Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 9."

Transcriptie

1 Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 9. Aan de Verenigde Vergadering Kadernota 2015 Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 4 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni 2014 Commissie MBH 11 juni 2014 Commissie Water 10 juni 2014 Commissie WWV 10 juni 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 20 mei 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 4 maart 2014 Directieraad 5 februari 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud van Vliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 26 juni Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1020.docx Bijlage: Presentatie Kadernota 2015 dd 2 april 2014.pdf Bijlage: Kadernota 2015 versie 0 6.pdf Bijlage: Verslag_opiniÃrende_bijeenkomst_Kadernota_d1.pdf

2 PAGINA 2 Stukken ter inzage:

3 Kadernota Aanleiding Voor u ligt de Kadernota In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid voor de komende jaren uiteengezet. 2. Voorstel De Kadernota 2015 vast te stellen met als belangrijkste kaders voor het opstellen van de Programmabegroting : 1. Het instellen van een voorziening baggerwerken; 2. Een kwaliteitsverbetering en inhaalslag stedelijk baggeren conform scenario 1 (3 jaar); 3. De ontwikkelingen van de WCK nader uit te werken in een onderzoeksvoorstel; 4. Het achterstallig onderhoud wegen terug te dringen tot 6% in 2023; 5. Trainees en workmates in te zetten conform scenario Motivering De Kadernota is in 2013 voor de eerste maal opgesteld. De nu voorliggende Kadernota 2015 bouwt voort op de fundamenten van de Kadernota 2014, waarbij, mede aan de hand van de bestuurlijke evaluatie en de opgedane ervaringen, een aantal wijzigingen is doorgevoerd. In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid van de komende jaren uiteengezet. Het is een strategisch opgezet document dat de financiële en beleidskaders weergeeft. De behandeling van de onderwerpen in de kadernota vindt plaats op hoofdlijnen, waarbij een beperkt aantal prioriteiten en belangrijke wijzigingen in het beleid worden aangeduid. Dit betekent dat bij de Kadernota géén volledige financiële doorrekening plaatsvindt van de (meerjarige) financiële begroting, maar alleen de grote financiële afwijkingen ten opzichte van de meest actuele meerjarenraming worden weergegeven. In de Kadernota 2014 is (conform het bestuurskrachtonderzoek van 2012) een focus gelegd op de doelen die bereikt moeten worden. De Kadernota 2015 is voornamelijk gericht is op de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de vastgestelde doelen te bereiken. Bij het opstellen van deze Kadernota is gebruik gemaakt van de evaluatie over het opstellen van de vorige Kadernota. Daarbij zijn de volgende leerpunten en inzichten meegenomen: Versterk de bestuurskracht van de Verenigde Vergadering door voldoende informatie te geven om kennis te verdiepen. Maak daarmee een professionaliseringsslag; Deel tijdig de beschikbare informatie met de Verenigde Vergadering. Neem voldoende voorbereidingstijd voor ingewikkelde / controversiële onderwerpen; Het denken in scenario s is wenselijk; Geef een wettelijke ondergrens aan en maak duidelijk wat niet mogelijk is. Op grond van deze inzichten is in een opiniërende bijeenkomst gesproken over verschillende scenario s, die in deze Kadernota zijn uitgewerkt.

4 In deze Kadernota wordt, per programma, aan de hand van een aantal onderwerpen als kerntaken en wettelijke kaders, een overzicht gegeven van de belangrijkste kaders. Vervolgens wordt ingegaan op twee algemene speerpunten van deze Kadernota, te weten asset management en samenwerking in de afvalwaterketen. De term algemeen heeft in deze betrekking op het feit dat deze speerpunten op meerdere programma s van toepassing zijn. In hoofdstuk 9 worden 4 onderwerpen beschreven die in een scenario zijn gevat. De betreffende onderwerpen en scenario s zijn : a. Beheerplan baggeren : het al dan niet instellen van een voorziening baggerwerken, conform het beheerplan baggeren ; b. Baggeren stedelijk gebied : Een kwaliteitsverbetering en inhaalslag bij het baggeren stedelijk gebied in 3 of in 6 jaar; c. WCK : Langs welke lijn dient de WCK zich te ontwikkelen; d. Wegen : Het achterstallig onderhoud wegen terug te dringen tot 6% in 2023 of 2025; e. Trainees en workmates : al dan niet in te zetten en de kosten van een positief besluit ten laste van de uitstroom van personeel of de begroting te laten komen. In een opiniërende bijeenkomst op 2 april 2014 heeft de Verenigde Vergadering zowel plenair als in groepen gediscussieerd over de verschillende scenario s welke in deze Kadernota zijn opgenomen. Mede aan de hand van de informatie welke tijdens deze bijeenkomst is gedeeld heeft het college per scenario een voorstel gedaan : a. Het instellen van een voorziening baggerwerken, conform het beheerplan baggeren ; b. Een kwaliteitsverbetering en inhaalslag bij het baggeren stedelijk gebied in 3 jaar in te lopen; c. De ontwikkelingen van de WCK nader uit te werken in een onderzoeksvoorstel; d. Het achterstallig onderhoud wegen terug te dringen tot 6% in 2023; e. Trainees en workmates in te zetten en de kosten daarvan op te nemen in de begroting. In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de belastingopbrengst van de voorstellen van het college afgezet tegen de Programmabegroting In deze tabel is tevens de stijging van de autonome ontwikkelingen opgenomen. Jaar Belastingopbrengst Programmabegroting autonome ontwikkelingen Kadernota voorgestelde scenario's Kadernota Stijging in belastingopbrenst in procenten 2,48% 2,38% 0,61% 2,54% 2,41% Belastingopbrengst Programmabegroting ,29% 1,98% 0,22% 2,09% In dit overzicht zijn de mutaties van Burap niet meegerekend. De Kadernota sluit af met een beschouwing en analyse op de algemene reserves en de bestemmingsreserves zoals gevraagd met vaststelling van de motie Slachter in Verenigde Vergadering van 28 november Risico s Niet van toepassing 5. Financiële aspecten De financiële aspecten zijn opgenomen op pagina 8 van de Kadernota Personele aspecten Niet van toepassing 7. Juridische aspecten 2

5 Niet van toepassing 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet Terinzagelegging Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Na vaststelling van de Kadernota 2015 wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van de Programmabegroting 2015 inclusief meerjarenraming Deze begroting wordt u ter vaststelling aangeboden in de Verenigde Vergadering van 27 november Evaluatie Niet van toepassing 3

6 Vergaderdatum : 26 juni 2014 Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Kadernota 2015 Kortheidshalve wordt verwezen naar het besluit zoals dat is opgenomen in hoofdstuk 11 van de Kadernota

7 1 Kadernota 2015 Kadernota 2015 Opiniërende VV woensdag 2 april 2014

8 2 Agenda Tijd 1. Opening uur 2. Presentatie kaders Kadernota uur 3. Speerpunten Kadernota uur 4. Financieel perspectief uur 5. Vragen uur 6. Pauze en uiteen in groepen uur 7. Scenario s (discussiegroepen) uur 8. Terugkoppeling discussiegroepen uur 9. Samenvatting en afsluiting uur

9 3 Kaders Kadernota 2015 Uitkomsten evaluatie VV Bestuurskracht Kadernota in perspectief Focus op uitvoering

10 4 Uitkomsten evaluatie I Denken in scenario s is wenselijk; Geef een wettelijke ondergrens aan; Geef helder aan wat niet mogelijk is.

11 5 Uitkomsten evaluatie II Geef de VV informatie om de kennis van de VV te verdiepen en maak daarmee een professionaliseringsslag; Meer voorbereidingstijd op (controversiële) onderwerpen is gewenst. Van belang is dat informatie van te voren en tijdig gedeeld wordt met de VV.

12 6 Bestuurskracht I Uitgangspunt is sturing en controle op doelrealisatie Formuleren van SMART doelstellingen Geleidelijk proces VV geeft richting

13 7 Bestuurskracht II Inhoudelijk gesprek met VV over doelrealisatie. Eerste proeve : WBP Uitkomsten WBP, landen in Kadernota 2016 In kadernota 2015 focus op uitvoering

14 8 Kadernota in perspectief Kadernota 2014 : 1 e Kadernota. Ambitie en koers bepaald. Kadernota 2015 : Meerjarige focus op uitvoering. Kadernota 2016 : WBP en nieuw bestuur.

15 9 Focus op uitvoering Op professionele wijze de realisatiegraad verhogen binnen de afgesproken scope (tijd, geld en kwaliteit); Anders aanbesteden biedt ruimte voor innovatie, duurzaamheidsvraagstukken en efficiënter werken.

16 10 Speerpunten Kadernota 2015 Asset Management; Samenwerking in de afvalwaterketen Zuiveren Watersysteem Waterkeringen Wegen Beschouwing reserves Personeelsbeleid - ontwikkelingen

17 Asset management Definitie: Planning & Control van onderhoud en vernieuwing per object op basis van optimale verhouding tussen kosten, prestaties en risico s over de gehele levenscyclus. Ontwikkeling komende jaren: Toegroeien naar risico-gestuurd onderhoudsmanagement voor de programma s watersystemen, waterkeringen en wegen Bestuurlijk vaststellen levensduur verlengende maatregelen voor het programma zuiveren Bestuurlijk vaststellen toelaatbaar risiconiveau in relatie tot kosten en prestaties

18 12 BAW : samenwerking afvalwaterketen Meer regie en kwaliteit in de waterketen; Urgentie versterken en vasthouden; Intensievere samenwerking; Nadruk op kosten, kwaliteit & kwetsbaarheid; Koppelen aan de ontwikkeling WCK.

19 13 Programma Zuiveren - Komende jaren geen uitbreiding afvalwateraanbod of strengere eisen; - Huidige prestaties goed, zie landelijke Bedrijfsvergelijking; - Landelijk volop aandacht voor kostenbesparing en duurzaamheid (energie en grondstoffen). We richten ons op in stand houden installaties Onderzoek naar mogelijkheden tot levensduurverlenging Te beginnen met SVB Sluisjesdijk Herprogrammering van lopend investeringsprogramma

20 Programma Zuiveren Slibverwerking Sluisjesdijk In Kadernota 2014: Assetlifecycle-studie (ALM-studie) aangekondigd 3-tal noodzakelijke herinvesteringen opgenomen Nieuwe levensduur verlengende maatregelen o.b.v. ALM studie aangekondigd Voorlopige resultaten ALM-studie : Scope van reeds in Kadernota 2014 voorgenomen herinvesteringen uitgebreid Resultaten nog niet in Kadernota 2015; Voorstel naar VV in 2 e helft 2014; samenhang financiën en planning worden in beeld gebracht en worden meegenomen in Begroting 2015

21 15 Watersysteem Het nieuwe Waterbeheerprogramma; Deltaprogramma; Baggeren; Bestuursakkoord Water (afvalwaterketen); Nieuwe KNMI Klimaatscenario s.

22 16 Waterkeringen Voor de financiële ontwikkelingen zijn de volgende onderwerpen van belang: HWBP2; nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp); De overgang naar nieuwe normen voor de waterkeringen; De toetsing en verbetering van genormeerde regionale keringen; De aanwijzing en normering van overige regionale keringen.

23 17 Waterkeringen Ontwikkeling van een Plan van Aanpak tot 2024 voor het verder inrichten en uitvoeren van de toetsingstaak; Vaststellen versterkingsprogramma naar aanleiding van de resultaten van de verlengde derde toetsronde; Vooruitlopend op het versterkingsprogramma is zettingsvloeiing V3T al opgenomen in HWBP

24 18 Wegen Uitvoering maatregelen uit Kadernota 2014 staat centraal Onderhoud asfalt en kunstwerken Vervanging verlichting Categorisering getemporiseerd Richt zich op planperiode Focus nu op planvorming (middel)lange termijn

25 19 Beschouwing reserves Reserves (motie Slachter) : een analyse en beschouwing over de algemene reserves en de bestemmingsreserves: Algemene reserves : in stand houden Bestemmingsreserves : gewenste hoogte nog niet altijd te bepalen

26 20 Personeelsbeleid - ontwikkelingen Stagnerende arbeidsmarkt (laag verloop) leidt tot beperkte vacatureruimte (circa 3% in 2013) Vergrijzing: Uitstroom tot 2022 van 74 medewerkers door pensionering; Afronding HWBP 2 moet leiden tot uitstroom van 22 fte in 2017, in de begroting is hiervoor taakstelling opgenomen van 1,8 mln. Door ontwikkeling naar regie-organisatie, minder vast personeel, maar hoger gekwalificeerd, inhuur beperkt tot tijdelijke vervanging.

27 21 Financieel perspectief Jaar Programmabegroting 2014 (belastingopbrengst) Financieel effect autonome mutaties Solidariteitsbijdrage HWBP Beheer en onderhoudskosten a.g.v. HWBP Loonindexering Prijsindexering materiele budgetten Effect kapitaallasten Verminderde inkomsten reserve Cross Border Lease en DRSH Totaal a Scenario Achterstallig onderhoud wegen terugdringen tot 6% in Trainees en Workmates Projectmatig baggerwerk (grote wateren) Stedelijk baggeren (dekking middels reserve, geen gevolgen voor de belastingopbrengst) Maximaal scenario b Programmabegroting + autonome ontwikkelingen + scenario's c = a + b Stijging in belastingopbrenst in procenten 2,48% 2,38% 0,61% 2,54% 2,41% Belastingopbrengst Programmabegroting ,29% 1,98% 0,22% 2,09% 0,00% Een "+ " is een nadelig budgettair effect Een "- " is een voordelig budgettair effect

28 22 Scenario s 1. Baggeren; 2. Innovatie : Centrale aansturing (WCK); 3. Wegen; 4. Inzet van trainees en workmates.

29 23 Baggeren : context Imago Baggeren Waterkwaliteit Ecosysteem (KRW, EHS) Waterkwantiteit Bedrijfszekerheid watersysteem

30 24 Baggeren : uitgangspunten Geen concessies aan de bedrijfszekerheid van het watersysteem; Scenario s gebaseerd op actuele ontwikkelingen; Bij baggeren ligt de focus op uitvoering en verder bouwen aan een solide proces en implementatie van het lean management traject.

31 25 Projectmatig baggeren van grote wateren Instellen voorziening conform beheerplan baggeren 2013?

32 26 Stedelijk baggeren : scenario 1 Scenario 1 Inlopen achterstanden in stedelijk gebied in 3 jaar Wat houdt het in? In de periode zijn achterstanden ontstaan in stedelijk baggerwerk. Deze worden in 3 jaar risicogestuurd ingelopen. Voordelen Achterstanden zo snel mogelijk, in realistisch tempo ingelopen; strak sturen op het totale budget beleidsproduct baggeren; Nadelen Hogere financiële impact dan in scenario 2. Mits gemeenten meewerken. Financiële consequenties Begroting gemiddeld (voor een periode van 3 jaar vanaf 2014). Start in 2014 via Burap

33 27 Stedelijk baggeren : scenario 2 Scenario 2 Inlopen achterstanden in stedelijk gebied in 6 jaar Wat houdt het in? In de periode zijn achterstanden ontstaan in stedelijk baggerwerk. Deze zijn in 6 jaar ingelopen, de oudste achterstanden eerst. Voordelen Lagere financiële impact dan nuloptie Nadelen Knelpunten in de waterkwaliteit en kwantiteit blijven langer bestaan en er kunnen nieuwe knelpunten ontstaan. Mits gemeenten meewerken. Financiële consequenties Begroting gemiddeld (voor een periode van 6 jaar vanaf 2014). Start in 2014 via Burap.

34 Innovatie : Centrale aansturing (WCK) Anticiperen op ontwikkelingen binnen en buiten ons waterschap 28 Afvalwaterketen Technische Automatisering WCK Zuiveren Watersystemen

35 29 Drie richtingen 1. Huidige situatie handhaven (waterystemen): geen centraal inzicht noodzakelijk, werk volledig in de regio; 2. Informatie wel centraal beschikbaar met mogelijkheid centraal te bedienen (bv calamiteiten); 3. Zelfregulerend systeem waarbij alle processen centraal aangestuurd worden.

36 30 Vervolgaanpak WCK Bij de Programmabegroting 2015 komt er een onderzoeksvoorstel. Hierbij zal de richting van de VV met betrekking tot de WCK worden meegenomen.

37 31 Scenario Wegen Achterstallig onderhoud terugdringen tot 6% Scenario 0 (=huidig scenario) : 6% te bereiken in 2025 overeenkomstig Programmabegroting 2014; Scenario 1 : 6% te bereiken in 2023 door structurele verhoging van het onderhoudsbudget met

38 32 Trainees en workmates Ontwikkelen en borgen van kennis en kwaliteit voor langere termijn personeelsvoorziening en verjongen personeelsbestand door inzet van workmates (MBO) en trainees (HBO) Kosten 2015: Kosten 2016: Kosten 2017:

39 33 Trainees en workmates Scenario 0: Geen inzet van workmates en trainees of Workmates en Trainees opnemen in strategische personeelsplanning; gebruik van uitstroom (pensionering, en/of gebruik stelpost HWBP tot 2018). Scenario 1: Additionele kosten opnemen in de begroting.

40

41 Kadernota 2015 Ridderkerk, 26 juni 2014

42

43 Kadernota 2015 juni 2014 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1 Inleiding Algemeen Missie waterschap Hollandse Delta Bestuurlijk kader Kadernota Uitgangspunten en normen Leeswijzer Financieel perspectief 7 3 Programma Waterkeringen 9 4 Programma Watersysteem 12 5 Programma Zuiveren 14 6 Programma Wegen 18 7 Algemene beleidstaken en bedrijfsvoering 20 8 Algemene speerpunten Asset management Samenwerking in de afvalwaterketen Scenario s Inleiding Baggeren Innovatie: centrale aansturing (WCK) Wegen Inzet trainees en workmates Beschouwing Reserves Vaststelling Kadernota Bijlagen bij de Kadernota

44 Kadernota 2015 juni 2014 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de Kadernota 2015 van waterschap Hollandse Delta. Vorig jaar hebben wij bij het vaststellen van de Kadernota 2014 de nadruk gelegd op onze ambities. In deze Kadernota 2015 focussen wij ons met name op het realiseren van de projecten die nodig zijn voor het uitoefenen van onze kerntaken: het zuiveren van afvalwater, de zorg voor het watersysteem, de waterkeringen en de wegen. Op deze manier wil waterschap Hollandse Delta onder meer voldoen aan de eisen uit het landelijk versterkingsprogramma voor de waterkeringen (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en de afspraken uit het Bestuursakkoord Water over doelmatiger waterbeheer. Dat laatste bijvoorbeeld door als waterschap steeds meer samen te werken met Rijk, provincie, gemeenten en drinkwaterbedrijven. De inzet hierbij is om de lokale lastenontwikkeling gematigd te houden. Wij menen in deze Kadernota heldere uitgangspunten te hebben neergezet voor sturing en controle op doelrealisatie binnen een afgesproken scope van tijd, geld en kwaliteit. Hierbij liggen de speerpunten in 2015 met name op het gebied van Asset Management, samenwerking in de afvalwaterketen en ontwikkelingen in het personeelsbeleid. Dit is tevens de laatste Kadernota uit deze bestuursperiode die in 2009 begonnen is. Wij zijn al bezig met de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen die op 18 maart 2015, samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten, gaan plaatsvinden. Tot die tijd blijft het huidige bestuur van waterschap Hollandse Delta samen met de ambtelijke organisatie hard werken aan een onafhankelijke en zichtbare regionale inbreng in het proces van integrale belangenafweging op het gebied van water op de Zuid-Hollandse Eilanden. Zodat u als inwoner van ons werkgebied er veilig kunt blijven wonen, werken en recreëren. Hoogachtend, Ing. J.M. Geluk Dijkgraaf 3

45 Kadernota 2015 juni Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de Kadernota 2015 van waterschap Hollandse Delta aan. De Kadernota is in 2013 voor de eerste maal opgesteld. De nu voorliggende Kadernota 2015 bouwt voort op de fundamenten van de Kadernota 2014, waarbij, mede aan de hand van de bestuurlijke evaluatie en de opgedane ervaringen, een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid van de komende jaren uiteengezet. Het is een strategisch opgezet document dat de financiële én beleidskaders weergeeft. De behandeling van de onderwerpen in de kadernota vindt plaats op hoofdlijnen, waarbij een beperkt aantal prioriteiten en belangrijke wijzigingen in het beleid worden aangeduid. Dit betekent dat bij de kadernota nadrukkelijk géén volledige financiële doorrekening plaatsvindt van de (meerjarige) financiële begroting, maar alleen de grote financiële afwijkingen ten opzichte van de meest actuele meerjarenraming worden weergegeven. 1.2 Missie waterschap Hollandse Delta De missie voor waterschap Hollandse Delta is als volgt geformuleerd. Bepalend hierbij zijn het gebied, de taken, het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen (zowel inwoners als medeoverheden) en de medewerkers. "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen, op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever." 1.3 Bestuurlijk kader Kadernota 2015 Deze Kadernota 2015 bouwt voort op de Kadernota 2014, zoals deze in juni 2013 door de VV is vastgesteld. In de Kadernota 2014 is (conform het bestuurskrachtonderzoek van 2012) een duidelijke focus gelegd op de doelen die bereikt moeten worden. Het is dan ook logisch dat de Kadernota 2015 gericht is op de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de vastgestelde doelen te bereiken. In het Waterbeheerprogramma, dat in november in ontwerp aan u wordt voorgelegd, worden de doelstellingen voor de periode aangegeven, die dan in de Kadernota 2016 kunnen worden vastgelegd. Bij het opstellen van deze Kadernota 2015 is gebruik gemaakt van de evaluatie over het opstellen van de vorige Kadernota. Daarbij zijn de volgende leerpunten en inzichten meegenomen: Versterk de bestuurskracht van de Verenigde Vergadering door voldoende informatie te geven om kennis te verdiepen. Maak daarmee een professionaliseringsslag; Deel tijdig de beschikbare informatie met de Verenigde Vergadering. Neem voldoende voorbereidingstijd voor ingewikkelde / controversiële onderwerpen; Het denken in scenario s is wenselijk; Geef een wettelijke ondergrens aan en maak duidelijk wat niet mogelijk is. Op grond van deze inzichten is in een opiniërende bijeenkomst gesproken over verschillende scenario s, die in het vervolg van deze Kadernota zijn uitgewerkt. 4

46 Kadernota 2015 juni 2014 De Kadernota 2015 vormt een duidelijke stap in de ontwikkeling van bestuurskracht, waarbij de sturing en controle op doelrealisatie een belangrijk uitgangspunt is. Het komen tot concrete doelstellingen betreft een geleidelijk proces, waarbij tijd en ruimte voor kennisdeling en visievorming voorop staan. Bij de totstandkoming van het nieuwe Waterbeheerprogramma komt dit nadrukkelijk aan de orde. De Verenigde Vergadering wordt nauw betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Uw inbreng wordt geborgd in meerdere afstemmingsmomenten, waarbij verschillende scenario s worden besproken om tot meetbare doelstellingen te komen. De vaststelling van het ontwerp-waterbeheerprogramma is voorzien in de komende november-vv. Het bestendig sturen op doelen getuigt van bestuurskracht. Daarbij vormen de waterschapsverkiezingen wel een belangrijk ijkpunt. Met de bespreking van het ontwerp-waterbeheerprogramma geeft deze Verenigde Vergadering duidelijk richting voor de toekomst, maar laat ook het nieuwe bestuur de ruimte om bij de definitieve vaststelling van het Waterbeheerprogramma in 2015 nieuwe accenten te kunnen leggen. Deze nieuwe beleidsdoelen zullen dan ook opgenomen worden in de volgende Kadernota. In deze Kadernota 2015 wordt de meerjarige focus gelegd op de uitvoering van de maatregelen om de doelen te bereiken. Deze meerjarige focus op de uitvoering richt zich op het op een professionele wijze verhogen van de realisatiegraad binnen de bestuurlijk vastgestelde scope van tijd, geld en kwaliteit. De professionaliteit gaat daarbij verder dan de uitvoering van een enkele maatregel. Een efficiënte en effectieve organisatie biedt ook ruimte voor innovatie, duurzaamheid en het aanbesteden op maat. Daarbij hoort ook samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Door de sturing op doelen geeft de Verenigde Vergadering daarbij ook de ruimte aan de organisatie om de professionaliseringsslag te maken. Daarmee vormt deze Kadernota ook een belangrijk overdrachtsdocument voor een volgend bestuur. 1.4 Uitgangspunten en normen Voor de samenstelling van de Kadernota 2015 is een aantal uitgangspunten geformuleerd: De Programmabegroting is op 28 november 2013 bestuurlijk vastgesteld. De in deze programmabegroting opgenomen jaarschijven 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn leidend voor de Kadernota Het waterschap streeft naar een structureel sluitende begroting. Structurele lasten dienen te worden gedekt door structurele baten. De belastingopbrengst is een reguliere begrotingspost en geen sluitpost. Reserves worden benut ter dekking van incidentele uitgaven en niet ter dekking van structurele uitgaven. De rekenrente (Het rente-omslagpercentage ) bedraagt 4,24%. De afgelopen periode is gebleken dat, ten opzichte van de vigerende Programmabegroting , een aantal nieuwe projecten zich aandient of dat er significante wijzigingen zijn in tijd en geld van projecten welke op dit moment worden uitgevoerd. Deze nieuwe of gewijzigde projecten zijn op dit moment naar scope, inhoud of financiële consequenties nog onvoldoende helder. Duidelijk is echter wel dat deze mutaties op enig moment in de exploitatie of investeringsportefeuille verwerkt dienen te worden. In deze kadernota is ervoor gekozen om, in het kader van maximale transparantie, deze nieuwe of gewijzigde projecten nu reeds middels een toelichting te melden. Per programma is een paragraaf 'niet gekwantificeerde posten' opgenomen. Dit kunnen zowel posten in de exploitatie of investeringensfeer zijn. Zodra het mogelijk is deze posten nader te duiden zullen deze, conform de reguliere werkwijzen, bestuurlijk worden voorgelegd. 5

47 Kadernota 2015 juni Leeswijzer In het volgende hoofdstuk is een financiële samenvatting weergegeven van zowel de autonome mutaties als de diverse keuzemogelijkheden van de scenario s welke in deze Kadernota worden voorgelegd. In hoofdstuk 3 tot en met 7 treft u de hoofdlijnen per programma aan, waarbij de bedrijfsvoering is opgenomen bij de Algemene Beleidstaken. Per programma wordt, aan de hand van een aantal onderwerpen als kerntaken en wettelijke kaders, een overzicht gegeven van de belangrijkste kaders. Hoofdstuk 8 gaat in op twee algemene speerpunten, te weten asset management en samenwerking in de afvalwaterketen. Deze algemene speerpunten zijn op meerdere programma s van toepassing. Hoofdstuk 9 geeft op 4 onderwerpen een beschrijving van scenario s. In dit hoofdstuk wordt, per onderwerp, het voorstel van het college met betrekking tot de scenario-keuze weergegeven. Hoofdstuk 10 geeft de beschouwing en analyse op de algemene reserves en de bestemmingsreserves zoals gevraagd met vaststelling van de motie Slachter in Verenigde Vergadering van 28 november

48 Kadernota 2015 juni Financieel perspectief In een opiniërende bijeenkomst op 2 april 2014 heeft de Verenigde Vergadering zowel plenair als in groepen gediscussieerd over verschillende scenario s. De scenario s worden nader toegelicht in hoofdstuk 9. Daarnaast is sprake van enkele autonome financiële ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden per programma nader toegelicht in de hoofdstukken 3 tot en met 7. In navolgende tabel is de financiële samenvatting weergegeven van zowel de autonome mutaties als de diverse keuzemogelijkheden van de scenario s welke in deze Kadernota worden voorgelegd. Bij het opstellen van de Programmabegroting vormt de besluitvorming van de Kadernota 2015 het financiële kader. 7

49 Kadernota 2015 juni 2014 Jaar Programmabegroting 2014 (belastingopbrengst) Financieel effect autonome mutaties Solidariteitsbijdrage HWBP Beheer en onderhoudskosten a.g.v. HWBP Loonindexering Prijsindexering materiele budgetten Effect kapitaallasten Verminderde inkomsten reserve Cross Border Lease en DRSH Totaal a Scenario Achterstallig onderhoud wegen terugdringen tot 6% in Trainees en Workmates Projectmatig baggerwerk (grote wateren) Stedelijk baggeren (dekking middels reserve, geen gevolgen voor de belastingopbrengst) Maximaal scenario b Programmabegroting + autonome ontwikkelingen + scenario's c = a + b Stijging in belastingopbrenst in procenten 2,48% 2,38% 0,61% 2,54% 2,41% Belastingopbrengst Programmabegroting ,29% 1,98% 0,22% 2,09% Een "+ " is een nadelig budgettair effect Een "- " is een voordelig budgettair effect 8

50 Kadernota 2015 juni Programma Waterkeringen Algemeen Waterschap Hollandse Delta heeft als wettelijke taak de waterstaatkundige verzorging van zijn beheergebied. Tot die taak wordt gerekend de zorg voor het watersysteem, waaronder de waterkeringen vallen. Kerntaken Zorgdragen dat de primaire en regionale waterkeringen voldoen aan de vigerende normen, zodat de kans op een overstroming beperkt is. Voorkomen of beperken van de gevolgen van een overstroming Dit wordt gedaan door middel van (in het kader van de zorgplicht): - Uitvoering van de 12-jaarlijkse toetsing van de waterkeringen - Uitvoeren van inspecties - Uitvoeren van onderhoud - Uitvoeren van dijkversterkingsprogramma's - Beheren en actualiseren van de leggers en beheerregisters - Op orde hebben van de dijkbewakingsorganisatie Omgevingsfactoren In de Deltabeslissing Waterveiligheid staan nieuwe normen voor de waterveiligheid centraal. Deze nieuwe normen zijn gebaseerd op een risicobenadering, waarbij de kans op een overstroming en de mogelijke gevolgen beide de hoogte van de norm bepalen. Deze overstap van overschrijdingskans naar overstromingskans zal vanaf 2017 op een nieuwe manier getoetst moeten worden. Dit kan leiden tot een aangepaste opgave voor de primaire waterkeringen. Naar aanleiding van de (provinciale) onderzoeken naar nut- en noodzaak van compartimenteringskeringen kan de provincie Zuid-Holland besluiten om deze keringen te reglementeren en van een veiligheidsnorm te voorzien. Hieruit kunnen nieuwe opgaven volgen. Voor de financiering van versterking van primaire waterkeringen op basis van de huidige normen geldt dat deze voor 90% subsidiabel zijn. Dit Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt jaarlijks, op basis van de urgentie en de beschikbare middelen, vastgesteld. De programmering van de WSHD-projecten is hiervan afhankelijk. Voor de extra veiligheidsopgave als gevolg van het nieuwe normstelsel zullen aparte afspraken tussen het Rijk en de waterschappen gemaakt moeten worden. Technologische ontwikkelingen Monitoring Op het gebied van monitoring zullen de inspecties van de waterkeringen in de toekomst steeds beter ondersteund worden door digitale middelen, zoals mobiele toepassingen, satellietbeelden en sensoren. Dit zal naar verwachting geen hoge kosten met zich brengen, wellicht zullen hierdoor kosten bespaard kunnen worden. Toetsing De komende jaren wordt, als gevolg van de overstap naar de overstromingsrisicobenadering en de nieuwe normen, een nieuw landelijk toetsinstumentarium ontwikkeld. Het toetsinstrumentarium moet in 2017 beschikbaar zijn Dijkversterkingen Op het gebied van dijkversterkingen zijn in de komende 10 jaar innovaties te verwachten o.a. op het gebied van het toepassen van sensortechniek. Tevens zal onderzoek gedaan worden naar technische oplossingen voor onder andere piping en zettingsvloeiing 9

51 Kadernota 2015 juni 2014 Wettelijke kaders - De Waterschapswet; - De Waterwet, waarin opgenomen het Deltaprogramma; - De Waterverordening Zuid-Holland; - Reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta. Beleidsuitgangspunten In het nieuwe waterbeheerprogramma, dat eind 2015 vastgesteld zal worden, zullen de lange termijndoelen en de doelen voor de komende planperiode opgenomen worden. De belangrijkste uitgangspunten voor het waterbeheerprogramma zijn: - Het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen. In de deltabeslissing Waterveiligheid staan nieuwe normen voor de waterveiligheid centraal. Deze nieuwe normen komen tot stand op basis van een risicobenadering, waarbij de kans op een overstroming en de mogelijke gevolgen beide de hoogte van de norm bepalen. De preventie (verantwoordelijkheid waterschap) is genormeerd via overstromingskansen voor de waterkeringen, de gevolgen kunnen beperkt worden door de ruimtelijke inrichting (gemeente) en de crisisbeheersing (veiligheidsregio). Door samen te werken kan er voor specifieke gevallen een meerlaags-veiligheid oplossing gecreëerd worden. - De aanwijzing en normering van regionale waterkeringen door de Provincie Zuid-Holland. Hierdoor kan het areaal te toetsen en te verbeteren regionale waterkeringen uitgebreid worden. - De overgang van een zes-jaarlijkse naar twaalf-jaarlijkse verplichte toetsing voor zowel de primaire als regionale waterkeringen - De overgang van het aflopend versterkingsprogramma HWBP2 naar het (voortrollend) HWBP - Overstap naar risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen en kunstwerken in waterkeringen Autonome financiële mutaties 1. Solidariteitsbijdrage HWBP Met ingang van 1 januari 2014 is de (solidariteits)bijdrage vanuit de individuele waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma in de Waterwet verankerd (Deltafonds). Daarbij is ook vastgelegd dat de subsidie vanuit het Rijk voor dijkversterkingsprojecten uit HWBP2 100% bedraagt en voor projecten uit het nhwbp 90%. De resterende 10% dienen de waterschappen zelf te betalen, het zogenaamde Project Gebonden Aandeel (PGA). Door het Ministerie is onlangs inzicht gegeven over de bijdragen aan het Rijk over de komende jaren. Het verschil tussen deze bijdragen en de bedragen in de Programmabegroting is in tabel 1 weergegeven. Tabel 1: verschil programmabegroting en bijdrage aan Deltafonds (x miljoen) HWBP-bijdrage cf 6,5 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 Programmabegroting Afdracht HWBP aan Rijk 6,4 8,1 8,3 8,4 8,0 8,1 (Deltafonds) Verschil -0,1-0,9-1,2-1,1-1,5-1,4 Het verschil kan verklaard worden doordat in de oorspronkelijke bedragen uit de programmabegroting rekening gehouden is met de 10% eigen bijdrage (het Project Gebonden Aandeel (PGA)), en hiervoor een inschatting is gemaakt. De bedragen die nu zijn opgenomen betreffen alleen de solidariteitsbijdrage van het waterschap. 2. Beheer- en onderhoudskosten als gevolg van HWBP De resultaten van de verlengde derde toetsronde zijn in november 2013 bestuurlijk vastgesteld. Voor de afkeuringen wordt in 2014 bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze delen te verbeteren. Het kan gaan om onderhoudsmaatregelen of versterkingsmaatregelen. Voor de onderhoudsmaatregelen geldt dat deze niet gesubsidieerd worden. 10

52 Kadernota 2015 juni 2014 Nog niet gekwantificeerde posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de niet gekwantificeerde posten van het programma Waterkeringen. Dit overzicht geeft de niet gekwantificeerde posten uit de Kadernota 2014, waarbij in de kolom Kadernota 2015 de actuele stand van zaken van deze posten is weergegeven. Daarnaast is een nieuwe post opgenomen, nieuwe normen primaire waterkeringen. Kadernota 2014 Kadernota 2015 Professionalisering onderhoudsmanagement nhwbp (resultaten verlengde derde toetsronde) Resultaten toetsing regionale keringen Toetsing niet genormeerde keringen en de Resultaten uit toetsing niet genormeerde keringen Niet gekwantificeerde posten programma Waterkeringen In 2013 is een traject gestart waarin de werkwijze met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud geprofessionaliseerd en risicogestuurd ingericht wordt. Tot die tijd zal de oude werkwijze (jaarlijks slechte assets inventariseren/inspecteren en aanpakken) nog blijven bestaan. Voor de kunstwerken in de waterkeringen wordt op deze wijze gewerkt aan een meerjarenonderhoudsplan. De langjarige financiele consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Maatregelen naar aanleiding van verlengde derde toetsronde primaire waterkeringen. Behoudens het project 'zettingsvloeiing V3T' zijn de afgekeurde delen uit de verlengde derde toetsronde nog niet aangemeld voor het HWBP. In 2014 zal bepaald worden welke versterkings- (en/of onderhouds-)maatregelen nodig zijn. Maatregelen regionale keringen. De kosten van eventuele extra onderhoudsmaatregelen als gevolg van de toetsing regionale keringen zijn nog niet bepaald. Aanwijzing en normering van regionale waterkeringen. Op dit moment wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar nut- en noodzaak van regionale (compartimenterings-)keringen. De aanwezigheid van een compartimenteringskering kan belangrijk zijn in het beperken van de gevolgen van een overstroming van een primaire waterkering, maar kan net zo goed de gevolgen van een overstroming verergeren ( badkuip-effect ). Nadat de provincie de lopende modelstudies heeft afgerond, zal er samen met WSHD bepaald worden welke compartimenteringskeringen een belangrijke functie hebben in het kader van het beperken van de gevolgen van een overstroming. Deze keringen zullen vervolgens een norm opgelegd krijgen, waarna getoetst zal gaan worden of deze keringen aan de norm voldoen. Als dat niet zo is, zullen verbetermaatregelen getroffen moeten worden. Er zijn nog geen financiële consequenties aan te geven. Nieuwe normen primaire waterkeringen. In het Deltaprogramma worden nieuwe normen voor de primaire waterkeringen opgenomen, gebaseerd op de overstromingsrisicobenadering. Vanaf 2017 zal hierop getoetst worden. Er is in de kadernota nog geen rekening gehouden met verbetermaatregelen als gevolg van de nieuwe normen 11

53 Kadernota 2015 juni Programma Watersysteem Algemeen Waterschap Hollandse Delta heeft als wettelijke taak de waterstaatkundige verzorging van zijn beheersgebied. Tot die taak wordt gerekend de zorg voor het watersysteem. Kerntaken Het aanleggen en onderhouden van waterlopen en kunstwerken voor het uitvoeren van het waterbeheer inclusief de waterkwaliteit. Omgevingsfactoren Deltaprogramma In het kader van het Deltaprogramma worden in 2014 de Deltabeslissingen over de toekomstige zoetwatervoorziening, de ruimtelijke adaptatie en de Rijn-Maasmonding genomen. Deze drie beslissingen hebben invloed op de invulling van de regionale waterbeheertaken in de toekomst. - De Deltabeslissing Zoetwater gaat over de afstemming tussen het hoofdsysteem en het regionaal systeem en over het voorzieningenniveau dat in toekomstig droge tijden voor de verschillende gebruikers en functies beschikbaar is. - De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie gaat over de klimaatbestendige en waterrobuuste stad, waarbij het waterschap via de watertoets een expliciete adviesrol vervult. - De Deltabeslissing Rijn-Maasmonding geeft invulling aan de middellange en lange termijn maatregelen om de veiligheid en zoetwatervoorziening ook in de komende eeuw te kunnen waarborgen. Zie verder ook de samenwerking in de afvalwaterketen bij de algemene speerpunten. Technologische ontwikkelingen Zie innovatie : centrale aansturing WCK Wettelijke kaders De wettelijke kaders voor het programma watersysteem zijn :. Waterschapswet. Waterwet. Reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta. Waterverordening provincie Zuid Holland Bestuurlijke akkoorden:. Bestuursakkoord Water Beleidsuitgangspunten De beleidsuitgangspunten zijn verwoord in: 1. Waterbeheerplan Uitwerkingsprogramma van het Waterbeheerplan (uwbp) 2012 In de Deltabeslissing over zoetwater zal een landelijk kader voor de zoetwatervoorziening gegeven worden. Dit zal in het nieuwe Waterbeheerprogramma nader geconcretiseerd worden voor het beheergebied van Hollandse Delta. Ten aanzien van het baggeren en de WCK wordt verwezen naar hoofdstuk 9, scenario s. 12

54 Kadernota 2015 juni 2014 Nog niet gekwantificeerde posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de niet gekwantificeerde posten van het programma Watersysteem. Dit overzicht geeft de niet gekwantificeerde posten uit de Kadernota 2014, waarbij in de kolom Kadernota 2015 de actuele stand van zaken van deze posten is weergegeven. Daarnaast is een nieuwe post opgenomen, ontwikkeling WCK. Niet gekwantificeerde posten programma Watersysteem Kadernota 2014 Kadernota 2015 * Professionalisering onderhoudsprogramma * Grote duikers * Handmatige stuwen (Investeringen vanaf 2020) * Bomen en bossages Baggeren grote wateren Peilbesluiten In 2013 is een traject gestart waarin de werkwijze met betrekking tot het uitvoeren van onderhoud geprofessionaliseerd en risicogestuurd ingericht wordt. Tot die tijd zal de oude werkwijze (jaarlijks slechte assets inventariseren/inspecteren en aanpakken) nog blijven bestaan. De langjarige financiele consequenties hiervan zijn nog niet bekend. Zie scenario's In de tweede helft 2013 heeft er besluitvorming rondom het wegwerken van de achterstand in peilbesluiten plaatsgevonden. De financiele consequenties hiervan zijn verwerkt in de Programmabegroting Voor de ontwikkeling van de WCK kan pas na het opstellen van het plan van aanpak een kostenraming opgesteld worden. 13

55 Kadernota 2015 juni Programma Zuiveren Algemeen Het programma Zuiveren draagt met de zuiveringtechnische werken zorg voor het transporteren en zuiveren van het aangeboden communale afvalwater en de verwerking van het hierbij geproduceerde slib. Om deze taak binnen de wettelijke eisen en kaders te kunnen uitvoeren, nu en in de toekomst, is het noodzakelijk om in een continue cyclus: - de operationele bedrijfsvoering doelmatig en efficiënt uit te voeren; - middels onderhoud het functioneren van deze werken te garanderen; - met het doen van investeringen installaties te vernieuwen en uit te breiden; - door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde processen te zijn voorbereid op de toekomst. Kerntaken Transport en zuivering van afvalwater. Slibverwerking. Lange termijn: huidige kerntaken + een uitbreiding naar productie/terugwinning van energie, grondstoffen en producten (duurzaamheid & technologie). Omgevingsfactoren Demografisch: Er is een trend gaande waarbij de bevolkingsaantallen op de eilanden dalen terwijl de populatie in stedelijk gebied stijgt dan wel gelijk blijft. De afvalwaterprognoses op basis van voorgaande ontwikkelingen zijn nog geen reden om de verwerkingscapaciteit voor de toekomst aan te passen. Belangrijke aandachtspunten in politiek / wet en regelgeving: Doelmatigheid; bestuursakkoorden water(keten). Samenwerking in afvalwaterketen. Klimaatakkoord (duurzaamheid/energie).. Ontwikkeling in aanbestedingsvormen. Technologische ontwikkelingen Bij technologische ontwikkelingen kan gedacht worden aan het vergaand doorvoeren van procesautomatisering en besturing op afstand (WCK). Met een WCK kan voor zuiveringen een zelfregulerend systeem ontwikkeld worden waarmee voor WSHD diverse voordelen zijn te behalen. Bij gebiedsontwikkeling en herstructuring van (stads)wijken kan worden gekozen voor decentrale sanitatietechnieken. Nieuwe reeds toepasbare ontwikkelingen worden gevormd door nieuwe zuiveringsconcepten zoals aerobe korreltechnologie (Nereda). De ontwikkelingen op deze gebieden worden nauwgezet gevolgd en daar waar dit voor WSHD van toepassing is zal gebruik van deze technieken worden overwogen. Ten aanzien van nog (nader) te onderzoeken ontwikkelingen kan gedacht worden aan het toepassen van nieuwe zuiveringsconcepten zoals koude Anammox en energie neutrale systemen (Energiefabriek). Het principe van de koude Anammox wordt binnen het CENIRELTA-project nader beschouwd voor toepassing in de B-trap van de RWZI Dokhaven. Andere technologieontwikkelingen worden gevolgd in STOWA-verband. Op het gebied van het verhogen van de eigen duurzame energieproductie voert WSHD verkenningen uit naar de mogelijkheden van toepassing van wind- en zonne-energie. Wettelijke kaders. Kader Richtlijn Water. Waterwet. Wet Milieubeheer. Activiteitenbesluit.. Reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta 14

56 Kadernota 2015 juni 2014 Bestuurlijke akkoorden:. Bestuursakkoord Water 2011;. Klimaatakkoord Unie van Waterschappen;. Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA3);. Initiatief Energie- en Grondstoffenfabriek Unie van Waterschappen. Beleidsuitgangspunten Voor de taakuitvoering wordt uitgegaan van: 1. Voldoen aan wettelijke normen en eisen: - gemalen en rwzi's voldoen nu en in de toekomst aan afnameverplichting en aan de normen gesteld in vergunningen dan wel algemene wettelijke bepalingen; 2. Zuiveren tegen de laagste kosten: - door continue verbetering wordt de efficiëntie verhoogd; - kosten en prestaties worden transparant gemaakt in Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (ZB), Waterschapspeil en Waterschapsspiegel; 3. Optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid installaties in relatie tot geaccepteerd risiconiveau. 4. Maximale veiligheid installaties, met als uitgangspunt dat er geen (zware) ongevallen kunnen optreden. 5. Optimaal niveau van duurzaamheid bij ontwerp en beheer installaties op het gebied van: energieverbruik / energiewinning; chemicaliëngebruik; terugwinning van reststoffen; duurzaam bouwen: Stand van zaken Programma Zuiveren Uit de jaargegevens en uit de bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer blijkt dat de prestaties van de zuiveringen van WSHD op orde zijn. Er zijn op zuiveringsgebied momenteel geen ontwikkelingen gaande ten aanzien van: - wet- en regelgeving (strengere eisen afvalwater) - aanbod afvalwater. In de komende jaren richten we ons daarom vooral op het behouden van deze prestaties door het in stand houden van de installaties d.m.v. levensduurverlenging. In 2013 is een uitgebreide Asset Lifecycle Management (ALM) studie uitgevoerd, waarbij samen met een externe partij alle toekomstmogelijkheden van het Slibverwerkingsbedrijf (SVB) Sluisjesdijk zijn doorgelicht. Vooruitlopend op de uitkomsten van de ALM-studie is in de kadernota 2014 al een aantal projecten aangekondigd met individuele revisies van onderdelen van het SVB Sluisjesdijk. In de Kadernota 2014 is al gemeld dat de resultaten van de ALM studie mogelijk nieuwe investeringsprojecten zou opleveren en dat al geplande projecten kunnen wijzigen van scope. De uitwerking van de ALM studie zit momenteel in de afrondingsfase. Voordat we de uitkomsten en het geheel van projecten voorleggen aan de VV vindt nog een aanvullende toetsing van financiën en planning plaats. De verwachting is dat de resultaten in de tweede helft van 2014 kunnen worden voorgelegd aan de VV en na positieve besluitvorming vervolgens meegenomen worden in de Programmabegroting Autonome financiële mutaties Voor deze Kadernota heeft een heroverweging plaatsgevonden van het investeringsprogramma. Een aantal onzekere projecten, met name aanleg van persleidingen, die afhankelijk zijn van activiteiten van derden zijn uit de meerjarenraming gehaald. Hierdoor zijn de kapitaallasten gewijzigd. Het financieel effect is opgenomen als effect kapitaallasten in de tabel in hoofdstuk 2. Vanaf begrotingsjaar 2019 wordt de bijdrage vanuit de bestemmingsreserve DRSH en de bestemmingsreserve Cross Borderlease in enkele jaren afgebouwd naar nihil. 15

57 Kadernota 2015 juni 2014 Nog niet gekwantificeerde posten In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de niet gekwantificeerde posten van het programma Zuiveren. Dit overzicht geeft de niet gekwantificeerde posten uit de Kadernota 2014, waarbij in de kolom Kadernota 2015 de actuele stand van zaken van deze posten is weergegeven. Daarnaast zijn twee nieuwe posten opgenomen, ontwikkeling WCK en schoonmaak circuits. Niet gekwantificeerde posten programma Zuiveren Kadernota 2014 Kadernota 2015 Verwerkt slib. Bij HVC is Zuiderzeeland toeleverancier van slib. Zij hebben in het voorjaar 2013 de slibverwerking opnieuw aanbesteed, waarna zij de slibverwerking aan een andere aanbieder hebben gegund. Omdat de kosten voor verwerking van slib voornamelijk bepaald wordt door vaste lasten leidt het afhaken van Zuiderzeeland mogelijk tot een tariefstijging per 2014 van ca. 5% ofwel 4,- per ton. Dit betekent een structurele verhoging van de exploitatiekosten van ca De in 2013 aangekondigde tariefverhoging door HVC als gevolg van het afhaken van Zuiderzeeland is doorgevoerd. Asbestcement leidingen. Een aantal Het beleid ten aanzien van het verwijderen van oude asbestcementleidingen van het waterschap zijn na asbestcementleidingen zal in 2014 aan het bestuur worden het voltooien van projecten vòòr 2010 niet voorgelegd. verwijderd. In 2013 wordt bezien welk beleid het waterschap zal voeren inzake het verwijderen van asbestcementleidingen. De (eenmalige) kosten voor de verwijdering bedragen meer dan 1 mln, deels te verrekenen met gemeenten. Voor onderzoeken in het kader van grondstoffenterugwinning vindt in 2013 op landelijke schaal afstemming plaats binnen de Grondstoffenfabriek, Binnen dit kader zal een landelijk onderzoeksprogramma worden uitgewerkt, waarin WSHD zal participeren. Eind 2013 zijn de energie en de grondstoffenfabriek samengevoegd. Alle 24 waterschappen zijn nu bij dit initiatief betrokken. Het voornemen bestaat om in de komende jaren de De actuele stand van zaken rondom asset management is beschreven aanpak van asset management verder te in hoofdstuk 8. ontwikkelen voor het beheer van de bestaande installaties. Hiermee kunnen op de lange termijn de laagste maatschappelijke kosten worden behaald met inrichtingen die zijn afgestemd op de omgeving en die zijn voorbereid op de toekomst. Met name een methodiek, waarin de kosten over de gehele levensduur van de installatie worden beschouwd, zal hierin een steeds voornamere rol krijgen. Onder welke voorwaarden deze ontwikkeling kan worden doorgezet zal nog in beeld worden gebracht. * Groot onderhoud slibgistingstanks. De twee In 2013 is een uitgebreide Asset Lifecycle Management (ALM) studie gistingstanks op Sluisjesdijk zullen in 2014 en 2015 uitgevoerd, waarbij samen met een externe partij alle worden geïnspecteerd en aangepast. We gaan er toekomstmogelijkheden van het Slibverwerkingsbedrijf (SVB) daarbij vanuit dat bij het opengaan van de tanks Sluisjesdijk zijn doorgelicht. Vooruitlopend op de uitkomsten van de verschillende onderdelen (direct) moeten worden ALM-studie is in de kadernota 2014 al een aantal projecten vervangen of gerepareerd om verlenging van de aangekondigd met individuele revisies van onderdelen van het SVB levensduur te realiseren. Het is daarom van belang Sluisjesdijk. In de Kadernota 2014 is al gemeld dat de resultaten van geld te reserveren voor aanpassingen die moeten de ALM studie mogelijk nieuwe investeringsprojecten zou opleveren en worden uitgevoerd, zoals betonreparaties, dat al geplande projecten kunnen wijzigen van scope. De uitwerking veiligheidsvoorzieningen, leidingwerk en van de ALM studie zit momenteel in de afrondingsfase. mengvoorzieningen. Het gaat hier om een bedrag Voordat we de uitkomsten en het geheel van projecten voorleggen aan van max 2,5 M, waarbij pas na opening van de de VV vindt nog een aanvullende toetsing van financiën en planning tanks beter zicht is op de hoogte van de plaats. De verwachting is dat de resultaten in de tweede helft van 2014 investering. kunnen worden voorgelegd aan de VV en na positieve besluitvorming * Resultaten ALM studie slibverwerkingsbedrijf vervolgens meegenomen worden in de Programmabegroting Sluisjesdijk. In januari 2013 is de ALM (asset lifecycle management) studie voor Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk gestart. Deze studie zal inzicht geven in de ontwikkeling van de financiële en operationele prestaties van de installatie gedurende de komende 15 jaar. De kwaliteit van de bestaande installaties zal in de studie zichtbaar gemaakt worden en na afronding, in juli 2013, zal een reeks van nieuwe projecten worden gedefinieerd, die er voor moeten zorgen dat het gehele Slibverwerkingsbedrijf klaar is voor de toekomst en voldoet aan de moderne eisen voor veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. De scope en de grootte van de projecten is in dit stadium nog niet te bepalen. 16

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

ŕ : ft ' ^ Kadernota 2015 waterschap Hollandse Delta Ridderkerk, 26 iuni 2014

ŕ : ft ' ^ Kadernota 2015 waterschap Hollandse Delta Ridderkerk, 26 iuni 2014 : : ŕ : ft ' Ą 3 ^ Kadernota 2015 waterschap Hollandse Delta Ridderkerk, 26 iuni 2014 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Missie waterschap Hollandse Delta 4 1.3 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Kadernota 2014 Ridderkerk, 27 juni 2013

Kadernota 2014 Ridderkerk, 27 juni 2013 Kadernota 2014 Ridderkerk, 27 juni 2013 Kadernota 2014 juni 2013 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Missie... 4 1.3 Uitgangspunten en normen... 4 1.4 Leeswijzer... 5 2 Scenario

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten;

gelezen het voorstel van de portefeuillehouder Bestuurlijke zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten; VERGADERING 16 ĴUİİ 2013 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK B1302434 BESLUIT D&H: INSPRAAKVERORDENING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; gelezen

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7. Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering Duurzame energiehuishouding WSHD Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst 4 november 2014 waterschapsverkiezingen 1 1. Waterschap als functionele overheid Jan Geluk, dijkgraaf 2. Het bestuurlijke proces Arnoud van Vliet, secretaris-directeur 3. De waterschapsverkiezingen

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.02 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.02 1267231 Aan Verenigde Vergadering BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder F.S.A. Wissink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 5. Bijlagen : Kaart ligging normtrajecten Onderwerp : Investeringsvoorstel fase

Nadere informatie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. 8' B1400028 Aan de Verenigde Vergadering Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 30 Januari

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.13 1246503 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERGROTEN CAPACITEIT GEMAAL YPENBURG, GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Middendorp,

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - -

Parafering besluit PFO Hae Gewijzigd akkoord Ingetrokken D&H H Conform - cie BOB VV H - - agendapunt 3.b.4 1267231 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BIJSTELLEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIETAANVRAAG 'BERGINGSGEBIED EN VISPAAIPLAATS MOLENVLIETPARK' (HOGE BROEKPOLDER, DEN HAAG) Portefeuillehouder

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Ridderkerk, 25 juni 2015 1

Jaarstukken 2014 Ridderkerk, 25 juni 2015 1 Jaarstukken Ridderkerk, 25 juni 2015 1 2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 5 EXPLOITATIEREKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG... 6 1. INLEIDING... 7 1.1 ALGEMEEN... 7 1.2 MISSIE... 7 1.3 PRESENTATIE... 7 1.4 LEESWIJZER...

Nadere informatie

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van Aan algemeen bestuur 23 april 2014 INGEKOMENN STUK Datum 18 maart 2014 Documentnummer 594909 Projectnummer Portefeuillehouder Programma Afdeling drs. T. Klip-Martin Veiligheid Planvorming Bijlage(n) 2

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE

agendapunt 04.B.10 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE agendapunt 04.B.10 1216169 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water MAATREGELPLAN LOKALE KNELPUNTEN EN KANSEN WATERKWALITEIT 5DE RONDE Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 03-11-2015

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VVD Hollandse Delta Nieuwsbrief

VVD Hollandse Delta Nieuwsbrief 15 maart Alle besproken stukken in deze Nieuwsbrief zijn openbaar en in te zien via de website www.wshd.nl. Contacten met de lokale netwerken Als VVD fractie in het waterschap willen we graag goede contacten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire

Nadere informatie

Zolang situaties voor primaire keringen nog niet op orde zijn een pakket beheermaatregelen opstellen voor situaties met hoogwater.

Zolang situaties voor primaire keringen nog niet op orde zijn een pakket beheermaatregelen opstellen voor situaties met hoogwater. WBP programma WBP Maatregelen 2016-2021 Veiligheid Uitvoeren en beheren: Toetsen van primaire keringen en kunstwerken; vanaf 2017 toetsen op basis van nieuwe risiconormen en met gebruik van nieuw wettelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting

Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting Vergadering gemeenteraad d.d. 2 november 2017 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2025 Korte inhoud: De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Bom B Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.3 1180591 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BASISGEGEVENS WATERSCHAPSBIJDRAGE 'DIJKREKENING' Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 maart 2015 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES agendapunt B.09 1228859 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET PROGRAMMATISCHE AANPAK KRW- OPGAVE NATTE ECOLOGISCHE ZONES 2016-2021 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 07-07-2016

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT

agendapunt 04.H.14 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT agendapunt 04.H.14 1202196 Aan Commissie Stedelijk water en watersysteem ALTERNATIEVE VASTHOUDMAATREGEL DELFT Voorstel Commissie Stedelijk water en watersysteem 08-09-2015 het aandeel in de kosten van

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan.

GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo. Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. GRP 2014-2018 Gemeente Tynaarlo Naar een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. Landelijk beleid en ontwikkelingen Gemeentelijke zorgplicht watertaken: Zorgen voor een doelmatige inzameling en een doelmatig

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D.

Parafering besluit PFO Olphen Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Korte, J.D. de D&H Conform Geparafeerd door: Korte, J.D. agendapunt 3.b.3 1247376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WARMTERIVIER MET DE GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

Profiel. Waterschap Hollandse Delta. Dijkgraaf. *overal waar het woord hij staat kan ook zij gelezen worden 1

Profiel. Waterschap Hollandse Delta. Dijkgraaf. *overal waar het woord hij staat kan ook zij gelezen worden 1 Profiel Waterschap Hollandse Delta Dijkgraaf 1 Waterschap Hollandse Delta Dijkgraaf Het waterschap Hollandse Delta is een van de grotere waterschappen van Nederland, gelegen in de delta van Zuid-Holland.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s.

Gemeente Westvoorne. 3. Niet over reserves beschikken als een voorstel niet voldoet aan de 3 O s. Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 14 maart 2013 Sector: Middelen Team : Ingekomen d.d. Adviesnr. 74060 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door: M. Kleingeld Akkoord met advies

Nadere informatie