H E E R L I J K H E D E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H E E R L I J K H E D E N"

Transcriptie

1 INHOUD Van het bestuur Grote projecten voor de VOHB in het verschiet 107 Verslag van de Algemene ledenvergadering van de VOHB, Evenementen Uitnodiging voor de excursie naar Den Bosch op zaterdag 2 september Nadere kennismaking met Meer en Bosch, verslag van de excursie op 22 april Heemstede Soeka Brentie en enkele andere huizen aan de Herenweg 114 Crisis op de Heemsteedse woningmarkt, interview met Ton Smit 121 Toen en nu: Stalhouderij Van Schagen van blz H E E R L I J K H E D E N Bennebroek J.J. van der Werff, gemeentebode van Bennebroek en kunstschilder/tekenaar 138 Nollenburg, het verhaal van een verdwenen hofstede, deel 3: Nollenburg in de 18e en 19e eeuw 141 Vaste rubrieken Historische actualiteiten 133 Nieuwe leden 151 Uit voorraad leverbaar 152 Illustratie voorzijde: omslag van de woninggids Heemstede Vooruit van september-oktober 1937, uitgegeven door het Heemsteedsch Woning- en Taxatiebureau Smit. Meer hierover leest u op pagina 121 van dit nummer, in een interview met de heer Ton Smit. HeerlijkHeden 105

2 H E E R L I J K H E D E N EXCURSIE NAAR S-HERTOGENBOSCH OP 2 SEPTEMBER Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse grote excursie op zaterdag 2 september a.s. Wij gaan die dag samen met de gidsen van Kring Vrienden van s-hertogenbosch de schoonheid van deze van oorsprong middeleeuwse stad ontdekken. We zullen de prachtige monumenten van de Brabantse hoofdstad lopend kunnen bewonderen, maar ook varend over de Binnendieze. U kunt genieten van het oude en het nieuwe culturele erfgoed en het Bourgondische karakter van deze imposante vestingstad. Visitekaartje is de laat gotische kathedrale basiliek Sint Jan, gebouwd tussen 1380 en 1530 en in de 19e en 20e eeuw ingrijpend gerestaureerd. Met het grote aantal luchtboogbeelden (of hemelbestormers) is de Sint Jan een van rijkst gedecoreerde bouwwerken van Nederland. Programma u Vertrek per bus vanaf het Raadhuisplein (let op afwijkende vertrektijd!) u Aankomst in s-hertogenbosch. Koffie (zelfgebrand) met verassing. De groep wordt in tweeën verdeeld; groep 1 gaat wandelen, groep 2 varen; s middags is de volgorde andersom u Cultuurhistorische stadswandeling (90 minuten) (groep 1) u Historische route: varen over de Binnendieze (50 minuten) (groep 2) u Lunch u Historische route: varen over de Binnendieze (50 minuten) (groep 1) u Cultuurhistorische stadswandeling (90 minuten) (groep 2) u Terug naar Heemstede à u Aankomst Raadhuisplein Overige informatie Zoals u in het programma kunt lezen gaan we flink wandelen. Het is belangrijk dat u goed kunt lopen en vooral goede wandelschoenen meeneemt! Instappen in de fluisterbootjes kan alleen via een steile trap. Die kan een obstakel zijn voor mensen die slecht ter been zijn. De kosten van de excursie bedragen 32,50 voor leden of een deelnemend gezinslid. Introducés zijn welkom als er genoeg plaats is in de bus. Zij betalen 37,50. In deze prijs zijn de kosten voor vervoer per bus, koffie, lunch, rondleiding, rondvaart en fooien inbegrepen. U kunt zich opgeven bij mevrouw Theo Jonckbloedt, , bij voorkeur na uur. Betalen kunt u, na telefonische opgave, door het bedrag over te maken op postbanknummer t.n.v. Penningmeester VOHB, Heemstede, onder vermelding van zomerexcursie. Het bedrag dient vóór 20 augustus op de rekening ontvangen te zijn. Het maximale aantal deelnemers is 50 personen. De evenementencommissie 106 HeerlijkHeden

3 BESTUUR GROTE PROJECTEN VOOR DE VOHB IN HET VERSCHIET Nadat wij in de vorige aflevering van HeerlijkHeden de saillante punten uit het collegeprogramma van Heemstede hadden vermeld, is de gemeentelijke besluitvorming in een stroomversnelling geraakt op het gebied van de ruimtelijke ordening. Wij hebben gesprekken gevoerd met de wethouders in beide gemeenten, met als doel uit eerste hand de plannen van de nieuwe colleges te vernemen. Allereerst is in Heemstede besloten alle bestemmingsplannen te herzien en tegelijkertijd het aantal plannen terug te brengen van 37 naar 7. Een gigantische operatie die mede is ingegeven door wettelijke maatregelen die sancties inhouden indien herziening niet tijdig plaatsvindt. Maar ook zonder die wettelijke noodzaak was er al voldoende aanleiding om tot sanering over te gaan. H E E R L I J K H E D E N De VOHB krijgt volop gelegenheid om de aspecten karakterbehoud en beeldkwaliteit in te brengen zodra de gemeente per bestemmingsplan een startnotitie publiceert waarin het ruimtelijk beleid is opgenomen. Wij zullen onze constructieve inbreng leveren op basis van de beschikbare cultuurhistorische en architectuurhistorische gegevens en daartoe een cultuurhistorische ordekaart van het grondgebied van Heemstede vervaardigen. Dat doen we overigens ook voor Bennebroek, waar het bestemmingsplan voor het gehele grondgebied ter discussie staat en nu ernst wordt gemaakt met de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenlijst. Het voordeel van een dergelijk basisdocument is dat in één oogopslag inzichtelijk is welke de gevoelige gebieden/locaties zijn waar de vereniging op moet letten. Omstreeks 1985 werd de Binnenweg in Heemstede ook gereconstrueerd. Hier verwijdert de toenmalige wethouder Baar de eerste klinkers, als start van de werkzaamheden. HeerlijkHeden 107

4 H E E R L I J K H E D E N Een tweede grote operatie die met de eerste samenhangt betreft de herinrichting van de Binnenweg. Daarbij streeft de gemeente naar een integrale benadering van de aspecten straatbeeld, straatmeubilair, reclame-uitingen, verkeer en bestemmingsplanvoorschriften. (Is de stedenbouwkundige visie op de Binnenweg uit het verleden nog steeds actueel? Hoe kan het dorpse karakter behouden blijven?) De VOHB is uitgenodigd om samen met o.a. de winkeliersvereniging te participeren in een klankbordgroep die zo mogelijk met eensluidende standpunten zou moeten komen. Onze brochure Reddingsplan Karakteristiek Centrum Heemstede zal de basis van onze inbreng zijn. In Bennebroek worden wij betrokken bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Oude Kern en de opstelling van de gemeentelijke monumentenlijst. Het bestuur heeft inmiddels met het oog op de vele projecten besloten tot het instellen van een werkgroep karakterbehoud, die het totale werkterrein kan overzien en zowel de zich voordoende structurele als incidentele projecten op een professionele wijze ter hand kan nemen. De werkgroep wordt gevormd door Michel Bakker, Gerard Brand, Ron van Straalen en Maarten van Voorst van Beest. Gerard Brand VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VOHB DONDERDAG 11 MEI 2006, GEMEENTEHUIS TE HEEMSTEDE Aanwezig: het voltallige bestuur en ca 70 leden. 1 Opening door de voorzitter, drs G. Brand. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2 Mededelingen en ingekomen stukken. Behalve enige berichten van verhindering zijn er geen mededelingen; alleen ten aanzien van agendapunt 8 is een stuk ingekomen. 3 Verslagen van de ALV. - Verslag van de ALV d.d. 19 mei 2005 (gepubliceerd in HeerlijkHeden 125, augustus Verslag van de ALV d.d. 8 december 2005 (gepubliceerd in HeerlijkHeden 127, februari 2006). Noch de tekst, noch de inhoud van beide verslagen geeft aanleiding tot opmerkingen en ze worden derhalve als zodanig vastgesteld. 108 HeerlijkHeden

5 4 Jaarverslag VOHB over 2005 (opgenomen in HeerlijkHeden 128). Niet alle evenementen van de Evenementencommissie blijken te zijn vermeld. De voorzitter vraagt de commissie voortaan zelf een overzicht te geven van alle evenementen, opdat deze correct in het jaarverslag kunnen worden opgenomen. Het jaarverslag wordt voorts voor kennisneming aangenomen. 5 Financieel jaarverslag 2005 (opgenomen in HeerlijkHeden 128). Het financieel jaarverslag is opgenomen in HeerlijkHeden en wordt tevens geprojecteerd. De penningmeester geeft een toelichting bij het jaarverslag. Er wordt een vraag gesteld over de post Opbrengst verkopen 550,53. Deze verschilt van het saldo van de opbrengsten en kosten van Monumentenboek II van -/- 483,72. De penningmeester legt uit dat verschil voortkomt uit het feit dat 550,53 niet alleen het resultaat is van de verkoop van Monumentenboek II, maar dat daar tevens de opbrengsten van verkopen uit voorraad in zitten (Monumentenboek I, overige publicaties). Een andere vraag betreft de hoogte van de kosten voor ICT. Deze post is beduidend hoger dan in De penningmeester verklaart dat dit komt doordat de VOHB, gezien de ontwikkelingen in de ICT, zich genoodzaakt zag om een ander systeem aan te schaffen om de website te onderhouden en te vernieuwen (Content Management System). De VOHB voorziet dat de uitgaven voor ICT de komende jaren zullen stijgen, omdat internet een steeds belangrijker informatiemedium is. Dit is nu al merkbaar aan het toenemend aantal vragen dat via wordt gesteld. Ook kan de website een belangrijke rol spelen bij in de PR (contact met overzeese ) leden en bij het bereiken van nieuwe doelgroepen zoals jongeren. H E E R L I J K H E D E N 6 Verslag van de kascommissie en decharge van de penningmeester. De kascommissie, bestaande uit de heren t Hooft en Buiter, heeft de financiële stukken over het boekjaar 2005 gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt vast dat de penningmeester de administratie zorgvuldig heeft gedaan en heeft voorgelegd aan de kascommissie. Zij stelt voor penningmeester en bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in met applaus. 7 Verkiezing van een lid van de kascommissie. Aangezien de heer t Hooft aftredend is, dient een nieuw kascommissielid te worden benoemd. De heer Bensdorp stelt zich kandidaat; zijn benoeming wordt bevestigd door applaus van de vergadering. Voorstel tot verhoging van de contributie met ingang van 1 januari De penningmeester geeft een korte toelichting op de noodzaak van deze kostenverhoging; de toelichting die aangekondigd was in HeerlijkHeden 128 is helaas weggevallen. HeerlijkHeden 109

6 H E E R L I J K H E D E N De noodzaak tot verhoging van de contributie komt voort uit een toename van de druk- en verzendkosten van het blad, dat het merendeel van de kosten van de VOHB uitmaakt. Verder zijn er extra kosten voor activiteiten voor de leden. Een verhoging van een euro per jaar maakt dat de VOHB wat ruimer kan beschikken over gelden; bijvoorbeeld ook voor het jubileumjaar 2007, waarin de VOHB 60 jaar bestaat. De voorzitter leest een ingekomen brief voor van de heer Bensdorp, die aangeeft dat een dergelijke verhoging hem wat mager voorkomt. Waarom niet een verhoging met drie euro, onder de toezegging dat de contributie dan gedurende drie jaar niet verhoogd wordt. Dat is weliswaar procentueel een sterkere verhoging, maar in absolute bedragen is het nog niet hoog. De vergadering geeft met applaus haar instemming met de inhoud van deze brief en met de door de indiener gegeven toelichting De voorzitter vraagt of er leden zijn die zich niet kunnen verenigen met het voorstel om de contributie te verhogen tot minimaal 18 euro per jaar. Geen van de leden blijkt tegen te zijn, waarmee dit voorstel is aangenomen. 9 Toelichting op bestuursactiviteiten. Leden van bestuur en commissies geven een korte toelichting op bestuurlijke activiteiten uit het afgelopen jaar. Algemeen bestuursbeleid De VOHB wil een stevig geluid laten horen in de lokale samenleving van Heemstede en Bennebroek. Daarbij komt de VOHB uiteraard in aanraking met gemeentelijke besluitvorming: met B en W, de betrokken wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren. In dat kader maakt de VOHB gebruik van de volgende mogelijkheden: - het inspreken bij de gemeenteraad of de commissie; - het leveren van schriftelijk commentaar bij gemeentelijke voornemens; - het indienen van eigen plannen over karakterbehoud en beeldkwaliteit; - het incidenteel ondersteunen van comités van omwonenden; - het voorbereidend technisch overleg met ambtenaren. De VOHB zoekt bewust de publiciteit: de vereniging zoekt steeds vaker de pers en ook het omgekeerde is het geval, zodra er zaken aan de orde zijn die binnen het bereik van de VOHB vallen. We hebben inmiddels goede contacten met de regionale pers (Haarlems Dagblad) en de lokale pers (huis aan huisbladen) en uiteraard gebruiken wij HeerlijkHeden (1100 gezinnen) voor het verspreiden van onze boodschap. Dit alles moet ertoe leiden dat wij van een incidentele inbreng over beeldkwaliteit en nieuwbouwprojecten komen tot verankering en versterking van de positie van de VOHB. Nu hebben we nog regelmatig te maken met een informatieachterstand. We zullen de gemeente vragen deze achterstand zo klein mogelijk te maken of, nog beter, volledig in te lopen of voor te zijn. Bijvoorbeeld door structureel overleg met Wethouder/staf RO, door lidmaatschap van de 110 HeerlijkHeden

7 Welstandscommissie of de Monumentencommissie en door vroegtijdig overleg met de gemeente over bouwplannen die van invloed zijn op de beeldkwaliteit. Doel van onze vereniging is immers om structurele aandacht van overheden en derden te vragen voor karakterbehoud en beeldkwaliteit in de gemeenten. Dat kan door het doorlichten en aanpassen van bestemmingsplannen, door het vaststellen en aanpassen van een monumentenlijst, door het kritisch toetsen van bouwplannen en het toepassen van de welstandscriteria en door het omzetten van de goede voornemens uit de collegeprogramma s in daden. Zo wordt door alle betrokkenen respect getoond voor het karakteristieke en waardevolle van Heemstede en Bennebroek. We streven naar een versterking van het imago van de VOHB, gerespecteerd door bewoners en overheid. Een breder draagvlak is daarbij wenselijk, bijvoorbeeld door een uitbreiding en verjonging van het ledenbestand; het bestuur streeft naar een groei van 1100 leden in 2006 naar 2000 leden in Om dat te bereiken wordt een Commissie PR-ledenwerving in het leven geroepen. Door in 2007 op scholen educatieprogramma te beginnen zoeken we aansluiting bij de jeugd en hun ouders, beide jongere doelgroepen. Educatie van de jeugd sluit ook aan bij een van de doelstellingen van de VOHB: het vergroten van de kennis over en respect voor onze directe woonomgeving. H E E R L I J K H E D E N De VOHB wil op korte termijn een Commissie Karakterbehoud in het leven roepen met daarin juridische en architectuurhistorische expertise, inzicht in politieke besluitvorming en gezond verstand. Deze commissie krijgt tot taak om met name de statutaire doelstelling van de VOHB ten aanzien van het behoud van het historisch erfgoed van de beide gemeenten inhoud te geven. Tot slot is het van belang om de naamsbekendheid van de vereniging te verbeteren. Het huidige imago van de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek lijkt wat ouderwets te worden. Het woord oud suggereert niet een bloeiende vereniging met hedendaagse ideeën over beeldkwaliteit en straatbeeld. We krijgen signalen van leden, PR-deskundigen en omstanders dat de huidige naam gevoelsmatig niet meer de lading dekt. Veel zusterverenigingen heten Historische Vereniging en wij zullen u binnenkort voorstellen om de statuten aan te passen en de naam te wijzigen in Historische Vereniging Heemstede- Bennebroek. HeerlijkHeden In de vacature in de redactie, ontstaan door het vertrek van Cees Peper, is voorzien door de benoeming van Marloes van Buuren. De redactie is nog steeds op zoek naar een correspondent voor Bennebroek. Het zal niemand ontgaan zijn dat de vormgeving van het blad geheel is vernieuwd sinds het aprilnummer van Er is een nieuw formaat, een logischer opmaak, er zijn grotere foto s en sinds februari 2006, als dat zo uitkomt, kleurenfoto s op de omslag. Ook in de inhoud heeft de redactie enige wijzigingen doorgevoerd. De redactie blijft alert op een goede indeling, op vaste rubrieken, en op aandacht HeerlijkHeden 111

8 H E E R L I J K H E D E N voor taal en correcties. Opmerkingen daarover zijn altijd welkom bij de redactie. Tot slot: de redactie heeft (bijna) altijd voldoende kopij, maar zoekt toch naar wegen om ook uit andere bronnen kopij te verkrijgen en wil daartoe de leden activeren, hetzij door spontaan ingeleverde inhoudelijke bijdragen, hetzij door de beschikbaarheid voor interviews over het recente verleden van Heemstede en Bennebroek. Onderwijsproject De VOHB is bezig met een een project rond het historisch erfgoed op de basisscholen van Heemstede. Historisch erfgoed omvat alles waarvan mensen vinden dat het voor de toekomst bewaard moet blijven. Dit kunnen voorwerpen, gebouwen of kunstwerken zijn, maar erfgoedonderwijs gaat verder dan alleen de geschiedenis van de monumenten en archeologische vondsten. Ook bijvoorbeeld archieven, foto s, brieven, liedjes en dergelijke horen daarbij. Voor kinderen is het leuk om te onderzoeken wat bepaalde objecten van vroeger betekenen voor het leven van nu. Zo ontwikkelen zij historisch besef en leren zij hoe het heden voortkomt uit het verleden. Bij erfgoededucatie gaat het om samenwerking tussen het onderwijs en erfgoedinstellingen, zoals de VOHB. Scholen hebben vaak al een overvol lesprogramma en zitten soms niet te wachten op weer iets nieuws. Dit project is echter een antwoord op een vraag vanuit het onderwijs zelf: Wat kan de VOHB voor het erfgoedonderwijs betekenen? Met zo n gerichte vraag kunnen wij aansluiten bij de methodes en de doelen van de scholen en wordt de samenwerking zinvol. Bijna vanaf het begin wordt de VOHB hierin ondersteund door het Erfgoedbureau, een onderdeel van Stichting Historisch en Museaal Perspectief. De gemeente Heemstede heeft ook bijgedragen in de vorm van een subsidie. Als eerste project is gekozen voor een lesproject rond Binnenweg, Raadhuisstraat en Raadhuisplein voor groep 6. Op dit moment zijn drie scholen het materiaal aan het uitproberen en daarna wordt het aan alle scholen aangeboden. Als het goed gaat volgen ook nog lesprojecten voor groep 7 en 8. Jubileum ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 2007 In 2007 viert de VOHB het feit dat zij 60 jaar bestaat. De oprichting vond plaats op12 maart 1947 en het bestuur wil aan dit jubileum aandacht besteden in de volgende vorm: - een premie in het najaar van 2006, die door alle leden van de VOHB nog jarenlang kan worden gebruikt; - een jubileumnummer van HeerlijkHeden in februari 2007; - speciale evenementen (de Leidsche Trekvaart bestaat volgend jaar 350 jaar en het is 300 jaar geleden dat Linnaeus is geboren); - overwogen wordt een fietstocht te organiseren inclusief bezoek aan enige horeca-gelegenheden; - de internetsite wordt aangepast; - op de Open Monumentendag wordt aandacht besteed aan monumenten van de 20e eeuw; - er wordt gezocht naar een mogelijkheid tot een voorstelling van foto en filmmateriaal uit het verleden van Heemstede en Bennebroek, die wellicht ook op DVD wordt gezet. 112 HeerlijkHeden

9 10 Verkiezing van een lid van het bestuur Door het vertrek van de heer Hans Krol is er een vacature ontstaan in het bestuur. Het bestuur stelt voor om de heer Marc de Bruijn uit Heemstede te benoemen. Marc de Bruijn stelt zich kort voor aan de vergadering. Hij is geboren in Bennebroek, woont in Heemstede, is van oorsprong historicus, maar momenteel werkzaam in het bankwezen. Zijn belangstelling voor historie en karakterbehoud heeft hij de laatste jaren mede vorm gegeven door zijn voorzitterschap van de Vereniging Omwonenden Meer en Bosch, met als doel bij de nieuwbouwactiviteiten op dit terrein het goede te bewaren. De vergadering bekrachtigt de verkiezing van Marc de Bruijn met applaus. 11 Afscheid van bestuurslid Hans Balink De heer Hans Balink heeft het bestuur laten weten dat zijn dagelijkse werkzaamheden zoveel tijd kosten, dat zijn inzet voor het bestuur daaronder gaat lijden. Hij betreurt dat, maar vindt dat hij plaats dient te maken voor een nieuw bestuurslid dat zich wel ten volle kan inzetten voor de VOHB. Hij sluit niet uit dat hij na enige tijd zich nog eens beschikbaar stelt voor activiteiten voor de VOHB. De voorzitter memoreert dat Hans Balink zeven jaar bestuurslid is geweest en zich als bouwkundige speciaal heeft bezig gehouden met bouwkundige zaken (te Bennebroek). Hij betreurt het vertrek van de heer Balink, die altijd een zeer prettige en loyale collega is geweest in het bestuur. Ter herinnering aan de afgelopen jaren biedt hij hem als geschenk het boek 100 kanjermonumenten aan. De vergadering uit haar waardering voor de heer Balink met applaus. H E E R L I J K H E D E N 12 Rondvraag en sluiting van het formele gedeelte Aangezien geen van de leden behoefte heeft gebruik te maken van de rondvraag, sluit de voorzitter het formele gedeelte van de ledenvergadering en nodigt de leden op de koffie. Na de pauze volgt de lezing van Hans Krol, Van Diaconessenhuis en Mariastichting tot Spaarneziekenhuis. Over een aantal onderwerpen uit deze lezing heeft u kunnen lezen in HeerlijkHeden 128. HeerlijkHeden 113

10 H E E R L I J K H E D E N SOEKA BRENTIE EN ENKELE ANDERE HUIZEN AAN DE HERENWEG Langs de Herenweg, ter hoogte van landgoed het Manpad, hebben vanaf de 18 e eeuw verschillende buitens gestaan. Over deze huizen, hun bewoners en bijzondere elementen in de tuinen leest u in dit artikel. Soeka Brentie Schuin tegenover landgoed het Manpad, in een uithoek van het grondgebied van de hofstede Meer en Berg aan de oostzijde van de Herenweg, lag in de 19 e eeuw de villa Soeka Brentie. De naam is Maleis en betekent Rust na arbeid, ook wel vertaald als Rust wat. De villa Soeka Brentie werd gebouwd voor de industrieel Paul van Vlissingen ( ). F. Allan schreef in zijn uitvoerige geschiedenis van Haarlem en omgeving, na Huis te Manpad te hebben verlaten: Hoe schilderachtig ligt dáár aan onze linkerhand, op het Keukenduin (dus noemt men die hoogte en hare naaste omgeving), de villa Soekabrentie, waarvan de eerste steen op den 11den Juli 1863 gelegd werd door den eigenaar, den Heer P. van Vlissingen. (1) Lang heeft het grote herenhuis er niet gestaan. Een kwart eeuw later werd het al weer afgebroken, nadat elders in het bos de villa Dennenheuvel (1888) was gebouwd. 1: Zuiderkruis. Manpadshoek lag daarnaast, maar is afgebroken; 2: Dennenheuvel; 3: Soeka Brentie; 4: Huis te Manpad. 114 HeerlijkHeden

11 Helaas is er geen afbeelding bekend van Soeka Brentie. Van Vlissingen was oprichter van de Amsterdamsche Stoomvaart Maatschappij en van een machinefabriek, het latere Werkspoor. P.H. Witkamp schreef in het tijdschrift Nederlandsch Magazijn van1863: Geen nood echter, zoo lang Holland mannen bezit als de wakkere Paul van Vlissingen, de eerste nijvere in t nijver Amsterdam. Soeka Brentie is zijne stichting, en door hem toebetrouwd aan de leiding van den verdienstelijken tuin-architect Zocher, belooft het een sieraad te worden in Heemsteê s lustwarande. Moge Soeka Brentie rust na arbeid voor den stichter een werkelijk soeka brentie zijn! De houten tuinmanswoning in chaletstijl aan de Kadijk op nummer 29 dateert eveneens uit Vier jaar later werd er aan de zuidkant een paardenstal aangebouwd. Dat Paul van Vlissingen voor een Indische naam koos is goed verklaarbaar. Hij begon zijn carrière bij de administratie van het Indische leger. In 1821 had de gouverneur-generaal van Soerakarta hem benoemd tot assistentresident, waarbij hij de opdracht kreeg een studie te maken van taal, zeden en gewoonten van de Javanen en tevens een systeem te ontwerpen om het Javaanse lettertype geschikt te maken voor de drukpers. Daarbij wist Van Vlissingen het aantal lettertekens, dat tot die tijd bedroeg, terug te brengen tot 325. De stempels voor een Javaanse drukkerij zijn destijds gesneden door de firma Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem. In 1868 vestigde de Amsterdamse industrieel in ruste zich definitief in zijn nieuwe buitenhuis Soeka Brentie te Heemstede. Om onbekende redenen verhuisde hij al na korte tijd naar een pand aan de overkant van de Herenweg, genaamd Manpadshoek, dat hem beter leek te bevallen. Allan noemt in zijn historie van Haarlem en omgeving (deel 2, 1877) Paul van Vlissingen als bewoner van dit buiten nabij de Manpadslaan. De pionier van de Hollandse stoomvaart was toen echter al op 3 april 1876 in ditzelfde huis overleden. H E E R L I J K H E D E N Kopie van het graf van Jean Jacques Rousseau Jacob Abraham van Lennep ( ) was van 1791 tot aan zijn overlijden eigenaar van Meer en Berg. Het ontwerp van de tuinen in Franse formele stijl was in 1730/1732 gemaakt door Daniel Marot. In 1794 liet Van Lennep de restanten van dat ontwerp door tuinarchitect Jan David Zocher senior transformeren tot de toen in zwang zijnde Engelse landschapsstijl. Een opmerkelijk element daarin was een nabootsing van het Graf van Jean Jacques Rousseau. Het graf van Rousseau lag sinds 1778 in het park van Ermenonville, tussen Parijs en Arras. In een natuurlijk vijvertje van het Keukenduin stak een landtong uit, beplant met overhangende treurwilgen, berken en een spar. Deze landtong moest het zogeheten populiereneiland van Ermenonville in herinnering brengen. Er werd, net als in Ermenonville, een tombe geplaatst met daarop in dit geval een lege urn ofwel lijkbus. (2) De Heemsteedse situatie is getekend door F.A. Milatz en door Adriaan Loosjes als titelvignet gebruikt voor zijn boek Hollands Arkadia of de wandelingen in de omstreken van Haarlem (1804). In een tweede wandeling laat Loosjes één van de hoofdpersonen, Cornelis, zeggen: HeerlijkHeden 115

12 Afbeelding van de nabootsing van het graf van Rousseau. Ets van Franciscus Milatz in het boek Hollands Arkadia van Adriaan Loosjes (1804). Rousseau, een Fransch wijsgeer van grooten naam, die door zijn bevallige en stoutse schrijfwijze de aandacht van geleerden en ongeleerden had opgewekt, op het Buiten van den Marquis Girardin, een zijner grootste hoogachters, gestorven zijnde, liet deze zijn overschot, op een Eilandje in die lustplaats, Ermenonville geheten, begraaven. Op dat Eilandje eerst het Populieren- Eilandje daarna Elysium genoemd, heeft dezelfde Marquis een witte marmeren Graftombe doen oprichten met de Lijkbus van de Overledene. Daar nu de plaats [te Heemstede], welke het Graf van Rousseau hier genoemd wordt, in het kleine vrij wat overeenkomst heeft, met dat Eilandje, heeft dezelve dien naam niet onaartig gekreegen. Nadat de bus op zekere dag door baldadige knapen aan stukken was gesmeten is hij vervangen door een antieke vaas met dansende saters en nimfen. Cornelis van Lennep, de grootvader van schrijver Jacob van Lennep, schreef op één van de scherven: Zie hier het deerlijk overschot Van een gebroken oliepot. Om het verlies als gevolg van vandalisme te markeren zou zijn oom Jacob Abraham volgens Jacob van Lennep op het voetstuk de volgende regel hebben aangebracht: Eh! Qui n a pas pleuré quelque perte cruelle? 116 HeerlijkHeden

13 Cornelis van Lennep, bewoner van Huis te Manpad, zou hiernaast geschreven hebben: Zie s waerelds wisselvalligheden: Men lacht omhoog; men treurt beneden. Ten slotte zou diens neef, vriend en buurman J.A. van Lennep het basreliëf hebben overgepleisterd met een nieuw opschrift: Hoe schielijk snelt, helaas! Alle aardsche vreugde heen; Het lachen is voorbij: het weenen blijft alleen. De berken rond de vijver zijn bij de hevige pinksterstorm van 1860 ten dele omgewaaid, net als de vaas die zwaar geschonden bleek. De hoge spar werd omgehakt. Eén jaar eerder had J.H. Morrien van de restanten van het graf een tekening gemaakt, die als houtgravure in 1863 verscheen in Nederlandsch Magazijn. In het Noord-Hollands Archief (locatie Jansstraat) bevinden zich behalve de krijttekening van Milatz een krijt- en penseeltekening van C. van Heurn (1807) en een krijttekening uit Verder beschikt de topografische atlas van het archief over een potloodtekening uit circa 1863 van de omgevallen tombe van Rousseau op het Keukenduin. In 1877 noteerde Allan dat de aanleg intussen totaal was veranderd en van de lijkbus slechts enkele brokstukken resteerden. H E E R L I J K H E D E N Dennenheuvel Over Dennenheuvel lezen we bij J. Craandijk in zijn Gids voor Haarlem en omstreken (1893): Op een hoogte ligt het nieuwgebouwde huis van Soeka Brenti, thans Dennenheuvel, meer uitgestrekt, in dicht bewassen terrein. Huize Dennenheuvel nog in volle glorie omstreeks HeerlijkHeden 117

14 H E E R L I J K H E D E N Na de afbraak van Soeka Brentie en de bouw van Dennenheuvel is de benaming Keukenduin verdwenen. De kasteelachtige villa Dennenheuvel, die na jonkheer Ernest van Loon, (weduwe) Lucassen en A.S. Berg (3) in 1925 in bezit kwam van F.R.U. Rhodius Bunge, is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer bewoond door de familie Rhodius. Zij hadden zich in het als logeerhuis gebouwde Bloemenoord gevestigd. Dennenheuvel werd in 1977 met 3 hectare grond verkocht. Het enorme pand was in een desolate staat en is uiteindelijk gesloopt om plaats te maken voor het in 1987/1988 opgetrokken gelijknamige appartementencomplex, ontworpen door de Heemsteedse architect W.J. Vercouteren. Manpadshoek en Zuiderkruis In het midden van de 19 de eeuw is de villa Manpadshoek gebouwd. Deze lag aan de Herenweg ten noorden van de Manpadslaan, vlakbij de plaats waar tegenwoordig het huis Zuiderkruis staat, Herenweg nummer 13 (voorheen 11). Na de dood van Paul van Vlissingen richtte dr. Busken Huet uit Haarlem de buitenplaats Manpadshoek in als gezondheidsoord voor welgestelde dames die volstrekte rust behoefden. Dankzij de ideale ligging, de schitterende omgeving en de afzondering was het voor dat doel een perfecte locatie. Een oude beschrijving van het sanatorium luidt: Rondom in heerlijk groen schier verscholen, omringd door een tuin, vol schaduwrijke plekjes, is het een toonbeeld van rust en vrede en kalmte, die den naar lichaam en geest vermoeide behaaglijk en weldadig aandoet en Manpadshoek niet ten onrechte als een rustoord stempelen. Uit de bouwmap, bewaard bij de sector Wonen van de gemeente Heemstede, blijkt dat het college van B. en W. op 18 mei 1889 vergunning gaf aan de Haarlemse bloembollenkweker C.G. van Tubergen het buitenverblijf Manpadshoek, gelegen aan de Rijksstraatweg, te wijzigen. Na aankoop van Manpadshoek gebruikte Van Tubergen de omliggende gronden voor uitbreiding van de productie. (4) Het naastliggende pand, Herenweg 13, fungeerde als bloembollenschuur. In 1912 gaf C.G. van Tubergen aan tuinarchitect Cornelis Springer opdracht een nieuw ontwerp te maken voor de tuin. Een tekening daarvan wordt bewaard in de bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen, maar het ontwerp werd nooit uitgevoerd. In 1913 staat als nieuwe bewoner van het huis Herenweg 11 P.J. Eldering vermeld, die hier tot 1922 verbleef, waarna de weduwe Goemans er tot 1925 woonde. Een volgende eigenaar, J.J. Schretlen, verzocht in dat jaar toestemming om de serre te wijzigen en een nieuw hek met afscheiding om het perceel te plaatsen alsmede twee stenen pijlers. B. en W. berichtte op 2 april 1925: Wij verzoeken u in verband met bovenstaand verzoek tevens te wijzigen op het plan ter verbetering van den Heereweg, dat tot plaatsing van bedoeld hek tevens vergunning moet worden gevraagd aan de Commissaris der Koningin in deze provincie. In 1932 verhuisde Schretlen naar de Herenweg 158. Begin 1934 staat H.W. Aurik als bewoner in het bevolkingsregister. In datzelfde jaar werd 118 HeerlijkHeden

15 Manpadshoek gesloopt. De fundamenten bleven nog lang liggen en zijn pas in de jaren tachtig opgeruimd. In 1935 werd makelaar Willem Olivier eigenaar van het perceel. Op 18 augustus vroeg hij als directeur van de N.V. Bouw Maatschappij Union, Heemsteedse Dreef 90, vergunning tot het bouwen van een nieuwe villa met garage. De vrijstelling betrof het bouwen op meer dan10 meter van de straat. De bouwkosten werden geraamd op gulden (en dat in de crisisjaren!). De ontwerptekeningen zijn tussen juni en augustus 1935 vervaardigd door de architecten Gerard Stad en W.J.C. Olivier. Bij een omnummering is het adres Herenweg 11 door de gemeente gewijzigd in 13. Op 15 juli 1974 is de kap van het pand door een uitslaande brand verwoest. Bij het blussen werd de Heemsteedse brandweer geholpen door de vrijwillige brandweer Bloemendaal. In die periode zijn op verzoek van R. Jetten plannen ontwikkeld door architect Bats uit Bennebroek om op dezelfde plaats en iets zuidelijker van Herenweg 13 een dubbel woonhuis te bouwen. De gemeente verleende geen medewerking vanwege de aanwezigheid van zeldzame planten (natuurgebied). In plaats daarvan is de villa met de naam Zuiderkruis in 1975 herbouwd, met als eigenaar de heer C.A. Oud, tegenwoordig woonachtig in Vogelenzang. In 1989 werd het woonhuis gerenoveerd onder architectuur van ir. P. van Duijn, in opdracht van de nieuwe eigenaar Tenrikyo Chinzei Nederland (5). Momenteel is het pand Zuiderkruis eigendom van organisatiebureau Bos en Partners b.v. en wordt er opnieuw verbouwd. De inrijpoort van Land- en Spaarnzicht (Binnenweg) staat nu aan de Herenweg Land- en Spaarnzicht was een kleine 18 e eeuwse buitenplaats aan de huidige Binnenweg in Heemstede, die midden 19 e eeuw eigendom was van de toenmalige burgemeester Jan Dólleman; het lag aan de Binnenweg tussen de huidige Cloosterlaan en de Spaarnzichtlaan. Het verwaarloosde pand werd ten slotte afgebroken om in 1908 plaats te maken voor een nieuw herenhuis van bollenkweker Jan van den Berg. Vermoedelijk is toen een nieuwe toegangspoort geplaatst, bestaande uit twee pilaren van baksteen met een hardstenen dekplaat, met aan de ene zijde de uitgehouwen woorden Land en en de andere kant Spaarnzicht. Op een foto uit 1934 is één van de pilaren nog voor het huis te zien. In 1938 is het pand door het rijk gekocht met het oog op de bouw van Land- en Spaarnzicht aan de Binnenweg met één van de twee pijlers op een foto uit HeerlijkHeden 119

16 De achterzijde en de voorzijde van de poort van Zuiderkruis met achterop de oude vermelding Spaarnzicht en aan de voorkant staat Manpadshoek, ter herinnering aan het afgebroken gelijknamige buiten. (Foto s Cees Peper) een nieuw postkantoor. Voor het afgebroken werd, is het o.a. in gebruik geweest als Christelijk Militair Tehuis, als distributiekantoor tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna als kleuterschool. Pas na de Tweede Wereldoorlog is het pand afgebroken en na een houten noodgebouw werd op 7 september 1959 het huidige postkantoor geopend. In 1996 ontdekte wijlen de heer H. de Waal uit Bennebroek bij toeval dat de toegangszuilen van het voormalige Land- en Spaarnzicht nu staan bij de ingang van het pand op de Herenweg 13 met de inscripties Land en Spaarnzicht aan de binnenzijde (eerder vermeld in HeerlijkHeden nr. 89, blz. 121). De nu wit geschilderde zuilen bevatten aan beide zijden van de straatkant het opschrift Manpadshoek. Toen de heer Oud omstreeks 1975 eigenaar werd van Zuiderkruis stond de inrijpoort daar al. Mogelijk is deze entree in of kort na 1938, toen Manpadshoek al was gesloopt en Land en Spaarnzicht niet meer particulier bezit was, verhuisd van de Binnenweg naar de Herenweg en is de naam Manpadshoek als een herinnering aan het geruïneerde huis op de pijlers toegevoegd. Hans Krol Noten 1. Keukenduin was ook de naam van een wildernisse tussen Voorhout en Teylingen. In dat dicht beboste gebied leefde veel wild. De jachtbuit (konijnen, hazen, patrijzen e.d.) was in vroeger tijd bestemd voor de keuken en huishouding van het Slot Teylingen. 2. In Ermenonville bestaan de tombe en lijkbus nog altijd, echter zonder de stoffelijke resten van de Franse wijsgeer en pedagoog, die overgebracht zijn naar het Pantheon in Parijs. 3. A.S. Berg was oprichter en directeur van het internationale modehuis Hirsch en liet in 1920 Bloemenoord bouwen. 4. Van het bloembollenterrein van de firma C.G.van Tubergen jr. aan de Manpadslaan is een foto opgenomen in het boek Bloeiende Bedrijvigheid (Haarlem, 2002, bladzijde 67). 5. Tenrikyo is een van oorsprong Japanse levensbeschouwelijke organisatie met ongeveer twee miljoen leden, van wie naar schatting ongeveer buiten Japan. Het Nederlandse kantoor is thans gevestigd op het adres Glipperweg 23, Heemstede. 120 HeerlijkHeden

17 CRISIS OP DE HEEMSTEEDSE WONINGMARKT LEEGSTAND EN LAGE HUREN IN JAREN Als iemand veel weet van vooroorlogse huizen in Heemstede, dan is het Ton Smit. Zijn vader Gerard had sinds begin twintigste eeuw een woningbureau, het Heemsteedsch Woning- en taxatiebureau. Ton Smit begon in 1941 als jongste beëdigd makelaar van Nederland in het bedrijf van zijn vader, dat zich bevond aan het Raadhuisplein. Een niet al te gunstige periode: Je verkocht niks in die tijd, want niemand had geld. Het was oorlog. Prachtige woningen werden daarom voor een laag bedrag verhuurd. Toen Antonius Smit in 1920 geboren werd, bestond een groot deel van Heemstede nog uit hyacintenvelden. Het dorp telde zielen. Hij weet zich goed te herinneren dat bouwers als Baalbergen & Volkers, Kreuger & Dijkmans, Karoli (Cornelis Kwak), Brouwer en Van Sambeek in de jaren dertig nieuwe huizen in het dorp bouwden. Zo is Van Sambeek onder meer verantwoordelijk voor een aantal panden aan de Meer en Boschlaan, de Beethovenlaan en de Wagnerkade. Baalbergen & Volkers zetten in die periode huizen neer aan de Herenweg en de Heemsteedse Dreef en in de Raadspensionarissenwijk. Het waren goede bouwers die mooie, maar vooral ook kwalitatief goede woningen aan het bestand toevoegden. Het kantoor van Smit verkocht de huizen voor deze bouwbedrijven. Van dat geld werden weer nieuwe huizen gebouwd. Helaas konden veel woningen in de jaren dertig en begin jaren veertig niet verkocht worden. Smit vertelt: Gerard Smit. Ton Smit met zijn ouders en oudere broer bij de oude zandvaart achter de Raadhuisstraat. De vaart, later gedempt, liep door wat nu de Provinciënbuurt is. H E E R L I J K H E D E N HeerlijkHeden 121

18 H E E R L I J K H E D E N Toen de crisis en de oorlog kwamen en het slecht ging, moesten de huizen tegen een laag bedrag verhuurd worden, anders zouden ze leeg komen te staan. Mooie woningen werden hierdoor veel te goedkoop verhuurd. De Duitsers voerden tijdens de bezetting een huurstop in, wat betekende dat de huren niet meer mochten stijgen. Na de oorlog hadden ze vrijgegeven moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Met als gevolg dat veel mensen in betere tijden bleven profiteren van de veel te lage huren voor huizen die meer waard waren. Toestemming van de koningin De bouwers wilden liever verkopen, zo kwam er weer geld om nieuwe huizen te bouwen. Soms ging een aannemer failliet, zodat de nog niet afgebouwde woningen in handen kwamen van schuldeisers, bijvoorbeeld de leverancier van hout. Maar ook die raakten de woningen aan de straatstenen niet kwijt. Smit: Houthandelaar Bakker & Röpke uit Amsterdam kreeg op deze manier huizen aan de Cruquiusweg, voorbij de Javalaan, in bezit. Ze wilden er vanaf, het waren geen huisjesmelkers. Ze vroegen ons dan ook om de woningen na de oorlog aan de huurders te verkopen, waarvan er maar één gebruik maakte. De familie Smit had zelf ook enkele aannemers voortgebracht. De grootvader van Ton, Theodorus, was aannemer/timmerman. Hij bouwde onder meer de huizen aan de Raadhuisstraat nummers 1, 3, 89, 91 en 95 (bakkerij Habermehl) en in de Spaarnzichtlaan. Het hout werd via een sloot achter de Raadhuisstraat per schuit aangevoerd. Ton werd op Raadhuisplein 1 geboren, het huis dat zijn opa bouwde. In 1933 verhuisde het gezin naar Raadhuisplein 25, waar vader Gerard kantoor aan huis had. Hij kreeg niet zomaar toestemming van de gemeente Heemstede om een garage met een kantoortje te bouwen op nummer 25. Uiteindelijk schreef hij een brief aan de koningin. Dat hielp. De gemeente verleende in 1921, een jaar na de aanvraag, de vergunning. Later kocht hij nummer 2 om er het woningbureau in te vestigen. Ook Gerard had enkele huizen gebouwd, soms samen met zijn broer Jac, onder andere aan de Spaarnzichtlaan, de Molenwerfslaan en in het Kleverpark te Haarlem. Woninggids Heemstede Vooruit Een keer per maand gaf het Heemsteedsch Woning- en Taxatiebureau de woninggids Heemstede Vooruit, uit. Hierin stond welke huizen er te koop of te huur waren in Heemstede. De gids met een oplage van exemplaren werd verspreid in Heemstede en omgeving. Gerard Smit schreef in het voorwoord van de uitgave van september 1937 dat belangstellenden zich voor informatie konden wenden tot ons kantoor gelegen vlak bij het raadhuis, 2 minuten van het Wandelbosch Groenendaal met zijn moderne tennisbanen en lommerrijke wandeldreven. De Noord-Zuid-Hollandsche Electrische tram zet U vlak voor de deur van ons kantoor uit. Op dat moment was de familie al veertig jaar werkzaam in de bouw als aannemer en had ze sinds 1933 het makelaarsbedrijf. Ton Smit vertelt dat de adverteerders van de Woninggids elke dinsdag bij hun kantoor aanklopten voor informatie over nieuwe bewoners. Zo wisten bedrijven aan de Raadhuisstraat, zoals bakker Habermehl, slager Van Amerongen, melkboer Cees van der Weiden en Zwarter Hygiënisch en Modern 122 HeerlijkHeden

19 Raadhuisplein en Raadhuisstraat. Helemaal links ligt het raadhuis, helemaal rechts op de hoek woningbureau Smit. Levensmiddelenbedrijf, waar ze nieuwe klanten konden vinden. Dat gold ook voor verhuisbedrijf H. Wesseling (Binnenweg 56), schildersbedrijf Jac. van Noort (Raadhuisstraat 29) en woninginrichtingzaak Faber (Binnenweg 201). Via de advertenties bereikten deze bedrijven een grote kring van potentiële klanten. Uit de woninggids van september-oktober 1937 blijkt dat het niet zo goed ging met de woningmarkt. Er staan meer huurhuizen in dan koopwoningen. Het duurste huis moest gulden opbrengen. In de beschrijving staat: Van Merlenlaan [nr. 28 (IJland)], Landhuis, schitterend gelegen met centr. verw., garage, tennisbaan enz., bev. 11 kamers en allerlei comfort. Het goedkoopste huis kostte zesduizend gulden: Jac. van Ruysdaellaan, Heerenhuis om te aanvaarden. Een vrijstaande villa aan de Heemsteedse Dreef, met negen kamers en een badkamer met ingebouwd bad en vaste wastafel, was op dat Enkele advertenties uit de Woninggids van september-oktober HeerlijkHeden 123

20 H E E R L I J K H E D E N moment gulden waard. Volgens Smit waren het ook voor die tijd lage prijzen. Dat gold ook voor de huren, die kunstmatig laag gehouden werden om leegstand te voorkomen. Sociale huurwoningen in de Leidsebuurt in Haarlem brachten slechts een gulden per week op. Ton Smit reed op de fiets op maandag de hele omgeving af om de huur te innen. Onderduiken Voordat Ton Smit makelaar werd, stuurde zijn vader hem eerst naar de ambachtsschool om het timmervak te leren. Een makelaar moet weten hoe een huis gebouwd wordt om het te kunnen beoordelen, was zijn devies. Zo ging zijn zoon in de jaren dertig in de leer bij aannemer Thunnissen aan de Lanckhorstlaan 42 en werd hij aan de bouw gezet van de woningen op het Dr. Droogplein. Uit zijn jonge jaren herinnert Ton zich dat zijn vader de onderhandelingen voerde inzake grondverkoop voor P. Nelis & zn. Deze bollenkweker bezat de prachtige hyacintenvelden, op de plek van de huidige Provinciënbuurt en elders. Nelis woonde zelf aan de Herenweg. Helaas had de jonge makelaar de wind bepaald niet mee aan het begin van zijn loopbaan. Hij moest in de oorlog onderduiken. De Duitsers hebben hem in 1942 van zijn bed gelicht. Ik werd opgepakt om niets, vertelt hij. Ze zochten jonge mannen voor de Arbeitseinsatz. Ik heb toen zes weken opgesloten gezeten in Vught. Uiteindelijk hebben ze me niet naar Duitsland gebracht. Na 1945 Na de oorlog werd alles anders. De huizenmarkt trok enorm aan en er kwam weer geld om nieuwe woningen te bouwen. Jammer genoeg bleven de huren laag, zegt Smit. Voor beleggers was het daardoor niet aantrekkelijk meer om nieuwe huurwoningen te blijven bouwen. Dat begon weer een beetje op gang te komen in 1947 toen er weer bouwmaterialen kwamen. Gerard Smit stierf in Ton Smit zette, met onder anderen zijn dochters, Arnoldien en Monique, de zaak voort tot hij twintig jaar geleden met pensioen ging. Het bedrijf ging over naar makelaars Boonstra & Heijmeijer. Nog steeds komen er mensen naar me toe met vragen over vooroorlogse woningen in Heemstede. Ik weet er nog alles van, mijmert Smit. Wie de goede bouwers waren en waar de kwalitatief goede woningen zijn neergezet in de jaren dertig. Die huizen staan er over honderd jaar nog. Laatst vroeg iemand me of ik niet een plattegrond wilde maken, met waar de degelijke jaren dertig woningen staan. Hij zegt: Behalve Van Sambeek, Kreuger & Dijkmans, Baalbergen & Volkers, had je ook goede bouwers als Nijman en Jonckbloedt, gebroeders Van den Putten, Lenferink en Blom. Dat zijn de mensen die Heemstede groot en voortvarend gemaakt hebben. Pascale van der Vorst 124 HeerlijkHeden

21 STALHOUDERIJ VAN SCHAGEN VAN 1890 Woonhuis en stalhouderij omstreeks dertiger jaren. Huidige situatie. Door varen en rijden hebben hele volksstammen zich in de loop der eeuwen verplaatst, eerst te voet en vervolgens te paard. Daarna komt er en hele tijd niets en dan wordt het wiel uitgevonden. Dit betekende een revolutie in het verplaatsen. Allereerst met vrachten, daarna gecombineerd met personen. De simpele kar maakte een evolutie door naar comfortabeler vervoer: het rijtuig. Met paard en wagen -koets- kon men de hele wereld aan. Enorme afstanden werden overbrugd over een wegennet dat zeer primitief uit karrensporen bestond. Er bestaan kaarten waarop internationale en nationale routes staan aangegeven met de duur van de reis. Het regionale wegennet bestond in Kennemerland uit de belangrijke noord-zuidverbinding, waarvan de HeerlijkHeden 125

22 H E E R L I J K H E D E N Herenweg deel uitmaakte, met aftakkingen naar vestigingsplaatsen als het dorp Heemstede. Achterweg, Voorweg, Camplaan en Binnenweg waren belangrijke secundaire wegen. Een verkeersknooppunt vormde het Dorpsplein, zeker na de drooglegging van het Haarlemmermeer in Het Dorpsplein was het overstapstation vanuit de Meer op de stoomtram naar Haarlem en Leiden. Het Wapen van Heemstede, annex stalhouderij, speelde daarbij een rol. De stalhouderij werd omstreeks 1750 naast het logement Het Wapen van Heemstede gebouwd. In een koopakte wordt het geheel als volgt beschreven: Logement met koffiehuis en uitspanning genaamd Het Wapen van Heemstede een geheel, met daaraan verheeld koetshuis en stallingen, afzonderlijk woning en verdere getimmerten, grond en erf evenals een perceel tuingrond achter het logement gelegen. Het doel van een uitbreiding was het stallen van paarden en wagens voor gebruik ten behoeve van het logement en voor derden. Op 4 september 1890 werd de stalhouderij ontkoppeld van het logement en gehuurd door Jacobus Cornelius van Schagen. De huur betreffende de afzonderlijke woning met erf, benevens het koetshuis met stallingen, tezamen voor zes gulden en vijftig cents per week. Personenvervoer De stalhouderij had veertien rijtuigen, waaronder een trouw- en begrafenisrijtuig, en verder landauers, ook wel stadsrijtuigen genaamd. Vijf koetsiers waren in vaste en vijf in losse dienst. De laatsten werden ook wel over de hand koetsiers genoemd. De veelzijdigheid van het bedrijf komt tot uiting in de diversiteit van de werkzaamheden. Van vastgestelde werkuren was vrijwel geen sprake. Voor het rijden van de dorpsdokters Colenbrander en Van Walsum moest men er vaak bij nacht en ontij op uit. De koetsiers hadden het land aan het rijden van doktersvisites, zeker s nachts, wanneer de dokter lang visite moest maken bij Met de arrenslee toen er nog winters en paarden waren. 126 HeerlijkHeden

23 een patiënt. De stalhouderij stond ook klaar om de notabelen van het dorp te rijden. Notaris, geestelijken en burgemeester Van Lennep maakten er veel gebruik van. Naast deze persoonlijke klanten, was er ook groepsvervoer door middel van de Jan Plezier, getrokken door een tweespan. Vrachtvervoer Ook het vrachtvervoer was van groot belang, onder andere verhuizingen en vervoer van bouwmaterialen. Per schuit werden de materialen aangevoerd en aan de haven gelost. Twaalf paarden en wagens zorgden voor vervoer naar de bouwplaats. Binnen het dorp zelf werd veel vracht vervoerd, maar ook naar Haarlem, Sassenheim, Leiden en Amsterdam. Het bloembollenvervoer nam bijvoorbeeld een belangrijke plaats in. Tot begin jaren dertig heeft Van Schagen het vrachtvervoer voor de gemeente Heemstede verzorgd. Voor paard, wagen en voerman betaalde de gemeente ƒ 4,75 per dag. De voerman verdiende minimaal ƒ 3,- per dag, zodat de winstmarge klein was. Maar in de crisisjaren was men als ondernemer blij met een dergelijke opdracht om het bedrijf draaiende te houden. H E E R L I J K H E D E N In 1927 kwam een grondruil tot stand met de toenmalige eigenaresse van Het Wapen van Heemstede, mevrouw Guer. Het zogenaamde paardenveldje naast de stalhouderij werd geruild voor de gronden die achter Het Wapen lagen. Op de plek van het paardenveldje werd in 1927 een dubbel woonhuis gebouwd. Later werd dit verbouwd tot één woonhuis voor de heer Van Schagen. Op de gronden achter Het Wapen van Heemstede kon de firma zijn nieuwe bedrijfsruimtes laten bouwen die nodig waren naarmate het vervoer steeds meer gemotoriseerd werd. Op 13 juni 1929 kwam de stalhouderij in bezit van Floris van Schagen. Een geplande uitbreiding kon onder invloed van de crisisjaren maar ten dele verwezenlijkt worden. De zware wolken van de crisistijd en mobilisatie veranderden in donderwolken bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, die gevoelige gevolgen had voor de firma Van Schagen. Uitgerekend in 1940 bestond het bedrijf 50 jaar. De tijdsomstandigheden gaven echter geen aanleiding tot feestvieren. Nieuwe start Gevoelig waren de verliezen in de bezettingstijd. Paarden, wagens en twee nieuwe vrachtwagens werden gevorderd. Direct na het overlijden van Floris van Schagen in 1945 zijn er plannen gesmeed voor een totale modernisering van het bedrijf. Begin 1950 werd de stalhouderij opgeheven en in 1954 verscheen een klein benzinestation, terwijl in de lege bedrijfsruimten auto s werden gestald. De nieuwe opzet was zo succesvol, dat in 1957 een moderne garage tot stand kwam voor stalling en service van cliëntenauto s. In de eerste helft van de zestiger jaren verkreeg de firma het dealerschap voor Simca. Het oude koetshuis uit 1750 werd onder architectuur van Cees Dam geschikt gemaakt voor de verkoop van automobielen. Ook vond een ingrijpende HeerlijkHeden 127

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten

Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten Voor de mensen, die de artikeltjes over Heemsteeds- en Bennebroeksverleden in de Heemsteder gelezen, dan wel gemist hebben, herhalen we de artikelen om u de gelegenheid

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis

Rondje Vledder. een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis Rondje Vledder een (virtuele) wandeling langs enkele gebouwen van historische betekenis 10 11 1 8 9 2 4 5 6 7 3 Het plattegrondje geeft een beeld van Vledder tussen ca. 1930 en 1940. De nummers langs de

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Geschikt voor motorrijders. Grote achtertuin. Gezellige woonkeuken. Gelegen nabij Hekslootpolder

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Geschikt voor motorrijders. Grote achtertuin. Gezellige woonkeuken. Gelegen nabij Hekslootpolder Huizen van Hoekstra & van Eck Eksterlaan 177, 2026 XE Haarlem Grote achtertuin Gezellige woonkeuken Gelegen nabij Hekslootpolder Geschikt voor motorrijders Kindvriendelijke woonomgeving H26 Kenmerken Soort

Nadere informatie

SANTPOORT-NOORD KERKERINKLAAN 47. Vraagprijs: 275.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

SANTPOORT-NOORD KERKERINKLAAN 47. Vraagprijs: 275.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. SANTPOORT-NOORD KERKERINKLAAN 47 Karakteristiek dertiger jaren tussenwoning met voor- en ca. 15 meter diepe achtertuin op het zuiden met vrijstaande houten schuur en achterom. Centraal gelegen ten opzichte

Nadere informatie

Lage Duin en Daalseweg 31

Lage Duin en Daalseweg 31 Lage Duin en Daalseweg 31 Straat en huisnummer : Lage Duin en Daalseweg 31 Postcode en plaats : 2061 BB Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A10613 Complexonderdeel : Duin en Daal Naam object : Zwitserse

Nadere informatie

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid

De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid Verzamelaars van oude ansichten (2) Jan Verboom De echte verzamelaar van oude ansichten combineert speurzin, vasthoudendheid en oog voor detail met een onverzadigbare liefde voor zijn of haar onderwerp.

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

HAARLEM HAARLEMMERHOUT (MAARSCHALKBANK) MAB II blad 1. Haarlemmerhout ongenummerd Maarschalkbank 2012 JE

HAARLEM HAARLEMMERHOUT (MAARSCHALKBANK) MAB II blad 1. Haarlemmerhout ongenummerd Maarschalkbank 2012 JE MERHOUT (MAARSCHALKBANK) Straat Huisnummer Toevoeging Postcode Kadastrale aanduiding Naam object Bouwjaar Architect Bouwstijl Oorspronkelijke functie Huidige functie Inventarisatie/beschrijving Datum beschrijving

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

HAARLEM TAFELBERGSTRAAT 24. Vraagprijs: 225.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HAARLEM TAFELBERGSTRAAT 24. Vraagprijs: 225.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HAARLEM TAFELBERGSTRAAT 24 Karakteristiek dertiger jaren huis met vooren achtertuin met houten schuur en achterom. Dit degelijk gebouwde huis is nog voorzien van grotendeels alle authentieke details (glas

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 395.000,- v.o.n. per woning Aanvaarding: in overleg. Tongerenseweg 46 en 48 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 395.000,- v.o.n. per woning Aanvaarding: in overleg. Tongerenseweg 46 en 48 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Tongerenseweg 46 en 48 te Epe Vraagprijs 395.000,- v.o.n. per woning Aanvaarding: in overleg WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Twee vrijstaande woningen op een prachtige locatie, op korte afstand van het

Nadere informatie

TE KOOP. Mallumse molenweg 3, Eibergen

TE KOOP. Mallumse molenweg 3, Eibergen Mallumse molenweg 3, Eibergen TE KOOP Wormgoor Makelaars Grotestraat 32, Eibergen Postbus 145 7150 AC Eibergen Tel: 0545-475 075 E-mail: info@wormgoor.net Internet: www.wormgoor.net MALLUMSE MOLENWEG 3

Nadere informatie

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine 1813 Aanleg Napoleonsbaan De grote weg Parijs-Amsterdam liep door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject maakte in

Nadere informatie

Onbekend Heemstede: Groenendaal Flora, 1925, 1935 en 1953

Onbekend Heemstede: Groenendaal Flora, 1925, 1935 en 1953 Onbekend Heemstede: Groenendaal Flora, 1925, 1935 en 1953 Van 11 september 2013 tot en met 20 november 2013 verschenen in de Heemsteder artikelen over de Flora, de internationale bloemententoonstelling,

Nadere informatie

Huizen. Nabij alle voorzieningen. Jaren 30 woning. Centrum op loopafstand. Ruime garage. Uitvalswegen goed bereikbaar

Huizen. Nabij alle voorzieningen. Jaren 30 woning. Centrum op loopafstand. Ruime garage. Uitvalswegen goed bereikbaar Huizen vanhendriks Terheijdenseweg 95, 4815 BE Breda Jaren 30 woning Ruime garage Centrum op loopafstand Nabij alle voorzieningen Uitvalswegen goed bereikbaar H50 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg.

Het gebied Bergerhof heette vroeger de Mussenberg. De Bergerhof Renkum Verantwoording: Deze fotocollage van het gebied De Bergerhof heeft niet de pretentie een volledig historisch overzicht te geven van de ontwikkelingen van dit gebied. Het doel van dit

Nadere informatie

Kerkstraat 5 2 Gaanderen

Kerkstraat 5 2 Gaanderen Kerkstraat 5 2 Gaanderen Koopsom 150.000,- k.k. Buitenwonen Oerdijk 2 7433 AA Schalkhaar Tel: 088-3230123 E-mail: info@buitenwonen.nl Website: http://www.buitenwonen.nl/ Omschrijving UNIEKE KANS! In het

Nadere informatie

Huizen. Aangebouwde keuken en badkamer. Vrijstaande jaren 30 woning met garage. Woonkamer met openslaande tuindeuren. Sfeervolle authentieke details

Huizen. Aangebouwde keuken en badkamer. Vrijstaande jaren 30 woning met garage. Woonkamer met openslaande tuindeuren. Sfeervolle authentieke details Huizen vanhendriks Oude Dijk 21, 5241 CV Rosmalen Vrijstaande jaren 30 woning met garage Sfeervolle authentieke details Woonkamer met openslaande tuindeuren Aangebouwde keuken en badkamer Vier ruime slaapkamers

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Brouwerskolkweg 14. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning. Datum foto :

Brouwerskolkweg 14. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning. Datum foto : Brouwerskolkweg 14 Straat en huisnummer : Brouwerskolkweg 14 Postcode en plaats : 2051 ED Overveen Kadastrale aanduiding : B6293 Complexonderdeel : Duinlust Naam object : Bouwjaar : 1906 Architect : C.

Nadere informatie

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT VESTERHOUT Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT Eeuwenlang was Voorhout met haar bebouwing een speldenknop op de landkaart. In 1988 vierde Voorhout

Nadere informatie

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis

Bennebroekerlaan 10. Bouwjaar : Circa 1890 Architect : : Neorenaissance-trant met invloed van de Chaletstijl Oorspronkelijke functie : Woonhuis Bennebroekerlaan 10 Straat en huisnummer : Bennebroekerlaan 10 Postcode en plaats : 2121 GR Bennebroek Kadastrale aanduiding : A4647 Complexonderdeel : Naam object : De Lijsterhof Bouwjaar : Circa 1890

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 59.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Koeweg 17-321 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 59.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Koeweg 17-321 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Koeweg 17-321 te Epe Vraagprijs 59.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg EPE, KOEWEG 17-321 Op een van de mooiste plekjes gelegen uitstekend onderhouden recreatie chalet met houten berging op een

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

VOGELENZANG VOGELENZANGSEWEG 77-4. Vraagprijs: 449.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

VOGELENZANG VOGELENZANGSEWEG 77-4. Vraagprijs: 449.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. VOGELENZANG VOGELENZANGSEWEG 77-4 Stijlvol en lommerrijk gelegen drie-kamer (parterre) appartement met zonnige terrassen op het zuid-westen. Het appartement maakt onderdeel uit van een fraai appartementencomplex

Nadere informatie

Koopprijs: op aanvraag

Koopprijs: op aanvraag Molenheide 15 te Lieshout Huize De Hutselaar ligt verscholen in een magnifieke bosrijke omgeving en heeft op eigen perceel een prachtig natuurlijk ven met een eilandje. De woning beschikt over een verwarmd

Nadere informatie

Een heerlijke twee-onder-een-kapwoning op een perceel van 357 m²!

Een heerlijke twee-onder-een-kapwoning op een perceel van 357 m²! Een heerlijke twee-onder-een-kapwoning op een perceel van 357 m²! Lijsterstraat 4 in Badhoevedorp Algemeen: Wonen in een rustige en groene omgeving met een dorps karakter en gelegen onder de rook van Amsterdam.

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN TE KOOP Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg 21 3984 NH Odijk tel: 030 677 73 30 e-mail:

Nadere informatie

Brochure. Koopsom 499.000,-- v.o.n. Aanvaarding: in overleg. Achterseweg 4 te Heerde WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Koopsom 499.000,-- v.o.n. Aanvaarding: in overleg. Achterseweg 4 te Heerde WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Achterseweg 4 te Heerde Koopsom 499.000,-- v.o.n. Aanvaarding: in overleg De zon zien opkomen en zien ondergaan, altijd een soort vakantiegevoel., dat gaat u ondervinden wanneer op deze fantastische

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep

Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Embargo tot 7 juni 2015 Onderwerp Bescherming bouwhistorie monumenten 2e groep Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 27 januari 2010 heeft de

Nadere informatie

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen

Huizen. Goede buitenruimte. Rustige ligging. Nette keuken en badkamer. Alles gelijkvloers. Vlakbij winkels, CS en bossen Huizen vanhendriks Crocusstraat 8, 3812 WH Amersfoort Rustige ligging Alles gelijkvloers Nette keuken en badkamer Goede buitenruimte Vlakbij winkels, CS en bossen H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nieuw, modern sanitair. Gemoderniseerde benedenwoning. Woonkamer met massief eiken houten vloer

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Nieuw, modern sanitair. Gemoderniseerde benedenwoning. Woonkamer met massief eiken houten vloer Huizen van Hoekstra & van Eck Esschilderstraat 12 zwart, 2012 BD Haarlem Gemoderniseerde benedenwoning Gelegen in Het Rozenprieel Woonkamer met massief eiken houten vloer Nieuw, modern sanitair Nabij het

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Plataanweg 7. Ovezande. Bieden vanaf: ,- k.k. Categorie Woonhuis Inhoud Ca. 550 m3

Plataanweg 7. Ovezande. Bieden vanaf: ,- k.k. Categorie Woonhuis Inhoud Ca. 550 m3 Plataanweg 7 Ovezande Bieden vanaf: 239.000,- k.k. Categorie Woonhuis Inhoud Ca. 550 m3 Soort Object Eengezinswoning Perceel 488 m2 (ca. 750m2 mogelijk) Type Object Vrijstaand Woonoppervlakte Ca. 104 m2

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Huizen. Dicht bij alle buurtvoorzieningen. Verrassend leuk huis. Open keuken. Drie slaapkamers. Starterslennig mogelijk

Huizen. Dicht bij alle buurtvoorzieningen. Verrassend leuk huis. Open keuken. Drie slaapkamers. Starterslennig mogelijk Huizen vanhendriks Het Kasteel 587, 7325 PJ Apeldoorn Verrassend leuk huis Drie slaapkamers Open keuken Dicht bij alle buurtvoorzieningen Starterslennig mogelijk H48 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

DROOMVILLA. Paul en Marjolijn Smeets

DROOMVILLA. Paul en Marjolijn Smeets DROOMVILLA Paul en Marjolijn Smeets genomineerd voor De Wassenaarse Monumenten Prijs 2014 Dit is een uitgave ter gelegenheid van de nominatie van de Wassenaarse Monumenten Prijs 2014. Deze prijs is een

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex.

Ligging van het boerderijcomplex aan de Polder, in het buitengebied van Gendt. De voormalige steenoven maakt deel uit van dit complex. WAARDESTELLING VOORMALIGE STEENOVEN gemeente : LINGEWAARD postcode + plaats : 6691 MG Gendt straat + huisnr. : Polder 37 oorspr. functie huidige functie bouwjaar architect bouwstijl : Restant voormalige

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010

Krullenlaan 3. Oorspronkelijke functie : Dienstwoning en schuur. Datum foto : 23-10-2010 Krullenlaan 3 Straat en huisnummer : Krullenlaan 3 Postcode en plaats : 2061 HT Bloemendaal Kadastrale aanduiding : F746 Complexonderdeel : Schapenduinen Naam object : Bouwjaar : Eind 19 de eeuw (hoofdmassa),

Nadere informatie

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk de straat van toen Koningstraat Naaldwijk 1 Nummer 1 en 3: bakker Joris Boon. Rond 1885 kwam bakker Leendert Boon vanuit s-gravenzande naar Naaldwijk. Zoon Joris, vooraan op deze foto, nam de zaak over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Woningbouwproject Raamsdonk

Nieuwsbrief Woningbouwproject Raamsdonk Rietland 23 3621 GZ Breukelen Tel. 0346-26 49 04 Fax 0346-26 47 52 Rijn & Vecht Ontwikkeling B.V. PLANONTWIKKELAARS VAN FORMAAT! www.rijnenvecht.nl Nieuwsbrief Woningbouwproject Raamsdonk Inleiding: Het

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Karakteristiek Beleggen

Karakteristiek Beleggen Karakteristiek Beleggen begint bij Intermij Makelaars Omhoeken 1 t/m 5 te Zaltbommel Vraagprijs 895.000,- K.K. Kenmerken Maak kennis met de kenmerken van de woning. Heeft u vragen over de kenmerken, wilt

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Stationsweg 37 Ommen

Stationsweg 37 Ommen Voormalig (rolstoelvriendelijke) groepsaccommodatie Het Laarhuis TE KOOP 1.995.000,- k.k. Stationsweg 37 Ommen info@ Werken aan de Stationsweg Algemeen Namens de Stichting Imminkhoeve bieden wij de voormalige

Nadere informatie

Koninklijk. Limburgs Geschieden. Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2016 (september 2015)

Koninklijk. Limburgs Geschieden. Oudheidkundig Genootschap. Begroting 2016 (september 2015) Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap Begroting 2016 (september 2015) 1 Toelichting op de Begroting 2016 van het Koninklijk LGOG Bij schrijven van 14 augustus 2015 werd door de Provincie

Nadere informatie

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag.

Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Vereniging Oud-Scherpenzeel neemt nieuw documentatiecentrum in gebruik. Opening en Open Huis tijdens Monumentendag. Het Koetshuis, het nieuwe onderkomen van Ver.Oud-Scherpenzeel. Regelmatig publiceert

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen. Ideaal voor starters! Bovenste woonlaag. Actieve VvE. Kant-en-klaar

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Centraal gelegen. Ideaal voor starters! Bovenste woonlaag. Actieve VvE. Kant-en-klaar Huizen van Hoekstra & van Eck Engelandlaan 634, 2034 HB Haarlem Ideaal voor starters! Bovenste woonlaag Actieve VvE Centraal gelegen Kant-en-klaar H26 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Vrijstaande woning Enkweg VH Wijhe

Vrijstaande woning Enkweg VH Wijhe Vrijstaande woning Enkweg 38 8131 VH Wijhe VOORWOORD Bedankt voor uw interesse in deze woning. In deze brochure treft u de meest relevante informatie aan over de woning alsmede over de omgeving. Het is

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

HEEMSTEDE JAVALAAN 20. Vraagprijs: 129.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra.

HEEMSTEDE JAVALAAN 20. Vraagprijs: 129.000,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel. 023-5319192 www.boonstra.nl - info@boonstra. HEEMSTEDE JAVALAAN 20 IDEALE STARTERSWONING Centraal in Heemstede gelegen benedenwoning met voor-, zij- en achtertuin met stenen schuur. De woning ligt ideaal t.o.v. het centrum, sportaccomodaties, landgoed

Nadere informatie

DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP

DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP DE OMNIBUSDIENST TUSSEN RHENEN EN VEENENDAAL-DE KLOMP Onder OUD(heidkundig) NIEUWS elders in dit nummer van Oud Rhenen kwam reeds de omnibusdienst ter sprake, die er eind 19e eeuw bestond tussen Rhenen

Nadere informatie

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas 5 woningen Ool Excellence Wonen in buurtschap Ool Zeer fraai in buurtschap Ool (Herten/Roermond) gelegen, midden in de natuur, maar

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 199.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Hoofdweg 69 te Emst WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 199.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Hoofdweg 69 te Emst WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Hoofdweg 69 te Emst Vraagprijs 199.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg EMST, HOOFDWEG 69 In het centrum van Emst wordt u aangeboden een eenvoudige vrijstaande woning met garage en berging gelegen

Nadere informatie

TE KOOP OP DEZE FRAAIE LOCATIE IN HET CENTRUM VAN HEYTHUYSEN BIEDEN WIJ U DIT SCHITTEREND MONUMENTAAL PAND TE HUUR AAN. DEZE WONING DATEERT

TE KOOP OP DEZE FRAAIE LOCATIE IN HET CENTRUM VAN HEYTHUYSEN BIEDEN WIJ U DIT SCHITTEREND MONUMENTAAL PAND TE HUUR AAN. DEZE WONING DATEERT TE KOOP OP DEZE FRAAIE LOCATIE IN HET CENTRUM VAN HEYTHUYSEN BIEDEN WIJ U DIT SCHITTEREND MONUMENTAAL PAND TE HUUR AAN. DEZE WONING DATEERT OORSPRONKELIJK UIT 1600. EENMAAL BINNEN PROEFT U NOG DE SFEER

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur

Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur Welkom! PERSOONLIJK Ontspan op een historisch landgoed midden in de natuur BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg biedt u in een sfeervolle landelijke omgeving volop gelegenheid om te ontspannen. Deze

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

HEEMSTEDE HEEMSTEEDSE DREEF 287. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel

HEEMSTEDE HEEMSTEEDSE DREEF 287. Vraagprijs: ,-- k.k. Fonteinlaan 7, 2012 JG Haarlem, Tel HEEMSTEDE HEEMSTEEDSE DREEF 287 Verrassend royale vrijstaande villa met rondom tuin welke aan de achterzijde is gericht op het westen. De villa is zeer groot met maar liefst 10 kamers, 2 keukens en 2 badkamers.

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Herenweg 26, HOUTEN Vraagprijs k.k.

Herenweg 26, HOUTEN Vraagprijs k.k. Herenweg 26, HOUTEN Vraagprijs 1.195.000 k.k. Woonoppervlak 232 m² Perceelgrootte 743 m² 5 Kamer(s) 5 Slaapkamer(s) Bouwjaar 2005 Herenweg 26 HOUTEN Het Oude Dorp van Houten.daar waar Houten is

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag

Goes toen Goes nu. 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Goes toen Goes nu 12 september 2009 Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag Colofon Het thema van Open Monumentendag 2009 is Op de kaart De Werkgroep Open Monumentendag heeft dit jaar gekozen voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Zelhem, Wittebrinkweg 1B Koopsom: 229.000,-- v.o.n.

Zelhem, Wittebrinkweg 1B Koopsom: 229.000,-- v.o.n. Zelhem, Wittebrinkweg 1B Koopsom: 229.000,-- v.o.n. Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars Hengelo Gld: tel.nr. 0575-462359 Vorden: tel.nr. 0575-555733 Zelhem: tel.nr. 0314-624215 BOUWKAVEL voor landhuis.

Nadere informatie

Huizen. Aan 2 zijden een balkon. Verrassend ruim. Uitzicht. Twee slaapkamers. Nabij bossen en winkels. Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn H48 H48

Huizen. Aan 2 zijden een balkon. Verrassend ruim. Uitzicht. Twee slaapkamers. Nabij bossen en winkels. Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn H48 H48 Huizen vanhendriks Lekstraat 291, 7333 LC Apeldoorn Verrassend ruim Uitzicht Twee slaapkamers Aan 2 zijden een balkon Nabij bossen en winkels H48 H48 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

genieten in een groen buitengebied

genieten in een groen buitengebied Broekstraat Oirschot genieten in een groen buitengebied 2 riante bouwkavels in Oirschot ruime bouwkavels in landelijk Brabant De gemeente Oirschot telt maar liefst 320 Rijks- en gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Brochure. Vraagprijs 499.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Dellenweg 79 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL

Brochure. Vraagprijs 499.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg. Dellenweg 79 te Epe WWW.DEHAAN-MAKELAARS.NL Brochure Dellenweg 79 te Epe Vraagprijs 499.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg EPE, DELLENWEG 79 Royale vrijstaande bungalow met dubbele garage gelegen op een royaal perceel van 2.117 m². Gelegen in een

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Swaenehof te Wijlre. Brouwerijstraat 3, 6321 AG te Wijlre. Samenvatting

Swaenehof te Wijlre. Brouwerijstraat 3, 6321 AG te Wijlre. Samenvatting Swaenehof te Wijlre Brouwerijstraat 3, 6321 AG te Wijlre Rijksweg 4 6271 AE Gulpen T 043 323 35 11 info@klemen t2.com www.klement2.com IBAN NL62 ABNA 0537 2583 88 KVK 61719765 BTW NL 854460500B01 Samenvatting

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

De Vlashoven 16 Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda.

De Vlashoven 16 Noordwijkerhout. Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site. www.larosmakelaardij.nl of www.funda. De Vlashoven 16 Noordwijkerhout Voor meer informatie kunt u altijd even binnenlopen of raadpleeg onze site www.larosmakelaardij.nl of www.funda.nl Deze met smaak gebouwde villa is gelegen op een prachtige

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Huizen. Maar liefst 6 slaapkamers. Wonen in een karakteristieke woning dicht bij het centrum. Goed isolatiepakket

Huizen. Maar liefst 6 slaapkamers. Wonen in een karakteristieke woning dicht bij het centrum. Goed isolatiepakket Huizen vanhendriks Herkenbosscherweg 18, 6045 AR Roermond Wonen in een karakteristieke woning dicht bij het centrum Compleet gerenoveerd en gemoderniseerd Goed isolatiepakket Maar liefst 6 slaapkamers

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Gemeente s-hertogenbosch december 2016 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 1.2 Aanleiding 1.3 Vigerend

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kant en Klaar. Bovenste etage. Nieuwe luxe inbouwkeuken. Kleinschalig. Balkon Zuidoost

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kant en Klaar. Bovenste etage. Nieuwe luxe inbouwkeuken. Kleinschalig. Balkon Zuidoost Huizen van Hoekstra & van Eck Albrecht Durerweg 76, 1328 TJ Almere Bovenste etage Nieuwe luxe inbouwkeuken Kleinschalig Kant en Klaar Balkon Zuidoost H19 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie