INVENTARIS. van het. ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS. van het. ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK"

Transcriptie

1 INVENTARIS van het ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK

2 Inhoudsopgave Inleiding Archief van de gemeente Katwijk over Stukken van algemene aard 12 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Organisme Groei en opheffing, kenmerken, indeling van het grondgebied Betrekkingen met andere organisaties Eigendom en bezit Verkrijgen en verlies van eigendommen Algemeen Aankopen Verkopen Ruilingen Schenkingen, overnames om niet Onteigeningen Verkrijging en verlies op andere wijze Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden Verhuur Beheer van gemeentelijke eigendommen Financiën Begrotingen en rekeningen Begrotingen Jaarrekeningen Financieel beheer Archief, voorlichting, automatisering Archief Publiciteit en voorlichting Automatisering Gebouwen en werken voor de dienst bestemd Uitoefening van de dienst 25 2

3 2.1.8 Verkiezingen Lichamen, organen, instellingen, functionarissen Gemeenteraad, raadscommissies Gemeenteraad Raadscommissies Instelling en organisatie Vergaderingen van de afzonderlijke commissies Leden van de gemeenteraad College van B&W Functionarissen Diensten Algemeen Openbare Werken Algemeen Financiën Huisvesting, personeel, organisatie Gemeentebedrijven Beheersverordening, jubilea, opheffing Financiën Huisvesting, personeel, organisatie Taakuitvoering Grondbedrijf Gemeentepolitie Vleeskeuringkring Katwijk Brandweer Jaarverslagen, huisvesting, organisatie Personeel Schoolartsendienst Kring Katwijk Gemeentelijke Spaarbank Dienst Sociale Werkplaatsen Dienst Sportzalen Deelname in andere lichamen Overdracht van bevoegdheden Beleidsbepaling, behandelingsprocedures, vastleggen handelingen Wijze van uitoefenen van de bestuurs- en beheerstaak Openbaarheid van bestuur Representatie Financiële steun Personeel Verhouding tussen het personeel en de gemeente Rechtspositie Georganiseerd overleg, medezeggenschap Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Personeelsbezetting, formatie Rechten van het personeel Loon, bezoldiging Bezoldigingsregelingen Functiewaardering 43 3

4 Toelagen en vergoedingen verband houdend met de werkwijze of de aard van het werk Wachtgeld, Tijdelijke Uitkering, Uitkering Vrijwillig Vervroegde Uittreding Tegemoetkomingen, schadeloosstellingen Verplaatsingskosten, reiskosten Kindertoelage Ziektekosten Studietoelagen, faciliteiten Andere personeelsaangelegenheden Materiële en sociale behoeften, ontspanning Bevordering vakbekwaamheid, scholing Taakuitvoering Belastingen Ruimtelijke Ordening Regelingen, organen en instellingen Planologische regelingen Structuurplannen, structuurnota s Bestemmingsplannen Algemene regelgeving Afzonderlijke bestemmingsplannen Controle op de naleving van bestemmingsvoorschriften Exploitatie van gronden Algemeen, uitvoering Verkopen van grond en woningen i.h.k.v. het realiseren van bestemmingsplannen Volkshuisvesting Algemeen Woningbehoefte en -voorziening Woningvoorraad, -registratie en -telling Eisen aan woningen, gebouwen, terreinen en erven Eisen aan woningen en gebouwen Bouwverordeningen, welstandseisen, welstandstoezicht Toepassing van regelingen Aanleg en inrichting van terreinen en erven Gebruik, onderhoud en verbetering van woningen, gebouwen en terreinen Onderhoud aan woningen en gebouwen Onbewoonbaarverklaringen Sanering, afbraak Verbetering van woningen en gebouwen Huur, verhuur Verdeling van woonruimte Stichten en renovatie van woningen Renovatie van woningen, stadsvernieuwing Nieuwbouw Bevordering van het eigen woningbezit Openbare orde Algemene regelgeving Gelijkheid Toezicht op openbare grond en openbaar water 65 4

5 Gebruik van openbare grond en openbaar water Precariorechten Stand- en ligplaatsen Voorwerpen, werken en voorzieningen Collecteren, venten Toezicht op openbare samenkomsten en gelegenheden Bevolkingsadministratie Burgerlijke stand, bevolkingsregistratie Bevolkingsstatistiek Openbare zedelijkheid Openbare gezondheidszorg Organisatie van de gezondheidszorg Voedselvoorziening, drinkwatervoorziening Voedings- en genotmiddelen Drinkwaterwatervoorziening Besmettelijke ziektenbestrijding Aangelegenheden betreffende lijken Milieu Toezicht op inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Beleidsbepaling, regelgeving, organisatie Uitvoering Hygiëne van bodem, water en strand Hygiëne van de bodem Hygiëne van het water en het strand Milieuhinderlijke stoffen Afvalstoffen Verordeningen, subsidieregelingen Inzameling, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen Stort- en lozingsplaatsen Afvalwater Rioleringsplannen, verordeningen Overeenkomsten met en vergunningen van derden Rioolwaterzuivering Aanleg en reconstructie van riolering en gemalen Trillingen en geluid Openbare veiligheid Water- en stormgevaar Bescherming en hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld Gevaarlijke stoffen Brandbestrijding Waterstaat Verkeer en Vervoer Algemeen Zorg voor wegen en waterovergangen Aanleg, verbetering en opheffing van wegen, rijwielpaden etc Aanleg en verbetering van wegen 78 5

6 Aanleg van en beheer over rijwielpaden, wandelpaden, tunnels Opheffing en overdracht van wegen Aanleg en verbeteren van bruggen Bijkomende werken Inritten, uitritten Parkeerterreinen Toezicht op wegen Verkeer over wegen Algemeen Parkeerbeleid Verkeersveiligheid Verkeersmaatregelen Verkeersaanwijzingen Verkeer en vervoer over rails Verkeer en vervoer te water Verordeningen Havens Waterwegen Post, telecommunicatie Economische aangelegenheden Algemeen Tuinbouw, veeteelt Industrie, dienstverlening, handel Industrie Energievoorziening Gasvoorziening Elektriciteit Handel Plaatsen waar handel wordt uitgeoefend Winkelvoorzieningen Markten Distributie Visserij Arbeid Arbeidsomstandigheden Bestrijding van werkloosheid Welzijn Specifiek Welzijn Organisaties, instellingen Planning, financiering Accommodaties Maatschappelijke zorg naar het soort Maatschappelijke gezondheidszorg Voorlichting, kruiswerk Verpleeghuizen, ambulancevervoer Algemeen maatschappelijk werk Samenlevingsopbouw Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Juridische en Sociale Hulp Maatschappelijke zorg naar doelgroep Jongeren, jeugdigen Ouderen, bejaarden Gehandicapten 95 6

7 Werkvoorzieningschap t Heem Overige stukken Bijstandsbehoevenden Overige groepen Onderwijs Algemeen Organisatie van het onderwijs en de school Vormen en vakken van onderwijs Bevordering van het onderwijs en de studie Schoolgebouwen en -terreinen Personeel Aangelegenheden betreffende leerlingen Kleuterscholen Openbare kleuterscholen Bijzondere kleuterscholen Protestantse kleuterscholen Katholieke kleuterscholen Lagere scholen / basisscholen Openbare scholen Bijzondere scholen Protestantse scholen Hervormde scholen Gereformeerde scholen Katholieke scholen Speciaal lager en voortgezet onderwijs Voortgezet Onderwijs Beroepsonderwijs Educatie Gemeentelijke Muziekschool Overige stukken Cultuur Kunst Algemeen Beeldende kunst, schilderijen Dans, muziek Overige stukken Verzamelingen Bibliotheken Oudheidkamer, musea, museale objecten Monumenten Beleidsbepaling Kerken, torens, carillons Overige objecten Natuur- en landschapsschoon Zeden en gewoonten, onderscheidingen Feesten, plechtigheden en herdenkingen Heemkunde Eretekenen, eervolle onderscheidingen Gemeenschapsbevordering 113 7

8 Religie Sport Accommodaties algemeen Sportverenigingen, afzonderlijke accommodaties Voetbal Tennis Watersport, zwemmen Atletiek Recreatie en toerisme Recreatie Kamperen Waterrecreatie Volkstuinen Overige stukken Toerisme Internationale betrekkingen 117 Bijlagen 1. Lijst van aankopen, verkopen en ruilingen Lijst van namen van raadsleden en functionarissen Lijst van verleende hinderwetvergunningen Documentatie 174 Gedeponeerde archieven Inventaris van het archief van de gemeentelijke spaarbank / Stichting Spaarbank der gemeente Katwijk Inventaris van het archief van de Schoolartsendienst kring Katwijk Inventaris van het archief van de Vleeskeuringsdienst Kring Katwijk Inventaris van het archief van de n.v. kalkfabriek Rijnland Inventaris van het archief van de Stichting Jeugdtandverzorging voor Katwijk en Omstreken,

9 INLEIDING Geschiedenis van de gemeente Katwijk De periode 1960 t/m 1985 was voor de gemeente Katwijk een periode van gestadige groei. In de jaren 60 werden de nieuwbouwwijken Hoornes en Cleijn Duin gerealiseerd, in de jaren 70 en 80 gevolgd door de wijken Schutterswei en Rijnsoever. Het inwoneraantal groeide van in 1960 naar per 31 december Begin jaren 80 werd tevens een begin gemaakt met de realisatie van het industrieterrein t Heen. De gemeente Katwijk bestond uit de volgende onderdelen: - de secretarie - de dienst Openbare Werken, - de dienst Gemeentebedrijven. Deze dienst omvatte het gemeentelijk gasbedrijf, waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf en vanaf ca ook het kabelbedrijf. - de dienst Sociale Werkplaatsen, die in 1973 opging in de gemeenschappelijk regeling t Heem - de dienst Sportzalen (per 1969) - de gemeentepolitie en de brandweer - en enkele gemeenschappelijke regelingen, (o.a. op het gebied van de Schoolartsendienst en de vleeskeuring) en de stichting Spaarbank gemeente Katwijk De secretarie was gehuisvest in het gemeentehuis (Zeeweg 127), maar het tekort aan ruimte leidde in de jaren 80 tot het in gebruik nemen van een hulpdependance aan de Willem de Zwijgerlaan. De dienst Openbare Werken was gehuisvest in een gehuurd pand (Zeeweg 117) en de dienst Gemeentebedrijven aan het terrein aan de Van der Vegtstraat. Geschiedenis van het archief Het archiefblok over was 1 doorlopende serie. Er is geen cesuur aangebracht, ook niet bij de reorganisatie per 1 januari Uit de aangetroffen vernietigingslijsten blijkt dat er regelmatig uit vernietigd werd. Gedurende de jaren 1961 t/m 1988 gebeurde dat op ad-hoc basis. Vanaf 1988 werd er jaarlijks tot vernietiging overgegaan. De dossiervorming is redelijk tot goed. De stukken waren grotendeels al ontdaan van ijzeren hechtmechanieken. Naast het archief dat geregistreerd was in de officiële dossierinventaris, bestond er het zogenaamde code-archief. Dat bleek te gaan om oudere stukken die voor het grootste deel vernietigbaar waren. Er bleken echter ook bescheiden te zijn m.b.t. de vleeskeuringkring Katwijk, de schoolartsendienst kring Katwijk en de gemeentespaarbank. Het betrof in principe stukken toegezonden aan de gemeente ter kennisname, maar bij het ontbreken van de officiële stukken, zijn deze stukken beschouwd als gedeponeerd archief. M.b.t. het zogenaamde pandenarchief (de serie bouwvergunningen) valt te melden dat men druk bezig was met microverfilming. Dit archiefdeel valt echter buiten de bewerking. De stukken zijn voor zover bekend altijd bewaard in de archiefruimte van de gemeente Katwijk in het gemeentehuis. Alleen gedurende de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis (aan het eind van de jaren 90) zijn de stukken tijdelijk gehuisvest geweest bij een verhuisbedrijf. Op basis van de Archiefwetten 1962 en 1995 zijn respectievelijk in 1975 en 1996 archiefverordeningen vastgesteld. In 1975 werd de archiefruimte aangewezen als archiefbewaarplaats. 9

10 Verantwoording van de bewerking In 2004 werd door de gemeente Katwijk aan Loek Nijholt Archiefservice b.v. de opdracht verstrekt om over te gaan inventariseren. Het betrof het archief van de secretarie en vanaf 1989 van de Bestuursdienst van de gemeente Katwijk. Het archief t/m 1960 was al geïnventariseerd, evenals het archief van de voormalige dienst Openbare Werken. Het archief van Gemeentebedrijven is overgedragen aan de n.v. Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR) en in de jaren in opdracht van de EWR geïnventariseerd (archief , inv.nr. 533) was het logische eindjaar omdat per 1 januari 2006 de huidige gemeente Katwijk opgaat in de nieuwe gemeente Katwijk (met Valkenburg en Rijnsburg). In 2005 werd de opdracht uitgebreid tot het gaan bewerken van enkele gedeponeerde archieven. Buiten de bewerking bleven de serie bouwvergunningen (zogenaamde pandenarchief) en de bescheiden rond de bevolkingsadministratie (persoonskaarten etc.) en het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. In het te bewerken archiefblok van de gemeente was dus een geheel. Rekening houdende met de termijn m.b.t. het overdragen van archieven van 20 jaar werd ervoor gekozen om de blokken en te gaan vormen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in de bestaande mappen geen fysieke scheiding per 1 januari 1986 is doorgevoerd, en dat het blok zo compleet mogelijk gemaakt zou worden, omdat het vormen van het archief nog niet afgerond was. De totale omvang bij aanvang was ca. 300 meter. Na bewerking bleek de omvang van het blok ca. 87 meter te zijn. De bewerking is uitgevoerd op mapsniveau. De selectie tot vernietiging is gebeurd conform de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven uit Verder is er gebruik gemaakt van stukkenlijsten zoals de Leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen van de BASC (Brabantse Archief Selectie Commissie) en de Handleiding opbouw bestuursarchief gemeente van de ODRP. Het voorstel tot vernietiging is voorgelegd aan en goedgekeurd door de provinciale archiefinspecteur en de gemeente Katwijk. Er zijn een drietal bijlagen gemaakt. Een bijlage is een ingang op de aankopen, verkopen en ruilingen die vermeld zijn in de inv.nrs , en Een tweede bijlage is een zo compleet mogelijke namenlijst van functionarissen en gemeenteraadsleden. De derde bijlage is een overzicht van de verleende hinderwetvergunningen die een ingang vormt op de inv.nrs 2364 t/m De in die lijst genoemde data hebben betrekking op het jaar van het verlenen van een vergunning. Daarnaast kunnen er ook in de stukken aanwezig zijn van latere datum die bijvoorbeeld betrekking hebben op de controle van de vergunningsvoorwaarden. Alle stukken zijn materieel verzorgd, d.w.z. voor zover nodig nog ontijzerd en voorzien van zuurvrije en en verpakt in zuurvrije dozen. Afgezonderd zijn bescheiden van vóór 1960 en bescheiden afkomstig uit het archief van Openbare Werken. Hiervoor zijn aanvullingen op de bestaande inventarissen gemaakt. Verder zijn er als bijlagen enkele gedeponeerde archieven opgenomen. Aanwijzingen voor de gebruiker Enkele tips: - als men iets zoekt uit het midden van de jaren 80 kijk dan in beide blokken. Aangezien er geen harde cesuur is toegepast, is er geen duidelijke scheiding in de diverse en tussen voor en na 1 januari Als het gaat om een grote afwijking in verhouding met de scheidingsdatum van 1 januari 1986, zijn er verwijzingen gemaakt. - zie vóór 1988 voor onderwerpen m.b.t het inrichten van de ruimte ook het archief van Openbare Werken 10

11 Beperkingen van de openbaarheid: i.v.m. de bescherming van de privacy geldt voor de en dien gaan over het al dan niet verlenen van koninklijke onderscheidingen, een beperking van 75 jaar. Het betreft de inv.nrs t/m 3353, 3360 en 3361 Verder geldt voor alle hinderwetvergunningen een beperking tot het jaar Dit in verband met het beschermen van het bedrijfsbelang. drs. H.G.J. Gerritsen LNA Archivisten B.V. Schaarsbergen, 26 januari

12 Inventaris van het archief van de gemeente Katwijk over Stukken van algemene aard 1-14 Agenda s, notulen en raadsvoorstellen betreffende vergaderingen van de gemeenteraad, banden N.B. met ondertekende notulen en systematische klapper jan - apr mei - sep okt - dec Notulen van openbare raadsvergaderingen, en N.B. betreft de ondertekende notulen klapper, jan t/m mei jun - dec klapper, jan - jun jul - dec jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - jun jul - dec klapper, jan - jun jul - nov klapper, jan - jun jul - dec jan - jun jul - dec klapper, jan - jun jul - dec klapper, jan - jun aug - dec klapper, jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - aug sep - dec 12

13 42-55 Vergaderstukken behorend bij de raadsvergaderingen, banden N.B. de banden beginnen per jaar met de conceptnotulen; gevolgd door de raadsvoorstellen op volgnummer notulen en bijlagen 71/305a - 72/ bijlagen 1972/ / notulen en bijlagen 1973/1-1973/ bijlagen 1973/ / notulen en bijlagen 1974/1-1974/ bijlagen 1974/ / notulen, 1975/1-1975/ bijlagen 1975/ / notulen en bijlagen 1976/1-1976/ bijlagen 1976/ /372a notulen en bijlagen 1977/1-1977/ bijlagen 1977/ / notulen en bijlagen 1978/1-1978/ bijlagen 1978/ / Notulen en raadsvoorstellen van vergaderingen van de gemeenteraad, geordend per vergadering, banden jan - jul aug - dec jan - mei jul - dec jan - jun jul - dec jan - jun jul - dec jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - jun jul - dec 70 Notulen van besloten raadsvergaderingen, ; met hiaten Besluitenlijsten van B&W vergaderingen, , , en, 2 banden N.B. incompleet band band , okt - dec, met agenda s vanaf januari jan - mrt apr - jun jul - sep okt - dec jan - mrt apr - jun jul - sep okt - dec 13

14 83 Enige Cijfers over de jaren 1980 t/m N.B. het betreft summiere statistische jaarverslagen 14

15 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 2.1 Organisme Groei en opheffing, kenmerken, indeling van het grondgebied Stukken betreffende een grenswijziging per 1 september 1970 met de gemeentes Noordwijk en Rijnsburg, en Stukken betreffende instelling van de gemeentevlag, gebruik van het gemeentewapen en het ontstaansjaar, ; met hiaten Stukken betreffende de wijkindeling, , , Stukken betreffende straatnaamgeving, en Stukken betreffende huisnummering, en 91. algemeen, A t/m P 92. R t/m Z Betrekkingen met andere organisaties Stukken betreffende werkbezoeken van de commissaris der Koningin, en , Stukken betreffende het toetreden en vaststellen van de gemeenschappelijke regelingen Gewest Leiden, , en 95. toetreding, vaststelling nieuwe regeling, Stukken betreffende besprekingen over diverse onderwerpen met het hoogheemraadschap van Rijnland, ; met hiaten. 1 15

16 98 Stukken betreffende besprekingen met de gemeentes Noordwijk en Valkenburg, ; met hiaten Stukken betreffende het toetreden tot en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, N.B. oude naam Samenwerkingsorgaan Bollenstreek Eigendom en bezit Verkrijgen en verlies van eigendommen Algemeen Registers van grondtransacties, banden jul jul jul mrt mrt dec 21 buitenformaat Aankopen Stukken betreffende het aankopen van percelen grond en woningen, N.B. zie bijlage Stukken betreffende het aankopen van schilderijen door de gemeente, en Stukken betreffende het aankopen en het ontruimen van percelen grond en een pand aan de Noordstraat, en 681. aankoop, ontruiming, Stukken betreffende de aankoop en liquidatie van de N.V. Rijnland, en N.B. Aangekocht i.v.m. de aankoop van het bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk in de Hoornespolder 683. aankoop, liquidatie, Verkopen Stukken betreffende het verkopen van percelen grond en woningen, N.B. zie bijlage 1. Zie voor de verkopen i.h.k.v. de realisatie van bestemmingsplannen de sectie

17 1217 Stukken betreffende het vaststellen en toepassing van de algemene voorwaarden betreffende de verkoop van bouwgrond uit 1962, Stukken betreffende beleidsuitgangspunten bij het verkopen van grond, Stukken betreffende het vaststellen, wijzigen en intrekken van de algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond 1978, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het opstellen van regulerende bepalingen bij doorverkoop, Stukken betreffende het vaststellen van een puntensysteem voor de toewijzing van bouwgrond, Stukken betreffende het uitgiftebeleid m.b.t. het industrieterrein t Heen, Stukken betreffende het verkopen van 12 kavels bouwgrond aan de E.A. Borgerstraat, Stukken betreffende het verkopen van 12 kavels bouwgrond aan het Commandeurspad / Mgr. Bekkersstraat, Stukken betreffende het verkopen van appartementsrechten in de Piersonstraat, en algemeen, o.a. verlotingen, algemeen, transportakten, A t/m L, transportakten, M t/m Z, Ruilingen Stukken betreffende het ruilen van grond, N.B. zie bijlage Schenkingen, overnames om niet 1293 Stukken betreffende het aanvaarden van geschenken van diverse personen en instellingen, Stukken betreffende het overnemen om niet van percelen grond, en. 17

18 1294. perceeltje grond aan de Mgr. Bekkersstraat van de Katwijksche Bouwvereeniging, perceeltjes grond in het Centrumplan van v.o.f. Zeebad Katwijk, gedeelte van de Herenweg van de provincie Zuid-Holland, perceeltje grond nabij de Talmastraat van de Katwijksche Bouwvereeniging, perceel grond tussen de Voorstraat en de Noordstraat van de Stichting Bejaardenzorg Hervormd Gast- en Weeshuis, Onteigeningen Stukken betreffende het onteigenen van gronden in de Hoornespolder, en vaststelling onteigeningsplannen, uitvoering, dossiernrs. 1 t/m 6 N.B. niet aangetroffen uitvoering, dossiernrs. 7 t/m 11, uitvoering, dossiernrs. 12 t/m 20, uitvoering, dossiernrs. 21 t/m 25, uitvoering, dossiernrs. 26 t/m 31, uitvoering, gebr. A.J. en D. van der Marel, mej. L. van den Oever, fa. I. Schaddee van Dooren, mw. wed. A. Verdoes-van der Marel, Stukken betreffende het onteigenen van gronden in het uitbreidingsplan Cleijn Duin, Stukken betreffende het onteigenen van gronden t.b.v. realisatie van het badcentrum in de omgeving van het Parlevlietslop, 1963, Stukken betreffende het onteigenen van gronden in het bestemmingsplan Schutterswei, Stukken betreffende het onteigenen van gronden t.b.v. het Centrumplan, N.B. omgeving Voorstraat, Badstraat, Waaigat en Emmaplein Verkrijging en verlies op andere wijze 1312 Stukken betreffende het verkrijgen van percelen grond aan de Buitensluis van de N.V. Landbezit door het opstellen van een verklaring van verjaring, (1995) Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden Stukken betreffende het aanvaarden in erfpacht van gronden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, en 18

19 1313. gronden nabij de Kanaaldijk, gronden bij de Rijnmond t.b.v. benzinestation, Stukken betreffende het verlenen van rechten van overpad of uitweg, en Stukken betreffende het verlenen van een zakelijk recht aan de N.V. Leidsche Duinwatermaatschappij i.v.m. het hebben van een watertransportleiding door de Kleine Wetering, Stukken betreffende het in erfpacht hebben van de Zeereep, N.B. omschreven als gronden gelegen zeewaarts van dorp Katwijk aan Zee. Zie het archief over , inv.nr Stukken betreffende het vestigen van erfdienstbaarheden t.b.v. de Stichtsche Glashandel N.V. m.b.t. een terrein aan de J. Evertsenlaan, Stukken betreffende het in erfpacht hebben van pand Zeeweg 117 van de Leidse Buitenschool, met verkoop erfpachtrecht, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het verlenen van een recht van opstal aan tennisvereniging Zee en Duin i.v.m. de accommodatie op het gemeentelijke tennispark Duinlust, N.B. zie inv.nr Stukken betreffende het in erfpacht hebben van een strook grond langs de Provinciale weg en eigendom van de Baron van Wassenaer, ( 1995) Verhuur 1320 Stukken betreffende het verhuren van grond voor het oprichten van een benzinestation aan de Rijnmond, N.B. zie ook inv.nr Stukken betreffende het verhuren van een perceel grond aan de Hoorneslaan t.b.v. een benzinestation, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het huren van percelen grond nabij het Katwijks Kanaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Stukken betreffende het in gebruik geven van gronden, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nrs

20 -. Stukken betreffende het verhuren van het zuiderstrand aan de watersportvereniging Skuytevaert, N.B. zie inv.nr Beheer van gemeentelijke eigendommen Stukken betreffende het verhuren van en beheer over gemeentelijke panden, en Callaoweg 1 (huize Callao), Duinoordweg 2, Jan Evertslaan 2: beroepsprocedure tegen het wijzigen van de bestemming, Jan Evertslaan 2: verhuur, Sportlaan 1, Voorstraat 59, Zeeweg 123: verhuur, N.B. zie voor het gebruik door de muziekschool, inv.nr Stukken betreffende het slopen van gemeentelijke panden, en N.B. het betreft voornamelijk woningen in saneringsgebieden Stukken betreffende de verhuur en het beheer van de voormalige vuurtoren aan het Vuurbaakplein 1, N.B. zie inv.nrs Stukken betreffende het beheer van gemeentetorens, en kerktoren Oude Kerk aan de Boulevard te Katwijk aan Zee, kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan te Katwijk aan de Rijn, Stukken betreffende het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit, Stukken betreffende het beheer van eigendommen,

21 2.1.4 Financiën Begrotingen en rekeningen Begrotingen Begrotingen over de jaren en, 4 stukken N.B. omvat ook de begrotingen van de Vleeskeuringkring Katwijk over stuk stuk stuk stuk Stukken betreffende het opstellen, vaststellen en wijzigen van begrotingen over de jaren en

22 : voorbereiding : o.a.aanbiedingsnota, algemeen verslag : voorbereiding, bezuinigingen : aanbiedingsbrief, algemeen verslag Stukken betreffende het opstellen van meerjarenbegrotingen voor de periode t/m en , Begrotingswijzigingen over de jaren en t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

23 Jaarrekeningen Gemeenterekeningen over de jaren 1960 t/m en Financieel beheer 1484 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de controle op de rekenplichtigen en het rekenplichtig beheer, (1953) Stukken betreffende het vaststellen van de verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en het kasbeheer, Stukken betreffende het instellen en vergaderingen van de projectgroep en werkgroep Financiën, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de begrotingsopzet, Archief, voorlichting, automatisering Archief Stukken betreffende het beheer van het archief, en inspectie provinciale archiefinspecteur, inbewaringneming van archieven, vernietiging archiefbescheiden, overdracht van archieven aan diverse instanties, verordeningen en regelingen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr inventarisatie van het archief over , inventarisatie overgebrachte archieven, ,

24 Publiciteit en voorlichting Gemeentepagina, maandelijks informatieblad van de gemeente Katwijk, ; incompleet. 3 en Gemeentegidsen, 1972, 1977, 1979, 1982/1983 en 1983/ N.B. zie voor 1984/1985 het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende voorlichting, Automatisering 1499 Stukken betreffende de automatisering van de gemeentelijke administratie, Stukken betreffende het toetreden tot en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Midden-West Nederland, Gebouwen en werken voor de dienst bestemd 1501 Stukken betreffende een plan voor het stichten van een gebouw voor de dienst Openbare Werken en de afdeling Sociale Zaken aan het Bosplein, Stukken betreffende het uitbreiden, het plegen van onderhoud en het aanbrengen van voorzieningen aan het gemeentehuis, en diversen, diversen, verbeteren van de toegankelijkheid voor invaliden, realisering uitbreiding, beheer en aanpassingen aan het gemeentehuis, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het beheer over de ambtswoning van de burgemeester aan Nieuwe Duinweg 10, Stukken betreffende het huren van het pand Zeeweg 117 van de Leidsche Buitenschool t.b.v. het huisvesten van de dienst Openbare Werken en de afdeling Sociale Zaken, Stukken betreffende vergunningen verleend aan de gemeente Katwijk voor het leggen en exploiteren van leidingen, en 24

25 1508. door de Dienst der Domeinen, door Staatsbosbeheer, Stukken betreffende het onderzoeken van de huisvestingsproblematiek, en voorbereiding, huisvestingsrapporten, verslagen van werkgroepen, Stukken betreffende het nemen van energiebesparende maatregelen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen, Stukken betreffende een verbouwing van een kleuterschool aan de Willem de Zwijgerlaan 4 tot dependance van het gemeentehuis, Uitoefening van de dienst 1514 Stukken betreffende het instellen en functioneren van de ideeënbus, Stukken betreffende de organisatie en openstelling van de secretarie, Stukken betreffende het instellen en opheffen van de projectorganisatie, Agenda s en vergaderstukken van de commissie van Beroep, en N.B. de taak van de commissie was het behandelen van de bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften, stukken 1521 Stukken betreffende het heroverwegen van de gemeentelijke taken, met 1 e en 2 e heroverwegingsnota, N.B. zie voor het vervolgtraject het archief van de gemeente Katwijk over Verkiezingen 1522 Stukken betreffende de verdeling van de gemeente in stemdistricten, Uitslagen van verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten betrekking hebbende op Katwijk,

26 2.1.9 Lichamen, organen, instellingen, functionarissen Gemeenteraad, raadscommissies Gemeenteraad Processen-verbaal van gemeenteraadsverkiezingen, met het benoemen van raadsleden, en N.B. Geen proces-verbaal centrale uitslag , , Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, , Stukken betreffende raadsleden en organisatie van raadsvergaderingen, Stukken betreffende vergaderingen en reglementering van het seniorenconvent, N.B. betreft een overleg tussen burgemeester en de voorzitters van de diverse fracties Raadscommissies Instelling en organisatie 1531 Stukken betreffende de openbaarheid van commissievergaderingen, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de Commissie van Beroep op de gemeenteraad, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van verordeningen van de vaste commissies voor advies en bijstand, Stukken betreffende de Commissie Openheid die het functioneren van de lokale democratie onderzocht,

27 -. Stukken betreffende de organisatie van commissievergaderingen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Vergaderingen van de afzonderlijke commissies Vergaderstukken van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ), en okt Vergaderstukken van de commissie voor de Bedrijven, en N.B. ondertekende notulen jan - jul sep jan - jun sep mei jun jun aug apr jun apr notulen, Vergaderstukken van de commissie Bestuurszaken en Juridische Zaken, en jan - mei jul - nov jan - aug Vergaderstukken van de commissie voor Cultuur en Recreatie, en okt feb N.B. onder de naam commissie Vrije Tijdsbesteding mrt sep Notulen van de commissie Financiën, aug. 2 en 27

28 aug Besluitenlijsten van de commissie Financiën en Economische aangelegenheden, en sep jul Vergaderstukken van de commissie Financiën, Gemeentebedrijven en Eigendommen (FGP), en sept N.B. alleen besluitenlijsten jan - jun jul - dec jan - mei Notulen van de commissie voor het Grondbedrijf, en N.B. zie inv.nr aug Advieslijsten van de commissie voor het Grondbedrijf en Sanering, en sep jan aug Vergaderstukken van de commissie voor Jeugdzaken en Sportzaken, en dec aug sep jul 1584 Notulen van de Marktcommissie, Notulen van de commissie Middenstands- en Marktzaken, Agenda s en notulen van de commissie voor Onderwijs en Culturele Zaken, en sept 28

29 dec jan - aug Agenda s en notulen van de commissie voor Onderwijs en Vrijetijdsbesteding, en sept mei jun - dec jan - jun jun 22 - dec jan - mei jun - dec jan - aug Vergaderstukken van de commissie voor Onderwijs, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Personeelszaken, en sep - dec jan - mei jul - dec jan - jun jun 11 - dec jan - mei mei - dec jan - aug Notulen van de commissie voor Openbare Werken, en aug 1612 Stukken betreffende het 80-jarig jubileum van de raadscommissie voor Openbare Werken in 1973, Notulen en advieslijsten van de commissie Recreatie en Toerisme, Adviezenlijsten van de commissie voor Ruimtelijke Ordening, Grondbedrijf en Openbare Werken, en sept okt Vergaderstukken van de commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, en

30 aug Besluitenlijsten van de commissie voor Stadsontwikkeling en Openbare Werken, en sept aug 1622 Vergaderstukken van de commissie van de Strafverordeningen, Vergaderingen en correspondentie van de Strandcommissie, Agenda s en notulen van vergaderingen van de commissie voor Vorming, Zorg en Personeelszaken (VZP), en sep - dec jan - jun jul - dec jan - jul sep - dec jan - apr mei - jul aug - dec jan - apr Vergaderstukken van de commissie voor Woningbouw, Economische Zaken en Ontmoeting, en sep mrt apr - dec apr Leden van de gemeenteraad 1636 Stukken betreffende de samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W, (1945) Stukken betreffende het vaststellen van de presentiegelden, Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van raadsleden door het college van B&W, en N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr

31 1643 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden en commissieleden, College van B&W 1644 Stukken betreffende wethouders, o.a. taakverdeling, inlichtingenstaten, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van uitkerings- en pensioenverordeningen voor wethouders, en Functionarissen Personeelsdossiers van burgemeesters, en N.B. de looptijd verwijst naar het tijdvak van het burgemeesterschap H. Duiker, A.G. Vermeulen, C.A. Bos, Personeelsdossier van gemeentesecretaris J.C. Tieleman, N.B. al vanaf 1929 in dienst van de gemeente Katwijk Diensten Algemeen 1651 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van een algemene verordening op het beheer van de takken van dienst, Openbare Werken Algemeen 1652 Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van een beheersverordening voor Openbare Werken, (1957) Financiën Begrotingen, met begrotingswijzigingen over 1960 t/m en 31

32 N.B. geen begroting N.B. met jaarrekening Jaarrekeningen over 1959 t/m en N.B. zie inv.nr Huisvesting, personeel, organisatie Stukken betreffende het uitbreiden van de gemeentewerf aan de Schoolstraat, en Stukken betreffende de kwekerijen van de Dienst Openbare Werken, Stukken betreffende de huisvesting op locatie Zeeweg 117, N.B. zie ook inv.nr en het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende een aanvraag voor een bouwvergunning voor de bouw van een autostalling op het terrein de Krom door het hoofd van Openbare Werken bij de gemeente Noordwijk, Stukken betreffende de formatie van het personeel,

33 1715 Stukken betreffende een organisatieonderzoek en het aanpassen van de taakbeschrijvingen, , Gemeentebedrijven Beheersverordening, jubilea, opheffing 1716 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de beheersverordening voor de gemeentebedrijven, Stukken betreffende vieren van het 50 en 60-jarig jubileum van het elektriciteitsbedrijf in 1969 en 1979, en het 75-jarig jubileum van het gasbedrijf in 1973, Stukken betreffende vergaderingen van de coördinatiegroep Herstructurering Gemeentebedrijven, met eindrapport, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende de oprichting van de N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR), N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nrs Financiën Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van begrotingen van het elektriciteitsbedrijf, gasbedrijf en waterbedrijf over 1960 t/m en N.B. het betreft de begrotingen voor het elektriciteitsbedrijf, gasbedrijf, waterbedrijf en vanaf 1978 het C.A.I.-bedrijf. Zie voor het C.A.I. ook inv.nr Begrotingen en begrotingswijzigingen van het C.A.I.-bedrijf over 1975 t/m N.B. zie ook de inv.nrs

34 Stukken betreffende het vaststellen van rekeningen van de gemeentebedrijven over 1960 t/m en N.B. betreft het gasbedrijf, waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf en vanaf 1976 ook het C.A.I.-bedrijf. Zie voor het C.A.I. ook inv.nrs De jaarrekeningen over 1967 en 1975 ontbreken Rekeningen van het C.A.I.-bedrijf over de jaren 1977, , 1988 en en , en Huisvesting, personeel, organisatie Stukken betreffende het kantoorgebouw aan de Van der Vegtstraat, en bouw, beheer, Stukken betreffende een explosie in de gasfabriek van de Van der Vegtstraat 6, en de overname van de productie door de gemeente Leiden, Stukken betreffende de herindeling van het terrein van Gemeentebedrijven aan de Van der Vegtstraat, Functiebeschrijvingen van de diverse personeelsleden, Stukken betreffende de personeelsformatie van de Gemeentebedrijven, Stukken betreffende de organisatie van de Gemeentebedrijven, Stukken betreffende het opstellen van beschermingsplannen ten behoeve van gas- en waterbedrijven, met het Beschermingsplan Gemeentebedrijven Katwijk uit 1986,

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan

Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1962-1975 Geschiedenis van het archiefvormende orgaan De gemeente Zoetermeer kreeg in 1962 van de regering de opdracht om uit te groeien tot een stad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD...12

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD...12 I. Inhoud II. Inleiding op het archief van de gemeente Zoetermeer 1976-1990... 9 III. Geschiedenis van het archiefvormende orgaan... 9 IV. Geschiedenis van het archief... 9 V. Verantwoording van de inventarisatie...

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993

Inventaris van het archief van de. Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 T00131 Inventaris van het archief van de Waterleidingmaatschappij Rhenen, 1901-1993 K. Wildenbeest INHOUDSOPGAVE Inleiding A. Doel van de inventarisatie 1 B. Geschiedenis van het bedrijf, 1906-1993 2 C.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

INVENTARIS. van het archief van het GEMEENTEBESTUUR VAN VALKENBURG (1930) 1933-1989 (2001)

INVENTARIS. van het archief van het GEMEENTEBESTUUR VAN VALKENBURG (1930) 1933-1989 (2001) INVENTARIS van het archief van het GEMEENTEBESTUUR VAN VALKENBURG (1930) 1933-1989 (2001) A&I Archiefbewerking B.V. Assen, 2006 A&I Archiefbewerking BV Postbus 108 9400 AC ASSEN 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...8

Nadere informatie

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974)

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) P. Mols Doxis, Den Haag 2003 Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis van het archief...4

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.14 Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank: Arnoud Glaudemans;

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden

Teamleden en andere. Raads- en commissieleden Dag Datum Tijdstip Bijeenkomst/Activiteit Voor wie Waar Bijzonderheden Donderdag 5-jan 19.30 Raadscommissie Raads- en commissieleden Nog geen presentaties gepland Dinsdag 10-jan 19.30 Teamvergadering Raadhuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Datum afronding inventarisatie vervallen dossiers Handelsregister Kamer van Koophandel: september 1996.

Datum afronding inventarisatie vervallen dossiers Handelsregister Kamer van Koophandel: september 1996. GOUDA 0513 In deze handleiding worden de verzamelingen vervallen dossiers Kamer van Koophandel en vervallen Hinderwetvergunningen per vindplaats beschreven. Per vindplaats staat tussen haakjes de vermelding

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het waterschap. "De Geertruidapolder" 1941-1976.

Inventaris van het archief. van het waterschap. De Geertruidapolder 1941-1976. Inventaris van het archief van het waterschap "De Geertruidapolder" 1941-1976. Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder". I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:...

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (aanvraagformulier ex artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht) In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat burgers onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990 Nummer archiefinventaris: 2.25.46 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990 Auteur: R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARCHIEVEN RECREATIE EN TOERISME Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

Classificatie: -2.07 Organisatie

Classificatie: -2.07 Organisatie INVENTARIS GEMEENTELIJK ENERGIEBEDRIJF 1902-1987 Overgedragen aan het Regionaal Archief te Leiden 2006 Inhoud Classificatie: -2.07 Organisatie... 1 Classificatie: -2.07.15 Koppeling bedrijven... 1 Classificatie:

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR, DE CONSERVATOR EN DE VERENIGING VAN VRIENDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR, DE CONSERVATOR EN DE VERENIGING VAN VRIENDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 128 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE VOOR, DE CONSERVATOR EN DE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET STEDELIJK MUSEUM 1899-1982 DOOR J.M.M.

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986)

Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986) Nummer Toegang: 0016 Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Wijk en Aalburg, (1906) 1934-1972 (1986) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Nummer archiefinventaris: 2.08.91 Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf (BV Kleding), (1932), 1952-1986 (1992)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf (BV Kleding), (1932), 1952-1986 (1992) Nummer archiefinventaris: 2.25.25 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf (BV Kleding), (1932), 1952-1986 (1992) Auteur: W. Leendertse, J. Outhuis Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0270 Inventaris van Gasbedrijf van Vlijmen, 1953-1987

Nummer Toegang: 0270 Inventaris van Gasbedrijf van Vlijmen, 1953-1987 Nummer Toegang: 0270 Inventaris van Gasbedrijf van Vlijmen, 1953-1987 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Gemeentebestuur Hagestein,

Inventaris van het archief van het. Gemeentebestuur Hagestein, T00421 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Hagestein, 1940-1985 Archiefburo Voorzee September 2004 Aanvulling: Juli 2014 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 7 B. INVENTARIS

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; Variabelen in het CONCEPTBESLUIT: De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; b e s l u i t : De gemeenteraad

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012

B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012 B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 24 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden.

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden. Het onderscheid tussen openbaar en privaat domein heeft geen wettelijke grondslag, vermits het uitsluitend voortvloeit uit de rechtsleer en de rechtspraak. De juridische afbakening van deze aangelegenheid

Nadere informatie

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen.

Afwezig: - 1. Onderwerp Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008. Besluit De besluitenlijst d.d. 19 februari 2008 gewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

O N T W E R P R E G UL I E R E B O U W V E R G U N N I N G

O N T W E R P R E G UL I E R E B O U W V E R G U N N I N G O N T W E R P R E G UL I E R E B O U W V E R G U N N I N G Nummer: 10-022 Burgemeester en Wethouders van Waterland, namens dezen, het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

Nadere informatie

Informatieblad archiefbeheer bij onderwijsinstellingen

Informatieblad archiefbeheer bij onderwijsinstellingen Informatieblad archiefbeheer bij onderwijsinstellingen De Erfgoedinspectie krijgt veel vragen van onderwijsinstellingen over de reikwijdte en de toepassing van de archiefwettelijke voorschriften. In het

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle CONCEPT Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle Partijen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te Wormerveer tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014

Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te Wormerveer tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 Verzoek om interpellatie betreffende de Toermalijn te tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2014 Zaanstad 22 juni 2014 De fracties van de Partij voor Ouderen en Veiligheid en Democratisch Zaanstad verzoeken

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag. Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca.

C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag. Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca. C. van den Broek, P. Mols Doxis, 2003 Den Haag Inventaris van het archief van het waterschap Het Land van Weert (18 e eeuw) 1866-1937 (ca. 1950) INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 GESCHIEDENIS VAN HET WATERSCHAP...

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006

van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Nr.: 34 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden d.d. 29 augustus 2006 Aanwezig: Afwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouder: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.57 Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 25 NOVEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie