Bedrijfsplan / inrichtingsvoorstel Kweldamweg 49 SLIEDRECHT Verheij Integrale groenzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsplan / inrichtingsvoorstel Kweldamweg 49 SLIEDRECHT Verheij Integrale groenzorg"

Transcriptie

1 Bedrijfsplan / inrichtingsvoorstel Kweldamweg 49 SLIEDRECHT Verheij Integrale groenzorg

2 Bedrijfsplan / inrichtingsvoorstel Kweldamweg 49 SLIEDRECHT Verheij Integrale groenzorg Project : Vergroten bestemmings-/bouwvlak Kweldamweg 49 > Optimalisering van huidige bedrijfsvoering; > Uitbreiden van het bestemmingsvlak ter grootte van ca m 2 ; > Wijzigen van vorm bouwvlak, ter realisatie van bebouwing ca m 2 ; > Bijdrage aan verbetering van landschappelijke kwaliteit (ca m 2 ) > Nemen van compenserende maatregelen. Projectcode : JOi 7881 Datum : september 2013 Opdrachtgever : Verheij Integrale groenzorg / Verheij Groenvoorzieningen BV Contactpersoon : directeur D. Verheij Gemeente : Sliedrecht Contactpersoon : afdeling Ruimtelijke ordening / Gebiedsontwikkeling, dhr. J. van der Meer Uitvoering : CUMELA Advies, Nijkerk, dhr. J. van Dijk Status : concept 2 CUMELA Advies Nijkerk Nijkerk, september 2013

3 VOORWOORD Voor u ligt een bedrijfsplan/ruimtelijke onderbouwing waarin nader wordt ingegaan op de diverse activiteiten en functies van het bedrijf Verheij Integrale Groenzorg / Verheij Groenvoorzieningen BV (hierna; Verheij) te Sliedrecht en de achtergronden van de beoogde planologische wijziging (i.c. vergroting van het bestemmingsvlak en bouwvlak). Verheij is al enige jaren in overleg met de gemeente Sliedrecht ter realisatie van een adequate- en doelmatige bedrijfslocatie aan de Kweldamweg. Reeds in 2009 is een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en gemeente in relatie tot compenserende gronden c.q. maatregelen in de vorm van waterberging, natuur of uitruilgronden. Tot op heden zijn de plannen niet geconcretiseerd. De gemeente Sliedrecht heeft een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Sliedrecht waarin de bedrijfslocatie is opgenomen recentelijk vastgesteld d.d. 26 juni Economische groei en toekomstperspectieven voor dienstverlenende (machinale) bedrijven ten behoeve van groenbeheer, landschap/natuur en agrarische sector i.c. buitenruimten worden in grote mate beïnvloed door de gebruiksmogelijkheden van de eigen inrichting/bedrijfslocatie. In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing zijn de planologische, milieukundige en bedrijfsspecifieke aspecten in relatie tot de planologische ontwikkeling voor onderhavige locatie(s) weergegeven. Het cumelabedrijf Verheij, is aangesloten bij CUMELA Nederland. CUMELA Nederland is dé belangenorganisatie voor een gespecialiseerde groep ondernemingen (cumelasector). Deze ondernemingen, allen specialisten in groen, grond en infra, verrichten werkzaamheden met mens en materiaal voor derden. CUMELA Nederland kent een ledenaantal van nagenoeg professionele bedrijven werkzaam in genoemde sectoren. CUMELA Advies maakt onderdeel uit van CUMELA Nederland. Deze ruimtelijke onderbouwing is in opdracht van Verheij, directie, opgesteld door CUMELA Advies. Inrichtingstekeningen zijn verzorgd door RoosRos Architecten te Oud-Beijerland. Een toelichting inzake mogelijkheden omtrent het realiseren van (financiële) compenserende maatregelen is opgesteld door ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V / RIJK Taxateurs. CUMELA Advies Nijkerk Nijkerk, september 2013

4 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Aanleiding / achtergrond Ligging plangebied Geldend bestemmingsplan 6 2. VERHEIJ INTEGRALE GROENZORG Bedrijfsprofiel Verheij Agrarisch aanverwant bedrijf 8 3. BESTAANDE-/BEOOGDE LOCATIE (PLANGEBIED) Bestaande locatie Probleemstelling Beoogde inrichting / plangebied (schematisch) Beoogde inrichting / plangebied (toelichting) Alternatieven BELEIDSASPECTEN Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Overig relevant ruimtelijk beleid PLANOLOGISCHE- /MILIEUKUNDIGE ASPECTEN Ruimtelijk Milieukundig 25 6 VERANTWOORDING Conclusie / motivering plan Economische uitvoerbaarheid Planologisch-juridisch Grondexploitatie / planschade Maatschappelijke uitvoerbaarheid Uitkomsten inspraak BIJLAGEN 29 CUMELA Advies Nijkerk Nijkerk, september 2013

5 1 INLEIDING In deze paragraaf is de aanleiding voor dit plan, de ligging van het plangebied, het vigerend bestemmingsplan en dergelijke opgenomen. 1.1 AANLEIDING / ACHTERGROND Al diverse jaren is het bedrijf Verheij in afstemming met de gemeente Sliedrecht om te komen tot een adequate- en doelmatige bedrijfslocatie, waarbij rekening houdend met overige beleidsaspcten i.c. de omgeving een effectieve uitvoering van de bestaande bedrijfsactiviteiten (afgezien van autonome groei) kan plaatsvinden. In 1999 heeft het bedrijf Verheij zich gevestigd aan de Kweldamweg 49. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote onderneming en biedt een jaarrond werk aan circa 100 FTE. De werknemers zijn veelal afkomstig c.q. woonachtig in de regio Sliedrecht. Het werkgebied ligt grotendeels in de omgeving, waaronder Drechtsteden en Alblasserwaard. Ook de afgelopen jaren is, ongeacht de economische situatie in Nederland, gebleken dat het bedrijf zich weet te ontwikkelen én continuïteit (en hoge mate van dienstverlening/kwaliteit) kan waarborgen, danwel een groeipotentie heeft doorgemaakt. Door genoemde ontwikkeling is er ook al vele jaren een toenemende behoefte aan meer gebruiksruimte aan de Kweldamweg. Dit uit zich in een meer doelmatig terrein alsmede een toename aan bedrijfsgebouwen. Al vele jaren is het bedrijf in gesprek met de gemeente om tot een invulling te komen. De bereidheid tot het realiseren van een win-win-situatie voor zowel de gemeente, omgeving, het bedrijf/personeel, natuur en een duurzame ontwikkeling van de locatie én nabijgelegen gronden staan hierbij centraal. Onderhavig plan voorziet derhalve in een uitbreiding qua gebruiks- en bebouwingsruimte van een reeds bestaand bedrijf i.c. het formaliseren van afdoende ruimtebeslag voor een grotendeels aanwezige omvang. Oftewel het ruimtebeslag is een inhaalslag qua gebruiksruimte voor de bestaande omvang (personeel, verkeersbewegingen, e.d.) én niet sec beoogd voor een toekomstig te realiseren groeimodel. In de afgelopen jaren zijn meerdere plannen/voorstellen ingediend, waaronder schriftelijke reacties inzake het recent in procedure geweest zijnde bestemmingsplan Buitengebied Sliedrecht (vastgesteld op 26 juni 2013). Gezien het conserverende karakter/beleidsuitgangspunt van het bestemmingsplan is onderhavige ontwikkeling hierin niet direct betrokken. In overleg met de gemeente is, geconcretiseerd tijdens overleg op 7 augustus jl., besproken om gezamenlijk de mogelijkheid van een separate procedure (waaronder ontheffing van de Verordening Ruimte) op te starten. In navolging van de afspraken op 7 augustus jl. beschrijft dit plan de behoefte aan een adequate bedrijfslocatie. De beleidsmatige, ruimtelijke- en milieukundige aspecten in relatie tot genoemde ontwikkeling zijn benoemd. Om een realistisch zicht te krijgen of ontwikkeling op de huidige locatie het meest doelmatig is, is in navolging van het beleidskader nader onderzoek gedaan naar het verplaatsen naar een industrieterrein c.q. alternatieve locaties. Op grond van dit bedrijfsplan / ruimtelijke onderbouwing wordt de gemeente verzocht om het bestemmingsplan Buitengebied 2013 aan te passen in casu een ontheffingsprocedure op grond van de Verordening Ruimte Zuid-Holland de doorlopen. Inrichtingstekeningen zijn verzorgd door RoosRos te Oud-Beijerland. Een toelichting inzake mogelijkheden omtrent (financiële) compenserende maatregelen is opgesteld door ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V / RIJK Taxateurs. 1.2 LIGGING PLANGEBIED Het plangebied ligt aan de noordkant van de A15, boven Sliedrecht in de randen van de Alblasserwaard. Het perceel ligt aan de Kweldamweg, een weg in het buitengebied van Sliedrecht die verschillende moderne agrarische bedrijven en, naast het bedrijf, een locatie van het Waterschap ontsluit. Aan de noordkant van het plangebied loopt de Kweldamweg. Ten noorden hiervan liggen 5

6 open weilanden. Dit geldt ook ten westen, waar tussen de Kweldamweg en de spoorbaan/betuwelijn en A15 een open gebied van landbouwgronden (grotendeels in eigendom van initiatiefnemer) zijn gelegen. Ten zuiden van de A15 ligt de bebouwde kom van Sliedrecht. Aan de noordkant ligt op enige afstand enige agrarische bedrijven (zie illustratie 1). Het plangebied wordt aan de oost- en zuidkant begrensd door het waterzuiveringstation van het Waterschap Rivierenland. Het plangebied Kweldamweg 49 bedraagt in totaal circa m 2. In de bestaande situatie is circa m 2 bestemd als bedrijven (zie hierna), waarvan thans circa m 2 in gebruik voor de bedrijfsactiviteiten. De overige gronden zijn ingericht als landschappelijke inpassing, tuin en groenstroken (kadastraal bekend als gemeente Sliedrecht, sectie L, nr. 27). De uitbreiding richt zich op de ten westen gelegen gronden, van de huidige locatie, van in totaal m 2, waarvan circa m 2 ingericht zal worden ten behoeve van bedrijfsactiviteiten én circa m 2 ten behoeve van groencompensatie/landschappelijke inpassing (kadastraal bekend als gemeente Sliedrecht, sectie L, nr 670). Zie voor een globale ligging van het plangebied; illustratie 2. Voor een nadere toelichting/onderbouwing van de wijze van uitbreiding wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Een nadere weergave van de bestaande- en beoogde inrichting is weergegeven in het schets/inrichtingsplan: RoosRos te Oud-Beijerland. De huidige bedrijfslocatie omvat een bebouwd oppervlak van circa m 2, waarin kantoorfaciliteiten en ruimten voor het personeel (kantine, sanitair, kleedruimten) zijn gerealiseerd. Het overige deel is als werkplaats en stallingsruimte ingericht. Naast het feitelijk plangebied ten behoeve van de bedrijfslocatie (circa 2 ha) zullen de nabij gelegen landbouwgronden, ten westen, van circa 6,3 hectare in relatie tot compenserende gronden (voor Verheij, danwel de gemeente) bij het plan- en projectgebied betrokken worden. In de bijlagen is een kadastrale kaart opgenomen waar de gronden zijn weergegeven (bijlage 1: Eigendom Verheij/Verheij Groenbeheer). Illustratie/foto 1: Luchtfoto omgeving Illustratie/foto 2: Bedrijfslocatie Kweldamweg. 1.3 GELDEND BESTEMMINGSPLAN Het plangebied valt onder de werking van het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Sliedrecht, d.d. 26 juni Op de locatie Kweldamweg rust deels de bestemming Bedrijf 6

7 (ex.artikel 4) met de nadere omschrijving (bestaand) Agrarisch aanverwant bedrijf, met de aanduiding hovenier. Conform artikel mag de bebouwde oppervlakte van gebouwen niet worden overschreden. Bedrijfsgebouwen mogen een goothoogte van maximaal 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter hebben. In artikel is, middels een afwijkingsbevoegdheid een vergroting van de oppervlakte aan bedrijfsbebouwing en de maximale inhoud van de bedrijfswoning opgenomen van agrarisch aanverwante bedrijven. De uitbreiding mag niet meer bedragen dan eenmalig 10% van de bestaande inhoud van de bedrijfsgebouwen, of, indien verplaatsing naar een bedrijventerrein niet mogelijk is eenmalig maximaal 30% van de bestaande inhoud. Voor het westelijk deel van het plangebied geldt de bestemming Agrarisch (artikel 3). Deze gronden zijn bestemd voor; agrarisch gebruik, bedrijfsmatige nevenactiviteiten, behoud/herstel en ontwikkeling van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden, water en waterhuishoudkundige doeleinden en dergelijke, alsmede bijbehorende perceelontsluitingen, houtwallen, bruggen, dammen, etc. 7

8 2. VERHEIJ INTEGRALE GROENZORG Om een nader beeld te krijgen van de activiteiten van het bedrijf Verheij in relatie tot de benodigde ontwikkeling aan de Kweldamweg 49 wordt in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op het ontstaan van het bedrijf en de aard van de activiteiten. 2.1 BEDRIJFSPROFIEL VERHEIJ Het bedrijf is in 1985 opgericht door de heer D. Verheij te Molenaarsgraaf. De aanleg, beheer en onderhoud van landschap/buitenruimte in brede zin werd, destijds vanwege gemechaniseerde- en moderne apparatuur gelijk al een specialiteit van het bedrijf, welke momenteel nog verder wordt ontwikkeld. Gebaseerd op een no-nonsense mentaliteit en het belang van direct en persoonlijk contact is gewerkt aan een robuust fundament van het bedrijf. Door de specifieke kennis, de professionaliteit, de mate van kwalitatieve dienstverlening en service heeft ertoe geleidt dat het bedrijf zich sterk heeft ontwikkeld. Dit uitte zich in meer materieel alsmede personeel. In de jaren negentig groeide het bedrijf van enkele medewerkers uit naar circa 40 medewerkers. Het laatste decennia is het bedrijf doorgegroeid naar de huidige 100 medewerkers (tijdens het seizoen zelfs 150 FTE). De medewerkers zijn in hoofdzakelijk in vaste dienst afkomstig uit Sliedrecht of directe omgeving. Zij komen met de bedrijfsauto s (óf met fiets/brommer) naar de locatie aan de Kweldamweg, alwaar het materiaal wordt meegenomen, welke op de locatie van opdrachtgever benodigd is. De activiteiten van Verheij zijn gericht op het uitvoeren van dienstverlening voor hoveniers-/ cultuurtechnische werken en groen-/blauwe functies (agrarisch aanverwant bedrijf) met name in de omgeving West- en Midden Nederland. De activiteiten van Verheij Integrale Groenzorg vallen, planologisch, onder de definitie van agrarisch aanverwant bedrijf, ex. artikel 1, van het bestemmingsplan Buitengebied Sliedrecht (zie paragraaf 1.2) i.c. de Verordening Ruimte 2012, milieutechnisch in principe onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit (landbouw-/groene sector) en qua arbeidsvoorwaarden onder de CAO Hoveniersbedrijven. De werkzaamheden worden vooral uitgevoerd voor diverse overheids- of particuliere instellingen, o.a. provincies, gemeenten, waterschappen, zorginstellingen, natuur- en recreatieschappen, agrariërs, en dergelijke. Veel projecten worden op projectbasis c.q. totaalbeheer uitgevoerd en/of aangenomen. De professionaliteit en het onderscheid in de markt wordt gekenmerkt door vele certificaten en erkenningen, op het gebied van groenkeur, VCA, ISO 9000 en (milieu), etc. Daarnaast spelen duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), CO2-prestatieladder, etcetera een voorname rol binnen de bedrijfsstructuur. Dit vertaald zich ook inzake het in dienst hebben van Wajongers (o.g.v. WAJONG), de inzet van personen van Drechtwerk, en dergelijke. -Toekomstperspectief Het bedrijf bevindt zich thans, gezien haar werkgebied, -aanbod en verdeling in de markt (c.q. economische omstandigheden), in een relatief stabiele fase. Afgezien van autonome groei- /ontwikkelingen is een specifieke groei of uitbreiding (in soort activiteiten) niet voorzien. Autonome ontwikkelingen op het gebied van technische- en innovatieve ontwikkeling, waarbij modernisering, duurzaamheid en zuinig gebruik (CO2, milieu), naast het klantgerichte contact, speerpunten zijn, zijn benodigd voor het kunnen blijven voldoen aan de hoge mate van kwaliteit en service. Verheij wenst met een professionele uitstraling, vakbekwaam personeel en materieel, welke efficiënt, duurzaam en prijstechnisch, doelmatig ingezet kunnen (blijven) worden een voortzetting van het bedrijf te continueren. Een inrichting welke aansluit bij voornoemde visie, rekeninghoudend met omgeving/belanghebbende, is wenselijk c.q. wordt beoogd. 2.2 AGRARISCH AANVERWANT BEDRIJF Het bedrijf Verheij is in navolging van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel getypeerd als landschapsverzorging. Het bedrijf is gericht op de dienstverlening (middels inzet van personeel en 8

9 materieel) van het beheer en onderhoud van het agrarisch gebied (buitengebied in brede zin), de groen en blauwe functies in stedelijk- en landelijk gebied, met respect voor natuur en groen. Bij de dienstverlening ten behoeve van groenbeheer, natuur, bosbouw, landbouw, cultuurtechniek in brede zin wordt gebruik gemaakt van (landbouw-)voertuigen, motorrijtuigen met beperkte snelheid en werktuigen etc. Het bedrijf is gezien de aard van haar werkzaamheden en functionaliteit voor het buitengebied, overeenkomstig de definitie zoals opgenomen in de Verordening Ruimte Zuid-Holland (art. 1, lid 5), krachtens het bestemmingsplan Buitengebied Sliedrecht bestemd als agrarisch aanverwant bedrijf met de aanduiding hovenier. -cumelasector / dienstverlening Bij loonbedrijven/ agrarisch aanverwante bedrijven, hebben er de laatste jaren inherent aan de ontwikkelingen van het buitengebied in brede zin, een herverdeling van werkvelden plaatsgevonden. Niet enkel de agrariërs zijn beheerder van het buitengebied of opdrachtgever voor werken. De feitelijke activiteiten in casu aard van de ondernemingen, binnen en buiten de inrichting, zijn niet gewijzigd. Er is in alle gevallen sprake van de stalling van landbouwmachines, motorrijtuigen met beperkte snelheid, werktuigen en overige hulpmiddelen, onderhoud en reparatie aan eigen materieel en de opslag van een strategische werkvoorraad aan hulp-, bouw- en grondstoffen. De gewijzigde rol van de cumelabedrijven in het buitengebied ( beheerder en uitvoerder van de buitenruimte in brede zin ) is door CUMELA Nederland in relatie tot het concept van de provinciale Verordening Ruimte (2010) van Zuid-Holland ook kenbaar gemaakt middels een zienswijze. Bij de vaststelling van de Verordening Ruimte heeft dit tot aanpassing geleid. De begripsomschrijving van agrarisch aanverwant bedrijf is als zodanig aangepast. Algemeen: Zowel landelijk als in de provincie Zuid-Holland is circa 90-95% van de cumelabedrijven gevestigd in het buitengebied c.q. een kernrandzone. De gemiddelde bedrijfsgrootte, qua oppervlakte, is 1,25 hectare en in 98% van de gevallen is een bedrijfswoning aanwezig. De gemiddelde bedrijfsomvang qua werkgelegenheid is 10 FTE. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de cumelasector de grootste werkgever is voor personeel in (en uit) het landelijk gebied. Dit geeft kortweg - aan hoe de cumelabedrijven zijn georganiseerd en ontwikkeld, alsmede het belang en noodzaak van de cumelabedrijven in én voor het buitengebied in brede zin. Kortom: Er is, naast de agrarische sector, geen andere sector welke in een dergelijke mate gevestigd is in het buitengebied als de cumelasector! Dit zegt veel over deze sector en de daarmee samenhangende ruimtelijke belangen!) 9

10 3. BESTAANDE-/BEOOGDE LOCATIE (PLANGEBIED) Dit hoofdstuk bevat de planbeschrijving, bestaande uit een weergave van de huidige locatie, probleemstelling (alsmede de nut, onderbouwing en noodzaak voor ontwikkeling), alternatieve locaties, en dergelijke. 3.1 BESTAANDE LOCATIE Om een indruk te verkrijgen van de huidige- (en toekomstige) ruimtelijke indeling van het terrein aan de Kweldamweg 49 wordt verwezen naar de diverse situatie- en inrichtingstekeningen, welke zijn opgesteld door RoosRos Architecten te Oud-Beijerland. In paragraaf 1.2 is nader ingegaan op de diverse afmetingen van het terrein en de bebouwing. De in dit rapport opgenomen illustraties en afbeeldingen geven een algemeen beeld. Het totale oppervlak van het plangebied is circa 2 hectare. Aan de westzijde van het plangebied zijn gronden gelegen, welke betrokken worden (kunnen) bij de uitwerking van het plan. De kadastrale gegevens zijn; Gemeente Sliedrecht, sectie L, nrs: 27 en 670 (plangebied) en overige landbouwgronden (nrs. L. 667 en 668). De huidige bedrijfslocatie omvat een bebouwd oppervlak van circa m 2, waarin kantoorfaciliteiten en ruimten voor het personeel (kantine, sanitair, kleedruimten) zijn gerealiseerd (ca. 360 m 2 ). Het overige deel is als werkplaats (ca. 300) en stallingsruimte ingericht (ca. 340 m 2 ) Ilustratie: Materieel van Verheij / Vertrek materieel vs ruimtegebruik De niet bebouwde oppervlakte wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: - parkeergelegenheid voertuigen personeel en bezoekers; - parkeren materieel/voertuigen, welke niet inpandig gestald kunnen worden; - stallingsruimte containers; - op- en overslagruimte voor grond-, bouw-, en overige (afval-)stoffen (zoals groenmaterieel, compost, tuinturf, takken-/snoeihout, etc.); - manoeuvreerruimte voor materieel, werktuigen, e.d. 3.2 PROBLEEMSTELLING De huidige locatie biedt te weinig mogelijkheden voor de bestaande activiteiten. Concreet zijn de volgende aspecten niet of nauwelijks uitvoerbaar (beknopte weergave): Gebrek aan gebruiksruimte voor stalling, logistiek, parkeren, op-/overslag, etc. 10

11 Geen/te weinig bouwmogelijkheden voor bedrijfsgebouw c.q. werktuigenberging (werkplaats/opslag te klein én veel kwetsbaar materieel kan niet inpandig/beschermd gestald worden); Kantoorfaciliteiten (tekort aan (kantoor-)werkplekken), Logistieke afwikkeling / manoeuvreerruimte (terrein is maar via een zijde te ontsluiten); Buitenopslag. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de beperking van de gebruiksmogelijkheden en de redenen waarom aanpassing van de bedrijfslocatie noodzakelijk wordt geacht. 3.3 BEOOGDE INRICHTING / PLANGEBIED (SCHEMATISCH) Onderstaand is schematisch een onderverdeling gemaakt van de huidige situatie in relatie tot de oppervlakte van het terrein alsmede de beoogde / noodzakelijke indeling van het plangebied. Overzicht indeling terrein: Bestaand / beoogd + omvang per voorziening Huidige situatie Beoogde-/benodigd I: Terrein Oppervl. (m 2 ) Oppervl (ca.) 1 Grootte/omvang (kad.) Grootte/omvang (eff.) * Groen/landschapp. inrichting terrein * Bebouwing * Logistieke / vrij ruimte * Parkeren personeel/ derden 50st * Opslag stoffen/goed. (buiten) Effectief bruikbaar uitoef. bedrijfsactiviteiten II: Materieel 8 Eenheden (gemiddelde gegevens) TOTAAL OPPERVLAKTE Ruimte rondom materieel (norm) Stallingruimte materieel (benodigd) Stallingruimte materieel (uitbreiding t.o.v. bestaand) 3775 III: Bebouwing (ca.) > kantoor / pers.faciliteiten (bebouwd opp.) > werkplaats / magazijn/voorraad e.d > stallingsruimte (inpandig) TOELICHTING: 1 Kadastrale oppervlakte van kavel L27 (bestaand) : in nieuwe situatie is uitgegaan van tot. 2 ha; 2 Perceel begrenst via sloten/water; Kadastr. grens is midden van sloot: in nieuwe situatie m 2 3 Bestaand groen op terrein wordt steeds minder : in nieuwe situatie = zie plan ROOSROS 4 Zie plantoelichting 5 Ruimte benodigd voor logistiek / extra toegangsweg e.d. 6 Nu 50 'krappe' parkeerplaatsen van ca m 2 ; wordt ca. 65 plaatsen van 15 m 2 7 Zie plantoelichting 8 Zie plantoelichting ; totaal ca. 350 eenheden, met gemiddeld omvang van 15 m 2 / eenheid 9 O.g.v. KWIN-norm is per machine/eenheid 40% 'vrije' ruimte benodigd 10 Uitbreiding stallingsruimte i.r.t. huidige omvang bedrijf = m 2 (het 'tekort' wordt in huidige situatie 'opgevangen' door materieel op locatie te laten/personeel neemt naar huis/"stapelen" /dubbele opslag/etc. 11

12 3.4 BEOOGDE INRICHTING / PLANGEBIED (TOELICHTING) In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de noodzakelijkheid om te komen tot een meer doelmatige- en effectieve bedrijfslocatie. Voor een nadere indeling en weergave van de feitelijke beoogde indeling wordt verwezen naar paragraaf 3.3 alsmede de inrichtingsplannen welke zijn opgesteld door RoosRos te Oud-Beijerland. Onderstaand is per onderdeel een en ander uitgewerkt. Uitgaande van de huidige- en toekomstige activiteiten-/ontwikkelingen is er binnen het bedrijf/bedrijfslocatie al meerdere jaren behoefte aan de volgende ontwikkelingen; A) Vergroten bestemmingsvlak: Zoals in hoofdstuk 2 verwoord is het bedrijf het afgelopen decennia uitgegroeid naar een middelgrote onderneming inzake MKB-bedrijven én een grote onderneming binnen de cumelasector. Inherent aan deze groei is de toename van het personeelsbestand alsmede het aantal machines/werktuigen i.c. machinepark en derhalve de noodzaak voor meer gebruiksruimte. Dit uit zich in meer parkeerplaatsen voor voertuigen van het personeel, meer kantoormogelijkheden (zie paragraaf 3.2 en onderdeel B), maar ook gebruik-, stallings- en manoeuvreerruimte voor het werkmaterieel. Het bedrijfsmachinepark bestaat uit circa 350 eenheden, zoals bedrijfsauto s-/voertuigen, landbouwtractoren, gazonmaaiers, maaikorf- /boten, motorrijtuigen met beperkte snelheid, aanhang-/schaftwagens, veegmachines, zoutstrooiers en dergelijke, alsmede (hand-)werktuigen, waaronder heggenscharen, bladzuigers, spuitmachines, enzovoort. Alhoewel er naar gestreefd wordt (deels ook door bestaand gebrek aan ruimte op eigen locatie ingegeven) om indien mogelijk machines/werktuigen op de werklocatie te laten of dat het personeel het mee naar huis neemt, heeft iedere machine/werktuig zijn eigen ruimtebeslag binnen de inrichting. Vanwege de omvang van het machinepark ansich, alsmede de toegenomen omvang van de afzonderlijke machines/werktuigen op zich (ter vergelijk: vroeger was een kw tractor al relatief groot, nu bedraagt dit circa kw) is het ruimtegebruik qua stalling, manoeuvreerruimte en logistieke handelingen evident toegenomen. Het is gebruikelijk dat het machinepark bij terugkeer op de locatie voorzien wordt van brandstof (afgetankt) en eventueel gereinigd of gerepareerd/onderhouden. Laatstgenoemde activiteiten vinden plaats in de specifieke werkplaats/herstelruimte (overdekt). Aangezien de bedrijfslocatie slechts via één toegangsweg bereikbaar is, leidt voornoemde tot dagelijkse logistieke problemen op het terrein. Het merendeel van het personeel komt tussen circa en uur terug op de bedrijfslocatie, waardoor spitsuur ontstaat tussen aankomende voertuigen/materieel, parkeren, aftanken, stalling, etc. alsmede het personeel dat het terrein verlaat met eigen voertuig. In de ochtend is feitelijk sprake van een soortgelijke situatie, wanneer werknemers naar bedrijf toekomen en, na het opstarten van het werkmaterieel, vertrekken naar de werklocatie buiten de inrichting (zie voor aspect verkeer hoofdstuk 5). Het hiervoor geschetste problematiek inzake een te beperkte gebruiksruimte ( de omvang van het bedrijf is gegroeid, maar de locatie is (nog) niet meegegroeid ) leidt tot inefficiëntie, meer verplaatsingen op het terrein, onnodige schade / reparaties, enzovoort. Bij onderdeel B wordt beargumenteerd en inzichtelijk gemaakt dat er op grond van de bestaande situatie alreeds de noodzaak aanwezig is aan meer bebouwd oppervlakte. Afgezien van omvang en plaatsing op het terrein leidt het oprichten van bebouwing tot een afname aan onbebouwde - de gebruiksruimte op het overige terrein. Eveneens is een adequaat oppervlakte, middels diverse opslagvakken voor bouw-, grond- en afvalstoffen (groenmateriaal), benodigd (zie hierna onderdeel C). 12

13 B) Extra bebouwing ter grootte van ca m 2 : Op het terrein is thans circa m 2 aan bebouwing aanwezig. Zoals eerder vermeld is hiervan een deel als kantoor ingericht, een werkplaats/magazijn en overdekte werktuigenberging. - Kantoor In navolging van de groei van het bedrijf is enerzijds de organisatiestructuur meegegroeid, wat geleidt heeft tot meer overhead inzake administratie, facturatie, werkvoorbereiding, planning, monteurs en dergelijke. Anderzijds vindt door de mate van dienstverlening, de toename aan automatisering/technologie in combinatie met het aannemen van werken (bestek, begroting, calculatie) en het projectmatig werken (werkoverleg, planning, rapportages, tekeningen/overzichten etc.) meer werk op kantoor plaats. Inherent aan de ontwikkeling is derhalve de behoefte aan meer werkplekken aanwezig en daarbij behorende faciliteiten. Voor de bestaande situatie is tenminste behoefte aan ca werkplekken, wat grofweg resulteert in de noodzaak van 150 m 2 extra ruimte voor werkplekken. In combinatie met overige voorzieningen, zoals spreekkamers, archiefruimte, keuken, sanitair, e.d. alsmede uitbreiding van kantineruimte voor het personeel zal een herverdeling van werkplekken/functies plaats kunnen vinden. Derhalve is tenminste behoefte aan een toename van 300 m 2 aan kantoorruimte. - Werkplaats/ stallingsruimte Een soortgelijk parallel is te maken voor de omvang van de werkplaats én de noodzakelijke overdekte stallingsruimte. Het onderhoud en beheer van het materieel wordt om kostentechnische redenen en specifieke kennis van het materieel zoveel als mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Een ruime en goed geoutilleerde werkplaats is hierbij, mede vanwege arbeidstechnische- en milieukundige redenen, opportuun. Ten opzichte van de situatie in 1999/2000 is de huidige werkplaats te klein. Ook de behoefte aan een groter magazijn (voorraad onderdelen, hulpmiddelen, etc.) is aanwezig. Hoewel het een utopie is (en derhalve ook niet benodigd) om het gehele machinepark inpandig te kunnen stallen, is dit wel voor een deel van het machinepark (voertuigen, werktuigen en gereedschappen) opportuun. Veel materieel is met (kostbare) en fijngevoelige elektronische- en innovatieve voorzieningen uitgerust. Het onnodig bloot stellen van dergelijke apparatuur, indien deze niet in bedrijf zijn, leidt tot extra storingen, schade, e.d. in casu tot bedrijfstechnisch- en economisch ongunstige situatie. Dientengevolge en inzake de autonome toename in het aantal machines, omvang van de afzonderlijke machines/werktuigen (i.v.m. capaciteitsbehoefte), het niet onnodig buiten hoeven stallen van materieel, etc. meer ruimte aan overdekte stalling benodigd voor de bestaande situatie. In de huidige situatie wordt circa 300 m 2 gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en reparaties. Deze werkruimte is om bedrijfstechnische redenen te klein, maar ook in relatie tot de benodigde voorzieningen (werkbank, hulpapparatuur, e.d.) wat vervolgens tot spanningen leidt op gebied van arbeids- en milieuomstandigheden. De toename van het aantal machines en werkmaterieel leidt ook tot het uitvoeren van meer (noodzakelijk en preventief) onderhoud maar ook reparaties vanwege schade, storingen, e.d. De technologie en techniek/elektronica is ook verder toegenomen. Voornoemde betekent dat de onderhoudsfrequentie en doorlooptijd in de werkplaats groter is. Ook de voorraad aan onderdelen per machine is toegenomen. Om toch te kunnen voorzien in een modern en goed kwalitatief machinepark is uitbreiding van de werkplaats opportuun. Hierin kan voorzien worden door de thans in gebruik zijnde stallingsruimte te gebruiken/in te richten als werkplaats en opslag onderdelen, reservedelen, etc. - Stallingsruimte materieel Het bedrijf heeft een omvangrijk machinepark. Een groot deel hiervan zijn kwetsbare machines, vanwege onder andere: * Materieel bevat hoge mate technologie en elektronica; 13

14 * Materieel bevat draaiende, onbeschermde (tegen weersinvloeden) onderdelen; bij stilstand c.q. indien materieel niet in gebruik is, leidt dit tot roestvorming, vastlopende onderdelen en derhalve storingen en dergelijke met een toename aan onderhoud/reparaties tot gevolg; * Divers materieel is zeer gewild bij het dievengilde (extra bescherming is noodzakelijk); * Diverse machines/ werktuigen zijn maar een deel van het jaar inzetbaar. In de tijd dat het materieel niet gebruikt wordt, is inpandige stalling vereist. Hiervoor bedoelde kwetsbaar materieel zijn o.a.: gazonmaaiers, taludmaaiers, tractoren, quads, spuitmachines, graszaaimachines, strooiers, mini-shovels, onkruidborstels, bladblazers, hand-werktuigen, enzovoort, enzovoort. De niet- c.q. minder kwetsbare groep aan materieel bestaat uit bedrijfsauto s/-bussen, aanhangwagens, watertanks, kipwagens, en dergelijke. Deze machines hebben per stuk een relatief grotere omvang c.q. ruimtebeslag. Inherent aan de genoemde groei en ontwikkeling van het bedrijf is ook de groep kwetsbare machines/werktuigen toegenomen. Van het huidige machine-/materieelpark (350 eenheden) zijn er in totaal circa 160 eenheden als kwetsbaar aan te merken. Schematisch weergave: Aantal Gem. oppervlakte per machine (m 2 ) Totaal benodigde plaatsingsruimte Beschikbare inpandige stallingsruimte Machinepark totaal m m 2 -kwetsbare groep m m 2 Uit het overzicht blijkt dat de beschikbare ruimte aan bebouwing ten behoeve van het inpandig stallen van de kwetsbare groep machines/werktuigen zeer nijpend is. Tot op heden wordt dit deels opgevangen, door materieel elders te stallen, door - waar mogelijk materieel te stapelen (via stellages) of heel strak tegen elkaar aan te zetten. Dit alles leidt tot veel extra handelingen, toename aan schade, kosten, inefficiency en dergelijke. Conclusie bebouwing Uit voormelde blijkt duidelijk dat er vanuit meerdere perspectieven (kantoor, werkplaats, stallingsruimte) behoefte is aan uitbreiding van bebouwing. Het vigerende bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van tenminste 10% uitbreiding van de inhoud van de bestaande bebouwing (= gemakshalve 100 m 2 ), of - onder voorwaarden 30% (300 m 2 ). Alhoewel het bestemmingsplan deze uitbreidingsmogelijkheid biedt, blijkt duidelijk zijn dat dit bij lange na niet in de behoefte voorziet. Geopteerd wordt voor het realiseren van een spiegelbeeld / boerenerf-principe, zie plan RoosRos) qua bebouwing met een gelijke stijl en uitstraling als de bestaande bebouwing. De uitbreiding van m 2 aan bebouwing (100%) is derhalve opportuun. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om: - te voorzien in de extra benodigde kantoorplekken én faciliteiten; - de werkplaatsfaciliteiten te optimaliseren (vermoedelijk zal bestaande bebouwing hiervoor volledig ingericht worden); - in de nieuw te realiseren bebouwing circa 750 m 2 aan stallingsruimte voor het kwetsbare materieel te faciliteren (door effectief en zuinig ruimtegebruik c.q. indeling van de ruimte kan in navolging van de bestaande werkwijze voorzien worden in voldoende inpandige stallingruimte). C) Opslagvoorzieningen: Het onderdeel opslagvoorziening is essentieel als verlengstuk van de dienstverlening van het cumelabedrijf i.c. het bedrijf Verheij. 14

15 De werkzaamheden dienen op de werklocatie (buiten de inrichting) normaliter vroegtijdig aan te vangen (bijvoorbeeld 7.00 uur op locatie). Onder andere bij kleinere klussen is het gebruikelijk, en onderdeel van de service dat het cumelabedrijf/hovenier zorgt draagt voor de hulp-, gronden benodigde goederen/stoffen. Dit betreft bijvoorbeeld zaaizaden, grasmengsels/plantmateriaal of bijvoorbeeld (kunst)meststoffen, en dergelijke. Voornoemde is ook van toepassing bij grondverbeteringsprojecten, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever of andere landschapselementen. Bij genoemde werken is het zeer doelmatig en efficiënt dat Verheij direct de benodigde hulp-/grondstoffen kan meebrengen en ter plaatse, bij de klant, nuttig kan toepassen. Om dit vanuit bedrijfsmatig en strategisch oogpunt te realiseren is een doelmatige op- en overslag (strategische werkvoorraad) binnen de inrichting aan de Kweldamweg gewenst. -CONCLUSIE In het verlengde van de uitgevoerde activiteiten van het bedrijf én overeenkomstig de milieukundige mogelijkheden van het Activiteitenbesluit is de op-/overslag c.q. bewerking/verkleinen van groenmateriaal (takken, grof hout, e.d.) opportuun. Om dit vrijkomend materiaal, na bewerking, duurzaam in te zetten / nuttig toe te passen zijn faciliteiten hiertoe binnen het bedrijf wenselijk. Nu is op het achterste deel van het bedrijf hiervoor een beperkte ruimte van circa 800 m 2 hiervoor in gebruik. Het leveren van hoogwaardige grond-/hulpstoffen (zand, grond, teeltaarde, e.d.), die toepasbaar zijn naar ratio van gebruiksfunctie en kwaliteit (rekening houdend met humane- en ecologische waarde) wordt door Verheij nagestreefd en beoogd. Door een doelmatige op-/overslagvoorziening kan, conform het Besluit bodemkwaliteit, gescheiden opslag plaatsvinden naar functie (landbouw/natuur, wonen, industrie) en kwaliteit (AW, wonen, industrie) van grondstromen. Tevens is het door zeven en mengen mogelijk om specifieke toepassingen van grond (bomengrond, bomenzand, verrijkte teeltaarde, e.d.) afhankelijk van gebruik en geleverd op maat per opdrachtgever. Door een goede opslagmogelijkheid onder beheersbare condities is/wordt de kwaliteit van het product gewaarborgd en de eventuele bodemrisico s geminimaliseerd. Alhoewel Verheij tracht om vrijkomend stof- en geurpotentieel, e.d. bij deze activiteiten wenst te voorkomen, is dit in navolging van natuurlijke processen en de bijbehorende handelingen niet geheel te voorkomen. Beoogd wordt om circa 10 opslagdepots te maken, afgeschermd door keerwanden van circa m 2 per vak. Op deze wijze is de opslag van groenmaterieel (600 m 3 ) en diverse gescheiden - partijen van zand (div. kwaliteit/functie), bomengrond, compost, bomenzand, e.d. effectief mogelijk. Rekening houdend met functionele ruimte voor het laden en lossen van de stoffen/goederen is tenminste een oppervlakte van m 2 opportuun. De bovenstaande redenering/toelichting op de diverse onderdelen leidt ertoe dat een uitbreiding van het bestemmingsvlak in westelijke richting ter grootte van 1,0 hectare (= gezamenlijk 2,0 hectare) voorziet in de behoefte. In combinatie met het behoud van symmetrie in casu het verkavelingspatroon van het landschap, de beoogde inrichting als boerenerf, het versterken van de groenelementen op en nabij het terrein/plangebied, etc. leidden ertoe dat een uitbreiding van 100% (qua bebouwing alsmede bestemmingsvlak) in totaliteit als zodanig verantwoord is. Zie voor detaillering, inrichting en vormgeving de inrichtingstekeningen van RoosRos Architecten te Oud-Beijerland. 3.4 ALTERNATIEVEN Alvorens nader ingegaan kan worden op een uitbreiding op de huidige locatie dient nader op grond van provinciaal beleid beoordeeld te worden of alternatieve locatie in casu verplaatsing mogelijk is. In dit kader is, rekening houdend met bedrijfseconomische/-technische, ruimtelijke, landschappelijke, bereikbaarheid/ontsluiting en stedenbouwkundige aspecten (en financiële haalbaarheid) een nadere analyse uitgevoerd naar beschikbare locaties/vestigingsmogelijkheden in de omgeving. 15

16 Vanuit bedrijfstechnisch oogpunt en op grond van een reëel toekomstperspectief i.c. optimalisatie van de bedrijfsvoering op een nieuwe locatie zijn de onderstaande aspecten een minimaal vereiste: Bedrijfsoppervlakte ca m 2 ; Bebouwingsmogelijkheid, ter grootte van tenminste m 2 ; Voorzieningen t.b.v. buitenopslag; Gunstige ligging t.o.v. werkgebied; Goede ontsluiting (doelmatig/bereikbaarheid (landbouw-)verkeer); Geen hinder/belemmering van/door omliggende objecten/omgeving. - Bedrijfsterreinen Op grond van een analyse van alternatieve mogelijkheden in de omgeving (rekening houdend met werkgebied) resteren onder andere volgende objecten/locaties: - Bedrijfsterreinen in Sliedrecht, Alblasserdam, Gorinchem, Noordeloos - Voormalig agrarisch bedrijf (VAB-locatie) Gezien de bedrijfsoppervlakte én het provinciaal beleid (Verordening ruimte) is sprake van een bedrijf (agrarisch aanverwant bedrijf) welke qua type en aard van de werkzaamheden, in een bestaande situatie, past c.q. thuishoort in het landelijk gebied. Indien sprake is van nieuwvestiging zal het bedrijf in eerste aanleg op een bedrijfsterrein gevestigd moeten zijn. Wanneer vestiging op het bedrijfsterrein aan de orde is, wil het bedrijf Verheij hierbij uiteraard met haar volledige activiteiten aan de slag kunnen (dus geen gedeeltelijk verplaatsing c.q. dependance). Bij verplaatsing moet gedacht worden aan een totale verplaatsing van de bedrijfslocatie-/activiteiten. Dit betekent dat een terrein van tenminste 2 hectare opportuun moet zijn. In de relatief directe omgeving zijn diverse industrieterreinen gelegen met een verschillend karakter, waaronder: - De Driehoek (zie hieronder nader uitgewerkt) - Noord Oost Kwadrant (bedrijfsverzamelgebouwen/langs A15- hoogwaardige beeldkwaliteit) - Nijverwaard (diversiteit gebouwen/meubelboulevard) - Vinkenwaard (verhuisbedrijven-/transport-/autoboulevard); - Nieuwland Parc (bedrijfsverzamelgebouwen / kleinere percelen); - Blauwe Zoom (geen geschikte locatie); - overig Algemeen: Uitgaande van gemiddelde bedragen voor de aanschaf van industriegrond van 225,--/m² voor de regio zou de investering voor enkel de benodigde oppervlakte ongeveer ,- bedragen. Daar komen de kosten voor inrichting van gebouwen, verharding, bewaking, inrichting, e.d. van grofweg ,- bij (globale indicatie). Genoemde investering is in relatie tot de omzet i.c. bedrijfseconomisch / financieel niet haalbaar. De productiewaarde van de grond verhoudt zich niet tot het rendement. De exploitatie- /huisvestingskosten zullen fors toenemen ten opzichte van de huidige kosten. De marges én het rendement binnen de cumelasector staan onder druk. Er is niet nagegaan of financiering mogelijk is. De kans is echter reeël dat de huisfinancier op een financieringsaanvraag (netto uitbreiding van ,-) geen toestemming geeft. De eventuele opbrengst van het huidige perceel zal relatief beperkt zijn. Uit een eerste globale verkenning van de bedrijfsterreinen blijkt dat er nagenoeg geen adequate locaties voor het vestigen van een dergelijk bedrijf opportuun zijn. Veel locaties laten op grond van het bestemmingsplan slechts bedrijven toe in categorie 1 en/of 2, veelal dient voorzien te worden in hoogwaardige beeldkwaliteit en een relatief hoog bebouwingspercentage, de aanwezigheid van buitenopslag is veelal een beperkende factor voor dergelijke bedrijven i.c. Verheij. Dit geldt ook in relatie tot de voor Verheij relevante opslag van stoffen, zoals groenmateriaal e.d. én de daarbij behorende stof- en geurcomponenten. 16

17 Een gedeeltelijk verplaatsing van de activiteiten leidt naast het financiële aspect tot een tweetal locaties en voorzieningen. Dit komt de efficiëntie en de bedrijfsorganisatie niet ten goede. Daarnaast zullen extra bewegingen ontstaan tussen de twee locaties. Milieutechnisch en in relatie tot duurzaamheid is dit niet gunstig. De Driehoek: Specifiek aandacht wordt besteed aan het bedrijfsterrein De Driehoek. Dit terrein gelegen aan de noordrand van de gemeente Sliedrecht, begrensd door de infrastructurele voorzieningen als de Betuwelijn, de A15 en de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen (zie illustratie hiernaast / de locatie Kweldamweg 49 ligt geheel rechts (noord-oosten)), heeft een grootte van (netto) 8 hectare. Voor dit gebied is op 6 december 2010 het bestemmingsplan De Driehoek door de raad vastgesteld. Beoogd werd om tenminste het bedrijf ABB Ontwikkeling, de gemeentewerf met milieustraat en een bagger- en slibdepot en waterberging te realiseren (doelstelling 2010). Vanwege beleidsontwikkelingen en de veranderde economische situatie zijn voornoemde, beoogde, ontwikkelingen afgezien van het bagger- en slibdepot niet gerealiseerd. Recent is besloten door de gemeente Sliedrecht (o.a. raadsvoorstel 20 augustus 2013) dat de verplaatsing van de gemeentewerf met milieustraat en de verplaatsing van ABB niet doorgaat, op grond van nieuw beleid. Thans wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de nadere ontwikkeling van De Driehoek. Bij de aanleg van de Betuwelijn is met het oog op de ontsluiting van De Driehoek een viaduct gerealiseerd onder de spoorlijn Dordrecht - Gorinchem. Deze in/uitgang is bedoeld voor alle verkeerssoorten niet in het laatst voor weggebonden vrachtverkeer aangezien de ontsluiting van Driehoek direct gekoppeld zit aan bestaande de op- en afrit van de A15. Gezien de ligging van het terrein direct aan / langs de A15 is het vestigingsbeleid primair gericht op en interessant voor weggebonden bedrijvigheid. Bedrijven met een milieuzonering behorend bij categorie 3.2 zijn toegestaan. Voor de bebouwing nabij / langs de A15 is een nader beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarbij een passende- en representatieve uitstraling vereist is. Zoals de naamgeving al doet vermoeden (De Driehoek) bestaat het terrein veelal uit schuine /glooiiende lijnen. Weliswaar zijn rechthoekige vormen te realiseren, al is daarbij sprake van verloren meters welke mogelijk voor groen/landschappelijke inpassing bruikbaar zijn/ingezet kunnen worden. De investeringskosten (grond, inrichting, bebouwing, etc.) voor Verheij voor deze locatie bedragen circa euro/m 2 (ca euro). De ligging van de locatie langs/aan de A15 levert Verheij niet direct een meerwaarde. De bereikbaarheid van de huidige locatie is eveneens zeer goed én meer landelijk gelegen. De beschikbaarheid van de kavels en de vestigingsvoorwaarden voor dit industrieterrein zijn voor Verheij toereikend. Het kritische aspect is gelegen in de investeringskosten versus rendement. De financiële- en economische lasten zijn dusdanig groot dat dit geen verantwoord beleid zou vertegenwoordigen. Conclusie bedrijfsterreinen Uit voornoemde analyse omtrent het beschikbaar zijn van een alternatieve locatie op een industrie- /bedrijfsterrein, alsmede de toename van huisvestigingskosten én financieringsmogelijkheden, kan op voorhand gezien de aard van het bedrijf, de marges in de sector, de binding met het landelijk gebied / Sliedrecht geconstateerd worden dat van een acceptabele- en verantwoorde verplaatsing naar een industrieterrein geen sprake kan zijn. Voornoemde is ook zichtbaar op grond van de algemene landelijke kenmerken van de CUMELA groensector. Zoals in paragraaf 2.2 verwoord is circa 95% van de bedrijven in het landelijk gebied 17

18 gevestigd. Ook op grond van de Leidraad Groenvoorzieningsbedrijven (DHV 2006), zie paragraaf 4.5, is een vestiging in het landelijk gebied verantwoordbaar. -Vestiging op een voormalig agrarische bedrijfslocatie (VAB-beleid) Overeenkomstig de Verordening Ruimte (artikel 3, lid 2 onder c) is het een mogelijkheid dat nietagrarische bedrijven, waaronder agrarisch aanverwante bedrijven, zich onder voorwaarden - vestigen op een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Geschikte vrijkomende agrarische locaties met een omvang van tenminste 2,0 hectare zijn er nauwelijks, laat staan dat ze beschikbaar komen in dit gebied voor de vestiging van niet-agrarische bedrijven. Ook aan de gestelde voorwaarden, waaronder hergebruik van bestaande bebouwing én geen toenamen van verkeersbewegingen, kan gezien de omvang van het bedrijf Verheij in casu de minimale vereiste niet worden voldaan. De mogelijk beschikbare bestaande agrarische bedrijven hebben veelal een kleinere bouwkavel of worden naar andere functies (wonen) omgezet. 18

19 4. BELEIDSASPECTEN Bij planologische ingrepen is het beleidskader van evident belang. Onderstaand zijn voor het plangebied de meest relevante beleidsaspecten weergegeven en een afweging gemaakt of de ontwikkeling passend binnen het beleidskader. 4.1 RIJKSBELEID - Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vormt de nieuwe, overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar De SVIR Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is op 13 maart 2012 vastgesteld. In de SVIR is de inhoud van een groot aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte en diverse planologische kernbeslissingen, opgenomen. De Nota Ruimte heeft vier algemene doelen: versterken van de economie, krachtige steden en een vitaal platteland, waarborging van waardevolle groengebieden en veiligheid. Op het gebied van verstedelijking zet de Nota Ruimte in op een voortzetting van het bundelingsprincipe. Bundeling draagt bij aan economische schaalvoordelen, benutting van (overheids)investeringen in voorzieningen (zoals die in infrastructuur), versterkt het draagvlak voor diverse stedelijke voorzieningen en beperkt de druk op het landelijk gebied. Bundeling van verstedelijking en economische activiteit betekent dat nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd wordt gelokaliseerd. Dat wil zeggen zoveel mogelijk in het bestaand bebouwd gebied, aansluitend op de bestaande bebouwing. De Nota Ruimte streeft daarmee naar een optimale benutting van het bebouwd gebied. Intensief ruimtegebruik door middel van bijvoorbeeld hoogbouw en ondergronds bouwen speelt daarbij een rol. Revitalisering, herstructurering en transformatie is cruciaal om deze ruimtelijke doelen van de Nota Ruimte te kunnen bereiken. Dat geldt eveneens voor een zorgvuldig beheer van het bestaand stedelijk gebied. De Nota Ruimte gaat in haar sturingsfilosofie uit van een vergaande mate van beleidsdecentralisatie. Dat wil zeggen dat het provinciaal beleidskader de komende jaren steeds meer richtinggevend zal zijn. Het rijksbeleid zoals opgenomen in de (ontwerp) SVIR richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto decentraal wat kan, centraal wat moet, over aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Alleen in de stedelijke regio s rond de mainports Amsterdam en Rotterdam maakt het Rijk afspraken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk los. Er is enkel nog sprake van een ladder voor duurzame verstedelijking (gebaseerd op de SER-ladder ), die zal worden vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. In het mobiliteitsbeleid komt de gebruiker centraal te staan en wordt de samenhang tussen de verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit versterkt. In totaal zijn in de SVIR 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. In de realisatieparagraaf van de SVIR zijn per nationaal belang de instrumenten uitgewerkt die hiervoor worden ingezet. Eén van de belangrijkste instrumenten is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), waarvan een gedeelte gelijktijdig met de SVIR in werking is getreden. In het Barro zijn regels opgenomen ter bescherming van de nationale belangen. De regels van het Barro moeten in 19

20 acht worden genomen bij het opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen en bestemmingsplannen. Het planvoornemen voorziet in het bieden van ruimte, middels uitbreiding, aan een bestaand agrarisch verwant bedrijf om zodoende het voortbestaan hiervan te zekeren. Daarmee kan geconstateerd worden dat het initiatief, waarvoor onderhavig plan is opgesteld, aansluit op het locatie- en bundelingsbeleid uit de Nota Ruimte i.c. dat er geen sprake is van strijdigheid met het voormelde rijksbeleid. Rijksbelangen zijn niet in het geding. 4.2 PROVINCIAAL BELEID - Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Op 2 juli 2010 heeft de Provinciale Staten van Zuid-Holland de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) en de Verordening Ruimte vastgesteld. Genoemde nota s zijn op 26 juli 2010 in werking getreden. Hiermee is invulling gegeven aan de wettelijke bepaling (art. 2.2) van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro: 1 juli 2008). Bij besluit van 30 januari 2013 is de geactualiseerde versie van de Verordening Ruimte 2012 vastgesteld. Middels deze instrumenten is er één integrale ruimtelijke structuurvisie/verordening voor het hele grondgebied van Zuid-Holland. Het beleid zoals voorheen opgenomen in de diverse Streekplannen, overige structuurvisies of nota s is herzien en waar nodig gewijzigd in relatie tot trends, ontwikkelingen en de filosofie van de provincie. De structuurvisie beschrijft de visie, ambitie en de te beschermen provinciale ruimtelijke belangen van de provincie. Op grond van de SVRO/Verordening wordt gestuurd op functies en kwaliteiten van het gebied. De Verordening bevat voorschriften voor de borging en bescherming van de provinciale belangen, welke op grond van het bepaalde in de Wro, grotendeels een rechtstreeks doorwerkend beleid heeft naar de gemeentelijke bestemmingsplannen. De belangen (o.g.v. Verordening) zijn onderverdeeld in diverse bepalingen, bestaande uit algemene-, inhoudelijke-, procedure-, overgangs- en slotbepalingen. Eveneens is een toelichting opgenomen en zijn er algemene ontheffingen en afwijkingen mogelijk. De nieuwe lijn in de SVRO is om minder uit te gaan van functies, maar meer van gebiedskarakteristieken en gebiedsontwikkeling. De kwaliteit van de ruimte is het dragende principe. De elementen; gebruikswaarde, toekomstige waarde en belevingswaarde zijn hierbij evident. Het sturen op kwaliteit is het bepalende, gezamenlijke, aspect. De provincie ordent de instrumenten ook op kaarten, ontwikkelt programma s en projecten, agendeert zaken en laat onderzoek uitvoeren. Zij stuurt op hoofdlijnen door kaders te stellen en het lokale bestuur ruimte te geven bij de ruimtelijke inrichting. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe stijl van besturen: Lokaal wat kan, provinciaal wat moet. De functiekaart geeft de gewenste en mogelijke ruimtelijke functies weer die in de structuurvisie zijn geordend, begrensd en vastgelegd als ruimtelijke beleid tot Op de functiekaart van de Structuurvisie is de Kweldamweg aangeduid als 'Agrarisch landschap - inspelen op bodemdaling'. Dit landelijk gebied met landschappelijke, cultuurhistorische waarden en een overwegend agrarische functie dient in te spelen op de bodemdaling. Daarnaast komen (verspreid gelegen) natuurwaarden en bebouwingslinten voor. Het vergroten van een bestemmings-/bouwvlak voor een agrarisch aanverwant bedrijf is niet strijdig met deze functie. Terwijl de functiekaart stuurt op 'wat en waar', stuurt de kwaliteitskaart op het 'waar en hoe'. Op de kaart zijn zowel de bestaande als de gewenste kwaliteiten benoemd op een globale regionale schaal. Op de kwaliteitskaart is dat 'droogmakerij als herkenbare eenheid'. Van belang bij elke ruimtelijke ontwikkeling binnen het gebied is het behoud en versterking van dit unieke Hollandse landschap. In de Structuurvisie is aangegeven dat een verbreding en/of uitbreiding van bedrijvigheid middels (verblijfs)recreatie, educatie, zorg en streekeigen producten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bewustwording voor het Groene Hart. 20

Zaaknummer: 1142827 Sliedrecht, 18 maart 2014

Zaaknummer: 1142827 Sliedrecht, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1142827 Sliedrecht, 18 maart 2014 Onderwerp: Aanvraag provinciale ontheffing ten behoeve van principeverzoek bouwplan Verheij Integrale

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg Concept Onderbouwing bouw loods met kantoor/tijdelijke woning H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg 15 oktober 2013 Opgesteld door: Ir. F.C.A. van den Tempel Tempel ADVIES Westelijke Parallelweg

Nadere informatie

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a,

Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 1 Taxatie in het kader van de Landschapsinvesteringsregeling (LIR) Lagemierdseweg 10-12 en 14a, 5085 NC Esbeek. Aanvrager: Van Dal Vastgoed B.V., Lagemierdseweg 10, 5085 NC Esbeek. 31 maart 2015. 2 Opdracht:

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse

Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Bijlage 2: Ruimtelijke onderbouwing Rijksstraatweg 3 Ruimtelijke onderbouwing verzoek tot bouwen loods Rijksstraatweg 3 te Bruinisse Verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Eigenaar van het perceel

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Bedrijfsplan bij Wijzigingsplan. Heulenslag 43a te Bleskensgraaf

Bedrijfsplan bij Wijzigingsplan. Heulenslag 43a te Bleskensgraaf Bedrijfsplan bij Wijzigingsplan Heulenslag 43a te Bleskensgraaf Bedrijfsplan bij Wijzigingsplan Heulenslag 43a te Bleskensgraaf pag.1 Onderwerp Bedrijfsplan bij Wijzigingsplan: Heulenslag 43a te Bleskensgraaf

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad

Notitie. Punt 7 van het document Bespreekpunten werkvergadering Raad Notitie Aan: Van: - Gemeente Loenen - Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen B.V. SAB Amsterdam BV, Contactpersoon: dhr. E. de Bos datum: 22-03-2010 betreft: Parkeren op locatie Kroon in Loenen aan de Vecht

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED

REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED NOTITIE REKENMETHODE COMPENSATIE FUNCTIEVERANDERINGEN BUITENGEBIED Aanleg en onderhoud van wandelpaden Aanleg en beheer van nieuwe natuur Aanleg, herstel beheer van landschapselementen Restauratie monumentale

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Bolle Akker 2013. Gemeente Gemert-Bakel

Ontwerpbestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Bolle Akker 2013. Gemeente Gemert-Bakel Ontwerpbestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Bolle Akker 2013 Gemeente Gemert-Bakel Ontwerpbestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Bolle Akker 2013 Gemeente Gemert-Bakel Toelichting Bijlage

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZINGINGEN. Bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen

NOTA VAN WIJZINGINGEN. Bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen NOTA VAN WIJZINGINGEN Bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen maart 2013 Inleiding Het ontwerp van het bestemmingsplan Ede, Kazerneterreinen is ten behoeve van de nu ter besluitvorming voorliggende versie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Bedrijfsontwikkelingsplan. Onderbouwing landbouwkundige noodzaak voor wijziging van de bestemming op het perceel Hoofdstraat 28 te Beerta

Bedrijfsontwikkelingsplan. Onderbouwing landbouwkundige noodzaak voor wijziging van de bestemming op het perceel Hoofdstraat 28 te Beerta Bedrijfsontwikkelingsplan Onderbouwing landbouwkundige noodzaak voor wijziging van de bestemming op het perceel Hoofdstraat 28 te Beerta Opdrachtgever Naam : B.A. de Boer Postadres : Hoofdstraat 28, 9686

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel Definitief Programma van Eisen bouw twee woningen Molengraafseweg ong. te Boxtel Gemeente Boxtel 10 april 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De locatie 3. De omgeving van de locatie 4. Beleid 5. Het Programma

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie. Toelichting

GEMEENTE GRAAFSTROOM. Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie. Toelichting GEMEENTE GRAAFSTROOM Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom 1e herziening reparatie Toelichting NL.IMRO.0693.BuitengebiedGRM-VG01/ Vastgesteld Projectnr. 088-008 / 25 juni 2012 BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN SCHUILGELEGENHEDEN, OMHEININGEN EN PAARDENBAKKEN

BEELDKWALITEITSPLAN SCHUILGELEGENHEDEN, OMHEININGEN EN PAARDENBAKKEN BEELDKWALITEITSPLAN SCHUILGELEGENHEDEN, OMHEININGEN EN PAARDENBAKKEN Algemeen Dit beeldkwaliteitsplan maakt deel uit van het Bestemmingsplan Buitengebied 2011 en wordt toegevoegd aan het welstandsbeleid

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren GEMEENTE OLDEBROEK Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren 15 december 2009 2 1 Aanleiding Tijdens een op 8 mei 2006 plaatsgevonden

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Havenkwartier Gemeente Deventer mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 ZIENSWIJZEN... 3 1.2 LEESWIJZER... 4 2 ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN... 5 2.1 INGEDIENDE

Nadere informatie

Huisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten Paraplubestemmingsplan Huisvesting arbeidsmigranten Zienswijzenrapport Gemeente Horst aan de Maas mei 2013 INLEIDING De gemeente Horst aan de Maas heeft het paraplubestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00239* 14RDS00239 Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Bedrijvenpark Lingewaard" met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.14-VG01 met "Reactienota zienswijzen

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Sanering Abcovensedijk 5 te Goirle. Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 15 mei 2012 19 juni 2012

Raadsvoorstel. Onderwerp Sanering Abcovensedijk 5 te Goirle. Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 15 mei 2012 19 juni 2012 Raadsvoorstel Agendapunt: 12 Onderwerp Sanering Abcovensedijk 5 te Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 15 mei 2012 19 juni 2012 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Op het

Nadere informatie

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei

Tijdelijke afwijking bestemmingsplan tbv voercentrum Geldersche Vallei Gemeente Woudenberg Besluitenregistratie: RAPPORTFORMULIER Ingekomen brief Postregistratienummer : 130443//l 31 Oer] 33 13 Datum inboeken : 30 april 2014 Openbaar Ja Internet Nee naar RAAD OR Nee Communicatie

Nadere informatie

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen

Agrarisch bedrijf. Agrarisch. bouw- en nokhoogten nokhoogten 5. De Bocht in Aanpassen 1. Gemert-Bakel Buitengebied herziening, april 2012; bestaande uit tien ontwikkelingen Adres Plan Oude bestemming Nieuwe bestemming 1. Milschot 36 in De Aanpassing bouwblok, Agrarisch bedrijf Agrarisch

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Koninklijke Drukkerij Em. De Jong bv, Baarle Nassau BEELDKWALITEITSPLAN BAARLE NASSAU I VISWEG-OOST 07 augustus 2012 TC v2.2. Landschapsarchitectuur

Koninklijke Drukkerij Em. De Jong bv, Baarle Nassau BEELDKWALITEITSPLAN BAARLE NASSAU I VISWEG-OOST 07 augustus 2012 TC v2.2. Landschapsarchitectuur BEELDKWALITEITSPLAN BAARLE NASSAU I VISWEG-OOST 02 augustus 2012 TC v2 INHOUD 1. Aanleiding 2. Ligging 3. Geplande ontwikkeling 4.Bebouwingspercentage 5. Beeldkwaliteit 6. Visualisaties Onderwerp: Ruimtelijk

Nadere informatie

Vergroting agrarisch bouwperceel Akkermansweg 2 te Gaanderen

Vergroting agrarisch bouwperceel Akkermansweg 2 te Gaanderen Vergroting agrarisch bouwperceel Akkermansweg 2 te Gaanderen Het gaat hier om het vergroten van het bouwvlak met de bestemming Agrarisch. Gebleken is dat een uitbreiding van de melkrundveehouderij bedrijfseconomisch

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat'

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 16 juni 2015 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 24 september 2015 agendanummer: 12 opgemaakt door: WOEV portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

bestemmingsplan 't rulge veld

bestemmingsplan 't rulge veld VA STcES-TEZ.J0 DU Co Etc F IC-Eolaea gemeente leusden bestemmingsplan 't rulge veld herziening 2-1993 a a ww,a ado IS la ree..111110 I. a a la //1 -ir ADVISEURS BV LEUSDERWEG 220 3817 KG AMERSFOORT TEL.

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6

versie: 1.1 datum: 16 mei 2011 Pagina 2 van 6 Ruimtelijke onderbouwing aanvraag omgevingsvergunning T.b.v. de aanleg van tijdelijke verkeersvoorzieningen in Watergang versie 1.1 1 april 2011 Inleiding De gemeente moet groot onderhoud uitvoeren aan

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng / houd ik het bedrijf op waarde? VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven wonen en gebouwen afbreken? Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam

Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Montferland; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Raadsvoorstel Registratienr: 13int01213 Agendapunt: Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Montferland"; heroverweging Dijksestraat 53a Didam Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting:

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie