INVENTARIS. van het. ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVENTARIS. van het. ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK"

Transcriptie

1 INVENTARIS van het ARCHIEF van de GEMEENTE KATWIJK

2 Inhoudsopgave Inleiding Archief van de gemeente Katwijk over Stukken van algemene aard 12 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen Organisme Groei en opheffing, kenmerken, indeling van het grondgebied Betrekkingen met andere organisaties Eigendom en bezit Verkrijgen en verlies van eigendommen Algemeen Aankopen Verkopen Ruilingen Schenkingen, overnames om niet Onteigeningen Verkrijging en verlies op andere wijze Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden Verhuur Beheer van gemeentelijke eigendommen Financiën Begrotingen en rekeningen Begrotingen Jaarrekeningen Financieel beheer Archief, voorlichting, automatisering Archief Publiciteit en voorlichting Automatisering Gebouwen en werken voor de dienst bestemd Uitoefening van de dienst 25 2

3 2.1.8 Verkiezingen Lichamen, organen, instellingen, functionarissen Gemeenteraad, raadscommissies Gemeenteraad Raadscommissies Instelling en organisatie Vergaderingen van de afzonderlijke commissies Leden van de gemeenteraad College van B&W Functionarissen Diensten Algemeen Openbare Werken Algemeen Financiën Huisvesting, personeel, organisatie Gemeentebedrijven Beheersverordening, jubilea, opheffing Financiën Huisvesting, personeel, organisatie Taakuitvoering Grondbedrijf Gemeentepolitie Vleeskeuringkring Katwijk Brandweer Jaarverslagen, huisvesting, organisatie Personeel Schoolartsendienst Kring Katwijk Gemeentelijke Spaarbank Dienst Sociale Werkplaatsen Dienst Sportzalen Deelname in andere lichamen Overdracht van bevoegdheden Beleidsbepaling, behandelingsprocedures, vastleggen handelingen Wijze van uitoefenen van de bestuurs- en beheerstaak Openbaarheid van bestuur Representatie Financiële steun Personeel Verhouding tussen het personeel en de gemeente Rechtspositie Georganiseerd overleg, medezeggenschap Begin, vervulling en beëindiging van de dienstbetrekking Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel Personeelsbezetting, formatie Rechten van het personeel Loon, bezoldiging Bezoldigingsregelingen Functiewaardering 43 3

4 Toelagen en vergoedingen verband houdend met de werkwijze of de aard van het werk Wachtgeld, Tijdelijke Uitkering, Uitkering Vrijwillig Vervroegde Uittreding Tegemoetkomingen, schadeloosstellingen Verplaatsingskosten, reiskosten Kindertoelage Ziektekosten Studietoelagen, faciliteiten Andere personeelsaangelegenheden Materiële en sociale behoeften, ontspanning Bevordering vakbekwaamheid, scholing Taakuitvoering Belastingen Ruimtelijke Ordening Regelingen, organen en instellingen Planologische regelingen Structuurplannen, structuurnota s Bestemmingsplannen Algemene regelgeving Afzonderlijke bestemmingsplannen Controle op de naleving van bestemmingsvoorschriften Exploitatie van gronden Algemeen, uitvoering Verkopen van grond en woningen i.h.k.v. het realiseren van bestemmingsplannen Volkshuisvesting Algemeen Woningbehoefte en -voorziening Woningvoorraad, -registratie en -telling Eisen aan woningen, gebouwen, terreinen en erven Eisen aan woningen en gebouwen Bouwverordeningen, welstandseisen, welstandstoezicht Toepassing van regelingen Aanleg en inrichting van terreinen en erven Gebruik, onderhoud en verbetering van woningen, gebouwen en terreinen Onderhoud aan woningen en gebouwen Onbewoonbaarverklaringen Sanering, afbraak Verbetering van woningen en gebouwen Huur, verhuur Verdeling van woonruimte Stichten en renovatie van woningen Renovatie van woningen, stadsvernieuwing Nieuwbouw Bevordering van het eigen woningbezit Openbare orde Algemene regelgeving Gelijkheid Toezicht op openbare grond en openbaar water 65 4

5 Gebruik van openbare grond en openbaar water Precariorechten Stand- en ligplaatsen Voorwerpen, werken en voorzieningen Collecteren, venten Toezicht op openbare samenkomsten en gelegenheden Bevolkingsadministratie Burgerlijke stand, bevolkingsregistratie Bevolkingsstatistiek Openbare zedelijkheid Openbare gezondheidszorg Organisatie van de gezondheidszorg Voedselvoorziening, drinkwatervoorziening Voedings- en genotmiddelen Drinkwaterwatervoorziening Besmettelijke ziektenbestrijding Aangelegenheden betreffende lijken Milieu Toezicht op inrichtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Beleidsbepaling, regelgeving, organisatie Uitvoering Hygiëne van bodem, water en strand Hygiëne van de bodem Hygiëne van het water en het strand Milieuhinderlijke stoffen Afvalstoffen Verordeningen, subsidieregelingen Inzameling, verwijderen en afvoeren van afvalstoffen Stort- en lozingsplaatsen Afvalwater Rioleringsplannen, verordeningen Overeenkomsten met en vergunningen van derden Rioolwaterzuivering Aanleg en reconstructie van riolering en gemalen Trillingen en geluid Openbare veiligheid Water- en stormgevaar Bescherming en hulpverlening bij rampen, ongevallen en geweld Gevaarlijke stoffen Brandbestrijding Waterstaat Verkeer en Vervoer Algemeen Zorg voor wegen en waterovergangen Aanleg, verbetering en opheffing van wegen, rijwielpaden etc Aanleg en verbetering van wegen 78 5

6 Aanleg van en beheer over rijwielpaden, wandelpaden, tunnels Opheffing en overdracht van wegen Aanleg en verbeteren van bruggen Bijkomende werken Inritten, uitritten Parkeerterreinen Toezicht op wegen Verkeer over wegen Algemeen Parkeerbeleid Verkeersveiligheid Verkeersmaatregelen Verkeersaanwijzingen Verkeer en vervoer over rails Verkeer en vervoer te water Verordeningen Havens Waterwegen Post, telecommunicatie Economische aangelegenheden Algemeen Tuinbouw, veeteelt Industrie, dienstverlening, handel Industrie Energievoorziening Gasvoorziening Elektriciteit Handel Plaatsen waar handel wordt uitgeoefend Winkelvoorzieningen Markten Distributie Visserij Arbeid Arbeidsomstandigheden Bestrijding van werkloosheid Welzijn Specifiek Welzijn Organisaties, instellingen Planning, financiering Accommodaties Maatschappelijke zorg naar het soort Maatschappelijke gezondheidszorg Voorlichting, kruiswerk Verpleeghuizen, ambulancevervoer Algemeen maatschappelijk werk Samenlevingsopbouw Club- en buurthuiswerk Jeugd- en jongerenwerk Juridische en Sociale Hulp Maatschappelijke zorg naar doelgroep Jongeren, jeugdigen Ouderen, bejaarden Gehandicapten 95 6

7 Werkvoorzieningschap t Heem Overige stukken Bijstandsbehoevenden Overige groepen Onderwijs Algemeen Organisatie van het onderwijs en de school Vormen en vakken van onderwijs Bevordering van het onderwijs en de studie Schoolgebouwen en -terreinen Personeel Aangelegenheden betreffende leerlingen Kleuterscholen Openbare kleuterscholen Bijzondere kleuterscholen Protestantse kleuterscholen Katholieke kleuterscholen Lagere scholen / basisscholen Openbare scholen Bijzondere scholen Protestantse scholen Hervormde scholen Gereformeerde scholen Katholieke scholen Speciaal lager en voortgezet onderwijs Voortgezet Onderwijs Beroepsonderwijs Educatie Gemeentelijke Muziekschool Overige stukken Cultuur Kunst Algemeen Beeldende kunst, schilderijen Dans, muziek Overige stukken Verzamelingen Bibliotheken Oudheidkamer, musea, museale objecten Monumenten Beleidsbepaling Kerken, torens, carillons Overige objecten Natuur- en landschapsschoon Zeden en gewoonten, onderscheidingen Feesten, plechtigheden en herdenkingen Heemkunde Eretekenen, eervolle onderscheidingen Gemeenschapsbevordering 113 7

8 Religie Sport Accommodaties algemeen Sportverenigingen, afzonderlijke accommodaties Voetbal Tennis Watersport, zwemmen Atletiek Recreatie en toerisme Recreatie Kamperen Waterrecreatie Volkstuinen Overige stukken Toerisme Internationale betrekkingen 117 Bijlagen 1. Lijst van aankopen, verkopen en ruilingen Lijst van namen van raadsleden en functionarissen Lijst van verleende hinderwetvergunningen Documentatie 174 Gedeponeerde archieven Inventaris van het archief van de gemeentelijke spaarbank / Stichting Spaarbank der gemeente Katwijk Inventaris van het archief van de Schoolartsendienst kring Katwijk Inventaris van het archief van de Vleeskeuringsdienst Kring Katwijk Inventaris van het archief van de n.v. kalkfabriek Rijnland Inventaris van het archief van de Stichting Jeugdtandverzorging voor Katwijk en Omstreken,

9 INLEIDING Geschiedenis van de gemeente Katwijk De periode 1960 t/m 1985 was voor de gemeente Katwijk een periode van gestadige groei. In de jaren 60 werden de nieuwbouwwijken Hoornes en Cleijn Duin gerealiseerd, in de jaren 70 en 80 gevolgd door de wijken Schutterswei en Rijnsoever. Het inwoneraantal groeide van in 1960 naar per 31 december Begin jaren 80 werd tevens een begin gemaakt met de realisatie van het industrieterrein t Heen. De gemeente Katwijk bestond uit de volgende onderdelen: - de secretarie - de dienst Openbare Werken, - de dienst Gemeentebedrijven. Deze dienst omvatte het gemeentelijk gasbedrijf, waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf en vanaf ca ook het kabelbedrijf. - de dienst Sociale Werkplaatsen, die in 1973 opging in de gemeenschappelijk regeling t Heem - de dienst Sportzalen (per 1969) - de gemeentepolitie en de brandweer - en enkele gemeenschappelijke regelingen, (o.a. op het gebied van de Schoolartsendienst en de vleeskeuring) en de stichting Spaarbank gemeente Katwijk De secretarie was gehuisvest in het gemeentehuis (Zeeweg 127), maar het tekort aan ruimte leidde in de jaren 80 tot het in gebruik nemen van een hulpdependance aan de Willem de Zwijgerlaan. De dienst Openbare Werken was gehuisvest in een gehuurd pand (Zeeweg 117) en de dienst Gemeentebedrijven aan het terrein aan de Van der Vegtstraat. Geschiedenis van het archief Het archiefblok over was 1 doorlopende serie. Er is geen cesuur aangebracht, ook niet bij de reorganisatie per 1 januari Uit de aangetroffen vernietigingslijsten blijkt dat er regelmatig uit vernietigd werd. Gedurende de jaren 1961 t/m 1988 gebeurde dat op ad-hoc basis. Vanaf 1988 werd er jaarlijks tot vernietiging overgegaan. De dossiervorming is redelijk tot goed. De stukken waren grotendeels al ontdaan van ijzeren hechtmechanieken. Naast het archief dat geregistreerd was in de officiële dossierinventaris, bestond er het zogenaamde code-archief. Dat bleek te gaan om oudere stukken die voor het grootste deel vernietigbaar waren. Er bleken echter ook bescheiden te zijn m.b.t. de vleeskeuringkring Katwijk, de schoolartsendienst kring Katwijk en de gemeentespaarbank. Het betrof in principe stukken toegezonden aan de gemeente ter kennisname, maar bij het ontbreken van de officiële stukken, zijn deze stukken beschouwd als gedeponeerd archief. M.b.t. het zogenaamde pandenarchief (de serie bouwvergunningen) valt te melden dat men druk bezig was met microverfilming. Dit archiefdeel valt echter buiten de bewerking. De stukken zijn voor zover bekend altijd bewaard in de archiefruimte van de gemeente Katwijk in het gemeentehuis. Alleen gedurende de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis (aan het eind van de jaren 90) zijn de stukken tijdelijk gehuisvest geweest bij een verhuisbedrijf. Op basis van de Archiefwetten 1962 en 1995 zijn respectievelijk in 1975 en 1996 archiefverordeningen vastgesteld. In 1975 werd de archiefruimte aangewezen als archiefbewaarplaats. 9

10 Verantwoording van de bewerking In 2004 werd door de gemeente Katwijk aan Loek Nijholt Archiefservice b.v. de opdracht verstrekt om over te gaan inventariseren. Het betrof het archief van de secretarie en vanaf 1989 van de Bestuursdienst van de gemeente Katwijk. Het archief t/m 1960 was al geïnventariseerd, evenals het archief van de voormalige dienst Openbare Werken. Het archief van Gemeentebedrijven is overgedragen aan de n.v. Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR) en in de jaren in opdracht van de EWR geïnventariseerd (archief , inv.nr. 533) was het logische eindjaar omdat per 1 januari 2006 de huidige gemeente Katwijk opgaat in de nieuwe gemeente Katwijk (met Valkenburg en Rijnsburg). In 2005 werd de opdracht uitgebreid tot het gaan bewerken van enkele gedeponeerde archieven. Buiten de bewerking bleven de serie bouwvergunningen (zogenaamde pandenarchief) en de bescheiden rond de bevolkingsadministratie (persoonskaarten etc.) en het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand. In het te bewerken archiefblok van de gemeente was dus een geheel. Rekening houdende met de termijn m.b.t. het overdragen van archieven van 20 jaar werd ervoor gekozen om de blokken en te gaan vormen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in de bestaande mappen geen fysieke scheiding per 1 januari 1986 is doorgevoerd, en dat het blok zo compleet mogelijk gemaakt zou worden, omdat het vormen van het archief nog niet afgerond was. De totale omvang bij aanvang was ca. 300 meter. Na bewerking bleek de omvang van het blok ca. 87 meter te zijn. De bewerking is uitgevoerd op mapsniveau. De selectie tot vernietiging is gebeurd conform de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven uit Verder is er gebruik gemaakt van stukkenlijsten zoals de Leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van (inter)gemeentelijke organen van de BASC (Brabantse Archief Selectie Commissie) en de Handleiding opbouw bestuursarchief gemeente van de ODRP. Het voorstel tot vernietiging is voorgelegd aan en goedgekeurd door de provinciale archiefinspecteur en de gemeente Katwijk. Er zijn een drietal bijlagen gemaakt. Een bijlage is een ingang op de aankopen, verkopen en ruilingen die vermeld zijn in de inv.nrs , en Een tweede bijlage is een zo compleet mogelijke namenlijst van functionarissen en gemeenteraadsleden. De derde bijlage is een overzicht van de verleende hinderwetvergunningen die een ingang vormt op de inv.nrs 2364 t/m De in die lijst genoemde data hebben betrekking op het jaar van het verlenen van een vergunning. Daarnaast kunnen er ook in de stukken aanwezig zijn van latere datum die bijvoorbeeld betrekking hebben op de controle van de vergunningsvoorwaarden. Alle stukken zijn materieel verzorgd, d.w.z. voor zover nodig nog ontijzerd en voorzien van zuurvrije en en verpakt in zuurvrije dozen. Afgezonderd zijn bescheiden van vóór 1960 en bescheiden afkomstig uit het archief van Openbare Werken. Hiervoor zijn aanvullingen op de bestaande inventarissen gemaakt. Verder zijn er als bijlagen enkele gedeponeerde archieven opgenomen. Aanwijzingen voor de gebruiker Enkele tips: - als men iets zoekt uit het midden van de jaren 80 kijk dan in beide blokken. Aangezien er geen harde cesuur is toegepast, is er geen duidelijke scheiding in de diverse en tussen voor en na 1 januari Als het gaat om een grote afwijking in verhouding met de scheidingsdatum van 1 januari 1986, zijn er verwijzingen gemaakt. - zie vóór 1988 voor onderwerpen m.b.t het inrichten van de ruimte ook het archief van Openbare Werken 10

11 Beperkingen van de openbaarheid: i.v.m. de bescherming van de privacy geldt voor de en dien gaan over het al dan niet verlenen van koninklijke onderscheidingen, een beperking van 75 jaar. Het betreft de inv.nrs t/m 3353, 3360 en 3361 Verder geldt voor alle hinderwetvergunningen een beperking tot het jaar Dit in verband met het beschermen van het bedrijfsbelang. drs. H.G.J. Gerritsen LNA Archivisten B.V. Schaarsbergen, 26 januari

12 Inventaris van het archief van de gemeente Katwijk over Stukken van algemene aard 1-14 Agenda s, notulen en raadsvoorstellen betreffende vergaderingen van de gemeenteraad, banden N.B. met ondertekende notulen en systematische klapper jan - apr mei - sep okt - dec Notulen van openbare raadsvergaderingen, en N.B. betreft de ondertekende notulen klapper, jan t/m mei jun - dec klapper, jan - jun jul - dec jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - jun jul - dec klapper, jan - jun jul - nov klapper, jan - jun jul - dec jan - jun jul - dec klapper, jan - jun jul - dec klapper, jan - jun aug - dec klapper, jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - aug sep - dec 12

13 42-55 Vergaderstukken behorend bij de raadsvergaderingen, banden N.B. de banden beginnen per jaar met de conceptnotulen; gevolgd door de raadsvoorstellen op volgnummer notulen en bijlagen 71/305a - 72/ bijlagen 1972/ / notulen en bijlagen 1973/1-1973/ bijlagen 1973/ / notulen en bijlagen 1974/1-1974/ bijlagen 1974/ / notulen, 1975/1-1975/ bijlagen 1975/ / notulen en bijlagen 1976/1-1976/ bijlagen 1976/ /372a notulen en bijlagen 1977/1-1977/ bijlagen 1977/ / notulen en bijlagen 1978/1-1978/ bijlagen 1978/ / Notulen en raadsvoorstellen van vergaderingen van de gemeenteraad, geordend per vergadering, banden jan - jul aug - dec jan - mei jul - dec jan - jun jul - dec jan - jun jul - dec jan - jul aug - dec jan - jul aug - dec jan - jun jul - dec 70 Notulen van besloten raadsvergaderingen, ; met hiaten Besluitenlijsten van B&W vergaderingen, , , en, 2 banden N.B. incompleet band band , okt - dec, met agenda s vanaf januari jan - mrt apr - jun jul - sep okt - dec jan - mrt apr - jun jul - sep okt - dec 13

14 83 Enige Cijfers over de jaren 1980 t/m N.B. het betreft summiere statistische jaarverslagen 14

15 2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen 2.1 Organisme Groei en opheffing, kenmerken, indeling van het grondgebied Stukken betreffende een grenswijziging per 1 september 1970 met de gemeentes Noordwijk en Rijnsburg, en Stukken betreffende instelling van de gemeentevlag, gebruik van het gemeentewapen en het ontstaansjaar, ; met hiaten Stukken betreffende de wijkindeling, , , Stukken betreffende straatnaamgeving, en Stukken betreffende huisnummering, en 91. algemeen, A t/m P 92. R t/m Z Betrekkingen met andere organisaties Stukken betreffende werkbezoeken van de commissaris der Koningin, en , Stukken betreffende het toetreden en vaststellen van de gemeenschappelijke regelingen Gewest Leiden, , en 95. toetreding, vaststelling nieuwe regeling, Stukken betreffende besprekingen over diverse onderwerpen met het hoogheemraadschap van Rijnland, ; met hiaten. 1 15

16 98 Stukken betreffende besprekingen met de gemeentes Noordwijk en Valkenburg, ; met hiaten Stukken betreffende het toetreden tot en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, N.B. oude naam Samenwerkingsorgaan Bollenstreek Eigendom en bezit Verkrijgen en verlies van eigendommen Algemeen Registers van grondtransacties, banden jul jul jul mrt mrt dec 21 buitenformaat Aankopen Stukken betreffende het aankopen van percelen grond en woningen, N.B. zie bijlage Stukken betreffende het aankopen van schilderijen door de gemeente, en Stukken betreffende het aankopen en het ontruimen van percelen grond en een pand aan de Noordstraat, en 681. aankoop, ontruiming, Stukken betreffende de aankoop en liquidatie van de N.V. Rijnland, en N.B. Aangekocht i.v.m. de aankoop van het bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk in de Hoornespolder 683. aankoop, liquidatie, Verkopen Stukken betreffende het verkopen van percelen grond en woningen, N.B. zie bijlage 1. Zie voor de verkopen i.h.k.v. de realisatie van bestemmingsplannen de sectie

17 1217 Stukken betreffende het vaststellen en toepassing van de algemene voorwaarden betreffende de verkoop van bouwgrond uit 1962, Stukken betreffende beleidsuitgangspunten bij het verkopen van grond, Stukken betreffende het vaststellen, wijzigen en intrekken van de algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond 1978, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het opstellen van regulerende bepalingen bij doorverkoop, Stukken betreffende het vaststellen van een puntensysteem voor de toewijzing van bouwgrond, Stukken betreffende het uitgiftebeleid m.b.t. het industrieterrein t Heen, Stukken betreffende het verkopen van 12 kavels bouwgrond aan de E.A. Borgerstraat, Stukken betreffende het verkopen van 12 kavels bouwgrond aan het Commandeurspad / Mgr. Bekkersstraat, Stukken betreffende het verkopen van appartementsrechten in de Piersonstraat, en algemeen, o.a. verlotingen, algemeen, transportakten, A t/m L, transportakten, M t/m Z, Ruilingen Stukken betreffende het ruilen van grond, N.B. zie bijlage Schenkingen, overnames om niet 1293 Stukken betreffende het aanvaarden van geschenken van diverse personen en instellingen, Stukken betreffende het overnemen om niet van percelen grond, en. 17

18 1294. perceeltje grond aan de Mgr. Bekkersstraat van de Katwijksche Bouwvereeniging, perceeltjes grond in het Centrumplan van v.o.f. Zeebad Katwijk, gedeelte van de Herenweg van de provincie Zuid-Holland, perceeltje grond nabij de Talmastraat van de Katwijksche Bouwvereeniging, perceel grond tussen de Voorstraat en de Noordstraat van de Stichting Bejaardenzorg Hervormd Gast- en Weeshuis, Onteigeningen Stukken betreffende het onteigenen van gronden in de Hoornespolder, en vaststelling onteigeningsplannen, uitvoering, dossiernrs. 1 t/m 6 N.B. niet aangetroffen uitvoering, dossiernrs. 7 t/m 11, uitvoering, dossiernrs. 12 t/m 20, uitvoering, dossiernrs. 21 t/m 25, uitvoering, dossiernrs. 26 t/m 31, uitvoering, gebr. A.J. en D. van der Marel, mej. L. van den Oever, fa. I. Schaddee van Dooren, mw. wed. A. Verdoes-van der Marel, Stukken betreffende het onteigenen van gronden in het uitbreidingsplan Cleijn Duin, Stukken betreffende het onteigenen van gronden t.b.v. realisatie van het badcentrum in de omgeving van het Parlevlietslop, 1963, Stukken betreffende het onteigenen van gronden in het bestemmingsplan Schutterswei, Stukken betreffende het onteigenen van gronden t.b.v. het Centrumplan, N.B. omgeving Voorstraat, Badstraat, Waaigat en Emmaplein Verkrijging en verlies op andere wijze 1312 Stukken betreffende het verkrijgen van percelen grond aan de Buitensluis van de N.V. Landbezit door het opstellen van een verklaring van verjaring, (1995) Zakelijke rechten, erfdienstbaarheden Stukken betreffende het aanvaarden in erfpacht van gronden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, en 18

19 1313. gronden nabij de Kanaaldijk, gronden bij de Rijnmond t.b.v. benzinestation, Stukken betreffende het verlenen van rechten van overpad of uitweg, en Stukken betreffende het verlenen van een zakelijk recht aan de N.V. Leidsche Duinwatermaatschappij i.v.m. het hebben van een watertransportleiding door de Kleine Wetering, Stukken betreffende het in erfpacht hebben van de Zeereep, N.B. omschreven als gronden gelegen zeewaarts van dorp Katwijk aan Zee. Zie het archief over , inv.nr Stukken betreffende het vestigen van erfdienstbaarheden t.b.v. de Stichtsche Glashandel N.V. m.b.t. een terrein aan de J. Evertsenlaan, Stukken betreffende het in erfpacht hebben van pand Zeeweg 117 van de Leidse Buitenschool, met verkoop erfpachtrecht, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het verlenen van een recht van opstal aan tennisvereniging Zee en Duin i.v.m. de accommodatie op het gemeentelijke tennispark Duinlust, N.B. zie inv.nr Stukken betreffende het in erfpacht hebben van een strook grond langs de Provinciale weg en eigendom van de Baron van Wassenaer, ( 1995) Verhuur 1320 Stukken betreffende het verhuren van grond voor het oprichten van een benzinestation aan de Rijnmond, N.B. zie ook inv.nr Stukken betreffende het verhuren van een perceel grond aan de Hoorneslaan t.b.v. een benzinestation, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het huren van percelen grond nabij het Katwijks Kanaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Stukken betreffende het in gebruik geven van gronden, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nrs

20 -. Stukken betreffende het verhuren van het zuiderstrand aan de watersportvereniging Skuytevaert, N.B. zie inv.nr Beheer van gemeentelijke eigendommen Stukken betreffende het verhuren van en beheer over gemeentelijke panden, en Callaoweg 1 (huize Callao), Duinoordweg 2, Jan Evertslaan 2: beroepsprocedure tegen het wijzigen van de bestemming, Jan Evertslaan 2: verhuur, Sportlaan 1, Voorstraat 59, Zeeweg 123: verhuur, N.B. zie voor het gebruik door de muziekschool, inv.nr Stukken betreffende het slopen van gemeentelijke panden, en N.B. het betreft voornamelijk woningen in saneringsgebieden Stukken betreffende de verhuur en het beheer van de voormalige vuurtoren aan het Vuurbaakplein 1, N.B. zie inv.nrs Stukken betreffende het beheer van gemeentetorens, en kerktoren Oude Kerk aan de Boulevard te Katwijk aan Zee, kerktoren Dorpskerk aan de Kerklaan te Katwijk aan de Rijn, Stukken betreffende het in bruikleen geven van kunstvoorwerpen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit, Stukken betreffende het beheer van eigendommen,

21 2.1.4 Financiën Begrotingen en rekeningen Begrotingen Begrotingen over de jaren en, 4 stukken N.B. omvat ook de begrotingen van de Vleeskeuringkring Katwijk over stuk stuk stuk stuk Stukken betreffende het opstellen, vaststellen en wijzigen van begrotingen over de jaren en

22 : voorbereiding : o.a.aanbiedingsnota, algemeen verslag : voorbereiding, bezuinigingen : aanbiedingsbrief, algemeen verslag Stukken betreffende het opstellen van meerjarenbegrotingen voor de periode t/m en , Begrotingswijzigingen over de jaren en t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m

23 Jaarrekeningen Gemeenterekeningen over de jaren 1960 t/m en Financieel beheer 1484 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de controle op de rekenplichtigen en het rekenplichtig beheer, (1953) Stukken betreffende het vaststellen van de verordening met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en het kasbeheer, Stukken betreffende het instellen en vergaderingen van de projectgroep en werkgroep Financiën, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de begrotingsopzet, Archief, voorlichting, automatisering Archief Stukken betreffende het beheer van het archief, en inspectie provinciale archiefinspecteur, inbewaringneming van archieven, vernietiging archiefbescheiden, overdracht van archieven aan diverse instanties, verordeningen en regelingen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr inventarisatie van het archief over , inventarisatie overgebrachte archieven, ,

24 Publiciteit en voorlichting Gemeentepagina, maandelijks informatieblad van de gemeente Katwijk, ; incompleet. 3 en Gemeentegidsen, 1972, 1977, 1979, 1982/1983 en 1983/ N.B. zie voor 1984/1985 het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende voorlichting, Automatisering 1499 Stukken betreffende de automatisering van de gemeentelijke administratie, Stukken betreffende het toetreden tot en wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Midden-West Nederland, Gebouwen en werken voor de dienst bestemd 1501 Stukken betreffende een plan voor het stichten van een gebouw voor de dienst Openbare Werken en de afdeling Sociale Zaken aan het Bosplein, Stukken betreffende het uitbreiden, het plegen van onderhoud en het aanbrengen van voorzieningen aan het gemeentehuis, en diversen, diversen, verbeteren van de toegankelijkheid voor invaliden, realisering uitbreiding, beheer en aanpassingen aan het gemeentehuis, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende het beheer over de ambtswoning van de burgemeester aan Nieuwe Duinweg 10, Stukken betreffende het huren van het pand Zeeweg 117 van de Leidsche Buitenschool t.b.v. het huisvesten van de dienst Openbare Werken en de afdeling Sociale Zaken, Stukken betreffende vergunningen verleend aan de gemeente Katwijk voor het leggen en exploiteren van leidingen, en 24

25 1508. door de Dienst der Domeinen, door Staatsbosbeheer, Stukken betreffende het onderzoeken van de huisvestingsproblematiek, en voorbereiding, huisvestingsrapporten, verslagen van werkgroepen, Stukken betreffende het nemen van energiebesparende maatregelen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen, Stukken betreffende een verbouwing van een kleuterschool aan de Willem de Zwijgerlaan 4 tot dependance van het gemeentehuis, Uitoefening van de dienst 1514 Stukken betreffende het instellen en functioneren van de ideeënbus, Stukken betreffende de organisatie en openstelling van de secretarie, Stukken betreffende het instellen en opheffen van de projectorganisatie, Agenda s en vergaderstukken van de commissie van Beroep, en N.B. de taak van de commissie was het behandelen van de bezwaarschriften Verordening behandeling bezwaarschriften, stukken 1521 Stukken betreffende het heroverwegen van de gemeentelijke taken, met 1 e en 2 e heroverwegingsnota, N.B. zie voor het vervolgtraject het archief van de gemeente Katwijk over Verkiezingen 1522 Stukken betreffende de verdeling van de gemeente in stemdistricten, Uitslagen van verkiezingen voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten betrekking hebbende op Katwijk,

26 2.1.9 Lichamen, organen, instellingen, functionarissen Gemeenteraad, raadscommissies Gemeenteraad Processen-verbaal van gemeenteraadsverkiezingen, met het benoemen van raadsleden, en N.B. Geen proces-verbaal centrale uitslag , , Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, , Stukken betreffende raadsleden en organisatie van raadsvergaderingen, Stukken betreffende vergaderingen en reglementering van het seniorenconvent, N.B. betreft een overleg tussen burgemeester en de voorzitters van de diverse fracties Raadscommissies Instelling en organisatie 1531 Stukken betreffende de openbaarheid van commissievergaderingen, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de instelling, samenstelling en bevoegdheden van de Commissie van Beroep op de gemeenteraad, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van verordeningen van de vaste commissies voor advies en bijstand, Stukken betreffende de Commissie Openheid die het functioneren van de lokale democratie onderzocht,

27 -. Stukken betreffende de organisatie van commissievergaderingen, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Vergaderingen van de afzonderlijke commissies Vergaderstukken van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ), en okt Vergaderstukken van de commissie voor de Bedrijven, en N.B. ondertekende notulen jan - jul sep jan - jun sep mei jun jun aug apr jun apr notulen, Vergaderstukken van de commissie Bestuurszaken en Juridische Zaken, en jan - mei jul - nov jan - aug Vergaderstukken van de commissie voor Cultuur en Recreatie, en okt feb N.B. onder de naam commissie Vrije Tijdsbesteding mrt sep Notulen van de commissie Financiën, aug. 2 en 27

28 aug Besluitenlijsten van de commissie Financiën en Economische aangelegenheden, en sep jul Vergaderstukken van de commissie Financiën, Gemeentebedrijven en Eigendommen (FGP), en sept N.B. alleen besluitenlijsten jan - jun jul - dec jan - mei Notulen van de commissie voor het Grondbedrijf, en N.B. zie inv.nr aug Advieslijsten van de commissie voor het Grondbedrijf en Sanering, en sep jan aug Vergaderstukken van de commissie voor Jeugdzaken en Sportzaken, en dec aug sep jul 1584 Notulen van de Marktcommissie, Notulen van de commissie Middenstands- en Marktzaken, Agenda s en notulen van de commissie voor Onderwijs en Culturele Zaken, en sept 28

29 dec jan - aug Agenda s en notulen van de commissie voor Onderwijs en Vrijetijdsbesteding, en sept mei jun - dec jan - jun jun 22 - dec jan - mei jun - dec jan - aug Vergaderstukken van de commissie voor Onderwijs, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Personeelszaken, en sep - dec jan - mei jul - dec jan - jun jun 11 - dec jan - mei mei - dec jan - aug Notulen van de commissie voor Openbare Werken, en aug 1612 Stukken betreffende het 80-jarig jubileum van de raadscommissie voor Openbare Werken in 1973, Notulen en advieslijsten van de commissie Recreatie en Toerisme, Adviezenlijsten van de commissie voor Ruimtelijke Ordening, Grondbedrijf en Openbare Werken, en sept okt Vergaderstukken van de commissie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, en

30 aug Besluitenlijsten van de commissie voor Stadsontwikkeling en Openbare Werken, en sept aug 1622 Vergaderstukken van de commissie van de Strafverordeningen, Vergaderingen en correspondentie van de Strandcommissie, Agenda s en notulen van vergaderingen van de commissie voor Vorming, Zorg en Personeelszaken (VZP), en sep - dec jan - jun jul - dec jan - jul sep - dec jan - apr mei - jul aug - dec jan - apr Vergaderstukken van de commissie voor Woningbouw, Economische Zaken en Ontmoeting, en sep mrt apr - dec apr Leden van de gemeenteraad 1636 Stukken betreffende de samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W, (1945) Stukken betreffende het vaststellen van de presentiegelden, Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van raadsleden door het college van B&W, en N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr

31 1643 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de verordening geldelijke voorzieningen raadsleden en commissieleden, College van B&W 1644 Stukken betreffende wethouders, o.a. taakverdeling, inlichtingenstaten, Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van uitkerings- en pensioenverordeningen voor wethouders, en Functionarissen Personeelsdossiers van burgemeesters, en N.B. de looptijd verwijst naar het tijdvak van het burgemeesterschap H. Duiker, A.G. Vermeulen, C.A. Bos, Personeelsdossier van gemeentesecretaris J.C. Tieleman, N.B. al vanaf 1929 in dienst van de gemeente Katwijk Diensten Algemeen 1651 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van een algemene verordening op het beheer van de takken van dienst, Openbare Werken Algemeen 1652 Stukken betreffende vaststellen en wijzigen van een beheersverordening voor Openbare Werken, (1957) Financiën Begrotingen, met begrotingswijzigingen over 1960 t/m en 31

32 N.B. geen begroting N.B. met jaarrekening Jaarrekeningen over 1959 t/m en N.B. zie inv.nr Huisvesting, personeel, organisatie Stukken betreffende het uitbreiden van de gemeentewerf aan de Schoolstraat, en Stukken betreffende de kwekerijen van de Dienst Openbare Werken, Stukken betreffende de huisvesting op locatie Zeeweg 117, N.B. zie ook inv.nr en het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende een aanvraag voor een bouwvergunning voor de bouw van een autostalling op het terrein de Krom door het hoofd van Openbare Werken bij de gemeente Noordwijk, Stukken betreffende de formatie van het personeel,

33 1715 Stukken betreffende een organisatieonderzoek en het aanpassen van de taakbeschrijvingen, , Gemeentebedrijven Beheersverordening, jubilea, opheffing 1716 Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van de beheersverordening voor de gemeentebedrijven, Stukken betreffende vieren van het 50 en 60-jarig jubileum van het elektriciteitsbedrijf in 1969 en 1979, en het 75-jarig jubileum van het gasbedrijf in 1973, Stukken betreffende vergaderingen van de coördinatiegroep Herstructurering Gemeentebedrijven, met eindrapport, N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nr Stukken betreffende de oprichting van de N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR), N.B. zie het archief van de gemeente Katwijk over , inv.nrs Financiën Stukken betreffende het vaststellen en wijzigen van begrotingen van het elektriciteitsbedrijf, gasbedrijf en waterbedrijf over 1960 t/m en N.B. het betreft de begrotingen voor het elektriciteitsbedrijf, gasbedrijf, waterbedrijf en vanaf 1978 het C.A.I.-bedrijf. Zie voor het C.A.I. ook inv.nr Begrotingen en begrotingswijzigingen van het C.A.I.-bedrijf over 1975 t/m N.B. zie ook de inv.nrs

34 Stukken betreffende het vaststellen van rekeningen van de gemeentebedrijven over 1960 t/m en N.B. betreft het gasbedrijf, waterbedrijf, elektriciteitsbedrijf en vanaf 1976 ook het C.A.I.-bedrijf. Zie voor het C.A.I. ook inv.nrs De jaarrekeningen over 1967 en 1975 ontbreken Rekeningen van het C.A.I.-bedrijf over de jaren 1977, , 1988 en en , en Huisvesting, personeel, organisatie Stukken betreffende het kantoorgebouw aan de Van der Vegtstraat, en bouw, beheer, Stukken betreffende een explosie in de gasfabriek van de Van der Vegtstraat 6, en de overname van de productie door de gemeente Leiden, Stukken betreffende de herindeling van het terrein van Gemeentebedrijven aan de Van der Vegtstraat, Functiebeschrijvingen van de diverse personeelsleden, Stukken betreffende de personeelsformatie van de Gemeentebedrijven, Stukken betreffende de organisatie van de Gemeentebedrijven, Stukken betreffende het opstellen van beschermingsplannen ten behoeve van gas- en waterbedrijven, met het Beschermingsplan Gemeentebedrijven Katwijk uit 1986,

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar.

Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. College Onderwerp: V200900942 Besluit substitutie archiefbescheiden die volgens de vernietigingslijst zijn aangemerkt als vernietigbaar. Collegevoorstel Inleiding: 1. Toelichting Onder substitutie wordt

Nadere informatie

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996

Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 Inventaris van het Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...5 2. Inventaris...10 2.1. Stukken van algemene aard...10 2.1.1. Vergaderstukken...10 2.1.1.1. Verenigde Vergadering...10

Nadere informatie

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989

Dossierinventaris. van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Dossierinventaris van het archief van de GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST en taakvoorganger(s) te HENGELO 1920-1989 Winschoten 1996 Centrale Archief Selectiedienst INHOUD.07 HET ORGANISME 11.07.1 Instelling,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995

Inventaris van het archief. van het. Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 T00029 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1948-1995 Klaas Walsweer, Frans van Rijnswou en Bert de Boer, 2002 Met aanvullingen Eddy Hinders, 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding Inventaris

Nadere informatie

Regeling informatie voor derden

Regeling informatie voor derden BZK Regeling informatie voor derden Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 februari 2003, FO2003/U53097 houdende nadere voorschriften met betrekking tot informatie

Nadere informatie

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 Actualisatie Vastgesteld Staatscourant 25 juni 2012 nr. 11906 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.15.47 Inventaris van de archieven van het Directoraat- Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, 1945-1979

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, 1945-1979 Nummer archiefinventaris: 2.08.5012 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Dienst Domeinen, 1945-1979 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007)

BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) BESTUURSRAPPORTAGE 2007 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2007) INHOUDSOPGAVE blz. Raadsvoorstel 3 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding 4 1.2 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA.14-26938/DU.14-20279 doorkiesnummer: (0599) 320 183 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G201781 PORT.HOUD: Schelberg ONDERWERP: Horizontale verantwoording archiefbeheer 2012. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

0 1 N 20 KKE U T S AR A J

0 1 N 20 KKE U T S AR A J JAARSTUKKEN 2010 Gemeente Noordenvelld Jaarstukken 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Burger en Bestuur 7 2.1.2 Integrale Veiligheid 11 2.1.3 Beheer Openbare

Nadere informatie

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. -1.711, of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008

JAARSTUKKEN 2007. Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 JAARSTUKKEN 2007 Ter vaststelling door de Raad op 26 juni 2008 Versie 11 juni 2008 Inhoudsopgave Onderdeel A: Jaarverslag Algemeen 4 Programmaverantwoording: 1. Openbare orde en veiligheid 8 2. Beheer

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie