DAGELIJKSCHE KRONIEK 1925

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DAGELIJKSCHE KRONIEK 1925"

Transcriptie

1 DAGELIJKSCHE KRONIEK 1925 JANUARI 2. De heer C. Th. Visser is 50 jaar in betrekking bij de tabaksmaatschappij Arendsburg en Deli-cultuur alhier, 2. De heer J. J. van der Leeuw is 50 jaar lid van de firma de erven de wed, J. van Nelle. 5, Installatie van dr. H. E. Reeser als raadslid. 5, Huldiging van den hortulanus der Diergaarde, den heer J. F. Wilke, bij zijn aftreden na 44-jarigen dienst. 5. Het nieuwe gebouw der Nationale Levensverzekeringbank aan de Boompjes wordt aan de directie overgedragen. 6. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heeren J. Okkerse en J. H. B. Logeman, controleurs der invoerrechten en accijnzen alhier. 6. Huldiging van dr. W. B. van Staveren, die zijn practijk als geneesheer na 37 jaar neerlegt. 6. Hier ter stede neemt men tusschen 3 en 4 uur des namiddags een luchtspiegeling waar. 10. De Fransche minister van arbeid, de heer Justin Godart, bezoekt Rotterdam. 10. Te 's-gravenhage overlijdt in den ouderdom van 80 jaar dr. C. Har tog, vroeger arts te Kralingen. 12. De heer Louis Ephraim is 50 jaar in dienst bij de firma S. Rozenberg & Co. aan de Lange Pannekoekstraat, 12. In gebruikneming van het passagebureau der K.L.M, aan den Coolsingel, hoek Van Oldenbarneveltstraat. 14. Het opspuiten van den polder Blijdorp wordt opgedragen aan de firma L. Volker Azn. te Sliedrecht. 15. De Raad neemt de gemeente-begrooting voor 1925 met 36 tegen 6 stemmen aan. 15. De Raad neemt het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een 5*/2 % leening van ƒ aan. 17. Het echtpaar Piena-Van Renswoude is 65 jaar getrouwd. 17. Aan de heeren W. Westerman en dr. J. P. van Tienhoven wordt op hun verzoek eervol ontslag verleend als directeuren der Rotterdamsche Bankvereeniging. 17. Opening van de tentoonstelling, georganiseerd door XVI Januari

2 de maatschappij voor volkswoningen, in de Kerkhoflaan. 19. Naar de N. R. C. meldt is in de haven een suikersmokkelarij op groote schaal ontdekt, waarvoor één schip speciaal was ingericht. 20. De afgetreden voorzitter van den bijzonderen raad der St. Vincentiusvereeniging, de heer P. J. H. van Vugt, wordt benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. 20. De Koninklijke Paketvaartmaatschappij bestelt te Rotterdam bij de N.V. Wilton's machinefabriek en scheepswerf 4 stoomschepen en bij de N.V. werf voorheen Rijkee 1 stoomschip. 22. Prof. mr. W. L. P. A. Molengraaff houdt in de Nederlandsche Handelshoogeschool een lezing in verband met het tot stand komen van het nieuwe zeerecht. 22. Onder voorzitterschap van den heer P. Bos wordt opgericht de Rotterdamsche Luchtvaartclub met het doel de ontwikkeling van het luchtverkeer van en naar Rotterdam te bevorderen. 26. De bouw van een hef brug over de Koningshaven wordt gegund aan de A. G. Gute Hoffnungshütte te Oberhausen. 27. Herdenking in Ons Huis van het 25-jarig bestaan van de Rott. vereeniging van spiritisten Harmonia. 28. Opening in de kunstzaal Everts van de keuze tentoonstelling der werken van den kunstschilder J. H. Weyns, ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag. (6 Dec. 1924). 28. Het stoomschip Tjibesar van de Java-China-Japanlijn komt hier aan uit New-Orleans met H.L. graan, wat een record is. 28. Schietoefeningen tusschen Scheveningen en Katwijk met 10,5 c.m. houwitsers, vervaardigd door de Hollandsche industrie- en handelmaatschappij te Rotterdam. 29. De werkzaamheden ter verbreeding van den oprit naar de Willemsbrug nemen een aanvang. 30. De Raad verwerpt de 15 bezuinigingsvoorstellen De Jong. 31 De Londensche rechter doet uitspraak in een proces tusschen de Batavierlijn en de Corporation of Trinity house, Januari XVII

3 betreffende de betaling van loodsgelden aan den ingang van de Theems, ten gunste van de Batavierlijn» 31 Het geheele bedrijf van de scheepsbouwmaatschappij Nieuwe Waterweg (Furness) te Schiedam gaat over aan de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij. Het personeel krijgt ontslag tegen 28 Februari a.s. 31 Definitieve regeling komt tot stand tusschen de directie der R. E* T. M. en het personeel betreffende de loonen. FEBRUARI L Bij Kon. besluit van 30 December LL is met ingang van dezen datum eervol ontslag verleend aan den heer H. J. Lambert, als notaris te Rotterdam. 4. Huldiging van den heer K. Kooiman Dzn. bij zijn 25-jarig jubileum als directeur der markten op 1 Februari. 9* Door den hevigen storm raken verscheidene schepen in de Maas op drift, waardoor aan gemeente-eigendommen een schade van ƒ wordt toegebracht. IL Tot chef van het spoorwegstation Maas is benoemd de heer S. Tuininga, stationschef te Oldenzaal. 12. Prof. mr. dr. G. W. J. Bruins vraagt ontslag als hoogleeraar aan de Nederlandsche Handelshoogeschool in verband met zijn definitieve vestiging te Berlijn als commissaris van de Duitsche Rijksbank. 12. De Raad neemt het voorstel van B. en W. tot opheffing van 21 scholen voor gewoon lager onderwijs met 35 tegen 2 stemmen aan. 13. B. en W. benoemen tot adjunct-directeur van gemeentewerken ir. L. W. H. van Dijk, chef van de hoofdaf deeling V, speciale werken. 14. De firma M. van Os, opticiens aan de Hoogstraat, bestaat 50 jaar. 16. De heer P. van der Graaf, baas in de garensorteerderij der Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken aan den Oostzeedijk, viert zijn gouden jubileum. Bij Kon. besluit van 12 dezer is hem de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in zilver toegekend. 16. De heer M. Groene weg is 50 jaar in dienst bij de firma C. de Groot in de Middellandstraat. XVIII Februari

4 17-19, Bazaar in het wijkgebouw aan de Ochterveltstraat ten bate van het Hervormd Burgerweeshuis te Delfshaven, dat verbouwd en vergroot is, 17, De heer A. Veder is benoemd tot consul van El Salvador, 18. Het is 50 jaar geleden dat de heer A. Th, J, van 't Hofï, thans firmant der N,V, stoom- grut- en meelmolen voorheen gebrs, VanBeekum aan de Nieuwehaven, in dienst trad bij de toenmalige firma gebrs. Van Beekum, 18. Aanrijding tusschen een proefrijdende benzine-motorwagen der R. T. M. en een met een paard bespannen wagen in de Brielschelaan, wat aan de gebroeders J. P. en J. van Gelder het leven kost, 18. De motorboot Johanna Marijke wordt op de Maas bij de Rijnhaven overvaren, waarbij 6 menschen verdrinken, 19. In den ouderdom van 51 jaar overlijdt plotseling de heer M, Brinkman, architect te Rotterdam, ontwerper van de Koninginnekerk, voorzitter van de Zuid-Holl, vereeniging tot bevordering van kunstnijverheid en volkskunst. 20. De heer F. Tillemans is 60 jaar in dienst bij de firma Allan & Co. Bij Kon. besluit van 12 dezer is hem de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille in brons toegekend. 20. Huldiging van den onlangs 60 jaar geworden musicus Mathijs van Leeuwen met een concert in de Doelezaal. 20. Mr. W. Suermondt Lzn., commissaris der Nederlandsche bank, is bij Kon. besluit benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. 22. De Rotterdamsche voetbalclub Sparta behaalt te Hilversum het kampioenschap der Westelijke Ie klasse door een 3-2 overwinning op,/t Gooi". 24. Te 's-gravenhage overlijdt in den ouderdom van bijna 77 jaar de heer C. T. Salomons, oud-directeur der gasfabriek te Feijenoord. 24. Bij Kon. besluit zijn benoemd: tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw de heer D. G. van Beuningen; tot officier in de orde van Oranje-Nassau de heer L. J. Hulstkamp, directeur der N.V. Ned. Stoombootreederij; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heeren Februari XIX

5 D. H. de Haan, directeur der N.V. reederij voorheen J. H. Koenigsfeld en L. A. van Glinsteren Jr., directeur van de N.V. Rijnvaartmaatschappij Damco*^ allen te Rotterdam en is de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in brons toegekend aan den heer G. J. van Gent, magazijnmeester bij de N.V. Nieuwe Rott. Courant. 25. Het Engelsche stoomschip Teesdale, geladen o.a. met benzol, vliegt voor den Nieuwen Waterweg in brand, waarbij één man het leven verliest. 25. In den ouderdom van 62 jaar overlijdt de heer P. L. M. Hoogeweegen, lid der firma Hulstkamp en Zoon en Molijn te Rotterdam. 26. Huldiging van Dorus Rijpkers, den 78 jarigen oudschipper eener reddingboot. 26. De Raad neemt het voorstel van B. en W. om het oude postkantoor in te richten voor middelbare technische school, waarvan de kosten op ƒ geraamd zijn, aan. 27. De Raad verwerpt artikel 1 van het voorstel van B. en W. tot verhaal van pensioenbij dragen op de loonen van het gemeentepersoneel, waardoor het geheele voorstel vervalt. De heer mr. Abm. van der Hoeven verklaart als wethouder van financiën te willen aftreden. 28. Uitreiking van het mobilisatiekruis aan de leden van de Rotterdamsche burgerwacht. MAART 2. Hier ter stede wordt opgericht een af deeling van het vaderlandsch verbond. Voorzitter is mr. V. van Peski, secretaris mr. dr. A. Fontein. 2. Intrede van ds. W. J. van Lokhorst uit Bennekom als 5e predikant der Ned. Herv. gemeente te Delfshaven. 2. De heer J. Sandt, thans kassier bij de firma D. Hudig & Co., viert zijn gouden jubileum. 2. De heer H. Dovianus herdenkt den dag, waarop hij 50 jaar geleden in dienst trad als letterzetter bij de firma Stefanus Mostert & Zoon (thans J. P. Bladergroen). 2. Opening van het bijkantoor der Nederlandsch-Indische handelsbank aan de Gedempte Bierhaven onder leiding van XX Maart

6 den heer J. Robertson, gewezen directeur van het agentschap der Amsterdamsche likwidatiekas. 3, Sluiting van het Poolsch koffiehuis aan het Beursplein, dat na verbouwing het Verguld Spinwiel heet, 3* Afscheid van mej. J. A. Schafer, leerares aan de school der Rott. Schoolvereeniging aan den SchiedamschesingeL 4* In concurrentie met ± 40 groote buitenlandsche firma's krijgt de N.V. brandspuitenfabriek voorheen A. Bikkers en Zoon opdracht tot levering van een groote brandweerboot met een capaciteit van 6000 L. per minuut aan de politieauthoriteiten te Bangkok in Siam. 4, Voorstelling van Vorstenschool, uitgaande van de Volksuniversiteit, in den Gr. Schouwburg ter herdenking van de Ie opvoering van dit werk van Multatuli, 50 jaar geleden» 5* De heer J. H. Canters is 50 jaar in dienst bij de Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw Fijenoord. 5, De Rechtbank te Rotterdam bepaalt de schadeloosstelling voor de onteigening door de gemeente Rotterdam van de terreinen van de N.V. Rotterdam West op ƒ , In het algemeen politieblad staat gesignaleerd W. H. Broekhuijs, door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 4 maanden hechtenis, wiens beroep in cassatie door den Hoogen Raad is verworpen en wiens verzoek om gratie is afgewezen. 7. De nachtverlichting van het vliegveld Waalhaven wordt in gebruik genomen. 8. Het vrachtstoomschip Soerakarta, metende 7000 ton, van de Rotterdamsche Lloyd slaat op de Noorderpier te Hoek van Holland. De sleepboot Schelde raakt bij het verkenen, van hulp op de Zuiderpier, waardoor 8 personen het leven verliezen. 9. Opgericht is een Rotterdamsche afdeeling van het ƒ Dorus Rij^kersfonds. 10. Een 100-tal official Ford-dealers" maakt met Fordauto's een tocht van de fabriek aan den Keileweg naar de jaarbeurs te Utrecht. 12. Bij de stemming over de benoeming van een wethouder van financiën (vacature mr. Abm. van der Hoeven) Maart XXI

7 slaagt de Raad er niet in een functionaris aan te wijzen. De benoeming wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 13. B. en W. deelen den Raad mede, dat eenige vrienden van de kunst van den heer J. H. Weyns als schenking voor het stadhuis hebben aangeboden een door dien schilder vervaardigd schilderij, voorstellende winter op den Beukelsdijk. 14. De kwade droes breekt onder de paarden uit. 15. In de Schotsche kerk aan het Vasteland draagt de Waalsche predikant ds. L. Paul Reyss een marmeren gedenksteen over aan de Schotsche gemeente als blijk van erkentelijkheid voor de gastvrijheid, welke de Waalsche gemeente, gedurende den bouw der nieuwe Waalsche kerk aan de Baan, in de Schotsche kerk heeft genoten, waarbij een godsdienstoefening in het Fransch en Engelsch gehouden wordt. 17. Opening van de naar de plannen van het architectenbureau Granpré-Molière, Verhagen en Kok gebouwde kinderbewaarplaats aan de Kerkhoflaan, in tegenwoordigheid van den burgemeester en zijn echtgenoote. 17. Het is 25 jaar geleden, dat dr. J. Voorzanger tot arts werd bevorderd. 18. Te Zetten overlijdt in den ouderdom van 82 jaar dr. A. E. S. de Bruyn, vroeger geneesheer te Delfshaven. 18. Het is 100 jaar geleden, dat de practijk van den stadsvendumeester Van Rijp overging in handen van de heeren G. M. van Marie en Abr. van den Abeele, waardoor de grondslag werd gelegd voor de firma Van Marie en De Sille, die in 1850 werd opgericht Radio-tentoonstelling in de bovenzalen van Tivoli, omvattende uitsluitend wat in Rotterdam op radio-gebied is gepresteerd Zeeuwsche week in Ons Huis. 20. In den ouderdom van 51 jaar overlijdt de heer S. van den Berg, handelaar in spiegels, lijsten, schilderijen enz», lid van de Kamer van Koophandel. 20. In den ouderdom van 83 jaar overlijdt de heer A. P. W. van der Lugt, oudste directeur der N.V. W. van der Lugt & Zoon's stoomkuiperij en kistenfabriek. XXII Maart

8 20, In een pand aan de Haringpakkerstraat ontdekt de politie een werkplaats van valsche munters. 21. De timmerman W. Vrolijk is 50 jaar in dienst bij de firma J. Muller & Zoon, architecten en timmerlieden. 21. Te Vlissingen wordt van de werf der maatschappij De Schelde te water gelaten het mailmotorschip Indrapoera groot ton, bestemd voor den maildienst der Rotterdamsche Lloyd. 24. Bij Kon besluit van dezen datum is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heer A. L. van Giezen, pastoor te Rotterdam. 24. In den ouderdom van 80 jaar overlijdt dr. S. J. Halbertsma, een bekend geneesheer hier ter stede. 24. Hier ter stede doet zich een geval voor van spirochaetosis icterohaemorrhagica (de ziekte van Weil), het tweede geval in Nederland. 25. Ingebruikneming der nieuwe telefooncentrale Noord aan de Vlaggemanskade. 25. De heer A. D. Muller, hoofdinspecteur van de scheepvaart, reikt namens den minister van Waterstaat aan hen, die zich bij de redding van de overlevenden van de sleepboot Schelde onderscheiden hebben, de hun door H.M. de Koningin verleende eereteekenen uit. 25. Dr. H. J. Olthuis, predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier, viert zijn zilveren ambtsjubileum. 25. Vijftigste opvoering, georganiseerd door de Volksuniversiteit, van Levensstroomingen van mevr. Simons- Mees in dezelfde bezetting, in den Grooten Schouwburg. 26. Het Koninklijk geschenk voor het stadhuis, n.1. een relief, voorstellende de Rotterdamsche stedemaagd, geflankeerd door twee figuren, de scheepvaart en Neptunus, vervaardigd door den beeldhouwer J. Keller te Voorburg, wordt in de schouw der Groote burgerzaal geplaatst. 26. De Raad benoemt met 22 van de 40 stemmen, waarvan 15 in blanco, opnieuw tot wethouder den heer mr. Abm. van der Hoeven, welke echter, (in verband met de verwerping van het voorstel Schouten c.s. tot verhaal van pensioenbijdrage op de loonen van het gemeentepersoneel), de benoeming niet aanvaardt. Maart XXIII

9 27* In den ouderdom van 71 jaar overlijdt mr. C. F. A. Hoogeweegen, een bekend advocaat hier ter stede 27* B. en W. deelen den Raad mede, dat het bestuur van het studiefonds der Ie H. B. S. ten behoeve van de Ie H. B. S. met 5-j. c. voor jongens heeft aangeboden een complete projectie-inrichting, tevens geschikt voor cinematografische demonstratie 28. De heer J. Dommering behaalt bij de billardwedstrijden in café-restaurant Caland het kampioenschap van Nederland. 29. Piet van der Veer bokst te Stockholm match nul tegen den Zweedschen kampioen Persson. 30. De Rijkswaterstaat geeft aan de firma Van dertak opdracht het achterschip van de Soerakarta te bergen. Het voorschip laat men daarna met dynamiet springen. 30. Een hevige brand teistert de zakkenfabriek van de firma Van Cleeff aan de Bierstraat. APRIL 1. De heer P. Mulder is 50 jaar in dienst bij het R. K. wees- en armhuis hier ter stede. 1, De Rotterdamsche Bankvereeniging heft haar kantoren te Londen op. 2. In den ouderdom van bijna 81 jaar overlijdt de heer N. C. Vogel, oud-directeur der drinkwaterleiding. 4. In een stoomboot liggende in de Schie, is te zien een ijshaai (Laemargus boralis), wegende 1200 pond. 5. De heer W. Oldenburg is 50 jaar onderwijzer aan een zondagschool 5. In den ouderdom van 82 jaar overlijdt te Bosch en Duin dr. F. K. A. Rombach, tot 1907 geneesheer te Rotterdam. 6. Opening van de tentoonstelling van 22 ontwerpen voor den bouw van een nieuwe Koninginnebrug over de Koningshaven in het oude raadhuis. Bekroond is het ontwerp onder het motto Op hoop van Zegen", ontwerpers Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G. te Gustavsbrug (bovenbouw), Grün & Bilfinger A. G. te Mannheim (onderbouw) en ir. A. H. van Rood te Scheveningen. 6. Opening van de tentoonstelling van een plan van ex- XXIV April

10 ploitatie voor het land van Hoboken*' ontworpen door den architect L. C. van der Vlugt in den Rotterdamschen Kring* 6. Begin der werkzaamheden ter vervanging van de spoorwegdraaibrug over de Koningshaven door een hefbrug. 6. De burgemeester opent de nieuwe ambachtsschool aan den Beukelsdijk. 6. Het personeel van de firma A. van Stolk en Zoonen op de Schiekade gaat in staking wegens het niet inwilligen van een eisch tot loonsverhooging. 7. Huldiging van den heer L. M. A. Hoffman, die 30 jaar voorzitter is van de Koninklijke roei- en zeilvereeniging de Maas, Bij Kon. besluit van 3 dezer is hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau, 8. In de machinale havenbedrijven breekt een staking uit. 9. Opening van de winkelweek in de Noordmolenstraat. 9. De architect B. Hooykaas wordt 70 jaar. 9. De Raad benoemt tot wethouder (vacature mr. Abm. van der Hoeven) den heer J. Schouten. 9. Het Engelsche stoomschip Glan Monroe vaart in de Wielingen het stoomschip de Jonge Catharina van de firma A. van Hoboken & Co. te Rotterdam middendoor, tengevolge waarvan 6 personen het leven verliezen. 10. De heer A. C. Mees is 25 jaar directeur van de Internationale crediet- en handelsvereeniging Rotterdam. 11. De practizijn W. H. Broekhuys wordt te Antwerpen gearresteerd. 14. De staking in de machinale havenbedrijven en die bij de firma A. van Stolk & Zoonen zijn geëindigd. 15. De leden van de National housing and town planning council bezoeken Rotterdam. 18. Bij Kon. besluit is de heer P. Guilonard, chef van den technischen dienst der K. L. M. te Rotterdam, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. 19. Ds. D. A. van Haselen, predikant der Ned. Herv, gemeente te Charlois, herdenkt zijn 40-jarig ambtsjubileum. Bij Kon. besluit van 2 dezer is hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. 19. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot notaris in het an\ Rotterdam ter standplaats Rotterdam de heeren J. April XXV

11 S. Mijs en mr. G. H. Lambert, candidaat-notarissen alhier De leden van de nieuwe vereeniging voor alle Chineezen" houden rouwdiensten voor den op 13 Maart gestorven eersten president der Chineesche republiek dr. Soen Jat Sen in het lokaal aan de Lombokstraat. 20. In de psychiatrische inrichting Maasoord heeft de overdracht plaats van een door den Haagschen beeldhouwer J* C. Altorf vervaardigde plaquette, voorstellende de beeltenis van wijlen den directeur der intichting dr. W. Vos. 20. De zomerdienst der K. L. M. gaat in. 21. B. en W. besluiten tot aankoop van de volgende drie ontwerpen voor den bouw van een nieuwe Koninginnebrug: Pentagram in cirkel (voor ƒ 5000), inzending ir. J. Emmen te Rotterdam; Brief? (voor ƒ 1000), inzending Werkspoor te Amsterdam in samenwerking met W. M. Dudok, architect te Hilversum en de Haarlemsche machinefabriek voorheen gebroeders Figeé te Haarlem; Juliana, voor (ƒ 1000), inzending Gute Hoffnungshütte A. G. te Oberhausen in samenwerking o.a. met ir. W. G. Witteveen, architect terotterdam. 22. Ds. M. van Grieken herdenkt zijn 25-jarig jubileum als predikant der Ned. Herv. gemeente. 23. De Raad neemt het voorstel Schouten es. tot verhaal van pensioenbij dragen op de loonen en salarissen van het gemeentepersoneel (3 % voor eigen pensioen en 3*/2 % voor weduwen- en weezenpensioen, dit laatste tot een maximum van ƒ 165) voor het belastingjaar 1 Mei Mei 1926 aan met 23 tegen 19 stemmen en tevens een motie Schouten c.s. om B. en W. uit te noodigen voorstellen te doen tot verlaging van alle loonen en salarissen met 2 % met 24 tegen 18 stemmen. 23. Opening van de nieuwe vergaderzalen Odeon aan de Gouvernestraat. 25. H. M. de Koningin-Moeder bezoekt het Nationaal technisch scheepvaartkundig museum en het museum Boymans te Rotterdam. 25. Opening van de eerste lighal der stichting Parkherstellingsoorden in den tuin van Montefiore. 26. Ds. J. H. Landwehr neemt afscheid als predikant der Gereformeerde gemeente in een door ds. C. B. Bavinck XXVI April

12 geleide godsdienstoefening in de kerk aan de Ammanstraat. 26* In den ouderdom van 52 jaar overlijdt te Davos-Platz jhr. Maarten Reuchlin o.a. oud-penningmeester van het dep» Rotterdam der Maatschappij tot nut van het algemeen. 27, De heer N. Schoewert neemt afscheid als chef van het station Maas. 27. De heer J. J. Bakker, thans meesterknecht, is 50 jaar in dienst bij de firma Johs. de Kuyper & Zoon. Bij Kon. besluit is hem de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in zilver toegekend. 27. In de verhuisbedrijven breekt een staking uit. 28. De Raad neemt zonder stemming het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een 5 % leening van ƒ om de 6 % leeningen van ƒ (13 Dec. 1923) en ƒ (15 Mei 1924) te converteeren, aan. 27. Hier ter stede wordt een partij van ± 1000 K. G. cocaïne in beslag genomen, bestemd voor Amerika. 28. In den ouderdom van 82 jaar overlijdt te Amsterdam de tooneelspeler Louis Bouwmeester, die omstreeks 1870 deel uitmaakte van het gezelschap Louis Bouwmeester & Co. te Rotterdam, dat voorstellingen gaf op plaats Doon". 28. Bij Kon. besluit van dezen datum is aan den heer M. L. Henriques de Castro op zijn verzoek, met ingang van 30 April, eervol ontslag verleend als notaris te Rotterdam. 29. Gedeputeerde Staten keuren goed het raadsbesluit tot aftrek van 3 % voor eigen pensioen van de loonen en salarissen van het gemeente-personeel, doch onthouden hun goedkeuring aan dat tot aftrek van 3^/2 % voor weduwenen weezenpensioen. (maximum / 165) daar de maximumpensioengrondslag (ƒ 4700) te hoog is. MEI 1; In den ouderdom van 90 jaar overlijdt de heer L. A. E. Suermondt o.a. oud-lid der firma Fraser & Co. 1. De N.V. Nederlandsche maatschappij tot algemeene dienstverrichting, opgericht door den thans bijna 90-jarigen heer Emil Lüning, bestaat 60 jaar. 1. De heer W. van der Vorm, directeur der scheepvaarten steenkolenmaatsch. alhier, viert zijn 25-jarig jubileum. April XXVII

13 L Heropening van de luchtlijn Amsterdam-Rotterdam- Basel door de S. A. B. E, N. A. 2, De heer J. J. de Zanger is 50 jaar in dienst bij de Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw Fijenoord. 2, Huldiging van de Oos tin je vliegers» Vliegdemonstratie op het vliegveld Waalhaven, 4* Bij Kon. besluit is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau mr. G. H. Everwijn, substituut-griffier bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, aan wien op zijn verzoek eervol ontslag is verleend. 5. De staking in de verhuisbedrijven wordt opgeheven* 5* De recherche neemt in pakhuizen aan de Leuvehaven en de Boompjes ongeveer 1000 K.G. ruwe opium in beslag ter waarde van 40 a gulden. 5. B. en W. deelen den Raad mede, dat de vereeniging Het Oosten ten geschenke heeft aangeboden een monumentale drinkfontein, te plaatsen in het park Rozenburg. 6. De Oostenrijksche staatsman mgr. Seipel bezoekt Rotterdam en houdt een lezing in de Ned. HandelshoogeschooL 6. De heer M. de Korte is 50 jaar werkzaam bij de firma A. van Stolk & Zoonen, houthandelaars. 7* De Raad neemt het naar aanleiding der door Gedeputeerde Staten geopperde bezwaren gewijzigde voorstel van B. en W. tot verhaal van pensioenkorting op de loonen en salarissen van het gemeentepersoneel (3 % voor eigen pensioen; 3 1/2 % voor weduwen- en weezenpensioen over een bedrag van hoogstens ƒ 3000) met 24 tegen 18 stemmen aan. 9. In de officierensociëteit in het park reikt generaal Van Terwisga het mobilisatiekruis uit aan het bestuur van de af deeling Rotterdam van het Nederlandsche roode kruis. 9. Opheffing van de vereeniging Voor de Kunst, opgericht in 1901 door Henri Hartog. 10. Op het Sparta-terrein wint een elftal uit Urugay met 7-0 van een Rotterdamsch elftal. 12. Bij Kon. besluit van dezen datum is ongegrond verklaard het door den Gemeenteraad ingestelde hooger beroep tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 3 Sept inzake de bouwplannen van 1400 woningen. 12. Prof. mr. G. W. J. Bruins geeft zijn afscheidscollege XXVIII Mei

14 als hoogleeraar aan de Nederlandsche Handelshoogeschool. 12. Hier ter stede wordt opgericht een Rotterdamsche af deeling van de vereeniging voor Volkenbond en Vrede» 13. De heer S. van Handel is 50 jaar in betrekking bij de firma I«de Jongh & Co. 14. De heer F. B. 's Jacob, oud-burgemeester van Rotterdam, thans te Staverden, wordt 75 jaar. 15. Opening van de Beiersche markt op de Nieuwe Markt, georganiseerd door de vereeniging De Oranjevaan Omhoog. 18. De heer G. Brendel, plaatwerker bij de N.V. machinefabriek Katendrecht, is 50 jaar in dienst. Bij Kon. besluit van 13 dezer is hem de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille in zilver toegekend. 18. De afdeeling Rotterdam van het Nederlandsch Kunstverbond schrijft in opdracht van de Zilveren Voetbalcommissie ter viering van haar 25-jarig jubileum een prijsvraag uit voor een reclameplaat, betrekking hebbende op de sport. 18. De Raad neemt het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een 5 % leening van ƒ ter conversie van de 6 % leening van ƒ (aangegaan krachtens besluit van 31 Januari 1924) aan. 18. De heer B. J. Gerretson neemt ontslag als lid van de Tweede Kamer der Staten-generaal. 20. Proef tocht met het voor rekening der Amerikaansche firma Swift & Company bij de machinefabriek Bolnes gebouwde motorschip Swift I, bestemd voor vleeschtransport van Rotterdam naar Keulen. 22. Te 's-gravenhage overlijdt in den ouderdom van bijna 72 jaar de ook te Rotterdam zeer bekende tooneelspeler Henri Poolman. 22. Installatie van den nieuwen Armenraad. 23. Opening der nieuwe schietbanen van de scherpschuttersvereeniging Rotterdam aan den Kralingscheweg. 24 en 26. Herdenking van het 150-jarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente te Rotterdam. 26. Dr. A. Plate wordt 80 jaar. 26. Opening van de natuurhistorische tentoonstelling georganiseerd door de vereeniging Natura artis" in een schuit, liggende in de Schie bij het Hofplein. Mei XXK

15 26, Officieele beproeving van de nachtverlichting op het vliegveld Waalhaven, 26 Een gezelschap Engelsche mijneigenaars, reeders en officieele vertegenwoordigers van de haven van Blyth bezoekt Rotterdam en wordt op het stadhuis ontvangen, 26, B, enw. deelen den Raad mede, dat mej. P. M. van Weel te 's-gravenhage als schenking heeft aangeboden een portret van wijlen haar broeder mr, D. van Weel, in leven wethouder van Rotterdam, te plaatsen in het gemeentearchief, alsmede twee zilveren kandelabres voor het stadhuis en een portret van haarzelf. 27, Officieele opening van het nieuwe gebouw der Rotterdamsche huishoudschool aan de Graaf Florisstraat, 29, De heer H, J, van Lis, ontvanger der successierechten no, 2 alhier, is 40 jaar in 's Rijks dienst, 29, De Raad neemt de volgende voorstellen aan: 1. het voorstel van B, en W. tot tijdelijke verlaging van de salarissen en loonen van het gemeentepersoneel met 2 %, ingaande 1 Juni, uiterlijk tot 1 Mei 1926, geamendeerd door den heer Van Aal ten, met 22 tegen 18 stemmen. 2, het voorstel van B, en W, stappen te doen bij Ged, Staten, respectievelijk de Kroon, tot tijdelijke verlaging der wedden van den Burgemeester c,s, en den hoofdcommissaris van politie met 2 %, met 23 tegen 17 stemmen, 3, het voorstel De Meester es, tot tijdelijke verlaging der wedden van de wethouders met ƒ 500, met 24 tegen 21 stemmen, 4, het voorstel van B. en W, om den vermenigvuldigingsfactor vast te stellen op 1,3, met 23 tegen 17 stemmen, 30, De Kroon verwerpt het beroep van B, en W. inzake de afkeuring door Ged, Staten van de besluiten tot den bouw van 1400 woningen, 30, In het Kurhaus te Scheveningen wint de Rotterdamsche bokser Piet van der Veer op punten van den Zweed Harry Persson, 31-1 JUNI, Den eersten Pinksterdag vervoert de R, E* T, M, 168,115 passagiers (tegen 149,715 in 1924), den tweeden 248,061 (tegen 198,133 in 1924). XXX Mei

16 JUNI 1. De firma J. de Bruijn & Zoon, wijnhandel aan de Leuvehaven, bestaat 100 jaar. 2. De heer W. van Hulst, procuratiehouder, is 50 jaar in betrekking bij de firma van Oordt & Zn. & Co. 3. Bij Kon. besluit van dezen datum is de heer Mr. H. M. A. Schadée, voorzitter van den Armenraad te Rotterdam, benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. 3. De heer J. van den Kasteelen, likeurstokersbaas, is 60 jaar werkzaam bij de firma M. P. Pollen aan de Kipstraat. 5. De heer J. J. L. Mees, notaris alhier, wordt 80 jaar. 5. Uitbreiding van den zomerdienst der K. L. M. 8. Te 's-gravenhage overlijdt in den ouderdom van 70 jaar de heer J. J. Poortman, oud-makelaar in granen alhier. 8. De Amerikaansche torpedojager Worden neemt ligplaats aan de Parkkade. 9. Het verbond van Nederlandsche fabrikanten vereenigingen wordt op het stadhuis ontvangen. 10. Receptie ten stadhuize voor de officieren van den Nederlandschen pantserkruiser Java en van den Amerikaanschen torpedojager Worden. 11. De Raad besluit een 5 % leening van / aan te gaan ter aflossing van de 7 % leening 1920 van ƒ per resto ƒ Herdenking van het 200-jarig bestaan der synagoge in de Boompjes. 13. Geopend wordt een tentoonstelling van foto's van den fotograaf A. Elliott over Zuid-Afrika, in de Academie. 13. Leendert de Jong, afdeelingschef der cacao- en chocoladefabriek A. Driessen, is 50 jaar bij die firma in dienst. 13. In den ouderdom van 59 jaar overlijdt dr. J. van der Valk, rector van het Marnix-gynmasium. 14. Bij de achtervolging van eenige verdachte personen wordt in een pand aan de Delftschestraat de molenaar G. Ambrosius bij ongeluk door de politie doodgeschoten. 16. Tot hoogleeraar in de economie enz. aan de Ned. Handelshoogeschool is benoemd mr. G. M. Verrijn Stuart. Juni XXXI

17 17, Dr. H. Kramers herdenkt den dag, waarop hij 40 jaar geleden tot arts werd bevorderd. 19. De heer L. Rippe is 50 jaar in dienst bij de firma J. van Raalte & Zn. 20. De Duitsche kruiser Amazone neemt ligplaats aan de Parkkade. 21. Te Caïro overlijdt ir. J. J. Canter Cremers, hoofdingenieur bij den Rijkswaterstaat te Rotterdam. 21. De dichter dr. J. H. Leopold, oud-leeraar aan het Erasmiaansch gymnasium, overlijdt alhier, in den ouderdom van ruim 60 jaar. 22. De leden van de South Wales institution of engineers brengen een bezoek aan onze stad. 24. De heer M. Ph. Lansberg herdenkt den dag, waarop hij 40 jaar geleden tot apotheker werd bevorderd. 24. Het is 40 jaar geleden, dat de heer J. W. Tolenaar, boekhouder bij de drinkwaterleiding in Gemeentedienst trad. 25. Het vliegtuig H. N. A. B. M. van de K. L. M., op weg van Rotterdam naar Parijs, stort bij de Belgisch-Fransche grens neer; de 4 inzittenden worden gedood. 27. Overdracht van het gedenkraam in de Zuiderkerk aan de gecommitteerden der Ned. Herv. kerk, tot welks stichting wijlen dr. H. T. Oberman den stoot heeft gegeven. 29. Afscheid van den tooneelspeler Jules Verstraete in den Grooten Schouwburg; opgevoerd wordt De Spaansche vlieg Gastvoorstellingen in den Tivoli-schouwburg van de Duitsche tooneelspeelster Tilla Durieux; opgevoerd wordt Feodora, drama van Sardou en Der Schatten, drama van Dario Niccodemi. 30. De Koninklijke vereeniging Onze Vloot biedt den aan de Parkkade liggenden kruiser Java een klok aan. JULI 1. Met ingang van dezen datum wordt het consulaat van Spanje te Rotterdam verheven tot consulaat-generaal. Tot consul-generaal is benoemd de heer E. Clara y Pinol (erkend en toegelaten 1 December). De heer Felix Stokvis blijft als consul aan het consulaat verbonden. XXXII Juni

18 4-19. Lunapark (kermis) aan den Westzeedijk ten bate van het Dorus Rijikersfonds. 7* De heer B. ƒ? Gerretson neemt ontslag als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 7. In den ouderdom van 80 jaar overlijdt hier ter stede de heer Joan van Vollenhoven, oud-assuradeur. 8. Inbraak in den juweliers winkel van den heer G. Blom aan de Soetensteeg, waarbij voor ƒ aan kostbaarheden wordt ontvreemd. 9. De tooneelspeler Jan C. de Vos, thans wonende te Hilversum, wordt 70 jaar. 11. Dr. P. G. Datema, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Delfshaven, viert zijn 50-jarig ambtsjubileum. 12. De Amerikaansche torpedo jagers 326 en 328 nemen ligplaats aan de Parkkade. 13. De K. L. M. opent een vliegdienst Rotterdam-Dortmund. 13. Uitreiking van mobilisatiekruisen aan de vrijwilligers van den bijzonderen landstorm afdeeling Rotterdam. 14. Bij Kon. besluit is de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in zilver toegekend aan W. J.Roberts, onderbaas bij de firma J. en A. C. van Rossem, alhier. 15. Het is 50 jaar geleden, dat de heer H. E. Oving Jr. zich te Rotterdam vestigde. 15. Mr. G. G. van der Hoeven, thans hoofdredacteur van de N. R. Courant, is 25 jaar aan dat dagblad verbonden. 15. In den ouderdom van 61 jaar overlijdt de heer David van der Hoop, lid der firma Van der Hoop, Offers & Co. 20. Opening van de Rotterdamsche vacantieschool te Hoek van Holland. 22. De wandschildering in de Groote burgerzaal van het stadhuis, voorstellende Erasmus aan het hof van Karel V, vervaardigd door den Haagschen kunstschilder G. Hoogerwaard, is gereed. 22. De thermometer wijst om 4 uur n.m F. in de schaduw. Dit is de hoogste temperatuur, welke ooit hier is waargenomen. 23. Te Soest overlijdt in den ouderdom van 61 jaar dr. W. B. van Staveren, vroeger geneesheer te Rotterdam. Juli XXXIII

19 23 Bij Kon. besluit van dezen datum is benoemd tot raadsheer in het gerechtshof te 's-gravenhage mr. D. Lodder, thans rechter in de arrondissements-rechtbank alhier. 25. Hier ter stede is een centrale van Oranjebonden en buurtvereenigingen opgericht. 25. Te Oegstgeest overlijdt, oud 77 jaar, ds. C. B. Oorthuys, oud-predikant der Ned. Herv. gemeente te Rotterdam. 27. Opening van de door de afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen kruideniersbond georganiseerde kruideniersbeurs in den Doele. 28. Bij Kon. besluit van dezen datum is benoemd tot notaris in het arr. Rotterdam, ter standplaats Rotterdam de heer M. Q. Zeelenberg, candidaat-notaris alhier. AUGUSTUS L De firma D. Hudig & Co., makelaars in assurantiën, bestaat 100 jaar. I. Een 50-tal leden van de Association des auditeurs et anciens auditeurs de racadémie de droit international de la Haye bezoekt Rotterdam. 4. Te Doorn overlijdt in den ouderdom van 69 jaar de heer Arend van Gelder, oud-directeur van het etablissement Fijenoord te Rotterdam. 5. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. H. van de Wetering, bezoekt Rotterdam. 5. Te Birmandreis in Algierë overlijdt in den ouderdom van 73 jaar de heer Jacob J. van Vollenhoven, oud-lid van de firma Van Vollenhoven en Schouten. 6. Bij Kon. besluit van dezen datum is tijdelijk benoemd tot lector in de afdeeling der algemeene wetenschappen aan de technische hoogeschool te Delft, om onderwijs te geven in den ijk, de heer J. G. Berck, chef van den dienst te Rotterdam. 10. Een gezelschap Zuid-Afrikaansche landbouwers bezoekt Rotterdam. II. Bij Kon. besluit van dezen datum is aan dr. J. Poels eervol ontslag verleend als buitengewoon hoogleeraar aan de veeartsenijkundige hoogeschool te Utrecht. 11. De heer Ferdinand Timmermans, stadsbeiaardier te Rotterdam, heeft het diploma met onderscheiding der XXXIV Juli

20 beiaardschool te Mechelen verworven. Hij is de eerste Nederlander, die dit diploma behaald heeft. 12. Er vormt zich hier een comité stormramp 1925 onder voorzitterschap van mr. Abm. van der Hoeven ter leniging van den nood in Borculo en andere geteisterde plaatsen. 12, Men maakt een aanvang met de afbraak der villa Schoonoord aan de Parklaan. 13. De Raad neemt het voorstel van B. en W. betreffende verdeeling van de Naaldemakersgang tusschen de Gemeente en den mede-eigenaar, den heer G, Stenert, aan. 13. De vacantiekamer van de rechtbank alhier veroordeelt den 37-jarigen M. M. wegens het vervaardigen van valsche Nederlandsche guldens tot 5 jaar gevangenisstraf en de 32-jarige M. M. geboren B. wegens het uitgeven ervan tot 1 jaar gevangenisstraf. 13. Bij Kon. besluit van dezen datum is benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau dr. J. Ph. Elias te Rotterdam, voorzitter van de Z.-H. vereeniging Het Groene Kruis. 14. Bij Kon. besluit van dezen datum is ontbonden de bij Kon. besluit van 19 Maart 1914 ingestelde commissie voor verkeer in en nabij Rotterdam. 15. De heer P. H. Magré, thans chef der theeafdeeling, herdenkt zijn 50 jarig jubileum bij Pakhuismeesteren. 17. De Chineesche generaal Shoe bezoekt Rotterdam Openluchtspel in Van Hoboken's park van wege de Volksuniversiteit. Opgevoerd wordt Don Quichot door het Rotterdamsche tooneelgezelschap. 18. Een tweede waterleidingzinker wordt gelegd onder de Maas, van het waterwerk naar de gasbafriek Fe yenoord. 23. Dezer dagen is in het pand aan de C. P. Tielestraat 12 gevestigd de gemeentelijke filmfabriek door den heer A. M. van der Wel, directeur van de schoolbioscoop. 24. De heer W. A. Zeeman is 25 jaar hoofdman van de brandweer te Rotterdam. 26. Ds. W. H. Kelder, predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Charlois, herdenkt zijn 25-jarig ambtsjubileum. 26. Op de werf van de N.V. machinefabriek en scheepswerf van P. Smit & Co. Jr. wordt de voor rekening der Augustus XXXV

21 Finsche regeering gebouwde ijsbreker Jaakarhu te water gelaten Voor den bouw van dit vaartuig hadden regeering en gemeente elk ƒ subsidie gegeven ter bestrijding der werkloosheid. 29r"Het Grotius-comité maakt een boottocht naar Loevesteyn, aangeboden door de stoombootreederij Fop Smit& Co. 29. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw de heeren mr. L. R. Telting, president der arrondissementsrechtbank, en mr. W. A. Mees, oudste firmant der firma R. Mees & Zoonen; tot officier in de orde van Oranje-Nassau de heeren mr. G. G. van der Hoeven, hoofdredacteur van de N. R. Courant, A. S. Chabot, bestuurslid van de Academie voor B. K. en T. W., J. H. Westendorp J.Dzn., inspecteur van het lager onderwijs, F. J. van Vloten, directeur van het telegraaf - kantoor, dr. P. A. J. M. Spaapen, geneesheer-directeur van het St. Franciscus-Gasthuis; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau de heeren W. Karreman, procuratiehouder bij de firma Oosterzee en Pit, A. A. C. Boshorn van Buol, commandant van de mobiele divisie der burgerwacht van Rotterdam, S. Stemerding, directeur der Herv. kweekschool voor onderwijzers, J. H. Weyns, kunstschilder en J. P. Peters, directeur der broodfabriek Hofdijk. 30. Opening van V. O. C/s nieuwe terrein aan den Kleiweg onder Schiebroek met een wedstrijd V. O. C.-Rotterdamsch elftal (2-2). SEPTEMBER 1. De heer A. Grund, thans pakhuisbaas, is 50 jaar in dienst bij de firma A. Milders & Zoon, wijnhandelaars in de Wijnstraat. Bij Kon besluit is hem de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille in zilver toegekend. L De zeesleepbooten Willem Barentsz en Vlaanderen van het bureau Wijsmuller brengen het door brand geteisterde Engelsche stoomschip City of Singapore hier aan uit Adelaide. Het zal bij de Droogdokmaatschappij hersteld worden. L Opening in den huize Van Hasselt van de tentoonstelling van reclameprenten met het onderwerp sport, welke zijn ingezonden op de prijsvraag, uitgeschreven door de XXXVI Augustus

22 afdeeling Rotterdam van het Nederlandsch Kunstverband in opdracht van de zilveren voetbal-commissie* L Met ingang van dezen datum neemt de heer Wouter Hutschenruyter om gezondheidsredenen ontslag als directeur van de muziekschool der afdeeling Rotterdam van de maatschappij tot bevordering der toonkunst. 2* De heer A. W. Wolvekamp is 50 jaar drukker bij de firma wed* S. Benedictus. 2* Huldiging van den heer S. Stemerding, thans directeur der Koningin Wilhelminakweekschool, ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij het christelijk onderwijs. 3. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kiezen tot lid van Gedeputeerde Staten (vacature Rutgers) den heer Th. Heukels (A. R.) te Rotterdam. 5. De Zilveren Voetbalcommissie recipieert in huize Ulrich in verband met haar 25-jarig jubileum. 5. Bij Kon. besluit van dezen datum is aan den heer Wouter Hutschenruyter op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid der commissie van advies inzake bevordering der toonkunst van Rijkswege onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. 6. Onthulling van een gedenkraam in de eerste handelsschool aan het Van Alkemadeplein (Ie H. B. S. 3 j. c.) ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. 8. De bij Kon. besluit van 19 Maart 1914 ingestelde en bij Kon. besluit van 14 Augustus 1925 ontbonden commissie voor verkeer in en nabij Rotterdam brengt een aanvullend rapport uit, waarin zij onder de veranderde omstandigheden van verdere uitwerking der plannen voor den Rechter Maasoever afziet en algemeene beginselen vaststelt voor den Linker-Maasoever. 8. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam besluit voor ƒ 5000 deel te nemen in het waarborgfonds voor de olympiade. 9. Opening der vergadering van de International homopatic council in het Parkhotel. 11. De deelnemers aan het 4e internationaal congres voor ongevallengeneeskunde bezoeken Rotterdam en worden door het gemeentebestuur op het stadhuis ontvangen. September XXXVII

23 12» Een deputatie uit het gemeentebestuur van Rotterdam, bestaande uit de heeren mr, dr* J, Wytema, burgemeester, mr. A, de Jong en F, L, D, Nivard, wethouders en mr, M, Smeding, gemeente-secretaris, biedt, ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan van Amsterdam, het bestuur van die gemeente een gebrandschilderd raam aan, te vervaardigen naar het ontwerp van prof, Roland Holst en te plaatsen in het stadhuis aldaar, 15, In den ouderdom van 63 jaar overlijdt de heer J, P, Schalkwijk, oudste firmant der firma Cantzlaar en Schalkwijk, makelaars in verfwaren en oliezaden, 15* Herdenking van den dood van den eersten Nederlandschen martelaar Johannes Pistorius (Jan de Bakker) in de Groote kerk, 16, De deelnemers aan de 45e jaarvergadering van den bond van Nederlandsche schilderspatroons worden op het stadhuis ontvangen, 18, Het 10,000ste schip in dit jaar komt den Nieuwen Waterweg binnen n,l, het Engelsche tankstoomschip Vanduara, 18, Twee Italiaansche watervliegtuigen onder bevel van majoor Maddelena dalen in de Waalhaven op doorreis naar De Mok op Texel, 19, Opening van het geheel nieuw gerestaureerde gebouw voor kunsten en wetenschappen onder den naam Concertgebouw aan den Schiedamschesingel, 19, De heer A, Ivinhufoud, commandant der brandweer te Stockholm, bezoekt Rotterdam om zich met brandweeraangelegenheden op de hoogte te stellen, 20, Sparta wint den eindstrijd om den zilveren voetbal van D, H, C, met 2-0, 20, Ds, J, J, Stam uit Amsterdam doet zijn intrede als predikant der Hervormde gemeente in de Groote kerk, 20, Opening van de Roomsch Katholieke missietentoonstelling in het oude stadhuis, 21, Door hartverlamming overlijdt in den ouderdom van bijna 52 jaar de heer B, Richters, raadslid, 21, Prof, dr, N, J, Polak draagt het rectoraat van de Ned, Handelshoogeschool over aan prof, dr, Z, W, Sneller, 21, In den ouderdom van bijna 74 jaar overlijdt de heer XXXVIII September

24 J. P. van der Schilden, die groote kunstschatten aan het museum Boymans heeft geschonken* 23» De heer T. de Meester neemt ontslag als raadslid, Eerste dahlia-tentoonstelling in de Diergaarde, 26, Afdeelingsjaarvergaderingen van de Vereeniging van archivarissen in Nederland in den Rotterdamschen Kring. Algemeene vergadering ten stadhuize. Na afloop worden de deelnemers door het gemeentebestuur ontvangen en wordt het stadhuis bezichtigd, 26. Opening van het clubhuis van de Volksuniversiteit aan den Westzeedijk no De leerlingen en oudleerlingen der Ie handelsschool aan het Van Alkemadeplein bieden op het stadhuis als geschenk voor de school een cinema-apparaat aan. 27. Ds. J. Overduin, predikant der Gereformeerde gemeente, predikt zijn afscheid in het kerkgebouw aan den Boezemsingel wegens zijn vertrek naar Werkendam. 27. In den ouderdom van 79 jaar overlijdt de heer J. J. Havelaar, oud-chef der firma J. Havelaar & Zoon. 27. Te Oostkapelle in Zeeland overlijdt in den ouderdom van 56 jaar de heer A. A. Kolff, directeur van de N.V. Rotterdamsche zoutziederij voorheen Kolff & Vis. 29. Op een vraag van B. en W. om advies over den aanleg van een gemeenschappelijk vliegveld voor Rotterdam en 's-gravenhage onder Delft dringt de Kamer van koophandel en fabrieken er ten sterkste op aan, het vliegveld Waalhaven te behouden. 29. Opening van het wijkhuis der Ned. Herv. gemeente te Delf shaven aan de Samuel Mullerstraat. 30. Demonstratie op de Maas met een handschroefsloep (Fleming handpropelling gear) geplaatst op het stoomschip Tjerimai van de Rotterdamsche Lloyd. OCTOBER 1«De heer P. Schrameier Verbrugge is 30 jaar notaris. 1. De heer A. Voogd viert zijn 40-jarig jubileum als journalist. 1. De Raad verleent op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag aan dr. J. J. F. Dhont, directeur van het open- September XXXIX

25 baar slachthuis onder dankbetuiging voor de langdurige en goede diensten aan de gemeente bewezen. L De Raad verleent op haar verzoek eervol ontslag aan mej. E. J. R. Bakhuizen van den Brink, directrice van de Ie H. B. S. voor meisjes, onder dankbetuiging voor de diensten aan de gemeente bewezen. L De Raad neemt het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een leening van ƒ a 4^/2 % aan Winkelweek aan den Nieuwen Binnenweg ter gelegenheid van de voltooiing der asfalteering. 2. Huldiging van den heer H. de Vries, organist der Groote kerk, bij de laatste orgelvoordracht in dit seizoen. 3. Herdenking van het 60-jarig bestaan der Nederlandsche Oranje-vereeniging. 3. Huldiging van den heer ir. F. J. Vaes bij zijn 25-jarig jubileum als leeraar aan de Academie voor B. K. en T. W. 4. Einde van den zomertijd. 5. De winterdienst der K. L. M. vangt aan. 6. Opening van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan der industrieschool voor meisjes. 6. Bij Kon. besluit is de heer D. Moerman, kapitein van de zeesleepboot Willem Barentsz, toebehoorende aan de N.V. Bureau Wijsmuller, scheepvaart,- transport en zeesleepvaartmaatschappij alhier, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. 7. Ingevolge Koninklijke machtiging is de heer G. A. Spliethofï, erkend en toegelaten als consul van Perzië, toegevoegd aan het consulaat-generaal van Perzië te Rotterdam. 8. Bij de N.V. machinefabriek en scheepswerf P. Smit Jr., gaan 800 man in staking Herdenking van den loosten geboortedag van Paul Kruger. 10. Op een zolderkamer aan de Hudsonstraat no. 129 ontdekt de politie een drukkerij van valsche zilverbons, gedreven door een vreemdeling zich noemende André de Bruin, naar aanleiding waarvan 9 personen worden gearresteerd. 12. In gebruikneming van het nieuwe brouwhuis der Heinekens brouwerij aan de Linker Rottekade, in tegenwoordigheid van Prins Hendrik. XL October

26 13. De voorzitter van de internationale kamer van koophandel, dr. Walter Leaf, en zijn secretaris Ed. Dollans, bezoeken Rotterdam. 13. De heer A. Glansdorp, leerling der Academie voor B. K. & T. W., behaalt met een leerling van de Amsterdams che Academie den prix de Rome voor bouwkunst. Bij loting valt de prix evenwel aan den Amsterdammer ten deel. 14. De heer T. de Kruyk is 50 jaar in dienst bij de firma Van Wijk & Co., vernisfabrikanten. Bij Kon. besluit is hem de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eere-medaille in zilver verleend. 14. De heer A. de Koe neemt ontslag als raadslid. 17. Opening van de vernieuwde Raambrug. 17. Opvoering in den Grooten Schouwburg van de opera Beatrijs" van Willem Landré* 20. Het eerste gedeelte van de nieuwe spoorbrug over de Koningshaven is gereed. 20. De rechtbank spreekt den inspecteur van politie E. M. en den agent van politie Ie klasse A. S., beklaagd van het veroorzaken van dood door schuld (drama Delftschestraat), vrij. 21 Het Rotterdamsche partijbestuur der communistische partij wordt afgezet» 22. In den ouderdom van 78 jaar overlijdt de heer Dieles J. Schrauwen, oud notaris te Rotterdam. 22. Bij Wilton's machinefabriek en scheepswerf breekt een staking uit. 23. In den ouderdom van 74 jaar overlijdt te 's-gravenhage de heer R. van der Meulen, oud-bibliothecaris van het Rotterdamsch leeskabinet. 24. De staking bij Wilton wordt opgeheven. 24. De heer A. S van den Bergh, thans wonende te 's-gravenhage, stichter van Van den Berghs Ltd., wordt 70 jaar. 24. De oud-leerling der Academie voor B. K. en T. W., C. van Eesteren, behaalt den eersten prijs in den internationalen Unter den Linden prijskamp te Berlijn. 24. De deelnemers aan het Europeesch congres voor de vaststelling van de internationale treindiensten te 's-gravenhage bezoeken Rotterdam en maken een boottocht door de October XLI

27 havens, aangeboden door de vereeniging voor vreemdelingenverkeer, 24, In de week van zijn hier ter stede 89 gevallen van roodvonk geconstateerd tegen 360 in het geheele rijk» 26. De Zuid-Hollandsche vereeniging het Groene Kruis, afdeeling Rotterdam viert haar 25 jarig bestaan. 27. Prof. dr. G. M. Verrijn Stuart aanvaardt het ambt van gewoon hoogleeraar in de economie aan de Nederlandsche Handelshoogeschool met een rede over enkele koloniale bankvraags tukken. 28. De staking bij P. Smit Jr. wordt opgeheven. 28. De Leuvebrug wordt weer voor voetgangersverkeer opengesteld. 28. De graan firma Le Gué & Bolle aan de Boompjes bestaat 50 jaar. 28. De heer Emil Lüning, stichter van de maatschappij tot algemeene dienstverrichting, wordt 90 jaar. 29. Installatie van de nieuwgekozen raadsleden mevr. M. C. Doorman-Kielstra en den heer J. de Bruin. 29. Directeuren van verschillende zuivelfabrieken in ons land bezoeken de melkcentrale van Vooruitgang aan den Walenburgerweg. 31. De locale telefoongemeenschap tusschen Rotterdam en Schiedam wordt geopend met een gesprek tusschen burgemeester Wytema en burgemeester Gijsen. NOVEMBER 2. Opening van de polikliniek voor scheeps- en tropische ziekten aan de Leuvehaven no. 209, uitgaande van de vereeniging Instituut voor tropische geneesk. Rotterdam-Leiden. 6. Installatie van den heer dr. G. W. van Bleek als rector van het Marnix-gymnasium. 6. Bij Kon. besluit van dezen datum is benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Rotterdam mr. G. C. B. E. Suringar, thans tijdelijk buitengewoon voorzitter van de Landraden te Batavia en Tangerang. 7, Kerkvoogden der Nederd. Herv. gem. te Delfshaven hebben besloten de begraafplaats van de Spangensche kade XL II November

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1926

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1926 DAGELIJKSCHE KRONIEK 1926 JANUARI 1. Mej» dr, H» C» H» Moquette is 25 jaar in functie als adjunct-archivaris aan het Gemeente-archief^ L De heer G. HL Hintzen treedt uit de firma R. Mees & Zoonen» 2. De

Nadere informatie

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1.

Wet voor het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Vastgesteld den 13 december 1869. Artikel 1. De oudste nog bewaard gebleven statuten, toen nog wetten, van de vereniging dateren van 1869. Het Gezelschap was nog eigenaar van het Musæum Medioburgense, dat om die reden ook in deze wetten wordt vermeld.

Nadere informatie

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1924

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1924 DAGELIJKSCHE KRONIEK 1924 JANUARI L De consul-generaal van Engeland te dezer stede, de heer W, N, Dunn, wordt overgeplaatst naar Keulen, L De Standard Bank of South Africa aan den Coolsingel wordt opgeheven,

Nadere informatie

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van half

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1927

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1927 DAGELIJKSCHE KRONIEK 1927 JANUARI 1«De Tivoli-schouwburg (Coolsingel) wordt heropend, geëxploiteerd door de maatschappij Groote Schouwburg. 2* De heer H. C. Corbet is 50 jaar werkzaam bij de handelmaatschappij

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1929

DAGELIJKSCHE KRONIEK 1929 DAGELIJKSCHE KRONIEK 1929 JANUARI 1. Het totale zielenaantal der Gemeente, met inbegrip van Hoek van Holland, bedraagt 577,694 tegen 57L842 op 1 Januari 1928, een vermeerdering dus van 5,852. Tot deze

Nadere informatie

1-2-1929 De sloten langs de algemene begraafplaats worden gedempt ter wille van de verbreding van de weg Haarlem-Velsen.

1-2-1929 De sloten langs de algemene begraafplaats worden gedempt ter wille van de verbreding van de weg Haarlem-Velsen. 3-1-1929 Ter wille van de verbreding van de weg Haarlem-Velsen, wordt het Frans Halsplein veranderd en zal het huis van de opzichter van de begraafplaats, op de hoek van de Rijksstraatweg en de Kleverlaan,

Nadere informatie

VAN LEIDEN EN RIJNLAND.

VAN LEIDEN EN RIJNLAND. KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND. JAN 1911. 1 4 10 Zestigjarig bestaan der Yrukkcrij der firma. een prooi der vlammen. van den heer H. Visser tent-resident Biliton. F. Engels jaar lid Collectnntcn

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1942. 7 Jan. De Heer A. D. Vijgh, oudste der notarissen, op leeftijd overleden. De Heer P. G. C. van Doorn, sedert 1908 arts te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14162 Nadere regelen tot beëindiging van de afwikkeling van de oorlogs- en watersnoodschaden en van schaden in de zin van de Wet Overheidsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil

~ ql m nt. Piershilse. BranJweervereniging. der. Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil ~ ql m nt der Piershilse BranJweervereniging Op~ericbt tt September,1946 te Piersbil REGLEMENT Brandweervereniging.. P Iersh'I" I ÛPlleric1t 11 Septem1er 1946 te Piers1tI Artikel 1. 1 De vereniging 'stelt

Nadere informatie

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr.

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr. ARCHIEF Jb. VAN DEN BAN Jb. van den Ban werd in 1860 te Nieuw Helvoet geboren. Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Gedurende de jaren 1882-1884 studeerde hij aan

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING VASTGESTELD No. 08 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG OM 09.30 UUR. AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK R.J. VERMEER E.R. TRIEMSTRA,VOORZITTER,

Nadere informatie

Mr. Dr. K.P. van der Mandele

Mr. Dr. K.P. van der Mandele Mr. Dr. K.P. van der Mandele zijn leven en werken in penningen Door Herman Gerritsen Onder bovenstaande titel vindt van 30 juni tot 8 november 2009 een penningtentoonstelling plaats in de centrale ruimte

Nadere informatie

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE OPENBARE INSTELLINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE OPENBARE INSTELLINGEN INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE OPENBARE INSTELLINGEN ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van 10 tot 4 uur, des Zaterdags van 10 tot

Nadere informatie

elke dag anders. LLOYD Luxe appartementen & Penthouses WONEN IN HET BAKEN VAN ROTTERDAM

elke dag anders. LLOYD Luxe appartementen & Penthouses WONEN IN HET BAKEN VAN ROTTERDAM LLOYD WONEN IN HET BAKEN VAN ROTTERDAM Luxe appartementen & Penthouses elke dag anders. 7303 TYPE B1 1405 3038 930 9303 Lloyd Spectaculaire woonsensatie Ziet u zichzelf al staan? Voor het raam, kop koffie

Nadere informatie

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Statuten Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi 28 februari 00 Statuten voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Naam en vestiging Artikel 1: 1. De stichting draagt

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

Van depolitieverbindingen;

Van depolitieverbindingen; nr. 796.1^9 KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN EEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP DINSDAG 22 JUNI 1965 TE 'S-GRAVENHAGE Aanwezig zijn de heren: Van depolitieverbindingen;

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Den Haag Scheveningen Delft

Den Haag Scheveningen Delft Den Haag Scheveningen Delft Zaterdag en zondag 21 en 22 juni 2008 met bezoek aan Mauritshuis Museum Beelden aan zee Vermeercentrum V.V.A. afdeling Brussel G. Gilsonstraat 55, 1090 Brussel tel. 02-479.32.32

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Koning Leopold II en Brugge Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Leopold II, koning der Belgen Brussel, 9 april 1935 Laken 17 dec. 1909 x Maria Hendrika v. Oostenrijk Koning sinds

Nadere informatie

blz. 1 Alkmaar. Feestlokaal-Paardenmarkt. 19/08/1862 Amsterdam? 's Gravenhage? Paris?. 13/08/1846 Antwerpen,-Palais de l' industrie, des arts et du commerce. 26/07/1890 Antwerpen-Palais de l'industrie,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Postagent aan boord van schepen

Postagent aan boord van schepen Postagent aan boord van schepen In Dienstorder No 73 van 1 februari 1928 staat het volgende: Verzending. Postagenten a/b van de schepen van de K.N.S.M. 1. De gezagvoerders van de schepen van de Koninklijke

Nadere informatie

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.)

X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) (N n. X.) 401 X. Staatsbegrooling voor 1844 m 1845. (Gewijzigde Stalen van berekeningen.) E. DEPARTEENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN w H -«I A F D E KLING Vde HOODSTÜK Departement van Binnenlandsche Zaken

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928.

VISCHAFSLAG.. De opbrengst van den gemeentelijken vischafslag in het afgeloopen jaar is geweest : f 27238.80 tegen f 18351.14 in 1928. 205 BURGERLIJKE STAND. In het afgeloopen jaar werden bij den ambtenaar van den Burgerlijken Stand aangegeven 426 geboorten (vorig jaar 467), 237 gevallen van overlijden (253) waaronder 9 (12) levenloos

Nadere informatie

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL Bijpostkantoren Een aantal bijpostkantoren van o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Scheveningen en s-gravenhage ontving, naast de dagtekeningstempels ook een nummerstempel, gelijk aan het postkantoor waaronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 616 Wet van 13 december 2000 tot herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede

Nadere informatie

Paarden in de stad 2011

Paarden in de stad 2011 Paarden in de stad 2011 De locaties Jaarlijks vindt in het Kralingse Bos het CHIO Rotterdam Plaats. Het CHIO Rotterdam is een internationaal paardensport evenement. Dit jaar wordt het CHIO Rotterdam (24

Nadere informatie

Kroon op het werk. Een overzicht van Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

Kroon op het werk. Een overzicht van Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen Kroon op het werk Een overzicht van Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen Inleiding Mensen en organisaties onderscheiden zich soms door hun grote inzet, prestaties, betrokkenheid of uitstraling.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen

Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen Inhoudsopgave Vergaderingen van aandeelhouders, bestuur en commissarissen...1 tot en met 1859...1 1860 tot en met 1869...1 1870 tot en met 1879...2

Nadere informatie

26. Het is heden 25 jaar geleden, dat de Rotterdamsche Vereeniging voor den koffiehandel", later herdoopt in Vereeniging voor den Goederenhandel"

26. Het is heden 25 jaar geleden, dat de Rotterdamsche Vereeniging voor den koffiehandel, later herdoopt in Vereeniging voor den Goederenhandel DAGELIJKSCHE KRONIEK. 1913. JANUARI. 1. De heer A. van Hoboken van Cortgene herdenkt het feit, dat hij gedurende een halve eeuw aan het hoofd van de firma A. van Hoboken en Co. alhier staat. 1. De firma

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief. L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979. A. Moerman

Plaatsingslijst van het archief. L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979. A. Moerman Plaatsingslijst van het archief L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979 A. Moerman Nederlands Architectuurinstituut 1996 INHOUD INLEIDING 2 L.A. Hoogenstraaten 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK", 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877.

STOOMKETELS ^ PRINS HENDRIK, 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van. 8 December 1877. 9 DE STOOMKETELS VAÏJ DE ^ PRINS HENDRIK", DOOE 3D. Hl. -^TKT O IL. F S O 3sr. Ovefgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 8 December 1877. 5 DE STOOMKETELS TAN DE PRINS HENDRIK", DOOR \-' ID.

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment Uit het leven gegrepen... uit mijn levenèegrepen ln het koder von "Uit het leven" gegrepen wil ik deze keer groog een stukje uit mijn eigen leven vertellen. En dat wil ik dan doen op zondoq l december

Nadere informatie

Van Kantongerecht naar Marktgebouw

Van Kantongerecht naar Marktgebouw Van Kantongerecht naar Marktgebouw OMMEN - Nog even en dan wordt het nieuwe Marktgebouw in Ommen geopend. Een restaurant (Het Gerecht), een bank (Rabobank) en een warenhuis (Action) worden de nieuwe bewoners

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut.

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Top 40 wederopbouw-erfgoed Tilburg 1940-1970 1/8 Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Auteurslaan 19

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 238 26 353 Gemeentelijke herindeling van Twente GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 7 mei 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel I.

NAAM EN ZETEL Artikel I. NAAM EN ZETEL Artikel I. 1. De vereniging draagt de naam: Landelijke Vereniging van Ouders van Kinderen met Juveniele Idiopatische Artritis (voorheen Juveniele Chronische Artritis [JCA]). 2. De vereniging

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000

DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DR. W.F. VAN GUNSTEREN, 1908-2000 DOOR U. TUKKER Op 3 november 2000 overleed op 92-jarige leeftijd in Zwitserland dr. Willem Frederik van Gunsteren. Wanneer men zijn leven bestudeert, komt men tot de ontdekking

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

UIT DE JEUGD VAN J. H. VAN 'T HOFF

UIT DE JEUGD VAN J. H. VAN 'T HOFF UIT DE JEUGD VAN J. H. VAN 'T HOFF DOOR DR. E. WIERSUM. Bevallen van een zoon : A. J. VAN 'T HOFF KOLFF. Rotterdam, 30 Augustus 1852. Op deze bescheiden wijze werd in de Nieuwe Rott. Courant van 1 Sept.

Nadere informatie

Oprichtingsakte (statuten) van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Afschrift.

Oprichtingsakte (statuten) van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Afschrift. Oprichtingsakte (statuten) van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Afschrift. De derde mei negentienhonderd zeven en zeventig verscheen voor mij, Maria Louise Adelheid Römer, notaris te Amsterdam: de Heer

Nadere informatie

IN 1958 OVERLEDEN ROTTERDAMMERS EN OUD-ROTTERDAMMERS

IN 1958 OVERLEDEN ROTTERDAMMERS EN OUD-ROTTERDAMMERS IN 1958 OVERLEDEN ROTTERDAMMERS EN OUD-ROTTERDAMMERS «, 60 jaar. Bedrijfsleider n.v. H. E. Oving jr.'s IJzeren Staalhandel. - 2 april. C. JP. ^/^mocfe, 66 jaar. Vice-voorzitter en penningmeester van de

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

INHOUD. Voorbericht Gemeentebestuur Leden van de Provinciale Staten in den kieskring Rotterdam

INHOUD. Voorbericht Gemeentebestuur Leden van de Provinciale Staten in den kieskring Rotterdam INHOUD VOORWERK Blz. Voorbericht V Gemeentebestuur XI Leden van de Provinciale Staten in den kieskring Rotterdam XI Inlichtingen omtrent enkele openbare instellingen.. XII Inlichtingen omtrent enkele vereenigingen

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT.

TER BEVORDERING VAN. op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8 en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. T i: UTRECHT. ^rngmmmu nnii %mt\{b f ergntimng TER BEVORDERING VAN i mmm OP ÊIMU TE HOUDEN op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den 7, 8" en 9» October 1869. IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN m> «T i: UTRECHT.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 997 Machtiging van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tot oprichting van een stichting Fonds voor de scheppende toonkunst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF"

Schut van Os. notarissen. STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds SVF L Schut van Os notarissen STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" Kenmerk; 2010S1042785HR Dossier R236 STATUTENWIJZIGING Stichting VEV AM Fonds "SVF" n n nn i n Heden, zeventien december tweeduizend

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 10 maart 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 21.03.2006 VERSLAG

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL.

REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER TE NIEUWER-AMSTEL. (Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 1 februari 1918). Artikel 1. Brandbluschmiddelen. In de gemeente zijn tien handbrandspuiten, die genummerd

Nadere informatie

Voor meer info: www.linkwebsite.nl

Voor meer info: www.linkwebsite.nl Goudsesingel Stations plein Weena Binnenrotte Oost Plein Kruisplein K. Doormanstraat Coolsingel Blaak 's-gravendijkwal Westblaak Boompjes Willemsbrug Kaart: Ontwerpburo Lichting98 Museum park Vasteland

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

De straat van toen. Stokdijkkade Naaldwijk

De straat van toen. Stokdijkkade Naaldwijk De straat van toen Stokdijkkade Naaldwijk Stokdijkkade In 1926 aangelegd en genoemd naar Karel Stokdijk (1837 1919). Hij was vanaf 1886 raadslid voor de Antirevolutionaire Partij en van 1887 tot 1919 wethouder

Nadere informatie

CHINEESCHE IMMIGRANTEN

CHINEESCHE IMMIGRANTEN PUBLICATIES VAN HET GEOGRAFISCH EN SOCIOGRAFISCH SEMINARIUM DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM F. VAN HEEK CHINEESCHE IMMIGRANTEN IN NEDERLAND N. V. DRUKKERIJ,,'T KOGGESCHIP" - AMSTERDAM CHINEESCHE IMMIGRANTEN

Nadere informatie