INVENTARIS. van het. ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS. van het. ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK"

Transcriptie

1 INVENTARIS van het ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK

2 Inhoudsopgave Inleiding Archief van de gemeente Katwijk over Stukken van algemene aard 12 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Organisme Groei en opheffing, kenmerken, indeling van het grondgebied Betrekkingen met andere organisaties Eigendom en bezit Verkrijgen en verlies van eigendommen Algemeen Aankopen Verkopen Ruilingen Schenkingen, overnames om niet Onteigeningen Verkrijging en verlies op andere wijze Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden Verhuur Beheer van gemeentelijke eigendommen Financiën Begrotingen en rekeningen Begrotingen Jaarrekeningen Financieel beheer Archief, voorlichting, automatisering Archief Publiciteit en voorlichting Automatisering Gebouwen en werken voor de dienst bestemd Uitoefening van de dienst 25 2

3 2.1.8 Verkiezingen Lichamen, organen, instellingen, functionarissen Gemeenteraad, raadscommissies Gemeenteraad Raadscommissies Instelling en organisatie Vergaderingen van de afzonderlijke commissies Leden van de gemeenteraad College van B&W Functionarissen Diensten Algemeen Openbare Werken Algemeen Financiën Huisvesting, personeel, organisatie Gemeentebedrijven Beheersverordening, jubilea, opheffing Financiën Huisvesting, personeel, organisatie Taakuitvoering Grondbedrijf Gemeentepolitie Vleeskeuringkring Katwijk Brandweer Jaarverslagen, huisvesting, organisatie Personeel Schoolartsendienst Kring Katwijk Gemeentelijke Spaarbank Dienst Sociale Werkplaatsen Dienst Sportzalen Deelname in andere lichamen Overdracht van bevoegdheden Beleidsbepaling, behandelingsprocedures, vastleggen handelingen Wijze van uitoefenen van de bestuurs- en beheerstaak Openbaarheid van bestuur Representatie Financiële steun Personeel Verhouding tussen het personeel en de gemeente Rechtspositie Georganiseerd overleg, medezeggenschap Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Personeelsbezetting, formatie Rechten van het personeel Loon, bezoldiging Bezoldigingsregelingen Functiewaardering 43 3

4 Toelagen en vergoedingen verband houdend met de werkwijze of de aard van het werk Wachtgeld, Tijdelijke Uitkering, Uitkering Vrijwillig Vervroegde Uittreding Tegemoetkomingen, schadeloosstellingen Verplaatsingskosten, reiskosten Kindertoelage Ziektekosten Studietoelagen, faciliteiten Andere personeelsaangelegenheden Materiële en sociale behoeften, ontspanning Bevordering vakbekwaamheid, scholing Taakuitvoering Belastingen Ruimtelijke Ordening Regelingen, organen en instellingen Planologische regelingen Structuurplannen, structuurnota s Bestemmingsplannen Algemene regelgeving Afzonderlijke bestemmingsplannen Controle op de naleving van bestemmingsvoorschriften Exploitatie van gronden Algemeen, uitvoering Verkopen van grond en woningen i.h.k.v. het realiseren van bestemmingsplannen Volkshuisvesting Algemeen Woningbehoefte en -voorziening Woningvoorraad, -registratie en -telling Eisen aan woningen, gebouwen, terreinen en erven Eisen aan woningen en gebouwen Bouwverordeningen, welstandseisen, welstandstoezicht Toepassing van regelingen Aanleg en inrichting van terreinen en erven Gebruik, onderhoud en verbetering van woningen, gebouwen en terreinen Onderhoud aan woningen en gebouwen Onbewoonbaarverklaringen Sanering, afbraak Verbetering van woningen en gebouwen Huur, verhuur Verdeling van woonruimte Stichten en renovatie van woningen Renovatie van woningen, stadsvernieuwing Nieuwbouw Bevordering van het eigen woningbezit Openbare orde Algemene regelgeving Gelijkheid Toezicht op openbare grond en openbaar water 65 4

5 Gebruik van openbare grond en openbaar water Precariorechten Stand- en ligplaatsen Voorwerpen, werken en voorzieningen Collecteren, venten Toezicht op openbare samenkomsten en gelegenheden Bevolkingsadministratie Burgerlijke stand, bevolkingsregistratie Bevolkingsstatistiek Openbare zedelijkheid Openbare gezondheidszorg Organisatie van de gezondheidszorg Voedselvoorziening, drinkwatervoorziening Voedings- en genotmiddelen Drinkwaterwatervoorziening Besmettelijke ziektenbestrijding Aangelegenheden betreffende lijken Milieu Toezicht op inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Beleidsbepaling, regelgeving, organisatie Uitvoering Hygiëne van bodem, water en strand Hygiëne van de bodem Hygiëne van het water en het strand Milieuhinderlijke stoffen Afvalstoffen Verordeningen, subsidieregelingen Inzameling, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen Stort- en lozingsplaatsen Afvalwater Rioleringsplannen, verordeningen Overeenkomsten met en vergunningen van derden Rioolwaterzuivering Aanleg en reconstructie van riolering en gemalen Trillingen en geluid Openbare veiligheid Water- en stormgevaar Bescherming en hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld Gevaarlijke stoffen Brandbestrijding Waterstaat Verkeer en Vervoer Algemeen Zorg voor wegen en waterovergangen Aanleg, verbetering en opheffing van wegen, rijwielpaden etc Aanleg en verbetering van wegen 78 5

6 Aanleg van en beheer over rijwielpaden, wandelpaden, tunnels Opheffing en overdracht van wegen Aanleg en verbeteren van bruggen Bijkomende werken Inritten, uitritten Parkeerterreinen Toezicht op wegen Verkeer over wegen Algemeen Parkeerbeleid Verkeersveiligheid Verkeersmaatregelen Verkeersaanwijzingen Verkeer en vervoer over rails Verkeer en vervoer te water Verordeningen Havens Waterwegen Post, telecommunicatie Economische aangelegenheden Algemeen Tuinbouw, veeteelt Industrie, dienstverlening, handel Industrie Energievoorziening Gasvoorziening Elektriciteit Handel Plaatsen waar handel wordt uitgeoefend Winkelvoorzieningen Markten Distributie Visserij Arbeid Arbeidsomstandigheden Bestrijding van werkloosheid Welzijn Specifiek Welzijn Organisaties, instellingen Planning, financiering Accommodaties Maatschappelijke zorg naar het soort Maatschappelijke gezondheidszorg Voorlichting, kruiswerk Verpleeghuizen, ambulancevervoer Algemeen maatschappelijk werk Samenlevingsopbouw Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Juridische en Sociale Hulp Maatschappelijke zorg naar doelgroep Jongeren, jeugdigen Ouderen, bejaarden Gehandicapten 95 6

7 Werkvoorzieningschap t Heem Overige stukken Bijstandsbehoevenden Overige groepen Onderwijs Algemeen Organisatie van het onderwijs en de school Vormen en vakken van onderwijs Bevordering van het onderwijs en de studie Schoolgebouwen en -terreinen Personeel Aangelegenheden betreffende leerlingen Kleuterscholen Openbare kleuterscholen Bijzondere kleuterscholen Protestantse kleuterscholen Katholieke kleuterscholen Lagere scholen / basisscholen Openbare scholen Bijzondere scholen Protestantse scholen Hervormde scholen Gereformeerde scholen Katholieke scholen Speciaal lager en voortgezet onderwijs Voortgezet Onderwijs Beroepsonderwijs Educatie Gemeentelijke Muziekschool Overige stukken Cultuur Kunst Algemeen Beeldende kunst, schilderijen Dans, muziek Overige stukken Verzamelingen Bibliotheken Oudheidkamer, musea, museale objecten Monumenten Beleidsbepaling Kerken, torens, carillons Overige objecten Natuur- en landschapsschoon Zeden en gewoonten, onderscheidingen Feesten, plechtigheden en herdenkingen Heemkunde Eretekenen, eervolle onderscheidingen Gemeenschapsbevordering 113 7

8 Religie Sport Accommodaties algemeen Sportverenigingen, afzonderlijke accommodaties Voetbal Tennis Watersport, zwemmen Atletiek Recreatie en toerisme Recreatie Kamperen Waterrecreatie Volkstuinen Overige stukken Toerisme Internationale betrekkingen 117 Bijlagen 1. Lijst van aankopen, verkopen en ruilingen Lijst van namen van raadsleden en functionarissen Lijst van verleende hinderwetvergunningen Documentatie 174 Gedeponeerde archieven Inventaris van het archief van de gemeentelijke spaarbank / Stichting Spaarbank der gemeente Katwijk Inventaris van het archief van de Schoolartsendienst kring Katwijk Inventaris van het archief van de Vleeskeuringsdienst Kring Katwijk Inventaris van het archief van de n.v. kalkfabriek Rijnland Inventaris van het archief van de Stichting Jeugdtandverzorging voor Katwijk en Omstreken,

9 INLEIDING Geschiedenis van de gemeente Katwijk De periode 1960 t/m 1985 was voor de gemeente Katwijk een periode van gestadige groei. In de jaren 60 werden de nieuwbouwwijken Hoornes en Cleijn Duin gerealiseerd, in de jaren 70 en 80 gevolgd door de wijken Schutterswei en Rijnsoever. Het inwoneraantal groeide van in 1960 naar per 31 december Begin jaren 80 werd tevens een begin gemaakt met de realisatie van het industrieterrein t Heen. De gemeente Katwijk bestond uit de volgende onderdelen: - de secretarie - de dienst Openbare Werken, - de dienst Gemeentebedrijven. Deze dienst omvatte het gemeentelijk gasbedrijf, waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf en vanaf ca ook het kabelbedrijf. - de dienst Sociale Werkplaatsen, die in 1973 opging in de gemeenschappelijk regeling t Heem - de dienst Sportzalen (per 1969) - de gemeentepolitie en de brandweer - en enkele gemeenschappelijke regelingen, (o.a. op het gebied van de Schoolartsendienst en de vleeskeuring) en de stichting Spaarbank gemeente Katwijk De secretarie was gehuisvest in het gemeentehuis (Zeeweg 127), maar het tekort aan ruimte leidde in de jaren 80 tot het in gebruik nemen van een hulpdependance aan de Willem de Zwijgerlaan. De dienst Openbare Werken was gehuisvest in een gehuurd pand (Zeeweg 117) en de dienst Gemeentebedrijven aan het terrein aan de Van der Vegtstraat. Geschiedenis van het archief Het archiefblok over was 1 doorlopende serie. Er is geen cesuur aangebracht, ook niet bij de reorganisatie per 1 januari Uit de aangetroffen vernietigingslijsten blijkt dat er regelmatig uit vernietigd werd. Gedurende de jaren 1961 t/m 1988 gebeurde dat op ad-hoc basis. Vanaf 1988 werd er jaarlijks tot vernietiging overgegaan. De dossiervorming is redelijk tot goed. De stukken waren grotendeels al ontdaan van ijzeren hechtmechanieken. Naast het archief dat geregistreerd was in de officiële dossierinventaris, bestond er het zogenaamde code-archief. Dat bleek te gaan om oudere stukken die voor het grootste deel vernietigbaar waren. Er bleken echter ook bescheiden te zijn m.b.t. de vleeskeuringkring Katwijk, de schoolartsendienst kring Katwijk en de gemeentespaarbank. Het betrof in principe stukken toegezonden aan de gemeente ter kennisname, maar bij het ontbreken van de officiële stukken, zijn deze stukken beschouwd als gedeponeerd archief. M.b.t. het zogenaamde pandenarchief (de serie bouwvergunningen) valt te melden dat men druk bezig was met microverfilming. Dit archiefdeel valt echter buiten de bewerking. De stukken zijn voor zover bekend altijd bewaard in de archiefruimte van de gemeente Katwijk in het gemeentehuis. Alleen gedurende de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis (aan het eind van de jaren 90) zijn de stukken tijdelijk gehuisvest geweest bij een verhuisbedrijf. Op basis van de Archiefwetten 1962 en 1995 zijn respectievelijk in 1975 en 1996 archiefverordeningen vastgesteld. In 1975 werd de archiefruimte aangewezen als archiefbewaarplaats. 9

10 Verantwoording van de bewerking In 2004 werd door de gemeente Katwijk aan Loek Nijholt Archiefservice b.v. de opdracht verstrekt om over te gaan inventariseren. Het betrof het archief van de secretarie en vanaf 1989 van de Bestuursdienst van de gemeente Katwijk. Het archief t/m 1960 was al geïnventariseerd, evenals het archief van de voormalige dienst Openbare Werken. Het archief van Gemeentebedrijven is overgedragen aan de n.v. Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR) en in de jaren in opdracht van de EWR geïnventariseerd (archief , inv.nr. 533) was het logische eindjaar omdat per 1 januari 2006 de huidige gemeente Katwijk opgaat in de nieuwe gemeente Katwijk (met Valkenburg en Rijnsburg). In 2005 werd de opdracht uitgebreid tot het gaan bewerken van enkele gedeponeerde archieven. Buiten de bewerking bleven de serie bouwvergunningen (zogenaamde pandenarchief) en de bescheiden rond de bevolkingsadministratie (persoonskaarten etc.) en het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. In het te bewerken archiefblok van de gemeente was dus een geheel. Rekening houdende met de termijn m.b.t. het overdragen van archieven van 20 jaar werd ervoor gekozen om de blokken en te gaan vormen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in de bestaande mappen geen fysieke scheiding per 1 januari 1986 is doorgevoerd, en dat het blok zo compleet mogelijk gemaakt zou worden, omdat het vormen van het archief nog niet afgerond was. De totale omvang bij aanvang was ca. 300 meter. Na bewerking bleek de omvang van het blok ca. 87 meter te zijn. De bewerking is uitgevoerd op mapsniveau. De selectie tot vernietiging is gebeurd conform de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven uit Verder is er gebruik gemaakt van stukkenlijsten zoals de Leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen van de BASC (Brabantse Archief Selectie Commissie) en de Handleiding opbouw bestuursarchief gemeente van de ODRP. Het voorstel tot vernietiging is voorgelegd aan en goedgekeurd door de provinciale archiefinspecteur en de gemeente Katwijk. Er zijn een drietal bijlagen gemaakt. Een bijlage is een ingang op de aankopen, verkopen en ruilingen die vermeld zijn in de inv.nrs , en Een tweede bijlage is een zo compleet mogelijke namenlijst van functionarissen en gemeenteraadsleden. De derde bijlage is een overzicht van de verleende hinderwetvergunningen die een ingang vormt op de inv.nrs 2364 t/m De in die lijst genoemde data hebben betrekking op het jaar van het verlenen van een vergunning. Daarnaast kunnen er ook in de stukken aanwezig zijn van latere datum die bijvoorbeeld betrekking hebben op de controle van de vergunningsvoorwaarden. Alle stukken zijn materieel verzorgd, d.w.z. voor zover nodig nog ontijzerd en voorzien van zuurvrije en en verpakt in zuurvrije dozen. Afgezonderd zijn bescheiden van vóór 1960 en bescheiden afkomstig uit het archief van Openbare Werken. Hiervoor zijn aanvullingen op de bestaande inventarissen gemaakt. Verder zijn er als bijlagen enkele gedeponeerde archieven opgenomen. Aanwijzingen voor de gebruiker Enkele tips: - als men iets zoekt uit het midden van de jaren 80 kijk dan in beide blokken. Aangezien er geen harde cesuur is toegepast, is er geen duidelijke scheiding in de diverse en tussen voor en na 1 januari Als het gaat om een grote afwijking in verhouding met de scheidingsdatum van 1 januari 1986, zijn er verwijzingen gemaakt. - zie vóór 1988 voor onderwerpen m.b.t het inrichten van de ruimte ook het archief van Openbare Werken 10

11 Beperkingen van de openbaarheid: i.v.m. de bescherming van de privacy geldt voor de en dien gaan over het al dan niet verlenen van koninklijke onderscheidingen, een beperking van 75 jaar. Het betreft de inv.nrs t/m 3353, 3360 en 3361 Verder geldt voor alle hinderwetvergunningen een beperking tot het jaar Dit in verband met het beschermen van het bedrijfsbelang. drs. H.G.J. Gerritsen LNA Archivisten B.V. Schaarsbergen, 26 januari

12 Inventaris van het archief van de gemeente Katwijk over Stukken van algemene aard 1-14 Agenda s, notulen en raadsvoorstellen betreffende vergaderingen van de gemeenteraad, banden N.B. met ondertekende notulen en systematische klapper jan - apr mei - sep okt - dec Notulen van openbare raadsvergaderingen, en N.B. betreft de ondertekende notulen klapper, jan t/m mei jun - dec klapper, jan - jun jul - dec jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - jun jul - dec klapper, jan - jun jul - nov klapper, jan - jun jul - dec jan - jun jul - dec klapper, jan - jun jul - dec klapper, jan - jun aug - dec klapper, jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - aug sep - dec 12

13 42-55 Vergaderstukken behorend bij de raadsvergaderingen, banden N.B. de banden beginnen per jaar met de conceptnotulen; gevolgd door de raadsvoorstellen op volgnummer notulen en bijlagen 71/305a - 72/ bijlagen 1972/ / notulen en bijlagen 1973/1-1973/ bijlagen 1973/ / notulen en bijlagen 1974/1-1974/ bijlagen 1974/ / notulen, 1975/1-1975/ bijlagen 1975/ / notulen en bijlagen 1976/1-1976/ bijlagen 1976/ /372a notulen en bijlagen 1977/1-1977/ bijlagen 1977/ / notulen en bijlagen 1978/1-1978/ bijlagen 1978/ / Notulen en raadsvoorstellen van vergaderingen van de gemeenteraad, geordend per vergadering, banden jan - jul aug - dec jan - mei jul - dec jan - jun jul - dec jan - jun jul - dec jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - jun jul - dec 70 Notulen van besloten raadsvergaderingen, ; met hiaten Besluitenlijsten van B&W vergaderingen, , , en, 2 banden N.B. incompleet band band , okt - dec, met agenda s vanaf januari jan - mrt apr - jun jul - sep okt - dec jan - mrt apr - jun jul - sep okt - dec 13

14 83 Enige Cijfers over de jaren 1980 t/m N.B. het betreft summiere statistische jaarverslagen 14

15 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 2.1 Organisme Groei en opheffing, kenmerken, indeling van het grondgebied Stukken betreffende een grenswijziging per 1 september 1970 met de gemeentes Noordwijk en Rijnsburg, en Stukken betreffende instelling van de gemeentevlag, gebruik van het gemeentewapen en het ontstaansjaar, ; met hiaten Stukken betreffende de wijkindeling, , , Stukken betreffende straatnaamgeving, en Stukken betreffende huisnummering, en 91. algemeen, A t/m P 92. R t/m Z Betrekkingen met andere organisaties Stukken betreffende werkbezoeken van de commissaris der Koningin, en , Stukken betreffende het toetreden en vaststellen van de gemeenschappelijke regelingen Gewest Leiden, , en 95. toetreding, vaststelling nieuwe regeling, Stukken betreffende besprekingen over diverse onderwerpen met het hoogheemraadschap van Rijnland, ; met hiaten. 1 15

16 98 Stukken betreffende besprekingen met de gemeentes Noordwijk en Valkenburg, ; met hiaten Stukken betreffende het toetreden tot en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, N.B. oude naam Samenwerkingsorgaan Bollenstreek Eigendom en bezit Verkrijgen en verlies van eigendommen Algemeen Registers van grondtransacties, banden jul jul jul mrt mrt dec 21 buitenformaat Aankopen Stukken betreffende het aankopen van percelen grond en woningen, N.B. zie bijlage Stukken betreffende het aankopen van schilderijen door de gemeente, en Stukken betreffende het aankopen en het ontruimen van percelen grond en een pand aan de Noordstraat, en 681. aankoop, ontruiming, Stukken betreffende de aankoop en liquidatie van de N.V. Rijnland, en N.B. Aangekocht i.v.m. de aankoop van het bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk in de Hoornespolder 683. aankoop, liquidatie, Verkopen Stukken betreffende het verkopen van percelen grond en woningen, N.B. zie bijlage 1. Zie voor de verkopen i.h.k.v. de realisatie van bestemmingsplannen de sectie

17 1217 Stukken betreffende het vaststellen en toepassing van de algemene voorwaarden betreffende de verkoop van bouwgrond uit 1962, Stukken betreffende beleidsuitgangspunten bij het verkopen van grond, Stukken betreffende het vaststellen, wijzigen en intrekken van de algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond 1978, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het opstellen van regulerende bepalingen bij doorverkoop, Stukken betreffende het vaststellen van een puntensysteem voor de toewijzing van bouwgrond, Stukken betreffende het uitgiftebeleid m.b.t. het industrieterrein t Heen, Stukken betreffende het verkopen van 12 kavels bouwgrond aan de E.A. Borgerstraat, Stukken betreffende het verkopen van 12 kavels bouwgrond aan het Commandeurspad / Mgr. Bekkersstraat, Stukken betreffende het verkopen van appartementsrechten in de Piersonstraat, en algemeen, o.a. verlotingen, algemeen, transportakten, A t/m L, transportakten, M t/m Z, Ruilingen Stukken betreffende het ruilen van grond, N.B. zie bijlage Schenkingen, overnames om niet 1293 Stukken betreffende het aanvaarden van geschenken van diverse personen en instellingen, Stukken betreffende het overnemen om niet van percelen grond, en. 17

18 1294. perceeltje grond aan de Mgr. Bekkersstraat van de Katwijksche Bouwvereeniging, perceeltjes grond in het Centrumplan van v.o.f. Zeebad Katwijk, gedeelte van de Herenweg van de provincie Zuid-Holland, perceeltje grond nabij de Talmastraat van de Katwijksche Bouwvereeniging, perceel grond tussen de Voorstraat en de Noordstraat van de Stichting Bejaardenzorg Hervormd Gast- en Weeshuis, Onteigeningen Stukken betreffende het onteigenen van gronden in de Hoornespolder, en vaststelling onteigeningsplannen, uitvoering, dossiernrs. 1 t/m 6 N.B. niet aangetroffen uitvoering, dossiernrs. 7 t/m 11, uitvoering, dossiernrs. 12 t/m 20, uitvoering, dossiernrs. 21 t/m 25, uitvoering, dossiernrs. 26 t/m 31, uitvoering, gebr. A.J. en D. van der Marel, mej. L. van den Oever, fa. I. Schaddee van Dooren, mw. wed. A. Verdoes-van der Marel, Stukken betreffende het onteigenen van gronden in het uitbreidingsplan Cleijn Duin, Stukken betreffende het onteigenen van gronden t.b.v. realisatie van het badcentrum in de omgeving van het Parlevlietslop, 1963, Stukken betreffende het onteigenen van gronden in het bestemmingsplan Schutterswei, Stukken betreffende het onteigenen van gronden t.b.v. het Centrumplan, N.B. omgeving Voorstraat, Badstraat, Waaigat en Emmaplein Verkrijging en verlies op andere wijze 1312 Stukken betreffende het verkrijgen van percelen grond aan de Buitensluis van de N.V. Landbezit door het opstellen van een verklaring van verjaring, (1995) Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden Stukken betreffende het aanvaarden in erfpacht van gronden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, en 18

19 1313. gronden nabij de Kanaaldijk, gronden bij de Rijnmond t.b.v. benzinestation, Stukken betreffende het verlenen van rechten van overpad of uitweg, en Stukken betreffende het verlenen van een zakelijk recht aan de N.V. Leidsche Duinwatermaatschappij i.v.m. het hebben van een watertransportleiding door de Kleine Wetering, Stukken betreffende het in erfpacht hebben van de Zeereep, N.B. omschreven als gronden gelegen zeewaarts van dorp Katwijk aan Zee. Zie het archief over , inv.nr Stukken betreffende het vestigen van erfdienstbaarheden t.b.v. de Stichtsche Glashandel N.V. m.b.t. een terrein aan de J. Evertsenlaan, Stukken betreffende het in erfpacht hebben van pand Zeeweg 117 van de Leidse Buitenschool, met verkoop erfpachtrecht, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het verlenen van een recht van opstal aan tennisvereniging Zee en Duin i.v.m. de accommodatie op het gemeentelijke tennispark Duinlust, N.B. zie inv.nr Stukken betreffende het in erfpacht hebben van een strook grond langs de Provinciale weg en eigendom van de Baron van Wassenaer, ( 1995) Verhuur 1320 Stukken betreffende het verhuren van grond voor het oprichten van een benzinestation aan de Rijnmond, N.B. zie ook inv.nr Stukken betreffende het verhuren van een perceel grond aan de Hoorneslaan t.b.v. een benzinestation, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het huren van percelen grond nabij het Katwijks Kanaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Stukken betreffende het in gebruik geven van gronden, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nrs

20 -. Stukken betreffende het verhuren van het zuiderstrand aan de watersportvereniging Skuytevaert, N.B. zie inv.nr Beheer van gemeentelijke eigendommen Stukken betreffende het verhuren van en beheer over gemeentelijke panden, en Callaoweg 1 (huize Callao), Duinoordweg 2, Jan Evertslaan 2: beroepsprocedure tegen het wijzigen van de bestemming, Jan Evertslaan 2: verhuur, Sportlaan 1, Voorstraat 59, Zeeweg 123: verhuur, N.B. zie voor het gebruik door de muziekschool, inv.nr Stukken betreffende het slopen van gemeentelijke panden, en N.B. het betreft voornamelijk woningen in saneringsgebieden Stukken betreffende de verhuur en het beheer van de voormalige vuurtoren aan het Vuurbaakplein 1, N.B. zie inv.nrs Stukken betreffende het beheer van gemeentetorens, en kerktoren Oude Kerk aan de Boulevard te Katwijk aan Zee, kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan te Katwijk aan de Rijn, Stukken betreffende het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit, Stukken betreffende het beheer van eigendommen,

21 2.1.4 Financiën Begrotingen en rekeningen Begrotingen Begrotingen over de jaren en, 4 stukken N.B. omvat ook de begrotingen van de Vleeskeuringkring Katwijk over stuk stuk stuk stuk Stukken betreffende het opstellen, vaststellen en wijzigen van begrotingen over de jaren en

22 : voorbereiding : o.a.aanbiedingsnota, algemeen verslag : voorbereiding, bezuinigingen : aanbiedingsbrief, algemeen verslag Stukken betreffende het opstellen van meerjarenbegrotingen voor de periode t/m en , Begrotingswijzigingen over de jaren en t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

23 Jaarrekeningen Gemeenterekeningen over de jaren 1960 t/m en Financieel beheer 1484 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de controle op de rekenplichtigen en het rekenplichtig beheer, (1953) Stukken betreffende het vaststellen van de verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en het kasbeheer, Stukken betreffende het instellen en vergaderingen van de projectgroep en werkgroep Financiën, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de begrotingsopzet, Archief, voorlichting, automatisering Archief Stukken betreffende het beheer van het archief, en inspectie provinciale archiefinspecteur, inbewaringneming van archieven, vernietiging archiefbescheiden, overdracht van archieven aan diverse instanties, verordeningen en regelingen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr inventarisatie van het archief over , inventarisatie overgebrachte archieven, ,

24 Publiciteit en voorlichting Gemeentepagina, maandelijks informatieblad van de gemeente Katwijk, ; incompleet. 3 en Gemeentegidsen, 1972, 1977, 1979, 1982/1983 en 1983/ N.B. zie voor 1984/1985 het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende voorlichting, Automatisering 1499 Stukken betreffende de automatisering van de gemeentelijke administratie, Stukken betreffende het toetreden tot en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Midden-West Nederland, Gebouwen en werken voor de dienst bestemd 1501 Stukken betreffende een plan voor het stichten van een gebouw voor de dienst Openbare Werken en de afdeling Sociale Zaken aan het Bosplein, Stukken betreffende het uitbreiden, het plegen van onderhoud en het aanbrengen van voorzieningen aan het gemeentehuis, en diversen, diversen, verbeteren van de toegankelijkheid voor invaliden, realisering uitbreiding, beheer en aanpassingen aan het gemeentehuis, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het beheer over de ambtswoning van de burgemeester aan Nieuwe Duinweg 10, Stukken betreffende het huren van het pand Zeeweg 117 van de Leidsche Buitenschool t.b.v. het huisvesten van de dienst Openbare Werken en de afdeling Sociale Zaken, Stukken betreffende vergunningen verleend aan de gemeente Katwijk voor het leggen en exploiteren van leidingen, en 24

25 1508. door de Dienst der Domeinen, door Staatsbosbeheer, Stukken betreffende het onderzoeken van de huisvestingsproblematiek, en voorbereiding, huisvestingsrapporten, verslagen van werkgroepen, Stukken betreffende het nemen van energiebesparende maatregelen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen, Stukken betreffende een verbouwing van een kleuterschool aan de Willem de Zwijgerlaan 4 tot dependance van het gemeentehuis, Uitoefening van de dienst 1514 Stukken betreffende het instellen en functioneren van de ideeënbus, Stukken betreffende de organisatie en openstelling van de secretarie, Stukken betreffende het instellen en opheffen van de projectorganisatie, Agenda s en vergaderstukken van de commissie van Beroep, en N.B. de taak van de commissie was het behandelen van de bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften, stukken 1521 Stukken betreffende het heroverwegen van de gemeentelijke taken, met 1 e en 2 e heroverwegingsnota, N.B. zie voor het vervolgtraject het archief van de gemeente Katwijk over Verkiezingen 1522 Stukken betreffende de verdeling van de gemeente in stemdistricten, Uitslagen van verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten betrekking hebbende op Katwijk,

26 2.1.9 Lichamen, organen, instellingen, functionarissen Gemeenteraad, raadscommissies Gemeenteraad Processen-verbaal van gemeenteraadsverkiezingen, met het benoemen van raadsleden, en N.B. Geen proces-verbaal centrale uitslag , , Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, , Stukken betreffende raadsleden en organisatie van raadsvergaderingen, Stukken betreffende vergaderingen en reglementering van het seniorenconvent, N.B. betreft een overleg tussen burgemeester en de voorzitters van de diverse fracties Raadscommissies Instelling en organisatie 1531 Stukken betreffende de openbaarheid van commissievergaderingen, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de Commissie van Beroep op de gemeenteraad, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van verordeningen van de vaste commissies voor advies en bijstand, Stukken betreffende de Commissie Openheid die het functioneren van de lokale democratie onderzocht,

27 -. Stukken betreffende de organisatie van commissievergaderingen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Vergaderingen van de afzonderlijke commissies Vergaderstukken van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ), en okt Vergaderstukken van de commissie voor de Bedrijven, en N.B. ondertekende notulen jan - jul sep jan - jun sep mei jun jun aug apr jun apr notulen, Vergaderstukken van de commissie Bestuurszaken en Juridische Zaken, en jan - mei jul - nov jan - aug Vergaderstukken van de commissie voor Cultuur en Recreatie, en okt feb N.B. onder de naam commissie Vrije Tijdsbesteding mrt sep Notulen van de commissie Financiën, aug. 2 en 27

28 aug Besluitenlijsten van de commissie Financiën en Economische aangelegenheden, en sep jul Vergaderstukken van de commissie Financiën, Gemeentebedrijven en Eigendommen (FGP), en sept N.B. alleen besluitenlijsten jan - jun jul - dec jan - mei Notulen van de commissie voor het Grondbedrijf, en N.B. zie inv.nr aug Advieslijsten van de commissie voor het Grondbedrijf en Sanering, en sep jan aug Vergaderstukken van de commissie voor Jeugdzaken en Sportzaken, en dec aug sep jul 1584 Notulen van de Marktcommissie, Notulen van de commissie Middenstands- en Marktzaken, Agenda s en notulen van de commissie voor Onderwijs en Culturele Zaken, en sept 28

29 dec jan - aug Agenda s en notulen van de commissie voor Onderwijs en Vrijetijdsbesteding, en sept mei jun - dec jan - jun jun 22 - dec jan - mei jun - dec jan - aug Vergaderstukken van de commissie voor Onderwijs, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Personeelszaken, en sep - dec jan - mei jul - dec jan - jun jun 11 - dec jan - mei mei - dec jan - aug Notulen van de commissie voor Openbare Werken, en aug 1612 Stukken betreffende het 80-jarig jubileum van de raadscommissie voor Openbare Werken in 1973, Notulen en advieslijsten van de commissie Recreatie en Toerisme, Adviezenlijsten van de commissie voor Ruimtelijke Ordening, Grondbedrijf en Openbare Werken, en sept okt Vergaderstukken van de commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, en

30 aug Besluitenlijsten van de commissie voor Stadsontwikkeling en Openbare Werken, en sept aug 1622 Vergaderstukken van de commissie van de Strafverordeningen, Vergaderingen en correspondentie van de Strandcommissie, Agenda s en notulen van vergaderingen van de commissie voor Vorming, Zorg en Personeelszaken (VZP), en sep - dec jan - jun jul - dec jan - jul sep - dec jan - apr mei - jul aug - dec jan - apr Vergaderstukken van de commissie voor Woningbouw, Economische Zaken en Ontmoeting, en sep mrt apr - dec apr Leden van de gemeenteraad 1636 Stukken betreffende de samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W, (1945) Stukken betreffende het vaststellen van de presentiegelden, Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van raadsleden door het college van B&W, en N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr

31 1643 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden en commissieleden, College van B&W 1644 Stukken betreffende wethouders, o.a. taakverdeling, inlichtingenstaten, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van uitkerings- en pensioenverordeningen voor wethouders, en Functionarissen Personeelsdossiers van burgemeesters, en N.B. de looptijd verwijst naar het tijdvak van het burgemeesterschap H. Duiker, A.G. Vermeulen, C.A. Bos, Personeelsdossier van gemeentesecretaris J.C. Tieleman, N.B. al vanaf 1929 in dienst van de gemeente Katwijk Diensten Algemeen 1651 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van een algemene verordening op het beheer van de takken van dienst, Openbare Werken Algemeen 1652 Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van een beheersverordening voor Openbare Werken, (1957) Financiën Begrotingen, met begrotingswijzigingen over 1960 t/m en 31

32 N.B. geen begroting N.B. met jaarrekening Jaarrekeningen over 1959 t/m en N.B. zie inv.nr Huisvesting, personeel, organisatie Stukken betreffende het uitbreiden van de gemeentewerf aan de Schoolstraat, en Stukken betreffende de kwekerijen van de Dienst Openbare Werken, Stukken betreffende de huisvesting op locatie Zeeweg 117, N.B. zie ook inv.nr en het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende een aanvraag voor een bouwvergunning voor de bouw van een autostalling op het terrein de Krom door het hoofd van Openbare Werken bij de gemeente Noordwijk, Stukken betreffende de formatie van het personeel,

33 1715 Stukken betreffende een organisatieonderzoek en het aanpassen van de taakbeschrijvingen, , Gemeentebedrijven Beheersverordening, jubilea, opheffing 1716 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de beheersverordening voor de gemeentebedrijven, Stukken betreffende vieren van het 50 en 60-jarig jubileum van het elektriciteitsbedrijf in 1969 en 1979, en het 75-jarig jubileum van het gasbedrijf in 1973, Stukken betreffende vergaderingen van de coördinatiegroep Herstructurering Gemeentebedrijven, met eindrapport, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende de oprichting van de N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR), N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nrs Financiën Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van begrotingen van het elektriciteitsbedrijf, gasbedrijf en waterbedrijf over 1960 t/m en N.B. het betreft de begrotingen voor het elektriciteitsbedrijf, gasbedrijf, waterbedrijf en vanaf 1978 het C.A.I.-bedrijf. Zie voor het C.A.I. ook inv.nr Begrotingen en begrotingswijzigingen van het C.A.I.-bedrijf over 1975 t/m N.B. zie ook de inv.nrs

34 Stukken betreffende het vaststellen van rekeningen van de gemeentebedrijven over 1960 t/m en N.B. betreft het gasbedrijf, waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf en vanaf 1976 ook het C.A.I.-bedrijf. Zie voor het C.A.I. ook inv.nrs De jaarrekeningen over 1967 en 1975 ontbreken Rekeningen van het C.A.I.-bedrijf over de jaren 1977, , 1988 en en , en Huisvesting, personeel, organisatie Stukken betreffende het kantoorgebouw aan de Van der Vegtstraat, en bouw, beheer, Stukken betreffende een explosie in de gasfabriek van de Van der Vegtstraat 6, en de overname van de productie door de gemeente Leiden, Stukken betreffende de herindeling van het terrein van Gemeentebedrijven aan de Van der Vegtstraat, Functiebeschrijvingen van de diverse personeelsleden, Stukken betreffende de personeelsformatie van de Gemeentebedrijven, Stukken betreffende de organisatie van de Gemeentebedrijven, Stukken betreffende het opstellen van beschermingsplannen ten behoeve van gas- en waterbedrijven, met het Beschermingsplan Gemeentebedrijven Katwijk uit 1986,

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975 Geschiedenis van het archiefvormende orgaan De gemeente Zoetermeer kreeg in 1962 van de regering de opdracht om uit te groeien tot een stad

Nadere informatie

Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland

Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland Deze procedure betstaat uit de volgende onderdelen: 1. Voorwaarden te stellen aan overbrenging a. wettelijke

Nadere informatie

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, 1955-1997 Archief Delft 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Herindeling Utrechtse Heuvelrug E. Hinders Juni, 2013

Herindeling Utrechtse Heuvelrug E. Hinders Juni, 2013 395 Herindeling Utrechtse Heuvelrug 2000-2006 E. Hinders Juni, 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Inventaris...4 Pag. 2 van 9 Inleiding Inleiding Het archiefbestand

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft,

Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft, Nummer Toegang: 526 Plaatsingslijst van het archief van de brandweer Delft, 1925-1997 Archief Delft 526 Brandweer Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010

T000343. Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 T000343 Inventaris van het archief van de Vrijwillige Brandweer Langbroek, 1943-2010 E. Hinders Augustus 2011 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING 1.1 Geschiedenis 3 1.2 Taken 3 1.3 Organisatie 4 1.4 Personeel 4

Nadere informatie

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD...12

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD...12 I. Inhoud II. Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1976-1990... 9 III. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan... 9 IV. Geschiedenis van het archief... 9 V. Verantwoording van de inventarisatie...

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996)

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996) Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, 1966-1994 (1996) Vanaf 1966 werd door de gemeente Woerden vanuit het bureau Culturele Zaken

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek

Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek G Vermeij en AJM Kwakernaak Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5300 Periode: 1917-1971 Archiefvormer Secretarie; afdeling

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30021 Periode: 1919-1980 Archiefvormer Secretarie; documentatiebureau

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst van

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974)

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) P. Mols Doxis, Den Haag 2003 Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis van het archief...4

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750,

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, T00468 Inventaris van het archief van de Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, 2007-2010 (2011) E. Tomassen Oktober 2015 Inleiding Geschiedenis van de archiefvormer Rond 1258 verkreeg Rhenen stadsrechten

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006.

2006. Nr. : Dnst. : ID. Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. 2006. Nr. : 06.0072. Dnst. : ID Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Noordwijk. Leiden, 30 mei 2006. Sinds 1995 zijn er met de (voormalige) gemeenten Zoeterwoude, Rijnsburg, Warmond en Leiderdorp

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 T00131 Inventaris van het archief van de Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 K. Wildenbeest INHOUDSOPGAVE Inleiding A. Doel van de inventarisatie 1 B. Geschiedenis van het bedrijf, 1906-1993 2 C.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.14 Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank: Arnoud Glaudemans;

Nadere informatie

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 20 30 december 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2014 De raad der gemeente Bergeijk; Gezien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

INVENTARIS. van het archief van het GEMEENTEBESTUUR VAN VALKENBURG (1930) 1933-1989 (2001)

INVENTARIS. van het archief van het GEMEENTEBESTUUR VAN VALKENBURG (1930) 1933-1989 (2001) INVENTARIS van het archief van het GEMEENTEBESTUUR VAN VALKENBURG (1930) 1933-1989 (2001) A&I Archiefbewerking B.V. Assen, 2006 A&I Archiefbewerking BV Postbus 108 9400 AC ASSEN 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...8

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Nr.: 40 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van Mierlo M.

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID14/019 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014 De raad van de gemeente Maasdriel; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014, gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman A.E. Huisman Archiefdienst Huisman Plaatsingslijst van het archief van de Wijkvereniging Brunnepe- Hanzewijk-Hagenbroek. 1972-1995 archiefnummer: 00381 Gemeentearchief Kampen, 2014 INHOUDSOPGAVE Geschiedenis...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060

RAADSVOORSTEL 09.0011. Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 RAADSVOORSTEL 09.0011 Rv. nr.: 09.0011 B&W-besluit d.d.: 10 februari 2009 B&W-besluit nr.: 09.0060 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Organisatie, product Archief. Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Krimpen aan den IJssel 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium en het advies van de besluitvormende commissie; gelet op de artikelen 95 eerste en tweede lid, 96 eerste en tweede

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006 Portefeuille: burgemeester Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 april 2006. Het college stelt

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997

Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Nummer Toegang: 896 Inventaris van het archief van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en omgeving, 1971-1997 Archief Delft 896 Stichting Interconfessioneel Voortgezet 3

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad van de gemeente Borsele; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw T00458_Aanvullingen Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 1812-2006 D. Ruiter, Juni 2014 Inleiding Deze stukken vormen een

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-)

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-) Toegangsnummer: 69 Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst (1904-) 1918-1978. J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Gemeentelijke Woningdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895)

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895) Nummer archiefinventaris: 3.07.12 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring Leiden, (1895) 1901-1944 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 Raadsbesluit Jaar 2015/02/12/05A Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; Variabelen in het CONCEPTBESLUIT: De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; b e s l u i t : De gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 33 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/purmerend/3420.. pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Purmerend Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. politieke ambtsdragers: wethouders, raads- en commissieleden;

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809)

Plaatsingslijst van het archief van het. Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te. Wijk bij Duurstede, (1809) T00011 Plaatsingslijst van het archief van het Sint-Ewoud en Elisabethgasthuis te Wijk bij Duurstede, (1809) 1878-1993 M.A. van der Eerden-Vonk Mei 1995 Aanvullingen door: K. Th. Wildenbeest September

Nadere informatie

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016 247 Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad 1996-2001 E. Hinders December 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Zoekgeraakte stukken... 3 inventaris...4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.49.02 Inventaris van het archief van de Raad van Beroep van de Directe Belastingen te Rotterdam, 1893-1957 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015 400680 Datum: 03-03-5 Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 205 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie