersing (veiligheidsregio). Door samen te werken kan er voor specifieke gevallen een meerlaags-veiligheid oplossing gecreëerd worden. - De aanwijzing en normering van regionale waterkeringen door de Provincie Zuid-Holland. Hierdoor kan het areaal te toetsen en te verbeteren regionale waterkeringen uitgebreid worden. - De overgang van een zes-jaarlijkse naar twaalf-jaarlijkse verplichte toetsing voor zowel de primaire als regionale waterkeringen - De overgang van het aflopend versterkingsprogramma HWBP2 naar het (voortrollend) HWBP - Overstap naar risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen en kunstwerken in waterkeringen Autonome financiële mutaties 1. Solidariteitsbijdrage HWBP Met ingang van 1 januari 2014 is de (solidariteits)bijdrage vanuit de individuele waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma in de Waterwet verankerd (Deltafonds). Daarbij is ook vastgelegd dat de subsidie vanuit het Rijk voor dijkversterkingsprojecten uit HWBP2 100% bedraagt en voor projecten uit het nhwbp 90%. De resterende 10% dienen de waterschappen zelf te betalen, het zogenaamde Project Gebonden Aandeel (PGA). Door het Ministerie is onlangs inzicht gegeven over de bijdragen aan het Rijk over de komende jaren. Het verschil tussen deze bijdragen en de bedragen in de Programmabegroting is in tabel 1 weergegeven. Tabel 1: verschil programmabegroting en bijdrage aan Deltafonds (x miljoen) HWBP-bijdrage cf 6,5 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 Programmabegroting Afdracht HWBP aan Rijk 6,4 8,1 8,3 8,4 8,0 8,1 (Deltafonds) Verschil -0,1-0,9-1,2-1,1-1,5-1,4 Het verschil kan verklaard worden doordat in de oorspronkelijke bedragen uit de programmabegroting rekening gehouden is met de 10% eigen bijdrage (het Project Gebonden Aandeel (PGA)), en hiervoor een inschatting is gemaakt. De bedragen die nu zijn opgenomen betreffen alleen de solidariteitsbijdrage van het waterschap. 2. Beheer- en onderhoudskosten als gevolg van HWBP De resultaten van de verlengde derde toetsronde zijn in november 2013 bestuurlijk vastgesteld. Voor de afkeuringen wordt in 2014 bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze delen te verbeteren. Het kan gaan om onderhoudsmaatregelen of versterkingsmaatregelen. Voor de onderhoudsmaatregelen geldt dat deze niet gesubsidieerd worden. 10

52 Kadernota 2015 juni 2014 Nog niet gekwantificeerde posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de niet gekwantificeerde posten van het programma Waterkeringen. Dit overzicht geeft de niet gekwantificeerde posten uit de Kadernota 2014, waarbij in de kolom Kadernota 2015 de actuele stand van zaken van deze posten is weergegeven. Daarnaast is een nieuwe post opgenomen, nieuwe normen primaire waterkeringen. Kadernota 2014 Kadernota 2015 Professionalisering onderhoudsmanagement nhwbp (resultaten verlengde derde toetsronde) Resultaten toetsing regionale keringen Toetsing niet genormeerde keringen en de Resultaten uit toetsing niet genormeerde keringen Niet gekwantificeerde posten programma Waterkeringen In 2013 is een traject gestart waarin de werkwijze met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud geprofessionaliseerd en risicogestuurd ingericht wordt. Tot die tijd zal de oude werkwijze (jaarlijks slechte assets inventariseren/inspecteren en aanpakken) nog blijven bestaan. Voor de kunstwerken in de waterkeringen wordt op deze wijze gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan. De langjarige financiele consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Maatregelen naar aanleiding van verlengde derde toetsronde primaire waterkeringen. Behoudens het project 'zettingsvloeiing V3T' zijn de afgekeurde delen uit de verlengde derde toetsronde nog niet aangemeld voor het HWBP. In 2014 zal bepaald worden welke versterkings- (en/of onderhouds-)maatregelen nodig zijn. Maatregelen regionale keringen. De kosten van eventuele extra onderhoudsmaatregelen als gevolg van de toetsing regionale keringen zijn nog niet bepaald. Aanwijzing en normering van regionale waterkeringen. Op dit moment wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar nut- en noodzaak van regionale (compartimenterings-)keringen. De aanwezigheid van een compartimenteringskering kan belangrijk zijn in het beperken van de gevolgen van een overstroming van een primaire waterkering, maar kan net zo goed de gevolgen van een overstroming verergeren ( badkuip-effect ). Nadat de provincie de lopende modelstudies heeft afgerond, zal er samen met WSHD bepaald worden welke compartimenteringskeringen een belangrijke functie hebben in het kader van het beperken van de gevolgen van een overstroming. Deze keringen zullen vervolgens een norm opgelegd krijgen, waarna getoetst zal gaan worden of deze keringen aan de norm voldoen. Als dat niet zo is, zullen verbetermaatregelen getroffen moeten worden. Er zijn nog geen financiële consequenties aan te geven. Nieuwe normen primaire waterkeringen. In het Deltaprogramma worden nieuwe normen voor de primaire waterkeringen opgenomen, gebaseerd op de overstromingsrisicobenadering. Vanaf 2017 zal hierop getoetst worden. Er is in de kadernota nog geen rekening gehouden met verbetermaatregelen als gevolg van de nieuwe normen 11

53 Kadernota 2015 juni Programma Watersysteem Algemeen Waterschap Hollandse Delta heeft als wettelijke taak de waterstaatkundige verzorging van zijn beheersgebied. Tot die taak wordt gerekend de zorg voor het watersysteem. Kerntaken Het aanleggen en onderhouden van waterlopen en kunstwerken voor het uitvoeren van het waterbeheer inclusief de waterkwaliteit. Omgevingsfactoren Deltaprogramma In het kader van het Deltaprogramma worden in 2014 de Deltabeslissingen over de toekomstige zoetwatervoorziening, de ruimtelijke adaptatie en de Rijn-Maasmonding genomen. Deze drie beslissingen hebben invloed op de invulling van de regionale waterbeheertaken in de toekomst. - De Deltabeslissing Zoetwater gaat over de afstemming tussen het hoofdsysteem en het regionaal systeem en over het voorzieningenniveau dat in toekomstig droge tijden voor de verschillende gebruikers en functies beschikbaar is. - De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie gaat over de klimaatbestendige en waterrobuuste stad, waarbij het waterschap via de watertoets een expliciete adviesrol vervult. - De Deltabeslissing Rijn-Maasmonding geeft invulling aan de middellange en lange termijn maatregelen om de veiligheid en zoetwatervoorziening ook in de komende eeuw te kunnen waarborgen. Zie verder ook de samenwerking in de afvalwaterketen bij de algemene speerpunten. Technologische ontwikkelingen Zie innovatie : centrale aansturing WCK Wettelijke kaders De wettelijke kaders voor het programma watersysteem zijn :. Waterschapswet. Waterwet. Reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta. Waterverordening provincie Zuid Holland Bestuurlijke akkoorden:. Bestuursakkoord Water Beleidsuitgangspunten De beleidsuitgangspunten zijn verwoord in: 1. Waterbeheerplan Uitwerkingsprogramma van het Waterbeheerplan (uwbp) 2012 In de Deltabeslissing over zoetwater zal een landelijk kader voor de zoetwatervoorziening gegeven worden. Dit zal in het nieuwe Waterbeheerprogramma nader geconcretiseerd worden voor het beheergebied van Hollandse Delta. Ten aanzien van het baggeren en de WCK wordt verwezen naar hoofdstuk 9, scenario s. 12

54 Kadernota 2015 juni 2014 Nog niet gekwantificeerde posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de niet gekwantificeerde posten van het programma Watersysteem. Dit overzicht geeft de niet gekwantificeerde posten uit de Kadernota 2014, waarbij in de kolom Kadernota 2015 de actuele stand van zaken van deze posten is weergegeven. Daarnaast is een nieuwe post opgenomen, ontwikkeling WCK. Niet gekwantificeerde posten programma Watersysteem Kadernota 2014 Kadernota 2015 * Professionalisering onderhoudsprogramma * Grote duikers * Handmatige stuwen (Investeringen vanaf 2020) * Bomen en bossages Baggeren grote wateren Peilbesluiten In 2013 is een traject gestart waarin de werkwijze met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud geprofessionaliseerd en risicogestuurd ingericht wordt. Tot die tijd zal de oude werkwijze (jaarlijks slechte assets inventariseren/inspecteren en aanpakken) nog blijven bestaan. De langjarige financiele consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Zie scenario's In de tweede helft 2013 heeft er besluitvorming rondom het wegwerken van de achterstand in peilbesluiten plaatsgevonden. De financiele consequenties hiervan zijn verwerkt in de Programmabegroting Voor de ontwikkeling van de WCK kan pas na het opstellen van het plan van aanpak een kostenraming opgesteld worden. 13

55 Kadernota 2015 juni Programma Zuiveren Algemeen Het programma Zuiveren draagt met de zuiveringtechnische werken zorg voor het transporteren en zuiveren van het aangeboden communale afvalwater en de verwerking van het hierbij geproduceerde slib. Om deze taak binnen de wettelijke eisen en kaders te kunnen uitvoeren, nu en in de toekomst, is het noodzakelijk om in een continue cyclus: - de operationele bedrijfsvoering doelmatig en efficiënt uit te voeren; - middels onderhoud het functioneren van deze werken te garanderen; - met het doen van investeringen installaties te vernieuwen en uit te breiden; - door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde processen te zijn voorbereid op de toekomst. Kerntaken Transport en zuivering van afvalwater. Slibverwerking. Lange termijn: huidige kerntaken + een uitbreiding naar productie/terugwinning van energie, grondstoffen en producten (duurzaamheid & technologie). Omgevingsfactoren Demografisch: Er is een trend gaande waarbij de bevolkingsaantallen op de eilanden dalen terwijl de populatie in stedelijk gebied stijgt dan wel gelijk blijft. De afvalwaterprognoses op basis van voorgaande ontwikkelingen zijn nog geen reden om de verwerkingscapaciteit voor de toekomst aan te passen. Belangrijke aandachtspunten in politiek / wet en regelgeving: Doelmatigheid; bestuursakkoorden water(keten). Samenwerking in afvalwaterketen. Klimaatakkoord (duurzaamheid/energie).. Ontwikkeling in aanbestedingsvormen. Technologische ontwikkelingen Bij technologische ontwikkelingen kan gedacht worden aan het vergaand doorvoeren van procesautomatisering en besturing op afstand (WCK). Met een WCK kan voor zuiveringen een zelfregulerend systeem ontwikkeld worden waarmee voor WSHD diverse voordelen zijn te behalen. Bij gebiedsontwikkeling en herstructuring van (stads)wijken kan worden gekozen voor decentrale sanitatietechnieken. Nieuwe reeds toepasbare ontwikkelingen worden gevormd door nieuwe zuiveringsconcepten zoals aerobe korreltechnologie (Nereda). De ontwikkelingen op deze gebieden worden nauwgezet gevolgd en daar waar dit voor WSHD van toepassing is zal gebruik van deze technieken worden overwogen. Ten aanzien van nog (nader) te onderzoeken ontwikkelingen kan gedacht worden aan het toepassen van nieuwe zuiveringsconcepten zoals koude Anammox en energie neutrale systemen (Energiefabriek). Het principe van de koude Anammox wordt binnen het CENIRELTA-project nader beschouwd voor toepassing in de B-trap van de RWZI Dokhaven. Andere technologieontwikkelingen worden gevolgd in STOWA-verband. Op het gebied van het verhogen van de eigen duurzame energieproductie voert WSHD verkenningen uit naar de mogelijkheden van toepassing van wind- en zonne-energie. Wettelijke kaders. Kader Richtlijn Water. Waterwet. Wet Milieubeheer. Activiteitenbesluit.. Reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta 14

56 Kadernota 2015 juni 2014 Bestuurlijke akkoorden:. Bestuursakkoord Water 2011;. Klimaatakkoord Unie van Waterschappen;. Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA3);. Initiatief Energie- en Grondstoffenfabriek Unie van Waterschappen. Beleidsuitgangspunten Voor de taakuitvoering wordt uitgegaan van: 1. Voldoen aan wettelijke normen en eisen: - gemalen en rwzi's voldoen nu en in de toekomst aan afnameverplichting en aan de normen gesteld in vergunningen dan wel algemene wettelijke bepalingen; 2. Zuiveren tegen de laagste kosten: - door continue verbetering wordt de efficiëntie verhoogd; - kosten en prestaties worden transparant gemaakt in Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (ZB), Waterschapspeil en Waterschapsspiegel; 3. Optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid installaties in relatie tot geaccepteerd risiconiveau. 4. Maximale veiligheid installaties, met als uitgangspunt dat er geen (zware) ongevallen kunnen optreden. 5. Optimaal niveau van duurzaamheid bij ontwerp en beheer installaties op het gebied van: energieverbruik / energiewinning; chemicaliëngebruik; terugwinning van reststoffen; duurzaam bouwen: Stand van zaken Programma Zuiveren Uit de jaargegevens en uit de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer blijkt dat de prestaties van de zuiveringen van WSHD op orde zijn. Er zijn op zuiveringsgebied momenteel geen ontwikkelingen gaande ten aanzien van: - wet- en regelgeving (strengere eisen afvalwater) - aanbod afvalwater. In de komende jaren richten we ons daarom vooral op het behouden van deze prestaties door het in stand houden van de installaties d.m.v. levensduurverlenging. In 2013 is een uitgebreide Asset Lifecycle Management (ALM) studie uitgevoerd, waarbij samen met een externe partij alle toekomstmogelijkheden van het Slibverwerkingsbedrijf (SVB) Sluisjesdijk zijn doorgelicht. Vooruitlopend op de uitkomsten van de ALM-studie is in de kadernota 2014 al een aantal projecten aangekondigd met individuele revisies van onderdelen van het SVB Sluisjesdijk. In de Kadernota 2014 is al gemeld dat de resultaten van de ALM studie mogelijk nieuwe investeringsprojecten zou opleveren en dat al geplande projecten kunnen wijzigen van scope. De uitwerking van de ALM studie zit momenteel in de afrondingsfase. Voordat we de uitkomsten en het geheel van projecten voorleggen aan de VV vindt nog een aanvullende toetsing van financiën en planning plaats. De verwachting is dat de resultaten in de tweede helft van 2014 kunnen worden voorgelegd aan de VV en na positieve besluitvorming vervolgens meegenomen worden in de Programmabegroting Autonome financiële mutaties Voor deze Kadernota heeft een heroverweging plaatsgevonden van het investeringsprogramma. Een aantal onzekere projecten, met name aanleg van persleidingen, die afhankelijk zijn van activiteiten van derden zijn uit de meerjarenraming gehaald. Hierdoor zijn de kapitaallasten gewijzigd. Het financieel effect is opgenomen als effect kapitaallasten in de tabel in hoofdstuk 2. Vanaf begrotingsjaar 2019 wordt de bijdrage vanuit de bestemmingsreserve DRSH en de bestemmingsreserve Cross Borderlease in enkele jaren afgebouwd naar nihil. 15

57 Kadernota 2015 juni 2014 Nog niet gekwantificeerde posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de niet gekwantificeerde posten van het programma Zuiveren. Dit overzicht geeft de niet gekwantificeerde posten uit de Kadernota 2014, waarbij in de kolom Kadernota 2015 de actuele stand van zaken van deze posten is weergegeven. Daarnaast zijn twee nieuwe posten opgenomen, ontwikkeling WCK en schoonmaak circuits. Niet gekwantificeerde posten programma Zuiveren Kadernota 2014 Kadernota 2015 Verwerkt slib. Bij HVC is Zuiderzeeland toeleverancier van slib. Zij hebben in het voorjaar 2013 de slibverwerking opnieuw aanbesteed, waarna zij de slibverwerking aan een andere aanbieder hebben gegund. Omdat de kosten voor verwerking van slib voornamelijk bepaald wordt door vaste lasten leidt het afhaken van Zuiderzeeland mogelijk tot een tariefstijging per 2014 van ca. 5% ofwel 4,- per ton. Dit betekent een structurele verhoging van de exploitatiekosten van ca De in 2013 aangekondigde tariefverhoging door HVC als gevolg van het afhaken van Zuiderzeeland is doorgevoerd. Asbestcement leidingen. Een aantal Het beleid ten aanzien van het verwijderen van oude asbestcementleidingen van het waterschap zijn na asbestcementleidingen zal in 2014 aan het bestuur worden het voltooien van projecten vòòr 2010 niet voorgelegd. verwijderd. In 2013 wordt bezien welk beleid het waterschap zal voeren inzake het verwijderen van asbestcementleidingen. De (eenmalige) kosten voor de verwijdering bedragen meer dan 1 mln, deels te verrekenen met gemeenten. Voor onderzoeken in het kader van grondstoffenterugwinning vindt in 2013 op landelijke schaal afstemming plaats binnen de Grondstoffenfabriek, Binnen dit kader zal een landelijk onderzoeksprogramma worden uitgewerkt, waarin WSHD zal participeren. Eind 2013 zijn de energie en de grondstoffenfabriek samengevoegd. Alle 24 waterschappen zijn nu bij dit initiatief betrokken. Het voornemen bestaat om in de komende jaren de De actuele stand van zaken rondom asset management is beschreven aanpak van asset management verder te in hoofdstuk 8. ontwikkelen voor het beheer van de bestaande installaties. Hiermee kunnen op de lange termijn de laagste maatschappelijke kosten worden behaald met inrichtingen die zijn afgestemd op de omgeving en die zijn voorbereid op de toekomst. Met name een methodiek, waarin de kosten over de gehele levensduur van de installatie worden beschouwd, zal hierin een steeds voornamere rol krijgen. Onder welke voorwaarden deze ontwikkeling kan worden doorgezet zal nog in beeld worden gebracht. * Groot onderhoud slibgistingstanks. De twee In 2013 is een uitgebreide Asset Lifecycle Management (ALM) studie gistingstanks op Sluisjesdijk zullen in 2014 en 2015 uitgevoerd, waarbij samen met een externe partij alle worden geïnspecteerd en aangepast. We gaan er toekomstmogelijkheden van het Slibverwerkingsbedrijf (SVB) daarbij vanuit dat bij het opengaan van de tanks Sluisjesdijk zijn doorgelicht. Vooruitlopend op de uitkomsten van de verschillende onderdelen (direct) moeten worden ALM-studie is in de kadernota 2014 al een aantal projecten vervangen of gerepareerd om verlenging van de aangekondigd met individuele revisies van onderdelen van het SVB levensduur te realiseren. Het is daarom van belang Sluisjesdijk. In de Kadernota 2014 is al gemeld dat de resultaten van geld te reserveren voor aanpassingen die moeten de ALM studie mogelijk nieuwe investeringsprojecten zou opleveren en worden uitgevoerd, zoals betonreparaties, dat al geplande projecten kunnen wijzigen van scope. De uitwerking veiligheidsvoorzieningen, leidingwerk en van de ALM studie zit momenteel in de afrondingsfase. mengvoorzieningen. Het gaat hier om een bedrag Voordat we de uitkomsten en het geheel van projecten voorleggen aan van max 2,5 M, waarbij pas na opening van de de VV vindt nog een aanvullende toetsing van financiën en planning tanks beter zicht is op de hoogte van de plaats. De verwachting is dat de resultaten in de tweede helft van 2014 investering. kunnen worden voorgelegd aan de VV en na positieve besluitvorming * Resultaten ALM studie slibverwerkingsbedrijf vervolgens meegenomen worden in de Programmabegroting Sluisjesdijk. In januari 2013 is de ALM (asset lifecycle management) studie voor Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk gestart. Deze studie zal inzicht geven in de ontwikkeling van de financiële en operationele prestaties van de installatie gedurende de komende 15 jaar. De kwaliteit van de bestaande installaties zal in de studie zichtbaar gemaakt worden en na afronding, in juli 2013, zal een reeks van nieuwe projecten worden gedefinieerd, die er voor moeten zorgen dat het gehele Slibverwerkingsbedrijf klaar is voor de toekomst en voldoet aan de moderne eisen voor veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. De scope en de grootte van de projecten is in dit stadium nog niet te bepalen. 16

ŕ : ft ' ^ Kadernota 2015 waterschap Hollandse Delta Ridderkerk, 26 iuni 2014

ŕ : ft ' ^ Kadernota 2015 waterschap Hollandse Delta Ridderkerk, 26 iuni 2014 : : ŕ : ft ' Ą 3 ^ Kadernota 2015 waterschap Hollandse Delta Ridderkerk, 26 iuni 2014 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Missie waterschap Hollandse Delta 4 1.3 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Kadernota 2014 Ridderkerk, 27 juni 2013

Kadernota 2014 Ridderkerk, 27 juni 2013 Kadernota 2014 Ridderkerk, 27 juni 2013 Kadernota 2014 juni 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Missie... 4 1.3 Uitgangspunten en normen... 4 1.4 Leeswijzer... 5 2 Scenario

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7. Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering Duurzame energiehuishouding WSHD Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Ridderkerk, 25 juni 2015 1

Jaarstukken 2014 Ridderkerk, 25 juni 2015 1 Jaarstukken Ridderkerk, 25 juni 2015 1 2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 EXPLOITATIEREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG... 6 1. INLEIDING... 7 1.1 ALGEMEEN... 7 1.2 MISSIE... 7 1.3 PRESENTATIE... 7 1.4 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Zolang situaties voor primaire keringen nog niet op orde zijn een pakket beheermaatregelen opstellen voor situaties met hoogwater.

Zolang situaties voor primaire keringen nog niet op orde zijn een pakket beheermaatregelen opstellen voor situaties met hoogwater. WBP programma WBP Maatregelen 2016-2021 Veiligheid Uitvoeren en beheren: Toetsen van primaire keringen en kunstwerken; vanaf 2017 toetsen op basis van nieuwe risiconormen en met gebruik van nieuw wettelijk

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Waterschap als energieleverancier of als

Waterschap als energieleverancier of als Herman Havekes (UvW) Waterschap als energieleverancier of als grondstoffenproducent Wat mag wel, wat mag niet? 24 mei 2011 1 Juridische context Technische mogelijkheden van energieproductie en grondstoffenwinning

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.5 1170216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATMONITOR 2014 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 februari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 3

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0

Jaarstukken 2012. Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Jaarstukken Ridderkerk, 27 juni 2013 1.0 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Exploitatierekening in één oogopslag 4 Inleiding 5 Jaarverslag 11 1 Programmaverantwoording 12 1.1 Programma 1 - Veilige waterkeringen

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) DATUM VERGADERING 27 jufli 2013 BIĴLAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER 13 DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013 COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300278 VASTSTELLING DEFINITIEF PROJECTPLAN

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom AB 0 VERGADERING D.D. : 31 januari 2012 0 NUMMER : WS/ZOM/GVe/6946 OPSTELLER : ing. G. Verstoep, 0522-278621

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND

REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST STEDELIJK WATER FLEVOLAND 30-6-2015 1 Ondergetekenden: 1. De gemeente Almere zetelende te Almere, krachtens mandaat van de burgemeester vertegenwoordigd door de heer A.P.

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 september 2009 auteur J. Stellaard telefoon 033-43 46 301 e-mail hstellaard@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder R.L. Boer onderwerp Innovatiebeleid 2010 agendapunt registratienummer

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter agendapunt H.08 1067569 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET COMPLEX BUITENGEWOON ONDERHOUD REGIONALE KERINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

Jaarstukken 2013 Ridderkerk, 26 juni 2014

Jaarstukken 2013 Ridderkerk, 26 juni 2014 Jaarstukken Ridderkerk, 26 juni 2014 Inhoudsopgave: Voorwoord 4 Exploitatierekening in één oogopslag 5 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen... 6 1.2 Missie... 6 1.3 Presentatie... 6 1.4 Leeswijzer... 6 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 agendapunt H.04 1061816 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Vast te stellen het investeringsplan m.b.t. renovatie

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN

AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN agendapunt H.08 855344 Aan Verenigde Vergadering AANVRAGEN AANVULLENDE INVESTERINGSPLANNEN EN KREDIETEN IN HET KADER VAN ZUIVERINGSTECHNISCHE WERKEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 1-7-2010 De aanvraag

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR agendapunt H.02 987352 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-4-2012 I. Het investeringsplan

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.9 982686 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PILOT DIGITAAL VERGADEREN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta Profiel 22 april 2015 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495. Voorstel. Het college stelt u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Krediet renovatie rwzi De Meern Nummer: 568495 In D&H: 16-07-2013 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: (030) 6345726

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie